«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»"

Transcript

1 Σεμηκάνημ Γιέγπμο Λμημώλεςκ Γκόηεηα 4 ε Απνίιημξ 2011 «Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Καξαΐζθνπ Αγγειηθή Ννζειεύηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ MSc ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο & ζηελ Δθεξκνζκέλε Γεκόζηα Τγεία Γεληθό Ννζνθνκείν Διεπζίλαο «Θξηάζην»

2 Ση είλαη ηα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα Σν θνξηίν απηώλ ησλ λνζεκάησλ Οη ζπρλόηεξνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο HACCP Βαζηθέο αξρέο αζθαινύο δηαρείξηζεο Γηαρείξηζε ησλ επηδεκηώλ ζην λνζνθνκείν

3 Σα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα απνηεινύλ παγθνζκίσο δήηεκα Γεκόζηαο πγείαο: Ακαιμγία ημο πιεζοζμμύ (άημμα μεγάιεξ ειηθίαξ, ακμζμθαηεζηαιμέκμη,εοαίζζεηεξ μμάδεξ) Μαδηθμπμίεζε ζηεκ παναγςγή θαη ζηεκ δηακμμή ηνμθίμςκ Ακημπή ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ Αθμύζηα εηζαγςγή παζμγόκςκ ζε άιιεξ γεςγναθηθέξ πενημπέξ Μεηαθίκεζε ηαληδηςηώκ,πνμζθύγςκ, μεηακαζηώκ Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea. IDSA. CID 2001;32:

4 Σξνθηκνγελή λνζήκαηα Σξνθηκνγελή λνζήκαηα (θπξίσο ινηκώμεηο) είλαη ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ ή πνηώλ. Πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί παζνγόλνη παξάγνληεο είλαη πηζαλό λα κνιύλνπλ ηα ηξόθηκα θαη ελ ζπλερεία ηνλ άλζξσπν. Έρνπλ πεξηγξαθεί πεξηζζόηεξα από 250 δηαθνξεηηθά ηξνθηκνγελή λνζήκαηα

5 Σα ζπρλόηεξα παζνγόλα πνπ πξνθαινύλ ηξνθηκνγελείο ινηκώμεηο Βαθηήξηα: Salmonella spp,shigella spp, Campylobacter spp, E Coli Ο:157 Η7. Listeria spp, Yersinia, Clostiridium perfingens Παξάζηηα: Cryptosporidium, Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica Ινί: Norwalk virus Rotavirus, Adenovirus, Ηepatitis A Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-4)

6 Ιε ιμημώδε αίηηα Πνμθηθέξ δειεηενηάζεηξ 1. Πμλίκεξ ρανηώκ (CIGUATERA, Puffer fish-ηεηνμδμημλίκε) 2. Βανέα μέηαιια (Cadmium, Ρδνάνγονμξ) 3. Ιακηηάνηα 4. Κηηνηθά 5. Δηδακημθηόκα, Ναναζηημθηόκα (Μνγακμθςζθμνηθμί εζηένεξ)

7 CDC Estimates of Food-borne Illness in the United States Scallan et al., εκ. επειζόδια διάπποιαρ 1 ζηοςρ 6 Aμεπικανούρ (48 εκ.) νοζούν 211 εθ. επεηζόδηα δηάξξνηαο 76 εκ. οθείλονηαι ζε ηποθιμογενείρ λοιμώξειρ νοζ. /έηορ ζηιρ Η.Π.Α 5,000 πεθαίνουν (CDC,1999) 128,000 νοζηλεύονηαι 3,000 πεθαίνοςν (CDC,2011) 10% ησλ ηξνθηκνγελώλ λνζεκάησλ ζα κείσλε ηε λνζεξόηεηα ζε 5 εθ.ακεξηθαλνύο

8 DIFFERENCES Καιύηεξε πνηόηεηα ζηνηρείσλ & κεζνδνινγίαο Γείγκα ήηαλ 5 θνξέο κεγαιύηεξν(2011 >48, ~9,000). Απζηεξόηεξνο νξηζκόο θξνύζκαηνο νμείαο γαζηξεληεξίηηδαο Απνθιείζηεθε ε λόζνο ε ζρεηηδόκελε κε ηαμίδηα Μεησκέλα πνζνζηά ηεο λόζνπ νθεηιόκελεο ζε λνξνηνύο

9 Δίθηοα επηηήνεζεξ θαη θαηαγναθήξ FOOD-NET % Shigella, Yersinia, STEC (Shiga toxin producing E. coli) O157, Campylobacter, Listeria 10% Salmonella Vibrio ην 2009 vs ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΦΕΤ Επγαζηήπια αναθοπάρ, whonet

10 Foodborne agents Estimated annual number of illnesses (90% credible interval) % Estimated annual number of hospitalizations (90% credible interval) % Estimated annual number of deaths (90% credible interval) % 31 known pathogens 9.4 million ( million) 20 55,961 (39,534 75,741) 44 1,351 (712 2,268) 44 Unspecified agents 38.4 million ( million) 80 71,878 (9, ,340) 56 1,686 (369 3,338) 56 Total 47.8 million ( million) ,839 (62, ,562) 100 3,037 (1,492 4,983) 100 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011

11 Top five pathogens causing domestically acquired foodborne illnesses Pathogen Estimated annual number of illnesses 90% Credible Interval Norovirus 5,461,731 3,227,078 8,309, Salmonella, nontyphoidal Clostridium perfringens Campylobacter spp. Staphylococcus aureus 1,027, ,786 1,679, , ,316 2,483, , ,031 1,611, ,148 72, ,417 3 Subtotal 91 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011 %

12 Top five pathogens causing domestically acquired foodborne illnesses resulting in hospitalization Pathogen Salmonella, nontyphoidal Estimated annual number of hospitalizations % 19, Norovirus 14, Campylobacter spp. Toxoplasma gondii E. coli (STEC) O157 8, , ,138 4 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011

13 Top five pathogens causing domestically acquired foodborne illnesses resulting in death Pathogen Salmonella, nontyphoidal Estimated annual number of deaths % Toxoplasma gondii Listeria monocytogenes Norovirus Campylobacter spp Subtotal 88 CDC Estimates of Foodborne Illness in the United States February 2011

14 ΚΔΔΛ-2004

15 πλήζε αίηηα ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ Βαθηήξηα Σπλήζεηο Πεγέο Σπκπηώκαηα Φξόλνο Δπώαζεο Campylobacter spp. Ωκό θξέαο, Γηάξξνηα, 3-5 εκέξεο αθαηέξγαζην γάια, όρη θνηιηαθόο θαιά ςεκέλν πόλνο, ππξεηόο. θνηόπνπιν. Escerichia coli Ωκά ηξόθηκα, λεξό. Γηάξξνηα 12-72h 0157:H7 Listeria spp. Salmonella spp. Yersinia enderocolitica Παηδηθέο ηξνθέο, καιαθά ηπξηά σκά θαη θνλζεξβνπνηεκέλα θξέαηα, πνπιεξηθά, ιαραληθά. Κξέαηα, πνπιεξηθά, απγά, κε-παζηεξησκέλν γάια, πίηεο. Γάια. Φνηξηλό θξεαο Γηάξξνηα, 1 εκέξα-3 θνηιηαθόο πόλνο εβδνκάδεο ππξεηόο. Γηάξξνηα, 12-36h θνηιηαθόο πόλνο ππξεηόο. Γηάξξνηα, 3-7 εκέξεο θνηιηαθόο πόλνο ππξεηόο Shigellaspp. Νεξό, ηξόθηκα Γηάξξνηα, 1-7 εκέξεο (εηδηθόηεξα ζαιάηεο) θνηιηαθόο πόλνο ππξεηόο. Άλλα αίηια: Κρυπηοζπορίδιο, Cl. botulinum, παξάζηηα (λάμβλια) και vibrio.

16 πλήζε αίηηα ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ Βαθηήξηα Σπλήζεηο Πεγέο Σπκπηώκαηα Φξόλνο Δπώαζεο Ηπαηίηηδα Α Οζηξαθα, κνιπζκέλν λεξό, θξέζθα θαγεηά κνιπζέληα από πάζρνληα πνπ δελ επαλαζεξκαίλνληαη Γηάξξνηα, ίθηεξνο, επαηίηηδα, γξηπώδεο ζπλδξνκή εκέξεο Ινί Ννξντνί (ηδίσο small round structured virsueses- SRSV) Norwalk viruses Όζηξαθα, κνιπζκέλν λεξό, θξύα ηξόθηκα κνιπζκέλα από αζζελή (ζαιάηεο, ζάληνπτηο,πάγνο) Δκεηνί, δηάξξνηα. Άιια αίηηα: Κξππηνζπνξίδην, Cl. botulinum, παξάζηηα (ιάκβιηα) θαη vibrio h Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-

17 Ναζμγεκκεηηθμί Ιεπακηζμμί μηθνμβηαθήξ Πνμθημμγεκμύξ Θμίμςλεξ Πνμζπεμαηηζμέκε ημλίκε: Φνοζίδςκ ζηαθοιόθμθθμξ Βάθηιιμξ cereus Παναγςγή ημλίκεξ in vivo: Κιςζηενίδημ perfringens Βάθηιιμξ cereus Κιςζηενίδημ αιιακηηάζεςξ Τμληκμγόκα θμιμβαθηενίδηα Γηζβμιή ηζηώκ: Cambylobacter jejuni Σαιμμκέιια Σηγθέιια Γηζβάιιμκ θμιμβαθηενίδημ Παναγςγή ημλίκεξ εηζβμιή ηζηώκ: Vibrio Parahaemolyticus Yενζίκηα εκηενμθμιηηηθή

18 Πνόπμη μεηάδμζεξ Άμεζε επαθή, αζζεκή Δηαζπμνά, πένηα Νενηβαιιμκηηθή μίακζε αζζεκή αζζεκείξ έμμεζε ή άμεζε δηαζπμνά Δηαζπμνά από θμηκό άροπμ αγςγό

19 Σομπηώμαηα Τα ζπλήζε ζπκπηώκαηα ησλ ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα Ναπηία. Έκεηνη. Κνηιηαθό άιγνο. Γηάξξνηεο. Υςειόο ππξεηόο Σπαληώηεξα ζπκπηώκαηα Αίκα ζηα θόπξαλα

20 Γπηπηώζεηξ πζηεκαηηθή λόζνο : ν ηπθνεηδήο ππξεηόο, Ληζηεξίσζε (κεληγγίηηδα, ζήςε), Μειηηαίνο ππξεηόο, Σνμόπιαζκα, ηξηρίλσζε Νεπξνινγηθή λόζνο: Αιιαληίαζε, Ληζηεξίσζε (κεληγγίηηδα), nvcreutzefelt-jakobs(λόζνο ηξειώλ αγειάδσλ), καληηάξηα, ηεηξαδνηνμίλε νβαξέο καθξνρξόληεο επηπινθέο : αηκνιπηηθό νπξαηκηθό ζύλδξνκν θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα ζρεηηδόκελν κε E.Coli Η:7 (STEC ή εληεξναηκνξξαγηθό ή VTEC) ζύλδξνκν Guillain-Barre κεηά από ινίκσμε κε C. jejuni Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-4)

21 7 αξρέο ηνπ HACCP ΣΟ HACCP είλαη έλα πξνιεπηηθό ζύζηεκα ειέγρνπ πνπ επηηπγράλεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ βηνινγηθώλ, ρεκηθώλ θαη θπζηθώλ θηλδύλσλ από ηε παξαγσγή ησλ πξώησλ πιώλ, ζηελ επεμεξγαζία, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε ηνπ ηειηθνύ πξνηόληνο H A C C P ΟΡΘΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΟΡΘΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ

22 7 αξρέο ηνπ HACCP 1. Πξνζδηνξηζκόο- Αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ θαη θαζνξηζκόο πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 2. Πξνζδηνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ(critical Control Points) 3. Καζνξηζκόο max. θαη min. νξίσλ γηα θξίζηκνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ κε παξάγνληεο όπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία, δηαζέζηκν ριώξην θιπ. 4. Παξαθνινύζεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπο κε παξαηήξεζε, νξγαλνιεπηηθή εθηίκεζε,θπζηθέο ρεκηθέο κεηξήζεηο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο 5. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηηο απνθιίζεηο από ηα θξίζηκα όξηα 6. Γηαηήξεζε αξρείνπ όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ 7. Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηώλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ όηη ην HACCP ιεηηνπξγεί όπσο πξνβιεπόηαλ κε δηαδηθαζίεο επηθύξσζεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ

23 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο Οικόπεδο περιφραγμζνο Προαφλειο χϊροσ κατάλληλα επιςτρωμζνοσ(πλακάκια ή άςφαλτοσ) κάλυψη ανοιγμάτων με πλζγμα ϊςτε να αποτρζπεται η είςοδοσ παραγόντων για πρόκληςη μολφνςεων(ζντομα, τρωκτικά) χωροταξική διάκριςη παραςκευαςτηρίου,χϊρου διανομήσ φαγητοφ, χϊρων πλφςεωσ ςκευϊν, ψυκτικϊν θαλάμων, αποθηκϊν,χϊρου ανάπαυςησ, γραφείων Δάπεδο -ανθεκτικό μη πορϊδεσ υλικό Τοίχοι καλή κατάςταςη,κατά προτίμηςη ανοιχτοφ χρϊματοσ Οροφή μόνιμη καταςκευή-δυνατότητα καθαριςμοφ ςφςτημα αποχζτευςησ Πρόγραμμα εντομοκτονίασ - μυοκτονίασ Κατάλληλοσ φωτειςμόσ και αεριςμόσ

24 ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΠΑΡΑΚΔΤΗ αλνμείδσηνο ράιπβαο, θεξακηθά πιηθά, θαηάιιεια πιαζηηθά. ηηο επηθάλεηεο ή πιάθεο θνπήο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ δελ ραξάδνπλ εύθνια, ζπληζηάηαη ζθιεξό πιαζηηθό, (ηεθιόλ) θαη ρξσκαηηθόο θώδηθαο αλάινγα κε ην είδνο ηξνθίκνπ : πξάζηλν γηα ηα ιαραληθά, θίηξηλν γηα ην θνηόπνπιν, θόθθηλν γηα ην θξέαο θαη, άζπξν γηα ην ςάξη.

25 Γεκηθέξ Ανπέξ γηα ηεκ απμθογή μηθνμβηαθήξ επημόιοκζεξ ηςκ ηνμθίμςκ Αγμνά πνώηςκ οιώκ από αληόπηζημοξ πνμμεζεοηέξ Ηαηάιιειε θύιαλε ηςκ ηνμθίμςκ Ηαηάιιειε πνμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηςκ ηνμθίμςκ Ηαηάιιειεξ μέζμδμη ζενβηνίζμαημξ ηςκ θαγεηώκ Ηαηάιιειε θύιαλε ημο μαγεηνεμέκμο θαγεημύ Φνμκηίδα ημο ελμπιηζμμύ θαη ηςκ ζθεοώκ Γθπαίδεοζε ημο πνμζςπηθμύ

26 Ναναιαβή πνώηςκ οιώκ Γπηηνμπέξ Ναναιαβήξ... μεηαθμνηθά μέζα θαζανά θαη κα μεκ μεηαθένμοκ άιια ακηηθείμεκα ή πεμηθέξ μοζίεξ ζενμμθναζία ζαιάμςκ ρύλεξ παμειόηενε από 5 μ C θαη ηςκ ζαιάμςκ θαηάρολεξ από - 18 μ C πνώηεξ ύιεξ ημπμζεηεμέκεξ με ηάλε θαη ογηεηκή θοζημιμγηθά» μνγακμιεπηηθά παναθηενηζηηθά (πνώμα, εμθάκηζε,μζμή) ζοζθεοαζία κα είκαη αθέναηε,θαζανή θαη πςνίξ ζεμάδηα αιιμηώζεςκ εμενμμεκία ιήλεξ κα ακαγνάθεηαη θαη κα ειέγπεηαη επηζήμακζε αθέναηα θαη ακηαπμθνίκεηαη ζημ πνμσόκ ζεμάδηα επημόιοκζεξ από λέκα ζώμαηα, έκημμα ή ηνςθηηθά είζμδμξ ηςκ πνμμεζεοηώκ ζημ πώνμ ηεξ θμοδίκαξ

27 Βαζηθέξ μδεγίεξ γηα ηεκ απμζήθεοζε Έιεγπμξ ηνμθίμςκ γηα ηεκ πνόιερε αολεμέκεξ ογναζίαξ θαη ακάπηολεξ μμύπιαξ Ηαηάιιειμξ θςηηζμόξ θαη αενηζμόξ Αοηόμαημξ έιεγπμξ ηεξ ζενμμθναζίαξ μ μπμίμξ ζα ελαζθαιίδεηαη με ηα θαηάιιεια ζενμόμεηνα

28 Βαζηθέξ μδεγίεξ γηα ηεκ απμζήθεοζε Τα νάθηα ζα πνέπεη κα είκαη πάκηα θαζανά,ημοιάπηζημκ 12 in πάκς από ημ πάηςμα ή ηνμπήιαηα γηα κα επηηνέπεηαη μ θαζανηζμόξ θαη κα απμθεύγεηαη ε επημόιοκζε από ημ δάπεδμ Τνόθημα ζηα μπμία δεκ αθμιμοζείηαη θαμία δηαδηθαζία (πιύζημμ ή μαγείνεμα) πνηκ ημ ζενβίνηζμα, ζα πνέπεη κα θοιάζζμκηαη λεπςνηζηά Τμ έημημμ θαγεηό δηακέμεηαη άμεζα ζημ ημήμα, ζηε θαηάιιειε ζενμμθναζία, θοιάζζεηαη εάκ πνεηαζηεί γηα 24h ζημ ρογείμ μαθνηά από θάνμαθα ή άιια είδε.

29

30

31 Ννμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηνμθίμςκ Ζ Απμθογή επημόιοκζεξ ηςκ ηνμθίμςκ θαηά ημ πεηνηζμό ημοξ Όιμξ μ ελμπιηζμόξ θαη μη πενημπέξ ενγαζίαξ ζα πνέπεη κα δηαηενμύκηαη ζπμιαζηηθά θαζανέξ Παγςμέκα θαη δεζηά ηνόθημα εημημάδμκηαη λεπςνηζηά Τα παγςμέκα ηνόθημα δηαηενμύκηαη ζε ζενμμθναζία <7 μ C

32 Ννμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηνμθίμςκ ΖΖ Η ζενμμθναζία ζηα μαγεηνεμέκα ηνόθημα ζα πνέπεη κα θζάκεη ημοιάπηζημκ 74 μ C εκώ ηα δεζηά ηνόθημα κα δηαηενμύκηαη ζημοξ 60 μ C ή θαη πενηζζόηενμ Τα ηνόθημα ζα πνέπεη κα είκαη πάκηα θαιομμέκα έςξ ηεκ ώνα πμο ζα ζενβηνηζημύκ

33 Πνμεημημαζία θαη πεηνηζμόξ ηνμθίμςκ ΙΙΙ Κνέαξ,γάια, αογά,θνέμεξ, θαη άιια οιηθά γηα ζάκημοηηξ απαηημύκ μεγαιύηενμ πεηνηζμό θαη ζα πνέπεη κα ρύπμκηαη μεηά ηεκ πνμεημημαζία θαη κα ζενβίνμκηαη άμεζα αθμύ βγμοκ από ημ ημ ρογείμ Οη ζαιάηεξ θαη μη ζάιηζεξ μη μπμίεξ πενηέπμοκ αογά,ηόκμ,θμηόπμοιμ ζα πνέπεη κα εημημάδμκηαη <3h πνηκ θαη κα μεκ πνεζημμπμημύκηαη από ημ έκα γεύμα ζημ άιιμ

34 Φνμύηα θαη ιαπακηθά Όια ηα θνμύηα θαη ηα ιαπακηθά ζα πνέπεη κα πιέκμκηαη πμιύ θαιά θαη κα ζηεγκώκμοκ ζε θαζανή επηθάκεηα είηε πνόθεηηαη κα πνμζθενζμύκ ςμά είηε θαιά μαγεηνεμέκα

35 Τμ κενό θαη μ πάγμξ μπμνμύκ επίζεξ κα δηαζπείνμοκ ιμημώλεηξ Φεηνηδόμαζηε κενό θαη πάγμ όπςξ αθνηβώξ ηα ηνόθημα

36 ύκθσλα κε ησλ Κώδηθα Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο: Σν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα: Μεηαδνηηθέο αζζέλεηεο Γεξκαηηθέο λόζνπο Δληεξηθέο παζήζεηο Υξόληεο αλαπλεπζηηθέο λόζνπο

37 O Γνγαδόμεκμξ ζημ Πμήμα Δηαηνμθήξ εκεμενώκεη πνηκ ηε ιήρε ενγαζίαξ εάκ: Γίκαη άννςζημξ(δηάννμηα, έμμεημ,πονεηό, βήπα,πμκόιαημμ εθθνίζεηξ από μύηε θαη μάηηα) Έπεη πιεγέξ,ζπονηά ή άιιεξ δενμαηηθέξ παζήζεηξ Έπεη επαθή με άννςζημ ή θάπμημ μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ πάζπεη από ηνμθηθή δειεηενίαζε ή δηάννμηα

38 Δπηπηώζεηο Οη ιμημώδεηξ πανάγμκηεξ πμο πνμθαιμύκ ηνμθημμγεκείξ ιμημώλεηξ πνμθαιμύκ δεοηενμγεκείξ επηδεμηθέξ ελάνζεηξ θνμοζμάηςκακ δεκ ακαγκςνηζζμύκ έγθαηνα Current Opinion in Pharmacology 2005;5:

39 Surveillance Summaries November 10, 2006 / 55(SS10);1-34 Surveillance for Foodborne-Disease Outbreaks --- United States, CDC,2006 Αλαθέξζεθαλ 1276 επηδεκίεο 27,634 λόζνπο and 11 ζαλάηνπο 624 επηβεβαηώζεθε ην αίηην 54% ζε λνξνηνύο 8% ζε ζαικνλέιια 6,647 επηδεκίεο άηνκα λόζεζαλ 2167 (33%) επηβεβαηώζεθε ην αίηην

40

41

42

43 CDC. Multistate outbreak of Escherichia coli O157:H7 infections associated with eating ground beef---united States, June--July, MMWR 2002;51: CDC. Outbreak of listeriosis---northeastern United States, MMWR 2002;51: CDC. Multistate outbreak of Salmonella Serotype Agona infections linked to toasted oats cereal---united States, April--May MMWR 1998;47: CDC. Outbreaks of Shigella sonnei infection associated with eating fresh parsley--- United States and Canada, July--August, MMWR 1999;48: CDC. Multistate outbreak of listeriosis---united States, MMWR 1998; 47: CDC. Multistate outbreak of listeriosis, United States, MMWR 2000;49:

44 General outbreaks of infectious intestinal disease (IID) in hospitals, England and Wales, Meakins SM, Adak GK, Lopman BA, O'Brien SJ. Gastrointestinal Disease Division, PHLS Communicable Diseases Surveillance Centre, London, UK. Between 1992 and 2000, 26.6% (1,396/5,257) of all general outbreaks of infectious intestinal disease (IID) reported to the Public Health Laboratory Service (PHLS) Communicable Disease Surveillance Centre (CDSC) occurred in hospitals. Over 29,000 patients and staff were affected and the mortality risk was higher than for outbreaks in other settings [relative risk 2.00 (95% CI: ) P<0.001]. Person-to-person spread was the predominant mode of transmission. The mortality risk was highest in foodborne disease outbreaks [relative risk 3.22 (95% CI: ); P=0.003]. Most outbreaks occurred between November and April. The pathogens most frequently reported were Norwalk-like virus (NLV) (54%) and Clostridium difficile (12.6%). These findings emphasize the public health importance of outbreaks of IID in hospitals, especially during the winter when pressures on hospitals are at their height. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE]

45 Δπηδεκηθέο εμάξζεηο ινηκώδνπο γαζηξεληεξίηηδαο ζηα λνζνθνκεία ζηελ Αγγιία θαη Μεγ. Βξεηηαλία >1 ηξνθέο ελνρνπνηήζεθαλ ζε 2/25 εμάξζεηο Τπεύζπλεο ηξνθέο: Κόκκινο κρέας 16% (4/25) Ασγά 16.0% (4/25) Κοτόποσλο 8.0% (2/25), Σαλάτες και φρούτα 8.0% (2/25) Επιδόρπια, διάφορα 8.0% (2/25) Δεν ανευρζθη υπεφθυνη τροφή 52.0%(13/25) Βακτηριακή αιτία επιβεβαιώθηκε ςε 84% (21/25) Η θνητότητα ήταν μεγαλφτερη ςε ςφγκριςη με αντίςτοιχεσ εξάρςεισ ςτην κοινότητα Τα νοςοκομεία ήταν δεφτερα μετά από τουσ οίκουσ φροντίδασ ηλικιωμζνων με παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριςτηθά

46 Κόζηνο.. Γπηδεμηθέξ ελάνζεηξ γαζηνεκηενίηηδαξ: 12,5% ημο ζοκμιηθμύ θόζημοξ (ζηα επίπεδα ηςκ μονμιμημώλεςκ): $ 184 εθ. ( ) Lopman Ben et al.. Epidemiology and costs of Nosocomial Gastroenteritis, Avon, England, HPA-CDSC Emerging Infectious Diseases. 2004; 10:

47 Ο Ρόινο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ Δπηδεκίαο (Outbreak Control Team) Clinicians Epidemiology Laboratory Environment Authorities OΔΔ Public Reports Control measures Media

48 νμθαηαθηηθή εθηίμεζε ηεξ θαηάζηαζεξ Απμθαζίδεη πόηε οπάνπεη πναγμαηηθή επηδεμία εθηημώκηαξ ηεκ δναζηενηόηεηα ηεξ κόζμο ζημ πανειζόκ Δηελάγεη ζοκεκηεύλεηξ με ηα πνώηα θνμύζμαηα Οοιιέγεη θαηάιιεια θιηκηθά δείγμαηα Παοημπμηεί θμηκμύξ πανάγμκηεξ ζε όιεξ ή ηηξ πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ Δηελάγεη δηενεύκεζε πενηβάιιμκημξ Οοιιέγεη δείγμαηα ηνμθίμςκ Οπεμαηίδεη πνμθαηαθηηθέξ οπμζέζεηξ Γγθνίκεη ηεκ εθανμμγή μέηνςκ ειέγπμο πνμθεημέκμο κα πνμιεθζεί πεναηηένς δηαζπμνά Απμθαζίδεη εάκ απαηηείηαη πεναηηένς δηενεύκεζε θαη ημ είδμξ ηεξ δηενεύκεζεξ Δηαζθαιίδεη ηε πνήζε ηεξ ίδηαξ μεζμδμιμγίαξ από όιμοξ ημοξ ζοκενγάηεξ Ακαδεηά ηηξ επόμεκεξ πενηπηώζεηξ θαη επηθμηκςκεί

49 Γπηθμηκςκία Οπεδηάδεη ηεκ επηθμηκςκία με ζοκαδέιθμοξ, αζζεκείξ θαη θμηκό Γκεμενώκεη άμεζα θαη με αθνίβεηα όζμοξ πνέπεη κα γκςνίδμοκ Δμοιεύεη ζε ζοκενγαζία με ηαηνμύξ θμηκόηεηαξ ώζηε κα δώζεη ζοζηάζεηξ γηα ζεναπεία θαη / ή πνόιερε Οπεδηάδεη ηα δειηία ηύπμο Οοκηάζζεη ακαθμνέξ πνμξ άιιεξ οπενεζίεξ θαη ηεκ εγεζία ημο Ρπμονγείμο Δεηά βμήζεηα εθηόξ Ιμκάδαξ

50 Πενηγναθηθή επηδεμημιμγία Δίκεη μνηζμό επηβεβαηςμέκμο θαη πηζακμύ θνμύζμαημξ Παοημπμηεί όζμ ημ δοκαηόκ πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ Οοιιέγεη ζημηπεία από κμζμύκηεξ ζε πνμηοπμπμηεμέκμ ενςηεμαημιόγημ Ηαηεγμνημπμηεί ηηξ πενηπηώζεηξ ακά πνόκμ, ηόπμ θαη άημμα Ννμζδημνίδεη άημμα ζε θίκδοκμ Ιεηνά πμζμζηά πνμζβμιήξ

51 Δηενεύκεζε ηνμθίμςκ θαη πενηβάιιμκημξ Γπηζεςνεί ηηξ δμμέξ θαη ηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηνμθίμςκ Αλημιμγεί ηηξ δηαδηθαζίεξ δηαπείνηζεξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο Θαμβάκεη ηα απαναίηεηα δείγμαηα

52 Δηενεύκεζε ηνμθίμςκ θαη πενηβάιιμκημξ Γπηζεςνεί ηηξ δμμέξ θαη ηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηνμθίμςκ Αλημιμγεί ηηξ δηαδηθαζίεξ δηαπείνηζεξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο Θαμβάκεη ηα απαναίηεηα δείγμαηα

53 Μέηνα ειέγπμο Έιεγπμξ ηεξ πεγήξ Έιεγπμξ δηαζπμνάξ Πνμζηαζία αηόμςκ πμο βνίζθμκηαη ζε θίκδοκμ Δήιςζε ηεξ επηδεμίαξ Γκδοκάμςζε ή εγθαηάζηαζε πνμγνάμμαημξ ζοκεπμύξ επαγνύπκηζεξ

54 # of Cases Point Source Outbreak Catered event /1/01 4/2/01 4/3/01 4/4/01 4/5/01 4/6/01 4/7/01 4/8/01 Days

55 Δηενεύκεζε πενηβάιιμκημξ θαη ηνμθίμςκ Πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ επηδεκηνινγηθή θαη εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε Γηαθέξεη από ηελ επηζεώξεζε ξνπηίλαο Χξεζηκνπνηεί ηα ήδε δηαζέζηκα ζηνηρεία

56 Σθμπόξ δηενεύκεζεξ πενηβάιιμκημξ Παοημπμίεζε πεγήξ,ηνόπμο θαη έθηαζεξ ηεξ μόιοκζεξ ηςκ ηνμθίμςκ Ννμζδημνηζμόξ ημο ηνόπμο μείςζεξή θαηαζηνμθήξ ημο ανηζμμύ ηςκ παζμγόκςκ πμο επηβίςζακ ηςκ δηαδηθαζηώκ Ννμζδημνηζμόξ ημο θηκδύκμο ακάπηολεξ ηςκ παζμγόκςκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο μαγεηνέμαημξ, ημο πεηνηζμμύ ημοξ, ή ηεξ θύιαλεξ Παοημπμίεζε θαη εθανμμγή δημνζςηηθώκ δνάζεςκ

57 Φνήζημα ανπεία Ιεκμύ, δηαηημιμγίςκ Δηαδηθαζηώκ Αγμνώκ,μεηαθμνώκ θαη απμγναθώκ HACCP Δημνζςηηθώκ δνάζεςκ Δηαγναμμάηςκ νμήξ Ανπηηεθημκηθώκ ζπεδίςκ Ηαζανηόηεηαξ Απμηειεζμάηςκ πνμεγμύμεκςκ δεηγμαημιερηώκ Ναιαηώκ εθζέζεςκ επηηήνεζεξ Ννμζςπηθμύ

58 Δηενεύκεζε εγθαηαζηάζεςκ Απαηηείηαη... Οοκάκηεζε με πνμηζηάμεκμ ημο ημήμαημξ Οοκάκηεζε με μπμημδήπμηε οπάιιειμ μπμνεί κα παίδεη νόιμ ζηεκ πνμεημημαζία ηεξ ύπμπηεξ ηνμθήξ Γπακαλέηαζε ηςκ ανπείςκ ηςκ οπαιιήιςκ Γπακελέηαζε ιεηημονγηώκ θαη δηαδηθαζηώκ ογηεηκήξ Ζδηαίηενμξ πνμζδημνηζμόξ δηαδηθαζηώκ πνμεημημαζίαξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο Θήρε δεηγμάηςκ ηνμθίμςκ θαη δεηγμάηςκ πενηβάιιμκημξ Γλέηαζε ημο ζοζηήμαημξ ύδνεοζεξ ή άιιςκ οπμζηενηθηηθώκ ζοζηεμάηςκ Ιέηνεζε ζενμμθναζηώκ, ph, α w με θαηάιιειμ ελμπιηζμό

59 Γνςηήζεηξ πμο βμεζμύκ κα εζηηάζμομε ζε απμηειεζμαηηθή δηενεύκεζε ηςκ ηνμθίμςκ Νμηεξ είκαη μη γκςζηέξ δελαμεκέξ ή μη θμηκέξ πεγέξ ημο ύπμπημο παζμγόκμο? Οε πμημ πενηβάιιμκ μπμνεί αοηό κα επηβηώζεη? Νόηε θαη πςξ μπμνεί κα μμιύκζεθε ημ ηνόθημμ? Νμηεξ πενηβαιιμκηηθέξ ζοκζήθεξ οπμζηήνηλακ ηεκ ακάπηολε θαη δηαζπμνά ημο ύπμπημο παζμγόκμο? Νμο βνίζθμκηαη εοθαηνίεξ δηαζηαονμύμεκεξ μόιοκζεξ, επηβίςζεξ θαη ακάπηολεξ ημο παζμγόκμο ζημ ημήμα ή θαη ζε μιόθιενε ηε Ιμκάδα?

60 Δηενεύκεζε ύπμπημο ηνμθίμμο Ζ Νιήνεξ πενηγναθή πνμηόκημξ ζοζηαηηθά πμο πνεζημμπμηήζεθακ, πεγέξ, θοζηθά θαη πεμηθά παναθηενηζηηθά, επακεπελενγαζία Ναναηήνεζε δηαδηθαζηώκ θαηαγναθή ηζημνηθμύ ζενμμθναζίαξ ημο ύπμπημο ηνμθίμμο ζοκζήθεξ πμο αοηό απμζεθεύηεθε, μεηαθένζεθε, μαγεηνεύηεθε, δηαδηθαζία μαγεηνέμαημξ,μέγεζμξ ζθεοώκ μέζμδμη θαζανηζμμύ, πνμκμδηαγνάμμαηα, πνμζςπηθή ογηεηκή

61 Δηενεύκεζε ύπμπημο ηνμθίμμο ΖΖ Οοδήηεζε με πεηνηζηέξ ηνμθίμςκ Ξμή ημο ηνμθίμμο Ηαηάζηαζή ημο θαηά ηεκ παναιαβή από ημκ θάζε πεηνηζηή, θαζήθμκηα ηε ζογθεθνημέκε πενίμδμ Αζοκήζηζηεξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ (με έγθαηνε πνμμήζεηα, έιιεηρε πνμζςπηθμύ,εημημαζία αζοκήζηζηςκ πμζμηήηςκ) Ηαηάιιειε ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμύ Αζζέκεηα: ιήρε δεηγμάηςκ γηα ηαοημπμίεζε παζμγόκμο Θεηηθή θ/α Ύπμπηε πεγή Ηαηακάιςζε ύπμπημο ηνμθίμμο

62 Δηενεύκεζε ύπμπημο ηνμθίμμο ΖΖΖ Δηελαγςγή ακάιοζεξ θηκδύκςκ επηδεμίαξ Οε θάζε βήμα ηεξ επελενγαζίαξ ηςκ πηζακά εμπιεθόμεκςκ ηνμθίμςκ Θα μπμνμύζε ημ παζμγόκμ κα εηζαπζεί ζε θάπμημ ζηάδημ; αναπηςσθεί ζε κάποιο ζηάδιο; επιβιώζει ηων διαδικαζιών πος πποβλέπεηαι να ηο ζκοηώζοςν;

63

64 Δεηγμαημιερία ηνμθίμςκ Σοζηαηηθά πμο πνεζημμπμηήζεθακ Υπμιιείμμαηα ηνμθίμςκ από ύπμπημ γεύμα Τνόθημα από ημ μεκμύ πμο έπεη εμπιαθεί επηδεμημιμγηθά Τνόθημα πμο είκαη γκςζηό όηη ζπεηίδμκηαη με ημ παζμγόκμ Σοκζήθεξ δεηγμαημιερίαξ Τνόθημα ζε Οκόμαηα μπμημδήπμηε πνμμεζεοηώκ πενηβάιιμκ μπμνεί κα έπεη επηηνέρεη ηεκ Αν.πανηίδςκ ακάπηολε μηθνμμνγακηζμώκ Τνόθημα ζε ακέγγηπηεξ ζοζθεοαζίεξ με ίδημ αν. πανηίδαξ Μεηαγεκέζηενα είδε Σοζηαηηθά πμο δεκ πνεζημμπμηήζεθακ Τνόθημα από ηα απμννίμμαηα

65 ΔΓΙΓΜΑΤΟΛΗΧΙΓΣ Άηνκα εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζηηο ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο Λήςε δείγκαηνο ππό άζεπηεο ζπλζήθεο Απαηηνύκελα πιηθά Λήςε κέηξσλ γηα απνθπγή αλάπηπμεο ή θαηαζηξνθήο κηθξνβίσλ θαηά ηε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην Δπαινίσηα Θ 4 o C Καηεςπγκέλα Θ <0 o C (κε μεξό πάγν) θνλζέξβεο θαη ηξόθηκα μεξάο κνξθήο όρη έθζεζε Θ> 45 o C Γείγκαηα λεξνύ από δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ πξηλ ηελ ρισξίσζε θαη ρσξίο απνιύκαλζε ηνπ θξνπλνύ

66 # of Cases Continuous Source Outbreak Days

67 ΑΠΟΦΑΗ... Απόζπξζε-Καηαζηξνθή πγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ Δλεκέξσζε Πξνκεζεπηώλ Αξρώλ(ΔΦΔΣ,Ννκαξρίεο) Απνθιεηζκόο Σξνθνδνζίαο Σξνθνδνζίαο από άιιε πεγή(haccp) Ιδηαίηεξε πξνζνρή : Σξόπν κεηαθνξάο ηνπ έηνηκνπ θαγεηνύ Σήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζεξκνθξαζηώλ Γηνξζσηηθέο δξάζεηο

68 Λαμβάκμκηαη οπόρε μη γκςζημί πανάγμκηεξ πμο μδεγμύκ ζε μόιοκζε ηςκ ηνμθίμςκ Ωμά ηνόθημα Πνόθημα από με αζθαιείξ πεγέξ Ιε πόζημμ κενό ζηεκ πνμεημημαζία Ιμιοζμέκμη πεηνηζηέξ ηνμθίμςκ Ιμιοζμέκα πένηα θαη εκδομαζία Νιεμμειήξ θαζανηόηεηα επηθακεηώκ θαη ελμπιηζμμύ Ακεπανθώξ μαγεηνεμέκα ηνόθημα Όληκα ηνόθημα απμζεθεομέκα ζε πενηέθηεξ πμο πενηέπμοκ ημληθά μέηαιια Πνόθημα μμιοζμέκα από πεμηθέξ δειεηενηώδεηξ μοζίεξ Πνόθημα με πνμζζεηηθά (monosodium glutamate,sodium nitrite) Πνόθημα ζε θαηεζηναμμέκεξ ζοζθεοαζίεξ

69 Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ... επηβίςζε ακάπηολε Ακεπανθήξ πνόκμξ μαγεηνέμαημξ Αθαηάιιειε ζενμμθναζία Λακαδέζηαμα Παξακνλή ηξνθίκνπ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ Αθαηάιιειν μεπάγσκα Αθαηάιιειε ή αξγή δύκσζε Αθαηάιιειε επεμεξγαζία παζηά,θαπληζηά Υακειή ή ελδηάκεζε πγξαζία πνπ νδεγεί ζε a w

70 Βαζηθέξ Οδεγίεξ γηα ημκ ζςζηό θαζανηζμό ζημ ημήμα δηαηνμθήξ Απμμάθνοκζε όιςκ ηςκ ηνμθίμςκ Τήνεζε θακόκςκ αζθαιείαξ Φνήζε θαηάιιειςκ θαζανηζηηθώκ μέζςκ Φνήζε θαηάιιειςκ ενγαιείςκ θαζανηζμμύ Αιιαγή ηςκ ενγαιείςκ θαζανηζμμύ ακάιμγα με ημ πώνμ θαη ηεκ επηθάκεηα Φνήζε θαζανμύ πόζημμο κενμύ Τήνεζε ημο πνμγνάμμαημξ θαζανηζμμύ

71 Οοπκόηεηα Ηαζανηζμμύ θαη Απμιύμακζεξ Καζεμενηκά Γβδμμαδηαία Πενημδηθά Σθεύε Δάπεδα απμζεθώκ Πανάζονα Γνγαιεία Χογεία Ονμθέξ Γλμπιηζμόξ Φμύνκμη Φώηα Γπηθάκεηεξ ηνμθίμςκ Τμίπμη Γλαενηζμόξ Δάπεδα, πόμμια,δηαθόπηεξ Απμμάθνοκζε απμννημμάηςκ Κάδμη απμννημμάηςκ Πνμαύιηα

72 Απμννοπακηηθέξ μοζίεξ πμο πνεζημμπμημύκηαη ζημοξ πώνμοξ παναζθεοήξ ηνμθίμςκ Ακηόκηα απμννοπακηηθά:ζάπςκεξ Ηαηηόκηα απμννοπακηηθά:ηεηανημηαγείξ βάζεηξ αμμςκίμο Απνιπκαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ρώξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ Αλόξγαλεο ελώζεηο ρισξίνπ νξγαληθέο ελώζεηο ρισξίνπ

73 Απμθιεηζμόξ Φεηνηζηέξ ηνμθίμςκ πμο εμπιέθμκηαη με ηνόθημα πμο ζενβίνμκηαη ςμά ή με θ/ α(+) γηα Samonella typhi ή paratyphi Αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο cholera, amoebic dysentery,bacillary dysentery Hepatitis A, Hepatitis E ήδε επελενγαζμέκα Taenia solium Tuberculosis (ζε θαηάζηαζε ινίκσμεο) Γνγαδόμεκμη πμο έπμοκ επαθή με αζζεκείξ ορειμύ θηκδύκμο (κεμγκά, ειηθηςμέκμοξ, ακμζμθαηεζηαιμέκμοξ)

74 Κιηκηθά δείγμαηα Η ππόλνηα επηδεκηθήο έμαξζεο θξνπζκάησλ ή ηξνθηκνγελνύο ινηκώμεσο απνηειεί έλδεημε λα απνζηαιεί άκεζα θαιιηέξγεηα θνπξάλσλ αθόκε θαη επί ειαθξάο λόζνπ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ιάβεη αληηβίσζε θ/α θνπξάλσλ ξνπηίλαο (Salmonella,Shigella,Campylobacter) ε10-20 αη.( 15-20% ησλ πεξηπηώζεσλ) Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε θνπξάλσλ γηα πνιπκνξθνπύξελα ή ιαθηνθεξξίλε θνπξάλσλ Αλαδήηεζε ηεο ηνμίλεο ηνπ C. Diffcile Δπί ππόλνηαο εληεξναηκνξξαγηθνύ E.coli ή Yersinia εηδηθά ζξεπηηθά πιηθά Δμέηαζε γηα παξάζηηα θαη σνθύζηεηο ρ 3 εκέξεο (εηδηθέο ρξώζεηο) Δμέηαζε γηα ηνύο

75 Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε Τπνζηεξηθηηθή αγσγή θαη ελπδάησζε πκπησκαηηθή αληηδηαξξντθή αγσγή Δκπεηξηθή αληηβηνηηθή αγσγή Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο (>90%) ερνπλ ήπηα, απηντώκελε λόζν, πνπ ππνρσξεί κεηά από ην πνιύ 3-5 εκέξεο θαη απαηηείηαη κόλν απιή ελπδάησζε θαη ελδερνκέλσο ήπηα αληηδηαξξντθή αγσγή.

76 Οομβμοιεοηηθή αζζεκώκ Πνμζςπηθή ογηεηκή Απμθογή πνμζθμνάξ ηνμθήξ εξγαδνκέλσλ

77 Γπηιμγή Θαιάμμο αζζεκμύξ : κμζειεία ζε ηδηαίηενμ δςμάηημ με αζζεκείξ με εκενγό ιμίμςλε ημο ίδημο μηθνμμνγακηζμμύ ( Cohort Nursing ) Σπμιαζηηθή θαζανηόηεηα θαη απμιύμακζε AJIC 1998; 26:

78 α/α Α Π ΠΝ/ΚΗ Φ Β Π Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Ν Λ Φ Π/Γ Φ Φ ΦΦ Φ Φ ΚΑΡΓ Μ/Γ ΠΛ/Υ Γ/Υ Φ Φ Φ Ν/Υ

79 # of Cases Propagated Source Outbreak Days

80 Δπηηήξεζε Δθαξκνγήο Βαζηθώλ Πξνθπιάμεσλ Υγηεηκή πενηώκ Φνήζε γακηηώκ Φνήζε μάζθαξ - πνμζηαηεοηηθώκ γοαιηώκ Φνήζε μπιμύδαξ

81 Τεπκηθή αθαίνεζεξ γακηηώκ

82 Πξνζηαζία αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν Έγγςερ Ανοζοκαηεζηαλμένοι Αζθενείρ με παθήζειρ ήπαηορ Αζθενείρ με σπόνια ιογενή ηπαηίηιδα Β ήc Αζθενείρ ημεπήζιαρ νοζηλείαρ (εμβολιαζμόρ ένανηι ηπαηίηιδαρ Α)

83 Γήισζε ηεο επηδεκίαο Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο όπσο παξνπζηάζηεθε Σηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο (background) Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Απνηειέζκαηα Η αλαθνξά απηή είλαη πξνθαηαξθηηθή θαη ζα αθνινπζήζεη ηειηθή Κνηλνπνίεζε (ζε πνηνπο) Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζηα ΜΜΔ (δελ είλαη επηδεκηνιόγνη) από θαηάιιειν πξόζσπν Δλδπλάκσζε ή εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο ζπλερνύο επαγξύπληζεο

84 Οη δώδεθα απξνζεμίεο ηεο θνπδίλαο...!!! Σκεθηείηε και απανηήζηε...

85 πκπεξαζκαηηθά. Σα πεξηζζόηεξα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα είλαη πξνβιέςηκα CLEAN, SEPARATE, COOK, and CHILL

86 Βηβιηνγξαθία Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea. IDSA. CID 2001;32: Lopman Ben et al.. Epidemiology and costs of Nosocomial Gastroenteritis,Avon, England, HPA-CDSC Emerging Infectious Diseases. 2004;10: Diagnosis and Management of foodborne illnesses CDC MMWR 2004;53(No RR-4) Current Opinion in Pharmacology 2005;5: Ηαναιήξ Δ. Γπηδεμημιμγία θαη πνόιερε Κμζμθμμεηαθώκ Πνμθημμγεκώκ Θμημώλεςκ. Οημ: Ργηεηκή θαη Γπηδεμημιμγία ζημ πώνμ ημο Κμζμθμμείμο.Λενμοπάθε Γ. ΑΘΕΚΑ 2000, θεθ.14, S. M. Meakins, G. K. Adak, B. A. Lopman and S. J. O'Brien General outbreaks of infectious intestinal disease (IID) in hospitals,england and Wales, Gastrointestinal Disease Division, PHLS Communicable Diseases SurveillanceCentre, London, UK Journal of Hospital Infection (2003) 53: 1 5

87 Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011

Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011 Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011 Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο Β. Μνλάδεο εγθαπκάησλ Γ. Θάιακνη νπδεηεξνπεληθώλ Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα