ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ"

Transcript

1 ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: wwwiliaskosgr

2 f] g,! R f] g,, f] g < ) f] g + > ) f] g f] g f] g +! R f] g > f] g > f] g < f] g < f] g f] g H H 7

3 f] g G f] g G f] g H f] g H f] g G f] g G f] g f] g > f] g H f] g f] g < f] g G f] gg g] g f] gg g] g f] g< g] g f] g< g] g f] gg g] g f] gg g] g f] gg g] g f] g< g] g f] g< g] g h] gg f] gg g] g h] g g] g, f] g, ^ f] g! g] gh f] g! g] g ^ lf] gh l f] g ^ f] g$ g] gh f] g$ g] g f] g f] g g ] g g] g g ] g! v v ^ f] gh _ f] gi f] g f] g l l f] g f] g f] g H P] g P] g P] g Q ] g P] g Q] g,q ] g! 7

4 hn hn vyo vyo hn vyo f^ g] gh f] ug, u g] g u u f f f f ^h ^f^hf ^hh p : + + $ p 75

5 + 5 ] g] + g + ] g] + 5g + $ a + a a a + a + a a a v v v v + a + f + a + a a v v $ + + o + ^ + + h ^ + + h ^ + + h $ $ o 76

6 ^ + h^ + + h ^ ^ h^ + + h + 7 h^ + 7+ h o ^ h^ + 7+ h ^ h^ + + h ^ h^ + 7+ h o c m + 9 $ $ + o o $ o c m < ^ h + ^ h 77

7 + > < < + + > ^ + h + ^h^h^ h + + ^h^ + h ^ h ^h^h^ h + ^h^ h hnf] g vyof] g f ] g f] g f] g f] g u hn u vyo u u u u u hn hn hn : D u u : hnu u D $ u 78

8 hn] πg π π u π πu hn u u u, < a! R f ^ h ( a, H ; f ^ h ^ h 8 f ^ h ^ah a 6a + + 6a 8 + a A f g ^ ] gh g] g u g] g u u! u A f u u ] g u f^g] gh f] ug u u f] g f] g u u f] ug u h] g f] g f^h! R fa : R f] g + f] g > 79

9 f] g f] g < f] g + ^ f] gh f] g ^ f] gh + f] g f] g > f + ] g f] g f] g < f ] g f] g + f ] g l f] g + f] g + f] gg g] g f] g + g] g + f] gh g] g f] g g] g f] g f] g > + f] g f] g < f] g a > a < a > a < + + g] g ^f] g+ g] gh ?? ^f] g$ g] gh + +?? + + ] + g+ ]g ] + g ] + g ] g ]g $ ]!!g! ^! h!! ^!h! R f] g g ] g f ] g a! g] g ^ h 8

10 + + + ^ h v + + v, v l ( +, l! Z, v l + v! v v v ] av + av + f + a+ ag ] av g,a v!!! Z!, o > l v v v av + av + f + a + a av ] ao l l l, o l! bl + bl + f + b + b! bl [, bl ] \, o < l ab v l! l v v av + av + f + a + a! l v av a a bav + v v + f + + l! v l av a a l b $ av + v v + f + + l! l ] + g $ av + + f+ + +

11 a > a + a + < a < a a + + a > loga + loga + + < a < loga loga + + +!! ^ + 5 h + ^ + 5 h ^ h ^ h b + l b l + b 5 + l + $ b + l 5 b + l

12 5 b + l ] g $ + ^ h + 5 ^ h c b + l + m c b + l + m c b + l + m ; c b + l + me + $ + + ^ h $ ^ h b 5 5 l 5 5 c b + l m b + l b5 l c b + l + m ^ + + h ` + j ` + j + 8

13 a < a < + a a > + 5$ $ ` + ` jj 5 + ` + j + + `` j + j + ` j + + $ $ + $ `` j + j + + $ + `+ ` jj ` j + + ` j ln ln + ln ln ln ln ` + ln j + ln hn G vyo G hn + + 8

14 hn hn G + G G c m + + hn + hn hn f] g f] g f] g f] g f] g P] g P] g Q ] g hnvyof{ v{ a log a < a! f f+ g c$ f f$ g g v f f] g g% f 85

15 , f] g 7 ^ab, h ^ab, h 6 ^ab, h f] g f] ag f] g f^bh a + b 6 f] ag $ f^bh <! ^ab, h f] g f] g f] g f] g! D! D 86

16 ^ab, h f] g$ f] g<! ^ab, h + a b f] g 6 6 ] ag! ^bh ] ag ^bh! ^ab, hf] g l ] Dg ] Dg 6 f n 6 f] fg G f] g G f^nh! 6 6 f g f^ n h 6 h 6m, 6 f^ h 6f] ag, 87

17 6 h 6f^ bh, f] ^ab, h f^ ^ab, hh ` f] g, f] a + b gj ^ab, h f^ ^ab, hh ` f] g, f] + gj b a 6 f] f g f^ n h f, n! 6 f < n 6 f, f] f g f^ n h i! ^f, nh^ab, h f] ig l 6 ] ag ^bh f] ig l h] g h^h h^h D D D D 6 f^ahf^bhg f^ahf^bh< p! ^a, bh f^p h 88

18 f^ahf^b h f^a h f^b h ab, p a p b p! 6 a, f^p h f^h a 8 P ^ h P ^ h P ^ h P ^ h f ^ h Q ^ h P ^ h, Q ^ h! R Q ^ h! P ^ h f ^ h Q ^ h 6 ] ag! ^bh ] ag ^bh! ^ab, h f] g l 9 R f ^ h h] gg f] gg g] g, h] g l g] g l l, l! R, l G f] g G l 89

19 f] g >! R f] f] > g g f] g f + ] g + f] g f + ] g + f ^h + f ^ h + f ^ h 9 ^f ^ h$ g ^ hhf^h$ g^h f ^ h <! R f ^ h < f ^ h f ^ h g ^ h + g ^ h ] Dg R R Rf ] g g ] g! R R % R f ^ h ] Dg Rf] agf^bhf^ch < abc,,! R,! Rf] g 6 G f] g G b a+ b! 6 6 g f: R R f ] g H hn! R f] g 6 ^, hf^hf^h < 6 6

20 6 f ^ h! ^ab, hf^ahf^bh < f: 6 R 6 ^ah! ^bh, ^ah ^bh + ^hn^πh h ^ + h 7^ h + + A ^ + h a + k

21 hn f{ vyo f{ r r hn + hn hn + hn hn + 9 f{ hn f{ +

22 f{ hn hn hn + +hn vyo + hn hn hn vyo ^ + h vyo 5, > f ^ h ) vyo^πh, G Z hn^ 6+ 8h ], > + f ^ h [ ] + +, < \ +, < f ^ h * + 5, H + a, G a! Rf ^ h ( + a, > f ^ h ab,! R Z a+ b, < ] f ^ h [, f ^ h ] b+ a, > \ ab,! R, f ^ h a G ) + + b+, > f ^ h M^, h ab,! R Z + a,! ] f ^ h [ + a+ b,! f ^ h ] + b,! \ f ^ h ab,! R a+ b 9

23 f ^ h f ^ h ^f ^ h+ h f ^ h f ^ h hn$ f^h H hn! R f ^ h l! R l f^h f G ^ h G f G ^ h G ^ h G f ^ h G vyo vyo hn G f G ^ h hn G f ^ h G f{ G f^h G +! R f ^ h 8 f ^ h f^h5 G f ^hf^hg! R f ^ h f ^ h a! R f g ^h+ g ^hf ^ h g ^h ^ h! R f ^ h hn^f ^ hh f ^h f ^ h+ f ^ h + f ^ h ^f ^ h + h 5 f ^ h ^ a + f^h f^a h! R^fh+ ah f ^ h f ^ h f^ h hn^rf ^ hh ^f ^ h + ln + h f ^ h f ^ h + hn f ^ h f ^ h vyo 9

24 f ^ h^f ^ h + h +! R f ^ h f^h ll > f ^ h ^g ^ h^ 8hh h ^ h h^h fg ^ h ^ h _ ^ + hf^hi ^g ^ h^vyo hh f ^ h g ^ h ^f ^ h+ g ^ hh 9 ^f ^ h g ^ hh f ^ h g ^ h 8+ 6 ^ h hn$ vyo hn a k a + k c m c m c m 5 vyo hn r hn r vyo + vyo 95

25 r vyo 7 hn + 6 r a! R a + a a+ a a5 + ab,! R + a+ b + b+ a hn + 96 a+ b + ^ hf^h f ^ h + hn f ^ h + f ^ hf{ 5+ f ^ h! f^h H f ^ h! f^h G + + f ^ h! f^h H ^ + 5h ^ 5 + 5h + + ^ + 7h ^ + 5h ^ + + 7h c + + m

26 ^ h ^ + h + + ^ + + h 5 ^ 8 + h ^ h + ^ + h ^ + + h + + ^ h ^ h ^ + + h ^ + + h ^ h + ^ h ^ h _ i _ + + i + ^ h $ $ ln ln + ln + ln

27 6 6 ^ + 5 h ^ h + + ln^ + h hn lna k hn vyo + hn + hn hn + vyo hn hn a! R ^a h + a ^a h + 7 ^a h ^ + + a + h ^ ah a > a + a + + a + + a ab,! R ^ah a+ b ^a h + + a b+ + b + f: ^, + h R G f ^ h G +! ^, + h f ^ h + R + + f ^ h + + > f ^ h P ^ h P^h + + hn l l! R f: R R _ f ^ h i, f ^ h + f ^ ^h+ g ^hh H ^f^hg^hh! R f ^ h g ^ h

28 f ^ h hn G! R f ^ h + R ^ + hf^h G > f ^ h + ^ + hf ^ h H! R f ^h f ^h+ f ^ h + f + ^ h+ f ^ h5 f ^ h G vyo! R _ f ^h f ^ h+ + f ^ hi f ^ h hn H! R _ f ^h+ f ^ h+ f ^ hi f ^ h a + f ^ h b ab,! R f ^ h f ^ h^ vyoh f ^ h f ^ h^ h f ^ h hn^rh + f ^ h + 5 hn f ^ h + + f ^ h f^ h! R _ f ^ h + + i, f ^ h + f f + ^ h ` j! R, f ^ h f ^ h + f ^ h f ^ h +6 ln^ + + h X + f^h <! R hn ^ r hf ^ h f ^+ h+ 7f ^ + h 6 f ^ + h 5f ^ + h+ hn+ f ^ h >! R `hn + jf ^ h f ^h+ f ^ h f ^ h 99

29 Z ], > ] Z + +, G ] f ^ h [, f ^ h, [ < < ] + hn, < ], H \ \, G f ^ h ( f ^ h * vyo +,!, >, ln^ + h,! f ^ h * + f ^ h *,,, ln! > +, < f ^ h ) vyo, H ^ f ^ h * hvyo ln, <!, 5+ 6 f ^ h *, > vyo^rh, G Z ], > ] f^h [, ] ] +, < \ a+, < f ^ h * ^+ bh+ a, G G + ^a+ bh, > ab,! R a! R hn^hn ^ahh f ^ h *,! a, ab,! R + f ^ h *, > + a ba, G

30 ab,! R Z hn^ahn^bhh ], > ] f ^ h [, ] ] + ba, < \ a + b^ + h,! 6, h f ^ h ) a + b+,! ab,! R f ^ h f ^ h a+ b,! f ^ h * c, abc,,! R a+ b, G f ^ h * +, < < b + a5, H ab,! R ^ hf ^ h ^vyoh^ h H 6, + h f^h hn+ f^h hn5+ hn G f` j G! f ^ h g ^ h *,!, f ^hg f^h! R f ^ h R! 6, hn+ + 8 G f ^ h + a G + +

31 a! R f ^ h f^h g ^ h *, > + f^h a, G f ^ hfy ^ h G y y,! R R ^ hf^hhn^rh f^h vyof ^ h H r! 6, Rf` r j f ^ h f ^ h + hn + f ^ h! R * f ^ h + hnf^h! R f ^ h G! R f^hhn^h f ^ h + G +! R A ^, h f^h + < vyo5! R * f^h f^ h f ^ h! R f ^ h+ f ^ + h + +! R f^+ yh f^fy h ^ h y,! R R f y y ^ + h fy ^ h+ f ^ h + y y,! R R hn+ vyo ^, rh + ^, h + vyo ^r,rh a + ^ab, h b

32 ^, h f{ v{ r + r ` r r, j 6 f^bh g^ah f^ah g^bh! g^ah t! ^a, bh f^th g^th R f^hg G g ^ h! R ab,! R f^ah a g^bh b c! R f^ch+ g^ch c f^h a f^h b ab,! ^, h f ^ h ^, h f : a > C f y f: 6 R f_ ai b f^bh a i! ^a, bh f^ih i ab,! R a < b f: 7, A 7, A i! 7,A f^ln ih ln i fg, : f_ ai a g^bh b, i! 6 a, l$ f^ih+ m$ g^ih ^l+ mh $ i lm,! R ab,! R < f ^ h < f ^h+ f ^ h ^, h f: 6, R f^h f^ah p! ^, ah f^ph f^p+ ah f: 6 R ab,! R! ^ab, h f ` nj + f _ oi f _ i i, i! ^ab, h f_ i if` nj + if_ oi i+ i

33 f: 6 R a+ b f_ ai fc m i! 6a, bh b a f^ih fci+ m, ab,! R 6 6 h+ h!, i! 6 a, f^ih g^ih f_ i ^a+ bh ab + ab, ab,! R i! 7, A ^ah^bh f^ih 6 6 R avyo+ b f: R R f_ i + a + b b > f_ i fg, : R Rf_ i g_ i l! R ' f_ i R R 6 R 6 f_ aif _ i+ lf_ i+ f^bh R fg, : 6 R ab,! R f_ ai b, f^bh a, g^bh b g_ ai a i! ^a, bh _ f% gi^ ih + _ g% fi^ih i

34 8a, ab a! R * g_ aia g_ ai a! _aa, if_ g _ ii + f_ i+ g_ i fg, : 6 R h h i! 6 a, f^g^ihh + gf ^ ^ihh i fgh,, : ab,! R h h h_ ai b h^bh a i! ^a, bh fgh ^ ^ ^ihhh g^f^ihh G f_ ig hn 6 +! 7, + i f^ h 6 l! _, A 6 f_ li hn 6 l + l R f_ i hn^hg^ hf_ i G! Rc f y + _, i f ^ h f ^ h f` f f f f 5 j + ` 5 j+ ` 5 j+ ` ^ h 5 j ^, h 6 ab,! R a < b,,,, 5! 6 l! ^a, bh 5f_ l i f_ i+ f_ i+ f_ i+ f_ i+ 5f_ 5i

35 6 ab,! R i! 6 a, f 9 a+ b ^ ih < f_ ai + fc m + f^bhf 6 g_ i!! 6 p! ^a, bh f^ph + g ^ph p a p b 6 t, t! ^ab, h f_ i `t, tj! + f ^h 8! 6 f ^ h! R z + if_ i! R fc a m a, fc a m a! _, ai za < a, za H a z a H a,f_ a i f ^ h vyo! ^r, rh f^h! 6, + h f ^ h + ln^+ h! 6, + h f ^ h ln! ^, + h f: R R f ^ h f ^ h + < f ^ h + hn f: ^, + h Rf^h + f f f ^h + f + ^ h

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Α και Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Α και Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Α και Β Λυκείου Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΑΡΕΤΗ ΣΙΑΠΑΝΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2 1. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr -... 2... 5...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667

!! #$ %&' ()*%#+!#,-'%.# /0)1))!.2 13+0 4!&#!'+!5667 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$! *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001855553 2014-02-05

14PROC001855553 2014-02-05 : / : +3028310-40977-40978 (. 607, 608) E-FAX : +3028310-40981 +3028310-40043 : 14PROC001855553 2014-02-05. : 2872 5/02/2014 : «- & 2014» : (12). : # 541.300,00 # : (%) -. : 27 03 2014 : 12:00 12:15..

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Μαθηµατικών

Τυπολόγιο Μαθηµατικών Τπολόιο Μθητικώ * πιάτσης πιώτης Εδό κύκλο κτίς ρ E =πρ Ο ρ Μήκος κύκλο κτίς ρ L= πρ Ο ρ Όκος πρίστος Εδό άσης ύψος= Ε. Ε Όκος κλίδρο ε κτί άσης ρ κι ύψος V =πρ ρ Εδό πράπλερης επιφάεις κλίδρο Ε= πρ Εδό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες ##%!A CFAH8+!8 %FCFI M8%!0% - CFI M8%!0% /%I (HF:H8CC8+!ICFK, FH:8%0II & (#HF-FH!AI +C.(HF:H /CC8+!ICFK, (F!F++8I & FH:8%0II +:m. /ei@ : Ak=oetYp 2 9, MYeaR AhsK@p, K.b. : 7 3 1 3 5 (D@IHlHIU>Q : C.C YKRb@

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ Σε όλους τους πίνακες που ακολουθούν θα αναφέρονται τέσσερα ποσοστά: 1. Ποσοστό ς 2. Ποσοστό µη ς 3. Ποσοστό ς 4. Ποσοστό µαθητών που

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΝΤΑΡ LIFETIME PERFORMANCE DESIGN XENON ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BL Blue Light CT Chrome Top 2.0 HD Heavy Duty LL Long Life Amber

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. Όλα ξεκινούν µε την

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. Όλα ξεκινούν µε την ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Όλα ξεκινούν µε την Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 2013/2014 ΤΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα