ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ), ζάκεξα Γεπηέξα, 22 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 11:30 κ.κ, ζπλάιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξέαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ (απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ρφδνπ, αξηζ. 512/ «πεξί ηεο εθινγήο ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ εγθχθιην ππ αξ. 43/ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», θαη απφθαζε Γεκάξρνπ, αξηζ. 3042/ «πεξί ηνπ νξηζκνχ & αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ Αληηδεκάξρσλ», ζχκθσλα κε ηελ Ϋγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο, θ. Πεξδέθε ΕσΪλλε, κε αξηζκ. πξση. 2/137340/ , ε νπνέα θνηλνπνηάζεθε λνκφηππα θαη ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 72, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010. Ώθνχ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βπηηξνπάο, ζχκθσλα θαη πϊιη κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ αλσηϋξσ λφκνπ, ε λφκηκε απαξηέα, δεδνκϋλνπ φηη ζε ζχλνιν (εθηφο απηνχ) βξϋζεθαλ παξφληα νθηψ (8) κϋιε θαη νλνκαζηηθϊ: ΠΑΡΟΝΣΔ : ηνπο θ.θ.: 1. Ώηζέδε Βιπέδα (Ώληηπξφεδξνο), 2. Κσλζηαληέλνπ Ώζελφδσξν, 3. Κνξσλαέν ΕσΪλλε, 4. Παιαηνιφγνπ Μηραάι, 5. ΜνπηΪθε Αάκν - Μηραάι, 6. Παπαδεκεηξένπ- ΞεπαπαδΪθε ΐαζηιηθά, 7. Παλαά Βπαγγειέα, 8. Σνθνχδε Παλαγηψηε. ΑΠΟΝΣΔ : ηνπο θ.θ.: 1. ΦπιιΪθε ΐαζέιεην (δηθαηνινγεκϋλνο), ν νπνένο αλαπιεξψλεηαη, φπσο πξνβιϋπεηαη (άξζξ. 74 & 75 ηνπ Ν.3852/2010), απφ ηνλ θ. Κπξηαδά ηϋθαλν σο πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κϋινο ηεο πιεηνςεθέαο, απνπζέαδε φκσο αδηθαηνιφγεηα, 2. ΑξΪθνο Μηραάι (δηθαηνινγεκϋλνο), εθιάζε ν θ. Σνθνχδεο Παλαγηψηεο, σο πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κϋινο ηεο κεηνςεθέαο, 3. παλφο- ΠαπαγηΪλλεο ΏλαζηΪζηνο (αδηθαηνιφγεηνο), παξφλησλ επέζεο, ρσξέο δηθαέσκα ςάθνπ, ηεο ΓξακκαηΫσο ηεο Βπηηξνπάο, δεκνηηθάο ππαιιάινπ, θ. Μαθξά ΣξηαληαθπιιηΪο, ηεο θαο ΚαξηΪλνπ Παξαζθεπάο θαη Παπαγεσξγένπ Μαξέαο ππαιιάινπο ηνπ Σκάκαηνο πιινγηθψλ ΟξγΪλσλ, ηνπ θνπ ΣνκΪδνπ ΕσΪλλε ππαιιάινπ ηνπ Λνγηζηεξένπ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο θαο Γαλεηηνχιε ηεξγνχιαο πξντζηακϋλεο ηνπ ηκάκαηνο ΒιΫγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ, ηεο θ. Παξαζθεπνπνχινπ Άλλαο, ΠξντζηακΫλεο ηεο Α/λζεο 1

2 Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ησλ θ.θ Παπαγεσξγένπ Θεφδσξνπ, ηξαηά ηϋθαλνπ θαη αιακαζηξϊθε Αεκεηξένπ ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, ν έδηνο (ν Πξφεδξνο), θάξπμε ηελ Ϋλαξμε ηεο ζπλεδξέαζεο θαη αθνχ πξνεγάζεθε ζχληνκε γεληθά ελεκϋξσζά ηνπ πξνο ηα κϋιε ηεο Βπηηξνπάο, επεζάκαλε ηελ χπαξμε Ϋμη (6) θαηεπεηγφλησλ ζεκϊησλ, γηα ηα νπνέα ε Βπηηξνπά, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 75, παξ. 3, ηνπ Ν. 3852/2010, δχλαηαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθέαο ησλ κειψλ ηεο, λα απνδερζεέ ηελ Ϋληαμε θαη ηε ζπδάηεζά ηνπο, σο ζεκϊησλ, πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο εκεξάζηαο δηϊηαμεο θαη λα ιϊβεη, κε ηελ έδηα πιεηνςεθέα, ζρεηηθϋο απνθϊζεηο. Σν πξψην ζϋκα (1 ν πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο) αλαθϋξεηαη ζηε ιάςε απφθαζεο πεξέ ηεο απεπζεέαο αλϊζεζεο ηεο κειϋηεο κε ηέηιν «θαηϊξηηζε ζρεδένπ (master plan) Eθαξκνγάο ΠξνγξΪκκαηνο Αηαινγάο ζηε Πεγά» ηνπ νπνένπ ε απ επζεέαο αλϊζεζε δελ ζπκκεηϋρεη, σο ζϋκα, ζηελ άδε θνηλνπνηεκϋλε εκεξάζηα δηϊηαμε ηεο παξνχζαο ζπλεδξέαζεο, αιιϊ πξϋπεη λα ζπδεηεζεέ ψζηε λα πεξαησζεέ ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα ην ζρεηηθφ Ϋξγν, ην δεχηεξν ζϋκα (2 ν πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο) ζρεηέδεηαη κε ηελ ιάςε απφθαζεο, πεξέ κεξηθάο αλϊθιεζεο ησλ απνθϊζεσλ αξηζκ. 181/ θαη 222/ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο, αλαθιάζεηο πνπ επηβϊιιεηαη λα πεξαησζνχλ ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα γηα ηηο αλϊγθεο ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ, ηκάκα Λνγηζηεξένπ, ην ηξέην (3 ν πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο) αθνξϊ ηε ιάςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ πιεξεμνχζηνπ Αηθεγφξνπ θαη Ϋγθξηζε δαπϊλεο κεηαθέλεζεο ζηηο ζην Γ ηκάκα ηνπ πκβνπιένπ ηεο Βπηθξαηεέαο επέ ηεο αξηζκ. 3205/2014 αέηεζεο αλαέξεζεο Μ. Κνιψλα θαη ινηπψλ θαη ζπκκεηϋρεη σο Ϋθηαθην ζϋκα ιφγσ ηνπ φηη πξϋπεη λα ιεθζεέ απφθαζε γηα ηνλ Ϋγθαηξν νξηζκφ ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Αάκνπ καο, ηϋηαξην ζϋκα (4 ν ζέκα πξν εκεξήζηαο δηαηάμεσο) αλαθϋξεηαη ζηε ιάςε απφθαζεο πεξέ ηεο αλαπξνζαξκνγάο θαη θαζνξηζκφο ηηκψλ ηνπ ηϋινπο θνηλνρξάζησλ ρψξσλ ζηνλ Αάκν Ρφδνπ, πϋκπην ζϋκα (5 ν ζέκα πξν εκεξήζηαο δηαηάμεσο) αλαθϋξεηαη ζηνλ νξηζκφ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα παξϊζηαζε ζε δέθε ζην πκβνχιην ηεο Βπηθξαηεέαο ζηηο 21 θαη 22 Εαλνπαξένπ 2015 γηα ππφζεζε ηνπ Αάκνπ θαζψο θαη Ϋγθξηζε κεηαθέλεζεο θαη Ϋγθξηζε ζπλϋρηζεο δέθεο θαη ζπκκεηϋρεη σο Ϋθηαθην ζϋκα ιφγσ ηνπ φηη πξϋπεη λα ιεθζεέ απφθαζε γηα ηνλ Ϋγθαηξν νξηζκφ ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Αάκνπ καο θαη Ϋθην ζϋκα (6 ν ζέκα πξν εκεξήζηαο δηαηάμεσο) αλαθϋξεηαη ζηνλ νξηζκφ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ παξϊζηαζε ζε δέθε πνπ αθνξϊ ην Αάκν Ρφδνπ ζην ΣξηκειΫο Αηνηθεηηθφ Πξσηνδηθεέν ζηηο αλαθνξηθϊ κε ηελ πξνζθπγά ηεο ΑΫζπνηλαο Παπαπαχινπ ηνπ Φηιάκνλα γηα ηε ρνξάγεζε επηδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα ηπθιφηεηαο θαη ζπκκεηϋρεη σο Ϋθηαθην ζϋκα ιφγσ ηνπ φηη πξϋπεη λα ιεθζεέ απφθαζε γηα ηνλ Ϋγθαηξν νξηζκφ ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Αάκνπ καο. ΏκΫζσο κεηϊ, ε Οηθνλνκηθά Βπηηξνπά, απνθαίλεηαη νκφθσλα, λα εληαρζνχλ γηα ζπδάηεζε ηα αλσηϋξσ ζϋκαηα, πξν ηεο άδε θνηλνπνηεκϋλεο εκεξάζηαο δηϊηαμεο θαη 2

3 λα ιεθζνχλ γη απηϊ ζρεηηθϋο απνθϊζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζεέζεο θεέκελεο δηαηϊμεηο. ηελ ζπλϋρεηα, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο, πξνηεέλεη λα εμεηαζηνχλ ηα ζϋκαηα πνπ ζπκκεηϋρνπλ ζηελ εκεξάζηα δηϊηαμε, φπσο απηά Ϋρεη άδε θνηλνπνηεζεέ, αθνχ πξνεγεζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα εθηφο εκεξάζηαο δηϊηαμεο ζϋκαηα. ΘΔΜΑ (1ο ππο ημεπηζίαρ διαηάξεωρ) Απόθ. Απ.454/2014(Α.Γ.Α.:7ΗΥΜΧ1Ρ-ΕΤΛ) (θαηεπείγνλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ άξζξνπ 75, παξ. 3, ηνπ Ν. 3852/2010) «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε ρεδίνπ (master plan) Δθαξκνγήο Πξνγξάκκαηνο Γηαινγή ζηε Πεγή» (Δηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ κε αξηζκ. 16/138247/ ) Ο Πξφεδξνο, δέλεη ην ιφγν ζηνλ Ώληηδάκαξρν ησλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ θ. Κσλζηαληέλνπ Ώζελφδσξν ν νπνένο αλαθϋξζεθε ζηελ αξηζκ.16/138247/ εηζάγεζε ησλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ: «ΘΫκα: Ώπεπζεέαο αλϊζεζε ηεο κειϋηεο κε ηέηιν «ΚαηΪξηηζε ρεδένπ (master plan) Βθαξκνγάο ΠξνγξΪκκαηνο Αηαινγά ζηε Πεγά» Δ δηαρεέξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ εέλαη Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζϋκαηα πνπ θαιεέηαη ν Αάκνο λα αληηκεησπέζεη θαη λα επηιχζεη. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε δηεζλά πξαθηηθά θαη ησλ δεζκεχζεσλ καο σο κϋιε ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο,ε παξαπϊλσ δηαδηθαζέα νθεέιεη λα ππαθνχζεη ζε Ϋλα επξχηεξν ζρεδηαζκφ (master plan) φπνπ ζα πξνβιϋπεηαη κεηαμχ Ϊιισλ θαη ε εθαξκνγά πξνγξακκϊησλ δηαινγάο ζηελ πεγά αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη βηναπνβιάησλ. Σν ζρϋδην απηφ νθεέιεη λα απνηειεέ ηνλ θνξκφ κηαο νινθιεξσκϋλεο δηαρεέξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ ζε ηνπηθφ επέπεδν, πξνσζψληαο ηε κεγηζηνπνέεζε ηεο αμηνπνέεζεο ησλ απνβιάησλ, αιιϊ θαη ηελ ζεηηθά νηθνινγηθά εηθφλα ηεο πεξηνράο. ΠξνθεηκΫλνπ λα κπνξϋζνπκε λα θαζνξέζνπκε ηα επφκελα βάκαηα καο πξνο απηάλ ηελ θαηεχζπλζε ρξεηαδφκαζηε σο θξέζηκν εξγαιεέν ιάςεο απνθϊζεσλ κηα κειϋηε πνπ ζα αθνξϊ ζηελ «ΚαηΪξηηζε ρεδένπ (master plan) Βθαξκνγάο ΠξνγξΪκκαηνο Αηαινγά ζηε Πεγά». ην πιαέζην ηνπ ζρεδένπ απηνχ ζα πξϋπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη βϋιηηζηεο ηερληθϋο δηαινγάο ζηελ πεγά γηα ηα ππφ εμϋηαζε πιηθϊ, ζε ζπλϊξηεζε κε ηελ επξσπατθά θαη ηελ εζληθά λνκνζεζέα θαη ηη ζχγρξνλεο πξαθηηθϋο θαη ηϊζεηο ζε επξσπατθφ επέπεδν, παξϊιιεια κε ηελ ηεθκεξησκϋλε ελεκϋξσζε ησλ πνιηηψλ θαη σλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο. Δ Α/λζε Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ αδπλαηεέ λα ζπληϊμεη ηελ ελ ιφγσ κειϋηε Βέλαη θαηεγνξέαο 27 (πεξηβαιινληηθψλ κειϋηεο),ην αληηθεέκελν ηεο απαηηεέ ηδηαέηεξε 3

4 εμεηδέθεπζεο θαη σο εθ ηνχηνπ κε ην ππ αξηζκφ πξση.16/138215/ Ϋγγξαθφ ηεο δάηεζε απφ ηελ ΠεξηθΫξεηα Ννηένπ Ώηγαένπ Α/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Ασδ/ζνπ ηε ζχληαμε ηεο αλσηϋξσ κειϋηεο. χκθσλα κε ην Ϊξζξν 209 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006 πεξέ «Κχξσζε ηνπ θψδηθα Αάκσλ θαη Κνηλνηάησλ» φπσο απηφο αλαδηαηππψζεθε κε ην Ϊξζξν 20 ηνπ Ν 3731/2008 θαη ηνλ λφκν Ν 3316/2005 επηηξϋπεηαη ε θαηϊ παξϋθθιηζε ησλ δηαηϊμεσλ ηεο εθϊζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο πεξέ εθπφλεζεο κειεηψλ, ε απεπζεέαο αλϊζεζε ηεο εθπφλεζεο κειϋηεο ηνπ Αάκνπ ά Κνηλφηεηαο ζε πηπρηνχρν κειεηεηά ά κειεηεηηθφ γξαθεέν Ώ ά ΐ ηϊμεο πηπρένπ, εθφζνλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβά φισλ ησλ ζηαδέσλ ηεο κειϋηεο δελ ππεξβαέλεη ην ηξηϊληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ αλψηαηνπ νξένπ ακνηβάο πηπρένπ Ώ ηϊμεο πνπ θϊζε θνξϊ ηζρχεη γηα ηελ αληέζηνηρε θαηεγνξέαο κειϋηεο. Πξνηεέλεη ηελ Ϋγθξηζε ηεο απεπζεέαο αλϊζεζεο ηεο κειϋηεο κε ηέηιν «ΚαηΪξηηζε ρεδένπ (master plan) Βθαξκνγάο ΠξνγξΪκκαηνο Αηαινγά ζηε Πεγά» ζηνλ κειεηεηά ΝΏΟΤΜ ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΣΟΤ ΝΕΚΟΛΏΟΤ (Ώξηζκφο ΜΒΒΠ: 15856) κε ζπλνιηθά πξνεθηηκψκελε ακνηβά ,12 ( θαη 3.414,12 ην ΦΠΏ 23%), ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 209 παξ. 3 ηνπ Ν.3463/2006 φπσο απηφο αλαδηαηππψζεθε κε ην Ϊξζξν 20 ηνπ Ν 3731/2008 θαη ηνλ λφκν Ν 3316/2005 ΜεηΪ ηα αλσηϋξσ δεηεέηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθά Βπηηξνπά λα απνθαζέζεη: Σελ Ϋγθξηζε ηεο απεπζεέαο αλϊζεζεο ηεο κειϋηεο κε ηέηιν «ΚαηΪξηηζε ρεδένπ (master plan) Βθαξκνγάο ΠξνγξΪκκαηνο Αηαινγά ζηε Πεγά» ζηνλ κειεηεηά ΝΏΟΤΜ ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΣΟΤ ΝΕΚΟΛΏΟΤ (Ώξηζκφο ΜΒΒΠ: 15856) θαηεγνξέαο 27 (πεξηβαιινληηθϋο κειϋηεο) κε ζπλνιηθά πξνεθηηκψκελε ακνηβά ,12 ( θαη 3.414,12 ην ΦΠΏ 23%), ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 209 παξ. 3 ηνπ Ν.3463/2006 φπσο απηφο αλαδηαηππψζεθε κε ην Ϊξζξν 20 ηνπ Ν 3731/2008 θαη ηνλ λφκν Ν 3316/2005 (Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ θ. Κσλζηαληίλνπ Αζελφδσξνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή ησλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ θ. Κνιηάδε Θενδφζε). Ο Πξφεδξνο, ζηε ζπλϋρεηα, θαιεέ ηα κϋιε ηεο Βπηηξνπάο λα ςεθέζνπλ ζρεηηθϊ. Ζ Δπηηξνπή ιακβϊλνληαο ππ φςηλ, Σελ Βηζάγεζε ηεο Αηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ κε αξηζκ. 16/138247/ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία, Δ θα Παλαά Βπαγγειέα θαη ν θ. Σνθνχδεο Παλαγηψηεο δάισζαλ παξφληεο. 4

5 θαη εγθξίλεη ηελ απεπζεέαο αλϊζεζε ηεο κειϋηεο κε ηέηιν «Καηάξηηζε ρεδίνπ (master plan) Δθαξκνγήο Πξνγξάκκαηνο Γηαινγή ζηε Πεγή» ζηνλ κειεηεηά ΝΏΟΤΜ ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΣΟΤ ΝΕΚΟΛΏΟΤ (Ώξηζκφο ΜΒΒΠ: 15856) θαηεγνξέαο 27 (πεξηβαιινληηθϋο κειϋηεο) κε ζπλνιηθά πξνεθηηκψκελε ακνηβά ,12 ( θαη 3.414,12 ην ΦΠΏ 23%), ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 209 παξ. 3 ηνπ Ν.3463/2006 φπσο απηφο αλαδηαηππψζεθε κε ην Ϊξζξν 20 ηνπ Ν 3731/2008 θαη ηνλ λφκν Ν 3316/2005. ΘΔΜΑ (2ο ππο ημεπηζίαρ διαηάξεωρ) Απόθ. Απ.455/2014 (Α.Γ.Α.: 71ΓΠΧ1Ρ-7ΗΖ) (θαηεπείγνλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ άξζξνπ 75, παξ. 3, ηνπ Ν. 3852/2010) «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ κεξηθή αλάθιεζε ησλ ππ αξηζκ. 181/ θαη 222/ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» (Δηζήγεζε Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ, αξ. πξση. 2/ ) Ο Πξφεδξνο, ζηε ζπλϋρεηα, ζϋηεη ππ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπάο ηελ εηζάγεζε ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ, ηκάκαηνο Λνγηζηεξένπ, κε αξ. πξση. 2/138164/ , σο θαησηϋξσ: «ΘΒΜΏ : «ΛΟΓΕΣΕΚΔ ΣΏΚΣΟΠΟΕΔΔ ΣΕΜΟΛΟΓΕΧΝ» αο γλσξέδνπκε φηη κε ηελ απφθαζε 7/ (Ώ.Α.Ώ. ΐΕΦ9Χ1Ρ-ΘΘ7) ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο εγθξέζεθε ε δϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ ,00 ζηνλ Κ.Ώ.Β (Ώπφθαζε ΏλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο Ώ.Π. 85/ ΏΑΏ:ΐΕΦΓΧ1Ρ-5ΔΞ) θαη α/α 62 γηα πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. ηε ζπλϋρεηα πξαγκαηνπνηάζεθε ε δηαδηθαζέα πξνκάζεηαο ησλ πιηθψλ κε κεηνδφηε ηελ εηαηξεέα «ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β.» ε νπνέα θαη πξνϋβε ζηελ Ϋθδνζε ηηκνινγέσλ. Καηφπηλ ζρεηηθάο Βγθπθιένπ πνπ αθνξνχζε ζηελ παξϊηαζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ Αάκσλ, εληϊρζεθαλ ηα αλσηϋξσ ηηκνιφγηα ζηα ιεμηπξφζεζκα θαηφπηλ ησλ θαησηϋξσ απνθϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο: 1) Με ηελ απφθαζε 181/ (ΏΑΏ:ΐΕΤ0Χ1Ρ-ΐ3ΐ) εγθξέζεθε ε αλαηξνπά αλϊιεςεο ππνρξϋσζεο δηαγξαθϋο δεζκεχζεσλ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2014, ιφγσ ηεο επηθεέκελεο παξϊηαζεο ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ησλ ιεμηπξνζϋζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ Αάκσλ, κε α/α 21 θαη κε Ώ.Π. 1607/ (ΏΑΏ:ΧΞ1ΟΧ1Ρ-8ΤΓ) Ώπφθαζε Ώλαηξνπάο ΤπνρξΫσζεο πνζνχ ,42 ζηνλ ΚΏΒ

6 2) Με ηελ απφθαζε 222/ (Ώ.Α.Ώ. ΧΦ3ΠΧ1Ρ-6ΦΟ), ζηνλ α/α 43, εγθξέζεθε ε δηϊζεζε πέζησζεο, πνζνχ ,00 ζηνλ Κ.Ώ.Β κε ηελ Ώ.Π. 629/ Ώπφθαζε ΏλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο (ΏΑΏ: ΧΞΕΟΧ1Ρ- Β7Β). ε ζπλϋρεηα ησλ παξαπϊλσ πξαγκαηνπνηάζεθε ε εληαικαηνπνέεζε ησλ ηηκνινγέσλ θαη ζηϊιζεθαλ ζην Τπνπξγεέν πξνο Ϋιεγρν θαη εμφθιεζε. Σν ππνπξγεέν ειϋγρνληαο ηελ εληνιά εμφθιεζεο ππνινέπνπ ηεο αλσηϋξσ εηαηξεέαο, καο ελεκϋξσζε φηη δελ Ϋπξεπε λα εληαρζνχλ ζηα ιεμηπξφζεζκα. ΠξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ ε ινγηζηηθά ηαθηνπνέεζε ησλ σο Ϊλσ ηηκνινγέσλ κε ζχλδεζά ηνπο κε ηελ αξρηθά δηϊζεζε πέζησζεο, παξαθαινχκε λα πξνβεέηε ζε αλϊθιεζε ηεο αλαηξνπάο ηεο ππ αξηζκφ 181/ Ώπφθαζεο ηεο Ο.Β. θαη κφλν θαηϊ ην κϋξνο πνπ αθνξϊ ηελ αλαηξνπά ηεο δηϊζεζεο πέζησζεο κε α/α 21 θαη κφλνλ πνζνχ ,42 θαζψο θαη ηζφπνζεο αλϊθιεζεο ηεο δηϊζεζεο πέζησζεο πνπ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζηνλ α/α 43 Ώπφθαζεο ΏλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο ηεο 222/ απφθαζεο ηεο Ο.Β Χο εθ ηνχηνπ παξαθαινχκε ε Βπηηξνπά λα απνδερζεέ θαη λα εγθξέλεη εθ λϋνπ ηα δηαβηβαδφκελα ζηελ ππ αξηζκφ 7/ (Ώ.Α.Ώ. ΐΕΦ9Χ1Ρ-ΘΘ7) αξρηθάο ζαο απφθαζεο φπνπ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε ζρεηηθά δηϊζεζε πέζησζεο κε α/α 62, Κ.Ώ.Β θαη πνζνχ ,00». (Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζίσλ θ. Πατηάθε Δκκαλνπήι θαη ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαο Σακβαθά Μαξίαο). Ο Πξφεδξνο, ζηε ζπλϋρεηα, θαιεέ ηα κϋιε ηεο Βπηηξνπάο λα ςεθέζνπλ ζρεηηθϊ. Ζ Δπηηξνπή ιακβϊλνληαο ππ φςηλ, Σελ εηζάγεζε ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηκάκαηνο Λνγηζηεξένπ, κε αξηζκ. Πξση. 2/138164/ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ, θαη εγθξέλεη Α) ηελ κεξηθή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο 181/2014 ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο κε Ώ.Α.Ώ. ΐΕΤ0Χ1Ρ-ΐ3ΐ ζην κϋξνο πνπ αθνξϊ ηελ αλαηξνπά ηεο δηϊζεζεο πέζησζεο κε α/α 21 θαη κφλν πνζνχ ,42 Βπξψ θαη Β) ηελ κεξηθή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο 222/ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο κε Ώ.Α.Ώ. ΧΞΕΟΧ1Ρ-Β7Β ζην κϋξνο ηεο ηζφπνζεο αλϊθιεζεο δηϊζεζεο ηεο πέζησζεο πνπ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζηνλ α/α 43. 6

7 ΘΔΜΑ (3ο ππο ημεπηζίαρ διαηάξεωρ Απόθ. Απ.456/2014(Α.Γ.Α.:7ΦΞΖΧ1Ρ-ΒΖ0) (θαηεπείγνλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ άξζξνπ 75, παξ. 3, ηνπ Ν. 3852/2010) «Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηελ παξάζηαζε επί ηεο αξ. 3205/2014 αίηεζε αλαίξεζεο ηεο Μ. Κνιψλα θαη ινηπψλ θαζψο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ» (Πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ θνπ Παπαγεσξγίνπ Θεφδσξνπ) Ο Πξφεδξνο, ζηε ζπλϋρεηα, δέλεη ην ιφγν ζηνλ πξντζηϊκελν ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο θ. Παπαγεσξγένπ Θεφδσξν ν νπνένο ζϋηεη ππ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπάο ηα εμάο: «ΘΒΜΏ: Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ Αηθεγφξνπ θαη δηϊζεζε πέζησζεο ην πκβνχιην ηεο Βπηθξαηεέαο ζα δηθαζηεέ ε αξ. 3205/2014 αέηεζε αλαέξεζεο ηεο Μ. Κνιψλα θαη ινηπψλ ζηηο 8 Εαλνπαξένπ Δ Οηθνλνκηθά Βπηηξνπά πξϋπεη λα νξέζεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν γηα ηελ παξϊζηαζε ζηελ αλσηϋξσ δέθε θαζψο θαη λα εγθξέλεη ηελ δηϊζεζε πέζησζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ Κ.Ώ κε ην πνζφ ησλ 300,00 Βπξψ». Ο Πξφεδξνο, ζηε ζπλϋρεηα, θαιεέ ηα κϋιε ηεο Βπηηξνπάο λα ςεθέζνπλ ζρεηηθϊ. Ζ Δπηηξνπή ιακβϊλνληαο ππ φςηλ, Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ θνπ Παπαγεσξγίνπ Θεφδσξνπ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ, θαη εγθξίλεη, Α) ηνλ νξηζκφ ηνπ θ. Παπαγεσξγένπ Θεφδσξν, λνκηθνχ ζχκβνπινπ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ κε ζρϋζε Ϋκκηζζεο εληνιάο, σο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, γηα λα ηνλ εθπξνζσπάζεη θαηϊ ηελ εθδέθαζε ηεο αξηζκ. 3205/2014 αέηεζεο αλαέξεζεο Μ. Κνιψλαο θαη ινηπψλ, ζηε δέθε πνπ ζα δηεμαρζεέ ζηηο 8 Εαλνπαξένπ 2015 ά ζε Ϊιιε κεηϊ απφ αλαβνιά δηθϊζηκν, ζην Γ Σκάκα ηνπ πκβνπιένπ ηεο Βπηθξαηεέαο. Βπέζεο νξέδεη σο αλαπιεξσηά, ζε πεξέπησζε θσιχκαηνο ηνπ θ. Παπαγεσξγένπ λα παξαζηεέ ζηελ αλσηϋξσ δέθε, ηνλ θ.αιακαζηξϊθε Αεκάηξε, λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ κε ζρϋζε Ϋκκηζζεο εληνιάο θαη Β) εγθξέλεη ηελ δηϊζεζε πέζησζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ ηαμηδηνχ Ρφδνο-Ώζάλα-Ρφδνο κε κηα δηαλπθηϋξεπζε ζηελ Ώζάλα,απφ ηεο 7

8 παξακνλάο κϋρξηο ηεο εκϋξαο ηεο παξαπϊλσ δέθεο, ζηνλ Κ.Ώ κε ην πνζφ ησλ 300,00 Βπξψ. ΘΔΜΑ (4ο ππο ημεπηζίαρ διαηάξεωρ Απόθ. Απ.457/2014 (Α.Γ.Α.: 76ΖΕΧ1Ρ-2Β5) (θαηεπείγνλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ άξζξνπ 75, παξ. 3, ηνπ Ν. 3852/2010) «Λήςε απφθαζεο γηα αλαπξνζαξκνγή θαη θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζην Γήκν Ρφδνπ» (Δηζήγεζε Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηκ.. Πξνζφδσλ κε αξ. πξση. 2 /138119/ ) Ο Πξφεδξνο, ζηε ζπλϋρεηα, ζϋηεη ππ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπάο ηελ εηζάγεζε ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηκάκαηνο Πξνζφδσλ, κε αξ. πξση. 2/138119/ , σο θαησηϋξσ: «ΘΒΜΏ: ΏΝΏΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΚΏΕ ΚΏΘΟΡΕΜΟ ΣΕΜΧΝ ΣΟΤ ΣΒΛΟΤ ΚΟΕΝΟΥΡΔΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟ ΡΟΑΟΤ. χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ ΐ.Α. ηεο 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηϊζεθε απφ ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 «ΒπηηξΫπεηαη ε ππϋξ Αάκνπ ά θνηλφηεηαο επηβνιά ηϋινπο εηο βϊξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ά πξνζθαέξσο πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηεέαο θαη ελ γϋλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ην ππϋδαθνο απηψλ. Χο θνηλφρξεζηνο ρψξνο δηα ηελ εθαξκνγάλ ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ παξφληνο λνεέηαη θαη ην δϊπεδνλ ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζϋζεσο ησλ πξνζφςεσλ ησλ ηζνγεέσλ ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκϋλσλ νηθνδνκηθψλ γξακκψλ (ζηναέ θαη ην ππϋδαθνο απηψλ σο θαη απνηκάζεηο γσληψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ), απνηεινχλησλ ησλ ρψξσλ ηνχησλ πξνεθηϊζεηο πεδνδξνκέσλ θαη εθεζϋλησλ εηο θνηλάλ ρξάζηλ». Σν ηϋινο ρξάζεο θνηλνρξάζησλ ρψξσλ ξπζκέδεηαη απφ ην Ϊξζξν 13 ηνπ ΐΑ ηεο 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηϊζεθε απφ ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 16 ηνπ Ν.3254/2004 θαη ην Ϊξζξν 50 ηνπ Ν.4257/2014. Πξφθεηηαη γηα ηϋινο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηάξα, κε ηελ Ϋλλνηα φηη εέλαη αλϊινγν ηνπ νθϋινπο πνπ απνθνκέδεη ν θνξνινγνχκελνο απφ ηελ ρξάζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ (ηβ 140/89 ΑηΑηθ 1190ζει.1228, ΣξΠξΐφινπ 506/1998 ΑηΑηθ 1999 ζει.509). Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηϋινπο γέλεηαη κε θαλνληζηηθά απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη νπνηεδάπνηε θαη αλ εθδέδεηαη, ηζρχεη απφ ηεο εθδφζεσο ηεο θαη δελ κπνξεέ λα Ϋρεη αλαδξνκηθά εθαξκνγά (ηβ 3269/85 Ννΐ 1988 ζει 198, ηβ 1712/86 Ννΐ 1989 ζει. 162). ΏλΪινγα κε ην εέδνο ηεο ρξάζεο, ην ηϋινο θαζνξέδεηαη ζε: Βηάζην θαη θαηϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηϊιεςεο θνηλφρξεζηνπ γηα ηξαπεδνθαζέζκαηα θαη εκπνξεχκαηα, αλεμαξηάησο ρξφλνπ ρξάζεο θαη αλϊινγα κε ηελ 8

9 πεξηνρά πνπ βξέζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο (Ϊξζξν 13 παξ.3. εδϊθην α ΐΑ 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηϊζεθε κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). Μεληαέν θαηϊ δψλεο θαη θαηϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηϊιεςεο πεδνδξνκένπ ά νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαζδάπνηε θχζεσο ηερλννηθνδνκηθϋο εξγαζέεο.γηα ηελ θαηαβνιά ηνπ ηϋινπο επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν, εθεέλνο πνπ πάξε ηελ Ϊδεηα νηθνδνκάο θαζψο θαη ν ηδηνθηάηεο ηνπ αθηλάηνπ (Ϊξζξν 13 παξ.3 εδϊθην β ΐΑ 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηϊζεθε απφ ην Ϊξζξν 26 παξ.4 ηνπ Ν.1828/89). ε πεξέπησζε πνπ ν ρξφλνο ρξάζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εέλαη κηθξφηεξε ηνπ (1) ελφο κελφο, ζα θαηαβϊιιεηαη ειϊρηζην ηϋινο ρξάζεο ελφο (1) κάλα. Βηάζην κε βϊζε ηνλ φγθν ηνπ θαηαιακβαλφκελνπ ρψξνπ ζε θπβηθϊ κϋηξα θαη φρη αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν ά ηξϋρνλ κϋηξν ζηηο πεξηπηψζεηο ρξάζεο ηνπ ππεδϊθνπο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (γηα εγθαηϊζηαζε π.ρ. ηδησηηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ά δεμακελάο πγξψλ θαπζέκσλ θ.ι.π.), (ηε 909/90 ΑηΑηθ 1991 ζει.203, ηε 140/89 ΑηΑηθ 1990 ζει.1228,ηβ 415/86 ΒΣΏ1988 ζει.509,ηβ 1036/85 Ννΐ 1988 ζει.198).ηηο πεξηπηψζεηο απηϋο θαηϊ ηηο νπνέεο ρξεζηκνπνηεέηαη φρη κφλν ε επηθϊλεηα ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ αιιϊ θαη ην ππϋδαθνο απηψλ, νπφηε θαη αλαηξεέηαη πιϋνλ ε θνηλά ρξάζε ηνπ θαηαιακβαλφκελνπ ρψξνπ, δελ ηέζεηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηϋινπο απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην θαη κπνξεέ λα θαζνξέζεη ην ηϋινο ειεχζεξα (ηβ 1360/2002 ΑηΑηθ 2005). ε θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε ρξάζεο θνηλνρξάζηνπ ρψξνπ, πνπ δελ εκπέπηεη ζηηο παξαπϊλσ θαηεγνξέεο ην ηϋινο θαζνξέδεηαη κε απφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ (Ϊξζξν 13 παξ.3 εδϊθην γ ΐΑ 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηϊζεθε απφ ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). Έρνληαο ππφςε ηελ λνκνζεζέα, θξέλεηαη ζθφπηκε ε αλαπξνζαξκνγά θαη ν θαζνξηζκφο λϋσλ ηηκψλ γηα ηα ΣΫιε Κνηλνρξάζησλ Υψξσλ ζε φιε ηελ εδαθηθά πεξηθϋξεηα ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, πξνθεηκϋλνπ λα απνθεπρζεέ ε δηαθνξεηηθά θνξνινγηθά κεηαρεέξηζε κεηαμχ πνιηηψλ ηνπ εληαένπ πιϋνλ Αάκνπ αιιϊ θαη λα δηαζθαιηζηνχλ ηα Ϋζνδα θαζψο ππϊξρνπλ θαηεγνξέεο ηειψλ γηα ηηο νπνέεο δελ εέραλ θαζνξηζηεέ ηηκϋο. ηνπο παξαθϊησ πέλαθεο, ζαο παξαζϋηνπκε ηηο ηηκϋο γηα ηελ ρξάζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ (ηζρχνπζεο), φπσο εέραλ θαζνξηζηεέ κε απνθϊζεηο ησλ πξψελ Αάκσλ θαη ζχκθσλα πϊληα κε ηα ζηνηρεέα πνπ καο απϋζηεηιαλ νη αξκφδηεο ΑεκνηηθΫο Βλφηεηεο. 1)ΣηκΫο αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν εηεζέσο γηα ηξαπεδνθαζέζκαηα θαη εκπνξεχκαηα. ΑΔΜΟ ΡΟΑΕΧΝ ΓΧΝΔ Ώ Σελ πξφζνςε ηεο ΝΫαο ΏγνξΪο επέ ηεο Πιαηεέαο Βιεπζεξέαο. Σελ πξφζνςε ηνπ Ώθηαένλ. Οξθαλέδνπ ΚαξπΪζνπ 68 9

10 ΓΧΝΔ ΐ ΓΧΝΔ Γ ΣΪξπνλ πξέλγθο Αεκ. ΘενδσξΪθε Κσζηά ΠαιακΪ νθ. ΐεληδΫινπ Βζσηεξηθφ ΝΒΏ ΏΓΟΡΏ Πιαηεέα Νεσξένπ Γξέβα απφ ΠαπαληθνιΪνπ κϋρξη ΑεικπεξΪθε ΠαπαληθνιΪνπ ΟξθΫσο σθξϊηνπο θαη Πιαηεέα Πιαηεέα ΕππνθξΪηνπο Βξκνχ Πιαηεέα Μνπζεένπ Ώπεινχ ΠξσηνγΫλνπο Βπδάκνπ Ώκεξηθάο Πιαηεέα Κνπληνπξηψηε 25εο Μαξηένπ Γξ. ΛακπξΪθε Μαθαξένπ κϋρξη ΠαπΪγνπ Πιαηεέα Κχπξνπ Νηθ. Πιαζηάξα Γαιιέαο Πιαηεέα Ώθαδεκέαο Ώι. ΑηΪθνπ απφ Λνρ. ΦαλνπξΪθε κϋρξη Μαθαξένπ Δξψσλ Πνιπηερλεένπ Νηθεθφξνπ ΜαλδειαξΪ 28εο Οθησβξένπ Ώθηά ΚαλΪξε Πιαηεέα Ώξρ. Υξχζαλζνπ (Φαξνπνχια) Ώθηά Μηανχιε Ώθηά Καιχκλνπ-ΛΫξνπ Κσ Νηθ. Ϊββα Εσαλ. Καδνχιε κϋρξη Δξψσλ Πνιπηερλεένπ Βπζηαζένπ Εεξνχ Λφρνπ κϋρξη Ώκεξηθάο Πιαηεέα Ρέκηλη ΏβΫξσθ Πιαηεέα Ώιεμαλδξεέαο Ώι. ΑηΪθνπ απφ Φαξνπνχια κϋρξη Λνρ. ΦαλνπξΪθε Γξέβα απφ ΑεικπεξΪθε κϋρξη Ώι. ΑηΪθνπ Γεσξγένπ ΛΫνληνο Παλαηηένπ ΛΪρεηνο απφ σθξϊηνπο κϋρξη ΏγεζΪλδξνπ ΏγεζΪλδξνπ

11 Πνιπδψξνπ ΏξηζηνηΫινπο Πιαηεέα Ββξαέσλ Μαξηχξσλ ΠηλδΪξνπ Τπφινηπν ηκάκα Πιαηεέαο Βιεπζεξέαο ΓΧΝΔ Α ινη νη νδνέ πνπ πεξηθιεένληαη απφ : Ώθηά ΚαλΪξε (εθηφο) Πιαηεέα Ώξρ. Υξχζαλζνπ (εθηφο) Σκάκα Ώιεμ. ΑηΪθνπ κϋρξη Βξπζξνχ ηαπξνχ (εθηφο) Βξ. ηαπξνχ (εληφο) ΠαπαινπθΪ (εληφο) 38 ΓΧΝΔ Β ινη νη νδνέ πνπ πεξηθιεένληαη απφ : Πιαηεέα Ώξρ. ΥξπζΪλζνπ (εθηφο) Ώθηά Μηανχιε (εθηφο) Ώθηά Καιχκλνπ-ΛΫξνπ (εθηφο) Κσ (εθηφο) Σκάκα ΠαπαληθνιΪνπ (εθηφο) Πιαηεέα Βιεπεζεξέαο (εθηφο) ΏβΫξσθ (εθηφο) Πιαηεέα Ρέκηλη (εθηφο) ΠαπΪγνπ (εθηφο) Ώιεμ. ΑηΪθνπ (εθηφο) ΠΏΡΏΣΔΡΔΔ : Βθηφο δψλεο Α εέλαη νη δξφκνη ηεο Ώ ΐ Γ δψλεο. ΕππνδΪκνπ απφ σθξϊηνπο κϋρξη ΣηκνθξΫνληνο ΜελεθιΫνπο απφ σθξϊηνπο κϋρξη Πιαηεέα Ώξέσλνο Πιαηεέα Ώξέσλνο ΠιΪησλνο κϋξνο Πιαηεέαο ΏζελΪο (πξφζνςε ζηελ ΠιΪησλνο) Βπξηπέδνπ θαη πϊξνδνο παξϊιιεινο θαη θϊζεηνο ζηελ σθξϊηνπο νθνθιϋνπο απφ ΠιΪησλνο κϋρξη θαη ηελ Πιαηεέα Πιαηεέα νθνθιϋνπο Ππζαγφξα απφ ΠιΪησλνο κϋρξη Πιαηεέα ΕππνθξΪηνπο ΠΪξνδνο Ππζαγφξα απφ Βπξηπέδνπ κϋρξη ΏξηζηνηΫινπο Βι. ΐεληδΫινπ ΐ. Δπεέξνπ απφ ΐεληδΫινπ κϋρξη ΚΫλλεληπ Θεκ. νθνχιε Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο (πξψελ Άλλεο Μαξέαο) Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ Βζλ. Μαθαξένπ απφ ΠαπΪγνπ κϋρξη Αεκνθξαηέαο Αεκνθξαηέαο Μεγ. Κσλζηαληέλνπ θαη πιαηεέα ηεθ. Καδνχιε θαη πιαηεέεο Β. Μαξηχξσλ θαη ΒπηΪ ΐαγηψλ Λέλδνπ απφ ΒπηΪ ΐαγηΫο κϋρξη Ρνδέλη ΐελεηνθιΫσλ κϋρξη ΚαλαδΪ Ώγ. Ώλαζηαζέαο απφ ΐελεηνθιΫσλ κϋρξη Π.Π. Γεξκαλνχ 28 11

12 Π.Π. Γεξκαλνχ Ώλη. Αακαζθελνχ κε ηελ πιαηεέα κϋρξη ΚαλαδΪ Γξεγνξένπ ηνπ Β απφ ΒπηΪ ΐαγηΫο κϋρξη Βζλ. ΏληηζηΪζεσο Κνδξηγθηψλνο Υξ. ΣζηγΪληε ΚαλαδΪ θαη Πιαηεέα Κιαπδένπ ΠΫππεξ απφ ΣζηγΪληε κϋρξη Αελδξηλνχ Κσλζηαληηλέδε Αελδξηλνχ απφ Κνξδηγθηψλνο κϋρξη Κιαπδένπ ΠΫππεξ Κνινθνηξψλε απφ ΞΪλζνπ ΐχξσλα απφ Ώπζηξαιέαο κϋρξη Κνξδηγθηψλνο ΜαιιηαξΪθε ηξαηεγνχ Γάζε Καπνδηζηξένπ Ώπζηξαιέαο απφ ΐχξσλα κϋρξη Καπνδηζηξένπ Πιαηεέα ΑσξηΫσο (Ώγ. Φαλνπξένπ) Οηθηζκφο ΚξεηηθΪ ΓΧΝΔ Σ ινη νη ππφινηπνη δξφκνη θαη πιαηεέεο ηνπ ζρεδένπ πφιεσο Οηθηζκνχ γνπξνχ θαη δξφκσλ εθηφο ζρεδένπ πφιεσο πνπ εέλαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξέσλ ηνπ Αάκνπ καο θαη δελ ζπκπεξηιακβϊλνληαη ζε θακηϊ απφ ηηο πϋληε πξνεγνχκελεο δψλεο. 24 ΑΔΜΟ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟΤ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟ Βληφο πφιεο θαη ηεγλϊ 30 ΜΏΛΧΝΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΥΏΡΏΚΕ Οηθηζκφο 30 ΥΏΡΏΚΕ Κξεζπέδσκα πνπ πξνηϊζζεηαη θαηαζηεκϊησλ 70 ΜΏΏΡΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΑΔΜΟ ΝΟΣΕΏ ΡΟΑΟY ΏΠΟΛΏΚΚΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΏΡΝΕΘΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΏΚΛΔΠΕΒΕΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΐΏΣΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΓΒΝΝΏΑΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΕΣΡΕΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΚΏΣΣΏΐΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΛΏΥΏΝΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΜΒΏΝΏΓΡΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΠΡΟΦΤΛΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 15 ΑΔΜΟ ΏΦΏΝΣΟΤ ΏΦΏΝΣΟΤ Πιαηεέα Βιεπζεξέαο γεληθϊ 27 ΏΦΏΝΣΟΤ Πιαηεέα Βιεπζεξέαο γηα ηηο επηρεηξάζεηο ησλ Μηραάι 10 ΜαλλΫηηα θαη ΠεηξΪθε Θεφδσξν ΏΦΏΝΣΟΤ ΒζλΪξρνπ Μαθαξένπ, πεδνδνκέσλ θ.α. εθηφο Πι. Βιεπζεξέαο 25 12

13 ΏΡΥΕΠΟΛΔ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 7 ΑΔΜΟ ΚΏΜΒΕΡΟΤ ΏΛΏΚΟ Πιαηεέα αιϊθνπ γεληθϊ 10 ΦΏΝΒ Πιαηεέα Φαλψλ πξνο Βθθιεζέα γεληθϊ 6 ΑΔΜΟ ΠΒΣΏΛΟΤΑΧΝ ΚΡΒΜΏΣΔ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 33 ΠΏΡΏΑΒΕΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 27 ΠΏΣΕΑΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 21 ΘΒΟΛΟΓΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 21 ΜΏΡΕΣΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 21 ΑΏΜΏΣΡΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 9 ΑΔΜΟ ΛΕΝΑΕΧΝ ΛΕΝΑΟ Ώ ΓΧΝΔ Βληφο νηθηζκνχ 150 ΛΕΝΑΟ ΐ ΓΧΝΔ Βθηφο νηθηζκνχ 50 ΚΏΛΏΘΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 50 ΛΏΒΡΜΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΠΤΛΧΝΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΛΏΡΑΟ Ώ ΓΧΝΔ Πεδνδξφκηα πιαηεέαο 66 ΛΏΡΑΟ ΐ ΓΧΝΔ Πεδνδξφκηα εθηφο πιαηεέαο 44 ΑΔΜΟ ΕΏΛΤΟΤ Ώ ΓΧΝΔ ΐ ΓΧΝΔ 1.Εεξνχ Λφρνπ 2.Φεξελέθεο 3.ΠξσηνγΫλνπο 4.Εαιπζνχ (Ϋσο Πι.Κνπθνχ) 5.Δξαθιεηδψλ 1.Σξηαληψλ 2.Πνζεηδψλνο (Blue Bay) 3.ΣηκνθξΫνληνο (ΔιΫθηξα) 4.Φηιεξάκνπ(Ϋσο Αεκ.Γπκλαζηάξην) 44,02 29,34 Γ ΓΧΝΔ ινη νη ππφινηπνη δξφκνη 14,67 ΠΛΏΣΒΕΒ 1.Ώπνζηνιέδε 2.Αξαθέδε 3.Βιεπζεξέαο 4.Ν.Κνπθνχ 58,69 ΠΛΏΣΒΕΒ ιεο νη ππφινηπεο 29,34 ΑΔΜΟ ΏΣΏΐΤΡΟΤ ΚΡΔΣΔΝΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 1,5 ΒΜΠΧΝΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 2,93 ΑΔΜΟ ΚΏΛΛΕΘΒΏ ΚΏΛΤΘΕΒ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΚΟΚΕΝΟΤ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 13

14 ΦΕΝΘΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΦΏΛΔΡΏΚΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 2)ΣηκΫο αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν κεληαέσο γηα ηερλννηθνδνκηθϋο εξγαζέεο ηνπνζϋηεζε κεραλεκϊησλ ΑΔΜΟ ΡΟΑΕΧΝ 20,75 ΑΔΜΟ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟΤ 10,00 ΑΔΜΟ ΠΒΣΏΛΟΤΑΧΝ 50,00 ΑΔΜΟ ΕΏΛΤΟΤ 14,67 ηνπο ινηπνχο πξψελ Αάκνπο δελ εέραλ θαζνξηζηεέ ηηκϋο ζχκθσλα κε ηηο απνθϊζεηο πνπ καο θνηλνπνηάζεθαλ. 3)ΣηκΫο αλϊ θπβηθφ κϋηξν εηεζέσο γηα ηα ΣΫιε ππεδϊθνπο ΑΔΜΟ ΡΟΑΕΧΝ 5,87 ηνπο ινηπνχο πξψελ Αάκνπο δελ εέραλ θαζνξηζηεέ ηηκϋο ζχκθσλα κε ηηο απνθϊζεηο πνπ καο θνηλνπνηάζεθαλ. 4)ΛνηπΫο θαηεγνξέεο ηειψλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ ΑΔΜΟ ΡΟΑΕΧΝ Τπαέζξην ζηϊζηκν εκπφξην-εηάζην ηϋινο 469,50 ΑΔΜΟ ΡΟΑΕΧΝ Παξαγσγνέ θαιιηηϋρλεο (δσγξϊθνη)- εηάζην ηϋινο 352,00 ΑΔΜΟ ΡΟΑΕΧΝ Παξαγσγνέ αγξνηηθψλ πξντφλησλ-κεληαέν ηϋινο 29,34 ΑΔΜΟ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟΤ Παξαγσγνέ αγξνηηθψλ πξντφλησλ-εκεξάζην ηϋινο 5,00 ΑΔΜΟ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟΤ Πψιεζε ζαιαζζέσλ ηξνθέκσλ-κεληαέν ηϋινο 100,00 ΑΔΜΟ ΕΏΛΤΟΤ Λνχλα παξθ, εθζϋζεηο εκπφξσλ, ηπρεξψλ παηγλέσλ, 29,34 εκπνξνπαλάγπξηο,πιαλνδέσλ ιηαλνπσιεηψλκεληαέν ηϋινο ΑΔΜΟ ΚΏΛΛΕΘΒΏ Τπαέζξην ζηϊζηκν εκπφξην-εηάζην ηϋινο 400,00 ηνπο ινηπνχο πξψελ Αάκνπο δελ εέραλ θαζνξηζηεέ ηηκϋο ζχκθσλα κε ηηο απνθϊζεηο πνπ καο θνηλνπνηάζεθαλ. ΠΫξαλ ησλ παξαπϊλσ θαηεγνξηψλ, ην ΣΫινο Κνηλνρξάζηνπ Υψξσλ επηβϊιιεηαη κε απφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεξέπησζε δηαπηζηψλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξάζεο ά ε ρξάζε ησλ ρψξσλ απηψλ θαη ζχκθσλα πϊληα κε ηηο αλϊγθεο πνπ παξνπζηϊδνληαη. 14

15 ΒπνκΫλσο, γηα λα δηαζθαιηζηνχλ ηα Ϋζνδα ηνπ Αάκνπ θαη λα απνθεπρζεέ ν θέλδπλνο ζηνηρεηνζϋηεζεο αδξϊλεηαο ζηελ βεβαέσζε θαη εέζπξαμε απηψλ κε ηηο ζπλϋπεηεο πνπ φιν απηφ κπνξεέ λα επηθϋξεη, ζα πξϋπεη λα ιεθζεέ απφθαζε θαζνξηζκνχ ηηκψλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ θαη γηα ηηο εμάο θαηεγνξέεο: _Βηάζηα ΣΫιε ππεδϊθνπο γηα θϊζε πεξέπησζε θαηϊ ηελ νπνέα ρξεζηκνπνηεέηαη ην ππϋδαθνο (π.ρ. ππνγεηνπνέεζε θαισδέσλ, πξαηάξηα πγξψλ θαπζέκσλ θ.ι.π.). Οη ρξάζηεο φπσο εέλαη ε Α.Β.Δ. Ώ.Β., ν Ο.Σ.Β. Ώ.Β., νη βελδηλνπψιεο θιπ. Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε ηελ εγθαηϊζηαζε θαισδέσλ, ζσιελψζεσλ, νπηηθψλ ηλψλ, δεμακελψλ θαπζέκσλ θιπ. λα απνθνκέδνπλ θαη λα θαξπνχληαη εηδηθά σθϋιεηα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ππϋξ απηψλ, ηνπ παξαρσξνχκελνπ ά άδε ρξεζηκνπνηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ ππεδϊθνπο ά εδϊθνπο. Με δεδνκϋλε ηελ σθϋιεηα πνπ απνθνκέδνπλ νη ρξάζηεο θαη πνπ Ϋρεη κφληκν ραξαθηάξα, δεκηνπξγεέηαη αληέζηνηρε επηβϊξπλζε ηνπ Αάκνπ. Ο Αάκνο επηβαξχλεηαη κε δαπϊλεο γηα ηε ζπληάξεζε ησλ νδνζηξσκϊησλ θαη ησλ πεδνδξνκέσλ ιφγσ ρξάζεο ηνπ ππεδϊθνπο. ΚαηΪ ζπλϋπεηα επηβϊιιεηαη φπσο θαηαβϊιινπλ ζηνλ Αάκν ην αληέζηνηρν ηϋινο (3374 / Γλσκνδφηεζε ηεο ΚΒΑΒ, απφθαζε 2599/2011 ηνπ ΣΒ (Γ Σκάκαηνο ) Ώλψηαηνπ Ώθπξσηηθνχ Αηθαζηεξένπ. _ Βηάζην ΣΫινο Κνηλνρξάζηνπ γηα ηνπο ζηχινπο Α.Β.Δ. θαη Ο.Σ.Β. _ Βηάζην ΣΫινο Κνηλνρξάζηνπ Υψξνπ γηα ηειεθσληθνχο ζαιϊκνπο. _ Βηάζην ΣΫινο Κνηλνρξάζηνπ Υψξνπ γηα απηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθϋο κεραλϋο (ΏΣΜ). _ Βηάζην ηϋινο Κνηλνρξάζηνπ Υψξνπ γηα ΚΏΦΏΟ, ππνζηαζκνχο Α.Β.Δ. θφκπαθη. _ Βηάζην ΣΫινο ηϊζκεπζεο Ϋκπξνζζελ επηρεηξάζεσλ θαη ηξαπεδψλ. _ΣΫινο ρξάζεο θνηλνρξάζηνπ ρψξνπ γηα παξαρψξεζε ζϋζεσλ ζηϊζκεπζεο γηα εθδειψζεηο, πξνβνιά πξντφλησλ θ.ι.π. Ϋσο 5 εκϋξεο. εκεηψλεηαη φηη: Δ ΑΒΔ θαη ν ΟΣΒ κϋρξη πξφηηλνο εέραλ απαιιαγά απφ ηα ελ ιφγσ ηϋιε, ζχκθσλα κε ηνπο ηδξπηηθνχο ηνπο λφκνπο. Χζηφζν ε ΑΒΔ θαη ν ΟΣΒ απνηεινχλ πιϋνλ λνκηθϊ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ (Ώ.Β) πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηϊ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθάο νηθνλνκέαο θαη δελ πεξηιακβϊλνληαη ζηα πξφζσπα εθεέλα πνπ θαηϊ ην Ϊξζξν 82 ηνπ ΐ.Α 24/ /1958 απαιιϊζζνληαη απφ ηα δεκνηηθϊ θαη θνηλνηηθϊ ηϋιε. ΚαηΪ ζπλϋπεηα εέλαη πιϋνλ ππφρξενη ηνπ ηϋινο θνηλνρξάζησλ ρψξσλ φπσο πξνβιϋπεηαη απφ ην Ϊξζξν 3 ηνπ λφκνπ 1080 ηνπ 1980 φπσο απηφ θαζνξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ. Οη ζπγθεθξηκϋλνη ρξάζηεο φπσο θαη νη ρξάζηεο θηλεηάο ηειεθσλέαο θαη Ϊιινη, Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε ηελ εγθαηϊζηαζε θαισδέσλ, ζσιελψζεσλ, νπηηθψλ ηλψλ, δεμακελψλ θαπζέκσλ θ.ι.π. λα απνθνκέδνπλ εηδηθά σθϋιεηα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ππϋξ απηψλ ησλ παξαρσξνχκελσλ ά άδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ ρψξσλ ππεδϊθνπο ά εδϊθνπο. 15

16 Με δεδνκϋλε ηελ σθϋιεηα πνπ Ϋρνπλ νη ρξάζηεο θαη πνπ Ϋρεη κφληκν ραξαθηάξα, δεκηνπξγεέηαη αληέζηνηρε επηβϊξπλζε ζηνλ Αάκν. Με ην Ϊξζξν 50 ηνπ Ν.4257/2014 ηα πξφζηηκα πνπ αθνξνχλ απζαέξεηε θαηϊιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κεηψζεθαλ θαηϊ ην 50% ζηηο πεξηπηψζεηο απζαέξεηεο θαηϊιεςεο (πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο αδεέαο ρξάζεο ) γηα ηνπο ρψξνπο ησλ νπνέσλ Ϋρεη επηηξαπεέ ε ρξάζε θαη θαηϊ 33,33% γηα θαηϊιεςε ρψξσλ ησλ νπνέσλ ε ρξάζε δελ επηηξϋπεηαη. Σα πξφζηηκα επηβϊιινληαη αλεμϊξηεηα απφ ην δηϊζηεκα ηεο απζαέξεηεο θαηϊιεςεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηέκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ νπνέσλ ε ρξάζε δελ Ϋρεη επηηξαπεέ, ιακβϊλεηαη ππφςε ην δηπιϊζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν πνζνχ ηνπ Αάκνπ, πνπ ζα θαζνξηζηεέ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνένπο Ϋρεη επηηξαπεέ ε παξαρψξεζε γηα φκνηα ρξάζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηδηθνχ πξνζηέκνπ γηα Ϋμνδα κεηαθνξϊο θαη απνζάθεπζεο ζε πεξέπησζε απζαέξεηεο θαηϊιεςεο θαζ ππνηξνπά κε ζπλϋπεηα ηελ αθαέξεζε ησλ αληηθεηκϋλσλ κε ζπλεξγεέν ηνπ Αάκνπ, ιακβϊλεηαη ππφςε ην δηπιϊζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν πνζνχ ηνπ Αάκνπ, πνπ ζα θαζνξηζηεέ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνένπο Ϋρεη επηηξαπεέ ε παξαρψξεζε γηα φκνηα ρξάζε. Καηφπηλ ησλ αλσηϋξσ, θαη ιακβϊλνληαο ππφςε: 1)Σελ θεέκελε λνκνζεζέα πεξέ ησλ Σειψλ Κνηλνρξάζησλ Υψξσλ. 2)Σηο ππϊξρνπζεο αλϊγθεο ηνπ Αάκνπ ζχκθσλα πϊληα θαη κε ηα πξνθνξηθϊ θαη γξαπηϊ αηηάκαηα ησλ πνιηηψλ & επηρεηξάζεσλ. 3)Σν γεγνλφο φηη εμαθνινπζνχλ λα βξέζθνληαη ζε ηζρχ νη απνθϊζεηο ησλ δϋθα πξψελ Αάκσλ νη νπνέεο ιφγσ παιαηφηεηαο & δηαθνξεηηθφηεηαο δελ αληηκεησπέδνπλ εληαέα ηηο αλϊγθεο ησλ πνιηηψλ θαη δελ εμαζθαιέδνπλ ηελ Ϋλλνηα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο φπσο απηά πεξηγξϊθεηαη ζηελ πξψηε παξϊγξαθν ηεο παξνχζαο εηζάγεζεο. 4)Σελ ππνρξϋσζε καο γηα δηαζθϊιηζε κε θϊζε λφκηκν ηξφπν ησλ εζφδσλ ηνπ Αάκνπ καο πξνο απνθπγάλ ζηνηρεηνζϋηεο αδξϊλεηαο ζηελ βεβαέσζε θαη εέζπξαμε απηψλ, Κξέλεηαη απαξαέηεην φπσο ιεθζεέ απφθαζε θαζνξηζκνχ ηηκάο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηϊιεςεο θνηλνρξάζησλ ρψξσλ. Δ πξφηαζε ηεο ππεξεζέαο καο εέλαη ε εμάο: 1)ΣηκΫο αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν εηεζέσο γηα ηξαπεδνθαζέζκαηα θαη εκπνξεχκαηα. ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ ΡΟΑΟΤ ΓΧΝΔ Ώ Σελ πξφζνςε ηεο ΝΫαο ΏγνξΪο επέ ηεο Πιαηεέαο Βιεπζεξέαο. Σελ πξφζνςε ηνπ Ώθηαένλ. Οξθαλέδνπ ΚαξπΪζνπ ΣΪξπνλ πξέλγθο 90 16

17 ΓΧΝΔ ΐ ΓΧΝΔ Γ Αεκ. ΘενδσξΪθε Κσζηά ΠαιακΪ νθ. ΐεληδΫινπ Βζσηεξηθφ ΝΒΏ ΏΓΟΡΏ Πιαηεέα Νεσξένπ Γξέβα απφ ΠαπαληθνιΪνπ κϋρξη ΑεικπεξΪθε ΠαπαληθνιΪνπ ΟξθΫσο σθξϊηνπο θαη Πιαηεέα Πιαηεέα ΕππνθξΪηνπο Βξκνχ Πιαηεέα Μνπζεένπ Ώπεινχ ΠξσηνγΫλνπο Βπδάκνπ Ώκεξηθάο Πιαηεέα Κνπληνπξηψηε 25εο Μαξηένπ Γξ. ΛακπξΪθε Μαθαξένπ κϋρξη ΠαπΪγνπ Πιαηεέα Κχπξνπ Νηθ. Πιαζηάξα Γαιιέαο Πιαηεέα Ώθαδεκέαο Ώι. ΑηΪθνπ απφ Λνρ. ΦαλνπξΪθε κϋρξη Μαθαξένπ Δξψσλ Πνιπηερλεένπ Νηθεθφξνπ ΜαλδειαξΪ 28εο Οθησβξένπ Ώθηά ΚαλΪξε Πιαηεέα Ώξρ. Υξχζαλζνπ (Φαξνπνχια) Ώθηά Μηανχιε Ώθηά Καιχκλνπ-ΛΫξνπ Κσ Νηθ. Ϊββα Εσαλ. Καδνχιε κϋρξη Δξψσλ Πνιπηερλεένπ Βπζηαζένπ Εεξνχ Λφρνπ κϋρξη Ώκεξηθάο Πιαηεέα Ρέκηλη ΏβΫξσθ Πιαηεέα Ώιεμαλδξεέαο Ώι. ΑηΪθνπ απφ Φαξνπνχια κϋρξη Λνρ. ΦαλνπξΪθε Γξέβα απφ ΑεικπεξΪθε κϋρξη Ώι. ΑηΪθνπ Γεσξγένπ ΛΫνληνο Παλαηηένπ ΛΪρεηνο απφ σθξϊηνπο κϋρξη ΏγεζΪλδξνπ ΏγεζΪλδξνπ Πνιπδψξνπ

18 ΏξηζηνηΫινπο Πιαηεέα Ββξαέσλ Μαξηχξσλ ΠηλδΪξνπ Τπφινηπν ηκάκα Πιαηεέαο Βιεπζεξέαο ΓΧΝΔ Α ινη νη νδνέ πνπ πεξηθιεένληαη απφ : Ώθηά ΚαλΪξε (εθηφο) Πιαηεέα Ώξρ. Υξχζαλζνπ (εθηφο) Σκάκα Ώιεμ. ΑηΪθνπ κϋρξη Βξπζξνχ ηαπξνχ (εθηφο) Βξ. ηαπξνχ (εληφο) ΠαπαινπθΪ (εληφο) ινη νη νδνέ πνπ πεξηθιεένληαη απφ : Πιαηεέα Ώξρ. ΥξπζΪλζνπ (εθηφο) Ώθηά Μηανχιε (εθηφο) Ώθηά Καιχκλνπ-ΛΫξνπ (εθηφο) Κσ (εθηφο) Σκάκα ΠαπαληθνιΪνπ (εθηφο) Πιαηεέα Βιεπεζεξέαο (εθηφο) ΏβΫξσθ (εθηφο) Πιαηεέα Ρέκηλη (εθηφο) ΠαπΪγνπ (εθηφο) Ώιεμ. ΑηΪθνπ (εθηφο) ΠΏΡΏΣΔΡΔΔ : Βθηφο δψλεο Α εέλαη νη δξφκνη ηεο Ώ ΐ Γ δψλεο. ΕππνδΪκνπ απφ σθξϊηνπο κϋρξη ΣηκνθξΫνληνο ΜελεθιΫνπο απφ σθξϊηνπο κϋρξη Πιαηεέα Ώξέσλνο Πιαηεέα Ώξέσλνο ΠιΪησλνο κϋξνο Πιαηεέαο ΏζελΪο (πξφζνςε ζηελ ΠιΪησλνο) Βπξηπέδνπ θαη πϊξνδνο παξϊιιεινο θαη θϊζεηνο ζηελ σθξϊηνπο νθνθιϋνπο απφ ΠιΪησλνο κϋρξη θαη ηελ Πιαηεέα Πιαηεέα νθνθιϋνπο Ππζαγφξα απφ ΠιΪησλνο κϋρξη Πιαηεέα ΕππνθξΪηνπο ΠΪξνδνο Ππζαγφξα απφ Βπξηπέδνπ κϋρξη ΏξηζηνηΫινπο Βι. ΐεληδΫινπ ΐ. Δπεέξνπ απφ ΐεληδΫινπ κϋρξη ΚΫλλεληπ 55 ΓΧΝΔ Β Θεκ. νθνχιε Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο (πξψελ Άλλεο Μαξέαο) Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ Βζλ. Μαθαξένπ απφ ΠαπΪγνπ κϋρξη Αεκνθξαηέαο Αεκνθξαηέαο Μεγ. Κσλζηαληέλνπ θαη πιαηεέα 40 18

19 ΓΧΝΔ Σ ηεθ. Καδνχιε θαη πιαηεέεο Β. Μαξηχξσλ θαη ΒπηΪ ΐαγηψλ Λέλδνπ απφ ΒπηΪ ΐαγηΫο κϋρξη Ρνδέλη ΐελεηνθιΫσλ κϋρξη ΚαλαδΪ Ώγ. Ώλαζηαζέαο απφ ΐελεηνθιΫσλ κϋρξη Π.Π. Γεξκαλνχ Π.Π. Γεξκαλνχ Ώλη. Αακαζθελνχ κε ηελ πιαηεέα κϋρξη ΚαλαδΪ Γξεγνξένπ ηνπ Β απφ ΒπηΪ ΐαγηΫο κϋρξη Βζλ. ΏληηζηΪζεσο Κνδξηγθηψλνο Υξ. ΣζηγΪληε ΚαλαδΪ θαη Πιαηεέα Κιαπδένπ ΠΫππεξ απφ ΣζηγΪληε κϋρξη Αελδξηλνχ Κσλζηαληηλέδε Αελδξηλνχ απφ Κνξδηγθηψλνο κϋρξη Κιαπδένπ ΠΫππεξ Κνινθνηξψλε απφ ΞΪλζνπ ΐχξσλα απφ Ώπζηξαιέαο κϋρξη Κνξδηγθηψλνο ΜαιιηαξΪθε ηξαηεγνχ Γάζε Καπνδηζηξένπ Ώπζηξαιέαο απφ ΐχξσλα κϋρξη Καπνδηζηξένπ Πιαηεέα ΑσξηΫσο (Ώγ. Φαλνπξένπ) Οηθηζκφο ΚξεηηθΪ ινη νη ππφινηπνη δξφκνη θαη πιαηεέεο ηνπ ζρεδένπ πφιεσο Οηθηζκνχ γνπξνχ θαη δξφκσλ εθηφο ζρεδένπ πφιεσο πνπ εέλαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξέσλ ηνπ Αάκνπ καο θαη δελ ζπκπεξηιακβϊλνληαη ζε θακηϊ απφ ηηο πϋληε πξνεγνχκελεο δψλεο. 35 ΓΕΏ ΣΕ ΤΠΟΛΟΕΠΒ ΑΔΜΟΣΕΚΒ ΒΝΟΣΔΣΒ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρε & ηεγλϊ 40 ΜΏΛΧΝΏ Βληφο ρσξηνχ ΥαξΪθη ΜΏΏΡΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρε 20 ΏΠΟΛΏΚΚΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΏΡΝΕΘΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΏΚΛΔΠΕΒΕΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΐΏΣΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΓΒΝΝΏΑΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΕΣΡΕΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΚΏΣΣΏΐΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΛΏΥΏΝΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΜΒΏΝΏΓΡΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΠΡΟΦΤΛΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΏΦΏΝΣΟΤ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 40 ΏΡΥΕΠΟΛΔ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΏΛΏΚΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 19

20 ΦΏΝΒ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΚΡΒΜΏΣΔ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 40 ΠΏΡΏΑΒΕΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 40 ΠΏΣΕΑΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 30 ΘΒΟΛΟΓΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 30 ΜΏΡΕΣΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 30 ΑΏΜΏΣΡΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΛΕΝΑΟ Ώ ΓΧΝΔ Βληφο νηθηζκνχ 150 ΛΕΝΑΟ ΐ ΓΧΝΔ Βθηφο νηθηζκνχ 80 ΚΏΛΏΘΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 50 ΛΏΒΡΜΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΠΤΛΧΝΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΛΏΡΑΟ Ώ ΓΧΝΔ Πεδνδξφκηα πιαηεέαο 80 ΛΏΡΑΟ ΐ ΓΧΝΔ Πεδνδξφκηα εθηφο πιαηεέαο 50 ΕΏΛΤΟ Ώ ΓΧΝΔ 1.Εεξνχ Λφρνπ 60 2.Φεξελέθεο 3.ΠξσηνγΫλνπο 4.Εαιπζνχ (Ϋσο Πι.Κνπθνχ) 5.Δξαθιεηδψλ ΕΏΛΤΟ ΐ ΓΧΝΔ 1.Σξηαληψλ 40 2.Πνζεηδψλνο (Blue Bay) 3.ΣηκνθξΫνληνο (ΔιΫθηξα) 4.Φηιεξάκνπ(Ϋσο Αεκ.Γπκλαζηάξην) ΕΏΛΤΟ Γ ΓΧΝΔ ινη νη ππφινηπνη δξφκνη 20 ΕΏΛΤΟ ΠΛΏΣΒΕΒ 1.Ώπνζηνιέδε 70 2.Αξαθέδε 3.Βιεπζεξέαο 4.Ν.Κνπθνχ ΕΏΛΤΟ ΠΛΏΣΒΕΒ ιεο νη ππφινηπεο 40 ΚΡΔΣΔΝΕΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΒΜΠΧΝΏ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΚΏΛΤΘΕΒ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 40 ΚΟΚΕΝΟΤ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 40 ΦΕΝΘΟ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 20 ΦΏΛΔΡΏΚΕ Οπνηαδάπνηε πεξηνρά 50 Ώλ θαη ζε πνιιϋο πεξηνρϋο, δελ Ϋρνπλ πξνβιεθζεέ θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ρξάζε, ε ππεξεζέα καο πξνηεέλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ γηα ελδερφκελε κειινληηθά ρξάζε. 2)ΣηκΫο αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν κεληαέσο γηα ηερλννηθνδνκηθϋο εξγαζέεο ηνπνζϋηεζε κεραλεκϊησλ - 30 αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν γηα φιε ηελ εδαθηθά πεξηθϋξεηα ηνπ Αάκνπ. 20

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα