Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε"

Transcript

1 Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

2 Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο. πλήζσο πξνζβάιιεη ελήιηθεο λεαξήο ή κέζεο ειηθίαο θαη ζπρλά εθδειώλεηαη κε ακθνηεξόπιεπξε ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα, πλεπκνληθέο δηεζήζεηο θαη παζνινγηθά επξήκαηα από ηνπο νθζαικνύο θαη ην δέξκα. Σν ήπαξ, ν ζπιήλαο, νη ιεκθαδέλεο, νη ζηεινγόλνη αδέλεο, ε θαξδηά, ην λεπξηθό ζύζηεκα, νη κύεο, ηα νζηά θαη άιια όξγαλα κπνξεί επίζεο λα πξνζβιεζνύλ. Η δηάγλσζε ηίζεηαη όηαλ ζπλππάξρνπλ ζςμβαηά κλινικοακηινολογικά εςπήμαηα θαη παποςζία μη ηςποειδοποιημένος επιθηλιοειδούρ κοκκιώμαηορ ζε ηζηνινγηθό πιηθό. Απαηηείηαη ν αποκλειζμόρ άλλων κοκκιωμαηωδών νοζημάηων θαζώο θαη ε παξνπζία ηνπηθήο θνθθησκαηώδνπο αληίδξαζεο.

3 Δπηδεκηνινγία Δπίπησζε Διιάδα: 1,07/ νπεδία: 24/ ΗΠΑ: ιεπθνί 10,9/ καύξνη 35,5/ Φύιν: Γ>Α Ηιηθία: (θαη Γ>50 ζε Ιαπσλία, νπεδία) ζύλδξνκν Löfgren ζπρλό ζηε Β. Δπξώπε, θαξδηαθή ζπκκεηνρή ζπρλή ζηελ Ιαπσλία

4 Γελεηηθή πξνδηάζεζε Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:

5 Γελεηηθή πξνδηάζεζε Πνιπκνξθηζκνί ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνύλ θπηηαξνθίλεο, ππνδνρείο θπηηαξνθηλώλ θαη κεζνιαβεηέο θιεγκνλήο ζπκβάιινπλ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ζαξθνείδσζεο Morgenthau AS et al. CHEST 2011;139:174

6 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:

7 Αηηηνινγία Σαξθνείδσζεο Γελεηηθή Πξνδηάζεζε γνλόηππνο Έθζεζε ζε πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο Σαξθνείδσζε θαηλόηππνο

8 Παζνγέλεηα: Φάζε 1 Πξόζιεςε αληηγόλνπ από APC Παξνπζίαζε αληηγνληθώλ ηκεκάησλ ζε CD4+Σh(0) Δλεξγνπνίεζε CD4+Σh(0) θαη ζηξνθή πξνο CD4+Th(1) Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:

9 Παζνγέλεηα: Φάζε 2 πλερηδόκελε παξνπζίαζε αληηγόλσλ ζε Th(1) Παξαγσγή θπηηαξνθηλώλ Δπηζηξάηεπζε, κεηαλάζηεπζε, πνιιαπιαζηαζκόο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη καθξνθάγσλ Έλαξμε ζρεκαηηζκνύ θνθθηώκαηνο Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:

10 Παζνγέλεηα: Φάζε 3 Κνθθησκαηώδεο θιεγκνλή Th(1) θαη Th(2), θάζαξζε ηνπ αληηγόλνπ θαη απηόκαηε ύθεζε Δπηθξάηεζε Th(1), αλαπνηειεζκαηηθή θάζαξζε, παξακνλή θνθθηώκαηνο, ρξόληα λόζνο Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:

11 Παζνινγναλαηνκία Οκνηόκνξθα θνθθηώκαηα ρσξίο θεληξηθή ηπξενεηδή λέθξσζε πςειήο δηαθνξνπνίεζεο καθξνθάγα (επηζειηνεηδή θύηηαξα θαη γηγαληνθύηηαξα κε αζηεξνεηδή ζσκάηηα θαη ζσκάηηα Schaumann) ιεκθνθύηηαξα (CD4+ ζην θέληξν CD8+ ζηελ πεξηθέξεηα) Αληηθαηάζηαζε από ηλώδε ζπλδεηηθό ηζηό

12 Σπρλόηεηα πξνζβνιήο δηαθόξσλ νξγάλσλ Πλεύκνλεο 90% Λεκθαδέλεο 75-90% Ήπαξ 60-90% πιήλαο 50-60% Αξζξώζεηο 25-50% Γέξκα 25% Οθζαικνί 10-50% Αλώηεξν αλαπλεπζηηθό (5-10%) Ν 5-15% Καξδηά 2-10% (θιηληθά εκθαλήο) Παξσηίδεο 10% Οζηά 5% Λάξπγγαο 5% Τπεξαζβεζηηαηκία 11% (2-63%) Νεθξνί (ζπάληα) Αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο Γαζηξεληεξηθό ζ. <1% Δλδνθξηλείο αδέλεο (ζπάληα)

13 Γεληθά ζπκπηώκαηα Ππξεηόο ζπλήζσο ρακειόο, αιιά κπνξεί θαη σο 40 ν C Απώιεηα βάξνπο 2-6kg ζε 10-12εβδνκάδεο Κόπσζε Νπρηεξηλή εθίδξσζε Τα γεληθά ζπκπηώκαηα είλαη πην ζπρλά ζηε καύξε θπιή Η ζαξθνείδσζε είλαη αηηία ππξεηνύ άγλσζηεο αηηηνινγίαο

14 Κόπσζε ζηε Σαξθνείδσζε Σπρλόηεηα 18-73% ησλ ζπκπησκαηηθώλ αζζελώλ ε πνιιέο ζεηξέο είλαη ην πην ζπρλό ζύκπησκα Αίηηα Μπνπάζεηα από ηε λόζν Μπνπάζεηα από ηε ζεξαπεία Φιεγκνλή Πεξηνδηθέο θηλήζεηο ησλ πνδηώλ Πόλνο Νεπξνπάζεηα κηθξώλ ηλώλ Φπρνινγηθνί παξάγνληεο

15 Λεκθαδέλεο Φειαθεηνί πεξηθεξηθνί ιεκθαδέλεο αλεπξίζθνληαη ζην 1/3 ησλ αζζελώλ Απρεληθνί, καζραιηαίνη, βνπβσληθνί Γηαθξηηνί, επθίλεηνη, αλώδπλνη, δε ζρεκαηίδνπλ έιθε ή ζπξίγγηα

16 Σύλδξνκν Löfgren Ακθνηεξόπιεπξε ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα Ππξεηόο Οδώδεο εξύζεκα (πην ζπρλά ζηηο γπλαίθεο) Αξζξαιγίεο (πνδνθλεκηθέο) Απηόκαηε ύθεζε ζην 85% ησλ πεξηπηώζεσλ Ύθεζε εκθαλίδνπλ όινη νη ζεηηθνί ζην HLA-DRB1 θαη νη κηζνί αξλεηηθνί F M M F Grunewald J et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:40-44 Grunewald J et al. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:

17 Σύλδξνκν Löfgren Grunewald J et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:40-44

18 Πλεπκνληθή πξνζβνιή Τν πλεπκνληθό παξέγρπκα θαη νη κεζσζσξαθηθνί ιεκθαδέλεο πξνζβάιινληαη ζε > 90% ησλ αζζελώλ Γύζπλνηα Βήραο Θσξαθηθό άιγνο Αηκόπηπζε Πιεθηξνδαθηπιία 50% ζπάνια Βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα 20% Τπεδσθόηαο: παρππιεπξίηηδα, ζπιινγή, επαζβεζηώζεηο, ρπινζώξαθαο, πλεπκνζώξαθαο

19 Αθηηλνινγηθά ζηάδηα ηάδην Ι ηάδην ΙΙ ηάδην ΙΙΙ ηάδην ΙV

20 Αθηηλνινγηθά ζηάδηα Σηάδιο Ακηινογπαθία Σςσνόηηηα Ύθεζη 0 θθ 5-10% Ι ΙΙ ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα θαη πλεπκνληθέο δηεζήζεηο 50% 55-90% 25% 40-70% ΙΙΙ πλεπκνληθέο δηεζήζεηο 15% 10-40% IV ίλσζε 5% 0%

21 Παραηρατειακοί Δε (60-80%) Όζοι (<5%) Κοιλόηηηζ (<5%) Παπαηπασειακοί Απ (60-80%) Κσυελιδικό πρόησπο (10-20%) Παραπσλαίοι Αρ (70-90%) Δικησοζώδες πρόησπο (60-70%) Παπαπςλαίοι Γε (70-90%) Αηελεκηαζία (<1%) Μεγαλοκαρδία (<1%) Υπεζφκοηική ζσλλογή (<5%)

22 Αμνληθή ηνκνγξαθία: πόηε; Άηππα θιηληθά ή/θαη αθηηλνινγηθά επξήκαηα Τπόλνηα λόζνπ κε θπζηνινγηθή Α/α ζώξαθα Αλίρλεπζε επηπινθώλ (βξνγρηεθηαζίεο, ίλσζε, εκθύζεκα, αζπεξγίιισκα) Λνίκσμε ή λενπιαζία

23 Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη; Οδίδηα 1-2mm (βξνγραγγεηαθό δεκάηην, κεζνιόβηα δηαθξαγκάηηα, ππν-ππεδσθνηηθά)-εηθόλα δίθελ θνκβνινγίνπ (beaded appearance) Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998

24 Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη; Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998 Schwarz MI, King TE, BC Becker Inc 2003

25 Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη; Απμεκέλε αθηηλνινγηθή ππθλόηεηα (εηθόλα ζνιήο πάινπ) Κπςειηδηθή πξνζβνιή (πύθλσζε) Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998

26 Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη; Πξνζβνιή κεγάισλ αεξνθόξσλ νδώλ Απόθξαμε κηθξώλ αεξνθόξσλ νδώλ Πλεπκνληθή ίλσζε Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998

27 Vagal AS. Clin Dermatol 2007;25:

28 Criado E et al. Radiographics 2010;30:1567

29 Criado E et al. Radiographics 2010;30:1567

30 Δμεηάζεηο αίκαηνο ACE Παξάγεηαη από ηα επηζειηνεηδή θύηηαξα θαη ηα γηγαληoθύηηαξα Απμάλεηαη ζε ελεξγή λόζν Αύμεζε ζε ηηκέο > 2x αλ. θπζηνινγηθό ζπλήζσο ζε ζαξθνείδσζε Αύμεζε παξαηεξείηαη ζε ζηιίθσζε, ιέπξα, θίξξσζε, ππεξζπξενεηδηζκό, δηαβήηε Δπαηζζεζία 57%, εηδηθόηεηα 90% Πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ παίδνπλ ξόιν Γηαιπηόο ππνδνρέαο IL-2 Δίλαη απμεκέλνο ζην BAL θαη ηνλ νξό Μπνξεί λα έρεη πξνγλσζηηθή αμία Chitotriosidase εθθξάδεηαη από ηα ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα απμάλεηαη ζε ελεξγό λόζν Morgenthau AS et al. CHEST 2011;139:174

31 Λνηπόο απεηθνληζηηθόο έιεγρνο πηλζεξνγξάθεκα κε γάιιην Σν 67 Ga πξνζιακβάλεηαη από ηα καθξνθάγα Καζήισζε: πλεύκνλαο, ιεκθαδέλεο, πξνζβεβιεκέλα όξγαλα Lamda sign: ππιαίνη θαη παξαηξαρεηαθνί ιεκθαδέλεο Panda sign: δαθξπτθνί θαη παξσηηδηθνί αδέλεο ΜRI (θαξδηά, ΚΝ) 18 FDG-PET (ελεξγόηεηα λόζνπ, εληνπηζκόο ζέζεο βηνςίαο) Schwarz MI, King TE, BC Becker Inc 2003

32 Βξνγρνζθόπεζε BAL TBNA Βηνςία βξόγρνπ Κνθθηώκαηα αλεπξίζθνληαη ζην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ κε θπζηνινγηθό βιελλνγόλν Γηαβξνγρηθή βηνςία Θεηηθή ζην 60-85%-επηπινθέο (πλεπκνζώξαθαο, αηκνξξαγία) ΣΒΝΑ κε θαζνδήγεζε ππεξήρσλ

33 Δπαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα ΣΒΝΑ: 60,9% θαη 100% Δπαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα EBUS-ΣΒΝΑ: 83,3% θαη 100%

34 Βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα Μηθξή αύμεζε αξηζκνύ θπηηάξσλ Φπζηνινγηθέο ηηκέο εσζηλόθηισλ θαη νπδεηεξόθηισλαύμεζε νπδεηεξόθηισλ ζε ίλσζε Λεκθνθπηηάξσζε: 30-60% ζε ελεξγή λόζν CD4+/CD8+>3,5 CD103+CD4+ Δπαηζζεζία 53% Δηδηθόηεηα 94% PPV 76% NPV 85%

35 Βηνςία Γέξκα Λεκθαδέλεο Μεζνζσξαθνζθόπεζε Βηνςία πξνζβεβιεκέλσλ νξγάλσλ Φξώζε γηα νμεάληνρα βαθηήξηα, θαιιηέξγεηα Κνθθηώκαηα αλεπξίζθνληαη ζηνπο ηνπηθνύο ιεκθαδέλεο θαη ζηελ πεξίπησζε θαξθίλνπ

36 Αζζελήο ρσξίο ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε Η δηάγλσζε κπνξεί λα ηεζεί κε επηηπρία κε βάζε ηα θιηληθά θαη απεηθνληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζηάδην Ι (98%) θαη ην ζηάδην ΙΙ (89%) Βηνςία δελ απαηηείηαη ζε: ύλδξνκν Löfgren ζε γξήγνξε θαη απηόκαηε ύθεζε CD4+/CD8+>3,5 Panda sign θαη Lamda sign ATS/ERS/WASOG Statement on Sarcoidosis 1999

37 Γηάγλσζε πκβαηή θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή εηθόλα Ιζηνινγηθή ηεθκεξίσζε κε ηπξνεηδνπνηεκέλνπ θνθθηώκαηνο Απνθιεηζκόο ινίκσμεο ή άιιεο λόζνπ, κε παξόκνηα θιηληθή θαη ηζηνινγηθή εηθόλα Δελ ππάξρεη δηαγλσζηηθή (gold standard) δνθηκαζία Η αλεύξεζε κε ηπξενεηδνπνηνύκελσλ θνθθησκάησλ ζε έλα όξγαλν πρ δέξκα δελ ζέηεη ηε δηάγλσζε ζαξθνείδσζεο

38 Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε Baughman RP et al. Lancet 2003;361:

39 Έιεγρνο ξνπηίλαο Ιζηνξηθό έθζεζεο Φπζηθή εμέηαζε Αθηηλνγξαθία ζώξαθα πηξνκέηξεζε θαη Γηάρπζε Γεληθή αίκαηνο Βηνρεκηθόο έιεγρνο (αζβέζηην, ηξαλζακηλάζεο, αιθαιηθή θσζθαηάζε, νπξία, θξεαηηλίλε Γεληθή νύξσλ ΗΚΓ Οθζαικνινγηθή εμέηαζε Mantoux

40 Γνθηκαζίεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο Σππηθά αλεπξίζθεηαη πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ δηαηαξαρή ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ειάηησζε ηεο δηάρπζεο Μπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ: Απόθξαμε Πεξηνξηζκόο Διάηησζε δηάρπζεο πλδπαζκόο Φπζηνινγηθή ζπηξνκέηξεζε Τπνμπγνλαηκία αξρηθά ζηελ άζθεζε, κεηά θαη ζηελ εξεκία Βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα παξαηεξείηαη ζην 20%

41 Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε 736 αζθενείρ με ιζηολογικά επιβεβαιωμένη νόζο 95% είραλ πλεπκνληθή λόζν 50% είραλ και εμσζσξαθηθή λόζν ηαπηόρξνλα 2% είραλ μόνο εμσζσξαθηθή λόζν Baughman RP et al. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1885-9

42 Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε Γέξκα Νεπξηθό ζύζηεκα Μπνζθειεηηθό ζύζηεκα Οθζαικόο Μεηαβνιηζκόο αζβεζηίνπ Καξδηά Πλεπκνληθή ππέξηαζε

43 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε Οη πξώηεο πεξηγξαθέο ηεο αξθνείδσζεο αθνξνύζαλ δεξκαηηθή πξνζβνιή 25% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε εκθαλίδνπλ δεξκαηηθή εληόπηζε Η δεξκαηηθή εληόπηζε ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηην απσή ηεο λόζνπ Καηά ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ ην δέξκα κπνξεί λα απνηειεί ηε μοναδική ηεο εληόπηζε 10-15% ησλ βιαβώλ εκθαλίδνπλ θλεζκό Η παξνπζία δεξκαηηθώλ βιαβώλ νδεγεί ζε πην γξήγνξε δηάγλσζε

44 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε Μη ειδικέρ εκδηλώζειρ Οδώδεο εξύζεκα Διδικέρ εκδηλώζειρ (ηζηνινγηθά πεξηέρνπλ θνθθηώκαηα) Υεηκεηινεηδήο ιύθνο αξθνείδσζε νπιώλ Πιάθεο Κειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα Τπνδόξηα νδίδηα Φσξηαζηθή κνξθή Ιρζύσζε Διθώδεο αξθνείδσζε Δξπζξνδεξκηθή αξθνείδσζε Αισπεθία

45 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε Οδώδες ερύζεκα Δξπζξά, επαίζζεηα νδίδηα πνπ εμειίζζνληαη ζε θπαλά θαη ππνρσξνύλ ρσξίο νπιέο, αηξνθία ή έιθε Τπνδεξκαηίηηδα Πξνζβνιή ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ησλ θάησ άθξσλ Σν ζύλδξνκν Löfgren ζπλδέεηαη κε θαιή πξόγλσζε Πνιύ ζπρλό ζηε θαλδηλαβία Τπνρσξεί ζε ιίγνπο κήλεο

46

47 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε Οδώδες ερύζεκα Αίηια Σπρλά Ιδηνπαζέο (σο 55%) Λνηκώμεηο: ζηξεπηνθνθθηθή θαξπγγίηηδα (28-48%), πεξζίληα, κπθόπιαζκα, ριακύδηα, ηζηόπιαζκα, κπθνβαθηεξίδηα αξθνείδσζε (11-25%) Φάξκαθα (3-10%): αληηβηνηηθά (ακνμπθηιιίλε), αληηζπιιεπηηθά Δγθπκνζύλε (2-5%) Νόζνη εληέξνπ: εληεξίηηδα, ειθώδεο θνιίηηδα Σπάληα (<1%) Λνηκώμεηο: HSV, EBV, HBV, HCV, HIV, ζύθηιε, ςηηηάθσζε,ζαικνλέιια, Bartonella, ακνηβάδα Νενπιάζκαηα

48 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε Χεηκεηιοεηδής ιύθος Κπαλέο, ζθιεξέο πιάθεο θαη νδίδηα Μύηε, παξεηέο, ρείιε, απηηά, δάρηπια Γπλαίθεο >40 εηώλ, Αθξνακεξηθαλνί Πηζαλή δηάβξσζε ρόλδξσλ θαη νζηώλ εκείν ρξνληόηεηαο θαη θαθήο πξόγλσζεο Marchell RM et al. Clin Dermatol 2007;25: Fernandez-Faith E et al. Clin Dermatol 2007;25:

49 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε Πιάθες θαη βιαηίδες Βλαηίδερ ε πην ζπρλή εηδηθή κνξθή δεξκαηηθήο αξθνείδσζεο εληνπίδνληαη ζην πξόζσπν, ην ιαηκό Πλάκερ εληνπίδνληαη ζηα άθξα, ηελ πιάηε, ην πξόζσπν θαη ην θεθάιη εξπζξέο ή θαθενεηδείο, ζηξνγγπιέο ή σνεηδείο είλαη >5mm, εκθαλίδνπλ βαζύηεξε δηήζεζε, εληνλόηεξν εξύζεκα θαη ζπλδένληαη κε ρξόληα λόζν Marchell RM et al. Clin Dermatol 2007;25: Fernandez-Faith E et al. Clin Dermatol 2007;25:

50 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε Οσιές Δκθάληζε δεξκαηηθήο αξθνείδσζεο ζηνλ ηζηό νπιώλ πρλόηεηα σο 29% ηεο δεξκαηηθήο αξθνείδσζεο Μπνξεί λα πξνεγνύληαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο λόζνπ Μπνξεί λα απνηεινύλ ην κνλαδηθό εύξεκα ηεο λόζνπ πρλά ππνρσξνύλ αξγά, ρσξίο ζεξαπεία Marchell RM et al. Clin Dermatol 2007;25: Fernandez-Faith E et al. Clin Dermatol 2007;25:

51 Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε σζτέηηζε κε ζσζηεκαηηθή προζβοιή Οδώδεο εξύζεκα: Καιή πξόγλσζε, απηόκαηε ύθεζε Κειίδεο, βιαηίδεο: Ληγόηεξν ζνβαξή λόζνο Τπνδόξηα νδίδηα: Ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα Υεηκεηινεηδήο ιύθνο: Υξόληα λόζνο Πιάθεο: Υξόληα λόζνο

52 Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο Πεξηγξάθεθε ην 1905 Κιηληθή πξνζβνιή ζην 5-15% ησλ αζζελώλ 1/3 ησλ αζζελώλ εκθαλίδεη πνιιαπιέο αιινηώζεηο 2/3 ησλ αζζελώλ έρνπλ απηνπεξηνξηδόκελε κνλνθαζηθή λόζν πάληα ε Ν απνηειεί ηελ αξρηθή εθδήισζε Θνηηόηηηα 10%

53 Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο Δθδειώζεης Πξνζβνιή θξαληαθώλ λεύξσλ Οίδεκα ζειήο Άζεπηε κεληγγίηηδα Τδξνθέθαινο Δλδνεγθεθαιηθέο κάδεο Δπηιεπηηθέο θξίζεηο Φπρηαηξηθέο εθδειώζεηο Πξνζβνιή λσηηαίνπ κπεινύ Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα Πξνζβνιή ζθειεηηθώλ κπώλ Baughman RP et al. Lancet 2003;361:

54 Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο Προζβοιή θραληαθώλ λεύρωλ Οθείιεηαη ζε θνθθηώκαηα λεύξσλ, απμεκέλε ελδνθξαληαθή πίεζε ή θνθθησκαηώδε κεληγγίηηδα Δίλαη ε πην ζπρλή εθδήισζε ηεο Ν Πάξεζε πποζωπικού πεξηθεξηθνύ ηύπνπ (έηεξν- ή ακθνηεξόπιεπξε) Πξνζβνιή οπηικού λεύξνπ (εηεξόπιεπξε, ρξόληα ή νμεία) Πξνζβνιή γλωζζοθαπςγγικού λεύξνπ Πξνζβνιή ακοςζηικού λεύξνπ ύλδξνκν Heerfordt: πξνζβνιή θξαληαθνύ λεύξνπ (VII), ξαγνεηδίηηδα, δηόγθσζε παξσηίδσλ, ππξεηόο ύλδξνκν Horner

55 Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο Προζβοιή οπηηθού λεύροσ Hoitsma E et al. Lancet Neurol 2004;3:

56 Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο Πξνζβνιή ππνζαιάκνπ-ππόθπζεο Πξνζβνιή ζθιεξήο κήληγγαο Vinas FC et al. J Clin Neuroscience 2001;8:

57 Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο Τδξνθέθαινο Vinas et al. J Clin Neuroscience 2001;8: Smith JK et al. AJR 2004;182: Πξνζβνιή ΝΜ

58 Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο Δηάγλσζε MRI ΔΝΤ: θπηηάξσλ, ιεπθώκαηνο, ζαθράξνπ, ACE, IgGΔΝΤ/IgG νξνύ, CD4/CD8 ΗΔΓ ΗΔΜ Πξόγλσζε 2/3 αζζελώλ απαληνύλ ζηε ζεξαπεία Πξνζβνιή θξαληαθώλ λεύξσλ, ζθιεξήο κήληγγαο, πεξηθεξηθώλ λεύξσλ: θαιή πξόγλσζε Δλδνεγθεθαιηθέο κάδεο, πδξνθέθαινο: πνιιέο ππνηξνπέο, θαθή απάληεζε ζηε ζεξαπεία Αιινηώζεηο ΔΝΤ ζπλδένληαη κε θαθή πξόγλσζε

59 Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Κιηληθέο εθδειώζεηο από ηηο απθπώζειρ ππάξρνπλ ζην 14% ησλ αζζελώλ θαηά ηελ πξώηε εκθάληζε ηεο λόζνπ θαη ζην 38% αξγόηεξα Κιηληθέο εθδειώζεηο από ηνπο μύερ και ηα οζηά ππάξρνπλ ζε <1% ησλ αζζελώλ θαηά ηελ πξώηε εκθάληζε ηεο λόζνπ θαη ζην 5-13% αξγόηεξα Η πξνζβνιή κπνξεί λα είλαη ππνθιηληθή

60 Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αρζρώζεης Ομεία αξζξίηηδα πλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλδξόκνπ Löfgren Σν ζύλδξνκν Löfgren δελ ππνηξνπηάδεη θαη έρεη εμαηξεηηθή πξόγλσζε Μπνξεί λα είλαη κεηαλαζηεπηηθή, δηαιείπνπζα ή πξννδεπηηθή Χξόληα αξζξίηηδα Δκθαλίδεηαη ζην 0,2% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε πλήζσο ζπλππάξρεη κε δεξκαηηθή λόζν Μεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο αξζξώζεηο πξνζβάιινληαη ζπκκεηξηθά Οη πεξηαξζξηθέο εθδειώζεηο είλαη ζπρλέο

61 Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Μύες πλήζσο ε πξνζβνιή είλαη αζπκπησκαηηθή θαη ππνρσξεί απηόκαηα Κνθθηώκαηα αλεπξίζθνληαη ζην 50-80% ησλ αζζελώλ Μπνξεί λα εθδεισζεί σο πνιπκπνζίηηδα, νδίδηα ή ρξόληα πξννδεπηηθή κπνπάζεηα Οη αλαπλεπζηηθνί κύεο κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ Γηάγλσζε: ζπηλζεξνγξάθεκα κε γάιιην, MRI Σν ΗΜΓ κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθό Η λεπξνπάζεηα κηθξώλ ηλώλ είλαη ζπρλό αίηην θόπσζεο ζηνπο αζζελείο κε αξθνείδσζε Moore SL et al.radiographics 2003;23:

62 Μπνπάζεηα ζηε Σαξθνείδσζε Hoitsma E et al. Lancet Neurol 2004;3:

63 Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Οζηά πλήζσο εθδειώλεηαη ζε αζζελείο κε γλσζηή λόζν θαη ζπλδέεηαη κε ρξνληόηεηα Ηιηθία έηε, πην ζπρλά ζηε καύξε θπιή πλήζσο αζπκπησκαηηθή, κπνξεί όκσο λα ππάξρεη πόλνο Πην ζπρλά πξνζβάιινληαη ηα νζηά ησλ άθξσλ, ηεο ιεθάλεο, ην θξαλίν θαη νη ζπόλδπινη

64 Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Οζηά Vagal AS et al. Clin Dermatol 2007;25: Moore SL et al.radiographics 2003;23:

65 Σαξθνείδσζε νθζαικώλ 25-60% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε Ηιηθία: θαη Πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο Μπνξεί λα απνηειεί ην ππώηο ζύμπηωμα ηεο λόζνπ Η πξνζβνιή ηνπ νπίζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ νθζαικνύ ζπλνδεύεηαη ζπρλά από ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝ Ohara K et al. Eur Respir Mon 2005;32:196

66 Σαξθνείδσζε νθζαικώλ Ραγοεηδίηηδα Πξόζζηα Οξεία: πόλνο, θσηνθνβία, δαθξύξξνηα, εξπζξόηεηα, αζπκπησκαηηθή πλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζ. Löfgren Η πην ζπρλή εθδήισζε από ηνπο νθζαικνύο Η σπόνια θνθθησκαηώδεο ξαγνεηδίηηδα εκθαλίδεη ζπρλά εμηδξώκαηα ζηνλ θεξαηνεηδή, έρεη ύπνπιε έλαξμε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γιαύθσκα θαη θαηαξξάθηε Οπίζζηα Απαληάηαη ζην 28% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε νθζαικνύ ρεηίδεηαη κε νεςπολογική ζςμμεηοσή ζην ¼ ησλ πεξηπηώζεσλ Μπνξεί λα είλαη αζςμπηωμαηική ή λα εθδεισζεί κε ζνιή όξαζε Η θινπνξναγγεηνγξαθία είλαη ε εμέηαζε εθινγήο Δπηπινθέο: θαηαξξάθηεο, θπζηηθό νίδεκα σρξάο, γιαύθσκα, λεναγγείσζε θαη απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο

67 Σαξθνείδσζε νθζαικώλ Ραγοεηδίηηδα Α. Κνθθησκαηώδεο ηξηδνθπθιίηηδα κε νδίδηα ηνπ Koeppe ζην έζσ ρείινο ηεο ίξηδαο Β. Δμηδξώκαηα θεξαηνεηδνύο Rothova A. Br J Ophalmol 2000;84:

68 Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε Μεηαβοιηζκός ηοσ αζβεζηίοσ Σα ελεξγνπνηεκέλα ΜΦ παξάγνπλ 1,25-δηπδξνμπβηηακίλε D (πνπ θπζηνινγηθά παξάγεηαη ζηνπο λεθξνύο), πνπ απμάλεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ Ca ++ ζην έληεξν 11% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε έρνπλ ππεξαζβεζηηαηκία Η ππεξαζβεζηηαηκία είλαη ζπλήζσο παξνδηθή ζηελ ππνμεία λόζν θαη επηκέλνπζα ζηε ρξόληα Σα επίπεδα ηνπ Ca ++ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ηαθηηθά πκπηώκαηα ππεξαζβεζηηακίαο: πνιπνπξία, πνιπδηςία, ιήζαξγνο, δπζθνηιηόηεηα, θαηάζιηςε

69 Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε Μεηαβοιηζκός ηοσ αζβεζηίοσ Η ςπεπαζβεζηιοςπία είλαη 3 θνξέο ζπρλόηεξε από ηελ ππεξαζβεζηηαηκία Η ππεξαζβεζηηαηκία ζπλππάξρεη πάληα κε ππεξαζβεζηηνπξία Η ππεξαζβεζηηνπξία είλαη πην ζπρλή ζε άληξεο Ο κεραληζκόο ηεο ππεξαζβεζηηνπξίαο, όηαλ δε ζπλππάξρεη ππεξαζβεζηηαηκία, είλαη αζαθήο λεθξνιηζίαζε: 1-3% λεθξηθή αλεπάξθεηα: εμαηξεηηθά ζπάληα

70 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Δπηδεκηοιογία Πξώηε πεξηγξαθή ην 1929 Κιηληθά εκθαλήο ζην 5% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε ε λεθξνηνκηθά παξαζθεπάζκαηα ζην 20-27% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε ζηηο ΗΠΑ θαη ζην 58% ζηελ Ιαπσλία Η πνξεία ησλ θαξδηαθώλ θαη ησλ πλεπκνληθώλ εθδειώζεσλ δελ ηαπηίδεηαη Η κεκνλσκέλε πξνζβνιή θαξδηάο είλαη ζπάληα πρλή ζε λένπο

71 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Κιηληθές Δθδειώζεης Δκδήλωζη Αζπκπησκαηηθά θνθθηώκαηα Γηαηαξαρέο αγσγηκόηεηαο Κνιπηθέο αξξπζκίεο Αλεπάξθεηα κηηξνεηδνύο Κνηιηαθά αλεπξύζκαηα Κνηιηαθέο ηαρπαξξπζκίεο πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Πεξηθαξδηαθή ζπιινγή ή ίλσζε Ιζηολογικό ςπόβαθπο Κνθθηώκαηα κπνθαξδίνπ Κνθθηώκαηα ή ίλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αγσγηκόηεηαο Γπζιεηηνπξγία ησλ θνηιηώλ, ΠΑΤ, πξνζβνιή κπνθαξδίνπ Γπζιεηηνπξγία ζεινεηδώλ κπώλ Ίλσζε κπνθαξδίνπ Κνθθηώκαηα ή νπιέο κπνθαξδίνπ Αλαδηακόξθσζε ηεο θαξδηάο ιόγσ θιεγκνλήο ή ίλσζεο Φιεγκνλή, ίλσζε ή πγξό ζην πεξηθάξδην

72 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Κιηληθές Δθδειώζεης Bargout R, Kelly RF. Int J Cardiol 2004;97:

73 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Δληόπηζε Bargout R, Kelly RF. Int J Cardiol 2004;97:

74 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Γηάγλωζε ΗΚΓ 50% ησλ αζζελώλ κε ζπζηεκαηηθή αξθνείδσζε Με-εηδηθέο δηαηαξαρέο επαλαπόισζεο, αξξπζκίεο, δηαηαξαρέο αγσγηκόηεηαο, ςεπδήο εηθόλα εκθξάγκαηνο Holter Η παξνπζία >100 PVC/d έρεη επαηζζεζία 67% θαη εηδηθόηεηα 62% γηα ηε δηάγλσζε ηεο αξθνείδσζεο Καξδηάο Ηρσθαξδηνγξάθεκα Πάρπλζε ησλ ηνηρσκάησλ, ηδίσο ηνπ ΜΚΓ κε αζύκκεηξε ππεξηξνθία, νπιέο, αλεπξύζκαηα Oη δηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο θαη ε ειάηησζε ηνπ πάρνπο ηεο βαζηθήο κνίξαο ηνπ ΜΚΔ ραξαθηεξίδνπλ ηε Σαξθνείδσζε Καξδηάο

75 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Γηάγλωζε Ραδηντζνηνπηθέο κειέηεο Θάιιην-201: ειιείκκαηα πιήξσζεο ζηελ εξεκία πνπ κηθξαίλνπλ ζηελ θόπσζε (επξήκαηα κε εηδηθά) Γάιιην-67, Σερλήηην-99m: πξόζιεςε ζηηο πεξηνρέο ηεο θιεγκνλήο MRI Αλίρλεπζε δνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δηαηαξαρώλ PET ηεθαληνγξαθία Ηιεθηξνθπζηνινγηθή κειέηε Βηνςία κπνθαξδίνπ πλήζσο από RV Κνθθηώκαηα ζην 20-50% ησλ πεξηπηώζεσλ θιηληθά δηαγλσζκέλεο αξθνείδσζεο Καξδηάο

76 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Γηαγλωζηηθά Κρηηήρηα Ιζηνινγηθή δηάγλσζε. Με βηνςία κπνθαξδίνπ Κιηληθή δηάγλσζε. Αλ ππάξρεη ηζηνινγηθή δηάγλσζε ζε εμσθαξδηαθή ζέζε, ε θαξδηαθή αξθνείδσζε ζεσξείηαη πηζαλή όηαλ ππάξρνπλ ην 1 ν θαη 1 από ηα θξηηήξηα 2-5 Shimada T et al. Am J Med 2001;110: Butany J et al. Cardiovasc Pathol 2006;15:

77 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Γηαγλωζηηθά Κρηηήρηα 1. RBBB, απόθιηζε ηνπ άμνλα πξνο ηα αξηζηεξά, Κ-Κ απνθιεηζκόο, θνηιηαθή ηαρπθαξδία, πξώηκεο θνηιηαθέο ζπζηνιέο, παζνινγηθά Q ή δηαηαξαρέο ηνπ ST-T, ζην ΗΚΓ 2. Παζνινγηθή θίλεζε ησλ ηνηρσκάησλ, ηνπηθή ειάηησζε ηνπ πάρνπο ή δηάηαζε ηεο LV ζην ερσθαξδηνγξάθεκα 3. Έιιεηκκα πιήξσζεο ζην scan κε 201 Tl, ή παζνινγηθή ζπγθέληξσζε ζην scan κε 67 Ga ή 99m Tc 4. Παζνινγηθέο ελδνθαξδηαθέο πηέζεηο, ρακειή παξνρή, παζνινγηθή θίλεζε ηνηρσκάησλ ή ρακειό θιάζκα εμώζεζεο ηεο LV ζηνλ θαζεηεξηαζκό 5. Γηάκεζε ίλσζε ή θπηηαξηθή δηήζεζε ζηε βηνςία κπνθαξδίνπ, αθόκε θαη αλ ηα επξήκαηα είλαη κε εηδηθά Shimada T et al. Am J Med 2001;110:

78 Σαξθνείδσζε Καξδηάο Πρόγλωζε Θλεηόηεηα: 40% ζε 5 ρξόληα, 55% ζε 10 ρξόληα Παξάγνληεο θηλδύλνπ: CHF, NYHA, ηεινδηαζηνιηθή δηάκεηξνο LV, επηκέλνπζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία Η πξνζβνιή ηεο θαξδηάο επζύλεηαη γηα 3-50% ησλ ζαλάησλ από αξθνείδσζε ζηηο ΗΠΑ 85% ησλ ζαλάησλ από αξθνείδσζε ζηελ Ιαπσλία

79 Πλεπκνληθή Υπέξηαζε ζηε Σαξθνείδσζε Δπηδεκηοιογία 1-28% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε 73,8% ησλ αζζελώλ ζε ιίζηα γηα κεηακόζρεπζε πλεύκνλα mpap: αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα αζζελείο ζε ιίζηα γηα κεηακόζρεπζε πλεύκνλα Πλεπκνληθή ππέξηαζε κπνξεί λα ππάξρεη αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε ηεο πλεπκνληθήο πξνζβνιήο Diaz-Guzman E et al. Clin Chest Med 2008;29:549

80 Corte TJ et al. Respirology 2011;16:69-77 Πλεπκνληθή Υπέξηαζε ζηε Σαξθνείδσζε Πηζαλοί παζοθσζηοιογηθοί κεταληζκοί

81 Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε Ληγόηεξν ζπρλέο εθδειώζεης Αλώηεξν αλαπλεπζηηθό Δθηππηνεηδήο κύηε Απόθξαμε αλώηεξσλ αεξαγσγώλ Ρηληθή ζπκθόξεζε Παξαξξηλνθνιπίηηδα Sleep apnoea Σηνκαηνθάξξπγγαο αξθνείδσζε ακπγδαιώλ θαη γιώζζαο Πεξηνδνληηθή πξνζβνιή ύλδξνκν Melkersson-Rosenthal Αηκνπνηεηηθό ζύζηεκα Τπνγακκαζθαηξηλαηκία Λεκθνίδεκα Λεπθνπελία Δθηεηακέλε ιεκθαδελνπάζεηα Ιδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθύξα Αλαηκία Ελδν-/Έμσ-θξηλείο αδέλεο Μάδα ζπξενεηδνύο Θπξενεηδίηηδα Ξεξνζηνκία-μεξνθζαικία Νεθξνί Νεθξαζβέζησζε-λεθξνιηζίαζε πεηξακαηνλεθξίηηδα Γηάκεζε λεθξίηηδα IgA λεθξνπάζεηα Αγγεηίηηδα Ήπαξ Κνθθησκαηώδεο επαηίηηδα Ίθηεξνο Κίξξσζε-ΠΤ πιελνκεγαιία Κνηιηαθή Σαξθνείδσζε Ηπαηνκεγαιία πιελνκεγαιία Πξνζβνιή κπεινύ ησλ νζηώλ Τπεξαζβεζηηαηκία Λεκθαδελνπάζεηα Γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα Μάδα παγθξέαηνο Πξνζβνιή ζηνκάρνπ Πξνζβνιή εληέξνπ θσιεθνεηδίηηδα Γελλεηηθό ζύζηεκα Πξνζβνιή σνζεθώλ Μεηξνξξαγία Μάδα νζρένπ Δπηδηδπκίηηδα Γηαιείπνπζα αδσνζπεξκία

82

83 Παξαθνινύζεζε Δθηίκεζε θάζε 3-6 κήλεο ηα πξώηα 2 ρξόληα Αλ ύθεζε, παξαθνινύζεζε γηα 3 ρξόληα ηάδην Ι: παξαθνινύζεζε θάζε ρξόλν ηάδην ΙΙ-IV : ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηνπιάρηζηνλ θάζε ρξόλν Δμσπλεπκνληθή λόζνο: καθξνρξόληα παξαθνινύζεζε Η παξαθνινύζεζε είλαη πην ζηελή όηαλ ύθεζε είλαη απνηέιεζκα ιήςεο θνξηηθνεηδώλ, απ ό,ηη όηαλ είλαη απηόκαηε

84 Πνξεία Σαξθνείδσζεο Απηόκαηε ύθεζε ζηα 2/3 ησλ αζζελώλ Υξόληα ή πξννδεπηηθή λόζνο ζην 10-30% νβαξή εμσπλεπκνληθή πξνζβνιή ζην 4-7% (θαηά ηελ εθδήισζε, θαηά ηελ πνξεία) Μόληκεο βιάβεο (πλεπκνληθέο θαη εμσπλεπκνληθέο ζην 10-20%) Θλεηόηεηα 1-5% (αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ΚΝ, θαξδηά) >85% ησλ απηόκαησλ πθέζεσλ κέζα ζε 2 ρξόληα από εκθάληζε Σε απηόκαηε ύθεζε ε πηζαλόηεηα ππνηξνπήο είλαη 2-8% Σε θαξκαθεπηηθή ύθεζε πηζαλόηεηα ππνηξνπήο είλαη 16-74% όηαλ ειαηησζεί ή δηαθνπεί ε ζεξαπεία ATS. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:

85 Πνξεία Σαξθνείδσζεο Χπόνια ή πποοδεςηική νόζορ ζςσνόηεπα όηαν: Υεηκεηινεηδήο ιύθνο Υξόληα ξαγνεηδίηηδα Ηιηθία εκθάληζεο>40 Υξόληα ππεξαζβεζηηαηκία Νεθξαζβέζησζε Μαύξε θπιή Πξννδεπηηθή πλεπκνληθή λόζνο Πξνζβνιή ξηληθνύ βιελλνγόλνπ Οζηηθέο θύζηεο Πξνζβνιή λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Πξνζβνιή κπνθαξδίνπ Υξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

86 Πνξεία Σαξθνείδσζεο Ομεία: ύθεζε κέζα ζε 2-5 ρξόληα, ππνιεηκκαηηθέο βιάβεο ιόγσ ίλσζεο θαη όρη θιεγκνλήο Υξόληα: επηκέλεη >5 ρξόληα από ηε δηάγλσζε Αλζεθηηθή: ρξόληα πνπ επηδεηλώλεηαη παξά ηε ζεξαπεία Baughman et al. Clin Chest Med 2008;29:

87 Δξσηήκαηα πξηλ απνθαζηζηεί ε έλαξμε ζεξαπείαο Έρεη ν αζζελήο ζπκπηώκαηα; Μπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηνπηθή ζεξαπεία; Δίλαη ε λόζνο απεηιεηηθή γηα ηε δσή; Έρεη ε λόζνο ρξόληα κνξθή; Τπάξρεη αληέλδεημε γηα θάπνηα εηδηθή ζεξαπεία; Baughman RP et al. Eur Respir Monogr 2005;32:301

88 Θέζεηο Οκνθσλίαο Πόηε δίλνπκε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή; Σαθήο έλδεημε ζε: Καξδηαθή λόζν Νόζν ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Οθζαικηθή λόζν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηνπηθή ζεξαπεία Τπεξαζβεζηηαηκία Οη πεξηζζόηεξνη γηαηξνί πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα δνζεί ζε: Πξννδεπηηθή, ζπκπησκαηηθή πλεπκνληθή λόζν Πλεπκνληθέο δηεζήζεηο πνπ επηκέλνπλ ή πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε αζπκπησκαηηθό αζζελή Σα θνξηηθνεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε: πζηεκαηηθή, ζπκπησκαηηθή λόζν

89 Θέζεηο Οκνθσλίαο Σρήκα ρνξήγεζεο θνξηηθνεηδώλ 20-40mg πξεδληδόλεο εκεξεζίσο Δπαλεθηίκεζε ζε 1-3 κήλεο Με αληαπόθξηζε κπνξεί λα ζεκαίλεη ίλσζε θαθή ζπκκόξθσζε αλεπαξθήο δόζε αληίζηαζε ζηελ θνξηηδόλε Απμεκέλε πηζαλόηεηα λα κελ ππάξρεη αληαπόθξηζε κε πην παξαηεηακέλν ζρήκα

90 Θέζεηο Οκνθσλίαο Σρήκα ρνξήγεζεο θνξηηθνεηδώλ Αλ ππάξρεη αληαπόθξηζε ζηαδηαθή ειάηησζε ηεο δόζεο ζηα 5-10mg εκεξεζίσο Διάρηζηε δηάξθεηα ζεξαπείαο: 12 κήλεο Η παξαθνινύζεζε ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο (ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα) Κάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ πνιιέο ππνηξνπέο θαη λα ρξεηαζηνύλ καθξάο δηάξθεηαο ρακειή δόζε θνξηηθνεηδώλ Σα εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή έρνπλ ακθηιεγόκελε απνηειεζκαηηθόηεηα

91 Θέζεηο νκνθσλίαο Τνπηθή ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή δίλεηαη ζε: δεξκαηηθέο βιάβεο ξαγνεηδίηηδα ξηληθνύο πνιύπνδεο λόζν ησλ αεξαγσγώλ

92 Πώο δξνπλ ηα θνξηηθνεηδή; Καηαζηνιή γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θιεγκνλή (IL-1,-2,-4, 5,- 6,-8,-11,-12,-19,IFN-α, TNF-α, κόξηα πξνζθόιιεζεο) Δπαγσγή γνληδίσλ κε αληηθιεγκνλώδε ιεηηνπξγία (αληαγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα ηεο IL-1) Απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο Th1/Th2 αλνζηαθήο απάληεζεο Εκπνδίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ θαη απμάλνπλ ηελ απόπησζε ησλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ

93 Γηαηί δίλνπκε θνξηηθνεηδή ζηε Σαξθνείδσζε; ν ζρεκαηηζκόο ησλ θνθθησκάησλ θαζνξίδεη ηελ θιηληθή πνξεία θαη ηελ απάληεζε ζηε ζεξαπεία ε ίλσζε είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξόληαο θιεγκνλήο θαη ηνπ ηζηηθνύ ηξαύκαηνο ηα θνξηηθνεηδή είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαζηνιή ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ θνθθησκάησλ Ωζηόζν ππάξρεη έλαο νπδόο θάησ από ηνλ νπνίν ηα θνξηηθνεηδή δελ είλαη απνηειεζκαηηθά ε ηαρύηεηα ζρεκαηηζκνύ ησλ θνθθησκάησλ πνηθίιιεη από αζζελή ζε αζζελή νη δηάθνξνη ηζηνί αληαπνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζηα θνξηηθνεηδή Moller DR. J Intern Med 2003;253:31-40

94 Τα θνξηηθνεηδή ζηε Σαξθνείδσζε Η πνξεία ηεο ζαξθνείδσζεο πνηθίιιεη Σν πνζνζηό απηόκαησλ πθέζεσλ είλαη πςειό Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ θνξηηθνεηδώλ είλαη ζεκαληηθέο Σα απώηεξα νθέιε από ηε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή (πξόιεςε πλεπκνληθήο ίλσζεο, βειηίσζε επηβίσζεο) είλαη αζαθή Επνκέλσο Δθόζνλ είλαη δπλαηό νη αζζελείο κε πξόζθαηε ζαξθνείδσζε θαιό ζα ήηαλ λα παξαθνινπζνύληαη ρσξίο λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία Grutters JC. Eur Respir J 2006;28:

95 Thorax Mar;51(3): British Thoracic Society Sarcoidosis study: effects of long term corticosteroid treatment. Gibson GJ, Prescott RJ, Muers MF, Middleton WG, Mitchell DN, Connolly CK, Harrison BD. Sarcoidosis Subcommittee of the Research Committee of the British Thoracic Society. 149 αζζελείο κε ζαξθνείδσζε θαη πλεπκνληθέο δηεζήζεηο ηέζεθαλ ζε παξαθνινύζεζε γηα 6 κήλεο 33 πήξαλ θνξηηθνεηδή (έληνλα ζπκπηώκαηα) 58 βειηηώζεθαλ απηόκαηα Οη ππόινηπνη 58 είηε πήξαλ θνξηηθνεηδή γηα 18 κήλεο (27 αζζελείο), είηε δελ έιαβαλ ζεξαπεία αξρηθά (31 αζζελείο)-ην 20% επηδεηλώζεθαλ Από απηνύο όζνη πήξαλ θνξηηθνεηδή εκθάληζαλ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ, είραλ θαιύηεξε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία (VC +9%) θαη αθηηλνγξαθία ζώξαθα Αλ εμαηξέζνπκε ηνπο αζζελείο πνπ ρξεηάζζεθαλ θνξηηθνεηδή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, ζεκαληηθό πνζνζηό (39%) από ηνπο ππόινηπνπο εκθάληζαλ απηόκαηε ύθεζε ηνπο επόκελνπο 6 κήλεο. Όζνη έκεηλαλ ζηαζεξνί θαηά ηελ εμάκελε παξαθνινύζεζε σθειήζεθαλ από ηε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή

96 Κορηικοειδή 150 ακαθμνέξ 13 RCT, 1066 αζζεκείξ Αμοζοκαηαζηαληικά 502 ακαθμνέξ 5 RCT, 164 αζζεκείξ Χιωνμθίκε (2) Κοθιμζπμνίκε Α Μεζμηνελάηε Πεκημλοθοιιίκε

97 Κνξηηθνεηδή ζηελ Πλεπκνληθή Σαξθνείδσζε ην ζηάδην ΙΙ θαη ΙΙΙ ηα θνξηηθνεηδή per os γηα 6-24 κήλεο βειηίσζαλ: ηελ Α/α ζώξαθα ηα ζπκπηώκαηα FVC 4,2% DLCO 5,7% Paramothayan S et al. JAMA 2002: 287:

98

99 Κνξηηθνεηδή ζηελ πλεπκνληθή Σαξθνείδσζε Schutt AC et al. Respir Med 2010;104:717-23

100 Πόηε ζα δώζνπκε θνξηηθνεηδή; Grutters JC. Eur Respir J 2006;28:

101

102 Εναλλακτικές Θεραπείες Άιινη παξάγνληεο Cytotoxic Agents Methotrexate Leflunamide Azathioprine Cyclophosphamide Mycophenolate mofetil Cytokine Modulators Thalidomide Infliximab Antimicrobials Hydroxychloroquine Minocycline

103 Μεζνηξεμάηε Αλάινγν ηνπ θνιηθνύ νμένο πνπ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηεο δηπδξν θνιηθήο αλαγσγάζεο κε απνηέιεζκα ηελ παξεκπόδηζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ DNA ε ςειέο δόζεηο αλαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θπηηάξσλ ε ρακειέο δόζεηο έρεη αληηθιεγκνλώδε δξάζε (θαηαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο TNF, IL-6, -8) Ο αθξηβήο ηξόπνο δξάζεο ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θνθθηώκαηνο δελ έρεη απνζαθεληζηεί

104 Μεζνηξεμάηε 10-15mg εβδνκαδηαίσο καδί κε θνιηθό νμύ αξθνείδσζε ηνπ δέξκαηνο (θαη ρεηκεηινεηδήο ιύθνο) ησλ νθζαικώλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ πλεπκόλσλ (νμείεο θαη ρξόληεο κνξθέο)

105 Ο ξόινο ηεο κεζνηξεμάηεο 24 αζζελείο έιαβαλ πξεδληδόλε θαη κεζνηξεμάηε (16) ή placebo (8) Μεζνηξεμάηε: 26 8,3mg/d Placebo: 28 16mg/d (p<0,01) Η κεζνηξεμάηε νδήγεζε ζε κεγαιύηεξε κείσζε ησλ θνξηηθνεηδώλ ζε 12 κήλεο Ωζηόζν. Γελ ππήξρε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε PFTs θαη ζπκπηώκαηα Μόλν 15 αζζελείο νινθιήξσζαλ ηε κειέηε Baughman RP et al. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2000;17:60-6

106 Ο ξόινο ηεο κεζνηξεμάηεο Schutt AC et al. Respir Med 2010;104:717-23

107 Αδαζεηνπξίλε Υδξνιύεηαη ζην αίκα ζε 6-κεξθαπηνπνπξίλε, πνπ είλαη αλάινγν ησλ πνπξηλώλ, εκπνδίδεη ηε ζύλζεζε DNA/RNA, θαηαζηέιιεη θπξίσο ηελ θπηηαξηθή αλνζία 2mg/kg/d Υξεζηκνπνηείηαη ζε: Υξόληεο κνξθέο αξθνείδσζεο κε ζηόρν ηελ ειάηησζε ησλ θνξηηθνεηδώλ αξθνείδσζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή Ληγόηεξν επαηνηνμηθή από ηε κεζνηξεμάηε

108 Κπθινθσζθακίδε Αιθπινπνηεηηθόο παξάγσλ πνπ εκπνδίδεη ηε ζύλζεζε ηνπ DNA mg/d per os mg θάζε 2-4 εβδνκάδεο iv ε αλζεθηηθή λόζν ηδίσο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Λεπθνπελία, γαζηξεληεξηθά ζπκπηώκαηα, θπζηίηηδα, θαξθίλνο

109 Λνηπά αλνζνθαηαζηαιηηθά Leflunomide Αλαζηέιιεη ηε ζύλζεζε ησλ ππξηκηδηλώλ θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ Σ- ιεκθνθπηηάξσλ Αλνζνθαηαζηαιηηθόοαλνζνηξνπνπνηεηηθόο παξάγνληαο γηα RA ε πλεπκνληθή θαη νθζαικηθή λόζν Mycophenolate mofetil Eθιεθηηθόο αλαζηνιέαο ηεο iosine 5 -monophsphate dehydrogenase II, ελδύκνπ ππεύζπλνπ γηα ηε ζύλζεζε ησλ πνπξηλώλ ζηα ελεξγνπνηεκέλα ιεκθνθύηηαξα θαη καθξνθάγα Αλνζνθαζηαιηηθόο παξάγνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηακνζρεύζεηο ε ζνβαξή λόζν ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο

110 Αλζεινλνζηαθνί παξάγνληεο Υισξνθίλε 500mg/d γηα 6 κήλεο Τδξνμπρισξνθίλε mg/d Παξεκπνδίδνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ αληηγόλνπ από ηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θύηηαξα ζηα Τ-ιεκθνθύηηαξα Δεξκαηηθή Σαξθνείδσζε (4-12 εβδνκάδεο, ζεξαπεία εθινγήο) Τπεξαζβεζηηαηκία αξθνείδσζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο)

111 Θαιηδνκίδε Αλαζηέιιεη ηελ παξαγσγή ηνπ TNF-α θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο IL-12. Δίλαη αλνζνηξνπνπνηεηηθόο παξάγνληαο κε αληηαγγεηνγελεηηθέο ηδηόηεηεο mg/d Σεξαηνγέλεζε, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, θαηαζηνιή Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζαξθνείδσζε: Γέξκαηνο θαη βιελλνγόλσλ ΚΝ Πλεύκνλα

112 ε αζζελείο κε αξθνείδσζε αλζεθηηθνύο ζηα θνξηηθνεηδή έρεη βξεζεί όηη ηα καθξνθάγα παξάγνπλ απηόκαηα TNF ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη απνηπρία θαηαζηνιήο από ηα θνξηηθνεηδή Denys BG et al. Clin Science 2007;112:

113

114 Αληη-TNF παξάγνληεο Η αλαθεξόκελε βειηίσζε ησλ αζζελώλ ήηαλ κηθξή, πρ βειηίσζε FVC 2,8% Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Λνηκώμεηο (TBC, Listeria, Pneumocystis, Aspergillus) Αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο (αγγεηίηηδα, νξνλνζία, ΔΛ, άζεπηε κεληγγίηηδα Καθνήζε λνζήκαηα (ιεκθώκαηα) Καξδηαθή αλεπάξθεηα Τςειό θόζηνο Αζαθείο ελδείμεηο ελδερνκέλσο ρξήζηκν ζε λόζν ΚΝ, ζνβαξή θόπσζε, νθζαικηθή πξνζβνιή Grutters JC et al. Eur respir Mon 2009;46:

115 Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε Σύζηεμα πνώηε γναμμή δεύηενε γναμμή Πονεηόξ, κοπηενηκμί ηδνώηεξ, ανζναιγίεξ, ζύκδνμμμ Löfgren παναηήνεζε θαη ΜΣΑΦ ζηενμεηδή Οθζαιμμί μθζαιμμιμγηθή εθηίμεζε ζοζηεμαηηθά ή ημπηθά ζηενμεηδή ακμζμθαηαζηαιηηθά Ακώηενμ ακαπκεοζηηθό νηκηθέξ εθπιύζεηξ ζοζηεμαηηθά ή ημπηθά ζηενμεηδή Υδνμλοπιωνμθίκε Κανδηά ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή βεμαημδόηεξ, ακηηαννοζμηθά εμθοηεύζημμξ απηκηδωηήξ, μεηαμόζπεοζε Δένμα ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή οδνμλοπιωνμθίκε, ζαιηδμμίδε, μεζμηνελάηε, ηεηναθοθιίκεξ,laser; Ήπαν, ζπιήκαξ ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή ακμζμθαηαζηαιηηθά Νεονηθό ζύζηεμα ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή ακμζμθαηαζηαιηηθά, αθηηκμζεναπεία; Υπεναζβεζηηαημία, οπεναζβεζηημονία δίαηηα παμειή ζε Ca θεημθμκαδόιε, οδνμλοπιωνμθίκε, ζηενμεηδή Νεθνμί ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή ακμζμθαηαζηαιηηθά, μεηαμόζπεοζε

116 Ομεία λόζνο Baughman et al. Clin Chest Med 2008;29:

117 Φξόληα λόζνο Baughman et al. Clin Chest Med 2008;29:

118 Ευχαριστώ

119 Σαξθνείδσζε νθζαικώλ Βιέθαρα θαη θόγτος Πξνζβνιή δαθξπΐθώλ αδέλσλ θαη επηπεθπθόηα πρλά αζπκπησκαηηθή Ξεξνθζαικία, μεξά θεξαηνεπηπεθπθίηηδα, δηπισπία Θεξαπεία: ηνπηθά ζηεξνεηδή, έγρπζε κέζα ζηε βιάβε Οη δαθξπτθνί αδέλεο πξνζβάιινληαη ζπρλόηεξα ζε γπλαίθεο ηεο καύξεο θπιήο Φιεγκνλώδεο κπνζίηηδα κπνξεί λα έρεη εηθόλα παξόκνηα κε ηε λόζν ηνπ Graves

120 Moller DR. J Int Med 2003;253:31-40.

Θέσεις & Αντιθέσεις στη θεραπεία της Σαρκοείδωσης. Κατερίνα Μανίκα Επιμελήτρια Β Α Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Θέσεις & Αντιθέσεις στη θεραπεία της Σαρκοείδωσης. Κατερίνα Μανίκα Επιμελήτρια Β Α Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Θέσεις & Αντιθέσεις στη θεραπεία της Σαρκοείδωσης Κατερίνα Μανίκα Επιμελήτρια Β Α Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Εναλλακτικές Θεραπείες Παράγοντες στη θεραπεία της Σαρκοείδωσης Κορτικοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα

Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα ΚΑΤΔΡΙΝΑ ΑΣΒΔΣΤΗ ΓΔΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΓΙΣΙΟΛΟΓΟΣ asvesmed@otenet.gr Ση γλσξίδνπκε ζήκεξα... Οξηζκόο; Με πιήξε δεδνκέλα επίπησζεο ηεο λόζνπ Με ζαθή ηαμηλόκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ.

ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ. ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ. ηπιηαλή αξαληνπιάθε(1) Βαζίιεηνο Υαλδξηλόο(1) Μαξία Μνπδνπξάθε(2) Διηζζάβεη Παζζαιίδνπ(1) Γηώξγνο Ισλάο(1) ηπιηαλόο Μηραειίδεο(1) (1)-Α ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

KINHTIKΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΟΙΟΦΑΓΟΤ

KINHTIKΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΟΙΟΦΑΓΟΤ KINHTIKΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΟΙΟΦΑΓΟΤ πήιηνο Μαλσιαθόπνπινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο-Γαζηξεληεξνινγίαο ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΙΟΦΑΓΟΤ Λεηηνπξγηθέο δώλεο νηζνθάγνπ Αλώηεξνο νηζνθαγηθόο ζθηγθηήξαο (ΑΟθ) γξακκωηέο κπϊθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κιηληθή Πεξίπησζε 1. Γρ? Θεξαπεία? ΣΓ ηύπνπ 1. Μεηά ηελ επείγνπζα αληηκεηώπηζε κπαίλεη ζε ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε. Νεαξή ειηθία, δηαβεηηθή θεηνμέσζε

Κιηληθή Πεξίπησζε 1. Γρ? Θεξαπεία? ΣΓ ηύπνπ 1. Μεηά ηελ επείγνπζα αληηκεηώπηζε κπαίλεη ζε ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε. Νεαξή ειηθία, δηαβεηηθή θεηνμέσζε Κιηληθή Πεξίπησζε 1 Κνξίηζη 12 εηώλ έξρεηαη ζηα ΤΔΠ κε θόπσζε, απώιεηα βάξνπο, πνιπδηςία, πνιπνπξία, εκεηνύο θαη ιεζαξγηθόηεηα. ΦΔ: ΑΠ: 90/55 mm Hg, ζθύμεηο: 110/min, ηαρύπλνηα, θξύα άθξα, Κιηληθή Πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ)

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) Ση είλαη; Ο Οηθνγελήο Μεζνγεηαθόο Ππξεηόο (ΟΜΠ) είλαη κία γελεηηθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο ππξεηνύ, πνπ ζπλνδεύνληαη από πόλν ζηελ θνηιηά

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα 21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα Κομμαρή Κωμσταμτίμα, Κομτζιάλης Θεόδωρος, Καρλής Γεώργιος, Μάγκας Νικόλαος, ερέτη Καλλιόπη, παμάκη Φωτειμή, Αλμυρούδη Μαρία-Παμαγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Οξηζκόο Η ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ (κεξηθώο αλαζηξέςηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χσξίαζε Ολύρσλ θαη Αξζξίηηδα. Ρεγόπνπινο Δεκήηξεο

Χσξίαζε Ολύρσλ θαη Αξζξίηηδα. Ρεγόπνπινο Δεκήηξεο Χσξίαζε Ολύρσλ θαη Αξζξίηηδα Ρεγόπνπινο Δεκήηξεο Η πξνζβνιή ησλ νλύρσλ ζηε Χσξίαζε παξαηεξείηαη ζε πνζνζηό 50-70% ησλ πεξηζηαηηθώλ, κε ζπλνιηθή επίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ζε πνζνζηό 80-90%. Μεκνλσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ Κοιλιοκάκη: Μια νόζορ με ιδιαιηεπόηηηερ ΓΤΑΝΔΞΙΑ ἠ ΑΤΣΟΝΟΟ ΝΟΗΜΑ Δθιπηηθό αίηην : Τξνθηθό αληηγόλν ( Γινπηέλε) Ιζρπξή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης υντ. Διευθυντής Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ»

Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης υντ. Διευθυντής Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης υντ. Διευθυντής Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» ΟΥΘΑΛΜΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ Οξηζκόο Τπνθεηκεληθό αίζζεκα δπζρέξεηαο ζηελ αλαπλνή Πεξηγξάθεηαη σο: Κνπηαζηηθή αλαπλνή Αδπλακία εθηέιεζεο πιήξνπο αλαπλνήο Αλάγθε θαηαβνιήο κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο Νεθξνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Αίτια στένωσης νεφρικών αρτηριών Αζεξνζθιήξσζε Ιλνκπηθή δπζπιαζία Επιδημιολογία Πιεζπζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου

Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου Ισάλλα Γειιαδέηζηκα Α Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Ιαηξηθή Σρνιή Αζελώλ Δηλώνω ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA) Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γπ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΊΑ

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γπ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΊΑ A.ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΔΤΠ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο

ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο Eίδε κπθνβαθηεξηδίσλ ΣUBERCULOSIS COMPLEX M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος μαστού: Απεικονιστικές μέθοδοι

Καρκίνος μαστού: Απεικονιστικές μέθοδοι Καρκίνος μαστού: Απεικονιστικές μέθοδοι Αναστασία Οικονόμοσ Ακτινολόγος Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εισαγωγή απεηθόληζε ηνπ καζηνύ αλάδεημε θαξθίλνπ Καξθίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΟΓΥΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΛΛΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ

ΒΡΟΓΥΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΛΛΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΒΡΟΓΥΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΛΛΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ Ο Aspergillus,ζαπξνθπηηθόο κύθεηαο,πήξε ην όλνκα ηνπ από ηνλ ηεξέα θαη βνηαλνιόγν Micheli ιόγσ ηεο νκνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα