!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-"

Transcript

1 !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0,

2 .1%"("/+.!2$"/ )!$"!$-(#&! ($" !6.!-/ #7"/$.! / "!-/ )!$".%8/""+)-$"%%"(#/8/2+"+-"#$".%!+".! $-(#&! #)%."" -!%"9 :#"&"("&-++#.!-; #)%.""$!.%"9 :#"&"("&-++#.!-; #)%."" -!%"9 :#"&"("&-++#.!-; /""&-&%#/! )!$" -++.(""&-#$.9./).$!&#%!"$("%.&-++#.!-; $-(#&! $."("&-++.(".6"&96"%-))"/ ("/&-#$./""/!-/ !=("%.$.("#$;$ %"$9-+).$.!/-("("#=6.$!."/ > 3 %."(#&-#$.(./%.)4./"-&-++# "9!+#%.! ?? 3 %."(#&-#$.-.%9$.%!/.!-)$.!:#" > 3? 842/""&-&%#/! > 4.)!$" >>!+":#./!9/.!:#"9.%&#%("&-#)%" >> 3 $-(#&! >> 3.$.& $!/!:#"/("&-#)%" ="/!-("%.&.$.& $!/!:#"("&-#)%" ).$.!/-&.%&#%9"/#$" /""&-&%#/! )!$" $-1%2+"!6"$/"9"/#$"(").$.+2$"/ $-(#&! /!+.!-1./ "/#$%.+"/#$"(#&-#$.-.% ? 3 842/""&-&%#/! ? 4.)!$"?? -&%#/! ? "=" > -#)%.""$!.%"9 :#"&"("&-++#.!-; > "=" -#)%."" -!%"9 :#"&"("&-++#.!-; "=" -++.(""&-#$.9 :#"&"("&-++#.!-; "=".$.& $!/!:#"/("/+-"#$/#!%!/ / "=".%&#%(#)4./"#$%."/!-(")./"9-++#.!-;

3 "="??.%&#%(#)4./"#$(#&-#$.(")4./"9-++#.!-; ? "=">.%&#%("&-#)%"9 4-("/.))$-=!+.!6"/ "=".%&#%("/)4./"#$/9.$&4"" $.$!&" "#$/ %"&$!:#"/ !/"("//8+1-%"/ (!&"/ >

4 3.%"&#$"(#"=""/" $.%)%#/.!/ /!/&$!.!/!:#"%"/+-!6.!-/:#!-)-#// %.#"#$;/.$ (.&!-3 $.6.!%("42/"( 1#"" $.%).$#"%-#") $!-("("A-$+.!-3"&.(!(./" A.+!%!.$!/".%-$/.6"& % %"&$-+ &.!:#".# $.6"$/ (" (!6"$/ $.6.#= (" $"&4"$&4"3 "=) $!"&".&:#!/"0 $.%"+" (./ %" &.($" (" +.(./!(#/$!"%/0 %#! )"$+" (" $""!$0.)$2/:#"%:#"/. "/(.&!6! 0#/#7"(!"(B$".1-$( (./#$.6.!%("42/"3 "/.&!6! /%!+!.!$"/;&"$.6.!%-( 1# "".!"-#"/%! "/.#+-"#$; &-#$. &-!# /./ &-%%"&"#$3 % /.! (# +-"#$ /8&4$-" ;.!+./ )"$+."/0.%!+" ).$#"/-#$&"(""/!-&-!#".#$.6"$/(#&-++#."#$ %"&$-!:#"3" )$!&!)""/$"%.!6"+"$ &"3"/.6.."/0).$$.))-$.#+-"#$;&-#$.&-!# &%.//!:#"".#+-"#$)./;)./0/-/#$-#%! /;%./-#)%"//"(#!%!/.!-";%.(#$ "(" 6!"(#+-"#$3%//-;%-$!!"("/-/#&&2/$.)!("(./%"+-("!(#/$!"%3 "/)$-1%2+"/.1-$( /(#$.&"")4./"!!!.%")"#6"B$"$ ).$!/"$-!/&. -$!"/C D &-&")!-"$.%!/.!-("% %"&$-!:#"(.%!+".!-"("&-++.("(# +-"#$E D $.%!/.!-(")$-$.++"/("(!+"/!-"+"("+-"#$E D $.%!/.!- (" )$-$.++"/ (" /!+#%.!- (8.+!:#" (# +-"#$ " (" /-.%!+".!-3 "/$-!/8)"/(")$-1%2+"//-!"$( )"(./0)#!/:#"%"(!+"/!-"+"(#+-"#$ "/0"$".#$"/0%.$"+"( )"(.(#8)"(.%!+".!-"("&-++.("0":#"%. /!+#%.!- (8.+!:#" )"$+" (" 6 $!A!"$ /! %" +-"#$ (!+"/!-."! 1!" %"/ )"$A-$+.&"/( /!$ "/3 3 F

5 "&4-!=(#/#7"("42/"( &-#%"(-&0(./-$"&./0(")$-1%2+"/&-&$"/0$"&-$ / $.%"+"(./%.$.%!/.!-("+.(./!(#/$!"%/3 &!"$.).$"="+)%"-+1$"(")4 -+2"/0+"/#$ /%-$/("%.&-&")!-"%.$.%!/.!- (.%!+".!-("+-"#$;&-#$.&-!#/./&-%%"&"#$0:#!("+"#$.!"!"=)%!:# /(./ %.%! $.#$"3"/)$ 6!/!-/4 -$!:#"/(#&-+)-$"+"(#+-"#$0).$%"1!.!/("/+-(2%"/ )$-)-/ / (./ %. (-&#+".!- "&4!:#"0 :#! " &-$$"/)-(.!" )./ -#7-#$/.#= )"$A-$+.&"/+"/#$ "/0/-.%"+";+"!-"$3 "&-/."/:#"%"+-"#$;&-#$.&-!#/./&-%%"&"#$/-#AA$""&-$"(")%#/!"#$/ +.#=("7"#"//"0:#!- 0+.%$ %"/-+1$"#/"/$"&4"$&4"/+" "/7#/:#!&!0:#" ).$!"%%"+""=)%!:# /3%"/.!/!)-//!1%"("&-$!1#"$; %.$!$%.&-.!//.&"(#/#7"0 ).$!&#%!2$"+"(./%.+-( %!/.!-(#+-"#$"("/-.%!+".!-3 "..%8/"4 -$!:#"("%!"$.&!-"$"% %"&$-!:#""%"+-"#$.)-#$1#/C D (.+ %!-$"$%.&-+)$ 4"/!-(#A-&!-"+"(#/8/2+"E D ( %.1-$"$#+-(2%")"$+".(")$ (!$"%"/)"$A-$+.&"/("%"/"+1%" +-"#$9.%!+".!-3./!+#%.!-#+ $!:#"$")$-(#!("/&-+)-$"+"//./6$.!+"( &$!$"%"#$-$!!"0! "=)%!:#"$ %"#$ &.#/"3 A! (.))-$"$ ("/!A-$+.!-/ /#))% +".!$"/ /#$ %..#$" ("/ )4 -+2"/-1/"$6 /0!%. &4-!/!("( 6"%-))"$#+-(2%"..%8!:#"(#+-"#$"("/-.%!+".!-3 3 G " &4.)!$" )$ /"" %. ( +.$&4" /#!6!" )-#$.1%!$ &" +-(2%"0 :#! ( &$! % 6-%#!- "+)-$"%%" ("/ "/!-/ " ("/ &-#$./ (# /8/2+" &-+)-/ ).$ %" +-"#$ " /-.%!+".!-3 "/&4.)!$"//#!6./"=)%-!"%-#!%.!/!( 6"%-)) "%.))%!:#";%..%8/"(":#"%:#"/ )$-1%2+"/).$!&#%!"$/C D %"&4.)!$"..%8/"%.&-++.(""&-#$.(#+-"#$3"/8/2+";$ %"$ "/ #(!.A!(-)!+!/"$%"(!/)-/!!A("$ #%.!-(#&-#$.3"/%!+!"/("/ )"$A-$+.&"/)-#$(!AA $"/8)"/("$ %."/-.1%!"/E D %"&4.)!$".1-$("%"&.%&#%("/&.$.& $!/!:#"/("&-#)%"(#+-"#$3. A-$+" "=.&" (" %-(" (" %. "/!- (" )4./" "/ &-/!( $ " (./ %" 1# (.+ %!-$"$ %. &-$$"/)-(.&" "$" %"/ )$ 6!/!-/ 4 -$!:#"/ " %"/ )"$A-$+.&"/+"/#$ "/3 "-#6"%%"&-++.("0)"$+".( "($"%.&.$.& $!/!:#"("&-#)%"(# +-"#$0 "/ )$ /" " )-#$ %. +.$&4" " +-"#$ &-++" )-#$ &"%%" " $.$!&"E

6 D %"&4.)!$")$ /""#"+ 4-("("/!+.!-("/).$.+2$"/!"$"/(# +-"#$1./ "/#$%.+"/#$"("% 6-%#!-"+)-$"%%"(#&-#$.A-#$!).$%. /-#$&"(""/!-&-!#".%!+".%"/8/2+"3 3 F &"$.!-+1$"("="+)%"/("&.%&#%"("+"/#$"/-)$ /" /3%//-$.%!/ /" #!%!/. > +-"#$/ (!AA $"/ (- %"/ &.$.& $!/!:#"/ /- $ /#+ "/ ; %."=" 3. &-6"!-/#!6.")$ &!/":#"%+-"#$"/%! ;%"="+)%")$ /" C%"+-"#$003330> &-$$"/)-(.#+-"#$( &$!.#).$.$.)4"003330>("%."=" 3

7 HH 3! " &4.)!$" )$ /"" % #(" ("/ &-#$./ " "/!-/ (" )4./"!/.. / (# +-"#$ /8&4$-" ;.!+./ )"$+."/0 &-"& ; #" /-#$&" (" "/!- &-!#" ).$ %!"$+ (!.!$"(#)-;/!=$./!/-$/3 6-%#!-"+)-$"%%"("&"/$.("#$/ %"&$!:#"/( )"((#8)"("&-#)%."("/)4./"/" ("%./ :#"&"("&-++#.!-("/$./!/-$/3"#%"/%"/&-+1!.!/-/%"/)%#/! $"//."/ /-&-/!( $ "/C D #&-#)%."" -!%")-#$%"// :#"&"/("&-++#.!-; " E D #&-#)%.""$!.%")-#$#"/ :#"&"("&-++#.!-; 3 -#!%(..%8/""("/842/"#!%!/ "/%"+-(2%"("I!$&44-AA&.$.& $!/ ).$%.-!-(" &!$&#!"%"/ :#.!-/:#!%#!/-.//-&! "/3 "/48)-42/"//!+)%!A!&.$!&"/( 6"%-)) "/.#).$.$.)4"33)"$+""("( &$!$"%" )$!&!)"("A-&!-"+"("/&-++.("/&! "/3")$-1%2+""/(".#$"/ :#"!"%%"&.$ %"/8/2+"+-"#$9.%!+".!-).//"("+.!2$") $!-(!:#").$(!AA $"/./3&!$&#! :#!6.%" "/.1%! )-#$ &4.:#". " +!/ " :#.!-3. 7#=.)-/!!- ("/ $ /#%./ !:#"/-1"#/)-#$&4.:#"/ :#"&")"$+"("( &$!$"%"&-+)-$"+"(#/8/2+" /#$ #" ) $!-(" %"&$!:#" -.%" ).$ ("/ $"%.!-/ !:#"/3 "%%"/9&! /-.#//! #!%!/ "/)-#$6 $!A!"$%"/48)-42/"/("( ).$")-#$( "$+!"$%"/%!+!"/(#+-(2%"3 "#$ %&!! "+-(2%""/&-/$#!/"%-%"/48)-42/"//#!6."/C D "+-"#$-#$";6!"//"&-/."3"/-(#%.!-/("&-#)%"(#+-"#$ /-%!// "/).$%!"$!"(#+-"#$"("%.&4.$"3""48)-42/""/6 $!A! "

8 ( (./%.)%#).$("/.))%!&.!-/3")%#/0%"/)$-)$! /+!/"/" 6!("&").$ &"+-(2%"$"/"6.%.1%"/.6"&#"+-(#%.!-("%.6!"//"3 D " /8/2+" A-&!-" " $!+".#-&-++# 3. &-++#.!- ("/ $./!/-$/(#)-/"A.!"A-&!-("%.)-/!!-(#$--$3/#))-/":#" %"/&.)"#$/(")-/!!-/-).$A.!/3 D "=!&!- " %. &-(#&!- (# $./!/-$ (# )- /-0 ).$ 48)-42/"0!/.. "/3"+-(2%""!"(-&)./&-+)"("/)"$"/).$&-++#.!- (#)-3 D.&-(#&!-("%.(!-("("=!&!-(#)-).$"="+)%";%.A!#$"3 "/).$48)-42/"/!+#%. ";%"=!&!-(#$./!/-$-))-/ /-!/"%- %"="+)%"&-/!( $ 3 D "/&4#"/(")-"!"%(./%")-/-&-/!( $ "/E%"+-(2%"!"(-& &-+)"("/)"$"/).$&-(#&!-3").$.$.)4"33)$ /"")%#/"(.!% %.+-( %!/.!-(#/"+!9&-(#&"#$3 D 4.:#")4./"(#+-"#$"/+-( %!/ ").$/- :#.!-(""/!-!(#!"3./&"" :#.!-0%.$ /!/.&"0%!(#&.&")$-)$""%!(#&.&"+##"%%" "$")4./"//-&-/!( $ "/3"&-#)%.""$"%.)4./""%"/.!+./"/ +-( %!/ /-#/%.A-$+"(#""/!-!(#!"("+-#6"+":#!)"#B$"(" A-$+":#"%&-:#"3 D "/$-!/)4./"//-/#))-/ "//8+ $!:#"/C$ /!/.&"/0!(#&.&"/)$-)$"/ "+##"%%"/!("!:#"/3"/"/!-/!(#!"/("+-#6"+"/-/8+ $!:#"/0 ) $!-(!:#"/"( )4./ "/(" - %"/#"/).$$.))-$.#=.#$"/3 D "AA"$ %#&."%./.#$.!-/- %! /3.6.%"#$("/!(#&.&"/)$-)$" "+##"%%""6.$!")./"A-&!-("%.)-/!!-(#$--$"("%!"/! ("/ &-#$./(")4./"3.+)%!#(""%.A-$+"("%."/!-!(#!"("+-#6"+" "6.$!")./"A-&!-("%!"/! ("/&-#$./(")4./"3 D "/)"$"/(./%"&!$&#!+.!:#")"$"/).$&-#$./(",-#&.#%").$ 48/ $ /!//- %! "/3 D :#.!-(""/!-!(#!"(#")4./""/)$ /" ")%#/"(.!%(./%" ).$.$.)4" 33 $"/)"&!6"+" 33 )-#$ # &-#)%." " -!%" $"/)"&!6"+""$!.%"("/)4./"/3 D./-#$&"(""/!-&-!#".%!+".%")-"/+-( %!/ ").$#"/-#$&" (""/!-!(.%"-3"/&4#"/(")-"!"%!"$"//- %! "/3 )*+ $,!$,+,+#%!,+-$ +#$+ +.$/$ $ "%-%"/48)-42/"/(#).$.$.)4"330% :#.!-(""/!-!(#!"("%.)4./")"# / &$!$"C

9 (! # = /! + / ( + #! 3 6"& / J!(#&.&"(")4./" :#!6.%"" J J σ K 4 L 3 J!(#&.&")$-)$"("%.)4./" J σ K 4 3 J!(#&.&"+##"%%""$"%"/)4./"/" J 9 4 L 3 #! J "/!-!(#!"("+-#6"+"("%.)4./" σ J!(#&.&"("A#!" 4 J!(#&.&"("&4.+))$!&!).% -#$#"&-"=!-" -!%"("/)4./"/(#+-"#$0%./-++"("/$-!/&-#$./(")4./" /"$.-#7-#$/.%";M $-0:#"%:#"/-!%.("&-(#&!-("//"+!9&-(#&"#$/(#)-3 ""&-(!!-.)"$+!/("( A!!$%!(#&.&"(")4./" :#!6.%"" / :#!+-( %!/"$2/ /!+)%"+"%!A%#"&"("/!(#&.&"/)$-)$"/"+##"%%"/3."/!-!(#!"("+-#6"+"#! "/A-&!-(#A%#=+##"%"$"%"/.!+./(#$--$ "%.1-1!"("%.)4./"0.!/!:#"("%.6!"//"("$-.!-(#+-"#$3!%- %!"%"/ (!//8+ $!"/(#+-"#$(#"/.#=-% $.&"/("A.1$!&.!-0-)"#)-/"$%48)-42/":#" &"""/!-"/#"A-&!-) $!-(!:#"3%%")"#B$"$"+)%.& ").$/./ $!"(",-#$!"$3"/ $-!/)4./"/(#+-"#$./#))-/ "//8+ $!:#"/0%"/-("/("/$-!/"/!-/!(#!"/(" +-#6"+"/-("A-$+"!("!:#""( )4./ "/(" %"&$!:#"/%"/#"/).$$.))-$.#=.#$"/C #! = O =000>00333 N!O /!( Oω ) #! = N!O /! Oω π O =000>00333 #! = N!O /! Oω π O =000> "&C ω J )#%/.!- %"&$!:#"("%-(" J )Ω J πl 3> Ω J 6!"//"("$-.!-.#%.!$"(#+-"#$ ) J -+1$"(").!$"/(")*%"/(#+-"#$ J ) $!-("("%-(" N!O J.+)%!#("("%4.$+-!:#"(-$($"O("%."/!-!(#!" J O #!O 3Ω 3 O #!O J &-"AA!&!"(""/!-!(#!"("%4.$+-!:#"(-$($"O "&!)"#/ &$!$"C 3?

10 #!= = N!O /! Oω = π O=000>00333 = 00!(!&"=( /!"%.)4./"&-/!( $ "3 0 3 )*+ $,!$,+,+#%!,+-$ +#$+ +.$/$ 1.( +.$&4")-#$+-( %!/"$#")4./"(#+-"#$&-#)% "$!.%""/)$-&4"("&"%%" #!%!/ ")-#$#&-#)%."" -!%"3-#"A-!/0#(.!%&4."3./!+)%!A!&.!-A.!"" $"+)%.P.%!A%#"&"("/!(#&.&"/)$-)$"/"+##"%%"/).$#"!(#&.&"(")4./" :#!6.%"""/)-//!1%":#"/!%-$"/)"&"#"&-(!!-/#$%"/&-#$./(")4./"C%"#$ /-++"(-!B$"#%%"3 ""&-(!!-"/$"/)"& ":#!/!%./-++"("/"/!-/!(#!"/("+-#6"+"("/$-!/ )4./"/"/#%%"A!333 ).$.("/$"%.!-/3?0-( +-$".!/ +":#"&""/-++""/.%";$-!/A-!/%. /-++"("/4.$+-!:#"/!+).!$"/+#%!)%"/("$-!/("%."/!-!(#!"("+-#6"+"(#" )4./"C #! +#! +#! = N (!O /!Oω) 3 O= """/!-$ /#%."&$ "#&-#$.("&!$&#%.!-:#!).$&-#$%"/$-!/)4./"/(#+-"#$ :#"%:#"/-!%.("&-(#&!-(#)-.%!+".%"+-"#$3"&-#$."/&.$.& $!/ ).$ %"/).$!&#%.$! //#!6."/C D &"/#&-#$.("A$"!."%"+-"#$A-&!-"" $.$!&"E D /-.+)%!#(".#+"".6"&%.6!"//"("$-.!-(#+-"#$E D!%"=!/")-#$.#.:#.#+-!/#"("/4.$+-!:#"/!+).!$"/+#%!)%"/(" $-!/("%."/!-!(#!"("+-#6"+""=!/"E D!% &-+)%!:#" ).//.1%"+" %..%8/" !:#" (# /8/2+" +-"#$ ".%!+".!-3

11 - # )4 # )4 # )4 "/8/2+"./#))-/ %!.!$"0#"/-%#!-)"$+"-#"A-!/("&--#$"$%")$-1%2+"3 #!%!/.%")$!&!)"("/#)"$)-/!!-0("#=/8/2+"/)"#6"B$" #(! /").$.%%2%"3 +-"#$&-#)% "$!.%""&.$.& $!/ ).$("/"/!-/!(#!"/("+-#6"+"(-%"/ 4.$+-!:#"/!+).!$"/+#%!)%"/("$-!//--#%%"/)"#B$" #(! "("#="+)/C D -&-/!(2$"(./#)$"+!"$"+)/#+-"#$!(.%.#:#"%-./#))$!+ %"/ 4.$+-!:#"/!( /!$.1%"/ (" %. "/!-!(#!" (" +-#6"+" ).$.$.)4" 33E D %"&.%&#%("/&-#$./("&!$&#%.!-)"#/"A.!$"/ ).$ +").$#"+ 4-(" :#!"/( &$!".#).$.$.)4"33?E D %"&-+)-$"+"(#+-"#$$ "%"/.%-$/-1"#"&-+1!.%"/$ /#%./("/ ("#=&.%&#%/).$.$.)4"33>3."/!-!(#!"("+-#6"+"("%.)4./"="/.%-$/( &-+)-/ ""("#=&-+)-/."/0. "10$"$-#).$"/)"&!6"+"%"/4.$+-!:#"/!+).!$"/-+#%!)%"/"+#%!)%"/("$-!/C #!= = #!=. +#!=1 O =00>00333 #!=. = N!O /!Oω = π = 00 #!=1 = N!O /!Oω = π = N!O /!Oω = O = O = ( ) 3 &.$C /!α +π = /!α $"+.$:#":#"%.&-+)-/."1"( )"()./("%!(!&"=E"%%""/(-&.%")-#$ &4.:#")4./"C

12 #!1 = #!1 = #!1 = #!1 3 2 $ +,$,! $,+#%!#$++.$/$ 1.#%.%.&-+)-/."#!1 (./&4.:#")4./"(#+-"#$0%.&-(!!-/#$%"/&-#$./ (")4./"! K! K! J"/.#//!6 $!A! ")-#$%.&-"=!-"$!.%"3 :#.!-(""/!-!(#!"("%.)4./")"#/ &$!$"C (! #. = /!. +. / +# (!. 3 "&.%&#%("%.&-+)-/.".(#&-#$.(")4./"/"AA"&#".6"&%.+B+"6.%"#$(!(#&.&" :#!6.%"" / 3:#"(./%"&./(#"&-"=!-" -!%"3 3.+,!.$+!,..+ $$/$ 1.#%.%"//-#$&"/(""/!-&-!#"(./%.%!+".!-0.!/!:#"%"/&-+)-/."/ #!=. (./%"/$-!/)4./"/(#+-"#$=J000!%"/)-//!1%"("( "$+!"$%"&-#$.(" &!$&#%.!-&$ ).$%.&-+)-/."#!1 ("&4.:#")4./"3 "%-%.("&-(#&!-(#)-;/!=$./!/-$/0%"/$-!/&-A!#$.!-/)-//!1%"//- $")$ /" "/;%.A!#$"33 "&!$&#! :#!6.%"%")%#//!+)%"&-$$"/)-(;%.&-A!#$.!-.6"&-#/%"/$./!/-$/ 1%-:# /3./&"&./0%"/$-!/)4./"//-).$&-#$#"/).$%"+B+"&-#$.C! 1 =! 1 =! 1 =! 1 3 :#.!-(""/!-!(#!"("%.)4./")"#/ &$!$"C (! # 1 = /! : + # (!1 3 6"&C :J!(#&.&"(")4./" :#!6.%"" J 1 K J σ 3??

13 > &-A!#$.!-C $./!/-$/-#/ 1%-:# / &-A!#$.!-C ("#=/"+!9&-(#&"#$/ "&-(#&!- &-A!#$.!-C $-!//"+!9&-(#&"#$/ "&-(#&!- %.&-+)-/."1(#&-#$.(")4./"&-$$"/)-(#"!(#&.&" :#!6.%"" :.%"; %!(#&.&"("A#!"3?3"&-#$.("&!$&#%.!-"/(-&)././/-&! ;%.+B+"6.%"#$ (!(#&.&" :#!6.%"":#"%.&-+)-/.".(#&-#$.(")4./"33 "%-30%"/&-+)-/."/1("%."/!-!(#!""(#&-#$./-/"+1%.1%"/(./ &4.:#")4./"3"( (#!:#"%"/$-!/"/!-/.#=1-$"/("/)4./"//- :#!6.%""/C # 1 = # 1 = # 1 3>./-++".% 1$!:#"("/"/!-/.#=1-$"/(#"/"+1%"("1$.&4"/&-/!#.#" +.!%%"("6.B$"#%%"0%."/!-$ /#%.".#=1-$"/("&4.:#")4./""/#%%"C # 1 +# 1 +# 1 = # 1 = # 1 = # 1 = 3!(./%.)%#//!+)%"("/&-A!#$.!-/-#/%"/$./!/-$/(#)-/-1%-:# /0%"/ "/!-/.#= 1-$"/ (" &4.:#" )4./" /- #%%"/0 - )"#.AA!$+"$ :#" %" &-#$. (" &!$&#%.!-"/!( )"(.("%.("&-(#&!-(#)-3"AA"0.6"&("#=-#$-!/ $./!/-$/"&-(#&!-0%"/1$.&4"/.7-# "/").$.%%2%".6"&%"/)4./"/(./%"/&!$&#!/ :#!6.%"/("%.A!#$"3-#""/!-#%%";%"#$/1-$"/"/-(-&).$&-#$#"/).$ #&-#$.#%3 -#$( "$+!"$%"&-#$.("&!$&#%.!--)-/"C (! /! : +# (!1 = 3./-%#!-("&"" :#.!-(-"C! 1 = N!O O = / +Oω : /!Oω.$& Oω : 3 / 4 $-#$ -,+-$ +$/$ 1

14 .$"%.!-/!+)%!A! "3+-( %!/"#")4./"(#+-"#$(!!(.%0&-"& "$!.%"0" %!".%"/4.$+-!:#"/!+).!$"/"+#%!)%"/("$-!/("%."/!-!(#!"3%%"/"$. #!%!/ ".A!("( "$+!"$%"/$.("#$/ %"&$!:#"/(#/8/2+"+-"#$".%!+".!-0)-#$ %"/(!AA $"/./("&-(#&!-(#)-3-1!"($.).$"="+)%"%"/&-+)-/."/.(# &-#$."("%."/!-("%.)4./"C!. " #. 3 " &-+)-$"+" (# +-"#$ $ "% "/.%-$/ -1"# ".((!!-. ; &"/ $ /#%./ %"/ &-+)-/."/1(#"/.#&-#$.("&!$&#%.!-33"/&-+)-/."//-!( )"(."/(" %.(#)-3"&-#$."%."/!-$ "%/("%.)4./"/--1"#/"/-++.%"#$/ &-+)-/."/."1C # = #. + # 1 = #. 3! =!. +! 1 =!. +! 1 3 "/$ /#%./-1"#/+ $!":#"%:#"/&-++".!$"/C D %.&-+)-/."1("%."/!-(")4./""/-#7-#$/#%%"3."/!-(")4./" "/.%";/.&-+)-/.".3E D $.$!&";6!("0%."/!-+"/#$ ".#=1-$"/ (#")4./"="/-#7-#$/.%";%.&-+)-/."#!=. ("%."/!-!(#!"(" +-#6"+"E D %.+"/#$"("%.&-+)-/."#!1 ("%."/!-!(#!"("+-#6"+""/!+)-//!1%"/!%.&-"=!-("/)4./"/"$!.%""/A.!"("+.!2$"!"$"3 6 $,!!!,.$--+ $ -#$#+-"#$A-&!-."$!+".#-&-++# 0%.&-++#.!-("/$./!/-$/(#)- 6"%-))"+"/)$ /" /(./&"$.6.!%3%"/(-&!+)-$.(" 1!"%.( A!!$3 "$"%.!-(!$"&""=!/""$"%.%" %"&$!:#"ω%! ;%.6.$!.!-) $!-(!:#"("%."/!-!(#!"("+-#6"+"3?"%.%"+ &.!:#"%! ;%.)-/!!-(#$--$C ω = Ω ) 3 Ω 6"&C J 6!"//"("$-.!-(#$--$Q$.(L/R ) J -+1$"(").!$"/(")*%"/ "/!/./("&-++#.!-/-( A!!/).$$.))-$;%."/!-!(#!"("%.)4./"0)%#/ )$ &!/ +").$$.))-$.#).//.").$M $-)$ & (.%-(#%.!-)-/!!6"("&"%%"9&!3"%- %.$"%.!-3?0%.$ A $"&"&4-!/!"&-$$"/)-(;%-$!!""+)-$"%%"ωJ3%.( A!! &-++".%.$ A $"&""+)-$"%%".1/-%#"3 -$/ (#" &-++#.!-0 %" /8/2+" "/ /-#+!/ ; # &4."+" (. /#!6! ).$ # &-+)-$"+"$./!-!$"3"/&-(!!-/!!!.%"/.!/!:#"%"/"/!-/!(#!"/-#"!A%#"&"&-+1! "3-#$""!$&-+)"+.4 +.!:#"+"0!%A.#( A!!$&-++"-#6"%%"

15 $ A $"&" "+)-$"%%" J %!/. (" &-++#.!-3 "%. $"6!" ;!$-(#!$" (./ %"/ $"%.!-/3?"3>%"&4."+"("6.$!.1%"/#!6.C ω = ω +α 3 6"&C α J!/.("&-++#.!-( A!!).$$.))-$;%.$ A $"&""+)-$"%%".1/-%#"ω = α -#$ &4.:#" &-++#.!-0 - ( A!! (-& #" $ A $"&" "+)-$"%%" /) &!A!:#" -#/ )"$+". (" &-/!( $"$ !:#"+" %!A%#"&" ("/ &-(!!-/!!!.%"/ (./ %" &-+)-$"+"$./!-!$"(#/8/2+"3 7 $,! $,+#$ %A.#$.))"%"$:#"%"1#("&"$.6.!%&-/!/";( 6"%-))"$#+-(2%"/!+)%"(#+-"#$" ("/-.%!+".!-)"$+".#"$ /-%#!-..%8!:#"3 -#$( &$!$"%"/!"$$#)"#$/ %"&$-!:#"/$./!/-$/"(!-("/0-#!%!/"(-&#+-(2%" $2//!+)%!A! C D #/"+!9&-(#&"#$(./%.1%-:# "/+-( %!/ ).$#&!$&#!-#6"$E D #/"+!9&-(#&"#$(./%./.#$ "&-(#&!-"/+-( %!/ ).$#" $ /!/.&""/ $!".6"&#"&4#"(")-"!"%&-/."3"/"/("%.&4#"(" )-"!"%( )"((#/"/(#&-#$.3.A!#$"3)$ /""#$./!/-$"#" (!-(""&-(#&!-.6"&%"#$+-(2%"E D ).$48)-42/"%").//."("%.1%-:# ;%./.#$ /"A.!!/.. +"3 $.%! 0 %" "+)/ (" $./!!- "/ )./ #% " ( )"( ("/ "&4-%-!"/ #!%!/ "/3 %" %!".0 - %!" %"/ )"$"/ ).$ &-++#.!- (# )-.%!+".%"+-"#$E! F # =! +F! 3 9 F # =! + F

16 .#,6$. $- "/)4./"/(#+-"#$/-&-#)% "/" -!%"".%!+" "/).$#)-;/!=$./!/-$/0 /$#&#$ "$-!/1$.&4"/&-+)-/ "/("("#=$./!/-$/"("("#=(!-("/("=!&!-A!3 3 3")-!+!%!"#(#"1$.&4""/&-"& ;#"1-$"(#+-"#$"/"/("#="=$ +! /.#=1-$"/(#"/-#$&"(""/!-&-!#"3/"#%/"+!9&-(#&"#$).$1$.&4")"# &-(#!$"E%")-!+!%!"#("%.1$.&4")"#/"$-#6"$(./%#("/$-!/.//#!6./C D )-"!"%A%-..#&#/"+!9&-(#&"#$"&-(#!E D )-"!"%#%/"+!9&-(#&"#$!A $!"#$&-(#!E D )-"!"%)-/!!A /"+!9&-(#&"#$/#) $!"#$&-(#!3 - "/ :#"&"("&-++#.!-;("/$./!/-$/&-$$"/)-(;#"/#&&"//!-("/!= &-+1!.!/-/.6"&("#=1$.&4"/(#)-.&!6"/#"1$.&4".#)-"!"%#%"#".# )-"!"% "#"1$.&4".#)-"!"%A%-.3"("//!=&-+1!.!/-/)-//!1%"/"/ $")$ /" ";%.A!#$"33"$./!/-$/#) $!"#$("%.)$"+!2$"1$.&4"0.!/!:#"%" $./!/-$!A $!"#$("%.("#=!2+"1$.&4"&-(#!/"3"/)4./"/"(#+-"#$/- (-&+!/"/"/ $!"").$&-#$#"/).$#&-#$.("+B+"!"/! +.!/("/!"-))-/ 3 #&#("//"+!9&-(#&"#$/("%.$-!/!2+"1$.&4""&-(#!3"&-#$.&!$&#%.(./%. )4./"&-$$"/)-(.""/#%"%")-"!"%("%.1-$"("&-"=!-"/A%-.3 ").//."(#"&-+1!.!/-;%.#$"/"= &#""A-&!-("%.)-/!!-(#$--$0-#/%"/ /-!=."("$ / %"&$!:#"/0"&-++#.("#=$./!/-$/(#)-3%/.!( "!($"# $./!/-$(./#"1$.&4":#!.!.&!6""(.%%#+"$#$./!/-$(./%.1$.&4":#!.! A%-."("/-$":#"%"#$/.//"$-#6"!6"$/ /3.A!#$"3?!%%#/$"%.$./!!-"$" %.&-+1!.!/--S%"/$./!/-$/"&-(#!/"A!33"&"%%"-S%"/$./!/-$/ "&-(#!/"3

17 !""#$# "&%"&4"+"(#$./!/-$0(-&%.+!/""&-(#&!-("%.$-!/!2+"1$.&4":#!.!A%-."0)"#B$"&-/!( $ 0/"%-%"/48)-42/"/(#).$.$.)4"330&-++".!/.. 3"( &%"&4"+"(#$./!/-$)"#%#!.#//!B$"&-/!( $ &-++".!/.. E).$&-$"0%"=!&!-(#&-#$.&!$&#%.(./%.("#=!2+"1$.&4":#!6!" (B$"( &%"&4 "(#$"#&"$.!"+)/%"/&-#$./&!$&#%.(./%"/!(#&.&"/(#+-"#$ ")"#6").//.#%"$!/.. +"3"=!&!-("&"&-#$./"A.!.#$.6"$/("%. (!-("-))-/ ".#$./!/-$( &%"&4 0/-!%.(!-("E%")-"!"%("%.)4./"/" $-#6"!6"$/ (#$.%"=!&!-!%).//"(#)-"!"%#%.#)-"!"%)-/!!A.6.(" ("6"!$A%-.3&-/!(2$":#"%.&-(#&!-("%.(!-(""%"=!&!-(#$./!/-$ /-/!+#%. "/3 %!""&()"" " / :#"&" (" &-++#.!- ; ("/ $./!/-$/ &-(#! (-& ; # +-(" (" A-&!-"+"-S%-..%"$.!6"+"#") $!-(".6"&("#=1$.&4"/.&!6"/"#" 1$.&4"A%-.""#") $!-(".6"&$-!/1$.&4"/.&!6"/) $!-("("=!&!-(#&-#$.3..#$" / :#"!"%%" (# )$-1%2+" )"$+" /. ( &-+)-/!!- " ("#= /-#/9)$-1%2+"/3.1%!//"+"(#&!$&#! :#!6.%")-#$&4.:#"/-#/9)$-1%2+"&-$$"/)-(..#/8/2+".6"& $"/)"&!6"+" ("#= " $-!/ 1$.&4"/.&!6"/ )"$+" %..%8/" !:#" (# &-+)-$"+"("%"/"+1%"+-"#$9.%!+".!-3.+ *+8 #$+,+/#%!!. 8!

18 % /.! (.1%!$ %" &!$&#! :#!6.%" &-$$"/)-(. ; #" / :#"&" )"(. %.:#"%%" %" /8/2+"A-&!-".6"&("#=)4./"/.&!6"/A!333$"+)%.P.&4.:#" % +").$ /-+-(2%"0-)"#.1%!$%"/&4 +. :#!6.%"("%.A!#$"3>3 F #!= / / / / #!8 F / / #!M * "!#)!""#$#.(-)"%"/&-6"!-//#!6."/C D %!(!&"=&-$$"/)-(.##+ $-("%.)4./"&-"& ";%.1-$")-/!!6"("%. /-#$&"(""/!-&-!#" 3%)$"(%.6.%"#$0-#/!%.)4./"0-# "/.#)-"!"% 3 D %!(!&"8&-$$"/)-(.##+ $-("%.)4./"&-"& ";%.1-$".!6"("%. /-#$&"(""/!-&-!#" )-"!"%#%3 D %!(!&"M&-$$"/)-(.##+ $-("%.)4./"-&-"& ")-"!"%A%-.3 (.+ *+8 #$+ $!#%!!. 8! %/.!(.1%!$%"/&4 +. :#!6.%"(#/8/2+".6"&$-!/)4./"/.&!6"/3$.))"%%":#"0 )-#$ #" / :#"&" (" &-++#.!- ; 0 &". &-$$"/)-( ; %. ) $!-(" $./!-!$" ("=!&!- /#!6. %. &-++#.!- (" ("#= $./!/-$/3. (!-(" -))-/ ".# $./!/-$ ( &%"&4.//#$"%"=!&!-(#&-#$.:#!&!$&#%.!(./&"")4./"3"%-%"/"/("&"%#!9 &!0("#=&!$&#!/ :#!6.%"/(!AA $"/(-!6"B$"&-/!( $ /C D %"&-#$.("=!&!-"/)-/!!A%-$/:##$./!/-$/#) $!"#$"/&-++# 3.(!-("!A $!"#$"("%.1$.&4"( &%"&4 ".//#$"/-"=!&!-3. A!#$"3$")$ /""%"&!$&#! :#!6.%"( &-#%.("&""/!#.!-E D %"&-#$.("=!&!-"/.!A%-$/:##$./!/-$!A $!"#$"/&-++# 3.(!-("/#) $!"#$"("%.1$.&4"( &%"&4 ".//#$"/-"=!&!-3. A!#$"3$")$ /""%"&!$&#! :#!6.%"&-$$"/)-(.3

19 F / / #!= / / #!8 F / / #!8 F + "!#)"" F #!= / / / / #!8 F / / #!= F, "!#)"" #"%:#"/&-6"!-//-;( &$!$"C D %!(!&"=&-$$"/)-(.##+ $-("%.)4./"&-"& ";%.1-$")-/!!6"("%. /-#$&"(""/!-&-!#" ).$#$./!/-$/#) $!"#$3%)$"(%.6.%"#$ 0-#/!%.)4./"0-#"/.#)-"!"% E D %!(!&"8&-$$"/)-(.##+ $-("%.)4./"&-"& ";%.1-$".!6"("%. /-#$&"(""/!-&-!#" )-"!"%#%).$#$./!/-$!A $!"#$E D %!(!&" = $"/)"&!6"+" 8 &-$$"/)-(.# #+ $- (" %. )4./" " "=!&!-E"%%"/"$-#6".#)-"!"% $"/)"&!6"+".#)-"!"%#%/!%. )4./".! ).$&-#$#"0.6. %. &-++#.!-0 ).$ # &-#$..!A $"/)"&!6"+" )-/!!A3 " /"+!9&-(#&"#$ " A-&!- "/ #" (!-(" /#) $!"#$"$"/)"&!6"+"!A $!"#$"3

20 !$"("="+)%"%"/&4 +. :#!6.%"("%.A!#$"3&-$$"/)-(;%.&-++#.!-( &$!" ).$%.A!#$"3?.6"&%"/!(!&"/C=J0"=J3 0 $+!!$!,#%!!++#$,. *+.$-#&.$./A-$+ "(".)%.&""%.+!/"" :#.!-).$%.+ 4-("("/&-#$./!( )"(./ QR )"$+"" (.1%!$ %"/ $"%.!-/..%8!:#"/ ( &$!6. % 6-%#!- "+)-$"%%" ("/ &-#$./""/!-/"-#)-!("/&!$&#!/ :#!6.%"/("/).$.$.)4"/33"33)-#$ ("#="$-!/)4./"/.&!6"/3.7#=.)-/!!-("&"/$ /#%./)"$+"#"("/&$!)!-("/ &-#$./""/!-/(#/8/2+"/#$#") $!-(" %"&$!:#"3. A!#$" 3 $")$ /"" %-(#%.!- (# &-#$. " ("/ "/!-/ (" %. )4./" /#$ #" ) $!-("3!=&-++#.!-/#+ $- "/(";?-%!"#-#/%"//-!=."("$ / %"&$!:#"/3.)-/!!-.#%.!$"β ("%.)$"+!2$"&-++#.!-0).$$.))-$.#).//.").$M $-("%. "/!-!(#!"("%.)4./"T33 0"/(- ").$C β = π? δ 3 6"& δ J.%"(.6.&";%.%%#+."-#.%"("&-++#.!- &-/!( $.:#"/-!=."("$ / %"&$!:#"// ).$"&4.:#"&-++#.!-0-)"#( A!!$ %"#$)-/!!-.#%.!$""A-&!-("%.%"("&-++#.!-δC β! = π? δ +! π 0! ? 3? "&-++#.!-"//#!6!").$#") $!-("$./!-!$"("=!&!-.6"&$-!/)4./"/-" #") $!-(".6"&("#=)4./"/-3.(#$ "-.%"("/("#=) $!-("/&-$$"/)-(;/-!=." ("$ / %"&$!:#"/3.(#$ "("&4.&#"("%%"/"/+.%( A!!"C"%%""/A-&!-(#"+)/ &"//.!$" ; %"=!&!- (# &-#$. (" %. )4./" :#! 6!" (B$" ( &%"&4 "3 " "+)/ ("=!&!-"/6.$!.1%""( )"((#$!+"("A-&!-"+"(#+-"#$3"+ 4-(" )-#$/-"/!+.!-"/)$ /" ".#).$.$.)4"333

21 30 0 δ?? # )4! )4 #! 9 > ω -"" 2 )8$+ $ -#$,!$,#%!.A!#$"3( &$!%."/!-("%.)4./"/#$#") $!-(" %"&$!:#"3"//-#/9) $!-("/ /-$")$ /" "/"!(!:#.)-#$&4.&#"("%%"/%.(#)-C D %"-+1$"(")4./"/.&!6"/"/)$ &!/ --#-E D %")-"!"%("&4.:#")4./"=080M-#= -#8 "/!(!:# 3""!A-$+.!- "/(- ""#!%!/.%"/&-6"!-/("/).$.$.)4"/33"33E D %"/)4./"/- "/="= /-.#)-"!"% E D %"/)4./"/- "/8"8 /-.#)-"!"%#%E D %"/)4./"/- "/M/-;#)-"!"%A%-.E D )-#$=-#80%"$./!/-$/#) $!"#$-#$"/)"&!6"+"!A $!"#$("%.1$.&4" &-(#!E D )-#$= -#8 0%.(!-("/#) $!"#$"-#$"/)"&!6"+"!A $!"#$"("%.1$.&4" &-(#!3.6.%"#$!/.. "("%."/!-(")4./""/(- ")-#$&4.:#"$-P-).$#"$+" &-!# )$-)-$!-"% ; %. "/!- (# )- " ).$ # "$+" (! U!(#!U :#! "/ #" &-+1!.!/-%!.!$"("/$-!/"/!-/!(#!"/(#+-"#$3 "(.%"/) $!-("/$./!-!$"/("=!&!-- "/-;%.A!#$"30%.&-+)-/." U!(#!"U"/.%".#!"$/("%./-++"("/$-!/"/!-/!(#!"/3%%"/.#%"%-$/:#"%"/ 4.$+-!:#"/!+).!$"/"+#%!)%"/("$-!/("%."/!-!(#!"/-#%%"/&.$C!O I =00333 #! +#! +#! = N /!Oω + α 3>

22 .(#)- "/!-!/.. " -0=J #! MJ -0=J - + #! + #! + #! =J -0=J - + #! +#! MJ -0=J - + #! + #! + #! -0=J - + #! +#! MJ -0=J - + #! + #! + #! =J? #)4-0=J MJ -0=J -0=J MJ -0=J =J -0=J MJ -0=J #! - + #! + #! + #! - + #! + #! - + #! + #! + #! - + #! + #! - + #! + #! + #!.$! $"+.$:#":#"%."/!-(")4./".#"A-$+").$!&#%!2$"&.$.& $!/ ").$("/6.$!.!-/ 1$#.%"/(""/!-%-$/("/&-++#.!-/3 3 9 $6$. $,8!!

23 .A!#$"3!%%#/$"%.6.$!.!-("%"6"%-))"("%."/!-.#=1-$"/(#")4./"" A-&!-("%.6!"//"("$-.!-)-#$#.%"("&-++#.!-#%3-++"%.6.$!.!-"/ /#$-#6!/!1%"(./%"/) $!-("/.6"&("#=)4./"/.&!6"/0%.(#$ "("/) $!-("/$./!-!$"/ ("=!&!-..(.) ".$!A!&!"%%"+"("/-$":#"%")$-(#!ω "= /-!&-/.3 > # )4 J J?V6!"//";6!(" J6!"//";6!(" ωq("$ /R /# $"+.$:#":#"%."/!-.#=1-$"/("/)4./"/(#+-"#$"/)./&-+)%2"+"!+)-/ " ).$ %.%!+".!-3 " +-"#$ "="$&" #" &-$"9$.&!- ).$ %!"$+ (!.!$" ("/ "/!-/!(#!"/("+-#6"+":#!+-(!A!"%-("(""/! $6$. $,1,.$--+ $.A!#$"3!%%#/$"%.6.$!.!-("%"6"%-))"("%."/!-.#=1-$"/("%.)4./"" A-&!-("%.%"("&-++#.!-)-#$#"6!"//".%";?V("%.6!"//";6!("(# +-"#$3.1/&!//"0 %. $ A $"&" "+)-$"%%"..(.) " (" /-$" :#" %"/!/./ ("/? &-++#.!-//"/#)"$)-/")-#$%"/$-!/.%"/("&-++#.!-3. ( A-$+.!- (" %-(" (" "/!- ).$ %. &-$"9$.&!- ("/ "/!-/!(#!"/ (" "=)%-!"&"" )$-)$! :#!)"$+"(-1"!$("/&.$.& $!/!:#"/("&-#)%"$2/! $"//."/3 " ).$.$.)4" 33 ( +-$" :#"0 )-#$ &"$.!/.%"/ (" &-++#.!- " &"$.!"/ 6!"//"/0%"A-&!-"+"4 -$!:#";"/)%#/.$.!.6"&#)-&%.//!:#";/!= $./!/-$/3 "/./#&"/ %"&$-!:#"/ /-.%-$/ &"//.!$"/ )-#$.$.!$ %"/ " 1 A!&!"$("/"/)$-)$! /).$.$.)4" 333

24 # )4 ("%.J ("%.J ("%.J? ω + δ Q("$ /R /""!$,#%!%: +-,.,! +."/!-(")4./")-#$#"/ :#"&"("&-++#.!-; 4.1!#"%%"+"( &$!"(./%. %! $.#$"Q0R"/$")$ /" ";%.A!#$"3 3%.&-+).$.;%."/!-(")4./"( &$!" ;%.A!#$"30-$"+.$:#":#"%"/)!&/(""/!-(#/.#=&-++#.!-/"%!A%#"&"("/ "/!-/!(#!"/"/-)./&-/!( $ /3 L 9 L??!""& ( )$ "#

25 ."/!-(")4./"$")$ /" ";%.A!#$"3 "/-1"#""+-( %!/.%"/$-!/)4./"/(# +-"#$).$$-!/$ /!/.&"/&-"& "/" -!%"3-+".%"/!(#&.&"/(")4./"0- /#))$!+" %"/ )!&/ (" "/!-/ &$ / ; &4.:#" &-++#.!-3 -+". %"/ /-#$&"/ (" "/!-/!(#!"/0-/#))$!+"%"#$!A%#"&"/#$%."/!-(")4./"0.!/!:#"%!A%#"&"(" %.6!"//"("$-.!-(#+-"#$"("%.%"("&-++#.!-3 7 )8$+ $ -#$,+.$+,#%!.A!#$"3?( &$!%"&-#$.("%.)4./"/#$#") $!-(" %"&$!:#"(!6!/ ""/-#/9 ) $!-("/"A-&!-("%.(#)-3 6-%#!-"+)-$"%%"(#&-#$./#$&4.:#"$-P- )"#B$"( &$!").$%.$"%.!- $.%"33.$ A $"&""+)-$"%%"#!%!/ ""/%-&.%"" &-$$"/)-(;&4.:#"&4."+"(.(#)-3 / /! )4 = " / + " /. N!O Q/!Oω +ϕ θ O /!Oϕ θ O " / 3 / R 6"& O=00>00333 W /O W /O = / +Oω/ 3 θ O = $& Oω / 3 /.6.%"#$("/).$.+2$"/6.$!."A-&!-("%.(#)-"/!(!:# ";%.A!#$"3?3 "#$( A!!!-"/%./#!6."C J 6.%"#$!!!.%"(#&-#$.;%!/.(#&4."+"(.E J &-+)-/."&-!#"(#&-#$.E. J A.&"#$+#%!)%!.%.+)%!#("("%.&-+)-/."("&-#$. &$ ").$%"/"/!-/!(#!"/E ϕj ( )4./."("%.&-+)-/."("&-#$.&$ ").$%"/"/!-/!(#!"/3 "(.%"/) $!-("/.6"&("#=)4./"/.&!6"/- "/-0%"A.&"#$."/#"A-&!-(" %4.$+-!:#"(""/!-!(#!"O&-/!( $ "3.$"%.!-3"%".1%".#3!%%#/$" &""( )"(.&"3 / O = /!O π &-/O π 3 O > > / O.0# 1 "!1

26 1.! )4 K K K (#)- -0=J MJ -0=J =J -0=J MJ -0=J -0=J MJ -0=J =J -0=J MJ -0=J -0=J MJ -0=J =J -0=J MJ -0=J / / / / / / / / / /. 9/ O 9/ O / O / O ϕ 99 π? δ π δ + ω "= π? δ π δ + ω "= >π? δ 99 π? δ π δ + ω "= π? δ π δ + ω "= π? δ %2#"

27 ; )8$+ $ -#$,+.$+ $.A!#$"3>( &$!%"&-#$.-.%)$-6".("%./-#$&"(""/!-&-!#" /#$#" ) $!-(" %"&$!:#""!(!:#"/.&-$$"/)-(.&".6"&%"/&-#$./(")4./""A-&!-(" %.(#)-3"/#"A-&!-) $!-(!:#"(-%.) $!-("&-$$"/)-(;#/!=!2+"("%. ) $!-("("/&-#$./(")4./"3 1! -..(#)- -0=J MJ -0=J =J -0=J MJ -0=J -0=J MJ -0=J =J -0=J MJ -0=J -0=J MJ -0=J =J -0=J MJ -0=J &-#$.!/..! -! )4= J! )4 9! )48 J9! )4 9! )48 J9! )4! )4= J! )4 9! )48 J9! )4! )4= J! )4! )4= J! )4 9! )48 J9! )4 9! )48 J9! )4! )4= J! )4 9! )48 J9! )4! )4= J! )4! )4= J! )4 9! )48 J9! )4 9! )48 J9! )4! )4= J! )4 9! )48 J9! )4! )4= J! )4 *2#"

28 )$2/&4.:#"&-++#.!-0)"(.%"/) $!-("/$./!-!$"/("=!&!-- "/-0%" &-#$.-.% 6-%#"&-++"%.6.%"#$.1/-%#"(#&-#$./.1%!//.(./%.)4./":#!6!" (B$""&%"&4 "C! -- = / / " / O=00>00333 N!O W /O Q/!Oω + π /? δ θ O /!Oπ? δ θ O " / R 3 "(.%"/) $!-("/.6"&("#=)4./"/.&!6"/- "/-0%"&-#$.-.%"/.%.# &-#$.&!$&#%.(./%"/("#=)4./"/="8+!/"/"/ $!"C /! -- =. " / + / " / / O=00>00333!O W /O / O N Q/!Oω + π δ +ω "= θ O /!O π / δ + ω "= θ O " / R 3 /-#! "/A!#$"/3."31)$ /""#"&-+).$.!/-&.%&#%9+"/#$")-#$%"+-"#$(" %."=" 3"+-"#$-#$"/./&4.$""="$".6"&#.%"("&-++#.!-#%3. 6!"//";6!("6.# L+!3 "/A!#$"/3."31)$ /""#"&-+).$.!/-/"+1%.1%")-#$%"+-"#$-#$.; #"6!"//"(">L+!3 "+-(2%"#!%!/ "/$2//!+)%"""!")./&-+)"("/)"$"/).$&-++#.!-("/ $./!/-$/3%)"$+"+.%$ -#("( &$!$"% 6-%#!-("/&-#$./""/!-/(")4./".6"& #"1-":#.%! 3? #QFR!QR 3 3? ? 93? 9? > Q+/R +.! 93

29 ""#3"4"? #QFR!QR 3 3? ? 93? 9? > Q+/R > +." ""#3"4" #)4XX-QFRR 93!)4XQR 3 3? 9 93? > > Q/R 9 3?,.! ""#*3"4" #)4QFR!)4QR 3 3? 9 93? > Q/R 3?,."

30 ""#*3"4" 6+.,!.%+!,!$,!#$ ").$.$.)4")$ /""%!A%#"&"("/)"$"/).$&-(#&!-3A.!%48)-42/":#"%"/ $ /!/.&"/!"$"/("//"+!9&-(#&"#$//-!("!:#"/0-#"&-/"$6.%.(!//8+ $!".#!6".#("/&4#"/(")-"!"%(./%"/$./!/-$/"(!-("/(#4.#"(#1./C = = = = ) " F F F F 3 "&./).$!&#%!"$$"/"-#;A.!$.%!/"/!%-#!%!/"("/$./!/-$/(""&4-%-!"3 "AA"0%"/&4#"/(")-"!"%(./%"/(!-("/"%"/$./!/-$/"&-(#&!-)"#6".%-$/ B$"+-( %!/ "/).$#"&4#"(")-"!"%&-/."/"#%"+"3 ").$.$.)4"33)$ /""% 6-%#!-("%."/!-(")4./"/#$&4.:#"$-P-).$#" $"%.!-..%8!:#"&-+)-/ "(#"$+"&-!#"(#"$+"(!U!(#!U3!$-(#&!- (./%"+-(2%"("/)"$"/(./%")-+-(!A!"%"/"=)$"//!-/("%.A.P-/#!6."C # )4 = A 0F 0F 0F 0F +#! 0#! 0#! )! )4 "$+"&-!# "$+"!(#! 3 D %.&-+)-/."(#".#="/!-/!(#!"/"/)./+-(!A! "E D #"$+"/#))% +".!$")$-)-$!-"%.#&-#$.(")4./"";%.$ /!/.&"!"$" ) /"/-#/$.!;%."/!-(")4./"E D (!AA $""/ &-+1!.!/-/ ("/ &4#"/ (" "/!- F 0 F 0F " F /" /-#/$.!".#=&-+)-/."/&-!#"/("%."/!-(")4./"3.A!#$"3 $")$ /""%.6.$!.!-("%.&-+)-/."&-!#""A-&!-("%.(#)- "("#=&-%-"/C%.)$"+!2$"(-"%.&-+)-/."&-!#"("%."/!-/-#/ /.A-$+""=.&"0%./"&-("!$-(#!#"/!+)%!A!&.!-".%.%"/&4#"/ (""/!-(./%"//"+!9&-(#&"#$/;%.+B+"6.%"#$F ) 3 $"+.$:#":#"%!A%#"&"("/&4#"/(""/!-F ) /"$ ).$!("+.!2$"(!//8+ $!:#"3 ".(")$"($""&-/!( $.!-&""!A%#"&").$#".(.).!-("%.6.%"#$("%. "/!- &-!#".#= 1-$"/ (# )- 0 - &-/." " "AA" :#" :#.$" &-$$"&!-/ (!AA $""//-;"AA"&#"$/#$%"/./)-//!1%"/C 9F ) 0 9F ) 0 9 F ) " KF ) 3

31 .(#)- &-+)-/."&-!#" -0=J MJ 9-0=J =J + F F + F + F ) -0=J MJ 9 F F F ) 9 9-0=J + F + F + F F ) -0=J MJ 9 F F F ) 9 9-0=J =J + F + F F F ) -0=J MJ K -0=J + F F F + F ) K -0=J MJ -0=J =J F F F F F F ) F ) K # )4-0=J MJ -0=J F F F F + F F ) F ) / 6-%#!-"+)-$"%%"(#&-#$.(")4./")"#-#7-#$/B$"( &$!"/#$&4.:#"$-P-).$ %.$"%.!- $.%"3+-(!A! "("%./-$"C D %.$ /!/.&"!"$"("//"+!9&-(#&"#$/ ) /.((!!-";%.$ /!/.&"(" )4./"3$"+)%.&"(-&(./3 / ).$ / C / = / + ) 3?

32 D %"/).$.+2$"/.0 "ϕ"/-)./+-(!a! /A!33?E D %").$.+2$" "/ :#!6.%";%.&-+)-/."&-!#"("%."/!-(" )4./"A!33(!6!/ ").$ / 3 "/+-(!A!&.!-//-(!$"&"+"$./)-/.1%"//#$% 6-%#!-(#&-#$.-.%3 (! - $,+ -#!,/. $ ").$.$.)4"33 ( +-$":#"%.(#$ "("//-#/9) $!-("/("=!&!-.6"&$-!/)4./"/.&!6"/"("//-#/9) $!-("/.6"&("#=)4./"/.&!6"/"/A-&!-(#"+)/("=!&!-3" ).$.$.)4"9&!)$-)-/".%-$/#"+ 4-(")-#$%"/!+"$3."/!-(")4./"A!33"/A-$"+"(!/&-!#"&4."+"/(.).$) $!-(" %"&$!:#""&4.:#"(!/&-!#! "//#!6!").$#&-+)-$"+"$./!-!$"(#&-#$.3 &$!6.% 6-%#!-"+)-$"%%"(#&-#$.(#$.&4.:#" $-P-&-!#("%."/!-3.!/&"/$"%.!-/A-!"$6"!$%.6.%"#$!!!.%"(#&-#$. %-$/("%.$./!!-3"".#$"(!/&-!#"(#)$-1%2+"/#))$!+"-#")-//!1!%! (.1%!$ #"$"%.!-..%8!:#""=)$!+.%""+)/("=!&!-"A-&!-("/).$.+2$"/(#+-"#$ "(#$!+"("A-&!-"+"6!"//"".%"("&-++#.!- δ3"#%#.%-$!4+"! $.!A)"$+"("$-#6"$#"/-%#!-3 6.("( A!!$&".%-$!4+"0#"("/&$!)!-("%..#$"(#)$-1%2+""//-#4.!.1%"3. A!#$" 3 )$ /"" %"/ -("/ (" &-#$. " (" "/!- (" %. )4./" /#$ #" ) $!-(" %"&$!:#"3? α α α α α α? "/!- (")4./" &-#$. (")4./" "/!-!(#!" - - ω "= π? π π ωq$.(r0ωj&-/."3

33 2#"$)6 "//!=&4."+"/(./"$.(#!/.).$#"6.$!.!-("%-(#%.!-)-/!!6"(#&-#$. /-#/ %"AA" ("/ /.#/ 1$#/:#"/ (" %. "/!- /-!(!:# / ).$ %"/.%"/ α ; α? 3 %/ &-$$"/)-(".#=/!= 6 "+"//#!6./C D ω = α = π δ J )$"+!2$"&-++#.!-0( 1#("%.) $!-("? $./!-!$"("=!&!-3 3> D ω = α = π? δ + ω "= J )$"+!2$" &-++#.!-0 A! (" %. ) $!-(" $./!-!$"("=!&!-3 3 D ω = α = π? δ + π J ("#=!2+"&-++#.!-0( 1#("%.) $!-(" $./!-!$"("=!&!-3 3 D ω = α = π? δ + π + ω "= J ("#=!2+" &-++#.!-0 A! (" %. ) $!-(" D ω = α = π? δ + π $./!-!$"("=!&!-3 3 J $-!/!2+"&-++#.!-0( 1#("%.) $!-(" $./!-!$"("=!&!-3 3 D ω = α? = π? δ + π + ω "=J $-!/!2+" &-++#.!-0 A! (" %. ) $!-(" $./!-!$"("=!&!-3 3!%--1/"$6"%-(#%.!-)-/!!6"(#&-#$.(")4./"0-)"#+"$"" 6!("&"%"A.! :#"%"/6.%"#$/)$!/"/).$%"&-#$..#=!/./ωJα "ωjα /-!("!:#"/".%"/ ; - 0("+B+":#"%"/6.%"#$/)$!/"/).$%"&-#$..#=!/./ωJα "ωjα /-!("!:#"/".%"/; - 3 "" /8+ $!" "/ #" ).$!&#%.$! (# A-&!-"+".6"& ("#= )4./"/.&!6"/C ; &"/!/./0("#=)4./"/(#+-"#$/-"/ $!"").$&-#$#"/).$("/&-#$./.#="6.%"#$.1/-%#"+.!/("/!"-))-/ 3.$-!/!2+")4./""/A%-."").$&-#$#").$#&-#$. #%3 ""+)/("=!&!-"/%""+)/ &"//.!$".#&-#$.("%.)4./":#"%-6!"(" ( &-"&"$)-#$).//"$("%.6.%"#$ - ;%.6.%"#$3"(.&"+B+"!"$6.%%"0%" &-#$.("%.)4./":#!6!"(B$""&%"&4 ").//"("%.6.%"#$;%.6.%"#$ - "%" &-#$.("%.)4./":#!("+"#$""&%"&4 ").//"("%.6.%"#$ - ;%.6.%"#$ - 3 -/$#!/#$%.1./"("/-1/"$6.!-/A.!"/0%.%-$!4+"! $.!A/#!6.)"$+"("/!+"$%" "+)/("=!&!-C - )-/" -# (.1-$( - J 0 "= J 0 " - &.%&#%" #" )$"+!2$".))$-=!+.!- (" - " #!%!/. %. $"%.!- 3 ( &$!6. % 6-%#!- "+)-$"%%"(#&-#$./#$%"$-P-α YωYα 3.(#)-"/C=J08 J"MJ3 &-.!//. - 0-)"#"/!+"$%""+)/("=!&!- "= "#!%!/.%. $"%.!- 3 ( &$!6. % 6-%#!- "+)-$"%%" (# &-#$. /#$ %" $-P- α YωYα? 3.(#)-"/C=J0"3 >

34 &-.!//. "= 0-)"#"/!+"$ - "#!%!/.%.$"%.!-3( &$!6. % 6-%#!-"+)-$"%%"(#&-#$./#$%"$-P- α ω α 3.(#)- "/C=J0"3 &-.!//. - " "= 0 - &.%&#%" - " #!%!/. %. $"%.!- 3 ( &$!6.% 6-%#!-"+)-$"%%"(#&-#$./#$%"$-P-α YωYα 3. (#)-"/C=J0"MJ3 $ )2"%"/$-!/("$!2$"/-) $.!-/7#/:#;&":#!%8.!&-6"$"&"3./"&-(".)"("%.%-$!4+"&-/!/";$ /-#($"#" :#.!-(#8)"C! )4 J "= J 3 "" :#.!-"/(!AA!&!%";$ /-#($"..%8!:#"+"3%"/)%#//!+)%"(#!%!/"$%.+ 4-("! $.!6"(""Z-.)4/-C "=7+ = "=7! )4 = "=7! )4 = "=7 0.6"&! )4 = (! )4 ( 3./%"&./).$!&#%!"$-S%.&-/."(""+)/ %"&$!:#"(#+-"#$/L/"/A.!1%").$ $.))-$.#/!=!2+"("%.) $!-(" %"&$!:#"0%.&-/."(""+)/(#$!+"$./!-!$""/ %!".1%"3.)$"+!2$".)"("%.%-$!4+"&.%&#%".%-$/#")$"+!2$".))$-=!+.!-(" - "=.&"3"AA"%.6.%"#$!!!.%" - (#&-#$..#( 1#(#$-P-α YωYα. )./(!A%#"&"/#$% 6.%#.!-(" - 0)#!/:#;%.A!(#$-P-%"&-#$..( 7;."!%" $!+".1%!3"/("#=)$"+!2$"/.)"//#AA!/"(-&)-#$"/!+"$%""+)/("=!&!-3 0 9,,+-$,& -#/.6-/A.!%48)-42/":##"/ :#"&"("&-++#.!-/;("/$./!/-$/(#)- -#/&-(#!;#+-("("A-&!-"+"-S%-.("#=)4./"/(#+-"#$+!/"/"/ $!"0%. $-!/!2+")4./"$"/.!.&!6").$&-#$#").$#&-#$.#%3""48)-42/""/6.%.1%" :#"/!%"/(!-("/("%.1$.&4"(#)-&-"& ";%.)4./"A%-."("+"#$"1%-:# "/3% A.#)-#$&"%.:#"%"/"/!-/.#=1-$"/("&"/(!-("/("+"#$"!A $!"#$"/;%"#$"/!- ("/"#!%3.A!#$"3$ /#+"%./!#.!-3-#/.6-/#")4./"=&-"& ";%.1-$")-/!!6"(" %./-#$&"(""/!-&-!#"0#")4./"8&-"& ";%.1-$".!6""#")4./"M A%-."3

35 # = # M # )4 M # )4 = # )4 8 # M # 8!""&() "/"/!-/.#=1-$"/("/(!-("/ M " M )"#6"B$""=)$!+ "/"A-&!-("/"/!-/.#=1-$"/("/)4./"/"("/$./!/-$/C # M = # )4M # )4= # = "# M = # )48 # )4M # 8 3 A.!%48)-42/":#"%"/$./!/-$/ = " 8 /-!("!:#"/3"/"/!-/.#=1-$"/("/ (!-("/ M " M /-"=)$!+ "/"A-&!-("%."/!- "("%."/!-!(#!"("%. )4./"A%-."M3?"3 >3$"+.$:#":#;&"%%"/9&!/-/-#/$.!"/%"/4.$+-!:#"/!+).!$"/"+#%!)%"/("$-!/:#!!"$6!""(-&)./(./%"/$"%.!-/3 # M = #!M #!= + #!M +#!M = #!M. 3? # M = #!M + #!= +#!M +#!M = #!M. 3 > 6"&#! M. = N!O /!Oω M π O =00> "("/("#=(!-("//"+";&-(#!$"/!%."/!-;/"/1-$"/"//#) $!"#$";/."/!-(" /"#!%3""&-(!!-/"$.(#!).$%"/$"%.!-//#!6."/C # M [F #! M. [ +F -# # M [ F #! M. Y +F 3.A!#$"3!%%#/$"$.)4!:#"+"%.&-(!!-/#$%.&-(#&!-("%#"("/("#=(!-("/3 "/("#=M-"/-+1$ "/$")$ /""%"/.%"/ %"&$!:#"/)-#$%"/:#"%/%.&-(!!-/#$%. &-(#&!-("%#"("/("#=(!-("/)-#$$.!B$"6$.!"3.M-"&-$$"/)-(;%.&-(#&!- ("%.(!-(" M 0%.M-"&-$$"/)-(;%.&-(#&!-("%.(!-(" M 3

36 #!M. N!M. [ + F = & & & ω JM-".6"&$!/:#" ("&-(#&!- $!" "/M-"/;$!/:#""-%"/).$!&#%.$! //#!6."/C D "%%"/"=!/":#"/!%.+)%!#("("&$B"("%."/!-!(#!"#!M.."!#" &"$.!"6.%"#$C N! M. [ +F 3 D %.+)%!#("("&$B"("%."/!-!(#!"#!M. "/A-&!-("%.6!"//"(" $-.!-(#+-"#$3%"=!/"(-&#"6!"//"%!+!"Ω % ;).$!$("%.:#"%%"%"/ M-"/;$!/:#"""=!/"E D %"#$)-/!!-/#$#") $!-(" %"&$!:#""/A!="""( )"(:#"("%.6!"//"3 "/)-/!!-/"&-$$"/)-(")./A-$& +".#=!"$6.%%"/(""+)/)"(. %"/:#"%/%.)4./"M"/A%-."3 %/.!(-&("( A!!$%"/!"$6.%%"/(""+)/)"(.%"/:#"%/%.)4./"M"/A%-."3 -++"%")4 -+2""/&-+)%2"+"/8+ $!:#"0-)"#&4-!/!$)-#$-$"..%8/"%. /-#/9) $!-("&-/ &#!6";%.$-!/!2+"&-++#.!-A!333./&"&./)$ &!/0%.)4./" A%-.""/%.)4./"MJ3! %- )$"( %" M $- (" %. "/!-!(#!" &-++" $ A $"&" J 0 %. /-#/9) $!-(" &-/!( $ ""/( A!!").$C β + ω "= Y ω Yβ 3 6"& β!.%"&-$$"/)-(.;%.&-++#.!-!&-/!( $ "3? "/A!#$"/3 "3/#)"$)-/"%"/M-"/.6"&$!/:#"/("&-(#&!-"%./-#/9) $!-(" &-/!( $ "3)-#$#.%"("&-++#.!-6.%.$"/)"&!6"+""?3

37 #!M. N!M. [ + F = & & & ω JM-".6"&$!/:#" ("&-(#&!- J!"$6.%%"&-/!( $ )-#$ δ =!7&!#! 7"" #!M. N!M. [ + F = & & & ω JM-".6"&$!/:#" ("&-(#&!- J!"$6.%%"&-/!( $ )-#$? δ =!7&!#! 7""%(./%"&./( &$!;%.A!#$"3.%"("&-++#.!-#%0!%8.)./("/#)"$)-/!!- ("/M-"/.6"&$!/:#"("&-(#&!-"("%!"$6.%%"&-/!( $ 3.$&-$")-#$#.%"(" &-++#.!-("?A!330!%8./#)"$)-/!!-("%.M-""("%!"$6.%%"&-/!( $ 0%. (!-(" M &-(#!)-#$%"/)-/!!-/$--$!:#"/&-$$"/)-(.;&""!"$/"&!-3.( )"(.&"6!/9;96!/("%.%"("&-++#.!-/"+.!A"/".#$.6"$/("%.)-/!!-(" %./-#/9) $!-("("?3(#$.%.:#"%%"%.)4./""/&"/ "("+"#$"$;#)-"!"% A%-.3.&-(#&!-("%#"("/("#=(!-("/( )"((-&("("#=).$.+2$"/C%.6!"//" ("$-.!-(#+-"#$"%.%"("&-++#.!-3 A.!/. %48)-42/" :#" %"/ "/!-/!(#!"/ /- /!#/-\(.%"/0 - )"# "=)$!+"$..%8!:#"+"&"/&-(!!-/3.6!"//"("$-.!-%!+!";).$!$("%.:#"%%"!%)-#$$.!8.6-!$("/$!/:#"/("&-(#&!- "/(- ").$%.$"%.!-C

38 Ω % = +F 3 O #! "/1-$"/!A $!"#$""/#) $!"#$"("/M-"/;$!/:#""/-(- "/(./%".1%".#3? M-" /! Ω [ Ω % α X!A =.$&/! Ω % Ω α X/#) Jπ9α X!A 0.6"& N! = O #! Ω M-" /! Ω [ Ω % α X!A Jα X!A Kπ α X/#) Jα X/#) Kπ %87&! &-+).$. %"/ 1-$"/ (#.1%".# 3? ; &"%%"/ (" %!"$6.%%" !" %"/ &-(!!-/("&-(#&!-("/(!-("//-#/A-$+"..%8!:#"3 /#+ C -! # +-"#$ $!)4./.%!+" ).$ # )- ; /!= $./!/-$/.6"& #" / :#"&" (" &-++#.!-; 3 ).$!$(#"&"$.!"6!"//"("$-.!-%!+!"(#+-"#$30!%8.$!/:#"("&-(#&!- ("/(!-("/("%.1$.&4"(#)-&-"& ";%.)4./"A%-."3 -#$("/6!"//"/("$-.!-/#) $!"#$"/;%.6!"//"%!+!"0!%"=!/"-#"A-!/#")%."(" 6.$!.!-("%.%"("&-++#.!-3:#!.$.!%.-&-(#&!-("&"/(!-("/3"" )%."6.$!"(!+!#";+"/#$":#"%.6!"//".#+""3-#$%"/.%"/("&-++#.!-/" $-#6."("4-$/("&"")%."0%"/(!-("/&-(#!/"3"( 1#"%.(#$ "("/&-(#&!-/ /-A-&!-("%.6!"//""("%.%"("&-++#.!-C D Ω Ω % " δ.#&#$!/:#"("&-(#&!- D Ω [ Ω π % "?.$&/!Ω % Ω Y δ Y π? +.$&/!Ω % Ω + ω "= 3.#&#$!/:#"(" &-(#&!- D Ω [ Ω % " δ [ π? +.$&/! Ω % Ω + ω "= δ[ 3 &-(#&!-.%"$ "("/("#=(!-("/ M " M ( 1#C ω = β! + ω "= 3 (#$ "C δ + π?.$&/!ω % Ω ω "= 3?

39 D Ω [ Ω % " δ Y π?.$&/!ω % δ Y 3> Ω &-(#&!-.%"$ "("/("#=(!-("/ M " M ( 1#C ω = β! + π (#$ " 3 (#$ "C π?.$&/!ω % Ω δ 3 6"&C β! )-/!!-.#%.!$"("%.&-++#.!-!&-/!( $ "3?0!6.$!.(" ;?3 $.))"%%":##.%"("&-++#.!-δ)-/!!a&-$$"/)-(;("%.6.&";%.%%#+."3 2 /-#,.$,+. $,!,$,! "/A!#$"/3>"3!%%#/$"%.&-(#&!-("/(!-("/.6"&("#=+"/#$"/("/&-#$." "/!- (" )4./" (# +-"#$ 3 "%#!9&! -#$" /./ &4.$" "="$".6"& #.%" (" &-++#.!-(""> %"&$!:#"/3.6!"//";6!("6.# "?L+!3!QR #QFR 3 3 &-(#&!- (!-(" M &-(#&!- (!-(" M ? * 9:,3")δ:(!QR #QFR Q/R ? Q/R

40 + 9:%3")δ:*( "/ $"%.!-/ (# ).$.$.)4" 33 )"$+"" (" )$ (!$" %. )$ /"&" " %. (#$ "("&"/ ) $!-("/("&-(#&!-/).$./!"/3".1%".#3$ /#+"%"/$ /#%./&-$$"/)-(..#= +"/#$"/("/A!#$"/3"33 +"/#$"A!33> +"/#$"A!33 6!"//"%!+!"&.%&#% " QL+!R > > 6!"//"("$-.!- QL+!R.%"("&-++#.!-δ Q("$ /R (#$ "("&-(#&!-&.%&#% " Q("$ /R (#$ "("&-(#&!-+"/#$ " Q("$ /R (? > [?.,;# 3 9.#,6$. $- -#$#&-#)%.""$!.%"("/)4./"/0%./$#&#$""%"A-&!-"+"(#)-;/!= $./!/-$/.%!+".%"+-"#$.6"&#"/ :#"&"("&-++#.!-;/-!("!:#"/; &"#=)$ /" /.#).$.$.)4"33)-#$%"&-#)%."" -!%"3?

41 - #)4 #)4 #)4!""#$# - #)4 #)4!""&()"" -1!" (-&.#//! #" /#&&"//!- (" /!= &-+1!.!/-/.6"& ("#= 1$.&4"/ (# )-.&!6"/"#"1$.&4"A%-."0/ ).$ "/).$("/) $!-("/$./!-!$"/("=!&!-.6"&$-!/ 1$.&4"/.&!6"/3"/&-#$./("%!"$ /#%./-#&-+)-$"+"/!+!%.!$")-#$%"/ ("#= &-#)%."/3. $ ).$!!- ("/ &-#$./ (" )4./" "/ ).$ &-$" (!AA $"" )-#$ # &-#)%.""$!.%"C #)4

42 D %.A!#$"3$")$ /""#"("//!=&-+1!.!/-/.6"&("#=1$.&4"/.&!6"/3 "$./!/-$/#) $!"#$("%.)$"+!2$"1$.&4"&-(#!.!/!:#"%"$./!/-$!A $!"#$("%.("#=!2+"1$.&4"3.)4./""/).$&-#$#").$#&-#$. )-/!!A0.(!/ :#" %"/ )4./"/ " /- ).$&-#$#"/ ).$ %" +B+" &-#$..!AE D %.A!#$"3!%%#/$"%.$./!!-"$"%.&-+1!.!/--S%"/$./!/-$/" &-(#!/""&"%%"-S%"/$./!/-$/"&-(#!/"3"=!&!-(# &-#$. &!$&#%. (./ %. ("#=!2+" 1$.&4" /" A.!.# $.6"$/ (" %. (!-(" -))-/ ".#$./!/-$( &%"&4 0/-!%.(!-("3"&-#$.("%.)4./" $"/")-/!!A&-++"&"%#!("%.)4./"$"/".!A3"(.%"=!&!-0%" &-#$.("%.)4./"&4."("/!""("6!")-/!!A3%.A!("%"=!&!-0 %.)4./"(#+-"#$"/(-&+!/"").$.%%2%".6"&%"/)4./"/"+!/"/" / $!"3 ( $+!!$!,#%!!++#$,. *+.$-#&.A!#$"3$")$ /""%."/!-0%"&-#$."%."/!-!(#!"("%.)4./"/#$#" ) $!-(" %"&$!:#"# )4 0! )4 "#! 3"&-#$.("%!"! %!&!(";%.1-$")-/!!6"(" &"")4./".!/!:#"%."/!-# )4 +"/#$ ""$"&""+B+"1-$""#"#$".$!A!&!"%0 $.%!/ ).$ $-!/ $ /!/.&"/ &-#)% "/ " -!%"0 /-.#//! ( &$!/3!= &-++#.!-/ #+ $- "/(";?-%!"#-#/%"//-!=."("$ / %"&$!:#"/3.$..%-!".# &-#)%." " -!%"0 - ( A!! &-++" )$"+!2$" &-++#.!- &"%%" :#! &-$$"/)-(;%.&-(#&!-("/$./!/-$/"3.)-/!!-.#%.!$"0).$$.))-$.# ).//.").$M $-("%."/!-!(#!"("%.)4./"T33 0"/(- ").$C β = π δ 3?? 6"&C δ J.%"(.6.&";%.%%#+."-#.%"("&-++#.!-

43 >? # )4! )4! % #! # )4 9???.! &-/!( $.:#"/-!=."("$ / %"&$!:#"// ).$"&4.:#"&-++#.!-0-)"#( A!!$ %"#$)-/!!-.#%.!$""A-&!-("%.%"("&-++#.!-δC β! = π δ +! π 0! ? 3? (( )8$+ $ -#$,!,66!1,+!. *+!,+!"! &- 6-%#!-"+)-$"%%"("%."/!-(")4./"0(#&-#$.(")4./"0(#&-#$.("%!""(# &-#$. -.% A-#$! ).$ %. /-#$&" (" "/!- &-!#" "/ ( &$!" ).$ ("/ $"%.!-/ !:#"/3 "/ $ /#%./ /- )$ /" / ; %."=" 3!A%#"&" ("/ )"$"/ ).$ &-(#&!-(./%")-"/.#//!( &$!"3 %"/! $"//.("-"$:#"%.A-$+"(#&-#$.("%!""//!+!%.!$")-#$%"/&-#)%."/" -!%"""$!.%"A!#$"33"+B+":#"0%."/!-(")4./")-#$#&-#)%."" $!.%"+"/#$ ").$$.))-$;#"#$".$!A!&!"%$.%!/ ).$$-!/$ /!/.&"/&-"& "/" -!%"0.#"A-$+"/!+!%.!$";&"%%"("%."/!-(")4./"(#&-#)%."" -!%"3 (0 )*+8. $ 1#$++!*+.,.$--+ $;= &-+).$.%"&-#$.-.%)$-6".("%./-#$&"(""/!-&-!#")-#$%"/&-#)%."/ -!%""$!.%"0!%"/)-//!1%"(.1%!$#" :#!6.%"&"C /-!#+-"#$&-#)% "$!.%".6"&#"6!"//"("$-.!-"#""/!- (.%!+".!-(- "/3".1%".#3( &$!%"/).$.+2$"/(#+-"#$&-#)% " -!%":#!"/ :#!6.%".#!6".#(#&-#$.-.%&-/-++ )-#$#" +B+"6!"//""#"+B+""/!-(.%!+".!-3

44 -"#$&-#)% " $!.%" -"#$ :#!6.%" &-#)% " -!%" / / = / / / = / O #!O O #!O = O #!O = ± O #!O / O O !#.$ /!/.&" / "%!(#&.&" / /-/!+)%"+"$ (#!"/(#A.&"#$3"&-"AA!&!"(" "/!-!(#!"("%4.$+-!:#"(-$($"O"/$ (#!(#A.&"#$:#!( )"(("%4.$+-!:#" &-/!( $ "3".1%".#3"%.$"%.!-3!%%#/$"&""( )"(.&"3$"+.$:#":#" )-#$%"/4.$+-!:#"/0>0>"0%"&-"AA!&!"(""/!-!(#!"O #!O &4."("/!"3 "/4.$+-!:#"/!+).!$"/"+#%!)%"/("$-!/-)./(!A%#"&"/#$%"&-#)%""%"/ &-#$./(#+-"#$&-#)% " -!%"3"/&-"AA!&!"/(""/!-!(#!" &-$$"/)-(.O #!O )"#6"B$"#%/3 :#!6.%"&"("/+-"#$/(#.1%".#3.#!6".#(#&-#)%"!/.. A-#$!"/6$.!" :#"/!%"/4.$+-!:#"/!+).!$"/"+#%!)%"/("$-!/("%."/!-!(#!"/-#%%"/3./%" &./&-$.!$"0#&-#$.("&!$&#%.!-)$-(#!/.#&-#)%")#%/."#&-#)%"("A$"!." &-/."/&$ (./%"+-"#$&-#)% "$!.%"3%A.#)$ &!/"$:#"&""&-(!!-"/ )./!(!/)"/.1%")-#$% :#!6.%"&".#!6".#(#&-#$.-.%&-/-++ 3"%#!9&!"/" "AA")./!A%#"& ).$&"/4.$+-!:#"/3

45 (2! - $,+ -#!,/. $.%-$!4+"! $.!A )$ /".# ).$.$.)4" 33 )-#$ &.%&#%"$ %" "+)/ &"//.!$" ; %"=!&!-(#&-#$.("%!")"#B$".))%!:# /./.#$";#+-"#$&-#)% "$!.%"3% A.#! $"$(./%.%-$!4+"%"/$"%.!-/..%8!:#"/( &$!6.% 6-%#!-(#&-#$.(" %!")$ /" "/.#).$.$.)4"("%."="3 (; -!,+-$,&.("/&$!)!-("/$!/:#"/("&-(#&!-("/(!-("/("%.1$.&4"A%-."M)$ /" ".# ).$.$.)4"33 $"/"6.%.1%")-#$#+-"#$&-#)% "$!.%"3%A.#-#"A-!/.))-$"$ %"/&-$$"&!-//#!6."/C 0 D "A.!/.%48)-42/":#"%"/"/!-/!(#!"//-/!#/-\(.%"/0%.6!"//" %!+!";).$!$("%.:#"%%"!%"=!/"("/$!/:#"/("&-(#&!-("&"/(!-("/"/ (- ").$%.$"%.!-C Ω % = +F O #! 0.6"& N! = O #! Ω 3? D %"/)-/!!-/.#%.!$"/ β! ("/&-++#.!-/!&-/!( $ "//-(- /).$ 3?3 3 9.#,6$. $-./$#&#$"(#)-)-#$%"// :#"&"/("&-++#.!-;""/!("!:#"0+.!/%" A-&!-"+"(!AA2$":#"%:#")"#3"&./; "/&.$.& $!/ ).$#"/#&&"//!-("/!= &-+1!.!/-/.6"& $-!/ 1$.&4"/.&!6"/3 -#$ &4.:#". (# )-0 ("#= )4./"/ /- -#7-#$/.#+B+")-"!"%3"%#!9&!"/0("+.!2$".%"$ "0%")-"!"%#%A!33 "%" )-"!"% A!33?3 ").//."(#"&-+1!.!/-;%./#!6."/"$.%!/""!6"$/.%.("&-(#&!-("/ ("#=$./!/-$/(#"+B+"1$.&4"3.A!#$"3!%%#/$"%").//."("%.(#)-("%. A!#$"3 ;&"%#!("%.A!#$"3?3"$./!/-$!A $!"#$("%.1$.&4" "/ "!"%" $./!/-$ /#) $!"#$ "/ +!/ " &-(#&!-0 -# )%#* "/.#-$!/ ; &-(#!$"0 &.$ /. &-(#&!-"/)./!/.. "3"AA"0%"&-#$.&!$&#%.(./%.)4./"")"#)./ &4."$("/!"!/.. +""%.(!-(" 0").$.%%2%".6"&%"$./!/-$/#) $!"#$ 0 &-(#!)"(.%"=!&!-("&"&-#$.3").//.").$M $-("&"%#!9&!&-$$"/)-(.%-$/; %.&-(#&!-$ "%%"(" 3

46 $"+.$:#":#"%")-"!"%(#")4./""/+-(!A!!6"$/ (2/%"&4."+"(.("%. 1$.&4"&-++# "E!%("+"#$"&-/.0+B+")"(.%.) $!-("$./!-!$"("=!&!-0 7#/:#;%.)$-&4.!"&-++#.!-3!##$ ;$""

47 %!##$= 0 $+!!$!,#%!!++#$,. *+.A!#$"3>$")$ /""%"/&-#$.""/!-/("%.)4./"/#$#") $!-(" %"&$!:#"3!= &-++#.!-/#+ $- "/(";?-%!"#-#/%"//-!=."("$ / %"&$!:#"/3( A!! &-++")$"+!2$"&-++#.!-&"%%":#!&-$$"/)-(;%.&-(#&!-("/$./!/-$/0" 3.)-/!!-.#%.!$"0).$$.))-$.#).//.").$M $-("%."/!-!(#!"("%.)4./" T33 0"/(- ").$C β = δ 3? 6"&C δ J.%"(.6.&";%.%%#+."-#.%"("&-++#.!- π? β = δ # )4! )4 #!? ωq("$ /R? *.! &-/!( $.:#"/-!=."("$ / %"&$!:#"// ).$"&4.:#"&-++#.!-0-)"#( A!!$ %"#$)-/!!-.#%.!$""A-&!-("%.%"("&-++#.!-δC β! = δ +! π 0! ? 3? 0( )8$+ $ -#$,!,66!1,+!. *+!,+!"! &- 6-%#!-"+)-$"%%"("%."/!-(")4./"0(#&-#$.(")4./""(#&-#$.-.%A-#$! ).$%./-#$&"(""/!-&-!#""/( &$!").$("/$"%.!-/+.4 +.!:#"/3"/$ /#%./ /-)$ /" /;%."="3!A%#"&"("/)"$"/).$&-(#&!-(./%")-"/.#//! ( &$!"3

48 00 -!,+-$,& "/ %!+!"/ (# +-(2%" )-#$ #" / :#"&" (" &-++#.!- ; - :#" $2/ )"# (!+)-$.&"""/-)./$.! "/3"AA"0%"/"#%$!/:#""/:#"%"&-#$.&!$&#%.(./ #")4./"&4."("/!"":##"(!-("&-(#!/".#%!"#(#$./!/-$3."/!-.#= 1-$"/("%.)4./""/.%-$/:#"$2/)"#+-(!A! "3"/&4#"/(""/!-(./%.(!-("" &-(#&!-!$-(#!("/(!//8+ $!"//!+!%.!$"/;&"%%"/:#!"=!/"( 7;"A-&!-"+" -$+.%0 )"(. %"/ ) $!-("/ $./!-!$"/ ("=!&!-E "%%"/ /- ).$.!%%"#$/ ( &$!"/.# ).$.$.)4" ("%."="3 3 H +-(2%"/!+)%!A! (#+-"#$"("/-.%!+".!-)"$+"("( &$!$"..%8!:#"+"%" &-+)-$"+"(#/8/2+"3 "/ )$!&!).#= $ /#%./ (" &"" +-( %!/.!- /- /-#/ A-$+"..%8!:#"3 %/ ( &$!6" % 6-%#!-"+)-$"%%"("/$.("#$/ %"&$!:#"/&-++"%."/!-(")4./"0%"&-#$.(" )4./""%"&-#$.-.%)$-6".("%./-#$&"(""/!-&-!#" 3%//-)$ /" /; %.!("("A!#$"/481$!("/:#!&-+1!"#$.)4!:#"!%%#/$.% 6-%#!-("%.$.("#$ ( &$!""#.1%".#)$ /".0)-#$&4.:#".(#)-0%.$"%.!-..%8!:#":#!+-( %!/" &"" 6-%#!-3. &-+).$.!/- ("/ $ /#%./ -1"#/ )-#$ %".6"& %"/! ""&+()"$+"("!$"$%"/&-&%#/!-//#!6."/C D %"+-("("&-++#.!-;&$ "#"-("(""/!-.#=1-$"/("/ )4./"/ (# +-"#$ :#! "/ )./ -.%"+"!+)-/ " ).$ %.%!+".!-3 " +-"#$0).$%!"$+ (!.!$"("/"/!-/!(#!"/("+-#6"+"0!A%#"&"" +-(#%"/-"6"%-))"3"%%"9&!( )"(.%-$/A-$"+"(").$.+2$"/"%/:#" %.%"("&-++#.!-"%.6!"//"("$-.!-E D )-#$&"$.!"/6.%"#$/("%.%"("&-++#.!-"("%.6!"//"("$-.!-0%" +-("("&-++#.!-;"/)%#/.$.!3"AA"0#"("/("#=(!-("/ ("%.1$.&4"(#)-&-"& ";%.)4./"(-%.1-$""/;#)-"!"% A%-.)"#/"+"$";&-(#!$"3"/%!+!"//-( &$!"/+.4 +.!:#"+"E "%%"/)"#6"-#"A-!/B$"&--#$ "/).$("/./#&"/ %"&$-!:#"/E D %"+-("("&-++#.!-;("$ /"/.#&-$.!$"$!!(""%-("(" "/!-.#= 1-$"/ ("/ )4./"/ "/!+)-/ " ).$ %.%!+".!- " &-#" ; %.6.&"0:#"%/:#"/-!"%.6!"//"(#+-"#$"%.%"("&-++#.!-3 #("(#" ""& ()-#$# +-$":#!%"/ )-//!1%"(.1%!$#" :#!6.%"&".6"&#+-"#$&-#)% " -!%"3""( +.$&4""/ )-//!1%" :#" /! %"/ 4.$+-!:#"/!+).!$"/ " +#%!)%"/ (" $-!/ (" %. "/!-!(#!" (" +-#6"+"/-#%%"/3./%"&./&-$.!$"0#&-#$.("&!$&#%.!-"/ $ ").$&-#$ %"/$-!/)4./"/&-#)% "/"$!.%"3

49 "" :#!6.%"&""/! $"//."")"$+"0).$"="+)%"0(" $.%!/"$%"&.)"#$!(!$"&" (")-/!!-"$!+"(8.+!:#"0)$-)-/ (./QR)-#$#&-#)%."" -!%"0.#&-#)%." "$!.%"3"+-(2%".""AA")"$+!/("( +-$"$0:#"%"/"/!-/(")4./"0+"/#$ "/ ).$$.))-$;#"#$".$!A!&!"%0/-("A-$+"/!("!:#"/)-#$%"/("#=&-#)%."/3 "&./&-$$"/)-(.;#"""&+)-#$# "/)./$.! 0&.$(./&"&./0#")4./""/&-#$9&!$&#! "")"$+."&"3

50 9 ( 3! "&4.)!$")$ /""% #("(#/8/2+"+-"#$"("/-.%!+".!-0)-#$#"&-++.(" ""/!-3"/8/2+"A-&!-".%-$/-#7-#$/;)%"!""/!-"%.+)%!#("("/&-#$./ &!$&#%.(./%"+-"#$6.$!"/#$-#"A-&!-("%.+)%!#("("/"/!-/!(#!"/0(-& "A-&!-("%.6!"//"("$-.!-(#+-"#$3"+-("("A-&!-"+""/ $.%"+"!.( :#.;1.//"6!"//""&"$.!"/.))%!&.!-/"=!":#"%"&-#$./-!&-$*% :#"%%" :#"/-!%.6!"//"("$-.!-3$.%!/"#"&-++.(""&-#$.0"/#)"$)-/.#" 1-#&%"("$ %.""&-#$.;%./$#&#$"(#)-;/!=$./!/-$/.%!+".%"+-"#$3 "&4.)!$")$ /""#"( +.$&4":#!0""=)%-!.%"+-(2%"(#+-"#$( 6"%-)).# &4.)!$"0)"$+"( #(!"$"("&-+).$"$(!AA $""/6.$!."/("&-++.(""&-#$.0 )-#$#"/ :#"&"("&-++#.!-;("$ /.6"&#&-#)%."" -!%"("/)4./"/ (""/)./$"/$!&!6"")"#B$".))%!:# ";(.#$"/8)"/("&-#)%.""("+-("(" &-++#.!-3 %.1-$.!-(#"$ #%.!-/"$ /#+";( A!!$%"/$-!/$.("#$//#!6."/C ( D&("#=/-%#!-//"$-&-/!( $ "/C%.6.%"#$("&$B"(# &-#$.(")4./""%.6.%"#$("&$B"(#&-#$.&-!#E D " %. A.P-(" +"/#$"$%. $.("#$; $ %"$!A%#"&" (!$"&"+"%"&-+)-$"+"(#/8/2+"3./%"&./&-/!( $ 0%"&-#$. )"#B$"+"/#$.#!6".#&-!#-#.#!6".#$!)4./ 3.+"/#$")"# "/#!"B$"+!/""A-$+"0"#!%!/.).$"="+)%"#A!%$"-##$"($"//"#$3 D""!%/.!("%.6.$!.1%"/#$%.:#"%%".!%"$ #%."#$ )-#$!A%#"&"$% 6-%#!-("%.$.("#$;$ %"$3./%"&./(#$ %."" &-#$.0%.$.("#$("&-++.(""/#""/!-:#"%-6.$!"0/-!.6"&# (!/)-/!!A ; +-(#%.!- (" %.$"#$ (!+)#%/!- )-#$ ("/ )#!//.&"/ /!# "/"$"]"O]0/-!.6"&#.+)%!A!&."#$%!.!$")-#$("/ )#!//.&"/.%%.7#/:#;]3 %$/,1,+1

51 .$..%-!".6"&%.6.$!." :#!) "(#&-%%"&"#$+ 6!(":#!%/#AA! ("$ %"$%"&-#$.&-!#A-#$!.#+-"#$"6.$!.%."/!-&-!#".#=1-$"/(" %.%!+".!-3 "AA"0").$.("%48)-42/":#"%")-;/!=$./!/-$/$.%!/").$A.!"+"%.A-&!- (#&-%%"&"#$+ &.!:#"0-)"#&-/!( $"$:#"%"&-#$.A-#$!).$%./-#$&"(""/!- "/ &-!# " :#" %" &-#$. &!$&#%. (./ #" ("/ )4./"/ (# +-"#$ "/ ).$A.!"+" $"&.#%.!$"A!33.3 $.%! 0%.A$.!%! $"%.!6"("/&-+)-/./ %"&$-!:#"/")"$+")./("&-++#"$!/.. +"%"/&-#$./&!$&#%.(./%"/)4./"/(#+-"#$3"/(!-("/("=!&!- )$ /""/ (./ %" &-%%"&"#$ %"&$-!:#" $.%"!//" %"/ &-++#.!-/ )-#$ 6!"$ -#" /#$"/!-A!3313-$/("&4.:#"&-++#.!-0%"/&-#$./(./%"/)4./"//.1%!//" " / "!" /"%- ("/ %-!/ "=)-"!"%%"/3 "/ $./!!-/ (-#&"/ /" $ )"$&#" /#$ % 6-%#!- (# &-#$..#!6".# &-!#3 "%#!9&! /.#%"!/.. +" )#!/ "=)-"!"%%"+"3 & &! )4! )4 & &! -! - 4"!4! ""& #$%.1./"("&"/-1/"$6.!-/0-&4-!/!("#=6.$!."/3.(.).%."/!-&-!#".#=1-$"/(#&-%%"&"#$ %"&$-!:#"0!%"/)-//!1%"("$ %"$C D ""$"3.)"$#$1.!-&$ "/#$%"&-#$.; $ %"$%-$/("&4.:#"&-++#.!-"=&%#%#!%!/.!-("&"$.!/$ #%."#$/ /.(.$(/).$"="+)%"(#8)"C)$-)-$!-"%! $."#$3"/(!/)-/!!A/ )"$+".( &$B"$#/!.%0&-++"%"/$ #%."#$/-#-#$!"0/-+!"#=.(.) /E D # " ""3 -#$ &"" 6.$!."0 %.+)%!#(" (# &-#$. ; $ %"$ ("+"#$".6.."#/"+"&-/.")"(.%.) $!-("$./!-!$"("&-++#.!-("/ ("#=.#$"/)4./"/3%"=!/"-#"A-!/#( /.6.."C#"+"/#$"("/$-!/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 TO 1. µ, : i µ µ DNA ii µ DNA iii

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 2 oς Τόµος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 i. υναµική τεχνική επικύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σωτήρης Ε. Λουρίδας 1. ΓΕΝΙΚΑ: 1.1 Θεωρούμε ότι κάθε Μαθηματικό πρόβλημα είναι της μορφής «αν p τότε q», συμβολικά p q. 1.2. Λύση ενός Μαθηματικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

MAGIC CHRISTMAS CATALOGUE 2011 / PAGE 3

MAGIC CHRISTMAS CATALOGUE 2011 / PAGE 3 Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο ελαττωματικών προϊόντων κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο αποθήκης κ. Καλαπόδα Γιούλη έως 20/01/12 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨΟΣ / ΠΛΑΤΟΣ) SIZE (HEIGHT / WIDTH) LED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FUNCTION

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 ΣΕΛ. A5-A16 ΛΑΜΠΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 Συσκευασίες λαμπτήρων LED / CFLi/ Eco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ**

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑ CHEROKEE KJ 3,7L & 2,4L ΕΙ ΟΣ

ΟΧΗΜΑ CHEROKEE KJ 3,7L & 2,4L ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑ CHEROKEE KJ 3,7L & 2,4L 04781452BB FILTER OIL 05018777AB FILTER AIR Φ.ΒΕΝΖΙΝΗΣ 52100402AF FUEL FILTER Φ.ΣΑΣΜΑΝ 68059549AA AYT.GEARBOX FILTER 05096349AA FRONT BRAKE PADS TAKAKIA EMΠ. AFTER MARKET

Διαβάστε περισσότερα

259,37 109,25 58,60 274,61 58,28 278,63 71,61 121,13 42,04 105,36 42,04 105,37

259,37 109,25 58,60 274,61 58,28 278,63 71,61 121,13 42,04 105,36 42,04 105,37 Block No 9,Plot No B 9Β2 - ΑΝ- 2 PARKING 276,77 176,77 560.000,00 BASEMENT 3 Master bedrooms +guest room 76,48 17,40 2 parking places P 2b & P2a 69,42 59,08 54,39 259,37 Block No 9 Plot No (Γ) 9Γ2 -Κ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 3η Oμάδα Ασκήσεων Δημητρίου Ανδριάνα 03110684 Σκούρα Ελένη 03110721 1 η 4 η Άσκηση i) Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc L mma thc 'Antlhshc A. K. Kapìrhc 12 MartÐou 2009 2 Perieqìmena 1 Το Λήμμα της Άντλησης για μη κανονικές γλώσσες 5 1.1 Μη κανονικές γλώσσες..................................... 5 1.2 Λήμμα άντλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδ. Έτος: 1-1 Θέμα 1 α) Ο επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ IL_V VEION V (EV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 99 email: info@istechnology.gr FAX. 99 UL: www.istechnology.gr Copyright I technology /.a.8 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ Εναλλασσόµενο Ρεύµα Κανέλλος Φώτης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γεώργιος Πολίτης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Πειραιάς, 009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Είδη ρευµάτων, Εναλλασσόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #7: Ελάχιστα Επικαλυπτικά Δένδρα, Αλγόριθμος Kruskal, Δομές Union-Find Άσκηση # 0 5 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2012 2012

Τιμοκατάλογος 2012 2012 Τιμοκατάλογος 2012 2012 Οικιακός & Επαγγελματικός κλιματισμός Αφυγραντήρες / Καθαριστές αέρα / Αναλώσιμα Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 5-12 ALL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο Άσκηση Η4 Μέτρηση αντιστάσεων Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο σύνδεσης διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, τότε το πηλίκο U I είναι η αντίσταση του U στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 09/04/201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Τηλέφωνο : 24210 55555 Fax : 24210 78221 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla COLORNO Via urla Via Forlanini Zona ind SPIP uscita PRM ST / PRM CNTRO uscita PRM ST / PRM CNTRO Strada solana Via Paradigna Zona indd SPIP MILNO 1 MILNO-OLOGN OLOGN Via Ugozzolo Via urla Strada Traversante

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΜΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 101 421 51.704 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 55 385 54.096 ΛΥΚΕΙΟ 42 412 59.225 ΣΥΝΟΛΟ 198 1218 165.025 ΤΑΞΗ ΓΡΑΜ/ΡΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Δ Α-Β-Γ ΛΕΞΙΚΟ ΔΑ ΔΒ ΔΓ ΔΔ ΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ.

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ. Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 3 3 0 - ½ 0-0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα 0-π x = θ x = π+θ Αν ηµx=α ή Αν ηµx=-α ή x = π-θ x

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14 MADE in SPAIN Τ.Θ. 267-19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τηλ. 22990-87710 Φαξ. 22990-85108 contact@wagnernet.gr www.wagnernet.gr 53 χρόνια ΒΑΓΝΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

NOURI MONTEΛO TEXNIKA. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ, ΒΑΣΗ ANΟΞΕΙΔΩΤΗ/ΘΕΡΜ.50-300 ΔΙΑΜ/TPOΣ 400 ΚΑΙ ΥΨΟΣ 145mm, 230V/1PH/3,2KW

NOURI MONTEΛO TEXNIKA. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ, ΒΑΣΗ ANΟΞΕΙΔΩΤΗ/ΘΕΡΜ.50-300 ΔΙΑΜ/TPOΣ 400 ΚΑΙ ΥΨΟΣ 145mm, 230V/1PH/3,2KW NOURI ΚΡΕΠΙΕΡA ΗΛΕΚΤΡΙΚH NOURI ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ, ΒΑΣΗ ANΟΞΕΙΔΩΤΗ/ΘΕΡΜ.50-300 ΔΙΑΜ/TPOΣ 400 ΚΑΙ ΥΨΟΣ 145mm, 230V/1PH/3,2KW ΑΝOΞΕΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΚOΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΑΧOΣ 12mm ΓΙΑ OΙΚOΝOΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & OΜOΙOΜOΡΦO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα:

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα: ΦΙΛΤΡΑ 6.. ΦΙΛΤΡΑ Το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων. Στο Σχήμα 6.6 δείχνουμε την απόκριση συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο α. I. Σχολικό βιβλίο σελ. 41. ΙΙ. Σχολικό βιβλίο σελ. 89. β. Σχολικό βιβλίο σελ. 71. γ. Σχολικό βιβλίο σελ.60. δ. Σ, Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN GLS 42-70 W ECO 2V ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN CANDLE-MINI GLOBE 28 W ECO 2V volt ντουι τύπος / volt ντουι Αντικ /replace type 74766203 GLS MAT 42 60 2 E27 74745122 κερί 28

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

!#!'(#%) *! 8.61 #33=D?

!#!'(#%) *! 8.61 #33=D? The Missing Piece ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΔ 1. 8,4% επί του ενήλικου πληθυσµού της Eυρώπης πάσχει από ΣΔ, σύµφωνα µε τη νεότερη έκθεση (2012) της Διεθνούς Οµοσπονδίας Διαβήτη (IDF). και 8,3% παγκοσµίως. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Style your home. Autumn-Winter images 2011. Τραπεζομάντηλα 4 Tablecovers. Γάμος 54 Wedding. Σεντόνια 61 Bedsheets. Κουβρ-λί 72 Bedspreads

Style your home. Autumn-Winter images 2011. Τραπεζομάντηλα 4 Tablecovers. Γάμος 54 Wedding. Σεντόνια 61 Bedsheets. Κουβρ-λί 72 Bedspreads B I A N C O Style your home περιεχομενα contents Τραπεζομάντηλα 4 Tablecovers Γάμος 54 Wedding Σεντόνια 61 Bedsheets Κουβρ-λί 72 Bedspreads Ριχτάρια σενίλ 81 Chenille Throws Πετσέτες 87 Towels Παιδικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση δαπανών και εξοικονόμηση ενέργειας με το Synco living Starter Kit

Μείωση δαπανών και εξοικονόμηση ενέργειας με το Synco living Starter Kit Μείωση δαπανών και εξοικονόμηση ενέργειας με το Synco living Starter Kit Μείωση δαπανών με έλεγχο στα θερμαντικά σώματα σε παλαιά ή καινούργια κτίρια Περιεχόμενα Τι είναι το Synco living Starter Kit και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

για τις οποίες ισχύει ( )

για τις οποίες ισχύει ( ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΗΤΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ . Έστω οι συναρτήσεις f, g: για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η g είναι -. β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις Σελίδα 1 από 9 Κεφάλαιο 8 1 Γραµµικές Απεικονίσεις Τα αντικείµενα µελέτης της γραµµικής άλγεβρας είναι σύνολα διανυσµάτων που χαρακτηρίζονται µε την αλγεβρική δοµή των διανυσµατικών χώρων. Όπως λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ CANON FX2 3350 25 Canon Fax L500/L550/L600, Canon LaserClass 5000/5500/7000/7100/7500/7700 Canon Fax

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Manual): Πολυτέλεια ή Ανάγκη;

Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Manual): Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Manual): Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Είναι γεγονός ότι σε αυτούς τους ομολογουμένως δύσκολους καιρούς της αναταραχής και της οικονομικής κρίσης στις παγκόσμιες αγορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 DNA Griffith (1928) : DNA 2 (Diplococcus

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΝΕΟ ALTO Τελική 1.0 GL F 68HP p.s., a/b (4), abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3 9.560 1.000 8.560 590 7.970 1.0 GL 68HP p.s., a/b (4), abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3, a/c 10.070 1.000 9.070 620 8.450 1.0

Διαβάστε περισσότερα