Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ"

Transcript

1 Κβανηομησανική ΙI Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ Α. Καπανίκαρ και Π. Σθήκαρ Σημειώζειρ IX: Ππόζθεζη ζηποθοπμών Υπάξρνπλ πάκπνια θπζηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ε νιηθή ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο ησλ επί κέξνπο ζσκαηηδίσλ ή ησλ pin ηνπο:. Με εμαίξεζε ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ, ηα άηνκα έρνπλ πνιιαπιά ειεθηξόληα, έζησ Ν, νπόηε ε ζπλνιηθή ηξνρηαθή ζηξνθνξκή δίδεηαη σο L L... LN.. Η καγλεηηθή ξνπή ηνπ ειεθηξνλίνπ,, πξνέξρεηαη όρη κόλν από ηελ ηξνρηαθή ζηξνθνξκή, L, κέζσ ηνπ γλσζηνύ L, αιιά θαη από ην ζπηλ, S, γηα ην νπνίν επίζεο ηζρύεη S. Η ζπλνιηθή καγλεηηθή ξνπή, επνκέλσο, εμαξηάηαη από ην άζξνηζκα L S. 3. Υπάξρνπλ ζπζηήκαηα, όπσο π.ρ. ην θνξηηζκέλν π κεζόλην ud, πνπ απνηεινύληαη από δπν ζσκάηηα, έλα quark (ην u) θαη έλα antiquark (ην d ), κε pin /. Τν ζπηλ ηνπ πηνλίνπ δίδεηαη από ην άζξνηζκα ησλ δύν ζπηλ, S S. Σε όηη αθνινπζεί εμεηάδνπκε ην άζξνηζκα δύν ζηξνθνξκώλ θαη. Φξεζηκνπνηνύκε ην ζύκβνιν, αληί ηνπ L ή ηνπ S γηα λα δείμνπκε όηη ηα απνηειέζκαηά καο είλαη αλεμάξηεηα από ην αλ πξόθεηηαη γηα ηξνρηαθή ζηξνθνξκή ή ηδηνζηξνθνξκή (ζπηλ).. Ιδιόηηηερ ηηρ ολικήρ ζηποθοπμήρ Έζησ, ινηπόλ, δπν ζηξνθνξκέο, θαη, θαη ην άζξνηζκά ηνπο,. Οη ζπληζηώζεο ηεο νιηθήο ζηξνθνξκήο, δίδνληαη, πξνθαλώο, από ηηο ζρέζεηο i i i, i x, y, z. Θα εμεηάζνπκε ηελ άιγεβξα ησλ ηειεζηώλ ηνπ Ĵ, μεθηλώληαο από ηελ άιγεβξα ησλ θαη, γηα ηηο νπνίεο, εμ νξηζκνύ, εθόζνλ είλαη ζηξνθνξκέο, ζα ηζρύνπλ νη ζρέζεηο x, y i z και x, y i z (9.) Δπηπιένλ, όιεο νη ζπληζηώζεο ηνπ κεηαηίζεληαη κε όιεο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ : i,k 0 ik, (9.) επεηδή νη δύν ηειεζηέο Ĵ i θαη Ĵ k δξνπλ ζε δύν δηαθνξεηηθνύο, αλεμάξηεηνπο ρώξνπο. (Αλ πάξνπκε ηελ αλαπαξάζηαζε ζην ρώξν, ηόηε ε Ĵ i έρεη παξαγώγνπο σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο, θαη ε Ĵ k σο πξνο ηηο,, νπόηε είλαη πξνθαλέο όηη νη παξάγσγνη κεηαηίζεληαη κεηαμύ ηνπο). Τν πξώην βήκα είλαη λα δείμνπκε όηη γηα ην νιηθό κέγεζνο Ĵ ηζρύεη ε γλσζηή άιγεβξα ηεο ζηξνθνξκήο:

2 Απηό είλαη πνιύ εύθνιν: x,y i z (9.3) x, y x+ x, y+ y x, y x, y i z (9.4) Δίλαη εμίζνπ εύθνιν λα δείμνπκε όηη θαη νη άιιεο δύν ζρέζεηο κεηάζεζεο ηζρύνπλ: y, z i x z, x i y (9.5) Δπνκέλσο, ε Ĵ όλησο ζπκπεξηθέξεηαη σο «ζηξνθνξκή», θαη άξα πιεξεί όιεο ηηο ηδηόηεηεο πνπ έρνπκε απνδείμεη σο ηώξα: α), i 0 για i x, y, z β) Οη ηξεηο ζπληζηώζεο ηεο i δελ κεηαηίζεληαη κεηαμύ ηνπο. Άξα κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ζπγρξόλσο κόλν ην κέηξν ηεο θαη κέρξη κία ζπληζηώζα (έζησ ηελ z ). γ) Αλ νη θνηλέο ηδηνθαηαζηάζεηο ησλ, z είλαη,, ηόηε ζα ηζρύεη,, και z,, όπνπ θαη αθέξαηνη, κε. Τν δεηνύκελν είλαη λα ππνινγίζνπκε ηνπο θαη, θαη ηηο θαηαζηάζεηο, δεδνκέλσλ ησλ (αλεμάξηεησλ) θαηαζηάζεσλ, θαη, ησλ δύν ζηξνθνξκώλ. Ο νξηζκόο ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο θάζε ζηξνθνξκήο είλαη πξνθαλήο:,, και,, (9.6) z,, και,, (9.7) z Δίλαη εύθνιν λα δείμνπκε όηη ην γηλόκελν ησλ δύν θαηαζηάζεσλ,,, ;, (9.8) είλαη θαη ηδηνθαηάζηαζε ηνπ Ĵ z :,,,, z z z,,,, z z,,,,,, (9.9)

3 κε ηδηνηηκή. Δπνκέλσο, ην γηλόκελν,, απνηειεί ηδηνθαηάζηαζε ηεο πξνβνιήο ηεο νιηθήο ζηξνθνξκήο ζηνλ άμνλα z, Ĵ z, κε ηδηνηηκή ηζρύεη γηα ηελ γεγνλόο όηη ελώ Ĵ, δει. ε νη ηειεζηέο Ĵ z θαη Ĵ z δελ κεηαηίζεληαη κε ηνλ,, δελ είλαη θαη ηδηνθαηάζηαζε ηεο,, 0 :, z, z 0. Τν ίδην, σζηόζν, δελ Ĵ. Απηό νθείιεηαη ζην (9.0) (9.) Η ζρέζε (9.0) απνδεηθλύεηαη σο εμήο: ππνινγίδνληαο ηνλ κεηαζέηε ζηελ πξώηε ζρέζε ηεο (9.0), έρνπκε:,,,, 0 Αθνύ μέξνπκε όηη γηα θάζε ζηξνθνξκή, ε Ĵ κεηαηίζεηαη κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο, δει. :, k με k,,3 (ή x, y, z) Απηό σζηόζν δελ είλαη δπλαηό γηα ηηο πξνβνιέο ησλ απνδεηθλύεηαη σο εμήο:,,, z z z (9.) (9.3) θαη, ιόγσ ηεο (9.), ε νπνία (9.4) Ο ηειεπηαίνο κεηαζέηεο δελ είλαη κεδέλ: z, z, x e x z, y e y z, z ez iyex i xey (9.5) θαη άξα Η αληίζηνηρε ζρέζε ηζρύεη γηα ηηο άιιεο δύν ζπληζηώζεο, δει. Δπνκέλσο, έρνπκε δπν κε ζπκβαηέο δπλαηόηεηεο: z, i yx xy 0 (9.6) x, 0 και y, 0 (9.7) α) λα γλσξίδνπκε ηην πποβολή ηηρ ζηποθοπμήρ ηος κάθε ζωμαηιδίος ζηον άξονα z, δει. λα μέξνπκε όηη ε ηδηνθαηάζηαζε είλαη,, (9.8) β) λα γλσξίδνπκε ηελ ολική ζηποθοπμή και πποβολή ηος ζςνολικού ζςζηήμαηορ, δει. λα μέξνπκε όηη ε ηδηνθαηάζηαζε είλαη 3

4 ,,, (9.9) Οη (α) θαη (β) αλαθέξνληαη ζην ίδην κελ ζύζηεκα, σζηόζν πεξηγξάθνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, δει. αλάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο: ε (α) κεηξάεη ηελ πξνβνιή ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ θάζε ζσκαηηδίνπ, έρνληαο γλώζε ησλ,, ελώ ε (β) κεηξάεη ηελ νιηθή ζηξνθνξκή θαη ηελ πξνβνιή ηεο,. Δπηπιένλ, δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ζπγρξόλσο ηηο δύν ηηκέο ησλ πξνβνιώλ, θαη ην ηεηξάγσλν ηεο νιηθήο ζηξνθνξκήο.. Σςνηελεζηέρ Clebch-Gordan Υπάξρνπλ θαηαζηάζεηο ζηελ πεξηγξαθή (9.8) θαη πξνθαλώο ζα πξέπεη, αληίζηνηρα, λα ππάξρνπλ ηόζεο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε (9.9). Δπηπιένλ, εθόζνλ αλαθεξόκαζηε ζε Δξκηηηαλνύο ηειεζηέο, ζα πξέπεη λα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο βάζε ηνπ ρώξνπ νπνηνδήπνηε εθ ησλ δπν ζπλόισλ θαηαζηάζεσλ. Δηπσκέλν δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηαζεξέο C ηέηνηεο ώζηε λα κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε ηηο θαηαζηάζεηο (β) σο γξακκηθνύο ζπλδπαζκνύο ησλ θαηαζηάζεσλ (α):,,, " C",,, (9.0) Τν άζξνηζκα θαη νη ζηαζεξέο " C ", ζα πξέπεη λα θέξνπλ δπν δείθηεο,, γηα λα θαιύςνπλ όιν ην ρώξν πνπ πεξηγξάθνπλ νη, θαη,. Δπηπιένλ, νη ζηαζεξέο απηέο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηελ θάζε ηηκή ησλ θαη. Δπεηδή νη δείθηεο θαη είλαη νη ίδηνη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο εμίζσζεο, ζπλήζσο γξάθνπκε:, C (9.) Η βηβιηνγξαθία, δπζηπρώο, ρξεζηκνπνηεί όινπο ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο ζπκβνιηζκνύ ησλ ζηαζεξώλ C κε ηέζζεξηο δείθηεο. Έηζη, ζπλαληώληαη όια ηα αθόινπζα: C, C, C, ;, ; C ; C, (9.) όπνπ νη δπν ηειεπηαίεο κνξθέο «ππνλννύλ» ηα, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο έθθξαζεο (9.0). Σην παξόλ θείκελν, επηιέγνπκε ηηο αθόινπζεο δπν κνξθέο:, C και C, ;, (9.3) αλάινγα κε ην πόζν «θνξησκέλε» είλαη ε καζεκαηηθή έθθξαζε ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Έηζη ινηπόλ, έρνπκε:, ;, C, ;, ;, (9.4) Οη ζηαζεξέο ηνπ αλαπηύγκαηνο ππνινγίδνληαη εύθνια παίξλνληαο ην εζσηεξηθό γηλόκελν κε ηελ θαηάζηαζε,,, θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο νξζνθαλνληθόηεηαο ηεο βάζεο: Έηζη, παίξλνπκε από ηηο (9.4) θαη (9.5): 4,,,, ;, (9.5)

5 ,,,, ;, C, ; C, ;, (9.6) Οη ζπληειεζηέο C, ;, ιέγνληαη «ζπληειεζηέο Clebch-Gordan». Αο δνύκε έλα απιό παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ ησλ C, ;, : έζησ δύν ζσκάηηα ρσξίο pin κε ηξνρηαθή ζηξνθνξκή θαη κε νιηθή ζηξνθνξκή, (ην είλαη ε πξνβνιή ζηνλ άμνλα z ). Μέηξεζε ησλ ζπλδπαζκνύο:,, είλαη L z θαη L z δίλεη, πξνθαλώο, έλαλ από ηνπο ηέζζεξεηο δπλαηνύο,. Η πηζαλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηηκώλ,, αλ γλσξίδνπκε ηα P,,,, ; ; (9.7) Έζησ ηώξα όηη. Οη δπλαηέο θαηαζηάζεηο νιηθήο ζηξνθνξκήο είλαη, ;,, ;,0;, (9.8), ;, Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ησλ αλ ; Δθόζνλ, ππάξρνπλ, κόλν δπν δπλαηόηεηεο:, 0 θαη 0,. Άξα γεληθά έρνπκε: C, ;, C, ;, 0, ;, 0, ; 0,, 0;,, C, 0 C 0,,0 0, (9.9) ε δεύηεξε εμίζσζε είλαη ε ίδηα απιώο έρνπκε ειαθξύλεη ην ζπκβνιηζκό γξάθνληαο ιηγόηεξνπο δείθηεο (ζπκόκαζηε, σζηόζν, ηελ ηηκή ηεο θάζε ζηξνθνξκήο ( ). Πξέπεη ινηπόλ λα βξνύκε ηνπο ζπληειεζηέο C,0, C0,. Απηό γίλεηαη κε ρξήζε ησλ ηειεζηώλ αλάβαζεο θαη θαηάβαζεο, νη νπνίνη νξίδνληαη σο εμήο: γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη ε ηαπηόηεηα: ± i (9.30) ± x y Ĵ,, (9.3) Γξώληαο κε ηνλ Ĵ ζηελ (9.9) έρνπκε: Ĵ, 0. Δπνκέλσο C, 0 C 0, 0,0 0, 0 C 0, C, 0 0,0 0, C C, 0 C C,0 0,,0 0, (9.3) Η θαλνληθνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο δίλεη 5

6 ,, C,0 C,0 (9.33) Καη έηζη, ηειηθά έρνπκε, ;,, ; 0, 0 ; ε νπνία γξάθεηαη θαη ζπκβνιηθά, κε πξνθαλή ζπκβνιηζκό, σο εμήο: (9.34), ;, (9.35) Τν παξάδεηγκα απηό επηδεηθλύεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο όιεο κεζόδνπ: νη θαηαζηάζεηο κε ζπγθεθξηκέλε νιηθή ζηξνθνξκή θαη κία πξνβνιή ηεο, είλαη γξακκηθέο ζπλδπαζκνί ησλ θαηαζηάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνβνιέο. Οη ζπληειεζηέο ηνπ αλαπηύγκαηνο βξίζθνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ηειεζηώλ αλάβαζεο θαη θαηάβαζεο. Πξνηνύ εμεηάζνπκε ην πσο ππνινγίδνκε γεληθά ηνπο ζπληειεζηέο Clebch-Gordan, ζα βξνύκε όιεο ηηο επηηξεπηέο ηηκέο ηεο νιηθήο ζηξνθνξκήο,, θαη ηεο πξνβνιήο ηεο ζε έλα άμνλα,, δεδνκέλσλ ησλ, θαη,. 3. Σσέζη μεηαξύ ηυν, και ηυν, και, Η κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηνπ, έζησ ax, ππνινγίδεηαη εύθνια: εθόζνλ ηζρύεη (9.36) Σπκπεξαίλνπκε όηη ax. Καη εθόζνλ ε κέγηζηε δπλαηή ηηκή νπνηαζδήπνηε ζπληζηώζαο κίαο ζηξνθνξκήο είλαη ν δείθηεο ηεο ζηξνθνξκήο,, ε κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηεο ζηξνθνξκήο είλαη ax. Η ειάρηζηε δπλαηή ηηκή ηεο ζηξνθνξκήο κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ην γεγνλόο όηη ν νιηθόο αξηζκόο ησλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο, είηε ρξεζηκνπνηνύκε ηε βάζε, είηε ηε βάζε,. Αλ ην παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο δύν βάζεηο δίλεη, ηόηε ε ηζόηεηα ηνπ ax (9.37) in Με ιίγε άιγεβξα παίξλνπκε in. Πεξίιεςε: πξνζζέηνληαο δύν ζηξνθνξκέο,, παίξλνπκε ζπλνιηθό πνπ έρεη σο δπλαηέο ηηκέο όιεο ηηο ηηκέο πνπ αλήθνπλ ζην δηάζηεκα,, δει. νπνηαδήπνηε ηηκή από ηηο,,...,. Πξνθαλώο, θάζε ηηκή ηνπ κπνξεί λα έρεη n δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ, δει. ζε δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο ζηνλ άμνλα z. in ax 6

7 Παξάδεηγκα: έζησ δπν ηξνρηαθέο ζηξνθνξκέο, in, ax 3,,3. Οη δε θαηαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο νιηθήο ζηξνθνξκήο θαη πξνβνιήο ηεο είλαη :, 0, n 3 :,, 0,, n 5 3: 3,,...,, 3 n 7 3 (9.38) Καη επνκέλσο ππάξρνπλ ζπλνιηθά θαηαζηάζεηο. Αλ, αληί ησλ ζπλνιηθώλ θαη, γλσξίδνπκε ηηο πξνβνιέο ηεο θάζε ζηξνθνξκήο, ε έρεη 5 δπλαηέο θαηαζηάζεηο, ηηο,,...,, ελώ ε έρεη 3 δπλαηέο θαηαζηάζεηο, ηηο,0,. Ο δε ζπλδπαζκόο ηνπο έρεη θαηαζηάζεηο. Άξα ίζεο! 4. Πεπίλητη Όηαλ έρνπκε δύν ζηξνθνξκέο, θαη, π.ρ. επεηδή έρνπκε δύν ζσκαηίδηα, κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνκε ζπγρξόλσο ην κέγεζνο ηεο θάζε ζηξνθνξκήο, θαη, όπσο επίζεο θαη ηηο δύν πξνβνιέο σο πξνο έλα άμνλα, έζησ ηνλ z, δειαδή ηνπο θβαληηθνύο αξηζκνύο θαη. Υπελζπκίδνκε όηη απηό ζεκαίλεη όηη ην έλα ζσκάηην έρεη νιηθή ζηξνθνξκή θαη πξνβνιή θαη αληίζηνηρα, ην δεύηεξν ζσκάηην έρεη (9.39),z (9.40),z Μπνξνύκε, αληί ησλ θαη λα κεηξήζνπκε ηελ ζπλνιηθή ζηξνθνξκή ησλ δύν ζσκαηίσλ, όπσο επίζεο θαη ηελ πξνβνιή ηεο,. Μαζεκαηηθά, αλ θαη ε ζπλνιηθή ζηξνθνξκή «είλαη» θαη ε πξνβνιή ηεο «είλαη», δει. αλ Τόηε ηα θαη, πιεξνύλ ηηο ζρέζεηο: z (9.4) (9.4) (α) ην παίξλεη όιεο ηηο ηηκέο από έσο. (β) ην, όπσο θάζε πξνβνιή ηεο ζηξνθνξκήο, παίξλεη ηηκέο από έσο +. (γ) ην πάληα ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ δύν επηκέξνπο πξνβνιώλ, δει.. 5. Παπαδείγμαηα ςπολογιζμού ηυν ζςνηελεζηών Clebch-Gordan Πξνζέμηε ηελ αλαθξηβή θξαζενινγία: ιέγνληαο όηη "ην κέγεζνο ηεο ζηξνθνξκήο είλαη " ελλννύκε όηη ην κήθνο ηνπ αλύζκαηνο ηεο ζηξνθνξκήο είλαη. Απιώο, από ηε ζηηγκή πνπ ν δείθηεο δίλεη ην κέγεζνο ηνπ αλύζκαηνο ηεο ζηξνθνξκήο, πνηεηηθή αδεία ιέγε "ε ζηξνθνξκή είλαη ". 7

8 Παξάδεηγκα 5.: πξόζζεζε δπν ζηξνθνξκώλ Θεσξνύκε δύν ζσκαηίδηα κε ζπηλ /: / νπόηε 0 ή. Θα μεθηλήζνπκε από ηελ πεξίπησζε ax όπνπ,0 θαη ax. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ηηκή κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε έλαλ ηξόπν: / θαη /. Δπνκέλσο ηζρύεη:,,, (9.43) Γξώληαο ηώξα κε ηνλ ηειεζηή θαηάβαζεο S S S παίξλνπκε: Ŝ,, 0 (9.44) θαη έηζη βξίζθνπκε: (S S ),,,,, (9.45), 0,,,, (9.46) Αθόκα έλαο βεκαηηζκόο (δει. εθαξκνγή ηνπ ηειεζηή θαηάβαζεο) ζα καο δώζεη :,,, (9.47) Δίλαη πξνθαλέο όηη ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα κπνξεί λα παξαρζεί απ επζείαο όπσο ην (9.43): ν κόλνο ηξόπνο λα έρνπκε είλαη θαη. Απηό είλαη γεληθό ζπκπέξαζκα: όηαλ είκαζηε ζε θαηάζηαζε κε, ν κόλνο ζπλδπαζκόο πνπ δίλεη είλαη θαη. Θα κπνξνύζακε κάιηζηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηό ην ζπλδπαζκό σο αθεηεξία θαη αθνινύζσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηειεζηή αλάβαζεο S S S γηα λα εμαληιήζνπκε όιεο ηηο ηηκέο ηνπ. Τν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ην ίδην. Δθείλν πνπ απνκέλεη είλαη λα εθθξάζνπκε ηελ ηέηαξηε θαηάζηαζε 0, 0 σο γξακκηθό ζπλδπαζκό ησλ ηδηνθαηαζηάζεσλ ησλ Ŝ z θαη, θαη, : Ŝ. Δθόζνλ 0, ππάξρνπλ δπν δπλαηόηεηεο: z 0, 0,,,, Γξώληαο κε ηνλ Ŝ θαη ζηηο δπν πιεπξέο παίξλνπκε: S S S S O Καλνληθνπνηώληαο,. Καη ηέινο 8

9 0, 0,,,, Παξάδεηγκα 5.: πξόζζεζε δύν ζηξνθνξκώλ. Πξόζζεζε δπν ζηξνθνξκώλ. Η νιηθή ζηξνθνξκή,, κπνξεί λα πάξεη όιεο ηηο ηηκέο ζην δηάζηεκα,...,, θαη επνκέλσο 0,,. Η αθξόηαηε θαηάζηαζε είλαη πξνθαλώο ε,, Υπάξρεη κόλν έλαο ζπλδπαζκόο ησλ θαη πνπ λα δίλεη απηό ην αθξόηαην:. Δπνκέλσο, ζα ηζρύεη Ή, γξακκέλν πην αλαιπηηθά:,, (9.48), ;,, ;,,, (9.49) Γηα λα βξνύκε ηηο θαηαζηάζεηο κε,, θαηεβάδνπκε ηνλ δείθηε κέζσ ηνπ Ĵ : Ĵ, 3,, (9.50) Ĵ,, 0, 0, (9.5) θαη ν όξνο κε Ĵ ζα δώζεη ηελ ίδηα έθθξαζε (κε ). Δπνκέλσο,,, 0,,, 0 (9.5) Δδώ είλαη έλα θαιό ζεκείν λα εηζαγάγνπκε κεξηθνύο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο γξαθήο, αλ ζεσξήζνπκε όηη ζπκόκαζηε όηη αλαθεξόκαζηε ζε :, 0;,, 0,,0, (9.53) Οπόηε κπνξνύκε λα γξάςνπκε ζρεκαηηθά:,, 0,,, 0 (9.54) Δθαξκόδνληαο ηνλ ηειεζηή θαηάβαζεο αθόκα κηα θνξά παίξλνπκε: Δλώ, δξώληαο θαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο (9.54) παίξλνπκε: Ĵ, 30, 0 (9.55) 9

10 0 0 0 (9.56), 0 / 6 (9.57) Οη θαηαζηάζεηο κε ρακειόηεξεο ηηκέο ηνπ ππνινγίδνληαη κε δηαδνρηθέο εθαξκνγέο ηνπ ηειεζηή θαηάβαζεο. Με ιίγε άιγεβξα βξίζθνπκε:,, (9.58) Ο ππνινγηζκόο ησλ θαηαζηάζεσλ κε ην κέγηζην είλαη επνκέλσο κία απιή αιγεβξηθή άζθεζε. Πάκε ηώξα ζηελ ελδηάκεζε ηηκή,, πνπ δελ είλαη αθξόηαηε γηα ην. Φξεζηκνπνηνύκε ηελ zz xx yy ηαπηόηεηα z z (9.59) Η κέγηζηε ηηκή ηνπ γηα = είλαη =. Οη ζπλδπαζκνί ησλ θαη πνπ δίλνπλ = είλαη πξνθαλώο νη (,0) θαη (0,). Άξα κπνξνύκε λα γξάςνπκε Γξώληαο κε ην, a,, 0 b, 0, a b (9.60) Ĵ ζηηο δπν πιεπξέο ηεο (9.60) έρνπκε: Ĵ, ( ), a b z z a b (9.6) a b a b 0 b a Δμηζώλνληαο ηηο δύν εθθξάζεηο, παίξλνπκε: (9.6) 4 a b a b 0 a b a b (9.63) Βεβαίσο, ζα κπνξνύζακε επίζεο λα δξάζνπκε κε ηνλ απνηέιεζκα κε ηελ (9.63): Ĵ (ή ηνλ Ĵ ) ζηελ (9.60). Απηό δίλεη ην ίδην Ο ιόγνο, βεβαίσο, είλαη όηη ζα δξάζνπκε ζε θαηαζηάζεηο κε νξηζκέλν θαη, θαη, θαη επνκέλσο γξάθνπκε ηνλ Ĵ σο γξακκηθό ζπλδπαζκό ηειεζηώλ ησλ νπνίσλ γλσξίδνπκε ηε δξάζε ζηηο θαηαζηάζεηο,,, 0

11 θαη άξα:, a b Καη επνκέλσο, κεηά ηελ θαλνληθνπνίεζε: b a 0 a b,, 0, 0,, (9.64) Οη επόκελεο δύν θαηαζηάζεηο κε, δει. κε 0,, ππνινγίδνληαη κε απιή εθαξκνγή ηνπ ηειεζηή θαηάβαζεο: Ĵ, 0, 0 (9.65) Δμηζώλνληαο ηηο δύν εθθξάζεηο, παίξλνπκε:, 0 Δλώ κία αθόκε εθαξκνγή ηνπ ηειεζηή θαηάβαζεο δίλεη (9.66),,,, (9.67), 0,,, 0 (9.68), Η εύξεζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε =0 αθνινπζεί ηελ ίδηα κέζνδν. Γξάθνπκε ηελ θαηάζηαζε σο γξακκηθό ζπλδπαζκό ησλ δπλαηώλ θαηαζηάζεσλ θαη :,, 0,0,,,,, 0, 0,, , 0 Παξάδεηγκα 5.3: πξόζζεζε θαη (9.69) Έζησ έλα ειεθηξόλην κε ηξνρηαθή ζηξνθνξκή (θαη, πξνθαλώο, ζπηλ ). Η νιηθή ηνπ ζηξνθνξκή ζα έρεη ηηο ηηκέο έρνπκε κόλν έλα ζπλδπαζκό θαη Γξώληαο κε ηνλ ηειεζηή θαηάβαζεο: 3,..., και. Ξεθηλώληαο πάιη από ην αθξόηαην, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε 3 3, 3 3, :

12 Ĵ,, 3, θαη L S L S,, 0 0,,, θαη επνκέλσο, 3, 0,,, 3 3 Με δπν αθόκα δξάζεηο ηνπ Ĵ, βξίζθνπκε ηηο άιιεο δπν θαηαζηάζεηο: 3, θαη 3 3, Αθνινύζσο, γξάθνπκε ηελ πξώηε θαηάζηαζε κε :, a,, b, 0, (9.70) Γξώληαο κε ηνλ ηειεζηή αλάβαζεο L S, ζηελ (9.70) παίξλνπκε:, a, S, bl, 0, θαη επνκέλσο Η ζρέζε θαλνληθνπνίεζεο καο δίλεη a,, b,, 0 a b θαη επνκέλσο, a b 3b b 3,,,, 0, 3 3 Γξώληαο ζηελ (9.7) κε ην Ĵ, παίξλνπκε ηελ,. (9.7) 6. Πεπίλητη και ανάλςζη Σην πξώην από ηα παξαδείγκαηα βξήθακε ηε βάζε ζηελ νπνία κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε έλα ζύζηεκα δύν ζσκαηηδίσλ θαζέλα από ηα νπνία έρεη pin /. Η βάζε απηή απνηειείηαη από κηα θαηάζηαζε κε pin 0 (ε ζπληνκνγξάθεζε είλαη πξνθαλήο):

13 θαη από κηα ηξηάδα θαηαζηάζεσλ κε pin :,, 0,0,,,0,,,, (9.7) (9.73) Γηα επθνιία, έρνπκε εηζαγάγεη ηνλ ζπκβνιηζκό κε έλα θάζεην βέινο, κε θνξά πξνο ηα άλσ (θάησ) ( ) όηαλ >0 (<0). Καη όηαλ =0, όπσο ζην επόκελν παξάδεηγκα, γξάθνκε κία ηειεία: ( ). Από ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ε (9.7) αλαθέξεηαη σο «inglet» ελώ ηα αλύζκαηα (9.73) απαξηίδνπλ κηα «triplet». Η αθεηεξία ηεο νλνκαζίαο απηήο βξίζθεηαη ζηε δηαθνξεηηθή απόθξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ ζε ζηξνθέο ηνπ θπζηθνύ ζπζηήκαηνο. Όπσο είλαη πξνθαλέο ε inglet καηάζηαζη (9.7) δεν μεηαβάλλεηαι. Αληίζεηα ηα ανύζμαηα ηηρ triplet (9.73) αναμειγνύονηαι: Η δξάζε ηνπ ηειεζηή i exp n S πάλσ ζε νπνηνδήπνηε από απηά ζα νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία είλαη γξακκηθόο ζπλδπαζκόο ησλ αλπζκάησλ ηεο triplet. Γηαηππσκέλν αιιηώο: ζηε βάζε απηή κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε κηα νληόηεηα 0, 0 κε pin 0 ε νπνία έρεη ζπληεζεί από δύν ζσκάηηα κε pin / αιιά θαη κηα νληόηεηα a, b,0 c, κε pin ε νπνία επίζεο ζπληίζεηαη από δύν ζσκάηηα κε pin /. Τέινο, ζεκεηώλνπκε όηη η inglet είναι ανηιζςμμεηπική σο πξνο ηελ ελαιιαγή ησλ δύν ζσκαηηδίσλ, ελώ η triplet είναι ζςμμεηπική. Απηή ηε θαηλνκεληθά "αζώα" ηδηόηεηα ζα ηε ρξεηαζηνύκε όηαλ αλαιύζνπκε ζπζηήκαηα κε όκνηα ζσκάηηα (π.ρ. δύν ειεθηξόληα). Σην δεύηεξν από ηα παξαδείγκαηα έρνπκε κηα inglet θαηάζηαζε κε pin 0: κηα triplet κε pin : θαη κηα pentuplet κε pin : 0, 0, 0, 0, (9.74) 3 3,, 0 0,, 0,,, 0,, 0 (9.75) 3

14 ,,,, 0 0,, 0, 0, 0, 6 6, 0,, 0,, (9.76) Σεκεηώλεηαη όηη ζε απηό ην ζύζηεκα, ε inglet θαη ε pentuplet είλαη ζπκκεηξηθέο θάησ από ηελ αληαιιαγή, ελώ ε triplet είλαη αληηζπκεκηξηθή. 7. Παπαδείγμαηα έρεη ζπηλ. Α) Απνδείμηε όηη ε αθόινπζε θαηάζηαζε δπν ειεθηξνλίσλ Απάληεζε: Πξέπεη λα δείμνπκε όηη Ŝ. Δπεηδή ε δίδεηαη σο γξακκηθόο ζπλδπαζκόο ηδηνθαηαζηάζεσλ ησλ κνξθή ηνπ έρνπκε ηνπο εμήο όξνπο: Ŝ z θαη Ŝ ζηελ, θαη ρξεζηκνπνηώληαο Ŝ z, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηαπηόηεηα (9.59). Γξώληαο κε απηή ηε S, S θαη S, S, S Ŝ 3 3 S S zs z S zs z S zsz S S S S θαη επνκέλσο, 3 3 Ŝ 4 4 4

15 Β) Απνδείμηε ηελ (9.69) δει., γηα δπν ζσκάηηα κε ζπηλ, βξείηε ηελ θαηάζηαζε κε ζπλνιηθό ζπηλ 0 σο γξακκηθό ζπλδπαζκό θαηαζηάζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ θαη ησλ δπν ζσκαηηδίσλ. Δθόζνλ 0 0 0, ππάξρνπλ ηξεηο δπλαηνί ζπλδπαζκνί γηα ηηο πξνβνιέο, δει. γηα ηα, : Δπνκέλσο:,, 0,0,, 0, Γξώληαο αξηζηεξά θαη δεμηά κε ηνλ S S S, ζα αληηκεησπίζνπκε ηνπο εμήο όξνπο: Ŝ 0, 0 0 Μαδεύνληαο όινπο ηνπο όξνπο έρνπκε: S S 0 S S 0 S S Δθόζνλ νη θαηαζηάζεηο θαη είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο, αλαγθαζηηθά:,. Καλνληθνπνηώληαο, θαη άξα: 0, Ππόζθεηη ανάλςζη: πιο γενική θεώπηζη ππόζθεζηρ δύο = Γξώληαο κε ηνλ ηειεζηή απηό ζηηο δύν πιεπξέο ηεο ζρέζεο (9.4) παίξλνπκε, ( ), ( ) C(, ;, ),, 3 (9.77) Γηα ζπληνκνγξαθία γξάθνπκε C C(,,, ) Από ηελ άιιε κεξηά ε δξάζε ηνπ ηειεζηή ζηα αλύζκαηα, ζα ηα ηξνπνπνηήζεη : όπνπ γξάςακε ( ), z z [ (,), (,), (,), ] (9.78) 5

16 (, ) ( ) ( ) (, ) ( ) ( ) ( ) ( ) (,) ( ) ( ) ( ) ( ) Αλ επνκέλσο δξάζνπκε κε ηνλ ηειεζηή (9.59) ζηε ζρέζε (9.4) θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο (9.77) θαη (9.78) ζα πάξνπκε :, ( ) C,, C (, ), (, ), (,), (9.79) Μπνξνύκε λα απινπνηήζνπκε ηελ (9.79) αλ θάλνπκε ηηο κεηνλνκαζίεο θαη ζηνπο δύν ηειεπηαίνπο όξνπο. Τν κόλν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε είλαη όηη θαη κε ηελ αιιαγή απηή πξέπεη λα παξακείλνπκε ζηηο επηηξεπόκελεο πεξηνρέο,. Γηα απηό ην ζσζηό είλαη λα γξάςνπκε od( ), od( ) (9.80) ζπκβνιηζκόο πνπ ζεκαίλεη όηη αλ κε ηελ αιιαγή βγνύκε έμσ από ηα επηηξεπόκελα όξηα ζα πξνζζέζνπκε (ή ζα αθαηξέζνπκε) ην ή ην γηα λα επαλέιζνπκε ζηα επηηξεπηά όξηα. Με ηηο εμεγήζεηο απηέο κπνξνύκε λα γξάςνπκε (9.8) ( ) C, C,,, Δίλαη επνκέλσο απιώο ζέκα λνξκαιηζκνύ ην λα θαηαιήμνπκε ζην απνηέιεζκα 0, 0, 0, 0, 0 (9.8) 3 Δπηζηξέθνπκε ινηπόλ ζην παξάδεηγκα κε ηελ πεξίπησζε (,,0). Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δύν ηξόπνπο,, 0 0, (9.83) Φξεζηκνπνηώληαο ηελ (9.78) παίξλνπκε: Ĵ,, Ĵ, 0, 0 0, Ĵ 0, 0,, 0 Δπνκέλσο κε ηε δξάζε ηνπ Ĵ ζηελ (9.83) ζα πάξνπκε, ( ) 0, ( ), 0 (9.84) 6

17 Από ηηο (9.83) θαη (9.84) πξνθύπηεη ακέζσο όηη θαη πνπ είλαη αθξηβώο ην ζύζηεκα (9.8) γηα ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ζπδεηάκε. Καλνληθνπνηώληαο ην απνηέιεζκα βξίζθνπκε,, 0 0, (9.85) Γηα λα βξνύκε ηηο άιιεο θαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ απιώο δηαθνξεηηθό, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηειεζηή θαη αλ ιάβνπκε ππόςε όηη: ζα πξνθύςεη ακέζσο όηη Ĵ,, 0 Ĵ, 0 0, 0, Ĵ 0, 0, 0,, 0,, (9.86) Αθόκε έλαο βεκαηηζκόο ζα καο δώζεη θαη ηελ ηειεπηαία θαηάζηαζε, 0,, 0 (9.87) 7

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W.

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Τειηθή Εμέηαζε: 5 Σεπηέκβξε 6 (Δηδάζθσλ: ΑΦ Τεξδήο) ΘΕΜΑ Θεσξνύκε θβαληηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη από Φακηιηνληαλή Η, ε νπνία ζε κνξθή πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηδηνζπλαξηήζεηο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΚΔΦ.. ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ Οξηζκόο ηεηξαγσληθήο ξίδαο: Αλ 0 ηόηε νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ηελ κε αξλεηηθή ιύζε ηεο εμίζσζεο:. Γειαδή ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 ιέγεηαη ν αξηζκόο 0 πνπ όηαλ πςσζεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ Κβαντομηχανική Ι Α. Καρανίκας και Π. Σφήκας Σημειώζειρ IV: Χπονική εξέλιξη Η ηειεπηαία αξρή ηεο Κβαληηθήο Μεραληθήο δειώλεη όηη ε θπκαηνζπλάξηεζε xt ζην ρξόλν κέζσ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Κβαντομηχανική ΙI Α. Καρανίκας και Π. Συήκας Σημειώζεις V: Σσνετές θάζμα Σε απηή ηε δηάιεμε γεληθεύνπκε ην θνξκαιηζκό πνπ έρνπκε αλαπηύμεη σο ηώξα γηα ζπλερείο θπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ο ΘΑΛΗ 19 Οκηωβρίοσ Δνδεικηικές λύζεις

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ο ΘΑΛΗ 19 Οκηωβρίοσ Δνδεικηικές λύζεις ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Παλεπηζηεκίνπ (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ) 34 06 79 ΑΘΖΝΑ Τει. 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Δleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πνελλδικών εξεηάζεων 2-27 Σςνπηήζειρ Η γξθηθή πξάζηζε ηεο ζπλάξηεζεο f είλη ζπκκεηξηθή, σο πξνο ηνλ άμνλ, ηεο γξθηθήο πξάζηζεο ηεο f 2 Αλ f, g είλη δύν ζπλξηήζεηο κε πεδί νξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017 α: κολάδα β: κολάδες Σειίδα από 8 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 7 ΘΔΜΑ Α Α Έζηω, κε Θα δείμνπκε όηη f ( ) f ( ) Πξάγκαηη, ζην δηάζηεκα [, ] ε f ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ΘΜΤ Επνκέλωο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γεσηέρα 10 Ηοσνίοσ 2019 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γεσηέρα 10 Ηοσνίοσ 2019 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γεσηέρα Ηοσνίοσ 9 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α.α) Οξηζκόο ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζει 5. Έζησ Α έλα ππνζύλνιν ηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Κβαντομηχανική ΙI Α. Καρανίκας και Π. Σφήκας Σημειώζεις III: Άηομο σδρογόνοσ. Σύζηημα δσο ζωμαηιδίων Έζησ δπν ζσκάηηα κε κάδεο m θαη είλαη: m θαη έλα δπλακηθό V x, x pˆ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Κβαντομηχανική ΙI Α. Καρανίκας και Π. Σφήκας Σημειώζεις III: Άηομο σδρογόνοσ. Σύζηημα δσο ζωμαηιδίων Έζησ δπν ζσκάηηα κε κάδεο m θαη ζπζηήκαηνο είλαη: m θαη έλα δπλακηθό

Διαβάστε περισσότερα

B1. Η ζπλάξηεζε f είλαη ζπλερήο θαη παξαγσγίζηκε ζην 0,, σο πειίθν παξαγσγίζηκσλ. 1 x ln x ln x x ln x. x x x x. f x ln x 0 ln x 1 x e

B1. Η ζπλάξηεζε f είλαη ζπλερήο θαη παξαγσγίζηκε ζην 0,, σο πειίθν παξαγσγίζηκσλ. 1 x ln x ln x x ln x. x x x x. f x ln x 0 ln x 1 x e 8 45 38. Θ Ε Μ Α Β B. Η ζπλάξηεζε είλαη ζπλερήο θαη παξαγσγίζηκε ζην,, σο πειίθν παξαγσγίζηκσλ ζπλαξηήζεσλ κε παξάγσγν: ln ln ln ln ln (),. ln ln ln ln ln ln ln ln ln () () ()= Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΑ Γ' ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ. ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ζε όλη ηην ύλη) ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: 3 ΧΡΔ

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΑ Γ' ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ. ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ζε όλη ηην ύλη) ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: 3 ΧΡΔ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΑ Γ' ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ζε όλη ηην ύλη) ΘΔΜΑ Α Α. Έζησ ζπλάξηεζε νξηζκέλε ζην, ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΧΡΔ α) Πόηε ε είλαη ζπλερήο

Διαβάστε περισσότερα

3ο Δπαναληπηικό διαγώνιζμα ζηα Μαθημαηικά καηεύθσνζης ηης Γ Λσκείοσ Θέμα A Α1. Έζησ f κηα ζπλερήο ζπλάξηεζε ζ έλα δηάζηεκα

3ο Δπαναληπηικό διαγώνιζμα ζηα Μαθημαηικά καηεύθσνζης ηης Γ Λσκείοσ Θέμα A Α1. Έζησ f κηα ζπλερήο ζπλάξηεζε ζ έλα δηάζηεκα wwwaskisopolisgr 3ο Δπνληπηικό διγώνιζμ ζη Μθημηικά κηεύθσνζης ηης Γ Λσκείοσ 17-18 Θέμ A Α1 Έζησ κη ζπλερήο ζπλάξηεζε ζ έλ δηάζηεκ β λ πνδείμεηε όηη: t dt G β G Α Πόηε κη ζπλάξηεζε ιέγεηη 1-1; Α3 Πόηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Εθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ςεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Εθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ςεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Εθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ςεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Η λέα ηζηνζειίδα καο : www. Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΑ α x +β< 0 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α.(β +γ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: έζησ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: έζησ ΜΙΓΑΔΙΚΙ ΑΡΙΘΜΙ: έζησ έλαο κηγαδηθόο αξηζκόο. αληίζηξνθνο ηνπ κηγαδηθνύ αξηζκνύ a b είλαη ν αξηζκόο Παπάδειγμα: έζησ.αληίζηξνθνο ηνπ αξηζκνύ : Μέηπο μιγαδικού απιθμού: αλ κέηξν δηαλύζκαηνο OM. b ή απόιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φσζικής Κβαντομηχανική ΙI Α. Καρανίκας και Π. Σφήκας Σημειώζεις V: Σσνετές θάζμα Σε απηή ηε δηάιεμε γεληθεύνπκε ην θνκαιηζκό πνπ έρνπκε αλαπηύμεη σο ηώα γηα ζπλερείο θπζηθέο πνζόηεηεο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii) . Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,, 6 4 4 4 5( ) 6( ). Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,,,6 7. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 ( )( ) ( ) 4. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 4 6 7 4. 5. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 59 ( )( ) ()( 5) 7 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

, ζα πάξνπκε. aa ˆ ˆ είλαη κε αξλεηηθέο. (έλα ζσκαηίδην) ζηε κνξθή

, ζα πάξνπκε. aa ˆ ˆ είλαη κε αξλεηηθέο. (έλα ζσκαηίδην) ζηε κνξθή ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΜΔΘΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΤΡΔΗ ΣΗ ΔΛΑΥΙΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΡΙΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΩΝΤΜΙΚΩΝ ΓΤΝΑΜΙΚΩΝ Η κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έρεη σο ζεκείν αθεηεξίαο ηε κάιινλ απιή παξαηήξεζε όηη ην γηλόκελν

Διαβάστε περισσότερα

P t w x t e w w e

P t w x t e w w e ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Τειηθή Εμέηαζε: 31 Γελάξε 17 (Δηδάζθσλ: ΑΦ Τεξδήο) ΘΕΜΑ 1 Θεσξνύκε θβαληηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη από Φακηιηνληαλή Η ε νπνία ζε κνξθή πίλαθα είλαη H όπνπ πξαγκαηηθνί Σην πίλαθα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. Α. Πρωτοβάθμιεσ Εξιςώςεισ. Β. Διερεφνηςη Εξιςώςεων. 1x είναι αδφνατθ. x 1 x 1. Άλγεβρα Α Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. Α. Πρωτοβάθμιεσ Εξιςώςεισ. Β. Διερεφνηςη Εξιςώςεων. 1x είναι αδφνατθ. x 1 x 1. Άλγεβρα Α Λυκείου ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α. Πρωτοβάθμιεσ Εξιςώςεισ. 1. Να λυκεί θ εξίςωςθ (x - 4) (x +5) x -5 5(x +1) - - = - - x 4 6. Να λυκεί θ εξίςωςθ x (x+1)+x(x+1)+x+1=0. Να λυκεί θ εξίςωςθ x(x -4)-x +x =0 4. Να λυκεί θ εξίςωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ςεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ςεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνηηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαέκεηαη δσξεά απνθιεηζηηθά από ην ςεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Η έα ηζηνζειίδα καο : www. Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΑ α x +β< 0 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α.(β +γ )α.

Διαβάστε περισσότερα

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δωξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δωξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνηηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαέκεηαη δωξεά απνθιεηζηηθά από ην ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Η έα ηζηνζειίδα καο : www. Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΑ α x +β< 0 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α.(β +γ )α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕ. Σν απιό εθθξεκέο απνηειείηαη από κηα κάδα m ζηελ άθξε αβαξνύο. λήκαηνο κήθνπο L,ηνπ νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη εμαξηεκέλν ζε αθιόλεην

ΣΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕ. Σν απιό εθθξεκέο απνηειείηαη από κηα κάδα m ζηελ άθξε αβαξνύο. λήκαηνο κήθνπο L,ηνπ νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη εμαξηεκέλν ζε αθιόλεην ΣΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕ Σν απιό εθθξεκέο απνηειείηαη από κηα κάδα m ζηελ άθξε αβαξνύο λήκαηνο κήθνπο,ηνπ νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη εμαξηεκέλν ζε αθιόλεην ζεκείν. Εθηξέπνληαο θαηά γωλία θ θαη ζηε ζπλέρεηα αθήλνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλσση παλινδρόμησης

Ανάλσση παλινδρόμησης ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ανάλσση παλινδρόμησης Πειραιάς Το ζηαηιζηικό γραμμικό μονηέλο 6/3/ Μ. Κούηρας - Ανάλσζη Παλινδρόμηζης Tο ζηαηιζηικό γραμμικό μονηέλο κεηπραίνο παξάγνληαο ηπραίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο παιηλδξόκεζεο είλαη ε πξόβιεςε ηεο αλακελόκελεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ γηα δεδνκέλε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο

Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο «Λογικές παραστάσεις (Boolean expressions)» Τμήμα Εκπαιδεςηικών Πολιηικών Δομικών Έπγυν (Α4) Ραούλησ Δημήτριοσ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5... 2 Λογικζσ παραςτάςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ

Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Φςζικήρ Κβαντομητανική ΙI Α. Καρανίκας και Π. Σφήκας Σημειώζειρ I: Κίνηζη ζε ηπειρ διαζηάζειρ, ζηποθοπμή 1. Κίνηζη ζε ηπειρ διαζηάζειρ Απνδεηθλύεηαη (κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

x x 15 7 x 22. ΘΔΜΑ Α 3x 2 9x 4 3 3x 18x x 5 y 9x 4 Α1. i. . Η ιύζε είλαη y y x 3y y x 3 2x 6y y x x y 6 x 2y 1 y 6

x x 15 7 x 22. ΘΔΜΑ Α 3x 2 9x 4 3 3x 18x x 5 y 9x 4 Α1. i. . Η ιύζε είλαη y y x 3y y x 3 2x 6y y x x y 6 x 2y 1 y 6 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΔΒΡΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΗΜ/ΝΙΑ 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 08 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΩΡΔ ΘΔΜΑ Α Α i 9 4 8 8 5 5 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 4 Η ύζε είλαη,, 6 6 6 5 7 0 5 Γηα 5 ε εμίζωζε 7 Η ύζε είλαη,, 5 γίλεηαη : 5 7 5 7 i 4 4 4

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Να ζεκεηώζεηε πνηα από ηηο επόκελεο ηαρύηεηεο είλαη κεγαιύηεξε. Α. π 1 = 30m/s Β. π 2 = 0.02km/s Γ. π 3 = 36000m/h Γ. π 4 = 144km/h.

1. Να ζεκεηώζεηε πνηα από ηηο επόκελεο ηαρύηεηεο είλαη κεγαιύηεξε. Α. π 1 = 30m/s Β. π 2 = 0.02km/s Γ. π 3 = 36000m/h Γ. π 4 = 144km/h. ΦΤΙΚΗ A ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 10min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA:. ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ A: 1. Να ζεκεηώζεηε πνηα από ηηο επόκελεο ηαρύηεηεο είλαη κεγαιύηεξε. Α. π 1 = 30m/s

Διαβάστε περισσότερα