«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»"

Transcript

1 Σεμηκάνημ Γιέγπμο Λμημώλεςκ Γκόηεηα 4 ε Απνίιημξ 2011 «Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Καξαΐζθνπ Αγγειηθή Ννζειεύηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ MSc ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο & ζηελ Δθεξκνζκέλε Γεκόζηα Τγεία Γεληθό Ννζνθνκείν Διεπζίλαο «Θξηάζην»

2 Ση είλαη ηα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα Σν θνξηίν απηώλ ησλ λνζεκάησλ Οη ζπρλόηεξνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο HACCP Βαζηθέο αξρέο αζθαινύο δηαρείξηζεο Γηαρείξηζε ησλ επηδεκηώλ ζην λνζνθνκείν

3 Σα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα απνηεινύλ παγθνζκίσο δήηεκα Γεκόζηαο πγείαο: Ακαιμγία ημο πιεζοζμμύ (άημμα μεγάιεξ ειηθίαξ, ακμζμθαηεζηαιμέκμη,εοαίζζεηεξ μμάδεξ) Μαδηθμπμίεζε ζηεκ παναγςγή θαη ζηεκ δηακμμή ηνμθίμςκ Ακημπή ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ Αθμύζηα εηζαγςγή παζμγόκςκ ζε άιιεξ γεςγναθηθέξ πενημπέξ Μεηαθίκεζε ηαληδηςηώκ,πνμζθύγςκ, μεηακαζηώκ Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea. IDSA. CID 2001;32:

4 Σξνθηκνγελή λνζήκαηα Σξνθηκνγελή λνζήκαηα (θπξίσο ινηκώμεηο) είλαη ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ ή πνηώλ. Πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί παζνγόλνη παξάγνληεο είλαη πηζαλό λα κνιύλνπλ ηα ηξόθηκα θαη ελ ζπλερεία ηνλ άλζξσπν. Έρνπλ πεξηγξαθεί πεξηζζόηεξα από 250 δηαθνξεηηθά ηξνθηκνγελή λνζήκαηα

5 Σα ζπρλόηεξα παζνγόλα πνπ πξνθαινύλ ηξνθηκνγελείο ινηκώμεηο Βαθηήξηα: Salmonella spp,shigella spp, Campylobacter spp, E Coli Ο:157 Η7. Listeria spp, Yersinia, Clostiridium perfingens Παξάζηηα: Cryptosporidium, Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica Ινί: Norwalk virus Rotavirus, Adenovirus, Ηepatitis A Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-4)

6 Ιε ιμημώδε αίηηα Πνμθηθέξ δειεηενηάζεηξ 1. Πμλίκεξ ρανηώκ (CIGUATERA, Puffer fish-ηεηνμδμημλίκε) 2. Βανέα μέηαιια (Cadmium, Ρδνάνγονμξ) 3. Ιακηηάνηα 4. Κηηνηθά 5. Δηδακημθηόκα, Ναναζηημθηόκα (Μνγακμθςζθμνηθμί εζηένεξ)

7 CDC Estimates of Food-borne Illness in the United States Scallan et al., εκ. επειζόδια διάπποιαρ 1 ζηοςρ 6 Aμεπικανούρ (48 εκ.) νοζούν 211 εθ. επεηζόδηα δηάξξνηαο 76 εκ. οθείλονηαι ζε ηποθιμογενείρ λοιμώξειρ νοζ. /έηορ ζηιρ Η.Π.Α 5,000 πεθαίνουν (CDC,1999) 128,000 νοζηλεύονηαι 3,000 πεθαίνοςν (CDC,2011) 10% ησλ ηξνθηκνγελώλ λνζεκάησλ ζα κείσλε ηε λνζεξόηεηα ζε 5 εθ.ακεξηθαλνύο

8 DIFFERENCES Καιύηεξε πνηόηεηα ζηνηρείσλ & κεζνδνινγίαο Γείγκα ήηαλ 5 θνξέο κεγαιύηεξν(2011 >48, ~9,000). Απζηεξόηεξνο νξηζκόο θξνύζκαηνο νμείαο γαζηξεληεξίηηδαο Απνθιείζηεθε ε λόζνο ε ζρεηηδόκελε κε ηαμίδηα Μεησκέλα πνζνζηά ηεο λόζνπ νθεηιόκελεο ζε λνξνηνύο

9 Δίθηοα επηηήνεζεξ θαη θαηαγναθήξ FOOD-NET % Shigella, Yersinia, STEC (Shiga toxin producing E. coli) O157, Campylobacter, Listeria 10% Salmonella Vibrio ην 2009 vs ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΦΕΤ Επγαζηήπια αναθοπάρ, whonet

10 Foodborne agents Estimated annual number of illnesses (90% credible interval) % Estimated annual number of hospitalizations (90% credible interval) % Estimated annual number of deaths (90% credible interval) % 31 known pathogens 9.4 million ( million) 20 55,961 (39,534 75,741) 44 1,351 (712 2,268) 44 Unspecified agents 38.4 million ( million) 80 71,878 (9, ,340) 56 1,686 (369 3,338) 56 Total 47.8 million ( million) ,839 (62, ,562) 100 3,037 (1,492 4,983) 100 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011

11 Top five pathogens causing domestically acquired foodborne illnesses Pathogen Estimated annual number of illnesses 90% Credible Interval Norovirus 5,461,731 3,227,078 8,309, Salmonella, nontyphoidal Clostridium perfringens Campylobacter spp. Staphylococcus aureus 1,027, ,786 1,679, , ,316 2,483, , ,031 1,611, ,148 72, ,417 3 Subtotal 91 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011 %

12 Top five pathogens causing domestically acquired foodborne illnesses resulting in hospitalization Pathogen Salmonella, nontyphoidal Estimated annual number of hospitalizations % 19, Norovirus 14, Campylobacter spp. Toxoplasma gondii E. coli (STEC) O157 8, , ,138 4 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011

13 Top five pathogens causing domestically acquired foodborne illnesses resulting in death Pathogen Salmonella, nontyphoidal Estimated annual number of deaths % Toxoplasma gondii Listeria monocytogenes Norovirus Campylobacter spp Subtotal 88 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011

14 ΚΔΔΛ-2004

15 πλήζε αίηηα ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ Βαθηήξηα Σπλήζεηο Πεγέο Σπκπηώκαηα Φξόλνο Δπώαζεο Campylobacter spp. Ωκό θξέαο, Γηάξξνηα, 3-5 εκέξεο αθαηέξγαζην γάια, όρη θνηιηαθόο θαιά ςεκέλν πόλνο, ππξεηόο. θνηόπνπιν. Escerichia coli Ωκά ηξόθηκα, λεξό. Γηάξξνηα 12-72h 0157:H7 Listeria spp. Salmonella spp. Yersinia enderocolitica Παηδηθέο ηξνθέο, καιαθά ηπξηά σκά θαη θνλζεξβνπνηεκέλα θξέαηα, πνπιεξηθά, ιαραληθά. Κξέαηα, πνπιεξηθά, απγά, κε-παζηεξησκέλν γάια, πίηεο. Γάια. Φνηξηλό θξεαο Γηάξξνηα, 1 εκέξα-3 θνηιηαθόο πόλνο εβδνκάδεο ππξεηόο. Γηάξξνηα, 12-36h θνηιηαθόο πόλνο ππξεηόο. Γηάξξνηα, 3-7 εκέξεο θνηιηαθόο πόλνο ππξεηόο Shigellaspp. Νεξό, ηξόθηκα Γηάξξνηα, 1-7 εκέξεο (εηδηθόηεξα ζαιάηεο) θνηιηαθόο πόλνο ππξεηόο. Άλλα αίηια: Κρυπηοζπορίδιο, Cl. botulinum, παξάζηηα (λάμβλια) και vibrio.

16 πλήζε αίηηα ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ Βαθηήξηα Σπλήζεηο Πεγέο Σπκπηώκαηα Φξόλνο Δπώαζεο Ηπαηίηηδα Α Οζηξαθα, κνιπζκέλν λεξό, θξέζθα θαγεηά κνιπζέληα από πάζρνληα πνπ δελ επαλαζεξκαίλνληαη Γηάξξνηα, ίθηεξνο, επαηίηηδα, γξηπώδεο ζπλδξνκή εκέξεο Ινί Ννξντνί (ηδίσο small round structured virsueses- SRSV) Norwalk viruses Όζηξαθα, κνιπζκέλν λεξό, θξύα ηξόθηκα κνιπζκέλα από αζζελή (ζαιάηεο, ζάληνπτηο,πάγνο) Δκεηνί, δηάξξνηα. Άιια αίηηα: Κξππηνζπνξίδην, Cl. botulinum, παξάζηηα (ιάκβιηα) θαη vibrio h Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-

17 Ναζμγεκκεηηθμί Ιεπακηζμμί μηθνμβηαθήξ Πνμθημμγεκμύξ Θμίμςλεξ Πνμζπεμαηηζμέκε ημλίκε: Φνοζίδςκ ζηαθοιόθμθθμξ Βάθηιιμξ cereus Παναγςγή ημλίκεξ in vivo: Κιςζηενίδημ perfringens Βάθηιιμξ cereus Κιςζηενίδημ αιιακηηάζεςξ Τμληκμγόκα θμιμβαθηενίδηα Γηζβμιή ηζηώκ: Cambylobacter jejuni Σαιμμκέιια Σηγθέιια Γηζβάιιμκ θμιμβαθηενίδημ Παναγςγή ημλίκεξ εηζβμιή ηζηώκ: Vibrio Parahaemolyticus Yενζίκηα εκηενμθμιηηηθή

18 Πνόπμη μεηάδμζεξ Άμεζε επαθή, αζζεκή Δηαζπμνά, πένηα Νενηβαιιμκηηθή μίακζε αζζεκή αζζεκείξ έμμεζε ή άμεζε δηαζπμνά Δηαζπμνά από θμηκό άροπμ αγςγό

19 Σομπηώμαηα Τα ζπλήζε ζπκπηώκαηα ησλ ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα Ναπηία. Έκεηνη. Κνηιηαθό άιγνο. Γηάξξνηεο. Υςειόο ππξεηόο Σπαληώηεξα ζπκπηώκαηα Αίκα ζηα θόπξαλα

20 Γπηπηώζεηξ πζηεκαηηθή λόζνο : ν ηπθνεηδήο ππξεηόο, Ληζηεξίσζε (κεληγγίηηδα, ζήςε), Μειηηαίνο ππξεηόο, Σνμόπιαζκα, ηξηρίλσζε Νεπξνινγηθή λόζνο: Αιιαληίαζε, Ληζηεξίσζε (κεληγγίηηδα), nvcreutzefelt-jakobs(λόζνο ηξειώλ αγειάδσλ), καληηάξηα, ηεηξαδνηνμίλε νβαξέο καθξνρξόληεο επηπινθέο : αηκνιπηηθό νπξαηκηθό ζύλδξνκν θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα ζρεηηδόκελν κε E.Coli Η:7 (STEC ή εληεξναηκνξξαγηθό ή VTEC) ζύλδξνκν Guillain-Barre κεηά από ινίκσμε κε C. jejuni Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-4)

21 7 αξρέο ηνπ HACCP ΣΟ HACCP είλαη έλα πξνιεπηηθό ζύζηεκα ειέγρνπ πνπ επηηπγράλεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ βηνινγηθώλ, ρεκηθώλ θαη θπζηθώλ θηλδύλσλ από ηε παξαγσγή ησλ πξώησλ πιώλ, ζηελ επεμεξγαζία, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε ηνπ ηειηθνύ πξνηόληνο H A C C P ΟΡΘΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΟΡΘΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ

22 7 αξρέο ηνπ HACCP 1. Πξνζδηνξηζκόο- Αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ θαη θαζνξηζκόο πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 2. Πξνζδηνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ(critical Control Points) 3. Καζνξηζκόο max. θαη min. νξίσλ γηα θξίζηκνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ κε παξάγνληεο όπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία, δηαζέζηκν ριώξην θιπ. 4. Παξαθνινύζεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπο κε παξαηήξεζε, νξγαλνιεπηηθή εθηίκεζε,θπζηθέο ρεκηθέο κεηξήζεηο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο 5. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηηο απνθιίζεηο από ηα θξίζηκα όξηα 6. Γηαηήξεζε αξρείνπ όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ 7. Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηώλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ όηη ην HACCP ιεηηνπξγεί όπσο πξνβιεπόηαλ κε δηαδηθαζίεο επηθύξσζεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ

23 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο Οικόπεδο περιφραγμζνο Προαφλειο χϊροσ κατάλληλα επιςτρωμζνοσ(πλακάκια ή άςφαλτοσ) κάλυψη ανοιγμάτων με πλζγμα ϊςτε να αποτρζπεται η είςοδοσ παραγόντων για πρόκληςη μολφνςεων(ζντομα, τρωκτικά) χωροταξική διάκριςη παραςκευαςτηρίου,χϊρου διανομήσ φαγητοφ, χϊρων πλφςεωσ ςκευϊν, ψυκτικϊν θαλάμων, αποθηκϊν,χϊρου ανάπαυςησ, γραφείων Δάπεδο -ανθεκτικό μη πορϊδεσ υλικό Τοίχοι καλή κατάςταςη,κατά προτίμηςη ανοιχτοφ χρϊματοσ Οροφή μόνιμη καταςκευή-δυνατότητα καθαριςμοφ ςφςτημα αποχζτευςησ Πρόγραμμα εντομοκτονίασ - μυοκτονίασ Κατάλληλοσ φωτειςμόσ και αεριςμόσ

24 ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΠΑΡΑΚΔΤΗ αλνμείδσηνο ράιπβαο, θεξακηθά πιηθά, θαηάιιεια πιαζηηθά. ηηο επηθάλεηεο ή πιάθεο θνπήο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ δελ ραξάδνπλ εύθνια, ζπληζηάηαη ζθιεξό πιαζηηθό, (ηεθιόλ) θαη ρξσκαηηθόο θώδηθαο αλάινγα κε ην είδνο ηξνθίκνπ : πξάζηλν γηα ηα ιαραληθά, θίηξηλν γηα ην θνηόπνπιν, θόθθηλν γηα ην θξέαο θαη, άζπξν γηα ην ςάξη.

25 Γεκηθέξ Ανπέξ γηα ηεκ απμθογή μηθνμβηαθήξ επημόιοκζεξ ηςκ ηνμθίμςκ Αγμνά πνώηςκ οιώκ από αληόπηζημοξ πνμμεζεοηέξ Ηαηάιιειε θύιαλε ηςκ ηνμθίμςκ Ηαηάιιειε πνμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηςκ ηνμθίμςκ Ηαηάιιειεξ μέζμδμη ζενβηνίζμαημξ ηςκ θαγεηώκ Ηαηάιιειε θύιαλε ημο μαγεηνεμέκμο θαγεημύ Φνμκηίδα ημο ελμπιηζμμύ θαη ηςκ ζθεοώκ Γθπαίδεοζε ημο πνμζςπηθμύ

26 Ναναιαβή πνώηςκ οιώκ Γπηηνμπέξ Ναναιαβήξ... μεηαθμνηθά μέζα θαζανά θαη κα μεκ μεηαθένμοκ άιια ακηηθείμεκα ή πεμηθέξ μοζίεξ ζενμμθναζία ζαιάμςκ ρύλεξ παμειόηενε από 5 μ C θαη ηςκ ζαιάμςκ θαηάρολεξ από - 18 μ C πνώηεξ ύιεξ ημπμζεηεμέκεξ με ηάλε θαη ογηεηκή θοζημιμγηθά» μνγακμιεπηηθά παναθηενηζηηθά (πνώμα, εμθάκηζε,μζμή) ζοζθεοαζία κα είκαη αθέναηε,θαζανή θαη πςνίξ ζεμάδηα αιιμηώζεςκ εμενμμεκία ιήλεξ κα ακαγνάθεηαη θαη κα ειέγπεηαη επηζήμακζε αθέναηα θαη ακηαπμθνίκεηαη ζημ πνμσόκ ζεμάδηα επημόιοκζεξ από λέκα ζώμαηα, έκημμα ή ηνςθηηθά είζμδμξ ηςκ πνμμεζεοηώκ ζημ πώνμ ηεξ θμοδίκαξ

27 Βαζηθέξ μδεγίεξ γηα ηεκ απμζήθεοζε Έιεγπμξ ηνμθίμςκ γηα ηεκ πνόιερε αολεμέκεξ ογναζίαξ θαη ακάπηολεξ μμύπιαξ Ηαηάιιειμξ θςηηζμόξ θαη αενηζμόξ Αοηόμαημξ έιεγπμξ ηεξ ζενμμθναζίαξ μ μπμίμξ ζα ελαζθαιίδεηαη με ηα θαηάιιεια ζενμόμεηνα

28 Βαζηθέξ μδεγίεξ γηα ηεκ απμζήθεοζε Τα νάθηα ζα πνέπεη κα είκαη πάκηα θαζανά,ημοιάπηζημκ 12 in πάκς από ημ πάηςμα ή ηνμπήιαηα γηα κα επηηνέπεηαη μ θαζανηζμόξ θαη κα απμθεύγεηαη ε επημόιοκζε από ημ δάπεδμ Τνόθημα ζηα μπμία δεκ αθμιμοζείηαη θαμία δηαδηθαζία (πιύζημμ ή μαγείνεμα) πνηκ ημ ζενβίνηζμα, ζα πνέπεη κα θοιάζζμκηαη λεπςνηζηά Τμ έημημμ θαγεηό δηακέμεηαη άμεζα ζημ ημήμα, ζηε θαηάιιειε ζενμμθναζία, θοιάζζεηαη εάκ πνεηαζηεί γηα 24h ζημ ρογείμ μαθνηά από θάνμαθα ή άιια είδε.

29

30

31 Ννμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηνμθίμςκ Ζ Απμθογή επημόιοκζεξ ηςκ ηνμθίμςκ θαηά ημ πεηνηζμό ημοξ Όιμξ μ ελμπιηζμόξ θαη μη πενημπέξ ενγαζίαξ ζα πνέπεη κα δηαηενμύκηαη ζπμιαζηηθά θαζανέξ Παγςμέκα θαη δεζηά ηνόθημα εημημάδμκηαη λεπςνηζηά Τα παγςμέκα ηνόθημα δηαηενμύκηαη ζε ζενμμθναζία <7 μ C

32 Ννμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηνμθίμςκ ΖΖ Η ζενμμθναζία ζηα μαγεηνεμέκα ηνόθημα ζα πνέπεη κα θζάκεη ημοιάπηζημκ 74 μ C εκώ ηα δεζηά ηνόθημα κα δηαηενμύκηαη ζημοξ 60 μ C ή θαη πενηζζόηενμ Τα ηνόθημα ζα πνέπεη κα είκαη πάκηα θαιομμέκα έςξ ηεκ ώνα πμο ζα ζενβηνηζημύκ

33 Πνμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηνμθίμςκ ΙΙΙ Κνέαξ,γάια, αογά,θνέμεξ, θαη άιια οιηθά γηα ζάκημοηηξ απαηημύκ μεγαιύηενμ πεηνηζμό θαη ζα πνέπεη κα ρύπμκηαη μεηά ηεκ πνμεημημαζία θαη κα ζενβίνμκηαη άμεζα αθμύ βγμοκ από ημ ημ ρογείμ Οη ζαιάηεξ θαη μη ζάιηζεξ μη μπμίεξ πενηέπμοκ αογά,ηόκμ,θμηόπμοιμ ζα πνέπεη κα εημημάδμκηαη <3h πνηκ θαη κα μεκ πνεζημμπμημύκηαη από ημ έκα γεύμα ζημ άιιμ

34 Φνμύηα θαη ιαπακηθά Όια ηα θνμύηα θαη ηα ιαπακηθά ζα πνέπεη κα πιέκμκηαη πμιύ θαιά θαη κα ζηεγκώκμοκ ζε θαζανή επηθάκεηα είηε πνόθεηηαη κα πνμζθενζμύκ ςμά είηε θαιά μαγεηνεμέκα

35 Τμ κενό θαη μ πάγμξ μπμνμύκ επίζεξ κα δηαζπείνμοκ ιμημώλεηξ Φεηνηδόμαζηε κενό θαη πάγμ όπςξ αθνηβώξ ηα ηνόθημα

36 ύκθσλα κε ησλ Κώδηθα Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο: Σν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα: Μεηαδνηηθέο αζζέλεηεο Γεξκαηηθέο λόζνπο Δληεξηθέο παζήζεηο Υξόληεο αλαπλεπζηηθέο λόζνπο

37 O Γνγαδόμεκμξ ζημ Πμήμα Δηαηνμθήξ εκεμενώκεη πνηκ ηε ιήρε ενγαζίαξ εάκ: Γίκαη άννςζημξ(δηάννμηα, έμμεημ,πονεηό, βήπα,πμκόιαημμ εθθνίζεηξ από μύηε θαη μάηηα) Έπεη πιεγέξ,ζπονηά ή άιιεξ δενμαηηθέξ παζήζεηξ Έπεη επαθή με άννςζημ ή θάπμημ μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ πάζπεη από ηνμθηθή δειεηενίαζε ή δηάννμηα

38 Δπηπηώζεηο Οη ιμημώδεηξ πανάγμκηεξ πμο πνμθαιμύκ ηνμθημμγεκείξ ιμημώλεηξ πνμθαιμύκ δεοηενμγεκείξ επηδεμηθέξ ελάνζεηξ θνμοζμάηςκακ δεκ ακαγκςνηζζμύκ έγθαηνα Current Opinion in Pharmacology 2005;5:

39 Surveillance Summaries November 10, 2006 / 55(SS10);1-34 Surveillance for Foodborne-Disease Outbreaks --- United States, CDC,2006 Αλαθέξζεθαλ 1276 επηδεκίεο 27,634 λόζνπο and 11 ζαλάηνπο 624 επηβεβαηώζεθε ην αίηην 54% ζε λνξνηνύο 8% ζε ζαικνλέιια 6,647 επηδεκίεο άηνκα λόζεζαλ 2167 (33%) επηβεβαηώζεθε ην αίηην

40

41

42

43 CDC. Multistate outbreak of Escherichia coli O157:H7 infections associated with eating ground beef---united States, June--July, MMWR 2002;51: CDC. Outbreak of listeriosis---northeastern United States, MMWR 2002;51: CDC. Multistate outbreak of Salmonella Serotype Agona infections linked to toasted oats cereal---united States, April--May MMWR 1998;47: CDC. Outbreaks of Shigella sonnei infection associated with eating fresh parsley--- United States and Canada, July--August, MMWR 1999;48: CDC. Multistate outbreak of listeriosis---united States, MMWR 1998; 47: CDC. Multistate outbreak of listeriosis, United States, MMWR 2000;49:

44 General outbreaks of infectious intestinal disease (IID) in hospitals, England and Wales, Meakins SM, Adak GK, Lopman BA, O'Brien SJ. Gastrointestinal Disease Division, PHLS Communicable Diseases Surveillance Centre, London, UK. Between 1992 and 2000, 26.6% (1,396/5,257) of all general outbreaks of infectious intestinal disease (IID) reported to the Public Health Laboratory Service (PHLS) Communicable Disease Surveillance Centre (CDSC) occurred in hospitals. Over 29,000 patients and staff were affected and the mortality risk was higher than for outbreaks in other settings [relative risk 2.00 (95% CI: ) P<0.001]. Person-to-person spread was the predominant mode of transmission. The mortality risk was highest in foodborne disease outbreaks [relative risk 3.22 (95% CI: ); P=0.003]. Most outbreaks occurred between November and April. The pathogens most frequently reported were Norwalk-like virus (NLV) (54%) and Clostridium difficile (12.6%). These findings emphasize the public health importance of outbreaks of IID in hospitals, especially during the winter when pressures on hospitals are at their height. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE]

45 Δπηδεκηθέο εμάξζεηο ινηκώδνπο γαζηξεληεξίηηδαο ζηα λνζνθνκεία ζηελ Αγγιία θαη Μεγ. Βξεηηαλία >1 ηξνθέο ελνρνπνηήζεθαλ ζε 2/25 εμάξζεηο Τπεύζπλεο ηξνθέο: Κόκκινο κρέας 16% (4/25) Ασγά 16.0% (4/25) Κοτόποσλο 8.0% (2/25), Σαλάτες και φρούτα 8.0% (2/25) Επιδόρπια, διάφορα 8.0% (2/25) Δεν ανευρζθη υπεφθυνη τροφή 52.0%(13/25) Βακτηριακή αιτία επιβεβαιώθηκε ςε 84% (21/25) Η θνητότητα ήταν μεγαλφτερη ςε ςφγκριςη με αντίςτοιχεσ εξάρςεισ ςτην κοινότητα Τα νοςοκομεία ήταν δεφτερα μετά από τουσ οίκουσ φροντίδασ ηλικιωμζνων με παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριςτηθά

46 Κόζηνο.. Γπηδεμηθέξ ελάνζεηξ γαζηνεκηενίηηδαξ: 12,5% ημο ζοκμιηθμύ θόζημοξ (ζηα επίπεδα ηςκ μονμιμημώλεςκ): $ 184 εθ. ( ) Lopman Ben et al.. Epidemiology and costs of Nosocomial Gastroenteritis, Avon, England, HPA-CDSC Emerging Infectious Diseases. 2004; 10:

47 Ο Ρόινο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ Δπηδεκίαο (Outbreak Control Team) Clinicians Epidemiology Laboratory Environment Authorities OΔΔ Public Reports Control measures Media

48 νμθαηαθηηθή εθηίμεζε ηεξ θαηάζηαζεξ Απμθαζίδεη πόηε οπάνπεη πναγμαηηθή επηδεμία εθηημώκηαξ ηεκ δναζηενηόηεηα ηεξ κόζμο ζημ πανειζόκ Δηελάγεη ζοκεκηεύλεηξ με ηα πνώηα θνμύζμαηα Οοιιέγεη θαηάιιεια θιηκηθά δείγμαηα Παοημπμηεί θμηκμύξ πανάγμκηεξ ζε όιεξ ή ηηξ πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ Δηελάγεη δηενεύκεζε πενηβάιιμκημξ Οοιιέγεη δείγμαηα ηνμθίμςκ Οπεμαηίδεη πνμθαηαθηηθέξ οπμζέζεηξ Γγθνίκεη ηεκ εθανμμγή μέηνςκ ειέγπμο πνμθεημέκμο κα πνμιεθζεί πεναηηένς δηαζπμνά Απμθαζίδεη εάκ απαηηείηαη πεναηηένς δηενεύκεζε θαη ημ είδμξ ηεξ δηενεύκεζεξ Δηαζθαιίδεη ηε πνήζε ηεξ ίδηαξ μεζμδμιμγίαξ από όιμοξ ημοξ ζοκενγάηεξ Ακαδεηά ηηξ επόμεκεξ πενηπηώζεηξ θαη επηθμηκςκεί

49 Γπηθμηκςκία Οπεδηάδεη ηεκ επηθμηκςκία με ζοκαδέιθμοξ, αζζεκείξ θαη θμηκό Γκεμενώκεη άμεζα θαη με αθνίβεηα όζμοξ πνέπεη κα γκςνίδμοκ Δμοιεύεη ζε ζοκενγαζία με ηαηνμύξ θμηκόηεηαξ ώζηε κα δώζεη ζοζηάζεηξ γηα ζεναπεία θαη / ή πνόιερε Οπεδηάδεη ηα δειηία ηύπμο Οοκηάζζεη ακαθμνέξ πνμξ άιιεξ οπενεζίεξ θαη ηεκ εγεζία ημο Ρπμονγείμο Δεηά βμήζεηα εθηόξ Ιμκάδαξ

50 Πενηγναθηθή επηδεμημιμγία Δίκεη μνηζμό επηβεβαηςμέκμο θαη πηζακμύ θνμύζμαημξ Παοημπμηεί όζμ ημ δοκαηόκ πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ Οοιιέγεη ζημηπεία από κμζμύκηεξ ζε πνμηοπμπμηεμέκμ ενςηεμαημιόγημ Ηαηεγμνημπμηεί ηηξ πενηπηώζεηξ ακά πνόκμ, ηόπμ θαη άημμα Ννμζδημνίδεη άημμα ζε θίκδοκμ Ιεηνά πμζμζηά πνμζβμιήξ

51 Δηενεύκεζε ηνμθίμςκ θαη πενηβάιιμκημξ Γπηζεςνεί ηηξ δμμέξ θαη ηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηνμθίμςκ Αλημιμγεί ηηξ δηαδηθαζίεξ δηαπείνηζεξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο Θαμβάκεη ηα απαναίηεηα δείγμαηα

52 Δηενεύκεζε ηνμθίμςκ θαη πενηβάιιμκημξ Γπηζεςνεί ηηξ δμμέξ θαη ηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηνμθίμςκ Αλημιμγεί ηηξ δηαδηθαζίεξ δηαπείνηζεξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο Θαμβάκεη ηα απαναίηεηα δείγμαηα

53 Μέηνα ειέγπμο Έιεγπμξ ηεξ πεγήξ Έιεγπμξ δηαζπμνάξ Πνμζηαζία αηόμςκ πμο βνίζθμκηαη ζε θίκδοκμ Δήιςζε ηεξ επηδεμίαξ Γκδοκάμςζε ή εγθαηάζηαζε πνμγνάμμαημξ ζοκεπμύξ επαγνύπκηζεξ

54 # of Cases Point Source Outbreak Catered event /1/01 4/2/01 4/3/01 4/4/01 4/5/01 4/6/01 4/7/01 4/8/01 Days

55 Δηενεύκεζε πενηβάιιμκημξ θαη ηνμθίμςκ Πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ επηδεκηνινγηθή θαη εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε Γηαθέξεη από ηελ επηζεώξεζε ξνπηίλαο Χξεζηκνπνηεί ηα ήδε δηαζέζηκα ζηνηρεία

56 Σθμπόξ δηενεύκεζεξ πενηβάιιμκημξ Παοημπμίεζε πεγήξ,ηνόπμο θαη έθηαζεξ ηεξ μόιοκζεξ ηςκ ηνμθίμςκ Ννμζδημνηζμόξ ημο ηνόπμο μείςζεξή θαηαζηνμθήξ ημο ανηζμμύ ηςκ παζμγόκςκ πμο επηβίςζακ ηςκ δηαδηθαζηώκ Ννμζδημνηζμόξ ημο θηκδύκμο ακάπηολεξ ηςκ παζμγόκςκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο μαγεηνέμαημξ, ημο πεηνηζμμύ ημοξ, ή ηεξ θύιαλεξ Παοημπμίεζε θαη εθανμμγή δημνζςηηθώκ δνάζεςκ

57 Φνήζημα ανπεία Ιεκμύ, δηαηημιμγίςκ Δηαδηθαζηώκ Αγμνώκ,μεηαθμνώκ θαη απμγναθώκ HACCP Δημνζςηηθώκ δνάζεςκ Δηαγναμμάηςκ νμήξ Ανπηηεθημκηθώκ ζπεδίςκ Ηαζανηόηεηαξ Απμηειεζμάηςκ πνμεγμύμεκςκ δεηγμαημιερηώκ Ναιαηώκ εθζέζεςκ επηηήνεζεξ Ννμζςπηθμύ

58 Δηενεύκεζε εγθαηαζηάζεςκ Απαηηείηαη... Οοκάκηεζε με πνμηζηάμεκμ ημο ημήμαημξ Οοκάκηεζε με μπμημδήπμηε οπάιιειμ μπμνεί κα παίδεη νόιμ ζηεκ πνμεημημαζία ηεξ ύπμπηεξ ηνμθήξ Γπακαλέηαζε ηςκ ανπείςκ ηςκ οπαιιήιςκ Γπακελέηαζε ιεηημονγηώκ θαη δηαδηθαζηώκ ογηεηκήξ Ζδηαίηενμξ πνμζδημνηζμόξ δηαδηθαζηώκ πνμεημημαζίαξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο Θήρε δεηγμάηςκ ηνμθίμςκ θαη δεηγμάηςκ πενηβάιιμκημξ Γλέηαζε ημο ζοζηήμαημξ ύδνεοζεξ ή άιιςκ οπμζηενηθηηθώκ ζοζηεμάηςκ Ιέηνεζε ζενμμθναζηώκ, ph, α w με θαηάιιειμ ελμπιηζμό

59 Γνςηήζεηξ πμο βμεζμύκ κα εζηηάζμομε ζε απμηειεζμαηηθή δηενεύκεζε ηςκ ηνμθίμςκ Νμηεξ είκαη μη γκςζηέξ δελαμεκέξ ή μη θμηκέξ πεγέξ ημο ύπμπημο παζμγόκμο? Οε πμημ πενηβάιιμκ μπμνεί αοηό κα επηβηώζεη? Νόηε θαη πςξ μπμνεί κα μμιύκζεθε ημ ηνόθημμ? Νμηεξ πενηβαιιμκηηθέξ ζοκζήθεξ οπμζηήνηλακ ηεκ ακάπηολε θαη δηαζπμνά ημο ύπμπημο παζμγόκμο? Νμο βνίζθμκηαη εοθαηνίεξ δηαζηαονμύμεκεξ μόιοκζεξ, επηβίςζεξ θαη ακάπηολεξ ημο παζμγόκμο ζημ ημήμα ή θαη ζε μιόθιενε ηε Ιμκάδα?

60 Δηενεύκεζε ύπμπημο ηνμθίμμο Ζ Νιήνεξ πενηγναθή πνμηόκημξ ζοζηαηηθά πμο πνεζημμπμηήζεθακ, πεγέξ, θοζηθά θαη πεμηθά παναθηενηζηηθά, επακεπελενγαζία Ναναηήνεζε δηαδηθαζηώκ θαηαγναθή ηζημνηθμύ ζενμμθναζίαξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο ζοκζήθεξ πμο αοηό απμζεθεύηεθε, μεηαθένζεθε, μαγεηνεύηεθε, δηαδηθαζία μαγεηνέμαημξ,μέγεζμξ ζθεοώκ μέζμδμη θαζανηζμμύ, πνμκμδηαγνάμμαηα, πνμζςπηθή ογηεηκή

61 Δηενεύκεζε ύπμπημο ηνμθίμμο ΖΖ Οοδήηεζε με πεηνηζηέξ ηνμθίμςκ Ξμή ημο ηνμθίμμο Ηαηάζηαζή ημο θαηά ηεκ παναιαβή από ημκ θάζε πεηνηζηή, θαζήθμκηα ηε ζογθεθνημέκε πενίμδμ Αζοκήζηζηεξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ (με έγθαηνε πνμμήζεηα, έιιεηρε πνμζςπηθμύ,εημημαζία αζοκήζηζηςκ πμζμηήηςκ) Ηαηάιιειε ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμύ Αζζέκεηα: ιήρε δεηγμάηςκ γηα ηαοημπμίεζε παζμγόκμο Θεηηθή θ/α Ύπμπηε πεγή Ηαηακάιςζε ύπμπημο ηνμθίμμο

62 Δηενεύκεζε ύπμπημο ηνμθίμμο ΖΖΖ Δηελαγςγή ακάιοζεξ θηκδύκςκ επηδεμίαξ Οε θάζε βήμα ηεξ επελενγαζίαξ ηςκ πηζακά εμπιεθόμεκςκ ηνμθίμςκ Θα μπμνμύζε ημ παζμγόκμ κα εηζαπζεί ζε θάπμημ ζηάδημ; αναπηςσθεί ζε κάποιο ζηάδιο; επιβιώζει ηων διαδικαζιών πος πποβλέπεηαι να ηο ζκοηώζοςν;

63

64 Δεηγμαημιερία ηνμθίμςκ Σοζηαηηθά πμο πνεζημμπμηήζεθακ Υπμιιείμμαηα ηνμθίμςκ από ύπμπημ γεύμα Τνόθημα από ημ μεκμύ πμο έπεη εμπιαθεί επηδεμημιμγηθά Τνόθημα πμο είκαη γκςζηό όηη ζπεηίδμκηαη με ημ παζμγόκμ Σοκζήθεξ δεηγμαημιερίαξ Τνόθημα ζε Οκόμαηα μπμημδήπμηε πνμμεζεοηώκ πενηβάιιμκ μπμνεί κα έπεη επηηνέρεη ηεκ Αν.πανηίδςκ ακάπηολε μηθνμμνγακηζμώκ Τνόθημα ζε ακέγγηπηεξ ζοζθεοαζίεξ με ίδημ αν. πανηίδαξ Μεηαγεκέζηενα είδε Σοζηαηηθά πμο δεκ πνεζημμπμηήζεθακ Τνόθημα από ηα απμννίμμαηα

65 ΔΓΙΓΜΑΤΟΛΗΧΙΓΣ Άηνκα εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζηηο ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο Λήςε δείγκαηνο ππό άζεπηεο ζπλζήθεο Απαηηνύκελα πιηθά Λήςε κέηξσλ γηα απνθπγή αλάπηπμεο ή θαηαζηξνθήο κηθξνβίσλ θαηά ηε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην Δπαινίσηα Θ 4 o C Καηεςπγκέλα Θ <0 o C (κε μεξό πάγν) θνλζέξβεο θαη ηξόθηκα μεξάο κνξθήο όρη έθζεζε Θ> 45 o C Γείγκαηα λεξνύ από δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ πξηλ ηελ ρισξίσζε θαη ρσξίο απνιύκαλζε ηνπ θξνπλνύ

66 # of Cases Continuous Source Outbreak Days

67 ΑΠΟΦΑΗ... Απόζπξζε-Καηαζηξνθή πγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ Δλεκέξσζε Πξνκεζεπηώλ Αξρώλ(ΔΦΔΣ,Ννκαξρίεο) Απνθιεηζκόο Σξνθνδνζίαο Σξνθνδνζίαο από άιιε πεγή(haccp) Ιδηαίηεξε πξνζνρή : Σξόπν κεηαθνξάο ηνπ έηνηκνπ θαγεηνύ Σήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζεξκνθξαζηώλ Γηνξζσηηθέο δξάζεηο

68 Λαμβάκμκηαη οπόρε μη γκςζημί πανάγμκηεξ πμο μδεγμύκ ζε μόιοκζε ηςκ ηνμθίμςκ Ωμά ηνόθημα Πνόθημα από με αζθαιείξ πεγέξ Ιε πόζημμ κενό ζηεκ πνμεημημαζία Ιμιοζμέκμη πεηνηζηέξ ηνμθίμςκ Ιμιοζμέκα πένηα θαη εκδομαζία Νιεμμειήξ θαζανηόηεηα επηθακεηώκ θαη ελμπιηζμμύ Ακεπανθώξ μαγεηνεμέκα ηνόθημα Όληκα ηνόθημα απμζεθεομέκα ζε πενηέθηεξ πμο πενηέπμοκ ημληθά μέηαιια Πνόθημα μμιοζμέκα από πεμηθέξ δειεηενηώδεηξ μοζίεξ Πνόθημα με πνμζζεηηθά (monosodium glutamate,sodium nitrite) Πνόθημα ζε θαηεζηναμμέκεξ ζοζθεοαζίεξ

69 Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ... επηβίςζε ακάπηολε Ακεπανθήξ πνόκμξ μαγεηνέμαημξ Αθαηάιιειε ζενμμθναζία Λακαδέζηαμα Παξακνλή ηξνθίκνπ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ Αθαηάιιειν μεπάγσκα Αθαηάιιειε ή αξγή δύκσζε Αθαηάιιειε επεμεξγαζία παζηά,θαπληζηά Υακειή ή ελδηάκεζε πγξαζία πνπ νδεγεί ζε a w

70 Βαζηθέξ Οδεγίεξ γηα ημκ ζςζηό θαζανηζμό ζημ ημήμα δηαηνμθήξ Απμμάθνοκζε όιςκ ηςκ ηνμθίμςκ Τήνεζε θακόκςκ αζθαιείαξ Φνήζε θαηάιιειςκ θαζανηζηηθώκ μέζςκ Φνήζε θαηάιιειςκ ενγαιείςκ θαζανηζμμύ Αιιαγή ηςκ ενγαιείςκ θαζανηζμμύ ακάιμγα με ημ πώνμ θαη ηεκ επηθάκεηα Φνήζε θαζανμύ πόζημμο κενμύ Τήνεζε ημο πνμγνάμμαημξ θαζανηζμμύ

71 Οοπκόηεηα Ηαζανηζμμύ θαη Απμιύμακζεξ Καζεμενηκά Γβδμμαδηαία Πενημδηθά Σθεύε Δάπεδα απμζεθώκ Πανάζονα Γνγαιεία Χογεία Ονμθέξ Γλμπιηζμόξ Φμύνκμη Φώηα Γπηθάκεηεξ ηνμθίμςκ Τμίπμη Γλαενηζμόξ Δάπεδα, πόμμια,δηαθόπηεξ Απμμάθνοκζε απμννημμάηςκ Κάδμη απμννημμάηςκ Πνμαύιηα

72 Απμννοπακηηθέξ μοζίεξ πμο πνεζημμπμημύκηαη ζημοξ πώνμοξ παναζθεοήξ ηνμθίμςκ Ακηόκηα απμννοπακηηθά:ζάπςκεξ Ηαηηόκηα απμννοπακηηθά:ηεηανημηαγείξ βάζεηξ αμμςκίμο Απνιπκαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ρώξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ Αλόξγαλεο ελώζεηο ρισξίνπ νξγαληθέο ελώζεηο ρισξίνπ

73 Απμθιεηζμόξ Φεηνηζηέξ ηνμθίμςκ πμο εμπιέθμκηαη με ηνόθημα πμο ζενβίνμκηαη ςμά ή με θ/ α(+) γηα Samonella typhi ή paratyphi Αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο cholera, amoebic dysentery,bacillary dysentery Hepatitis A, Hepatitis E ήδε επελενγαζμέκα Taenia solium Tuberculosis (ζε θαηάζηαζε ινίκσμεο) Γνγαδόμεκμη πμο έπμοκ επαθή με αζζεκείξ ορειμύ θηκδύκμο (κεμγκά, ειηθηςμέκμοξ, ακμζμθαηεζηαιμέκμοξ)

74 Κιηκηθά δείγμαηα Η ππόλνηα επηδεκηθήο έμαξζεο θξνπζκάησλ ή ηξνθηκνγελνύο ινηκώμεσο απνηειεί έλδεημε λα απνζηαιεί άκεζα θαιιηέξγεηα θνπξάλσλ αθόκε θαη επί ειαθξάο λόζνπ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ιάβεη αληηβίσζε θ/α θνπξάλσλ ξνπηίλαο (Salmonella,Shigella,Campylobacter) ε10-20 αη.( 15-20% ησλ πεξηπηώζεσλ) Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε θνπξάλσλ γηα πνιπκνξθνπύξελα ή ιαθηνθεξξίλε θνπξάλσλ Αλαδήηεζε ηεο ηνμίλεο ηνπ C. Diffcile Δπί ππόλνηαο εληεξναηκνξξαγηθνύ E.coli ή Yersinia εηδηθά ζξεπηηθά πιηθά Δμέηαζε γηα παξάζηηα θαη σνθύζηεηο ρ 3 εκέξεο (εηδηθέο ρξώζεηο) Δμέηαζε γηα ηνύο

75 Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε Τπνζηεξηθηηθή αγσγή θαη ελπδάησζε πκπησκαηηθή αληηδηαξξντθή αγσγή Δκπεηξηθή αληηβηνηηθή αγσγή Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο (>90%) ερνπλ ήπηα, απηντώκελε λόζν, πνπ ππνρσξεί κεηά από ην πνιύ 3-5 εκέξεο θαη απαηηείηαη κόλν απιή ελπδάησζε θαη ελδερνκέλσο ήπηα αληηδηαξξντθή αγσγή.

76 Οομβμοιεοηηθή αζζεκώκ Πνμζςπηθή ογηεηκή Απμθογή πνμζθμνάξ ηνμθήξ εξγαδνκέλσλ

77 Γπηιμγή Θαιάμμο αζζεκμύξ : κμζειεία ζε ηδηαίηενμ δςμάηημ με αζζεκείξ με εκενγό ιμίμςλε ημο ίδημο μηθνμμνγακηζμμύ ( Cohort Nursing ) Σπμιαζηηθή θαζανηόηεηα θαη απμιύμακζε AJIC 1998; 26:

78 α/α Α Π ΠΝ/ΚΗ Φ Β Π Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Ν Λ Φ Π/Γ Φ Φ ΦΦ Φ Φ ΚΑΡΓ Μ/Γ ΠΛ/Υ Γ/Υ Φ Φ Φ Ν/Υ

79 # of Cases Propagated Source Outbreak Days

80 Δπηηήξεζε Δθαξκνγήο Βαζηθώλ Πξνθπιάμεσλ Υγηεηκή πενηώκ Φνήζε γακηηώκ Φνήζε μάζθαξ - πνμζηαηεοηηθώκ γοαιηώκ Φνήζε μπιμύδαξ

81 Τεπκηθή αθαίνεζεξ γακηηώκ

82 Πξνζηαζία αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν Έγγςερ Ανοζοκαηεζηαλμένοι Αζθενείρ με παθήζειρ ήπαηορ Αζθενείρ με σπόνια ιογενή ηπαηίηιδα Β ήc Αζθενείρ ημεπήζιαρ νοζηλείαρ (εμβολιαζμόρ ένανηι ηπαηίηιδαρ Α)

83 Γήισζε ηεο επηδεκίαο Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο όπσο παξνπζηάζηεθε Σηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο (background) Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Απνηειέζκαηα Η αλαθνξά απηή είλαη πξνθαηαξθηηθή θαη ζα αθνινπζήζεη ηειηθή Κνηλνπνίεζε (ζε πνηνπο) Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζηα ΜΜΔ (δελ είλαη επηδεκηνιόγνη) από θαηάιιειν πξόζσπν Δλδπλάκσζε ή εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο ζπλερνύο επαγξύπληζεο

84 Οη δώδεθα απξνζεμίεο ηεο θνπδίλαο...!!! Σκεθηείηε και απανηήζηε...

85 πκπεξαζκαηηθά. Σα πεξηζζόηεξα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα είλαη πξνβιέςηκα CLEAN, SEPARATE, COOK, and CHILL

86 Βηβιηνγξαθία Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea. IDSA. CID 2001;32: Lopman Ben et al.. Epidemiology and costs of Nosocomial Gastroenteritis,Avon, England, HPA-CDSC Emerging Infectious Diseases. 2004;10: Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-4) Current Opinion in Pharmacology 2005;5: Ηαναιήξ Δ. Γπηδεμημιμγία θαη πνόιερε Κμζμθμμεηαθώκ Πνμθημμγεκώκ Θμημώλεςκ. Οημ: Ργηεηκή θαη Γπηδεμημιμγία ζημ πώνμ ημο Κμζμθμμείμο.Λενμοπάθε Γ. ΑΘΕΚΑ 2000, θεθ.14, S. M. Meakins, G. K. Adak, B. A. Lopman and S. J. O'Brien General outbreaks of infectious intestinal disease (IID) in hospitals,england and Wales, Gastrointestinal Disease Division, PHLS Communicable Diseases SurveillanceCentre, London, UK Journal of Hospital Infection (2003) 53: 1 5

87 Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 2 η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα καθηγητή: ΠΑ.. ΣΚΑΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατανόηση της συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις

Υγιεινή Τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις Υγιεινή Τροφίμων Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε παθογόνους για τον άνθρωπο και αλλοιογόνους για τα τρόφιμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 4 η - ΜΕΡΟΣ Β ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3η FOODBORNE ILLNESS Bad Hygiene Practices Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΡ. ΖΗΛΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΡ. ΖΗΛΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΡ. ΖΗΛΙΔΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΝΕΙΣ & ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Υδατογενείς λοιμώξεις ονομάζονται οι λοιμώξεις που μεταδίδονται με το πόσιμο νερό ή τις κολυμβητικές

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας

Νίκος Χαριτωνίδης Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-3-15 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, παρουσιάστηκαν στην αγορά τυποποιημένες συσκευασίες έτοιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. ΣΟΜΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο Εργαζηηριακές Δοκιμαζίες Δίδνο δείγκαηνο Νεξά αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο Αξίζκεζε κηθξννξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Από απόζηαζε: -Γκδμθνηκήξ -Παναθνηκήξ Signaling cell Target cell Με επαθή Gap junction Notch signaling εμαημδόηεζε μέζς θακαιηώκ ηόκηςκ: Κακάιηα ηόκηςκ ςξ δηαθόπηεξ Πένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004 2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λιστερίωσης στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Το διάστημα 2004-2013:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων»

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» «Ανθρώπινα και ζωικά απόβλητα : Επίδραση στη μικροβιολογική υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ Β. ΝΑΚΑΓΖΩΠΜΝΜΡΘΜΟ Θέθημναξ Κεονμπεηνμονγηθήξ ΚΓΡΞΜΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕ ΗΘΖΚΖΗΕ & ΠΙΕΙΑ ΓΝΓΙΒΑΠΖΗΕΟ ΚΓΡΞΜΑΗΠΖΚΜΘΜΓΖΑΟ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΝΑΠΞΩΚ ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

1] Εισαγωγή. Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης 1

1] Εισαγωγή. Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης 1 «Δυνατότητα των γενικών νοσοκομείων της χώρας για εργαστηριακή διάγνωση παθογόνων που προκαλούν τροφιμογενή νοσήματα. Αποτελέσματα της καταγραφής για το 2012» 1] Εισαγωγή Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΟΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΟΥΣ/ΥΔΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 2004-2013 Κύρια σημεία Η συχνότητα των συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς

Διαβάστε περισσότερα