ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρνξήγεζε λεξνύ θαζώο θαη παξεπόκελα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζρέζεηο απηέο. Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρνξήγεζε λεξνύ θαζώο θαη παξεπόκελα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζρέζεηο απηέο. Αλαγλσξίδεηαη φηη ην πφζηκν λεξφ είλαη θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε θαη λα δηέπεηαη απφ θαλφλεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ. Ωο θνηλσληθφ αγαζφ ν Δήκνο αλαιακβάλεη απιά ηελ δηαρείξηζε θαη δηαλνκή ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο λα κπνξεί: α) Να θεξδνζθνπεί απφ ηηο ρξεψζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο. Οη ρξεψζεηο ζα πξέπεη απιά λα θαιχπηνπλ ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο θαη φρη άιιεο δαπάλεο χδξεπζεο. β) Να αζθεί πνιηηηθέο μέλεο σο πξνο ηελ χδξεπζε ησλ θαηαλαισηψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν πίεζεο ηελ πδξνδφηεζε αθηλήησλ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ο παξώλ Καλνληζκόο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (ΠΓ 410/95), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 2539/97, θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρύ νπζηαζηηθνύ λόκνπ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ο παξώλ Καλνληζκόο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α/ ): Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρύ νπζηαζηηθνύ λόκνπ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: Σνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 πεξίπησζε αη' ηνπ ΠΓ 410/95. Σσλ άξζξσλ 19 θαη 82 ηνπ ΒΓ ηεο 24/9-20/10/1958 "Πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ". ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: Σνπ άξζξνπ 75 παξ. (γ) πεξίπησζεηο (1) θαη (10) θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α/ ): Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. Σσλ άξζξσλ 19 θαη 82 ηνπ ΒΓ ηεο 24/9-20/10/1958 "Πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ

2 Σνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΑΝ 344/68 "Πεξί δηαηάμεσλ ηηλώλ αθνξσζώλ εηο ηνπο θαη Κνηλνηήησλ". Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο". Σνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΑΝ 344/68 "Πεξί δηαηάμεσλ ηηλώλ αθνξσζώλ εηο ηνπο Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΝΓ 318/69 " Πεξί βεβαηώζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο". Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ", θαη ηνπ ΠΓ 923/77 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΝΓ 318/69 " Πεξί βεβαηώζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ ηνπ από 17/5-15/6/1959 ΒΓ". Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ", θαη ηνπ ΠΓ 923/77 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο Σνπ Ν 1512/85 θαη ηεο 28116/ δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ. ηνπ από 17/5-15/6/1959 ΒΓ". Σσλ Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ κε αξηζκνύο : α) Γ3α/761/68 θαη Γ4/1722/74 Πεξί Σνπ Ν 1512/85 θαη ηεο 28116/ δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ. πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ ύδαηνο β) 5673/ Πεξί απνιπκάλζεσο ηνπ ύδαηνο ησλ Σσλ Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ κε αξηζκνύο : α) Γ3α/761/68 θαη Γ4/1722/74 Πεξί πδξεύζεσλ γ) Α5/288/1986 Πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ ύδαηνο β) 5673/ Πεξί απνιπκάλζεσο ηνπ ύδαηνο ησλ 80/7787 νδεγία ηεο ΔΟΚ. πδξεύζεσλ γ) Α5/288/1986 Πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 80/7787 νδεγία ηεο ΔΟΚ. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δαπαλώλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο. Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελώζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο αγσγνύο δηαλνκήο κε ηα νηθόπεδα ή ηηο νηθνδνκέο ησλ θαηαλαισηώλ (παξνρέο) αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ηειεπηαίσλ ρσξίο όκσο λα έρνπλ θακία δπλαηόηεηα επέκβαζεο ζην ηκήκα από ηνλ αγσγό δηαλνκήο έσο θαη ην πδξόκεηξν ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν. Απαγνξεύεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηδησηηθώλ γεσηξήζεσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε αθηλήησλ ζε πεξηνρέο όπνπ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο. Η ιεηηνπξγία όζσλ ηέηνησλ γεσηξήζεσλ πθίζηαληαη λόκηκα, ζα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πδξεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο. Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν, ηνλ ρξφλν θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δαπαλώλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο. Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελώζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο αγσγνύο δηαλνκήο κε ηα νηθόπεδα ή ηηο νηθνδνκέο ησλ θαηαλαισηώλ (παξνρέο) αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ηειεπηαίσλ ρσξίο όκσο λα έρνπλ θακία δπλαηόηεηα επέκβαζεο ζην ηκήκα από ηνλ αγσγό δηαλνκήο έσο θαη ην πδξόκεηξν ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν. Απαγνξεύεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηδησηηθώλ γεσηξήζεσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε αθηλήησλ, ζε πεξηνρέο όπνπ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο. Η ιεηηνπξγία όζσλ ηέηνησλ γεσηξήζεσλ πθίζηαληαη λόκηκα, ζα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πδξεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο.

3 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΑΡΘΡΟ 4 ο ΝΔΑ ΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΝΔΑ ΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ 4.1 Η πδξνδόηεζε αθηλήησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην Γήκν ε νπνία ηθαλνπνηείηαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο (όλνκα, επώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν), ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, ν ζθνπόο ηεο πδξνδόηεζεο (γηα νηθηαθέο ή αξδεπηηθέο ή θηελνηξνθηθέο ή επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θ.ι.π.) θαζώο θαη ην εάλ επηζπκεί ν ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζθεπάζεη ηελ παξνρή ηνπ ν Γήκνο ή εμεηδηθεπκέλνο - αδεηνύρνο πδξαπιηθόο πνπ ζα κηζζσζεί από ηνλ ίδην. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη α) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη β) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα - ζθαξίθεκα ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ην ζεκείν πδξνιεςίαο από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο. (εμαίξεζε απνηεινύλ ηα αθίλεηα εληόο νηθηζκνύ ηα νπνία κπνξνύλ λα πδξνδνηεζνύλ κε ηελ ππνβνιή απινύ ηνπνγξαθηθνύ ζθαξηθήκαηνο). ηε ζπλέρεηα ν ελδηαθεξόκελνο παξαιακβάλεη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ππεξεζηαθό ζεκείσκα κε ην νπνίν θαηαβάιεη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ : Σν ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο νξηδόκελν ζε πενήνηα Δυρώ (50,00 ). Σελ εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο νξηδόκελε ζε πενήνηα Δυρώ (50,00 ). Η εγγύεζε θαηαλάισζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπ θαη κόλν εθόζνλ έρνπλ εμνθιεζεί ζην αθέξαην νη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν. Σελ αμία ηνπ πδξνκέηξνπ, θαη ηνπ θξεαηίνπ νξηδόκελε ζε ηριάνηα Δυρώ (30,00 ) Σν θόζηνο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο ηδησηηθήο παξνρήο (πξναηξεηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί ε θαηαζθεπή ηεο λα γίλεη από ηνλ Γήκν. Σν θόζηνο απηό νξίδεηαη ζε εκαηόν είκοζι Δυρώ (120,00 ) 4.1 Η πδξνδόηεζε αθηλήησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην Γήκν ε νπνία ηθαλνπνηείηαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο (όλνκα, επώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν), ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, ν ζθνπόο ηεο πδξνδόηεζεο (γηα νηθηαθέο ή αξδεπηηθέο ή θηελνηξνθηθέο ή επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θ.ι.π.) θαζώο θαη ην εάλ επηζπκεί ν ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζθεπάζεη ηελ παξνρή ηνπ ν Γήκνο ή εμεηδηθεπκέλνο - αδεηνύρνο πδξαπιηθόο πνπ ζα κηζζσζεί από ηνλ ίδην. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη α) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη β) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα - ζθαξίθεκα ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ην ζεκείν πδξνιεςίαο από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο. (εμαίξεζε απνηεινύλ ηα αθίλεηα εληόο νηθηζκνύ ηα νπνία κπνξνύλ λα πδξνδνηεζνύλ κε ηελ ππνβνιή απινύ ηνπνγξαθηθνύ ζθαξηθήκαηνο). ηε ζπλέρεηα ν ελδηαθεξόκελνο παξαιακβάλεη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ππεξεζηαθό ζεκείσκα κε ην νπνίν θαηαβάιεη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ : Σν ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο νξηδόκελν ζε εθαηφ Επξψ (100,00 ). Σελ εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο νξηδόκελε ζε πενήνηα Δυρώ (50,00 ). Η εγγύεζε θαηαλάισζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπ θαη κόλν εθόζνλ έρνπλ εμνθιεζεί ζην αθέξαην νη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν. Σελ αμία ηνπ πδξνκέηξνπ, θαη ηνπ θξεαηίνπ νξηδόκελε ζε πελήληα Επξψ (50,00 ) Σν θόζηνο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο ηδησηηθήο παξνρήο (πξναηξεηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί ε θαηαζθεπή ηεο λα γίλεη από ηνλ Γήκν. Σν θόζηνο απηό νξίδεηαη ζε εθαηφλ πελήληα Επξψ (150,00 )

4 Αληίγξαθν ηνπ δηπινηύπνπ είζπξαμεο ησλ παξαπάλσ πνζώλ πξνζθνκίδεηαη ζηελ Αληίγξαθν ηνπ δηπινηύπνπ είζπξαμεο ησλ παξαπάλσ πνζώλ πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία από ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ελδηαθεξόκελν ε Σερληθή Τπεξεζία από ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ελδηαθεξόκελν ε εκέξα θαη ώξα θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ζε πεξίπησζε πνπ απηή θαηαζθεπαζηεί από ην εκέξα θαη ώξα θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ζε πεξίπησζε πνπ απηή θαηαζθεπαζηεί από ην Γήκν ή ηεο επί ηόπνπ παξνπζίαο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ε παξνρή Γήκν ή ηεο επί ηόπνπ παξνπζίαο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ε παξνρή θαηαζθεπαζηεί από ηνλ θαηαλαισηή. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν εθπξόζσπνο ηεο θαηαζθεπαζηεί από ηνλ θαηαλαισηή. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν εθπξόζσπνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο παξίζηαηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Σερληθήο Τπεξεζίαο παξίζηαηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζύλδεζεο ε νπνία εθηειείηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ζύλδεζεο ε νπνία εθηειείηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από εμεηδηθεπκέλν - αδεηνύρν ηερληθό. Ο ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε εμεηδηθεπκέλν - αδεηνύρν ηερληθό. Ο ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, λα ηνπνζεηήζεη βάλα δηαθνπήο πξηλ ην ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, λα ηνπνζεηήζεη βάλα δηαθνπήο πξηλ ην πδξόκεηξν, λα ηνπνζεηήζεη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ην θξεάηην πδξόκεηξν, λα ηνπνζεηήζεη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ην θξεάηην ύδξεπζεο θαη λα απνθαηαζηήζεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (όρη κηθξόηεξν ησλ 5 ύδξεπζεο θαη λα απνθαηαζηήζεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (όρη κηθξόηεξν ησλ 5 εκεξώλ θαη όρη κεγαιύηεξν ησλ 15 εκεξώλ) ηελ ηνκή επί ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ εκεξώλ θαη όρη κεγαιύηεξν ησλ 15 εκεξώλ) ηελ ηνκή επί ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηξόπν αλάινγν ηεο πξνϋπάξρνπζαο θαηάζηαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεδνδξνκίνπ κε ηξόπν αλάινγν ηεο πξνϋπάξρνπζαο θαηάζηαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα κε βάζε ηα επόκελα άξζξα ηνπ παξόληνο λα πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα κε βάζε ηα επόκελα άξζξα ηνπ παξόληνο λα απνθαηαζηήζεη ηα ιαλζαζκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζεκεία ηεο πδξνιεςίαο ρξεώλνληαο κε απνθαηαζηήζεη ηα ιαλζαζκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζεκεία ηεο πδξνιεςίαο ρξεώλνληαο κε ην αληίζηνηρν πνζό ηνλ θαηαλαισηή. Δηδηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ην αληίζηνηρν πνζό ηνλ θαηαλαισηή. Δηδηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο ε ρξέσζε νξίδεηαη ζην θαη απνθνπή πνζό ησλ πενήνηα Δυρώ ηνπ νδνζηξώκαηνο ε ρξέσζε νξίδεηαη ζην θαη απνθνπή πνζό ησλ εβδνκήληα Επξψ (50,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. (70,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ Γηα ηελ πδξνδόηεζε αθηλήησλ ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη γεληθά ζε πεξηνρέο όπνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν α) ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1, β) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, γ) ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ θαη δ) ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 όηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα έμνδα ηεο επέθηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθ' όζνλ είλαη ηερληθά δπλαηό, ν Γήκνο ηθαλνπνηεί ην αίηεκα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο) κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ην ύςνο ηεο δαπάλεο πνπ ππνρξενύηαη λα 4.2. Γηα ηελ πδξνδόηεζε θαηνηθηψλ ή επαγγεικαηηθψλ αθηλήησλ ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη γεληθά ζε πεξηνρέο όπνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν α) ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1, β) θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ γ) ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ θαη δ) ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 όηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα έμνδα ηεο επέθηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθ' όζνλ είλαη ηερληθά δπλαηό, ν Γήκνο ηθαλνπνηεί ην αίηεκα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο) κε ηελ νπνία

5 πιεξώζεη πξνθαηαβνιηθά ν αηηώλ. Όηαλ έλαο αγσγόο θαηαζθεπάδεηαη κε πιεξσκή ηεο θαζνξίδεηαη θαη ην ύςνο ηεο δαπάλεο πνπ ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη πξνθαηαβνιηθά ν δαπάλεο ηνπ από ελδηαθεξόκελν θαηαλαισηή, ηόηε γηα κηα ηξηεηία από ηελ θαηαζθεπή αηηώλ. Όηαλ έλαο αγσγόο θαηαζθεπάδεηαη κε πιεξσκή ηεο δαπάλεο ηνπ από ηνπ, νη λένη θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπλδεζνύλ κε απηόλ ζα πξέπεη λα ελδηαθεξόκελν θαηαλαισηή, ηόηε γηα κηα ηξηεηία από ηελ θαηαζθεπή ηνπ, νη λένη θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζην Γήκν Τπεύζπλε Γήισζε από ηνλ αξρηθό θαηαλαισηή θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπλδεζνύλ κε απηόλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ όηη ηνπο επηηξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζηνλ αγσγό θαη όηη ηνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηελ αμία ηεο ζπκπιεξσκαηηθά ζην Γήκν Τπεύζπλε Γήισζε από ηνλ αξρηθό θαηαλαισηή όηη ηνπο επέθηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα κέηξα πνπ ηνπο εμππεξεηνύλ πδξεπηηθά. επηηξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζηνλ αγσγό θαη όηη ηνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηελ αμία ηεο επέθηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα κέηξα πνπ ηνπο εμππεξεηνύλ πδξεπηηθά Απαγνξεχεηαη ε πδξνδφηεζε απφ ην δίθηπν χδξεπζεο νηθνπέδσλ ή αγξνηεκαρίσλ εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ γηα άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ Ο Δήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα πδξνδφηεζεο (θεληξηθά δίθηπα δηαλνκήο) γηα φια ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκνχ ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζε ελδερφκελεο αλαγθαίεο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ 5.1. Η επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε πξνζσξηλά (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ ηέσο θαηαλαισηή) είλαη δπλαηή κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: α)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν αξρηθόο θαηαλαισηήο (ηδηνθηήηεο ή έλνηθνο), ηόηε απηόο θαηαβάιεη εμ νινθιήξνπ ην νθεηιόκελν πνζό ( από θαηαλάισζε λεξνύ ή άιιε αηηία (πξόζηηκν θιπ)), θαζώο θαη ην ηέινο επαλαζύλδεζεο ην νπνίν νξίδεηαη ζην 50 % ηνπ ηζρύνληνο εθάζηνηε ηέινπο ζπλδέζεσο θαη ηελ αληίζηνηρε εγγύεζε θαηαλάισζεο ζην αθέξαην. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνϋπάξρνπζα παξνρή δελ ππήξρε ην θξεάηην ύδξεπζεο ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ή ην πξνϋπάξρσλ πδξόκεηξν (πνπ έρεη ήδε αθαηξεζεί) έρξηδε αληηθαηάζηαζεο, ν 5.1. Η επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε πξνζσξηλά (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ ηέσο θαηαλαισηή) είλαη δπλαηή κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: α)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν αξρηθόο θαηαλαισηήο (ηδηνθηήηεο ή έλνηθνο), ηόηε απηόο θαηαβάιεη εμ νινθιήξνπ ην νθεηιόκελν πνζό ( από θαηαλάισζε λεξνύ ή άιιε αηηία (πξόζηηκν θιπ)), θαζώο θαη ην ηέινο επαλαζύλδεζεο ην νπνίν νξίδεηαη ζην 50 % ηνπ ηζρύνληνο εθάζηνηε ηέινπο ζπλδέζεσο θαη ηελ αληίζηνηρε εγγύεζε θαηαλάισζεο ζην αθέξαην. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνϋπάξρνπζα παξνρή δελ ππήξρε ην θξεάηην ύδξεπζεο ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ή ην πξνϋπάξρσλ πδξόκεηξν (πνπ έρεη ήδε αθαηξεζεί) έρξηδε αληηθαηάζηαζεο, ν

6 θαηαλαισηήο ππνρξενύηαη λα πξνπιεξώζεη, λα παξαιάβεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ζην θαηαλαισηήο ππνρξενύηαη λα πξνπιεξώζεη, λα παξαιάβεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ζην αθίλεην (εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο) ην λέν πδξόκεηξν θαη ην θξεάηην. αθίλεην (εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο) ην λέν πδξόκεηξν θαη ην θξεάηην. β)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν λένο ηδηνθηήηεο ή β)αλ ηελ αθπξσζείζα πδξνιεςία επηζπκεί λα επαλαθέξεη ν λένο ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηήο, πνπ δελ έρεη ζρέζε απηόο ή ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν κε ηελ νθεηιή ηνπ ππό ελνηθηαζηήο, πνπ δελ έρεη ζρέζε απηόο ή ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν κε ηελ νθεηιή ηνπ ππό πδξνδόηεζε αθηλήηνπ, ηόηε απηόο επηβαξύλεηαη κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθό πδξνδόηεζε αθηλήηνπ, ηόηε απηόο επηβαξύλεηαη κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθό 4.1 ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε). 4.1 ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε) Γηα ηελ επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε νξηζηηθά (δηαθνπή από ηνλ 5.2. Γηα ηελ επαλαζύλδεζε πδξνιεςίαο πνπ αθπξώζεθε νξηζηηθά (δηαθνπή από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) εθηόο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ επηβάιιεηαη από ηνλ Γήκν έρνπλ εθαξκνγή αγσγό δηαλνκήο) εθηόο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ επηβάιιεηαη από ηνλ Γήκν έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε). ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο (Νέα ζύλδεζε). ΑΡΘΡΟ 6 ο ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΑΡΘΡΟ 6 ο ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ Η κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο (πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αιιαγή νλόκαηνο ηνπ θαηαλαισηή) γίλεηαη : Με ππνγξαθή θνηλήο ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηόζν από απηόλ πνπ εθρσξεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ, όζν θαη από απηόλ πνπ ππεηζέξρεηαη ζ απηά, αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ρσξίο δηαθνπή ή Με ηελ επηβεβαίσζε θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ βάζεη ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο κεηαβηβάζεσο ή δηθαζηηθήο απόθαζεο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνπο θιεξνλόκνπο έζησ θαη ρσξίο εηδηθή κλεία ζε απηέο ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο. Η κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο (πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αιιαγή νλόκαηνο ηνπ θαηαλαισηή) γίλεηαη : Με ππνγξαθή θνηλήο ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηόζν από απηόλ πνπ εθρσξεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ, όζν θαη από απηόλ πνπ ππεηζέξρεηαη ζ απηά, αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ρσξίο δηαθνπή ή Με ηελ επηβεβαίσζε θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ βάζεη ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο κεηαβηβάζεσο ή δηθαζηηθήο απόθαζεο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνπο θιεξνλόκνπο έζησ θαη ρσξίο εηδηθή κλεία ζε απηέο ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο. ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ελνηθηαζηή ή ηδηνθηήηε (αγνξά, θιεξνλνκηά, κεηαθφκηζε ελνηθηαζηή, θ.ι.π.) ζε πδξνδνηνχκελν αθίλεην ην νπνίν έρεη νπσζδήπνηε νθεηιέο (χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θ.ι.π.), ν λένο θαηαλαισηήο αλαιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ησλ παιαηνηέξσλ νθεηιψλ θαη ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην άξζξν 5ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

7 Ο Δήκνο δηθαηνχηαη λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ πδξνιεςίαο ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηή ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ θαη απφ πξνζσξηλφ ελνηθηαζηή ν νπνίνο ελδέρεηαη λα εγθαηαιείςεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην αθίλεην. ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, κεηά θάζε κεηαβνιή ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο πδξνιεςίαο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, κεηά θάζε κεηαβνιή ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο πδξνιεςίαο θαηαβάιιεηαη ή αλακνξθώλεηαη αλάινγα ε εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο. θαηαβάιιεηαη ή αλακνξθώλεηαη αλάινγα ε εγγύεζε θαηαλάισζεο ύδαηνο. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΡΔΤΗ Παξνρή νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πδξνδόηεζεο ελόο αθηλήηνπ από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ύδαηνο έσο ην ζύλνξν ηνπ αθηλήηνπ (πξηλ ην πδξόκεηξν). Γηα ηελ θαηαζθεπή παξνρήο πδξνδόηεζεο ηζρύνπλ ηα θάησζη : Η ηνκή επί ηνπ θξαζπέδνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο από ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ πδξνκέηξνπ έσο ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν θεληξηθόο αγσγόο δηαλνκήο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αζθαιηνθόπηε, κε κέγηζην πιάηνο 60 εθαηνζηώλ θαη κε ειάρηζην βάζνο 60 εθαηνζηώλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο παξνρήο ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ (απνθαηαζηάζεηο). Ο άμνλαο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) πξέπεη λα είλαη επζύγξακκνο κε δηεύζπλζε θάζεηε πξνο ηνλ αγσγό δηαλνκήο. Η δηαηνκή ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) νξίδεηαη ζε ½ (Φ18) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ.. θαη ¾ (Φ22) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ. Παξνρή νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πδξνδόηεζεο ελόο αθηλήηνπ από ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ύδαηνο έσο ην ζύλνξν ηνπ αθηλήηνπ (πξηλ ην πδξόκεηξν). Γηα ηελ θαηαζθεπή παξνρήο πδξνδόηεζεο ηζρύνπλ ηα θάησζη : Η ηνκή επί ηνπ θξαζπέδνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο από ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ πδξνκέηξνπ έσο ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν θεληξηθόο αγσγόο δηαλνκήο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αζθαιηνθόπηε, κε κέγηζην πιάηνο 60 εθαηνζηώλ θαη κε ειάρηζην βάζνο 60 εθαηνζηώλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο παξνρήο ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ (απνθαηαζηάζεηο). Ο άμνλαο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) πξέπεη λα είλαη επζύγξακκνο κε δηεύζπλζε θάζεηε πξνο ηνλ αγσγό δηαλνκήο. Η δηαηνκή ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) νξίδεηαη ζε ½ (Φ18) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ.. θαη ¾ (Φ22) όηαλ πξόθεηηαη λα πδξνδνηεζνύλ κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ. ε πεξηνρέο ησλ νηθηζκψλ κε κηθξέο πηέζεηο ζην δίθηπν έσο θαη (3Αtm) επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ησλ παξνρψλ λα γίλεηαη κε αγσγφ ¾ (Φ22) θαη 1 (Φ26) αληίζηνηρα.

8 Ο αγσγόο ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) εγθηβσηίδεηαη πάληνηε κε άκκν θαη ζε ειάρηζηε Ο αγσγόο ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) εγθηβσηίδεηαη πάληνηε κε άκκν ή απαιιαγκέλα αθηίλα 10 εθαηνζηώλ από ηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά. απφ πέηξεο πξντφληα εθζθαθήο θαη ζε ειάρηζηε αθηίλα 10 εθαηνζηώλ από ηελ Γηα ηελ ζύλδεζε κε ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ρπηνζηδεξό εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά. θνιάξν θαη ην ηξύπεκα ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηξππάλη Γηα ηελ ζύλδεζε κε ηνλ θεληξηθό αγσγό δηαλνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ρπηνζηδεξό (αξίδα) δηακέηξνπ 12 ρηιηνζηώλ. θνιάξν θαη ην ηξύπεκα ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηξππάλη (αξίδα) δηακέηξνπ 12 ρηιηνζηώλ. Σν κέγηζην κήθνο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) γηα ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθήο Σν κέγηζην κήθνο ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο (ηνπκπόξακα) γηα ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθήο παξνρήο νξίδεηαη ζε ηριάνηα (30) κέηξα. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην απέρεη απόζηαζε παξνρήο νξίδεηαη ζε ηριάνηα (30) κέηξα. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην απέρεη απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 30κέηξσλ από ηνλ πιεζηέζηεξν αγσγό δηαλνκήο ηόηε γηα ηελ κεγαιύηεξε ησλ 30κέηξσλ από ηνλ πιεζηέζηεξν αγσγό δηαλνκήο ηόηε γηα ηελ πδξνδόηεζή ηνπ απαηηείηαη πξώηα ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, ππό ηελ πδξνδόηεζή ηνπ απαηηείηαη πξώηα ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη αθελόο ν Γήκνο έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα (ηερληθό πξόγξακκα) πξνϋπόζεζε όηη αθελόο ν Γήκνο έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα (ηερληθό πξόγξακκα) θαη αθεηέξνπ ν ηδηνθηήηεο έρεη θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά νηθνδνκηθή άδεηα γηα αλέγεξζε θαη αθεηέξνπ ν ηδηνθηήηεο έρεη θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά νηθνδνκηθή άδεηα γηα αλέγεξζε λέαο νηθνδνκήο ε ηπρώλ ππάξρνπζαο λέαο νηθνδνκήο ε ηπρώλ ππάξρνπζαο Η επηζθεπή ησλ πθηζηάκελσλ παξνρώλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνή αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε επηζθεπήο πνπ νξίδεηαη ζε δέκα Δυρώ (10,00 ) βαξύλεη ηνλ πδξνιήπηε (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ θάιπςεο ηεο παξνρήο από ηελ δηεηή (2) εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο όηαλ ηελ παξνρή ηελ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο) θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ δηαξξνώλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία από ην ζεκείν επηδηόξζσζεο ηόηε ε παξνρή ππνρξεσηηθά αληηθαζίζηαηαη. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη παξνρέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαθόηερλα από ηνλ θαηαλαισηή (ειάρηζην βάζνο, αθαηάιιεια πιηθά θιπ). ηελ πεξίπησζε απηή ε Σερληθή Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αξλεζεί ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο θαη λα δηαθόςεη Η επηζθεπή ησλ πθηζηάκελσλ παξνρώλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνή αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε επηζθεπήο πνπ νξίδεηαη ζε ηξηάληα Επξψ (30,00 ) βαξύλεη ηνλ πδξνιήπηε (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ θάιπςεο ηεο παξνρήο από ηελ δηεηή (2) εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο όηαλ ηελ παξνρή ηελ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο) θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ δηαξξνώλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία από ην ζεκείν επηδηόξζσζεο ηόηε ε παξνρή ππνρξεσηηθά αληηθαζίζηαηαη. Επίζεο παξνρή αληηθαζίζηαηαη εάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηζθεπήο δηαπηζησζεί φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο ηεο ειηθίαο είλαη ακθίβνιε ε δηαηήξεζε ηεο ζηεγαλφηεηάο ηεο κεηά ηελ επηζθεπή. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη παξνρέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαθόηερλα από ηνλ θαηαλαισηή (ειάρηζην βάζνο, αθαηάιιεια πιηθά θιπ). ηελ πεξίπησζε απηή ε Σερληθή Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αξλεζεί ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο θαη λα δηαθόςεη

9 πξνζσξηλά ηελ πδξνδόηεζε εάλ ε επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο από ηνλ θαηαλαισηή πξνζσξηλά ηελ πδξνδόηεζε εάλ ε επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο δελ γίλεη κε κέξηκλα ηνπ θαζπζηεξήζεη πιένλ ησλ ηξηώλ (3) εκεξώλ. θαηαλαισηή ή απηή θαζπζηεξήζεη πιένλ ησλ ηξηώλ (3) εκεξώλ. Η αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ γίλεηαη από ηνλ Γήκν είηε θαηόπηλ Η αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ γίλεηαη από ηνλ Γήκν είηε θαηόπηλ αηηήζεσο αηηήζεσο ηνπ ηδηώηε είηε απηεπάγγειηα ζε πεξίπησζε αλεπαλόξζσηεο θζνξάο ιόγσ ηνπ ηδηώηε είηε απηεπάγγειηα ζε πεξίπησζε αλεπαλόξζσηεο θζνξάο ιόγσ καθξνρξόληαο καθξνρξόληαο ρξήζεο (ζάπηζκα). Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο εκαηόν είκοζι (120,00 ) ρξήζεο (ζάπηζκα). Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο εκαηόν είκοζι (120,00 ) βαξύλεη θαη βαξύλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ θαηαλάισζεο λεξνύ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ ηζρύνπλ ηα ηζρύνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο παξνρήο δελ ρξεψλεηαη μερσξηζηά ε δαπάλε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΑΡΘΡΟ 8 ο ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 8.1. ΓΔΝΙΚΑ Σα πδξόκεηξα είλαη όξγαλα θαηακέηξεζεο ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θαηαλαισηέο, κε βάζε δε ηελ θαηακέηξεζε απηή, εθδίδεηαη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκόο. Σα πδξόκεηξα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο : α.ε ζπλήζε πδξόκεηξα κηθξήο δηακέηξνπ (1/2 ) κε ηα νπνία πδξεύνληαη θπξίσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ. β. ε πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ (3/4 ). Με ηα πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ πδξεύνληαη νη κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ ΓΔΝΙΚΑ Σα πδξόκεηξα είλαη όξγαλα θαηακέηξεζεο ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θαηαλαισηέο, κε βάζε δε ηελ θαηακέηξεζε απηή, εθδίδεηαη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκόο. Σα πδξόκεηξα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο : α.ε ζπλήζε πδξόκεηξα κηθξήο δηακέηξνπ (1/2 ) κε ηα νπνία πδξεύνληαη θπξίσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.ι.π., κε σξηαία θαηαλάισζε κέρξη 1 ½ θ.κ β. ε πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ (3/4 ). Με ηα πδξόκεηξα κεγάιεο δηακέηξνπ πδξεύνληαη νη κεγάινη θαηαλαισηέο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγνηάμηα, ζηξαηόπεδα, λνζνθνκεία, θ.ι.π.), κε θξηηήξην ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ην 1 ½ θκ. θαζψο θαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ Άξζξνπ 7. (γηα πεξηνρέο κε κηθξή πίεζε(<3atm γ) Η Τπεξεζία Ύδξεπζεο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζην ζθξάγηζκα ηνπ ξαθφξ

10 ζχλδεζεο ελφο πδξνκέηξνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη έλαληη ηεο απζαίξεηεο επέκβαζεο ηνπ θαηαλαισηή ζ απηφ. Πξν ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπνζεηείηαη πάληα βαιβίδα δηαθνπήο. Πξν ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπνζεηείηαη πάληα βαιβίδα δηαθνπήο ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ε κνλνθαηνηθίεο ή δηπινθαηνηθίεο, ηνπνζεηνύληαη κέρξη δπν (2) πδξόκεηξα ην θαζέλα ζε πιαζηηθό θξεάηην (κε εληζρπκέλν πιαζηηθό θαπάθη ρξώκαηνο γθξη) δηαζηάζεσλ ΠxΜxΤ 25cm x 50cm x 25cm ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ηεο νηθνδνκήο. Η ξύζκηζε αθνξά ηηο λέεο νηθνδνκέο θαζώο θαη όζεο από ηηο παιαηόηεξεο παξνπζηάδνπλ πξόβιεκα, ζρεηηθό κε ηε ζέζε ηνπ πδξνκέηξνπ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηειεπηαίσλ νθείινπλ ύζηεξα από έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη κε δηθή ηνπο δαπάλε κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο (παξαγξ ) ή λα ηνπνζεηήζεη λέν θξεάηην θαη πδξόκεηξν ζε θαηάιιειε ζέζε ρξεώλνληαο ηνλ θαηαλαισηή κε ην θαη απνθνπή πνζό ησλ εβδομήνηα Δυρώ (70,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ Κάζε αθίλεην πδξνδνηείηαη απφ κία (1) θαη κφλν παξνρή. Εμαηξνχληαη αθίλεηα ζηα νπνία δηακέλνπλ δχν (2) ε πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο θαζψο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εγθξίλεηαη ε ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο (1) πδξνκέηξνπ αλάινγα κε ηηο ρξήζεηο ηνπ αθηλήηνπ. ΟΛΑ ΣΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΑ (λέα ή πθηζηάκελα) ηνπνζεηνχληαη ή κεηαθέξνληαη αληίζηνηρα ζε θνηλφρξεζην ρψξν εμσηεξηθά ηεο πεξηθξάμεσο ηνπ πδξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ. Σν θάζε πδξφκεηξν ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθό θξεάηην (κε εληζρπκέλν πιαζηηθό θαπάθη) δηαζηάζεσλ ΠxΜxΤ 25cm x 50cm x 25cm ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην πεδνδξόκην εμσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ηεο νηθνδνκήο. Η ξύζκηζε αθνξά ηηο λέεο νηθνδνκέο θαζώο θαη όζεο από ηηο παιαηόηεξεο παξνπζηάδνπλ πξόβιεκα, ζρεηηθό κε ηε ζέζε ηνπ πδξνκέηξνπ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηειεπηαίσλ νθείινπλ ύζηεξα από έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη κε δηθή ηνπο δαπάλε κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο (παξαγξ ) ή λα ηνπνζεηήζεη λέν θξεάηην θαη πδξόκεηξν ζε θαηάιιειε ζέζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν εμσηεξηθά ηνπ αθηλήηνπ ρξεώλνληαο ηνλ θαηαλαισηή κε ην θαη απνθνπή πνζό ησλ ελελήληα Επξψ (90,00 ) ην νπνίν ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ Ο έιεγρνο, ε επηζθεπή θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ Ο έιεγρνο, ε επηζθεπή θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.

11 Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνκέηξσλ γίλεηαη από ην Γήκν, είηε Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνκέηξσλ γίλεηαη από ην Γήκν, είηε απηεπάγγειηα (ππεξεζηαθώο), είηε ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απηεπάγγειηα (ππεξεζηαθώο), είηε ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή Ο Γήκνο ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα πδξόκεηξα όηαλ δηαπηζηώζεη απόθιηζε από ηε Ο Γήκνο ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα πδξόκεηξα όηαλ δηαπηζηώζεη απόθιηζε από ηε ζπλήζε θαηαλάισζε. Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή επεθηείλεηαη, εάλ είλαη δπλαηό, ζπλήζε θαηαλάισζε. Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή επεθηείλεηαη, εάλ είλαη δπλαηό, ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Δάλ δηαπηζησζεί όηη θαηά ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Δάλ δηαπηζησζεί όηη θαηά ηελ πεξίνδν, γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο ύδξεπζεο, ην πδξόκεηξν ηελ πεξίνδν, γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο ύδξεπζεο, ην πδξόκεηξν δελ ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά, ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 10 (παξάγξαθνο 10.1) δελ ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά, ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 10 (παξάγξαθνο 10.1) ηνπ παξόληνο. ηνπ παξόληνο. Η επηζθεπή ησλ πδξνκέηξσλ πνπ γίλεηαη ρσξίο επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ αλήθεη Η επηζθεπή ησλ πδξνκέηξσλ πνπ γίλεηαη ρσξίο επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Δμαίξεζε από ηελ αξρή απηή, πξνβιέπεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Δμαίξεζε από ηελ αξρή απηή, πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη βιάβεο δελ είλαη θπζηνινγηθέο, αιιά νθείινληαη ζε παγεηό ή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη βιάβεο δελ είλαη θπζηνινγηθέο, αιιά νθείινληαη ζε παγεηό ή ππξθαγηά ή ζε βίαηε επελέξγεηα ή αλαξκόδηα επέκβαζε ζηα πδξόκεηξα ηνπ θαηαλαισηή, ππξθαγηά ή ζε βίαηε επελέξγεηα ή αλαξκόδηα επέκβαζε ζηα πδξόκεηξα ηνπ θαηαλαισηή, νπόηε ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ θαη θαηαινγίδεη ηελ νπόηε ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πδξνκέηξσλ θαη θαηαινγίδεη ηελ ζρεηηθή δαπάλε ησλ είκοζι Δυρώ (20,00 ) ζηνλ θαηαλαισηή καδί κε ηελ αμία 50 θ.κ. ζρεηηθή δαπάλε ησλ ηξηάληα Επξψ (30,00 ) ζηνλ θαηαλαισηή καδί κε ηελ αμία 50 θ.κ. λεξνύ γηα απώιεηεο. Η δαπάλε απηή ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό λεξνύ γηα απώιεηεο. Η δαπάλε απηή ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαλάισζεο λεξνύ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ε απνδεκίσζε γηα ηηο απώιεηεο λεξνύ δηπιαζηάδνληαη. πδξνκέηξνπ θαη ε απνδεκίσζε γηα ηηο απώιεηεο λεξνύ δηπιαζηάδνληαη. Σα πδξόκεηξα αληηθαζίζηαληαη από ην Γήκν, όηαλ έρνπλ θζαξεί ιόγσ καθξνρξόληαο Σα πδξόκεηξα αληηθαζίζηαληαη από ην Γήκν, όηαλ έρνπλ θζαξεί ιόγσ καθξνρξόληαο ρξήζεο ή παξνπζηάδνπλ κε επηδηνξζώζηκε βιάβε ή θαη θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ ρξήζεο ή παξνπζηάδνπλ κε επηδηνξζώζηκε βιάβε ή θαη θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ θαηαλαισηή θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε θαηαλαισηή θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο (20,00 ) βαξύλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε. Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο (30,00 ) βαξύλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνλ πδξνιήπηε. Η δαπάλε απηή αλαθέξεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πδξνκέηξνπ ζηελ ίδηα ζέζε απηή αλαθέξεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πδξνκέηξνπ ζηελ ίδηα ζέζε κε ην παιηό θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζέζε απηή πιεξεί ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ κε ην παιηό θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζέζε απηή πιεξεί ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ). ε δηαθνξεηηθή 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ΥΩΡΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ - ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (αλαγθαία κεηαηόπηζε, ηνπνζέηεζε θξεαηίνπ) έρνπλ εθαξκνγή ηα πεξίπησζε (αλαγθαία κεηαηόπηζε, ηνπνζέηεζε θξεαηίνπ) έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηα πδξφκεηξα απφ ηνλ θαηαλαισηή

12 ρσξίο έγγξαθε άδεηα απφ ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη κε απφθαζε Δεκάξρνπ πξφζηηκν ζηνλ θαηαλαισηή ην χςνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Εθηφο ηνπ πξνζηίκνπ ε Τπεξεζία Ύδξεπζεο εθηηκά ηελ θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα λεξνχ θαη αλακνξθψλεη αλαιφγσο ηνλ ινγαξηαζκφ χδξεπζεο. Εάλ ππάξρεη δφινο εθ κέξνπο ηνπ θαηαλαισηή έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθφκελα ζην εδάθην 4 ηνπ άξζξνπ 9,3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΑΡΑΒΑΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ - ΠΟΙΝΔ ΠΡΟΣΙΜΑ ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΑΡΑΒΑΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ - ΠΟΙΝΔ ΠΡΟΣΙΜΑ ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ 9.1. ΑΤΘΑΙΡΔΣΗ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ (ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή θιπ), επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν εκαηόν πενήνηα Δυρώ (150,00 ) θαη δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά ε πδξνδόηεζε. Γηα ηελ επαλαζύλδεζή ηεο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξόληνο ΑΤΘΑΙΡΔΣΗ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ (ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή θιπ), επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν εκαηόν πενήνηα Δυρώ (150,00 ). επηπιένλ ησλ πνζψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4.1 γηα ην ηέινο ζχλδεζεο θαη ηεο εγγχεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ν θαηαλαισηήο. Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί λνκηθά θαηά ηνπ πδξαπιηθνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε απζαίξεηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θαηαλαισηή επεκβαίλνληαο ζην Δεκνηηθφ Δίθηπν Ύδξεπζεο ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ή παιαηάο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη 9.2. ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΝΓΔΗ ε πεξίπησζε λέαο ή παιαηάο ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο θαη

13 ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά θαη ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή, επηβάιιεηαη ηεο εγγύεζεο θαηαλάισζεο αιιά θαη ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή, επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν εκαηόν πενήνηα Δυρώ κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξόζηηκν ηξηαθφζηα Επξψ (150,00 ) θαη δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά ε πδξνδόηεζε ηνπ αθηλήηνπ κε αθαίξεζε (300,00 ) θαη δηαθόπηεηαη ε πδξνδόηεζε ηνπ αθηλήηνπ κε αθαίξεζε ηκήκαηνο ηεο ηκήκαηνο ζε όιεο ηηο παξνρέο (λόκηκεο ή κε) πνπ ην πδξνδνηνύλ. Γηα ηελ επαλαζύλδεζή παξνρήο. Γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξόληνο. παξάγξαθν 5.2 ηνπ παξφληνο. Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί λνκηθά θαηά ηνπ πδξαπιηθνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε απζαίξεηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θαηαλαισηή επεκβαίλνληαο ζην Δεκνηηθφ Δίθηπν Ύδξεπζεο ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ 1. Σν λεξό εθόζνλ ππάξρεη επάξθεηα ηνπ Γηθηύνπ, παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, εθηόο αλ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βίαο ή βιαβώλ ή αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζην δίθηπν θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ή ηέινο γηα ιόγνπο 9.3. ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ 1. Δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο αθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο, κεηά απφ Αίηεζε Δηαθνπήο πνπ ππνβάιιεη ν θαηαλαισηήο ζηελ Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία ιακβάλεη ηελ έλδεημε ηνπ πδξνκέηξνπ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ρξεψζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζε. Γηα ηνλ θαηαλαισηή δελ ππάξρεη θφζηνο γηα ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ εθηφο απφ ηνλ ηειεπηαίν εμνθιεηηθφ ινγαξηαζκφ. ηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ νη πάγηεο ρξεψζεηο επαλαυπνινγίδνληαη κε βάζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαλχζεθε απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ σο ηελ εκεξνκελία ηεο Αίηεζεο Δηαθνπήο (αλαινγηζκφο δαπάλεο). ε πεξίπησζε πνπ ην Σερληθφ ζπλεξγείν ηνπ Δήκνπ θαζπζηεξήζεη λα πξνβεί ζηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ (πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήςεο ηεο ηειηθήο έλδεημεο) θακία ππνρξέσζε δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ θαηαλαισηή αλεμαξηήησο ηεο θαηαλάισζεο πνπ ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνίεζε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ηειηθήο έλδεημεο. 2. Σν λεξό εθόζνλ ππάξρεη επάξθεηα ηνπ Γηθηύνπ, παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, εθηόο αλ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βίαο ή βιαβώλ ή αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζην δίθηπν θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ή ηέινο γηα ιόγνπο

14 θπξώζεσλ πνπ επηβάιιεη ν Γήκνο ζηνπο δύζηξνπνπο ή ακειείο ή παξαβάηεο ηνπ θπξώζεσλ πνπ επηβάιιεη ν Γήκνο ζηνπο δύζηξνπνπο ή ακειείο ή παξαβάηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαηαλαισηέο, ε παξνρή απηή αλαζηέιιεηαη, κέρξη ηελ άξζε ησλ παξόληνο θαλνληζκνύ θαηαλαισηέο, ε παξνρή απηή αλαζηέιιεηαη, κέρξη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ηελ επέβαιαλ.οη δηαθνπέο πδξνδόηεζεο σο θπξώζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο εκπνδίσλ πνπ ηελ επέβαιαλ.οη δηαθνπέο πδξνδόηεζεο σο θπξώζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίδνληαη ζε πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο. Η πξνζσξηλή δηαθνπή (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) ρσξίδνληαη ζε πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο. Η πξνζσξηλή δηαθνπή (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) επηβάιιεηαη γεληθά ζε πεξηπηώζεηο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Γηα ηελ επηβάιιεηαη γεληθά ζε πεξηπηώζεηο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Γηα ηελ επαλαζύλδεζή ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ επαλαζύλδεζή ηνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξόληνο. Η νξηζηηθή δηαθνπή (θαηάξγεζε παξνρήο από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) παξόληνο. Η νξηζηηθή δηαθνπή (θαηάξγεζε παξνρήο από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) επηβάιιεηαη ζε πεξηπηώζεηο ζεκαληηθώλ παξαβάζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο ή ζε επηβάιιεηαη ζε πεξηπηώζεηο ζεκαληηθώλ παξαβάζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο ή ζε πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Ωο επαλαζύλδεζε πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο επνπζησδώλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. Ωο επαλαζύλδεζε νξηζηηθά δηαθεθνκκέλεο παξνρήο λνείηαη ε θαηαζθεπή λέαο παξνρήο (παξάγξαθνη 4.1 νξηζηηθά δηαθεθνκκέλεο παξνρήο λνείηαη ε θαηαζθεπή λέαο παξνρήο (παξάγξαθνη 4.1 θαη 5.2 ηνπ παξόληνο) θαη 5.2 ηνπ παξόληνο) 2. Δάλ ν θαηαλαισηήο δελ εμνθιήζεη ην ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ κέζα ζε 3. Δάλ ν θαηαλαισηήο δελ εμνθιήζεη ην ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο λεξνύ κέζα ζε δέθα νθηώ (18) κήλεο από ηελ έθδνζή ηνπ επηβάιιεηαη εθηόο ησλ αληηζηνηρνύλησλ δέθα νθηώ (18) κήλεο από ηελ έθδνζή ηνπ επηβάιιεηαη εθηόο ησλ αληηζηνηρνύλησλ ηόθσλ θαη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ. ηόθσλ θαη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ. 3. Παξεκπόδηζε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο εύθνιεο αλάγλσζεο ηνπ πδξνκέηξνπ, 4. Παξεκπόδηζε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο εύθνιεο αλάγλσζεο ηνπ πδξνκέηξνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξόληνο Κ.Τ. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξόληνο Κ.Τ. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή γίλεηαη κεηά ηελ δηαπίζησζε όηη δελ έρνπλ αξζεί ηα εκπόδηα θαηά ηελ ιήςε ησλ γίλεηαη κεηά ηελ δηαπίζησζε όηη δελ έρνπλ αξζεί ηα εκπόδηα θαηά ηελ ιήςε ησλ ελδείμεσλ γηα δεύηεξε θνξά, νη δε ρξεώζεηο ινγαξηαζκώλ θαηαλαιώζεσο λεξνύ, ελδείμεσλ γηα δεύηεξε θνξά, νη δε ρξεώζεηο ινγαξηαζκώλ θαηαλαιώζεσο λεξνύ, γίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, θαη πεξίπνπ ζηα όξηα ή απμεκέλεο ζε ζρέζε κε γίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, θαη πεξίπνπ ζηα όξηα ή απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο ηηο πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο 4. Οπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην πδξόκεηξν, πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ή ζηελ 5. Οπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην πδξόκεηξα ή ζηελ παξνρή πδξνδφηεζεο, πνπ παξεκπόδηζε ηεο θαηακέηξεζεο ηνπ αλαιηζθόκελνπ ύδαηνο ή ζηε δηαγξαθή απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ή ζηελ παξεκπόδηζε ηεο θαηακέηξεζεο ηνπ αλαιηζθόκελνπ θαηαλαισζείζεο πνζόηεηαο, ζπλεπάγεηαη ηε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο ύδαηνο ή ζηε δηαγξαθή θαηαλαισζείζεο πνζόηεηαο, ζπλεπάγεηαη ηε πξνζσξηλή δηαθνπή (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) θαη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ πδξνιήπηε πξνζηίκνπ, ίζνπ κε ην ηεο πδξνδόηεζεο (αθαίξεζε πδξνκέηξνπ) θαη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ πδξνιήπηε ηξηπιάζην ηεο κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. Δάλ πξνζηίκνπ, ίζνπ κε ην ηξηπιάζην ηεο κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ ππάξρεη ππνηξνπή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ίδηα παξάβαζε, ε πδξνιεςία αθπξώλεηαη πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. Δάλ ππάξρεη ππνηξνπή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ίδηα παξάβαζε, ε νξηζηηθά (από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο πδξνιεςία αθπξώλεηαη νξηζηηθά (από ηνλ αγσγό δηαλνκήο) θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν

15 κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο κέγηζηεο θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ θαηακέηξεζεο. 5. Δληνπηζκόο νθεηιέηε θαη κε πξνζέιεπζή ηνπ γηα εμόθιεζε ηεο νθεηιήο ζε ηαθηή πξνζεζκία. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία εληνπίδεη νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (πξόθιεζε βιαβώλ, πξόζηηκα, εξγαζία, θ.ι.π.), ηνλ θαιεί εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη, λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία θαη λα εμνθιήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ. Αλ ν νθεηιέηεο απηόο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία απηή, ε ππεξεζία δηαθόπηεη πξνζσξηλά ηελ πδξνιεςία, πνπ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά απηόο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ (ζύδπγνο θαη ηέθλα) γηα νηθηαθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε, άζρεηα αλ ε πδξνιεςία απηή είλαη ζην όλνκα ηξίηνπ. ηελ ηειεπηαία όκσο απηή πεξίπησζε, κεηά ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο, ε Τπεξεζία επαλαθέξεη ηελ πδξνιεςία ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο δαπάλε γηα ηνλ αλαίηην ηξίην. 6. Πξνζσξηλή δηαθνπή γηα άξλεζε επηζθεπήο εζσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ πεξίπησζε κε θαηακεηξνύκελεο δηαξξνήο κε ζπλέπεηα ηελ απώιεηα λεξνύ γηα ηελ ππεξεζία θαη ηελ πξόθιεζε δεκίαο ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 6. Δληνπηζκόο νθεηιέηε θαη κε πξνζέιεπζή ηνπ γηα εμόθιεζε ηεο νθεηιήο ζε ηαθηή πξνζεζκία. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία εληνπίδεη νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (πξόθιεζε βιαβώλ, πξόζηηκα, εξγαζία, θ.ι.π.), ηνλ θαιεί εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη, λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία θαη λα εμνθιήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ. Αλ ν νθεηιέηεο απηόο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία απηή, ε ππεξεζία δηαθόπηεη πξνζσξηλά ηελ πδξνιεςία, πνπ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά απηόο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ (ζύδπγνο θαη ηέθλα) γηα νηθηαθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε, άζρεηα αλ ε πδξνιεςία απηή είλαη ζην όλνκα ηξίηνπ. ηελ ηειεπηαία όκσο απηή πεξίπησζε, κεηά ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο, ε Τπεξεζία επαλαθέξεη ηελ πδξνιεςία ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο δαπάλε γηα ηνλ αλαίηην ηξίην. 7. Πξνζσξηλή δηαθνπή γηα άξλεζε επηζθεπήο εζσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ πεξίπησζε κε θαηακεηξνύκελεο δηαξξνήο κε ζπλέπεηα ηελ απώιεηα λεξνύ γηα ηελ ππεξεζία θαη ηελ πξόθιεζε δεκίαο ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 8. Ο ηδηνθηήηεο θαη εθείλνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πδξνδνηνχκελν αθίλεην ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζ απηφ ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ γηα έιεγρν θαη ιήςε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πδξαπιηθή ηνπ εγθαηάζηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Δήκνο δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη (πξνζσξηλά) ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 9. ε πεξίπησζε πνπ ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε δηαθνπήο αιιά ζην αθίλεην δηακέλεη ελνηθηαζηήο ηφηε ε δηαθνπή γίλεηαη κεηά απφ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, θαη κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ ελνηθηαζηή ψζηε ζην δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο λα κπνξέζεη ν ελνηθηαζηήο λα βξεi λέν θαηάιπκα 7. Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο πνπ πξνβιέπεη σο θύξσζε ν παξώλ θαλνληζκόο, ν Γήκνο κπνξεί επίζεο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ύδαηνο ζηηο 10. Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο πνπ πξνβιέπεη σο θύξσζε ν παξώλ θαλνληζκόο, ν Γήκνο κπνξεί επίζεο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ύδαηνο ζηηο

16 αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο. α) Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο. β) Γηα ηερληθνύο ιόγνπο (επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ ή ηνπ πδξαγσγείνπ β) Γηα ηερληθνύο ιόγνπο (επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ ή ηνπ πδξαγσγείνπ θ.ι.π. ) θ.ι.π. ) γ) Όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα ύδαηνο. γ) Όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα ύδαηνο. Όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνγξακκαηηδόκελεο δηαθνπέο ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνγξακκαηηδόκελεο δηαθνπέο ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θξνληίδεη λα ελεκεξώλεη έγθαηξα κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηνπο θαηαλαισηέο. ε θακία θξνληίδεη λα ελεκεξώλεη έγθαηξα κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηνπο θαηαλαισηέο. ε θακία πεξίπησζε δελ επζύλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο πεξίπησζε δελ επζύλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο ύδξεπζεο. πξνθαιέζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο ύδξεπζεο. 8. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο πδξνιεςίαο γηα ιόγνπο πνπ πξνβιέπεη ν παξόλ 11. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο πδξνιεςίαο γηα ιόγνπο πνπ πξνβιέπεη ν παξόλ Καλνληζκόο, Ύδξεπζεο, ν Γήκνο δελ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ Καλνληζκόο, Ύδξεπζεο, ν Γήκνο δελ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηπρόλ δεκίεο πνπ πθίζηαηαη από ηελ δηαθνπή απηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαηαλαισηή γηα ηπρόλ δεκίεο πνπ πθίζηαηαη από ηελ δηαθνπή απηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηό λα πξνθιεζνύλ δεκίεο ζηα πδξεπόκελα αθίλεηα, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηό λα πξνθιεζνύλ δεκίεο ζηα πδξεπόκελα αθίλεηα, όηαλ νη θαηαλαισηέο δελ παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα απνηξνπήο ησλ δεκηώλ απηώλ. όηαλ νη θαηαλαισηέο δελ παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα απνηξνπήο ησλ δεκηώλ απηώλ ΠΡΟΚΛΗΗ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ Απαγνξεύεηαη ζηνπο ηδηώηεο λα πξνθαινύλ βιάβεο ζηνπο αγσγνύο θαη ηηο δηαθιαδώζεηο ησλ δηθηύσλ πδξνδόηεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ ή θαηά ηελ εθζθαθή ή αλέγεξζε νηθνδνκώλ. Γηα ην ιόγν απηό ππνρξεώλνληαη λα πάξνπλ όια ηα αλαγθαία θαη πξόζθνξα κέηξα εληνπηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ησλ αγσγώλ, δηαθιαδώζεσλ θαη πδξεπηηθώλ θαηαζθεπώλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ, ζπκβνπιεπόκελνη ηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα ηνπο παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ππαίηηνο ηεο δεκηάο, πέξα από ηηο ελδερόκελεο πνηληθέο ηνπ επζύλεο, ππνρξεώλεηαη θαη ζηελ απνπιεξσκή ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο (θνζηνιόγεζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία πιένλ 20% γηα γεληθά έμνδα) ΠΡΟΚΛΗΗ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ Απαγνξεύεηαη ζηνπο ηδηώηεο λα πξνθαινύλ βιάβεο ζηνπο αγσγνύο θαη ηηο δηαθιαδώζεηο ησλ δηθηύσλ πδξνδόηεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ ή θαηά ηελ εθζθαθή ή αλέγεξζε νηθνδνκώλ. Γηα ην ιόγν απηό ππνρξεώλνληαη λα πάξνπλ όια ηα αλαγθαία θαη πξόζθνξα κέηξα εληνπηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ησλ αγσγώλ, δηαθιαδώζεσλ θαη πδξεπηηθώλ θαηαζθεπώλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ, ζπκβνπιεπόκελνη ηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα ηνπο παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ππαίηηνο ηεο δεκηάο, πέξα από ηηο ελδερόκελεο πνηληθέο ηνπ επζύλεο, ππνρξεώλεηαη θαη ζηελ απνπιεξσκή ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο (θνζηνιόγεζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία πιένλ 20% γηα γεληθά έμνδα).

17 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ Αλ από ηνπο ειέγρνπο (βι. άξζξν 7) δηαπηζησζεί, πσο ην πδξόκεηξν δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε έλδεημε θαηαλάισζεο, ε Τπεξεζία αλακνξθώλεη (κεηαβάιιεη), ηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαλάισζεο λεξνύ σο εμήο: Η ρξέσζε ηνπ ππό έθδνζε ινγαξηαζκνύ θαηαλαιώζεσο γίλεηαη κε βάζε ην κέζν όξν ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ζηνπο νπνίνπο ην πδξόκεηξν ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά. Αλ νη πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο δελ θαιύπηνπλ ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ε ρξέσζε γίλεηαη κε όζνπο ινγαξηαζκνύο, έρνπλ εθδνζεί. ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιώζεηο ησλ ηεζζάξσλ δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, παξνπζηάδνπλ αξθεηέο απνθιίζεηο κεηαμύ ηνπο, ηόηε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ κέζνπ όξνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο νη θαηαλαιώζεηο ηξηώλ (3) δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Αλ ε πεξίνδνο γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο θαιύπηεηαη κε ιεηηνπξγία δπν πδξνκέηξσλ (δει. ηνπ κε θαλνληθνύ θαη ηνπ θαλνληθνύ πνπ ην αληηθαηέζηεζε), ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) γίλεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαλνληθνύ πδξνκέηξνπ, εθόζνλ θαιύπηεη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 30 ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ. Αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλνληθνύ πδξόκεηξνπ, είλαη κηθξόηεξε ησλ 30 εκεξώλ, γηα ηελ ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο εθαξκόδεηαη ε πεξίπησζε 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Όηαλ δηαπηζησζεί όηη ην πδξόκεηξν αλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο λεξνύ γίλεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθό όγθν ηεο νηθνδνκήο κε ζπληειεζηή 10% απηνύ ηνπ όγθνπ κεληαίσο. Όηαλ δηαπηζησζεί εζθαικέλε ρξέσζε από ιάζε ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ Αλ από ηνπο ειέγρνπο (βι. άξζξν 8) δηαπηζησζεί, πσο ην πδξόκεηξν δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε έλδεημε θαηαλάισζεο, ε Τπεξεζία αλακνξθώλεη (κεηαβάιιεη), ηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαλάισζεο λεξνύ σο εμήο: Η ρξέσζε ηνπ ππό έθδνζε ινγαξηαζκνύ θαηαλαιώζεσο γίλεηαη κε βάζε ην κέζν όξν ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ζηνπο νπνίνπο ην πδξόκεηξν ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά. Αλ νη πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο δελ θαιύπηνπλ ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ε ρξέσζε γίλεηαη κε όζνπο ινγαξηαζκνύο, έρνπλ εθδνζεί. ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιώζεηο ησλ ηεζζάξσλ δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, παξνπζηάδνπλ αξθεηέο απνθιίζεηο κεηαμύ ηνπο, ηόηε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ κέζνπ όξνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο νη θαηαλαιώζεηο ηξηώλ (3) δηαδνρηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Αλ ε πεξίνδνο γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκόο θαιύπηεηαη κε ιεηηνπξγία δπν πδξνκέηξσλ (δει. ηνπ κε θαλνληθνύ θαη ηνπ θαλνληθνύ πνπ ην αληηθαηέζηεζε), ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) γίλεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαλνληθνύ πδξνκέηξνπ, εθόζνλ θαιύπηεη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 30 ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ. Αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλνληθνύ πδξόκεηξνπ, είλαη κηθξόηεξε ησλ 30 εκεξώλ, γηα ηελ ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο εθαξκόδεηαη ε πεξίπησζε 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Όηαλ δηαπηζησζεί όηη ην πδξόκεηξν αλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ηόηε ε ρξέσζε (αλακόξθσζε) ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο λεξνύ γίλεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθό όγθν ηεο νηθνδνκήο κε ζπληειεζηή 10% απηνύ ηνπ όγθνπ κεληαίσο. Όηαλ δηαπηζησζεί εζθαικέλε ρξέσζε από ιάζε ηεο ππεξεζίαο ή ηεο

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινομία και Συστηματική. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

Ταξινομία και Συστηματική. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης Ταξινομία και Συστηματική Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης Ταξινομία Ταξινομία: παράγει ένα τυποποιημένο σύστημα για την ονομασία και την ταξινόμηση των οργανισμών (ειδών) η οποία αντικατοπτρίζει τις εξελικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα