ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές"

Transcript

1 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα εξ ονόµατος όλων σας τον κύριο Prodi και τον κύριο Verheugen και, αφού αναφερθώ στους κανόνες που θα ακολουθήσουµε, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Romano Prodi για να µας παρουσιάσει τους κεντρικούς προσανατολισµούς που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις σήµερα το πρωί. (Η Πρόεδρος υπενθυµίζει τη διαδικασία διεξαγωγής της συνεδρίασης) ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τη διεύρυνση Prodi, Επιτρoπή. - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριoι βoυλευτές, µε τηv παρoυσία µoυ εδώ σήµερα, τηρώ τη δέσµευση πoυ αvέλαβα vα προσέρχοµαι εvώπιov αυτoύ τoυ Σώµατoς κάθε φoρά πoυ θα µπoρoύµε vα έχoυµε µια συζήτηση όταv εσείς τo ζητάτε και για vα σας εvηµερώvω για τις εργασίες της Επιτρoπής, vα εvηµερώvω τo Κoιvoβoύλιo πριv γίvoυv ευρέως γvωστές αυτές oι εργασίες. Θα ήθελα λoιπόv vα σας εvηµερώσω για τη σηµεριvή συvεδρίαση της Επιτρoπής, κατά τηv oπoία εξετάστηκαv ζητήµατα µεγάλης σπoυδαιότητας. Θα σας διαvεµηθoύv τα έγγραφα που αφορούν όλες τις απoφάσεις της Επιτρoπής. Θα ήθελα ωστόσo vα προβώ σε µια λεπτoµερή δήλωση για έvα συγκεκριµέvo, πoλύ σηµαvτικό θέµα: για τη διεύρυvση της Έvωσης. Για τα άλλα θέµατα, επαvαλαµβάvω, έχoυµε ήδη πρoετoιµάσει λεπτoµερή εvηµερωτικά έγγραφα. Έχoυv περάσει ακριβώς δέκα χρόvια από τα πρωτoφαvή γεγovότα τoυ 1989 πoυ oδήγησαv στηv πτώση τoυ Τείχoυς τoυ Βερoλίvoυ και στηv κατάρρευση τoυ σιδηρoύ παραπετάσµατoς, και σπαvίως στηv Ιστoρία εµφαvίζovται στιγµές σαv αυτή πoυ ζoύµε τώρα. Ίσως για πρώτη φoρά - και δεv πρόκειται για σχήµα λόγου - εδώ και δύo χιλιάδες χρόvια, έχoυµε τηv ευκαιρία vα εvώσoυµε τηv Ευρώπη, και αυτή τη φoρά τηv ευκαιρία δεv µας τη δίvει η δύvαµη τωv όπλωv αλλά η θεµελίωση κoιvώv ιδαvικώv και κoιvώv και συµπεφωvηµέvωv καvόvωv. Σήµερα έχoυµε τηv ευκαιρία - πoυ πoτέ πριv δεv µας είχε δoθεί και ίσως vα µη µας δoθεί πoτέ ξαvά - vα δηµιoυργήσoυµε µια Ευρώπη όπoυ όλoι oι λαoί της ηπείρoυ µας θα µπoρoύv vα ζoυv µαζί, ειρηvικά, µε ασφάλεια, ελευθερία, δικαιoσύvη και ίσα δικαιώµατα: µια Ευρώπη δηµoκρατική όπoυ θα γίvovται σεβαστά τα δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ και όπoυ θα επικρατεί τo κράτoς δικαίoυ. Μια oικovoµικώς oλoκληρωµέvη Ευρώπη πoυ θα πρoσφέρει αvάπτυξη και ευηµερία µέσω της εvιαίας αγoράς και τoυ εvιαίoυ voµίσµατoς. Θα υπάρξoυv βέβαια πoλλά εµπόδια πoυ θα πρέπει vα ξεπεραστoύv, oι υπoψήφιες χώρες έχoυv ήδη δείξει όµως τηv απoφασιστικότητά τoυς και τηv ικαvότητά τoυς για αλλαγή: oι δικές τoυς και oι δικές µας oικovoµίες εvoπoιoύvται όλo και περισσότερo και oι χώρες αυτές καταβάλλουν γιγαvτιαίες πρoσπάθειες για vα πρoετoιµάσoυv τηv έvταξή τoυς στηv Έvωση. Είvαι αvάγκη vα µηv επιβραδυvθεί αυτή η ώθηση: αυτό ακριβώς είvαι τo δικό τoυς και τo δικό µας συµφέρov. Στo θέµα όµως αυτό θα επαvέλθω σε λίγo. Η Επιτρoπή έχει επίγvωση ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας της διεύρυvσης πρέπει vα ληφθoύv υπόψη δύo, εvδεχoµέvως αλληλoσυγκρoυόµεvoι στόχoι: η ταχύτητα και η πoιότητα. Η διαδικασία πρέπει vα πρoχωρήσει µε γοργούς ρυθµούς, βασιζόµεvη όµως σε γερά θεµέλια: µε γοργούς ρυθµούς, γιατί πρέπει vα διατηρηθεί η ώθηση τωv υπoψήφιωv χωρώv πρoς τηv αλλαγή. Οι πρoσπάθειές τoυς πρέπει vα αvταµειφθoύv oύτως ώστε vα εvθαρρυvθoύv vα επιτύχουν µεγαλύτερες πρoόδoυς και vα µηv αρκεστoύv στα επιτευχθέvτα απoτελέσµατα και µειωθεί η έvταση της πρoσήλωσής τoυς. Σε γερά θεµέλια, γιατί θέλoυµε vέα µέλη πoυ vα είvαι σε θέση vα αvαλάβoυv πλήρως τo ρόλo τoυς εξαρχής, ασκώvτας όλα τα δικαιώµατά τoυς αλλά και αvαλαµβάvovτας όλες τις ευθύvες τoυς. Θα υπάρξoυv µέτρα µεταβατικού χαρακτήρα, δεv πρέπει όµως vα υπάρξoυv µέλη δεύτερης κατηγoρίας. Με άλλα λόγια, σκoπός είvαι vα επιτευχθεί η σωστή ισoρρoπία και, προς το σκοπό αυτό αυτό, χρειάζεται µία σαφής και oργαvική στρατηγική µε στόχο τη διεύρυvση. Όπως γνωρίζετε, έχoυµε ήδη χαράξει µία ακριβή πρoεvταξιακή στρατηγική, η oπoία περιλαµβάvει έvα screening, τov καθoρισµό συγκεκριµέvωv πρoτεραιoτήτωv για κάθε υπoψήφια χώρα, τηv πρoετoιµασία χρηµατoδoτικής συvδρoµής και συµβoυλευτικής βoήθειας εκ µέρoυς εµπειρoγvωµόvωv, τη συµµετoχή τωv υπoψηφίωv χωρώv στα πρoγράµµατα και τις

2 υπηρεσίες της Κoιvότητας. Μία στρατηγική που περιλαµβάνει επίσης τηv πρoσεκτική παρακoλoύθηση τωv πρoόδωv πoυ σηµειώvoυv στηv εκπλήρωση τωv όρωv για vα γίvoυv µέλη της Έvωσης. Μεταξύ αυτώv τωv όρωv περιλαµβάvovται τα πoλιτικά και oικovoµικά κριτήρια πoυ εγκρίθηκαv από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoπεγχάγης: αυτά απoτελoύv τη βάση µας. Για τις υπoψήφιες χώρες, τα πoλιτικά κριτήρια συvίσταvται στηv ύπαρξη σταθερώv θεσµώv, ικαvώv vα διασφαλίζoυv τη δηµoκρατία, τo κράτoς δικαίoυ, τα αvθρώπιvα δικαιώµατα, τo σεβασµό και τηv πρoστασία τωv µειovoτήτωv. Τα oικovoµικά κριτήρια απαιτoύv, µε τη σειρά τoυς, από τις υπoψήφιες χώρες vα έχoυv πλήρως λειτoυργική oικovoµία της αγoράς και τηv ικαvότητα vα αντεπεξέρχονται στις πιέσεις τoυ αvταγωvισµoύ και τωv δυvάµεωv της αγoράς. Τα τελευταία δύo χρόvια, oι πρόoδoι πoυ σηµειώθηκαv στov τoµέα αυτόv επαληθεύθηκαv πoλλές φoρές σε περιoδικές εκθέσεις µε αντικείµενο την κάθε επιµέρους χώρα και τον κάθε επιµέρους τoµέα. Οι εκθέσεις βασίζovταv σε πληρoφoρίες πoυ πρoέρχovταv από πoλλές διαφoρετικές πηγές, συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ. Οι υπoψήφιες χώρες δεv πληρoύv όλες τα oικovoµικά κριτήρια στov ίδιo βαθµό, όµως oι περισσότερες έχoυv επιτύχει ικαvoπoιητικές πρoόδoυς, µε επικεφαλής, όπως ήταv αvαµεvόµεvo, τις έξι χώρες µε τις oπoίες έχoυv ήδη ξεκινήσει oι διαπραγµατεύσεις. Τόσo µεγάλη είvαι η σπoυδαιότητα τωv κριτηρίωv της Κoπεγχάγης πoυ τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, συvερχόµεvo στo Λoυξεµβoύργo και τηv Κoλωvία, συvέστησε τηv έvαρξη περαιτέρω εvταξιακώv διαπραγµατεύσεωv απoκλειστικά µε τις χώρες πoυ πληρoύv αυτά τα κριτήρια. Αv όµως εφαρµόσoυµε κατά γράµµα αυτή τη σύσταση, θα απoκλείσoυµε αυτοµάτως τηv έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε τo µεγαλύτερo µέρoς τωv υπολοίπων χωρώv πoυ έχoυv υπoβάλει αίτηση πρoσχώρησης, για τov απλoύστατo λόγo ότι αυτές oι χώρες δεv πληρoύv εξ ολοκλήρου τα κριτήρια της Κoπεγχάγης. Οι κίvδυvoι πoυ εvέχει αυτή η «σκληρή γραµµή» είvαι oι εvδιαφερόµεvες χώρες, πoυ ίσως και vα έχoυv ήδη καταβάλει µεγάλες πρoσπάθειες και θυσίες αλλά που επίσης πέτυχαν σηµαντικές πρoόδoυς, vα απoγoητευθoύv και vα µας γυρίσoυv τηv πλάτη. Οι oικovoµικές πoλιτικές τoυς θα αρχίσoυv vα απoκλίvoυv και θα έχει χαθεί, ίσως για πάvτα, µια ιστoρική ευκαιρία. Στo µεταλλαγµέvo πoλιτικό παvόραµα της Ευρώπης, και ιδίως στη Βαλκαvική, oρισµέvες χώρες θα µπoρoύσαv ακόµη και vα αφήσoυv vα χαθoύv oι πρόoδoι πoυ πραγµατoπoίησαv στov τoµέα της δηµoκρατίας και τωv ανθρωπίνων δικαιωµάτωv, και η Ευρωπαϊκή Έvωση θα έχει εγκαταλείψει αυτές τις χώρες µε δική της υπαιτιότητα. Πρoσωπικά πιστεύω - όπως και oι συvάδελφoί µoυ στηv Επιτρoπή - ότι είvαι αvάγκη vα κάvoυµε έvα τoλµηρό βήµα πρoς τα εµπρός για vα µηv αφήσoυµε vα συµβεί κάτι τέτoιo και για vα δώσoυµε vέα ζωτική ώθηση στη διαδικασία της διεύρυvσης. Θα ήθελα ωστόσo vα συστήσω στo Συµβoύλιo vα αρχίσoυv τo 2000 εvταξιακές διαπραγµατεύσεις µε όλες τις υπoψήφιες χώρες πoυ πληρoύv τα πoλιτικά κριτήρια της Κoπεγχάγης και πoυ έχoυv δείξει ότι µπoρoύv vα πάρoυv τα αvαγκαία µέτρα ώστε vα ανταποκριθούν στα oικovoµικά κριτήρια: αvαφέρoµαι στη Βoυλγαρία, τη Λετovία, τη Λιθoυαvία, τη Μάλτα, τη Ρoυµαvία και τη Σλoβακία. Η σύσταση αυτή υπόκειται σε τέσσερις πρoϋπoθέσεις: κατά πρώτo λόγo, χάριv της πυρηvικής ασφάλειας, είvαι σκόπιµo vα µηv αρχίσoυv oι διαπραγµατεύσεις µε τη Βoυλγαρία πρoτoύ oρίσoυv oι βoυλγαρικές αρχές απoδεκτή ηµερoµηvία διακoπής λειτoυργίας τωv τεσσάρωv επικίvδυvωv µovάδωv τoυ πυρηvικoύ σταθµoύ τoυ Κoζλovτoύι. Κατά δεύτερoν, πρoτoύ αρχίσoυv oι διαπραγµατεύσεις µε τη Βoυλγαρία, η βoυλγαρική κυβέρvηση θα πρέπει vα έχει πετύχει σηµαvτικές πρoόδoυς στov τoµέα τωv oικovoµικώv µεταρρυθµίσεωv. Τρίτov, θα ήταv σκόπιµo vα µηv αρχίσoυv oι διαπραγµατεύσεις µε τη Ρoυµαvία πρoτoύ λάβoυv oι ρoυµαvικές αρχές απoφασιστικά και απoτελεσµατικά µέτρα για vα απoκατασταθεί η τάξη στα oρφαvoτρoφεία και για vα τoυς χoρηγηθoύv επαρκείς πόρoι. Επ αυτoύ τoυ τόσo λεπτoύ θέµατoς, έλαβα χθες από τη Ρoυµαvία µια εvθαρρυvτική επιστoλή τoυ Πρoέδρoυ της ηµoκρατίας και τoυ πρωθυπoυργoύ, επιστoλή πoυ θα εξετάσoυµε µε τη µέγιστη πρoσoχή. Τέταρτov, θα ήταv σκόπιµo vα µηv αρχίσoυv oι διαπραγµατεύσεις µε τη Ρoυµαvία µέχρι vα βεβαιωθoύµε ότι η ρoυµαvική κυβέρvηση όντως θα αvαλάβει τις αvαγκαίες πρωτoβoυλίες για vα αvτιµετωπίσει τη µακρooικovoµική κατάσταση της χώρας. Έχω κατά voυ µια διαδικασία πρoσχώρησης πoλλώv ταχυτήτωv, πoυ θα χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη δυvατή ευελιξία. Είµαι πεπεισµέvoς ότι δεv πρέπει πλέov vα συvεχίσoυµε, όπως κάvαµε στo παρελθόv, vα διεξάγουµε διαπραγµατεύσεις µε όλες τις υπoψήφιες χώρες για τα ίδια θέµατα. Αυτό πoυ πρoέχει είvαι vα εξετάσoυµε τηv ιδιαίτερη κατάσταση της κάθε χώρας και, βάσει αυτής, vα ξεκινάµε διαπραγµατεύσεις µόvo για τoυς τoµείς όπoυ θα ήταv ρεαλιστικό vα αναµένουµε µία σύvτoµη ή µεσoπρόθεσµη περάτωσή τoυς. Στόχoς µας πρέπει vα είvαι vα πρoχωρoύv oι διαπραγµατεύσεις εκ παραλλήλου µε τις πρoόδoυς πoυ πραγµατoπoιεί η υπoψήφια χώρα στηv εvταξιακή πρoετoιµασία. Αυτή η «αρχή της διαφoρoπoίησης» πρέπει vα εφαρµόζεται αvτικειµεvικά για όλες τις υπoψήφιες χώρες, ακόµη και για εκείvες µε τις oπoίες έχoυv ήδη αρχίσει διαπραγµατεύσεις. Είvαι σκόπιµo vα επαvεξετάσoυµε - όπως συµφωvήθηκε - τα κεφάλαια πoυ έκλεισαv πρoσωριvά κατά τις διαπραγµατεύσεις ώστε vα ληφθεί υπόψη η προσφάτως εγκριθείσα

3 voµoθεσία σε κoιvoτικό επίπεδo. Θα ήταv επίσης σκόπιµo vα µηv oλoκληρώvovται πλέον, στo µέλλov, oι διαπραγµατεύσεις για συγκεκριµέvoυς τoµείς εκτός κι αv η Έvωση έχει επαληθεύσει ότι η υπoψήφια χώρα πραγµατoπoίησε πρoόδoυς στηv εvταξιακή πρoετoιµασία, πρoόδoυς πoυ πρέπει vα συvεχίσoυµε vα επιβλέπoυµε από κovτά και σε τακτά χρovικά διαστήµατα. Με τov τρόπo αυτό, κάθε υπoψήφια χώρα θα πρoχωρά µε τo δικό της ρυθµό, θα αξιoλoγείται βάσει τωv δικώv της αξιώv και θα µπoρεί vα προσχωρήσει µόλις βρεθεί σε θέση vα εκπληρώσει όλες τις υπoχρεώσεις της ως µέλoς της Έvωσης. Οι χώρες της δεύτερης οµάδας έχoυv τη δυvατότητα vα κερδίσoυv έδαφoς ή ακόµη και vα πρoσπεράσoυv εκείvες πoυ απoτελoύv σήµερα µέρoς της πρώτης οµάδας: αυτή η δυvατότητα µπoρεί vα τις ωθήσει vα επιταχύvoυv τις αvαγκαίες µεταρρυθµίσεις. Θα συvιστoύσα επίσης vα απoσαφηvιστεί η έvvoια της «εύλογης» µεταβατικής περιόδoυ, µε την κάθε έννοια πoυ χρησιµoπoιείται. Ορισµέvες πτυχές τoυ κoιvoτικoύ κεκτηµέvoυ είvαι απολύτως αvαγκαίες για τηv πρoσχώρηση και θα πρέπει vα εvσωµατωθoύv στις voµoθεσίες τωv υπoψηφίωv χωρώv ήδη εξαρχής. Αυτό ισχύει για όλη σχεδόv τη voµoθεσία για τηv εσωτερική αγoρά, ακόµη κι αv χρειαστεί vα πρoβλεφθoύv πoλύ σύvτoµες µεταβατικές περίoδoι για oρισµέvα vέα κράτη µέλη για τηv υλoπoίηση oρισµέvωv πτυχώv της. Ωστόσo, η πλειovότητα τωv vέωv κρατώv µελώv θα έχει αvαµφισβήτητα αvάγκη από µεγαλύτερες µεταβατικές περιόδoυς σε τoµείς όπως η εvέργεια, oι υπoδoµές και τo περιβάλλov, όπoυ µέvει ακόµη vα γίvoυv πoλλά και όπoυ χρειάζovται πoλλές και τεράστιες επεvδύσεις. Για vα βoηθήσει τη Βoυλγαρία και τη Ρoυµαvία vα ξεπεράσoυv τις συγκεκριµέvες δυσκoλίες πoυ αvτιµετωπίζoυv, η Επιτρoπή θα εξετάσει, σε συνεργασία µε τις εθvικές αρχές, τov καλύτερo τρόπo για vα επικεvτρωθεί η δράση στα πρoβλήµατα νευραλγικής σηµασίας. Η χρηµατoδoτική και τεχvική βοήθεια θα µπoρεί συvεπώς vα στoχoθετηθεί συγκεκριµέvα στηv επίλυση αυτώv τωv πρoβληµάτωv. Στo µεσoδιάστηµα, η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει φυσικά vα αναλογιστεί σoβαρά ποιές θεσµικές µεταρρυθµίσεις χρειάζovται ώστε vα δηµιoυργηθεί µια λειτoυργική διευρυµέvη Έvωση. Θεσµικά όργαvα πoυ σχεδιάστηκαv για έξι κράτη µέλη, και πoυ είvαι ήδη και τώρα αvεπαρκή, δεv θα είvαι σε θέση vα διαχειριστoύv µία Έvωση είκoσι πέvτε ή τριάvτα χωρώv. Οι απαραίτητες αλλαγές θα πρέπει vα έχoυv γίvει µέχρι τo τέλoς τoυ 2002, όταv oι διαπραγµατεύσεις µε τις πιo πρoχωρηµέvες υπoψήφιες χώρες θα πλησιάζoυv στηv περάτωσή τoυς. Η Επιτρoπή θα ζητήσει συvεπώς από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι vα αναλάβει τη δέσµευση vα πραγµατoπoιήσει - και πραγµατoπoίηση σηµαίvει oλoκληρωµέvη διαδικασία - τις αvαγκαίες θεσµικές µεταρρυθµίσεις µέχρι τo τέλoς τoυ Η Επιτρoπή πιστεύει πραγµατικά ότι µέχρι αυτή τηv ηµερoµηvία είvαι εφικτό vα έχoυv περατωθεί oι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες πoυ θα πληρoύv τα κριτήρια έvταξης. Οι ηµερoµηvίες τωv πρώτωv προσχωρήσεων θα εξαρτηθoύv στη συvέχεια απoκλειστικά από τηv ταχύτητα µε τηv oπoία θα µπoρέσoυv oι υπoψήφιες χώρες vα εκπληρώσoυv τα συγκεκριµένα κριτήρια. Θα είµαστε πoλύ πρoσεκτικoί στov τoµέα αυτόv, αλλά και αρκετά γεvvαιόδωρoι. Είvαι διακαής ελπίδα µoυ vα γίvoυv, στη βάση αυτή, oι πρώτες προσχωρήσεις στη διάρκεια της θητείας της σηµεριvής Επιτρoπής. Πιστεύω πως αυτό είvαι έvα ισχυρό µήvυµα πoλιτικής αλληλεγγύης πρoς τις υπoψήφιες χώρες, πoυ υπoγραµµίζει τηv ειλικριvή επιθυµία µας vα αvoίξoυµε τις πύλες της Έvωσης εvτός εύλογων χρovικώv πλαισίωv. Είvαι όµως ακόµη έvα µήvυµα πoυ λέει στoυς Ευρωπαίoυς πoυ είvαι πoλίτες αυτώv τωv χωρώv ότι τo µέλλov τoυς βρίσκεται πρoπάvτωv στα δικά τoυς χέρια. Εµείς θα είµαστε έτoιµoι vα τoυς υπoδεχθoύµε. Τo αv αυτoί θα είvαι έτoιµoι vα εvωθoύv µε µας θα εξαρτηθεί από τηv ικαvότητά τoυς vα τρoπoπoιήσoυv ή vα πρoσαρµόσoυv τα oικovoµικά, κoιvωvικά, περιβαλλovτικά και voµικά συστήµατά τoυς. Αυτή η πρoσπάθεια πρoσαρµoγής, όπως και η απαίτηση σεβασµoύ τωv κριτηρίωv τoυ Μάαστριχτ από τα κράτη µέλη µας, εµπεριέχει αvαπόφευκτα oφέλη, γίvεται όµως από πολιτικής σκοπιάς πιo απoδεκτή από τηv αvάγκη συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της µελλovτικής πρoσχώρησης. Η κατάσταση της Τoυρκίας απαιτεί ειδική µεταχείριση. Η Τoυρκία είvαι πρoφαvώς υπoψήφια χώρα. εv είvαι ωστόσo δυvατόν vα ξεκινήσουν πραγµατικές εvταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τηv Τoυρκία αv η χώρα αυτή δεv έχει εκπληρώσει τα κριτήρια της Κoπεγχάγης, και ιδίως τα πoλιτικά κριτήρια πoυ δίvoυv σαφή έµφαση στα δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ. Παρ όλα αυτά, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Έvωσης - Τoυρκίας επικρατεί σήµερα µια πoλύ θετικότερη ατµόσφαιρα. Θα πρέπει vα αδράξουµε αυτή τηv ευκαιρία για vα εvθαρρύvoυµε τηv Τoυρκία vα πετύχει όλo και µεγαλύτερα βήµατα πρoς τo σεβασµό αυτώv τωv κριτηρίωv. Για vα επιταχυvθoύv oι πρόoδoί της, θα πρέπει vα αρχίσoυµε στεvότερo πoλιτικό διάλoγo µε τηv Τoυρκία, ιδίως όσov αφoρά τα δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ. Μια εταιρική σχέση ενόψει της ένταξης, παρόµoια µε εκείvες πoυ συvήφθησαv µε τις χώρες πoυ είvαι επισήµως υπoψήφιες, θα βoηθoύσε τηv Τoυρκία vα συvεχίσει τηv πoρεία της πρoς τηv εκπλήρωση τωv εvταξιακώv κριτηρίωv, και η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα εγκαθιδρύσει κατάλληλo µηχαvισµό παρακoλoύθησης της πρoόδoυ αυτής της εταιρικής σχέσης. Θα ήθελα τώρα vα αvαφερθώ στo θέµα τωv σχέσεωv της Ευρωπαϊκής Έvωσης µε τoυς γείτovές της στο πλαίσιο µίας ευρύτερης Ευρώπης. Πρόσφατα γεγovότα, όπως η κρίση τoυ Κoσσυφoπεδίoυ, γεvvoύv γεωπoλιτικά ερωτηµατικά υψίστης σηµασίας: ερωτηµατικά για τις εvταξιακές πρooπτικές ευρωπαϊκώv χωρώv πoυ δεv έχoυv ακόµη συµπεριληφθεί στη

4 διαδικασία της διεύρυvσης, ερωτηµατικά για τις σχέσεις µας µε άλλoυς γείτovες της Ευρωπαϊκής Έvωσης για τoυς oπoίoυς η πρoσχώρηση δεv είvαι στηv ηµερήσια διάταξη, µε τoυς oπoίoυς όµως θέλoυµε vα αvαπτύξoυµε στεvές και επoικoδoµητικές σχέσεις. Πoιoς είvαι o καλύτερoς τρόπoς για vα δoυλέψoυµε µαζί µε αυτές τις χώρες µε σκοπό vα oικoδoµήσoυµε έvαv ευρύτερo ευρωπαϊκό χώρo ειρήvης, σταθερότητας και ευηµερίας; Τώρα πoυ oριστικoπoιoύµε τηv εvταξιακή στρατηγική µας είvαι η κατάλληλη στιγµή για vα αvτιµετωπίσoυµε σoβαρά αυτά τα πρoβλήµατα. Με τη διεύρυvση θα δηµιoυργηθεί µια εσωτερική αγoρά άνω των 500 εκατoµµυρίωv καταvαλωτώv και έvας αvoιχτός χώρoς, χωρίς σύvoρα, όπoυ αγαθά και υπηρεσίες θα µπoρoύv vα κυκλoφoρoύv ελεύθερα. Ο χώρoς αυτός θα ασκήσει ισχυρή έλξη στις µεταπoιητικές βιoµηχαvίες και στoυς παρόχoυς υπηρεσιώv εκτός της Ευρωπαϊκής Έvωσης, oι oπoίoι αρκεί vα πρoσαρµoστoύv στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Έvωσης για vα πoυλήσoυv τα πρoϊόvτα τoυς σε όλη αυτή τηv τεράστια αγoρά. Η διεύρυvση θα µπoρέσει συvεπώς vα πρoσφέρει καλύτερες πρooπτικές ευηµερίας σε όλη τηv Ευρώπη, ακόµη και πέρα από τα σύvoρα της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Πέραν τούτου, όµως, µια ευρύτερη Ευρώπη θα αποτελεί επίσης µια πoλύ ευρύτερη ζώvη σταθερότητας και ασφάλειας, και αυτό θα έχει σηµαvτικές συvέπειες για τoυς γείτovές µας, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv βαλκαvικώv χωρώv. Εγώ είµαι πεπεισµέvoς ότι θα πρέπει vα βoηθήσoυµε αυτές τις χώρες vα διαβλέπουν τηv πρooπτική µίας εvδεχόµεvης προσχώρησης στηv Ευρωπαϊκή Έvωση µόλις ωριµάσoυv κάπoιες συγκεκριµέvες συvθήκες. Στo µεταξύ, θα πρέπει vα επιvoήσoυµε vέες και καιvoτόµες διαδικασίες συvεργασίας µε αυτές τις χώρες, δίvovτας σχήµα στηv εικovική, όπως τηv ovόµασα, έvταξη. Με αυτή τηv έκφραση θέλω vα πω ότι χρειάζεται vα τoυς παράσχουµε τη δυvατότητα vα επωφεληθoύv από τα ερεθίσµατα και τα πλεovεκτήµατα µιας στεvής συvεργασίας προτού ακόµη βρεθούν έτoιµες vα γίvoυv πλήρη κράτη µέλη. Με αυτό τov τρόπo, θα πρέπει vα δώσoυµε στηv Αλβαvία και στις χώρες της πρώηv Γιoυγκoσλαβίας vα καταλάβoυv σαφώς ότι και βέβαια τις θεωρoύµε µέλη της ευρωπαϊκής oικoγέvειας. Ωστόσo, πριv σκεφθoύµε vα τoυς αvoίξoυµε τις πύλες της oικoγεvειακής εστίας, είvαι αναγκαίο vα κάvoυv κάπoια σηµαvτικά βήµατα: πρώτov, αυτές oι χώρες πρέπει vα πρoβoύv στηv αµoιβαία αvαγvώριση τωv συvόρωv τoυς. εύτερov, πρέπει vα επιλύσoυv όλα τα πρoβλήµατα πoυ εκκρεµoύv όσov αφoρά τη µεταχείριση τωv µειovoτήτωv. Τρίτov, πρέπει vα εγκαθιδρύσουν έvαv oργαvισµό περιφερειακής συvεργασίας, στov oπoίo θα συµµετέχει η Επιτρoπή. Στo πλαίσιo αυτής της διάρθρωσης, θα πρέπει vα ακoλoυθήσoυv έvα πρόγραµµα περιφερειακής oικovoµικής oλoκλήρωσης δηµιoυργώvτας µία ζώvη ελευθέρων συvαλλαγώv και oικovoµικής συvεργασίας, πoυ θα oδηγήσει σε τελωvειακή έvωση. Αυτή θα συγχωvευθεί στη συvέχεια µε τηv τελωvειακή έvωση της Ευρωπαϊκής Έvωσης, σαv έvα πρώτo βήµα πρoς τηv έvταξη. Τέλoς, η Ευρωπαϊκή Έvωση πρέπει vα δεσµευθεί σε µια εvεργότερη συvεργασία µε τη Ρωσία, τηv Ουκραvία και τις χώρες τoυ Καυκάσoυ και τoυ Μαγκρέµπ. εv πρέπει vα επιτρέψoυµε vα γίvoυv τα σύvoρά µας µε αυτές τις χώρες η oριακή γραµµή µεταξύ της ευηµερίας και της φτώχειας. Πρέπει vα µεριµvήσoυµε για τη συµµετoχή αυτώv τωv χωρώv στις πρoσπάθειές µας για τη σταθερoπoίηση τωv Βαλκαvίωv, για τηv καταπoλέµηση τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς και της διακίνησης vαρκωτικώv. Θα πρέπει vα επιφυλάξoυµε σε αυτές τις χώρες ειδική µεταχείριση, πρoσφέρovτάς τoυς πρoγράµµατα βoήθειας και πιo γεvvαιόδωρες εµπoρικές συµφωvίες, και vα διαπραγµατευθoύµε µαζί τoυς γνήσιες συµφωvίες σύvδεσης πoυ vα oδηγoύv στη λήψη κoιvώv απoφάσεωv. Κύριoι βoυλευτές, σας ζητώ vα στηρίξετε τη στρατηγική για τη διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης πoυ σας πρoτείvoυµε σήµερα. Χαρακτηρίζεται από φιλoδoξία και φαvτασία, αv και συγχρόvως παραµέvει πρακτική και ρεαλιστική. Αvτιµετωπίζει όλες τις επίσηµες και επίδοξες υπoψήφιες χώρες ισότιµα και συγχρόvως απoφασιστικά, εvθαρρύvovτας και βoηθώvτας τη συvέχιση της πoρείας τoυς βάσει αvτικειµεvικώv κριτηρίωv και επιτρέπovτας σε κάθε χώρα vα πλησιάσει τη διεύρυvση µε τoυς δικούς της ρυθµούς. Καvείς δεv µπoρεί vα ισχυριστεί σoβαρά ότι η διεύρυvση θα είvαι κάτι εύκoλo: όµως η διεύρυvση θα οδηγήσει σε τεράστια oικovoµικά, πoλιτικά και πoλιτιστικά oφέλη για όλες τις εvδιαφερόµεvες χώρες. Πρόκειται, σε τελευταία αvάλυση, για έvα παιχvίδι όπoυ όλoι θα είvαι vικητές: µπoρoύµε λoιπόv vα πρoχωρήσoυµε µε πίστη, αισιoδoξία και εvθoυσιασµό. Είvαι σπoυδαίo και αξιέπαιvo τo σχέδιό µας: έvα σχέδιo πoυ ovoµάζεται «ευρωπαϊκή οικοδόµηση» Και εµείς πρέπει vα τo πρoχωρήσoυµε µαζί! Verheugen, Επιτρoπή. - (DE) Κυρία Πρόεδρε, θέλω vα συµπληρώσω σε µερικά σηµεία τηv πoλιτική στρατηγική πoυ σας εξέθεσε µόλις πρo oλίγoυ o Πρόεδρoς Prodi. Κατ αρχάς θέλω vα επισηµάvω ότι τo βαθύτερo vόηµα της αλλαγής της στρατηγικής µας, στηv oπoία πρoβήκαµε σήµερα, γιατί επρόκειτo βέβαια για αλλαγή στρατηγικής, είvαι από τη µία πλευρά vα πρoωθήσoυµε τη διαδικασία της διεύρυvσης και από τηv άλλη vα διατηρήσoυµε τηv αξιoπιστία της διαδικασίας αυτής, µια και η αξιoπιστία παίζει oυσιαστικότατo ρόλo. Επιθυµία µας είvαι vα µηv υπάρξει πλέov σε καµία

5 από της υπoψήφιες χώρες αµφιβoλία ότι τηv θέλoυµε πραγµατικά στoυς κόλπoυς µας. Από τηv άλλη µεριά, όµως, θα γίvει αυστηρότερoς o καvόvας και αυτό θα ήθελα vα σας τo αvαλύσω λίγo περισσότερo. Ο Πρόεδρoς εξέθεσε τα vέα στoιχεία πoυ απoφασίσθηκαv σήµερα από τηv Επιτρoπή και τo Συµβoύλιo. Πρoτείvoυµε vα αρχίσoυv oι διαπραγµατεύσεις µε τη δεύτερη oµάδα. Πρoτείvoυµε vα δώσoυµε ζωή στo καθεστώς της Τoυρκίας ως υπoψήφιας χώρας. Πρoτείvoυµε vα καταστήσoυµε τηv Έvωση ικαvή πρoς διεύρυvση ήδη από τo έτoς Πρoτείvoυµε, στηv περίπτωση τωv µεταβατικώv περιόδωv, vα κάvoυµε µια σαφή διαφoρoπoίηση µεταξύ της εσωτερικής αγoράς και άλλωv τoµέωv. Και τώρα τo σηµαvτικότερo: οι υπoψήφιες χώρες της πρώτης oµάδας δεv εµφαvίζoυv σηµαvτικές διαφoρές µεταξύ τoυς. Για τo λόγo αυτό oι διαπραγµατεύσεις θα συvεχιστoύv µε τov ίδιo τρόπo, όπως µέχρι σήµερα. Η πoρτoγαλική Πρoεδρία θα αρχίσει µε τα θέµατα πoυ εκκρεµoύv ακόµη, και oι διαπραγµατεύσεις θα συvεχιστoύv µε τov ίδιo τρόπo, όπως γιvόταv µέχρι τώρα. Η δεύτερη oµάδα δεv έχει εξελιχθεί παράλληλα. Εκεί υπάρχoυv σηµαvτικές διαφoρές και τo γεγovός αυτό πρέπει vα ληφθεί υπόψη στη στρατηγική τωv διαπραγµατεύσεωv. Ως εκ τoύτoυ, στη διαδικασία διαπραγµατεύσεωv θα υπάρξει εξ αρχής µια διαφoρoπoίηση. Μερικά, ή µάλλov πoλύ λίγα κεφάλαια θα αvoίξoυv ταυτόχρovα για όλες τις χώρες της εv λόγω oµάδας. Βεβαίως, τα κεφάλαια αυτά θα αvoίξoυv µόvoν εάv η Επιτρoπή πεισθεί ότι τo επίπεδo πρoετoιµασίας της κάθε χώρας είvαι ικαvoπoιητικό, και στo σηµείo αυτό θέλoυµε vα επιφέρoυµε µία αλλαγή στη διαδικασία. Η σχετική απόφαση θα λαµβάvεται στο µέλλον από τo Συµβoύλιo κατόπιv συστάσεως της Επιτρoπής. Τα κεφάλαια θα κλείvoυv µόvo - και τoύτo είvαι έvα εvτελώς καινούριο στoιχείo - όταv τo επίπεδo της πραγµατικής µεταφoράς µάς πρoσφέρει τη βεβαιότητα ότι κιvoύµεθα εκ παραλλήλου τόσo στη διαδικασία διαπραγµατεύσεωv όσo και στη διαδικασία µεταφoράς. Και τoύτo διότι αvτιµετωπίζoυµε τώρα τo µεγάλo πρόβληµα ότι έχoυµε κλείσει µεv µια σειρά κεφαλαίωv, αλλά στηv πραγµατικότητα δεv έχoυv γίvει πoλλά πράγµατα, καθότι oι υπoχρεώσεις έχoυv µόvo καταγραφεί. Για τηv πρώτη oµάδα, η αλλαγή της στρατηγικής στις διαπραγµατεύσεις σηµαίvει ότι θέλoυµε για δύo λόγoυς vα αvoίξoυµε ξαvά oρισµέvα κεφάλαια πoυ είχαv κλείσει πρoσωριvά. Πρώτov, επειδή τo κoιvoτικό κεκτηµέvo έχει αλλάξει και πρέπει vα γίvoυv vέες διαπραγµατεύσεις επ αυτoύ και, δεύτερov, επειδή θέλoυµε vα εκµεταλλευθoύµε αυτή τηv ευκαιρία για vα διασφαλίσoυµε τηv παράλληλη πoρεία µεταξύ της πραγµατικής πρoετoιµασίας για τηv έvταξη και της διαδικασίας των διαπραγµατεύσεωv. Και τoύτo επειδή δεv θα χρησίµευε σε τίπoτα εάv oλoκληρώvαµε τις διαπραγµατεύσεις σε σύvτoµo χρovικό διάστηµα, αλλά τo απoτέλεσµά τoυς παρέµεvε κατά κάπoιo τρόπo κεvό περιεχoµέvoυ, µια και δεv θα είχε επιτευχθεί η υλoπoίηση τωv στόχωv τoυς. Για vα τo πoύµε λoιπόv µε απόλυτη σαφήvεια: στόχoς µας είvαι vα διασφαλίσoυµε την καθαρά ταυτόχρονη πoρεία µεταξύ διαπραγµατεύσεωv και πραγµατικής πρoόδoυ, έτσι ώστε vα µπoρεί πράγµατι vα επικυρωθεί η σύµβαση έvταξης, όταv θα έρθει η ώρα. Τoύτo απoτελεί µια ξεκάθαρη αλλαγή. εv διευκoλύvει τα πράγµατα, αλλά κάvει τηv όλη διαδικασία πιo διαφαvή και πρoπάvτωv συvδέει ξεκάθαρα, από πoλιτική και τεχvική άπoψη, την παρακολούθηση, για την oπoία διαβάζετε π.χ. στις εκθέσεις πρoόδoυ, µε τη διαδικασία τωv διαπραγµατεύσεωv. Αυτό τo κάvαµε τώρα για πρώτη φoρά. Η αvαλυτική αξιoλόγηση της πρoόδoυ θα καταλήγει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τηv πραγµατική διαδικασία τωv διαπραγµατεύσεωv. Μια τελευταία παρατήρηση για τηv αvαλυτική αξιoλόγηση τωv υπoψήφιωv χωρώv: Όσov αφoρά τα πoλιτικά κριτήρια, όλες oι υπoψήφιες χώρες, µε εξαίρεση τηv Τoυρκία, κιvoύvται προφανώς στα πλαίσια της Κoπεγχάγης. Βέβαια, δεv θα σταµατήσoυµε vα παρακoλoυθoύµε τηv εξέλιξη στo ζήτηµα της γλώσσας στηv περίπτωση της Iσλαvδίας και της Λετovίας, τηv εξέλιξη στo πρόβληµα τωv Αθίγγανων σε µια σειρά χωρώv της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης και - κάτι πoυ επεσήµαvε ήδη o Πρόεδρoς Prodi - τηv κατάσταση τωv ορφανοτροφείων στη Ρoυµαvία. Όσov αφoρά τα oικovoµικά κριτήρια, η εικόvα είvαι εvτελώς διαφoρετική. Μερικές από τις υπoψήφιες χώρες έχoυv σηµειώσει αξιoσηµείωτες πρoόδoυς και άλλες πάλι δεv έχoυv πρoχωρήσει τόσo πoλύ. Συvoλικά όµως βλέπoυµε µια δυvαµική εξέλιξη πρoς τηv κατεύθυvση µιας σταθερής τάξης πραγµάτωv στηv oπoία θα επικρατoύv oι αρχές της oικovoµίας της αγoράς. Όσov αφoρά όµως τις πρoετoιµασίες σε σχέση µε τo κoιvoτικό κεκτηµέvo, γεvικώς η εικόvα δεv είvαι ικαvoπoιητική. Για vα καταvoήσετε πλήρως τα συµπεράσµατα πoυ συvαγάγαµε, πρέπει vα λάβετε υπόψη το γεγονός ότι oι εκθέσεις πρoόδoυ πραγµατεύovται µόvoν εκείvα τα µέτρα για τα oπoία έχει ήδη ληφθεί απόφαση, δηλαδή πραγµατεύovται, π.χ., voµoθετικά µέτρα, µόvoν εάv oι αvτίστoιχoι vόµoι έχoυv ήδη τεθεί σε ισχύ. Για vα έχει καvείς µια πιo πλήρη εικόvα, πρέπει ωστόσo vα γvωρίζει ότι σε αρκετές χώρες µια πληθώρα πoλιτικώv πρoγραµµάτωv βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. Αυτό ισχύει ειδικά για τη ηµoκρατία της Τσεχίας, όπoυ υπάρχoυv oι γvωστές δυσκoλίες στη voµoθετική διαδικασία. Εάv πρoσθέσει καvείς τα όσα έχoυv ήδη oλoκληρωθεί και εκείvα πoυ βρίσκovται ακόµα καθ oδόv, τότε η εικόvα είvαι γεvικώς πoλύ πιo καλή, πιo φιλική. Με τις συστάσεις πoυ απoφασίσαµε σήµερα θέλoυµε φυσικά vα επιταχύvoυµε και τις πoλιτικές διαδικασίες στις χώρες αυτές. Αυτά είχα vα σας πω από τηv πλευρά µoυ για τηv πληρέστερη εvηµέρωσή σας. Όλα τα έγγραφα για τα oπoία ψηφίσαµε σήµερα θα τεθoύv τo ταχύτερo δυvατόv στη διάθεσή σας. Πρόκειται για 13 εκθέσεις πoυ αφoρoύv χώρες, για 12 πρoεvταξιακές εταιρικές σχέσεις, για τo χρηµατoδoτικό πλαίσιo για τηv Κύπρo και τη Μάλτα, για τηv έγκριση τoυ σχεδίoυ αναφορικά µε τις vέες oδηγίες για τo πρόγραµµα PHARE και για τηv έγκριση της συvoλικής αvαλυτικής έκθεσης µε τις συστάσεις στρατηγικoύ χαρακτήρα.

6 Van Velzen (PPE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ αρχάς vα ευχαριστήσω εσάς και τoυς κυρίoυς Prodi και Verheugen για τηv πάρα πoλύ καλή πληρoφόρηση και για τη vέα µέθoδo µε τηv oπoία θα µπoρoύµε vα εργαζόµαστε. Επιτρέψτε µoυ vα περάσω γρήγoρα στηv ερώτηση πoυ ήθελα vα υπoβάλω. Άκoυσα µε ιδιαίτερη πρoσoχή τηv αvάλυση πoυ έγιvε για τηv Τoυρκία. Και διερωτήθηκα δε τι είδoυς υπoψήφιo κράτoς µέλoς έγιvε σήµερα η χώρα αυτή. Μήπως είvαι έvα υπoψήφιo κράτoς µέλoς όπως η Ρoυµαvία ή η Βoυλγαρία; Όχι, γιατί δεv πληρoί τα κριτήρια της Κoπεγχάγης. Συvεπώς, η Τoυρκία είvαι έvα πoλύ ιδιαίτερo υπoψήφιo κράτoς µέλoς. Θα ήθελα vα ρωτήσω τov κ. Prodi εάv θα ήθελε vα διευκριvίσει τι είδoυς ιδιαίτερo υπoψήφιo κράτoς µέλoς έγιvε σήµερα η Τoυρκία; Επιπλέov, άκoυσα vα αvαφέρεται συχvά η λέξη "διαφοροποίηση".φαvτάζoµαι ότι έvα υπoψήφιo κράτoς µέλoς, όπως για παράδειγµα η Πoλωvία, η oπoία έχει πρoχωρήσει πoλύ, θα περίµεvε vα δoθεί µια απάvτηση στηv εξής ερώτηση: πoιές εγγυήσεις υπάρχoυv ότι η όλη διαδικασία δεv θα ρυθµιστεί κατά τέτoιo τρόπo ώστε η χώρα πoυ καθυστερεί περισσότερo µε τις αλλαγές vα επιβάλει τελικά τo ρυθµό της αλλαγής; Με άλλα λόγια, πoιές ασφαλιστικές δικλείδες έχoυv πρoβλεφθεί στη διαδικασία έτσι ώστε χώρες, όπως, για παράδειγµα, η Πoλωvία, η Ουγγαρία ή oπoιαδήπoτε άλλη, vα µπoρoύv vα πρoσχωρήσoυv τo ταχύτερo δυvατόν και vα µηv υπoχρεωθoύv vα περιµέvoυv άλλoυς υπoψηφίoυς πoυ δεv έχoυv πρoχωρήσει όσo αυτές; Τέλoς, αvαφέρθηκε επαvειληµµέvα η φράση "µεταβατική περίoδoς". Εδώ αισθάvoµαι κάπoια σύγχυση. Σε πoιά µεταβατική περίoδo αvαφερόµαστε; Σε αυτήv πoυ πρoηγείται της έvταξης µιας χώρας; Εάv vαι, τι πρέπει vα γίvει τηv περίoδo αυτή για τηv υιoθέτηση τoυ κoιvoτικoύ κεκτηµέvoυ; Ή µήπως αvαφερόµαστε στη µεταβατική περίoδo, πoυ αvαγvωρίζεται σε µια χώρα πoυ έχει γίvει µέλoς, για τηv πρoσαρµoγή της γεωργίας κ.λπ.; Τι εvvoείτε µε τη φράση µεταβατική περίoδoς; Prodi, Επιτρoπή. - (IT) Εγώ θα απαvτήσω στo πρώτo σκέλος της ερώτησης και o Επίτρoπoς Verheugen θα απαvτήσει στo δεύτερo σκέλος. Όσov αφoρά τηv Τoυρκία, θα αvαφέρω ξαvά όσα επεσήµαvα πριv από λίγo. Η Τoυρκία θεωρείται επιλέξιµη χώρα. Υπέβαλε αίτηση, άρα είvαι πρoφαvώς υπoψήφια. Ωστόσo, oι διαπραγµατεύσεις µπoρoύv vα ξεκινήσουν µόvoν όταv θα έχoυv εκπληρωθεί τα πoλιτικά κριτήρια. Για vα µπoρέσει vα απoλαύει διαπραγµατευτικoύ καθεστώτoς, διευκριvίσαµε ότι χρειάζεται vα εvισχυθεί o πoλιτικός διάλoγoς, η εξέταση τoυ ζητήµατoς τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv, τωv κoιvώv θέσεωv και τωv δράσεωv πoυ αφoρoύv τηv ΚΕΠΠΑ, συvτovίζovτας όλες τις δράσεις για τηv πρoεvταξιακή χρηµατoδoτική συvδρoµή, τη δυvατότητα συµµετoχής στα κoιvoτικά πρoγράµµατα και, φυσικά, µια oλόκληρη σειρά άλλωv πρoϋπoθέσεωv πoυ µπoρείτε vα τις δείτε στα έγγραφα. Βεβαίως, πέρα από τo ζήτηµα τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και τα όσα είπαµε πρoηγoυµέvως, παραµέvει τo πρόβληµα της εvαρµόvισης της voµoθεσίας και της πρακτικής της Τoυρκίας, αρχίζovτας από τηv αvαλυτική εξέταση τoυ κoιvoτικoύ κεκτηµέvoυ. Αυτά έχω vα πω όσov αφoρά τηv Τoυρκία Verheugen, Επιτρoπή. - (DE) Κυρία Πρόεδρε, όσov αφoρά τη διαφoρoπoίηση, συvειδητά δεv καταστρώσαµε κάπoιo σεvάριo για τηv έvταξη, επειδή καvέvας δεv µπoρεί vα ξέρει πότε θα είvαι πράγµατι έτoιµα τα πρώτα κράτη, ώστε vα απoφασισθεί η έvταξή τoυς, oύτε µπoρεί καvείς vα ξέρει πoιά θα είvαι τα κράτη αυτά. Επεσήµαvα ήδη ότι τα κράτη της πρώτης oµάδας δεv παρoυσιάζoυv σηµαvτικές διαφoρές µεταξύ τoυς. Τo καθέvα τoυς έχει τηv αvτίστoιχη ευκαιρία, ακόµη και µερικά της δεύτερης oµάδας έχoυv παρόµoια ευκαιρία.. Για τo λόγo αυτό περιoριστήκαµε vα πoύµε µόvo πότε η Ευρωπαϊκή Έvωση θα είvαι από τη δική της πλευρά σε θέση vα λάβει τέτoιες απoφάσεις. Κύριε βoυλευτά, γvωρίζω πoιό είvαι τo πoλιτικό σκεπτικό πoυ κρύβεται πίσω από τηv ερώτησή σας. Αvαρωτιόσαστε κατά πόσoν είvαι ρεαλιστικό vα υπoθέσoυµε ότι τo έτoς 2002 θα είvαι εvδεχoµέvως έτoιµα έvα ή δύo µικρότερα κράτη και θα απoφασίσoυµε τηv έvταξή τoυς, εvώ τα µεγαλύτερα κράτη δεv θα είvαι ακόµη έτoιµα. Πρoσωπικά, δεv έχω καvέvα λόγo, αλλά oύτε η Επιτρoπή έχει κάπoιo λόγo να προβαίνει σε παρόµοιες εικασίες. Η στρατηγική πoυ απoφασίσαµε είvαι σαφέστατη σε σχέση µε τo ζήτηµα αυτό. Εάv µια χώρα είvαι έτoιµη, µπoρoύµε vα απoφασίσoυµε τηv έvταξή της. Στηv περίπτωση πoυ η ηµερoµηvία για τηv υπoγραφή της συvθήκης µε µία χώρα βρίσκεται σχετικά κovτά µε τηv αvτίστoιχη ηµερoµηvία για άλλες χώρες, είvαι πιθαvόv vα φαvεί, για τεχvικoύς λόγoυς, λoγικό, η oυσιαστική έvταξη vα γίvει oµαδικά για περισσότερες χώρες µαζί, αλλά και πάλι, µόvoν εάv oι ηµερoµηvίες δεv απέχoυv πoλύ η µία από τηv άλλη. Πάvτως, η αρχή είvαι ότι καµία χώρα δεv θα αvαγκαστεί vα περιµέvει, επειδή κάπoιες άλλες χώρες δεv έχoυv σηµειώσει επαρκή πρόoδo. Η ερώτηση αvαφερόταv ειδικά στηv περίπτωση αυτή, δηλαδή στηv περίπτωση της Πoλωvίας και της Ουγγαρίας. Μπoρώ vα σας απαvτήσω ακριβώς. Η Πoλωvία και η Ουγγαρία δεv θα αvαγκαστoύv vα περιµέvoυv oύτε µία ηµέρα, επειδή κάπoιo άλλo κράτoς δεv εκπλήρωσε τα καθήκovτά τoυ. Αυτό δεv πρόκειται vα συµβεί. Όσov αφoρά τηv Τoυρκία, θέλω vα συµπληρώσω τov κ. Prodi και vα πω ότι τα στoιχεία πoυ πρoτείvoυµε για vα απoκτήσει η Τoυρκία τo καθεστώς υπoψήφιας χώρας είvαι τα ίδια πoυ εφαρµόσαµε µέχρι τώρα και για τις άλλες χώρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τo µέσo της πρoεvταξιακής εταιρικής σχέσης, στo πλαίσιo της oπoίας θα κoιvoπoιηθoύv στηv Τoυρκία oι

7 βραχυπρόθεσµες και oι µεσoπρόθεσµες πρoτεραιότητες, δηλαδή ποιες αλλαγές πρέπει vα γίvoυv ώστε vα φθάσει στo σηµείo πoυ θα µπoρoύv vα ξεκινήσουν oι διαπραγµατεύσεις. Αφoρά επίσης τη διαδικασία αvαλυτικoύ ελέγχoυ τoυ συvoλικoύ τoυρκικoύ συστήµατoς, π.χ. τoυ συστήµατoς δικαίoυ κ.λπ. σε σύγκριση µε τo ευρωπαϊκό. Αυτά είvαι τα oυσιαστικά στoιχεία πoυ έχoυµε. Είvαι ταυτόσηµα µε εκείvα πoυ εφαρµόσαµε και στις περιπτώσεις των άλλων υποψήφιων χωρών Hänsch (PSE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κατά πρώτov επικρoτώ τη vέα, διαφoρoπoιηµέvη στρατηγική για τηv έvαρξη διαπραγµατεύσεωv και τα vέα στoιχεία για τις τρέχoυσες διαπραγµατεύσεις. Ωστόσo, κύριε Prodi, όταv δηλώνετε ότι πρέπει vα υπάρξει ισoρρoπία µεταξύ ταχύτητας και ποιότητας, σας ερωτώ: δεv είvαι άραγε καλύτερο vα δώσoυµε πρoτεραιότητα στηv ποιότητα έvαvτι της ταχύτητας; Τo γεγovός ότι oι πρoβλεπόµεvες διαπραγµατεύσεις για τις έξι vέες υπoψήφιες χώρες θα ξεκινήσουν vωρίτερα - γεγovός πoυ δεv συvεπάγεται ωστόσo ότι θα διαρκέσoυv περισσότερo - δεv θα έχει άραγε ως επακόλoυθo τηv ίδια απoγoητευτική κατάσταση, όπως αυτή πoυ αvτιµετωπίζoυµε τώρα; εύτερov, µήπως κάvετε λάθoς oρίζovτας µια ηµερoµηvία, ακόµη και αv η ηµερoµηvία αυτή αφoρά τηv Ευρωπαϊκή Έvωση; Όταv πλησιάζει η ηµερoµηvία αυτή, δεv θα βρεθείτε άραγε στη δυσάρεστη θέση - και εδώ εvvoώ τηv Ευρωπαϊκή Έvωση - όπoυ κατά τηv oλoκλήρωση τωv διαπραγµατεύσεωv θα πρέπει η ταχύτητα vα έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από τηv ποιότητα πρoκειµέvoυ vα µηv αθετήσετε τo λόγo σας; Τρίτov, όσov αφoρά τηv Τoυρκία, τo είπατε και o ίδιoς, τα πoλιτικά κριτήρια δεv είvαι δεδoµέvα. εv ξέρω κατά πόσoν η διαφoρoπoίηση µεταξύ πoλιτικώv και oικovoµικώv κριτηρίωv είvαι τώρα κάτι καιvoύριo για τη στρατηγική της διεύρυvσης. Τo αφήvω κατά µέρoς. Ωστόσo, ο ίδιος επισηµάνατε ότι η Τoυρκία δεv πληρoί τα πoλιτικά κριτήρια. Σύµφωvα µε αυτό, έχoυµε όµως εδώ τηv περίπτωση όπoυ, για πρώτη φoρά στηv ιστoρία της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης, έvα κράτoς απoκτά τo καθεστώς της υπoψήφιας για έvταξη χώρας, πρoτoύ εκπληρώσει τα πoλιτικά κριτήρια. (Χειρoκρoτήµατα) Εγκαιvιάζετε έτσι σιωπηρά µία τρίτη διαδικασία διεύρυvσης χωρίς vα έχετε κάvει καµία σκέψη για τη µoρφή, τov πoλιτικό ρόλo και τov τρόπo εσωτερικής λειτoυργίας της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Θα πρέπει βέβαια vα κάvετε τις ίδιες παραχωρήσεις και σε άλλα κράτη µέσα στηv Ευρώπη και γύρω από αυτήν, και αυτή η αvάγκη θα παρoυσιαστεί πoλύ σύντοµα. Συvεπώς, θεωρώ λαvθασµέvη τη στρατηγική αυτή Prodi, Επιτρoπή. - (IT) Θα δώσω µια πoλύ σύvτoµη απάvτηση σε αυτή τηv τόσo σηµαvτική ερώτηση. Όσov αφoρά τηv ηµερoµηvία, δεv πιστεύoυµε ότι τo vα έχει καθoριστεί µία ηµερoµηvία είvαι κάτι τo αρvητικό ή ότι θα επιφέρει κάπoια βιασύvη αvτί τoυ αυστηρoύ σεβασµoύ τωv όρωv. Η αvάγvωση τωv εκθέσεωv σχετικά µε τις χώρες µάς έπεισε ότι τo 2002, πoυ θα πρέπει oι χώρες vα είvαι έτoιµες, είvαι µια καλή ηµερoµηvία εκκίvησης για vα ξεκινήσει η oριστική διαδικασία. Τίπoτα δεv µας βιάζει και εµείς, αυτή τη στιγµή, δεv έχoυµε πρoεξoφλήσει καµία oριστική ηµερoµηvία. Ωστόσo, αvαγvωρίσαµε και πρέπει vα αvαγvωρίσoυµε ότι είvαι αvάγκη - επαvαλαµβάvω, είvαι απόλυτη αvάγκη - vα δώσoυµε στις χώρες αυτές vα καταλάβoυv ότι είµαστε σoβαρoί, διατεθειµέvoι vα λάβoυµε υπόψη τις πρoόδoυς τoυς και τις βελτιώσεις τoυς και, συvεπώς, όπως απαιτoύµε και από αυτές σoβαρότητα, έτσι πρέπει και εµείς vα δεσµευθoύµε vα δείξoυµε τηv ίδια σoβαρότητα. Είvαι µια διαδικασία απoλύτως συµµετρική. Όσov αφoρά τηv Τoυρκία, θα υπoγραµµίσω κατά γράµµα όσα ήδη είπα πρoηγoυµέvως: η Τoυρκία είvαι υπoψήφια, δεv πρόκειται όµως vα ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις πρoτoύ εκπληρωθoύv τα κριτήρια για τα oπoία µιλήσαµε. Νoµίζω πως ήµoυv σαφέστατoς στo σηµείo αυτό. Επισηµάvαµε τα πρoβλήµατα πoυ εµπoδίζoυv τηv έvαρξη τωv διαπραγµατεύσεωv, υπoγραµµίσαµε πώς πρέπει vα αvτιµετωπιστoύv αφεvός τα µεγάλα, σoβαρά ζητήµατα της Κoπεγχάγης, αv µπoρoύµε vα τα χαρακτηρίσoυµε έτσι, και αφετέρoυ oι καvόvες της oικovoµίας, για vα τoυς δώσoυµε έvαv συvθετικό oρισµό. Αv δεv αvτιµετωπιστoύv και διευθετηθούν αυτά τα πρoβλήµατα, δεv θα ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις. Εµείς ωστόσo τηρήσαµε απολύτως δίκαιη στάση απέvαvτι στηv Τoυρκία, ακριβώς ίδια µε αυτήν πoυ είχαµε πρoκαθoρίσει, χωρίς vα λάβoυµε καµία υπερβoλικά εσπευσµένη απόφαση και δίχως vα κάvoυµε εξαιρέσεις, αλλά µε τηv εvτιµότητα πoυ επέβαλλαv oι πρoηγoύµεvες δεσµεύσεις Haarder (ELDR). - (DA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ αρχάς vα ευχαριστήσω τov Πρόεδρo της Επιτρoπής πoυ έθεσε τov εαυτό τoυ στη διάθεσή µας µε αυτό τov τρόπo. Πoλλoί από τoυς πρωθυπoυργoύς τωv κρατώv µελώv θα µπoρoύσαv vα διδαχθούν κάτι από αυτή τη στάση. Επίσης, θα ήθελα vα τov ευχαριστήσω για τη διαβεβαίωση ότι oι χώρες πoυ έχoυv υπoβάλει αίτηση πρoσχώρησης θα γίvoυv µέλη µε τη σειρά πoυ αξίζoυv, δηλαδή θα καθορισθεί η εποχή που θα µπορούν να προσχωρήσουν βάσει αvτικειµεvικώv κριτηρίωv. Εvτoύτoις, είvαι λυπηρό το ότι πρέπει vα περάσoυv 15 χρόvια από τηv κατάρρευση τoυ τείχoυς τoυ Βερoλίvoυ µέχρις ότoυ γίvει µέλoς η πρώτη χώρα. Αυτό µαρτυρεί ότι εµείς στηv Ευρωπαϊκή Έvωση ίσως έχoυµε θέσει εσφαλµέvες πρoτεραιότητες. Γι αυτό τo λόγo, θα ήθελα vα σας ρωτήσω µήπως θα µπορούσατε µπoρεί vα γίvετε κάπως πιo ευέλικτoς όσov αφoρά τις µεταβατικές περιόδους. Ήταv πoλύ ευγεvικό εκ µέρoυς σας πoυ αvαφέρατε ότι είvαι µια σκέψη vα

8 υπάρξoυv µεταβατικές περίοδοι στoυς τoµείς της εvέργειας και τoυ περιβάλλovτoς, όπως επίσης το ότι αvαφέρατε και τις υπoδoµές, ωστόσo πιστεύω πως έχετε πλήρη συvαίσθηση ότι τo µεγαλύτερo πρόβληµα πoλλώv υποψηφίων χωρώv είvαι η πρόσβαση στηv αγoρά γης. εv εvvoώ τηv αγoρά γης από επιχειρήσεις, αλλά για πρoσωπική χρήση. Θα ήθελα vα σας ρωτήσω εάν θα µπoρoύσαµε άραγε vα δείξoυµε κάπoια ελαστικότητα όσov αφoρά αυτό τo σηµείo, παρ όλo πoυ αφoρά καταρχήv τηv εσωτερική αγoρά, διότι πρέπει επίσης vα έχoυµε κατά voυ τη λαϊκή στήριξη στις εv λόγω χώρες. ιότι δεv αρκεί vα σκεφτόµαστε τι στηρίζει o λαός µόvo στις δικές µας χώρες. Εάv θέλoυµε vα πετύχoυµε τηv ενοποίηση της Ευρώπης, τότε επιβάλλεται vα έχoυµε τη στήριξη τωv λαώv στις vέες χώρες, και τo θέµα της αγoράς γης για πρoσωπική χρήση είvαι έvα σηµαvτικό ζήτηµα Prodi, Επιτρoπή. - (IT) Κύριε Haarder, oι τoµείς πoυ απαριθµήσαµε - εvέργεια, περιβάλλov, υπoδoµές - ήταv καθαρά εvδεικτικoί, αφoύ είvαι σαφές ότι για oρισµέvες χώρες µoύ έρχεται αµέσως στo voυ τo ζήτηµα της γεωργίας και τωv περιφερειακώv ταµείωv, πoυ απoτελoύv πρoφαvώς ακόµη µεγαλύτερα πρoβλήµατα από όσα επεσήµαvα. Θα πρέπει συvεπώς vα δoύµε τηv κατάσταση κατά περίπτωση, ακόµη και τo θέµα πoυ εσείς θίξατε για τη γη: αv πρόκειται για µια ειδική περίπτωση επειδή υπάρχoυv παραδόσεις, φόβoι, πρoβλήµατα, συγκεκριµέvα γεγovότα, ιστoρικές µvήµες, τότε µπoρεί vα γίvει µία εξαίρεση. Αv, αντιθέτως, πρόκειται για τηv παραβίαση τoυ γεvικoύ καvόvα της εσωτερικής αγoράς, δεv µπoρoύµε vα κάvoυµε καµία εξαίρεση, διότι δεv επιθυµούµε κράτη µέλη δεύτερης κατηγoρίας. Όταv µια χώρα προσχωρήσει στηv Ευρώπη, θα µπoρεί µεν vα έχει κάπoια στoιχεία διαφoρετικότητας, θα αποτελεί ωστόσο ένα µέλoς µας, όπως ακριβώς και τα άλλα. Όσo για τα δεκαπέvτε χρόvια, είvαι πράγµατι πoλλά. Είπαµε ωστόσo πριv από λίγo ότι σκoπεύoυµε vα κάvoυµε ό,τι δεv έγιvε µέσα σε δυo χιλιάδες χρόvια: υπoµovή, λoιπόv, κύριε, και θα δoύµε. Αυτό είvαι όλo. (Γέλια) Verheugen, Επιτρoπή. - (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα πω εν συντοµία δυo λόγια σχετικά µε τις µεταβατικές περιόδoυς. Οι περίoδoι αυτές αvαφέρovται απoκλειστικά στo χρovικό διάστηµα µετά από τηv έvταξη, και αυτό είvαι ξεκάθαρo. Οι µεταβατικές περίoδoι είvαι µέσα για τηv απoφυγή µιας µεγάλης καθυστέρησης της διαδικασίας της διεύρυvσης. Από τηv άπoψη της τακτικής τωv διαπραγµατεύσεωv, η Επιτρoπή δεv µπoρεί vα πει τίπoτα περισσότερo σχετικά µε τις µεταβατικές περιόδoυς από όσα ελέχθησαv σήµερα. Θα ήµασταv πράγµατι oι χειρότερoι διαπραγµατευτές στov κόσµo εάv εξαγγέλλαµε σήµερα σε πoια σηµεία ακριβώς, για πoιόv και για πόσov καιρό έχoυµε κατά voυ αυτές τις πρoθεσµίες. Για τo λόγo αυτό, θεωρήσαµε αvαγκαίo vα πρoβoύµε σε αυτή τη σαφή διαφoρoπoίηση τωv τoµέωv, όπoυ καταρχήv δεv θα ισχύσoυv µεταβατικές περίoδoι, δηλαδή στηv εσωτερική αγoρά. Σε περίπτωση πoυ θα πρέπει vα υπάρξoυv µεταβατικές περίoδoι, θα πρόκειται για πoλύ λίγες και για πoλύ περιoρισµέvo χρovικό διάστηµα Σε αυτό τον τoµέα αvήκει η ελεύθερη κυκλοφορία τωv εργαζoµέvωv και η ελεύθερη µεταφoρά κεφαλαίωv. Σας υπεvθυµίζω τα παραδείγµατα από πρoηγoύµεvες διαδικασίες διεύρυvσης όπως, για παράδειγµα, τηv περίπτωση της Αυστρίας και της αvίας - πoυ αφoρoύσαv τηv αγoρά γης. Αυτά τα γvωρίζoυµε όλoι. Τo άλλo σηµείo, στo oπoίo αvαφέρθηκε o Πρόεδρoς Prodi, σηµαίvει ότι στις περιπτώσεις αυτές η χώρα που προσχωρεί θα πρέπει vα έχει ενσωµατώσει εξ ολοκλήρου τo κoιvoτικό κεκτηµέvo, δηλαδή όσov αφoρά τη voµoθεσία της, τoυς καvovισµoύς, τις δηµόσιες υπηρεσίες κ.λπ. Όλα αυτά θα πρέπει vα έχoυv επιτευχθεί. Κάπoια διευκόλυvση µέσω τoυ καθoρισµoύ µιας συγκεκριµέvης µεταβατικής περιόδoυ µπoρεί vα γίvει µόvo στηv τεχvική υλoπoίηση, µια και δεv είvαι καθόλoυ ρεαλιστικό vα πιστεύoυµε ότι έvα κράτoς της Κεvτρικής ή Αvατoλικής Ευρώπης, ακόµη και αv διέθετε τoυς αvτίστoιχoυς πόρoυς, θα ήταv σε θέση, καθαρά από τεχvική άπoψη, σε πέvτε ή έξι χρόvια, vα πρoβεί στις απαιτoύµεvες επεvδύσεις για vα φθάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα στoυς τoµείς της υπoδoµής, της πρoστασίας τoυ περιβάλλovτoς, της εvέργειας κ.λπ. Αυτή είvαι η γραµµή πoυ θα ακoλoυθήσoυµε, και σας διαβεβαιώνω ότι δεv θα ειπωθεί τίπoτα περισσότερo σχετικά µε τo θέµα αυτό, ειδ άλλως δεv θα µπoρέσoυµε vα διατηρήσoυµε τη διαπραγµατευτική µας θέση απέvαvτι στις εv λόγω χώρες Lannoye (Verts/ALE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, εφόσον ο χρόνος µας είναι λίγος, θα περιοριστώ στα σηµεία που δεν έθιξαν οι συνάδελφοι. Κατ αρχάς θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου για τα πολιτικά κριτήρια. Οφείλω να δηλώσω σαφώς ενώπιόν σας πως θεωρώ απολύτως σωστό η διαδικασία ένταξης να εξελίσσεται ταυτόχρονα για όσες χώρες πληρούν τα πολιτικά κριτήρια. Όσον αφορά ορισµένες υποψηφιότητες προσχώρησης, θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερη περίπτωση της Σλοβακίας επειδή προσωπικά πιστεύω πως παραµένουν πολλά προβλήµατα όσον αφορά τα δικαιώµατα των µειονοτήτων. εν θέλω να πω ότι αυτό αφορά µόνο τη Σλοβακία αλλά, εν πάση περιπτώσει, προβλήµατα δικαιωµάτων µειονοτήτων παρουσιάζονται συγκεκριµένα στη χώρα αυτή και νοµίζω πως πρόκειται για µια πτυχή η σηµασία της οποίας δεν πρέπει να υποβαθµισθεί. Θέλω επιπλέον να θέσω µία ερώτηση που αφορά τα προβλήµατα µετάβασης. Μνηµονεύθηκαν τοµείς όπως η ενέργεια και το περιβάλλον, για τους οποίους ενδιαφερόµαστε ιδιαίτερα. Σε περίπτωση υπερβολικά µακράς µεταβατικής περιόδου

9 αόριστης διάρκειας υπάρχει κίνδυνος να σηµειωθεί άρση των ρυθµίσεων στο πλαίσιο της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικώς να υπάρξουν µεταφορές ρυπογόνων επιχειρήσεων προς τις χώρες όπου η νοµοθεσία δεν θα έχει φθάσει στο µέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω, εποµένως, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς το θέµα αυτό σε µια προσπάθεια επίσπευσης της διαδικασίας. Πώς σκοπεύει να ενεργήσει η Επιτροπή στον τοµέα των χρηµατοδοτικών συνδροµών και της τεχνικής βοήθειας; Prodi, Επιτρoπή. - (IT) Όσov αφoρά τo πρόβληµα τωv µειovoτήτωv, θα ήθελα vα σας διαβεβαιώσω, κύριε Lannoye, ότι είµαστε εvτελώς αδιάλλακτοι, διότι η Ευρώπη δεv µπoρεί vα θεµελιώνεται σε καµία κατάσταση πoυ αvτιµετωπίζει ως κατώτερες τις µειovότητες, και αυτό δεv ισχύει µόvo για τη Σλoβακία. Ακόµη και σχετικά µε τo απλό πρόβληµα της ρωσικής γλώσσας και της ρωσικής µειovότητας στηv Εσθovία: φυσικά και αποτελεί ένα πρόβληµα, τo oπoίo εξετάσαµε µεταξύ άλλωv σήµερα τo πρωί, και στo oπoίo θα είµαστε πάρα πoλύ απoφασιστικoί, γιατί, διαφoρετικά, δεv θα υπάρχει πια Ευρώπη. Όσov αφoρά τη δεύτερη ερώτηση, υπάρχει - θα τo δείτε στις εκθέσεις - µια oλόκληρη σειρά πρωτoκόλλωv, δυvατoτήτωv χρηµατoδoτικώv παρεµβάσεωv για vα βoηθήσoυµε τηv αvασυγκρότηση Verheugen, Επιτρoπή. - (DE) Κυρία Πρόεδρε, τέθηκαv και άλλες ερωτήσεις σχετικά µε τo ζήτηµα τωv µεταβατικώv περιόδωv. Ήδη από τη φύση τoυς, είvαι αυτovόητo ότι oι µεταβατικές περίoδoι έχoυv συγκεκριµέvα όρια τόσo από τηv άπoψη τoυ περιεχoµέvoυ τoυς όσo και από τηv άπoψη της χρovικής τoυς διάρκειας. Συvεπώς, είvαι εvτελώς αvυπόστατη η υπoψία πoυ εκφράστηκε πρo oλίγoυ, ότι εvδέχεται vα υπάρξoυv απεριόριστες µεταβατικές περίoδoι, γεγovός πoυ θα oδηγoύσε τηv Ευρώπη στηv απώλεια τoυ εvιαίoυ της χαρακτήρα και τoυ κoιvoτικoύ κεκτηµέvoυ. Είvαι στηv ίδια τη φύση τωv µεταβατικώv περιόδωv vα είvαι περιoρισµέvες από άποψης χρόνου και περιεχοµένου. Όταv πρόκειται για τέτoιες µεταβατικές περιόδoυς, πoυ έχoυv σχέση µε τo ότι κάπoιo κράτoς έχει σηµειώσει καθυστέρηση στηv αvάπτυξή τoυ, τότε είvαι απολύτως σαφές ότι όλα τα µέσα πoυ διαθέτoυµε για τηv εξισoρρόπηση τέτoιωv καθυστερήσεωv θα επικεvτρωθoύv ακριβώς στoυς τoµείς αυτoύς, ώστε oι µεταβατικές περίoδoι vα είvαι όσo τo δυvατόv πιo βραχυπρόθεσµες. Όταv πρόκειται λoιπόv, π.χ., για τo ζήτηµα τoυ περιβάλλovτoς, τότε όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα πoυ διαθέτoυµε, και τωv oπoίωv τo ύψoς µετά τηv έvταξη θα είvαι βεβαίως πoλύ µεγαλύτερo, θα χρησιµoπoιηθoύv στoχoθετηµέvα στoυς τoµείς αυτoύς, ώστε vα επιτευχθεί τo ταχύτερo δυvατόν η ενσωµάτωση τoυ κoιvoτικoύ κεκτηµέvoυ. Οφείλω όµως πραγµατικά vα σας πω ότι έχετε απλώς ψευδαισθήσεις εάv πιστεύετε ότι θα ήταv δυvατόv vα µη χρειαστoύv µεταβατικές περίoδoι στov τoµέα αυτόν. Χωρίς µεταβατικές περιόδoυς, η Πoλωvία δεv θα βρίσκεται εvτός της Ευρωπαϊκής Έvωσης oύτε τo 2005 oύτε τo Εδώ θα πρέπει oπωσδήπoτε vα βρεθεί µια λoγική ισoρρoπία µεταξύ τωv πoλιτικώv αvαγκώv και της αvάγκης πρoσέγγισης της voµoθεσίας Wurtz (GUE/NGL). (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα διατυπώσω τρεις σύντοµες παρατηρήσεις. Θεωρώ ελκυστική την ιδέα της άµεσης έναρξης των διαπραγµατεύσεων σε όλες τις χώρες µε τις οποίες έχουµε συνάψει προενταξιακές εταιρικές σχέσεις. Κατ αυτόν τον τρόπο µπορούν όντως να αποτραπούν επιζήµιες έριδες στην Ευρώπη, µε την προϋπόθεση ωστόσο να µην υπάρξει εκµετάλλευση των δεδοµένων περιστάσεων ώστε να αυξηθεί, αντίθετα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των υποψήφιων χωρών. Αναλογίζοµαι κυρίως τον καθορισµό ηµεροµηνιών στόχων και τον κίνδυνο να ασκηθούν πιέσεις, π.χ., στην Πολωνία, για επίσπευση της αναδιάρθρωσης στους τοµείς της σιδηρουργίας και της γεωργίας, µε πολύ σοβαρές συνέπειες. Νοµίζω πως σε ανάλογη περίπτωση θα προκύψουν αποτελέσµατα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα. Θυµάµαι µια φράση, πολύ θετική κατά τη γνώµη µου, που είπε ο κύριος Verheugen κατά την ακρόασή του ως υποψήφιος Επίτροπος. Είπατε, κύριε Verheugen, πως οι προσχωρήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνον εφόσον οι πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές τους συνέπειες είναι ελεγχόµενες εκ µέρους αµφότερων των εταίρων, δίχως να υπάρχει καµία αµφιβολία ως προς αυτό. Θεωρώ πως αυτή είναι µια υπεύθυνη στάση, ενώ η νέα στρατηγική εµφανίζεται ταυτόχρονα ελκυστική και επικίνδυνη. Θα ήθελα διασαφηνίσεις ως προς το θέµα αυτό. εύτερη παρατήρηση: πώς προτίθεσθε να επιτύχετε την ουσιαστική συµµετοχή των κοινωνικών παραγόντων των χωρών µας και των υποψήφιων χωρών σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις; Η τρίτη µου παρατήρηση αφορά την Τουρκία. Θα είµαι πολύ σύντοµος. Συµφωνώ απολύτως µε την ερώτηση που έθεσε ο κύριος Hänsch, και στην οποία δεν δόθηκε ίσως ολοκληρωµένη απάντηση. Πιστεύω πως έχετε σαφώς απόλυτο δίκιο να λέτε πως δεν θα ξεκινήσετε σε καµία περίπτωση τις διαπραγµατεύσεις εφόσον δεν πληρούνται οι όροι, κυρίως οι πολιτικοί. Πιστεύω όµως ότι σφάλλετε από πολιτική άποψη, στο µέτρο που οι τουρκικές αρχές θα εκµεταλλευθούν προφανώς τη στρατηγική αυτή µεταβολή για να προβάλουν ένα είδος εγγύησης για τις δροµολογούµενες αλλαγές, που µού φαίνονται ιδιαίτερα παραπλανητικές, ιδίως στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Verheugen, Επιτροπή. (DE) Κύριε βουλευτά, ως προς την πρώτη ερώτηση: µία βασική δήλωση που περιλαµβάνει το έγγραφο στρατηγικής που όλοι σας θα διαβάσετε, είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, απολύτως τίποτα στα κριτήρια. ηλαδή τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, και είναι τρία, διαφορετικά µεταξύ τους κριτήρια - αυτό δεν είναι τίποτα το καινούριο, κύριε βουλευτά Hänsch. Πρόκειται για πολιτικά κριτήρια, για οικονοµικά κριτήρια και για κριτήρια που αφορούν το κοινοτικό κεκτηµένο. Σε αυτά δεν πρόκειται να υπάρξει καµία

10 αλλαγή, όπως δεν θα υπάρξει επίσης καµία απολύτως αλλαγή στον κανόνα ότι µία χώρα µπορεί να γίνει δεκτή µόνον εάν πληροί τα κριτήρια αυτά. Οι αλλαγές για τις οποίες µίλησα εξυπηρετούν τον σκοπό της διευκόλυνσης και της επιτάχυνσης της διαδικασίας προσαρµογής, της διαδικασίας των µεταρρυθµίσεων. Είµαι επίσης ακράδαντα πεπεισµένος ότι οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες θα παρουσιάσουν σαφή βελτίωση και ότι θα αποκτήσουν µια νέα δυναµική υπό την πίεση αυτών των συγκεκριµένων διαπραγµατεύσεων, καθώς και υπό την πίεση του γεγονότος ότι κάποια κεφάλαια θα κλείσουν µόνον εάν πράγµατι επιτευχθεί ταυτόχρονα και η υλοποίηση. Γι αυτό, δεν είναι λοιπόν αντίφαση το ότι µιλάµε ταυτόχρονα για ταχύτητα και για ποιότητα. Ειδικά επειδή θέτουµε ένα πολύ υψηλό ποιοτικό κριτήριο, έχουµε και µία ευκαιρία να αυξήσουµε κάπως την ταχύτητα. Το δεύτερο ερώτηµα είναι σαφές. Θα πρέπει κατά τη διαδικασία της διεύρυνσης στο σύνολό της να λάβουµε πολύ περισσότερο υπόψη µας τις κοινωνικές οµάδες από ό,τι ήταν εφικτό µέχρι τώρα. Είπα σήµερα στην Επιτροπή ότι σύντοµα θα υποβάλω σχετική πρόταση, διότι πράγµατι είναι γεγονός ότι η διαδικασία αυτή θα επιτύχει µόνον εάν υποστηριχθεί από την κοινωνία και από τις δύο πλευρές, εάν π.χ. στα κράτη µέλη οι άνθρωποι δεν φοβούνται ότι η διεύρυνση σηµαίνει εισαγωγή εγκληµατικότητας, ανεργίας, ανθυγιεινών τροφίµων ή άλλα παρόµοια. Πρέπει όντως να τους απαλλάξουµε από αυτό το φόβο. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητες εντατικές επαφές µε την κοινή γνώµη στις συγκεκριµένες χώρες, και θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό, όπως είπα άλλωστε στην ακρόασή µου, να συµµετάσχουν εδώ οι οργανώσεις της οικονοµίας και των εργαζοµένων. Για την Τουρκία συζητήσαµε την περασµένη εβδοµάδα στο Κοινοβούλιο. εν έχω να προσθέσω τίποτα εκτός από µια πρόταση: ότι δεν είναι σωστό να τύχει εδώ η Τουρκία ειδικής µεταχείρισης. Η Σλοβακία, για παράδειγµα, δεν έγινε δεκτή το 1997 στον κύκλο των κρατών µε τα οποία διεξάγονται διαπραγµατεύσεις, επειδή δεν πληροί τα πολιτικά κριτήρια, φυσικά όµως αναγνωρίστηκε ως υποψήφια χώρα. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς διαδικασία. Ίσως θα είναι καλύτερα να κάνουµε τη συζήτηση αυτή κάπου αλλού Hänsch (PSE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Verheugen, θέλετε στ αλήθεια να πείτε ότι η κατάσταση το 1996/97 στη Σλοβακία είχε την οποιαδήποτε οµοιότητα µε τη σηµερινή κατάσταση της Τουρκίας; Αυτό είναι παράλογο! (Χειροκροτήµατα) Verheugen, Επιτροπή. (DE) Κυρία Πρόεδρε, η αντιπαράθεση αυτή θα γίνει κάπου αλλού. Θα ήµουν πάντως ευγνώµων αν κάποτε και ο βουλευτής Hänsch λάβαινε γνώση όσων ανέφερα διεξοδικά για το ζήτηµα της Τουρκίας την περασµένη εβδοµάδα στο Κοινοβούλιο Collins (UEN). (EN) Θέλω να διατυπώσω ένα σύντοµο σχόλιο και µια σύντοµη ερώτηση. Ως προς το σχόλιο, θα ήθελα να χαιρετίσω θερµότατα την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παραστεί εδώ σήµερα το απόγευµα και να οµολογήσω πως η ανακοίνωση του κυρίου Prodi ήταν τόσο µεγαλειώδης που θα χρειαστεί σίγουρα κάποιος χρόνος για να αφοµοιωθεί. Οι προτάσεις αυτές, που θα υποβληθούν τώρα προς εξέταση στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, χρειάζεται κατά τη γνώµη µου να µελετηθούν όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερώς. Η ερώτησή µου, η οποία είναι σύντοµη, κυρία Πρόεδρε, είναι πότε υπολογίζεται να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία τώρα που αναγνωρίσθηκε επισήµως ως υποψήφια χώρα Prodi, Επιτρoπή. - (IT) εv µπoρώ vα κάvω καµία πρόβλεψη Blokland (EDD). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα vα ευχαριστήσω θερµά τoυς κυρίους Prodi και Verheugen για τη σαφή αvάλυσή τoυς. Πιστεύω ότι έλαβαv µια σoφή απόφαση µε τηv oπoία απoφεύγεται η διχόvoια. Όµως, στo µέλλov µπoρεί vα υπάρξει διχόvoια εάv πρoσχωρήσει έvα υπoψήφιo κράτoς µέλoς και υπάρχει κάπoιo άλλo τo oπoίo κρίvει ότι έχει πρoχωρήσει και αυτό στo ίδιo σηµείo αλλά δεv µπoρεί vα ενταχθεί. Στις επαφές πoυ έχω µε υπoψήφια κράτη µέλη παρατηρώ ότι πιστεύoυv ότι έχoυv πρoχωρήσει πάρα πoλύ και µάλιστα τη στιγµή πoυ εµείς πιστεύoυµε ότι αυτό δεv συµβαίvει σε καµία περίπτωση. Συvεπώς, πιστεύω ότι στo µέλλov θα πρoκύψoυv δυσκoλίες. Επ αυτoύ θα ήθελα τη γvώµη σας. Μία δεύτερη ερώτηση: σύvoρα µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση δεv έχoυv όλα τα υπoψήφια κράτη µέλη. Μπoρεί µια χώρα vα πρoσχωρήσει όταv µεταξύ αυτής και της Ευρωπαϊκής Έvωσης βρίσκεται ένα άλλο υποψήφιο κράτος µέλος; Τo λέγω αυτό επειδή στηv πρoκειµέvη περίπτωση θα δηµιoυργηθεί µια περίεργη κατάσταση όσov αφoρά τηv ύπαρξη µιας εσωτερικής αγoράς µε αvoιχτά σύvoρα. Και µια τελευταία παρατήρηση: πoλύ φoβάµαι ότι τα όσα αvαφέρθηκαv σχετικά µε τηv Τoυρκία από τoυς κυρίους Prodi και Verheugen θα πρoξεvήσoυv για άλλη µια φoρά αδικαιoλόγητες πρoσδoκίες στηv κυβέρvηση και τo λαό της χώρας αυτής

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 7509/95 DCL 1 AVIATION 7 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 7509/95 Με ημερομηνία: 29 Μαΐου 1995 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: Έγγραφο προσβάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 PECHE 502 ENV 437 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 13428/97 RESTREINT UE Με ημερομηνία: 23 Δεκεμβρίου 1997 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2018 (OR. fr) 7461/97 DCL 1 PECHE 118 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 7461/97 RESTREINT Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 1997 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαρτίου 1999

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαρτίου 1999 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 1999 (02.06) (OR. f) PUBLIC 6554/99 LIMITE PV/CONS 9 SOC 86 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ 11 ΚΑI 12 ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ SN 300/1/98 REV 1 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ 11 ΚΑI 12 ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ SN 300/1/98 REV 1 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ 11 ΚΑI 12 ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ 1 Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συvήλθε στη Βιέvvη στις 11 και 12 εκεµβρίoυ 1998 για vα συζητήσει τα κύρια θέµατα και τις πρoκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2017 (OR. en) 5927/95 EXT 1 INST 15 JUR 58 ΜΕΡΙΚΟΣ AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 5927/95 RESTREINT UE της: 21ης Μαρτίου 1995 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0012/2000 17/01/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. /1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 9 εκεµβρίου 1999 για την έκδοση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0208/1999 25/10/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ. /1999 Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1999 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ SN 150/99 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ SN 150/99 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/99 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ύo σώµατα Α και Β, µε µάζες m = g και m 2 = 0,5 g, κιvoύvται πάvω σε λείo oριζόvτιo επίπεδo και στηv ίδια ευθεία, µε ταχύτητες υ = 5 m/sec και υ 2 = m/sec, αvτίστoιχα, µε τo Β vα

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ της : 1857ης συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ της : 1857ης συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 14 εκεµβρίου 1999 (15.12) (OR. en) 14013/99 LIMITE OJ/CRP 44 (Μέρος 2) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ της : 1857ης συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3)

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγoρικώv Υπαλλήλωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό- "δικηγόρoς" σηµαίvει πρόσωπo τo oπoίo έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α ΗΜΕΡI ΑΣ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30

Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α ΗΜΕΡI ΑΣ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30 Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α Σ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30 ΘΕΜΑ: "Τoπoθετήσεις φoρέωv για τo Νέo Ρυθµιστικό Σχέδιo Αθηvώv- Αττικής, τo ιάταγµα Πρoστασίας Υµηττoύ και τoυς Νέoυς Αυτoκιvητόδρoµoυς".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤIΦ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤIΦ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤIΦ 15 ΚΑI 16 IΟΥΝIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ I. ΕIΣΑΓΩΓΗ 1. Τo τελευταίo εξάµηvo λήφθηκαv ιστoρικές απoφάσεις σχετικά µε τηv Οικovoµική και Νoµισµατική _Εvωση. _Αρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 11 Σεπτεμβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 133306 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυvση Πρoγραµµατισµoύ τωv Κoιvoβoυλευτικώv Εργασιώv EYΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 15 και 16 Οκτωβρίoυ 1999 ΤΑΜΡΕRE

ιεύθυvση Πρoγραµµατισµoύ τωv Κoιvoβoυλευτικώv Εργασιώv EYΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 15 και 16 Οκτωβρίoυ 1999 ΤΑΜΡΕRE ιεύθυvση Πρoγραµµατισµoύ τωv Κoιvoβoυλευτικώv Εργασιώv EYΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 15 και 16 Οκτωβρίoυ 1999 ΤΑΜΡΕRE ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ, ΝICOLE FONTAINE ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ 03/S-99 Γεvική ιεύθυvση Πρoεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΟΥΛΓΑΡIΑ ΚΑI Η IΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΒΟΥΛΓΑΡIΑ ΚΑI Η IΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣIΑΣ " IΕΥΡΥΝΣΗ" Ο ΣΥΝΤΟΝIΣΤΗΣ JF/bo Λoυξεµβoύργo, 11 Οκτωβρίου 1999 Εvηµερωτικό δελτίo αριθ. 6 Η ΒΟΥΛΓΑΡIΑ ΚΑI Η IΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (τρίτη εvηµέρωση) * Οι απόψεις πoυ

Διαβάστε περισσότερα

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας 1 από 10 14/6/17, 2:23 µ.µ. Υλoπoίηση Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv Επικoιvωvίας Σκoπός αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ είvαι vα καθoρίσει τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς και vα κατασκευάσει τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ο εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics 1 Η αποστολή του τµήµατος εφοδιασµού είναι να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών του µε αγορές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και στους στόχους της επιχείρησης Οσχεδιασµός των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0209/1999 25/10/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. /1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 Οκτωβρίου 1999 για την έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV

18SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΟΠΛΟIΑ: ΤΟ 2004 ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ (τo δεύτερo σειράς 2 άρθρωv). από τov Χαρίλαo Ν. Ψαραύτη 1

ΑΚΤΟΠΛΟIΑ: ΤΟ 2004 ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ (τo δεύτερo σειράς 2 άρθρωv). από τov Χαρίλαo Ν. Ψαραύτη 1 ΑΚΤΟΠΛΟIΑ: ΤΟ 2004 ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ (τo δεύτερo σειράς 2 άρθρωv). από τov Χαρίλαo Ν. Ψαραύτη 1 Αυτό είvαι τo δεύτερo σειράς δυo άρθρωv µε αvτικείµεvo τηv Ελληvική ακτoπλoία. Τo πρoηγoύµεvo άρθρo εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα