Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο"

Transcript

1 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

2 Σειίδα 2 ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΜΚΓ Πακεπηζηεμίοσ ηερεάς Γιιάδας Δηεζκής Δηάθρηζε γηα ηο IEEE UCG Student Branch' Γπηπιέοκ τρεμαηοδόηεζε ERASMUS γηα ΑΜΓΑ Δράζε «Your First 5 EURES Job» 3ος Δηαγφκηζμός i- 6 bank Καηκοηομία & Σετκοιογία σκεργαζία ηοσ Γζκηθού Κέκηροσ Σεθμερίφζες 7 με θηκεδηθό ηκζηηηούηο ηετκοιογίας "Η Γιιάδα Καηκοηομεί!" Δεμηοσργία Καηκοηομηθώκ σζηάδφκ Γπητεηρήζεφκ - Έκα Γιιεκηθό προχόκ, μηα Αγορά: ο Πιακήηες - Πηιοηηθή 9-10 Φάζε Λεηηοσργίας" 5 πνμηάζεηξ γηα ηεκ ε- 11 πηπεηνεμαηηθυηεηα Η επηζηήμε είκαη γέκοσς ζεισθού": Γθζηραηεία ηες ΓΓ γηα ηης γσκαίθες 12 ερεσκήηρηες Απυ ηηξ 2/5/2011 ζημ Πακεπηζηήμημ Σηενεάξ Γιιάδαξ ιεηημονγεί Μμκάδα Καηκμημμίαξ θαη Γπηπεηνεμαηηθυηεηαξ (ΜΚΓ), ζημ πιαίζημ ημο Γ.Π. «Γθπαίδεοζε θαη Δηα Βίμο Μάζεζε» (Γ.Π.Γ.Δ.Β.Μ) ημο ΓΣΠΑ ( ), Άλμκαξ 6 «Ακαβάζμηζε ηςκ ζοζηεμάηςκ ανπηθήξ επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ θαη επαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ, θαη ζφκδεζε ηεξ εθπαίδεοζεξ με ηεκ αγμνά ενγαζίαξ ζηηξ 2 Πενηθένεηεξ Σηαδηαθήξ Γηζυδμο», ημ μπμίμ ζογπνεμαημδμηείηαη απυ ηεκ Γονςπασθή Έκςζε, ημ Γονςπασθυ Κμηκςκηθυ Ταμείμ (Γ.Κ.Τ.) θαη απυ εζκηθμφξ πυνμοξ. Η έθδμζε ημο πανυκημξ εκεμενςηηθμφ δειηίμο πναγμαημπμηείηαη ζημ πιαίζημ δνάζεξ ηεξ Μ.Κ.Γ ημο Πακεπηζηεμίμο Σηενεάξ Γιιάδαξ με ζθμπυ κα εκεμενχζεη, κα πιενμθμνήζεη, κα εοαηζζεημπμηήζεη θαη κα θηκεημπμηήζεη. ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γπηζηεμοκηθός Τπεύζσκος Καζεγεηής Υαράιαμπος Μπόηζαρες Δηεύζσκζε: Πιαηεία Λάμπροσ Καηζώκε, Ληβαδεηά Σει.: , ύμβοσιος Γπητεηρεμαηηθόηεηας (Ληβαδεηά): Βαζηιηθή Βαμβαθά Δηεύζσκζε: Πιαηεία Λάμπροσ Καηζώκε, Ληβαδεηά Σει.: , ύμβοσιος Γπητεηρεμαηηθόηεηας (Λαμία): Αθροδίηε Γαβρηήι Δηεύζσκζε: Τυειάκηοσ 101 (κέο θηίρηο), Λαμία Σει.: ,

3 Σειίδα 3 'Δηεζκής Δηάθρηζε γηα ηο IEEE UCG Student Branch' Γηα δεφηενε ζοκεπυμεκε πνμκηά ημ θμηηεηηθυ πανάνηεμα ημο Ικζηηημφημο Ηιεθηνμιυγςκ θαη Ηιεθηνμκηθχκ Μεπακηθχκ (ΙΓΓΓ) ημο Τμήμαημξ Πιεροθορηθής με Γθαρμογές ζηε Βηοχαηρηθή έιαβε βναβείμ δηεζκμφξ ακαγκχνηζεξ γηα ηεκ οπμδεηγμαηηθή ημο πανμοζία. Τμ Exemplary Student Branch Award έιαβε ε πνυεδνμξ ημο IEEE UCG Student Branch, Ραΐζα Αγγειίδοσ, ζηα πιαίζηα ημο Student Branch Congress πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηε Μαδνίηε. Πηζημπμηεηηθυ ακαγκχνηζεξ θαη εθηίμεζεξ γηα ημ ελαηνεηηθυ ημο ένγμ έιαβε θαη μ ζφμβμοιμξ ημο IEEE UCG Student Branch, Δρ. Αζακάζηος Καθαρούκηας.

4 ΓΠΙΠΛΓΟΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ERASMUS γηα ΑΣΟΜΑ ΜΓ ΑΝΑΠΗΡΙΓ Tμ Ίδνομα Κναηηθχκ Υπμηνμθηχκ, ςξ Γ- ζκηθή Μμκάδα δηαπείνηζεξ ημο Γονςπασθμφ Πνμγνάμμαημξ Δηα Βίμο/Μάζεζε - ERASMUS δεμμζίεοζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο ΙΚΥ ακαθμίκςζε γηα ηεκ επηπιέμκ πνεμαημδυηεζε ζε άημμα με ακαπενία (θμηηεηέξ, θαζεγεηέξ θαη δημηθεηηθυ πνμζςπηθυ ειιεκηθχκ ηδνομάηςκ Ακχηαηεξ Γθπαίδεοζεξ) πμο μεηέπμοκ ζημ Πνυγναμμα ERAS- MUS γηα ημ αθαδεμασθυ έημξ Γηδηθυηενα, εθηυξ απυ ηεκ επηπιέμκ μεκηαία πνεμαημδυηεζε πμο δίδεηαη ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημ Πνυγναμμα ERASMUS με ακαπενία, με βάζε ημκ ζοκεμμέκμ θαηάιμγμ ακαπενηχκ, μη θμηηεηέξ/θαζεγεηέξ/πνμζςπηθυ πμο μεηαθηκμφκηαη μέζς ημο Πνμγνάμμαημξ ERASMUS δηθαημφκηαη κα αηηεζμφκ ζημ ΙΚΥ/Γζκηθή Μμκάδα επηπιέμκ πνεμαημδυηεζε, εθυζμκ ε ακαπενία ημοξ ζοκεπάγεηαη ηδηαίηενεξ δοζθμιίεξ πμο απαηημφκ π.π. ζοκμδυ, εηδηθή ζηέγαζε, βμεζυ εμέναξ/κφθηαξ, εηδηθή δηαηνμθή, εηδηθυ δηδαθηηθυ ο- ιηθυ, θ.α. με θαηαιεθηηθή εμενμμεκία 7/10/2012. Η ζπεηηθή ακαθμίκςζε θαζχξ θαη ηα έκηοπα αίηεζεξ δεμμζηεφμκηαη ζηεκ η- ζημζειίδα ημο ΙΚΥ, ζημκ παναθάης ζφκδεζμμ: portal/gr/default/cmsgrwindow?action=2&uri=/gr/socrates/ erasmus/disable.html Σειίδα 4

5 Σειίδα 5 Δράζε «Your First EURES Job» Σημ πιαίζημ ηεξ Πνςημβμοιίαξ Youth on the Move θαη Youth Opportunities, ε Commission ζπεδηάδεη πνμπαναζθεοαζηηθή δνάζε με ηίηιμ «Your First EURES Job». Σθμπυξ ηεξ δνάζεξ είκαη ε μείςζε ηεξ ακενγίαξ μεηαλφ ηςκ κέςκ ζηεκ Γ.Γ. Γηα ημ έπεη πνμγναμμαηηζζεί κα μεηαθηκεζμφκ κέμη με ζθμπυ ηεκ ελεφνεζε ενγαζίαξ ζημ ελςηενηθυ γηα δηάζηεμα ημοιάπηζημκ έλη μεκχκ. Η δνάζε δηαπςνίδεηαη απυ ηα Πνμγνάμμαηα ERASMUS, LdV θαη ΥOUTH, δηυηη πνυθεηηαη γηα αημμηθή ακαδήηεζε πναγμαηηθήξ αμεηβυμεκεξ ενγαζίαξ. Γπηιέλημμη κα οπμβάιμοκ αίηεζε είκαη κέμη ε- ηχκ, πμιίηεξ ηεξ Γ.Γ. ή κυμημμη θάημηθμη αοηήξ πμο ακαδεημφκ ενγαζία εθηυξ ηεξ πχναξ ημοξ. Η δνάζε πνεμαημδμηεί μένμξ ηςκ ελυδςκ πνχηεξ εγθαηάζηαζεξ/ ηαληδίμο με εκηαίμ πμζυ, ημ μπμίμ θομαίκεηαη απυ 600 έςξ 1030 εονχ, ακάιμγα με ηε πχνα πνμμνηζμμφ. Πανέπεηαη, επίζεξ, ε δοκαηυηεηα πνεμαημδυηεζεξ μέπνη πμζμφ 300 εονχ γηα ηε μεηάβαζε ηςκ εκδηαθενμμέκςκ γηα ζοκέκηεολε. Φνεμαημδυηεζε μπμνεί κα δμζεί επίζεξ ζε μηθνμμεζαίεξ επηπεηνήζεηξ (επηπεηνήζεηξ πμο απαζπμιμφκ μέπνη 250 άημμα πνμζςπηθυ), μη μπμίεξ ακαιαμβάκμοκ κα πνμζθένμοκ οπμζηήνηλε γηα ηεκ πεναηηένς έκηαλε ηςκ κέςκ αοηχκ ζηεκ πχνα πνμμνηζμμφ (ππ μαζήμαηα γιχζζαξ, βμήζεηα ζηεκ εγθαηάζηαζε, οπενεζίεξ coaching/mentoring, θ.α.) Η αίηεζε ηςκ εκδηαθενμμέκςκ οπμβάιιεηαη ζε εκδηάμεζμοξ θμνείξ. Πνμξ ημ πανυκ, έπμοκ εγθνηζεί ηέζζενηξ εκδηάμεζμη θμνείξ απυ ηε Γενμακία, Δακία, Ιηαιία θαη Ιζπακία ακηίζημηπα. Οη εκδηάμεζμη θμνείξ γηα ηεκ οπμβμιή αίηεζεξ ηςκ θμηηεηχκ θαη ηςκ επηπεηνήζεςκ μπμνμφκ κα ακαδεηεζμφκ ζημ ζφκδεζμμ ec.europa.eu/social/ yourfirsteuresjob.

6 3ος Δηαγφκηζμός i-bank Καηκοηομία & Σετκοιογία Μεηά ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ημο 2μο Δηαγςκηζμμφ «i-bank Καηκοηομία & Σετκοιογία», ε Γζκηθή Τνάπεδα ακαθμηκχκεη ηεκ έκανλε θαηάζεζεξ πνμηάζεςκ ζημκ 3μ Δηαγςκηζμυ, ζοκεπίδμκηαξ έκα ζεμακηηθυ ζεζμυ πμο θαζηένςζε με ζηυπμ κα ζηενίλεη μοζηαζηηθά ηε δεμημονγηθυηεηα θαη ηεκ θαηκμημμία ζημκ ημμέα ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηε πχνα μαξ. Σθμπυξ ημο Δηαγςκηζμμφ «i-bank Καηκμημμία & Τεπκμιμγία» είκαη κα ακαδείλεη θαη κα επηβναβεφζεη ηηξ πνςηυηοπεξ ηδέεξ πμο ζα ζομβάιμοκ ζηεκ α- κάπηολε πνςημπυνςκ ζοζηεμάηςκ θαη ε- θανμμγχκ βαζηζμέκςκ ζε κέες ηετκοιογίες, ζηεκ εκζςμάηςζε ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ δηάζηαζεξ ζημ ζπεδηαζμυ ηςκ πνμσυκηςκ θαη οπενεζηχκ, ζηεκ ελάπιςζε ηεξ πνήζεξ ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηχκ πιενμθμνηθήξ θαη ε- πηθμηκςκηχκ θαη γεκηθυηενα ζηεκ πνμχζεζε ηεξ θαηκμημμίαξ ζηεκ Γιιάδα. Πένα απυ ηε δηαγςκηζηηθή θάζε θαη ηε βράβεσζε ηςκ πνμηάζεςκ, έμθαζε δίκεηαη απυ ηεκ Γζκηθή Τνάπεδα ζηεκ οπμζηήνηλε ηεξ οιμπμίεζεξ επηιεγμέκςκ πνμηάζεςκ. Η οπμζηήνηλε πενηιαμβάκεη πμηθίιεξ εκένγεηεξ, υπςξ ε πνεμαημδυηεζε πηιμηηθχκ εθανμμγχκ, ε πανμπή ζοκδνμμήξ ζηεκ πνμζπάζεηα εφνεζεξ επεκδοηχκ, ε δοκαηυηεηα εθπαίδεοζεξ ηςκ ζοκηαθηχκ (ζε πενηπηχζεηξ θμηηεηχκ) θ.ιπ. Οη πνςηυηοπεξ πνμηάζεηξ πμο ζα οπμβιεζμφκ ζημ πιαίζημ ημο 3μο Δηαγςκηζμμφ ζα πνέπεη κα αθμνμφκ ζε μηα απυ ηηξ αθυιμοζεξ ηνεηξ ζεμαηηθέξ εκυηεηεξ: 1. Ηιεθηνμκηθή επηπεηνεμαηηθυηεηα 2. Πενηβάιιμκ θαη ηεπκμιμγία 3. Πμιηηηζμυξ θαη ηεπκμιμγία Σημ πιαίζημ ημο Δηαγςκηζμμφ μη ηέζζενηξ (4) πνχηεξ ηδέεξ πμο ζα βναβεοζμφκ, ζα ιάβμοκ ηα πμζά ηςκ , , θαη ακηίζημηπα, θαηυπηκ αλημιυγεζεξ απυ Καζεγεηέξ Πακεπηζηεμίμο θαη ζηειέπε ηεξ Γζκηθήξ Τνάπεδαξ. Ακαιοηηθέξ πιενμθμνίεξ γηα ημ πενηεπυμεκμ θάζε ζεμαηηθήξ εκυηεηαξ, θαζχξ θαη υιεξ ηηξ ιεπημμένεηεξ γηα ημκ Δηαγςκηζμυ, μπμνείηε κα βνείηε ζημοξ Όνμοξ Σομμεημπήξ ημο δηαγςκηζμμφ, ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε ηεξ Γζκηθήξ Τνάπεδαξ innovation. Η οπμβμιή ηςκ πνμηάζεςκ λεθηκάεη απυ ηε Δεοηένα 16 Ιμοιίμο 2012, θαη ζα δηανθέζεη μέπνη ηεκ 10ε Οθηςβνίμο 2012 ζηηξ Σειίδα 6

7 Σειίδα 7 σκεργαζία ηοσ Γζκηθού Κέκηροσ Σεθμερίφζες με θηκεδηθό ηκζηηηούηο ηετκοιογίας Τμ Γζκηθυ Κέκηνμ Τεθμενίςζεξ (EKT) θαη ημ Ικζηηημφημ Γπηζηεμμκηθήξ θαη Τεπκμιμγηθήξ Πιενμθυνεζεξ ηεξ Κίκαξ (ISTIC) οπέγναρακ Πιαίζημ Σοκενγαζίαξ με ζηυπμ ηεκ εκίζποζε ηςκ δημενχκ ζπέζεςκ ζημκ ημμέα ηεξ επηζηεμμκηθήξ θαη ηεπκμιμγηθήξ πιενμθυνεζεξ θαη ηεκ πνμχζεζε ηεξ επηζηήμεξ θαη ηεπκμιμγίαξ ζε θάζε πχνα. H ζοκενγαζία ηςκ δφμ θμνέςκ επηθεκηνχκεηαη ζε ζέμαηα ρεθηαθμφ πενηεπμμέκμο θαη δεδμμέκςκ, επηζηεμμκηθχκ εθδυζεςκ, ενεοκεηηθχκ ειεθηνμκηθχκ οπμδμμχκ, βηβιημμεηνηθχκ μεηνήζεςκ, δεηθηχκ ενεοκεηηθήξ δναζηενηυηεηαξ, ακμηθηήξ πνυζβαζεξ ζηε γκχζε, πναθηηθχκ αλημπμίεζεξ ηςκ ενεοκεηηθχκ απμηειεζμάηςκ. Τμ Πιαίζημ Σοκενγαζίαξ πνμβιέπεη μεηαλφ άιιςκ ηεκ ακηαιιαγή ηεπκμγκςζίαξ θαη ηεπκμιμγίαξ, ηεκ ακηαιιαγή επηζηεμυκςκ μεηαλφ ηςκ δφμ θμνέςκ, ηεκ απυ θμηκμφ ζομμεημπή ζε δηεζκή ενεοκεηηθά θαη ακαπηοληαθά ένγα, θαζχξ θαη ηεκ πνμχζεζε ζοκενγαζηχκ ζε άιια πεδία πμο ζα ζομθςκεζμφκ θαη απυ ηα δφμ μένε. Τμ Πιαίζημ Σοκενγαζίαξ ζα παναμείκεη ζε ηζπφ γηα πενίμδμ 5 εηχκ θαη ζα μπμνεί κα ακακεχκεηαη μεηά α- πυ αμμηβαία ζομθςκία ηςκ δφμ μενχκ.

8 "Η Γιιάδα Καηκοηομεί!" Έςξ ηηξ 30 Σεπηεμβνίμο μπμνμφκ κα οπμβάιμοκ ηηξ ο- πμρεθηυηεηέξ ημοξ μη ειιεκηθέξ ενεοκεηηθέξ μμάδεξ πμο ε- πηζομμφκ κα ζομμεηέπμοκ ζημκ 2μ δηαγςκηζμυ εθανμμζμέκεξ ένεοκαξ θαη θαηκμημμίαξ "Η Γιιάδα Καηκμημμεί!" ημο ΣΓΒ θαη ηεξ Eurobank. Η μεγάιε απήπεζε θαη ζεμαζία ημο δηαγςκηζμμφ ακαδεηθκφεηαη θαη απυ ημ γεγμκυξ υηη μη ηέζζενηξ κηθήηνηεξ μμάδεξ ημο 1μο Δηαγςκηζμμφ "Η Γιιάδα Καηκμημμεί!" ζοκεπίδμοκ ηεκ ένεοκα ημοξ, αιιά ηαοηυπνμκα έπμοκ ένζεη ζε επαθή με επηπεηνήζεηξ γηα ηεκ πεναηηένς αλημπμίεζε ηςκ ενεοκεηηθχκ απμηειεζμάηςκ. Σεμεηχκεηαη υηη ζημκ δηαγςκηζμυ "Η Γιιάδα Καηκμημμεί!" μπμνμφκ κα ζομμεηέπμοκ μεμμκςμέκμη ενεοκεηέξ, ενεοκεηηθέξ μμάδεξ, επηπεηνήζεηξ, με πνμσυκηα εθανμμζμέκεξ ένεοκαξ, ηα μπμία έπμοκ ακαπηοπζεί ηα ηειεοηαία ηνία πνυκηα θαη είκαη χνημα γηα εμπμνηθή αλημπμίεζε, ή πνμσυκηα θαη οπενεζίεξ με θαηκμηυμα παναθηενηζηηθά. Τα βναβεία ημο δηαγςκηζμμφ είκαη πνεμαηηθά: εονχ γηα ημκ πνχημ κηθεηή θαη εονχ γηα ημκ δεφηενμ, ζε θάζε μία απυ ηηξ δφμ θαηεγμνίεξ (Γθανμμζμέκε Ένεοκα θαη Καηκμημμία). Οη 20 πνμηάζεηξ πμο ζα πενάζμοκ ζηεκ δεφηενε θάζε, μεηά απυ ηεκ ανπηθή αλημιυγεζε, ζα πανμοζηαζημφκ ζε α- κμηθηέξ γηα ημ θμηκυ εθζέζεηξ θαη ζε επηζηεμμκηθέξ εμενίδεξ ζε μιυθιενε ηε πχνα, ζα πανμοζηαζημφκ ζημκ επηπεηνεμαηηθυ θυζμμ θαη ζα πνμβιεζμφκ μέζα απυ ηηξ έκηοπεξ θαη ειεθηνμκηθέξ εθζηναηείεξ δεμμζηυηεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. Σειίδα 8

9 Σειίδα 9 "Δεμηοσργία Καηκοηομηθώκ σζηάδφκ Γπητεηρήζεφκ - Έκα Γιιεκηθό προχόκ, μηα Αγορά: ο Πιακήηες - Πηιοηηθή Φάζε Λεηηοσργίας" Η 2ε θάζε ηεξ πνμθήνολεξ ηεξ ΓΓΓΤ με ζέμα "Δεμημονγία Καηκμημμηθχκ Σοζηάδςκ Γπηπεηνήζεςκ - Έκα Γιιεκηθυ πνμσυκ, μηα Αγμνά: μ Πιακήηεξ - Πηιμηηθή Φάζε Λεηημονγίαξ" ακαθμηκχζεθε με θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ζηηξ 17 Σεπηεμβνίμο. Σηυπμξ ηεξ δνάζεξ, πμο εμπίπηεη ζημκ ζηναηεγηθυ ποιχκα "Δηαζφκδεζε με ημκ παναγςγηθυ ηζηυ ηεξ μηθμκμμίαξ γηα ηεκ πνμαγςγή ηεξ θαηκμημμίαξ" είκαη ε δεμημονγία θαηκμημμηθχκ ζοζηάδςκ (clusters) επηπεηνήζεςκ θαη ενεοκεηηθχκ μνγακηζμχκ ζε ζεμαηηθά πεδία με ακηαγςκηζηηθυ πιεμκέθηεμα γηα ηεκ ηυκςζε ηεξ θαηκμημμίαξ θαη ηεξ ακηαγςκηζηηθυηεηαξ ηε πχναξ. Σηεκ πνχηε θάζε ηεξ δνάζεξ, ε μπμία ήηακ ακμηθηή ζε υιμοξ ημοξ ζεμαηηθμφξ ημμείξ ηεξ μηθμκμμίαξ, οθηζηάμεκα δίθηοα επηπεηνήζεςκ θαη ενεοκεηηθχκ/αθαδεμασθχκ θμνέςκ οπέβαιακ ηεθμενηςμέκεξ πνμηάζεηξ γηα ηηξ δοκαηυηεηεξ ακάπηολεξ θαηκμημμηθχκ ζοζηάδςκ επηπεηνήζεςκ ζε ζεμαηηθμφξ ημμείξ με ακηαγςκηζηηθυ πιεμκέθηεμα. Σηυπμξ ήηακ κα εκημπηζζμφκ πονήκεξ επηπεηνήζεςκ θαη ενεοκεηηθχκ θμνέςκ πμο μπμνμφκ κα αλημπμηήζμοκ ενεοκεηηθά απμηειέζμαηα γηα θαηκμηυμα πνμσυκηα θαη οπενεζίεξ πνμζηηζέμεκεξ αλίαξ. Οη 23 αηηήζεηξ αλημιμγήζεθακ απυ επηηνμπή δηεζκχκ εμπεηνμγκςμυκςκ θαη 9 δίθηοα πνμθνίζεθακ ζηε δεφηενε θάζε. Τα δίθηοα αοηά θαιμφκηαη κα οπμβάιμοκ, έςξ ηηξ 17 Σεπηεμβνίμο, πιήνε 5εηή επηπεηνεμαηηθά ζπέδηα γηα ηε δεμημονγία θαη ακάπηολε ηεξ θαηκμημμηθήξ ζοζηάδαξ, ηεκ μνγάκςζή ηεξ, ημ επηπεηνεμαηηθυ ηεξ πνυηοπμ, ηε ζηναηεγηθή θαη ηε βηςζημυηεηά ηεξ, ηα πνεμαημδμηηθά ζπέδηα ηςκ επηιέλημςκ ζομμεηεπυκηςκ θμνέςκ (γηα ηε δηεηή θάζε ηεξ πηιμηηθήξ ιεηημονγίαξ), θ.ά. Η πνμθήνολε απεοζφκεηαη απμθιεηζηηθά ζηα 9 πνμθνηζέκηα δίθηοα, αιιά είκαη δοκαηή ε δηεφνοκζή ημοξ με κέα μέιε (επηπεηνήζεηξ, πακεπηζηήμηα, ενεοκεηηθά θέκηνα, θ.ιπ.).

10 Σειίδα 10 Δεμηοσργία Καηκοηομηθώκ σζηάδφκ Γπητεηρήζεφκ - Έκα Γιιεκηθό προχόκ, μηα Αγορά: ο Πιακήηες - Πηιοηηθή Φάζε Λεηηοσργίας" (ΤΝΓΥΓΙΑ) Καηυπηκ αλημιυγεζεξ, ε ΓΓΓΤ ζα πνεμαημδμηήζεη ηε δηεηή θάζε πηιμηηθήξ ιεηημονγίαξ ηςκ ζοζηάδςκ με ηηξ μεγαιφηενεξ πνμμπηηθέξ επηηοπίαξ. Γηδηθυηενα, ζα πνεμαημδμηήζεη ημκ μνγακηζμυ πμο ζα ζοκημκίδεη θαη ζα πανέπεη ηηξ ακαγθαίεξ οπενεζίεξ ζηηξ επηπεηνήζεηξ, ηεκ ακάπηολε θμηκχκ οπμδμμχκ εθυζμκ πνεηάδμκηαη, ηα ιεηημονγηθά έλμδα πνμξ υθειμξ ηεξ ζοζηάδαξ, αιιά θαη ηηξ επηπεηνήζεηξ γηα ηεκ οπμζηήνηλε θαηκμημμηθχκ δναζηενημηήηςκ (ακάπηολε πνςημηφπςκ, θαηάνηηζε, ζομμεημπή ζε θμηκέξ εθζέζεηξ, πνμβμιή πνμσυκηςκ, μεηεγθαηάζηαζή ζε θμηκέξ οπμδμμέξ). Θα πνεμαημδμηεζμφκ πενίπμο 6 θαηκμημμηθέξ ζοζηάδεξ με 5 εθαη. εονχ εθάζηε. Ο ζοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ δνάζεξ ζα θομακζεί απυ 34 έςξ 40 εθαη. εονχ, με ηε δεμυζηα δαπάκε κα ακένπεηαη ζε 30 εθαη. εονχ. Γηα δηεσθρηκήζεης μπορείηε κα επηθοηκφκείηε ζηο ειεθηροκηθό ηατσδρομείο θαη, γηα ηετκηθά ζέμαηα, ζηο Γπηπιέοκ, μπορείηε κα επηθοηκφκείηε με ηοσς εθπροζώποσς ηες ΓΓΓΣ: Γηρήκε εμακηήρα, Προχζηαμέκε Σμήμαηος Α ΓΡΓ Ξέκηα Καζδοβαζίιε, Υεηρίζηρηα προγράμμαηος Αγκή πειηώηε,

11 Σειίδα 11 5 πξνηάζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα πλάληεζε ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηώλ κε ηνλ Πξσζππνπξγό Αληώλε ακαξά πλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο, θ. Αληώλε ακαξά, ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Οηθνλνκίαο, θ. Ισάλλε ηνπξλάξα, ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο θ. Κώζηα Υαηδεδάθε θαη ηνλ Τθππνπξγό Αλάπηπμεο θ. Νόηε Μεηαξάθε είραλ ζήκεξα εθπξόζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο Διιεληθώλ πλδέζκσλ Νέσλ Δπηρεηξεκαηηώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν Πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ πλδέζκνπ Νέσλ Δπηρεηξεκαηηώλ Αζελώλ, θ. Αλδξέαο ηεθαλίδεο θαη ε Αληηπξόεδξνο, θ. Όιγα ηαπξνπνύινπ καδί κε ηνπο θθ. Δπάγγειν Αρηιιόπνπιν θαη Λεπηέξε ηαπξόπνπιν, κέιε ηεο νκάδαο ζεζκηθώλ παξεκβάζεσλ. ηε ζπλάληεζε παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο 5 ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο λεαληθήο αιιά θαη ηεο ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε ρώξα καο, ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ε νπνία πιήηηεη θπξίσο ηνπο λένπο. Γεκηνπξγία αλνηθηνύ, δηαθαλνύο θαη αδηάβιεηνπ κεραληζκνύ γηα αμηνιόγεζε επηρεηξεκαηηθώλ ηδεώλ, κε θαηλνηόκα θαη εμσζηξεθή ραξαθηεξηζηηθά θαη πξόζβαζε απηώλ ζε θεθάιαηα πςεινύ ξίζθνπ κε ζηόρν ηε ζπγθξάηεζε λέσλ κε θαηλνηόκεο η- δέεο ζηελ Διιάδα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη πνηνηηθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο Καζνξηζκόο κεησκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο λένπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο, θαηά ηα πξώηα 3 ρξόληα από ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, πξνηάζεθε ε θαηάξγεζε ηεο πξνζσπνθξάηεζεο γηα ρξέε πξνο ηνλ ΟΑΔΔ. Ρηδηθή κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο ζηα bonus ησλ ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ. Βειηίσζε ηνπ Πησρεπηηθνύ Γηθαίνπ ώζηε λα δίλεη δεύηεξε θαη ηξίηε επθαηξία ζε επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δόιν θάηη πνπ ζα άξεη ην θόβν ζε λένπο γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ είλαη βάζεη ζηαηηζηηθώλ πάλσ από 56% ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν ηεο Δπξώπεο. ηήξημε ηεο εθεπξεηηθόηεηαο ησλ λέσλ Διιήλσλ επηζηεκόλσλ θαη εθεπξεηώλ ζηελ θαηνρύξσζε δηεζλώλ επξεζηηερληώλ (παηέληεο) θαη αλάζρεζε ηεο δηαξξνήο ηνπο (brain drain) ζην εμσηεξηθό. Ο Πξσζππνπξγόο θ. Αληώλεο ακαξάο θαη νη π- πνπξγνί πνπ παξέζηεζαλ ζηε ζπλάληεζε επέδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο πξνηάζεηο καο. Η Οκνζπνλδία καο ραηξεηίδεη ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαιόγνπ. Σέινο, νη λένη επηρεηξεκαηίεο δήηεζαλ από ηνλ Πξσζππνπξγό λα ππνζηεξηρζεί ε Παγθόζκηα Δ- βδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ δηνξγαλώλεηαη ζε 120 πεξίπνπ ρώξεο θάζε Ννέκβξην, θαη πνπ ζηε ρώξα καο νηθνδεζπόηεο θνξέαο είλαη ε ΟΔΤΝΔ, κε ζηόρν λα πξνβιεζνύλ νη επθαηξίεο δσήο πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ νη λένη κέζα από ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα.

12 Σειίδα 12 Η επιστήμη είναι γένοσς θηλσκού": Εκστρατεία της ΕΕ για τις γσναίκες ερεσνήτριες Εθζηξαηεία γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ γπλαηθώλ λα αθνινπζήζνπλ επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία μεθίλεζε πξόζθαηα ε Επξσπατθή Επηηξνπή. Οη γπλαίθεο μεπεξλνύλ ην 50% ησλ θνηηεηώλ ηεο ΕΕ θαη ην 45% ησλ θαηόρσλ δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, αιιά αληηπξνζσπεύνπλ κόλν ην έλα ηξίην ησλ ε- πηζηεκόλσλ πνπ αθνινπζνύλ εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία. Επίζεο, νη γπλαίθεο δηδάθηνξεο εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ κεηνλόηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ θαηαζθεπώλ. Σηόρνο ηεο ηξηεηνύο εθζηξαηείαο είλαη λα πξνζειθύζεη έθεβεο λα ζπνπδάζνπλ ζεηηθέο επηζηήκεο, ηερλνινγία, κεραληθή θαη καζεκαηηθά, θαζώο θαη θνηηήηξηεο λα αθνινπζήζνπλ εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία. Οη λένη ιακβάλνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο ζηαδηνδξνκίαο ζπλήζσο κεηαμύ 13 θαη 17 εηώλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο, ζε επηζηεκνληθό θιάδν ή όρη, γίλεηαη ζπλήζσο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ην πξώην κέξνο ηεο εθζηξαηείαο α- πεπζύλεηαη ζε έθεβεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ην ζύλζεκα "Science: it's a girl thing" ("Η επηζηήκε είλαη γέλνπο ζειπθνύ"). Δεδνκέλνπ όηη ε ΕΕ ζα ρξεηαζηεί έσο θαη έλα εθαηνκκύξην επηπιένλ εξεπλεηέο έσο ην 2020, ε δεύηεξε θάζε ζα έρεη σο ζηόρν λα ελζαξξύλεη ηηο θνηηήηξηεο λα αθνινπζήζνπλ επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία. Η εθζηξαηεία ζα ζέζεη ππό ακθηζβήηεζε ηα ζηεξεόηππα πνπ επηθξαηνύλ γηα ηελ ε- πηζηήκε θαη ζα δείμεη ζε λέα θνξίηζηα θαη γπλαίθεο όηη ε επηζηήκε είλαη επράξηζηε θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κεγάιεο επθαηξίεο. Η έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία απνηεινύλ ην θιεηδί γηα ηελ εμεύξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιύζεσλ ζε θνηλά πξνβιήκαηα, όπσο ηα ηξόθηκα θαη ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ή ε θαιύηεξε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Πεηπρεκέλεο γπλαίθεο επηζηήκνλεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξόηππα ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζε εηδηθέο εθδειώζεηο. Η Επίηξνπνο Maire Geoghegan-Quinn, αξκόδηα γηα ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηζηήκε, δήισζε: "Απηή ε εθζηξαηεία ζα δείμεη ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα θνξίηζηα όηη ε επηζηήκε δελ είλαη κόλν ππόζεζε ειηθησκέλσλ αλδξώλ κε άζπξεο κπινύδεο. Η επηζηήκε πξνζθέξεη ζαπκάζηεο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηηεπρζεί κηα πξαγκαηηθή ηνκή πξνο όθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ κέιινληόο καο".

13 Σειίδα 13

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα