ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά β Να βρείτε τη σχετική θέση των Α, Β, Γ uuuu uuuu γ Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα OA,OB είναι ορθογώνια uuuu uuuu δ Να αποδείξετε ότι η γωνία των OA,O είναι οξεία 5 3 ΑΣΚΗΣΗ Έστω τα μη μηδενικά διανύσματα, α Δείξτε ότι β Βρείτε την, 1 με o και o 4 ΑΣΚΗΣΗ 3 Έστω τα μη μηδενικά και συνεπίπεδα διανύσματα a, b, c με τα bc, να έχουν το ίδιο μέτρο και να είναι κάθετα Να δείξετε ότι ισχύει η σχέση: a b ( a b) ( a c) ΑΣΚΗΣΗ 4 Α Έστω δύο διανύσματα ab, του επιπέδου, να αποδειχτεί ότι: a b a b (Σημείωση: Λύνεται απλά και με την εφαρμογή του βιβλίου αλλά καλύτερα να δοθεί πλήρης λύση) Β Έστω η συνάρτηση f x x 7 11 x Με την βοήθεια του εσωτερικού γινομένου δύο διανυσμάτων, να βρείτε τη μέγιστη τιμή της f Σελίδα 1 από 8

2 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 5 Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα a και b για τα οποία ισχύουν οι σχέσεις a, a b και a b a 3 α Να αποδείξετε ότι a b 3 β Να αποδείξετε ότι b a γ Αν για το διάνυσμα c ισχύει a 4c a 4b c, να δείξετε ότι a ZZ c ΑΣΚΗΣΗ 6 Δίνονται τα διανύσματα a, b, c τέτοια ώστε b c 7, a 13 και 4b 3c 7a bc α Να βρείτε την γωνία των (, ) β Αν τα τρία διανύσματα α έχουν κοινή αρχή να δείξετε ότι τα πέρατα τους είναι συνευθειακά γ Να βρείτε διάνυσμα x και το μετρό του αν x / /( b c ), ( x c ) b ΑΣΚΗΣΗ 7 uuuu uuuu uuuu Για τα σημεία A, B, C, D ισχύει ότι BD 10CD 8DA α Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B, C είναι συνευθειακά Αν A( 1, 4), B(4,1), C(0, k ) με k : β Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό k uuuu γ Για k 1, να λύσετε την εξίσωση u BC 0 όπου u x, x 1 με x ΑΣΚΗΣΗ 8 uuuu uuuu Δίνεται το παραλληλόγραμμο ABCD με AC 8u v και BD 4u 7v uv, μη μηδενικά και μη συγγραμικά διανύσματα ίσων μέτρων uuuu uuuu α Να αποδείξετε ότι AB u 3v και AD 6u 4v οπού Σελίδα από 8

3 taexeiolag β Αν το τετράπλευρο ABCD είναι ορθογώνιο, να δείξετε ότι τα διανύσματα uv, είναι κάθετα γ Αν u 4 και uv,, να υπολογίσετε την απόσταση AM, όπου M μέσο 3 της BC ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίνονται τα διανύσματα u, v, w με u v w k 0 α Αν w u v 3k, να δείξετε ότι ισχύει : w ( u v) u v 3k β Αν w ( u v ) u v, να δείξετε ότι ισχύει : w u v ΑΣΚΗΣΗ 10 Δίνονται τα διανύσματα a και b με a b a b 6 και a b 9Να δείξετε ότι: α a b a b 9 β a b γ Να υπολογίσετε το ab και το ab ΑΣΚΗΣΗ 11 A Αν για τους πραγματικούς αριθμούς kl, και τα μη συγγραμικά διανύσματα ab, ισχύει ότι k a l b, να αποδείξετε ότι kl 0 uuuu uuuu B Δίνεται τρίγωνο ABC και τα διανύσματα AB u και AC v x 5x 6 u x x 8 v ως προς x i Να λυθεί η εξίσωση ii Θεωρούμε τα σημεία D, E, Z ώστε να ισχύει uuuu uuuu CE BC α Να αποδείξετε ότι uuuu 5u uuuu 4 DE v και DZ u v uuuu uuuu uuuu 4 AD AB, AZ 3 5 uuuu AC και Σελίδα 3 από 8

4 taexeiolag β Να αποδείξετε ότι τα σημεία D, E, Z είναι συνευθειακά ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται η εξίσωση x (m1) xm1 0 (1) α Έστω ότι τα σημεία Α,Β, έχουν τεταγμένες τις ρίζες της (1) και το σημείο Mk (,3),είναι το μέσον του ΑΒ i Nα βρείτε το m uuuuu ii Nα βρείτε το k ώστε το διάνυσμα MO να σχηματίζει γωνία 300o, με τον άξονα xx β Αν τα διανύσματα ab, βρείτε το m ώστε τα ab, έχουν συντελεστές διεύθυνσης τις ρίζες της (1) να να είναι συγγραμικά ΑΣΚΗΣΗ 13 Δίνονται τα διανύσματα x 1 5,3 α Αν τα διανύσματα και είναι αντίθετα τότε: i Να βρεθούν xy, και ( 1 1 x,7 3 y ) με xy, ii Να βρεθούν οι γωνίες των διανυσμάτων και με τον xx β Να εξετασθεί αν υπάρχουν xy, ώστε η γωνία του διανύσματος με τον xx να είναι 3 4 ΑΣΚΗΣΗ 14 Δίνονται τα μοναδιαία διανύσματα ab, και c με 3 a b b c c a Να αποδείξετε ότι: α a b c 0 1 β bc και bc 3 u xa x 1 b x c, τότε το u είναι ανεξάρτητο του x γ Αν Σελίδα 4 από 8

5 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 15 Έστω τα σημεία A0,3,B0, 1, 0,6, xy, uuuu uuuu uuuu α Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων OA,OB,O και τα μήκη uuuu uuuu uuuu AB, B, A β Να βρείτε που κινείται το xy, ελάχιστο γ Να βρείτε το xy, uuuu uuuu όταν το άθροισμα A B γίνεται uuuu uuuu uuuu όταν A B 7 ΑΣΚΗΣΗ 16 Έστω τα μη μηδενικά διανύσματα, να δείξετε ότι: α Για όλους τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ ισχύει : uuuuuuu uuuuuuu 0 β Αν στην προηγούμενη σχέση του (α) ερωτήματος ισχύει η ισότητα για κάποιο 0 τότε δείξτε ότι τα διανύσματα, είναι κάθετα ΑΣΚΗΣΗ 17 α) Αν e 1, e, e 3 είναι μοναδιαία διανύσματα του ιδίου διανυσματικού επιπέδου e e e e e e 1, τότε δύο από αυτά είναι αντίθετα και β) Δείξτε (κάνοντας χρήση των διανυσμάτων) ότι σε κάθε τρίγωνο ABC 3 ισχύει: A B C ΑΣΚΗΣΗ 18 Έστω τα διανύσματα,,, με 0 και 0 α Να αποδειχθεί ότι 0 0 β Να αποδείξετε ότι Σελίδα 5 από 8

6 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 19 Για τα μη μηδενικά διανύσματα a, b, c ισχύουν οι σχέσεις : a b c c b a b c Να αποδείξετε ότι : a) b c ) a b ) b c και ΑΣΚΗΣΗ 0 Για τα διανύσματα a, b, c ισχύουν οι σχέσεις : a, b 1, a b 1 και a c a b 0 α Να αποδείξετε ότι το b είναι κάθετο στο w ( a c) a 4b β Να βρεθούν οι τιμές των πραγματικών xy, για τις οποίες τα μέτρα των διανυσμάτων u a xb, v ya b γίνονται ελάχιστα 1 γ Για x1, y, να βρείτε τη γωνία ( 4 uv, ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Θεωρούμε τα διανύσματα a, b, c με μέτρα ανάλογα των αριθμών 3,4,7 αντίστοιχα καθώς και το διάνυσμα u a b c α Αν ένα από τα διανύσματα a, b, c δεν είναι το μηδενικό διάνυσμα, τότε το διάνυσμα u έχει θετικό μέτρο β Αν ισχύει πως u 3b c να αποδείξετε ότι: i a b και b c 4 3 ii b c και a c 7 7 ΑΣΚΗΣΗ α Nα αναλύσετε το διάνυσμα u (16,1) σε δύο συνιστώσες, μία παράλληλη στο a ( 4,6) και μία παράλληλη στο b (6,3) β Nα αναλύσετε το διάνυσμα u (4,7) σε δύο συνιστώσες, μία παράλληλη και μία κάθετη στο a ( 1,) γ Nα αναλύσετε το διάνυσμα u (4,3) σε δύο συνιστώσες, μία παράλληλη στο a (5, ) και μία κάθετη στο b (4, 1) Σελίδα 6 από 8

7 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 3 Δίνονται τα μη μηδενικά και μη παράλληλα διανύσματα ab, και τα σημεία O, A, B, C, Dγια τα οποία ισχύουν: uuuu OA 4 a b, uuuu OB a 4 b, uuuu OC 5a b και uuuu OD a b Να αποδείξετε ότι : α Το Ο είναι εσωτερικό σημείο του BD β Τα σημεία A,B,C,D είναι κορυφές παραλληλογράμμου uuuuu uuuu γ Αν M είναι το μέσο του OB, τότε AM OC uuuu 1uuuu Aν E είναι σημείο τέτοιο ώστε AE AB, να αποδείξετε ότι : 3 uuuu δ OE a b uuuu uuuu ε AE OD a b uuuu uuuu ζ Αν AE OD uuuu uuuu και OD AB ΑΣΚΗΣΗ 4 Δίνονται τα διανύσματα ab, έχουμε c 3, a, c και 6 bc, συνδυασμό των a και b ΑΣΚΗΣΗ τότε ab, με a και b 5 Αν για ένα διάνυσμα c, να γράψετε το c σαν γραμμικό 3 Θεωρούμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ABC και τα σημεία DE, με uuuu 1uuuu AE AC Οι ευθείες BE και CD τέμνονται στο σημείο M Έστω 5 uuuu AB 3 x uuuu, AC 5y uuuuu uuuu uuuuu uuuu και BM kbe, CM lcd με kl, α Να δείξετε ότι uuuu BE uuuu CD uuuu AD 1 3 uuuu και β Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς kl, (εκφράζοντας τα διανύσματα uuuu uuuu uuu στην σχέση BM MC CB 0 ως γραμμικούς συνδυασμούς των xy, ή όπως αλλιώς θέλετε) γ Να αποδείξετε ότι uuuuu uuuu uuuu 1 AM AB AC 7 7 AB Σελίδα 7 από 8

8 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Η Ευθεία στο Επίπεδο Έστω το σημείο A (1,1) και οι ημιευθείες Az, Aw που τέμνονται κάθετα Αν η γωνία zaw στρέφεται γύρω από την κορυφή της και οι πλευρές της τέμνουν τους άξονες του ορθοκανονικού συστήματος στα B, C, τότε να προσδιορισθεί: α Η γραμμή στην οποία ανήκει το μέσο Κ του BC β Η γραμμή στην οποία ανήκει η κορυφή D του παραλληλόγραμμου BOCD, όπου O η αρχή του συστήματος αναφοράς ΑΣΚΗΣΗ 7 Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ όταν (4, 1) και ( 1):x , ( ):x3 0 είναι οι εξισώσεις του ύψους και της διαμέσου από τις κορυφές Α και Β αντίστοιχα ΑΣΚΗΣΗ 8 Δίνονται τα σημεία A( x, x) και B, x Να δείξετε ότι για κάθε x 0 x ισχύει ότι ( AB) 4 ΑΣΚΗΣΗ 9 Αν οι εξισώσεις δύο διχοτόμων των γωνιών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι οι 15 3 ( 1): xy 0 και ( ): y 1 0 και η κορυφή (, ), να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών Α και Β ΑΣΚΗΣΗ 30 Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον x'x, διέρχεται από το σημείο M (,4) και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με ελάχιστο εμβαδόν, το οποίο και να βρεθεί Σελίδα 8 από 8

9 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 31 Δίνονται οι εξισώσεις k x k y k : : k 1 x k k 1 y k 0 και α Να βρεθούν οι τιμές του k ώστε οι 1 και β Για τις τιμές του k που βρήκατε: i Να δείξετε ότι οι 1 και 1 είναι παράλληλες να παριστάνουν ευθείες ii Να δείξετε ότι η διέρχεται από σταθερό σημείο, το οποίο να βρεθεί iii Να βρεθούν οι εξισώσεις των απόσταση 1 και με την ελάχιστη μεταξύ τους ΑΣΚΗΣΗ 3 Ένα γήπεδο γκολφ είναι τοποθετημένο στο επίπεδο (ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων) Σε έναν αγώνα γκολφ χτυπάμε το μπαλάκι από το σημείο A( 3,0) και έστω ότι αυτό ακολουθεί τη διαδρομή ευθείας με εξίσωση yx 3 Θεωρούμε ότι η τρύπα βρίσκεται στο σημείο Β με συντεταγμένες B (,3) του ίδιου ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων α Να ελεγχθεί αν θα μπει το μπαλάκι στη τρύπα και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας β Έστω ότι η τρύπα βρισκόταν στο σημείο Γ με συντεταγμένες ( a,3 a) Να βρεθεί ο πραγματικός αριθμός α ώστε το μπαλάκι να μπει στη τρύπα γ Ποια είναι η μικρότερη απόσταση που θα έχει το μπαλάκι από την τρύπα (σημείο Β), και σε ποιο σημείο της διαδρομής του θα συμβεί αυτό; δ Ποια πρέπει να είναι η κλίση της ευθείας ώστε αν χτυπούσαμε το μπαλάκι από το σημείο Α να πετύχουμε απευθείας το στόχο μας (σημείο Β); Ποια θα είναι τότε η εξίσωση της ευθείας αυτής και ποια η απόσταση ΑΒ Σελίδα 9 από 8

10 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 33 Να δειχθεί ότι το τετράγωνο που έχει κέντρο Κ(1,) και x y1 0 είναι η εξίσωση μιας πλευράς του, είναι ισεμβαδικό με το τετράγωνο που οι εξισώσεις δύο πλευρών του είναι x y 6 0, x y 10 0 ΑΣΚΗΣΗ 34 Βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων S του επιπέδου, τα οποία έχουν από το σημείο A( 4,0) απόσταση, που είναι διπλάσια από την απόστασή τους από τον άξονα xx ΑΣΚΗΣΗ 35 Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές πάνω στις ευθείες yx, 1 : 1 : y x 0 και στον οριζόντιο άξονα, ενός ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων ˆ, x, y βρίσκονται πάνω στον xoy Θεωρούμε ότι τα σημεία Bx y και οριζόντιο άξονα με xb x α Να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών του Α, Β, Γ β Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου B B γ Να βρεθεί η εξίσωση της διαμέσου ΑΜ, της διχοτόμου ΑΕ και του ύψους ΑΔ, που φέρουμε από την κορυφή Α δ Να βρεθεί η εξίσωση της μεσοκαθέτου της πλευράς ΑΓ και η απόσταση της από την πλευρά ΑΒ ε Να βρεθούν τα σημεία τομής μιας ευθείας παράλληλης στον οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο (4,3) με τις ευθείες, 1 ΑΣΚΗΣΗ 36 Αν το σημείο Ρ του επιπέδου κινείται στην ευθεία yx 1, να δειχθεί ότι το συμμετρικό του Ρ ως προς την ευθεία : x y1 0 κινείται στην ευθεία 7x y3 0 Σελίδα 10 από 8

11 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 37 Δίνονται τα σημεία A( k 1,3), B( k,) και Ck ( 1, 1) με k α Να δείξετε ότι για κάθε k, τα σημεία A,B,C αποτελούν κορυφές τριγώνου β Για k 1, να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ ώστε ( MAB) ( ABC) γ Για k 1, να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Ν για τα οποία ισχύει d( N, AB) 5 d( N, BC) ΑΣΚΗΣΗ 38 Θεωρούμε τις ευθείες : kx k 1 y 3k 3k και k : k 1 x ky 010k με α Έστω, οι ευθείες που προκύπτουν από την ευθεία 1 1 και k αντίστοιχα Η ευθεία 1 σημεία Α και Β αντίστοιχα, ενώ η ευθεία για k τέμνει τους άξονες xx και yy στα τέμνει τους άξονες xx και yy στα σημεία C και D αντίστοιχα Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετράπλευρου ABCD β Αν οι ευθείες και είναι παράλληλες, να βρείτε την απόσταση τους γ Για k {0,1}, να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο του μέσου M των σημείων E και Z, στα οποία η ευθεία τέμνει τους άξονες των συντεταγμένων δ Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό k ώστε η αρχή των αξόνων να απέχει την μέγιστη δυνατή απόσταση από την ευθεία ΑΣΚΗΣΗ 39 - Το χαμηλότερο σημείο Ευθεία διέρχεται από τα σημεία A( a,0), B(0, b ), α, b θετικοί Σε σημείο S του τμήματος AB φέρω AB Η τέμνει τους άξονες xx και yy στα C, D αντίστοιχα Έστω T(, ) το σημείο τομής των AD και BC Βρείτε τη "χαμηλότερη " θέση του T ( δηλαδή εκείνη με το ελάχιστο ) Σελίδα 11 από 8

12 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 40 Δίνεται η εξίσωση 6x y xy (1) α Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει δύο ευθείες, να σχεδιάσετε β Να βρείτε την οξεία γωνία θ που σχηματίζουν οι,, τις οποίες και 1 1 γ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο M (0,1) και τέμνει τις ευθείες, να είναι μέσο του AB στα σημεία A,B αντιστοίχως, ώστε το σημείο Μ 1 ΑΣΚΗΣΗ 41 Το σημείο A (1,5) είναι κορυφή τετραγώνου, του οποίου η μια διαγώνιος βρίσκεται πάνω στην ευθεία y x α Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ΑΓ β Να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες των Ρ και Γ, όπου Ρ το σημείο τομής των διαγωνίων γ Αν x xb,να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων Β και Δ ΑΣΚΗΣΗ 4 Δίνεται η εξίσωση : (3a 5) x( a 3) y 4a 8 0 α Να δείξετε ότι παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του πραγματικού α β Ποιά από τις ευθείες ισαπέχει από τα σημεία A(4, 3), B(3,) ; γ Να βρείτε τις τιμές του α για τις οποίες η ευθεία ορίζει τρίγωνο με τους άξονες καθώς και το εμβαδόν του τριγώνου δ Για ποιές τιμές του α το εμβαδόν αυτό είναι ίσο με 3 15 ; ΑΣΚΗΣΗ 43 Δίνονται οι εξισώσεις x x 1 : 1 y3 1 0 : y 6 0 με Σελίδα 1 από 8

13 taexeiolag α Να αποδείξετε ότι παριστάνουν ευθείες διερχόμενες από σταθερά σημεία β Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές του ώστε η ευθεία : y3x 5 να περιέχεται σε κάποια από τις παραπάνω οικογένειες ευθειών γ Να εξετάσετε αν υπάρχει ευθεία που να ανήκει ταυτόχρονα και στις δυο παραπάνω οικογένειες ευθειών δ Να εξετάσετε αν υπάρχει ώστε 1// ΑΣΚΗΣΗ 44 Δίνεται η εξίσωση x y ( x y) k 3k 0, k α Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει δύο ευθείες ( ) και ( ) β Να αποδείξετε ότι ( ) ( ) γ Να βρείτε το σημείο τομής M των ευθειών ( ) και ( ) δ Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο του σημείου Μ ΑΣΚΗΣΗ 45 Έστω οι ευθείες k 1 : xy 0, : xy0 3 : k ( x y 5) ( x y 1) 0 με α Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που έχουν σταθερό άθροισμα αποστάσεων από τις, ίσο με 3 1 β Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του k η ευθεία 3 διέρχεται από σταθερό σημείο (Έστω Δ) γ Αν ΑΒ είναι η προβολή του γεωμετρικού τόπου του ερωτήματος (α) πάνω στον xx Να βρείτε για ποιές τιμές του k η ευθεία τέμνει το ΑΒ 3 ΑΣΚΗΣΗ 46 Δίνονται τα σημεία A (3,) και (5, 3) και διέρχονται, αντίστοιχα από τα Α και Β B Δύο ευθείες, έχουν κλίση a 0 1 Σελίδα 13 από 8

14 taexeiolag α Να βρείτε συναρτήσει του α τις εξισώσεις των, καθώς και τις 1 συντεταγμένες των σημείων τομής τους με τους άξονες β Αν η 1 τέμνει τους x x, y y αντίστοιχα στα K,L και η τέμνει τους xx, y y αντίστοιχα στα N,M να βρείτε τις τιμές του α ώστε το τετράπλευρο KLMN να βρίσκεται στο 4ο τεταρτημόριο Για τις τιμές αυτές του α: γ Να βρείτε συναρτήσει του α το εμβαδόν του KLMN 104 δ Ποιές είναι οι εξισώσεις των 1, αν ισχύει : ( KLMN) ; 3 ΑΣΚΗΣΗ 47 α Έστω οι ευθείες : A x B y C 0 και τέμνονται στο σημείο Κ : A x B y C 0 που Να αποδειχθεί ότι κάθε εξίσωση της μορφής A x B y C m( A x B y C ) 0 με m παριστάνει ευθεία που διέρχεται από το Κ β Οι εξισώσεις τεσσάρων ευθειών είναι : ΕΑΒ :3xy1 0, ΒΓΖ :4x y 0, ΓΔΕ: x y 0, ΖΔΑ :(3x y 1) 3(4x y ) (x y ) 0, Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ΒΔ χωρίς να βρεθούν οι συντεταγμένες των Β, Δ(Κάθε ευθεία τέμνει τις άλλες τρείς στα σημεία που αναφέρονται) γ Αν η εξίσωση του (Β) είναι η :6x y 4 0 να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών ( ),( ) ώστε : O ( ) και η ( ) να είναι μεσοπαράλληλη των ( ),( ) δ Να εξετάσετε ποιό από τα σημεία ( 1, 1), N( 3,19) βρίσκεται εντός της ''ζώνης'' των παραλλήλων ( ),( ) ΑΣΚΗΣΗ 48 Έστω η ευθεία Ax By A B, α Να αποδείξετε και ότι η εξίσωση Ax y Bx y B παριστάνει ευθεία Σελίδα 14 από 8

15 taexeiolag β Ποιο είναι το σημείο τομής των δύο ευθειών; γ Βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι δύο παραπάνω ευθείες ΑΣΚΗΣΗ 49 Έστω οι εξισώσεις των ευθειών, : 3 x y 0, : 3 y x 0, : 3 x y 1, : 3 y x α Βρείτε τα σημεία τομής των ευθειών β Να αποδείξετε ότι οι παραπάνω ευθείες σχηματίζουν ρόμβο, του οποίου να βρείτε το εμβαδόν γ Ποιο σημείο της ευθείας 4 : 3 y x 1 απέχει την ελάχιστη απόσταση από την αρχή των αξόνων; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας ΑΣΚΗΣΗ 50 Έστω η ευθείας Ax By 0 (1), όπου A BΑν προσθέσουμε σε κάθε συντελεστή της ευθείας τον ίδιο μη μηδενικό αριθμό λ, τότε να αποδείξετε ότι * για κάθε α Η νέα εξίσωση παριστάνει ευθεία β Όλες οι νέες εξισώσεις των ευθειών, διέρχονται από σταθερό σημείο το οποίο να υπολογίσετε Εφαρμογή: Η ευθεία 4x3y 0 Σελίδα 15 από 8

16 taexeiolag Α ΚΥΚΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 51 Δίνεται ο κύκλος c x y με και η ευθεία x : 1 4 : 1 1 y3 0 α Να αποδείξετε ότι η ευθεία διέρχεται από σταθερό σημείο για κάθε β Να αποδείξετε ότι η ευθεία τέμνει τον κύκλο (c) για κάθε γ Για ποιες τιμές του, η ευθεία ορίζει χορδή στον κύκλο (c) με: i ελάχιστο μήκος ii μέγιστο μήκος iii μήκος ΑΣΚΗΣΗ 5 α Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που εφάπτεται του άξονα yy στο σημείο A(0, ) και αποκόπτει από την ευθεία x y1 0 τμήμα μήκους β Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι c 1, c του (α) ερωτήματος εφάπτονται εξωτερικά γ Να βρεθούν οι εξισώσεις των κοινών εφαπτομένων των c 1, c δ Εξετάστε αν υπάρχει κύκλος που να εφάπτεται σε ένα από τους δύο κύκλους του πρώτου ερωτήματος και με τους άξονες συντεταγμένων ΑΣΚΗΣΗ 53 ( c): x y 4 x y Έστω η εξίσωση με α Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (c) παριστάνει ίσους κύκλους για κάθε που δεν διέρχονται από σταθερά σημεία β Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων (c) βρίσκονται σε σταθερή ευθεία για κάθε Σελίδα 16 από 8

17 taexeiolag γ Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι (c) εφάπτονται σε δυο σταθερές ευθείες για κάθε δ Να αποδείξετε ότι από την αρχή των αξόνων διέρχονται δυο μόνο κύκλοι της μορφής (c) ε Να περιγράψετε τα σημεία του επιπέδου από τα οποία διέρχονται i μηδέν κύκλοι της μορφής (c) ii ένας κύκλος της μορφής (c) iii δυο κύκλοι της μορφής (c) iv περισσότεροι από δυο κύκλοι της μορφής (c) ΑΣΚΗΣΗ 54 Δίνονται τα σημεία A(,0) και B (,0) α Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M του επιπέδου για τα οποία uuuu uuuu uuuu uuuu ισχύει det( MA, MB) MAMB β Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Ν, για τα οποία οι εφαπτόμενες από το N στον κύκλο c1 : x ( y ) 8 είναι κάθετες γ Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μέσων των χορδών του κύκλου x y c : ( ) 16 που διέρχονται από το σημείο (1,) δ Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου 1 1 c3 :( x ) ( y) που διέρχονται από την αρχή των αξόνων 4 ΑΣΚΗΣΗ 55 Δίνεται ο κύκλος c με κέντρο την αρχή των αξόνων O που εφάπτεται στην 1 : 3 x 4 y 5 και ο κύκλος c με κέντρο 13, 0 α Βρείτε τις εξισώσεις των c 1,c ) και ακτίνα =8 β Βρείτε την θέση των κύκλων και δείξτε ότι έχουν μοναδικό κοινό σημείο Α γ Βρείτε την εξίσωση ευθείας που διέρχεται από το Α και το B (6,1) ) δ Εξετάστε αν η AB είναι κοινή εφαπτομένη των c 1, c Σελίδα 17 από 8

18 taexeiolag ε Να βρεθούν όλες οι κοινές τους εφαπτόμενες ΑΣΚΗΣΗ 56 Δίνονται η ευθεία :y x, και ο κύκλος c x x y : - 0 α Δείξτε ότι η και ο c τέμνονται σε δύο σημεία β Αν Α το σημείο τομής τους που είναι διαφορετικό του O0,0 και Μ το μέσο του ΟΑ, να βρείτε τις συντεταγμένες του Μ συναρτήσει του γ Δείξτε ότι το Μ ανήκει σε κύκλο c1 καθώς δ Δείξτε ότι οι κύκλοι ΑΣΚΗΣΗ 57 1 c και c εφάπτονται εσωτερικά α Δίνονται τα σημεία A(4,6), B(,8) και Γ το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει uuuuu uuuu uuuuu uuuu uuuu OM O OM OA OB β Να προσδιορίσετε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου c :( x 3) ( y 7) που είναι παράλληλες στην διχοτόμο το πρώτου και τρίτου τεταρτημορίου γ Αν x y και 1 : 0 : x y 6 0 οι προηγούμενες εφαπτόμενες, τότε να προσδιορίσετε την εξίσωση του κύκλου c που διέρχεται από τα σημεία τομής των ευθειών ΑΣΚΗΣΗ 58 1 και 1 με τους άξονες Ένας κύκλος ( c ) έχει κέντρο το σημείο K(3 a,0), όπου a 0 και ακτίνα R a α Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του () c που απέχουν από την αρχή των αξόνων απόσταση a β Αν οι παραπάνω εφαπτόμενες εφάπτονται του ( c ) στα σημεία Α, Β, Γ και τέμνονται μεταξύ τους στα σημεία Ε, Ζ, Η να δείξετε ότι ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων ΑΒΓ και ΕΖΗ είναι σταθερός Σελίδα 18 από 8

19 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 59 Να δείξετε ότι για κάθε t τα σημεία 4 t 4t1 M (, ) t 1 t 1 κινούνται σε έναν ορισμένο κύκλο () c, του οποίου να βρεθούν τα στοιχεία Στη συνέχεια να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόμενων του κύκλου C, που διέρχονται από το σημείο P (4,4) ΑΣΚΗΣΗ 60 Έστω ο κύκλος ( c): x y 4 και τυχαίο σημείο του M(, ) με θετικές συντεταγμένες Η εφαπτομένη ευθεία ( ) του κύκλου ( c ) τέμνει τους άξονες x'x και ψ ψ στα σημεία Κ, Λ αντίστοιχα α Να βρεθούν οι συντεταγμένες των Κ, Λ συναρτήσει των α, β β Αν το τετράπλευρο ΟΚΛΝ είναι ορθογώνιο με O(0,0) και N( x, y ) να δείξετε ότι x y 4 o o γ Να βρεθούν οι αριθμοί α, β ώστε το εμβαδόν του ορθογωνίου ΟΚΝΛ να είναι ελάχιστο o o ΑΣΚΗΣΗ 61 Δίνεται η εξίσωση x y 4ax y 4a 0, a (1) α Να βρείτε τις τιμές του a για τις οποίες η (1) παριστάνει κύκλο β Να βρείτε το γτ των κέντρων των κύκλων που παριστάνει η (1) γ Να δείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που παριστάνει η (1) εφάπτονται μεταξύ τους σε σταθερό σημείο ΑΣΚΗΣΗ 6 Δίνεται ο κύκλος ( c) : x y ax ay 0, a και η ευθεία ( ): x y 0 α Για τις διάφορες τιμές του a να βρείτε τη σχετική θέση της ( ) με τον () c Σελίδα 19 από 8

20 taexeiolag β Να βρείτε τον a ώστε η χορδή που ορίζεται από την ( ) στον ( c ) να "φαίνεται" από την αρχή των αξόνων με ορθή γωνία γ Να βρείτε τον a ώστε η χορδή που ορίζεται από την ( ) στον ( c ) να έχει μήκος 6 ΑΣΚΗΣΗ 63 Δίνεται η εξίσωση x y (3 k) x(8 4 k) y 19k 8 0 (1) με k α Nα δείξετε ότι παριστάνει κύκλο για κάθε k β Ποιός είναι ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων για k ; γ Να δείξετε ότι οι κύκλοι της (1) διέρχονται από δύο σταθερά σημεία δ Να βρεθεί η ακτίνα του μικρότερου από τους κύκλους της (1) ε Αν k 0, να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτόμενων του κύκλου με ακτίνα 15, οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων ΑΣΚΗΣΗ 64 Δίνονται τα σημεία K,, L( 1,4), M,, N( 6, 1) α Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΚLMN είναι ρόμβος β Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων με κέντρα K, L, M, N και ακτίνα 10 γ Να δείξετε ότι οι κύκλοι δεν έχουν κοινά σημεία δ Να βρείτε τις εξισώσεις των κοινών εφαπτόμενων των τεσσάρων κύκλων ΑΣΚΗΣΗ 65 Δίνεται το σημείο M(, ) με [0, ) α Να αποδείξετε ότι το σημείο M κινείται σε κύκλο ( c 1) του οποίου να προσδιορίσετε το κέντρο και την ακτίνα β Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων 1, του κύκλου ( c 1), που άγονται από το O (0,0) Σελίδα 0 από 8

21 taexeiolag γ Να βρεθεί η οξεία γωνία που σχηματίζουν οι εξισώσεις των 1, δ Να προσδιορίσετε τις εξισώσεις των κύκλων c και c 3, που εφάπτονται εξωτερικά του κύκλου c και έχουν κοινές εφαπτόμενες τις 1, του κύκλου 1 c 1 ΑΣΚΗΣΗ 66 Δίνεται η ευθεία : x 1 y 1 x 0 με Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M( x, y ) του επίπεδου από τα οποία: α δεν διέρχεται καμιά ευθεία της μορφής β διέρχεται μοναδική ευθεία της μορφής γ διέρχονται δυο μόνο ευθείες της μορφής δ διέρχονται άπειρες ευθείες της μορφής ΑΣΚΗΣΗ 67 Έστω κύκλος ( K, ) και σταθερή χορδή του AB Μεταβλητή χορδή CD διατηρεί το μήκος της Να δειχθεί ότι σημείο τομής των AD, BC ανήκει σε κύκλο ΑΣΚΗΣΗ 68 Δίνονται οι κύκλοι c x y lx l, c x y ly l 1 : 9 0 : 5 0,l α Να μελετήσετε την σχετική θέση των δυο παραπάνω κύκλων καθώς το l κινείται στο (*) και σε κάθε μια περίπτωση να βρείτε την ελάχιστη και μέγιστη απόσταση των σημείων M c 1 και N c β Για l να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων K( x, y ) του επιπέδου για τα οποία ισχύει πως x y lx l 9 0 x y ly l 5 γ Δυο κύκλοι λέγονται ορθογώνιοι όταν τέμνονται και στα σημεία τομής τους οι εφαπτόμενες τους είναι κάθετες, όταν δηλαδή τα σημεία τομής τους βλέπουν υπό ορθή γωνία την διάκεντρο τους Για ποια τιμή του l οι παραπάνω κύκλοι είναι ορθογώνιοι; (* τεμνόμενοι, εφαπτόμενοι εξωτερικά ή εσωτερικά, ο ένας εσωτερικός του άλλου, καθένας στο εξωτερικό του άλλου) Σελίδα 1 από 8

22 taexeiolag ΑΣΚΗΣΗ 69 Έστω Α, Β σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f () x x x α Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f uuuu β Να δείξετε ότι AB 1 ΑΣΚΗΣΗ 70 α Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου c 1, που διέρχεται από τα σημεία A(0,5), B(, 1) και (,1) β Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου c, ο οποίος διέρχεται από το σημείο (,7) και εφάπτεται στον κύκλο c στο σημείο A (0,5) 1 γ Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης ( ), του κύκλου c που διέρχεται από το σημείο E( 9,) και σχηματίζει με τον άξονα xx οξεία γωνία 1 Β ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 71 Έστω η παραβολή ( c): y px, p 0 και το σημείο της A( x0, y0), x0 0 Αν Ε είναι η εστία της παραβολής τότε α Να βρείτε την απόσταση του μέσου K του τμήματος EA από τον άξονα yy συναρτήσει του p και του x 0 β Να βρείτε το μήκος του τμήματος AE συναρτήσει του p και του x 0 γ Να δείξετε ότι ο κύκλος με διάμετρο EA εφάπτεται του άξονα yy ΑΣΚΗΣΗ 7 Θεωρούμε τα σημεία A( x1, y1), B( x, y ) της παραβολής C : y px Αν η χορδή AB διέρχεται από την εστία E, να δείξετε ότι : Σελίδα από 8

23 taexeiolag p 1 1 a) y1 y p, ) x1x, ) : σταθερό (ανεξάρτητο της θέσης 4 ( EA) ( EB) των Α και Β) ΑΣΚΗΣΗ 73 Δίνεται η παραβολή y px, p 0 α Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης ( ) στο σημείο A( x1, y 1) του πρώτου τεταρτημορίου η οποία απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση d β Να βρεθεί η τιμή του p, αν η προβολή του A στον άξονα x'x είναι η εστία E της παραβολής γ Για p 4 : i Να βρεθεί η προβολή C του Ο στην ( ) ii Aν η ( ) τέμνει τον άξονα x'x στο Β, να βρεθεί ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων ABE,OCB ΑΣΚΗΣΗ Δίνεται η εξίσωση x y 3xy 16x y 0 α Να δείξετε ότι παριστάνει δύο κωνικές τομές 1, β Να βρεθούν τα κοινά σημεία των c1, c γ Να βρεθεί η κοινή εφαπτομένη των c, c 1 c c ΑΣΚΗΣΗ 75 * Δίνεται ο κύκλος ( x 4 m) y 15m και η παραβολή y 6mx, με m α Να δείξετε ότι για κάθε τιμή του m οι δύο κωνικές τέμνονται σε σημεία A, B β Αν οι εφαπτόμενες της παραβολής στα A, B τέμνονται στο C να δειχθεί ότι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου στο ABC συμπίπτει με την εστία της παραβολής για κάθε τιμή του m ΑΣΚΗΣΗ 76 Σελίδα 3 από 8

24 taexeiolag Δίνεται η παραβολή ( c ) η οποία έχει άξονα συμμετρίας τον xx και διέρχεται από το σημείο A( 8,8) Να βρείτε: α Την εξίσωση της παραβολής () c β Την εστία Ε και τη διευθετούσα δ της παραβολής ( c ) γ Σημείο Β της παραβολής ( c ) διαφορετικό του Α, ώστε τα σημεία Α,Ε,Β να είναι συνευθειακά ΑΣΚΗΣΗ 77 α Αν Μ σημείο της παραβολής ( c) : y x, να δειχθεί ότι ο γεωμετρικός τόπος uuuu uuuuu των σημείων Ν του επιπέδου για τα οποία ισχύει ON 4OM είναι επίσης η παραβολή ( c 1) β Να βρεθούν η εστία, η διευθετούσα της ( c1 ) και η απόστασή τους γ Να βρεθεί η εξίσωση της χορδής της παραβολής που έχει μέσο το σημείο A (3,) ΑΣΚΗΣΗ 78 Δίνονται ο κύκλος c: x y R και η παραβολή c 1 : y px Οι εφαπτόμενες των δύο κωνικών σε κοινό τους σημείο S, σχηματίζουν τη γωνία ω α Δείξτε ότι η γωνία ω, δεν γίνεται ορθή, για οποιεσδήποτε τιμές των R, p β Δείξτε ότι αν ο λόγος επίσης σταθερή p R παραμένει σταθερός, η γωνία ω, παραμένει ΑΣΚΗΣΗ 79 Από σημείο A της παραβολής συνέχεια QT c : y px, p 0, φέρω AQ y y και στη OA, η οποία τέμνει τον x άξονα στο σημείο S α Δείξτε ότι η θέση του S είναι ανεξάρτητη από την επιλογή του σημείου A Σελίδα 4 από 8

25 taexeiolag b Αν η AS τέμνει την παραβολή στο B, δείξτε ότι η γωνία AOB είναι ορθή ΑΣΚΗΣΗ 80 α Δείξτε ότι κάθε ευθεία παράλληλη προς τον άξονα xx έχει με την παραβολή c 1 : y px ένα ακριβώς κοινό σημείο β Δίνεται η παραβολή y 4x και το σημείο M(5,4) Βρείτε την εξίσωση ευθείας, που διέρχεται από το M και τέμνει την παραβολή σε σημεία A, B ώστε το M να είναι μέσο του AB γ Αποδείξτε ότι η εφαπτομένη της παραβολής, που είναι παράλληλη με την AB, εφάπτεται της παραβολής σε σημείο που έχει την ίδια τεταγμένη με το μέσο Μ Δείξτε ότι το τελευταίο ισχύει γενικά Γ ΕΛΛΕΙΨΗ - ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 81 Έστω η έλλειψη x a y b 1 με E, E' εστίες και τυχαίο σημείο D μεταξύ των εστιών διαφορετικό από το κέντρο της έλλειψης α Να προσδιορισθούν οι εξισώσεις των κύκλων E, DA, E, DA όπου AA' ο μεγάλος άξονας της έλλειψης και να δειχθεί ότι τέμνονται πάνω στην έλλειψη β Να προσδιορισθεί η κοινή χορδή των παραπάνω κύκλων και να δειχθεί ότι κάθε σημείο της είναι εσωτερικό της έλλειψης γ Να εξετασθεί αν η ευθεία CD είναι κάθετη στην έλλειψη όπου C σημείο τομής των κύκλων με την έλλειψη ΑΣΚΗΣΗ 8 Δίνεται η εξίσωση : x y 1 k k (1) Σελίδα 5 από 8

26 taexeiolag α Να βρεθούν οι τιμές του k για τις οποίες η εξίσωση (1) παριστάνει κύκλο β Να βρεθούν οι τιμές του k για τις οποίες η εξίσωση (1) παριστάνει έλλειψη Σε κάθε μία περίπτωση να βρεθούν τα στοιχεία της αντίστοιχης κωνικής τομής γ Να βρεθούν οι τιμές του k για τις οποίες η εξίσωση (1) παριστάνει υπερβολή ΑΣΚΗΣΗ 83 Δίνεται η έλλειψη x m y m * 1, m 0 4 α Να προσδιορισθούν οι εξισώσεις δύο ευθειών που εφάπτονται στην * έλλειψη για κάθε m β Αν οι δύο προηγούμενες εφαπτόμενες σχηματίζουν με την ευθείες x 1 και x m τετράπλευρο με εμβαδόν 3 τετ μονάδες, να προσδιορισθεί η έλλειψη ΑΣΚΗΣΗ 84 x y Δίνεται η υπερβολή c: 1 και το σημείο της M( x 1, y 1) διαφορετικό από a b τις κορυφές της Έστω η εφαπτομένη στο Μ και η κάθετη στην στο Μ Αν η τέμνει τους άξονες xx και yy στα σημεία C,D αντίστοιχα και Ν είναι το μέσο του CD: α Να βρείτε την εξίσωση της β Να βρείτε τις συντεταγμένες των C,D,N γ Να αποδείξετε ότι όταν το M μεταβάλλεται, τότε το Ν κινείται σε υπερβολή, της οποίας να βρείτε την εκκεντρότητα ΑΣΚΗΣΗ 85 Σε σημείο S του πρώτου τεταρτημορίου, που ανήκει στην έλλειψη με εξίσωση : x y c : 1 φέρνουμε την εφαπτομένη η οποία τέμνει τις δύο 16 4 Σελίδα 6 από 8

27 taexeiolag κατακόρυφες εφαπτόμενες, στα σημεία C, D και τις οριζόντιες στα E, Z Να κατασκευασθεί το σημείο S ώστε να είναι : ( AACD ) ( B BEZ ) ΑΣΚΗΣΗ 86 Για τις διάφορες τιμές του k να βρεθεί τι παριστάνει στο επίπεδο η εξίσωση : (1 k) x ky k 1 ΑΣΚΗΣΗ 87 Δίνεται το ΑΒ με τόπο των Μ ώστε : 1 (,0), 1 1 (,0) και το μέσον τους Κ Βρείτε το γεωμετρικό uuuuu uuuu uuuu uuuu uuuu MK MA MB (cos( MA, MB) 1) 1 ΑΣΚΗΣΗ 88 Δίνεται ο κύκλος c : x y, τα σημεία του A(,0) και A (,0) Σημείο S κινείται επί του κύκλου και έστω S' το συμμετρικό του ως προς τον x άξονα Οι ευθείες A'S και AS' τέμνονται στο Ρ Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος του Ρ ΑΣΚΗΣΗ 89 Δίνονται τα σημεία του επιπέδου A( 1, y), B( x, y), M( x, y) με xy, Σελίδα 7 από 8

28 taexeiolag uuuu uuuu α Αν OA OB να δειχθεί ότι τα σημεία M( x, y ) ανήκουν στην παραβολή με εξίσωση y x της οποίας να βρεθούν η εστία και η διευθετούσα β Αν uuuu uuuu 3OA OB 15, να δειχθεί ότι τα σημεία M( x, y ) ανήκουν στον κύκλο με εξίσωση x y 3 του οποίου να βρεθούν το κέντρο και η ακτίνα uuuu uuuu γ Αν OA OB 14, να δειχθεί ότι τα σημεία M( x, y ) ανήκουν στην έλλειψη με εξίσωση 4x 3y 1 της οποίας να βρεθούν η εκκεντρότητα και ο μεγάλος άξονας uuuu uuuu δ Αν 3OA OB 15, να δειχθεί ότι τα σημεία M( x, y ) ανήκουν στην υπερβολή με εξίσωση y x 6 της οποίας να βρεθεί η εκκεντρότητα και οι ασύμπτωτες ΑΣΚΗΣΗ 90 Δίνεται η έλλειψη c :9 x 5 y 5 και η υπερβολή c x y δείξετε ότι : α Οι 1, β Οι, 1 c c έχουν τις ίδιες εστίες 1 : 7 14 Nα c c τέμνονται σε τέσσερα σημεία, που αποτελούν κορυφές ορθογωνίου γ Οι εφαπτόμενες των, c c στα κοινά τους σημεία είναι κάθετες 1 Σελίδα 8 από 8

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12 Τράπεζα 0- Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα.58 Θεωρούμε τα διανύσματα α,β,γ και τυχαίο σημείο Ο. Αν α β 5γ, α 3β 4γ και 3α β 6γ, τότε: α) να εκφράσετε τα διανύσματα, συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ.

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β 1 of 68 Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Να

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Αρχή και Πέρας Φορέας Διεύθυνση (Συγγραμμικά διανύσματα) Μέτρο Κατεύθυνση (Ομόρροπα Αντίρροπα διανύσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε Ν β K C Ε -α Ο α Ε Τάξη B Μ -β Λ Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Επιμέλεια: Διανύσματα Ερωτήσεις θεωρίας 1. Πως ορίζεται το διάνυσμα;. Τι λέγεται μηδενικό διάνυσμα;

Διαβάστε περισσότερα

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού 117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά Μαθηματικού Περιεχόμενα 1. Διανύσματα (47) ελ. - 9. Ευθεία (18) ελ. 10-1 3. Κύκλος (13).ελ. 13-15 4. Παραβολή (14) ελ. 16-18 5. Έλλειψη (18)..

Διαβάστε περισσότερα

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ.

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα και με, και, 3 α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο β) Αν τα διανύσματα γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 8558 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση: 2x y1 0 καθώς και το σημείο Μ(3,0). α. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας (η) που περνά από το Μ και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). β. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ EΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 1. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης όταν: α) Έχει εστία Ε (-8,0) και μεγάλο άξονα 0 β) Έχει εστία Ε(0,3) και μεγάλο άξονα 8 γ) Έχει εστία Ε(4,0) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ α φάση. Διανύσματα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ α φάση. Διανύσματα Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου wwwaskisopolisgr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ 00-018α φάση Διανύσματα 1 Σε σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε τρία σημεία Α, Β, Γ του μοναδιαίου κύκλου, για τα οποία υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Α. Έστω x, y και x, y δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου Οxy. i. Να εκφράσετε (χωρίς απόδειξη) το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων και συναρτήσει των συντεταγμένων τους.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, β

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, β O A M B ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο ΘΕΜΑ ον : α α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, β. Μονάδες 5 β. Αν α, ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ίνονται τα διανύσµαταα, β. α) Να υπολογίσετε τη γωνία. β) Να αποδείξετε ότι 2α+β= β) το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων

ΘΕΜΑ ίνονται τα διανύσµαταα, β. α) Να υπολογίσετε τη γωνία. β) Να αποδείξετε ότι 2α+β= β) το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ! ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ 005 Θεωρούµε τα σηµεία Ρ, Λ, Κ και Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση 5ΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με τρεις κορυφές τα σημεία Α (1,1), Γ (4,3) και Δ (,3). α) Να υπολογίσετε τα μήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 2. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου x

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Νρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα β) έχει κέντρο το σημείο (3, - ) και ακτίνα 5 γ) έχει κέντρο το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 2 ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε = 5 + 2 α) Να γράψετε το διάνυσμα β) Να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 /

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 / Ευθείες Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr / / 0 8 Κατεύθυνση Κεφάλαιο 59 ασκήσεις και τεχνικές σε 6 σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 /

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 / Ευθείες Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr / / 0 8 Κατεύθυνση Κεφάλαιο 59 ασκήσεις και τεχνικές σε 6 σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΣΑΝΑΤΛΙΣΜΥ Β ΛΥΚΕΙΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ Να δώσετε τους ορισμούς: διάνυσμα, μηδενικό διάνυσμα, μέτρο διανύσματος, μοναδιαίο διάνυσμα Διάνυσμα AB ονομάζεται ένα ευθύγραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα A. Αν α, β i. αβ Θέµα ο µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ Ευθεία ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ 1. Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε, αν αυτή έχει εξίσωση: 5x 6 i) y = x- 1 ii) y = 3 5x iii) y iv) x = y + 3 10 v) 18x-6y

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διάνυσμα Θέσης ενός σημείου Αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Ο του επιπέδου ως σημείο αναφοράς (ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Επιμέλεια: Άλκης Τζελέπης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ. Αν τα διανύσματα,, σχηματίζουν τρίγωνο, να αποδείξετε ότι το ίδιο συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Σχ έτος 03-04, Ν Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β 331 Α. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των μη μηδενικών διανυσμάτων α, β. Μονάδες 5 β. Εάν ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης των διανυσμάτων α, β αντιστοίχως να δείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8)

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες 10) γ) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =.. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1) Δίνονται διανύσματα α και β, με α π = 4 και (α, β ) = 3 Αν ισχύει ότι το α (α + 2β ) = 28, να βρείτε: α) το εσωτερικό γινόμενο α β, β) το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 8. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής με κορυφή το (0, 0) στις παρακάτω περιπτώσεις: α) είναι συμμετρική ως προς το θετικό ημιάξονα Οx και έχει παράμετρο p = 5 β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.. Δίνεται ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και ένα οποιοδήποτε σημείο Ρ του χώρου. Να αποδειχτεί ότι: P A P 0. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Θέµα ο A. Αν α, β µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: i. αβ και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. 4 4 B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία - 1-1. 2-18575 Εξίσωση ευθείας Δίνονται τα σημεία Α(1,2) και Β (5,6 ). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν:

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Για τα διανύσματα α, β δίνεται ότι α =1, β = και u α β, v α - β.να υπολογίσετε: π (α,β). Έστω τα διανύσματα α. το εσωτερικό γινόμενο α β β. τα μέτρα u, v των διανυσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10)

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10) ΘΕΜΑ 4 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι AB= ( λ, λ+ 1), AΓ = ( 3 λ, λ 1) είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ AΜ= λ, λ α) Να αποδείξετε ότι ( ), όπου λ 0 και λ, και Μ (Μονάδες 7) β) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου. επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ

ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου. επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου 4 ο ΘΕΜΑ Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (9//4) Θέματα 4 ης Ομάδας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου GI_V_MATHP_4_866 [παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1 x και y = - λx είναι κάθετες

1 x και y = - λx είναι κάθετες Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Ε4 ΘΕΜΑ 1 Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο δ = ( β, α). (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Η απόσταση του 0(0,0) από την x + y + = 0 είναι.. Η εξίσωση y = xy παριστάνει

Διαβάστε περισσότερα

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ...

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ... Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 ο i) Αν Α( x 1, y 1 ) και Β(x, y ) δυο σηµεία του καρτεσιανού επιπέδου και (x, y) οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ, να αποδείξετε ότι : x 1 + x x

Διαβάστε περισσότερα

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Απ Παπανικολάου ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο μη μηδενικών διανυσμάτων και και το συμβολίζουμε με α β τον πραγματικό αριθμό αβ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

i. εστίες Ε' (-4, 0), Ε(4, 0) και η απόσταση των κορυφών είναι 5, ii. εστίες Ε'(0, -10), Ε(0, 10) και η απόσταση των κορυφών είναι 8.

i. εστίες Ε' (-4, 0), Ε(4, 0) και η απόσταση των κορυφών είναι 5, ii. εστίες Ε'(0, -10), Ε(0, 10) και η απόσταση των κορυφών είναι 8. ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ 1) Να βρεθεί η εξίσωση της υπερβολής αν έχει: i) Εστιακή απόσταση γ=0 και άξονα β=16, 5 ii) Άξονα α=16 και εκκεντρότητα ε=. 4 ) Να βρείτε την εξίσωση της υπερβολής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ. Μ(x,y) Ο C ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ. Μ(x,y) Ο C ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Φ3 ΚΥΚΛΟΣ y Μ(x,y) A(x,y) ε Ο C x ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 0-0 ΘΕΩΡΙΑ. Τι ονομάζεται κύκλος με κέντρο το σημείο K( x0,

Διαβάστε περισσότερα

12. Το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσο με

12. Το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσο με ΓΕΝΙΚΟ ΥΚΕΙΟ ΚΑΤΡΙΤΙΟΥ ΕΠΙΜΕΕΙΑ: Kωνσταντόπουλος Κων/νος Μαθηματικός ΜSc Η ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα, αν ο ισχυρισμός είναι αληθής διαφορετικά να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Συντεταγμένες Διανύσματος wwwaskisopolisgr wwwaskisopolisgr Συντεταγμένες στο επίπεδο Άξονας Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία Ο και Ι, έτσι το διάνυσμα i OI

Διαβάστε περισσότερα

Κωνικές τομές. Προκύπτουν σαν τομές ορθού κυκλικού κώνου με επίπεδο που δεν διέρχεται από την κορυφή του

Κωνικές τομές. Προκύπτουν σαν τομές ορθού κυκλικού κώνου με επίπεδο που δεν διέρχεται από την κορυφή του Κωνικές τομές Προκύπτουν σαν τομές ορθού κυκλικού κώνου με επίπεδο που δεν διέρχεται από την κορυφή του ΚΥΚΛΟΣ το επίπεδο είναι κάθετο στον άξονα του κώνου ΠΑΡΑΒΟΛΗ το επίπεδο είναι παράλληλο σε μια γενέτειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στο ορθογώνιο σύστημα αξόνων Οxy θεωρούμε τα σημεία Α, Β, τα οποία έχουν τετμημένες τις ρίζες της εξίσωσης x - (4λ+6μ)x - 005 = 0 και τεταγμένες τις ρίζες της εξίσωσης y + ( 5λ + μ)y

Διαβάστε περισσότερα

Διανύσματα. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Kατεύθυνση κεφάλαιο ασκήσεις. Kglykos.gr. εκδόσεις. Καλό πήξιμο. Ι δ ι α ί τ ε ρ α μ α θ ή μ α τ α

Διανύσματα. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Kατεύθυνση κεφάλαιο ασκήσεις. Kglykos.gr. εκδόσεις. Καλό πήξιμο. Ι δ ι α ί τ ε ρ α μ α θ ή μ α τ α Διανύσματα Κώστας Γλυκός Ι δ ι α ί τ ε ρ α μ α θ ή μ α τ α 6 9 7 0 0 8 8 8 8 Kglykosgr / 9 / 0 1 6 Kατεύθυνση κεφάλαιο 1 44 ασκήσεις και τεχνικές σε 1 σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο Τα πάντα για τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο κύκλος έχει κέντρο την αρχή των αξόνων Ο(0,0) τότε έχει εξίσωση της μορφής : x y και αντίστροφα. Ειδικότερα Ο κύκλος με κέντρο Ο(0,0)

Αν ο κύκλος έχει κέντρο την αρχή των αξόνων Ο(0,0) τότε έχει εξίσωση της μορφής : x y και αντίστροφα. Ειδικότερα Ο κύκλος με κέντρο Ο(0,0) . Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν γνωρίζουμε το κέντρο του, και την ακτίνα του ρ. Αν ο κύκλος έχει κέντρο την αρχή των αξόνων Ο, τότε έχει εξίσωση της μορφής : και αντίστροφα. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Επανάληψη Χριστουγέννων Αφού κάνετε μια επανάληψη στο πρώτο κεφάλαιο και θυμηθείτε όλους τους τύπους και τις μεθοδολογίες, να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις από την τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ 1. Να υπολογιστεί το εσωτερικό γινόμενο a δύο διανυσμάτων a και αν: ι) a a 5, 7,(, ) 5, ιι) a 5,,( a, ). 6 6. Το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A [Επιλογή Ιαν.. Εμβαδόν Τριγώνου ΣΤΟΧΟΙ: Ο µαθητής ϖρέϖει: να είναι ικανός να υϖολογίζει την αϖόσταση σηµείου αϖό ευθεία να είναι ικανός να υϖολογίζει το εµβαδό ενός τριγώνου αϖό τις συντεταγµένες των κορυφών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά Θέµατα Εξετάσεων

Επαναληπτικά Θέµατα Εξετάσεων Επαναληπτικά Θέµατα Εξετάσεων Καθηγητές : Νικόλαος Κατσίπης 25 Απριλίου 2014 Στόχος του παρόντος ϕυλλαδίου είναι να αποτελέσει µια αφορµή για επανάληψη πριν τις εξετάσεις. Σας ευχόµαστε καλό διάβασµα και...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης. Επιμέλεια : Αυγερινός Βασίλης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης. Επιμέλεια : Αυγερινός Βασίλης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ SOS ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Θέμα ο Να γράψετε και να αποδείξετε την σχέση της διανυσματικής ακτίνας του μέσου ενός τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0/04/018 ΕΩΣ 14/04/018 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Απριλίου 018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη ε του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ 2ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ

2ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ 2ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 013-014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω Ε και Ε δύο σημεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. γ)να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος u. δ)αν το διάνυσμα v,

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. γ)να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος u. δ)αν το διάνυσμα v, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Δίνονται τα διανύσματα a, για τα οποία ισχύουν : 4, 5 και α)να αποδείξετε ότι 10 β)να βρείτε τη γωνία των και. 5. 8 γ)να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος u. δ)αν το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 2ο κεφάλαιο: Ευθείες Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ) Μαθηµατικά Προσανατολισµού Β Λυκείου Αποστόλου Γιώργος Μαθηµατικός Copyright 2015 Αποστόλου Γιώργος Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7)

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7) ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Άσκηση Δίνονται τα διανύσματα a και με a, = 3 και a =, =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a. β) Αν τα διανύσματα a + και κ a + είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Να βρείτε το

Διαβάστε περισσότερα

32 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α1) Έστω το διάνυσμα a=

32 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α1) Έστω το διάνυσμα a= 32 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α1) Έστω το διάνυσμα a= ( xy, ). Να ορίσετε τις έννοιες α)μέτρο του διανύσματος και β) συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος Α2) Να γράψετε τους τύπους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Στάμου Γιάννης

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Στάμου Γιάννης Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Στάμου Γιάννης Αναλυτική θεωρία Λυμένα παραδείγματα Ερωτήσεις κατανόησης Ασκήσεις Επαναληπτικά διαγωνίσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο ο : Διανύσματα Ενότητα I: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β Λυκείου παλαιοτέρων ετών

Θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β Λυκείου παλαιοτέρων ετών wwwaskisopolisgr Θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β Λυκείου παλαιοτέρων ετών Διανύσματα Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB, ΑΓ και ˆΑ 60 Να βρείτε: α) ΑΒ ΑΓ β) Το μέτρο της διαμέσου ΑΔ γ) Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις λύσεις συνεργάστηκαν οι μαθηματικοί: Βλαχόπουλος Αποστόλης Δικαιοσυνόπουλος Νίκος Κολλινιάτη Γιωργία Μάκος Σπύρος Μαρωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο 3 48 ασκήσεις. Kglykos.gr. εκδόσεις. Καλό πήξιμο. Ι δ ι α ί τ ε ρ α μ α θ ή μ α τ α

Κύκλος. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο 3 48 ασκήσεις. Kglykos.gr. εκδόσεις. Καλό πήξιμο. Ι δ ι α ί τ ε ρ α μ α θ ή μ α τ α Κύκλος Κώστας Γλυκός Ι δ ι α ί τ ε ρ α μ α θ ή μ α τ α 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kglyks.gr 1 3 / 1 1 / 2 0 1 6 Κατεύθυνση Κεφάλαιο 3 48 ασκήσεις και τεχνικές σε 5 σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο Τα πάντα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 1. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ.Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε το άθροισμα.

Διαβάστε περισσότερα

Διανύσματα. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Kατεύθυνση κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 7 /

Διανύσματα. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Kατεύθυνση κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 7 / Διανύσματα Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr 1 / 7 / 0 1 8 Kατεύθυνση κεφάλαιο 1 44 ασκήσεις και τεχνικές σε 1 σελίδες εκδόσεις Καλό

Διαβάστε περισσότερα

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 7 /

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 7 / Ευθείες Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr / 7 / 8 Κατεύθυνση Κεφάλαιο 3 ασκήσεις και τεχνικές σε σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο τηλ. Οικίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5.

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Ευθεία Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Εξίσωση γραμμής Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών Εξίσωση ευθείας ειδικές περιπτώσεις Σχόλιο Το σημείο είναι ο θεμελιώδης λίθος της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ

Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ Ο κύκλος Στέλιος Μιταήλογλοσ wwwaskisopolisgr Κύκλος Εξίσωση κύκλου Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με M x, y του κέντρο το σημείο 0

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μαθητές, Κάθε κεφάλαιο περιέχει :

Αγαπητοί μαθητές, Κάθε κεφάλαιο περιέχει : Αγαπητοί μαθητές, αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τα Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού της Β Λυκείου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα, καθώς περιέχει χρήσιμες γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Κεφάλαιο 4ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» k R

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Κεφάλαιο 4ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» k R Κεφάλαιο 4ο: ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ Α. ΚΥΚΛΟΣ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 1. * Η εξίσωση ( x x ) + ( y y ) = k, k R είναι πάντοτε εξίσωση κύκλου. o o. * Η εξίσωση x + y + Ax + By + Γ = 0 παριστάνει κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2 3 0 ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Λ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Κύκλος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που απέχουν σταθερή απόσταση από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου αυτού. Το σταθερό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

AB. Αν το διάνυσμα AB έχει μέτρο 1, τότε λέγεται

AB. Αν το διάνυσμα AB έχει μέτρο 1, τότε λέγεται ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στη Γεωμετρία το διάνυσμα ορίζεται ως ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ως ένα ευθύγραμμο τμήμα του οποίου τα άκρα θεωρούνται διατεταγμένα Αν η αρχή και το πέρας ενός διανύσματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α, Β, όταν α) Α(2, 5), Β(1, -3) β) Α(-3, -5), Β(-5, 7) γ) Α(0, 4), Β(2, -6). 2. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διάνυσμα ορίζεται ένα ευθύγραμμο τμήμα στο οποίο έχει ορισθεί ποια είναι η αρχή, ή σημείο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαθηματικά. Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαθηματικά. Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Ενιαίου Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης B Λυκείου Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Διανύσματα Η θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία Ασκήσεις Ευθεία 1. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σηµείο τοµής των ευθειών 3x + 4y 11 = 0 και 2x 3y + 21 = 0 και να γίνει η γραφική της παράσταση όταν είναι: i) παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός ΕΥΘΕΙΑ Να προσέχεις ότι: Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός Ax+By+Γ=0, με κάποιο Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από ένα σημείο Α(x 0,y 0 ) και έχει συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1.

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1. Ασκήσεις στην ευθεία 1. Να βρείτε τα σηµεία τοµής των γραµµών µε εξισώσεις : α) 7x-11y+1=0, x+y-=0 β) y-3x-=0, x +y =4 γ) x +y =α, 3x+y+α=0. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x +y -x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (16) -2- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου -3- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα A. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο του Α, ) είναι 8 μονάδες) Β. Να δώσετε τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία

Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία 1 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ Εξίσωση Γραμμής Μια εξίσωση με δύο αγνώστους, λέγεται εξίσωση μιας γραμμής C, όταν οι συντεταγμένες των σημείων της C, και μόνο αυτές, την επαληθεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος». * Συντελεστής διεύθυνσης µιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει η ευθεία (ε) µε τον άξονα x x. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 1.

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 1. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 1. Διανύσματα Ισότητα διανυσμάτων Πρόσθεση διανυσμάτων Ερωτήσεις 1. Τ ι ονομάζουμε διάνυσμα;. Τι λέμε μέτρο ενός διανύσματος ;. Τι λέμε μηδενικό διάνυσμα; 4. Τι λέμε φορέα διανύσματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 3-36 ΜΕΡΟΣ ο ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1. Αν Α(x 1, y 1 ) και Β(x, y ) είναι σημεία του καρτεσιανού επιπέδου και (x, y) οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Β Λυκείου Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης. Διανύσματα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8. Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. Ασκήσεις προς λύση 1-50

Μαθηµατικά Β Λυκείου Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης. Διανύσματα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8. Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. Ασκήσεις προς λύση 1-50 Μαθηµατικά Β Λυκείου Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Διανύσματα Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 Ασκήσεις προς λύση 1-50 1. Θεωρούμε τα σημεία Α(1,2), Β(4,1). Να βρείτε σημείο Μ του άξονα

Διαβάστε περισσότερα