i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),"

Transcript

1 Κεφάλαιο 6 Συμπάγεια 6.1 Ορισμός της συμπάγειας Οπως θα φανεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εισάγει την έννοια του συμπαγούς μετρικού χώρου. Ο πλέον εύληπτος είναι αυτός της ακολουθιακής συμπάγειας, ο οποίος γενικεύει την «ιδιότητα Bolzano Weierstrass» των κλειστών διαστημάτων [a, b] της πραγματικής ευθείας στο πλαίσιο των μετρικών χώρων. Θα μπορούσαμε να δώσουμε τον εξής ορισμό: Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) λέγεται (ακολουθιακά) συμπαγής αν κάθε ακολουθία (x n ) στον X έχει υπακολουθία (x kn ) η οποία συγκλίνει σε κάποιο x X. Ξεκινάμε από έναν διαφορετικό ορισμό της συμπάγειας, ο οποίος μπορεί να δοθεί και στο γενικότερο πλαίσιο των τοπολογικών χώρων και βασίζεται στην ιδέα ότι οι συμπαγείς μετρικοί χώροι έχουν από πολλές απόψεις τη «δομή ενός πεπερασμένου μετρικού χώρου». Στην επόμενη παράγραφο δείχνουμε ότι οι δύο ορισμοί είναι ισοδύναμοι και ότι η συμπάγεια συνδέεται στενά με την έννοια της πληρότητας (στους λεγόμενους «ολικά φραγμένους» μετρικούς χώρους). Ορισμός (κάλυμμα). Εστω X τυχόν μη κενό σύνολο και A X. Μια οικογένεια (U i ) i I υποσυνόλων του X λέγεται κάλυμμα του A αν A i I U i. Αν για κάποιο J I ισχύει A i J U i, τότε λέμε ότι η (U i ) i J είναι υποκάλυμμα του (U i ) i I για το A. Ορισμός (ανοικτό κάλυμμα). Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και (U i ) i I οικογένεια ανοικτών υποσυνόλων του X. Η (U i ) i I λέγεται ανοικτό κάλυμμα του X, αν X = i I U i. Γενικότερα, αν A X, η (U i ) i I λέγεται ανοικτό κάλυμμα του A, αν A i I U i.

2 104 Συμπαγεια Ορισμός (συμπάγεια). Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος. Ο X λέγεται συμπαγής (compact) αν κάθε ανοικτό κάλυμμα του X έχει πεπερασμένο υποκάλυμμα. Με άλλα λόγια, αν ισχύει το εξής: Για κάθε οικογένεια (U i ) i I ανοικτών υποσυνόλων του X που ικανοποιεί την X = i I U i μπορούμε να βρούμε m N και i 1,..., i m I ώστε X = U i1 U im. Ενα υποσύνολο K του X λέγεται συμπαγές, αν είναι συμπαγής μετρικός χώρος με τη σχετική μετρική. Αυτό είναι ισοδύναμο με το εξής: για κάθε κάθε κάλυμμα (V i ) i I του K από ανοικτά υποσύνολα του X, υπάρχει πεπερασμένο υποκάλυμμα (V ij ) m j=1, ώστε K m j=1 V i j (άσκηση). Παραδείγματα (α) Ενας διακριτός μετρικός χώρος (X, δ) είναι συμπαγής αν και μόνον αν το X είναι πεπερασμένο σύνολο. (β) Το σύνολο των πραγματικών αριθμών R με τη συνήθη μετρική δεν είναι συμπαγής μετρικός χώρος. Πράγματι, αν θεωρήσουμε το ανοικτό κάλυμμα {( n, n)} n N, τότε αυτό δεν έχει πεπερασμένο υποκάλυμμα. (γ) Το σύνολο S l = {x = (x n ) l : x = 1} δεν είναι συμπαγές υποσύνολο του l. Πράγματι θεωρούμε το ανοικτό κάλυμμα {B(x, 1/2) : x S l }, το οποίο δεν έχει πεπερασμένο υποκάλυμμα, διότι e n e m = 1 για n, m N, n m. (δ) Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος, x X και (x n ) στον X ώστε x n x. Το σύνολο K = {x n : n = 1, 2,...} {x} είναι συμπαγές στον X. Πράγματι έστω (G i ) i I ανοικτό κάλυμμα του K. Τότε υπάρχει i 0 I ώστε x G i0. Αφού x n x και το G i0 είναι ανοικτό, υπάρχει N N ώστε x n G i0 για κάθε n > N. Για κάθε 1 j N υπάρχει i j I ώστε x j G ij. Τότε, K N j=0 G i j. Πρόταση Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και έστω K συμπαγές υποσύνολο του X. Τότε, το K είναι κλειστό στον X. Απόδειξη. Εστω y X \ K. Για κάθε x K θέτουμε δ x := ρ(x,y) 2. Οι μπάλες {B(x, δ x ) : x K} αποτελούν ανοικτό κάλυμμα του K. Άρα, υπάρχουν x 1, x 2,..., x m K ώστε K m j=1 B(x j, δ xj ). Εστω δ = min{δ xj : j = 1, 2,..., m} > 0. Τότε, B(y, δ) X \ K. Πράγματι, αν x K τότε υπάρχει 1 j m ώστε ρ(x, x j ) < δ xj. Άρα, ρ(x, y) ρ(y, x j ) ρ(x j, x) > 2δ xj δ xj δ, δηλαδή x / B(y, δ). Δείξαμε ότι το X \ K είναι ανοικτό, συνεπώς το K είναι κλειστό. Πρόταση Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και έστω K μη κενό, συμπαγές υποσύνολο του X. Τότε, το K είναι φραγμένο υποσύνολο του X.

3 6.2 Χαρακτηρισμος της συμπαγειας 105 Απόδειξη. Επιλέγουμε τυχόν x X και θεωρούμε την οικογένεια {B(x, n) : n N}. Παρατηρήστε ότι αυτή είναι ανοικτό κάλυμμα του X, άρα και του K: K B(x, n). n=1 Αφού το K είναι συμπαγές, υπάρχουν n 1,..., n m N ώστε K B(x, n 1 ) B(x, n m ). Αν θέσουμε r = max{n 1,..., n m } έχουμε B(x, n j ) B(x, r) για κάθε j = 1,..., m, δηλαδή K B(x, r). Συνεπώς, το K είναι φραγμένο. Πρόταση Εστω (X, ρ) συμπαγής μετρικός χώρος και F κλειστό υποσύνολο του X. Τότε, το F είναι συμπαγές. Απόδειξη. Εστω (U i ) ανοικτό κάλυμμα του F. Τότε η οικογένεια {X \ F } {U i : i I} αποτελεί ανοικτό κάλυμμα του X (εξηγήστε γιατί). Αφού ο X είναι συμπαγής, υπάρχουν i 1,..., i k I ώστε X = U i1... U ik (X \ F ). Τότε, F U i1... U ik. 6.2 Χαρακτηρισμός της συμπάγειας Σκοπός μας σε αυτή την παράγραφο είναι να χαρακτηρίσουμε τους συμπαγείς μετρικούς χώρους μέσω ακολουθιών. Οπως θα δούμε, ένας μετρικός χώρος (X, ρ) είναι συμπαγής αν και μόνο αν έχει την ιδιότητα Bolzano Weierstrass: δηλαδή, αν κάθε άπειρο υποσύνολο A του X έχει τουλάχιστον ένα σημείο συσσώρευσης στο X (A ). Στην πορεία θα δώσουμε άλλον έναν χρήσιμο χαρακτηρισμό της συμπάγειας: ο (X, ρ) είναι συμπαγής αν και μόνο αν είναι πλήρης και ολικά φραγμένος. Δίνουμε πρώτα τους απαραίτητους ορισμούς. Ορισμός (ακολουθιακά συμπαγής χώρος). Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος. Ο X λέγεται ακολουθιακά συμπαγής (sequentially compact) αν κάθε ακολουθία (x n ) στον X έχει υπακολουθία (x kn ) η οποία συγκλίνει σε κάποιο x X. Ορισμός (ολικά φραγμένος χώρος). Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) λέγεται ολικά φραγμένος (totally bounded) αν για κάθε ε > 0 υπάρχουν m N και x 1,..., x m X ώστε X = m B(x i, ε). i=1 Δηλαδή, για κάθε ε > 0 μπορούμε να βρούμε πεπερασμένα το πλήθος σημεία στο χώρο ώστε οι μπάλες με κέντρα αυτά σημεία και ακτίνα το δοσμένο ε > 0 να καλύπτουν το χώρο.

4 106 Συμπαγεια Γενικότερα, αν (X, ρ) είναι μετρικός χώρος και A X, τότε το A λέγεται ολικά φραγμένο αν για κάθε ε > 0 υπάρχουν x 1,..., x m X ώστε A m B(x i, ε). i=1 Με βάση τον ορισμό που δώσαμε, αν το A X είναι ολικά φραγμένο τότε κάθε B A είναι επίσης ολικά φραγμένο (εξηγήστε γιατί). Παρατηρήστε επίσης ότι μπορούμε να απαιτήσουμε τα «κέντρα» x i να ανήκουν στο A: πράγματι, ας υποθέσουμε ότι το A είναι ολικά φραγμένο και ας θεωρήσουμε τυχόν ε > 0. Υπάρχουν x 1,..., x m X ώστε A m i=1 B(x i, ε/2). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλες οι B(x i, ε/2) έχουν μη κενή τομή με το A (αλλιώς θα «διώχναμε» τις περιττές από αυτές). Μπορούμε λοιπόν να βρούμε a i B(x i, ε/2) A, i = 1,..., m. Τότε, a 1,..., a m A και B(x i, ε/2) B(a i, ε) (εξηγήστε γιατί). Συνεπώς, A m B(a i, ε). i=1 Παραδείγματα (α) Ο (R, ) δεν είναι είναι ολικά φραγμένος μετρικός χώρος. Αν ήταν, θα υπήρχαν x 1 < x 2 < < x k R ώστε R = k i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1), άτοπο. (β) Ενας διακριτός μετρικός χώρος (X, δ) είναι ολικά φραγμένος αν και μόνον αν το X είναι πεπερασμένο σύνολο (εξηγήστε γιατί). (γ) Ο n διάστατος κύβος του Hamming H n και ο κύβος του Hilbert H, είναι ολικά φραγμένοι χώροι (άσκηση). Θεώρημα (χαρακτηρισμός της συμπάγειας). Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα: (i) Ο (X, ρ) είναι συμπαγής. (ii) Κάθε άπειρο υποσύνολο A του X έχει τουλάχιστον ένα σημείο συσσώρευσης στο X (δηλαδή, A ). (iii) Ο X είναι ακολουθιακά συμπαγής. (iv) Ο X είναι πλήρης και ολικά φραγμένος. Απόδειξη. (i) (ii): Εστω A υποσύνολο του X το οποίο δεν έχει κανένα σημείο συσσώρευσης στο X. Τότε, για κάθε x X υπάρχει ε x > 0 ώστε B(x, ε x ) (A \ {x}) =. Θεωρούμε το ανοικτό κάλυμμα {B(x, ε x ) : x X} του X. Αφού ο X είναι συμπαγής, μπορούμε να βρούμε πεπερασμένο υποκάλυμμα. Δηλαδή, υπάρχουν x 1,..., x m X ώστε X = B(x 1, ε x1 ) B(x m, ε xm ).

5 6.2 Χαρακτηρισμος της συμπαγειας 107 Τότε, A = (A B(x 1, ε x1 )) (A B(x m, ε xm )). Ομως, για κάθε i = 1,..., m, από την B(x i, ε xi ) (A \ {x i }) = συμπεραίνουμε ότι Επεται ότι δηλαδή το A είναι πεπερασμένο σύνολο. A B(x i, ε xi ) {x i }. A {x 1,..., x m } (ii) (iii): Εστω (x n ) ακολουθία στον X. Θα δείξουμε ότι η (x n ) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. Θεωρούμε το σύνολο A = {x n : n N} των όρων της (x n ). Αν το A είναι πεπερασμένο σύνολο, τότε υπάρχουν x A και δείκτες k 1 < < k n < k n+1 < ώστε x kn = x για κάθε n N. Δηλαδή, η (x n ) έχει σταθερή υπακολουθία και το ζητούμενο ισχύει προφανώς. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το σύνολο A των όρων της (x n ) είναι άπειρο. Τότε, υπάρχει x X το οποίο είναι σημείο συσσώρευσης του A. Συνεπώς, σε κάθε περιοχή του x υπάρχουν άπειροι όροι της ακολουθίας (x n ) (διότι περιέχει άπειρα στοιχεία του A). Επιλέγοντας διαδοχικά ε = 1, 1 2,..., 1 n,... και χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα του x, μπορούμε να βρούμε γνησίως αύξουσα ακολουθία δεικτών (k n ) ώστε ρ(x, x kn ) < 1 n. Άρα, x k n x. (iii) (iv): Υποθέτουμε ότι ο (X, ρ) είναι ακολουθιακά συμπαγής. 1. Ο X είναι πλήρης. Εστω (x n ) βασική ακολουθία στον X. Από την υπόθεση, η (x n ) έχει υπακολουθία (x kn ) η οποία συγκλίνει σε κάποιο x X. Τότε, x n x (γνωρίζουμε ότι, σε κάθε μετρικό χώρο, αν μια βασική ακολουθία έχει συγκλίνουσα υπακολουθία τότε είναι συγκλίνουσα). 2. Ο X είναι ολικά φραγμένος. Με απαγωγή σε άτοπο: αν ο X δεν είναι ολικά φραγμένος, τότε υπάρχει ε > 0 με την εξής ιδιότητα: για κάθε m N και κάθε u 1,..., u m X ισχύει ( ) X \ m B(u j, ε). j=1 Χρησιμοποιώντας την ( ) ορίζουμε επαγωγικά ακολουθία (x n ) στον X ως εξής: επιλέγουμε τυχόν x 1 X και χρησιμοποιώντας την ( ) επιλέγουμε x 2 X \ B(x 1, ε). Παρατηρήστε ότι ρ(x 2, x 1 ) ε. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε επιλέξει x 1,..., x n έτσι ώστε, αν i, j {1,..., n} και i j τότε ρ(x i, x j ) ε. Τότε, χρησιμοποιώντας και πάλι την ( ), επιλέγουμε x n+1 X \ B(x 1, ε) B(x n, ε). Παρατηρήστε ότι ρ(x n+1, x i ) ε για κάθε i = 1,..., n.

6 108 Συμπαγεια Κατ αυτό τον τρόπο, ορίζεται ακολουθία (x n ) στον X με την εξής ιδιότητα: αν n m τότε ρ(x n, x m ) ε. Η ακολουθία (x n ) δεν έχει συγκλίνουσα υπακολουθία (εξηγήστε γιατί). Συνεπώς, καταλήγουμε σε άτοπο. (iv) (i): Με απαγωγή σε άτοπο. Υποθέτουμε ότι ο X δεν είναι συμπαγής. Τότε, υπάρχει ανοικτό κάλυμμα (U i ) i I του X το οποίο δεν έχει πεπερασμένο υποκάλυμμα. Δηλαδή, X = i I U i αλλά, για κάθε m N και κάθε i 1,..., i m I ισχύει X \ (U i1 U im ). Χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι ο X είναι ολικά φραγμένος, βρίσκουμε x 11,..., x 1N1 X ώστε X = N 1 j=1 B(x 1j, 1/2). Ισχυρισμός. Υπάρχει j 0 {1,..., N 1 } ώστε, για κάθε m N και κάθε i 1,..., i m I ισχύει B(x 1j0, 1/2) \ (U i1 U im ). [Πράγματι, αν κάθε B(x 1j, 1/2) καλυπτόταν από πεπερασμένα το πλήθος σύνολα της οικογένειας (U i ) i I τότε και ο X = N 1 j=1 B(x 1j, 1/2) θα καλυπτόταν από πεπερασμένα το πλήθος σύνολα της οικογένειας (U i ) i I, άτοπο]. Θέτουμε x 1 := x 1j0. Παρατηρούμε ότι, αφού B(x 1, 1/2) X, υπάρχουν x 21,..., x 2N2 X ώστε B(x 1, 1/2) N 2 j=1 B(x 2j, 1/2 2 ). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι B(x 1, 1/2) B(x 2j, 1/2 2 ) για κάθε j = 1,..., N 2, αλλιώς παραλείπουμε εκείνες τις B(x 2j, 1/2 2 ) που δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της B(x 1, 1/2). Οπως και στο προηγούμενο βήμα, βρίσκουμε j 1 {1,..., N 2 } ώστε, για κάθε m N και κάθε i 1,..., i m I ισχύει Θέτουμε x 2 := x 2j0. Παρατηρήστε ότι B(x 2j1, 1/2 2 ) \ (U i1 U im ). ρ(x 1, x 2 ) < = διότι B(x 1, 1/2) B(x 2, 1/2 2 ) (παίρνουμε w στην τομή τους και εφαρμόζουμε την τριγωνική ανισότητα). Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο (η απόδειξη του επαγωγικού βήματος είναι όμοια με αυτήν του δεύτερου βήματος). Επαγωγικά, ορίζεται ακολουθία (x n ) με τις παρακάτω ιδιότητες:

7 6.2 Χαρακτηρισμος της συμπαγειας 109 (i) Για κάθε n N, για κάθε m N και κάθε i 1,..., i m I ισχύει B(x n, 1/2 n ) \ (U i1 U im ) (η B(x n, 1/2 n ) δεν καλύπτεται από καμία πεπερασμένη υποοικογένεια της (U i ) i I ). (ii) Για κάθε n N, Εχουμε δει ότι η n=1 ρ(x n, x n+1 ) < 3 2 n+1. 3 ρ(x n, x n+1 ) 2 n+1 < εξασφαλίζει ότι η (x n ) είναι βασική ακολουθία στον X. Εχουμε υποθέσει ότι ο X είναι πλήρης, άρα, υπάρχει x X ώστε x n x. Καταλήγουμε σε άτοπο ως εξής: αφού η (U i ) i I καλύπτει τον X, υπάρχει i 0 I ώστε x U i0. Το U i0 είναι ανοικτό, άρα υπάρχει δ > 0 ώστε B(x, δ) U i0. Βρίσκουμε n N ώστε 1/2 n < δ/2 και ρ(x n, x) < δ/2 (αυτό είναι δυνατό, διότι x n x και 1/2 n 0). Τότε, για κάθε z B(x n, 1/2 n ) έχουμε Αυτό σημαίνει ότι n=1 ρ(z, x) ρ(z, x n ) + ρ(x n, x) < 1 2 n + δ 2 < δ. B(x n, 1/2 n ) B(x, δ) U i0, το οποίο είναι άτοπο αφού, από την κατασκευή που κάναμε, η B(x n, 1/2 n ) δεν καλύπτεται από καμία πεπερασμένη υποοικογένεια της (U i ) i I. Σχετικοί με την απόδειξη του θεωρήματος είναι οι παρακάτω χαρακτηρισμοί του ολικά φραγμένου και του πλήρους μετρικού χώρου: (i) Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) είναι ολικά φραγμένος αν και μόνον αν κάθε ακολουθία (x n ) στον X έχει βασική υπακολουθία. (ii) Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) είναι πλήρης αν και μόνο αν κάθε άπειρο, ολικά φραγμένο υποσύνολο του X έχει σημείο συσσώρευσης. Στο υπόλοιπο αυτής της παραγράφου περιγράφουμε εν συντομία την απόδειξη αυτών των δύο προτάσεων. Λήμμα Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και έστω A = {x n : n N} το σύνολο των όρων μιας ακολουθίας (x n ) στο Χ. Τότε ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Αν η (x n ) είναι βασική ακολουθία, τότε το A είναι ολικά φραγμένο. (β) Αν το A είναι ολικά φραγμένο, τότε η (x n ) έχει βασική υπακολουθία.

8 110 Συμπαγεια Απόδειξη. (α) Εστω ε > 0. Επειδή η (x n ) είναι βασική υπάρχει n 0 N ώστε αν m, n n 0 τότε ρ(x n, x m ) < ε. Παρατηρούμε ότι άρα το A είναι ολικά φραγμένο. A n 0 i=1 B(x i, ε), (β) Αφού το A είναι ολικά φραγμένο υπάρχουν C1, 1..., Ck 1 1 A με diam(ci 1) 1 για i = 1,..., k 1 και A = k 1 i=1 C1 i (ως {Ci 1 } παίρνουμε τις τομές του A με πεπερασμένες το πλήθος ανοικτές μπάλες ακτίνας 1/2 που η ένωσή τους καλύπτει το A). Επειδή το A περιέχει άπειρους όρους της ακολουθίας (σαν σύνολο βέβαια μπορεί να είναι πεπερασμένο) και τα Ci 1 είναι πεπερασμένα το πλήθος, κάποιο από αυτά περιέχει άπειρους όρους της (x n) έστω το C 1. Τότε, το C 1 είναι υποσύνολο του ολικά φραγμένου συνόλου A και περιέχει άπειρους όρους της ακολουθίας (x n ). Δουλεύοντας τώρα με το C 1 έχουμε ότι αυτό είναι ολικά φραγμένο, άρα μπορούμε να το καλύψουμε με πεπερασμένα το πλήθος υποσύνολά του C1, 2..., Ck 2 2 διαμέτρου μικρότερης ή ίσης με 1 2. Δηλαδή, C1 = k 2 i=1 C2 i με diam(ci 2) 1 2 για i = 1,..., k 2. Οπως πριν, το C 1 περιέχει άπειρους όρους της ακολουθίας (x n ) και, επειδή τα Ci 2 είναι πεπερασμένα το πλήθος, κάποιο από αυτά περιέχει άπειρους όρους (από αυτούς που περιέχει το C 1 ) της (x n ). Συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο κατασκευάζουμε φθίνουσα ακολουθία υποσυνόλων του A, την C 1 C 2... C n... με diam(c n ) 1 n για n = 1, 2,..., όπου κάθε C n περιέχει άπειρους όρους της ακολουθίας (x n ). Από κάθε C n επιλέγουμε ένα στοιχείο x mn ώστε να σχηματιστεί υπακολουθία της (x n ) δηλαδή να ισχύει m 1 < m 2 < < m n <. Αυτό μπορεί να γίνει, διότι κάθε C n περιέχει άπειρους όρους της (x n ). Ισχυρισμός. Η υπακολουθία (x mn ) είναι βασική. Εστω ε > 0. Τότε υπάρχει n 0 N ώστε 1 n 0 < ε. Αν i, j n 0 τότε C i, C j C n0 και άρα x mi, x mj C n0. Συνεπώς ρ(x mi, x mj ) diam(c n0 ) 1 n 0 < ε. Σημείωση Η ακολουθία x n = ( 1) n έχει ολικά φραγμένο σύνολο όρων και δεν είναι βασική. Άρα, η εύρεση βασικής υπακολουθίας είναι το καλύτερο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε. Πρόταση Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) είναι ολικά φραγμένος αν και μόνον αν κάθε ακολουθία (x n ) στον X έχει βασική υπακολουθία. Απόδειξη. Εστω ότι ο (X, ρ) είναι ολικά φραγμένος μετρικός χώρος και έστω (x n ) ακολουθία στον X. Το σύνολο A = {x n : n N} είναι ολικά φραγμένο ως υποσύνολο του X και από το λήμμα 6.2.5(β) έπεται το ζητούμενο. Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι κάθε ακολουθία στον X έχει βασική υπακολουθία. Θα δείξουμε ότι ο (X, ρ) είναι ολικά φραγμένος. Αν όχι, τότε υπάρχει ε 0 > 0 ώστε για κάθε n N και για κάθε x 1,..., x n X να ισχύει X \ n i=1 B(x i, ε 0 ). Επιλέγουμε τυχόν x 1 X. Τότε, X \ B(x 1, ε 0 ), άρα υπάρχει x 2 X ώστε ρ(x 1, x 2 ) ε 0. Ομοια,

9 6.3 Βασικες ιδιοτητες των συμπαγων συνολων 111 X \ 2 i=1 B(x i, ε 0 ), άρα υπάρχει x 3 X ώστε ρ(x 3, x i ) ε 0 για i = 1, 2. Συνεχίζοντας κατ αυτό τον τρόπο, ορίζουμε επαγωγικά ακολουθία (x n ) στον Χ με την ιδιότητα ρ(x n, x m ) ε 0 για n m. Προφανώς, αυτή η ακολουθία δεν έχει καμία βασική υπακολουθία και έτσι έχουμε καταλήξει σε άτοπο. Πρόταση Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) είναι πλήρης αν και μόνο αν κάθε άπειρο, ολικά φραγμένο υποσύνολο του X έχει σημείο συσσώρευσης. Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι ο (X, ρ) είναι πλήρης. Εστω A άπειρο, ολικά φραγμένο υποσύνολο του X. Υπάρχει ακολουθία (a n ) στοιχείων του A με a n a m για n m. Το σύνολο B = {a n : n = 1, 2,...} περιέχεται στο ολικά φραγμένο σύνολο A, άρα είναι κι αυτό ολικά φραγμένο. Από το λήμμα 6.2.5(β) η (a n ) έχει βασική υπακολουθία (a kn ). Αφού ο X είναι πλήρης, υπάρχει x X ώστε a kn x. Η (a kn ) αποτελείται από όρους διαφορετικούς ανά δύο και περιέχεται στο A. Επεται ότι x A. Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι κάθε άπειρο, ολικά φραγμένο υποσύνολο του X έχει σημείο συσσώρευσης. Θεωρούμε τυχούσα βασική ακολουθία (x n ) στον X. Το επιχείρημα που χρησιμοποιήσαμε στην απόδειξη της συνεπαγωγής (ii) (iii) του θεωρήματος δείχνει ότι η (x n ) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. Αφού είναι και βασική, είναι συγκλίνουσα. Άρα, ο (X, ρ) είναι πλήρης. 6.3 Βασικές ιδιότητες των συμπαγών συνόλων Εχουμε ήδη αποδείξει κάποιες βασικές ιδιότητες των συμπαγών υποσυνόλων ενός μετρικού χώρου. Αν K είναι συμπαγές υποσύνολο του (X, ρ) τότε: (i) Το K είναι κλειστό και φραγμένο υποσύνολο του X. (ii) Κάθε ακολουθία (x n ) στο K έχει υπακολουθία (x kn ) η οποία συγκλίνει σε κάποιο x K. Επίσης, κάθε συμπαγής μετρικός χώρος είναι πλήρης και ολικά φραγμένος. Το επόμενο θεώρημα δείχνει ότι οι συμπαγείς μετρικοί χώροι είναι διαχωρίσιμοι. Θεώρημα Κάθε ολικά φραγμένος μετρικός χώρος είναι διαχωρίσιμος. Ειδικότερα, κάθε συμπαγής μετρικός χώρος είναι διαχωρίσιμος. Απόδειξη. Εστω (X, ρ) ολικά φραγμένος μετρικός χώρος. Σύμφωνα με τον ορισμό, για κάθε ε > 0 υπάρχει πεπερασμένο υποσύνολο F ε του X ώστε οι ανοικτές μπάλες με κέντρα στο F ε και ακτίνα ε > 0 να καλύπτουν τον X. Εφαρμόζοντας διαδοχικά τον ορισμό για 1, 1 2, 1 3,... παίρνουμε μια ακολουθία D 1, D 2, D 3,... πεπερασμένων υποσυνόλων του X ώστε X = x D n B ( x, 1 ) n

10 112 Συμπαγεια για κάθε n = 1, 2,.... Θέτουμε D = n N D n. Το D είναι αριθμήσιμο ως αριθμήσιμη ένωση πεπερασμένων συνόλων. Ισχυρισμός. Το D είναι πυκνό στον X. Αρκεί να δείξουμε ότι κάθε ανοικτή μπάλα τέμνει το D. Εστω B(x, ε) μια ανοικτή μπάλα στον X. Τότε, υπάρχει n N ώστε 1 n < ε. Επίσης, X = y D n B(y, 1 n ). Συνεπώς, x y D n B(y, 1 n ) δηλαδή υπάρχει y D n ώστε x B(y, 1 n ). Τότε, x B(y, ε), ή ισοδύναμα, y B(x, ε). Άρα, D n B(x, ε), δηλαδή D B(x, ε). Ορισμός (ιδιότητα πεπερασμένων τομών). Εστω X μη κενό σύνολο και (F i ) i I οικογένεια υποσυνόλων του X. Λέμε ότι η (F i ) i I έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών αν για κάθε μη κενό πεπερασμένο J I ισχύει F i. i J Για παράδειγμα, η οικογένεια {(, x] : x R} υποσυνόλων του R έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών. Το ίδιο ισχύει για την οικογένεια όλων των υποσυνόλων A του N για τα οποία το N \ A είναι πεπερασμένο σύνολο (εξηγήστε γιατί). Θεώρημα Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος. Τα εξής είναι ισοδύναμα: (i) Ο (X, ρ) είναι συμπαγής. (ii) Αν (F i ) i I είναι οικογένεια κλειστών υποσυνόλων του X που έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών, τότε F i. i I Απόδειξη. (i) (ii): Υποθέτουμε ότι υπάρχει οικογένεια (F i ) i I κλειστών υποσυνόλων του X που έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών, αλλά i I F i =. Τότε, X = i I(X \ F i ). Δηλαδή, η οικογένεια (X \F i ) i I είναι ανοικτό κάλυμμα του X. Αφού ο X είναι συμπαγής, υπάρχουν i 1,..., i m I ώστε X = m j=1 (X \ F i j ). Τότε, m j=1 F i j =, το οποίο είναι άτοπο. (ii) (i): Υποθέτουμε ότι ο X δεν είναι συμπαγής. Τότε, υπάρχει ανοικτό κάλυμμα (G i ) i I του X για το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε πεπερασμένο υποκάλυμμα. Θέτουμε F i = X \ G i, i I. Για κάθε m N και i 1,..., i m I έχουμε X G i1 G im, άρα F i1 F im = (X \ G i1 ) (X \ G im ) = X \ m G ij. j=1

11 6.3 Βασικες ιδιοτητες των συμπαγων συνολων 113 Δηλαδή, η οικογένεια (F i ) i I έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών. Από την υπόθεση, i I F i, άρα F i X, το οποίο είναι άτοπο. i I G i = X \ i I Ορισμός (αριθμός Lebesgue). Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος. Λέμε ότι ένα ανοικτό κάλυμμα (V i ) i I του X έχει αριθμό Lebesgue, αν υπάρχει δ > 0 με την ακόλουθη ιδιότητα: Για κάθε E X με diam(e) < δ υπάρχει i I ώστε E V i. Κάθε αριθμός δ που ικανοποιεί το παραπάνω λέγεται αριθμός Lebesgue του καλύμματος. Λέμε επίσης ότι ο X είναι χώρος Lebesgue αν κάθε ανοικτό κάλυμμα (V i ) i I του X έχει αριθμό Lebesgue. Για παράδειγμα, ο μετρικός χώρος (Z, d) με d(n, m) = n m είναι χώρος Lebesgue. Πράγματι, έστω (V i ) i I ανοικτό κάλυμμα του Z. Τότε, για δ = 1 έχουμε: αν E Z και Z με diam(e) < 1 έπεται ότι υπάρχει n Z ώστε E = {n}. Ομως, υπάρχει i n I ώστε n V in, δηλαδή E V in. Παρόμοια, αν (X, δ) είναι ένας διακριτός χώρος, τότε αυτός είναι χώρος Lebesgue. Ο (R, ) δεν είναι χώρος Lebesgue. Αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση r : R (0, ) με x r x := 1 1+ x και το ανοικτό κάλυμμα U x = B(x, r x ) = (x r x, x + r x ), x R τότε για κάθε δ > 0 υπάρχει E δ R με diam(e δ ) < δ ώστε για κάθε x R να ισχύει E δ U x. Πράγματι, αν μας δώσουν δ > 0, τότε υπάρχει x 0 > 0 ώστε r x0 < δ/4. Θεωρούμε y 0 > x Θέτουμε E δ = [y 0, y 0 + δ/2]. Τότε, για κάθε x R ισχύει E δ U x. Πράγματι, αν υπήρχε x R ώστε E δ U x, τότε x r x < y 0 < y 0 + δ/2 < x + r x Από την τελευταία έπεται ότι r x > δ/4, άρα x < x 0 (εφόσον r x0 < δ/4). Ετσι, y 0 < x + r x < x 0 + 1, άτοπο. Θεώρημα (Lebesgue). Εστω (X, ρ) συμπαγής μετρικός χώρος. Κάθε ανοικτό κάλυμμα του X έχει αριθμό Lebesgue. Δηλαδή, κάθε συμπαγής μετρικός χώρος είναι χώρος Lebesgue. Απόδειξη. Εστω (U i ) i I ανοικτό κάλυμμα του X. Τότε, για κάθε x X υπάρχουν ε x > 0 και i x I ώστε B(x, ε x ) U ix. Η οικογένεια {B(x, ε x /2)} x X είναι ανοικτό κάλυμμα του X. Αφού ο X είναι συμπαγής, υπάρχουν x 1, x 2,..., x k X ώστε X = k j=1 B(x j, ε xj /2). Θέτουμε δ := 1 2 min{ε x j : j = 1, 2,..., k} > 0

12 114 Συμπαγεια Θα δείξουμε ότι για κάθε A X με diam(a) < δ, υπάρχει i I ώστε A U i. Εστω A X μη κενό, με diam(a) < δ. Αν a A τότε υπάρχει x j X ώστε a B(x j, ε xj /2). Τότε, A U ixj. Πράγματι, αν z A τότε ισχύει δηλαδή, z B(x j, ε xj ) U ixj. ρ(z, x j ) ρ(z, a) + ρ(a, x j ) < δ + ε xj /2 ε xj Το επόμενο θεώρημα εξασφαλίζει, σε κάποιες περιπτώσεις, τη συμπάγεια για τον χώρο γινόμενο συμπαγών μετρικών χώρων. Θεώρημα (α) Εστω (X i, d i ) m i=1 συμπαγείς μετρικοί χώροι. Αν X = m i=1 X i είναι ο χώρος γινόμενο των X i και d είναι οποιαδήποτε μετρική γινόμενο στο X, τότε ο (X, d) είναι συμπαγής. (β) Εστω (X n, d n ), n = 1, 2,... ακολουθία συμπαγών μετρικών χώρων με d n (x(n), y(n)) 1 για κάθε x(n), y(n) X n, n = 1, 2,.... Τότε, ο χώρος γινόμενο n=1 X n με μετρική την d(x, y) = n=1 2 n d n (x(n), y(n)) είναι συμπαγής. Απόδειξη. (α) Θα δείξουμε ότι ο (X, d) είναι ακολουθιακά συμπαγής. Η απόδειξη είναι όμοια με αυτήν του θεωρήματος Εστω x n = (x n (1),..., x n (m)) ακολουθία στον (X, d). Αφού ο X 1 είναι συμπαγής, η ακολουθία (x n (1)) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία (x kn (1)): x kn (1) x(1) X 1. Αφού ο X 2 είναι συμπαγής, η (x kn (2)) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία (x kλn (2)): Παρατηρήστε ότι x kλn (2) x(2) X 2. x kλn (1) x(1), διότι η x kn (1) x(1) και η (x kλn (1)) είναι υπακολουθία της x kn (1). Άρα, η υπακολουθία (x kλn ) έχει συγκλίνουσα πρώτη και δεύτερη συντεταγμένη. Συνεχίζοντας με παρόμοιο τρόπο μέχρι την m-οστή συντεταγμένη και παίρνοντας m διαδοχικές υπακολουθίες της (x n ) βρίσκουμε υπακολουθία της η οποία έχει κάθε συντεταγμένη της συγκλίνουσα. Η d είναι μετρική γινόμενο στο X, άρα η (x n ) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. (β) Αφήνεται για τις ασκήσεις. Πόρισμα Ο κύβος του Hilbert H είναι συμπαγής μετρικός χώρος. Στο κεφάλαιο 2 (θεώρημα ) είδαμε ότι κάθε φραγμένη ακολουθία στον R m (με την Ευκλείδεια μετρική) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. Από αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει ο εξής χαρακτηρισμός των συμπαγών υποσυνόλων του R m. Θεώρημα Θεωρούμε τον R m, m 1, με την Ευκλείδεια μετρική. Ενα υποσύνολο K του R m είναι συμπαγές αν και μόνο αν είναι κλειστό και φραγμένο.

13 6.4 Συνεχεις συναρτησεις σε συμπαγη συνολα 115 Απόδειξη. Η μία κατεύθυνση ισχύει γενικά: σε κάθε μετρικό χώρο, κάθε συμπαγές σύνολο είναι κλειστό και φραγμένο. Για την αντίστροφη κατεύθυνση, έστω K κλειστό και φραγμένο υποσύνολο του R m. Θα δείξουμε ότι το K είναι ακολουθιακά συμπαγές. Εστω (x n ) ακολουθία στο K. Αφού το K είναι φραγμένο, η ακολουθία (x n ) είναι φραγμένη. Από το θεώρημα , υπάρχει υπακολουθία (x kn ) της (x n ) η οποία συγκλίνει σε κάποιο x R m. Ομως, το K είναι κλειστό και η (x kn ) περιέχεται στο K. Άρα, x = lim x k n K. n Αφού κάθε ακολουθία στο K έχει υπακολουθία που συγκλίνει σε σημείο του K, το K είναι συμπαγές. Σημείωση. Ειδικότερα, κάθε κλειστό διάστημα [a, b] είναι συμπαγές υποσύνολο του R. Ομοια, κάθε ορθογώνιο R m = [a 1, b 1 ] [a m, b m ] και κάθε κλειστή μπάλα ˆB ρ2 (x, ε) είναι συμπαγές υποσύνολο του Ευκλείδειου χώρου (R m, ρ 2 ). Στο γενικότερο πλαίσιο των πλήρων μετρικών χώρων δεν ισχύει ότι κάθε κλειστό και φραγμένο σύνολο είναι συμπαγές: στο παράδειγμα 6.1.4(γ) είδαμε ότι, στον (l, ), η σφαίρα S l, άρα και η κλειστή μπάλα ˆB(0, 1), δεν είναι συμπαγές σύνολο. 6.4 Συνεχείς συναρτήσεις σε συμπαγή σύνολα Σε αυτή την παράγραφο δείχνουμε ότι τα περισσότερα αποτελέσματα που ισχύουν για συνεχείς συναρτήσεις f : [a, b] R εξακολουθούν να ισχύουν για συνεχείς συναρτήσεις που ορίζονται σε έναν συμπαγή μετρικό χώρο. Θεώρημα Εστω (X, ρ) συμπαγής μετρικός χώρος, (Y, σ) μετρικός χώρος και f : X Y συνεχής συνάρτηση. Τότε, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής. Απόδειξη. Θα δώσουμε δύο αποδείξεις. Η πρώτη βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε συμπαγής μετρικός χώρος είναι χώρος Lebesgue, ενώ η δεύτερη βασίζεται στην ακολουθιακή συμπάγεια. Πρώτη απόδειξη. Εστω ε > 0. Αφού η f είναι συνεχής, για κάθε x X υπάρχει δ x = δ x (ε) > 0 ώστε f(b(x, δ x )) B(f(x), ε/2). Η οικογένεια {B(x, δ x ) : x X} αποτελεί ανοικτό κάλυμμα του X, άρα υπάρχει αριθμός Lebesgue δ > 0 ώστε: αν A X με diam(a) < δ τότε υπάρχει x X ώστε A B(x, δ x ). Εστω z 1, z 2 X με ρ(z 1, z 2 ) < δ. Τότε, το A = {z 1, z 2 } έχει διάμετρο ρ(z 1, z 2 ) < δ, οπότε υπάρχει x X ώστε A B(x, δ x ). Ετσι, από τη συνέχεια της f στο x και την τριγωνική ανισότητα παίρνουμε σ(f(z 1 ), f(z 2 )) σ(f(z 1 ), f(x)) + σ(f(z 2 ), f(x)) < ε 2 + ε 2 = ε. Συνεπώς, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής. Δεύτερη απόδειξη. Υποθέτουμε ότι η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής. Τότε, μπορούμε να βρούμε ε > 0 και ακολουθίες (x n ), (y n ) στον X ώστε ρ(x n, y n ) 0 αλλά

14 116 Συμπαγεια σ(f(x n ), f(y n )) ε για κάθε n N. Από την (ακολουθιακή) συμπάγεια του X μπορούμε να βρούμε υπακολουθία (x kn ) της (x n ) και x X ώστε x kn x. Τότε, από την ρ(y kn, x) ρ(y kn, x kn ) + ρ(x kn, x) = 0 βλέπουμε ότι y kn x. Από τη συνέχεια της f στο x συμπεραίνουμε ότι f(x kn ) f(x) και f(y kn ) f(x). Τότε, σ(f(x kn ), f(y kn )) 0, το οποίο είναι άτοπο (θυμηθείτε ότι σ(f(x kn ), f(y kn )) ε για κάθε n N). Θεώρημα Εστω (X, d), (Y, ρ) μετρικοί χώροι και f : X Y συνεχής συνάρτηση. Τότε, η f απεικονίζει συμπαγή υποσύνολα του X σε συμπαγή υποσύνολα του Y. Απόδειξη. Εστω K X συμπαγές. Θα δείξουμε ότι το f(k) είναι συμπαγές στον Y. Αν (V i ) i I είναι ανοικτό κάλυμμα του f(k), τότε το {f 1 (V i ) : i I} είναι ανοικτό κάλυμμα του K. Άρα, υπάρχουν i 1,..., i m I ώστε K m j=1 f 1 (V ij ). Τότε, f(k) m j=1 V i j. Πόρισμα Εστω (X, ρ) συμπαγής μετρικός χώρος, (Y, σ) μετρικός χώρος και f : X Y συνεχής συνάρτηση. Τότε, το f(x) είναι συμπαγές υποσύνολο του Y. Θεώρημα Εστω (X, ρ) συμπαγής μετρικός χώρος και f : X R συνεχής συνάρτηση. Τότε, η f παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Απόδειξη. Από το πόρισμα έχουμε ότι το f(x) είναι συμπαγές υποσύνολο του R, άρα κλειστό και φραγμένο. Τότε, υπάρχουν τα min f(x) και max f(x) (εξηγήστε γιατί). Μια άλλη χρήσιμη συνέπεια του θεωρήματος είναι η εξής: Πρόταση Εστω f : (X, ρ) (Y, σ) συνεχής, 1 1 και επί συνάρτηση. Αν ο (X, ρ) είναι συμπαγής, τότε η g = f 1 : (Y, σ) (X, ρ) είναι επίσης συνεχής. Δηλαδή, η f είναι ομοιομορφισμός. Απόδειξη. Εστω F κλειστό υποσύνολο του X. Από το θεώρημα 6.4.2, το B = f(f ) είναι συμπαγές, άρα κλειστό, υποσύνολο του Y. Αφού το g 1 (F ) = f(f ) = B είναι κλειστό στον Y και το F ήταν τυχόν, έχουμε ότι τα κλειστά υποσύνολα του X αντιστρέφονται σε κλειστά υποσύνολα του Y μέσω της g, άρα η g είναι συνεχής. Σημείωση. Η υπόθεση ότι ο (X, ρ) είναι συμπαγής δεν μπορεί να παραλειφθεί. Για παράδειγμα, θεωρήστε τη συνάρτηση f : [0, 1) [2, 3] [0, 2] με f(x) = x αν 0 x < 1 και f(x) = x 1 αν 2 x 3. Παρατηρήστε ότι η f είναι συνεχής, 1-1 και επί, όμως η f 1 δεν είναι συνεχής (η f 1 είναι ασυνεχής στο σημείο y = 1).

15 6.5 Το συνολο του Cantor Το σύνολο του Cantor 1. Κατασκευή. Θεωρούμε το διάστημα C 0 = [0, 1] και το χωρίζουμε σε τρία διαδοχικά ίσα διαστήματα. Αφαιρούμε το ανοικτό μεσαίο διάστημα ( 1/3, 2/3 ). Ονομάζουμε C 1 το σύνολο που απομένει, δηλαδή C 1 = [ 0, 1/3 ] [ 2/3, 1 ]. Το C 1 είναι προφανώς κλειστό σύνολο. Χωρίζουμε καθένα από τα διαστήματα [ 0, 1/3 ] και [ 2/3, 1 ] σε τρία διαδοχικά ίσα διαστήματα και αφαιρούμε, από καθένα, το μεσαίο ανοικτό διάστημα. Ονομάζουμε C 2 το κλειστό σύνολο που απομένει, δηλαδή C 2 = [ 0, 1/9 ] [ 2/9, 1/3 ] [ 2/3, 7/9 ] [ 8/9, 1 ]. Συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο, κατασκευάζουμε για κάθε n = 1, 2,... ένα κλειστό σύνολο C n έτσι ώστε η ακολουθία (C n ) να έχει τις εξής ιδιότητες: (i) C 1 C 2 C 3. (ii) Το C n είναι η ένωση 2 n ξένων ανά δύο κλειστών διαστημάτων, καθένα από τα οποία έχει μήκος 1/3 n. Το σύνολο του Cantor είναι το σύνολο C = C n. n=1 Τα διαστήματα της μορφής [ k/3 n, (k + 1)/3 n], n N, k = 0, 1,..., 3 n 1, ονομάζονται τριαδικά διαστήματα. 2. Ιδιότητες. Το C είναι σίγουρα μη κενό, αφού περιέχει τα άκρα όλων των τριαδικών διαστημάτων που απαρτίζουν κάθε C n (όπως θα δούμε παρακάτω περιέχει και πολλά άλλα σημεία). Επίσης το C είναι κλειστό, αφού η τομή κλειστών συνόλων είναι κλειστό σύνολο. Επιπλέον, το C έχει τις εξής ιδιότητες: (1) Το C είναι τέλειο σύνολο, δηλαδή είναι κλειστό και κάθε σημείο του C είναι σημείο συσσώρευσης του C. Είδαμε ότι το C είναι κλειστό. Για να δείξουμε ότι κάθε x C είναι σημείο συσσώρευσης του C, παρατηρούμε ότι για το τυχόν x C υπάρχει μοναδική ακολουθία κλειστών τριαδικών διαστημάτων I n (x), n = 1, 2,..., με x I n (x), I n (x) C n και μήκος l(i n (x)) = 1 3 n. Οι ακολουθίες (α n (x)) και (δ n (x)) των αριστερών και δεξιών άκρων των I n (x) αντίστοιχα περιέχονται στο C, καθεμία από αυτές συγκλίνει στο x, και η μία τουλάχιστον από τις δύο δεν είναι τελικά σταθερή. Άρα, το x είναι σημείο συσσώρευσης του C. (2) Το C δεν περιέχει κανένα διάστημα. Ας υποθέσουμε ότι, για κάποια a < b έχουμε [a, b] C. Για κάθε n N έχουμε C C n, άρα [a, b] C n. Αφού το C n είναι ένωση

16 118 Συμπαγεια 2 n ξένων ανά δύο κλειστών διαστημάτων μήκους 1/3 n, το [a, b] πρέπει να περιέχεται σε κάποιο από αυτά, και συνεπώς, πρέπει να ισχύει η ανισότητα b a 1/3 n. Αυτό οδηγεί σε αντίφαση, αφού b a > 0 και 1/3 n 0. (3) Το C είναι υπεραριθμήσιμο. Στις ασκήσεις του κεφαλαίου 3 είδαμε ότι κάθε μη κενό τέλειο υποσύνολο του R είναι υπεραριθμήσιμο. Αφού δείξαμε ότι το C είναι τέλειο, έπεται ο ισχυρισμός. Θα δώσουμε όμως μια δεύτερη απόδειξη, η οποία μας δίνει την αφορμή να δούμε μια διαφορετική περιγραφή του συνόλου C: μπορούμε να ορίσουμε μια ένα προς ένα και επί απεικόνιση Φ του C στο σύνολο {0, 2} N = { (α n ) n=1 για κάθε n, α n = 0 ή α n = 2 }. Το {0, 2} N είναι υπεραριθμήσιμο (θυμηθείτε το διαγώνιο επιχείρημα του Cantor). Άρα, το C είναι υπεραριθμήσιμο. Η απεικόνιση Φ ορίζεται ως εξής: Για κάθε x C υπάρχει μοναδική ακολουθία κλειστών διαστημάτων I n (x), n = 1, 2,..., τέτοια ώστε: I 1 (x) I 2 (x), και για κάθε n, x I n (x) και το I n (x) είναι ένα από τα τριαδικά διαστήματα μήκους 1 3 που απαρτίζουν το C n n. Με βάση αυτήν την ακολουθία διαστημάτων ορίζουμε μια ακολουθία (αn) x n=1 {0, 2} N ως εξής: (α) n = 1: Θέτουμε α x 1 = 0 αν I 1 (x) = [ 0, 1/3 ] (δηλαδή, αν x [ 0, 1/3 ] ) και α x 1 = 2 αν I 1 (x) = [ 2/3, 1 ] (δηλαδή, αν x [ 2/3, 1 ] ). (β) Επαγωγικό βήμα: Για κάθε n, αν I n (x) = [ k/3 n, (k + 1)/3 n] τότε το I n+1 (x) είναι ένα από τα δύο διαστήματα [ k/3 n, (k/3 n ) + (1/3 n+1 ) ], [(k/3 n ) + (2/3 n+1 ), (k + 1)/3 n] : εκείνο που περιέχει το x. Θέτουμε α x n+1 = 0 αν I n+1 (x) είναι το πρώτο διάστημα, και α x n+1 = 2 αν I n+1 (x) είναι το δεύτερο διάστημα. Παρατηρούμε ότι αν x y, τότε για κάποιο n θα ισχύει I n (x) I n (y), αλλιώς θα έπρεπε να έχουμε x y 1 3 για κάθε n N. Αν n n 0 είναι ο πρώτος φυσικός για τον οποίο I n0 (x) I n0 (y), τότε από τον ορισμό των αn x βλέπουμε ότι αn x 0 αn y 0, άρα οι δύο ακολουθίες (αn) x n=1 και (αn) y n=1 είναι διαφορετικές. Αυτό αποδεικνύει ότι η απεικόνιση Φ : C {0, 2} N με Φ(x) = (αn) x n=1 είναι ένα προς ένα. Για το επί, αν (α n ) n=1 είναι μια ακολουθία από 0 ή 2, η ακολουθία αυτή ορίζει μοναδική ακολουθία τριαδικών διαστημάτων (I n ) n=1 με I 1 I 2, και τέτοια ώστε για κάθε n το I n να είναι ένα από τα τριαδικά διαστήματα μήκους 1 3 που απαρτίζουν το C n n : (α) n = 1: Θέτουμε I 1 = [ 0, 1/3 ] αν α 1 = 0 ή I 1 = [ 2/3, 1 ] αν α 1 = 2. (β) Γενικά, το I n+1 είναι ένα από τα δύο τριαδικά υποδιαστήματα μήκους 1 3 n+1 του I n που περιέχονται στο C n+1 : το αριστερό αν α n+1 = 0, ή το δεξιό αν α n+1 = 2. Αφού τα μήκη των διαστημάτων I n φθίνουν στο 0, η τομή τους είναι μονοσύνολο: έστω {x} = I n. n=1

17 6.5 Το συνολο του Cantor 119 (Θυμηθείτε ότι η τομή είναι μη κενή λόγω του θεωρήματος των κιβωτισμένων διαστημάτων). Αφού I n C n για κάθε n, είναι φανερό ότι x C. Επίσης, I n (x) = I n για κάθε n, και από τον τρόπο ορισμού των I n έχουμε (α n ) n=1 = (α x n) n=1 = Φ(x). Αυτό αποδεικνύει ότι η Φ είναι επί του {0, 2} N, άρα το C είναι υπεραριθμήσιμο. Ο τρόπος ορισμού της Φ μας οδηγεί σε μια άλλη περιγραφή του συνόλου του Cantor. 3. Τριαδική παράσταση αριθμού. Αν (a n ) n=1 είναι μία ακολουθία με a n {0, 1, 2} για κάθε n N, τότε η σειρά a n n=1 3 n συγκλίνει σε έναν αριθμό x [0, 1]. Αν x = a n n=1 3 n με a n {0, 1, 2} για κάθε n, η σειρά a n n=1 3 n (ή η ακολουθία (a n ) n=1) λέγεται τριαδική παράσταση του x. Γράφουμε x = (a 1, a 2,...) αντί της x = a n n=1 3 n. Κάθε αριθμός x στο διάστημα [0, 1] έχει μία τριαδική παράσταση. Η ακολουθία (a n ) n=1 μπορεί να επιλεγεί ως εξής: Χωρίζουμε το [0, 1] στα τρία υποδιαστήματα [0, 1/3], (1/3, 2/3) και [2/3, 1]. Θέτουμε 0, x [0, 1/3] a 1 = 1, x (1/3, 2/3) 2, x [2/3, 1]. Με αυτόν τον ορισμό, σε κάθε περίπτωση έχουμε a 1 3 x a Ας υποθέσουμε ότι x [0, 1/3]. Χωρίζουμε αυτό το διάστημα στα τρία υποδιαστήματα [0, 1/9], (1/9, 2/9), [2/9, 1/3] και θέτουμε a 2 = 0, 1 ή 2 αντίστοιχα αν το x ανήκει στο αριστερό, στο μεσαίο ή στο δεξιό από αυτά τα διαστήματα. Ανάλογα ορίζεται το a 2 όταν x (1/3, 2/3) ή x [2/3, 1], έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να έχουμε a a x a a Συνεχίζουμε την επιλογή των a n με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε για κάθε n να έχουμε n k=1 a n k 3 k x a k 3 k n. k=1 Αφού λοιπόν 0 x n k=1 a k 3 k 1 3 n,

18

B = F i. (X \ F i ) = i I

B = F i. (X \ F i ) = i I Κεφάλαιο 3 Τοπολογία μετρικών χώρων Ομάδα Α 3.1. Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το G \ F είναι

Διαβάστε περισσότερα

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ).

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ). Κεφάλαιο 4 Συναρτήσεις μεταξύ μετρικών χώρων 4.1 Συνεχείς συναρτήσεις Εστω (X, ρ) και (Y, σ) δύο μετρικοί χώροι. Στην 2.2 δώσαμε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f : X Y σε κάποιο σημείο x 0 X:

Διαβάστε περισσότερα

j=1 x n (i) x s (i) < ε.

j=1 x n (i) x s (i) < ε. Κεφάλαιο 5 Πληρότητα 5.1 Πλήρεις μετρικοί χώροι Ορισμός 5.1.1 (πλήρης μετρικός χώρος). Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) λέγεται πλήρης (complete) αν κάθε ρ βασική ακολουθία (x n ) στον X είναι ρ συγκλίνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

a n = sup γ n. lim inf n n n lim sup a n = lim lim inf a n = lim γ n. lim sup a n = lim β n = 0 = lim γ n = lim inf a n. 2. a n = ( 1) n, n = 1, 2...

a n = sup γ n. lim inf n n n lim sup a n = lim lim inf a n = lim γ n. lim sup a n = lim β n = 0 = lim γ n = lim inf a n. 2. a n = ( 1) n, n = 1, 2... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β.ΒΛΑΧΟΥ, Α. ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Φθινόπωρο 2013 1 Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι για την συγγραφή αυτών των σημειώσεων χρησιμοποιήσαμε ιδιαίτερα α)το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν.

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. 93 4 Διαχωριστικά αξιώματα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τα λεγόμενα διαχωριστικά αξιώματα και εξετάζουμε τις βασικές ιδιότητές τους. Ένα από αυτά το έχουμε ήδη εισαγάγει δηλαδή το αξίωμα Husdorff ( ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

V x, y W x, y, y συνιστούν προφανώς ένα ανοικτό

V x, y W x, y, y συνιστούν προφανώς ένα ανοικτό 81 3.2 Το θεώρημα Tychooff. Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με το θεώρημα Tychooff, δηλαδή ότι ένα αυθαίρετο καρτεσιανό γινόμενο συμπαγών χώρων είναι, με την τοπολογία γινόμενο, συμπαγής χώρος. Το θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

f 1 (A) = {f 1 (A i ), A i A}

f 1 (A) = {f 1 (A i ), A i A} ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΕΜ Χειμερινό εξάμηνο 2017-18 ΜΕΜ231-ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ, 11Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΜΠΑΓΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι.Δ. ΠΛΑΤΗΣ Μετά τη συνεκτικότητα, όπου είδαμε κάπως αναλυτικά την ιδιότητα εκείνη που επιτρέπει σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος 73 3. Συμπαγείς χώροι 3. Συμπαγείς χώροι και βασικές ιδιότητες Οι συμπαγείς χώροι είναι μια από τις πιο σημαντικές κλάσεις τοπολογικών χώρων. Η κλάση των συμπαγών χώρων περιλαμβάνει τα κλειστά διαστήματα,b

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματική Ανάλυση Πέτρος Βαλέττας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πραγματική Ανάλυση Πέτρος Βαλέττας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Πραγματική Ανάλυση Πέτρος Βαλέττας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών 2010-11 Περιεχόμενα I Μετρικοί χώροι 1 1 Μετρικοί χώροι 3 1.1 Ορισμός και παραδείγματα........................... 3 1.2 Χώροι με

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατική Ανάλυση ( ) Ασκήσεις - Κεφάλαιο 3

Πραγµατική Ανάλυση ( ) Ασκήσεις - Κεφάλαιο 3 Πραγµατική Ανάλυση (2015-16) Ασκήσεις - Κεφάλαιο 3 Οµάδα Α 1. Εστω (X, ρ) µετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Υπακολουθίες και ακολουθίες Cuchy Σειρές πραγματικών αριθμών 3 3 Ομοιόμορφη συνέχεια 3 4 Ολοκλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. Παπαδημητράκης. 1 ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ας θυμηθούμε από την περασμένη φορά ότι ένα σύνολο M σε έναν μετρικό χώρο (X, d είναι συμπαγές όταν: αν έχουμε οποιαδήποτε ανοικτά σύνολα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

EukleÐdeiec emfuteôseic: ˆnw frˆgmata

EukleÐdeiec emfuteôseic: ˆnw frˆgmata EukleÐdeiec emfuteôseic: ˆnw frˆgmata Εστω f : X Y μια εμφύτευση του μετρικού χώρου (X, ρ) στο χώρο με νόρμα (Y, ). Η παραμόρφωση της f ορίζεται ως εξής: f(x) f(y) ρ(x, y) dist(f) = sup sup x y ρ(x, y)

Διαβάστε περισσότερα

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Ορισμός και παραδείγματα Ορισμός 1.1.1 μετρική). Εστω X ένα μη κενό σύνολο. Μετρική στο X λέγεται κάθε συνάρτηση ρ : X X R με τις παρακάτω ιδιότητες: i) ρx, y) για κάθε x,

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Θεώρημα 1 Έστω ¹ X συμπαγής χώρος Hausdorff και έστω C R (X η πραγματική άλγεβρα όλων των συνεχών συναρτήσεων f : X R. Έστω ότι ένα υποσύνολο A C R (X (1 το A είναι υπάλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Βάσεις και υποβάσεις.

1.2 Βάσεις και υποβάσεις. . Βάσεις και υποβάσεις. Το «καθήκον» του ορισμού μιας τοπολογίας διευκολύνεται αν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε αρκετά ανοικτά σύνολα τα οποία να παραγάγουν όλα τα ανοικτά σύνολα. Ορισμός.9. Έστω X,

Διαβάστε περισσότερα

n = r J n,r J n,s = J

n = r J n,r J n,s = J Ανάλυση Fourer και Ολοκλήρωμα Lebesgue (2011 12) 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω E [a, b] με µ (E) = 0. Δείξτε ότι το [a, b] \ E είναι πυκνό υποσύνολο του [a, b]. Υπόδειξη. Θεωρήστε ένα μη κενό

Διαβάστε περισσότερα

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον Χώροι πηλίκα Έστω διανυσματικός χώρος και Y διανυσματικός υπόχωρος του. Για κάθε θεωρούμε το σύμπλοκο σχετικά με τον Y, = + y y Y = + Y ορ { : } δηλαδή το είναι η παράλληλη μεταφορά του Y κατά το διάνυσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν 3 4.3 Τελείως κανονικοί χώροι ( ). 3 2 Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysoh, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν κανονικός χώρος, x και κλειστό ώστε x. Υπάρχει τότε συνεχής συνάρτηση f :, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους 121 5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να μελετήσουμε την έννοια της σύγκλισης σε γενικούς τοπολογικούς χώρους, πέραν των μετρικών χώρων. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει ( πρβλ.

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = lim f n (t) = d(t, x n ) d(t, x) = f(t)

f(x) = lim f n (t) = d(t, x n ) d(t, x) = f(t) Κεφάλαιο 7 Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων 7.1 Ακολουθίες συναρτήσεων: κατά σημείο σύγκλιση Ορισμός 7.1.1. Εστω X σύνολο, (Y, ρ) μετρικός χώρος και f n, f : X Y (n = 1, 2,...). Λέμε ότι η ακολουθία συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Πραγματική Ανάλυση. Μέτρο και ολοκλήρωμα Lebesgue στο R. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Πραγματική Ανάλυση. Μέτρο και ολοκλήρωμα Lebesgue στο R. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης Μιχάλης Παπαδημητράκης Πραγματική Ανάλυση Μέτρο και ολοκλήρωμα Lebesgue στο R Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Περιεχόμενα Το μέτρο Lebesgue.. Μήκη διαστημάτων..................................2

Διαβάστε περισσότερα

ii

ii Σημειώσεις Γενικής Τοπολογίας Σημειώσεις Μ. Γεραπετρίτη από τις παραδόσεις (διορθώσεις, 2016) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 ii Περιεχόμενα 1 Τοπολογικοί Χώροι 3 1.1 Ανοικτά σύνολα,

Διαβάστε περισσότερα

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine.

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine. 8 Έστω (, ) 4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα 4. θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldste. χώρος με νόρμα. Υπενθυμίζουμε ότι η ασθενής τοπολογία T του έχει ως βάση ( ανοικτών ) περιοχών του όλα τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

1 + t + s t. 1 + t + s

1 + t + s t. 1 + t + s Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι Ομάδα Α 1.1. Εστω (X, ) χώρος με νόρμα. Δείξτε ότι η νόρμα είναι άρτια συνάρτηση και ικανοποιεί την ανισότητα x y x y για κάθε x, y X. Υπόδειξη. Για κάθε x X έχουμε x = ( 1)x

Διαβάστε περισσότερα

Απειροσ τικός Λογισμός ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απειροσ τικός Λογισμός ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών - Περιεχόμενα Υπακολουθίες και βασικές ακολουθίες. Υπακολουθίες. Θεώρημα Bolzno Weierstrss.αʹ Απόδειξη με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

1 1 + nx. f n (x) = nx 1 + n 2 x 2. x2n 1 + x 2n

1 1 + nx. f n (x) = nx 1 + n 2 x 2. x2n 1 + x 2n Οι ασκήσεις αυτές έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους φοιτητές στην μελέτη τους για το μάθημα «Ανάλυση ΙΙ» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνιστούμε στους φοιτητές να επεξεργαστούν αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνθήκες αριθµησιµότητας Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συµπάγεια Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αρμονική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αρμονική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης Μιχάλης Παπαδημητράκης Αρμονική Ανάλυση Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Περιεχόμενα 1 Το ολοκλήρωμα Lebesgue. 1 1.1 Σύνολα μηδενικού μέτρου..................................... 1 1.2 Η συλλογή C

Διαβάστε περισσότερα

S n = ( 1, 0] 1 + b 1 a1 + b 1 I 1 I 2 I 3...,

S n = ( 1, 0] 1 + b 1 a1 + b 1 I 1 I 2 I 3..., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΕΜ Χειμερινό εξάμηνο 017-18 ΜΕΜ31-ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ 1, 3Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ R ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι.Δ. ΠΛΑΤΗΣ 1. Ανοικτα και κλειστα συνολα του R Το σύνολο R των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Π Κ Τ Μ Ε Μ Λύσεις των ασκήσεων

Π Κ Τ Μ Ε Μ Λύσεις των ασκήσεων Π Κ Τ Μ Ε Μ Λύσεις των ασκήσεων Πρ. Η f : [0, ] R είναι συνεχής στο [0, ]. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Bolzao- Weierstraß δείξτε ότι η f είναι φραγμένη στο [0, ]. Μην επικαλεστείτε κάποιο άλλο θεώρημα.

Διαβάστε περισσότερα

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι 36 6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι Έστω R διάστημα και f : R συνεχής συνάρτηση τότε, όπως γνωρίζουμε από τον Απειροστικό Λογισμό, η f έχει την ιδιότητα της ενδιάμεσου τιμής. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ

Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ 8 5 Το θεώρημα Kre-Mlm Βασικές ιδιότητες συμπαγών και κυρτών συνόλων. Ορισμός 5. Έστω X διανυσματικός χώρος και Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ λέγεται ακραίο ( extreme ) σημείο του Κ, αν δεν είναι γνήσιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ).

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ). Κεφάλαιο 4 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα 411 Ερώτηση θεωρίας 1 Η θεωρία και τι προσέχουμε Πότε μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (, ) αβ; Απάντηση Μια συνάρτηση f θα λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατική Ανάλυση. Πέτρος Βαλέττας

Πραγµατική Ανάλυση. Πέτρος Βαλέττας Πραγµατική Ανάλυση Πέτρος Βαλέττας Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2015 Περιεχόµενα I Μετρικοί χώροι 1 1 Μετρικοί χώροι 3 1.1 Ορισµός και παραδείγµατα.......................... 3 1.2 Χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Je rhma John L mma Dvoretzky-Rogers

Je rhma John L mma Dvoretzky-Rogers Kefˆlaio 2 Je rhma Joh L mma Dvoretzky-Rogers 2.1 Elleiyoeidèc mègistou ìgkou eìc kurtoô s matoc Ορισμός 2.1.1. Ελλειψοειδές στον R είναι ένα κυρτό σώμα της μορφής { } (2.1.1) E = x R x, v i 2 : 1, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι διάστηµα και f : Ι συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f ( Ι )

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι R διάστηµα και f : Ι R συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος).

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος). 4 Τοπολογικοί χώροι. Στοιχειώδεις έννοιες της τοπολογίας Στην παράγραφο αυτή εισάγουμε τις βασικές έννοιες της τοπολογίας, δηλαδή αυτές του ανοικτού και κλειστού συνόλου, της κλειστότητας και του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη 94 Ένας χώρος με νόρμα (, ( ( ( ϕ : : ϕ =, ( 4. Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια λέγεται αυτοπαθής ( refleive, αν η κανονική εμφύτευση,, είναι επί του, δηλαδή ϕ =. Παρατηρούμε ότι ένας αυτοπαθής χώρος

Διαβάστε περισσότερα

f(x) f(c) x 1 c x 2 c

f(x) f(c) x 1 c x 2 c Μαθηματικός Λογισμός Ι Φθινόπωρο 2014 Σημειώσεις 1-12-14 Μ. Ζαζάνης 1 Πραγματικές Συναρτήσεις και Ορια Εστω S R ένα υποσύνολο του R και f : S R μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το S και τιμές στους πραγματικούς

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: s97130@math.aegean.gr soviet@teivos.samos.aegean.gr http://iris.math.aegean.gr/software/kerkis/

e-mail: s97130@math.aegean.gr soviet@teivos.samos.aegean.gr http://iris.math.aegean.gr/software/kerkis/ A Π α ν ε π ι ς τ ή µ ι ο Α ι γ α ί ο υ Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι ς τ η µ ώ ν Τ µ ή µ α Μ α θ η µ α τ ι κ ώ ν Πτυχιακή εργασία Εκπονητής Χουσαΐνοβ Αλέξανδρος Α.Μ. 311/1997130 Σάµος, 2002 Τίτλος : Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη 94 Ένας χώρος με νόρμα (, ( ( ( ϕ : : ϕ =, ( 4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια λέγεται αυτοπαθής ( refleive, αν η κανονική εμφύτευση,, είναι επί του, δηλαδή ϕ =. Παρατηρούμε ότι ένας αυτοπαθής χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE Αν μια συνάρτηση f είναι : συνεχής στο κλειστό [α,β] παραγωγίσιμη στο ανοιχτό (α,β) f(α)=f(β) f 0 τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον, τέτοιο ώστε ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ : σημαίνει ότι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L -σύγκλιση σειρών Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. f(x) ομοιόμορφα συνεχής στο I. δ (ɛ) > 0 : x, ξ I, x ξ < δ (ɛ, ξ) f(x) f(ξ) < ɛ. ɛ > 0, δ > 0 : ΜΗ ομοιόμορφα συνεχής.

Πρόταση. f(x) ομοιόμορφα συνεχής στο I. δ (ɛ) > 0 : x, ξ I, x ξ < δ (ɛ, ξ) f(x) f(ξ) < ɛ. ɛ > 0, δ > 0 : ΜΗ ομοιόμορφα συνεχής. f(x) ομοιόμορφα συνεχής στο I ɛ > 0, δ (ɛ) > 0 : x, ξ I, x ξ < δ (ɛ, ξ) f(x) f(ξ) < ɛ f(x) ΜΗ ομοιόμορφα συνεχής ɛ > 0, δ > 0 : x, ξ I, x ξ < δ f(x) f(ξ) ɛ f(x) συνεχής στο [a, b] f(x) ομοιόμορφα συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 5-10-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Τώρα θα μιλήσουμε για την έννοια της περιοχής, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στη μελέτη της έννοιας του ορίου (ακολουθίας και συνάρτησης). Αν > 0, ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

f x 0 για κάθε x και f 1

f x 0 για κάθε x και f 1 06 4.2 Το Λήμμα του Uysoh το Λήμμα της εμφύτευσης και το θεώρημα μετρικοποίησης του Uysoh. Ο κύριος στόχος αυτής της παραγράφου είναι η απόδειξη ενός θεμελιώδους αποτελέσματος γνωστού ως το Λήμμα του Uysoh.

Διαβάστε περισσότερα

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές.

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές. 6 ι3.4 Παραδείγματα Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε κάποια σημαντικά παραδείγματα, για τις εφαρμογές, χώρων συναρτήσεων οι οποίοι είναι τοπικά κυρτοί και μετρικοποιήσιμοι αλλά η τοπολογία τους δεν επάγεται

Διαβάστε περισσότερα

sin(5x 2 ) sin(4x) e 5t 2 1 (ii) lim x 0 10x 3 (iii) lim (iv) lim. 10t sin(ax) = 1. = 1 1 a lim = sin(5x2 ) = 2. f (x) = sin x. = e5t 1 = 1 0 = 0.

sin(5x 2 ) sin(4x) e 5t 2 1 (ii) lim x 0 10x 3 (iii) lim (iv) lim. 10t sin(ax) = 1. = 1 1 a lim = sin(5x2 ) = 2. f (x) = sin x. = e5t 1 = 1 0 = 0. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι, Φυλλάδιο 3 Λύσεις Ασκήσεων. Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια. sia) i) ποιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν για τα a, β ώστε να έχει νόημα το όριο;) 0 siβ) si5 ) si4) cos cos

Διαβάστε περισσότερα

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση α) Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο -ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απο το Ψηφιακό Σχολείο του ΥΠΠΕΘ Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα mathpgr Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνεκτικότητα Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα 33.4.Συνεχείς συναρτήσεις Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης είναι θεμελιώδης και μελετάται κατ αρχήν για συναρτήσεις μιας και κατόπιν δύο ή περισσότερων μεταβλητών στα μαθήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

x είναι f 1 f 0 f κ λ

x είναι f 1 f 0 f κ λ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ [Κεφάλαια, Μέρος Β' του σχολικού βιβλίου] ΘΕΜΑ Α.Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελίδα 4.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελίδα 88, 89. 3. α) ΣΩΣΤΟ, διότι αν η f παραγωγίσιμη στο χ

Διαβάστε περισσότερα

B = {x A : f(x) = 1}.

B = {x A : f(x) = 1}. Θεωρία Συνόλων Χειμερινό Εξάμηνο 016 017 Λύσεις 1. Χρησιμοποιώντας την Αρχή του Περιστερώνα για τους φυσικούς αριθμούς, δείξτε ότι για κάθε πεπερασμένο σύνολο A και για κάθε f : A A, αν η f είναι 1-1 τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΜΑΘΗΜΑ, 6-12-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Τώρα θα δούμε την απόδειξη του Θεωρήματος που διατυπώσαμε στο τέλος του προηγούμενου μαθήματος. Απόδειξη. [α] Θεωρούμε συνάρτηση f : A R και

Διαβάστε περισσότερα

n 5 = 7 ε (π.χ. ορίζοντας n0 = 1+ ε συνεπώς (σύμϕωνα με τις παραπάνω ισοδυναμίες) an 5 < ε. Επομένως a n β n 23 + β n+1

n 5 = 7 ε (π.χ. ορίζοντας n0 = 1+ ε συνεπώς (σύμϕωνα με τις παραπάνω ισοδυναμίες) an 5 < ε. Επομένως a n β n 23 + β n+1 Θέμα 1 (α) Υποθέτουμε (προς απαγωγή σε άτοπο) ότι το σύνολο A έχει μέγιστο στοιχείο, έστω a = max A Τότε, εϕόσον a A, έχουμε a R Q και a M Ομως ο αριθμός μητρώου M είναι ρητός αριθμός, άρα (εϕόσον ο a

Διαβάστε περισσότερα

f I X i I f i X, για κάθεi I.

f I X i I f i X, για κάθεi I. 47 2 Πράξεις σε τοπολογικούς χώρους 2. Η τοπολογία γινόμενο Σε προηγούμενη παράγραφο ορίσαμε την τοπολογία γινόμενο στο καρτεσιανό γινόμενο Y δύο τοπολογικών χώρων Y, ( παράδειγμα.33 () ). Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Shmei seic Genik c TopologÐac. Miqa l GerapetrÐthc

Shmei seic Genik c TopologÐac. Miqa l GerapetrÐthc Shmei seic Genik c TopologÐac Miqa l GerapetrÐthc Tm ma Majhmatik n Panepist mio Ajhn n Aj na, 2013 ii Perieqìmena Εισαγωγή 1 1 Τοπολογικοί Χώροι 3 1.1 Ανοικτά σύνολα, βάσεις και υποβάσεις..................

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Μέτρο Lebesgue Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Σύγκλιση και Συνέχεια Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Η θεωρία και τι προσέχουμε

5.1.1 Η θεωρία και τι προσέχουμε Κεφάλαιο 5 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα Συνέπειες του Θεωρήματος Bolzano 5.. Η θεωρία και τι προσέχουμε Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας συνεχούς συνάρτησης f ορισμένης σε ένα διάστημα Δ, είναι: i. Η γραφική

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους.

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. 7 3.5 Το θεώρημα Hah-Baach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. Εξετάζουμε καταρχήν τη σχέση μεταξύ ενός μιγαδικού διανυσματικού χώρου E και του υποκείμενου πραγματικού χώρου E R. Έστω E μιγαδικός διανυσματικός

Διαβάστε περισσότερα

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: :

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: : Η θεωρία στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ υκείου Τι λέμε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ; Έστω ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το μία διαδικασία (κανόνα), με την

Διαβάστε περισσότερα

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ .8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ Όταν θέλουμε να εξετάσουμε ως προς τη συνέχεια μια συνάρτηση πολλαπλού τύπου, εργαζόμαστε ως εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μετρικοί χώροι. 1.1 Βασικές έννοιες. Εστω σύνολο X και έστω η απεικόνιση d : X X R έτσι ώστε για κάθε x, y, z X ισχύουν :

Κεφάλαιο 1. Μετρικοί χώροι. 1.1 Βασικές έννοιες. Εστω σύνολο X και έστω η απεικόνιση d : X X R έτσι ώστε για κάθε x, y, z X ισχύουν : Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Βασικές έννοιες Εστω σύνολο X και έστω η απεικόνιση d : X X R έτσι ώστε για κάθε x, y, z X ισχύουν : (i) d(x, y) 0 και d(x, y) = 0 αν και µόνο αν x = y, (ii) d(x, y) = d(y,

Διαβάστε περισσότερα

Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο

Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Οι απαντήσεις βρίσκονται μετά τις εκφωνήσεις Εξετάστε αν είναι αληθείς ή ψευδείς οι παρακάτω προτάσεις και αιτιολογήστε.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης Ενότητα 2: Το Θεώρημα Καραθεοδωρή και τα μέτρα Borel Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

> ln 1 + ln ln n = ln(1 2 3 n) = ln(n!).

> ln 1 + ln ln n = ln(1 2 3 n) = ln(n!). η Διάλεξη: Άρρητοι αριθμοί Το σύνολο Q των ρητών αριθμών είναι το Q = { m n : m Z, n N}. αριθμός που δεν είναι ρητός λέγεται άρρητος. Ενας πραγματικός Ασκηση: Αποδείξτε ότι το άθροισμα και το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012) Τμήμα Θ. Αποστολάτου & Π. Ιωάννου 1 Σειρές O Ζήνων ο Ελεάτης (490-430 π.χ.) στη προσπάθειά του να υποστηρίξει

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου wwwaskisopolisgr έκδοση 5-6 wwwaskisopolisgr ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις στην Συναρτησιακή Ανάλυση Κανονική εξεταστική 2009 (μπορεί να περιέχουν λάθη)

Λύσεις στην Συναρτησιακή Ανάλυση Κανονική εξεταστική 2009 (μπορεί να περιέχουν λάθη) Λύσεις στην Συναρτησιακή Ανάλυση Κανονική εξεταστική 009 (μπορεί να περιέχουν λάθη) (L) Θέμα 1 α) i Ένα σύνολο A X λέγεται γραμμικά ανεξάρτητο αν κάθε πεπερασμένο υποσύνολό του είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

Διαβάστε περισσότερα

R f. P = {a = x 0 < x 1 < x 2 <... < x n = b} m k = inf{f(x) : x k x x k+1 } και M k = sup{f(x) : x k x x k+1 }

R f. P = {a = x 0 < x 1 < x 2 <... < x n = b} m k = inf{f(x) : x k x x k+1 } και M k = sup{f(x) : x k x x k+1 } Σημειώσεις Θεωρίας Μέτρου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2014 ii Πρώτη έκδοση, πιθανόν με τυπογραφικά λάθη. Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1 σ-άλγεβρες 5 1.1 Άλγεβρες και σ-άλγεβρες.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Μ. Παπαδημητράκης. 1 ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΗΜΜΑ. Έστω μετρικός χώρος (X, d) και x, y X με x y. Τότε υπάρχει μια περιοχή του x και μια περιοχή του y (και, μάλιστα, ίδιας ακτίνας) οι οποίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρουμε ότι: Συνάρτηση-απεικόνιση με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α και πεδίο τιμών ένα σύνολο Β είναι κάθε μονοσήμαντη απεικόνιση f του Α στο Β.

Ξέρουμε ότι: Συνάρτηση-απεικόνιση με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α και πεδίο τιμών ένα σύνολο Β είναι κάθε μονοσήμαντη απεικόνιση f του Α στο Β. Η έννοια της ακολουθίας Ξέρουμε ότι: Συνάρτηση-απεικόνιση με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α και πεδίο τιμών ένα σύνολο Β είναι κάθε μονοσήμαντη απεικόνιση f του Α στο Β. Δηλαδή: f : A B Η ακολουθία είναι συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Έστω Α ένα υποσύνολο του Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση : ΕΣΠ Β Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α. Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης.

Παράρτηµα Α. Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης. Παράρτηµα Α Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης Α Χώροι µέτρου Πέραν της «διαισθητικής» περιγραφής του µέτρου «σχετικά απλών» συνόλων στο από το µήκος τους (όπως πχ είναι τα διαστήµατα, ενώσεις/τοµές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Σημειώσεις από τις παραδόσεις Α. Γιαννόπουλος Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2018

Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Σημειώσεις από τις παραδόσεις Α. Γιαννόπουλος Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2018 Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Σημειώσεις από τις παραδόσεις Α. Γιαννόπουλος Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 08 Περιεχόμενα Το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Φυσικοί, ακέραιοι και ρητοί αριθμοί............................

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Περίληψη του μαθήματος Μιχάλης Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1η εβδομάδα. Στα πρώτα δύο μαθήματα είπαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση Διάλεξη 14, 30 Απριλίου 2018 Μιχάλης Πλεξουσάκης Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Περιεχόμενα 1. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο (Ευκλείδειοι χώροι) 2. Βέλτιστες προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο τουr Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία (κανόνα)

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΣΕ 37 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΣΕ 37 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΣΕ 37 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μ. Παπαδημητράκης. ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Έστω [, b] ένα κλειστό διάστημα με < b. Διαμέριση του [, b] είναι ένα οποιοδήποτε πεπερασμένο υποσύνολο του [, b] το οποίο περιέχει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπολογίστε, όπου αυτές υπάρχουν, τις παραγώγους των συναρτήσεων:

1. Υπολογίστε, όπου αυτές υπάρχουν, τις παραγώγους των συναρτήσεων: Υπολογίστε, όπου αυτές υπάρχουν, τις παραγώγους των συναρτήσεων:, g, h Απάντηση: Η με έχει παράγωγο 4 Μπορούμε όμως να εργαστούμε ως εξής: Είναι άρα 4 Η g με g έχει παράγωγο : g Η συνάρτηση h με h έχει

Διαβάστε περισσότερα

να είναι παραγωγίσιμη Να ισχύει ότι f Αν μια από τις τρεις παραπάνω συνθήκες δεν ισχύουν τότε δεν ισχύει και το θεώρημα Rolle.

να είναι παραγωγίσιμη Να ισχύει ότι f Αν μια από τις τρεις παραπάνω συνθήκες δεν ισχύουν τότε δεν ισχύει και το θεώρημα Rolle. Κατηγορία η Συνθήκες θεωρήματος Rolle Τρόπος αντιμετώπισης:. Για να ισχύει το θεώρημα Rolle για μια συνάρτηση σε ένα διάστημα [, ] (δηλαδή για να υπάρχει ένα τουλάχιστον (, ) τέτοιο ώστε ( ) ) πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. ( n(n+1) e 1 (

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. ( n(n+1) e 1 ( . Αποδείξτε ότι: Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο 08-9. Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. +) 7 +) +), 5 +7 5 5, +log ) 7 log 4, +, ++ + + ) +4+4 + +4, + si +, +) +), + [ ], + + 0, + +, ) +,,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο Lebesgue. Κεφάλαιο Εξωτερικό µέτρο Lebesgue

Μέτρο Lebesgue. Κεφάλαιο Εξωτερικό µέτρο Lebesgue Κεφάλαιο 1 Μέτρο Lebesgue 1.1 Εξωτερικό µέτρο Lebesgue Θα ϑέλαµε να ορίσουµε το «µήκος» κάθε υποσυνόλου A του R, δηλαδή να αντιστοιχίσουµε σε κάθε A R έναν µη αρνητικό αριθµό λ(a) (ή το + ). Είναι λογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα 5 Ανοικτά και κλειστά σύνολα Στην παράγραφο αυτή αναπτύσσεται ο µηχανισµός που θα µας επιτρέψει να µελετήσουµε τις αναλυτικές ιδιότητες των συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Θα χρειαστούµε τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Άσκηση Θεωρούμε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η συνάρτηση την» ορίζεται στο τότε δεν μπορεί να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη ) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα