Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ"

Transcript

1 Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ

2 Αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία Γπλαίθα 58 εηώλ Ύςνο : 1,55 m 2 Βάξνο : 69 kg BMI : 28,7 ΑΠ : 127/84 mmhg ΗΚΓ: SR, 68bpm.

3 Αηνκηθό ηζηνξηθό Αξηεξηαθή ππέξηαζε ππό ηξβεζαξηάλε 150mg/ πδξνρισξνζεηαδίδε 12,5mg x 1 αθραξώδεο δηαβήηεο ππό κεηθνξκίλε 850 mg x 1 Γπζιηπηδαηκία ππό ξνζνπβαζηαηίλε 10mg x 1 Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό Παηέξαο ΟΔΜ ζε ειηθία 64 εηώλ

4 Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Υξόληα, ζπκκεηξηθή, πνιπαξζξηθή, αιιά θαη ζπζηεκαηηθή θιεγκνλώδεο λόζνο, πνπ πξνζβάιεη θπξίσο ηνλ αξζξηθό πκέλα ησλ κηθξώλ αξζξώζεσλ. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακόξθσζε ησλ αξζξώζεσλ θαη ρξόληα αλαπεξία θαη είλαη δπλαηόλ λα ζπλνδεύεηαη από εμσαξζξηθέο εθδειώζεηο (ξεπκαηνεηδή νδίδηα, αγγεηίηηδα) σο απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο δηαθόξσλ ηζηώλ θαη νξγάλσλ. Υξόληα, ηππηθά ηζόβηα λόζνο κε πνιύ κεηαβαιιόκελε πνξεία. Η λόζνο έρεη παγθόζκηα θαηαλνκή, απνηειεί ηελ πην ζπρλή ρξόληα θιεγκνλώδε αξζξνπάζεηα θαη πξνζβάιεη ην 1% ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ελειίθσλ.

5 Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Ηιηθία αηρκήο έηε κε επηθξάηεζε 3:1 ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Αηηηνινγία: πεξηβαιινληηθνί, γελεηηθνί, νξκνληθνί θαη αλνζνινγηθνί παξάγνληεο. πκπηώκαηα : άιγνο / δηόγθσζε / ζεξκόηεηα / επαηζζεζία ζηελ πίεζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αξζξώζεσλ, πξσηλή δπζθακςία Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα (2010) ACR/EULAR : αξηζκόο πξνζβεβιεκέλσλ αξζξώζεσλ, ΡΑ test ή Αληη-CCP αληηζώκαηα, ΣΚΔ ή CRP, δηάξθεηα αξζξίηηδαο Θεξαπεία: αλαιγεηηθά, ΜΑΦ, γιπθνθνξηηθνεηδή, ζπλζεηηθά ηξνπνπνηεηηθά ηεο λόζνπ (κεζνηξεμάηε,ιεθινπλνκίδε,ζνπιθαζαιαδίλε,θπθινζπνξίλε, πδξνμπρισξνθίλε),βηνινγηθά ηξνπνπνηεηηθά (ηλθιημηκάκπε, εηαλεξζέπηε, ξηηνπμηκάκπε)

6 Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο Αύμεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζηνπο πάζρνληεο, απνηειώληαο ηελ θύξηα αηηία ζαλάηνπ ησλ αζζελώλ απηώλ (ζε πνζνζηό 40%). Γηπιάζηνο θίλδπλνο γηα έκθξαγκα κπνθαξδίνπ/ αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην. Σξηπιάζηνο θίλδπλνο ζηνπο πάζρνληεο γηα >10 ρξόληα. Peters MJ, Symmons DP, McCarey D, et al.eular evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis2010;69: de Groot L, Posthumus MD, Kallenberg CG, Bijl M Risk factors and early detection of atherosclerosis in rheumatoid arthritis. Eur J Clin Invest2010;40:

7 ΕULAR (european league against rheumatism) evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis (2009) Απαηηείηαη εηήζηα εθηίκεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε ΡΑ, κε ζθνπό ηε ξύζκηζε ησλ επηκέξνπο παξαγόλησλ θηλδύλνπ, βάζεη ηνπ Δπξσπαηθνύ SCORE. Δπηπιένλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ΚΑ θηλδύλνπ, ζπληζηάηαη : - επηζεηηθή ζεξαπεία ηεο λόζνπ γηα έιεγρν ηεο θιεγκνλήο - πξνζερηηθή ρξήζε ΜΑΦ - ειαρηζηνπνίεζε ρξήζεο γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο δόζεηο Ann Rheum Dis 2010;69:

8 Αλαζεσξεκέλεο νδεγίεο EULAR 2015 Γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ΚΑ θηλδύλνπ, ζπληζηάηαη : - επηζεηηθή ζεξαπεία ηεο λόζνπ γηα έιεγρν ηεο θιεγκνλήο - γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θηλδύλνπ, ν νπνίνο ζπλήζσο ππνεθηηκάηαη, ζπληζηάηαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ ΚΑ risk score x πξνζερηηθή ρξήζε ΜΑΦ Τπεξερνγξαθηθόο έιεγρνο θαξσηίδσλ Έιεγρνο ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ (ΑΤ, Γ, θάπληζκα), ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο νδεγίεο γηα ηνλ γεληθό πιεζπζκό.

9 Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο (Ι) Γιπθόδε : 115 mg/dl Κξεαηηλίλε :0.9mg/dl Οπξία : 28 mg/dl Οπξηθό νμύ : 6.4/dl Na : 140 mmol/l K : 4.16 mmol/l SGOT : 18 U/l, SGPT : 32 U/l Ηt : 39 % PLT : TSH : 3,2 miu/lt, Φεξξηηίλε : 42.5 ng/ml CRP : 7.75 mg/ml (-) HbA1C : 5,8%

10 Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο (Ι) Ληπηδαηκηθό πξνθίι Chol: 179mg/dl TG : 139 mg/dl HDL : 43 mg/dl LDL :108 mg/dl

11 Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο (1 ρξόλν αξγόηεξα) Γιπθόδε : 118 mg/dl Οπξία : 38 mg/dl K : 4.21 mmol/l SGOT : 17 U/l, Κξεαηηλίλε: 0.8 mg/dl Οπξηθό νμύ : 6.2 mg/dl Na : 142 mmol/l SGPT : 33 U/l Ηt : 39.7 % PLT : TSH : 2.04 miu/lt Φεξξηηίλε : 41ng/ml CRP : 13,8 mg/ml (+) HbA1C : 6.0%

12 Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο (1 ρξόλν αξγόηεξα) Ληπηδαηκηθό πξνθίι Chol: 192mg/dl TG : 216 mg/dl HDL : 40 mg/dl LDL :109 mg/dl

13 Παξαθιηληθόο έιεγρνο Γνθηκαζία θόπσζεο : αξλεηηθή Triplex αξηεξηώλ θάησ άθξσλ : ρσξίο παζνινγηθά επξήκαηα Triplex θαξσηίδσλ θαη ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ : θπζηνινγηθό πάρνο ελδνζειίνπ Τπεξερνγξάθεκα θαξδηάο : ΚΔ:65%, ήπηα δηάηαζε αξ. θόιπνπ (41mm), δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηύπνπ παξαηεηακέλεο ράιαζεο, πάρπλζε πξόζζηαο γισρίλαο κηηξνεηδνύο κε ζπλνδό κηθξνύ βαζκνύ αλεπάξθεηα ηεο βαιβίδαο

14 Λόγσ έμαξζεο ηεο λόζνπ, ε αζζελήο έιαβε ιεθινπλνκίδε (Arava) γηα δηάζηεκα 3 κελώλ (κε ηαπηόρξνλε δηαθνπή ηεο ξνζνπβαζηαηίλεο γηα 1 κήλα) : Επόμενος εργαζηηριακός έλεγτος: Γιπθόδε : 122 mg/dl HbA1C : 5.9 Chol : 233 mg/dl HDL : 37 mg/dl TG : 466 mg/dl ΑpoB : 140 mg/dl

15 Γηαθνπή ιεθινπλνκίδεο θαη επαλέλαξμε ξνζνπβαζηαηίλεο Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο κεηά από δηάζηεκα 40 εκεξώλ Γιπθόδε : 97 mg/dl HbA1C : 5.9% Chol : 169 mg/dl HDL : 36 mg/dl TG : 479 mg/dl ApoB : 108 mg/dl Lp (α) : 80,9 mg/dl

16 Γεπηεξνπαζείο Γπζιηπηδαηκίεο αθραξώδεο δηαβήηεο Τπνζπξενεηδηζκόο Απνθξαθηηθή επαηηθή λόζνο Νεθξσζηθό ύλδξνκν Παρπζαξθία Πξσηνπαζήο ρνιηθή θίξξσζε Καηάρξεζε αηζπιηθήο αιθνόιεο Κύεζε Φάξκαθα ( πξνγεζηεξηλνεηδή, γιηηαδόλεο, αλαβνιηθά ζηεξνεηδή, θνξηηθνζηεξνεηδή, δηνπξεηηθά ζε κεγάιεο δόζεηο, β-απνθιεηζηέο, αληηξεηξντθά θάξκαθα, ηληεξθεξόλε, θπθινζπνξίλε, ξεηηλνεηδή, νηζηξνγόλα-ηακνμηθαίλε θ.α)

17 Οηθνγελήο ζπλδπαζµέλε δπζιηπηδαηµία Μνλν-πνιπγνληδηαθή θιεξνλνκνύκελε κε απηνζσκηθό επηθξαηνύληα ραξαθηήξα πρλόηεηα εκθάληζεο (0.5-1% ζην γεληθό πιεζπζκό) Γηαθνξεηηθή θιηληθή εθδήισζε ζηνπο πάζρνληεο Φαηλόηππνο chol, LDL (ηύπνο ΙΙα) chol, TG ( ηύπνο IΙβ) TG ( ηύπνο IV) Αύμεζε apob-100 πλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θαηλνηύπσλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα

18 Οηθνγελήο ζπλδπαζµέλε δπζιηπηδαηµία Δµθάληζε ζηελ εθεβεία Παξνπζία Γ, παρπζαξθίαο, ππέξηαζεο, ππεξνπξηραηκίαο πλήζσο ήπηα ή κέηξηα αύμεζε ησλ ιηπηδαηκηθώλ παξακέηξσλ, κε κεηαβνιέο ηνπ θαηλνηύπνπ θπξίσο κεηά από έλαξμε δίαηηαο ή θαξκαθεπηηθήο αγσγήο.

19 Γηάγλσζε πρλά είλαη δύζθνιε ιόγσ ηνπ θαηλνηππηθνύ πνιπκνξθηζκνύ. Πηζαλή ζε ελήιηθεο κε (+) νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, πξώηκεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ, απμεκέλεο ηηκέο ιηπηδίσλ πιάζκαηνο. πρλά ζπλππάξρεη ΑpoB-100. Γηαθνξηθή δηάγλσζε από ηελ νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη ηελ νηθνγελή ππεξηξηγιπθεξηδαηκία.

20 Θεξαπεία Αλαγλώξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηδεηλώλνπλ ή ππξνδνηνύλ ηελ ππεξιηπηδαηκία (θάξκαθα, Γ, ππνζπξενεηδηζκόο, παρπζαξθία). Τπνιηπηδαηκηθή δίαηηα θαη ζσκαηηθή άζθεζε Φαξκαθεπηηθή αγσγή (αλάινγα κε ηε δηαηαξαρή πνπ επηθξαηεί αιιά θαη ην επίπεδν θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ηνπ αζζελνύο) - θηβξάηεο/ Ω-3 ιηπαξά νμέα ζε ηξηγιπθεξίδηα - ζηαηίλεο ζε chol /LDL - ζπλδπαζκνί ησλ παξαπάλσ

21 Παξαθιηληθόο έιεγρνο Τπεξερνγξάθεκα θαξδηάο : Μηθξή αλεπάξθεηα κηηξνεηδνύο βαιβίδαο Φπζηνινγηθή απόδνζε αξηζηεξήο θνηιίαο Triplex θαξσηίδσλ θαη ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ : Γελ παξαηεξείηαη ύπαξμε αζεξσκαηηθώλ αιινηώζεσλ, πάρνο 0,8 ρηι άκθσ.

22 Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πλέρηζε ξνζνπβαζηαηίλεο ζε δόζε 10 mg x 1 Πξνζζήθε Ω-3 ιηπαξώλ νμέσλ 4 gr/εκέξα. ηαηίλε + θαηλνθηβξάηε Εναλλακηική αγωγή ηαηίλε + θαηλνθηβξάηε + Ω-3 ιηπαξά νμέα

23 Μειέηεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε ιήςε ησλ Ω -3 Ληπαξώλ Ομέσλ κε ηε Ρεπκαηνεηδή Αξζξίηηδα Η ιήςε Ω-3 ιηπάξσλ νμέσλ: - ειαηηώλεη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ΡΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνλ πόλν ζηηο αξζξώζεηο θαη ηελ πξσηλή δπζθακςία. - κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο δόζεο ησλ ΜΑΦ. - δελ επηβξαδύλεη ηελ πξόνδν ηεο λόζνπ. Skoldstam L, Borjesson O, Kjllman A, Seiving B, Akesson B. Effect of six months of fish oil supplementation in stable rheumatoid arthritis: a double blind, controlled study. Scand J Rheumatol 1992;21: Young-Ho Lee, Sang-Cheol Bae, Gwan-Gyu Song Omega-3 polyunsaturated fatty acids and the treatment of rheumatoid arthritis: a meta-analysis. Arch. Med.Res Jul;43(5):356-62

24 Εσταριζηώ!

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 Υπό την αιγίδα Ιατρικού Σσλλόγοσ Φωκίδας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Βαζίιεηνο Γεκαξάθεο, Δλδνθξηλνιόγνο, ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

5 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Καξπελήζη 22-25 Μαξηίνπ 2013

5 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Καξπελήζη 22-25 Μαξηίνπ 2013 5 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Καξπελήζη 22-25 Μαξηίνπ 2013 Υπό την αιγίδα τοσ Ιατρικού Σσλλόγοσ Εσρστανίας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Αλδξέαο ηδεξόπνπινο (Καξδηνιόγνο), ν νπνίνο θεξδίδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα ΠΑΡΟΤΑ ΝΟΟ Πξνλήπην ζήιπ 16 κελώλ δηαθνκίζζεθε από ηελ ΠΓΥ ηνπ Γ.Ν. Γελλεκαηάο ιόγσ νπδεηεξνπελίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηθηεξνο - δηαθνξηθή δηάγλσζε. Ησάλλεο Κνζθίλαο

Ηθηεξνο - δηαθνξηθή δηάγλσζε. Ησάλλεο Κνζθίλαο Ηθηεξνο - δηαθνξηθή δηάγλσζε Ησάλλεο Κνζθίλαο Πεξίπησζε 1ε Αλδξαο ειηθίαο 28 εηώλ πξνζέξρεηαη ιόγσ ηθηεξηθήο απόρξσζεο ζθιεξώλ Αιθνόι (-), Φάξκαθα: paracetamol γηα θεθαιαιγία Χνιεξπζξίλε 4 mg/dl (άκεζνο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο. Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα

Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο. Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο δηαηξνθήο ζηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ Φξηζηίλα-Μαξία Καζηνξίλε 1,2, Φαξάιακπνο Μειηώλεο 1, Ησάλλεο Γνπδέβελνο 1, Γεκνζζέλεο Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ»

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» «Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πγείαο γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα, ελώ θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ειηθησκέλσλ δηαβεηηθώλ είλαη έλα θαζεκεξηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ

Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο Α Λπθείνπ Νηνύλεο Θεόθηινο 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ TMHMΑ: ΑΣ2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο Λέθθαο Λεσλίδαο 15-3-2009 Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα