Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ"

Transcript

1 Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο) έρεη αξρίζεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Ελ ρνξψ, επίζεκα ππνπξγηθά ρείιε θαη αλεπίζεκεο δηαξξνέο θαη ππεξεζηαθέο αλαθνξέο, θνπζησδίεο αλεχζπλσλ αλαιπηψλ θαη εκπαζψλ δεκνζηνινγνχλησλ ζπλαγσλίδνληαη γηα λα θαηαγγείινπλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ηνλ αλαρξνληζκφ, ηε ζπαηάιε, ηε δηαθζνξά θαη ηνλ αλνξζνινγηζκφ ηνπ δεκφζηνπ παλεπηζηεκίνπ. Καη, φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ επνρή ηνπ αείκλεζηνπ Γθαίκπειο, φηαλ ην ςεχδνο θαη ε αιήζεηα ζπκπιέθνληαη επηηήδεηα, ε επαλαιακβαλφκελε ζπθνθαληία πείζεη. Είλαη γεγνλφο φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλήο γλψκεο έρεη ήδε εζηζζεί ζηελ ηδέα πσο ηα θξαηηθά ΑΕΙ πάζρνπλ αζεξάπεπηα. Επηθαινχκελνη νξηζκέλεο αλακθηζβήηεηεο θαη απαξάδεθηεο φςεηο ηεο παλεπηζηεκηαθήο δσήο --απφ ηε ζπλαιιαγή κε ηηο θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο κέρξη ην φλεηδνο ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ ζπγγξάκκαηνο-- θαη θξαδαίλνληαο ηνπο νχησο ε άιισο δηαβιεηνχο δηεζλείο πίλαθεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, νη λένη θήλζνξεο πβξίδνπλ, ινηδνξνχλ, θαηαθεξαπλψλνπλ θαη ξίρλνπλ ζπιιήβδελ ζην ππξ ην εμψηεξνλ νιφθιεξν ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη θνηλφο παξαλνκαζηήο είλαη έλαο θαη κφλν: Ιδηωηηθοποηεζείηε! Δελ είλαη ηπραίν πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ απηφθιεησλ θελζφξσλ δελ επηδηψθεη θαλ ηελ άξζε ή άκβιπλζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ κηαο «αλίαηεο» δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κέζα απφ επηκέξνπο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο. Απηφ πνπ πξσηίζησο ζηνρεχεηαη είλαη ε ππνλφκεπζε ηεο ηδέας κηαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο πνπ εκθαλίδεηαη αλίαηε, θαη ε πιήξεο αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ ηδέα ηεο ειεχζεξεο θαη αλεμέιεγθηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Θεσξείηαη αμησκαηηθά δεδνκέλν φηη ν ζηφρνο ηεο «αξηζηείαο» δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί παξά κφλνλ αλ ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πάςεη λα είλαη δεκφζην. Απηφ αθξηβψο είλαη ην πξνζδνθψκελν αποηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο ηδενινγηθήο εθζηξαηείαο. Η ζπιινγηζηηθή είλαη άιισζηε απιή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ φινη ζα έρνπλ πεηζζεί πσο rien ne va plus, έπεηαη πσο tout va, ή, θαηά ην αγγινζαμσληθφηεξνλ, anything goes. Αξθεί βέβαηα απηφ ην anything λα είλαη ηδησηηθφ, άξα θαη ελ δπλάκεη πξνζνδνθφξν, γηα πνηνπο δελ έρεη (αθφκα) ζεκαζία. Είλαη βέβαην πσο θάπνηνη επηηήδεηνη ζα αλαιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο πξσηνβνπιίεο. Καηαργήζηε ηοσς θοιηηηές, καηαργήζηε ηοσς νέοσς! Τπφ ηνπο φξνπο απηνχο, αθφκα θαη φηαλ αγγίδνπλ ηα φξηα ηνπ γεινίνπ, φιεο νη ξεηνξηθέο επηινγέο είλαη εππξφζδεθηεο αλ εκθαλίδνληαη επηθνηλσληαθά ηειεζθφξεο. Δελ είλαη ηπραίν φηη ςειά ζηελ αηδέληα βξίζθνληαη νη νηκσγέο φηη θαίλεηαη λα καο έρνπλ ππνζθειίζεη, άθνπζνλ, αθφκα θαη νη κέρξη πξφζθαηα βάξβαξνη Σνχξθνη(!). Γξεγνξείηε ινηπφλ, σ Έιιελεο! Δηαλζηζκέλν κε εζληθηζηηθέο θνξψλεο, ην εθπαηδεπηηθφ «αίζρνο» νθείιεη λα αθππλίζεη φιεο ηηο θαιψο ή θαθψο λννχκελεο εζληθέο ζπλεηδήζεηο. Καη, φπσο ζπλέβε θαη κε ην 1897, έηζη θαη ζήκεξα ε εζληθή κεηνλεμία ζα πξέπεη λα μεπιπζεί κέζα απφ λέν ζπκβνιηθφ Γνπδί. Γηα λα ππάξμεη

2 Κάζαξζε, πξέπεη λα πξνεγεζεί Νέκεζε γηα ηελ έζραηε Ύβξε. Χο κφλα ππεχζπλα, ηα αηζρξά ΑΕΙ πξέπεη λα «ηηκσξεζνχλ» παξαδεηγκαηηθά θαη ακείιηθηα. Ειπίδσ, βέβαηα, θχξηνη πξπηάλεηο, λα κελ ππάξρεη (αθφκα) ζέκα εθηειεζηηθνχ απνζπάζκαηνο. ηηο κέξεο καο εμάιινπ, νη πην έιινγεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζεξαπεπηηθέο ηηκσξίεο είλαη εθείλεο πνπ επηβάιινληαη κε βίαηα «ζοθ». Παξαιχνληαο ηε βνχιεζε θαη ηελ θξίζε, ειπίδεηαη πσο νη αλαπάληερνη θιπδσληζκνί ζα θαηαιχζνπλ ηηο αληηζηάζεηο. Μφλνλ έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ην γεγνλφο φηη, φπσο δηάβαζα πξνρζέο, κέζα ζε δχν κφλν ρξφληα, ε ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πεξηνξίζηεθε απφ 45 ζε 25 εθαη., ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ απφ 45 ζε 29,5 εθαη., ηνπ Πνιπηερλείνπ απφ 21 ζε 15 εθαη. Αιαδνλεία καδί θαη απφιπηε αλεπζπλφηεηα: Κφςηε ηα φια, θαη, καδί κε φια ηα άιια, θαη ην ιαηκφ ζαο. Πεξηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ, ςαιηδίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ --ζηελ αλάγθε κελ ηνπο πιεξψλεηε, κελ ηνπο δηνξίδεηε ή αθφκα, ίζσο, απνιχζηε ηνπο--, θαηαξγήζηε ηε ζίηηζε, ηα αλαγλσζηήξηα, ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο, ηηο ππνηξνθίεο, ηηο βηβιηνζήθεο. Κνληνινγίο, θαηαργήζηε ηοσς θοηηεηές, θαηαργήζηε ηοσς λέοσς. Οη θσλαθιάδεο πνπ κπνξεί αθφκα λα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ δηθαηψκαηα θαη πνπ βαπθαιίδνληαη πσο ε θνηλσλία οθείιεη λα ηνπο εθπαηδεχζεη πξέπεη λα κάζνπλ φηη νη θαηξνί άιιαμαλ. Σν δίιεκκα είλαη απιφ: Ή ζα ηδησηηθνπνηεζείηε, ή ζα εμαθαληζζείηε απφ πξνζψπνπ γεο. Καη δελ είλαη κφλν ζέκα δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, φπσο ίζσο ηζρπξηζηνχλ κεξηθνί. Ήδε πξηλ λα ελζθήςεη ε θξίζε, αθφκα θαη ππφ ην θξάηνο ηεο ζχληνκεο κεηανιπκπηαθήο επθνξίαο, ε άξρνπζα γλψκε πξνεηνίκαδε ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Γηα λα ππεξεηεζεί ν λενθηιειεπζεξηζκφο, ηα δεκφζηα ΑΕΙ πρέπεη λα βνπιηάμνπλ. Καη, γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα πξνεγεζεί κηα καθξά πεξίνδνο εθ ησλ έζσ ππνλφκεπζεο ή αθφκα θαη απηνκαζηίγσζεο. Σν θνηλσληθφ ζψκα ζα πξέπεη λα πεηζζεί φηη ην «θνηλφ κέιινλ» κπνξεί λα πξνσζεζεί επηηπρψο κόλο αλ ε εθπαίδεπζε αλαλήςεη σο ηδησηηθή, απνθεληξσκέλε θαη αληαγσληζηηθή. Καη επεηδή, ζε αληίζεζε κε ηνλ θνηλσληθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έξρεηαη κφλνο ηνπ, ε ζέζπηζε ηες ειεύζερες αγοράς πρέπεη πάληα λα ζτεδηάδεηαη εθ ηωλ άλω, ε επηρείξεζε ηδησηηθνπνίεζεο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί ππνκνλεηηθά κε φινπο ηνπο ηξφπνπο, ζεκηηνχο ε αζέκηηνπο. ε απηφ αθξηβψο εληνπίδεηαη ε ρίκαηξα πνπ νλνκάδεηαη «εθζπγρξνληζκφο». Απφ ηελ άπνςε απηή ινηπφλ, γηα νξηζκέλνπο ηνπιάρηζηνλ, ε ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε είλαη ζεφπεκπηε. Δελ κπνξψ βέβαηα λα κπσ ζηελ νπζία ελφο πνιηηηθνχ, ζε ηειηθή αλάιπζε, πξνβιήκαηνο, νη πξνεθηάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη αραλείο θαη απξνζκέηξεηεο. Θα αξθεζζψ λα αλαθεξζψ κε ζπληνκία ζε ηξία ζεκεία. Με ηε ζεηξά, ζα αλαθεξζψ ζην ζεζκηθφ θαη ζπληαγκαηηθφ δήηεκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ζηηο δηαθαηλφκελεο επηπηψζεηο ηεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο παηδείαο, θαη ζηηο επξχηεξεο ηαμηθέο, ηδενινγηθέο, εζηθέο θαη θνζκνζεσξεηηθέο νιηζζήζεηο πνπ πθέξπνπλ πίζσ απφ ηηο δηαθαηλφκελεο αιιαγέο. Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ. Είλαη πξφβιεκα θνηλσληθφ, ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζεκειηψδεηο φξνπο αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο. Θεζμικές και ζσνηαγμαηικές διαζηάζεις ηης ιδιωηικοποίηζης

3 Θα αξρίζσ απφ ην πξψην δήηεκα. Να ζπκεζνχκε πσο ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε, ζην πεξίθεκν άξζξν 17, δελ είλαη ειιεληθή πξσηνηππία. Εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε επξσπατθή λνκηθή παξάδνζε πνπ απφ ηνλ 19ν αηψλα αλαζέηεη ηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο. Η πνιηηηθή ινγηθή ηεο ζπληαγκαηηθήο απηήο ξχζκηζεο είλαη πξνθαλήο: σο θαηεμνρήλ δεκφζην αγαζφ, ε εθπαίδεπζε δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιεηθζεί ζηελ αλεμέιεγθηε θαη αζχδνηε αγνξά. Αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηνπ κέιινληνο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη ηνπ θνηλνχ πνιηηηζκνχ, ε Πνιηηεία νθείιεη λα εθπαηδεχεη, λα νξγαλψλεη, λα παξεκβαίλεη, λα νκνγελνπνηεί θαη λα δηακνξθψλεη ηδέεο. Έηζη αθξηβψο γελλήζεθε ε «εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» θαη έηζη ηδξχζεθαλ ηα «Τπνπξγεία Παηδείαο», σο ζπζηεγαδφκελα ή κε κε ηα ζξεζθεχκαηα θαη κε ηελ δηά βίνπ κάζεζε ή απνκάζεζε. Μεηά απφ δχν αησλεο ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα αιιάδνπλ. Η απφθαλζε ηεο Μάξγθαξεη Θάηζεξ φηη «θνηλσλία δελ ππάξρεη, κφλνλ άηνκα θαη νηθνγέλεηεο» ζπλνςίδεη ην λενθηιειεχζεξν δφγκα. ην λέν πιαίζην, ε Πνιηηεία απεθδχεηαη βαζκηαία απφ ηε επζχλε γηα ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή. Μεηά ηελ νηθνλνκία θαη ηελ εξγαζία, ε πεξίζαιςε θαη ε εθπαίδεπζε (θαη καδί ηεο θπζηθά θαη ε έξεπλα) ζα απνξπζκηζζνχλ θαη ζα ηδησηηθνπνηεζνχλ. Δελ είλαη ηπραίν φηη θαη ηα δύο κεγάια (ή ίζσο κηθξνκέγαια πιένλ) θφκκαηα εμνπζίαο θαίλεηαη λα ζπλαηλνχλ ζηελ αλάγθε γηα κηα καθξνπξφζεζκε «ηδησηηθνπνίεζε» ησλ πάλησλ. Χο εκπνξεπκαηνπνηεκέλε, ε παηδεία ζα αλαδεηρζεί ζε κηαλ αθφκα ππεξεζία «φπσο φιεο νη άιιεο» θαη ζα νξγαλσζεί πάλσ ζηε βάζε νξζνινγηθψλ αγνξαίσλ θξηηεξίσλ. Έηζη, νη ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ αλάρσκα ζηελ εηζβνιή ησλ ηδηνηειψλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. Δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα παξακέλεη ε εθπαίδεπζε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ δεκνζίνπ. «Εμνξζνινγηζκφο» ζα ππάξμεη κφλνλ αλ φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ παξαγσγή ηεο, επηρεηξεκαηίεο, πειάηεο θαη «ρξήζηεο», ιεηηνπξγνχλ σο νξζνινγηθά νηθνλνκηθά άηνκα. Απηφ φκσο δελ αξθεί γηα λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Σα δεκφζηα ΑΕΙ δελ απεηινχληαη επζέσο απφ απηή θαζεαπηή ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ. ην κέηξν πνπ ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο απηνλνκία εμαθνινπζεί λα είλαη θαηνρπξσκέλε θαη εμαζθαιηζκέλε, ν ηδησηηθφο αληαγσληζκφο δελ ζα ηα επεξεάζεη θαηʼ αλάγθελ. ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ απφ κηα ζηηγκή θαη πέξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΑΕΙ ζπλππάξρνπλ, θαλείο δελ αζρνιείηαη κε ηα δεχηεξα. Η ζπκβνιηθή ηζρχο ησλ δεκφζησλ ΑΕΙ είλαη ηφζν αθιφλεηε ψζηε ηα νπνηαδήπνηε ηδησηηθά ηδξχκαηα παξακέλνπλ πεξηζσξηαθήο ζεκαζίαο, εκβέιεηαο θαη εγθπξφηεηαο. Οη πνιπηειείο αιιά αζήκαληεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε γφλνπο ησλ θπξίαξρσλ ζηξσκάησλ. Με απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, απηή θαζεαπηή ε λνκηκνπνίεζε ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα παξακέλεη θνηλσληθά αδηάθνξε θαη, ππφ νξηζκέλνπο φξνπο, πνιηηηθά αλεθηή. Έηζη, ην ζρέδην ηεο ηδησηηθνπνίεζεο έρεη θαη έλα δεχηεξν ζθέινο. Γηα λα αλνίμεη δηάπιαηα ε πφξηα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ ΑΕΙ πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηελ ππνβάζκηζε ησλ δεκφζησλ. Καη απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη ζήκεξα. ην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηηθήο απνςίισζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ε επαπεηινχκελε ίδξπζε ηδησηηθψλ ΑΕΙ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξννδεπηηθή απαγθίζηξσζε ηνπ θξάηνπο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ θαζήθνληα. Εδψ αθξηβψο εληνπίδεηαη ε παγίσο πθέξπνπζα νπηζζνβνπιία ηνπ θπξίαξρνπ πεξί ΑΕΙ ιφγνπ. Η

4 απειεπζέξσζε ηνπ «πγηνχο αγνξαίνπ εθπαηδεπηηθνχ αληαγσληζκνχ» παξέρεη ζηελ πνιηηεία ην πξφζρεκα γηα λα λίςεη ηαο ρείξαο ηεο γηα ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Μʼ έλα ζκπάξν ινηπφλ, δπν ηξπγφληα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ελζθήςεη ν λφκνο ηεο αγνξάο θαη νη αγνξαίεο ιχζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη εμνξηζκνχ νξζνινγηθέο, θαη ν θνξνινγνχκελνο δελ ζα βαξχλεηαη πηα κε ην επαρζέο θφζηνο ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ ηδεψλ, ηεο γλψζεο θαη ηνπ θνηλνχ πνιηηηζκνχ. Σν laissez-faire επεθηείλεηαη ζηελ αμηαθή θαη ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Απηφ αθξηβψο είλαη θαη ην αηηνχκελν. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νξηζκέλεο «παξάπιεπξεο απψιεηεο». Με ηε ζπξξίθλσζε ηεο επξχηεξεο δεκφζηαο ζθαίξαο, ε ζεκαζία ελφο ηνπιάρηζηνλ δεκφζηνπ αγαζνχ επηηείλεηαη. Καη απηφ είλαη ην αγαζφ ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο. Δελ είλαη πεξίεξγν. Όζν απνδπλακψλεηαη ε επζχλε ηνπ θξάηνπο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη νκνηνγέλεηαο, φζν δειαδή ππνρσξεί ε θαληαζίσζε ηνπ «γεληθνχ ζπκθέξνληνο», ηφζν πην αλαγθαίεο είλαη ε βία θαη ε θαηαζηνιή θαη ηφζν ε πνιηηηθή παξέκβαζε ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη ζε αξρέγνλεο θαηαζηαιηηθέο θαη αζησλοκηθές ιεηηνπξγίεο. Απηφο θαίλεηαη λα είλαη ν «θαιχηεξνο ησλ δπλαηψλ ειεχζεξσλ θφζκσλ» πξνο ηνλ νπνίν νδεχνπκε αθάζεθηνη. Καη απηή αθξηβψο είλαη ε πεκπηνπζία ηνπ θπξίαξρνπ λενθηιειεχζεξνπ αληηθξαηηζκνχ. Οι επιπηώζεις ηης ιδιωηικοποίηζης: ο «νόμος ηοσ Γκρέζαμ» ζηην παιδεία ηελά ζπλδεδεκέλν είλαη θαη ην δεχηεξν δήηεκα. Ο αγνξαίνο αληαγσληζκφο, καο ιέλε, ε ειεχζεξε δειαδή πξoζθνξά θαη δήηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζα νδεγήζεη πεξίπνπ απηνκάησο ζηελ πνηνηηθή ηνπο αλαβάζκηζε. Μέζα απφ ην αφξαην ρέξη ηεο αγνξάο, ην «θαιφ» ζα επηπιεχζεη, εμαθαλίδνληαο ην «θαθφ» θαη πεξηζσξηνπνηψληαο ην «κέηξην». ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα ηζρχεη ην εληειψο αληίζεην. Αθνινπζψληαο ηνλ λφκν ηνπ Γθξέζακ γηα ην λφκηζκα, θαίλεηαη πσο, ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ην θαθό δηώτλεη ηο θαιό. Η εκπεηξία, ηφζν ηεο αλαηνιηθήο Επξψπεο, φζν θαη ε δηθή καο, δείρλεη φηη ε ππαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο έρεη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο. Δελ ζα γεκίζνπκε κε Υάξβαξλη, Πξίλζηνλ, Καίκπξηηδ θαη Ομθφξδεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη ηδησηηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη απφ απηνζρέδηα θαθέθηππα ηδξχκαηα, πνπ κφλν ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε απφζβεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο. Αο κε βηαζηνχκε ινηπφλ λα επηθαιεζηνχκε ην παξάδεηγκα ησλ κεγάισλ επψλπκσλ ηδξπκάησλ ηεο Δχζεο. Πξέπεη λα ζπκεζνχκε πσο ηα Υάξβαξλη θαη νη Ομθφξδεο είλαη ηχπνηο κφλνλ ηδησηηθά ηδξχκαηα. Εδψ θαη αηψλεο, έρνπλ ηεξάζηηα δηθή ηνπο πεξηνπζία, δελ νξγαλψλνληαη σο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, δηνηθνχληαη απφ αλεμάξηεηα θαη ζπλήζσο αληδηνηειή ζψκαηα θαη αλαπηχζζνπλ ηε δξάζε ηνπο κε κφλν γλψκνλα ην θνηλφ, δειαδή ην δεκφζην, ζπκθέξνλ. Σα ηδξχκαηα απηά είλαη ηα ζαπκαζηά ηζηνξηθά πξντφληα κηαο καθξφρξνλεο εκκνλήο ζηελ αληδηνηειή ζεξαπεία ηνπ κεγάινπ, ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ αιεζηλνχ, ζην ηδηαίηεξν πιαίζην ησλ αγγινζαμνληθψλ θηιειεχζεξσλ θνηλσληψλ. Όπσο αθξηβψο θαη ηα αληίζηνηρα δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο επεηξσηηθήο Επξψπεο, ηηο νξβφλλεο, ηηο Υατδειβέξγεο, ηηο Πάληνβεο θαη ηηο Οπςάιεο, ηδξχζεθαλ θαη ππάξρνπλ κε ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ζνθία θαη γλψζε, φρη γηα λα αληιήζνπλ θέξδε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Σν θχξνο ηνπο, αιιά θαη ε

5 ζπλερηδφκελε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο (ηδησηηθή θαη θξαηηθή) ζπλαξηψληαη κε ηελ καθξαίσλε ζεζκηθή θαη ηδενινγηθή ηνπο παξάδνζε. Καη νη παξαδφζεηο δελ νηθνδνκνχληαη ελ κηα λπθηί. Αιιά δελ είλαη κφλνλ απηφ. Η ηδησηηθνπνίεζε ζα είλαη θαηαζηξεπηηθή θαη γηα άιινπο ιφγνπο, θαζαξά «πιηθνχο». Είλαη πξάγκαηη ζαθέο φηη νη αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο γηα κηα «ζνβαξή» εθπαίδεπζε είλαη ηφζν κεγάιεο θαη ζπλερείο, ψζηε λα κελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη επζέσο θεξδνθφξεο. Δελ είλαη ηπραίν φηη κφλν επηκέξνπο γλσζηαθνί ηνκείο, φπσο π.ρ. ην «κπίδλεο αληηκηληζηξέηζηνλ» --πνπ νη ηίηινη επγελείαο ηνπ παξακέλνπλ αθφκα αγγιφθσλνη-- κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ επηηπρψο εθ ησλ ελφλησλ θαη κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Η ζθιεξή γλψζε, νη πεηξακαηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο επηζηήκεο, ε βηνινγία θαη ε ηαηξηθή πξνυπνζέηνπλ ηεξάζηηα πάγηα θεθάιαηα, πνπ δελ ζα απνζβεζζνχλ πνηέ. Καη, κε απηήλ ηελ έλλνηα, ην δίιεκκα είλαη εληειψο αληίζεην απφ φ,ηη ην παξνπζηάδνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ΑΕΙ είηε ζα παξακέλνπλ δεκφζηα ή ηνπιάρηζηνλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζα ρξεκαηνδνηνχληαη ζαλ ηέηνηα θαηʼ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα (απηφ αθξηβψο ην αίηεκα εμέθξαδε ην πεξίθεκν 15% ζηελ εθπαίδεπζε) είηε, κνηξαία, ζα παξαθκάζνπλ θαη ζα εθθπιηζζνχλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη κεζνβέδηθεο ιχζεηο. Σέηνηεο π.ρ. επηρεηξήζεθαλ ζηελ κεηαηζανπζέζθεην Ρνπκαλία φπνπ, γηα έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ, εθεπξεηηθνί επηρεηξεκαηίεο λνίθηαδαλ αληί πηλαθίνπ θαθήο ηα ήδε δεδνκέλα δεκφζηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα θαη ηηο αίζνπζεο, πξνζέθεξαλ επηκίζζηα ζηνπο απνδηνξγαλσκέλνπο θαζεγεηέο θαη εηζέπξαηηαλ ηεξάζηηα δίδαθηξα απφ ηνπο δπζηπρείο θνηηεηέο, πνπ δελ είραλ άιιε ιχζε απφ ην λα πιεξψζνπλ αδξά. Έηζη, εηξσληθά, θαίλεηαη λα γελλήζεθε έλαο λένο θαη ηζηνξηθά πρωηόθαληος ηρόπος παραγωγής φπνπ ε ηδησηηθή θεξδνθνξία ζα νξγαλψλεηαη κε εθρψξεζε δεκφζηνπ πινχηνπ, έλαο ηξφπνο παξαγσγήο πνπ θαίλεηαη λα θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ζηαζψηεο, εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ. Οη κεηαζνζηαιηζηηθνί θεξδνζθνπηθνί απηνζρεδηαζκνί εκθαλίδνληαη επηλνεηηθφηεξνη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Καξι Μαξμ. Γιηηψλνληαο ην δεκφζην απφ ηελ επζχλε ελφο πάληα επίκαρνπ πνιηηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε παξαρψξεζε θαη «αμηνπνίεζε» δεκφζησλ ζπκβνιηθψλ κνλνπσιίσλ κπνξεί λα αλνίμεη ηνλ δξφκν ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο πεξηπέηεηεο. Απηφ είλαη θαη ην αηηνχκελν. Αο ηα εθπιεηζηεξηάζνπκε ινηπφλ, σο ηάρηζηα, πνπιψληαο ε λνηθηάδνληάο ηα ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Αθφκα θαη σο δπζιεηηνπξγηθά, θάηη κπνξεί λα «πηάζνπλ». Καη, επηπιένλ, ζα απαιιαγνχκε θαη απφ ηνπο αηψληνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηεηηθέο παξαηάμεηο πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ θαη απφ ηελ γθξίληα ησλ παληαρνχ παξφλησλ εηαίξσλ καο! Από ηον εκδημοκραηιζμό ζηον εκζσγτρονιζμό Η ηξίηε παξαηήξεζή κνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπρλά αζπλείδεηεο αιιά ζεκαληηθέο ηδενινγηθέο κεηαηνπίζεηο πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη δπλαηέο ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο. Έηζη, πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη ζε νιφθιεξε ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδέζεθε επζέσο κε ην δήηεκα ηες δεκοθραηίας. Θπκίδσ πσο ε «ειηηίζηηθε» εθπαίδεπζε ηνπ παξειζφληνο, πνπ δηνρέηεπε ηνπο λένπο ζε δπν ρσξηζηά θαη ζρεδφλ αδηάβξνρα εθπαηδεπηηθά «δίθηπα» --ησλ πξνλνκηνχρσλ απφ ηε κηα κεξηά, θαη ησλ απφθιεξσλ απφ ηελ άιιε--, κπήθε ζην ζηφραζηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ

6 κεηαξξπζκίζεσλ. ε φιν ηνλ θφζκν, θαη θαηεμνρήλ ζηε ρψξα καο, ηα δεκνθξαηηθά πνιηηηθά θηλήκαηα επηδίσμαλ, θαη πέηπραλ, λα αλνίμνπλ ηα ΑΕΙ ζε επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, λα πεξηνξίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή επηινγή θαη λα ακβιχλνπλ ηα θαηεζηεκέλα ηαμηθά πξνλφκηα ησλ «θιεξνλφκσλ». Απηφλ αθξηβψο ην ζηφρν είρε ην αίηεκα γηα εθδεκοθραηηζκό ηες αλώηαηες εθπαίδεσζες. Ασηό ήηαλ θαη ην κήλπκα ηνπ ζπλζήκαηνο «Φσκί, Παηδεία, Ειεπζεξία». Όπνην θαη λα ήηαλ ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, νπνηαδήπνηε θαη λα ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε δνκή ηεο φθεηιε πιένλ λα εκθαλίδεηαη αλνηθηή θαη δεκνθξαηηθή. Αθφκα θαη αλ ηα ηαμηθά πξνθξίκαηα είλαη αδχλαηνλ λα εμαθαληζζνχλ εληειψο, ε αθάζεθηε πνξεία ησλ θνηλσληψλ πξνο ηελ «αμηαθή πξφνδν» επέηαζζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φισλ ζηνπο κεραληζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο. Είλαη ινηπφλ εληειψο αμηνζεκείσην φηη, ζηηο κέξεο καο, ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ εθπαηδεσηηθή δηθαηοζύλε θαη ηοσς όροσς ηες εθπαηδεσηηθής επηιογής θαίλεηαη λα έρεη εθιείςεη εληειψο. Η δωρεάλ παηδεία, πνπ ήηαλ ε αλαγθαία ζεζκηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, εκθαλίδεηαη πιένλ σο παξσρεκέλν θαη αλαρξνληζηηθφ αίηεκα. Σηε ζέζε ηοσ «εθδεκοθραηηζκού» ηες εθπαίδεσζες εηζβάιιεη αθάζεθηα ε ηδέα ηοσ «εθζσγτροληζκού» ηες. Η ζχγρξνλε ηδέα ηεο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο εμνβειίδεη ηελ παιαηά ηδέα ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ηζφηεηαο. ην φλνκα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε εθπαίδεπζε ζα νξγαλσζεί ζε αγνξαία ηδησηηθή βάζε θαη κε αγνξαίεο πξνδηαγξαθέο. Αθφκα ινηπφλ θαη αλ παξακέλνπλ ηχπνο δεκφζηα, ηα ΑΕΙ «οθείιοσλ» λα ιεηηνπξγνχλ έιινγα θαη απνηειεζκαηηθά, ως εάλ ήζαλ ηδηωηηθά. Η ζπληαγή είλαη γλσζηή: γηα λα απνθεπρζνχλ πεξηηηέο θαη αλνξζνινγηθέο «ζπαηάιεο», θακία σπερεζία δελ επηηρέπεηαη πηα λα παρέτεηαη δίτως αληηθαηαβοιή. Ο τρήζηες είλαη απιφο πειάηες πνπ, φπσο φινη νη έιινγνη πειάηεοάηνκα, θαιείηαη λα πιεξψζεη αλάινγα κε ην αηοκηθό όθειος ζην νπνίν πξνζβιέπεη. ε απηφ αθξηβψο ζπλνςίδεηαη ε ζεσξία ηνπ αλζρώπηλοσ θεθαιαίοσ. Η πξφζβαζε ζηε γλψζε αθνξά πξσηίζησο ηνπο έιινγνπο ρξήζηεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία, ππφ ηνπο επλντθφηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Η εθπαηδεπηηθή απφθαζε είλαη ινηπφλ κηα πξνζσπηθή θαη κφλνλ ππφζεζε θαη, φπσο φιεο νη έιινγεο απνθάζεηο, ζα ιακβάλεηαη κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ην αηνκηθφ θφζηνο θαη ην πξνζδνθψκελν αηνκηθφ φθεινο. ηελ νπδέηεξε αγνξά, ην ζέκα ησλ «δηδάθηρωλ» είλαη παξαπιήζην κε ην ζέκα ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ή «αληηθαηαβνιψλ» φισλ ησλ άιισλ αγαζψλ ε ππεξεζηψλ. Καη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε φιεο ηηο άιιεο αγνξαίεο εηπκεγνξίεο, νη ηηκέο ηζνξξνπίαο είλαη εμ νξηζκνχ ζσζηέο, άξα θαη «δίθαηεο». Καλείο δελ ρξσζηά ηίπνηε ζε θαλέλαλ. Η αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ κπξνζηά ζηνπο φξνπο ηεο επηβίσζήο ηνπο ζα θξηζνχλ απφ ην χπαην αγνξαίν δηθαζηήξην. Απηή αθξηβψο είλαη ε ζχγρξνλε ζεοδηθία. Τπφ ηνπο φξνπο απηνχο, είλαη απνιχησο εχινγν λα ζεσξείηαη φηη ε εκκνλή ζηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο σο ζεκειηψδνπο δεκφζηνπ αγαζνχ έλλνκνπ είλαη «αληηδξαζηηθή» θαη παξσρεκέλε. Αθφκα θαη αλ είλαη πξνο ην παξφλ ζπκβνιηθά θαη πνιηηηθά δχζθνιν λα ηδησηηθνπνηεζεί θαη λα απνξπζκηζζεί ζην ζχλνιφ ηεο, ε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαιείηαη επεηγφλησο λα «πξνζαξκνζζεί» ζηα θειεχζκαηα ηεο αγνξάο. Καη, γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη φιεο ηηο αμηαθέο θαη ηδενινγηθέο παξσπίδεο πνπ ηελ θαζήισλαλ ζηα δεζκά κηαο «μεπεξαζκέλεο ηδενιεςίαο». Δελ είλαη ινηπφλ ηπραίν φηη, καδί κε ην ηέινο ηεο

7 ηζηνξίαο, αλαγγέιιεηαη ην ηέινο ηεο ηδενινγίαο, ην ηέινο ηεο πνιηηηθήο, ην ηέινο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ην ηέινο ησλ δεκφζησλ αγαζψλ. Η θνηλσλία καο δελ ρξεηάδεηαη αμίεο ή ηδέεο. Με ην ζχλδξνκν ΣΙΝΑ (: δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε), ε πνιηηεία παξαηηείηαη απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο λα απνθαζίδεη ε ίδηα κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ην ηη ζέιεη λα ζεσξεί πξφνδν. Εθεμήο, πξάγκαηη, ε πξφνδνο είλαη ζπλψλπκε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε αγνξαία απνξχζκηζε θαη ε απνξχζκηζε ζπλεπάγεηαη ηελ εμαθάληζε φισλ ησλ εμσαγνξαίσλ αμηαθψλ παξακέηξσλ. «Καιή» θαη «άμηα» γλψζε ηείλεη πηα λα ζεσξείηαη κφλνλ ε «τρήζηκε» γλψζε πνπ ζα επηθπξσζεί ίζσο αξγφηεξα ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο. Χο «άρξεζηα» ινηπφλ, φια ηα άιια, φιεο νη εζσηεξηθεπκέλεο θνηλσληθέο αμίεο --εζληθέο θαη νηθνπκεληθέο--, ε αιιειεγγχε, ε αδειθφηεηα, ην μεραζκέλν ηξίην ζπζηαηηθφ ηνπ επαλαζηαηηθνχ ηξίπηπρνπ, νη ζπκβνιηθέο αληαιιαγέο, νη ακνηβαηφηεηεο θαη ζπιινγηθφηεηεο, φ,ηη δειαδή ζπγθξνηνχζε ηνλ λεσηεξηθφ «πνιηηηζκφ» ηνπ Δηαθσηηζκνχ κπνξνχλ λα εμνβειηζηνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Με απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ην αηνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, νη «ρξήζηεο» θαη «πειάηεο» ηνπ πξέπεη λα πεηζζνχλ πσο ε παηδεία ηελ νπνία ζα επηιέμνπλ, θαη ζα πιερώζοσλ, δελ κπνξεί παξά λα είλαη ην πξναλάθξνπζκα ηεο αδπζψπεηεο αληαγσληζηηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία θαινχληαη λα επηδήζνπλ. Καη έηζη, ε ηδεαηά απηφλνκε παηδεία ζα αλαδεηρζεί ζε εηεξφλνκε εθπαίδεσζε. Μεηά απφ ηξεηο αηψλεο, ν εξγαιεηαθφο αηνκηθηζηηθφο σθειηκηζκφο θαίλεηαη λα επηθξαηεί δίρσο αληίπαιν. Η πανοσργία ηης ιζηορίας: ηο δημόζιο πανεπιζηήμιο ηόπος ανηίζηαζης Όκσο, ε ηζηνξία είλαη πάληα παλνχξγα θαη ε αριάδα έρεη πάληα πίζσ ηεο κηαλ νπξά. Σν δεκφζην παλεπηζηήκην είλαη ν θαηεμνρήλ ηφπνο αληίζηαζεο ζε απηέο ηηο εμειίμεηο. Καη γηʼ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζπγθεληξψλεη ηνπο κχδξνπο ησλ δεισηψλ ηεο «πνιηηηθήο νξζφηεηαο». Παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αλεπάξθεηέο ηνπ, παξά ηηο αληηθάζεηο θαη ηηο εθηξνπέο ηνπ, παξέρεη αθφκα ηε δπλαηφηεηα ζε εθείλνπο πνπ θνηηνχλ λα ζθέπηνληαη θξηηηθά, λα αλαζηνράδνληαη δεκηνπξγηθά θαη λα αληηπαξαηίζεληαη δπλακηθά ζηηο επίζεκεο δνμαζίεο, βεβαηφηεηεο θαη νξζνδνμίεο, ζηηο νπνίεο ίζσο λα κελ πηζηεχνπλ νχηε θαλ απηνί πνπ ηηο εθζηνκίδνπλ. Καη απηφο είλαη ίζσο ν βαζχηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε επηβίσζε ησλ δεκφζησλ ΑΕΙ είλαη δήηεκα πνπ δελ αθνξά κφλν ηα ίδηα, ηνπο «πειάηεο» ηνπο, ηελ νηθνλνκία, ηνπο φξνπο παξαγσγήο ηεο γλψζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε σο ρσξηζηφ θνηλσληθφ ππνζχζηεκα. Αθνξά ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο θαη ηηο αμηαθέο θαη θνζκνζεσξεηηθέο ηεο πξνδηαγξαθέο. Αλ ην βξαρππξφζεζκν θνηλφ καο κέιινλ ζα δηαγξαθεί κέζα απφ οηθολοκηθές θαη ποιηηηθές απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εξήκελ ησλ πνιηηψλ, νη καθξνπξφζεζκεο ποιηηηζηηθές πξννπηηθέο ησλ θνηλσληψλ καο ζπλαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ππφγεηνπο θαη χπνπινπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ αηνκηθψλ πξννπηηθψλ θαη θαληαζηψζεσλ. Καη είλαη γεγνλφο φηη νη πνιχηηκεο θαη αλαληηθαηάζηαηεο θαληαζηψζεηο γηα ηελ αμηαθή πξσηνθαζεδξία ηνπ ζπιινγηθνχ ελάληηα ζην αηνκηθφ δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ παξά κφλν ζηνπο θφιπνπο ελφο ηδενινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ παξακέλεη αθφκα αλνηθηφ ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ ίδησλ ηνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ.

8 Καη απηή αθξηβψο είλαη ε πςειφηεξε, ίζσο, ππεξεζία πνπ θαιείηαη λα πξνθέξεη ην δεκφζην παλεπηζηήκην. Θα πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη ην δεκφζην παλεπηζηήκην δελ είλαη κφλν παλεπηζηήκηο. Είλαη επίζεο θαη δεκόζηο. Καη, επεηδή αθξηβψο είλαη δεκφζην, εθθξάδεη ηελ θνηλσλία, ηνλ «δήκν» πνπ θαιείηαη λα νκνγελνπνηήζεη θαη λα εθπαηδεχζεη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε πνιηηεία αλέζεζε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε λα ζθέπηεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα. Με απηή ηελ έλλνηα, ε ιαϊθή θσρηαρτία θαη ε παλεπηζηεκηαθή ασηολοκία είλαη δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο: ππάξρνπλ γηα λα κπνξεί λα πξνηάζζνληαη ελάληηα ζε νηηδήπνηε απεηιεί ηελ απηνηέιεηα ησλ απηνζεζπηδφκελσλ ηζηνξηθψλ ζπιινγηθψλ νληνηήησλ. Καη απηφο είλαη ν βαζχηεξνο ιφγνο γηα ην νπνίν ε παξαγσγή θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ ηδεψλ ησλ αμηψλ θαη ηεο γλψζεο νθείιεη λα παξακείλεη αλαπαιινηξίσην δεκφζην αγαζφ. Έηζη θαη κφλν κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί ε ζπιινγηθή θνηλσληθή απηνγλσζία, έηζη θαη κφλν φινη, λένη θαη πξεζβχηεξνη, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ληψζνπλ ειεχζεξνη φρη κφλν λα πάξνπλ ηε κνίξα ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο αιιά θαη λα ζθέθηνληαη γχξσ απφ ην λφεκά ηεο θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία. *Ο Κωλζηαληίλος Τζοσθαιάς είλαη οκόηηκος θαζεγεηής ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ Το άρζρο είλαη θείκελο οκηιίας ποσ εθθωλήζεθε ζηο Παλεπηζηήκηο Αζελώλ, ζε εκερίδα ποσ οργαλώζεθε σπό ηελ αηγίδα ηες Σσλόδοσ ηωλ Πρσηάλεωλ ηελ 7ε Ιοσλίοσ 2011, κε οκηιεηές ηολ Κ. Τζοσθαιά θαη ηολ Ση. Πεζκαδόγιοσ.

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ζπζηήκαηνο ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ, ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξεκαηηζηηθώλ επελδύζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππʼ

ζπζηήκαηνο ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ, ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξεκαηηζηηθώλ επελδύζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππʼ MAURICE ALLAIS, ΒΡΑΒΔΙΟ ΝΟΜΠΔΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Διιάδα, παγθνζκηνπνίεζε θαη πνιηηηθή ησλ Βξπμειιώλ http://www.paron.gr/v3/articles/digital/2009-09-06/pdf/26.pdf ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ Η παγθνζκηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τγεία & Ππόλητη. Πάλσ από 500.000 ρηιηάδεο Έιιελεο πάζρνπλ από Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, κε ηα 2/3 ησλ παζρόλησλ λα κελ ην γλσξίδνπλ.

Τγεία & Ππόλητη. Πάλσ από 500.000 ρηιηάδεο Έιιελεο πάζρνπλ από Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, κε ηα 2/3 ησλ παζρόλησλ λα κελ ην γλσξίδνπλ. Τγεία & Ππόλητη Πάλσ από 500.000 ρηιηάδεο Έιιελεο πάζρνπλ από Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, κε ηα 2/3 ησλ παζρόλησλ λα κελ ην γλσξίδνπλ. Σξεηο ζηνπο δέθα ελήιηθεο πνπ δνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

KANTZOS MEMBERS CLUB

KANTZOS MEMBERS CLUB KANTZOS MEMBERS CLUB Όροι σσμμετοτής: 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Σν Πξφγξακκα KANTZOS Members Club είλαη έλα πξφγξακκα αληακνηβήο ζηαζεξψλ πειαηψλ ηεο Εηαηξείαο "Kantzos A.G.N Travel" γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου Παξνπζίαζε ηεο ΠΔΜ ζηελ Ζκεξίδα Γέθςπα μεηαξύ πολιηιζμών: ηο επάγγελμα ηος μεηαθπαζηή, ε νπνία δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17.10.12 κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηάθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ www.pwc.com Γιαγωνιζμόρ για ηην παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εηοιμαζία μελέηηρ για ζηπαηηγικό και επισειπηζιακό ζσεδιαζμό για ηο ΡΙΚ. Παπαδοηέο 3 Έκθεζη σεδίος Γπάζηρ για ηην Τλοποίηζη ηος ηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα