Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε"

Transcript

1 Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα πξφνδν θαη κάζεζε. ζν πην λσξίο αληηκεησπίδεηαη κηα ζχγθξνπζε ηφζν ην θαιχηεξν, επεηδή νη άλζξσπνη έρνπλ αθφκα ηνλ έιεγρν ησλ εθθξάζεσλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Οη ζπγθξνύζεηο ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ: Δμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Δμαηηίαο παξαλνήζεσλ, θεκψλ θηι. Δμαηηίαο ειιείςεσο πφξσλ, αληηθεηκέλσλ, ρξεκάησλ, ρξφλνπ θηι. Δμαηηίαο αληαγσληζηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Κάπνηνο είλαη αληαγσληζηηθφο ή αηζζάλεηαη φηη ηνλ αληαγσλίδνληαη θαηά ηελ θαηαλνκή εμνπζίαο. Σησλ ζύγκροσζης: Τπάξρνπλ πέληε «ζηπι» πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ νη άλζξσπνη είλαη κέξνο κηαο ζχγθξνπζεο: Η απνδνρή ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ε ππνηαγή. Η απνθπγή ηεο αληηκεηψπηζεο. Σν λα γίλεηαη θαλείο επηζεηηθφο. Η αλαδήηεζε ελφο «δηθαζηή» γηα λα ξπζκίζεη ηε ζχγθξνπζε. Η αλάιπζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ. Όια ηα ζηπι είλαη ρξήζηκα, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, π.ρ., φηαλ έλα ακάμη έξρεηαη λα ζε παηήζεη δελ πεξηκέλεηο λα αλαιχζεηο ηίπνηα, απιά θεχγεηο καθξηά. Αιιά ε απνθπγή ηεο αληηκεηψπηζεο θαηαπηέδεη ην ζπκφ ή ηελ αγαλάθηεζε θαη κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κεγαιχηεξε ζχγθξνπζε. Σν λα γίλεηαη θαλείο επηζεηηθφο κπνξεί θαη λα είλαη ρξήζηκν, γηα λα κπεη έλα ηέινο ζε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ην ηέινο ηεο ζρέζεο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πνην είλαη ην πξνζσπηθφ ζπλεζηζκέλν καο ζηπι θαη λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ. Η εξψηεζε πνπ πξέπεη λα ζέζνπκε ζηνπο εαπηνχο καο είλαη: «ηη ζέισ λα πεηχρσ; Τπάξρεη ηξφπνο λα ην πεηχρσ πνπ ζα δείμεη επίζεο ζεβαζκφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ;» Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα είλαη θαλείο ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, επεηδή ην λα ηα θαηαπηέδεη νδεγεί ζε πεξαηηέξσ επηζεηηθφηεηα ή θαηάζιηςε. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα ην θάλεη θαλείο απηφ. Μπνξεί λα ην θάλεη κε ζεβαζκφ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ αλ θαηαθέξεη λα πάεη πέξα απφ ην δηθφ ηνπ ζπκφ ή πφλν. Γηα λα ην θαηαθέξεη είλαη ρξήζηκν λα δίλεη πξνζνρή φρη κφλν ζηηο ιέμεηο ή ζηα επηρεηξήκαηα, αιιά επίζεο θαη ζηα πιεγσκέλα ζπλαηζζήκαηα, είηε λνκίδεη φηη είλαη δηθαηνινγεκέλα είηε φρη, επεηδή ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα δηθά ηνπ θαη ησλ άιισλ, είλαη ζεκαληηθά. Αλ ην άηνκν ζηελ απέλαληη κεξηά ηνπ ηξαπεδηνχ είλαη ηφζν πιεγσκέλν πνπ δελ κπνξεί λα αθνχζεη, ηφηε πξέπεη λα ην δεη ζαλ έλα πνηήξη γεκάην λεξφ πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη άιιε ζηαγφλα. Θα πξέπεη λα ηνλ ελζαξξχλεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηνλ πφλν θαη ηόηε ίζσο ππάξμεη θάπνηνο ρψξνο γηα ηα δηθά ηνπ ή θάπνηνπ άιινπ επηρεηξήκαηα ή ζπλαηζζήκαηα. ινη καο έρνπκε κηιήζεη ζε «γεκάηα πνηήξηα» θαη εκείο νη ίδηνη 25

2 γηλφκαζηε «γεκάηα πνηήξηα». Σν λα έρνπκε επίγλσζε απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηθνηλσλία. Οη άλζξσπνη πνπ ζπλήζσο θξνληίδνπλ ηνπο άιινπο, νη αξρεγνί νκάδσλ, νη δάζθαινη, νη γηαηξνί, νη παηδαγσγνί θηι, ζπρλά παξαιείπνπλ ην λα εθθξάδνπλ ηα δηθά ηνπο αηζζήκαηα ελ φςεη ζχγθξνπζεο, ζεσξψληαο ην ζαλ κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα πξνζηαηεχνπλ άιινπο. Πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζην λα ζεβφκαζηε πάληα ηνπο εαπηνχο καο θαη λα αλαγλσξίδνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο καο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο καο. Μηα ζπκβνπιή πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε είλαη: λα είζηε ζθιεξνί κε ην πξόβιεκα, αιιά καιαθνί κε ηνπο αλζξώπνπο. Ζ ζύγκρουζη ζαν παιδαγωγική ευκαιρία Γηαρείξηζε ζπκνχ Δλεξγεηηθή αθξφαζε Τερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο ύγθξνπζε θαζεγεηή ηάμεο: Πεξηζηαηηθό. Δίθνζη απφ ηνπο ηξηάληα καζεηέο έθπγαλ ρσξίο άδεηα ηελ ηειεπηαία ψξα, ζην κνλφσξν κάζεκα ησλ θαιιηηερληθψλ. Γηαρείξηζε: Καηά πξψηνλ, κε άκεζε δηαρείξηζε ζπκνχ, φρη κφλν δελ έγηλαλ απνδέθηεο ηνπ εθλεπξηζκνχ ηα παηδηά πνπ παξέκεηλαλ αιιά έγηλε θη έλα πνιχ θαιφ κάζεκα πάλσ ζην ζρέδην πνπ ην επραξηζηήζεθαλ ηδηαίηεξα. Καηά δεύηεξνλ, αλαιύζεθαλ από πιεπξάο θαζεγήηξηαο νη πηζαλνί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη δεδνκέλνη καζεηέο θέξζεθαλ έηζη. Απηνί νη ιόγνη παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ππό κνξθή εξσηήκαηνο: Φύγαηε γηαηί ήηαλ έβδνκε ώξα θη είραηε θνπξαζηεί, δηόηη ην κάζεκα ην ζεσξείηε όρη ζεκαληηθό, γηαηί ν ηξόπνο πνπ γίλεηαη δελ ζαο ηθαλνπνηεί, γηαηί είρε σξαίν ήιην θαη δελ θνβόζαζηαλ ηελ ηηκσξία από κέλα θη έηζη μεινγηαζηήθαηε, θ.α. Καηφπηλ δηαθφξσλ εμεγήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ θπξίσο αθνξνχζαλ ηελ θνχξαζε ηεο εβδνκάδαο, πξνηάζεθε λα θάλνπλ ηελ εξγαζία ζην ζπίηη ηνπο θαη λα ηελ θέξνπλ ζην επφκελν κάζεκα. Καηά ην κάζεκα απηφ, ξψηεζα ηνπο καζεηέο αλ έπξεπε θη εγψ λα δείρλσ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ θαη λα αθήζνπκε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε ελδηαθέξνληα πξάγκαηα λα πάεη ρακέλνη επεηδή ζπλέβαηλε λα είλαη ε ηειεπηαία ψξα ηεο εβδνκάδαο. Έγηλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ρξεζηκφηεηα ή κε ηνπ καζήκαηνο. Δθθξάζηεθαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη απφςεηο φισλ, θη έγηλαλ πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεηζθνξά φισλ καο ζε απηή ηελ σξηαία, κηθξή επθαηξία επαθήο κε ηελ ηέρλε, γηα κεγαιχηεξν φθεινο ησλ καζεηψλ. Η απφδνζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο αλέβεθε κεηά απφ απηή ηελ αληαιιαγή. Μεηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε απηή, πνιινί καζεηέο δήηεζαλ θαη ηδίαλ ζπγγλψκε δηφηη παξαζχξζεθαλ, πξάγκα πνπ αληηθξνχζηεθε, σο πνιχ επηθαλεηαθή αθνξκή, κηα θαη δελ παξαζχξεηαη θαλείο ρσξίο ζνβαξνχο ιφγνπο, φπσο π.ρ. ε ππνβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο πνπ ηελ δηαπίζησλαλ φια ηα παηδηά θαη ην έληνλν αίζζεκα πίεζεο απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα πνπ ηα θάλεη λα ζέινπλ λα παξαζχξνληαη. Βεβαίσο ε 26

3 ζπγλψκε ηνπο έγηλε δεθηή, επεηδή θάζε ζπγγλψκε πνπ δελ ππαγνξεχεηαη απφ θφβν έρεη αμία Σύγθξνπζε καζεηώλ κεηαμύ ηνπο: Ερζξηθέο ζρέζεηο κεηαμύ αγνξηώλ θνξηηζηώλ, ληόπησλ θαη αιινδαπώλ, ραξαθηεξηζκόο ελόο αγνξηνύ σο νκνθπιόθηινπ κε όια ηα ζρεηηθά επίζεηα, αληαιιαγή ύβξεσλ θαη απεηιώλ, έιιεηςε αλαγλώξηζεο ησλ εθπξνζώπσλ πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο είραλ εθιέμεη.(α ηάμε γπκλαζίνπ) Γηαρείξηζε: Έγηλε ζπλεξγαζία κε ηελ θηιφινγν ηνπ ηκήκαηνο. Απνθαζίζηεθε λα γίλεη κία πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε επίπεδν αξρψλ. Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο Οδχζζεηαο ηα παηδηά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα εμήο ζέκαηα: ε ηη ηνπο έπεηζε ν Οδπζζέαο φηη ήηαλ θαιφο αξρεγφο.ε ηη ηνπο απνγνήηεπε (αλ θαη ηνλ έβξηζθαλ έμππλν θαη ηθαλφ, ηα παηδηά ηνλ είπαλ εγσηζηή θαη θίιαπην ζε ζρέζε κε ηελ παξακνλή ηνπ ζην λεζί κε ηελ Καιπςψ θαη κε θάπνηα άιια πεξηζηαηηθά. Γήισζαλ επίζεο φηη δελ ζα ήζειαλ λα ζπκπιένπλ καδί ηνπ). Μεηά ζπδεηήζεθε αλ έκνηαδε ε δσή ηνπο ζηελ ηάμε κε ηελ δσή ησλ ζπληξφθσλ ηνπ Οδπζζέα ζην θαξάβη. Αλ εθιέγνληαο ηνπο εθπξνζψπνπο ήηαλ ζαλ λα εθιέγνπλ θαπεηάλην. Ση πξνζδνθίεο είραλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ζηελ ηάμε θαη ηη πξνζδνθίεο απφ ηνπο θαπεηάληνπο. Η ζπδήηεζε απηή θξάηεζε έλα εθπαηδεπηηθφ δίσξν. Ακέζσο κεηά ηα παηδηά δήηεζαλ λα γίλεη κηα αλνηρηή θνπβέληα γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρέζεσλ ζηελ ηάμε, δηφηη θαηάιαβαλ ηνλ ζηφρν καο θαη έλνησζαλ αζθάιεηα θη εκπηζηνζχλε.εκεησηένλ φηη ην θιίκα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ήηαλ ηφζν αξλεηηθφ πνπ θάπνηνη γνλείο απεηινχζαλ άιινπο γνλείο κε κελχζεηο. Ήηαλ ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ηα παηδηά δήηεζαλ λα ζπλεξγαζηνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απηφ απαηηνχζε ηερληθέο δηακεζνιάβεζεο: ε ζπλελλφεζε κε ηελ θηιφινγν αθνχ ζπδεηήζακε ηη ζα θάλακε, νξίζακε κηα δηδαθηηθή ψξα.. Καζίζακε φινη ζε θχθιν θαη ε θηιφινγνο έζεζε ην ζέκα ζαλ πξφβιεκα φιεο ηεο νκάδαο, πξφβιεκα ζρέζεσλ πνπ ηαιαηπσξνχζε φινπο.μεηά κίιεζα εγψ ζαλ άηνκν πνπ ήξζε λα δηεπθνιχλεη ηελ θνπβέληα θαη παξνπζίαζα ηνπο βνεζνχο κνπ, δχν δσάθηα, ηελ Κακεινπάξδαιε θη έλα ραξηησκέλν Γξάθν κε πνιιά ρξψκαηα. Δίπα πσο ε Κ. έβξηζθε πάληα ηα θαηάιιεια ιφγηα λα εθθξάζεη ηη ηελ ζηελαρσξνχζε, αθφκα θη φηαλ ήηαλ ζπκσκέλε, ελψ ν Γ. φηαλ λεπξίαδε κε έβξηδε θαη επεηδή δελ θαηαιαβαίλακε ν έλαο ηνλ άιιν, ζπλήζσο βξηδφκαζηε ρσξίο λα βξίζθεηαη ιχζε. Γη απηφ ηνλ ιφγν ηνλ έπαηξλα καδί κνπ γηα λα καζαίλεη, γηαηί θαιφ παηδί είλαη θη απηφο. Σα παηδηά γέιαζαλ θαη ζπκπάζεζαλ ακέζσο ηνπο βνεζνχο θη έλνησζα πσο αλππνκνλνχζαλ θη αγσληνχζαλ λα ζπλερίζνπκε. Έηζη, αθνχ κε παηγληψδε ηξφπν βάιακε ηνπο θαλφλεο, όρη πξνζβνιέο, δελ δηαθόπηνπκε αιιά θαη δελ κνλνπσινύκε ηελ θνπβέληα, ψζηε λα κηιήζνπλ φινη, εθθξάδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη αθνύκε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ππνζρφκαζηε ερεκύζεηα, μεθηλήζακε. Αξρίζακε κε ηελ εμαηξεηηθά πξνεηνηκαζκέλε θηιφινγν, πνπ δήηεζε ζπγγλψκε απφ ηα παηδηά γηαηί είρε θσλάμεη θαη κάιηζηα ζε θάπνηνπο ηδηαίηεξα, επεηδή έλνησζε ζηελαρσξεκέλε θη απειπηδφηαλ. Γήισζε επίζεο ηελ αηζηνδνμία ηεο πσο φινη καδί ζα βξίζθακε κηα ιχζε. Απφ εθεί θαη πέξα κηινχζαλ ηα παηδηά κε κεγάιε δηάζεζε λα ιπζεί ην δήηεκα θαη κε βξνρή απφ ζπγγλψκεο. Σα θνξίηζηα εμνκνινγήζεθαλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο λα θέξνληαη άζρεκα, φπσο ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ θνξντδία πίζσ απφ ηελ πιάηε θαη ηα 27

4 αγφξηα είπαλ πσο ζεσξνχζαλ ηνπο πβξηζηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο πιάθα αιιά φηη απηνί νη ραξαθηεξηζκνί δελ ηνπο άξεζαλ θαζφινπ αλ νη ίδηνη γηλφληνπζαλ απνδέθηεο. Έηζη έβαιαλ ηα φξηα ζην ηη είλαη αζηείν θαη ηη φρη, απφ κφλνη ηνπο. Αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο θνπβέληαο έδεηρλαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη νη βνεζνί. Η Κακεινπάξδαιε έδεηρλε γεληθά ελζνπζηαζκέλε. Κάπνην αγφξη είπε φηη πξψηε θνξά ηνλ ξψηαγαλ θη έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. ινη ζπκθσλήζακε λα κηιάκε πην πνιχ γη απηά. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο απηήο ηεο ηάμεο παξέκεηλε πςειφ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θηινιφγνπ αλέβαζαλ θη έλα ζεαηξηθφ έξγν. Καηά ηελ έθθξαζε ηεο ζπλαδέιθνπ ήηαλ ζαλ λα ιχζεθαλ ηα κάγηα, έθθξαζε πνπ θπξίσο καξηπξάεη θάπνηα έθπιεμε. κσο απηή ε έθπιεμε νθείιεηαη, ίζσο, ζην φηη μερλάκε πφζν πνιχ επεξεάδνληαη ηα παηδηά, φρη ηφζν απφ απηά πνπ ιέκε φζν απφ ην παξάδεηγκά καο, παξάδεηγκα πνπ ε ίδηα, κε αγάπε, έδσζε. Καη ζ απηή ηελ πεξίπησζε ηα βάιακε κε ην πξφβιεκα, φρη κε ηνπο καζεηέο, πξάγκα πνπ ελέπλεπζε ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δειψλνπλ φηη ζέινπλ λα γίλνπλ ην πην αγαπεκέλν ηκήκα ύγθξνπζε θαζεγεηή κε καζεηή: Έλαο καζεηήο ν Λ. κνπ δήισζε ζηελ πξψηε καο θηφιαο ζπλάληεζε κε απφιπην ηξφπν φηη δελ μέξεη θαη δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. Η πξψηε θνξά έγηλε δεχηεξε, ηξίηε, θαη ήκνπλ πιένλ ζίγνπξε πσο είρα λα θάλσ κε έλα απνζαξξπκέλν άηνκν, δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Γηαρείξηζε: Απηφ πνπ θπξίσο κε ελδηέθεξε ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ θιίκα ζπλεξγαζίαο. Κάζε κνπ θξάζε, ζπλεπψο, έπξεπε λα εκπεξηέρεη έλα εκείο, είηε κε ηελ έλλνηα θαζεγήηξηαο-ηάμεο, είηε εγψ θη εζχ. Καζψο ν καζεηήο έλνησζε λα μερσξίδεη ζαλ άηνκν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ιφγσ απμεκέλσλ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ (θπιαθηζκέλν γνληφ) αληαπνθξηλφηαλ ιηγφηεξν ζην εκείο κε ηελ ηάμε θη έδεηρλε ελδηαθέξνλ ζην εκείο θαζεγεηή- καζεηή ην νπνίν βέβαηα πνιχ ιίγν κπνξεί θαλείο, δπζηπρψο, λα παξέρεη κέζα ζε έλα κνλφσξν κάζεκα. Πξνζπάζεζα ινηπφλ λα αληαπνθξηζψ ζην επαλαιακβαλφκελν παηρλίδη ηνπ(θάζε θνξά κε ηελ ίδηα δήισζε εγψ δελ μέξσ- δελ κπνξψ θαζφινπ )κε ηελ δηθή κνπ ζηαζεξή ζηάζε: Με παξεμεγείο, ή εγψ δελ εμεγήζεθα θαιά, δελ ζνπ δήηεζα απηφ πνπ δελ κπνξείο, κφλν φ,ηη κπνξείο λα θάλεηο, θη εγψ είκαη εδψ γηα λα ζαο δείρλσ θη άιια, αιιηψο γηαηί πιεξψλνκαη; κσο δελ έθηαλε ε απνελνρνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, έπξεπε λα ηνλ βνεζήζσ θη απηφλ θαη άιινπο πνπ έλνησζαλ ην ίδην, θαη αο κελ ην έιεγαλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί, λα αλαθαιύςνπλ πσο κπνξνύζαλ. Η αληίδξαζε ελφο καζεηή πάληα απνθαιχπηεη έλα πξφβιεκα πνπ θάπνηνη άιινη κπνξεί λα ην έρνπλ αιιά δελ ην εθθξάδνπλ, ιφγσ ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη εμάξηεζεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην ζρνιείν θαη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ, φηαλ δελ γίλεηαη ε απειπηζία επηζεηηθόηεηα, γίλεηαη απηναπόξξηςε. Έηζη, ζε έλα καζεηή πνπ ιέεη δελ κπνξψ, δελ έρεη λφεκα λα ηνπ πεηο κπνξείο. Δίλαη θαιχηεξν λα ηνπ δνζεί έλα ρέξη ςπρνινγηθήο ζπκπαξάζηαζεο πνπ ηνπ ιέεη: ίζσο καδί ην μαλαδνχκε, γη απηφ είλαη εδψ ν θαζεγεηήο, έρεη θάπνην λφεκα ην ζρνιείν λα ζε βνεζάεη εθεί πνπ δελ κπνξείο. Ρψηεζα επίζεο θη έκαζα φηη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ε ηάμε απηή είρε κηα ηδηαίηεξα απηαξρηθή θαζεγήηξηα πνπ εκθάληδε ην κάζεκα σο αληηθείκελν γηα νιίγνπο. 28

5 Δπσθειήζεθα ινηπφλ απφ ην πξφβιεκα πνπ θαλέξσζε ν Λ. γηα λα ζρεδηάζσ θάπνηα καζήκαηα πνπ έδεηρλαλ πφζν δηαθνξεηηθέο δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην ίδην ζέκα, φιεο ηνπο ζσζηέο, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ζηφρν ή εζηίαζε, δείρλνληαο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε εληειψο δηαθνξεηηθέο επεμεξγαζίεο θαη ρσξίδνληαο ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο γηα λα ςάμνπλ θη άιιεο δπλαηφηεηεο. Δλψ ινηπφλ ζηελ αξρή αληέγξαθαλ απηνχο πνπ ζεσξνχζαλ μεθηέξηα, φηαλ είδαλ φηη ε πξσηνηππία έρεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, άθεζαλ ηα θηεξά ηνπο λα αλνίμνπλ. Ο Λ. βέβαηα πάληα άξρηδε κε ηελ ίδηα δήισζε, δελ κπνξψ-δελ μέξσ γηαηί θαίλεηαη πσο είρε αλάγθε απφ απηή ηελ κνλνπψιεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο κνπ γηα ιίγν, θη εγψ ζπλέρηζα λα παίδσ ην παηρλίδη ηνπ, λα ηνπ ιέσ δειαδή ζηαζεξά πσο πεξίκελα κφλν φ,ηη κπνξεί, φρη παξαπάλσ, ελψ νη ηθαλφηεηεο θη ν βαζκφο ηνπ αλέβαηλε ζηαζεξά. Σν ηδηαίηεξν ηαιέλην πνπ αλέπηπμε ήηαλ ην γεινηνγξαθηθφ ζθίηζν. Έλαο άιινο ηχπνο ζχγθξνπζεο πνπ δελ αθνξά άκεζα ην παηδαγσγηθφ έξγν αιιά βάδεη φξηα (ή επεθηείλεη αλάινγα) ζην έξγν απηφ, είλαη ε ζχγθξνπζε εθπαηδεπηηθνχ κε εθπαηδεπηηθφ ή ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ε ζχγθξνπζε εθπαηδεπηηθνχ κε γνληφ. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιακβάλνπλ ππφςε ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ εθφζνλ γίλνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζε άιια ζρνιηθά ζπζηήκαηα ε πξνζθπγή ζε δηακεζνιαβεηέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλελλφεζε ησλ ζπγθξνπνκέλσλ κεξψλ. Αλάινγνη δηακεζνιαβεηέο επηιέγνληαη απφ ηνπο καζεηέο κεηαμχ ηνπο γηα ηα δηθά ηνπο δηαπξνζσπηθά ζέκαηα θαη εθπαηδεχνληαη αλάινγα ζηνλ ξφιν ηνπο. Η επηινγή ησλ δηακεζνιαβεηψλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξηα αθαδεκατθά, θαινχ καζεηή, αιιά κε βάζε ηελ εκπηζηνζχλε ζην άηνκν, ηελ απνπζία εκπάζεηαο, ηελ ερεκχζεηα θαη ηε βνχιεζε ηνπ\ηεο λα επσκηζηεί έλα ηέηνην έξγν. Δηακεζνιάβεζε Οη άλζξσπνη ζε ζχγθξνπζε κπνξεί λα έρνπλ ηηο ίδηεο αμίεο αιιά δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. Η δηακεζνιάβεζε επηρεηξεί λα ηνπο ππελζπκίζεη ηηο θνηλέο ηνπο αμίεο, π.ρ,. ην φηη είλαη ηκήκα ηεο ίδηαο νκάδαο, ηε θηιία, ηελ αιιειεγγχε, ηελ θνηλή αίζζεζε δηθαηνζχλεο θηι. Σν λα απεπζχλνληαη ζηηο αμίεο θαη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ ηνπο έθεξαλ καδί κπνξεί λα είλαη ην θιεηδί γηα ηε ιχζε πνπ αλαδεηνχλ. Οη δηακεζνιαβεηέο πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο λα βξνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο. Έλα κνληέιν ηεζζάξσλ βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ: Ο διαμεζολαβηηής θα πρέπει: λα βξεη ηνλ θαηάιιειν γηα φινπο ηφπν θαη ρξφλν ψζηε λα κηιήζνπλ: απηφ ζεκαίλεη λα επηιέμεη κηα ρξνληθή ζηηγκή φηαλ φιεο νη κεξηέο ζα είλαη ήξεκεο θαη έηνηκεο λα κηιήζνπλ θαη λα βξεζνχλ ζε έλα ήζπρν θαη απνκνλσκέλν κέξνο. λα αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα ή δήηεκα: 29

6 λα αθήζεη θάζε άηνκν λα πεη ηη έγηλε, λα εζηηάζεη ζην πξφβιεκα, φρη ζηηο πξνζσπηθφηεηεο, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, λα απνθχγεη επηθνηλσληαθά εκπφδηα (βιέπε επίζεο «ελεξγεηηθή αθξφαζε»). λα θξνληίζεη λα γίλεη θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα ιχζεηο: λα αθήζεη θάζε άηνκν λα πξνηείλεη ηξφπνπο λα ιπζεί ην πξφβιεκα ή λα απεπζπλζεί ην δήηεκα, λα αθνχζεη ηνλ θαζέλα ρσξίο λα εθθξάδεη θξίζε, κφλν γεγνλφηα λα ηνπο ελζαξξχλεη λα αλαδεηήζνπλ ιχζε. λα βάιεη ηηο δπν κεξηέο λα αλαδεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ιχζε θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζ απηήλ: λα ιάβεη ππφςε φιεο ηηο επηινγέο, λα εθηηκήζεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία, λα θαηαιήμεη καδί ηνπο ζε κηα επηινγή κε ηελ νπνία φινη κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ, αθφκα θη αλ ηνπο δπζαξεζηεί. Να δεηήζεη λα δεζκεπηνχλ ζηελ πξνζπάζεηα νξίδνληαο ρξνληθφ φξην γηα λα αμηνινγεζεί ην απνηέιεζκα θαη γηα ηνπο δχν. Έλεγτος σύγκροσσης Αλ νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε κηα θνηλψο απνδεθηή ιχζε αθνχ έρνπλ ελζαξξπλζεί λα ην θάλνπλ θαη ηνπο έρεη δνζεί ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο, ίζσο ππάξρεη αλάγθε γηα έιεγρν ηεο ζχγθξνπζεο αλ ην άηνκν, ή ε νκάδα, βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εμαηηίαο απηήο. Αλ ππάξμεη πξνζπάζεηα γηα έιεγρν ηεο ζχγθξνπζεο πξηλ λα έρνπλ νη άλζξσπνη ηελ επθαηξία λα ηελ επηιχζνπλ, κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ νη επθαηξίεο πξνφδνπ, ηφζν ζηε ζρέζε ηνπο, φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Μηα ηζηνξία πνπ αθεγείηαη ε Pat McCarthy είλαη ε αθφινπζε. Γπν παηδηά ηζαθψλνληαλ γηα έλα πνξηνθάιη. Η κεηέξα ήζειε λα βάιεη έλα ηέινο ζηνλ ηζαθσκφ θαη έθνςε ην πνξηνθάιη ζηα δπν. Καλέλα παηδί δελ ήηαλ επραξηζηεκέλν: ην έλα ήζειε ηε θινχδα θαη ην άιιν ην ρπκφ, αιιά δελ ηνπο έδσζε ρξφλν γηα λα ην εθθξάζνπλ. Ωζηφζν, ν έιεγρνο ηεο ζχγθξνπζεο κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα είλαη αλαπφθεπθηνο αλ άλζξσπνη ή δεηήκαηα βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Οη άλζξσπνη πνπ ζα ρεηξηζηνχλ απηφλ ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα είλαη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ε απζεληία αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηηο δχν ζπγθξνπφκελεο κεξηέο, είηε εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είηε εμαηηίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή ηεο ειηθίαο ηνπο, ή ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ. Ο έιεγρνο ηεο ζχγθξνπζεο δελ ζα πξέπεη λα θαηαπηέζεη ηα επηρεηξήκαηα, απιά λα νξγαλψζεη ηηο δξάζεηο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ζπλερηζηεί λα ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα ρσξίο επηβιαβείο επηδξάζεηο ζε θαλέλα. Γηαθνξεηηθά ε θαηαπίεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο απιά ζα θξχςεη ηε ζχγθξνπζε γηα ιίγν αιιά ζα ηελ θξαηήζεη λα ζηγνβξάδεη απφ θάησ. Πάλσ απ φια, ηα αηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ρσξίο θξηηηθή, εηδηθά φηαλ ηνπο δεηάκε λα ειέγρνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο, π.ρ., θαηαιαβαίλσ φηη είζαη αγαλαθηηζκέλνο. Πεξηκέλσ απφ ζέλα λα... (απνθχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην «αιιά» γηαηί ζθνηψλεη ηελ αλαγλψξηζή ζαο ησλ αηζζεκάησλ ηνπ άιινπ). 30

7 Σέινο, ν έιεγρνο κηαο ζχγθξνπζεο κπνξεί απιά λα ζεκαίλεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αηηίνπ: π.ρ., ην λα εμεγεζεί κηα παξεμήγεζε, ην λα θνηηάμνπλ καδί γηα πεξηζζφηεξνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ην λα θαζνξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο απνζηνιέο θαη επθαηξίεο ζε θάζε κέινο, έηζη ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ ηα φξηα θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο. Μεγάιεο θηιίεο ζπρλά έρνπλ μεθηλήζεη κε κηα ζχγθξνπζε, επεηδή αλ νη άλζξσπνη λνηάδνληαη ηφζν πνιχ γηα ην ίδην πξάγκα, κπνξεί λα θαηαιήμνπλ λα δνπιεχνπλ κε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. Τπάξρνπλ πνιιά εγρεηξίδηα πάλσ ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηε δηακεζνιάβεζε ζπγθξνχζεσλ. ηα πεξηζζφηεξα ζα βξείηε φηη απηφ πνπ δεηάκε είλαη κηα θαηάζηαζε φπνπ θεξδίδνπλ φινη, φπνπ ν θαζέλαο παίξλεη θάηη θαη θαλέλαο δε λνηψζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξακειεκέλεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη εγθιεκαηηθή ελέξγεηα, ή ε αλάγθε παξέκβαζεο εμεηδηθεπκέλνπ αηόκνπ, π.ρ., ηξαπκαηηζκόο κεηά από θαθνπνίεζε, λαξθσηηθά, ςπραζζέλεηα, ιεζηεία, ζεμνπαιηθή παξελόριεζε αλειίθνπ θηι. 31

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε";

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην άλζξσπνο θαη ζην αλζξώπηλε ύπαξμε; Κώζηαο Γεκελεηδήο Σεκηλάξην ζην Burghoelzli: Σρνιηαζκόο Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε"; Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα