ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρνξήγεζε λεξνύ θαζώο θαη παξεπόκελα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζρέζεηο απηέο. Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρνξήγεζε λεξνύ θαζώο θαη παξεπόκελα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζρέζεηο απηέο. Αλαγλσξίδεηαη φηη ην πφζηκν λεξφ είλαη θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε θαη λα δηέπεηαη απφ θαλφλεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ. Ωο θνηλσληθφ αγαζφ ν Δήκνο αλαιακβάλεη απιά ηελ δηαρείξηζε θαη δηαλνκή ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο λα κπνξεί: α) Να θεξδνζθνπεί απφ ηηο ρξεψζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο. Οη ρξεψζεηο ζα πξέπεη απιά λα θαιχπηνπλ ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο θαη φρη άιιεο δαπάλεο χδξεπζεο. β) Να αζθεί πνιηηηθέο μέλεο σο πξνο ηελ χδξεπζε ησλ θαηαλαισηψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν πίεζεο ηελ πδξνδφηεζε αθηλήησλ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ο παξώλ Καλνληζκόο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (ΠΓ 410/95), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 2539/97, θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρύ νπζηαζηηθνύ λόκνπ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ο παξώλ Καλνληζκόο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α/ ): Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρύ νπζηαζηηθνύ λόκνπ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: Σνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 πεξίπησζε αη' ηνπ ΠΓ 410/95. Σσλ άξζξσλ 19 θαη 82 ηνπ ΒΓ ηεο 24/9-20/10/1958 "Πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ". ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: Σνπ άξζξνπ 75 παξ. (γ) πεξίπησζεηο (1) θαη (10) θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α/ ): Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. Σσλ άξζξσλ 19 θαη 82 ηνπ ΒΓ ηεο 24/9-20/10/1958 "Πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ

2 Σνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΑΝ 344/68 "Πεξί δηαηάμεσλ ηηλώλ αθνξσζώλ εηο ηνπο θαη Κνηλνηήησλ". Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο". Σνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΑΝ 344/68 "Πεξί δηαηάμεσλ ηηλώλ αθνξσζώλ εηο ηνπο Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΝΓ 318/69 " Πεξί βεβαηώζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο". Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ", θαη ηνπ ΠΓ 923/77 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΝΓ 318/69 " Πεξί βεβαηώζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ ηνπ από 17/5-15/6/1959 ΒΓ". Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ", θαη ηνπ ΠΓ 923/77 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο Σνπ Ν 1512/85 θαη ηεο 28116/ δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ. ηνπ από 17/5-15/6/1959 ΒΓ". Σσλ Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ κε αξηζκνύο : α) Γ3α/761/68 θαη Γ4/1722/74 Πεξί Σνπ Ν 1512/85 θαη ηεο 28116/ δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ. πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ ύδαηνο β) 5673/ Πεξί απνιπκάλζεσο ηνπ ύδαηνο ησλ Σσλ Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ κε αξηζκνύο : α) Γ3α/761/68 θαη Γ4/1722/74 Πεξί πδξεύζεσλ γ) Α5/288/1986 Πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ ύδαηνο β) 5673/ Πεξί απνιπκάλζεσο ηνπ ύδαηνο ησλ 80/7787 νδεγία ηεο ΔΟΚ. πδξεύζεσλ γ) Α5/288/1986 Πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 80/7787 νδεγία ηεο ΔΟΚ. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δαπαλώλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο. Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελώζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο αγσγνύο δηαλνκήο κε ηα νηθόπεδα ή ηηο νηθνδνκέο ησλ θαηαλαισηώλ (παξνρέο) αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ηειεπηαίσλ ρσξίο όκσο λα έρνπλ θακία δπλαηόηεηα επέκβαζεο ζην ηκήκα από ηνλ αγσγό δηαλνκήο έσο θαη ην πδξόκεηξν ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν. Απαγνξεύεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηδησηηθώλ γεσηξήζεσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε αθηλήησλ ζε πεξηνρέο όπνπ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο. Η ιεηηνπξγία όζσλ ηέηνησλ γεσηξήζεσλ πθίζηαληαη λόκηκα, ζα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πδξεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο. Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν, ηνλ ρξφλν θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δαπαλώλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο. Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελώζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο αγσγνύο δηαλνκήο κε ηα νηθόπεδα ή ηηο νηθνδνκέο ησλ θαηαλαισηώλ (παξνρέο) αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ηειεπηαίσλ ρσξίο όκσο λα έρνπλ θακία δπλαηόηεηα επέκβαζεο ζην ηκήκα από ηνλ αγσγό δηαλνκήο έσο θαη ην πδξόκεηξν ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν. Απαγνξεύεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηδησηηθώλ γεσηξήζεσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε αθηλήησλ, ζε πεξηνρέο όπνπ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο. Η ιεηηνπξγία όζσλ ηέηνησλ γεσηξήζεσλ πθίζηαληαη λόκηκα, ζα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πδξεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο.

3 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΑΡΘΡΟ 4 ο ΝΔΑ ΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΝΔΑ ΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ 4.1 Η πδξνδόηεζε αθηλήησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην Γήκν ε νπνία ηθαλνπνηείηαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο (όλνκα, επώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν), ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, ν ζθνπόο ηεο πδξνδόηεζεο (γηα νηθηαθέο ή αξδεπηηθέο ή θηελνηξνθηθέο ή επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θ.ι.π.) θαζώο θαη ην εάλ επηζπκεί ν ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζθεπάζεη ηελ παξνρή ηνπ ν Γήκνο ή εμεηδηθεπκέλνο - αδεηνύρνο πδξαπιηθόο πνπ ζα κηζζσζεί από ηνλ ίδην. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη α) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη β) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα - ζθαξίθεκα ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ην ζεκείν πδξνιεςίαο από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο. (εμαίξεζε απνηεινύλ ηα αθίλεηα εληόο νηθηζκνύ ηα νπνία κπνξνύλ λα πδξνδνηεζνύλ κε ηελ ππνβνιή απινύ ηνπνγξαθηθνύ ζθαξηθήκαηνο). ηε ζπλέρεηα ν ελδηαθεξόκελνο παξαιακβάλεη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ππεξεζηαθό ζεκείσκα κε ην νπνίν θαηαβάιεη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ : Σν ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο νξηδόκελν ζε πενήνηα Δυρώ (50,00 ). Σελ εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο νξηδόκελε ζε πενήνηα Δυρώ (50,00 ). Η εγγύεζε θαηαλάισζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπ θαη κόλν εθόζνλ έρνπλ εμνθιεζεί ζην αθέξαην νη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν. Σελ αμία ηνπ πδξνκέηξνπ, θαη ηνπ θξεαηίνπ νξηδόκελε ζε ηριάνηα Δυρώ (30,00 ) Σν θόζηνο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο ηδησηηθήο παξνρήο (πξναηξεηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί ε θαηαζθεπή ηεο λα γίλεη από ηνλ Γήκν. Σν θόζηνο απηό νξίδεηαη ζε εκαηόν είκοζι Δυρώ (120,00 ) 4.1 Η πδξνδόηεζε αθηλήησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην Γήκν ε νπνία ηθαλνπνηείηαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο (όλνκα, επώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν), ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, ν ζθνπόο ηεο πδξνδόηεζεο (γηα νηθηαθέο ή αξδεπηηθέο ή θηελνηξνθηθέο ή επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θ.ι.π.) θαζώο θαη ην εάλ επηζπκεί ν ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζθεπάζεη ηελ παξνρή ηνπ ν Γήκνο ή εμεηδηθεπκέλνο - αδεηνύρνο πδξαπιηθόο πνπ ζα κηζζσζεί από ηνλ ίδην. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη α) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη β) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα - ζθαξίθεκα ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ην ζεκείν πδξνιεςίαο από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο. (εμαίξεζε απνηεινύλ ηα αθίλεηα εληόο νηθηζκνύ ηα νπνία κπνξνύλ λα πδξνδνηεζνύλ κε ηελ ππνβνιή απινύ ηνπνγξαθηθνύ ζθαξηθήκαηνο). ηε ζπλέρεηα ν ελδηαθεξόκελνο παξαιακβάλεη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ππεξεζηαθό ζεκείσκα κε ην νπνίν θαηαβάιεη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ : Σν ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο νξηδόκελν ζε εθαηφ Επξψ (100,00 ). Σελ εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο νξηδόκελε ζε πενήνηα Δυρώ (50,00 ). Η εγγύεζε θαηαλάισζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπ θαη κόλν εθόζνλ έρνπλ εμνθιεζεί ζην αθέξαην νη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν. Σελ αμία ηνπ πδξνκέηξνπ, θαη ηνπ θξεαηίνπ νξηδόκελε ζε πελήληα Επξψ (50,00 ) Σν θόζηνο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο ηδησηηθήο παξνρήο (πξναηξεηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί ε θαηαζθεπή ηεο λα γίλεη από ηνλ Γήκν. Σν θόζηνο απηό νξίδεηαη ζε εθαηφλ πελήληα Επξψ (150,00 )

4 Αληίγξαθν ηνπ δηπινηύπνπ είζπξαμεο ησλ παξαπάλσ πνζώλ πξνζθνκίδεηαη ζηελ Αληίγξαθν ηνπ δηπινηύπνπ είζπξαμεο ησλ παξαπάλσ πνζώλ πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία από ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ελδηαθεξόκελν ε Σερληθή Τπεξεζία από ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ελδηαθεξόκελν ε εκέξα θαη ώξα θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ζε πεξίπησζε πνπ απηή θαηαζθεπαζηεί από ην εκέξα θαη ώξα θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ζε πεξίπησζε πνπ απηή θαηαζθεπαζηεί από ην Γήκν ή ηεο επί ηόπνπ παξνπζίαο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ε παξνρή Γήκν ή ηεο επί ηόπνπ παξνπζίαο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ε παξνρή θαηαζθεπαζηεί από ηνλ θαηαλαισηή. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν εθπξόζσπνο ηεο θαηαζθεπαζηεί από ηνλ θαηαλαισηή. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν εθπξόζσπνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο παξίζηαηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Σερληθήο Τπεξεζίαο παξίζηαηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζύλδεζεο ε νπνία εθηειείηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ζύλδεζεο ε νπνία εθηειείηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από εμεηδηθεπκέλν - αδεηνύρν ηερληθό. Ο ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε εμεηδηθεπκέλν - αδεηνύρν ηερληθό. Ο ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, λα ηνπνζεηήζεη βάλα δηαθνπήο πξηλ ην ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, λα ηνπνζεηήζεη βάλα δηαθνπήο πξηλ ην πδξόκεηξν, λα ηνπνζεηήζεη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ην θξεάηην πδξόκεηξν, λα ηνπνζεηήζεη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ην θξεάηην ύδξεπζεο θαη λα απνθαηαζηήζεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (όρη κηθξόηεξν ησλ 5 ύδξεπζεο θαη λα απνθαηαζηήζεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (όρη κηθξόηεξν ησλ 5 εκεξώλ θαη όρη κεγαιύηεξν ησλ 15 εκεξώλ) ηελ ηνκή επί ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ εκεξώλ θαη όρη κεγαιύηεξν ησλ 15 εκεξώλ) ηελ ηνκή επί ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηξόπν αλάινγν ηεο πξνϋπάξρνπζαο θαηάζηαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεδνδξνκίνπ κε ηξόπν αλάινγν ηεο πξνϋπάξρνπζαο θαηάζηαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα κε βάζε ηα επόκελα άξζξα ηνπ παξόληνο λα πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα κε βάζε ηα επόκελα άξζξα ηνπ παξόληνο λα απνθαηαζηήζεη ηα ιαλζαζκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζεκεία ηεο πδξνιεςίαο ρξεώλνληαο κε απνθαηαζηήζεη ηα ιαλζαζκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζεκεία ηεο πδξνιεςίαο ρξεώλνληαο κε ην αληίζηνηρν πνζό ηνλ θαηαλαισηή. Δηδηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ην αληίζηνηρν πνζό ηνλ θαηαλαισηή. Δηδηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο ε ρξέσζε νξίδεηαη ζην θαη απνθνπή πνζό ησλ πενήνηα Δυρώ ηνπ νδνζηξώκαηνο ε ρξέσζε νξίδεηαη ζην θαη απνθνπή πνζό ησλ εβδνκήληα Επξψ (50,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. (70,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ Γηα ηελ πδξνδόηεζε αθηλήησλ ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη γεληθά ζε πεξηνρέο όπνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν α) ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1, β) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, γ) ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ θαη δ) ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 όηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα έμνδα ηεο επέθηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθ' όζνλ είλαη ηερληθά δπλαηό, ν Γήκνο ηθαλνπνηεί ην αίηεκα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο) κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ην ύςνο ηεο δαπάλεο πνπ ππνρξενύηαη λα 4.2. Γηα ηελ πδξνδόηεζε θαηνηθηψλ ή επαγγεικαηηθψλ αθηλήησλ ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη γεληθά ζε πεξηνρέο όπνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν α) ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1, β) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ γ) ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ θαη δ) ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 όηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα έμνδα ηεο επέθηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθ' όζνλ είλαη ηερληθά δπλαηό, ν Γήκνο ηθαλνπνηεί ην αίηεκα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο) κε ηελ νπνία

5 πιεξώζεη πξνθαηαβνιηθά ν αηηώλ. Όηαλ έλαο αγσγόο θαηαζθεπάδεηαη κε πιεξσκή ηεο θαζνξίδεηαη θαη ην ύςνο ηεο δαπάλεο πνπ ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη πξνθαηαβνιηθά ν δαπάλεο ηνπ από ελδηαθεξόκελν θαηαλαισηή, ηόηε γηα κηα ηξηεηία από ηελ θαηαζθεπή αηηώλ. Όηαλ έλαο αγσγόο θαηαζθεπάδεηαη κε πιεξσκή ηεο δαπάλεο ηνπ από ηνπ, νη λένη θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπλδεζνύλ κε απηόλ ζα πξέπεη λα ελδηαθεξόκελν θαηαλαισηή, ηόηε γηα κηα ηξηεηία από ηελ θαηαζθεπή ηνπ, νη λένη θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζην Γήκν Τπεύζπλε Γήισζε από ηνλ αξρηθό θαηαλαισηή θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπλδεζνύλ κε απηόλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ όηη ηνπο επηηξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζηνλ αγσγό θαη όηη ηνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηελ αμία ηεο ζπκπιεξσκαηηθά ζην Γήκν Τπεύζπλε Γήισζε από ηνλ αξρηθό θαηαλαισηή όηη ηνπο επέθηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα κέηξα πνπ ηνπο εμππεξεηνύλ πδξεπηηθά. επηηξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζηνλ αγσγό θαη όηη ηνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηελ αμία ηεο επέθηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα κέηξα πνπ ηνπο εμππεξεηνύλ πδξεπηηθά Απαγνξεχεηαη ε πδξνδφηεζε απφ ην δίθηπν χδξεπζεο νηθνπέδσλ ή αγξνηεκαρίσλ εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ γηα άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ Ο Δήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα πδξνδφηεζεο (θεληξηθά δίθηπα δηαλνκήο) γηα φια ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκνχ ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζε ελδερφκελεο αλαγθαίεο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ 5.1. Η επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε πξνζσξηλά (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ ηέσο θαηαλαισηή) είλαη δπλαηή κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: α)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν αξρηθόο θαηαλαισηήο (ηδηνθηήηεο ή έλνηθνο), ηόηε απηόο θαηαβάιεη εμ νινθιήξνπ ην νθεηιόκελν πνζό ( από θαηαλάισζε λεξνύ ή άιιε αηηία (πξόζηηκν θιπ)), θαζώο θαη ην ηέινο επαλαζύλδεζεο ην νπνίν νξίδεηαη ζην 50 % ηνπ ηζρύνληνο εθάζηνηε ηέινπο ζπλδέζεσο θαη ηελ αληίζηνηρε εγγύεζε θαηαλάισζεο ζην αθέξαην. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνϋπάξρνπζα παξνρή δελ ππήξρε ην θξεάηην ύδξεπζεο ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ή ην πξνϋπάξρσλ πδξόκεηξν (πνπ έρεη ήδε αθαηξεζεί) έρξηδε αληηθαηάζηαζεο, ν 5.1. Η επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε πξνζσξηλά (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ ηέσο θαηαλαισηή) είλαη δπλαηή κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: α)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν αξρηθόο θαηαλαισηήο (ηδηνθηήηεο ή έλνηθνο), ηόηε απηόο θαηαβάιεη εμ νινθιήξνπ ην νθεηιόκελν πνζό ( από θαηαλάισζε λεξνύ ή άιιε αηηία (πξόζηηκν θιπ)), θαζώο θαη ην ηέινο επαλαζύλδεζεο ην νπνίν νξίδεηαη ζην 50 % ηνπ ηζρύνληνο εθάζηνηε ηέινπο ζπλδέζεσο θαη ηελ αληίζηνηρε εγγύεζε θαηαλάισζεο ζην αθέξαην. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνϋπάξρνπζα παξνρή δελ ππήξρε ην θξεάηην ύδξεπζεο ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ή ην πξνϋπάξρσλ πδξόκεηξν (πνπ έρεη ήδε αθαηξεζεί) έρξηδε αληηθαηάζηαζεο, ν

6 θαηαλαισηήο ππνρξενύηαη λα πξνπιεξώζεη, λα παξαιάβεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ζην θαηαλαισηήο ππνρξενύηαη λα πξνπιεξώζεη, λα παξαιάβεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ζην αθίλεην (εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο) ην λέν πδξόκεηξν θαη ην θξεάηην. αθίλεην (εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο) ην λέν πδξόκεηξν θαη ην θξεάηην. β)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν λένο ηδηνθηήηεο ή β)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν λένο ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηήο, πνπ δελ έρεη ζρέζε απηόο ή ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν κε ηελ νθεηιή ηνπ ππό ελνηθηαζηήο, πνπ δελ έρεη ζρέζε απηόο ή ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν κε ηελ νθεηιή ηνπ ππό πδξνδόηεζε αθηλήηνπ, ηόηε απηόο επηβαξύλεηαη κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθό πδξνδόηεζε αθηλήηνπ, ηόηε απηόο επηβαξύλεηαη κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθό 4.1 ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε). 4.1 ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε) Γηα ηελ επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε νξηζηηθά (δηαθνπή από ηνλ 5.2. Γηα ηελ επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε νξηζηηθά (δηαθνπή από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) εθηόο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ επηβάιιεηαη από ηνλ Γήκν έρνπλ εθαξκνγή αγσγό δηαλνκήο) εθηόο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ επηβάιιεηαη από ηνλ Γήκν έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε). ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε). ΑΡΘΡΟ 6 ο ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΑΡΘΡΟ 6 ο ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ Η κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο (πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αιιαγή νλόκαηνο ηνπ θαηαλαισηή) γίλεηαη : Με ππνγξαθή θνηλήο ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηόζν από απηόλ πνπ εθρσξεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ, όζν θαη από απηόλ πνπ ππεηζέξρεηαη ζ απηά, αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ρσξίο δηαθνπή ή Με ηελ επηβεβαίσζε θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ βάζεη ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο κεηαβηβάζεσο ή δηθαζηηθήο απόθαζεο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνπο θιεξνλόκνπο έζησ θαη ρσξίο εηδηθή κλεία ζε απηέο ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο. Η κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο (πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αιιαγή νλόκαηνο ηνπ θαηαλαισηή) γίλεηαη : Με ππνγξαθή θνηλήο ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηόζν από απηόλ πνπ εθρσξεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ, όζν θαη από απηόλ πνπ ππεηζέξρεηαη ζ απηά, αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ρσξίο δηαθνπή ή Με ηελ επηβεβαίσζε θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ βάζεη ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο κεηαβηβάζεσο ή δηθαζηηθήο απόθαζεο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνπο θιεξνλόκνπο έζησ θαη ρσξίο εηδηθή κλεία ζε απηέο ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο. ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ελνηθηαζηή ή ηδηνθηήηε (αγνξά, θιεξνλνκηά, κεηαθφκηζε ελνηθηαζηή, θ.ι.π.) ζε πδξνδνηνχκελν αθίλεην ην νπνίν έρεη νπσζδήπνηε νθεηιέο (χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θ.ι.π.), ν λένο θαηαλαισηήο αλαιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ησλ παιαηνηέξσλ νθεηιψλ θαη ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην άξζξν 5ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

7 Ο Δήκνο δηθαηνχηαη λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηή ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ θαη απφ πξνζσξηλφ ελνηθηαζηή ν νπνίνο ελδέρεηαη λα εγθαηαιείςεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην αθίλεην. ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, κεηά θάζε κεηαβνιή ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο πδξνιεςίαο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, κεηά θάζε κεηαβνιή ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο πδξνιεςίαο θαηαβάιιεηαη ή αλακνξθώλεηαη αλάινγα ε εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο. θαηαβάιιεηαη ή αλακνξθώλεηαη αλάινγα ε εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΡΔΤΗ Παξνρή νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πδξνδόηεζεο ελόο αθηλήηνπ από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ύδαηνο έσο ην ζύλνξν ηνπ αθηλήηνπ (πξηλ ην πδξόκεηξν). Γηα ηελ θαηαζθεπή παξνρήο πδξνδόηεζεο ηζρύνπλ ηα θάησζη : Η ηνκή επί ηνπ θξαζπέδνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο από ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ πδξνκέηξνπ έσο ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν θεληξηθόο αγσγόο δηαλνκήο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αζθαιηνθόπηε, κε κέγηζην πιάηνο 60 εθαηνζηώλ θαη κε ειάρηζην βάζνο 60 εθαηνζηώλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο παξνρήο ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ (απνθαηαζηάζεηο). Ο άμνλαο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) πξέπεη λα είλαη επζύγξακκνο κε δηεύζπλζε θάζεηε πξνο ηνλ αγσγό δηαλνκήο. Η δηαηνκή ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) νξίδεηαη ζε ½ (Φ18) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ.. θαη ¾ (Φ22) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ. Παξνρή νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πδξνδόηεζεο ελόο αθηλήηνπ από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ύδαηνο έσο ην ζύλνξν ηνπ αθηλήηνπ (πξηλ ην πδξόκεηξν). Γηα ηελ θαηαζθεπή παξνρήο πδξνδόηεζεο ηζρύνπλ ηα θάησζη : Η ηνκή επί ηνπ θξαζπέδνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο από ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ πδξνκέηξνπ έσο ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν θεληξηθόο αγσγόο δηαλνκήο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αζθαιηνθόπηε, κε κέγηζην πιάηνο 60 εθαηνζηώλ θαη κε ειάρηζην βάζνο 60 εθαηνζηώλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο παξνρήο ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ (απνθαηαζηάζεηο). Ο άμνλαο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) πξέπεη λα είλαη επζύγξακκνο κε δηεύζπλζε θάζεηε πξνο ηνλ αγσγό δηαλνκήο. Η δηαηνκή ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) νξίδεηαη ζε ½ (Φ18) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ.. θαη ¾ (Φ22) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ. ε πεξηνρέο ησλ νηθηζκψλ κε κηθξέο πηέζεηο ζην δίθηπν έσο θαη (3Αtm) επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ησλ παξνρψλ λα γίλεηαη κε αγσγφ ¾ (Φ22) θαη 1 (Φ26) αληίζηνηρα.

8 Ο αγσγόο ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) εγθηβσηίδεηαη πάληνηε κε άκκν θαη ζε ειάρηζηε Ο αγσγόο ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) εγθηβσηίδεηαη πάληνηε κε άκκν ή απαιιαγκέλα αθηίλα 10 εθαηνζηώλ από ηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά. απφ πέηξεο πξντφληα εθζθαθήο θαη ζε ειάρηζηε αθηίλα 10 εθαηνζηώλ από ηελ Γηα ηελ ζύλδεζε κε ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ρπηνζηδεξό εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά. θνιάξν θαη ην ηξύπεκα ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηξππάλη Γηα ηελ ζύλδεζε κε ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ρπηνζηδεξό (αξίδα) δηακέηξνπ 12 ρηιηνζηώλ. θνιάξν θαη ην ηξύπεκα ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηξππάλη (αξίδα) δηακέηξνπ 12 ρηιηνζηώλ. Σν κέγηζην κήθνο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) γηα ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθήο Σν κέγηζην κήθνο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) γηα ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθήο παξνρήο νξίδεηαη ζε ηριάνηα (30) κέηξα. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην απέρεη απόζηαζε παξνρήο νξίδεηαη ζε ηριάνηα (30) κέηξα. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην απέρεη απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 30κέηξσλ από ηνλ πιεζηέζηεξν αγσγό δηαλνκήο ηόηε γηα ηελ κεγαιύηεξε ησλ 30κέηξσλ από ηνλ πιεζηέζηεξν αγσγό δηαλνκήο ηόηε γηα ηελ πδξνδόηεζή ηνπ απαηηείηαη πξώηα ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, ππό ηελ πδξνδόηεζή ηνπ απαηηείηαη πξώηα ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη αθελόο ν Γήκνο έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα (ηερληθό πξόγξακκα) πξνϋπόζεζε όηη αθελόο ν Γήκνο έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα (ηερληθό πξόγξακκα) θαη αθεηέξνπ ν ηδηνθηήηεο έρεη θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά νηθνδνκηθή άδεηα γηα αλέγεξζε θαη αθεηέξνπ ν ηδηνθηήηεο έρεη θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά νηθνδνκηθή άδεηα γηα αλέγεξζε λέαο νηθνδνκήο ε ηπρώλ ππάξρνπζαο λέαο νηθνδνκήο ε ηπρώλ ππάξρνπζαο Η επηζθεπή ησλ πθηζηάκελσλ παξνρώλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνή αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε επηζθεπήο πνπ νξίδεηαη ζε δέκα Δυρώ (10,00 ) βαξύλεη ηνλ πδξνιήπηε (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ θάιπςεο ηεο παξνρήο από ηελ δηεηή (2) εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο όηαλ ηελ παξνρή ηελ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο) θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ δηαξξνώλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία από ην ζεκείν επηδηόξζσζεο ηόηε ε παξνρή ππνρξεσηηθά αληηθαζίζηαηαη. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη παξνρέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαθόηερλα από ηνλ θαηαλαισηή (ειάρηζην βάζνο, αθαηάιιεια πιηθά θιπ). ηελ πεξίπησζε απηή ε Σερληθή Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αξλεζεί ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο θαη λα δηαθόςεη Η επηζθεπή ησλ πθηζηάκελσλ παξνρώλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνή αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε επηζθεπήο πνπ νξίδεηαη ζε ηξηάληα Επξψ (30,00 ) βαξύλεη ηνλ πδξνιήπηε (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ θάιπςεο ηεο παξνρήο από ηελ δηεηή (2) εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο όηαλ ηελ παξνρή ηελ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο) θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ δηαξξνώλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία από ην ζεκείν επηδηόξζσζεο ηόηε ε παξνρή ππνρξεσηηθά αληηθαζίζηαηαη. Επίζεο παξνρή αληηθαζίζηαηαη εάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηζθεπήο δηαπηζησζεί φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο ηεο ειηθίαο είλαη ακθίβνιε ε δηαηήξεζε ηεο ζηεγαλφηεηάο ηεο κεηά ηελ επηζθεπή. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη παξνρέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαθόηερλα από ηνλ θαηαλαισηή (ειάρηζην βάζνο, αθαηάιιεια πιηθά θιπ). ηελ πεξίπησζε απηή ε Σερληθή Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αξλεζεί ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο θαη λα δηαθόςεη

9 πξνζσξηλά ηελ πδξνδόηεζε εάλ ε επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο από ηνλ θαηαλαισηή πξνζσξηλά ηελ πδξνδόηεζε εάλ ε επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο δελ γίλεη κε κέξηκλα ηνπ θαζπζηεξήζεη πιένλ ησλ ηξηώλ (3) εκεξώλ. θαηαλαισηή ή απηή θαζπζηεξήζεη πιένλ ησλ ηξηώλ (3) εκεξώλ. Η αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ γίλεηαη από ηνλ Γήκν είηε θαηόπηλ Η αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ γίλεηαη από ηνλ Γήκν είηε θαηόπηλ αηηήζεσο αηηήζεσο ηνπ ηδηώηε είηε απηεπάγγειηα ζε πεξίπησζε αλεπαλόξζσηεο θζνξάο ιόγσ ηνπ ηδηώηε είηε απηεπάγγειηα ζε πεξίπησζε αλεπαλόξζσηεο θζνξάο ιόγσ καθξνρξόληαο καθξνρξόληαο ρξήζεο (ζάπηζκα). Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο εκαηόν είκοζι (120,00 ) ρξήζεο (ζάπηζκα). Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο εκαηόν είκοζι (120,00 ) βαξύλεη θαη βαξύλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ θαηαλάισζεο λεξνύ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ ηζρύνπλ ηα ηζρύνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο παξνρήο δελ ρξεψλεηαη μερσξηζηά ε δαπάλε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΑΡΘΡΟ 8 ο ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 8.1. ΓΔΝΙΚΑ Σα πδξόκεηξα είλαη όξγαλα θαηακέηξεζεο ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θαηαλαισηέο, κε βάζε δε ηελ θαηακέηξεζε απηή, εθδίδεηαη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκόο. Σα πδξόκεηξα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο : α.ε ζπλήζε πδξόκεηξα κηθξήο δηακέηξνπ (1/2 ) κε ηα νπνία πδξεύνληαη θπξίσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ. β. ε πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ (3/4 ). Με ηα πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ πδξεύνληαη νη κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ ΓΔΝΙΚΑ Σα πδξόκεηξα είλαη όξγαλα θαηακέηξεζεο ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θαηαλαισηέο, κε βάζε δε ηελ θαηακέηξεζε απηή, εθδίδεηαη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκόο. Σα πδξόκεηξα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο : α.ε ζπλήζε πδξόκεηξα κηθξήο δηακέηξνπ (1/2 ) κε ηα νπνία πδξεύνληαη θπξίσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ β. ε πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ (3/4 ). Με ηα πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ πδξεύνληαη νη κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ. θαζψο θαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ Άξζξνπ 7. (γηα πεξηνρέο κε κηθξή πίεζε(<3atm γ) Η Τπεξεζία Ύδξεπζεο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζην ζθξάγηζκα ηνπ ξαθφξ

10 ζχλδεζεο ελφο πδξνκέηξνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη έλαληη ηεο απζαίξεηεο επέκβαζεο ηνπ θαηαλαισηή ζ απηφ. Πξν ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπνζεηείηαη πάληα βαιβίδα δηαθνπήο. Πξν ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπνζεηείηαη πάληα βαιβίδα δηαθνπήο ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ε κνλνθαηνηθίεο ή δηπινθαηνηθίεο, ηνπνζεηνύληαη κέρξη δπν (2) πδξόκεηξα ην θαζέλα ζε πιαζηηθό θξεάηην (κε εληζρπκέλν πιαζηηθό θαπάθη ρξώκαηνο γθξη) δηαζηάζεσλ ΠxΜxΤ 25cm x 50cm x 25cm ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ηεο νηθνδνκήο. Η ξύζκηζε αθνξά ηηο λέεο νηθνδνκέο θαζώο θαη όζεο από ηηο παιαηόηεξεο παξνπζηάδνπλ πξόβιεκα, ζρεηηθό κε ηε ζέζε ηνπ πδξνκέηξνπ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηειεπηαίσλ νθείινπλ ύζηεξα από έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη κε δηθή ηνπο δαπάλε κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο (παξαγξ ) ή λα ηνπνζεηήζεη λέν θξεάηην θαη πδξόκεηξν ζε θαηάιιειε ζέζε ρξεώλνληαο ηνλ θαηαλαισηή κε ην θαη απνθνπή πνζό ησλ εβδομήνηα Δυρώ (70,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ Κάζε αθίλεην πδξνδνηείηαη απφ κία (1) θαη κφλν παξνρή. Εμαηξνχληαη αθίλεηα ζηα νπνία δηακέλνπλ δχν (2) ε πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο θαζψο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εγθξίλεηαη ε ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο (1) πδξνκέηξνπ αλάινγα κε ηηο ρξήζεηο ηνπ αθηλήηνπ. ΟΛΑ ΣΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΑ (λέα ή πθηζηάκελα) ηνπνζεηνχληαη ή κεηαθέξνληαη αληίζηνηρα ζε θνηλφρξεζην ρψξν εμσηεξηθά ηεο πεξηθξάμεσο ηνπ πδξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ. Σν θάζε πδξφκεηξν ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθό θξεάηην (κε εληζρπκέλν πιαζηηθό θαπάθη) δηαζηάζεσλ ΠxΜxΤ 25cm x 50cm x 25cm ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ηεο νηθνδνκήο. Η ξύζκηζε αθνξά ηηο λέεο νηθνδνκέο θαζώο θαη όζεο από ηηο παιαηόηεξεο παξνπζηάδνπλ πξόβιεκα, ζρεηηθό κε ηε ζέζε ηνπ πδξνκέηξνπ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηειεπηαίσλ νθείινπλ ύζηεξα από έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη κε δηθή ηνπο δαπάλε κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο (παξαγξ ) ή λα ηνπνζεηήζεη λέν θξεάηην θαη πδξόκεηξν ζε θαηάιιειε ζέζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν εμσηεξηθά ηνπ αθηλήηνπ ρξεώλνληαο ηνλ θαηαλαισηή κε ην θαη απνθνπή πνζό ησλ ελελήληα Επξψ (90,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ Ο έιεγρνο, ε επηζθεπή θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ Ο έιεγρνο, ε επηζθεπή θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.

11 Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνκέηξσλ γίλεηαη από ην Γήκν, είηε Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνκέηξσλ γίλεηαη από ην Γήκν, είηε απηεπάγγειηα (ππεξεζηαθώο), είηε ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απηεπάγγειηα (ππεξεζηαθώο), είηε ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή Ο Γήκνο ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα πδξόκεηξα όηαλ δηαπηζηώζεη απόθιηζε από ηε Ο Γήκνο ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα πδξόκεηξα όηαλ δηαπηζηώζεη απόθιηζε από ηε ζπλήζε θαηαλάισζε. Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή επεθηείλεηαη, εάλ είλαη δπλαηό, ζπλήζε θαηαλάισζε. Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή επεθηείλεηαη, εάλ είλαη δπλαηό, ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Δάλ δηαπηζησζεί όηη θαηά ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Δάλ δηαπηζησζεί όηη θαηά ηελ πεξίνδν, γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο ύδξεπζεο, ην πδξόκεηξν ηελ πεξίνδν, γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο ύδξεπζεο, ην πδξόκεηξν δελ ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά, ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 10 (παξάγξαθνο 10.1) δελ ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά, ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 10 (παξάγξαθνο 10.1) ηνπ παξόληνο. ηνπ παξόληνο. Η επηζθεπή ησλ πδξνκέηξσλ πνπ γίλεηαη ρσξίο επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ αλήθεη Η επηζθεπή ησλ πδξνκέηξσλ πνπ γίλεηαη ρσξίο επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Δμαίξεζε από ηελ αξρή απηή, πξνβιέπεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Δμαίξεζε από ηελ αξρή απηή, πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη βιάβεο δελ είλαη θπζηνινγηθέο, αιιά νθείινληαη ζε παγεηό ή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη βιάβεο δελ είλαη θπζηνινγηθέο, αιιά νθείινληαη ζε παγεηό ή ππξθαγηά ή ζε βίαηε επελέξγεηα ή αλαξκόδηα επέκβαζε ζηα πδξόκεηξα ηνπ θαηαλαισηή, ππξθαγηά ή ζε βίαηε επελέξγεηα ή αλαξκόδηα επέκβαζε ζηα πδξόκεηξα ηνπ θαηαλαισηή, νπόηε ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ θαη θαηαινγίδεη ηελ νπόηε ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ θαη θαηαινγίδεη ηελ ζρεηηθή δαπάλε ησλ είκοζι Δυρώ (20,00 ) ζηνλ θαηαλαισηή καδί κε ηελ αμία 50 θ.κ. ζρεηηθή δαπάλε ησλ ηξηάληα Επξψ (30,00 ) ζηνλ θαηαλαισηή καδί κε ηελ αμία 50 θ.κ. λεξνύ γηα απώιεηεο. Η δαπάλε απηή ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό λεξνύ γηα απώιεηεο. Η δαπάλε απηή ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ε απνδεκίσζε γηα ηηο απώιεηεο λεξνύ δηπιαζηάδνληαη. πδξνκέηξνπ θαη ε απνδεκίσζε γηα ηηο απώιεηεο λεξνύ δηπιαζηάδνληαη. Σα πδξόκεηξα αληηθαζίζηαληαη από ην Γήκν, όηαλ έρνπλ θζαξεί ιόγσ καθξνρξόληαο Σα πδξόκεηξα αληηθαζίζηαληαη από ην Γήκν, όηαλ έρνπλ θζαξεί ιόγσ καθξνρξόληαο ρξήζεο ή παξνπζηάδνπλ κε επηδηνξζώζηκε βιάβε ή θαη θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ ρξήζεο ή παξνπζηάδνπλ κε επηδηνξζώζηκε βιάβε ή θαη θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ θαηαλαισηή θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε θαηαλαισηή θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο (20,00 ) βαξύλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε. Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο (30,00 ) βαξύλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε. Η δαπάλε απηή αλαθέξεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πδξνκέηξνπ ζηελ ίδηα ζέζε απηή αλαθέξεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πδξνκέηξνπ ζηελ ίδηα ζέζε κε ην παιηό θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζέζε απηή πιεξεί ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ κε ην παιηό θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζέζε απηή πιεξεί ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ). ε δηαθνξεηηθή 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (αλαγθαία κεηαηόπηζε, ηνπνζέηεζε θξεαηίνπ) έρνπλ εθαξκνγή ηα πεξίπησζε (αλαγθαία κεηαηόπηζε, ηνπνζέηεζε θξεαηίνπ) έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηα πδξφκεηξα απφ ηνλ θαηαλαισηή

12 ρσξίο έγγξαθε άδεηα απφ ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη κε απφθαζε Δεκάξρνπ πξφζηηκν ζηνλ θαηαλαισηή ην χςνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Εθηφο ηνπ πξνζηίκνπ ε Τπεξεζία Ύδξεπζεο εθηηκά ηελ θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα λεξνχ θαη αλακνξθψλεη αλαιφγσο ηνλ ινγαξηαζκφ χδξεπζεο. Εάλ ππάξρεη δφινο εθ κέξνπο ηνπ θαηαλαισηή έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθφκελα ζην εδάθην 4 ηνπ άξζξνπ 9,3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΑΡΑΒΑΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ - ΠΟΙΝΔ ΠΡΟΣΙΜΑ ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΑΡΑΒΑΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ - ΠΟΙΝΔ ΠΡΟΣΙΜΑ ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ 9.1. ΑΤΘΑΙΡΔΣΗ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ (ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή θιπ), επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν εκαηόν πενήνηα Δυρώ (150,00 ) θαη δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά ε πδξνδόηεζε. Γηα ηελ επαλαζύλδεζή ηεο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξόληνο ΑΤΘΑΙΡΔΣΗ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ (ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή θιπ), επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν εκαηόν πενήνηα Δυρώ (150,00 ). επηπιένλ ησλ πνζψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4.1 γηα ην ηέινο ζχλδεζεο θαη ηεο εγγχεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ν θαηαλαισηήο. Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί λνκηθά θαηά ηνπ πδξαπιηθνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε απζαίξεηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θαηαλαισηή επεκβαίλνληαο ζην Δεκνηηθφ Δίθηπν Ύδξεπζεο ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ή παιαηάο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη 9.2. ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ή παιαηάο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη

13 ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά θαη ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή, επηβάιιεηαη ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά θαη ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή, επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν εκαηόν πενήνηα Δυρώ κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν ηξηαθφζηα Επξψ (150,00 ) θαη δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά ε πδξνδόηεζε ηνπ αθηλήηνπ κε αθαίξεζε (300,00 ) θαη δηαθόπηεηαη ε πδξνδόηεζε ηνπ αθηλήηνπ κε αθαίξεζε ηκήκαηνο ηεο ηκήκαηνο ζε όιεο ηηο παξνρέο (λόκηκεο ή κε) πνπ ην πδξνδνηνύλ. Γηα ηελ επαλαζύλδεζή παξνρήο. Γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξόληνο. παξάγξαθν 5.2 ηνπ παξφληνο. Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί λνκηθά θαηά ηνπ πδξαπιηθνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε απζαίξεηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θαηαλαισηή επεκβαίλνληαο ζην Δεκνηηθφ Δίθηπν Ύδξεπζεο ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ 1. Σν λεξό εθόζνλ ππάξρεη επάξθεηα ηνπ Γηθηύνπ, παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, εθηόο αλ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βίαο ή βιαβώλ ή αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζην δίθηπν θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ή ηέινο γηα ιόγνπο 9.3. ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ 1. Δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο αθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο, κεηά απφ Αίηεζε Δηαθνπήο πνπ ππνβάιιεη ν θαηαλαισηήο ζηελ Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία ιακβάλεη ηελ έλδεημε ηνπ πδξνκέηξνπ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ρξεψζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζε. Γηα ηνλ θαηαλαισηή δελ ππάξρεη θφζηνο γηα ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ εθηφο απφ ηνλ ηειεπηαίν εμνθιεηηθφ ινγαξηαζκφ. ηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ νη πάγηεο ρξεψζεηο επαλαυπνινγίδνληαη κε βάζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαλχζεθε απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ σο ηελ εκεξνκελία ηεο Αίηεζεο Δηαθνπήο (αλαινγηζκφο δαπάλεο). ε πεξίπησζε πνπ ην Σερληθφ ζπλεξγείν ηνπ Δήκνπ θαζπζηεξήζεη λα πξνβεί ζηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ (πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήςεο ηεο ηειηθήο έλδεημεο) θακία ππνρξέσζε δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ θαηαλαισηή αλεμαξηήησο ηεο θαηαλάισζεο πνπ ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνίεζε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ηειηθήο έλδεημεο. 2. Σν λεξό εθόζνλ ππάξρεη επάξθεηα ηνπ Γηθηύνπ, παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, εθηόο αλ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βίαο ή βιαβώλ ή αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζην δίθηπν θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ή ηέινο γηα ιόγνπο

14 θπξώζεσλ πνπ επηβάιιεη ν Γήκνο ζηνπο δύζηξνπνπο ή ακειείο ή παξαβάηεο ηνπ θπξώζεσλ πνπ επηβάιιεη ν Γήκνο ζηνπο δύζηξνπνπο ή ακειείο ή παξαβάηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαηαλαισηέο, ε παξνρή απηή αλαζηέιιεηαη, κέρξη ηελ άξζε ησλ παξόληνο θαλνληζκνύ θαηαλαισηέο, ε παξνρή απηή αλαζηέιιεηαη, κέρξη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ηελ επέβαιαλ.οη δηαθνπέο πδξνδόηεζεο σο θπξώζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο εκπνδίσλ πνπ ηελ επέβαιαλ.οη δηαθνπέο πδξνδόηεζεο σο θπξώζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίδνληαη ζε πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο. Η πξνζσξηλή δηαθνπή (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) ρσξίδνληαη ζε πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο. Η πξνζσξηλή δηαθνπή (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) επηβάιιεηαη γεληθά ζε πεξηπηώζεηο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Γηα ηελ επηβάιιεηαη γεληθά ζε πεξηπηώζεηο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Γηα ηελ επαλαζύλδεζή ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ επαλαζύλδεζή ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξόληνο. Η νξηζηηθή δηαθνπή (θαηάξγεζε παξνρήο από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) παξόληνο. Η νξηζηηθή δηαθνπή (θαηάξγεζε παξνρήο από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) επηβάιιεηαη ζε πεξηπηώζεηο ζεκαληηθώλ παξαβάζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο ή ζε επηβάιιεηαη ζε πεξηπηώζεηο ζεκαληηθώλ παξαβάζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο ή ζε πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Ωο επαλαζύλδεζε πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Ωο επαλαζύλδεζε νξηζηηθά δηαθεθνκκέλεο παξνρήο λνείηαη ε θαηαζθεπή λέαο παξνρήο (παξάγξαθνη 4.1 νξηζηηθά δηαθεθνκκέλεο παξνρήο λνείηαη ε θαηαζθεπή λέαο παξνρήο (παξάγξαθνη 4.1 θαη 5.2 ηνπ παξόληνο) θαη 5.2 ηνπ παξόληνο) 2. Δάλ ν θαηαλαισηήο δελ εμνθιήζεη ην ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ κέζα ζε 3. Δάλ ν θαηαλαισηήο δελ εμνθιήζεη ην ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ κέζα ζε δέθα νθηώ (18) κήλεο από ηελ έθδνζή ηνπ επηβάιιεηαη εθηόο ησλ αληηζηνηρνύλησλ δέθα νθηώ (18) κήλεο από ηελ έθδνζή ηνπ επηβάιιεηαη εθηόο ησλ αληηζηνηρνύλησλ ηόθσλ θαη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ. ηόθσλ θαη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ. 3. Παξεκπόδηζε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο εύθνιεο αλάγλσζεο ηνπ πδξνκέηξνπ, 4. Παξεκπόδηζε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο εύθνιεο αλάγλσζεο ηνπ πδξνκέηξνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξόληνο Κ.Τ. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξόληνο Κ.Τ. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή γίλεηαη κεηά ηελ δηαπίζησζε όηη δελ έρνπλ αξζεί ηα εκπόδηα θαηά ηελ ιήςε ησλ γίλεηαη κεηά ηελ δηαπίζησζε όηη δελ έρνπλ αξζεί ηα εκπόδηα θαηά ηελ ιήςε ησλ ελδείμεσλ γηα δεύηεξε θνξά, νη δε ρξεώζεηο ινγαξηαζκώλ θαηαλαιώζεσο λεξνύ, ελδείμεσλ γηα δεύηεξε θνξά, νη δε ρξεώζεηο ινγαξηαζκώλ θαηαλαιώζεσο λεξνύ, γίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, θαη πεξίπνπ ζηα όξηα ή απμεκέλεο ζε ζρέζε κε γίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, θαη πεξίπνπ ζηα όξηα ή απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο ηηο πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο 4. Οπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην πδξόκεηξν, πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ή ζηελ 5. Οπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην πδξόκεηξα ή ζηελ παξνρή πδξνδφηεζεο, πνπ παξεκπόδηζε ηεο θαηακέηξεζεο ηνπ αλαιηζθόκελνπ ύδαηνο ή ζηε δηαγξαθή απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ή ζηελ παξεκπόδηζε ηεο θαηακέηξεζεο ηνπ αλαιηζθόκελνπ θαηαλαισζείζεο πνζόηεηαο, ζπλεπάγεηαη ηε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο ύδαηνο ή ζηε δηαγξαθή θαηαλαισζείζεο πνζόηεηαο, ζπλεπάγεηαη ηε πξνζσξηλή δηαθνπή (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) θαη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ πδξνιήπηε πξνζηίκνπ, ίζνπ κε ην ηεο πδξνδόηεζεο (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) θαη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ πδξνιήπηε ηξηπιάζην ηεο κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. Δάλ πξνζηίκνπ, ίζνπ κε ην ηξηπιάζην ηεο κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ ππάξρεη ππνηξνπή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ίδηα παξάβαζε, ε πδξνιεςία αθπξώλεηαη πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. Δάλ ππάξρεη ππνηξνπή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ίδηα παξάβαζε, ε νξηζηηθά (από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο πδξνιεςία αθπξώλεηαη νξηζηηθά (από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν

15 κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. 5. Δληνπηζκόο νθεηιέηε θαη κε πξνζέιεπζή ηνπ γηα εμόθιεζε ηεο νθεηιήο ζε ηαθηή πξνζεζκία. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία εληνπίδεη νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (πξόθιεζε βιαβώλ, πξόζηηκα, εξγαζία, θ.ι.π.), ηνλ θαιεί εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη, λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία θαη λα εμνθιήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ. Αλ ν νθεηιέηεο απηόο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία απηή, ε ππεξεζία δηαθόπηεη πξνζσξηλά ηελ πδξνιεςία, πνπ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά απηόο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ (ζύδπγνο θαη ηέθλα) γηα νηθηαθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε, άζρεηα αλ ε πδξνιεςία απηή είλαη ζην όλνκα ηξίηνπ. ηελ ηειεπηαία όκσο απηή πεξίπησζε, κεηά ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο, ε Τπεξεζία επαλαθέξεη ηελ πδξνιεςία ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο δαπάλε γηα ηνλ αλαίηην ηξίην. 6. Πξνζσξηλή δηαθνπή γηα άξλεζε επηζθεπήο εζσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ πεξίπησζε κε θαηακεηξνύκελεο δηαξξνήο κε ζπλέπεηα ηελ απώιεηα λεξνύ γηα ηελ ππεξεζία θαη ηελ πξόθιεζε δεκίαο ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 6. Δληνπηζκόο νθεηιέηε θαη κε πξνζέιεπζή ηνπ γηα εμόθιεζε ηεο νθεηιήο ζε ηαθηή πξνζεζκία. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία εληνπίδεη νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (πξόθιεζε βιαβώλ, πξόζηηκα, εξγαζία, θ.ι.π.), ηνλ θαιεί εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη, λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία θαη λα εμνθιήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ. Αλ ν νθεηιέηεο απηόο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία απηή, ε ππεξεζία δηαθόπηεη πξνζσξηλά ηελ πδξνιεςία, πνπ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά απηόο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ (ζύδπγνο θαη ηέθλα) γηα νηθηαθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε, άζρεηα αλ ε πδξνιεςία απηή είλαη ζην όλνκα ηξίηνπ. ηελ ηειεπηαία όκσο απηή πεξίπησζε, κεηά ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο, ε Τπεξεζία επαλαθέξεη ηελ πδξνιεςία ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο δαπάλε γηα ηνλ αλαίηην ηξίην. 7. Πξνζσξηλή δηαθνπή γηα άξλεζε επηζθεπήο εζσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ πεξίπησζε κε θαηακεηξνύκελεο δηαξξνήο κε ζπλέπεηα ηελ απώιεηα λεξνύ γηα ηελ ππεξεζία θαη ηελ πξόθιεζε δεκίαο ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 8. Ο ηδηνθηήηεο θαη εθείλνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πδξνδνηνχκελν αθίλεην ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζ απηφ ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ γηα έιεγρν θαη ιήςε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πδξαπιηθή ηνπ εγθαηάζηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Δήκνο δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη (πξνζσξηλά) ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 9. ε πεξίπησζε πνπ ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε δηαθνπήο αιιά ζην αθίλεην δηακέλεη ελνηθηαζηήο ηφηε ε δηαθνπή γίλεηαη κεηά απφ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, θαη κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ ελνηθηαζηή ψζηε ζην δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο λα κπνξέζεη ν ελνηθηαζηήο λα βξεi λέν θαηάιπκα 7. Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο πνπ πξνβιέπεη σο θύξσζε ν παξώλ θαλνληζκόο, ν Γήκνο κπνξεί επίζεο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ύδαηνο ζηηο 10. Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο πνπ πξνβιέπεη σο θύξσζε ν παξώλ θαλνληζκόο, ν Γήκνο κπνξεί επίζεο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ύδαηνο ζηηο

16 αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο. α) Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο. β) Γηα ηερληθνύο ιόγνπο (επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ ή ηνπ πδξαγσγείνπ β) Γηα ηερληθνύο ιόγνπο (επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ ή ηνπ πδξαγσγείνπ θ.ι.π. ) θ.ι.π. ) γ) Όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα ύδαηνο. γ) Όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα ύδαηνο. Όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνγξακκαηηδόκελεο δηαθνπέο ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνγξακκαηηδόκελεο δηαθνπέο ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θξνληίδεη λα ελεκεξώλεη έγθαηξα κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηνπο θαηαλαισηέο. ε θακία θξνληίδεη λα ελεκεξώλεη έγθαηξα κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηνπο θαηαλαισηέο. ε θακία πεξίπησζε δελ επζύλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο πεξίπησζε δελ επζύλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο ύδξεπζεο. πξνθαιέζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο ύδξεπζεο. 8. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο πδξνιεςίαο γηα ιόγνπο πνπ πξνβιέπεη ν παξόλ 11. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο πδξνιεςίαο γηα ιόγνπο πνπ πξνβιέπεη ν παξόλ Καλνληζκόο, Ύδξεπζεο, ν Γήκνο δελ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ Καλνληζκόο, Ύδξεπζεο, ν Γήκνο δελ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηπρόλ δεκίεο πνπ πθίζηαηαη από ηελ δηαθνπή απηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαηαλαισηή γηα ηπρόλ δεκίεο πνπ πθίζηαηαη από ηελ δηαθνπή απηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηό λα πξνθιεζνύλ δεκίεο ζηα πδξεπόκελα αθίλεηα, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηό λα πξνθιεζνύλ δεκίεο ζηα πδξεπόκελα αθίλεηα, όηαλ νη θαηαλαισηέο δελ παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα απνηξνπήο ησλ δεκηώλ απηώλ. όηαλ νη θαηαλαισηέο δελ παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα απνηξνπήο ησλ δεκηώλ απηώλ ΠΡΟΚΛΗΗ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ Απαγνξεύεηαη ζηνπο ηδηώηεο λα πξνθαινύλ βιάβεο ζηνπο αγσγνύο θαη ηηο δηαθιαδώζεηο ησλ δηθηύσλ πδξνδόηεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ ή θαηά ηελ εθζθαθή ή αλέγεξζε νηθνδνκώλ. Γηα ην ιόγν απηό ππνρξεώλνληαη λα πάξνπλ όια ηα αλαγθαία θαη πξόζθνξα κέηξα εληνπηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ησλ αγσγώλ, δηαθιαδώζεσλ θαη πδξεπηηθώλ θαηαζθεπώλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ, ζπκβνπιεπόκελνη ηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα ηνπο παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ππαίηηνο ηεο δεκηάο, πέξα από ηηο ελδερόκελεο πνηληθέο ηνπ επζύλεο, ππνρξεώλεηαη θαη ζηελ απνπιεξσκή ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο (θνζηνιόγεζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία πιένλ 20% γηα γεληθά έμνδα) ΠΡΟΚΛΗΗ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ Απαγνξεύεηαη ζηνπο ηδηώηεο λα πξνθαινύλ βιάβεο ζηνπο αγσγνύο θαη ηηο δηαθιαδώζεηο ησλ δηθηύσλ πδξνδόηεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ ή θαηά ηελ εθζθαθή ή αλέγεξζε νηθνδνκώλ. Γηα ην ιόγν απηό ππνρξεώλνληαη λα πάξνπλ όια ηα αλαγθαία θαη πξόζθνξα κέηξα εληνπηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ησλ αγσγώλ, δηαθιαδώζεσλ θαη πδξεπηηθώλ θαηαζθεπώλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ, ζπκβνπιεπόκελνη ηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα ηνπο παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ππαίηηνο ηεο δεκηάο, πέξα από ηηο ελδερόκελεο πνηληθέο ηνπ επζύλεο, ππνρξεώλεηαη θαη ζηελ απνπιεξσκή ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο (θνζηνιόγεζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία πιένλ 20% γηα γεληθά έμνδα).

17 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ Αλ από ηνπο ειέγρνπο (βι. άξζξν 7) δηαπηζησζεί, πσο ην πδξόκεηξν δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε έλδεημε θαηαλάισζεο, ε Τπεξεζία αλακνξθώλεη (κεηαβάιιεη), ηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαλάισζεο λεξνύ σο εμήο: Η ρξέσζε ηνπ ππό έθδνζε ινγαξηαζκνύ θαηαλαιώζεσο γίλεηαη κε βάζε ην κέζν όξν ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ζηνπο νπνίνπο ην πδξόκεηξν ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά. Αλ νη πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο δελ θαιύπηνπλ ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ε ρξέσζε γίλεηαη κε όζνπο ινγαξηαζκνύο, έρνπλ εθδνζεί. ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιώζεηο ησλ ηεζζάξσλ δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, παξνπζηάδνπλ αξθεηέο απνθιίζεηο κεηαμύ ηνπο, ηόηε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ κέζνπ όξνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο νη θαηαλαιώζεηο ηξηώλ (3) δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Αλ ε πεξίνδνο γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο θαιύπηεηαη κε ιεηηνπξγία δπν πδξνκέηξσλ (δει. ηνπ κε θαλνληθνύ θαη ηνπ θαλνληθνύ πνπ ην αληηθαηέζηεζε), ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) γίλεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαλνληθνύ πδξνκέηξνπ, εθόζνλ θαιύπηεη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 30 ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ. Αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλνληθνύ πδξόκεηξνπ, είλαη κηθξόηεξε ησλ 30 εκεξώλ, γηα ηελ ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο εθαξκόδεηαη ε πεξίπησζε 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Όηαλ δηαπηζησζεί όηη ην πδξόκεηξν αλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο λεξνύ γίλεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθό όγθν ηεο νηθνδνκήο κε ζπληειεζηή 10% απηνύ ηνπ όγθνπ κεληαίσο. Όηαλ δηαπηζησζεί εζθαικέλε ρξέσζε από ιάζε ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ Αλ από ηνπο ειέγρνπο (βι. άξζξν 8) δηαπηζησζεί, πσο ην πδξόκεηξν δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε έλδεημε θαηαλάισζεο, ε Τπεξεζία αλακνξθώλεη (κεηαβάιιεη), ηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαλάισζεο λεξνύ σο εμήο: Η ρξέσζε ηνπ ππό έθδνζε ινγαξηαζκνύ θαηαλαιώζεσο γίλεηαη κε βάζε ην κέζν όξν ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ζηνπο νπνίνπο ην πδξόκεηξν ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά. Αλ νη πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο δελ θαιύπηνπλ ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ε ρξέσζε γίλεηαη κε όζνπο ινγαξηαζκνύο, έρνπλ εθδνζεί. ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιώζεηο ησλ ηεζζάξσλ δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, παξνπζηάδνπλ αξθεηέο απνθιίζεηο κεηαμύ ηνπο, ηόηε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ κέζνπ όξνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο νη θαηαλαιώζεηο ηξηώλ (3) δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Αλ ε πεξίνδνο γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο θαιύπηεηαη κε ιεηηνπξγία δπν πδξνκέηξσλ (δει. ηνπ κε θαλνληθνύ θαη ηνπ θαλνληθνύ πνπ ην αληηθαηέζηεζε), ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) γίλεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαλνληθνύ πδξνκέηξνπ, εθόζνλ θαιύπηεη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 30 ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ. Αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλνληθνύ πδξόκεηξνπ, είλαη κηθξόηεξε ησλ 30 εκεξώλ, γηα ηελ ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο εθαξκόδεηαη ε πεξίπησζε 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Όηαλ δηαπηζησζεί όηη ην πδξόκεηξν αλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο λεξνύ γίλεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθό όγθν ηεο νηθνδνκήο κε ζπληειεζηή 10% απηνύ ηνπ όγθνπ κεληαίσο. Όηαλ δηαπηζησζεί εζθαικέλε ρξέσζε από ιάζε ηεο ππεξεζίαο ή ηεο

18 κεραλνγξάθεζεο, ηόηε αλακνξθώλεηαη ν ινγαξηαζκόο θαη θαηαρσξείηαη ζε απηόλ ε κεραλνγξάθεζεο, ηόηε αλακνξθώλεηαη ν ινγαξηαζκόο θαη θαηαρσξείηαη ζε απηόλ ε θαλνληθή θαηαλάισζε κε ηελ αληίζηνηρε θαλνληθή ρξέσζε. ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαλνληθή θαηαλάισζε κε ηελ αληίζηνηρε θαλνληθή ρξέσζε. ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνλ Γήκν ζπκςεθίδνληαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό. ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνλ Γήκν ζπκςεθίδνληαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό ΔΚΠΣΩΔΙ Έθπησζε από ηνλ ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη αξρήλ, εθηόο από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο θαη πάληνηε ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαηαλαισηή θαη έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 1. Όηαλ από εκθαλή βιάβε ησλ εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ε θαηαγξαθή ζην πδξόκεηξν μεπεξλάεη ην 10/πιάζην ηεο κεγαιύηεξεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ζηελ επί πιένλ πέξα ηνπ 10/πιάζηνπ πνζόηεηα λεξνύ πνπ θαηαγξάθεθε, παξέρεηαη έθπησζε 80%. 2. Όηαλ από δηαπηζηνύκελε ππό ηεο Τπεξεζίαο ππόγεηα δηαξξνή, κε νξαηή, πνπ μεπεξλά ην 2/πιάζην ηνπ κεγαιύηεξνπ ινγαξηαζκνύ πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ζηελ επί πιένλ πέξα ηνπ 2/πιάζηνπ πνζόηεηα λεξνύ πνπ θαηαγξάθεθε, παξέρεηαη έθπησζε 80%.Σν επεξγέηεκα ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ θαιύπηεη ηηο πεξηπηώζεηο ππόγεησλ αθαλώλ δηαξξνώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε αγσγό από ηε ζέζε ηνπ πδξόκεηξνπ κέρξη ην πδξεπόκελν θηίζκα (πνπ δελ έρεη ζηήιε πδξόκεηξνπ), εθόζνλ ν θαηαλαισηήο έρεη ζπλδέζεη ζηνλ πην πάλσ αγσγό θαη άιιεο ζσιελώζεηο, πνπ εμππεξεηνύλ άιιεο αλάγθεο (πόηηζκα, πιύζηκν, θιπ). ηηο δύν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεγαιύηεξεο θαηαλαιώζεσο ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ν ινγαξηαζκόο πνπ επεξεάζηεθε από ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαξξνή. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεγαιύηεξεο θαηαλάισζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ (4) ινγαξηαζκώλ, δελ θαιύπηεηαη αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδνο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηή πνπ επηδεηεί ηελ έθπησζε, ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε αλαινγηθά ε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ησλ όζσλ ινγαξηαζκώλ έρνπλ εθδνζεί επ ΔΚΠΣΩΔΙ Έθπησζε από ηνλ ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη αξρήλ, εθηόο από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο θαη πάληνηε ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαηαλαισηή θαη έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 1. Όηαλ από εκθαλή βιάβε ησλ εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ε θαηαγξαθή ζην πδξόκεηξν μεπεξλάεη ην 10/πιάζην ηεο κεγαιύηεξεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ζηελ επί πιένλ πέξα ηνπ 10/πιάζηνπ πνζόηεηα λεξνύ πνπ θαηαγξάθεθε, παξέρεηαη έθπησζε 80%. 2. Όηαλ από δηαπηζηνύκελε ππό ηεο Τπεξεζίαο ππόγεηα δηαξξνή, κε νξαηή, πνπ μεπεξλά ην 2/πιάζην ηνπ κεγαιύηεξνπ ινγαξηαζκνύ πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ζηελ επί πιένλ πέξα ηνπ 2/πιάζηνπ πνζόηεηα λεξνύ πνπ θαηαγξάθεθε, παξέρεηαη έθπησζε 80%. ηηο δύν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεγαιύηεξεο θαηαλαιώζεσο ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ν ινγαξηαζκόο πνπ επεξεάζηεθε από ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαξξνή. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεγαιύηεξεο θαηαλάισζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ (4) ινγαξηαζκώλ, δελ θαιύπηεηαη αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδνο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηή πνπ επηδεηεί ηελ έθπησζε, ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε αλαινγηθά ε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ησλ όζσλ ινγαξηαζκώλ έρνπλ εθδνζεί επ

19 νλόκαηί ηνπ. νλόκαηί ηνπ. 3. Όηαλ πξόθεηηαη γηα αζπλήζηζηα πςειή ρξέσζε, ζε θαηαλαισηή πνπ ηπραίλεη λα 3. Όηαλ πξόθεηηαη γηα αζπλήζηζηα πςειή ρξέσζε, ζε θαηαλαισηή πνπ ηπραίλεη λα είλαη άπνξνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή κέζε είλαη άπνξνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή κέζε θαηαλάισζε ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ ή ησλ νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκώλ θαηαλάισζε ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ ή ησλ νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκώλ κηθξόηεξεο δηάξθεηαο, θαη παξέρεηαη έθπησζε 100% επί ηεο επί πιένλ δηαθνξάο ησλ κ3. κηθξόηεξεο δηάξθεηαο, θαη παξέρεηαη έθπησζε 100% επί ηεο επί πιένλ δηαθνξάο ησλ κ3. Η ηδηόηεηα ηνπ άπνξνπ απνδεηθλύεηαη κε βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Η ηδηόηεηα ηνπ άπνξνπ απνδεηθλύεηαη κε βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηεο Ννκαξρίαο πνπ αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο. ηνπ αξκφδηνπ θνξέα πνπ ππάγεηαη ν θαηαλαισηήο 4. Δελ εθδίδνληαη ινγαξηαζκνί χδξεπζεο ζε εθθιεζίεο, Μνλαζηήξηα, ρνιεία, Κνηκεηήξηα, Γήπεδα, Πνιηηηζηηθνί χιινγνη, πλεηαηξηζκνί, Κ.Α.Π.Η., Παηδηθνί ηαζκνί θαη Κνηλφρξεζηεο Εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δήκνπ. ηα αλσηέξσ αθίλεηα αλεμάξηεηα ηεο κε έθδνζεο ινγαξηαζκψλ ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά πδξφκεηξα πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ιαζξαίσλ πδξνιεςηψλ, δηαξξνψλ, ππεξβνιηθψλ θαηαλαιψζεσλ θ.ι.π ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΥΡΔΩΝ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΥΡΔΩΝ Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηελ Τ.Τ. κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ νιόθιεξα ή ελ κέξεη: 1. Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο, εθόζνλ νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ επί πεληαεηία γηα εύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο δελ έθεξαλ απνηέιεζκα. 2. Όηαλ ε εγγξαθή ηνπο ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο ύδξεπζεο έγηλε θαηά θάπνην πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηελ θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνύκελνπ. Η δηαγξαθή ηνπ ρξένπο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηελ Τ.Τ. κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ νιόθιεξα ή ελ κέξεη: 1. Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο, εθόζνλ νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ επί πεληαεηία γηα εύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο δελ έθεξαλ απνηέιεζκα. 2. Όηαλ ε εγγξαθή ηνπο ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο ύδξεπζεο έγηλε θαηά θάπνην πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηελ θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνύκελνπ. Η δηαγξαθή ηνπ ρξένπο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ

20 10.4 ΕΝΣΑΕΙ Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ έλζηαζε ζηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο γηα θάζε ιαλζαζκέλε θαη ηελ γλψκε ηνπο ρξέσζε ή παξάβιεςε ή ακέιεηα ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο. Σν δηθαίσκα ηεο ελζηάζεσο παξέρεηαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζηνπο ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο θαη γηα επηπιένλ 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πέξαλ απηήο. Μεηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα νη ελζηάζεηο απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο. Επί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ηειηθά ην Δεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Επίιπζεο Φνξνινγηθψλ Δηαθνξψλ ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα απηνςίαο ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο. Όιεο νη απνθάζεηο ηνπ Δ. θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Εάλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηψλεηαη ν εληζηάκελνο θαηαλαισηήο ηφηε απηφο ππνρξενχηαη εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο λα θαηαβάιιεη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ηφθνπο ππεξεκεξίαο.. ε πεξίπησζε πνπ ην Δεκνηηθφ πκβνχιην απνξξίςεη ηελ έλζηαζε ηνπ θαηαλαισηή ηφηε ν ινγαξηαζκφο Ύδξεπζεο πνπ ζα θιεζεί λα πιεξψζεη ν ηειεπηαίνο ζα επηβαξπλζεί κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ηνπ αξρηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο Τπεξεζίαο (επί ηνπ νπνίνπ ν θαηαλαισηήο είρε ππνβάιιεη έλζηαζε) έσο ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο. ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, νη θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε επί εθδνζέληνο ινγαξηαζκνχ, έρνπλ ην δηθαίσκα (πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ έληνθε επηβάξπλζε ηνπο εάλ ηειηθά απνξξηθζεί ε έλζηαζε) λα θαηαβάιινπλ ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ ην πνζφ ην νπνίν νη ίδηνη ζεσξνχλ σο νξζή ρξέσζε πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ηφθνη ππεξεκεξία (ζε πεξηπηψζεηο απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο) ζα βαξχλνπλ ηε δηαθνξά

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΥΡΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της σχετικής διαδικασίας και την ανόθευτη,

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ.. Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο δηαγωληζκόο γηα ηελ επηινγή αλαδόρωλ ηνπ έξγνπ: «Δπξωπαϊθό Έηνο θαηά ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014»

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 9/14 Σ.Τ. CPV:90511000-2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα