Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS"

Transcript

1 Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Content 1 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap Η γξακκή εξγαιείσλ Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ Πξνζζήθε δεδνκέλσλ Αιιαγή ζπκβόισλ ηνπ ράξηε (πκβνιηζκόο) Σαθηνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία κηαο δηάηαμεο Γεδνκέλα ζε (πίηα) δηαγξακκα Πιεξνθνξίεο θαη εξσηήζεηο Πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ πίλαθα ηδηνηήησλ Πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ εξγαιείνπ εληνπηζκνύ Δπηινγή κεζόδσλ Γηαδξαζηηθή Δπηινγή Δπηινγή κέζσ ηνπ πίλαθα ηδηνηήησλ Δπηινγή αλά πεξηνρή Απνζήθεπζε κηαο επηινγήο σο αξρείνπ επηπέδνπ δεδνκέλσλ (layer file) πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ελόο αξρείνπ shapefile (.shp) θαη ελόο layer file (.lyr)? This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the views only of the project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 1 ArcMap, γλωξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Αλνίμηε ην πξόγξακκα θάλνληαο θιηθ ζην Start Menu > Programs > ArcGIS > ArcMap. Όηαλ μεθηλάηε ην ArcMap έλα παξάζπξν δηαιόγνπ αλνίγεη πξνζθέξνληαο 3 επηινγέο: - Start with an empty view - Start with a template - Start an existing map, όπνπ κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε έλα ράξηε ή λα ςάμεηε ζηε ιίζηα κε ηνπο πξόζθαηα άλνηγκέλνπο ράξηεο. Γηαιέμηε ηελ πξώηε επηινγή θαη παηήζηε OK. 1.1 Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap Menu bar Standard toolbar Tools toolbar Data layer ε( (επίπε δα δεδομ ζνωνs Map view Η πξνβνιή ηνπ ράξηε δείρλεη κηα παξνπζίαζε ησλ επηπέδσλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Με ηα GIS έλαο ράξηεο ζπληίζεηαη από δηάθνξα επίπεδα. Έλα ζηξώκα έρεη έλα νξηζκέλν ζρήκα: έλα ζεκείν, κηα γξακκή ή έλα πνιύγσλν. 2 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο

3 Σα επίπεδα ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλαο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πνπ δείρλεη όια ηα επίπεδα από ηα νπνία ε πξνβνιή ηνπ ράξηε παξάγεηαη. Παηώληαο κέζα ζην θνπηί, ην επίπεδν εκθαλίδεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ ράξηε. Έλα παξάδεηγκα ζα ην θάλεη ζαθέο: Απηόο ν ράξηεο δείρλεη 3 επίπεδα: - ην θάησ κέξνο ηε δνξπθνξηθή εηθόλα ηνπ θόζκνπ (πνπ νλνκάδεηαη wsiearth.tif) - Πάλσ από απηό ην ζηξώκα πνπ εθπξνζσπεί ηελ HDI ησλ ρσξώλ - ην επάλσ επίπεδν νη πόιεηο. Σν επίπεδν κε ηα εθαίζηεηα δελ έρεη πξνζηεζεί ζηα επίπεδα ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη αιιά είλαη επηιεγκέλα, έηζη δελ θαίλνληαη ζην ράξηε. 1.2 Η γξακκή εξγαιείωλ Η γξακκή κε ηε ιίζηα πεξηερνκέλσλ (Menu) είλαη έλα ηππηθό ζηπι όπσο ηα Windows, κε όιεο ηηο πηζαλέο δξαζηεξηόηεηεο λα νκαδνπνηνύληαη ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Η βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ δείρλεη θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο από ηελ γξακκή ηνπ Menu: Σα Δξγαιεία από ηε γξακκή εξγαιείσλ δείρλνπλ ηα θνπκπηά ηεο κεγέζπλζεο (zoom), κεηαθίλεζεο (pan), πξνζδηνξηζκνύ (identify), επηινγή (select), από επηινγή (unselect), εύξεζεο (find), θαη κέηξεζεο (measure). Basic Module ArcGIS ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 3

4 Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε επηπιένλ γξακκέο εξγαιείσλ ζην παξάζπξν. Κάληε θιηθ ζηε γξακκή κελνύ ζην "Πξνβνιή"> "Γξακκέο εξγαιείσλ" θαη επηιέμηε ηηο γξακκέο εξγαιείσλ πνπ ζέιεηε λα δείηε. Κάζε γξακκή κπνξεί λα απνζπαζηεί από ην παξάζπξν:επηιέμηε ζηε γξακκή εξγαιείσλ έμσ από ην θύξην παξάζπξν ηνπ ArcMap θαη ζύξεηε ηε γξακκή 4 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο

5 2 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεωλ. ε απηή ηελ άζθεζε ζα κάζεηε πώο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε δεδνκέλα ζε κηα εξγαζία θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζε έλαλ παγθόζκην ράξηε πνπ δείρλεη ηηο γελλήζεηο. 2.1 Πξνζζήθε δεδνκέλωλ Παηήζηε ην θνπκπί Add Data. Θπκάζαη πνπ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ εξγαζία απηή; Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ γηα λα πεξηεγεζείηε ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. Δάλ δελ κπνξείηε λα βξείηε ηε ζσζηή ζέζε ησλ αξρείσλ ησλ δεδνκέλσλ θάληε θιηθ ζην θνπκπί ύλδεζε κε ηνλ θάθειν θαη επηιέμηε ην ζσζηό θάθειν. Δπηιέμηε ην αξρείν κε ην όλνκα economics.shp θαη παηήζηε Add. Αθνύ πξνζζέζεηε ηα ζηνηρεία, έλαο ράξηεο ησλ ΗΠΑ ζα εκθαληζηεί ζην παξάζπξν ηεο νζόλεο. Θα πξέπεη λα κνηάδεη κε ην γξαθηθό πνπ αθνινπζεί (ή ζα κπνξνύζε λα είλαη έλα δηαθνξεηηθό ρξώκα). εκεηώζηε επίζεο όηη έρεηε έλα λέν ζηνηρείν ζην κελνύ κε ηα επίπεδα ησλ δεδνκέλσλ ζαο (αξηζηεξά). Κάληε θιηθ ζην θνπηάθη γηα λα κελ εκθαλίδνληαη ηα θξάηε. Κάληε θιηθ μαλά γηα λα επαλεκθαληζζνύλ ηα θξάηε. Απηό νλνκάδεηαη, " ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ελόο επηπέδνπ ηνπ ράξηε." Γνθηκάζηε ηα δηαθνξεηηθά εξγαιεία κεγέζπλζεο ζηε γξακκή εξγαιείσλ γηα λα ζπλεζίζεηε ηε ρξήζε ηνπο (βι. πξνεγνύκελε Basic Module ArcGIS Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ. 5

6 ζειίδα). Όηαλ πξνζηεζεί ην επίπεδν, δελ πξνζζέηεηε κόλν ην ζρήκα ηνπ θόζκνπ, ζα πξνζηεζεί επίζεο έλαο ππνθείκελνο πίλαθαο ηδηνηήησλ. Σα ΓΠ απαηηνύλ ηόζν ρσξηθά δεδνκέλα όζν θαη ηδηόηεηεο (ραξαθηεξηζηηθά): ηα ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζε θάζε αληηθείκελν ζε έλα επίπεδν. Ο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ ή πίλαθαο αξρείσλ πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα ζεηξά από γεσγξαθηθά ζηνηρεία, ζπλήζσο δηακνξθσκέλα έηζη ώζηε θάζε γξακκή λα αληηπξνζσπεύεη έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα θαη θάζε ζηήιε λα αληηπξνζσπεύεη έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα. Γηα λα δείηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, θάληε δεμί θιηθ ζην επίπεδν «Οηθνλνκία» θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην κελνύ "Άλνηγκα πίλαθα ηδηνηήησλ". Κάζε ζηήιε πεξηέρεη δεκνγξαθηθά (πιεζπζκόο) δεδνκέλα από θάζε κία από ηηο δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 6 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ.

7 Γηα λα θιείζεη απηό ην παξάζπξν δηαιόγνπ θάληε θιηθ ζην θόθθηλν ζηαπξό ηνπ πίλαθα (επάλσ δεμηά). 2.2 Αιιάδνληαο ηα ζύκβνια ηνπ ράξηε (Σπκβνιηζκόο) Όπσο κπνξείηε λα δείηε, όιεο ηηο ρώξεο ζην ράξηε επί ηνπ παξόληνο εθπξνζσπνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην ρξώκα ζύκβνιν. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην ζύκβνιν γηα λα ην αιιάμνπκε απηό. Μπνξείηε επίζεο λα παξνπζηάζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηώληαο άιιεο κεζόδνπο, όπσο: κνλαδηθέο ηηκέο (κε βάζεη ηηο θαηεγνξίεο) θαη βαζκηαία ρξώκαηα (κε βάζεη ηηο πνζόηεηεο). Θα κάζεηε γηα ηα ζύκβνια θαη ηελ επηινγή ησλ ζπκβόισλ θαη ησλ θαηάιιεισλ κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο. Δδώ απιά ζεκεηώλεηαη όηη απηέο νη επηινγέο είλαη δηαζέζηκεο ρξεζηκνπνηώληαο απηό ην κελνύ. Γηα λα αιιάμεηε ην ζπκβνιηζκό, δεμί-θιηθ ζην επίπεδν δεδνκέλσλ Economics θαη επηινγή Properties ή: Γηπιό θιηθ ζηε ιέμε Economics Σν παξάζπξν κε ην επίπεδν ησλ ηδηνηήησλ αλνίγεη. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια Symbology. Θέινπκε λα θάλνπκε έλα ράξηε πνπ λα δείρλεη ην πνζνζηό γελλήζεσλ ζηηο δηάθνξεο ρώξεο. Ωο εθ ηνύηνπ, γηα λα ην δείμνπκε νη δπλαηόηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ζην πιαίζην Quantities Graduated colors. θεθηείηε ην εμήο: γηαηί είλαη απηή ε θαιύηεξε επηινγή; Δμεηάζηε ηηο ξπζκίζεηο: Αμία: BRTHRATE Καλνληθνπνίεζε: Κακία (είλαη ήδε ζρεηηθέο ηηκέο). Σάμεηο: 5. Πξόζεμε ηηο ηηκέο ησλ θαηεγνξηώλ: μεθηλώληαο κε -99, δελ είλαη ινγηθή γηα έλα ξπζκό Basic Module ArcGIS Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ. 7

8 γελλήζεσλ. Η ηηκή απηή (κεξηθέο θνξέο θαη ) δελ αληηπξνζσπεύεη «θαλέλα δεδνκέλν ζηνηρείν». Γηα λα ην ιύζεηο απηό θάλε θιηθ ζην Classify (Οκαδνπνίεζε). Σν δηάγξακκα δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ. Πξόζεμε ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ ηηκώλ -99 θαη 7,8. Γηα λα έρεηο κηα ζσζηή classification ρξεηάδεηαη λα εμαηξέζεηο ηελ ηηκή πνπ δελ ππάξρεη. Κιηθ ζην θνπκπί Exclusion. ηελ θαξηέια ηνπ Query πξέπεη λα πξνζζέζεηε ηε ζσζηή καζεκαηηθή ζύληαμε. Γηπιό θιηθ ζην BRTHRATE Έπεηηα θιηθ ζην θνπκπί = Έπεηηα θιηθ ζην θνπκπί Get unique Values θαη δηπιό θιηθ ζηελ ηηκή -99. Έάλ ην θάλεηε απηό ζσζηά ζα δείηε ηελ λέα ζπληαμε ζην θάησ άζπξν πιαίζην. Δάλ όρη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Clear θαη μαλαξρίζηε. Σώξα θάληε θιηθ ζην θνπκπί (Υπόκλεκα) Legend. 8 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ.

9 Δπηιέμηε ην θνπηί Show symbol for selected data. Δάλ δελ ην θάλεηε απηό, ην κέξε ηνπ θόζκνπ (ήπεηξνη, ρώξεο) κε ρσξίο δεδνκέλα δελ ζα ρξσκαηηζηνύλ. θέςνπ πσο ζα ήηαλ ν παγθόζκηνο ράξηεο εάλ δελ επέιεγεο απηό ην θνπηί. Δπίιεμε πξώηα ην ρξώκα θαη κεηά ην ύκβνιν (Symbol) εάλ ζέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο έλα άιιν ρξώκα. Δπέιεμε OK. Πξόζεμε ηε δηαθνξά ζην δηάγξακκα. Σν ράζκα έρεη εμαθαληζηεί. Οη κπιε γξακκέο αληηπξνζσπεύνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο (ή νκάδεο) ησλ πιεξνθνξηώλ - όπσο ζα εκθαλίδνληαη ζηελ πξνβνιή ράξηε. Κιηθ ζην OK. Κνηηάμηε ηελ πξνβνιή ηνπ ράξηε θαη ηελ ηαμηλόκεζε ζην παξάζπξν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ επηπέδνπ: είλαη ην ίδην. 2.3 Ταθηνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ επηπέδωλ δεδνκέλωλ Έλαο ράξηεο είλαη θαιύηεξνο, κε θόλην (όπνπ παξνπζηάδεηαη ην πιέγκα ζπληεηαγκέλσλ, νη σθεαλνί...). Αο ηα πξνζζέζεηε. Πξνζζέζηε έλα άιιν επίπεδν δεδνκέλσλ: World30.shp. Πξνζέμηε όηη ην επίπεδν κε ηηο γελλήζεηο δελ είλαη πηα νξαηό. Κνηηάμηε ζην παξάζπξν κε ηα επίπεδα δεδνκέλσλ: Η απάληεζε: Όηαλ πνιιαπιά επίπεδα πξνζηίζεληαη ζε έλα αξρείν ArcMap, ηα ζηξώκαηα «ζηνηβάδνληαη» ην έλα πάλσ ζην άιιν ζην πιαίζην ησλ δεδνκέλσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζηξώκα ζην θάησ κέξνο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εκθαλίδεηαη θάησ από όια ηα άιια ζηξώκαηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζηξώκα ζην θάησ κέξνο, Basic Module ArcGIS Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ. 9

10 ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εκθαλίδεηαη κάηω από όια ηα άιια ζηξώκαηα. Οκνίσο, ην πξώην ζηξώκα πνπ εηζάγεηαη πάλσ από όια ηα άιια ζηξώκαηα. Γηα λα αιιάμεηε ηε ζεηξά, απιά θάληε θιηθ ζε έλα ζηξώκα θαη ζύξεηε ην ζηελ επηζπκεηή ζέζε. Αο αιιάμνπκε ηελ έγρξσκε νζόλε ηνπ ζηξώκαηνο ζηνηρείσλ World30 ζε κπιε. Κάληε θιηθ πάλσ ζην θνπηί ηνπ ρξώκαηνο παξαθάησ World30 θαη αιιάμηε ην ρξώκα ζε αλνηθηό κπιε. Κιηθ ζην OK. Σειηθά αιιάμηε ην όλνκα ηνπ επηπέδνπ ησλ δεδνκέλσλ: Γηα ηα Economics, αλνίμηε ην επίπεδν Properties (Ιδηόηεηεο) θαη πεγαίλεηε ζηελ θαξηέια General. Δδώ ζα κπνξέζεηε λα αιιάμεηε ην όλνκα ηνπ επηπέδνπ ζε: Birth rate - Γελλήζεηο (επί %) πγραξεηήξηα έρεηε δεκηνπξγήζεη έλαλ παγθόζκην ράξηε πνπ δείρλεη ηα πνζνζηά ησλ γελλήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο. 10 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ.

11 Σώξα θνηηάμηε πξνζεθηηθά ην ράξηε: πνηεο ρώξεο, πεξηνρέο έρνπλ ηα πςειόηεξα πνζνζηά γελλήζεσλ, πνηα έρνπλ ηα ρακειόηεξα; Σειηθά κε μεράζεηε λα ζώζεηε ηελ εξγαζία ζαο. θεθηείηε πξνζεθηηθά ζε απηό ην βήκα: ζε πνην θάθειν ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ηνπο ράξηεο πνπ έρεηε θάλεη; Μηα απιή ιύζε ζα ήηαλ λα ην απνζεθεύζεηε ζε έλα ράξηε πνπ νλνκάδεηαη «ράξηεο» θνληά ή θαη ζηνλ ίδην θαηάινγν κε ηα αξρεία δεδνκέλσλ. Κιηθ ζην File > Save as Γώζηε ζην θάθειν θαηάιιειν όλνκα θαη θιηθ ζην Save. Basic Module ArcGIS Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ. 11

12 3 Γεκηνπξγία Γηάηαμεο Δθηύπωζεο Αο ππνζέζνπκε όηη ζέιεηε λα ην εθηππώζεηε ην ράξηε ηεο γελλεηηθόηεηαο, πνπ ζεκαίλεη όηη ν ράξηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηππσκέλε ηελ θιίκαθα ηνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ην ππόκλεκα (ή θιεηδί ηνπ ράξηε). Απηό κπνξεί λα γίλεη πνιύ εύθνια κε ην ArcMap. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Layout View View, απηό είλαη δηαθνξεηηθό από ην Data πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε πξηλ: ν ράξηεο ζα εκθαληζηεί ζηελ δηάηαμε ηεο ζειίδαο κε ηα ίδηα δεδνκέλα όπσο ζην Data View. Κάλνληαο θιηθ ζηελ Σξίηε εηθόλα εηθόλα. κπνξείηε λα θξεζθάξεηε ηελ Μπνξείηε λα θάλεηε αιιαγέο ζην ράξηε θαη λα πάεη κπξνζηά θαη πίζσ κεηαμύ απηώλ ησλ εηθόλσλ, όπσο εζείο επηζπκείηε. Θπκεζείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε γξακκή εξγαιείσλ γηα ηελ Γηάηαμε κεγεζύλνληαο ηελ πξνβνιή ηεο δηάηαμεο. Γηα λα κεηαβείηε από ηελ Πξνβνιή δεδνκέλσλ ζε Πξνβνιή δηάηαμεο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε γξακκή εξγαιείσλ: (θάησ αξηζηεξά). ηελ Πξνβνιή δηάηαμεο, ν ράξηεο επηθεληξώλεηαη ζε κηα δηάηαμε ζειίδαο. Αιά πξηλ εθηππώζεηε πξέπεη λα : - Διέγμεηε θαη λα αιιάμεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο ζειίδαο. - Διέγμηε εάλ νη ξπζκίζεηο ηνπ εθηππσηή είλαη ζσζηέο. Πεγαίλεηε ζην File > Page and Print Setup θαη επηιέμηε είηε Portrait ή Landscape από ηελ επηινγή Page Orientation. Δπηιέμηε κέγεζνο ραξηηνύ A4 (γηα standard ραξηί εθηππσηή). 12 Γεκηνπξγία Γηάηαμεο Δθηύπσζεο

13 Κιηθ ζην θνπκπί γηα λα αιιάμεηο ελ δηάηαμε ηνπ ράξηε. Δπηιέμηε σο πξόηππν World > World- PlateCarree.mxt. Δπηιέγνληαο έλα πξόηππν κπνξείο λα πάξεηο θαιύηεξε δηάηαμε ζην ράξηε (αθόκε θαη κε δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο). ηα πεξηζζόηεξα πξόηππα πξνζηίζεληαη ακέζσο ηα βαζηθά κέξε ελόο ράξηε: - Τπόκλεκα - Σίηινο - Πξνζαλαηνιηζκόο - Κιίκαθα ην επηιεγκέλν πξόηππν ε γξακκή ηεο θιίκαθαο ιείπεη, νπόηε ζα πξέπεη αθόκα λα ηελ πξνζζέζεηε. Δάλ είλαη απαξαίηεην ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηελ δηάηαμε ηνπ ράξηε κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θάλνληαο θιηθ θαη ζέξλνληαο ηνπο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ ηίηιν κε έλα πην ηαηξηαζηό ηίηιν. Γηα λα γίλεη απηό θάληε δηπιό θιηθ πάλσ ζηνλ ηίηιν, θαη αιιάμηε ηνλ ηίηιν ζην παξάζπξν Properties. Αιιάμηε ην όλνκα ζε Παγθόζκηνο Υάξηεο γελλήζεσλ. Κιηθ ζην OK. Σν Τπόκλεκα πεξηιακβάλεη όια ηα νξαηά επίπεδα, σο εθ ηνύηνπ ην world30 εκθαλίδεηαη επίζεο ζε απηό. ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό δελ είλαη αλαγθαίν, γη 'απηό λα ην αθαηξέζεηε. Κάληε δηπιό θιηθ ζην ππόκλεκα θαη ην παξάζπξν Legend Properties ζα αλνίμεη. Με θιηθ ζηελ επηινγή "ηνηρεία" ζηε ζειίδα ηεο θαξηέιαο ζην πιαίζην Legend Items ζην world30 θαη έπεηηα ζην. Κιηθ ζην OK: ζην ππόκλεκα δελ θαίλεηαη πιένλ ην world30. ζα Basic Module ArcGIS Γεκηνπξγία Γηάηαμεο Δθηύπσζεο 13

14 Από ην menu ρξεζηκνπνηήζηε ην Insert κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη άιια αληηθείκελα ζην ράξηε, όπσο ηε γξακκηθή θιίκαθα Πξηλ ην θάλεηε απηό, ειέγμηε αλ ε απόζηαζε είλαη ζε ρηιηόκεηξα (kilometres). Κιηθ ζην View > Data Frame Properties θαη πεγαίλεηε ζηε θαξηέια General. Οη κνλάδεο ζα πξέπεη λα ζε kilometers. Κιηθ ζην OK. Μπνξείηε λα εμάγεηε ηνλ ράξηε κέζα από ην File > Export Map. Απηό κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν εάλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ράξηε γηα δεκνζίεπζε. Φπζηθά κπνξείηε επίζεο λα ηππώζεηε ην ράξηε. Καη αλ ν ππνινγηζηή ζαο έρεη έλαλ pdf-εθηππσηή εγθαηεζηεκέλν κπνξείηε λα ηππώζεηε ηνλ ράξηε ακέζσο ζε κνξθή pdf. 14 Γεκηνπξγία Γηάηαμεο Δθηύπσζεο

15 4 Γεδνκέλα ζε (πίηα) δηαγξάκκαηα Με ηα ArcGIS είλαη επίζεο δπλαηό λα παξνπζηάζεηε πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή (πίηαο) δηαγξακκάησλ. Απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεηε πεξηζζόηεξα δεδνκέλα ζηνλ ίδην ράξηε, πξνζθέξνληαο πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα αλάιπζε. Αο μεθηλήζνπκε κε έλα λέν ράξηε. Κιηθ ζην File > New Δπηιέμηε Blank Document θαη θάληε θιηθ ζην OK. Πξνζζέζηε ηνπο θαθέινπο κε ηα δεδνκέλα economics.shp θαη world30.shp. ηγνπξεπηείηε όηη ηα έρεηε ηνπνζεηήζεη κε ηε ζσζηή ζεηξά. Αιιάμηε ηελ εκθάληζε ηνπ world30 κε έλα πην θαηάιιειν ρξώκα. Αιιάμηε ην επίπεδν ησλ ηδηνηήησλ (layer properties) κε ην επίπεδν birth rate : Κάληε θιηθ ζηε ηακπέια Symbology - Δπηιέμηε Graduated Colours κε πεδίν ηηκώλ (value field) TOT_POP - Δπηιέμηε θαηάιιειε παιέηα ρξσκάησλ. θεθζείηε γηαηί κηα ρξσκαηηθή παιέηα από θίηξηλν πξνο ην θόθθηλν είλαη θαιύηεξε επηινγή από αλνηθηό πξάζηλν πξνο ην ζθνύξν πξάζηλν ; - Αξηζκόο ησλ ηάμεσλ (classes) λα είλαη 5 (κελ μεράζεηε λα θνηηάμεηε γηα κε δεδνκέλα κε ηηκή (99) θαη αιιάμηε ηελ από πξηλ). Κιηθ ζηελ θαξηέια General θαη δώζηε ην όλνκα πλνιηθόο πιεζπζκόο ( Total population ). Κιηθ OK. Basic Module ArcGIS Γεδνκέλα ζε (πίηα) δηαγξάκκαηα 15

16 Καη κελ μερλάηε νη ππνινγηζηέο θακηά θνξά έρνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα. Έηζη κε μερλάηε λα απνζεθεύεηε ηελ εξγαζία ζαο. Κιηθ ζην File > Save as. Δπηιέμηε ην θαηάιιειν όλνκα γηα ηνλ θάθειν Σώξα πάιη πξνζζέζηε ην επίπεδν economics.shp. Θα δεκηνπξγήζεηε κηα αλαπαξάζηαζε κε πίηεο ζε πνζνζηά ( % ) επί ηεο εθαηό ησλ δηαθνξεηηθώλ ηνκέσλ παξαγσγήο (Πξσηνγελήο, Γεπηεξνγελήο (Βηνκεραλία) θαη Σξηηνγελήο) Κιηθ ζηε θαξηέια Symbology. Δπηιέμηε από ηνλ θαηάινγν ην Show Charts > Pie. ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ θιηθ ζην %AG_EMP θαη έπεηηα ζην θνπκπί >. Θα εκθαληζηεί ζην δεμί θνπηί κε κηα γξακκή ρξσκάησλ. Σώξα θάλεηε ην ίδην γηα ην %IND_EMP θαη ην %SVS_EMP. Γηπιό θιηθ ζην ρξώκα δίπια ζε θάζε έλα από ηα 3 επηιεγκέλα πεδία γηα λα ηα αιιάμεηε. Δπηιέμηε σο ρξώκαηα: - AG: πξάζηλν - IND: θόθθηλν - SVS: κπιε. Έπεηηα δηπιό θιηθ ζην θνπκπί γηα ην ρξώκα ζηνπ ππνβάζξνπ. Δπηιέμηε Γηάθαλν ( Hollow ) θαη θιηθ ζην OK. Δάλ δελ θάλεηε ην ππόβαζξν δηάθαλν δελ ζα δείηε ηα ρξώκαηα γηα ηνλ πιεζπζκό. ηελ θαξηέια General αιιάμηε ην όλνκα ζε Απαζρόιεζε αλά ηνκέα παξαγσγήο ( Employment in sectors ). Κιηθ ζην OK. 16 Γεδνκέλα ζε (πίηα) δηαγξάκκαηα

17 Όινο ν ράξηεο θαίλεηαη κάιινλ δύζθνιν λα δηαβαζηεί θαζώο νη πίηεο έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο. Κάληε κεγέζπλζε ώζηε λα δείηε ηηο πεξηνρέο γύξσ από ηελ Διιάδα. Δμεηάζηε ηα απνηειέζκαηα γηα απηή ηελ πεξηνρή. Σώξα πξνζζέζηε επίζεο ηα νλόκαηα ησλ ρσξώλ κέζα από ην επίπεδν ηδηόηεηεο θαη ηελ θαξηέια Δηηθέηεο (Layer properties Tab Labels). Δπηιέμηε Label features in this layer. Γηαιέμηε ηελ επηινγή θείκελν (text) String > Label Field ONOMA XΩΡΑ (CNTRY_NAME). Αθήζηε ηα ύκβνια ηνπ Κεηκέλνπ (Text Symbol) σο Arial 8, αιιά θάληε ηα έληνλα (Bold). Κιηθ ζην OK; Σα έρεηε θάλεη ζσζηά αλ ην απνηέιεζκα είλαη όπσο απηό πνπ θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα δεμηά. Δάλ δελ είλαη ην ίδην θάληε πάιη ηελ άζθεζε. Υξεζηκνπνηήζηε File > Save As γηα λα ζώζεηε ηελ εηθόλα σο Economy_Greece_region. Basic Module ArcGIS Γεδνκέλα ζε (πίηα) δηαγξάκκαηα 17

18 5 Πιεξνθνξίεο θαη εξωηήζεηο Η πξαγκαηηθή δύλακε ησλ GIS -ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εθηππσκέλνπο ράξηεο θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ δελ είλαη κόλν όηη ζπλδπάδεη ράξηεο θαη δεδνκέλα, αιιά ην πην ζπνπδαίν είλαη όηη νη πιεξνθνξίεο κπνξνύλ εύθνια λα αλαθηεζνύλ θαη (πνιύπινθεο) εξσηήζεηο κπνξνύλ λα απαληεζνύλ κέζα από ηελ κειέηε θαη εκθάληζε δηαθνξεηηθώλ δεδνκέλσλ. Γηαπηό ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάθειν ζπζρεηηζκνύ (matching) γηα θάζε επίπεδν δεδνκέλσλ: ν θάθεινο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Αιά εδώ ζα πξέπεη πξώηα λα εμεγήζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ελόο θαθέινπ raster θαη ελόο θαθέινπ vector. Γηα απηή ηελ άζθεζε ζα αλνίμεηε κηα λέα εξγαζία, ζηελ νπνία ζα αλνίμεηε 2 θαθέινπο: - (Γεκνγξαθία) Demography.shp - Wsiearth.tiff (δνξπθνξηθή εηθόλα ηνπ θόζκνπ) ηγνπξεπηείηε όηη ε Wsiearth βξίζθεηαη θάησ από ην επίπεδν ηνπ demography.shp. Ση ζα ζπκβεί ζηελ εκθάληζε ηνπ ράξηε αλ ε ζεηξά είλαη δηαθνξεηηθή; Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο κεγέζπλζεο (Zoom In) ζηα Δξγαιεία ηεο γξακκήο ησλ εξγαιείσλ. Ση ζπκβαίλεη κε ηελ δνξπθνξηθή εηθόλα όηαλ θάλνπκε κεγέζπλζε; Απηή ε εηθόλα είλαη κηα raster εηθόλα, απνηειείηαη από δηαθνξεηηθέο ςεθίδεο (pixels) (ζαλ κηα εηθόλα πνπ παίξλεηε από κηα ςεθηαθή θάκεξα). Ο θάθεινο Demography.shp είλαη έλα vector θάθεινο, όηαλ θάλεηε κεγέζπλζε παξακέλεη ην ίδην πνιύ επθξηλήο. Γηα λα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηθόλεο raster they πξέπεη λα ηηο γεσαλαθέξεηε, δειαδή ζα πξέπεη λα ηελ ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζέζε ζην ράξηε. 18 Πιεξνθνξίεο θαη εξσηήζεηο

19 Αλνίμηε ηνλ πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ γηα θάζε επίπεδν. Αλαιύζηε θαη ηνπο δπν πίλαθεο. Ο πίλαθαο γηα ηελ εηθόλα raster image πεξηέρεη κόλν 256 γξακκέο (= αξηζκόο ησλ ρξσκάησλ) θαη έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζηειώλ (πεδίσλ): γηα θάζε ρξώκα ε ηηκή είλαη από ηα 3 βαζηθά ρξώκαηα θαη ησλ αξηζκό ησλ ςεθίδσλ (pixels) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αθξηβώο νη ίδηεο πιεξνθνξίεο όπσο κηα ςεθηαθή θσηνγξαθία. Σώξα θνίηαμε ηνλ πίλαθα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο εηθόλαο vector: θάζε ζεηξά αληηζηνηρεί κε κηα ρώξα, ηα πξώηα πεδία πεξηγξάθνπλ ην ζρήκα (σο ζεκείν, γξακκή ή πνιύγσλν), όια ηα άιια πεδία είλαη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο ρώξεο. Καη απηέο είλαη νη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα θηίζεηε ηηο εξσηήζεηο ζαο. 5.1 Πιεξνθνξίεο κέζω ηνπ πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ Γηα λα δείηε ηνλ πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην shapefile ησλ Πόιεσλ, θάληε δεμί θιηθ ζην επίπεδν Cities ζηελ αξηζηεξή γσλία ηεο νζόλεο ζαο. Δπηιέμηε λα αλνίμεηε ηνλ πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ από ην menu. Θα δείηε λα αλνίγεη ν πίλαθαο ζε έλα λέν παξάζπξν, όπσο απηό. Γηα λα δεηο ην πεξηερόκελν ησλ πόιεσλ ζε έλα θάθειν CityRanks.dbf, δεμί θιηθ ζην όλνκα ηνπ θαθέινπ δίπια ζηελ εηθόλα ηνπ πίλαθα θαη επηιέμηε Open από ην menu. Δπίζεο πξνζεθηηθά κειεηήζηε ηα πεξηερόκελα απηνύ ηνπ πίλαθα. Πξνζέμηε όηη πεξηέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην πεξηερόκελν αλαθέξνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο απηήο ηεο ζεηξάο καζεκάησλ) Οι πληποθοπίερ μέζω ηος επγαλείος Ενηοπιζμού (Identify ). Σν θνπκπί γηα ηνλ Δληνπηζκό κπνξείηε λα ην βξείηε ζηα Δξγαιεία ηεο γξακκήο Δξγαιείσλ. Σημείωζη: εάν δεν βλέπεηε ηην γραμμή ηων Εργαλείων καθόλου, κάνε κλικ ζηο View > Toolbars > Tools για να εμθανιζηεί. Basic Module ArcGIS Πιεξνθνξίεο θαη εξσηήζεηο 19

20 Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Identify Σν παξάζπξν δηαιόγνπ ηνπ Δληνπηζκνύ αλνίγεη. Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξα από έλα επίπεδα δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα θάλεηε επηινγή κέζα από ησλ θαηάινγν:: Identify από Μπνξείηε λα επηιέμεηε από: - <All layers> - <Top-most layer>: κόλν απηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ επηπέδνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα ησλ πεξηερνκέλσλ. - <Visible layers>: κόλν επίπεδα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηνλ πίλαθα σλ πεξηερνκέλσλ. - <Selectable layers>: κόλν ηα επίπεδα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ θαξηέια επηινγήο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. 5.2 Δπηινγή κεζόδωλ Η επηινγή εξγαιείσλ ζαο επηηξέπεη λα απνκνλώζεηε πνηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ από όια ηα δεδνκέλα. Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα δηεξεπλήζεηε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο ή ζηαηηζηηθέο ζρέζεηο κέζα από ηηο επηινγέο ζαο, ή απιά λα επηιέμεηε λα παξνπζηάζεηε κηα επηινγή ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ κε έλα από ηνπο ηξεηο ηξόπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην ArcMap: 1) Γηαδξαζηηθή επηινγή (ρξεζηκνπνηώληαο ην πνληίθη ζαο δείθηε); 2) Δπηινγή από ηνλ πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ (ή ηνλ πίλαθα κε ηηο εξσηήζεηο); θαη 3) Δπηινγή κε ηελ Θέζε. ηελ θνξπθή ηεο νζόλεο ζα δείηε ην κελνύ γηα ηελ Δπηινγή (Selection menu) Διαδπαζηική Επιλογή Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ Μέζνδν ηεο Γηαδξαζηηθήο Δπηινγήο (Interactive Selection Method), ην πξώην βήκα είλαη λα ζέζεηε ηελ κέζνδν επηινγήο. Αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ ζα επηιέμεηε, ζε θάζε θιηθ ηνπ πνληηθηνύ: ζα δεκηνπξγείηε είηε κηα λέα επηινγή, ή ζα πξνζζέηεηε ηελ ηξέρνπζα επηινγή, ή ζα κεηαθηλείηε από ηελ ηξέρνπζα επηινγή, ή ζα επηιέμεηε κέζα από ηελ ηξέρνπζα επηινγή. Μεηά ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ (Feature tool) πνπ βξίζθεηαη ζηελ γξακκή ησλ εξγαιείσλ θαη κε αξηζηεξό θιηθ ζην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζαο ελδηαθέξεη. ε απηό ην παξάδεηγκα, ζα δείηε έλα θξάηνο λα επηζεκάλεηαη ή λα πεξηγξάθεηαη κε κηα γαιάδηα γξακκή. εκείσζε: Σν εξγαιείν Δπηινγήο ζην ArcMap βξίζθεηαη ζην "Create New Selection" από πξνεπηινγή. Δάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε γξήγνξα κηα επηινγή, ή λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από έλα ραξαθηεξηζηηθά ηαπηόρξνλα, θξαηήζηε θξαηεκέλν ην πιήθηξν shift ελώ παηάηε θαη ην θνπκπί ζην πνληίθη. Μπνξείηε λα επηιέμεηε κε απηή ηε κέζνδν όζα ραξαθηεξηζηηθά ζαο αξέζεη. Αλ αθήζεηε ην πιήθηξν shift θαη θάλεηε θιηθ πάιη, ζα ράζεηε ηηο επηινγέο ζαο, Ή λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εληνιή Καζάξηζε ηα επηιεγόκελα ραξαθηεξηζηηθά (Clear Selected features button) ζηα Δξγαιεία ηεο γξακκήο ησλ εξγαιείσλ Επιλογή με ιδιόηηηερ σαπακηηπιζηικών Απηή ε κέζνδνο ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ή ζεηξά από αμίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Η επηινγή από ην κελνύ Select by Attributes ζαο επηηξέπεη λα εθηειέζεηε ην εξώηεκα κε δύν ηξόπνπο. Ο πξώηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή SQL 20 Πιεξνθνξίεο θαη εξσηήζεηο

21 Κιηθ ζην κελνύ Selection > Select By Attributes. Ο ππνινγηζηήο SQL αλνίγεη. Τπνζέζηε όηη ζέιεηε λα γλσξίζεηε ηηο ρώξεο πνπ ε ζλεζηκόηεηα ην 1970 ήηαλ κηθξόηεξε από απηή ην Γηπιό θιηθ ζην DEATH_70 : ζα εκθαληζηεί ζην παξάζπξν ηνπ ππνινγηζηή. Δπόκελν θιηθ ζην θνπκπί >. Σειηθά δηπιό θιηθ ζην DEATH_99. Κιηθ ζην OK θαη εθείλεο νη ρώξεο ζα εκθαληζηνύλ ηνληζκέλεο ζηνλ ράξηε. Δάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε κηα άιιε αηηηνινγία ζηελ επηινγή ζαο θιηθ ζην AND, OR, NOT γηα λα ζπλερίζεηε. Γηα λα θαηαξγήζεηε ηελ επηινγή θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ επηινγή Clear Features από ηελ γξακκή ησλ εξγαιείσλ Επιλογή με ηη Θέζη Απηή ε κέζνδνο επηινγήο είλαη ρξήζηκε εάλ ζέιεηε λα πξνζδηνξίζεηε ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή πεξηνρή (ζέζε) ζε ζρέζε κε άιιεο ζέζεηο ηνπ επηπέδνπ. Τπνζέζηε όηη ζέιεηε λα κάζεηε πόζεο πόιεηο ζηνλ θόζκν βξίζθνληαη ζε απόζηαζε 10 km από έλα ελεξγό εθαίζηεην. Αλνίμηε κηα λέα νζόλε (view). Πξνζζέζηε ηα δεδνκέλα: - Wsiearth.tif - Cities.shp - volcano.lyr Αιιάμηε ηελ εκθάληζε ησλ επηπέδσλ ησλ πόιεσλ ζε κηα πεξηζζόηεξν εθαξκόζηκε. Basic Module ArcGIS Πιεξνθνξίεο θαη εξσηήζεηο 21

22 Κιηθ ζην κελνύ Selection > Select by Location Η δηεξεύλεζε αθνξά: πόζεο πόιεηο ζηνλ θόζκν βξίζθνληαη ζε απόζηαζε 10 km από έλα ελεξγό εθαίζηεην. Μεηαθξάδνληαο ην εξώηεκα κνηάδεη όπσο θαίλεηαη ζηελ εθηύπσζε ηεο νζόλεο: - θιηθ cities - θιηθ Δθαξκνγή δώλεο επηξξνήο ζην ραξαθηεξηζηηθό ησλ εθαηζηείσλ ( Apply a buffer to the features in volcanoes ) θαη ππνδεηθλύνπλ κηα απόζηαζε 10 km. Κιηθ ζην OK (θαη έπεηηα ζην Close αλ ζέιεηε λα δείηε όιν ηνλ ράξηε). Σώξα ζην ράξηε ηνλίδνληαη απηέο νη πόιεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην εξώηεκα. Πάξηε ρξόλν γηα λα αλαιύζεηε ηα απνηειέζκαηα. Γλσξίδεηε ηα νλόκαηα απηώλ ησλ πόιεσλ, θαη ηνλ πιεζπζκό ηνπο; Δάλ όρη θιηθ ζην. Μελ μερλάηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή ζαο όηαλ δελ ηελ ρξεηάδεζηε πηα Σώζηε ηην επιλογή ζαρ ωρ ένα επίπεδο ζε θάκελο Αθνύ έρεηε δεκηνπξγήζεη κηα επηινγή πνπ ζέιεηε λα θξαηήζεηε, ην επόκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα επίπεδν ή έλα shapefile από ηα επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Απηό θάλεη ηελ επηινγή πην κόληκε. Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην ζπκβνιηζκό, λα ελεξγνπνηήηε ηα δεδνκέλα θαη λα ηα απελεξγνπνηείηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ή λα ηελ πξνζζέζεηε ζε δηαθνξεηηθό αξρείν (. MXD) ηνπ ArcMap. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα θάθειν κε επίπεδα, δεμί-θιηθ ζην επίπεδν κε ηα δεδνκέλα usastates αθνύ έρεηε ηειεηώζεη ηελ επηινγή ζαο. Δπηιέμηε Selection > Create Layer from Selected Features. Έλαο λένο θάθεινο κε επίπεδα ζα πξνζηεζεί ζην παξάζπξν κε ηα πεξηερόκελα ηνπ πίλαθα ησλ επηπέδσλ κε ηα δεδνκέλα. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηα ζύκβνια θαη ηελ ζέζε ηνπ επηπέδνπ όπσο ην επηζπκείηε. Απηή είλαη όκσο κόλν κηα πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε. Δάλ ζέιεηε λα θάλεηε απηήλ ηελ επηινγή πην κόληκε, δεμί-θιηθ ζην λέν επίπεδν θαη επηιέμηε Save As Layer File. Δπηιέμηε κηα θαηάιιειε ζέζε πνπ ζα απνζεθεύζεηε ην θάθειν θαη θάληε θιηθ ζην OK. 22 Πιεξνθνξίεο θαη εξσηήζεηο

23 5.2.5 Ποια είναι η διαθοπά μεηαξύ ενόρ shapefile (.shp) και ενόρ layer file (.lyr); Έλα shapefile είλαη έλαο γεσγξαθηθόο ράξηεο, πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα εκθαληζηνύλ απηά ηα δεδνκέλα. Έλα.lyr file είλαη άκεζα αλαγλώζηκν κόλν από ην ινγηζκηθό ArcGIS θαη άιιεο λεόηεξεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ. Απηό ην αξρείν δελ πεξηέρεη πξαγκαηηθά γεσγξαθηθά δεδνκέλα, αιιά πεξηιακβάλεη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ άιισλ αξρείσλ. Οη ελ ιόγσ πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζθίαζε, ην ρξώκα, ηελ νλνκαηνδνζία, ηδηόηεηεο γηα ηηο εηηθέηεο (γξακκαηνζεηξά, ρξώκα, ηνπνζεηήζεηο, θιπ). Οη ηδηόηεηεο απηέο παξνπζίαζεο είλαη ζπλήζσο ρξνλνβόξεο γηα λα δεκηνπξγεζνύλ, έηζη, έλα αξρείν.lyr επηηξέπεη ζε απηέο ηηο ξπζκίζεηο κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ θαη λα κνηξαζηνύλ. Αλνίμηε κηα λέα παξνπζίαζε θαη πξνζζέζηε 4 δεδνκέλα: - world30.shp - countries.shp - cities.shp - cities.lyr. Σν ηειεπηαίν είλαη έλαο θάθεινο layer. Παξαηεξήζηε πσο θαη νη δπν cities παξνπζηάδνληαη. Basic Module ArcGIS Πιεξνθνξίεο θαη εξσηήζεηο 23

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16 Περιεχόμενα Ενότητα 2 Βασική Άσκηση ArcGIS v10.1 1 ArcMap, γνωριμία με την επιφάνεια εργασίας... 2 1.1 Η διεπιφάνεια ArcMap... 2 1.2 Οι γραμμές εργαλείων... 4 2 Κάντε ένα σχέδιο εργασίας: ένα χάρτη γεννήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

KANTZOS MEMBERS CLUB

KANTZOS MEMBERS CLUB KANTZOS MEMBERS CLUB Όροι σσμμετοτής: 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Σν Πξφγξακκα KANTZOS Members Club είλαη έλα πξφγξακκα αληακνηβήο ζηαζεξψλ πειαηψλ ηεο Εηαηξείαο "Kantzos A.G.N Travel" γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη

Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι μέθοδοι χαρτογραφικής απόδοσης και αναφέρονται οι πληροφορίες που απαραιτήτως πρέπει να φέρει ένας χάρτης και οι μέθοδοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Διαυοπετικέρ πποσεγγίσειρ τηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ www.pwc.com Γιαγωνιζμόρ για ηην παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εηοιμαζία μελέηηρ για ζηπαηηγικό και επισειπηζιακό ζσεδιαζμό για ηο ΡΙΚ. Παπαδοηέο 3 Έκθεζη σεδίος Γπάζηρ για ηην Τλοποίηζη ηος ηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθά Κίλεηξα ζην Ννκφ Ξάλζεο

Αλαπηπμηαθά Κίλεηξα ζην Ννκφ Ξάλζεο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλαπηπμηαθά Κίλεηξα ζην Ννκφ Ξάλζεο Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Κεβεληδίδε Θεφδσξν απφ ηελ ζπνπδάζηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

www.pes.org www.europarl.europa.eu

www.pes.org www.europarl.europa.eu σ Σεύρνο Οθηωβξίνπ 2008 Περιβάλλον Ενέργεια Κοινωνική Πολιτική Πολιτισμός Μ.Μ.Ε Απασχόληση Ανθρώπινα Δικαιώματα Θεσμοί Εκπαίδευση Μεταφορές Διαδίκτυο Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτικές Ελευθερίες Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα