π B = B και άρα η π είναι ανοικτή απεικόνιση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π B = B και άρα η π είναι ανοικτή απεικόνιση."

Transcript

1 3 Παράρτημα 2 Παρατηρήσεις, ασκήσεις και Διορθώσεις Παράγραφος ) Σελίδα, : Παρατηρούμε τα ακόλουθα για το χώρο πηλίκο / Y : Y = / Y και (α) { } (β) = Y / Y { } Επίσης από τον τύπο () έπεται ιδιαίτερα ότι : x x, x 2) Σελίδα 2 Το θεώρημα 5 και το Λήμμα 3 είναι καλύτερα να συγχωνευθούν στο ακόλουθο, Θεώρημα: Έστω χώρος με νόρμα, Y κλειστός υπόχωρος του και π : / Y η κανονική απεικόνιση τότε έχουμε: ) π ( x) x, x και άρα π Ιδιαίτερα η π είναι συνεχής π B = B και άρα η π είναι ανοικτή απεικόνιση 2) ( ) / Y 3) Αν Y, τότε π = Παρατηρούμε ότι, αν υποθέσουμε ότι ο είναι χώρος Baach τότε από το θεώρημα και ο / Y θα είναι χώρος Baach και συνεπώς ο ισχυρισμός (2) είναι συνέπεια (και) του θεωρήματος ανοικτής απεικόνισης 3)Σελίδα, 4, γραμμή -5 Διορθώστε σε «z / Y με z =» 4)Σελίδα 7: B Γραμμή, Συμπληρώστε σε, «Έστω z i, από την παρατήρηση 9 (β)» x i Γραμμή, -6 Διορθώστε σε «Πράγματι, αν ε > τότε υπάρχει λ > µ k +» 5)Σελίδα, 9: Γραμμές 3, 6, 9, αντικατάστησε το T με το F k : < ε Αν 2 k 6) Γραμμή, 3, αντικατάστησε, «ο T είναι φραγμένος» με το «ο F είναι φραγμένος» Δεύτερη απόδειξη του ισχυρισμού ΙΙΙ ( Ο F είναι φραγμένος με F = T )

2 32 ( ) sup ( ) T = sup T x = F x+ KerT = ( με χρήση του λήμματος 3) x+ KerT < x < x < ( ) = sup F x+ KerT = F Σημειώνουμε ότι η απόδειξη του γεγονότος ότι ο τελεστής F είναι φραγμένος δεν χρειάζεται την υπόθεση ότι ο είναι πλήρης χώρος με νόρμα ( χώρος Baach) 7)Σελίδα, : Πρβλ την απόδειξη του Πορίσματος 3 με την άσκηση ( σελ 3) της παραγράφου 3 Παράγραφος 2 )Σελίδες,, 2, 3, παρατηρήσεις: Έστω P : Y γραμμική προβολή Τότε η P ταυτίζεται ουσιαστικά με την απεικόνιση πηλίκο π : / Z, όπου Z = KerP F : / Z Y : F x+ Z = P x, x Τότε η απεικόνιση F είναι Πράγματι, ορίζουμε, ( ) ( ) αλγεβρικός ισομορφισμός μεταξύ των χώρων / Z και Y Δείτε και το διάγραμμα P = Foπ Ανάλογα, αν ο είναι χώρος με νόρμα, ο Y κλειστός υπόχωρος του και P : Y φραγμένη προβολή με Z = KerP, τότε η π : / Z είναι βέβαια φραγμένη ( με π ) και «ταυτίζεται» με την P Στην περίπτωση αυτή η απεικόνιση F : / Z Y F x+ Z = P x x ) είναι ( με ( ) ( ), τοπολογικός ισομορφισμός και οι χώροι με νόρμα / Z και Y είναι ( τοπολογικά )ισόμορφοι( Πρβλ την Πρόταση 2 καθώς και την άσκηση ) 2) Σελίδα 5, γραμμές -8 και- 9 Συντομότερα μπορούμε να προχωρήσουμε ως εξής: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) F x y = F x F y = F x Λ y = F x F x = k k k k k k k 3)Σελίδα 6: Σχετικά με την παρατήρηση 27 σημειώνουμε ότι αν {(, ) : } D = x y R x + y < τότε η άλγεβρα του δίσκου A D ( δηλαδή όλες οι συνεχείς συναρτήσεις f : D C ώστε f D είναι ολόμορφη συνάρτηση) μπορεί να { } i ταυτισθεί με τον κλειστό υπόχωρο του C( T ) όπου T e θ : θ [, 2π] = = (ο κλειστός

3 33 iθ μοναδιαίος κύκλος), που παράγεται από το σύνολο { e : } όλων των συναρτήσεων f C( T) ώστε f ( ),, 2, 3, 2π iθ f ( ) = f ( θ) e dθ 2π είναι ο Αυτός είναι ο χώρος = =, όπου οστος συντελεστής Fourier της f Αποδεικνύεται ότι η άλγεβρα του δίσκου A D ( ταυτιζόμενη όπως παραπάνω με τον υπόχωρο του C( T ) ) δεν είναι συμπληρωματικός υπόχωρος του χώρου Baach C( T ) ( Πρβλ το βιβλίο [R] Σ 28-3) 4)Σελίδα 6: Σχετικά με την παρατήρηση 27 (2), σημειώνουμε ότι αν ο H είναι χώρος Hilbert και ο F είναι κλειστός υπόχωρος του H, τότε ο χώρος πηλίκο H / F ( με τη νόρμα πηλίκο) είναι ισομετρικός με το ορθογώνιο συμπλήρωμα F του F και συνεπώς είναι χώρος Hilbert ( Πράγματι, η απεικόνιση : : ( ) μοναδικό στοιχείο του F ώστε x y d( x, F) P( H) = F και KerP F P H H P x = x y, όπου y F το = είναι ορθογώνια προβολή με = Έστω π : H H / F η κανονική απεικόνιση τότε, όπως έπεται από την πρόταση 2, η φ : H / F F είναι τοπολογικός ισομορφισμός, η οποία είναι επί πλέον ισομετρία Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες) Παράγραφος 3 )Σχετικά με το πόρισμα 32, παρατηρούμε ότι ο μονοδιάστατος υπόχωρος F = x του E είναι επιπλέον κλειστός ( Πρβλ την άσκηση 7) 2)Σχετικά με την άσκηση 5, πρβλ και την πρόταση 34 (ιχ) 3)Σχετικά με την άσκηση, σημειώνουμε ότι η ακόλουθη ασθενέστερη μορφή του ισχυρισμού (α) αποδεικνύεται ευκολότερα: (α ) Έστω A κυρτό υποσύνολο του τδχ E Αν x A και y A τότε [ x, y) A ( Άσκηση ) Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή του (α ) ( την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στην παράγραφο 5 ), είναι η ακόλουθη: Έστω (, ) χώρος με νόρμα και x, y S { x : x } υπάρχει λ (,) ώστε το z λx ( λ) y S [ x y] S ( Άσκηση), = = με x y Υποθέτουμε ότι = +, τότε το ευθύγραμμο τμήμα

4 34 Παράγραφος 32 )Σελίδα 34, γραμμή 3: P y x P x y k =» Αντί του, «τότε ( ) ε ε ( ),,2,, k k k P y x < P x y k =» Να γραφεί «τότε ( ) ε ε ( ),,2,, k k k τ τ 2)Σελίδα 35, γραμμές 5 και 6: Διαγράψτε το «ότι xa+ ya x+ y και λa xa λx» 3) Σελίδα 36, παράδειγμα 326 (2): Παρατηρείστε ότι ημινόρμα p ( f ) f ( γ) προέρχεται από το γραμμικό συναρτησοειδές : E K γ Παράγραφος 33 γ =, δ ώστε δ ( f ) f ( γ) γ = )Σελίδα 4: παρατηρούμε ότι οι ισχυρισμοί (ι)-(ιν) της Πρότασης 333 είναι επίσης ισοδύναμοι με τον ακόλουθο ισχυρισμό, (ν) p συνεχής σε κάποιο x E ( Άσκηση) 2)Σχετικά με το θεώρημα 337 παρατηρούμε τα ακόλουθα: (α) p ( x) x ta t H ( x) (, ) A = > = + ) A (β) Αν ο E είναι πραγματικός χώρος τότε η υπόθεση ότι το κυρτό σύνολο A είναι ισορροπημένο στον ισχυρισμό (ιιι) μπορεί να αντικατασταθεί από την ( ισοδύναμη ) υπόθεση ότι το A είναι συμμετρικό, δηλαδή x A x A 3)Σελίδα 45, γραμμή 4: Αντί του, «x H ( x)», να γραφεί «t H ( x) B» 4)Σελίδα 45: Σχετικά με την παρατήρηση (2), σημειώνουμε ότι αν το S δεν είναι συμμετρικό τότε βέβαια και το κυρτό ( ) B A= B, \ δεν είναι συμμετρικό ( ισορροπημένο) Παρόλα αυτά το συναρτησοειδές του Mikowski Ευκλείδεια ) νόρμα Επίσης χρήσιμη είναι και η ακόλουθη απλή παρατήρηση: pa του A είναι ( η Αν E είναι διανυσματικός χώρος και A B E κυρτά και απορροφούντα υποσύνολα του E, τότε p B p A 5)Σελίδα 46: Παρατηρούμε ότι αν το σύνολο U της Πρότασης 338 δεν είναι ισορροπημένο, τότε το υπογραμμικό συναρτησοειδές p U δεν είναι ( από την Πρόταση 324 ) ημινόρμα

5 35 Έτσι, επιλέγοντας το ανοικτό και κυρτό U να μην είναι ισορροπημένο, έχουμε παράδειγμα υπογραμμικού συναρτησοειδούς P, το οποίο δεν είναι ημινόρμα 6)Σελίδα 53-54: Σημειώνεται ότι η ιδιότητα (α) του παραδείγματος 337 αποδεικνύεται ότι ισχύει ( με τον ίδιο τρόπο ) και για τον χώρο c των μηδενικών ακολουθιών με την τοπολογία Τ P της σύγκλισης κατά σημείο 7) Σελίδα 55: Από την πρόταση 338 έπεται ιδιαίτερα ότι αν Λ, Λ : E K είναι γραμμικά συναρτησοειδή ώστε KerΛ KerΛ, τότε υπάρχει a K ώστελ= aλ Δηλαδή τα Λ και Λ είναι γραμμικά εξαρτημένα 8) Σελίδα 58, άσκηση :Το αποτέλεσμα που περιγράφεται στην άσκηση αυτή δεν ισχύει χωρίς την υπόθεση της τοπικής κυρτότητας του χώρου E Για ένα παράδειγμα πρβλ την άσκηση 2 ( σελ77-78) της παραγράφου 35, καθώς και την υπόδειξή της Παράγραφος 34 )Σελίδα 62, γραμμή 3: Διορθώστε σε, «και Μ τυχών θετικός» (, TC ) 2)Μια ποιο άμεση απόδειξη του γεγονότος ότι ο C( ) Ω είναι διαχωρίσιμος χώρος ( παράδειγμα 34 ) έπεται και από το κλασσικό προσεγγιστικό θεώρημα του Weierstrass Θεώρημα ( Weierstrass) Έστω πολυωνύμων ( d) στο χώρο Baach C( K ) K d R συμπαγές τότε η άλγεβρα των περιορισμών των {,, : πολυώνυµο µεταβλητών} p x x p d επί του K είναι πυκνή Από το αποτέλεσμα αυτό εύκολα αποδεικνύουμε ότι το σύνολο των πολυωνύμων με ρητούς συντελεστές περιορισμένων επί του Ω είναι αριθμήσιμο και πυκνό υποσύνολο του ( C( ), TC ) Ω 3)Ανάλογες παρατηρήσεις ισχύουν και για το παράδειγμα 343, όπου τα πολυώνυμα p : I R με ρητούς συντελεστές είναι αριθμήσιμο και πυκνό υποσύνολο του χώρου C ( I), με την τοπολογία T που ορίζεται εκεί Το βασικό επιχείρημα περιέχεται στο ακόλουθο λήμμα που είναι ( πάλι) συνέπεια του προσεγγιστικού θεωρήματος του Weierstrass Λήμμα Έστω a b κλάσης ( ) < < <+ Αν :[, ] f a b R είναι διαφορίσιμη συνάρτηση της C, τότε υπάρχει ακολουθία πολυωνύμων ( p ) k =, 2,, να ισχύει p ( k) ( k) f, ομοιόμορφα επί του [ a, b ], ώστε για κάθε Η απόδειξη του Λήμματος αφήνεται ως άσκηση Σημειώνουμε ότι η παρούσα παρατήρηση μπορεί να θεωρηθεί ως ( εκτενέστερη ) απόδειξη για την άσκηση της παραγράφου 35

6 36 4)Στα παραδείγματα 342 και 343 χρησιμοποιήσαμε την ακόλουθη γενική παρατήρηση: Έστω ( E, T ) απειροδιάστατος ( τοπικά κυρτός ) τδχ με την ιδιότητα Heie-Borel τότε η τοπολογία του E δεν επάγεται από νόρμα Για την απόδειξη πρβλ Τα θεωρήματα και την παρατήρηση που ακολουθεί το θεώρημα 336 Παράγραφος 35 )Σελίδα 7, γραμμή -2 Να γραφεί(, R ) E αντί του (, ) E 2)Σελίδα 75, γραμμή 7: Συμπληρώστε την γραμμή 6 με τη φράση «f γραμμικό συναρτησοειδές και» 3)Σχετικά με το πόρισμα 353 αξίζει να παρατηρήσουμε τον δυϊσμό μεταξύ ( συνεχών ) γραμμικών συναρτησοειδών : E K Λ και (συνεχών) ημινορμών : [, ) Λ γραμμικό συναρτησοειδές τότε p= Λ είναι βέβαια ημινόρμα p E + Αν ( παράδειγμα 323 ()) και αν p ημινόρμα ( με p ) τότε ( πόρισμα 353) υπάρχει γραμμικό συναρτησοειδές Λ ( με Λ ) ώστε Λ p 4)Σχετικά με το πόρισμα 35, παρατηρούμε ότι η απόδειξή του απλοποιείται με τη χρήση του λήμματος 338 Πράγματι, Kerf M Ker( ) = Λ, συνεπώς υπάρχει a K ώστε M Λ M = af, επειδή Λ ( x ) = f ( x ) =, έπεται ότι a= Επίσης σημειώνουμε ότι, μια άλλη απόδειξη αυτού του πορίσματος είναι δυνατή, με χρήση της αναλυτικής μορφής του θεωρήματος Hah-Baach ( θεώρημα352) και της άσκησης 5 της παραγράφου33 ( Άσκηση) 5)Σχετικά με την άσκηση 4 (γ) ( σελίδα 78), σημειώνουμε ότι ο υποκείμενος πραγματικός χώρος E R του E C είναι ο E E με την πράξη του βαθμωτού πολλαπλασιασμού περιορισμένη στο R Παράγραφος 4 )Σελίδα 82, παρατήρηση (5): Αν ο είναι απειροδιάστατος χώρος με νόρμα τότε οι περιοχές του δεν είναι φραγμένα σύνολα ( ούτε και ) στην ασθενή τοπολογία, εφόσον τότε ο θα ήταν χώρος με νόρμα ( θεώρημα 335 ) και συνεπώς μετρικοποιήσιμος 2)Σελίδα 82, γραμμή -5: Διορθώστε σε = < < < k < 3)Σελίδα 84, γραμμή 4: Διορθώστε σε, x ( j) j= 9

7 37 4)Σελίδα 85: Σχετικά με την απόδειξη του θεωρήματος 43 (Mazur ), παρατηρούμε ότι το { } γεγονός ότι το σύνολο : Re ( ) U = x Λ x < λ είναι ασθενώς ανοικτό προκύπτει αμέσως ( και ) από τον ορισμό της ασθενούς τοπολογίας * 5)Σελίδα 88, γραμμή 6: Διορθώστε σε, ( x i ) τ Φ Λ * 6)Σελίδα 9, γραμμή 5: Συμπληρώστε την γραμμή 5 με «ϕ( x ) w ϕ( x)» * * ** * 7) Σελίδα 9, γραμμή- 7: διορθώστε την ανισότητα σε Re x ( x) λ λ2 Re x ( x) 8)Σελιδα 92, γραμμές 2-6: Διορθώστε σε «T( x) * * * ( y ot)( x) = y ( T( x) ) y ( y), εφόσον T( x) * * * y ot x y ot x = y ( T x ), εφόσον ( )( ) ( )( ) ( ) y Για κάθε y y και i < Y έχουμε * * * * y ot και x x» 9) Στην απόδειξη της Πρότασης44 χρησιμοποιήσαμε το ακόλουθο στοιχειώδες αποτέλεσμα: Αν { A : i I} τότε A ( A) sup = sup sup i i I Παράγραφος 42 i είναι οικογένεια μη κενών υποσυνόλων του R και A = )Σχετικά με την παρατήρηση 425 (2), σημειώνουμε ότι το γεγονός ότι κάθε ασθενώς συμπαγές υποσύνολο ενός χώρου Baach είναι orm φραγμένο, έπεται και απευθείας όπως στην απόδειξη της κατεύθυνσης του θεωρήματος 424 2)Το σχόλιο μετά τον ορισμό 42, συμπληρώνεται ως εξής: Αν A H κλειστό και κυρτό, τότε, για κάθε x H υπάρχει ακριβώς ένα y A έτσι ώστε d( x, y) = d( x, A) 3)Ο ισχυρισμός (α) της άσκησης () ( σελ ), δεν χρειάζεται την υπόθεση ότι ο είναι χώρος Baach Η υπόθεση αυτή χρειάζεται στον ισχυρισμό (β) της ίδιας άσκησης ( Γιατί;) Επίσης σημειώνουμε ότι ο ισχυρισμός (α) είναι συνέπεια της ασθενούς κάτω ημισυνέχειας της νόρμας ( πρβλ και την άσκηση 6 αυτής της παραγράφου) Αντίστοιχα ο (β) είναι συνέπεια της ασθενούς * κάτω ημισυνέχειας της ( δυϊκής ) νόρμας * του Περαιτέρω ο (α) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να απλοποιήσει την απόδειξη του θεωρήματος 422 ( Πώς;) 4)Σχετικά με τον ισχυρισμό (β) της άσκησης 4, αυτής της παραγράφου, παρατηρούμε ότι αν ο είναι χώρος Baach πεπερασμένης διάστασης, τότε βέβαια δεν είναι αναγκαία ισομετρικός με τον l 2, όπου = dim i I *, αλλά ο A i

8 38 Παράγραφος 5 )Σχετικά με το παράδειγμα 52 (3), σημειώνουμε ότι αν K είναι ανοικτό και κυρτό υποσύνολο ενός τδχ E, τότε το K δεν έχει ακραία σημεία Ιδιαίτερα ο ίδιος ο E δεν έχει ακραία σημεία 2)Σχετικά με το παράδειγμα 54 (4), παρατηρούμε περαιτέρω ότι, αν (, ) με νόρμα και ευθύγραμμο τμήμα [ y z] είναι χώρος x S ώστε x= λ y+ ( λ) z με < λ < και y, z με y z, τότε το, S ( Πρβλ και τις παρατηρήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος) Ειδικότερα παρατηρούμε ότι αν υποσύνολο της ( ) 2 2 {, : } S = x y x + y = είναι ακραίο υποσύνολο της 2 2 {(, ) : } = +, εφόσον ex B = S B x y x y B 2 =l 2, τότε κάθε μη κενό 3)Γραμμή -, σελίδα ( απόδειξη του θεωρήματος Krei Milma ) : Διορθώστε σε «από τους ισχυρισμούς (β) και (δ) της ίδιας πρότασης έχουμε το συμπέρασμα» 4)Στην παρατήρηση 57 () της σελίδας 2, προσθέστε και το ακόλουθο σχόλιο: Έτσι στον χώρο l,< p<, κάθε συμπαγές και κυρτό σύνολο έχει ακραία σημεία, εφόσον από την p * άσκηση 2 ( σελίδα 77) της παραγράφου 35, ισχύει ότι l = l 5)Σελίδα 4, γραμμή- 7 ( παράδειγμα 5 () ): Διορθώστε σε y( ) και z( ) ( ) x, = x( ), = 4 p ( ) x, = x( ) +, = 4 6)Το παράδειγμα που περιγράφεται στην παρατήρηση 56 μας πληροφορεί επιπλέον ότι, αν είναι απειροδιάστατος χώρος Baach και K είναι orm συμπαγές τότε η co( ) είναι σχετικά αλλά όχι αναγκαία συμπαγές υποσύνολο του, όπως συμβαίνει στις πεπερασμένες διαστάσεις 7)Η άσκηση 7 ( θεώρημα Καραθεοδωρή )έπεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση των πεπερασμένων διαστάσεων, ένα συμπαγές και κυρτό σύνολο κυρτή θήκη των ακραίων σημείων του, δηλαδή K co ex( K) K ( ) R, ισούται με την = ( η κλειστότητα δεν χρειάζεται) Σημειώνουμε ότι και το (σχετιζόμενο και) ενδιαφέρον Λήμμα 53 αποδίδεται επίσης στον Καραθεοδωρή

9 39 8)Σχετικά με την άσκηση ( σελίδα 26), η υπόδειξη της άσκησης μας πληροφορεί επιπλέον ότι ένας χώρος με νόρμα (, ) είναι γνήσια κυρτός αν και μόνο αν x, y S και x y x+ y < 2 ( Πρβλ και την παρατήρηση (2) παραπάνω ) Ασκήσεις ) Έστω E διανυσματικός χώρος και p, p2,, p, ημινόρμες επί του E Αποδείξτε ότι: (α) Οι λ p ( λ > ), p p2 p λ <+, είναι ημινόρμες επί του E max, 2,, + + +, { } p p p και ( ) 2 (β) Οι x = x ( ) 2 + x2 + x3 και x max ( x x2, x2 x3, x x3 ) x= ( x, x, x ) είναι νόρμες επί του 2 3 γ) Έστω (, ) και (, ) p + p + + p, λ λ λ 2 λ = ± ± ±, όπου, 3 R Γενικεύονται αυτές οι νόρμες στον Y χώροι με νόρμα,,, ( ) ( ) ( ) p p p p x, y = a x + y + β max y γ, x επί του Y [ Υπόδειξη Για το (α): Για την ( ) λ Για τα (β) και (γ) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το (α)] a β γ > και [, ) R ; p +, τότε ο τύπος, όπου ( x, y) Y, ορίζει νόρμα λ p + + p λ χρησιμοποιήστε την ανισότητα Mikowski 2)α) Έστω ( E, T ) τοπικά κυρτός χώρος Ένα κυρτό ισορροπημένο και φραγμένο υποσύνολο του E ονομάζεται δίσκος Έστω F η γραμμική θήκη ενός δίσκου D συναρτησοειδές του Mikowski pd : F R του D στον F είναι μια νόρμα E Αποδείξτε ότι το (β) Έστω K κλειστό κυρτό ισορροπημένο και φραγμένο υποσύνολο ενός χώρου Baach ( το K ονομάζεται τότε ένας δίσκος Baach) και Y η γραμμική θήκη του K Έστω νόρμα επί του Y η οποία ορίζεται από το συναρτησοειδές του Mikowski pk : Y R ( x p ( x), x Y = K K ) Αποδείξτε ότι ο ( Y, K) κλειστή μοναδιαία σφαίρα B Y του Y ; [ Υπόδειξη: Για το (β): Έστω ( ) στον, έστω x η K είναι ένας χώρος Baach Ποια είναι η x ακολουθία Cauchy στον ( Y, K) x Αν U είναι κλειστή σφαίρα ( με κέντρο Ο) στον ( Y ) είναι και κλειστό υποσύνολο του Έστω φυσικός αριθμός με τότε είναι και Cauchy, K τότε

10 4, m x xm U Τότε x x U x K x 3)Έστω oo για κάθε άρα x Y και συνεπώς A c ( = ο χώρος των τελικά μηδενικών ακολουθιών πραγματικών ) κυρτό και συμμετρικό σύνολο ώστε e A, ( όπου ( ) ότι: (α) Το A είναι απορροφούν υποσύνολο του c oo e η συνήθης βάση του oo c ) Αποδείξτε (β) Αν επιπλέον A [,], τότε το συναρτησοειδές Mikowski p A του A είναι νόρμα x p x x x c και ισχύει ( ), A oo (Μάλιστα το A είναι ένας δίσκος στον ( oo, p) [ Υπόδειξη: Για το (α): Έστω c T ) k k oo ώστε k= x= x e c x = xk Τότε x A, εφόσον το A είναι απόλυτα κυρτό ( πρβλ την άσκηση της παραγράφου 3 ) Για το (β): παρατηρούμε ότι αν x c τότε, oo k= x x A x ] 4)Έστω p, o p, p 2 τρία μη συνευθειακά σημεία του Ευκλείδειου επιπέδου { i j : 2} = και K = c ( A) Αποδείξτε ότι ex( K) A p p i j o = A [ Υπόδειξη : Το K είναι ένα κυρτό εξάγωνο με κορυφές τα σημεία του A ] 2 R Θέτομε

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη 94 Ένας χώρος με νόρμα (, ( ( ( ϕ : : ϕ =, ( 4. Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια λέγεται αυτοπαθής ( refleive, αν η κανονική εμφύτευση,, είναι επί του, δηλαδή ϕ =. Παρατηρούμε ότι ένας αυτοπαθής χώρος

Διαβάστε περισσότερα

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine.

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine. 8 Έστω (, ) 4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα 4. θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldste. χώρος με νόρμα. Υπενθυμίζουμε ότι η ασθενής τοπολογία T του έχει ως βάση ( ανοικτών ) περιοχών του όλα τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές.

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές. 6 ι3.4 Παραδείγματα Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε κάποια σημαντικά παραδείγματα, για τις εφαρμογές, χώρων συναρτήσεων οι οποίοι είναι τοπικά κυρτοί και μετρικοποιήσιμοι αλλά η τοπολογία τους δεν επάγεται

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη 94 Ένας χώρος με νόρμα (, ( ( ( ϕ : : ϕ =, ( 4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια λέγεται αυτοπαθής ( refleive, αν η κανονική εμφύτευση,, είναι επί του, δηλαδή ϕ =. Παρατηρούμε ότι ένας αυτοπαθής χώρος

Διαβάστε περισσότερα

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y.

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y. 2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. Έστω (, ) και (, ) {( x, ) : x και } χώροι με νόρμα. Τότε ο διανυσματικός χώρος = ( με τις συνήθεις κατά σημείο πράξεις ) γίνεται χώρος με

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους.

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. 7 3.5 Το θεώρημα Hah-Baach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. Εξετάζουμε καταρχήν τη σχέση μεταξύ ενός μιγαδικού διανυσματικού χώρου E και του υποκείμενου πραγματικού χώρου E R. Έστω E μιγαδικός διανυσματικός

Διαβάστε περισσότερα

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y.

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y. 2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. Έστω ( X, ) και (, ) X Y {( x, ) : x X και Y} Y χώροι με νόρμα. Τότε ο διανυσματικός χώρος = ( με τις συνήθεις κατά σημείο πράξεις ) γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. και. για κάποιο k n. ( ) BdΚ και επί πλέον το BdΚ είναι ακραίο. [Υπόδειξη Πρβλ. την άσκηση 11 της παραγράφου 3.1 για το (α)].

Ασκήσεις. και. για κάποιο k n. ( ) BdΚ και επί πλέον το BdΚ είναι ακραίο. [Υπόδειξη Πρβλ. την άσκηση 11 της παραγράφου 3.1 για το (α)]. 3 Ασκήσεις ) Έστω διανυσματικός χώρος, C κυρτό και C. (α) Αποδείξτε ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα: (ι) e( C) = +,(ιι), = = και (ιιι) Το σύνολο C \{ } είναι κυρτό. (β) Επίσης αποδείξτε ότι αν e( C) και

Διαβάστε περισσότερα

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον Χώροι πηλίκα Έστω διανυσματικός χώρος και Y διανυσματικός υπόχωρος του. Για κάθε θεωρούμε το σύμπλοκο σχετικά με τον Y, = + y y Y = + Y ορ { : } δηλαδή το είναι η παράλληλη μεταφορά του Y κατά το διάνυσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ

Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ 8 5 Το θεώρημα Kre-Mlm Βασικές ιδιότητες συμπαγών και κυρτών συνόλων. Ορισμός 5. Έστω X διανυσματικός χώρος και Κ X κυρτό σύνολο. Ένα σημείο x Κ λέγεται ακραίο ( extreme ) σημείο του Κ, αν δεν είναι γνήσιος

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Περίληψη του μαθήματος Μιχάλης Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1η εβδομάδα. Στα πρώτα δύο μαθήματα είπαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

3Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι. y A, για κάθε λ [ 0,1]

3Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι. y A, για κάθε λ [ 0,1] 0 3Τοποογικοί διανυσματικοί χώροι 3. Βασικές έννοιες και ορισμοί. Έστω E διανυσματικός χώρος υπεράνω του σώματος K ( K Rή C) = και A E. (α) Το A έγεται κυρτό αν, για κάθε x, y A, για κάθε [ 0,] ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

V x, y W x, y, y συνιστούν προφανώς ένα ανοικτό

V x, y W x, y, y συνιστούν προφανώς ένα ανοικτό 81 3.2 Το θεώρημα Tychooff. Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με το θεώρημα Tychooff, δηλαδή ότι ένα αυθαίρετο καρτεσιανό γινόμενο συμπαγών χώρων είναι, με την τοπολογία γινόμενο, συμπαγής χώρος. Το θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι 36 6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι Έστω R διάστημα και f : R συνεχής συνάρτηση τότε, όπως γνωρίζουμε από τον Απειροστικό Λογισμό, η f έχει την ιδιότητα της ενδιάμεσου τιμής. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Περίληψη του μαθήματος Μιχάλης Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1η εβδομάδα. Στα πρώτα δύο μαθήματα είπαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( )

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( ) Παράρτηµα Β Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης Β1 Χώροι Baach Βάσεις Schauder Στο εξής συµβολίζουµε µε Z,, γραµµικούς (διανυσµατικούς) χώρους πάνω απ το ίδιο σώµα K = ή και γράφουµε απλά

Διαβάστε περισσότερα

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος).

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος). 4 Τοπολογικοί χώροι. Στοιχειώδεις έννοιες της τοπολογίας Στην παράγραφο αυτή εισάγουμε τις βασικές έννοιες της τοπολογίας, δηλαδή αυτές του ανοικτού και κλειστού συνόλου, της κλειστότητας και του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν 3 4.3 Τελείως κανονικοί χώροι ( ). 3 2 Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysoh, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν κανονικός χώρος, x και κλειστό ώστε x. Υπάρχει τότε συνεχής συνάρτηση f :, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα 33.4.Συνεχείς συναρτήσεις Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης είναι θεμελιώδης και μελετάται κατ αρχήν για συναρτήσεις μιας και κατόπιν δύο ή περισσότερων μεταβλητών στα μαθήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

3Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι. y A, για κάθε λ [ 0,1]

3Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι. y A, για κάθε λ [ 0,1] 20 3Τοποογικοί διανυσματικοί χώροι 3. Βασικές έννοιες και ορισμοί. Έστω διανυσματικός χώρος υπεράνω του σώματος K ( K Rή C) = και A. (α) Το A έγεται κυρτό αν, για κάθε x, y A, για κάθε [ 0,] ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν.

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. 93 4 Διαχωριστικά αξιώματα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τα λεγόμενα διαχωριστικά αξιώματα και εξετάζουμε τις βασικές ιδιότητές τους. Ένα από αυτά το έχουμε ήδη εισαγάγει δηλαδή το αξίωμα Husdorff ( ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Y είναι τοπολογία. Αυτή περιέχει το και

Y είναι τοπολογία. Αυτή περιέχει το και 8.3 Σχετική τοπολογία και υπόχωροι. Ορισμός.37. Έστω X, τ.χ. Αν U : U X, τότε η οικογένεια είναι μια τοπολογία στο σύνολο, η οποία ονομάζεται η σχετική ( ή επαγόμενη ) τοπολογία του. Ο χώρος, ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Βάσεις και υποβάσεις.

1.2 Βάσεις και υποβάσεις. . Βάσεις και υποβάσεις. Το «καθήκον» του ορισμού μιας τοπολογίας διευκολύνεται αν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε αρκετά ανοικτά σύνολα τα οποία να παραγάγουν όλα τα ανοικτά σύνολα. Ορισμός.9. Έστω X,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( )

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( ) Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών 7 Η Ευκλείδεια απόσταση που ορίσαµε στον R επιτρέπει ( εκτός από τον ορισµό των ορίων συναρτήσεων και ακολουθιών και τον ορισµό της συνέχειας συναρτήσεων της µορφής

Διαβάστε περισσότερα

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος 73 3. Συμπαγείς χώροι 3. Συμπαγείς χώροι και βασικές ιδιότητες Οι συμπαγείς χώροι είναι μια από τις πιο σημαντικές κλάσεις τοπολογικών χώρων. Η κλάση των συμπαγών χώρων περιλαμβάνει τα κλειστά διαστήματα,b

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι διάστηµα και f : Ι συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f ( Ι )

Διαβάστε περισσότερα

Δώδεκα Αποδείξεις του. Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας

Δώδεκα Αποδείξεις του. Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας Δώδεκα Αποδείξεις του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας Mία εκδοχή της αρχικής απόδειξης του Gauss f ( z) = T ( z) + iu ( z) T = r cos φ + Ar 1 cos(( 1) φ + α) + + L cosλ U = r si φ + Ar 1 si(( 1) φ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L -σύγκλιση σειρών Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

x, y = x 1 y 1 + x 2 y 2 + x 3 y 3. x k y k. k=1 k=1

x, y = x 1 y 1 + x 2 y 2 + x 3 y 3. x k y k. k=1 k=1 Σημειώσεις για τους χώρους Hilbert και άλλα Αριστείδης Κατάβολος Από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Θεωρία Τελεστών», εκδ. «Συμμετρία», 2008. Περιεχόμενα I Χώροι Hilbert 1 1 Εσωτερικά γινόμενα 1 1.0.1 Παραδείγματα.........................

Διαβάστε περισσότερα

f x 0 για κάθε x και f 1

f x 0 για κάθε x και f 1 06 4.2 Το Λήμμα του Uysoh το Λήμμα της εμφύτευσης και το θεώρημα μετρικοποίησης του Uysoh. Ο κύριος στόχος αυτής της παραγράφου είναι η απόδειξη ενός θεμελιώδους αποτελέσματος γνωστού ως το Λήμμα του Uysoh.

Διαβάστε περισσότερα

ονομάζεται τότε χώρος πηλίκο. διατηρεί τα συμπληρώματα συνόλων, ένα σύνολο F είναι είναι κλειστό στον.

ονομάζεται τότε χώρος πηλίκο. διατηρεί τα συμπληρώματα συνόλων, ένα σύνολο F είναι είναι κλειστό στον. 67 2.3 Χώροι πηλίκο και τοπολογία πηλίκο Στην παρούσα παράγραφο θα δείξουμε πως μπορούμε μέσω μιας απεικόνισης ενός δεδομένου τοπολογικού χώρου επί ενός συνόλου να εισαγάγουμε τοπολογία στο σύνολο, την

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ορισμός Έστω U R, U και f : U R R συνάρτηση τότε: )Το λέγεται τοπικό ελάχιστο της f αν υπάρχει περιοχή V του ώστε f f για κάθε V U Το λέγεται τοπικό μέγιστο της f αν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

f I X i I f i X, για κάθεi I.

f I X i I f i X, για κάθεi I. 47 2 Πράξεις σε τοπολογικούς χώρους 2. Η τοπολογία γινόμενο Σε προηγούμενη παράγραφο ορίσαμε την τοπολογία γινόμενο στο καρτεσιανό γινόμενο Y δύο τοπολογικών χώρων Y, ( παράδειγμα.33 () ). Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση ( ) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3

Αρµονική Ανάλυση ( ) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3 Αρµονική Ανάλυση (2017 2018) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3 0. (α) Εστω f L (T). είξτε ότι σ n ( f ) f n N. (ϐ) Εστω f L (T). είξτε ότι (γ) είξτε ότι S n ( f ) f + n k=1 sin(kt) k n k= n [Υπόδειξη: Για το (γ) ϑεωρήστε

Διαβάστε περισσότερα

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους 121 5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να μελετήσουμε την έννοια της σύγκλισης σε γενικούς τοπολογικούς χώρους, πέραν των μετρικών χώρων. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει ( πρβλ.

Διαβάστε περισσότερα

convk. c i c i t i. c i u i c < c i φ i (F (ω)) c < ( ) c i m i < i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

convk. c i c i t i. c i u i c < c i φ i (F (ω)) c < ( ) c i m i < i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 Ολοκλήρωση συναρτήσεων με τιμές σε χώρους Baach Αν (Ω, S, µ είναι χώρος μέτρου και (X, είναι χώρος Baach, μια συνάρτηση F : Ω X θα λέγεται ασθενώς μετρήσιμη (αντίστοιχα, ασθενώς ολοκληρώσιμη αν για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι R διάστηµα και f : Ι R συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f (

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες παραγώγισης ( )

Κανόνες παραγώγισης ( ) 66 Κανόνες παραγώγισης Οι κανόνες παραγώγισης που ισχύουν για συναρτήσεις µιας µεταβλητής, ( παραγώγιση, αθροίσµατος, γινοµένου, πηλίκου και σύνθετων συναρτήσεων ) γενικεύονται και για συναρτήσεις πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις τελεστές στην άλγεβρα των adjointable τελεστών σε Hilbert πρότυπα

Στοιχειώδεις τελεστές στην άλγεβρα των adjointable τελεστών σε Hilbert πρότυπα Στοιχειώδεις τελεστές στην άλγεβρα των adjointable τελεστών σε Hilbert πρότυπα Χαράλαμπος Μαγιάτης Ανάλυση & Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας Σεμινάριο Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ 17/05/2019 1 / 56 Hilbert C

Διαβάστε περισσότερα

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ).

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ). Κεφάλαιο 4 Συναρτήσεις μεταξύ μετρικών χώρων 4.1 Συνεχείς συναρτήσεις Εστω (X, ρ) και (Y, σ) δύο μετρικοί χώροι. Στην 2.2 δώσαμε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f : X Y σε κάποιο σημείο x 0 X:

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Το συναρτησοειδές του Minkowski και μετρικοποιησιμότητα σε τοπικά κυρτούς χώρους. x y E (υποπροσθετικότητα ) ) και p( x) p( x)

3.3 Το συναρτησοειδές του Minkowski και μετρικοποιησιμότητα σε τοπικά κυρτούς χώρους. x y E (υποπροσθετικότητα ) ) και p( x) p( x) 4 3.3 Το συναρτησοιδές του Mikowski και μτρικοποιησιμότητα σ τοπικά κυρτούς χώρους. Υπνθυμίζουμ ότι αν E διανυσματικός χώρος, μια συνάρτηση : E R λέγται υπογραμμικό συναρτησοιδές αν (ι) ( λ) λ ( ) =, λ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Τοπικά κυρτοί χώροι-βασικές ιδιότητες.

3.2 Τοπικά κυρτοί χώροι-βασικές ιδιότητες. 32 3.2 Τοπικά κυρτοί χώροι-βασικές ιδιότητς. Στην παράγραφο αυτή πρόκιται να ισαγάγουμ μια σημαντική, ίσως την σημαντικότρη, κλάση τοπολογικών γραμμικών χώρων. Αυτή ίναι η κλάση των τοπικά κυρτών χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

2. d(x, y) = 0 x = y. 3. d(x, y) = d(y, x)

2. d(x, y) = 0 x = y. 3. d(x, y) = d(y, x) Τελεστές σε χώρους Hilbert Γεωργάτος Σπυρίδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μαθηματικών Επιτροπή Επιβλέπων: Φελουζής Ευάγγελος - Αναπληρωτής Καθηγητής Μέλη : Τσολομύτης Αντώνιος - Καθηγητής Νικολόπουλος Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

D 1 D, D n+1 D n, D n G n, diam(d n ) < 1 n. B := ρ(x n, x m ) diam(d m ) < 1 m.

D 1 D, D n+1 D n, D n G n, diam(d n ) < 1 n. B := ρ(x n, x m ) diam(d m ) < 1 m. Σηµειώσεις Συναρτησιακής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Περιεχόµενα 1. Το ϑεώρηµα κατηγορίας του Baire 4 2. Χώροι Banach 5 3. Φραγµένοι γραµµικοί τελεστές 8 4. Χώροι πεπερασµένης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα 5 Ανοικτά και κλειστά σύνολα Στην παράγραφο αυτή αναπτύσσεται ο µηχανισµός που θα µας επιτρέψει να µελετήσουµε τις αναλυτικές ιδιότητες των συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Θα χρειαστούµε τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο.

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο. Κεφάλαιο Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο Ορισμοί και Παραδείγματα Παραδοχές Στo βιβλίο αυτό θα κάνουμε τις εξής παραδοχές Χρησιμοποιούμε προσθετικό συμβολισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier

L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier Κεφάλαιο 7 L -σύγκλιση σειρών Fourier 7.1 Χώροι Hilbert 7.1.1 Χώροι µε εσωτερικό γινόµενο και χώροι Hilbert Ορισµός 7.1.1. Εστω X γραµµικός χώρος πάνω από το K. Μια συνάρτηση, : X X K λέγεται εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Συναρτησιακή Ανάλυση! http://eclass.uoa.gr/courses/math495/ Εαρινό Εξάμηνο 2015-16 Γραμμικοί χώροι K είναι το σώμα R ή C. Ορισμός Ενα X /0 λέγεται K-γραμμικός χώρος αν είναι εφοδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1), Κεφάλαιο 6 Συμπάγεια 6.1 Ορισμός της συμπάγειας Οπως θα φανεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εισάγει την έννοια του συμπαγούς μετρικού χώρου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

H idiìthta prosèggishc kai to prìblhma thc bˆshc se q rouc Banach. Andreac Mhtropouloc

H idiìthta prosèggishc kai to prìblhma thc bˆshc se q rouc Banach. Andreac Mhtropouloc H idiìthta prosèggishc kai to prìblhma thc bˆshc se q rouc Banach Andreac Mhtropouloc Tm ma Majhmatik n Panepist mio Ajhn n Aj na 2012 Perieqìmena 1 Περιγραφή της εργασίας 1 1.1 Το πρόβλημα..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση Διάλεξη 14, 30 Απριλίου 2018 Μιχάλης Πλεξουσάκης Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Περιεχόμενα 1. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο (Ευκλείδειοι χώροι) 2. Βέλτιστες προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνεκτικότητα Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

j=1 x n (i) x s (i) < ε.

j=1 x n (i) x s (i) < ε. Κεφάλαιο 5 Πληρότητα 5.1 Πλήρεις μετρικοί χώροι Ορισμός 5.1.1 (πλήρης μετρικός χώρος). Ενας μετρικός χώρος (X, ρ) λέγεται πλήρης (complete) αν κάθε ρ βασική ακολουθία (x n ) στον X είναι ρ συγκλίνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 5. ΟΡΙΣΜΟΙ Έστω U και V δύο διανυσματικοί χώροι. Μια συνάρτηση F : U V θα λέγεται γραμμική απεικόνιση (ή ομομορφισμός, ή απλά μορφισμός εάν ικανοποιεί τις συνθήκες (i F ( u + = u + για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Θεώρημα 1 Έστω ¹ X συμπαγής χώρος Hausdorff και έστω C R (X η πραγματική άλγεβρα όλων των συνεχών συναρτήσεων f : X R. Έστω ότι ένα υποσύνολο A C R (X (1 το A είναι υπάλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλυτικός δείκτης και η χαρακτηριστική του Euler 1

Ο αναλυτικός δείκτης και η χαρακτηριστική του Euler 1 Ο αναλυτικός δείκτης και η χαρακτηριστική του Euler 1 Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης users.uoa.gr/ iandroul iandroul@math.uoa.gr Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Άλγεβρας-Γεωμετρίας Περίληψη Στη διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις στην Συναρτησιακή Ανάλυση Κανονική εξεταστική 2009 (μπορεί να περιέχουν λάθη)

Λύσεις στην Συναρτησιακή Ανάλυση Κανονική εξεταστική 2009 (μπορεί να περιέχουν λάθη) Λύσεις στην Συναρτησιακή Ανάλυση Κανονική εξεταστική 009 (μπορεί να περιέχουν λάθη) (L) Θέμα 1 α) i Ένα σύνολο A X λέγεται γραμμικά ανεξάρτητο αν κάθε πεπερασμένο υποσύνολό του είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 1: Νόρμες Διανυσμάτων και Πινάκων Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

EukleÐdeiec emfuteôseic: ˆnw frˆgmata

EukleÐdeiec emfuteôseic: ˆnw frˆgmata EukleÐdeiec emfuteôseic: ˆnw frˆgmata Εστω f : X Y μια εμφύτευση του μετρικού χώρου (X, ρ) στο χώρο με νόρμα (Y, ). Η παραμόρφωση της f ορίζεται ως εξής: f(x) f(y) ρ(x, y) dist(f) = sup sup x y ρ(x, y)

Διαβάστε περισσότερα

Ενα δεύτερο μάθημα στις πιθανότητες Περιεχόμενα Μέρος I Γνώσεις Θεωρίας Μέτρου 1 1 σ-άλγεβρες 3 1.1 σ-άλγεβρες 3 1.2 Παραγόμενη σ-άλγεβρα 5 1.3 Τα σύνολα Borel 6 Ασκήσεις 7 2 Μέτρα 9 2.1 Μέτρα σε μετρήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματική Ανάλυση Πέτρος Βαλέττας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πραγματική Ανάλυση Πέτρος Βαλέττας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Πραγματική Ανάλυση Πέτρος Βαλέττας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών 2010-11 Περιεχόμενα I Μετρικοί χώροι 1 1 Μετρικοί χώροι 3 1.1 Ορισμός και παραδείγματα........................... 3 1.2 Χώροι με

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αναλυτική χωρητικότητα Συνεχής αναλυτική χωρητικότητα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αναλυτική χωρητικότητα Συνεχής αναλυτική χωρητικότητα Μιχάλης Παπαδημητράκης Αναλυτική χωρητικότητα Συνεχής αναλυτική χωρητικότητα 1 Παράγωγος στο. Ας θυμηθούμε ότι μια μιγαδική συνάρτηση f ορισμένη σε ένα υποσύνολο του μιγαδικού επιπέδου λέμε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

,..., v n. W πεπερασμένα παραγόμενοι και dimv. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα f είναι ισομορφιμός. f είναι 1-1. f είναι επί.

,..., v n. W πεπερασμένα παραγόμενοι και dimv. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα f είναι ισομορφιμός. f είναι 1-1. f είναι επί. Γραμμική Άλγεβρα Ι, 07-8 Ασκήσεις7: Γραμμικές Απεικονίσεις Βασικά σημεία Ορισμός και παραδείγματα γραμμικών απεικονίσεων Σύνθεση γραμμικών απεικονίσεων, ισομορφισμοί Κάθε γραμμική απεικόνιση f : V W, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το ϕασµατικό ϑεώρηµα για αυτοσυζυγείς τελεστές. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το ϕασµατικό ϑεώρηµα για αυτοσυζυγείς τελεστές. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Το ϕασµατικό ϑεώρηµα για αυτοσυζυγείς τελεστές Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creatve Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Ορισμός και παραδείγματα Ορισμός 1.1.1 μετρική). Εστω X ένα μη κενό σύνολο. Μετρική στο X λέγεται κάθε συνάρτηση ρ : X X R με τις παρακάτω ιδιότητες: i) ρx, y) για κάθε x,

Διαβάστε περισσότερα

2

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ο ΧΩΡΟΣ JAMES TREE - Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ BANACH Κουζούμη Φωτεινή Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 206 2 3 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 7 Βάσεις Διάσταση Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 7/3/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 7 7/3/ / 1

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 7 Βάσεις Διάσταση Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 7/3/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 7 7/3/ / 1 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 7 Διάσταση Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 7/3/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 7 7/3/2014 1 / 1 Εάν ένα υποσύνολο S του διανυσματικού χώρου V παράγει το V,

Διαβάστε περισσότερα

= lim. (P QP ) n x, x. E(Ex) = lim. (P QP ) m P x = Ex, EP x = lim

= lim. (P QP ) n x, x. E(Ex) = lim. (P QP ) m P x = Ex, EP x = lim Άσκηση: Η προβολή στην τομή δύο υποχώρων Αν P, Q είναι δύο ορθές προβολές σε έναν χώρο Hilbert H και R = P Q είναι η προβολή στην τομή im P im Q, δείξτε ότι, για κάθε x H, Rx = lim (P QP ) x = lim (P Q)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ημιαπλοί Δακτύλιοι Είδαμε στο κύριο θεώρημα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισμα απλών προτύπων Εδώ θα χαρακτηρίσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

(which is named Tsirelson s space and is denoted with T ) and the space T [(A n, log 2 (n+1) ) n=1 ]

(which is named Tsirelson s space and is denoted with T ) and the space T [(A n, log 2 (n+1) ) n=1 ] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΕΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΥΠΟΥ TSIRELSON ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ BANACH ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 203 2 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε

Διαβάστε περισσότερα

a b b < a > < b > < a >.

a b b < a > < b > < a >. Θεωρια Δακτυλιων και Modules Εαρινο Εξαμηνο 2016 17 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Επανάληψη: Προσθετικές ομάδες, δακτύλιοι, αντιμεταθετικοί δακτύλιοι, δακτύλιοι με μοναδιαίο στοιχείο, παραδείγματα. Συμφωνήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Sunarthsiak Anˆlush. Shmei seic gia metaptuqiakì mˆjhma

Sunarthsiak Anˆlush. Shmei seic gia metaptuqiakì mˆjhma Sunarthsiak Anˆlush Shmei seic gia metaptuqiakì mˆjhma Μ. Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης νοιξη 2004 2 Perieqìmena 1 Εισαγωγικά 7 1.1 Διατάξεις............................... 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Bursde a b Θα αποδείξουμε εδώ ότι κάθε ομάδα τάξης pq ( p, q πρώτοι) είναι επιλύσιμη Το θεώρημα αυτό αποδείχτηκε από τον Bursde το 904 ο οποίος χρησιμοποίησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στους Γραμμικούς Τελεστές! http://eclass.uoa.gr/courses/math122/ Εαρινό Εξάμηνο 2014-15 Χώροι με εσωτερικό γινόμενο Ορισμός Εστω E K-γραμμικός χώρος (K = R ή C). Ενα εσωτερικό γινόμενο (inner

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή )

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή ) Θεωρία Galos Πρόχειρες σημειώσεις 0- (εκδοχή -7-0) Περιεχόμενα 0 Υπενθυμίσεις και συμπληρώματα Ανάγωγα πολυώνυμα Ανάγωγα πολυώνυμα και σώματα Χαρακτηριστική σώματος Απλές ρίζες πολυωνύμων Ασκήσεις 0 Επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία µηδενιστών στη θεωρία τοπολογικών αλγεβρών

Παρουσία µηδενιστών στη θεωρία τοπολογικών αλγεβρών Παρουσία µηδενιστών στη θεωρία τοπολογικών αλγεβρών Μαρίνα Χαραλαµπίδου Τµήµα Μαθηµατικών Τοµέας Αλγεβρας και Γεωµετρίας Πανεπιστηµίο Αθηνών Σεµινάριο Τοµέα Αλγεβρας και Γεωµετρίας 11/12/2012 1 / 47 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός διπλών ολοκληρωµάτων µε διαδοχική ολοκλήρωση

Υπολογισµός διπλών ολοκληρωµάτων µε διαδοχική ολοκλήρωση 8 Υπολογισµός διπλών ολοκληρωµάτων µε διαδοχική ολοκλήρωση Υπάρχουν δύο θεµελιώδη αποτελέσµατα που µας βοηθούν να υπολογίζουµε πολλαπλά ολοκληρώµατα Το πρώτο αποτέλεσµα σχετίζεται µε τον υπολογισµό ενός

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Τοπολογία! http://eclass.uoa.gr/courses/math451/ Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 Υπενθύμιση: Η τοπολογία της ομοιόμορφης σύγκλισης Εστω K ένα σύνολο (π.χ. K = [a,b]) και f n,f : K R φραγμένες

Διαβάστε περισσότερα

f 1 (A) = {f 1 (A i ), A i A}

f 1 (A) = {f 1 (A i ), A i A} ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΕΜ Χειμερινό εξάμηνο 2017-18 ΜΕΜ231-ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ, 11Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΜΠΑΓΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι.Δ. ΠΛΑΤΗΣ Μετά τη συνεκτικότητα, όπου είδαμε κάπως αναλυτικά την ιδιότητα εκείνη που επιτρέπει σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Je rhma John L mma Dvoretzky-Rogers

Je rhma John L mma Dvoretzky-Rogers Kefˆlaio 2 Je rhma Joh L mma Dvoretzky-Rogers 2.1 Elleiyoeidèc mègistou ìgkou eìc kurtoô s matoc Ορισμός 2.1.1. Ελλειψοειδές στον R είναι ένα κυρτό σώμα της μορφής { } (2.1.1) E = x R x, v i 2 : 1, όπου

Διαβάστε περισσότερα

B = F i. (X \ F i ) = i I

B = F i. (X \ F i ) = i I Κεφάλαιο 3 Τοπολογία μετρικών χώρων Ομάδα Α 3.1. Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το G \ F είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html ευτέρα 23

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη ΘΩΜΑΣ Α. ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ Γεννήθηκε το 947 στο Νέο Πετρίτσι του Ν. Σερρών. Το 965 αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου του Ν. Σερρών και εγγράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός διπλών ολοκληρωµάτων µε διαδοχική ολοκλήρωση

Υπολογισµός διπλών ολοκληρωµάτων µε διαδοχική ολοκλήρωση 8 Υπολογισµός διπλών ολοκληρωµάτων µε διαδοχική ολοκλήρωση Υπάρχουν δύο θεµελιώδη αποτελέσµατα που µας βοηθούν να υπολογίζουµε πολλαπλά ολοκληρώµατα. Το πρώτο αποτέλεσµα σχετίζεται µε τον υπολογισµό ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobso Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε δακτυλίους του Art χρησιμοποιώντας το ριζικό του Jacobso. Ως εφαρμογή αποδεικνύουμε ότι κάθε δακτύλιος του Art είναι και της Noether. 4.1. Δακτύλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συµπάγεια Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Το συναρτησοειδές του Minkowski και μετρικοποιησιμότητα σε τοπικά κυρτούς χώρους. x y E (υποπροσθετικότητα ) ) και p( x) p( x)

3.3 Το συναρτησοειδές του Minkowski και μετρικοποιησιμότητα σε τοπικά κυρτούς χώρους. x y E (υποπροσθετικότητα ) ) και p( x) p( x) 4 3.3 Το συναρτησοιδές του Mikowski και μτρικοποιησιμότητα σ τοπικά κυρτούς χώρους. Υπνθυμίζουμ ότι αν E διανυσματικός χώρος, μια συνάρτηση : E R λέγται υπογραμμικό συναρτησοιδές αν (ι) ( λ) λ ( ) =, λ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015.

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες άρα

Διαβάστε περισσότερα

S n = ( 1, 0] 1 + b 1 a1 + b 1 I 1 I 2 I 3...,

S n = ( 1, 0] 1 + b 1 a1 + b 1 I 1 I 2 I 3..., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΕΜ Χειμερινό εξάμηνο 017-18 ΜΕΜ31-ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ 1, 3Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ R ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι.Δ. ΠΛΑΤΗΣ 1. Ανοικτα και κλειστα συνολα του R Το σύνολο R των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

a n = sup γ n. lim inf n n n lim sup a n = lim lim inf a n = lim γ n. lim sup a n = lim β n = 0 = lim γ n = lim inf a n. 2. a n = ( 1) n, n = 1, 2...

a n = sup γ n. lim inf n n n lim sup a n = lim lim inf a n = lim γ n. lim sup a n = lim β n = 0 = lim γ n = lim inf a n. 2. a n = ( 1) n, n = 1, 2... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β.ΒΛΑΧΟΥ, Α. ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Φθινόπωρο 2013 1 Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι για την συγγραφή αυτών των σημειώσεων χρησιμοποιήσαμε ιδιαίτερα α)το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα