ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή των αξόνων, ο οποίος διέρχεται από το σηµείο Μ(, 4) είναι... ) Ο ακέραιος α είναι άρτιος όταν είναι της µορφής...και περιττός όταν είναι της µορφής... 4) Κάθε ακέραιος α είναι της µορφής κ ή... 5) Έστω α, β, γ ακέραιοι µε αβ. Αν α β και β γ, τότε ισχύει... 6) r r r r Αν α β, τότε α.β=... r r r r Αν α β, τότε α.β=... r r Αν α =(χ 1, ψ 1) και β=(χ, ψ ), τότε r r ι) α.β=... ιι) συν( α, β )=... r r ιιι) αν χ χ + ψ ψ =, τότε α. β= B) ίνονται τα σηµεία Α(1, ) και Β(, 1). Να βρείτε: uuur Ι) το µέτρο του AB ΙΙ) τις συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ. (1 µονάδες) (8 µονάδες) 1

2 Γ) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει φυσικός αριθµός ο οποίος διαιρούµενος µε τον να δίνει υπόλοιπο 1 και διαιρούµενος µε 6 να δίνει υπόλοιπο. (7 µονάδες) ΘΕΜΑ ο r r r Α) Έστω α, β, γ τρία διανύσµατα του επιπέδου Οχψ. Αν τα σηµεία r r r r r r r r r Α, Β, Γ έχουν διανύσµατα θέσεως α+ β γ, α+4β+γ, α+β-γ αντιστοίχως, να αποδειχθεί ότι τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά και ότι το Γ είναι το µέσο του ΑΒ. (9 µονάδες) Β) Να βρεθεί η προβολή του διανύσµατος r r r r β πάνω στο α, αν α =, β = και ( α,β )=6 (8 µονάδες) Γ) Αν για τα µη µηδενικά διανύσµατα r r r r r r r r α, β ισχύει α-β = α+β,να δειχθεί ότι α β. ΘΕΜΑ ο Α) ίνονται τα σηµεία Α(,5), Β(, -), Γ(-6, 4). Ι) Να δείξετε ότι τα Α, Β, Γ είναι κορυφές τριγώνου (8 µονάδες) ΙΙ) Να βρεθεί η εξίσωση του ύψους Α, της διαµέσου ΒΕ και της µεσοκαθέτου της πλευράς ΑΒ. (1 µονάδες) Β) Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής που έχει κορυφή την αρχή των αξόνων, άξονα συµµετρίας τον άξονα χ χ και εφάπτεται της ευθείας ε: χ ψ+=. (9 µονάδες)

3 Γ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της έλλειψης χ +ψ = που σχηµατίζει µε τους ηµιάξονες Οχ, Οψ ισοσκελές τρίγωνο. (9 µονάδες) ΘΕΜΑ 4 ο Α) Να αποδείξετε ότι α β α ν β ν για κάθε ν Ν, όπου α, β Ζ (1 µονάδες) Β) Να αποδειχθεί ότι ο αριθµός α ν = ν +ν +ν είναι πολλαπλάσιο του,για κάθε θετικό ακέραιο ν. (1 µονάδες)

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... (χ α) +(ψ β) =ρ... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή των αξόνων, ο οποίος διέρχεται από το σηµείο Μ(, 4) είναι...χ +ψ =5... ) Ο ακέραιος α είναι άρτιος όταν είναι της µορφής...κ, κ Ζ...και περιττός όταν είναι της µορφής......κ+1, κ Ζ... 4) Κάθε ακέραιος α είναι της µορφής κ ή..κ+1 ή κ+, κ Ζ... 5) Έστω α, β, γ ακέραιοι µε αβ. Αν α β και β γ, τότε ισχύει...α γ... 6) r r r r r r Αν α β, τότε α.β =.. α. β... r r r r Αν α β, τότε α.β =... r r Αν α =(χ 1, ψ 1) και β =(χ, ψ ), τότε r r ι) α.β =..χ 1χ + ψ 1. ψ... r r χ 1χ + ψ 1. ψ ιι) συν(α,β )=..... χ 1 +ψ 1 χ +ψ r r ιιι) αν χ χ + ψ ψ =, τότε α.β = B) uuur Ι = + = = ) AB ( 1) (1 ) 8 ΙΙ) Έστω Μ (χ,ψ) το µέσο του τµήµατος ΑΒ, οπότε: χ= =, ψ = =, ά ρα Μ (,) 4

5 Γ) Έστω ότι υπάρχει φυσικός αριθµός α τέτοιος ώστε α=κ+1 και α=6λ+, όπου κ, λ Ν. Τότε κ+1=6λ+ κ=6λ+ που είναι άτοπο γιατί l(6λ+). ΘΕΜΑ ο Α) uuur uuur uuur r r r r r r r r r AB =ΟB ΟΑ= (α+ 4 β+γ) ( α+ β γ ) = α+ β+ 4γ= r r r ( α+β+ γ) (1) uuur uuur uuur r r r r r r r r r A Γ=ΟΓ ΟΑ= (α+ β γ) ( α+ β γ ) =α+β+ γ () uuur uuuur uuur uur u από τις (1) και () προκύπτει: AB = A Γά ρα AB// AΓ, δηλαδή Α, Β, Γ συνευθειακά και Γ µέσον του ΑΒ. Β) r r r r Ισχύ ει α. προβ r αβ = αβ. r r Ό µως προβ r αβ = λα, λ R. r r r r r r r r r r άρα α (λα)=αβ ή λα =αβ ή λ α = α β συν6 1 µε αντικατάσταση προκύπτει: 18λ=.. λ = 4 r r r r δηλαδή προβ r αβ=λα προβ r αβ= α 4 Γ) r r r r r r r r r r r r α β = α+β α β = α+β ( α β ) = ( α+β) r rr r r rr r rr rr rr r r α αβ+β =α + αβ+β αβ= αβ 4αβ= α β 5

6 ΘΕΜΑ ο Α) Ι) uuur AB = (, 5) = (, 8) uuur A Γ= ( 6,4 5) = ( 9, 1) άρα uuur uuur -8 det ( AB, AΓ ) = = 7 άρα τα Α, Β, Γ είναι κορυφές τριγώνου ΙΙ) Εύρεση της εξίσωσης του ύψους Α : λ ΒΓ = = 6 9 Α ΒΓ άρα: 7 9 λ Α. λ ΒΓ = 1 λ Α. = 1 λ Α = 9 7 άρα η εξίσωση του ύψους Α είναι: 9 ψ -5= ( χ ) 9χ 7ψ + 8 = 7 Εύρεση της εξίσωσης της διαµέσου ΒΕ: Βρίσκουµε τις συντεταγµένες του µέσου Ε του τµήµατος ΑΓ: χ= = και ψ= = άρα Ε, 6

7 Βρίσκουµε το συντελεστή διεύθυνσης της διαµέσου ΒΕ: λ ΒΕ = = = + 9 άρα η εξίσωση της ΒΕ είναι: 5 ψ += ( χ ) 5χ + ψ 6 = Εύρεση της εξίσωσης της µεσοκαθέτου της ΑΒ: Βρίσκουµε τις συντεταγµένες του µέσου Μ της ΑΒ: + 5- χ= = και ψ= = 1 άρα Μ(,1) Παρατηρούµε ότι χ =χ = άρα ΑΒ χ'χ, Α Β οπότε η µεσοκάθετός της είναι παράλληλη στον χ'χ, άρα έχει εξίσωση ψ=1 (εφόσον διέρχεται από το Μ(,1) ) Β) Έστω ψ =pχ (1) η εξίσωση της ζητούµενης παραβολής. Η ευθεία χ ψ+= () είναι εφαπτοµένη της παραβολής αν και µόνο αν η ευθεία και η παραβολή έχουν ένα µόνο κοινό σηµείο. ηλαδή το σύστηµα pχ χ ψ+ = ψ = έχει µία διπλή πραγµατική λύση. Από τις (1) και () προκύπτει η εξίσωση ψ pψ+p= (). Η εξίσωση () πρέπει να έχει = 4p -4p= 4p(p 6)= p = ή p = 6 κι επειδή p άρα p=6, δηλαδή η εξίσωση της ζητούµενης παραβολής είναι ψ =1χ 7

8 Γ)Η εξίσωση της εφαπτοµένης της έλλειψης στο Μ είναι ε: χχ +ψψ =. Επειδή σχηµατίζει ισοσκελές τρίγωνο µε τους άξονες, άρα ω=18 45 =15. ηλαδή λ ε =εφ15 = -1,οπότε, Όµως χ +ψ = () Από τις (1) και () έχουµε: ( ) χ = χ = ψ > > ψ 1 χ, ψ =, Άρα η εξίσωση της ζητούµενης εφαπτοµένης είναι: ε: χ+ ψ = χ+ψ = 1 (1) µε χ, ψ ΘΕΜΑ 4 ο Α) Έστω η πρόταση Ρ(ν) : α β α ν - β ν Για ν=1: α β α β αληθές Έστω η πρόταση ισχύει για ν=κ: α β α κ - β κ Θα αποδείξουµε ότι η πρόταση είναι αληθής για ν=κ+1 α κ+1 β κ+1 = α κ+1 βα κ +βα κ β κ+1 = α κ (α β) +βα κ β κ+1 = = α Κ (α β) +β(α κ β κ ) δηλαδή α β α κ+1 β κ+1 άρα η Ρ(ν) είναι αληθής για κάθε ν Ν. Β) - για ν=1: α 1 = = 1++ = 6 : πολ() που ισχύει - έστω ότι ισχύει για ν=κ. ηλαδή έστω α κ = κ +κ +κ = πολ() = λ, λ Ν* - θα δείξουµε ότι ισχύει για ν=κ+1 έχουµε: 8

9 α κ+1 = (κ+1) +(κ+1) +(κ+1) = κ +κ +κ+1+κ +6κ++κ+ = (κ +κ +κ)+κ +9κ+6= =α κ +(κ +κ+) = λ +µ =(λ+µ) =πολ() άρα η πρόταση ισχύει για κάθε ν Ν* 9

10 ΘΕΜΑ 1 ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Η εξίσωση κ x + λy = µ, κ, λ, µ παριστάνει πάντα υπερβολή όταν : Α. µ=1 Β. κλ< Γ. µ<. κ λ Ε. κ=µ ή λ=µ.. Έστω ε,ε 1 οι εκκεντρότητες των υπερβολών x ψ 1 : = 1 και β α C ψ x 1 1 : = 1. Η τιµή της παράστασης + β α ε1 ε είναι : 1 Α. Β. 1 Γ. 1. Ε. x y. Αν οι ελλείψεις είναι όµοιες C x y 1 : + = 1, : C + = κ τότε Α. Κ=6 Β. Κ=1 Γ. Κ=. Κ=4 µε κ> 4. Οι εφαπτοµένες της παραβολής C : x = 4y οι οποίες διέρχονται από το σηµείο Κ(,-1) έχουν εξισώσεις : Α. y ± x + 1 = Β. x ± y = Γ. x y = ± 1. x + y = ± 5. Η απόσταση ενός σηµείου Μ x, y ) της παραβολής C : y = ρx από ( την εστία Ε είναι ίση µε : ρ ρ Α. x Β. x + Γ. x + ρ. x ρ 1 6. Η εστία της παραβολής C : y = x α είναι : 4α Α. Ε(,α) Β. Ε(, α) Γ. Ε( α,). Ε(α,α) (15 µονάδες) 1

11 Β. 1. Πότε η εξίσωση Αx+By+Γ= παριστάνει ευθεία;. Έστω η ευθεία ε : x+y-1=. Να γράψετε ένα διάνυσµα κάθετο στην ε.. Μια ευθεία που είναι κάθετη στον y y ποια µορφή έχει; 4. Έστω η παραβολή c : x =Py. Ποια η εστία της και ποια η διευθετούσα της; 5. ίνεται η έλλειψη: 4x + y =. Να βρείτε τις εστίες, την εκκεντρότητα και το µήκος του µεγάλου άξονα. (1 µονάδες) ΘΕΜΑ ο ίνονται τα διανύσµατα r r r α = 1 i + j r r r, β= ( ηµθ) i + ( συνθ) j και r r r γ = i j. Α. Για ποιες τιµές του θ (,π) τα διανύσµατα r a και κάθετα; r β είναι (1,5 µονάδες) Β. Αν η γωνία των διανυσµάτων β r και γ r είναι π να αποδείξετε ότι 4 ηµθ = 1 +συνθ ΘΕΜΑ ο ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε η εξίσωση (ε ): ( a r β ) χ + ( βγ ) ψ + αγ = A. Να δείξετε ότι: α. Η (ε ) παριστάνει πάντα ευθεία. ΑΒ = γ, ΒΓ = α, = β (1,5 µονάδες) ΓΑ και (6 µονάδες) 11

12 β. Αν η ευθεία που παριστάνει η (ε ) είναι παράλληλη σε κάποιον από τους άξονες χ χ, ψ ψ τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. (4 µονάδες) B. Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε = 1 τότε να βρεθεί ο αριθµ ός κ ώστε η ευθεία µε εξίσωση (ε ) διέρχεται από το σηµ είο (1, κ ). (1 µονάδες) ΘΕΜΑ 4 ο A. Aν ν ακέραιος, να δειχθεί ότι ο 7ν -ν-6 είναι πολλαπλάσιο του ν-1 Α (6,5 µονάδες) B. Να δειχθεί ότι αν α, β, γ είναι περιττοί τότε ο αριθµός (α+β)(β+γ)(γ+α) είναι πολλαπλάσιο του 8. (6,5 µονάδες) Γ. Να δειχθεί ότι ο αριθµός Α= ν( ν+ 1)( ν+ 8) είναι ακέραιος. Να δειχθεί ότι αν α/β, β/γ, γ/α τότε (α-β)(β-γ)(γ-α)= (6 µονάδες) (6 µονάδες) 1

13 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α) 1. Β. Β. Γ 4. Α 5. Β 6. Α Β) 1. A ή Β ur. δ = (,). ψ=ψ ρ ρ 4. Ε,, δ: ψ=- 5. Ε'(,- 15), Ε(, 15) ε= (Α'Α)=α=4 5 ΘΕΜΑ ο A. ur r ur r 1 α β α. β = ηµθ + συνθ = ηµθ + συνθ = ηµθ = συνθ () 1 ηµθ π π π = εφθ= εφ εφθ=εφ θ=κπ, κ Ζ συνθ π π 4π 1 4 <θ<π < κπ < π < κπ < < κ < ά ρα κ=1 γιατί κ Ζ π οπό τε θ= (): 1 έστω συνθ= τότε ηµθ= άτοπο άρα συνθ 1

14 B. rr r r π βγ. συν ( β, γ ) = συν r r = (1) 4 β. γ rr βγ. = ηµθ συνθ r β = ( ηµθ ) + ( συνθ ) = ( ηµ θ + συν θ ) = = r γ = 1 + ( 1) = από (1): 4 4 ηµθ = 1 + συνθ ηµθ συνθ = 4 ηµθ συνθ = ηµθ συνθ = 1 ( ) ( ) ΘΕΜΑ ο A. α. r r r r Η (ε) είναι της µορφής Αχ+Βψ+Γ= µε Α=α. β και Β=β. γ. r r r r r r r Επειδή α, βγ, πλευρές τριγώνου ισχύει α, βγ, και τα εσωτερικά rr rr γινόµενα α. β, β. γ δε µπορούν να είναι ταυτόχρονα µηδέν r r r r rr r r rr (αν α β α. β= τότε β. γ. Οµοίως αν β γ β. γ= rr τό τε α. β ) άρα η (ε) ικανοποιεί τη συνθήκη Α ή Β οπότε παριστάνει πάντα εξίσωση ευθείας. β. Έστω ε//χ'χ τότε ε: ψ=ψ rr r r ά ρα α. β = α β δηλ. ΑΒΓ ορθογώνιο µε Γ = 9 $ Έστω ε//ψ'ψ τότε ε: χ=χ rr ur r ά ρα β. γ = γ β δηλ. ΑΒΓ ορθογώνιο µε Α = 9 14

15 Β. uur r β = γ r r 1 συν(, β γ ) = συν 6 = Η (ε) διέρχεται από το (1,κ) άρα rr rur rur rr r ur 1 urr urr urr κ r ur αβ+κβγ+αγ= αβ+κ β. γ. + αγ = αβ + αγ = β. γ r r ur κ r ur r r κ r ur κ r ur κ α(β+γ)=- β. γ α(-α)=- β α =- β α r = β (1) ur Γ= r β Α ύψος, διάµεσος, διχοτόµος άρα Α = ισχύ ει από Πυθαγόρειο θεώρηµα στο Α Γ: r r r β β Γ =ΑΓ Α Γ =β Γ = 4 4 r ur r β α β ur r ur r ρα = α = β α = β από (1) και (): κ r r β = β άρα κ=6 ά Γ= () Α Β Γ 15

16 ΘΕΜΑ 4 ο Α. 7ν -ν-6 = 6ν +ν -ν-6=6ν -6+ν -ν=6(ν -1)+ν(ν-1)= = 6(ν-1)(ν+1)+ ν(ν-1)=(ν-1)(6ν+6+ν)=(ν-1)(7ν+6) = πολ(ν-1) Β. α= κ+ 1 β= λ+ 1 γ= µ+ 1, κ, λ, µ Ζ α+β=(κ+λ)+=(κ+λ+1) β+γ=(λ+µ)+=(λ+µ+1) α+γ=(κ+µ)+=(κ+µ+1) άρα (α+β)(β+γ)(α+γ)=8(κ+λ+1)(λ+µ+1)(κ+µ+1)=πολ8 Γ. αν ν=κ, κ Ζ κ(κ+1)(κ+8) Α= = κ(κ+1)(κ+8) Ζ αν ν=κ+1, κ Ζ (κ+1)(κ+1+1)(κ+1+8) (κ+1)(κ+)(κ+9) Α= = = (κ+1)(κ+)(κ+) = =(κ+1)(κ+)(κ+) Ζ αν ν=κ+, κ Ζ (κ+)(κ++1)(κ++8) (κ+)(κ+)(κ+1) Α= = (κ+1)(κ+)(κ+1) = = (κ+1)(κ+)(κ+1) Ζ άρα Α ακέραιος =. α/β β=κα (1) β/γ γ=λβ () 16

17 γ/α από (1) και (): γ=(λκ)α άρα α/γ και από δεδοµένο γ/α άρα α=γ µε αντικατάσταση προκύπτει: (α-β)(β-γ)(γ-α)= (α-β)(β-γ)(α-α)=. 17

18 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ίνονται οι ακέραιοι α = κ + και β = 5κ +, όπου κ ακέραιος αριθµός. α) Αν δ θετικός ακέραιος, τέτοιος ώστε δ / 5α και δ / β, να βρεθεί ο δ. β) Να βρεθεί το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού (6β α) µε το 7. γ) Αν ο κ είναι περιττός, να αποδείξετε ότι ο αριθµός (α + β ) είναι πολλαπλάσιο του 16. ΘΕΜΑ ο : Έστω το σηµείο Κ(, ) και η ευθεία ε µε εξίσωση 4x y 16 =. α) Να βρεθεί το σηµείο τοµής Ε της ευθείας ε µε τον άξονα x x. β) Να αποδείξετε ότι το διάνυσµα KE είναι κάθετο στην ευθεία ε. γ) Να γράψατε την εξίσωση του κύκλου ο οποίος έχει κέντρο το Κ και διέρχεται από το σηµείο Ε. δ) Να αποδείξετε ότι ο παραπάνω κύκλος εφάπτεται στην ευθεία ε. ΘΕΜΑ ο : ίνονται τα διανύσµατα α (, ), β (,), το σηµείο Α(1,1) και τα σηµεία Β και Γ που ορίζονται από τις ισότητες ΑΒ =α+β, ΑΓ =β α) Να αποδείξετε ότι τα σηµεία Α, Β, Γ και ορίζουν τρίγωνο. β) Να βρεθεί το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. γ) Να βρεθούν οι συντεταγµένες των σηµείων Β και Γ. ΘΕΜΑ 4 ο : x y α)να δοθεί ο ορισµός της εκκεντρότητας ε της έλλειψης C: + = 1. α β β) Να χαρακτηρίσετε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις x y y x i. Οι υπερβολές = 1 και = 1 έχουν ίδιες ασύµπτωτες. x y x y ii. Οι εξισώσεις + = 1και + = 1 παριστάνουν όµοιες ελλείψεις. 18

19 iii. Η εξίσωση (κ-)χ+(κ -κ-)y +=παριστάνει ευθεία για κάθε κ R. iv. Ο κύκλος χ +(y-) =4 και η ευθεία (ε):4χ+y+4= εφάπτονται. v. Η ευθεία που διέρχεται από το σηµείο Α(,-) και είναι δ παράλληλη στο διάνυσµα (,1) έχει εξίσωση (ε):y=-. γ. Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ των στηλών Α και Β ΣΤΗΛΗ Α 1. χ +y -4χ+y+5=. 4χ -y =. 16y =χ χ +6y =48 5. χ +y -4χ+y-5= 6. 9χ -y= ΣΤΗΛΗ Β α. Υπερβολή β. Έλλειψη γ. Παραβολή δ. Κύκλος ε. Ζεύγος Ευθειών στ. Ένα σηµείο 19

20 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 1 ο : α) Είναι 5α = 15κ + 1, β = 15κ + 9 και 5α β = 1. δ / 5α και δ / β, εποµένως δ / ( 5α β ) δ / 1. Άρα δ = 1. β) Είναι: 6β α = κ κ 6 = 1κ + 1 = 1κ = 7(κ +1) + 5. Εποµένως το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού (6β α) µε το 7 είναι 5. γ) Αν κ = ρ + 1, ρ Ζ, είναι: α + β + = κ + + 5κ + + = 8κ + 8 = 8(κ + 1) = 8(ρ + ) = 16(ρ + 1) ΘΕΜΑ ο : α) Από την εξίσωση 4x y 16 =, για y =, έχουµε x = 4, δηλαδή Ε(4, ). β) Το διάνυσµα v = (,4) είναι παράλληλο στην ευθεία ε. Επειδή KE = (4, ) και KE v = 4 + ( ) 4 = είναι KE v γ) Ο ζητούµενος κύκλος έχει ακτίνα: ( ) 4 ( ) 5 ρ= ΚΕ = ΚΕ = + = και εξίσωση (x ) + (y ) = 5 x + (y ) = 5 δ) Επειδή 4 16 d(k, ε ) = = 5 =ρ 4 + ( ) ο κύκλος εφάπτεται στην ευθεία ε. ΘΕΜΑ ο : α)αρκεί να αποδείξουµε ότι τα σηµεία Α, Β και Γ δεν είναι συνευθειακά, δηλαδή ότι ΑΒκαιΑΓ δεν είναι παράλληλα ΑΒ = α+ β = (, ) + (,) = ( 1,1) ΑΓ = β = (,)

21 uuur uuur det( ΑΒ, ΑΓ ) = 5 Άρα τα διανύσµατα δεν είναι παράλληλα και ορίζουν τρίγωνο 1 uuur uuur 5 β) ( ΑΒΓ ) = det( ΑΒ, ΑΓ ) = τ. µ γ) Έστω (x β,y β ) οι συντεταγµένες του Β και (x γ,y γ ) οι συντεταγµένες του Γ. Αρα ΑΒ = ( 1,1) (xβ 1,yβ 1) = ( 1,1) xβ =,yβ =,Β(,) ΑΓ = (,) (x 1,y 1) = (,) x =,y = 4, Γ(,4) γ γ γ β ΘΕΜΑ 4 ο : α) Σχολικό βιβλίο σελ β) i Λ ii Σ iii Λ iv Σ v Λ γ) 1 στ ε α 4 β 5 δ 6 γ 1

22 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ [ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ] ΘΕΜΑ 1 ο : ίνεται η εξίσωση ( ε ):( λ + λ ) x + (λ + λ 1) y 7λ 1λ+ 5= λ α) Να δείξετε ότι παριστάνει ευθεία, για κάθε λ R β) Να δείξετε ότι οι ευθείες διέρχονται από σταθερό σηµείο για κάθε λ R γ) Να βρεθεί από τις ευθείες ε λ, εκείνη που έχει 1 συντελεστή διεύθυνσης ίσο µε δ) Εάν ε 1 και ε είναι οι ευθείες που προκύπτουν για λ=1 και λ=-1 από την ε λ, να βρεθεί το συνηµίτονο της οξείας τους γωνίας ω. ΘΕΜΑ ο : Έστω ότι η ευθεία ( ε ):x+ y = και ο κύκλος c:x + y x =, τέµνονται στα σηµεία Μ και Ν. α) Να δείξετε ότι η εξίσωση : x + y x +λ (x + y ) =, λ R παριστάνει κύκλο που διέρχεται από τα σηµεία Μ και Ν. β) Για ποια τιµή του λ ο κύκλος διέρχεται από την αρχή των αξόνων ; γ) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτοµένης του κύκλου του β) ερωτήµατος, η οποία είναι παράλληλη µε την ευθεία ΜΝ ΘΕΜΑ ο : α). Να βρείτε τους ακέραιους αριθµούς κ ώστε ο αριθµός κ+ 5 να είναι ακέραιος. β) Αν δ,ν είναι θετικοί ακέραιοι και ισχύει δ (5ν+ ) και δ (8ν+ 5), να δείξετε ότι δ 1. ν+ ν+ 4 γ) Να δείξετε ότι για κάθε νεν ισχύει 5 ( + )

23 ΘΕΜΑ 4 ο : ur ur α) Να βρείτε τα µέτρα των µη µηδενικών διανυσµάτων α, β αν ur ur ur ur ur β = α α και β = 6 α β) ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο ισχύει uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur π AB AΓ = AB και AB AΓ = AB +ΓΑ+ΒΓ να δείξετε ότι ΑΒ, ΑΓ = ur ur γ) Αν α = ( λ 1, λ λ ) και β = ( λ 1, λ + λ+ ) να βρεθεί ο λ R όταν ur ur ur ur ι) α // β και ιι) α + β // χ' χ

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1. του rιάννη θεοδώρου

Μέρος Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1. του rιάννη θεοδώρου 181 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1 του rιάννη θεοδώρου (Τακτικού Καθηγητή-Α ΤΕΙ Λαμίας) Μέρος Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Μιγαδικοί Αριθμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Διανυσματική Άλγεβρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Αναλυτική fεωμετρία ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Στοιχεία fραμμικής

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα