ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013)."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α - ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β - Α Σασ. Γ/νζη : Καξ. εξβίαο 10 Σασ. Κώδικαρ: Αζήλα Πληποθοπίερ: Φ. Φαλάξα, Β. Γηνβά Σηλέθυνο : , 317 ΦΑΞ : ΠΟΛ.: 1056 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ Μέξνπο Γεχηεξνπ ηνπ λ.4172/2013, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη νη δηαγξαθέο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 5 έσο 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, σο εμήο: α) γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο κέρξη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, β) γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα 1

2 ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: Υξφλνο ππεξεκεξίαο (ζε κήλεο) Πξνβιέςεηο (ζε πνζνζηφ %) >12 50 >18 75 > Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, γηα πξνβιέςεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 2. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο, αλεμάξηεηα αλ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά ή απινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, θαζφζνλ πιένλ, δελ ζρεκαηίδνληαη πξνβιέςεηο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρνπλ ή φρη επηζθαιείο απαηηήζεηο, φπσο ζπλέβαηλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/1994 (παιαηφο Κ.Φ.Δ.), αιιά αληίζεηα, ζε θάζε πεξίπησζε, ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ην ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο ή ηε δηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ είλαη λα έρνπλ αλαιεθζεί πξν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ή ηεο δηαγξαθήο νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο. Ο ππνινγηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ γίλεηαη κε βάζε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν παξακέλνπλ αλείζπξαθηεο νη ππφςε απαηηήζεηο θαη αλάινγα κε ην πνζφ ηεο ιεμηπξφζεζκεο απαίηεζεο (νθεηιφκελν ππφινηπν απαίηεζεο). Γεδνκέλνπ φηη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νπνία επίζεο ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία δελ ηεξνχλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπο ππφινηπα ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, ζα παξαθνινπζνχλ ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ηνπο εμσινγηζηηθά, ηεξψληαο θαηαζηάζεηο αλά πειάηε ή ρξεψζηε θαη αλά ζπλαιιαγή. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα ελεκεξψλνληαη θάζε θνξά πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηαβνιή ζην ππφινηπν ηνπ επηζθαινχο πειάηε θαη ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, φηαλ απηέο δεηεζνχλ, ζπλνδεπφκελεο απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ. εκεηψλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ησλ ππφρξεσλ κε απινγξαθηθά βηβιία 2

3 ππνινγίδνληαη κε ηηο ίδηεο αθξηβψο πξνυπνζέζεηο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ππφρξενπο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία. Δπίζεο, κε βάζε ηηο λέεο ξπζκίζεηο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη απαηηήζεηο απφ ιηαληθέο πσιήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηδηψηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη κε ηηο λεφηεξεο απηέο δηαηάμεηο δελ πεξηνξίδεηαη ε απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε εθείλεο πνπ έρνπλ πξνέιζεη κφλν απφ πειάηεο αιιά θαηαιακβάλεη θάζε απαίηεζε πνπ δελ εηζπξάρζεθε ή δελ ζπκςεθίζζεθε. Γηα παξάδεηγκα, επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη απνζήθεο, έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία θαηέβαιε πξνθαηαβνιή επξψ. Ζ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία φκσο πεξηήιζε ζε παχζε πιεξσκψλ θαη δελ θαηαζθεχαζε ηηο απνζήθεο. Ζ επηρείξεζε απηή κπνξεί λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο. ηελ αμία ηεο απαίηεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν επηβαξχλνληαη νη πσιήζεηο ή ππεξεζίεο, θαζφζνλ δελ απνηειεί αθαζάξηζην έζνδν ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ επηζηξνθέο ή εθπηψζεηο επί ησλ δηελεξγεζεηζψλ πσιήζεσλ ή παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ιακβάλνληαη ππφςε απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ πνζνχ ηεο ιεμηπξφζεζκεο απαίηεζεο, απηφ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε δελ είλαη ην ζπλνιηθφ αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ εθάζηνηε πειάηε ή άιινπ ρξεψζηε αιιά ην αλεμφθιεην πνζφ ηεο θάζε κίαο ζπλαιιαγήο κε ηνλ πειάηε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε πειαηψλ επηρείξεζεο ησλ νπνίσλ νη νθεηιέο έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαη κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαληαη πέξαλ ηεο κίαο ζπλαιιαγέο, νη πξνβιέςεηο ζα ζρεκαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά επί ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ αλά ζπλαιιαγή θαη επί ηε βάζεη ηνπ ρξφλνπ πνπ απηά παξακέλνπλ αλείζπξαθηα. εκεηψλεηαη φηη γηα ην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ιακβάλνληαη θαη εθείλεο νη επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ πξηλ ηελ θαη δελ έρνπλ δηαγξαθεί κέρξη ηηο Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ, παξαζέηνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Έζησ φηη ε επηρείξεζε «ΑΛΦΑ ΑΔ», κε θνξνινγηθφ έηνο , εκθαλίδεη ζην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ ηεο έηνπο αλεμφθιεην ππφινηπν απαίηεζεο ηνπ πειάηε ηεο «ΒΖΣΑ ΑΔ», κε ηνλ νπνίν έρεη παξαπάλσ ηεο κίαο ζπλαιιαγέο, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ. Σν αλεμφθιεην απηφ ππφινηπν αληηζηνηρεί ζε ηξία (3) ηηκνιφγηα ην πξψην εθ ησλ νπνίσλ θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο , είλαη αμίαο επξψ θαη 3

4 γηα ην νπνίν παξακέλεη αλεμφθιεην ππφινηπν επξψ. Σν δεχηεξν ηηκνιφγην θέξεη εκεξνκελία , είλαη αμίαο επξψ θαη γηα ην νπνίν παξακέλεη αλεμφθιεην ππφινηπν επξψ. Σν ηξίην ηηκνιφγην θέξεη εκεξνκελία , είλαη αμίαο επξψ θαη είλαη αλεμφθιεην ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ επηρείξεζε απηή έρεη πξνβεί ζε φιεο ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ. Γηα λα ππνινγίζεη ηηο εθπηπηφκελεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζηηο , ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ειέγμεη ην ρξφλν πνπ παξακέλνπλ αλείζπξαθηα ηα ηηκνιφγηα. Γηα ην ηξίην ηηκνιφγην ε επηρείξεζε δελ κπνξεί ηελ σο άλσ εκεξνκελία λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε, θαζψο δελ έρεη παξέιζεη ην απαηηνχκελν 12κελν. Γηα ην δεχηεξν ηηκνιφγην ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζρεκαηίζεη επί ηνπ νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ επξψ πνζνζηφ ίζν κε 50%, άξα πξφβιεςε ίζε κε επξψ, θαζφζνλ παξήιζε ην 12κελν αιιά φρη ην 18κελν. Σέινο, γηα ην πξψην ηηκνιφγην ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζρεκαηίζεη επί ηνπ νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ επξψ πνζνζηφ ίζν κε 75%, άξα πξφβιεςε ίζε κε επξψ, θαζφζνλ παξήιζε ην 18κελν αιιά φρη ην 24κελν. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηνλ πειάηε «ΒΖΣΑ ΑΔ» ε επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, αλαγλσξηδφκελεο θνξνινγηθά, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ. ηηο πθίζηαληαη ηα ίδηα σο άλσ αλείζπξαθηα ππφινηπα, κε απηά ηεο Ζ επηρείξεζε ζα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ην ηξίην ηηκνιφγην ίζε κε ην 50% ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ, ήηνη 50% x = επξψ, γηα ην δεχηεξν ηηκνιφγην 100% επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ πξφβιεςεο πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηηο , ήηνη 100% x = επξψ θαη γηα ην πξψην ηηκνιφγην ζα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ίζε κε ην αλεμφθιεην ππφινηπφ ηνπ επί ην ζπληειεζηή 100%, αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ πξφβιεςεο πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηηο , ήηνη 100% x = επξψ. 4. ηελ έλλνηα ηεο ιεμηπξφζεζκεο απαίηεζεο πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ απαηηήζεσλ εθείλσλ πνπ ε εκεξνκελία εμφθιεζήο ηνπο έρεη παξέιζεη θαη εηδηθφηεξα: α) ζε πεξίπησζε πνπ βάζεη ζπκθσλεηηθνχ ή άιινπ δηαθαλνληζκνχ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε ρξφλνο πίζησζεο γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο, θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ αθεηεξία ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ππεξεκεξίαο γηα ηελ απαίηεζε απηή, είλαη ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πίζησζεο, β) ζε πεξίπησζε πνπ πέξαλ ηνπ ηηκνινγίνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ή άιινο δηαθαλνληζκφο, αθεηεξία ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ, 4

5 γ) ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο απαηηήζεσλ κε γξακκάηηα, ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη κε επηηαγή, ε εκεξνκελία ηεο επηηαγήο. Απφ ηα αλσηέξσ θαη κε βάζε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4172/2013 πξνθχπηεη φηη ε πξνυπφζεζε ηεο αλάιεςεο θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ζέηεη έλα ειάρηζην φξην γηα ηε δηεθδίθεζε είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη ην κέζν γηα ηε δηεθδίθεζε θαη θαηά ηνχην κπνξεί λα αλαιεθζεί νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γηα ηελ είζπξαμε, αξθεί λα είλαη πξφζθνξε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο. ε θάζε πεξίπησζε ν θαηάιιεινο ή κε ραξαθηήξαο, σο ζέκα πξαγκαηηθφ, θξίλεηαη ad hoc κε βάζε ην χςνο ηεο απαίηεζεο, ην θεξέγγπν ή κε ηνπ θαζ' νπ ε απαίηεζε, θαζψο θαη απφ άιινπο παξάγνληεο θαη ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο ειεγθηηθήο αξρήο. Ωζηφζν νη φπνηεο ελέξγεηεο, πνπ εμαξηψληαη απφ ην χςνο ηεο απαίηεζεο θαη ηελ θεξεγγπφηεηα ηνπ πειάηε, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηρείξεζεο λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο. Πέξαλ ηεο άζθεζεο έλδηθνπ βνεζήκαηνο θαη ηεο αίηεζεο γηα ιήςε αζθαιηζηηθψλ ή αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ, θαηάιιειεο ελέξγεηεο είλαη ε ζθξάγηζε κίαο επηηαγήο απφ ηελ εθδφηξηα ηξάπεδα, ε θαηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, θ.ιπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην δηθαίσκα ηεο επηρείξεζεο λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο δελ δηαζθαιίδεηαη απφ ελέξγεηεο φπσο ε αλάζεζε δηεθδίθεζεο ηεο απαίηεζεο ζε ηξίηνπο (εηζπξαθηηθέο εηαηξείεο) ή ε θξαγή/δηαθνπή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, θ.ιπ. Οη φπνηεο ελέξγεηεο έρνπλ ήδε ιεθζεί πξηλ ηελ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο θαηάιιειεο κε βάζε ηελ παξνχζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο δελ απαηηείηαη λα επαλαιεθζνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο, νη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δελ ζα αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά θαη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηε ζρεηηθή θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη ε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, αλαθηάηαη άκεζα κε ηε κεηαθνξά απηήο ηεο πξφβιεςεο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ ε απαίηεζε: α) θαηαζηεί εηζπξάμηκε ή β) δηαγξαθεί. Ζ απαίηεζε δχλαηαη λα δηαγξαθεί γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο κφλνλ εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) έρεη πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή σο έζνδν, β) έρεη 5

6 πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί απφ ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη γ) έρνπλ αλαιεθζεί φιεο νη θαηά λφκν ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο. Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη νη πεξηπηψζεηο αλάθηεζεο ηεο πξφβιεςεο κε κεηαθνξά ηεο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη νξίδνληαη ζσξεπηηθά θαη πεξηνξηζηηθά νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαγξαθή ηεο απαίηεζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαγξαθή απαηηήζεσλ απαηηείηαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ζσξεπηηθή πιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο ππφςε δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ ηξίηε πξνυπφζεζε κε ηελ νπνία απαηηείηαη λα έρνπλ αλαιεθζεί φιεο νη θαηά λφκν ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη κε απηέο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ε ζρεηηθή απαίηεζε είλαη αλεπίδεθηε είζπξαμεο, δειαδή φηη ν νθεηιέηεο είλαη πξάγκαηη αθεξέγγπνο. Ζ αθεξεγγπφηεηά ηνπ κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη ελδεηθηηθά απφ ηα αθφινπζα: α) ηειεζίδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία λα ππνρξεψλεηαη ν νθεηιέηεο ζε εμφθιεζε, β) πηζηνπνηεηηθφ ππνζεθνθπιαθείνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, θαηά πεξίπησζε, ε κε χπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ή ηα ππάξρνληα ηνηαχηα κε ηα ηπρφλ βάξε ηνπο, γ) ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκνχ ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, είηε θαηά ηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο είηε ζπλεπεία κε επηηεχμεσο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αληίγξαθν ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ή δηαλνκήο απφ ζπκβνιαηνγξάθν πνπ νξίζηεθε γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή απφ ην εθπιεηζηεξίαζκα, δ) ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο πνπ επηθπξψλεηαη απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ην έθην Κεθάιαην ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ.3588/2007), κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ έλαληη ηεο επηρείξεζεο (πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία), ε) ζε πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη απφ ηνπο επίζεκνπο ηζνινγηζκνχο ηεο πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε απηή δελ έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αθίλεηα, πάγηα, ρξεφγξαθα θιπ.) γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο νθεηιέηεο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο. Δπνκέλσο, ε θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ιφγσ παχζεο πιεξσκψλ δελ επηθέξεη απφ κφλε ηεο απφζβεζε ηεο απαίηεζεο. ζη) ζε πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ. Σα αλσηέξσ είλαη ελδεηθηηθά νχησο ψζηε λα κελ απνθιεηζζνχλ θαη άιια ηα νπνία, είηε απφ κφλα ηνπο, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλσηέξσ, είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ φηη δελ 6

7 είλαη δπλαηή ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε επηρείξεζε, ε νπνία θέξεη θαη ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ απψιεηα ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο, νθείιεη φηαλ ηεο δεηεζεί λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά εθείλα πνπ δηαζέηεη ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρφ ηεο θνξνινγηθή αξρή ε νπνία θαη ζα θξίλεη ηειηθά σο ζέκα πξαγκαηηθφ ηελ επηζθάιεηα θαη ην αλεπίδεθην ηεο είζπξαμεο. Βεβαηψζεηο ή επηζηνιέο δηθεγφξσλ γηα ηελ αδπλακία είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο δελ απνηεινχλ απφδεημε ηεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ νθεηιέηε. Οκνίσο, ε έθδνζε αθάιππηεο επηηαγήο θαη ε ζρεηηθή θαηαδίθε γηα ηελ έθδνζε απηή δελ δεκηνπξγνχλ κφλεο ηνπο νχηε απνδεηθλχνπλ εμ αληηθεηκέλνπ ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ νθεηιέηε. Όηαλ ε απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ πψιεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ κε ηνλ φξν παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο απφ ηνλ πσιεηή κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, δελ κπνξεί λα γίλεη δηαγξαθή απηήο πξηλ απφ ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεθδίθεζεο θαη επηζηξνθήο ζηελ πσιήηξηα επηρείξεζε ηνπ πσιεζέληνο θαη κε εμνθιεζέληνο απφ ηνλ αγνξαζηή πξάγκαηνο ή πξηλ ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηθαζηηθήο επηδίσμεο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ παξάγξαθν 1, ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ «θαηά» ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο επηρείξεζεο κε ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δέθα ηνηο εθαηφ (10%), εθηφο αλ γηα ηελ αμίσζε πνπ αθνξά απηέο ηηο νθεηιέο ππάξρεη εθθξεκνδηθία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ή εάλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη αίηεκα θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζε βάξνο ηνπ έρεη εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ αζθάιηζε ή νπνηαδήπνηε εγγπνδνζία ή άιιε ελνρηθή ή εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή γηα νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. ή γηα εθείλεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ εγγχεζε απηψλ ησλ θνξέσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. ιακβάλεηαη φπσο νξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζη θαη δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014, αληίζηνηρα. πλεπψο ζηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο απφ ην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη άξα είλαη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ γηα απαηηήζεηο έλαληη Ν.Π.Γ.Γ., δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο, νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θ.ιπ. 7. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ 7

8 έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ εηήζηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πξαγκαηηθψλ ρνξεγήζεσλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Σέηνηεο ρνξεγήζεηο ζπληζηνχλ νη απαηηήζεηο θεθαιαίνπ θαη νη απαηηήζεηο ησλ εγγεγξακκέλσλ ηφθσλ, φρη φκσο θαη επηζθαιψλ ή κε εηζπξάμηκσλ ηφθσλ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ή απαηηήζεσλ κε παξαγσγηθψλ, ηνπο νπνίνπο νη ηξάπεδεο δηθαηνχληαη λα κελ εκθαλίδνπλ ή εγγξάθνπλ ζηα βηβιία ηνπο, ππνρξενχκελεο λα απνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ηέηνηνπο ηφθνπο, θαζψο θαη ε θάιπςε ζην ζχλνιν ηνπ ή ελ κέξεη νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ε απφθηεζε κεηνρψλ θαηά ηε ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ηίηινη ησλ νκνινγηψλ ή κεηνρψλ παξακέλνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο. ηηο ρνξεγήζεηο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα γεληθά πξνο ην Γεκφζην θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα δάλεηα γεληθά γηα ηα νπνία δφζεθε εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη θαηαζέζεηο ζε άιιεο ηξάπεδεο. Πέξα απφ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκα ηνπο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πξφζζεηεο εηδηθέο θαηά πεξίπησζε πξνβιέςεηο γηα ηελ απφζβεζε απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ ηνπο, γηα ηηο νπνίεο έρεη δηαθνπεί ν ινγηζκφο ηφθσλ. 8. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, θαζφζνλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2753/1999 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3470/2006 κε βάζε ηηο νπνίεο απηέο κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ παξέπεκπαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2238/1994, αληίζηνηρα, νη νπνίεο πιένλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4172/ Αλαθνξηθά κε ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο («ΔΣΔΑΝ ΑΔ»), ην νπνίν απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ηεο «ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ», κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3297/2004 νξηδφηαλ φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2238/1994 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζε απηφ κε εθαξκνγή πνζνζηνχ 1% επί ηνπ εηήζηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ελ ελεξγεία εγγπήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην δήηεκα πιένλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4172/2013, ζπλάγεηαη φηη ε «ΔΣΔΑΝ ΑΔ» εμαθνινπζεί λα κπνξεί λα εθπίπηεη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνζνζηνχ 1% επί ηνπ εηήζηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ελ ελεξγεία εγγπήζεσλ. 10. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ κέρξη δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζσκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Σν πνζφ απηφ ηεο πξφβιεςεο γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο, 8

9 ζπλαζξνηδφκελν κε ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε πξνγελέζηεξα θνξνινγηθά έηε θαη εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη νη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ κέρξη ελάκηζε ηνηο εθαηφ (1,5%) επί ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο ησλ πνζψλ πνπ ν θνξέαο έρεη πξνεμνθιήζεη έλαληη απαηηήζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα εηζπξάμεη απφ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, θαζψο θαη κέρξη έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο ησλ πνζψλ ησλ πξνεμνθιήζεσλ έλαληη απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα αλαγσγήο. 12. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε παξάγξαθνο ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, φηη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4172/2013 θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.1905/1990. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, νη ζρεηηθέο κε ην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δηαηάμεηο γηα ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) ελζσκαηψλνληαη ζην λέν Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 13. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη γηα ηηο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ζηα θνξνινγηθά έηε 2010, 2011, 2012 θαη 2013 ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/1994 (παιαηφο Κ.Φ.Δ.). Με ηηο πξνγελέζηεξεο απηέο δηαηάμεηο νξηδφηαλ φηη ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο» ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο εάλ ζην ηέινο θάζε πεληαεηίαο αξρήο γελνκέλεο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2005 πθίζηαηαη ζηνλ σο άλσ ινγαξηαζκφ ππφινηπν ιφγσ κε επαιεζεχζεσο ησλ πξνβιέςεσλ κε επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν ππφινηπν απηφ πνζφ κεηαθέξεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ επφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ππνθείκελν ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο» πνπ ζρεκαηίζζεθε κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015, θαζφζνλ ηφηε ζπκπιεξψλεηαη ε πεληαεηία κε βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο. Καηά ζπλέπεηα, ην πην πάλσ ππφινηπν ζα κεηαθεξζεί απηνχζην ζηα θνξνινγεηέα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ζπλαζξνηδφκελν κε ηα ινηπά θνξνινγνχκελα έζνδα ηνπ έηνπο απηνχ κεησκέλν θαηά ηηο ηπρφλ δηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο πξηλ ηελ θαη έιαβαλ ρψξα εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο

10 Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ππεξβάιινπζεο ηνπ 1% ή 0,5% πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994) θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε (2013 θαη πξηλ) θαη νη νπνίεο δελ είραλ εθπέζεη θαηά ην ρξφλν ζρεκαηηζκνχ ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα θνξνινγεζνχλ εθ λένπ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e ππεξεζίεο) (Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 5. Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο, ηλψπεο 27, , Αζήλα 6. ΗΟΒΔ, Σζάκε Καξαηάζνπ 11, Αζήλα 7. Έλσζε Δηαηξεηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο, Λ. Κεθηζίαο 56 & Γειθψλ, Σ.Κ Μαξνχζη 10

11 8. χλδεζκνο Ηδξπηψλ Διιεληθψλ Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ, 3 εο επηεκβξίνπ 75, 10434, Αζήλα 9. SP Cartonpack Hellas AE, ΒΗ. ΠΔ.Θ. ίλδνο Σ.Θ. 1010, Σ.Κ ίλδνο 10. Φξαληδέζθνο Μάξθνο, Φσθ. Νέγξε 1, Σ.Κ , Αζήλα 11. Π. Κνγθαιίδεο & ΗΑ Δ.Δ., Βεληδέινπ 39, Σ.Κ Καβάια 12. Παζζάδεο ηπιηαλφο, Παλαγηά Σνπξισηή 21 ΣΚ 82100, Υίνο 13. Σ. Σζηθληάο θαη πλεξγάηεο ΑΔ, Κέαο 67, , Αζήλα 14. Β. Καπθάο Α.Δ., 1 ν ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ, 19002, Παηαλία 15. Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ ΑΔ, Βνπιήο 7, 10562, Αζήλα 16. Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Αλάπηπμεο ΑΔ (ΔΣΔΑΝ ΑΔ), Ξελίαο 24, Αζήλα 17. Δπηζηεκνληθέο Δπηρεηξήζεηο Δ.Π.Δ., Αγ. αξάληα 45, Μνζράην 18. Υξήζηνο Μαξηζέθεο, νισκνχ 31, ΣΚ 10682, Αζήλα 19. Εέππνο & Γηαλλφπνπινο, Γηθεγνξηθή Δηαηξεία, Καηεράθε 75 & Κεθηζίαο, Αζήλα ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Αλ. Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. αββαΐδνπ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 5. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 8. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο - Τπνδηεχζπλζε Α - Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα : Α (7) - Β (7) 11

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα