Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία"

Transcript

1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Δπάγγεινο Κ. Καξγηψηεο Καβάια 2011

2 Πεξίιεςε Απηή ε πηπρηαθή έρεη σο αληηθείκελν ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα θαη ηελ εξκελεία ηνπο, δειαδή πξαγκαηεχεηαη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην πξψην ζηάδην δειαδή ηελ απφθηεζε ηνπο εψο θαη ην ηειηθφ ην νπνίν είλαη ε εξκελεία ηνπο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. ηελ αξρή ζα δνχκε ηη είλαη ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα, πνηα είδε ζεηζκηθψλ ππάξρνπλ, ηη ζεκαίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ππεδάθνπο, πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ παξαγσγή πδξνγνλαλζξαθψλ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ απηά λα απνθηεζνχλ είηε ζηε ζηεξηά, είηε ζηε ζάιαζζα. ηελ ζπλέρεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ εξκελεία ησλ ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ εξκελεπηή θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηηο ζεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο απηψλ. Σέινο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ εξκελείαο ην νπνίν ζηελ πεξίπησζή καο πξνζθέξεηαη κελ δσξεάλ αιιά έρεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ηα αληίζηνηρα εκπνξηθά ινγηζκηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κε αιεζηλά ζεηζκηθά δεδνκέλα ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχκε ζε θάζε πεξίπησζε. Ο ζηφρνο ηεο πηπρηαθήο είλαη κηα γεληθή εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζηα ζεηζκηθά δεδνκέλα θαη ζηελ ζεσξία γχξσ απφ ηελ εξκελεία ηνπο ψζηε λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη επθνιφηεξα, θαη κε παξαδείγκαηα ζηελ πξάμε, ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εξκελεία ηνπο

3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπραξηζηίεο 3 Δηζαγσγή 4 Κεθάιαην 1 ν Ση είλαη ηα εηζκηθά Γεδνκέλα Υξήζε εηζκηθψλ Γεδνκέλσλ Απφθηεζε εηζκηθψλ Γεδνκέλσλ.11 Κεθάιαην 2 ν Δξκελεία ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ χλδεζε πεγαδηψλ Σν ζπλζεηηθφ ζεηζκνγξάθεκα Σν Καηαθφξπθν εηζκηθφ Πξνθίι ή ΚΠ Δξκελεία ηαζκνχ Δξγαζίαο Ηθαλφηεηεο απεηθφληζεο Υεηξνθίλεηε ζπιινγή νξηδφλησλ Απηφκαηνη εληνπηζηέο Ηδηφηεηεο Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ Μεηαηξνπή βάζνπο Αξρέο ησλ κεζφδσλ θαηαθφξπθεο έθηαζεο Υξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηαρχηεηαο ηνπ πεγαδηνχ Υξήζε ησλ ζεηζκηθψλ ηαρπηήησλ Πιεπξηθέο κεηαβνιέο..45 Κεθάιαην 3 ν Υξήζε ινγηζκηθνχ εξκελείαο ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ Οη ηνηρεηψδεηο Λεηηνπξγίεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ηήζηκν κηαο Νέαο Δπηζθφπεζεο Αλάιπζε Ηδηνηήησλ Αλίρλεπζε & Οπηηθή Αλαπαξάζηαζε Φσηεηλνχ εκείνπ Φαζκαηηθή Απνζχλζεζε Γηαγξάκκαηα Ηδηφηεηα έλαληη Ηδηφηεηαο Cross-Plot Ηδηφηεηα έλαληη Καηαγξαθήο Cross-plot Δληνπηζκφο Οξηδφλησλ Δπεμεξγαζία 3D νξίδνληα Μεηαηξνπή Υξφλνπ-Βάζνπο χλδεζε Πεγαδηνχ κε εηζκηθά Καηεχζπλζε Κιίζεο Ηδηφηεηεο Κιίζεο Ηδηφηεηεο Καηεχζπλζεο Κιίζεο Φίιηξν Γηάκεζνπ Καηεχζπλζεο Κιίζεο Απνζήθεπζε/Δπαλαθνξά Δξγαζίαο.70 Βηβιηνγξαθία

4 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηψ ζεξκά ηνπο Καζεγεηέο ηνπ ηκήκαηφο κνπ γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φια απηά ηα ρξφληα θαη νη νπνίεο απνηεινχλ γεξά εθφδηα γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο πνξείαο κνπ ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο φζν θαη ηεο πξνζσπηθήο. Δπίζεο επραξηζηψ ηνλ Καζεγεηή κνπ θ. Καξγηψηε Δπάγγειν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ην νπνίν επηζπκνχζα. Σέινο, επραξηζηψ ηελ κεηέξα θαη ηελ αδεξθή κνπ γηα ηελ εζηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημαλ ζηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ κνπ

5 Δηζαγσγή Καηά ηελ αλαδήηεζε πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ ζε κηα πεξηνρή κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε χπαξμε επηθαλεηαθψλ ελδείμεσλ νη νπνίεο λα νθείινληαη ζηελ παξνπζία πδξνγνλαλζξαθψλ ζην ππέδαθνο, φπσο εθηεηακέλε γπκλή επηθάλεηα φπνπ δελ παξαηεξείηαη βιάζηεζε, χπαξμε πεγψλ αικπξψλ ή ζεηνχρσλ ζεξκψλ πδάησλ, παξαηεξνχκελα εμεξρφκελα αέξηα απφ ην ππέδαθνο ηα νπνία ζπρλά απνηεινχλ ζνβαξή εμσηεξηθή εθδήισζε πεηξειατθνχ θνηηάζκαηνο, ε χπαξμε ηιπσδψλ ή βνξβνξσδψλ εθαηζηείσλ θαη αλαβιχζεηο πεηξειαίνπ ή πίζζαο πνπ απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε επηθαλεηαθή εθδήισζε χπαξμεο θνηηάζκαηνο αιιά δελ δχλαηαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα επί ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο θνηηάζκαηνο. Γηα λα βξεζνχλ φκσο ζπγθεληξψζεηο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ή γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή παξαγσγή, φηαλ απηέο βξεζνχλ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί ε γεσινγία ηνπ ππεδάθνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη ραξηνγξάθεζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ππεδάθνπο ψζηε λα βξεζνχλ δνκέο φπνπ ελδέρεηαη λα είλαη παγηδεπκέλα πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, ή ραξηνγξάθεζε ξεγκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη εκπφδηα γηα ηελ ξνή ηνπ πεηξειαίνπ ζε έλα πεδίν παξαγσγήο. Δπίζεο βνεζάεη πνιχ ε χπαξμε ελφο ράξηε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηακηεπηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πάρνο θαη ην πνξψδεο ηνπ, ελ κέξεη γηα λα ππνινγηζηεί ν φγθνο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ ίζσο λα ππάξρεη ζε κία δεδνκέλε παγίδα, θαη ελ κέξεη γηα λα ζρεδηαζηεί ν θαιχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εμαρζεί ην πεηξέιαην ή ην θπζηθφ αέξην απφ ην έδαθνο. Θα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν λα γλσξίδνπκε πνπ είλαη παξφληα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην ζην ππέδαθνο, γηα λα κεηψζνπκε ηνλ θίλδπλν δηάηξεζεο ελφο απνηπρεκέλνπ εμεξεπλεηηθνχ πεγαδηνχ, ή αθφκε θαη γηα λα αθνινπζεζεί ε πνξεία κε ηελ νπνία ην πεηξέιαην ξέεη δηακέζνπ ηνπ ηακηεπηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ψζηε λα βεβαησζεί φηη δελ ζα κείλεη πίζσ ζην έδαθνο πεξηζζφηεξν απφ φζν κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε. Θα ήηαλ ηδαληθφ λα κπνξνχκε λα πάξνπκε φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φζν θηελφηεξα γίλεηαη, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη ηε ρξήζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ γεσηξήζεσλ. Έλαο παξαδνζηαθφο ηξφπνο θαηαλφεζεο ηνπ ππεδάθνπο είλαη απφ ηε γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηελ επηθάλεηα. ε πνιινχο ηνκείο, σζηφζν, ε δηάξζξσζε θαη ε ζηξσκαηνγξαθία ζε βάζνο ρηιηάδσλ πνδηψλ δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ απφ ηε γεσινγηθή παξαηήξεζε ζηελ επηθάλεηα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε γεσινγηθή γλψζε εμαξηάηαη απφ ηηο γεσηξήζεηο γηαηί δίλνπλ πνιχ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζηα ζεκεία ηνπ ράξηε ζηα νπνία γίλνληαη. Οη γεσθπζηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο, είηε ζηελ παξεκβνιή αλάκεζα ζε απηά ηα ζεκεία ειέγρνπ, είηε ζηελ πξνέθηαζε καθξηά απφ απηά, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ έρνπλ γίλεη γεσηξήζεηο. Παξφιν πνπ έρεη γίλεη κεξηθή ρξήζε καγλεηηθψλ θαη βαξπηηθψλ παξαηεξήζεσλ, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε κεηαβνιέο ζηελ ππθλφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο θαη ζην καγλεηηζκφ αληίζηνηρα, ε ζεηζκηθή κέζνδνο είλαη εθείλε πνπ είλαη καθξάλ ε πην ρξεζηκνπνηνχκελε γεσθπζηθή ηερληθή γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ππεδάθνπο. Ζ ιεηηνπξγία έρεη σο εμήο, ερεηηθά θχκαηα ρακειήο ζπρλφηεηαο παξάγνληαη ζηελ επηθάλεηα απφ κία πεγή πςειήο ελέξγεηαο, γηα παξάδεηγκα κε κηα κηθξή έθξεμε, ηα νπνία ηαμηδεχνπλ πξνο ηα θάησ δηακέζνπ ηεο γεο, θαη αληαλαθιψληαη πίζσ απφ ηηο θνξπθέο θαη ηηο βάζεηο ησλ επηπέδσλ ησλ πεηξσκάησλ, φπνπ ππάξρεη θάπνηα κεηαβνιή ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεηξψκαηνο, θαη έπεηηα ν αληαλαθιψκελνο ήρνο ηαμηδεχεη πίζσ ζηελ επηθάλεηα θαη θαηαγξάθεηαη απφ δέθηεο πνπ κνηάδνπλ κε κηθξφθσλα. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηαμηδέςεη ν ήρνο απφ ηελ πεγή κέρξη ηελ αλαθινχζα επηθάλεηα θαη πίζσ ζηελ επηθάλεηα, καο πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ην βάζνο πνπ βξίζθεηαη απηή, θαη ε δχλακε κε ηελ νπνία επηζηξέθεη ην αλαθιψκελν ζήκα καο πιεξνθνξεί γηα ηε κεηαβνιή ζηηο - 4 -

6 ηδηφηεηεο ηνπ πεηξψκαηνο ζε νιφθιεξε ηελ δηάηαμε. Με παξφκνην ηξφπν κπνξεί λα καο πιεξνθνξήζεη ην βαζχκεηξν ελφο πινίνπ γηα ην βάζνο ηνπ λεξνχ θαη αλ ν βπζφο απνηειείηαη απφ καιαθή ιάζπε ή είλαη ζθιεξφ πέηξσκα. Σα ζεηζκηθά δεδνκέλα αξρηθά απνθηήζεθαλ θαηά κήθνο επζεηψλ γξακκψλ θαη έηζη νλνκάζηεθαλ δπζδηάζηαηα ζεηζκηθά. Δμαπνιχνληαο έλαλ αξηζκφ γξακκψλ ζε φιε ηελ έθηαζε κίαο πεξηνρήο απνθηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηαδφληνπζαλ γηα λα γίλεη έλαο ράξηεο, κηα δηαδηθαζία ε νπνία είλαη αλάινγε κε ηελ δεκηνπξγία ελφο βαζπκεηξηθνχ ράξηε απφ ηα βαζχκεηξα θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ελφο αξηζκνχ πινίσλ. Έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη ππάξρνπλ κεγάια πιενλεθηήκαηα ζηελ απφθηεζε πνιχ θνληηλψλ δεδνκέλσλ ζην ρψξν, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο αξηζκφο παξάιιεισλ επζεηψλ πνιχ θνληά καδί. Αληί λα πξέπεη λα γίλεηαη παξεκβνιή αλάκεζα ζε αξαηέο δπζδηάζηαηεο γξακκέο, ην απνηέιεζκα είλαη πνιχ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην ππέδαθνο ζε έλα ηξηζδηάζηαην θχβν, κε ρ θαη ς θαηεπζχλζεηο νξηδφληηα ζε κηα επηθάλεηα θαη ε δ θαηεχζπλζε, ε νπνία εθθξάδεη ρξφλν αληαλάθιαζεο θαη φρη κνλάδεο απφζηαζεο, θάζεηα πξνο ηα θάησ. Απηά ηα δεδνκέλα νλνκάδνληαη ηξηζδηάζηαηα ζεηζκηθά δεδνκέλα. Απηά ηα δεδνκέλα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ δέθηε, θαηαρσξνχληαη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη κε θαηάιιεια ινγηζκηθά ππφθεηληαη ζε δηάθνξεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο κε ηηο πην βαζηθέο λα είλαη ε απνζπλέιημε, ε αλάιπζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ε θαλνληθή δηφξζσζε, ην ζηνίβαγκα, ε κεηαλάζηεπζε, ηα πνιιαπιάζηα θαη ηα εμαγφκελα ζεηζκηθά. Αθνχ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα θνξηψλνληαη ζε έλα ζηαζκφ εξγαζίαο γηα εξκελεία απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Οη ζηαζκνί εξγαζίαο είλαη ηζρπξνί ππνινγηζηέο κε δηπιή νζφλε πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξκελεπηή λα βιέπεη ζηε κηα ηελ θάζεηε ηνκή θαη ζηελ άιιε ηνλ ράξηε. Σν πξψην βήκα εξκελείαο είλαη ε ζχλδεζε ησλ ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ηνπ πεγαδηνχ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ζεκαληηθέο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλνληαη νη αλαθιαζηήξεο. Έπεηηα επηιέγνληαη νη θχξηνη αλαθιαζηήξεο θαη απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ραξηνγξαθείηαη ην πεδίν έξεπλαο θαη ζθηαγξαθνχληαη πηζαλέο ζηξσκαηνγξαθηθέο ή δνκηθέο παγίδεο. Μηα πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο εζσηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηακηεπηήξα. Σειεπηαία νη εξκελεπηέο πξνηηκνχλ λα βιέπνπλ ηα δεδνκέλα σο απφξξνηα ηεο αθνπζηηθήο αληίζηαζεο θαη φρη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θπκαηίνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αληηζηξνθή ησλ ζεηζκηθψλ, κηα δηαδηθαζία ε νπνία απνκαθξχλεη ηελ επίδξαζε ησλ θπκαηίσλ θαη αλαπαξηζηά ηα δεδνκέλα κε βαξπζήκαλην γεσινγηθφ ηξφπν, δειαδή ζαλ αλαπαξάζηαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πεηξψκαηνο. Μφιηο ε εξκελεία νινθιεξσζεί ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, νη εξκελεπκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε βάζνο γηα ρξήζε ζην γεσινγηθφ θαη ην κεραληθφ κνληέιν. Ζ κεηαηξνπή βάζνπο απαηηεί εθ λένπ ηε γλψζε ηεο ζεηζκηθήο ηαρχηεηαο θαη νη ηπρφλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, ηφζν πιεπξηθέο φζν θαη θαηαθφξπθεο, κπνξεί λα είλαη παξνχζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα κεηαηξνπή ηνπ βάζνπο, εθ ησλ νπνίσλ κηα απιή είλαη λα εμαρζνχλ ζεηζκηθέο ηαρχηεηεο δηαζηήκαηνο γηα κηα ζεηξά βαζηθψλ δηαζηεκάησλ θαη έπεηηα λα ππνινγηζηεί ην πάρνο γηα θάζε δηάζηεκα πξηλ ηελ άζξνηζή ηνπο. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηαρχηεηαο βαζηζκέλε ζηηο ηαρχηεηεο ζηνίβαο. ε πεξηνρέο φκσο πεξίπινθεο γεσινγίαο απαηηνχληαη θαη πην πεξίπινθεο κέζνδνη νη νπνίεο φκσο θη απηέο κπνξεί λα δψζνπλ κεγάιεο αληηθάζεηο αλάκεζα ζην ππνινγηζκέλν θαη ην πξαγκαηηθφ βάζνο

7 Κεθάιαην 1 ν 1.1 Ση είλαη ηα εηζκηθά Γεδνκέλα Ζ πην απιή δπλαηή ζεηζκηθή κέηξεζε ζα ήηαλ ε κνλνδηάζηαηε κέηξεζε ζεκείνπ κε κία κφλν πεγή ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο βνιή, απφ ηηο κέξεο πνπ ηα εθξεθηηθά ήηαλ νη πην ζπλεζηζκέλεο πεγέο, θαη έλαλ δέθηε, θαη ηα δχν λα βξίζθνληαη ζην ίδην κέξνο. Σα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα απεηθνληζηνχλ σο έλα ζεηζκηθφ ίρλνο, ην νπνίν είλαη απιά κηα γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο πξνο ην ρξφλν ηαμηδηνχ, εκθαληδφκελν κε ηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ λα είλαη θάζεηα πξνο ηα θάησ. Οη αλαθιψζεο επηθάλεηεο ζα ήηαλ νξαηέο σο αλαηαξαρέο ίρλνπο πάλσ απφ ηε ζηάζκε ζνξχβνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. Πνιχ πην ρξήζηκε είλαη κία δπζδηάζηαηε κέηξεζε, κε πεγέο θαη δέθηεο ηνπνζεηεκέλνπο θαηά κήθνο κίαο επζείαο γξακκήο πάλσ ζηελ επηθάλεηα θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ πηζαλφ λα επηηεπρζεί επαλαιακβάλνληαο ηελ κνλνδηάζηαηε καο κέηξεζε ζε κία ζεηξά ζέζεσλ θαηά κήθνο κίαο γξακκήο. ηελ πξάμε, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιινί δέθηεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα θαηά κήθνο κίαο γξακκήο, θαη φινη θαηαγξάθνπλ ην ζήκα απφ κία ζεηξά απφ ζεκεία πεγέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξνχκε λα εμάγνπκε φια ηα ίρλε πνπ έρνπλ ην ίδην κέζν ζεκείν αληηζηάζκηζεο κεηαμχ πεγήο θαη δέθηε. Απηφ είλαη έλα θνηλφ κέζν ζεκείν ζπιινγήο. Σα ίρλε πνπ βξίζθνληαη ζε κία ζπιινγή κέζσλ ζεκείσλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ καδί(λα ζηνηβαρηνχλ) εάλ ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ κε αληηζηάζκηζε, αξρηθά δηνξζσζεί. Απηφ θαιείηαη θαλνληθή δηφξζσζε κεηαηφπηζεο. Σν ζηνηβαγκέλν ίρλνο είλαη φπσο ζα ήηαλ γηα κηα κνλνδηάζηαηε παξαηήξεζε, κε ηαπηφρξνλε πεγή θαη δέθηε, αιιά κε πην βειηησκέλν ην ιφγν ηνπ ζήκαηνο πξνο ην ζφξπβν. Απηά ηα ζήκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζαλ κηα ζεηζκηθή ηνκή, ζηελ νπνία θάζε ίρλνο ραξάζζεηαη θάζεηα θάησ απφ ην θαηάιιειν επηθαλεηαθφ ζεκείν ηεο αληίζηνηρεο κνλνδηάζηαηεο παξαηήξεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ίρλνπο βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ βνιψλ θαη ησλ δεθηψλ, αιιά πξέπεη λα είλαη 12,5 ή 25 κέηξα γηα κηα ηππηθή έθζεζε. Ζ ζεηζκηθή ηνκή ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε είλαη κηα εγθάξζηα ηνκή ζηε Γε, φκσο πξέπεη λα ζεκεησζνχλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Πξψηνλ, ν θάζεηνο άμνλαο δελ είλαη ην βάζνο αιιά ν ρξφλνο πνπ έθαλαλ ηα ζεηζκηθά θχκαηα κέρξη ηελ αλαθιψζα επηθάλεηα θαη έπεηηα λα γπξίζνπλ πίζσ μαλά. Γεχηεξνλ, ην πξαγκαηηθφ ζεκείν αλάθιαζεο ζην ππέδαθνο δελ βξίζθεηαη απαξαίηεηα θάησ απφ ην ζεκείν αλίρλεπζεο, εάλ νη αλαθιψζεο επηθάλεηεο έρνπλ θιίζε. Μπνξεί λα επαλαηνπνζεηεζεί ε αλάθιαζε ζην ζσζηφ ζεκείν αλίρλεπζεο έηζη ψζηε ε εγθάξζηα ηνκή λα είλαη πην θνληά ζηελ αιεζηλή δνκή ηνπ ππεδάθνπο, θάηη φκσο πνπ δελ είλαη πάληα εθηθηφ. Σξίηνλ, κηα επηθάλεηα ηνπ ππεδάθνπο, γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα αλάθιαζε, πξέπεη ζε απηή λα ππάξρεη κηα αιιαγή ζην κέγεζνο πνπ ιέγεηαη αθνπζηηθή αληίζηαζε, ε νπνία είλαη πξντφλ ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο ζεηζκηθήο ηαρχηεηαο ζην εμεηαδφκελν ζηξψκα, έηζη ινηπφλ δελ είλαη απαξαίηεηα νξαηέο φιεο νη δηεπαθέο γεσινγηθήο ζεκαζίαο ζηα ζεηζκηθά δεδνκέλα. Ζ ζεηζκηθή ηαρχηεηα είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα ζεηζκηθά θχκαηα ηαμηδεχνπλ δηακέζνπ ηνπ ζρεκαηηζκνχ. Σέηαξηνλ, ε θάζεηε αλάιπζε ηεο ηνκήο είλαη πηζαλφλ λα είλαη θαιχηεξα ζηα 5ms, παξ 'φια απηά ε δπζδηάζηαηε ηνκή δίλεη ζεκαληηθή επίγλσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ππεδάθνπο. Παξφιν πνπ δελ απνθηψληαη απαξαίηεηα κε απηφ ηνλ ηξφπν, κηα απιή ζθέςε ηνπ πσο είλαη ηα ηξηζδηάζηαηα ζεηζκηθά δεδνκέλα, είλαη κηα ζεηξά πνιχ θνληηλψλ παξάιιεισλ - 6 -

8 ηνκψλ.ο ρψξνο αλάκεζα ζε απηέο ηηο ηνκέο κπνξεί λα είλαη ην ίδην 12.5 ή 25 κέηξα φπσο ζηνλ ηππηθφ ρψξν ίρλνπο κεηαμχ θάζε ηνκήο. Απφ ηελ θάιπςε κε ηξηζδηάζηαηα ζεηζκηθά πξνθχπηνπλ δχν νθέιε. Πξψηνλ, ε δηφξζσζε γηα πιεπξηθέο κεηαπηψζεηο ησλ ζεκείσλ αλάθιαζεο ζε 3-Γ αληί ζε 2-Γ παξάγεη θαιχηεξε εηθφλα ηνπ ππεδάθνπο. Γεχηεξνλ, ε πνιχ ππθλή θάιπςε κε δεδνκέλα θαζηζηά επθνιφηεξε θαη ιηγφηεξν δηθνξνχκελε ηελ αθνινπζία δνκηθψλ ή ζηξσκαηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο πξνο ραξηνγξάθεζε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κηαο ζεηζκηθήο ηνκήο ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα ζεκεία αλάθιαζεο είλαη πιαγίσο κεηαηνπηζκέλα ζε ζρέζε κε ηηο ηνπνζεζίεο ησλ πνκπνδεθηψλ ζηελ επηθάλεηα, ιέγεηαη ζεηζκηθή κεηαλάζηεπζε. ε κηα δπζδηάζηαηε ηνκή, ππνζέηνπκε φηη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θαηάζηαζε κεδεληθήο-θιίζεο, φπσο π.ρ. κε ηελ πεγή θαη ηνλ δέθηε ηαπηφρξνλα θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη θακία θιίζε κεηαμχ ηνπο. Γηα κεδεληθή-θιίζε, ε αλαθιψκελε αθηίλα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ πνξεία ηεο αθηίλαο πξφζπησζεο πξνο ην θάηνπηξν, έηζη ψζηε ε γσλία πξφζπησζεο ζην επίπεδν ηεο αλαθιψζαο λα είλαη 90 ν. Σα ζεκεία αλάθιαζεο φρη κφλν δελ είλαη αθξηβψο θάησ απφ ην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο φπνπ είλαη ν θεθιηκέλνο νξίδνληαο, αιιά γηα κεξηθέο ζέζεηο ηεο επηθάλεηαο ίζσο λα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλαθιάζεηο απφ ηνλ νξίδνληα, θαη γηα άιιεο ζέζεηο ηεο επηθάλεηαο ίζσο λα κελ ιακβάλνληαη θαζφινπ αλαθιάζεηο. Ζ απεηθφληζε πνπ παξάγεηαη ραξάδνληαο ηα ζεηζκηθά ίρλε θάζεηα θάησ απφ ηα ζεκεία ηεο επηθάλεηαο ζα είλαη δχζθνιν λα εξκελεπζεί κε νπνηαδήπνηε ιεπηνκεξή έλλνηα. Απηφ ην πξφβιεκα ιχλεηαη κε έλα ζηάδην επεμεξγαζίαο πνπ θαιείηαη κεηαλάζηεπζε, ε νπνία επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο αλαθιψζεο επηθάλεηεο ζηελ ζσζηή ηνπο ζέζε ζην ρψξν. Ζ αλαθιψζα επηθάλεηα αληαλαθιά νπνηαδήπνηε πξνζπίπηνπζα αθηίλα θαηεπζείαλ πίζσ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο απφ ηελ νπνία ήξζε. Δάλ κία ζεηζκηθή γξακκή ξηρηεί πάλσ απφ κηα ηέηνηα αλαθιψζα επηθάλεηα, απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ σο ππεξβνιή. Έηζη πξνηείλεηαη κία κέζνδνο κεηαλάζηεπζεο σο εμήο. Γηα λα βξείηε ην πιάηνο ζε έλα ζεκείν Α ζην ηκήκα κεηαλάζηεπζεο, ε ππεξβνιή πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκείν δηαζθνξπηζηή ζην ζεκείν Α βξίζθεηαη επάλσ ζην ηκήκα. ε φπνην ζεκείν δηαζρίδεη έλα ίρλνο, ε ηηκή ηνπ πιάηνπο ζεκεηψλεηαη. Σν άζξνηζκα απηψλ ησλ πιαηψλ δίλεη ην πιάηνο ζην ζεκείν Α ζην ηκήκα κεηαλάζηεπζεο. Φπζηθά, νη ηηκέο ησλ πιαηψλ θαηά ηελ άζξνηζε δελ ζρεηίδνληαη φιεο πξαγκαηηθά κε ηνλ δηαζθνξπηζηή ζην ζεκείν Α, σζηφζν, εάλ ππάξρνπλ αξθεηά ίρλε, ε ελέξγεηα πνπ ιακβάλεηαη απφ άιινπο δηαζθνξπηζηέο ζα έρεη ηελ ηάζε λα εμνπδεηεξσζεί, ελψ ε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηηθά αθηηλνβνιείηαη απφ ην ζεκείν Α ζα πξνζηίζεηαη επάλσ ζηε θάζε θαηά κήθνο ηεο θακπχιεο. Ζ δπζθνιία κε κία ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη φηη επαλαπξνζδηνξίδεη ηα δεδνκέλα κφλν εληφο ηνπ ζεηζκηθνχ ηκήκαηνο. Δάλ ηα δεδνκέλα απνθηήζεθαλ θαηά κήθνο κίαο ζεηζκηθήο γξακκήο πξνο ηελ θαηεθνξηθή θαηεχζπλζε, ηφηε ε δηαδηθαζία ζα δνχιεπε αξθεηά θαιά. Δάλ, σζηφζν, απνθηεζνχλ ηα δεδνκέλα θαηά κήθνο κίαο γξακκήο ζηελ θαηεχζπλζε θξνχζεο, δελ ζα δψζεη ζσζηά απνηειέζκαηα. Δάλ έρνπκε κία δνκή 2.5-Γ, δειαδή κία ηξηζδηάζηαηε δνκή ζηελ νπνία ην θαηεθνξηθφ ηκήκα είλαη ην ίδην ζε φια ηα ζεκεία θαηά κήθνο ηεο δνκήο, ηφηε ζην ηκήκα θξνχζεο φια ηα ζεκεία αλάθιαζεο ζα είλαη νξηδφληηα, θαη ε δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο δελ ζα ηα επαλαηνπνζεηήζεη θαζφινπ. Μεηά απφ ηελ κεηαλάζηεπζε, ηα θαηεθνξηθά ηκήκαηα θαη ηα ηκήκαηα θξνχζεο σο εθ ηνχηνπ δελ ζα ελψλνληαη ζηελ ηνκή ηνπο. Απηφ θάλεη ηελ εξκελεία ελφο ζηελνχ πιέγκαηνο απφ δπζδηάζηαηεο γξακκέο πάλσ ζε - 7 -

9 κία ζχλζεηε δνκή, πνιχ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηδηαίηεξα εθφζνλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ηνπηθέο θαηεθνξηθέο θαηεπζχλζεηο θαη θαηεπζχλζεηο θξνχζεο ζα αιιάδνπλ ζε νιφθιεξε ηε δνκή. ε γεληθέο γξακκέο, θάπνηεο απφ ηηο αλαθιάζεηο, ζε νπνηαδήπνηε ζεηζκηθή γξακκή, ζα έξζνπλ απφ ππφγεηα ζεκεία ηα νπνία δελ βξίζθνληαη αθξηβψο θάησ απφ ηε γξακκή, θαη νη αλαθιάζεηο κεηαλάζηεπζεο ζα δίλνπλ παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα ζαλ λα αλήθνπλ πξαγκαηηθά ζην επίπεδν θαηαθφξπθα θάησ απφ ηελ γξακκή. ε κία ζεηζκηθήο γξακκή ε νπνία ξίρλεηαη ινμά θαηά κήθνο κίαο πιαγηάο, ηα ζεκεία αλάθιαζεο βξίζθνληαη εθηφο ζχλδεζεο απφ έλα πνζφ ην νπνίν πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ηνπηθή θαηεθνξηθή πνξεία, αιιά είλαη ηππηθά 250 κέηξα. Δάλ δνχκε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ πάλσ ζε απηή ηε γξακκή ην φπνην είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε κία πεγήο εμεξεχλεζεο (γηα παξάδεηγκα έλα κηθξφ ζθάικα ή κία αλσκαιία ζην πιάηνο), πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξίπνπ 250 κέηξα καθξηά απφ ηελ ζεηζκηθή γξακκή ε νπνία ην δείρλεη. Φπζηθά, ζε κία ηέηνηα απιή πεξίπησζε ζα ήηαλ αξθεηά εχθνιν λα επηηξέςνπκε απηέο ηηο κεηαβνιέο εξκελεχνληαο έλα πιέγκα κε δπζδηάζηαηεο γξακκέο. Αλ, σζηφζν, ε δνκή είλαη ζχλζεηε, ίζσο κε πνιιά κπινθ κηθξψλ ξεγκάησλ, πνπ ην θαζέλα απφ ηα νπνία λα έρεη δηαθνξεηηθή θαηεθνξηθή πνξεία ζην επίπεδν ζην νπνίν εζηηάδνπκε, ηφηε θαζίζηαηαη ζρεδφλ αδχλαην λα ραξηνγξαθήζνπκε ηε δνκή απφ έλα πιέγκα ηέηνηνπ είδνπο. Ζ κεηαλάζηεπζε κίαο ηξηζδηάζηαηεο έξεπλαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπγθεληξψλεη ελέξγεηα ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή. Ζ κεηαλάζηεπζε ελφο ίρλνπο ζε κία ηξηζδηάζηαηε έξεπλα ζπιιέγεη φιε ηελ αλαθιψκελε ελέξγεηα ε νπνία ηεο αλήθεη, απφ φια ηα άιια ίρλε ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζην ζπλνιηθφ ( ρ, ς ) επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηπηψζεηο είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην φγθν, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ αθξηβή αιγφξηζκν θαη επηινγή παξακέηξσλ. Απηφ είλαη κία ηεξάζηηα πξφνδνο γηα ηε ραξηνγξάθεζε πνιχπινθσλ πεξηνρψλ φπνπ αληί γηα έλα πιέγκα γξακκψλ νη νπνίεο δελ ελψλνληαη ε κία κε ηελ άιιε, έρνπκε κία πνζφηεηα δεδνκέλσλ ίρλνπο, απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιερζνχλ ηκήκαηα γηα εκθάληζε ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ζέινπκε θαη επηπιένλ βειηηψλεηαη ε εζηίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα κε κεηαβηβαζκέλα δεδνκέλα, ε νξηαθή νξηδφληηα αλάιπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην κέγεζνο ηεο δψλεο Fresnel, κία πεξηνρή πνπ πεξηβάιεη θάζε ζεκείν πάλσ ζηελ επηθάλεηα αλάθιαζεο απφ ηελ νπνία ε αλαθιψκελε ελέξγεηα θηάλεη ζην δέθηε ζηαδηαθά, ζπκβάιινληαο έηζη ζην ζήκα ζην ζεκείν πξφζπησζεο. Ζ αθηίλα f απηήο ηεο δψλεο δίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε απφ ηνλ ηχπν f 2 = ιh/2, φπνπ ην ι είλαη ην θπξίαξρν κήθνο θχκαηνο ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην h είλαη ην βάζνο ηεο αλαθιψζαο επηθάλεηαο θάησ απφ ην ζεκείν ηεο πεγήο θαη ηνπ δέθηε. Απηφ κπνξεί λα αλέιζεη ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο κέηξα ζε κία ηππηθή πεξίπησζε. Ζ κεηαλάζηεπζε πξνθαιεί πηχμε ζηηο δψλεο ηνπ Fresnel. Ζ δπζδηάζηαηε κεηαλάζηεπζε πξνθαιεί πηχμε ζηε δψλε κφλν θαηά κήθνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο γξακκήο, αιιά ε ηξηζδηάζηαηε κεηαλάζηεπζε πξνθαιεί πηχμε ζε απηή θαη ζηηο εζσηεξηθέο θαη ζηηο εγθάξζηεο θαηεπζχλζεηο, κε κία ηηκή πνπ πιεζηάδεη ηα ι/2, θαη ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη ζε κεξηθέο δεθάδεο κέηξα. Απηφ βειηηψλεη ηε ιεπηνκέξεηα πνπ κπνξεί λα θαλεί ζε κία ζεηζκηθή εηθφλα, αλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ζπλερίδνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ αλάιπζε ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηελ πξάμε

10 ηαλ ην ηξηζδηάζηαην ζεηζκηθφ έγηλε δηαζέζηκν γηα πξψηε θνξά, είρε σο απνηέιεζκα κία άκεζε αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ζηνπο ράξηεο δνκήο ηνπ ππεδάθνπο. Απηφ έγηλε ελ κέξεη εμαηηίαο ηεο βειηησκέλεο απεηθφληζεο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ππθλφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ραξηνγξάθεζε πνιχπινθσλ δνκψλ απφ έλα πιέγκα δπζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ είλαη κία ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία θαη απηφ γηαηί ν δηεξκελέαο πξέπεη λα πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο λα ελψζεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ θαλεί πάλσ ζε γξακκέο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη απνκαθξπζκέλεο έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ρηιηφκεηξα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ ξεγκάησλ ζε κία πεξίπινθε πεξηνρή ζα είλαη ρξνλνβφξα, θαη νη επαθφινπζνη ράξηεο ζπρλά ζα έρνπλ ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο. Σα ηξηζδηάζηαηα δεδνκέλα, κε ην ππθλφ πιέγκα ηρλψλ, επηηξέπνπλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα ξήγκαηα ή νη ζηξσκαηνγξαθηθέο απνπεξαηψζεηο λα αθνινπζνχληαη θαη λα ραξηνγξαθνχληαη κε πνιχ κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα Πην πξφζθαηα, έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί φηη ε ππθλφηεηα ηεο θάιπςεο κηαο πεξηνρήο κε δεδνκέλα, καο επηηξέπεη λα θάλνπκε πεξηζζφηεξε ρξήζε ησλ ζεηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ην φηη κεηξάκε ην πιάηνο κίαο ζεηζκηθήο αλάθιαζεο ζηελ θνξπθή ελφο ηακηεπηήξα, ην νπνίν απμάλεη φηαλ είλαη παξφληεο πδξνγνλάλζξαθεο. Έλα ηέηνην θαηλφκελν είλαη ζπρλά αξθεηά «ιεπηφ», επεηδή ε κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο κπνξεί λα είλαη κηθξή θαη ζρεδφλ λα ράλεηαη κέζα ζην ζφξπβν ησλ δεδνκέλσλ. Οη αδηάθνπεο κεηαβνιέο ζε έλα ηξηζδηάζηαην ζχλνιν δεδνκέλσλ μερσξίδνπλ απφ ην ζφξπβν πνιχ πην θαζαξά απφ φηη νη κεηαβνιέο θαηά κήθνο κίαο δπζδηάζηαηεο γξακκήο. Ζ ζπζρέηηζε ησλ αλσκαιηψλ πιάηνπο κε ηε δνκή κπνξεί λα είλαη έλα πνιχ δπλαηφ ηεζη γηα ηελ παξνπζία πδξνγνλαλζξάθσλ. 1.2 Χξήζε εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ Σα ζεηζκηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ εμεξεχλεζε γηα πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην αιιά θαη ζηελ θάζε παξαγσγήο. Ο ηχπνο θαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζην θφζηνο ησλ ζεηζκηθψλ θαη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ απηά. Σν γεληθφ πξφηππν έρεη σο εμήο: (1) Πξψηκε εμεξεχλεζε. ε απηφ ην ζηάδην, ε γλψζε είλαη κάιινλ πνιχ ζρεκαηηθή, κε ιίγεο ή φρη ηφζν θαιέο πιεξνθνξίεο. Ζ παξνπζία κίαο ηδεκαηνγελνχο ιεθάλεο κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηε γεσινγία επάλζεζεο, ή εκκέζσο απφ γεσθπζηθέο κεζφδνπο φπσο ε βαξχηεηα θαη νη καγλεηηθέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα απφ ην κεηακνξθσζηγελέο ππφβαζξν ζηε βάζε ηεο ππθλφηεηαο ή ηεο καγλεηηθήο. ε απηφ ην ζηάδην αθφκα θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο απφ δπζδηάζηαηα ζεηζκηθά πξνθίι ζε νιφθιεξε ηε ιεθάλε, ίζσο δεθάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά, ζα είλαη πνιχ ρξήζηκνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεληθνχ πάρνπο ησλ ηδεκάησλ θαη ην ζπλνιηθφ δνκηθφ ζηπι. (2) Ίζσο κεηά απφ ηε γεψηξεζε κεξηθψλ αξρηθψλ πεγαδηψλ ζηε ιεθάλε κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, ε εμεξεχλεζε πξνρσξά ζε κία πην ιεπηνκεξή κειέηε, φπνπ ν ζηφρνο είλαη λα θαζνξηζηνχλ θαη λα αλνηρηνχλ έγθπξεο παγίδεο. ε απηφ ην ζηάδην ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ζεηζκηθά δεδνκέλα, αλ θαη ε πνζφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ. Σα απιά αληίθιηλα κπνξεί λα θαζνξίδνληαη επαξθψο απφ έλα κηθξφ αξηζκφ δπζδηάζηαησλ πξνθίι, αιιά ε απεηθφληζε πνιχπινθσλ αξρηηεθηνληθψλ ξεγκάησλ ζπρλά ζα είλαη - 9 -

11 ππεξβνιηθά θησρή ζηα δπζδηάζηαηα δεδνκέλα γηα πην ζίγνπξε εξκελεία. Δάλ ηα πεγάδηα είλαη αξθεηά θζελά θαη ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα είλαη αθξηβά γηα λα ηα απνθηήζεηο, φπσο ζπρλά απηφ ζπκβαίλεη ζηελ μεξά, ζα ήηαλ θαιχηεξν λα γίλεη γεψηξεζε κε βάζε έλα πιέγκα δπζδηάζηαησλ γξακκψλ. Δάλ ηα πεγάδηα είλαη πνιχ αθξηβά ζε ζχγθξηζε κε ηελ απφθηεζε ησλ ζεηζκηθψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζάιαζζα, ηφηε αμίδεη ζε απηφ ην ζηάδην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηξηζδηάζηαηα ζεηζκηθά ψζηε λα ζηγνπξεπηεί φηη ηα πεγάδηα είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο παγίδεο. Απηφ κάιινλ είλαη ζέκα ηεο γεψηξεζεο ζηελ πιεπξά επψζεζεο ηνπ ξήγκαηνο, ή ζηελ ζσζηή ζέζε ζηελ πιεπξά αιαηηνχ γηα λα ηέκλεη ηε ζηξσκαηνγξαθηθή παγίδα ελφο πηζαλνχ νξίδνληα. Σα ζεηζκηθά πιάηε είλαη ελδεηθηηθά ηεο παξνπζίαο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη είλαη πνιχ πην εχθνιν λα ραξηνγξαθεζνχλ ζε έλα ηξηζδηάζηαην ζεηζκηθφ. (3) Αθφηνπ έρεη γίλεη κία αλαθάιπςε, ην επφκελν βήκα είλαη λα θαηαλνήζνπκε ην πφζν κεγάιε είλαη. Απηφ είλαη ην θιεηδί ζην λα απνθαζίζνπκε εάλ ε αλάπηπμε ζα είλαη πξνζνδνθφξα. ε απηφ ην ζηάδην, ρξεηάδνληαη πεγάδηα αμηνιφγεζεο γηα λα εμαθξηβψζνπλ ηελ παξνπζία πδξνγνλαλζξάθσλ θαη λα εξεπλήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηακηεπηήξα ζε φιε ηε ζπζζψξεπζε. Ζ ιεπηνκεξήο ζεηζκηθή ραξηνγξάθεζε ίζσο λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηακηεπηήξσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεηάδνληαη, γεγνλφο ην νπνίν ζα έρεη έλα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία ησλ κηθξψλ αλαπηχμεσλ απφ κία ψξηκε πεξηνρή πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν επφκελν βήκα ζα είλαη λα ζρεδηάζνπκε ηελ αλάπηπμε. (4) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πεδίνπ, ίζσο ρξεηαζηνχλ επηπιένλ παξαγσγνί θαη εγρπηήξεο γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ αλάθηεζε ηνπ πεηξειαίνπ. Θα ρξεηαζηεί ζίγνπξα έλαο αθξηβήο ράξηεο ηεο δηάξζξσζεο, θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ε νπνία κπνξεί λα θαλεί απφ ηα ζεηζκηθά γηα ηελ πιεπξηθή δηαθχκαλζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεμακελήο, ζα είλαη ηδηαίηεξα εππξφζδεθηε. Μία πεξαηηέξσ ζπκβνιή απφ ηα ζεηζκηθά είλαη εθηθηή: κπνξνχκε κεξηθέο θνξέο λα δνχκε ην πψο εμειίζζεηαη ε θαηαλνκή ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ ηακηεπηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, επαλαιακβάλνληαο ηε ζεηζκηθή έξεπλα αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεξηθή παξαγσγή. Απηφ κπνξεί λα δείμεη γηα παξάδεηγκα ηα ζεκεία ζηα νπνία δελ σζείηαη ην πεηξέιαην πξνο ηα πεγάδηα παξαγσγήο, ίζσο επεηδή ηα ξήγκαηα δεκηνπξγνχλ εκπφδην ζηελ ξνή. Δπηπξφζζεηα πεγάδηα κπνξνχλ ηφηε λα είλαη νη ζηφρνη ζε απηά ηα ηκήκαηα φπνπ ην πεηξέιαην παξαθάκπηεηαη. ε απηή ηελ εθαξκνγή, ην ηξηζδηάζηαην ζεηζκηθφ είλαη απαξαίηεην επεηδή ρξεηάδεηαη θαιχηεξε εζηίαζε θαη πην ππθλά δεδνκέλα γηα λα αλαδεηήζνπκε ηζρπξφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηακηεπηήξα θαη ηελ παξνπζία πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ απφθαζε γηα ην αλ ή πφηε λα εμαπνιχζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζεηζκηθά είλαη νπζηαζηηθά νηθνλνκηθή. Σν δήηεκα εάλ ε αμία ησλ πιεξνθνξηψλ ππεδάθνπο πνπ απνθηήζεθαλ δηθαηνινγεί ην θφζηνο, δήηεκα έρεη εξεπλεζεί απφ ηνλ Aylor, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε ζηνηρεία γηα 115 ηξηζδηάζηαηεο έξεπλεο, ην Δθείλε ηελ επνρή, ν κέζνο φξνο θφζηνπο γηα κία ηδησηηθή ζαιάζζηα έξεπλα ήηαλ 4.2 εθαηνκκχξηα ακεξηθάληθα δνιάξηα, θαη γηα κία έξεπλα ζηελ μεξά ήηαλ 1.2 εθαηνκκχξηα ακεξηθάληθα δνιάξηα. Ζ κέζε ηξηζδηάζηαηε έξεπλα αλάπηπμεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε έμη πξνεγνπκέλσο άγλσζησλ ηνπνζεζηψλ

12 γηα γεψηξεζε πςειήο πνηφηεηαο. Δπίζεο δηαρψξηζε ηηο θαιέο απφ ηηο θαθέο πεξηνρέο: πξηλ ηα ηξηζδηάζηαηα ε κέζε πηζαλφηεηα επηηπρίαο (ΠΔ) ελφο πεγαδηνχ ήηαλ 57 %, ελψ κεηά ηα ηξηζδηάζηαηα νη πεξηνρέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, κε ην 70 % ησλ πεξηνρψλ λα έρνπλ κία απμεκέλε ΠΔ ηεο ηάμεο ηνπ 75 %, θαη ην ππφινηπν 30 % ησλ πεξηνρψλ λα έρεη κία αξθεηά κεησκέλε ΠΔ ηεο ηάμεο ηνπ 17 % κφλν. Σα ηξηζδηάζηαηα ζεηζκηθά ήηαλ επίζεο πνιχ απνηειεζκαηηθά ζηελ ζηφρεπζε «γιπθψλ» ζεκείσλ ζηνλ ηακηεπηήξα: ηα αξρηθά πνζνζηά παξαγσγήο αλά πεγάδη είραλ θαηά κέζν φξν 565 βαξέιηα ηελ εκέξα (β/ε) ρσξίο ηα ηξηζδηάζηαηα θαη 2574 β/ε κε ηα ηξηζδηάζηαηα. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ πιεξνθνξία καδί κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηα θφζηε ηεο άκεζεο ηξηζδηάζηαηεο έξεπλαο ( γηα ηελ απφθηεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εξκελεία ), θαη ηα έκκεζα θφζηε εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε ελψ ε ηξηζδηάζηαηε έξεπλα απνθηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ, ππνινγίζηεθε φηη ε κέζε ηξηζδηάζηαηε έξεπλα πξφζζεζε 14.2 εθαηνκκχξηα ακεξηθάληθα δνιάξηα ζε αμία, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηελ πξνζζήθε απφ πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλσλ ηνπνζεζηψλ γεσηξήζεσλ θαη ηα πςειφηεξα αξρηθά πνζνζηά παξαγσγήο. Σα απνηειέζκαηα απφ απηή ηελ πεξηνξηζκέλε βάζε δεδνκέλσλ επνκέλσο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζεηηθή αμία ηεο ρξήζεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ζεηζκηθνχ. Μειέηεο επάλσ ζε κία κεγαιχηεξε βάζε δεδνκέλσλ ζα ήηαλ δηδαθηηθέο θαη ρξήζηκεο, αιιά δπζηπρψο νη επξέσο βηνκεραληθέο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα θφζηε ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζεηζκηθψλ θαη ζηα νθέιε είλαη. Ωζηφζν, ε βηνκεραλία πεηξειαίνπ ζην ζχλνιφ ηεο είλαη πεπεηζκέλε γηα ηελ αμία ησλ ηξηζδηάζηαησλ εξεπλψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο απφθηεζεο ηξηζδηάζηαησλ ζεηζκηθψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. χκθσλα κε κία έξεπλα απφ ηελ ΗΖS Energy Group, ε παξάθηηα εηήζηα απφθηεζε ηξηζδηάζηαησλ ζεηζκηθψλ απμήζεθε απφ ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ην 1991 ζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ην 2000, ελψ ε εηήζηα ηξηζδηάζηαηε απφθηεζε ζην πέιαγνο απμήζεθε απφ ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε απφθηεζε δπζδηάζηαησλ ζεηζκηθψλ έπεζε απφ ηα ρηιηφκεηξα γξακκήο ζηα ρηιηφκεηξα ζηελ μεξά, θαη απφ ηα ρηιηφκεηξα ζε ρηιηφκεηξα ζην πέιαγνο. Ζ εληππσζηαθή αχμεζε ζηελ ππεξάθηηα ηξηζδηάζηαηε θάιπςε νθείιεηαη, ρσξίο ακθηβνιία, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζαιάζζηαο απφθηεζεο θαη ζην ρακειφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Απηή κπνξεί επίζεο λα αληαλαθιά ην πςειφ πάγην θφζηνο ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο. ρεδφλ φια ηα κνληέξλα ζαιάζζηα ζεηζκηθά εμαπνιχνληαη απφ εηδηθνχο εξγνιάβνπο, νη νπνίνη ρξεηάδεηαη λα θξαηνχλ ηα πινία ηνπο ζε ζπλερή εξγαζία θάηη πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα κείγκα εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ έξεπλεο νη νπνίεο γίλνληαη απνθιεηζηηθά γηα κία εηαηξεία πεηξειαίνπ, έξεπλεο νη νπνίεο γίλνληαη γηα κία νκάδα εηαηξεηψλ, έξεπλεο πνπ γίλνληαη κε ξίζθν ηνπ εξγνιάβνπ κε ζθνπφ πψιεζεο ησλ ηειηθψλ επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά, θαη δηαθφξσλ πβξηδηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ απηψλ. 1.3 Απόθηεζε εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ Οη ππφγεηεο γεσινγηθέο δνκέο πνπ πεξηέρνπλ πδξνγνλάλζξαθεο βξίζθνληαη είηε θάησ απφ ηελ μεξά είηε θάησ απφ ηε ζάιαζζα, έηζη ππάξρνπ δχν εηδψλ κέζνδνη απφθηεζεο ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ, ε απφθηεζε δεδνκέλσλ μεξάο θαη ε απφθηεζε δεδνκέλσλ ζαιάζζεο. Οη δχν απηέο κέζνδνη έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν, ηελ απεηθφληζε ηεο γεο. Σα πεξηβάιινληα φκσο δηαθέξνπλ, έηζη γηα ην θαζέλα απαηηείηαη δηαθνξεηηθή ηερλνινγία θαη νξνινγία

13 Απφθηεζε Γεδνκέλσλ Ξεξάο Δηθφλα 1.1 Αλαπαξάζηαζε απφθηεζεο δεδνκέλσλ μεξάο Καηά ηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ μεξάο, εμαπνιχεηαη κηα βνιή θαη θαηαγξάθνληαη νη αλαθιάζεηο απφ ηα φξηα δηάθνξσλ ιηζνινγηθψλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ππέδαθνο, ζε έλα αξηζκφ ζηαζκψλ-δεθηψλ ζηελ επηθάλεηα. Απηνί νη ζηαζκνί είλαη ζπλήζσο ζε επζεία γξακκή παξφιν πνπ νη πεγέο κπνξεί λα κελ είλαη. ηαλ ε πεγή είλαη ζε επζεία γξακκή κε ηνπο δέθηεο, ηνπνζεηεκέλε είηε ζην ηέινο ηεο γξακκήο είηε ζηε κέζε, παξάγεηαη έλα δπζδηάζηαην πξνθίι ηεο γεο. Δάλ ε πεγή θηλείηαη γχξσ απφ ηε γξακκή ηνπ δέθηε πξνθαιψληαο αλαθιάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ζεκεία εθηφο ηνπ επηπέδνπ ηνπ γξκκηθνχ πξνθίι, κπνξεί λα ππάξμεη κηα ηξηζδηάζηαηε εηθφλα. Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνζπαζεηψλ ζεηζκηθήο έξεπλαο μεξάο αλαιψλεηαη ζηελ θίλεζε θαηά κήθνο αγξφηνπσλ ή κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά γίλνληαη κφλν ηελ εκέξα θάηη πνπ θάλεη ηε δηαδηθαζία εμαηξεηηθά αξγή θαη ρξνλνβφξα

14 Δηθφλα 1.2 Αλαπαξάζηαζε απφθηεζεο δεδνκέλσλ ζαιάζζεο Απφθηεζε Γεδνκέλσλ Θαιάζζεο ε κηα ζαιάζζηα επηρείξεζε, έλα πινίν ζχξεη κηα ή πεξηζζφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο δεκέλεο παξάιιεια κε κηα ή πεξηζζφηεξεο γξακκέο δεθηψλ ζεηζκηθψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη γξακκέο ησλ δεθηψλ παίξλνπλ ηε κνξθή θαισδίνπ ε νπνία νλνκάδεηαη Streamer θαη πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ πδξφθσλσλ. Σν πινίν θηλείηαη θαη εμαπνιχεη κηα βνιή, κε ηηο αλαθιάζεηο λα θαηαγξάθνληαη απφ ηα steamers. Δάλ έλαο κφλν streamer θαη κηα κφλν βνιή ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηφηε ζα θαηαγξαθεί έλα κφλν ζεηζκηθφ πξνθίι φκνην κε απηφ ησλ επηρεηξήζεσλ μεξάο. Δάλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζχξνληαη έλαο αξηζκφο παξάιιεισλ πεγψλ θαη steamers, ηφηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη λα θαηαγξαθεί έλαο αξηζκφο παξάιιεισλ γξακκψλ. Δάλ θαηαγξαθνχλ πνιιέο παξάιιειεο γξακκέο ζε πνιχ ζηελφ ρψξν, ηφηε ζα θαηαγξαθεί έλαο ηφκνο ηξηζδηάζηαησλ ζεηζκηθψλ. Δλησκεηαμχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πινία γηα ηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ θαη ζε 24σξε βάζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα δηαθφςνπλ ηελ εξγαζία ηηο λπρηεξηλέο ψξεο

15 Καηαγξαθή ζηε Εψλε Μεηάβαζεο Δηθφλα 1.3 ηήζηκν θαηαγξαθήο ζηε δψλε κεηάβαζεο Δπεηδή ηα πινία πεξηνξίδνληαη απφ ην βάζνο ηνπ λεξνχ ζην νπνίν κπνξνχλ λα εθηεινχλ αθίλδπλα ηηο εξγαζίεο, θαη επεηδή νη επηρεηξήζεηο μεξάο πξέπεη λα ηεξκαηίδνληαη φηαλ ε πεγή πιεζηάδεη ζε κηα άθξε λεξνχ ή ζε αθηέο, έρνπλ αλαπηπρζεί νη ηερληθέο θαηαγξαθήο ζηε δψλε κεηάβαζεο ψζηε λα παξέρνπλ ζπλερή θάιπςε ζεηζκηθψλ ε νπνία απαηηείηαη απφ ηελ μεξά πξνο ηε ζάιαζζα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεψθσλα ηα νπνία ηα νπνία είλαη γηα ρξήζε θαη ζηε γε αιιά θαη ζηε ζάιαζζα. Έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γεψθσλα θαη πδξφθσλα ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ αθηή ή ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Ο ζπλδπαζκφο ηέηνησλ γεσθψλσλ θαη πδξνθψλσλ θαιείηαη Γηπινχ αηζζεηήξα ή Dual Sensor θαη έρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα θαηά ηελ θαηαγξαθή ζην κήθνο ηεο ελαιιαγήο μεξάο-λεξνχ

16 Κεθάιαην 2 ν 2.1 Δξκελεία ζεηζκηθώλ δεδνκέλσλ Ζ πην βαζηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ εξκελεία ησλ ζεηζκηθψλ είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ νξηδφλησλ. Ηζηνξηθά, ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζεηζκηθψλ πην λσξίο, ήηαλ ε αλάγθε γηα θαιχηεξνπο ράξηεο ησλ ζχλζεησλ δνκηθψλ παγίδσλ. πλήζσο φκσο δελ είλαη αξθεηφ κφλν λα ραξηνγξαθήζεηο ηελ θνξπθή ηνπ ηακηεπηήξα. Γηα λα θαηαλνεζεί ην πψο θαη ην πφηε δεκηνπξγήζεθαλ νη δνκέο, είλαη ζπλήζσο αλαγθαίν λα ραξηνγξαθεζεί έλα εχξνο απφ νξίδνληεο δείθηεο, πάλσ θαη θάησ απφ ην αληηθείκελν ην νπνίν είλαη ν ζηφρνο. Δπίζεο, ε αιιαγή βάζνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απαηηεί ηε ραξηνγξάθεζε πνιιψλ νξηδφλησλ πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ ζηφρνπ. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ην πψο νη ζηξσκαηνγξαθηθνί νξίδνληεο, νη νπνίνη ζπλαληηφληαη ζηα πεγάδηα, κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθιάζεηο ζε κία ζεηζκηθή έξεπλα. Απηφ είλαη έλα δήηεκα γηα φιεο ηηο εξκελείεο ζεηζκηθψλ, θαη ζπρλά είλαη πην εχθνιν ζε κία ηξηζδηάζηαηε έξεπλα εμαηηίαο ηεο αθφκα πην ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππεδάθνπο. Έρνληαο απνθαζίζεη ην ηη ζα ραξηνγξαθήζεη, ν εξκελεπηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ην απνζαξξπληηθφ πξφβιεκα ηνπ λα εξγάδεηαη κε έλα ηεξάζηην αξηζκφ ζεηζκηθψλ ηρλψλ, απφ ηα νπνία φια ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Δπίζεο ζα δνζεί κηα εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη απηφκαηνο ν εληνπηζκφο ησλ αλαθιψκελσλ νξηδφλησλ κέζα απφ έλα ηξηζδηάζηαην φγθν. Απηφ δελ είλαη κφλν ζέκα ηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξίδνληα. ε κία πεξηνρή αθφκε θαη κέηξηαο δνκηθήο πνιππινθφηεηαο, ε ραξηνγξάθεζε ησλ ζπζηεκάησλ ξεγκάησλ είλαη απηή ε νπνία ζα θαηαλαιψζεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα εξκελεία ηελ νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ νη εκη-απηνκαηνπνηεκέλεο κέζνδνη. Σέινο ζα καο απαζρνιήζεη ην πψο κπνξεί λα κεηαηξαπεί έλαο ράξηεο αλάθιαζεορξφλνπ ηνπ νξίδνληα ζε έλα ράξηε βάζνπο φπνπ ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ζε έλα δπζδηάζηαην ζεηζκηθφ, αιιά ε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζηηο ηξηζδηάζηαηεο έξεπλεο ίζσο λα θάλεη ην έξγν επθνιφηεξν ζηελ πξάμε. 2.2 ύλδεζε πεγαδηώλ Έλα απφ ηα πξψηα βήκαηα ζηελ εξκελεία ελφο ζεηζκηθνχ ζπλφινπ δεδνκέλσλ είλαη λα ζεζπηζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζεηζκηθέο αλαθιάζεηο θαη ηε ζηξσκαηνγξαθία. Γηα ηε δνκηθή ραξηνγξάθεζε, ίζσο λα είλαη αξθεηή ε δεκηνπξγία πξνζεγγηζηηθψλ ζρέζεσλ, αλ θαη γηα πην ιεπηνκεξή δνπιεηά πάλσ ζηα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ζπλήζσο απαξαίηεην λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε αθξίβεηα φπσο γηα παξάδεηγκα λα ζεζπηζηεί αθξηβψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θνξπθή ελφο ηακηεπηήξα εθθξάδεηαη ζε έλα ζεηζκηθφ ηκήκα. Αλ θαη κεξηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ζπζρεηίδνληαο ηηο αλαθιψζεο επηθάλεηεο κε ηελ γεσινγία επάλζεζεο, ε θαιχηεξε πεγή ζηξσκαηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, νπνπδήπνηε απηφ είλαη εθηθηφ, είλαη ν έιεγρνο ησλ πεγαδηψλ. πρλά ηα πεγάδηα έρνπλ ερεηηθά εκεξνιφγηα( π.ρ. ηαρχηεηα ζρεκαηηζκνχ ) θαη εκεξνιφγηα γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ, απφ ηα νπνία είλαη κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλα ζπλζεηηθφ ζεηζκνγξάθεκα πνπ λα δείρλεη ηελ πξνζδνθψκελε ζεηζκηθή απφθξηζε γηα ζχγθξηζε κε ηα πξαγκαηηθά ζεηζκηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, γηα θάπνηα πεγάδηα κπνξεί λα ππάξρνπλ δεδνκέλα Καηακόρσθοσ Σειζμικού

17 Προθίλ ( ΚΣΠ ), πνπ απνθηήζεθαλ εμαπνιχνληαο θχκαηα απφ κία ζεηζκηθή πεγή απφ ηελ επηθάλεηα ζε έλα γεψθσλν ηνπνζεηεκέλν ζην πεγάδη, θαη έρεη ηελ πηζαλφηεηα λα δψζεη κηα πην αθξηβή ζχλδεζε αλάκεζα ζην πεγάδη θαη ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα Σν ζπλζεηηθό ζεηζκνγξάθεκα ε κία πξψηε πξνζέγγηζε κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε αλακελφκελε ζεηζκηθή απφθξηζε ηεο ζεηξάο ησλ πεηξσκάησλ πνπ ζπλαληηφληαη ζην πεγάδη αληηκεησπίδνληαο ην ζαλ έλα κνλνδηάζηαην πξφβιεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα ζαλ λα είλαη νξηδφληηεο νη δηεπαθέο ζην ππέδαθνο θαη θάζεηεο νη δηαδξνκέο ησλ αθηηλψλ, έηζη ψζηε νη αθηίλεο λα είλαη πξνζπίπηνπζεο ζηηο δηεπαθέο. Απηή είλαη ζπλήζσο κία πξψηε ινγηθή πξνζέγγηζε, αιιά ζεκαίλεη φηη αγλννχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαθέξεη ε ζεηζκηθή απφθξηζε αλάινγα κε ηελ γσλία πξφζπησζεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ίζσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχληνκα αληηζηαζκηδφκελα ίρλε, αληί γηα ηελ πιήξε ζηνίβα, γηα ζχγθξηζε κε ηελ ππνινγηζκέλε απφθξηζε ηνπ πεγαδηνχ, έηζη ψζηε λα βεβαησζεί φηη ε πξνζέγγηζε είλαη έγθπξε. Δάλ αλαινγηζηνχκε ην ππέδαθνο ζαλ έλαλ αξηζκφ απφ ζηξψκαηα, ην θαζέλα κε ηε δηθή ηνπ αθνπζηηθή αληίζηαζε Α, ηφηε ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ζηελ λ-νζηή δηεπαθή γηα ηα θχκαηα Π κε κεδεληθή αληηζηάζκηζε δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν R n = ( A n+1 A n ) / ( A n+1 + A n ). φπνπ ηα A n θαη A n+1 είλαη ε αθνπζηηθή αληίζηαζε πάλσ θαη θάησ απφ ηελ δηεπαθή. Ζ αθνπζηηθή αληίζηαζε είλαη ην πξντφλ ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο ζεηζκηθήο ηαρχηεηαο ηνπ θχκαηνο Π ( αθνπζηηθνχ ). Δίλαη κία απιή ηδηαίηεξε πεξίπησζε, έγθπξε γηα θαλνληθή πξφζπησζε, ησλ ζρέζεσλ ηνπ Zoeppritz, πνπ πεξηγξάθεη ην πψο ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο πνηθίιεη σο ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο πξφζπησζεο. Καη ε ηηκή ππθλφηεηαο θαη ε ερεηηθή ηηκή ζπλήζσο θαηαγξάθνληαη ζαλ κία ζπλάξηεζε ηνπ βάζνπο ζηηο γεσηξήζεηο. Ζ ππθλφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ έληαζε ηεο αλαθιψκελεο ξαδηελέξγεηαο απφ κία πεγή Γ-αθηηλψλ ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε έλα βαζχ πεγάδη; Ζ πνζφηεηα ηεο αλάθιαζεο είλαη αλάινγε κε ηελ ππθλφηεηα ειεθηξνλίσλ ζην πέηξσκα ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είλαη αλάινγε κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ φγθνπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ρξφλν ηαμηδηνχ ελφο ερεηηθνχ παικνχ πςειήο ζπρλφηεηαο ( π.ρ. 20 khz ) αλάκεζα ζε κία πεγή θαη ζε δέθηεο βαζηά ηνπνζεηεκέλνπο ζε έλα πεγάδη; ν ήρνο ηαμηδεχεη δηαζιψκελα ζηνλ ηνίρν ηεο γεψηξεζεο. Δμαηηίαο ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη ηηκέο πνπ απνθηψληαη γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ππθλφηεηα, είλαη εθείλεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηνίρν ηεο γεψηξεζεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ, δειαδή κεξηθέο δεθάδεο εθαηνζηά απφ ηε γεψηξεζεο, θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη ή θαη λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Δίλαη πηζαλφ ην πεγάδη λα έρεη έλα αλψκαιν ραξαθηεξηζηηθφ, π.ρ. κία αζβεζηνχρα ζχκπεμε, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ην νπνίν ζα έδηλε θαηαγξαθέο θάπσο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ηππηθέο ηνπ ελ γέλεη ζρεκαηηζκνχ. Δπίζεο, ζε δηαπεξαηνχο ζρεκαηηζκνχο ε γεηηνληθή δψλε πξνο ηνλ ηνίρν ηεο γεψηξεζεο ζα δηαβξέρεηαη απφ ηνλ πνιθφ ηεο γεψηξεζεο, θάηη πνπ ίζσο αιιάμεη ηελ απφθξηζε ηεο θαηαγξαθήο απφ ηηο αξρηθέο ηηκέο ηνπ ζρεκαηηζκνχ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε ζεηζκηθή ηαρχηεηα ίζσο πνηθίιεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ ζπρλφηεηα, έλα θαηλφκελν πνπ απνθαιείηαη διαζπορά. ε πεηξψκαηα ρακεινχ πνξψδνπο θαη ρακειήο δηαπεξαηφηεηαο, ε θαηαγξαθή ηνπ ήρνπ πνπ κεηξηέηαη ζηα 20 khz ίζσο λα κελ είλαη αμηφπηζηνο νδεγφο γηα ηηο ηαρχηεηεο ζηηο ζεηζκηθέο ζπρλφηεηεο ησλ 20 khz. Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο θαηαγξαθέο ηνπ ήρνπ θαη ηεο ππθλφηεηαο καδί ζα καο δψζνπλ κηα θαηαγξαθή αθνπζηηθήο αληίδξαζεο

18 Δηθφλα 2.1 πλζεηηθφ ζεηζκνγξάθεκα πεγαδηνχ Σν επφκελν βήκα είλαη ε κεηαηξνπή ηεο θαηαγξαθήο ηεο αθνπζηηθήο αληίζηαζεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ βάζνπο, ζε θαηαγξαθή ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ ( ακθίδξνκνπ ) ρξφλνπ ηαμηδηνχ. Απηφ είλαη εχθνιν εάλ γλσξίδνπκε ηε ζρέζε ρξφλνπ-βάζνπο ( Υ-Β ) γηα ην πεγάδη, πνπ κπνξεί θπξίσο λα απνθηεζεί απιά ζπγρσλεχνληαο ηελ θαηαγξαθή ήρνπ, αλ θαη ζηελ πξάμε μεπξνβάιινπλ δχν πξνβιήκαηα. Έλα απφ απηά είλαη φηη ηα ζθάικαηα ( γηα παξάδεηγκα, ε ήζζνλνο ζεκαζίαο ιαλζαζκέλε βαζκνλφκεζε ηνπ εξγαιείνπ ήρνπ ) ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη φηαλ ε θαηαγξαθή πάλσ ζε πνιιέο ρηιηάδεο πφδηα. Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη φηη ε θαηαγξαθή ήρνπ ζπάληα ιεηηνπξγεί ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ηξχπαο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, είλαη ζπλήζεο ε βαζκνλφκεζε ηεο θακπχιε Υ-Β κέζσ κεξηθψλ άκεζσλ παξαηεξήζεσλ ηνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ απφ ηελ επηθαλεηαθή πεγή ζε έλα γεψθσλν βαζηά ηνπνζεηεκέλν ζε έλα πεγάδη, κε κηα βνιή ειέγρνπ, π.ρ. ζε δηαζηήκαηα ησλ 500 πνδηψλ θαηά κήθνο κίαο νιφθιεξεο γεψηξεζεο. Ο ελνπνηεκέλνο ήρνο ηφηε πξνζαξκφδεηαη γηα λα ηαηξηάδεη κε απηά ηα ζεκεία ειέγρνπ. Δίλαη επίζεο πηζαλφ λα πξνζαξκφζνπκε ηελ ίδηα ηελ θαηαγξαθή ήρνπ, θαη χζηεξα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ ηελ πξνζαξκνζκέλε θαηαγξαθή γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ηηκέο αληίζηαζεο θαη ην ζπλζεηηθφ ζεηζκνγξάθεκα. Ζ ηκεκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο θαηαγξαθήο ήρνπ ηείλεη λα δεκηνπξγεί κία αιιαγή ζε θάζε βνιή ειέγρνπ, θαη επνκέλσο κία πιαζηή αλάθιαζε. Πξνθαλψο, είλαη εθηθηφ λα δεκηνπξγήζνπκε κία νκαιή πξνζαξκνγή θαηαγξαθήο ήρνπ ε νπνία λα απνθεχγεη απηφ ην πξφβιεκα, αιιά κία πην απιή πξνζέγγηζε είλαη λα πξνζαξκφζνπκε κφλν ηελ θακπχιε Υ-Β θαη φρη ην εκεξνιφγην ήρνπ. Μία θακπχιε

19 αλαθιαζηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη ηφηε απφ ηελ αληίζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν πνπ δφζεθε πην πάλσ. Απηή ε ζεηξά αλαθιαζηηθφηεηαο ηπιίγεηαη κε ην θπκάηην πνπ ππάξρεη ζηα ζεηζκηθά δεδνκέλα γηα λα παξαρζεί απφ ην ζπλζεηηθφ ζεηζκνγξάθεκα, ε αλακελφκελε απφθξηζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ δηαιιείκαηνο. Τπάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ζσζηφ θπκάηην πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν θάζκα πιάηνπο ηνπ κηθξνχ θχκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα, αιιά γηα λα πεξηγξάςνπκε ην θπκάηην νινθιεξσηηθά, ρξεηάδεηαη επίζεο ην θάζκα θάζεο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο ησλ θπκαηνκνξθψλ ζε θάζε κία ζπρλφηεηα. Γχν ηδηαίηεξνη ηχπνη κηθξνχ θχκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά: ηα θπκάηηα ειάρηζηεο θάζεο θαη ηα θπκάηηα κεδεληθήο θάζεο. Έλα θπκάηην ειάρηζηεο θάζεο είλαη έλα θαλνληθφ θπκάηην, δειαδή δελ έρεη θαζφινπ πιάηνο πξηλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν εθθίλεζεο. Απφ φια ηα θπκάηηα πνπ έρνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα θαη έρνπλ νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξν θάζκα πιάηνπο, ην θπκάηην ειάρηζηεο θάζεο είλαη εθείλν ην νπνίν έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ελέξγεηαο θνληά ζην ρξφλν εθθίλεζεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν θχξηνο βξφρνο είλαη απαξαίηεηα ν κεγαιχηεξνο. Μεξηθά θπκάηηα ειάρηζηεο θάζεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν πιάηνο ηνπο ζην δεχηεξν βξφρν. Απηά ηα θπκάηηα είλαη ζεκαληηθά επεηδή ην ραξαθηεξηζηηθφ ζήκα ηεο πεγήο απφ ηα εθξεθηηθά ή ηα αεξνβφια είλαη θνληά ζηελ ειάρηζηε θάζε. Ωζηφζν, ην θπκάηην ζπρλά κεηαηξέπεηαη ζε κεδεληθήο θάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Απηφ παξάγεη έλα θπκάηην ζπκκεηξηθφ γηα ην κεδεληθφ ρξφλν θαη κε ηελ ελέξγεηα ζε αξλεηηθέο ηηκέο. Απηφ ην θπκάηην είλαη πξνηηκφηεξν γηα εξκελεία επεηδή ε ηζρπξή θεληξηθή θνξπθή ζην ρξφλν κεδέλ, είλαη εχθνιν λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλαθιψζα επηθάλεηα πνπ καο ελδηαθέξεη. ηελ πξάμε, ε πξνζπάζεηα ηνπ επεμεξγαζηή λα κεηαηξέςεη ην θπκάηην ζε κεδεληθήο θάζεο είλαη ζπαλίσο αθξηβήο, θαη ζπλήζσο είλαη θνηλά ηα θπκάηηα κηθηήο θάζεο. Ζ επηινγή ηνπ θπκαηίνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εκθάληζε ησλ ζπλζεηηθψλ ηρλψλ. Τπάξρνπλ κεξηθέο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο. Μία απιή κέζνδνο είλαη λα θάλνπκε ζπλζεηηθά ίρλε κε ζεσξεηηθά θπκάηηα κε πεξηερφκελν δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ, ηφζν κεδεληθήο φζν θαη ειάρηζηεο θάζεο, θαη λα αλαδεηήζνπκε έλα θαιφ νπηηθφ δεχγνο γηα ηα πξαγκαηηθά ζεηζκηθά. Απηφ ίζσο είλαη επαξθέο ψζηε λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο βξφρνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζηξσκαηνγξαθηθνχο δείθηεο θιεηδηά, ην νπνίν θαη έλα ρξήζηκν μεθίλεκα ζηε δεκηνπξγία δνκηθψλ ραξηψλ. Μία εληειψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα μεθηλήζνπκε απφ κία κεηξεκέλε ραξαθηεξηζηηθή πεγή, θαη λα ππνινγίζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ηξνπνπνηείηαη θαζψο πεξλάεη δηακέζνπ ηεο γεο, σζηφζν ε επίδξαζε ηνπ γήηλνπ θίιηξνπ πάλσ ζηε θάζε ηνπ θπκαηίνπ ίζσο είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί. Γηα ηε ιεπηνκεξή εξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ησλ πιαηψλ ηνπ βξφρνπ, ίζσο λα είλαη θαιχηεξν λα ππνινγηζηεί έλα θπκάηην απφ ηα δεδνκέλα. Απηφ γίλεηαη εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα ππνινγίδεη έλα θπκάηην πνπ δίλεη ην θαιχηεξν ηαίξηαζκα αλάκεζα ζηα ζπλζεηηθά θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Ζ θαιή πξνζαξκνγή κπνξεί λα αμηνινγεζεί απφ ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα ζπλζεηηθά θαη ζηα πξαγκαηηθά ζεηζκηθά. Ωζηφζν, ε ζεκαζία ηεο πςειήο ζπζρέηηζεο εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηνπ θπκαηίνπ ζε ζχγθξηζε κε ην παξάζπξν αλάιπζεο. Δάλ ην θπκάηην γίλεη αξθεηά καθξχ, ηφηε κπνξεί πάληα λα απνθηεζεί έλα ηέιεην δεπγάξη, αιιά ηέηνηα θπκάηηα είλαη ζπρλά αβάζηκα ( π.ρ έρνπλ ηαιαληψζεηο πςεινχ πιάηνπο ) επεηδή πξνζπαζνχλ λα ηαηξηάμνπλ ην ζφξπβν ζηα πξαγκαηηθά ζεηζκηθά φπσο επίζεο θαη ζην ζήκα. Έλα θαιφ δεχγνο ζα ήηαλ έλα κε πςειή ζπζρέηηζε πάλσ ζε κία καθξηά δίνδν ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνληφ θπκάηην. Μία εκπεηξηθή πξνζέγγηζε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία δίνδν 500 ms ή πεξηζζφηεξα κε έλα θπκάηην πνπ απνηειείηαη απφ 2-3 βξφρνπο, αιιά έρεη πξνηαζεί κία πην απζηεξή πξνζέγγηζε απφ ηνλ

20 White ( 1980 ), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κία ζηαηηζηηθή κέζνδν γηα λα πεξηνξίζεη ην κήθνο ηνπ θπκαηίνπ. Με απηφ ην είδνο πξνζέγγηζεο, φρη κφλν παξάγεηαη ην ζρήκα ηνπ θπκαηίνπ, αιιά επίζεο θαη ν ζρεηηθφο ρξφλνο κε ην κεδεληθφ ρξφλν. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ επεηδή κεξηθά θπκάηηα ειάρηζηεο θάζεο κπνξεί λα κνηάδνπλ ζπκκεηξηθά θαη ηξαρηά φπσο έλα θπκάηην κεδεληθήο θάζεο, αιιά ν θχξηνο βξφγρνο θαζπζηεξεί απφ ην ρξφλν κεδέλ. Δάλ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηα πιάηε ζηα ζεηζκηθά δεδνκέλα, είλαη ζεκαληηθφ λα κεηξήζνπκε ην ζσζηφ βξφρν, π.ρ. εθείλνλ ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ θνξπθή ηνπ ηακηεπηήξα. Τπάξρεη ζπρλά ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο «θπζηνινγηθφ» θαη «αληίζηξνθν» φπσο εθαξκφδνληαη ζηελ πφισζε ησλ ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ κεδεληθήο θάζεο. Κνηηάδνληαο ζε κία απνκνλσκέλε επαθή κε κία απφηνκε κεηαβνιή αληίζηαζεο, ε πφισζε ησλ ζπλζεηηθψλ κπνξεί λα θαλεί άκεζα. ηε ζπλέρεηα, είλαη εχθνιν λα δνχκε πνπ αλακέλνληαη λα είλαη νη πςειήο αληίζηαζεο αλαθιάζεηο; απηά ζα είλαη ηα πην εχθνια γεγνλφηα λα εληνπίζνπκε ζην ηξηζδηάζηαην ζχλνιν δεδνκέλσλ γηα λα δηακνξθψζνπκε κία βάζε γηα ηε δνκηθή ραξηνγξάθεζε. Μία απφηνκε αιιαγή ζηελ αληίζηαζε δίλεη ηελ θαιχηεξε απφθξηζε. Ζ αιιαγή ηεο θεθιηκέλεο αληίζηαζεο πξνθαιεί κφλν έλα κέηξην γεγνλφο, αλ θαη ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηελ αληίζηαζε είλαη κεγάιε. Ζ θαιή δνκή κέζα ζην εκεξνιφγην ηεο αληίζηαζεο δελ αληηπξνζσπεχεηαη θαζφινπ ζηα ζπλζεηηθά. Ζ ιεπηνκεξήο ζχγθξηζε γηα έλα ηδηαίηεξν ζηνρεπκέλν δηάζηεκα ζα δείμεη ηη ειπίδα ππάξρεη γηα ηε ραξηνγξάθεζε, γηα παξάδεηγκα, ζηελ θνξπθή θαη ζηελ βάζε ελφο ηακηεπηήξα απφ ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα. Δίλαη ζπρλά ρξήζηκν λα ππνινγίζνπκε ηα ζπλζεηηθά γηα έλα εχξνο απνθνπψλ πςειήο ζπρλφηεηαο, γηα λα δνχκε ηη εχξνο δψλεο ζα ρξεηαδφηαλ γηα λα απνθαιχςνπκε ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο. Δάλ κία κέηξηα αχμεζε ζηελ αλάιπζε ζα βειηίσλε ηηο πιεξνθνξίεο ζεκαληηθά, ηφηε αμίδεη λα αλαινγηζηνχκε ηελ επηπξφζζεηε ζεηζκηθή επεμεξγαζία, ηελ αλαζηξνθή, ή επαλαεμαπφιπζε ηεο έξεπλαο. Δηθφλα 2.2 πλζεηηθφ ζεηζκνγξάθεκα επάλσ ζε ζεηζκηθή ηνκή Ζ ζχγθξηζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ζεηζκνγξαθήκαηνο κε ίρλε πνπ εμάγνληαη απφ ην ηξηζδηάζηαην ζχλνιν δεδνκέλσλ γχξσ απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ πεγαδηνχ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.2. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη θαιφ νπηηθφ ηαίξηαζκα γηα ηα θχξηα γεγνλφηα,

21 αιιά φρη γηα ηα αδχλακα γεγνλφηα ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ πίλαθα. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ίζσο λα είλαη ρξήζηκν λα ππνινγηζηνχλ ηα ζπλζεηηθά ζεηζκνγξαθήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ πνιιαπιαζίσλ. Ηδαληθά, ε ζεηζκηθή επεμεξγαζία ζα έπξεπε λα έρεη εμαζζελεκέλα πνιιαπιάζηα ζε ρακειά επίπεδα ζρεηηθά κε ηα πξσηαξρηθά. Δάλ παξαηεξεζεί έλα θαιχηεξν ηαίξηαζκα ζην πξαγκαηηθφ ζεηζκηθφ, φηαλ ηα πνιιαπιάζηα πξνζηίζεληαη ζην ζπλζεηηθφ ηνπ πεγαδηνχ, ηφηε ν εξκελεπηήο ρξεηάδεηαη λα έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Αθφκα θαη αλ ε πνιιαπιή ελέξγεηα δελ είλαη πξνθαλήο ζε κία ηνκή θαη δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε δνκηθή εξκελεία, ίζσο λα αιινηψζεη ηηο κεηξήζεηο ηνπ πιάηνπο ζηηο ζηνρεπκέλεο επηθάλεηεο. Έλα πιενλέθηεκα ηνπ λα έρεηο θάιπςε ππθλψλ δεδνκέλσλ ζε ηξηζδηάζηαηε έξεπλα είλαη ην φηη είλαη πηζαλφ λα παξαηεξήζεηο ην πψο ν ζπζρεηηζκφο πνηθίιεη σο κία ζπλάξηεζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ίρλνπο. Μεξηθέο θνξέο είλαη εχθνιν λα θαηαθέξνπκε έλα θαιφ ηαίξηαζκα αλάκεζα ζηα ζπλζεηηθά πεγαδηνχ θαη ζην ζεηζκηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ πνιινί πηζαλνί ιφγνη γηα έλα απνηπρεκέλν ζπλδπαζκφ. Πξνβιήκαηα ζεηζκηθψλ εξεπλψλ: Λαλζαζκέλε κεδεληθή θάζε ( ή άιιε ειιηπήο επεμεξγαζία) Πνιιαπιάζηα Λαλζαζκέλε ρσξηθή ηνπνζεζία εμαηηίαο ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ δέθηε/ηεο εμαπφιπζεο ή ιαλζαζκέλεο ηαρχηεηεο κεηαλάζηεπζεο Μεηνλεθηήκαηα ζπλζεηηθνχ ζεηζκνγξαθήκαηνο: Αηειείο θαηαγξαθέο Δπηδξάζεηο πδξνγνλαλζξάθσλ Αλεπαξθήο δεηγκαηνιεςία ηνπ ρψξνπ Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ νη επηδξάζεηο ηεο πνηθηινκνξθίαο πιάηνπο ηεο γσλίαο πξφζπησζεο θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζπλζεηηθά ζεηζκνγξαθήκαηα ζα έπξεπε λα ππνινγίδνληαη γηα έλα εχξνο γσληψλ θαη λα πξνζηίζεληαη καδί γηα λα πξνζνκνηψζνπλ ην ζηνηβαγκέλν ίρλνο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζνχλ ηα αίηηα ελφο παξαηεξνχκελνπ θησρνχ πεγαδηνχ ζην ζεηζκηθφ δεζκφ. Δάλ ην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην ζεηζκηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ, παξφκνηα πξνβιήκαηα ζα παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζε φια ηα πεγάδηα ζηελ πεξηνρή έξεπλαο. Δάλ ππάξρεη ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ζην ρψξν, ην απνηέιεζκα δειαδή κηαο ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο ησλ πεγψλ θαη ησλ δεθηψλ, κπνξνχλ φιεο νη ζπλδέζεηο λα βειηησζνχλ εθαξκφδνληαο κία ζηαζεξή πιεπξηθή κεηαηφπηζε ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ ζεηζκηθψλ ηρλψλ. Δάλ ην πξφβιεκα είλαη ε ιαλζαζκέλε κεηαλάζηεπζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζεηζκηθνχ, ηφηε ηα ζεκεία δεζκνχ ζα κεηαηνπηζηνχλ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ απφ κία πνζφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφηνκε θαηεθφξα ηεο ηνπηθήο θιίζεο. Δπνκέλσο ε επίπεδε ππεξθφξησζε ίζσο ρξεηάδεηαη πιεπξηθή κεηαθίλεζε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη βαζχηεξεο αλαθιψζεο επηθάλεηεο κε θιίζε πάλσ απφ 30 κνίξεο, κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πιεπξηθέο κεηαθηλήζεηο εθαηνληάδσλ κέηξσλ. Σα πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ ζπλζεηηθνχ ζεηζκνγξαθήκαηνο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ην έλα πεγάδη ζην άιιν. Γηάθνξα πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Βαζηιηθή Πιηόγθνπ δξ. Δπηζηεκώλ Αγσγήο, εηδηθή επηζηήκνλαο Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΜ 4 ΘΕΟΥΙΛΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΣΟΚΑΣΛΗ ΕΤΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΦΡΤΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο κπνξεί λα είλαη: α) ζπλεξγαηηθέο, β) αληαγωληζηηθέο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα