Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Γαλανόπουλος Καθηγητής Δημήτριος Μπετσάκος (επιβλέπων) Λέκτορας Ανέστης Φωτιάδης iii

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Γαλανόπουλος Καθηγητής Δημήτριος Μπετσάκος (επιβλέπων) Λέκτορας Ανέστης Φωτιάδης iii"

Transcript

1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύμμορφα αναλλοίωτες ποσότητες στο μιγαδικό επίπεδο και σχέσεις μεταξύ τους Διπλωματική Εργασία Χριστίνα Καραφυλλιά Θεσσαλονίκη 9//27

2

3 Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Γαλανόπουλος Καθηγητής Δημήτριος Μπετσάκος (επιβλέπων) Λέκτορας Ανέστης Φωτιάδης iii

4 iv

5 Περιεχόμενα. Πρόλογος Το πρόβλημα Dirichlet 3. Άνω ημι-συνεχείς συναρτήσεις Υφαρμονικές συναρτήσεις Πολικά σύνολα και η Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου Λύση του προβλήματος Dirichlet Η Γενικευμένη Λαπλασιανή Αρμονικό μέτρο 7 2. Ορισμός και ιδιότητες Η Μαρκοβιανή ιδιότητα του αρμονικού μέτρου Παραδείγματα υπολογισμού αρμονικού μέτρου σε συνήθεις τόπους Η συνάρτηση του Green Ορισμός και ιδιότητες Παραδείγματα υπολογισμού συνάρτησης του Green σε συνήθεις τόπους Ο τύπος Poisson-Jensen Σχέση αρμονικού μέτρου και συνάρτησης του Green Οι ταυτότητες του Baernstein Υπερβολική απόσταση Υπερβολική απόσταση στο μοναδιαίο δίσκο Υπερβολική απόσταση σε απλά συνεκτικό τόπο Παραδείγματα υπολογισμού της υπερβολικής μετρικής σε συνήθεις τόπους Παράδειγμα υπολογισμού αρμονικού μέτρου, συνάρτησης του Green και υπερβολικής απόστασης σε ταινία Μεγιστικό μήκος Ορισμός και στοιχειώδεις ιδιότητες Module διπλά συνεκτικού τόπου Σχέση αρμονικού μέτρου και μεγιστικού μήκους Βιβλιογραφία 99 v

6 vi

7 .. ΠΡ ΟΛΟΓΟΣ. Πρόλογος Θεωρώντας γνωστή τη βασική θεωρία της μιγαδικής ανάλυσης, των ολόμορφων και αρμονικών συναρτήσεων, στόχος της παρούσης εργασίας είναι η εισαγωγή και η μελέτη των ιδιοτήτων των κυριότερων σύμμορφα αναλλοίωτων ποσοτήτων συμπεριλαμβανομένου του αρμονικού μέτρου, της συνάρτησης του Green, της υπερβολικής απόστασης και του μεγιστικού μήκους. Στο Κεφάλαιο παραθέτουμε συνοπτικά τους ορισμούς των εννοιών καθώς και θεωρήματα που χρησιμοποιούμε στη συνέχεια. Για αναλυτικότερη προσέγγιση και ακριβείς α- ποδείξεις παραπέμπουμε στο [9, κεφ. 2, 3, 4]. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια του αρμονικού μέτρου, τον υπολογισμό του καθώς και στις βασικότερες ιδιότητές του. Κατόπιν, στο Κεφάλαιο 3 ορίζεται ανάλογα η συνάρτηση του Green και παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις ιδιότητες καθώς και παραδείγματα υπολογισμού της. Στο Κεφάλαιο 4 εισάγουμε την υπερβολική απόσταση, επισημαίνοντας μόνο τις ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν. Επιπλέον ιδιότητες, θεωρήματα καθώς και αποδείξεις τους αναφέρονται εκτενώς στο άρθρο [2] και στο [6, κεφ. ]. Τέλος ολοκληρώνουμε την εργασία με τον ορισμό και την αναλυτική μελέτη του μεγιστικού μήκους ακολουθώντας κυρίως το [5, κεφ. 7]. Η μελέτη μας επικεντρώνεται στον ορισμό των παραπάνω ποσοτήτων, την πλήρη κατανόησή τους μέσω ποικίλλων παραδειγμάτων καθώς και στα θεωρήματα που απαιτούνται για την αναλυτική και σαφή απόδειξη των σχέσεων που τις συνδέουν και πρωτίστως στο γεγονός ότι είναι σύμμορφα αναλλοίωτες.

8 2

9 Κεφάλαιο Το πρόβλημα Dirichlet. Άνω ημι-συνεχείς συναρτήσεις Για να ορίσουμε τις υφαρμονικές συναρτήσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ορισμός της ευρύτερης κλάσης των ημι-συνεχών συναρτήσεων. Ορισμός.. Εστω X ένας τοπολογικός χώρος. Η συνάρτηση u : X [, ) ονομάζεται άνω ημι-συνεχής αν το σύνολο {x X : u(x) < a} είναι ανοιχτό a R. Ανάλογα, η συνάρτηση v : X (, ] ονομάζεται κάτω ημι-συνεχής αν η v είναι άνω ημι-συνεχής ή ισοδύναμα αν το σύνολο {x X : v(x) > a} είναι ανοιχτό a R. Άμεση συνέπεια του ορισμού αποτελεί το ακόλουθο κριτήριο των άνω ημισυνεχών συναρτήσεων, σύμφωνα με το οποίο η u είναι άνω ημι-συνεχής αν και μόνο αν lim sup u(y) u(x), x X. y x Αντίστοιχα, η v είναι κάτω ημι-συνεχής αν και μόνο αν lim inf v(y) v(x), x X. y x Ενα από τα πιο χρήσιμα θεωρήματα που αφορούν τις άνω ημι-συνεχείς συναρτήσεις είναι το εξής: Θεώρημα..2 Αν u είναι μία άνω ημι-συνεχής συνάρτηση στο μετρικό χώρο (X, d) και η u είναι φραγμένη από πάνω στο X, τότε υπάρχει φθίνουσα ακολουθία συνεχών συναρτήσεων ϕ n : X R τέτοια ώστε lim ϕ n = u. n 3

10 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΡ ΟΒΛΗΜΑ DIRICHLET.2 Υφαρμονικές συναρτήσεις Μπορούμε πλέον να ορίσουμε τις υφαρμονικές συναρτήσεις και να αναφερθούμε επιγραμματικά σε ορισμένες βασικές ιδιότητές τους που θα χρειαστούμε στα επόμενα κεφάλαια. Για αποδείξεις και επιπλέον ιδιότητες παραπέμπουμε στο [9, κεφ. 2]. Ορισμός.2. Εστω U ένα ανοιχτό υποσύνολο του C. Η συνάρτηση u : U [, ) ονομάζεται υφαρμονική αν είναι άνω ημι-συνεχής και ικανοποιεί τοπικά την ιδιότητα της Μέσης Τιμής, δηλαδή αν w U υπάρχει ρ > τέτοιο ώστε u(w) 2π u(w + re it )dt, r < ρ. 2π Βάσει του ορισμού αποδεικνύεται άμεσα ότι αν η f είναι ολόμορφη σε ένα ανοιχτό υποσύνολο U του C, τότε η συνάρτηση log f είναι υφαρμονική στο U. Επιπλέον, το άθροισμα, η διαφορά καθώς και κάθε άλλος γραμμικός συνδυασμός υφαρμονικών συναρτήσεων είναι επίσης υφαρμονική συνάρτηση. Οσον αφορά τη σύνθεση, ισχύει το ακόλουθο θεώρημα. Θεώρημα.2.2 Εστω f : U U 2 μία ολόμορφη συνάρτηση μεταξύ των ανοιχτών υποσυνόλων U, U 2 του C. Αν η u είναι υφαρμονική στο U 2 τότε η σύνθεση u f είναι υφαρμονική στο U. Οπως στην περίπτωση των αρμονικών συναρτήσεων, έτσι και στις υφαρμονικές ισχύει η Αρχή Μεγίστου με κάποιες διαφοροποιήσεις στις συνθήκες. Θεώρημα.2.3 (Αρχή Μεγίστου) Εστω u μία υφαρμονική συνάρτηση στον τόπο D του C.. Αν η u έχει τοπικό μέγιστο στο D, τότε η u είναι σταθερή στο D. 2. Αν lim z ζ sup u(z) ζ D, τότε u στο D. Για τις συναρτήσεις της κλάσης C 2, αρκετά εύχρηστο είναι και το παρακάτω συμπέρασμα. Θεώρημα.2.4 Αν U είναι ένα ανοιχτό υποσύνολο του C και u C 2 (U), τότε η u είναι υφαρμονική στο U αν και μόνο αν u στο U. Τέλος αναφέρουμε τρία ακόμη θεωρήματα που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια.

11 .3. ΠΟΛΙΚ Α Σ ΥΝΟΛΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜ ΕΝΗ ΑΡΧ Η ΜΕΓ ΙΣΤΟΥ 5 Θεώρημα.2.5 Αν {u n } n είναι μία φθίνουσα ακολουθία υφαρμονικών συναρτήσεων σε ένα ανοιχτό σύνολο U του C, τότε η συνάρτηση u = lim n u n είναι υφαρμονική στο U. Θεώρημα.2.6 Εστω (Ω, µ) ένας χώρος μέτρου με µ(ω) <, U ένα ανοιχτό υποσύνολο του C και v : U Ω [, ) μία συνάρτηση τέτοια ώστε. Η συνάρτηση v είναι μετρήσιμη στο U Ω, 2. Η συνάρτηση z v(z, w) είναι υφαρμονική στο U για κάθε w Ω, 3. Η συνάρτηση z sup v(z, w) είναι τοπικά φραγμένη από πάνω στο U. w Ω Τότε η συνάρτηση u(z) = Ω v(z, w)dµ(w) είναι υφαρμονική στο U. Θεώρημα.2.7 Εστω u υφαρμονική συνάρτηση στον τόπο D του C με u. Αν χ : C R είναι μία συνάρτηση που ικανοποιεί τις συνθήκες: χ C, χ, χ (z) = χ ( z ), suppχ D(, ), χda =, τότε για r > και z C ορίζουμε χ r (z) = r 2 χ ( z r Η συνέλιξη u χ r είναι μία C υφαρμονική συνάρτηση στο D r για κάθε r > και lim r (u χ r ) = u. Υπενθυμίζουμε ότι η συνέλιξη δύο συναρτήσεων ορίζεται ως f g (z) = f (w) g (z w) da(w), όπου da είναι το διδιάστατο μέτρο Lebesgue..3 Πολικά σύνολα και η Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου Σ αυτή την παράγραφο παραθέτουμε τους ορισμούς που απαιτούνται για την κατανόηση των εννοιών που θα ακολουθήσουν. Περισσότερα στοιχεία της θεωρίας δυναμικού αναφέρονται αναλυτικά στο [9, κεφ. 3]. ). C

12 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΡ ΟΒΛΗΜΑ DIRICHLET Ορισμός.3. Εστω μ ένα πεπερασμένο μέτρο Borel στο C με συμπαγή φορέα suppµ. Δηλαδή το μέτρο µ είναι ορισμένο στη σ-άλεβρα Borel B, µ(c) < και ο φορέας του µ, δηλαδή το σύνολο των z C για τα οποία ισχύει ότι µ(u) > για κάθε U ανοιχτή περιοχή του z, είναι συμπαγής. Η συνάρτηση p µ : C [, ) που ορίζεται ως p µ (z) = log z w dµ(w), z C ονομάζεται δυναμικό του µ. Το δυναμικό p µ C\suppµ. είναι υφαρμονική συνάρτηση στο C και αρμονική στο Ορισμός.3.2 Εστω μ ένα πεπερασμένο μέτρο Borel στο C με συμπαγή φορέα. Η ενέργεια του µ συμβολίζεται με I(µ) και ορίζεται ως I(µ) = p µ (z)dµ(z) = log z w dµ(z)dµ(w). Ορισμός.3.3. Ενα υποσύνολο E του C ονομάζεται πολικό αν I(µ) = για κάθε πεπερασμένο μέτρο Borel µ του οποίου ο φορέας suppµ είναι συμπαγές υποσύνολο του E. Αν το υποσύνολο E του C δεν είναι πολικό, τότε ονομάζεται μη πολικό. 2. Λέμε ότι μία ιδιότητα ισχύει σχεδόν παντού (σ.π.) σ ένα υποσύνολο S του C αν ισχύει στο S\E για κάποιο Borel πολικό σύνολο E. Παραδείγματος χάριν, τα μονοσύνολα, τα υποσύνολα πολικών συνόλων, η αριθμήσιμη ένωση Borel πολικών συνόλων καθώς και κάθε αριθμήσιμο υποσύνολο του C είναι πολικά σύνολα. Ουσιαστικά, ο ρόλος των πολικών συνόλων στη θεωρία δυναμικού είναι ανάλογος με τον ρόλο των συνόλων μηδενικού μέτρου στη θεωρία μέτρου. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε τη Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου βάσει της οποίας θα προκύψουν πολλά από τα συμπεράσματα των επόμενων κεφαλαίων. Θεώρημα.3.4 (Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου) Εστω ότι D είναι ένας τόπος στο C και u είναι μία υφαρμονική συνάρτηση στο D η οποία είναι φραγμένη από πάνω.. Αν το D είναι πολικό, τότε η u είναι σταθερή στο D. 2. Αν το D είναι μη πολικό και lim z ζ sup u(z) σ.π. στο D, τότε u στο D.

13 .4. Λ ΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛ ΗΜΑΤΟΣ DIRICHLET 7.4 Λύση του προβλήματος Dirichlet Δεδομένου ενός τόπου D στο C και μιας συνεχούς συνάρτησης ϕ : D R, το πρόβλημα Dirichlet είναι να βρούμε μία αρμονική συνάρτηση u στο D τέτοια ώστε lim z ζ u(z) = ϕ(ζ) ζ D. Αν υπάρχει λύση, τότε είναι μοναδική. Οπως γνωρίζουμε, στην περίπτωση του δίσκου D = D(w, r) η λύση του προβλήματος Dirichlet είναι το ολοκλήρωμα Poisson το οποίο ορίζεται ως P D ϕ(z) = 2π 2π = 2π 2π ( z w P, e )ϕ(w iθ + re iθ )dθ r r 2 z w 2 z w re iθ 2 ϕ(w + reiθ )dθ για z D(w, r). Στην πιο γενική περίπτωση, απάντηση στο πρόβλημα Dirichlet δίνει η μέθοδος του Perron μέσω της λεγόμενης συνάρτησης του Perron [9, κεφ. 4]. Ορισμός.4. Εστω D τόπος, γνήσιο υποσύνολο του C = C { } και ϕ : D R μία φραγμένη συνάρτηση. Η συνάρτηση H D ϕ : D R που ορίζεται ως H D ϕ = sup u, u U όπου U είναι η οικογένεια όλων των υφαρμονικών συναρτήσεων u στο D για τις οποίες lim z ζ sup u(z) ϕ(ζ) ζ D, ονομάζεται συνάρτηση του Perron. Αποδεικνύεται ότι η H D ϕ είναι φραγμένη και αρμονική στο D και ικανοποιεί την εξής ιδιότητα: Θεώρημα.4.2 Αν D C είναι ένας τόπος και ϕ : D R μία φραγμένη συνάρτηση, τότε H D ϕ H D ( ϕ) στο D. Ωστόσο η ισότητα lim H D ϕ(z) = ϕ(ζ) δεν ισχύει πάντα για κάθε ζ D. z ζ Πράγματι, αν παραδείγματος χάριν θεωρήσουμε τον τόπο D = D\ {} και τη συνάρτηση {, ζ = ϕ(ζ) =, ζ =,

14 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΡ ΟΒΛΗΜΑ DIRICHLET τότε για μία τυχαία συνάρτηση u U, βάσει του Ορισμού.4., προκύπτει ότι lim sup u(z) z ζ σ.π. στο D. Άρα, σύμφωνα με το Θεώρημα.3.4 (2), u στο D. Επειδή όμως η επιλογή της u U ήταν τυχαία, από τον Ορισμό.4. έχουμε ότι H D ϕ. Τέλος παρατηρούμε ότι U κι επομένως H D ϕ στο D. Άρα lim H Dϕ(z) = ϕ() =. z Για να ξεπεράσουμε λοιπόν το πρόβλημα που δημιουργούν ορισμένα συνοριακά σημεία ενός τόπου, εισάγουμε την έννοια της φραγής και του κανονικού τόπου. Ορισμός.4.3 Εστω D C τόπος και ζ D. Φραγή στο ζ ονομάζεται μια υφαρμονική συνάρτηση b που ορίζεται στο D N, όπου N είναι μια ανοιχτή περιοχή του ζ, τέτοια ώστε b < στο D N και lim b(z) =. Ενα z ζ σημείο του συνόρου στο οποίο υπάρχει φραγή, ονομάζεται κανονικό. Αν δεν είναι κανονικό το χαρακτηρίζουμε ως μη κανονικό. Τέλος, αν κάθε σημείο του συνόρου D είναι κανονικό, τότε ο τόπος D ονομάζεται κανονικός τόπος για το πρόβλημα Dirichlet ή απλούστερα, κανονικός. Ο χαρακτηρισμός ενός κανονικού τόπου D ως κανονικός για το πρόβλημα Dirichlet οφείλεται στο εξής γεγονός: Αν D είναι ένας κανονικός τόπος τότε για κάθε συνεχή συνάρτηση ϕ : D R το πρόβλημα Dirichlet έχει λύση στο D. Ενα από τα κυριότερα κριτήρια κανονικότητας για απλά συνεκτικούς τόπους είναι το εξής: Θεώρημα.4.4 Αν D είναι ένας απλά συνεκτικός τόπος έτσι ώστε C \D να περιέχει τουλάχιστον δύο σημεία, τότε D είναι κανονικός τόπος. Με τον ορισμό λοιπόν των κανονικών σημείων, επιτυγχάνουμε την ζητούμενη ισότητα, βάσει του επόμενου θεωρήματος. Θεώρημα.4.5 Εστω D C τόπος και ζ ένα κανονικό σημείο του D. Αν ϕ : D R είναι μία φραγμένη συνάρτηση, η οποία είναι συνεχής στο ζ, τότε lim z ζ H D ϕ(z) = ϕ(ζ ). Ετσι, με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στη λύση μιας πιο γενικής μορφής του προβλήματος Dirichlet.

15 .5. Η ΓΕΝΙΚΕΥΜ ΕΝΗ ΛΑΠΛΑΣΙΑΝ Η 9 Θεώρημα.4.6 Εστω D ένας κανονικός τόπος και ϕ : D R μία συνεχής συνάρτηση. Τότε υπάρχει μοναδική αρμονική συνάρτηση u στο D τέτοια ώστε lim z ζ u(z) = ϕ(ζ) ζ D. Η συνάρτηση αυτή είναι η H D ϕ. Σύμφωνα με το επόμενο θεώρημα, υπάρχει σχέση εγκλεισμού μεταξύ του συνόλου των κανονικών τόπων και του συνόλου των τόπων με μη πολικό σύνορο και συγκεκριμένα, το σύνολο των κανονικών τόπων περιέχεται στο σύνολο των τόπων με μη πολικό σύνορο. Θεώρημα.4.7 Αν D είναι κανονικός τόπος στο C, τότε ο D είναι τόπος στο C με μη πολικό σύνορο. Στο σημείο αυτό προκύπτει το εξής ερώτημα: Υπάρχει λύση του προβλήματος Dirichlet στην περίπτωση που ο τόπος D δεν είναι κανονικός ή η συνάρτηση ϕ : D R δεν είναι συνεχής; Εν μέρει, την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνει το ακόλουθο: Θεώρημα.4.8 (Λύση του Γενικευμένου Προβλήματος Dirichlet) Εστω D τόπος στο C με D μη πολικό και ϕ : D R μία φραγμένη συνάρτηση η οποία είναι συνεχής σ.π. στο D. Τότε υπάρχει μοναδική φραγμένη αρμονική συνάρτηση u στο D τέτοια ώστε lim u(z) = ϕ(ζ) σ.π. στο z ζ D..5 Η Γενικευμένη Λαπλασιανή Στο σημείο αυτό θα ορίσουμε τη Γενικευμένη Λαπλασιανή μιας υφαρμονικής συνάρτησης και θα αποδείξουμε ορισμένες από τις ιδιότητές της που θα χρειαστούν στα επόμενα κεφάλαια. Ορισμός.5. Ενα Borel μέτρο µ σε ένα τοπολογικό χώρο X ονομάζεται μέτρο Radon αν µ(k) < για κάθε συμπαγές υποσύνολο K του X. Ορισμός.5.2 Εστω D τόπος στο C και u υφαρμονική συνάρτηση στο D με u. Η Γενικευμένη Λαπλασιανή της u ορίζεται ως το μέτρο Radon u στο D τέτοιο ώστε ϕ u = u ϕda D για κάθε ϕ C c (D), όπου C c (D) είναι ο χώρος των C συναρτήσεων ϕ : D R με συμπαγή φορέα στο D. D

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΡ ΟΒΛΗΜΑ DIRICHLET Σημειώνουμε ότι η υπόθεση u οφείλεται στο γεγονός ότι αν u τότε η u είναι τοπικά ολοκληρώσιμη κι έτσι το ολοκλήρωμα D u ϕda υπάρχει. Στη συνέχεια, το ερώτημα που ανακύπτει αφορά την ύπαρξη της u και η απάντηση δίνεται στο ακόλουθο θεώρημα που αποδεικνύεται αναλυτικά στο [9, κεφ. 3]. Θεώρημα.5.3 Αν D τόπος στο C και u υφαρμονική συνάρτηση στο D με u, τότε η Λαπλασιανή u υπάρχει και είναι μοναδική στο D. Για την καλύτερη κατανόηση του Ορισμού.5.2, ακολουθούν υπολογισμοί της Γενικευμένης Λαπλασιανής γνωστών συναρτήσεων. Θεώρημα.5.4 Αν µ είναι ένα πεπερασμένο μέτρο Borel στο C με συμπαγή φορέα, τότε p µ = 2πdµ. Εστω ϕ Cc (C). Βάσει του Ορισμού.3. και του Θεωρήματος Fubini, καθώς ϕ είναι φραγμένη με συμπαγή φορέα και log z είναι τοπικά ολοκληρώσιμη ως προς το μέτρο Lebesgue στο C, προκύπτει ότι ( ) p µ ϕda = log z w dµ(w) ϕ(z)da(z) C C C ( ) (.) = log z w ϕ(z)da(z) dµ(w). C C Αν τώρα w C, χρησιμοποιώντας το Θεώρημα του Green, έχουμε ότι C log z w ϕ(z)da(z) = lim ε z w >ε log z w ϕ(z)da(z) 2π ( = lim ϕ(w + re it ) r log r ϕ )) ε r r=ε (w + reit dt = 2πϕ(w). Επομένως, συνδυάζοντας την παραπάνω ισότητα με τη σχέση (.), καταλήγουμε ότι p µ ϕda = 2πϕ(w)dµ(w) ϕ p µ = 2πϕdµ C C C C

17 .5. Η ΓΕΝΙΚΕΥΜ ΕΝΗ ΛΑΠΛΑΣΙΑΝ Η για κάθε ϕ C c (C) κι έτσι p µ = 2πdµ. Θεώρημα.5.5 Εστω f ολόμορφη συνάρτηση στον τόπο D με f. Τότε το μέτρο (log f ) αποτελείται από (2π) μάζες στις ρίζες της f, μετρούμενης της πολλαπλότητας. Εστω U ανοιχτό υποσύνολο του D με συμπαγές περίβλημα. Επειδή η f είναι ολόμορφη συνάρτηση στο U, μπορεί να γραφτεί ως f(z) = (z w )...(z w n )g(z), όπου w,..., w n είναι οι ρίζες της f στο U μετρούμενης της πολλαπλότητας και g είναι μια ολόμορφη συνάρτηση που δεν μηδενίζεται στο U. Τότε, σύμφωνα με τον Ορισμό.3., προκύπτει ότι log f(z) = = n log z w i + log g(z) i= U log z w dµ(w) + log g(z) = p µ (z) + h(z), όπου h είναι αρμονική στο U, άρα h = στο U. Τελικά, βάσει του Θεωρήματος.5.4, συμπεραίνουμε ότι (log f ) = p µ = 2πdµ στο U. Επειδή όμως αυτό ισχύει για κάθε τέτοιο σύνολο U, καταλήγουμε ότι το μέτρο (log f ) αποτελείται από (2π) μάζες στις ρίζες της f, μετρούμενης της πολλαπλότητας. Λήμμα.5.6 Εστω a C. Ισχύουν οι παρακάτω ισότητες:. 2π log ae iθ dθ =, για a και 2. 2π log ae iθ dθ = 2π log a, για a >.. Εστω a. Αντικαθιστώντας με a = a e iϕ, όπου ϕ = arg a και

18 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΡ ΟΒΛΗΜΑ DIRICHLET θ = t ϕ, λόγω περιοδικότητας προκύπτει ότι 2π 2π log ae iθ dθ = log a e i(θ+ϕ) dθ = = 2π+ϕ ϕ 2π log a e it dt log a e it dt. Επομένως, χωρίς περιορισμό της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι a >. Με βάση το γεγονός ότι η σχέση log ( z) = z n n για z <, ικανοποιείται στο D\{} και η σειρά στο δεξί μέλος της ισότητας είναι ομοιόμορφα συγκλίνουσα σε κάθε τομέα του δίσκου D του οποίου το σύνορο δεν περιέχει το (βλ. [, κεφ. 3]), έχουμε ότι n= (.2) log ae iθ = Re log ( ae iθ) a n e niθ = Re n για < θ < 2π. Αν ε >, η σειρά που εμφανίζεται στο δεξί μέλος της ισότητας είναι ομοιόμορφα συγκλίνουσα σε κάθε διάστημα [ε, 2π ε] της μεταβλητής θ. Ολοκληρώνοντας τη σχέση (.2) ως προς θ, προκύπτει ότι Επειδή όμως 2π ε ε log ae iθ dθ = Re = Re = Re n= n= n= a n n n= 2π ε ε e niθ dθ a n eni(2π ε) e niε in 2 ia n e niε e niε n 2. ian e niε e niε e niε n 2 + e niε n 2 2 n 2, λόγω Κριτηρίου Σύγκρισης, η σειρά n= ia n e niε e niε n 2 είναι ομοιόμορφα συγκλίνουσα στο [, 2π]. Τέλος, παίρνοντας όρια καθώς ε, συμπεραίνουμε

19 .5. Η ΓΕΝΙΚΕΥΜ ΕΝΗ ΛΑΠΛΑΣΙΑΝ Η 3 ότι δηλαδή για a. 2π ε lim ε ε log ae iθ dθ = lim 2π 2. Εστω a >. Παρατηρούμε ότι 2π ε Re n= log ae iθ dθ =, ia n e niε e niε n 2 2π log ae iθ dθ = log a a aeiθ dθ 2π 2π = log a dθ + log a eiθ dθ 2π ( ) = 2π log a + log a eiθ e iθ dθ 2π = 2π log a + log a e iθ dθ. Λόγω της αλλαγής μεταβλητής θ = ϕ και περιοδικότητας προκύπτει ότι 2π κι επειδή α > καταλήγουμε ότι 2π log a e iθ dθ = α 2π log a eiϕ dϕ, <, με χρήση του προηγούμενου συμπεράσματος 2π log ae iθ dθ = 2π log a log a eiϕ dϕ = 2π log a. Άρα για a >, 2π log ae iθ dθ = 2π log a. Με τη βοήθεια του παραπάνω λήμματος, αποδεικνύεται το εξής θεώρημα: Θεώρημα.5.7 Η Γενικευμένη Λαπλασιανή ( log + z ) είναι το μέτρο Lebesgue στο μοναδιαίο κύκλο C(, ).

20 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΡ ΟΒΛΗΜΑ DIRICHLET Εστω z C και r >. Αν r z, τότε σύμφωνα με το Λήμμα.5.6 (), προκύπτει ότι 2π 2π log re it z dt = 2π 2π 2π = 2π = log z. ( log z r z eit) dt log z dt + 2π log r 2π z eit dt Αν όμως r > z, τότε βάσει του Λήμματος.5.6 (2), έχουμε ότι 2π 2π log re it z dt = 2π Επομένως συνολικά ισχύει ότι 2π 2π κι έτσι για z C και r =, (.3) 2π = 2π 2π 2π = log z + log r z = log r. ( log z r z eit) dt log z dt + 2π log r 2π z eit dt log re it z { log z, r z dt = log r, r > z 2π log e it z dt = log + z. Αν m είναι το μέτρο Lebesgue στο μοναδιαίο κύκλο C(, ), τότε έχουμε ότι 2π log z w dm(w) = log e it z dt. C Επομένως, με χρήση του Ορισμού.3. και της σχέσης (.3), συμπεραίνουμε ότι 2π p m (z) = log z w dm(w) = log e it z dt = 2πlog + z. C Ετσι σύμφωνα με το Θεώρημα.5.4, 2π ( log + z ) = p m (z) = 2πdm(z).

21 .5. Η ΓΕΝΙΚΕΥΜ ΕΝΗ ΛΑΠΛΑΣΙΑΝ Η 5 Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ( log + z ) = dm(z), δηλαδή η Γενικευμένη Λαπλασιανή ( log + z ) είναι το μέτρο Lebesgue στο μοναδιαίο κύκλο C(, ). Παρατηρούμε ότι στην απόδειξη του Θεωρήματος.5.5 η υφαρμονική συνάρτηση log f μπορεί να εκφραστεί τοπικά ως το άθροισμα ενός δυναμικού και μιας αρμονικής συνάρτησης. Ουσιαστικά, το γεγονός αυτό αποτελεί μία ειδική περίπτωση ενός ισχυρότερου Θεωρήματος του Riesz, για την απόδειξη του οποίου θα χρειαστούμε το παρακάτω λήμμα. Λήμμα.5.8 Εστω ότι u, v είναι υφαρμονικές συναρτήσεις στον τόπο D του C με u, v. Αν u = v, τότε η u μπορεί να γραφτεί ως u = v + h όπου h είναι μία αρμονική συνάρτηση στο D. Θεωρούμε τις συναρτήσεις {χ r } r> όπως στο Θεώρημα.2.7 και για r > το σύνολο D r = {z D : dist (z, D) > r}. Σύμφωνα με το Θεώρημα.2.7 προκύπτει ότι u χ r C (D r ) και βάσει του ορισμού της συνέλιξης και του Θεωρήματος Green, έχουμε (u χ r ) (z) = u (w) χ r (z w)da (w) = χ r (z w) u (w) da (w) = ϕ u, όπου ϕ (w) = χ r (z w) Cc (D). Ανάλογα προκύπτει ότι (v χ r ) (z) = ϕ v κι επειδή, λόγω υπόθεσης, u = v συμπεραίνουμε ότι (u χ r ) = (v χ r ) στο D r. Επομένως υπάρχει αρμονική συνάρτηση h r στο D r τέτοια ώστε u χ r = v χ r + h r (u v) χ r = h r στο D r. Επειτα, εφαρμόζοντας το Θεώρημα.2.7 στις αρμονικές συναρτήσεις ±h r, έχουμε ότι για κάθε s >, h r χ s = h r στο D r+s κι έτσι h r = h r χ s = (u v) χ r χ s = (u v) χ s χ r = h s χ r = h s

22 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΡ ΟΒΛΗΜΑ DIRICHLET στο D r+s. Άρα υπάρχει μοναδική αρμονική συνάρτηση h στο D τέτοια ώστε για κάθε r >, u χ r = v χ r + h στο D r. Τέλος, παίρνοντας όρια καθώς r, με χρήση του Θεωρήματος.2.7, προκύπτει ότι lim (u χ r) = lim (v χ r ) + h u = v + h r r στο D. Θεώρημα.5.9 Εστω u υφαρμονική συνάρτηση στον τόπο D του C με u. Αν U ανοιχτό υποσύνολο του D με συμπαγές περίβλημα, τότε η u μπορεί να εκφραστεί στο U ως άθροισμα της μορφής όπου dµ = 2π u U u = p µ + h, και h αρμονική συνάρτηση στο U. Εστω dµ = 2π u U. Σύμφωνα με το Θεώρημα.5.4, έχουμε ότι p µ = 2πdµ = u p µ = u στο U. Εφαρμόζοντας λοιπόν το Λήμμα.5.8 συμπεραίνουμε ότι u = p µ + h, όπου h είναι μία αρμονική συνάρτηση στο U.

23 Κεφάλαιο 2 Αρμονικό μέτρο Οπως, έχουμε ήδη αναφέρει στην Παράγραφο.4, η λύση του προβλήματος Dirichlet είναι μοναδική. Επομένως στην περίπτωση του δίσκου D = D(w, r), αν θεωρήσουμε συνεχή συνάρτηση ϕ : D R, τότε η συνάρτηση του Perron και το ολοκλήρωμα Poisson της ϕ ταυτίζονται, δηλαδή H D ϕ = P D ϕ στο D. Θα θέλαμε όμως να επεκτείνουμε αυτό το αποτέλεσμα σε πιο γενικούς τόπους. Κι ενώ η συνάρτηση του Perron ορίζεται, δεν έχουμε ανάλογο ορισμό για το ολοκλήρωμα Poisson. Η λύση σε αυτό το ζήτημα δίνεται μέσω του ορισμού μίας σημαντικής σύμμορφα αναλλοίωτης συνάρτησης, του αρμονικού μέτρου. 2. Ορισμός και ιδιότητες Ορισμός 2.. Εστω D C τόπος και B( D) η σ-άλγεβρα των υποσυνόλων Borel του D. Η συνάρτηση ω D : D B( D) [, ] για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:. Για κάθε z D, η απεικόνιση B ω D (z, B) είναι μέτρο πιθανότητας Borel στο D, δηλαδή ω D (z, D) =. 2. Αν ϕ : D R είναι μία συνεχής συνάρτηση, τότε H D ϕ = P D ϕ στο D, όπου P D ϕ είναι το γενικευμένο ολοκλήρωμα Poisson της ϕ στον τόπο D και δίνεται από τη σχέση P D ϕ(z) = ϕ(ζ)dω D (z, ζ), z D, D 7

24 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ ονομάζεται αρμονικό μέτρο. Συχνά αντί για ω D (z, B) χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό ω(z, B, D) χωρίς καμία διαφορά στο νόημα. Μία πιθανοθεωρητική ερμηνεία του αρμονικού μέτρου είναι ότι για σταθερά z D και B B( D), το ω D (z, B) μας δίνει την πιθανότητα, κάνοντας μία τυχαία κίνηση με αφετηρία το σημείο z να βγούμε από τον τόπο D μέσω του B (βλ. [8]). Θεώρημα 2..2 Αν D είναι τόπος στο C με D μη πολικό, τότε υπάρχει μοναδικό αρμονικό μέτρο ω D στο D. Εστω C( D) ο χώρος των συνεχών συναρτήσεων ϕ : D R. Αν ϕ, ϕ 2 C( D) και α, α 2 C τότε η συνάρτηση α H D ϕ + α 2 H D ϕ 2 είναι λύση του Γενικευμένου Προβλήματος Dirichlet με συνοριακές τιμές α ϕ + α 2 ϕ 2. Επομένως, λόγω μοναδικότητας της λύσης, προκύπτει ότι H D (α ϕ + α 2 ϕ 2 ) = α H D ϕ + α 2 H D ϕ 2 στο D, δηλαδή η απεικόνιση C( D) ϕ H D ϕ είναι γραμμική. Αν ϕ στο D τότε u = U, επειδή η συνάρτηση u = είναι υφαρμονική και lim sup u(z) = ϕ(ζ) ζ D. Άρα H Dϕ = sup u στο D. Αν ϕ = z ζ u U στο D, τότε lim sup u(z) lim sup(u(z) ) z ζ z ζ ζ D και u U. Άρα, σύμφωνα με τη Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου, προκύπτει ότι u u στο D για κάθε u U κι έτσι H D ϕ = sup u στο D. Επειδή όμως u = U, συμπεραίνουμε ότι H D ϕ =. u U Επομένως έχουμε συνολικά ότι ϕ H D ϕ ϕ = H D ϕ =. Ετσι z D η απεικόνιση ϕ H D ϕ(z) είναι ένα θετικό γραμμικό συναρτησιακό στο C( D) που στέλνει τη σταθερή συνάρτηση στο. Βάσει, λοιπόν, του Θεωρήματος Αναπαράστασης του Riesz [9, σελ. 2], υπάρχει μοναδικό μέτρο πιθανότητας Borel µ z στο D τέτοιο ώστε H D ϕ(z) = ϕdµ z, ϕ C( D). D

25 2.. ΟΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙ ΟΤΗΤΕΣ 9 Θέτοντας µ z (B) = ω D (z, B) όπου z D, B B( D) παρατηρούμε ότι οι υποθέσεις () και (2) του ορισμού ικανοποιούνται κι έτσι αποδεικνύεται η ύπαρξη μοναδικού αρμονικού μέτρου ω D στο D. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι στον ορισμό του αρμονικού μέτρου θεωρήσαμε συνεχή συνάρτηση ϕ, η σχέση H D ϕ = P D ϕ ισχύει και για την ευρύτερη κλάση των φραγμένων Borel συναρτήσεων ϕ, βάσει του παρακάτω θεωρήματος. Θεώρημα 2..3 Αν D είναι τόπος στο C με D μη πολικό, τότε H D ϕ = P D ϕ στο D για κάθε φραγμένη Borel συνάρτηση ϕ : D R. Αρχικά υποθέτουμε ότι η ϕ είναι φραγμένη και άνω ημι-συνεχής συνάρτηση στο D. Σύμφωνα με το Θεώρημα..2, υπάρχει φθίνουσα ακολουθία συνεχών συναρτήσεων ϕ n : D R τέτοια ώστε lim ϕ n = ϕ. Τότε P D ϕ n = H D ϕ n, n άρα P D ϕ n είναι αρμονική στο D. Επειδή ϕ ϕ 2... ϕ ϕ ϕ 2... ϕ ϕ ϕ 2... ϕ ϕ η ακολουθία {ϕ ϕ n } n είναι μία αύξουσα ακολουθία μη αρνητικών μετρήσιμων συναρτήσεων με lim (ϕ ϕ n ) = ϕ ϕ. Άρα, εφαρμόζοντας το Θεώρημα n Μονότονης Σύγκλισης, προκύπτει ότι lim P D(ϕ ϕ n )(z) = lim (ϕ ϕ n )(ζ)dω D (z, ζ) n n D = (ϕ ϕ)(ζ)dω D (z, ζ) Επομένως D = P D (ϕ ϕ)(z). P D ϕ (z) lim n P Dϕ n (z) = P D ϕ (z) P D ϕ(z) lim n P Dϕ n (z) = P D ϕ(z) z D. Ετσι lim P Dϕ n = P D ϕ με P D ϕ n P D ϕ, n N και σύμφωνα n με το Θεώρημα Harnack η P D ϕ είναι αρμονική στο D. Εστω w D και ε >. Με χρήση του ορισμού του H D ϕ n και του supremum, για κάθε n N μπορούμε να θεωρήσουμε υφαρμονική συνάρτηση u n στο D τέτοια ώστε και lim sup u n(z) ϕ n (ζ), ζ D z ζ u n (w) > H D ϕ n (w) ε 2 n.

26 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ Επίσης, ορίζουμε την συνάρτηση u στο D ως u = P D ϕ + n (u n H D ϕ n ). Επειδή η P D ϕ είναι αρμονική και η (u n H D ϕ n ) είναι αρνητική υφαρμονική συνάρτηση n N, η u είναι υφαρμονική στο D. Ακόμη, αν ζ D τότε n N, lim sup u(z) = lim z ζ z ζ sup P D ϕ + (u n H D ϕ n ) (z) n lim sup(p D ϕ + u n H D ϕ n )(z) z ζ lim sup(p D ϕ n + u n H D ϕ n )(z) z ζ = lim sup u n (z) z ζ ϕ n (ζ). Επομένως παίρνοντας όρια για n στην παραπάνω ανισότητα καταλήγουμε στη σχέση lim sup u(z) ϕ(ζ). z ζ Ετσι H D ϕ u στο D και H D ϕ(w) u(w) = P D ϕ(w) + n (u n H D ϕ n )(w) P D ϕ(w) n = P D ϕ(w) ε. ( ε 2 n = P Dϕ(w) ε 2 ) Επειδή όμως η επιλογή των w και ε ήταν τυχαία, καταλήγουμε ότι H D ϕ P D ϕ στο D. Τώρα υποθέτουμε ότι η ϕ είναι φραγμένη και κάτω ημι-συνεχής συνάρτηση στο D. Επειδή η ϕ είναι άνω ημι-συνεχής, εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία, έχουμε ότι H D ( ϕ) P D ( ϕ) στο D. Σύμφωνα με το Θεώρημα.4.2, H D ϕ H D ( ϕ) P D ( ϕ) = P D ϕ H D ϕ P D ϕ

27 2.. ΟΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙ ΟΤΗΤΕΣ 2 στο D. Άρα H D ϕ = P D ϕ στο D. Τέλος υποθέτουμε ότι η ϕ είναι τυχαία φραγμένη Borel συνάρτηση στο D. Εστω w D και ε >. Επειδή το ω D (w, ) είναι κανονικό, Borel μέτρο, εφαρμόζοντας το Θεώρημα Vitali-Caratheodory [9, σελ. 2] υπάρχει μία άνω ημι-συνεχής συνάρτηση ψ u και μία κάτω ημισυνεχής συνάρτηση ψ l τέτοιες ώστε ψ u ϕ ψ l και (ψ l ψ u )(ζ)dω D (w, ζ) < ε. D Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση ψ u με την max {ψ u, ϕ } και την ψ l με τη συνάρτηση max {ψ l, ϕ }, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ψ u, ψ l είναι φραγμένες στο D. Επομένως με βάση τα παραπάνω, στο D κι έτσι και H D ψ u P D ψ u, H D ψ l P D ψ l H D ϕ(w) H D ψ l (w) P D ψ l (w) P D ψ u (w) + ε P D ϕ(w) + ε H D ϕ(w) H D ψ u (w) P D ψ u (w) P D ψ l (w) ε P D ϕ(w) ε. Επειδή η επιλογή των w και ε ήταν τυχαία, προκύπτει ότι H D ϕ = P D ϕ στο D. Με βάση το παραπάνω θεώρημα παρατηρούμε ότι αν θεωρήσουμε τη φραγμένη συνάρτηση {, ζ B ϕ(ζ) = B (ζ) =, ζ / B, τότε P D B (z) = B dω D (z, ζ) = ω D (z, B) ω D (z, B) = P D B (z), z D. Θεώρημα 2..4 Αν D είναι τόπος στο C με D μη πολικό και B Borel υποσύνολο του D, τότε. Η συνάρτηση z ω D (z, B) είναι αρμονική και φραγμένη στο D. 2. Αν ζ είναι κανονικό σημείο του D που δεν ανήκει στο B στη σχετική τοπολογία του D, τότε {, ζ B lim ω D(z, B) = B (ζ) = z ζ, ζ / B.

28 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ Επιπλέον, αν B είναι πολικό, τότε η συνάρτηση ω D (, B) είναι μοναδική.. Σύμφωνα με το Θεώρημα 2..3 και τον ορισμό του γενικευμένου ολοκληρώματος Poisson της φραγμένης συνάρτησης B έχουμε ότι H D B (z) = P D B (z) = B dω D (z, ζ) = ω D (z, B). Άρα ω D (z, B) = H D B (z), z D. Ετσι προκύπτει ότι η συνάρτηση z ω D (z, B) είναι αρμονική στο D και φραγμένη. 2. Αν το ζ ικανοποιεί τις υποθέσεις, τότε η συνάρτηση B είναι συνεχής στο ζ και σύμφωνα με το Θεώρημα.4.5, lim ω D(z, B) = lim H D B (z) = B (ζ). z ζ z ζ Η μοναδικότητα της ω D (, B) προκύπτει από το γεγονός ότι η λύση του Γενικευμένου Προβλήματος Dirichlet είναι μοναδική. Σχετικά με το Θεώρημα 2..4 (2), παρατηρούμε ότι στη γενική περίπτωση που το ζ D δεν ικανοποιεί απαραίτητα τις παραπάνω υποθέσεις, η ισότητα ισχύει σ.π στο D. lim ω D(z, B) = B (ζ) z ζ Το ακόλουθο βασικό θεώρημα αποδεικνύει ότι το αρμονικό μέτρο είναι σύμμορφα αναλλοίωτη συνάρτηση. Θεώρημα 2..5 Εστω D και D 2 τόποι στο C με μη πολικά σύνορα και B, B 2 Borel υποσύνολα των D και D 2 αντίστοιχα. Αν η f : D B D 2 B 2 είναι μία συνεχής συνάρτηση, μερόμορφη στο D και f(d ) D 2, f(b ) B 2, τότε ω D2 (f(z), B 2 ) ω D (z, B ), z D. Η ισότητα ισχύει όταν η f είναι ομοιομορφιρμός του D B επί του D 2 B 2.

29 2.. ΟΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙ ΟΤΗΤΕΣ 23 Θεωρούμε τις συναρτήσεις ϕ = B στο D και ϕ 2 = B2 στο D 2. Αν η u είναι υφαρμονική συνάρτηση στο D 2 τέτοια ώστε lim z ζ sup u(z) ϕ 2(ζ), ζ D 2 τότε η συνάρτηση u f είναι υφαρμονική στο D και lim sup u(f(z)) ϕ 2(f(ζ)) = ϕ 2 f(ζ) z ζ {, f(ζ) B2 = B2 (f(ζ)) =, f(ζ) / B 2 {, ζ B, ζ / B = B (ζ) = ϕ (ζ), όπου η τελευταία ανισότητα οφείλεται στην υπόθεση f(b ) B 2. Άρα έχουμε τελικά ότι lim z ζ sup u(f(z)) ϕ (ζ), ζ D κι έτσι u f H D ϕ στο D. Επειδή όμως αυτό ισχύει για κάθε τέτοια u, αληθεύει και για την H D2 ϕ 2, δηλαδή (H D2 ϕ 2 ) f H D ϕ στο D. Με χρήση της παραπάνω ανισότητας και του Θεωρήματος 2..3 προκύπτει ότι Άρα (P D2 B2 ) f = (P D2 ( ϕ 2 )) f = ( P D2 ϕ 2 ) f = (P D2 ϕ 2 ) f = (H D2 ϕ 2 ) f H D ϕ = P D ϕ = P D ( ϕ ) = P D B. (P D2 B2 ) f P D B στο D κι επειδή P Di Bi = ω Di (z, B i ), i =, 2 καταλήγουμε ότι ω D2 (f(z), B 2 ) ω D (z, B ), z D. Εστω ότι η f είναι ομοιομορφιρμός του D B επί του D 2 B 2. Με όμοιο τρόπο, αν θεωρήσουμε u υφαρμονική συνάρτηση στο D τέτοια ώστε lim z ζ sup u(z) ϕ (ζ), ζ D

30 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ τότε η συνάρτηση u f είναι υφαρμονική στο D 2 και lim sup u(f (z)) ϕ 2 (ζ), ζ D 2. z ζ Επομένως u f H D2 ϕ 2 στο D 2. Επειδή όμως αυτό ισχύει για κάθε τέτοια u, αληθεύει και για την H D ϕ, δηλαδή (H D ϕ ) f H D2 ϕ 2 στο D 2. Με ανάλογους υπολογισμούς προκύπτει ότι στο D 2, δηλαδή (P D B ) f P D2 B2 ω D (f (z), B ) ω D2 (z, B 2 ), z D 2. Επειδή όμως η f είναι ομοιομορφισμός, θέτοντας στην παραπάνω ανισότητα z = f(w), w D, έχουμε ότι ω D (w, B ) ω D2 (f(w), B 2 ), w D. Τέλος κάνοντας αλλαγή μεταβλητής προκύπτει και η αντίστροφη ανισότητα ω D (z, B ) ω D2 (f(z), B 2 ), z D με αποτέλεσμα να ισχύει η ισότητα. Πόρισμα 2..6 Εστω D και D 2 τόποι στο C με μη πολικά σύνορα, τέτοιοι ώστε D D 2. Αν B Borel υποσύνολο του D D 2 τότε ω D (z, B) ω D2 (z, B), z D. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα 2..5 στην ταυτοτική απεικόνιση f : D B D 2 B 2 με f(z) = z προκύπτει άμεσα ότι ω D (z, B) ω D2 (z, B), z D. Θεώρημα 2..7 Αν H = {z C : Imz > } και B είναι ένα Borel υποσύνολο του R, τότε ω H (z, B) = y π (x t) 2 dt, z = x + iy H. + y2 B

31 2.2. Η ΜΑΡΚΟΒΙΑΝ Η ΙΔΙ ΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΟ Υ Μ ΕΤΡΟΥ 25 Θεωρούμε τη σύμμορφη απεικόνιση f : H D με f(z) = z i z+i. Επειδή το αρμονικό μέτρο είναι σύμμορφα αναλλοίωτο προκύπτει ότι ω H (z, B) = ω D (f(z), f(b)) = P D f(b) (f(z)) = f(z) 2 2π ζ f(z) 2 dζ. Θέτοντας ζ = f(t), f(z) 2 2π ζ f(z) 2 dζ = 2π f(b) διότι f(z) 2 = z i z + i 2 = B f(b) f(z) 2 f(t) f(z) 2 f (t) dt = Imz π B z t 2 dt, (z + i)( z i) (z i)( z + i) 2 z + i 2 = 4Imz z + i 2, και f(t) f(z) 2 = Άρα συνολικά έχουμε ότι = = t i t + i z i 2 z + i (t i)(z + i) (z i)(t + i) (t + i)(z + i) 4 z t 2 t + i 2 z + i 2 ( ) f (t) = t i = t + i t + i t + i (t + i) 2 = 2 t + i 2. ω H (z, B) = π για z = x + iy H. B Imz z t 2 dt = y π B (x t) 2 + y dt Η Μαρκοβιανή ιδιότητα του αρμονικού μέτρου Η Μαρκοβιανή ιδιότητα του αρμονικού μέτρου, που δηλώνεται στο ακόλουθο θεώρημα, σχετίζεται άμεσα με την πιθανοθεωρητική ερμηνεία του. Μια απόδειξή της με χρήση της κίνησης Brown υπάρχει στο βιβλίο [8]. Εδώ θα δώσουμε μια απόδειξη βασισμένη στις κλασικές αναλυτικές μεθόδους (βλ. και [3]).

32 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ Θεώρημα 2.2. Υποθέτουμε ότι D και D 2 είναι δύο τόποι στο C με D και D 2 μη πολικά και D D 2. Αν F είναι κλειστό σύνολο με F D D 2 και σ = D \ D 2 τότε για z D ισχύει η σχέση ω(z, F, D 2 ) = ω(z, F, D ) + ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ), όπου ω(z, ds, D ) = dµ D z (s) και με µ D z συμβολίζουμε το μέτρο ω(z,, D ) για σταθερό z D. Επειδή D 2 είναι τόπος στο C με D 2 μη πολικό και το F είναι Borel υποσύνολο του D 2, σύμφωνα με το Θεώρημα 2..4 () η συνάρτηση z ω(z, F, D 2 ) είναι αρμονική και φραγμένη στο D 2 και κατ επέκταση στο D, εφόσον D D 2. Ανάλογα, η συνάρτηση z ω(z, F, D ) είναι αρμονική και φραγμένη στο D. Επιπλέον, αν θεωρήσουμε τη φραγμένη Borel συνάρτηση f : D R με { ω(s, F, D2 ), s σ f(s) =, s D \σ παρατηρούμε ότι, βάσει του Θεωρήματος 2..3 και του Ορισμού 2.. (2), για z D, H D f(z) = P D f(z) = f(s)dω D (z, s) D = f(s)dµ D z (s) D = ω(s, F, D 2 )dµ D z (s) σ = ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ). Επομένως για κάθε z D, ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) = H D f(z) σ κι έτσι η συνάρτηση σ ω(s, F, D 2)ω(, ds, D ) είναι φραγμένη και αρμονική στο D. Άρα μέχρι στιγμής αποδείξαμε ότι τα δύο μέλη της αποδεικτέας σχέσης είναι φραγμένες, αρμονικές συναρτήσεις στο D. Στη συνέχεια, θεωρούμε z D. Αν z D \σ τότε σύμφωνα με την παρατήρηση στο Θεώρημα 2..4 (2) προκύπτει ότι lim z z ω(z, F, D ) = lim z z ω(z, F, D 2 ) = F (z ) σ σ

33 2.2. Η ΜΑΡΚΟΒΙΑΝ Η ΙΔΙ ΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΟ Υ Μ ΕΤΡΟΥ 27 σ.π στο D \σ. Επειδή z D \σ, συμπεραίνουμε επίσης ότι (2.) lim ω(z, σ, D ) = σ (z ) = z z σ.π στο D \σ. Αλλά, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι ω, έχουμε ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) = ω(s, F, D 2 )dµ D z (s) σ σ ω(s, F, D 2 ) dµ D z (s) σ dµ D z (s) = µ D z (σ) σ = ω(z, σ, D ). Παίρνοντας όρια στην παραπάνω ανισότητα καθώς z z, σύμφωνα με τη σχέση (2.) και το Κριτήριο Παρεμβολής, καταλήγουμε ότι σ.π στο D \σ. Άρα συνολικά lim ω(z, F, D 2 ) = lim z z z z lim ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) = z z σ ( ω(z, F, D ) + σ ) ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) = F (z ) σ.π στο D \σ. Αν τώρα z σ, λόγω συνέχειας της ω(, F, D 2 ) στο D 2 κι επειδή σ D 2 προκύπτει ότι lim ω(z, F, D 2 ) = ω(z, F, D 2 ). z z Επίσης, z σ = D \ D 2 z / F, άρα σύμφωνα με την παρατήρηση στο Θεώρημα 2..4 (2) lim z z ω(z, F, D ) = F (z ) = σ.π στο σ. Τέλος, βάσει του Θεωρήματος.4.5, lim ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) = lim H D f (z) = f (z ) = ω (z, F, D 2 ). z z σ z z Άρα έχουμε συνολικά ότι lim ω(z, F, D 2 ) = lim z z z z = ω(z, F, D 2 ) ( ) ω(z, F, D ) + ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) σ

34 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ σ.π στο σ. Εφόσον το σύνολο των μη κανονικών συνοριακών σημείων έχει μηδενική χωρητικότητα, από τις παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει ότι ( ) lim ω(z, F, D 2 ) = lim ω(z, F, D ) + ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) z z z z σ.π στο D. Επομένως η συνάρτηση ω(z, F, D 2 ) ω(z, F, D ) είναι φραγμένη και αρμονική στο D και ( ω(z, F, D 2 ) ω(z, F, D ) lim z z σ σ σ ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) ) ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ) = σ.π στο D. Λόγω μοναδικότητας της λύσης του γενικευμένου προβλήματος Dirichlet, προκύπτει η ζητούμενη σχέση ω(z, F, D 2 ) = ω(z, F, D ) + ω(s, F, D 2 )ω(z, ds, D ). 2.3 Παραδείγματα υπολογισμού αρμονικού μέτρου σε συνήθεις τόπους Το γεγονός ότι το αρμονικό μέτρο είναι σύμμορφα αναλλοίωτο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αν το υπολογίσουμε στο μοναδιαίο δίσκο D μπορούμε να το υπολογίσουμε και σε κάθε άλλο τόπο, σύμμορφα ισοδύναμο με αυτόν. Παράδειγμα 2.3. Αν το Β είναι ένα τόξο του D τότε ω D (, B) = B 2π. Εστω ότι B: γ(θ) = e iθ, θ [a, b] [, 2π] τότε εξ ορισμού B = b a γ (θ) dθ = b a σ dθ =b a B = b a. Σύμφωνα με την παρατήρηση στο Θεώρημα 2..3 και τον ορισμό του ολοκληρώματος Poisson προκύπτει ότι ω D (, B) = P D B () = 2π P (, e iθ ) B (e iθ )dθ = b 2π 2π a e iθ 2 dθ = b a 2π.

35 2.3. ΠΑΡΑΔΕ ΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ ΑΡΜΟΝΙΚΟ Υ Μ ΕΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝ ΗΘΕΙΣ Τ ΟΠΟΥΣ29 Επομένως ω D (, B) = B 2π. Παράδειγμα Αν το Β είναι ένα τόξο του D τότε z D, όπου f(ζ) = ζ z zζ. ω D (z, B) = f(b) 2π, Εστω z D. Παρατηρούμε ότι ο ομογραφικός μετασχηματισμός f(ζ) = ζ z zζ είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του D που απεικονίζει το τόξο B στο τόξο f(b) του D και f(z) =. Άρα σύμφωνα με το Θεώρημα 2..5 και το Παράδειγμα 2.3., ω D (z, B) = ω D (f(z), f(b)) = ω D (, f(b)) = f(b) 2π. Παράδειγμα Αν D = {z C : Imz > } και B = [a, b] τότε ω D (z, B) = ( ) z b π arg. z a ος τρόπος: Εστω z D. Θεωρούμε τη σύνθεση f = f 2 f των ομογραφικών μετασχηματισμών f (ζ) = ζ+i ζ+i και f 2 (ζ) = ζ f (z), δηλαδή f (z)ζ f(ζ) = f 2 f (ζ) = = = ζ+i ζ+i z i z i z+i z+i ζ+i ζ+i = ( ζ+i)(z+i)+(ζ+i)(z i) (ζ+i)(z+i) ( z i)(ζ+i)+( z+i)( ζ+i) ( z i)(ζ+i) ( z i)( ζz ζi + iz + ζz + iz ζi + ) (z + i)( zζ + i z iζ + + i z zζ iζ ) ( z i)(z ζ) (z + i)( z ζ). Η f είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του D, που απεικονίζει το B = [a, b] στο τόξο B του D και f(z) =. Επειδή όμως B = (f(a), f(b)), σύμφωνα

36 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ με το Θεώρημα 2..5 και το Παράδειγμα 2.3.2, έχουμε ότι ω D (z, B) = ω f(d) (f(z), f(b)) = ω D (, B ) Επομένως = B 2π = 2π = arg f(b) arg f(a) 2π = f(b) arg 2π f(a) ( z i)(z b)(z + i)( z a) arg (z + i)( z b)( z i)(z a) ( = ( ) ) ( 2π arg z b z a = arg z b ( ) ) z b z a z b 2π z a arg z a = ( ( ) ( )) z b z b arg + arg = ( ) z b 2π z a z a π arg. z a ω D (z, B) = ( ) z b π arg. z a 2ος τρόπος: Σύμφωνα με το Θεώρημα 2..7, για z = x + iy D, ω D (z, B) = π b a y y 2 + (x t) 2 dt = b πy a + ( x t y = ( ) x t b π arctan y a = ( ( ) ( )) x a x b arctan arctan π y y ) 2 dt = (arg (y + i (x a)) arg (y + i (x b))) π = ( ) y + i (x a) π arg = ( ) x a iy y + i (x b) π arg x b iy = ( ) z a π arg = ( ) z a z b π arg z b = ( ) z b π arg. z a Παράδειγμα Αν D = {z C : Imz > } και B = (, a] τότε ω D (z, B) = arg(z a). π

37 2.3. ΠΑΡΑΔΕ ΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ ΑΡΜΟΝΙΚΟ Υ Μ ΕΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝ ΗΘΕΙΣ Τ ΟΠΟΥΣ3 ος τρόπος: Αν f(ζ) = ( z i)(z ζ) ( z i)(z a) (z+i)( z a) (z+i)( z ζ) και f( ) = z i z+i. Άρα ω D (z, B) = f(a) arg 2π f( ) = 2π arg z a z a όπως στο Παράδειγμα 2.3.3, τότε f(a) = = (arg(z a) arg( z a)) = (arg(z a) + arg(z a)) 2π 2π = arg(z a). π 2ος τρόπος: Σύμφωνα με το Θεώρημα 2..7, για z = x + iy D, ω D (z, B) = π a y y 2 + (x t) 2 dt = πy a + ( x t y ) 2 dt = ( ) x t a π arctan y = ( ( ) ( )) x t x a lim π arctan arctan t y y = ( π ) π 2 arg (y + i (x a)) = ( ) π arg i = π ( ) y + i (x a) arg x a iy = ( ) π arg = ( ) z a π arg z a = arg (z a). π Παράδειγμα Αν D = { z < : Imz > } και B = { z = : Imz > } τότε ω D (z, B) = 2 ( ) + z π arg. z Θεωρούμε τη σύνθεση f = f 3 f 2 f των απεικονίσεων f (ζ) = iζ, f 2 (ζ) = ζ i ζ+i και f 3(ζ) = ζ 2, δηλαδή f(ζ) = f 3 f 2 f (ζ) = ( iζ i ) 2 = iζ + i ( ) + ζ 2. ζ

38 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ Η f είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του H = {z C : Imz > } που απεικονίζει το άνω ημικύκλιο B στο (, ). Πράγματι, θ (, π), ( ) + e f(e iθ iθ 2 ) 2 (e iθ/2 + e iθ/2 ( ) cos(θ/2) 2 ) = e iθ = e iθ/2 e iθ/2 = i sin(θ/2) = cot 2 (θ/2) <. Σύμφωνα όμως με το Θεώρημα 2..5 και το Παράδειγμα 2.3.4, προκύπτει ότι Άρα ω D (z, B) = ω f(d) (f(z), f(b)) = ω H (f(z), (, )) = π arg f(z) = ( + z π arg z = 2 ( ) + z π arg. z ω D (z, B) = 2 ( ) + z π arg. z Παράδειγμα Αν D = {z C : a < arg z < b} και B = {z C : arg z = b} τότε ω D (z, B) = arg z a b a. Θεωρούμε τη σύνθεση f = f 2 f των συναρτήσεων f (ζ) = ζe ai και f 2 (ζ) = ζ π b a, η οποία δίνεται από τον τύπο f(ζ) = ζ π b a e aπ b a i και είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του H = {z C : Imz > } που απεικονίζει την ημιευθεία B στο (, ). Πράγματι, για r (, ), f(re bi ) = r π b a e bπ b a i e aπ b a i = r π b a e πi = r π b a (, ). Επομένως, σύμφωνα με το Θεώρημα 2..5 και το Παράδειγμα 2.3.4, έχουμε ότι ω D (z, B) = ω f(d) (f(z), f(b)) = ω H (f(z), (, )) = π arg f(z) = ( π arg z π b a e aπ b a = π (arg z π b a + arg e aπ b a i) = π = arg z a b a. ) 2 ( π b a arg z aπ ) b a

39 2.3. ΠΑΡΑΔΕ ΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ ΑΡΜΟΝΙΚΟ Υ Μ ΕΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝ ΗΘΕΙΣ Τ ΟΠΟΥΣ33 Παράδειγμα Αν D = {z C : a < Rez < b} και B = {z C : Rez = b} τότε ω D (z, B) = Rez a b a. Θεωρούμε τη σύνθεση f = f 3 f 2 f των συναρτήσεων f (ζ) = ζ α, f 2 (ζ) = iζ και f 3 (ζ) = e πζ 2(b a) η οποία δίνεται από τον τύπο f(ζ) = e π(ζ a) 2(b a) i και είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του H = {z C : < arg z < π 2 } που απεικονίζει την ευθεία B στην ημιευθεία B = {Rez = : Imz > }. Πράγματι, y R, f(b + iy) = e π(b a+iy) i π 2(b a) = e 2 i e πy 2(b a) = ie πy 2(b a) ir +. Άρα σύμφωνα με το Θεώρημα 2..5 και το Παράδειγμα για a = και b = π 2, έχουμε ότι ω D (z, B) = ω f(d) (f(z), f(b)) = ω H (f(z), B ) = 2 arg f(z) π = 2 π(z a) arg e 2(b a) i = 2 ( ) π π arg e π(rez a) i 2(b a) e πimz 2(b a) = 2 ( ) arg e π(rez a) i 2(b a) + arg e πimz 2(b a) = 2 π(rez a) i arg e 2(b a) π π = Rez a b a. Παράδειγμα Αν D = {z C : r < z < s} και B = {z C : z = s}, τότε log ( z /r) ω D (z, B) = log (s/r). Θεωρούμε τη σύνθεση f = f 2 f των συναρτήσεων f (ζ) = ζ/r και f 2 (ζ) = Logζ, η οποία δίνεται από τον τύπο f(ζ) = Log(ζ/r)

40 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΜΟΝΙΚ Ο Μ ΕΤΡΟ και είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του L = {z C : < Rez < log (s/r)} που απεικονίζει τον κύκλο B στην ευθεία B = {z C : Rez = log (s/r)}. Πράγματι, θ [, 2π], ( ) se f(se iθ iθ ) = Log = log sr ( ) se iθ r + iarg = log s r r + iθ. Επομένως σύμφωνα με το Θεώρημα 2..5 και το Παράδειγμα για a = και b = log s r, προκύπτει ότι ω D (z, B) = ω f(d) (f(z), f(b)) = ω L (f(z), B ) = Ref(z) ReLog (z/r) = log (s/r) log (s/r) log ( z /r) = log (s/r).

41 Κεφάλαιο 3 Η συνάρτηση του Green Το αρμονικό μέτρο σχετίζεται με μία άλλη σημαντική σύμμορφα αναλλοίωτη συνάρτηση που ονομάζεται συνάρτηση του Green. 3. Ορισμός και ιδιότητες Ορισμός 3.. Εστω D C τόπος. Η συνάρτηση του Green στο D είναι η απεικόνιση g D : D D (, ] η οποία w D, ικανοποιεί τις παρακάτω υποθέσεις:. Η g D (, w) είναι αρμονική στο D\{w} και φραγμένη έξω από κάθε περιοχή του w. 2. g D (w, w) = και καθώς z w, { log z + O(), w = g D (z, w) = log z w + O(), w, όπου το O() σημαίνει ότι οι συναρτήσεις g D (z, w) log z, g D (z, w) + log z w είναι φραγμένες για w = και w αντίστοιχα. 3. Καθώς z ζ, g D (z, w) σχεδόν παντού (σ.π.) στο D. Στον μοναδιαίο δίσκο D, για παράδειγμα, η συνάρτηση του Green δίνεται από τον τύπο g D (z, w) = log z w z w. Οπως στο αρμονικό μέτρο έτσι και για τη συνάρτηση του Green αποδεικνύεται το εξής θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας (βλ. [9, σελ. 6]): 35

42 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΣΥΝ ΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ GREEN Θεώρημα 3..2 Αν D είναι τόπος στο C με D μη πολικό, τότε υπάρχει μοναδική συνάρτηση του Green g D στο D. Ακολουθούν ορισμένες βασικές ιδιότητες της συνάρτησης του Green. Θεώρημα 3..3 Αν D είναι τόπος στο C με D μη πολικό, τότε για κάθε z, w D, g D (z, w) >. Σταθεροποιώντας ένα w D, ορίζουμε z D τη συνάρτηση u(z) = g D (z, w) η οποία, βάσει του Ορισμού 3.., είναι αρμονική στο D\{w} και φραγμένη έξω από κάθε περιοχή του w. Άρα είναι υφαρμονική και φραγμένη από πάνω στο D και lim sup u(z) = σ.π. στο D. Ετσι, σύμφωνα με τη Γενικευμένη Αρχή z ζ Μεγίστου, προκύπτει ότι u στο D. Αν όμως z D τέτοιο ώστε u(z) =, τότε σύμφωνα με την Αρχή Μεγίστου u στο D, το οποίο είναι άτοπο καθώς u(w) = g D (w, w) =. Άρα u < στο D, δηλαδή g D (z, w) > z D. Τέλος, επειδή η επιλογή του w ήταν τυχαία, συμπεραίνουμε ότι z, w D, g D (z, w) >. Το επόμενο θεώρημα αποδεικνύει ότι η συνάρτηση του Green είναι σύμμορφα αναλλοίωτη. Θεώρημα 3..4 Ας είναι D και D 2 τόποι στο C με μη πολικά σύνορα και f : D D 2 μία μερόμορφη συνάρτηση. Τότε g D2 (f(z), f(w)) g D (z, w), z, w D. Η ισότητα ισχύει όταν η f είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του D 2. Στην περίπτωση που z = w έχουμε ότι g D2 (f(w), f(w)) = g D (w, w) =. Άρα ισχύει η ισότητα στην αποδεικτέα σχέση. Υποθέτουμε ότι w και f(w) και ορίζουμε τη συνάρτηση u(z) = g D (z, w) g D2 (f(z), f(w)), z D \{w}

43 3.. ΟΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙ ΟΤΗΤΕΣ 37 η οποία, βάσει του Ορισμού 3.., είναι υφαρμονική στο D \{w}, φραγμένη από πάνω έξω από κάθε περιοχή του w και καθώς z w, u(z) = g D (z, w) g D2 (f(z), f(w)) = log z w + log f(z) f(w) + O() = log f(z) f(w) z w + O() = log f (w) + O(). Άρα η u είναι φραγμένη από πάνω στο D \{w}. 3..3, g D2 (f(z), f(w)) >. Επομένως Σύμφωνα με το Θεώρημα lim sup u(z) z ζ = lim D (z, w) g D2 (f(z), f(w))) z ζ lim sup g D (z, w) = z ζ σ.π. στο D και εφαρμόζοντας τη Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου, καταλήγουμε ότι u στο D \{w}, δηλαδή g D2 (f(z), f(w)) g D (z, w). Αν w = και f(w), παρατηρούμε ότι καθώς z w, g D (z, ) = log z + O() = log z + O() = g D ( ) z, όπου D = g(d ) και g(z) = z. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, το προηγούμενο συμπέρασμα στη μερόμορφη συνάρτηση h : D D 2, προκύπτει ότι ( ) g D (z, ) = g D z, = g g(d )(g(z), g( )) όπου f = h g : D D 2. Άρα g h(g(d ))(h(g(z)), h(g( ))) = g f(d )(f(z), f( )) = g D2 (f(z), f( )), g D2 (f(z), f( )) g D (z, ).

44 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΣΥΝ ΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ GREEN Τέλος αν f(w) = τότε, όπως προηγουμένως, ( ) g D2 (f(z), f( )) = g D2 f(z), όπου l = g f : D D 2. Άρα Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ισχύει ότι = g g(d2 ) (g(f(z)), g(f( ))) = g D2 (l(z), l(w)) g D (z, w), g D2 (f(z), f( )) g D (z, w). g D2 (f(z), f(w)) g D (z, w), z, w D. Αν, επιπλέον, η f είναι σύμμορφη απεικόνιση του D επί του D 2, τότε εφαρμόζοντας την παραπάνω ανισότητα στη συνάρτηση f : D 2 D, προκύπτει ότι g D ( f (z ), f (w ) ) g D2 ( z, w ), z, w D 2, όπου θέτοντας z = f(z) και w = f(w) καταλήγουμε στην αντίστροφη ανισότητα g D (z, w) g D2 (f(z), f(w)), z, w D κι επομένως ισχύει η ισότητα. Πόρισμα 3..5 Αν D και D 2 είναι τόποι στο C με μη πολικά σύνορα και D D 2, τότε g D (z, w) g D2 (z, w), z, w D. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα 3..4 στην ταυτοτική απεικόνιση f : D D 2, όπου f(z) = z, προκύπτει άμεσα η ζητούμενη ανισότητα g D (z, w) g D2 (z, w), z, w D. Θεώρημα 3..6 Εστω D τόπος στο C με D μη πολικό και {D n } n μία αύξουσα ακολουθία τόπων στο D τέτοια ώστε D n = D. Τότε n lim g D n n (z, w) = g D (z, w), z, w D.

45 3.. ΟΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙ ΟΤΗΤΕΣ 39 Σταθεροποιούμε ένα w D. Τότε w D n για κάποιο n και αλλάζοντας την αρίθμηση στην ακολουθία {D n } n, μπορούμε να υποθέσουμε ότι n =. Για n ορίζουμε τη συνάρτηση h n (z) = g D (z, w) g Dn (z, w), z D n \{w} η οποία είναι αρμονική στο D n \{w} και φραγμένη κοντά στο w. Επομένως σύμφωνα με το Πόρισμα [9, σελ. 68], η h n επεκτείνεται σε αρμονική συνάρτηση στο D n. Επιπλέον, επειδή n, D n D n+, βάσει του Πορίσματος 3..5, g Dn (z, w) g Dn+ (z, w) h n (z) h n+ (z), z D n. Ετσι, σύμφωνα με το Θεώρημα.2.5, η συνάρτηση u = lim n h n είναι υφαρμονική στο D. Με χρήση του Θεωρήματος 3..3, n, g Dn (z, w) > h n (z) = g D (z, w) g Dn (z, w) < g D (z, w), z D n. Άρα h n g D (, w) στο D n. Παίρνοντας όρια για n, προκύπτει ότι u g D (, w) στο D. Επομένως, η u είναι φραγμένη από πάνω στο D και lim sup u(z) lim sup g D(z, w) = lim g D (z, w) = z ζ z ζ z ζ σ.π. στο D. Ετσι, εφαρμόζοντας τη Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου, καταλήγουμε ότι u στο D και δηλαδή u(z) lim n h n(z) lim n inf (g D(z, w) g Dn (z, w)), lim inf g D n n (z, w) g D (z, w), z D. Επειδή όμως n, D n D σύμφωνα με το Πόρισμα 3..5, g Dn (z, w) g D (z, w) lim n sup g D n (z, w) g D (z, w), z D. Τέλος, συνδυάζοντας τις τελευταίες ανισότητες, συμπεραίνουμε ότι άρα g D (z, w) lim n inf g D n (z, w) lim n sup g D n (z, w) g D (z, w), lim n inf g D n (z, w) = lim n sup g D n (z, w) = lim n g D n (z, w) = g D (z, w)

46 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΣΥΝ ΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ GREEN στο D κι επειδή η επιλογή του w ήταν τυχαία, προκύπτει ότι lim g D n n (z, w) = g D (z, w), z, w D. Στην περίπτωση που ο τόπος είναι φραγμένος, υπάρχει τύπος υπολογισμού της συνάρτησης του Green στον οποίο περιέχεται και το αρμονικό μέτρο. Θεώρημα 3..7 Αν D είναι φραγμένος τόπος στο C, τότε g D (z, w) = log ζ w dω D (z, ζ) log z w, z, w D. D Θεωρώντας w D παρατηρούμε ότι w επειδή εξ υποθέσεως το D είναι φραγμένος τόπος και ορίζουμε τη συνάρτηση ϕ w : D R με ϕ w (ζ) = log ζ w, ζ D. Επειδή η P D ϕ w είναι αρμονική και φραγμένη στο D και lim z ζ P D ϕ w (z) = ϕ w (ζ) σ.π. στο D, η συνάρτηση (z, w) P D ϕ w (z) log z w ικανοποιεί και τις τρεις υποθέσεις του Ορισμού 3.., καθώς είναι αρμονική στο D\{w} και φραγμένη έξω από κάθε περιοχή του w, P D ϕ w (w) log w w =, κι επειδή η συνάρτηση P D ϕ w είναι φραγμένη στο D, καθώς z w, και τέλος P D ϕ w (z) log z w = log z w + O() lim (P Dϕ w (z) log z w ) = ϕ w (ζ) ϕ w (ζ) = z ζ σ.π. στο D. Λόγω όμως μοναδικότητας της συνάρτησης του Green και της τυχαίας επιλογής του w, προκύπτει ότι για z, w D, g D (z, w) = P D ϕ w (z) log z w = log ζ w dω D (z, ζ) log z w. D

47 3.. ΟΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙ ΟΤΗΤΕΣ 4 Θεώρημα 3..8 Εστω D τόπος στο C με D μη πολικό, τότε g D (z, w) = g D (w, z), z, w D, δηλαδή η συνάρτηση του Green είναι συμμετρική. Εφαρμόζοντας μία σύμμορφη απεικόνιση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι D C κι έτσι υπάρχει αύξουσα ακολουθία φραγμένων τόπων {D n } n στο D τέτοια ώστε D n = D. Επομένως, σύμφωνα με το Θεώρημα 3..6, αρκεί να n δείξουμε ότι η g Dn είναι συμμετρική, δηλαδή να δείξουμε το ζητούμενο στην περίπτωση που D είναι φραγμένος τόπος στο C. Αν D είναι ένας τέτοιος τόπος και w D, τότε ορίζουμε τη συνάρτηση u στο D\{w} ως u(z) = g D (z, w) g D (w, z) και βάσει του Θεωρήματος 3..7 u(z) = g D (z, w) + log z w D log ζ z dω D (w, ζ). Με χρήση του Θεωρήματος.2.6, προκύπτει ότι η u είναι υφαρμονική και φραγμένη από πάνω στο D\{w}. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι u(z) = g D (z, w) g D (w, z) < g D (z, w) lim z ζ sup u(z) lim z ζ g D (z, w) = σ.π. στο D κι έτσι σύμφωνα με τη Γενικευμένη Αρχή Μεγίστου έχουμε ότι u στο D\{w}, δηλαδή Επειδή η επιλογή του w ήταν τυχαία, g D (z, w) g D (w, z), z D. g D (z, w) g D (w, z), z, w D. Εναλλάσοντας τους ρόλους των z, w στην παραπάνω διαδικασία καταλήγουμε στην αντίστροφη ανισότητα κι επομένως στο ζητούμενο αποτέλεσμα g D (z, w) = g D (w, z), z, w D. Κλείνοντας αυτή την παράγραφο αξίζει να επισημάνουμε ότι στον Ορισμό 3.. (3) το γενονός ότι lim z ζ g D (z, w) = σ.π. στο D, είναι ανεξάρτητο του w και αποδεικνύεται αναλυτικά με το ακόλουθο θεώρημα.

48 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΣΥΝ ΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ GREEN Θεώρημα 3..9 Εστω D τόπος στο C με D μη πολικό, w D και ζ D. Τότε lim z ζ g D(z, w) = αν και μόνο αν το ζ είναι κανονικό σημείο του D. Αν lim g D (z, w) = τότε παρατηρούμε ότι η συνάρτηση g D (, w) είναι υφαρμονική στο D βάσει του Ορισμού 3.. (), αρνητική στο D σύμφωνα με z ζ το Θεώρημα 3..3 και lim( z ζ g D (z, w)) = εξ υποθέσεως. Επομένως για κάθε N ανοιχτή περιοχή του ζ, η συνάρτηση g D (, w) είναι υφαρμονική στο D N, g D (, w) < στο D N και τέλος lim( g D (z, w)) =. Άρα, σύμφωνα με z ζ τον Ορισμό.4.3, η συνάρτηση g D (, w) είναι φραγή στο ζ κι έτσι το ζ είναι κανονικό σημείο του D. Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι το ζ είναι κανονικό σημείο του D. Αν N είναι μία συμπαγής περιοχή του w στο D, τότε ορίζουμε την φραγμένη συνάρτηση ϕ : (D\N) R ως ϕ(ζ ) = {, ζ D g D (ζ, w), ζ N. Σύμφωνα με τον Ορισμό 3.. () και (3), η συνάρτηση g D (, w) είναι αρμονική και φραγμένη στο D\N και lim g D (z, w) = σ.π. στο (D\N). Επομένως, z ζ βάσει του Θεωρήματος.4.8, η συνάρτηση g D (, w) είναι λύση του Γενικευμένου Προβλήματος Dirichlet και λόγω μοναδικότητας g D (z, w) = H D\N ϕ(z), z D\N. Τέλος, επειδή το ζ είναι κανονικό σημείο του D άρα και του (D\N) και η ϕ είναι φραγμένη στο (D\N) και συνεχής στο ζ, σύμφωνα με το Θεώρημα.4.5 προκύπτει ότι lim H z ζ D\Nϕ(z) = ϕ(ζ) = καθώς ζ D. Άρα lim g D(z, w) = lim H z ζ z ζ D\N ϕ(z) =.

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αναλυτική χωρητικότητα Συνεχής αναλυτική χωρητικότητα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αναλυτική χωρητικότητα Συνεχής αναλυτική χωρητικότητα Μιχάλης Παπαδημητράκης Αναλυτική χωρητικότητα Συνεχής αναλυτική χωρητικότητα 1 Παράγωγος στο. Ας θυμηθούμε ότι μια μιγαδική συνάρτηση f ορισμένη σε ένα υποσύνολο του μιγαδικού επιπέδου λέμε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α. Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης.

Παράρτηµα Α. Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης. Παράρτηµα Α Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης Α Χώροι µέτρου Πέραν της «διαισθητικής» περιγραφής του µέτρου «σχετικά απλών» συνόλων στο από το µήκος τους (όπως πχ είναι τα διαστήµατα, ενώσεις/τοµές

Διαβάστε περισσότερα

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ).

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ). Κεφάλαιο 4 Συναρτήσεις μεταξύ μετρικών χώρων 4.1 Συνεχείς συναρτήσεις Εστω (X, ρ) και (Y, σ) δύο μετρικοί χώροι. Στην 2.2 δώσαμε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f : X Y σε κάποιο σημείο x 0 X:

Διαβάστε περισσότερα

(i) f(x, y) = xy + iy (iii) f(x, y) = e y e ix. f(z) = U(r, θ) + iv (r, θ) ; z = re iθ

(i) f(x, y) = xy + iy (iii) f(x, y) = e y e ix. f(z) = U(r, θ) + iv (r, θ) ; z = re iθ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) 6 Νοεμβρίου 07 Αναλυτικές συναρτήσεις Άσκηση (i) Δείξτε ότι η συνάρτηση f(z) είναι αναλυτική σε χωρίο D του μιγαδικού επιπέδου εάν και μόνο εάν η if(z) είναι αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine.

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine. 8 Έστω (, ) 4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα 4. θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldste. χώρος με νόρμα. Υπενθυμίζουμε ότι η ασθενής τοπολογία T του έχει ως βάση ( ανοικτών ) περιοχών του όλα τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Διδακτορική Διατριβή Γεωμετρικές Εκδοχές Λήμματος Schwarz και Ημιομάδ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Διδακτορική Διατριβή Γεωμετρικές Εκδοχές Λήμματος Schwarz και Ημιομάδ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Διδακτορική Διατριβή Γεωμετρικές Εκδοχές Λήμματος Schwarz και Ημιομάδες Ολόμορφων Συναρτήσεων Μαρία Κούρου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές.

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές. 6 ι3.4 Παραδείγματα Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε κάποια σημαντικά παραδείγματα, για τις εφαρμογές, χώρων συναρτήσεων οι οποίοι είναι τοπικά κυρτοί και μετρικοποιήσιμοι αλλά η τοπολογία τους δεν επάγεται

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους.

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. 7 3.5 Το θεώρημα Hah-Baach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. Εξετάζουμε καταρχήν τη σχέση μεταξύ ενός μιγαδικού διανυσματικού χώρου E και του υποκείμενου πραγματικού χώρου E R. Έστω E μιγαδικός διανυσματικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

n = r J n,r J n,s = J

n = r J n,r J n,s = J Ανάλυση Fourer και Ολοκλήρωμα Lebesgue (2011 12) 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω E [a, b] με µ (E) = 0. Δείξτε ότι το [a, b] \ E είναι πυκνό υποσύνολο του [a, b]. Υπόδειξη. Θεωρήστε ένα μη κενό

Διαβάστε περισσότερα

v y = 12x 2 y + 4y v(x, y) = 6x 2 y 2 + y 4 + y + c(x). f(z) = u(z, 0) + iv(z, 0) = z + i(z 4 + c), f(z) = iz 4 + z i.

v y = 12x 2 y + 4y v(x, y) = 6x 2 y 2 + y 4 + y + c(x). f(z) = u(z, 0) + iv(z, 0) = z + i(z 4 + c), f(z) = iz 4 + z i. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Εξετάσεις στη Μιγαδική Ανάλυση ΟΜΑΔΑ: Α 0 Ιουλίου, 0 Θέμα. (αʹ) Να βρεθεί η τιμή του a R για την οποία η συνάρτηση u(x, y) ax 3 y +4xy

Διαβάστε περισσότερα

1 1 + nx. f n (x) = nx 1 + n 2 x 2. x2n 1 + x 2n

1 1 + nx. f n (x) = nx 1 + n 2 x 2. x2n 1 + x 2n Οι ασκήσεις αυτές έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους φοιτητές στην μελέτη τους για το μάθημα «Ανάλυση ΙΙ» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνιστούμε στους φοιτητές να επεξεργαστούν αυτές

Διαβάστε περισσότερα

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος 73 3. Συμπαγείς χώροι 3. Συμπαγείς χώροι και βασικές ιδιότητες Οι συμπαγείς χώροι είναι μια από τις πιο σημαντικές κλάσεις τοπολογικών χώρων. Η κλάση των συμπαγών χώρων περιλαμβάνει τα κλειστά διαστήματα,b

Διαβάστε περισσότερα

To Je rhma tou Mergelyan

To Je rhma tou Mergelyan Diplwmatik ErgasÐa To Je rhma tou Mergelyan gia omoiìmorfh sôgklish poluwnômwn se sumpag uposônola tou migadikoô epipèdou. Ν. Παττακός Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Άνοιξη 008 Την Επιτροπή Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης Ενότητα 4: Ολοκλήρωση επί Καρτεσιανών γινομένων Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση ( ) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3

Αρµονική Ανάλυση ( ) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3 Αρµονική Ανάλυση (2017 2018) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3 0. (α) Εστω f L (T). είξτε ότι σ n ( f ) f n N. (ϐ) Εστω f L (T). είξτε ότι (γ) είξτε ότι S n ( f ) f + n k=1 sin(kt) k n k= n [Υπόδειξη: Για το (γ) ϑεωρήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΝΙΚΟΛΑΟΣ M. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ: «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις: Θεωρία και Εφαρμογές» η Έκδοση, Αυτοέκδοση) Αθήνα, ΜΑΡΤΙΟΣ 06, Εξώφυλλο: ΜΑΛΑΚΟ, ΕΥΔΟΞΟΣ: 5084750, ISBN: 978-960-93-7366-

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα 33.4.Συνεχείς συναρτήσεις Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης είναι θεμελιώδης και μελετάται κατ αρχήν για συναρτήσεις μιας και κατόπιν δύο ή περισσότερων μεταβλητών στα μαθήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση α) Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ]

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αρμονική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αρμονική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης Μιχάλης Παπαδημητράκης Αρμονική Ανάλυση Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Περιεχόμενα 1 Το ολοκλήρωμα Lebesgue. 1 1.1 Σύνολα μηδενικού μέτρου..................................... 1 1.2 Η συλλογή C

Διαβάστε περισσότερα

π B = B και άρα η π είναι ανοικτή απεικόνιση.

π B = B και άρα η π είναι ανοικτή απεικόνιση. 3 Παράρτημα 2 Παρατηρήσεις, ασκήσεις και Διορθώσεις Παράγραφος ) Σελίδα, : Παρατηρούμε τα ακόλουθα για το χώρο πηλίκο / Y : Y = / Y και (α) { } (β) = Y / Y { } Επίσης από τον τύπο () έπεται ιδιαίτερα ότι

Διαβάστε περισσότερα

35 Χρήσιμες Προτάσεις με αποδείξεις Γ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

35 Χρήσιμες Προτάσεις με αποδείξεις Γ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης 4 5 35 Χρήσιμες Προτάσεις με αποδείξεις Γ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης Περίληψη: Στο ένθετο αυτό περιλαμβάνονται 35 βασικές προτάσεις, μικρά λήμματα χρήσιμα για τις εξετάσεις. Μας βοηθούν να «ξεκλειδώνουμε»

Διαβάστε περισσότερα

I = 1. cos z. dz = = 1 z 2 cos z + 2z sin z + 2 cos z 2. z(z π) 3 dz. f(re iθ. f(z)

I = 1. cos z. dz = = 1 z 2 cos z + 2z sin z + 2 cos z 2. z(z π) 3 dz. f(re iθ. f(z) ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ η Σειρά Ασκήσεων στη Μιγαδική Ανάλυση. Χρησιμοποιώντας τους ολοκληρωτικούς τύπους Cauchy υπολογίστε το ολοκλήρωμα I = πi z(z π) 3 dz,

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = lim f n (t) = d(t, x n ) d(t, x) = f(t)

f(x) = lim f n (t) = d(t, x n ) d(t, x) = f(t) Κεφάλαιο 7 Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων 7.1 Ακολουθίες συναρτήσεων: κατά σημείο σύγκλιση Ορισμός 7.1.1. Εστω X σύνολο, (Y, ρ) μετρικός χώρος και f n, f : X Y (n = 1, 2,...). Λέμε ότι η ακολουθία συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον Χώροι πηλίκα Έστω διανυσματικός χώρος και Y διανυσματικός υπόχωρος του. Για κάθε θεωρούμε το σύμπλοκο σχετικά με τον Y, = + y y Y = + Y ορ { : } δηλαδή το είναι η παράλληλη μεταφορά του Y κατά το διάνυσμα.

Διαβάστε περισσότερα

f x 0 για κάθε x και f 1

f x 0 για κάθε x και f 1 06 4.2 Το Λήμμα του Uysoh το Λήμμα της εμφύτευσης και το θεώρημα μετρικοποίησης του Uysoh. Ο κύριος στόχος αυτής της παραγράφου είναι η απόδειξη ενός θεμελιώδους αποτελέσματος γνωστού ως το Λήμμα του Uysoh.

Διαβάστε περισσότερα

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους 121 5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να μελετήσουμε την έννοια της σύγκλισης σε γενικούς τοπολογικούς χώρους, πέραν των μετρικών χώρων. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει ( πρβλ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Θεώρημα 1 Έστω ¹ X συμπαγής χώρος Hausdorff και έστω C R (X η πραγματική άλγεβρα όλων των συνεχών συναρτήσεων f : X R. Έστω ότι ένα υποσύνολο A C R (X (1 το A είναι υπάλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Περίληψη του μαθήματος Μιχάλης Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1η εβδομάδα. Στα πρώτα δύο μαθήματα είπαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη 94 Ένας χώρος με νόρμα (, ( ( ( ϕ : : ϕ =, ( 4. Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια λέγεται αυτοπαθής ( refleive, αν η κανονική εμφύτευση,, είναι επί του, δηλαδή ϕ =. Παρατηρούμε ότι ένας αυτοπαθής χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace Στην

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1), Κεφάλαιο 6 Συμπάγεια 6.1 Ορισμός της συμπάγειας Οπως θα φανεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εισάγει την έννοια του συμπαγούς μετρικού χώρου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενα δεύτερο μάθημα στις πιθανότητες Περιεχόμενα Μέρος I Γνώσεις Θεωρίας Μέτρου 1 1 σ-άλγεβρες 3 1.1 σ-άλγεβρες 3 1.2 Παραγόμενη σ-άλγεβρα 5 1.3 Τα σύνολα Borel 6 Ασκήσεις 7 2 Μέτρα 9 2.1 Μέτρα σε μετρήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

j=1 x n (i) x s (i) < ε.

j=1 x n (i) x s (i) < ε. Κεφάλαιο 5 Πληρότητα 5.1 Πλήρεις μετρικοί χώροι Ορισμός 5.1.1 (πλήρης μετρικός χώρος). Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) λέγεται πλήρης (complete) αν κάθε ρ βασική ακολουθία (x n ) στον X είναι ρ συγκλίνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

a n = sup γ n. lim inf n n n lim sup a n = lim lim inf a n = lim γ n. lim sup a n = lim β n = 0 = lim γ n = lim inf a n. 2. a n = ( 1) n, n = 1, 2...

a n = sup γ n. lim inf n n n lim sup a n = lim lim inf a n = lim γ n. lim sup a n = lim β n = 0 = lim γ n = lim inf a n. 2. a n = ( 1) n, n = 1, 2... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β.ΒΛΑΧΟΥ, Α. ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Φθινόπωρο 2013 1 Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι για την συγγραφή αυτών των σημειώσεων χρησιμοποιήσαμε ιδιαίτερα α)το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 1: Νόρμες Διανυσμάτων και Πινάκων Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Περιεχόμενα 1. Το εξωτερικό μέτρο Lebesgue 2 2. Mετρήσιμα σύνολα 4 3. Η κανονικότητα του μέτρου Lebesgue

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι 36 6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι Έστω R διάστημα και f : R συνεχής συνάρτηση τότε, όπως γνωρίζουμε από τον Απειροστικό Λογισμό, η f έχει την ιδιότητα της ενδιάμεσου τιμής. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Λογισμός 4. Ενότητα 2: Ορισμός του ολοκληρώματος. Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Λογισμός 4. Ενότητα 2: Ορισμός του ολοκληρώματος. Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ορισμός του ολοκληρώματος. Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ. και σε κάθε γειτονιά του z

7. ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ. και σε κάθε γειτονιά του z 7. ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Ένα σημείο λέγεται ανώμαλο σημείο της συνάρτησης f( ) αν η f( ) δεν είναι αναλυτική στο και σε κάθε γειτονιά του υπάρχει ένα τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

6. Αρµονικές συναρτήσεις και συνοριακά προβλήµατα (Dirichlet).

6. Αρµονικές συναρτήσεις και συνοριακά προβλήµατα (Dirichlet). 6 Αρµονικές συναρτήσεις και συνοριακά προβλήµατα (Diichlet) Aρµονικές συναρτήσεις Ορισµός 61 Εστω E είναι ανοικτό σύνολο και f : E είναι µια πραγµατική συνάρτηση δύο πραγµατικών µεταβλητών και y Θα λέµε

Διαβάστε περισσότερα

~ 1 ~ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. αν ικανοποιούνται τα ακόλουθα:

~ 1 ~ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. αν ικανοποιούνται τα ακόλουθα: ~ ~ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ α) Μια συνάρτηση f () = uy (, ) + vy (, ) έχει παράγωγο σε ένα σημείο = + y αν ικανοποιούνται τα ακόλουθα: ) Οι πρώτες μερικές παράγωγοι u( y,

Διαβάστε περισσότερα

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν.

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. 93 4 Διαχωριστικά αξιώματα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τα λεγόμενα διαχωριστικά αξιώματα και εξετάζουμε τις βασικές ιδιότητές τους. Ένα από αυτά το έχουμε ήδη εισαγάγει δηλαδή το αξίωμα Husdorff ( ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: :

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: : Η θεωρία στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ υκείου Τι λέμε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ; Έστω ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το μία διαδικασία (κανόνα), με την

Διαβάστε περισσότερα

( y = 2, x R) και ( y = 0, x R ) ή ισοδύναμα πάνω στην ευθεία z = 2

( y = 2, x R) και ( y = 0, x R ) ή ισοδύναμα πάνω στην ευθεία z = 2 ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΕΜΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ α) Η f ( ) έχει πραγματικό μέρος uxy (, ) = ycosxκαι φανταστικό μέρος vxy (, ) = y sinx, όπου = x+ iy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ [] ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ α) Δείτε στις «Σημειώσεις Μιγαδικού Λογισμού» σελ β) Ας είναι ux (, ) = x+ cos( π ) και vx (, ) = cos( π x) το πραγματικό και το φανταστικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

~ 1 ~ ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

~ 1 ~ ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ~ ~ ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ α) Μια συνάρτηση f ( ) u( x, y) iv( x, y ) έχει παράγωγο σε ένα σημείο x iy αν ικανοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Ορισμός και παραδείγματα Ορισμός 1.1.1 μετρική). Εστω X ένα μη κενό σύνολο. Μετρική στο X λέγεται κάθε συνάρτηση ρ : X X R με τις παρακάτω ιδιότητες: i) ρx, y) για κάθε x,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλυτικός δείκτης και η χαρακτηριστική του Euler 1

Ο αναλυτικός δείκτης και η χαρακτηριστική του Euler 1 Ο αναλυτικός δείκτης και η χαρακτηριστική του Euler 1 Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης users.uoa.gr/ iandroul iandroul@math.uoa.gr Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Άλγεβρας-Γεωμετρίας Περίληψη Στη διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace Στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 4 Ενότητα 15

Λογισμός 4 Ενότητα 15 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 15: Αρμονικές συναρτήσεις. Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. (0.1) όπου z = x + iy. Όταν z = iy τότε ο ανωτέρω τύπος παίρνει την μορφή. e dz = (0.3)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. (0.1) όπου z = x + iy. Όταν z = iy τότε ο ανωτέρω τύπος παίρνει την μορφή. e dz = (0.3) 4. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η εκθετική συνάρτηση Η εκθετική συνάρτηση την σχέση e, ή exp( ) όπως εναλλακτικά συμβολίζεται, ορίζεται από x e = e (os y+ isin y) (0.) όπου = x + iy. Όταν = iy τότε ο ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές και σειρές Fourier

Συντελεστές και σειρές Fourier Κεφάλαιο 3 Συντελεστές και σειρές Fourier Κύριες βιβλιογραφικές αναφορές για αυτό το Κεφάλαιο είναι οι Zygmund 22, Katznelson 24 και Stein and Shakarchi 211. 3.1 Συντελεστές Fourier μιας ολοκληρώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x =

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x = ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

G n. n=1. n=1. n=1 G n) = m (E). n=1 G n = k=1

G n. n=1. n=1. n=1 G n) = m (E). n=1 G n = k=1 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Επαναληπτικές Εξετάσεις στη Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωση Θέμα. Εστω R Lebesgue μετρήσιμο σύνολο. (αʹ) Να αποδειχθεί ότι για κάθε ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L -σύγκλιση σειρών Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου wwwaskisopolisgr έκδοση 5-6 wwwaskisopolisgr ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Κολάσης Χαράλαμπος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

~ 1 ~ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

~ 1 ~ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ~ ~ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 04 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ α) Δείτε στις «Σημειώσεις Μιγαδικού Λογισμού» β) Η συνάρτηση f ( ) γράφεται f x y + x + y x y + x + y xy ( ) ( ) ( ) ( ) Το πραγματικό και

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Μιγαδική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Μιγαδική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης Μιχάλης Παπαδημητράκης Μιγαδική Ανάλυση Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Περιεχόμενα Οι μιγαδικοί αριθμοί.. Οι μιγαδικοί αριθμοί..................................2 Το Ĉ, η στερεογραφική προβολή και

Διαβάστε περισσότερα

B = F i. (X \ F i ) = i I

B = F i. (X \ F i ) = i I Κεφάλαιο 3 Τοπολογία μετρικών χώρων Ομάδα Α 3.1. Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το G \ F είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Κολάσης Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Περίληψη του μαθήματος Μιχάλης Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1η εβδομάδα. Στα πρώτα δύο μαθήματα είπαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( )

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( ) Παράρτηµα Β Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης Β1 Χώροι Baach Βάσεις Schauder Στο εξής συµβολίζουµε µε Z,, γραµµικούς (διανυσµατικούς) χώρους πάνω απ το ίδιο σώµα K = ή και γράφουµε απλά

Διαβάστε περισσότερα

Π Κ Τ Μ Ε Μ Λύσεις των ασκήσεων

Π Κ Τ Μ Ε Μ Λύσεις των ασκήσεων Π Κ Τ Μ Ε Μ Λύσεις των ασκήσεων Πρ. Η f : [0, ] R είναι συνεχής στο [0, ]. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Bolzao- Weierstraß δείξτε ότι η f είναι φραγμένη στο [0, ]. Μην επικαλεστείτε κάποιο άλλο θεώρημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. Παπαδημητράκης. 1 ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χρησιμοποιούμε τα σύμβολα f και f() d για να συμβολίσουμε όλα μαζί τα αόριστα ολοκληρώματα της f σε ένα διάστημα I. Δηλαδή, γράφουμε f = f + c ή f() d =

Διαβάστε περισσότερα

1 Το ϑεώρηµα του Rademacher

1 Το ϑεώρηµα του Rademacher Το ϑεώρηµα του Rademacher Νικόλαος Μουρδουκούτας Περίληψη Σε αυτήν την εργασία ϑα αποδείξουµε το ϑεώρηµα του Rademacher, σύµφωνα µε το οποίο κάθε Lipschiz συνάρτηση f : R m είναι διαφορίσιµη σχεδόν παντού.

Διαβάστε περισσότερα

Όριο και συνέχεια πραγματικής συνάρτησης

Όριο και συνέχεια πραγματικής συνάρτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Όριο και συνέχεια πραγματικής συνάρτησης Αγνοώ το πώς με βλέπει ο κόσμος αλλά στον εαυτό μου, φαίνομαι σαν να μην ήμουν τίποτα άλλο από ένα αγοράκι που παίζει στην ακρογιαλιά και κατά καιρούς

Διαβάστε περισσότερα

Απειροσ τικός Λογισμός ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απειροσ τικός Λογισμός ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών - Περιεχόμενα Υπακολουθίες και βασικές ακολουθίες. Υπακολουθίες. Θεώρημα Bolzno Weierstrss.αʹ Απόδειξη με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

R f. P = {a = x 0 < x 1 < x 2 <... < x n = b} m k = inf{f(x) : x k x x k+1 } και M k = sup{f(x) : x k x x k+1 }

R f. P = {a = x 0 < x 1 < x 2 <... < x n = b} m k = inf{f(x) : x k x x k+1 } και M k = sup{f(x) : x k x x k+1 } Σημειώσεις Θεωρίας Μέτρου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2014 ii Πρώτη έκδοση, πιθανόν με τυπογραφικά λάθη. Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1 σ-άλγεβρες 5 1.1 Άλγεβρες και σ-άλγεβρες.........................

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ).

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ). Κεφάλαιο 4 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα 411 Ερώτηση θεωρίας 1 Η θεωρία και τι προσέχουμε Πότε μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (, ) αβ; Απάντηση Μια συνάρτηση f θα λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ o A. Έστω f µια συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστηµα [α, ]. Αν G είναι µια παράγουσα της f στο [α, ], τότε να δείξετε ότι f(t)

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 2. H εξίσωση θερμότητας.

KΕΦΑΛΑΙΟ 2. H εξίσωση θερμότητας. 1 Εισαγωγή KΕΦΑΛΑΙΟ H εξίσωση θερμότητας Εστω είναι ανοικτό σύνολο του με γνωστή θερμοκρασία στο σύνορό του κάθε χρονική στιγμή και γνωστή αρχική θερμοκρασία σε κάθε σημείο του Τότε οι φυσικοί νόμοι μας

Διαβάστε περισσότερα

Apì ton diakritì kôbo ston q ro tou Gauss

Apì ton diakritì kôbo ston q ro tou Gauss Apì ton diaritì Ôbo ston q ro tou Gauss 1 Isoperimetri anisìthta sto diaritì Ôbo Θεωρούμε την οικογένεια J των συναρτήσεων J : [0 1] [0 ) που ικανοποιούν τα εξής: J0) = J1) = 0. Για κάθε a b [0 1] a +

Διαβάστε περισσότερα

Δώδεκα Αποδείξεις του. Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας

Δώδεκα Αποδείξεις του. Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας Δώδεκα Αποδείξεις του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας Mία εκδοχή της αρχικής απόδειξης του Gauss f ( z) = T ( z) + iu ( z) T = r cos φ + Ar 1 cos(( 1) φ + α) + + L cosλ U = r si φ + Ar 1 si(( 1) φ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η s n δεν συγκλίνει λέμε ότι η σειρά αποκλίνει.

Όταν η s n δεν συγκλίνει λέμε ότι η σειρά αποκλίνει. Όταν η s δεν συγκλίνει λέμε ότι η σειρά αποκλίνει. Παρατήρηση: Το αντίστροφο του προηγουμένου θεωρήματος δεν ισχύει. Παράδειγμα η σειρά με νιοστό όρο α = +-. Τότε lim α =0. Όμως s =α +α + +α = - + 3- +...+

Διαβάστε περισσότερα

y = 2 x και y = 2 y 3 } ή

y = 2 x και y = 2 y 3 } ή ΘΕΜΑ Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί z, w για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις z = και w i =. i). Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των z και w. ii). Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν μιγαδικοί αριθμοί z,

Διαβάστε περισσότερα

convk. c i c i t i. c i u i c < c i φ i (F (ω)) c < ( ) c i m i < i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

convk. c i c i t i. c i u i c < c i φ i (F (ω)) c < ( ) c i m i < i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 Ολοκλήρωση συναρτήσεων με τιμές σε χώρους Baach Αν (Ω, S, µ είναι χώρος μέτρου και (X, είναι χώρος Baach, μια συνάρτηση F : Ω X θα λέγεται ασθενώς μετρήσιμη (αντίστοιχα, ασθενώς ολοκληρώσιμη αν για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μέϑοδοι Εφαρμοσμένων Μαϑηματιϰών (ΜΕΜ 274) Λύσεις Θεμάτων Εξέτασης Ιούνη 2019

Μέϑοδοι Εφαρμοσμένων Μαϑηματιϰών (ΜΕΜ 274) Λύσεις Θεμάτων Εξέτασης Ιούνη 2019 Μέϑοδοι Εφαρμοσμένων Μαϑηματιϰών ΜΕΜ 74 Λύσεις Θεμάτων Εξέτασης Ιούνη 9 Ζήτημα Α Α. Δείξτε ότι αν p, q πραγματιϰά πολυώνυμα ίδιου βαϑμού, τότε p q ϰαϑώς ±. Λύση. Αρϰεί να δείξουμε ότι για με αρϰετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

βαθμού 1 με A 2. Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά και ελάχιστα πολυώνυμα των

βαθμού 1 με A 2. Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά και ελάχιστα πολυώνυμα των Ασκήσεις 6 Ασκήσεις Ελάχιστο Πολυώνυμο Βασικά σημεία Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου πίνακα και ιδιότητές του Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου γραμμικής απεικόνισης και ιδιότητές του Κριτήριο διαγωνισιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

A, και εξετάστε αν είναι διαγωνίσιμη.

A, και εξετάστε αν είναι διαγωνίσιμη. Ασκήσεις 6 Ασκήσεις Ελάχιστο Πολυώνυμο Βασικά σημεία Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου πίνακα και ιδιότητές του Θεώρημα (Κριτήριο διαγωνισιμότητας) Ένας είναι διαγωνίσιμος αν και μόνο αν ( x) γινόμενο διακεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΚΑ Α. = g(t)dt, x [0, 1] i) είξτε ότι F(x) > 0 για κάθε x (0, 1] ii) είξτε ότι f(x)g(x) > F(x) για κάθε x (0, 1] και G(x) για κάθε x (0, 1]

4 η ΕΚΑ Α. = g(t)dt, x [0, 1] i) είξτε ότι F(x) > 0 για κάθε x (0, 1] ii) είξτε ότι f(x)g(x) > F(x) για κάθε x (0, 1] και G(x) για κάθε x (0, 1] ΜΑΘΗΜΑ 48 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 η ΕΚΑ Α 3. Έστω f συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση στο [, ], µε f() >. ίνεται επίσης συνάρτηση g συνεχής στο [, ], για την οποία ισχύει g() > για κάθε [, ] Ορίζουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

(s n (f)) g = s n (f g) = f (s n (g)). s n (f) g = (f D n ) g = f (D n g) = f (g D n ) = f s n (g). K n (x)g δ (x) dx. K n (x) dx.

(s n (f)) g = s n (f g) = f (s n (g)). s n (f) g = (f D n ) g = f (D n g) = f (g D n ) = f s n (g). K n (x)g δ (x) dx. K n (x) dx. Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue (11 1) 3ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω f, g : T C ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Δείξτε ότι, για κάθε n N, (s n (f)) g = s n (f g) = f (s n (g)). Υπόδειξη. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 + t + s t. 1 + t + s

1 + t + s t. 1 + t + s Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι Ομάδα Α 1.1. Εστω (X, ) χώρος με νόρμα. Δείξτε ότι η νόρμα είναι άρτια συνάρτηση και ικανοποιεί την ανισότητα x y x y για κάθε x, y X. Υπόδειξη. Για κάθε x X έχουμε x = ( 1)x

Διαβάστε περισσότερα

Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ

Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ 8 5 Το θεώρημα Kre-Mlm Βασικές ιδιότητες συμπαγών και κυρτών συνόλων. Ορισμός 5. Έστω X διανυσματικός χώρος και Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ λέγεται ακραίο ( extreme ) σημείο του Κ, αν δεν είναι γνήσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ , Β= 1 y, όπου y 0. , όπου y 0.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ , Β= 1 y, όπου y 0. , όπου y 0. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 Ιουνίου 8:-: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα (Α) ( 5 μονάδες) Δίδονται οι πίνακες Α=,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 3ο : Δίνεται η συνάρτηση f :(,) R με f() η οποία για κάθε (,

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Β Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις Παράγωγος συνάρτησης μιγαδικής μεταβλητής Πριν ορίσουμε την παράγωγο μιας μιγαδικής συνάρτησης f(z) θα σταθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Μιχαήλ Μαριάς, Καθηγητής Δημήτριος Μπετσάκος, Καθηγητής (επιβλέπων) iii

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Μιχαήλ Μαριάς, Καθηγητής Δημήτριος Μπετσάκος, Καθηγητής (επιβλέπων) iii Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οι Τύποι και η Συνάρτηση του Green Διπλωματική Εργασία Σοφία Γλυκίδου Θεσσαλονίκη, 217 Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y.

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y. 2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. Έστω ( X, ) και (, ) X Y {( x, ) : x X και Y} Y χώροι με νόρμα. Τότε ο διανυσματικός χώρος = ( με τις συνήθεις κατά σημείο πράξεις ) γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012) Τμήμα Θ. Αποστολάτου & Π. Ιωάννου 1 Σειρές O Ζήνων ο Ελεάτης (490-430 π.χ.) στη προσπάθειά του να υποστηρίξει

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Υπακολουθίες και ακολουθίες Cuchy Σειρές πραγματικών αριθμών 3 3 Ομοιόμορφη συνέχεια 3 4 Ολοκλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα