ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ

2 1 Άξζξν Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Ι. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ.. 5 Άξζξν ΙΙ. Άξζξν 1 : Δπωλπκία-Ννκηθή κνξθή-έδξα - Τπαγωγή.5 Άξζξν2:θνπφο 6 Άξζξν3:εκαία-Έκβιεκα-Λνγφηππνο-πληνκνγξαθία.9 Άξζξν4:ΔπίζεκεΓιψζζα.9 II. ΜΔΛΗ..10 Άξζξν5:Καηεγνξίεο Μειψλ 10 Άξζξν6:Πξνυπνζέζεηο ΑπφθηεζεοΙδηφηεηαοΜέινπο..10 Άξζξν7:Γηαδηθαζίεο γηα ηελ Απφθηεζε ηεο ΙδηφηεηαοΜέινπο 11 Άξζξν8:ΑπφθαζεγηαηελΔηζδνρή 11 Αξζξν9: Ννκηθή κνξθήησλμειψλ.12 Άξζξν10:Οκνζπνλδία..12 Άξζξν11:ΓηθαηψκαηαΜειψλ 12 Άξζξν12:ΤπνρξεψζεηοΜειψλ 13 Άξζξν13:Παχζε 14 Άξζξν14:ΑπψιεηαηεοΙδηφηεηαοΜέινπο.15 Άξζξν15:Παξαίηεζε Μέινπο..15 Άξζξν16:ΑπνβνιήΜέινπο. 15 Άξζξν17:Γηάιπζε..15 Άξζξν18:Δηδηθέο πεξηπηψζεηο.15 III. ΟΡΓΑΝΧΗ-ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ..16 Άξζξν 19 : Όξγαλα.16 Α. ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ..18 Άξζξν 20 : Οξηζκφο θαη χλζεζε..18 Άξζξν 21 : Καζνξηζκφο ησλ Αληηπξνζψπσλ..19 Άξζξν 22 : Αξηζκφο θαη πξνέιεπζε Αληηπξνζψπσλ..19 Άξζξν 23 ; Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 19 Άξζξν 24 : ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 2Ο..

3 Άξζξν 25 : Θέκαηα Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.20 Άξζξν 26 : Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε..21

4 2 Άξζξν 27 : Απαξηία.22 Άξζξν 28 : Δξγαζίεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο..22 Άξζξν 29 : Απνθάζεηο.22 Β. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 23 Άξζξν 30 : χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 23 Άξζξν 31 : Γηάξθεηα ζεηείαο..25 Άξζξν 32 ; χλζεζε Γ.. θαη Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο.26 Άξζξν 33 : Οη πλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 27 Άξζξν 34 : Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.27 Άξζξν 35 : Απνθάζεηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.29 Άξζξν 36 ; Πξφεδξνο..29 Άξζξν 37 : Α. Γεληθφο Γξακκαηέαο - Β. Σακίαο.30 Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ.31 Άξζξν 38 : Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή- Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο - Κξαηηθνί θνξείο.31 Γ. ΓΙΚΑΙΟΓΟΣΙΚΑ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. 32 Άξζξν 39 : Καηεγνξίεο.. 32 Άξζξν 40 : Πεηζαξρηθά κέηξα 32 Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΣΗ Δ.Π Άξζξν 41 : χλζεζε - Αξκνδηφηεηεο - Λεηηνπξγία ησλ Οξγάλσλ ηεο Δ.Π Άξζξν 42 : χλζεζε θαη θαζήθνληα κνλίκσλ επηηξνπψλ.. 36 IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 38 Άξζξν 43 : Οηθνλνκηθή πεξίνδνο 38 Άξζξν 44: Έζνδα-Πφξνη 38 Άξζξν 45 : Έμνδα 39 Άξζξν 46 : Λνγηζηηθφ ζχζηεκα 40 V. ΓΙΑΛΤΗ 40 Άξζξν 47 : Απφθαζε δηάιπζεο. 40 Άξζξν 48 : Σχρε πεξηνπζίαο.. 40 VI. ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 40 Άξζξν 49 : Οξγάλσζε Πξσηαζιεκάησλ.. 40 Άξζξν 50 : Πνδνζθαηξηθφ ηνίρεκα Πνιπζπκκεηνρή. 40 Άξζξν 51 : Δθκεηάιιεπζε ησλ Γηθαησκάησλ - Μ.Μ.Δ 41

5 3 Αξζξν 52 : Απνβνιή κέινπο νξγάλνπ ή νξγάλσλ. 41 Άξζξν 53 : Πξνζθπγέο - Ρήηξα Γηαηηεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. 42 VII. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. 43 Άξζξν 54 : Ιζρχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 43 Άξζξν 55 : Σεθκήξην αξκνδηφηεηαο 43 Αξζξν 56 ; Έγθξηζε - Έλαξμε ηζρχνο 43 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Κσιχκαηα εγγξαθήο - Πεξηνξηζκνί πξνζψπσλ εκπιεθνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ Πνδνζθαίξνπ.. 44 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΝΧΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ..47

6

7 5 Ι. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 : Δπωλπκία - Ννκηθή κνξθή - Έδξα - Τπαγωγή 1.Η θαηά ην έηνο 1960 ηδξπζείζα, απφ ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο, Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Κηιθίο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ,ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, έρεη έδξα ηελ πφιε ηνπ Κηιθίο θαη ηελ επσλπκία Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Κηιθίο(ΔΠ..Κηιθίο.). 2.Η Δ.Π. Κηιθίο. απέρεη απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάθξηζε ελαληίνλ ρψξαο,πξνζψπνπ ή νκάδαο πξνζψπσλ εμ αηηίαο ηεο εζληθήο πξνέιεπζεο, ηνπ θχινπ, ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο πνιηηηθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ. Κάζε επηδεηθλπφκελε ζπκπεξηθνξά ηέηνηνπ είδνπο ζην πνδφζθαηξν, ηηκσξείηαη κε πνηλέο απνθιεηζκνχ ή απνπνκπήο. 3.Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δ.Π. Κηιθίο είλαη απεξηφξηζηε. 4.Η έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δ.Π. Κηιθίο επξίζθνληαη ζηελ νδφ Πφληνπ 6 ζην Κηιθίο. α) Η Δ.Π. Κηιθίο είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθπξνζψπεζε θαη πξναγσγή ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κηιθίο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο β) Δίλαη ππνρξεσκέλε λα απνδέρεηαη θαη λα ηεξεί ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο, ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο ηεο Δ.Π.Ο., ηεο FΙFΑ θαη ηεο UΔFΑ θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπο απ' φια ηα φξγαλα,ηνπο παξάγνληεο, ηα ζσκαηεία, ηηο νκάδεο θαη γεληθά θάζε εκπιεθφκελνπ ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ, ζηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κηιθίο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 6.Η Δ.Π. Κηιθίο.σο κέινο ηεο Δ.Π.Ο. απνδέρεηαη φηη ην πνδφζθαηξν πνπ ηειεί ππφ ηελ αηγίδα θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο, ζα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο «Καλφλεο Παηρληδηνχ»πνπ θαζνξίδνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη απφ ην Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (ΙFΑΒ).

8 6 7.Η Δ.Π. Κηιθίο σο δεπηεξνβάζκην αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπεί απνθιεηζηηθά ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κηιθίο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, είλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. Άξζξν 2 : θνπφο 1.Η Δ.Π. Κηιθίο ζηα φξηα ηεο γεσγξαθηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνδνζίαο ηεο, έρεη σο ζθνπφ: α) ηελ νξγάλσζε, δηάδνζε, έιεγρν, επνπηεία θαη ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ. β) λα εληζρχεη ην άζιεκα ζηα πιαίζηα ηνπ «επ αγσλίδεζζαη» (fair play) γ) λα νξγαλψλεη θάζε είδνπο πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ κνξθψλ. δ) λα ειέγρεη θαη λα θαηαλέκεη αξκνδηφηεηεο δηνξγάλσζεο φισλ ησλ δηεμαγφκελσλ θηιηθψλ αγψλσλ. ε) λα ρεηξίδεηαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο, φιεο ηηο αζιεηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ζ' φιεο ηνπ ηηο κνξθέο. ζη) λα πξναζπίδεη θαη λα εληζρχεη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ αζρνινπκέλσλ(θπζηθψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ. 2.Α Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ ε Δ.Π. Κηιθίο α) ιακβάλεη θάζε κέηξν γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε βειηίσζε ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ β) επηκειείηαη ηελ έθδνζε νπνησλδήπνηε, έρεη ζρέζε κε ην άζιεκα,εληχπσλ γ) ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο δ)ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί κεηά απφ απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο., ηνπηθέο ζρνιέο πνδνζθαίξνπ, δηαηηεζίαο θαη πξνπνλεηψλ. ε)αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ απνθάζεσλ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δ.Π.Ο., ηεο FIFA θαη ηεο UEFA, ηηο νπνίεο θαη αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη κε ην παξφλ. ζη)η Δ.Π. Κηιθίο.δχλαηαη λα ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα (ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ) κε

9 7 αληηθείκελν ηελ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ πνδνζθαίξνπ, αζιεηηθψλ πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ, θέληξσλ πνδνζθαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζρνιψλ εθκάζεζεο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θιπ. 3.Α. Η Δ.Π. Κηιθίο σο κέινο ηεο Δ.Π.Ο. ππνρξενχηαη: α)ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο., ηεο FΙFΑ θαη ηεο UΔFΑ νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηα σο άλσ θαηαζηαηηθά είλαη ηειεζίδηθεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε έθεζε. β)λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο Δ.Π.Ο. γ)λα θαηαβάιιεη ηηο ζπλδξνκέο κέινπο πξνο απηήλ. δ)λα δηαζθαιίδεη φηη φια ηα εκπιεθφκελα ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ κέξε ζπκκνξθψλνληαη θαη ηεξνχλ ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο., ηεο FΙFΑ θαη ηεο UΔFΑ νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηα σο άλσ θαηαζηαηηθά είλαη ηειεζίδηθεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε έθεζε. ε)λα ζέβεηαη ηνπο «Καλφλεο Παηρληδηνχ». ζη)λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φιεο ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηαζηαηηθά θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο., FΙFΑ θαη UΔFΑ. δ)λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην εζληθφ πξφγξακκα αγψλσλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., ή κεη' αλάζεζε ηεο απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο - κέιε ηεο. ε)λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ηεξεί ε ίδηα, θαη ηα κέιε ηεο ηηο δηαηάμεηο δηνξγάλσζεο δηεζλψλ αγψλσλ κεηαμχ νκνζπνλδηψλ, ελψζεσλ θαη νκάδσλ πνπ εθδίδνπλ ε Δ.Π.Ο., ε FΙFΑ θαη ε UΔFΑ. Οπδείο αγψλαο ή δηνξγάλσζε ηέηνηαο κνξθήο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο FΙFΑ, UΔFΑ θαη ηεο ΔΠΟ. ζ)λα αλαγλσξίδεη φηη θαλέλα κέινο ηεο, δελ κπνξεί λα αλήθεη ζ' άιιε Δ.Π.. ή λα ζπκκεηέρεη ζε δηνξγαλψζεηο εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο άιιεο Δ.Π.., εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη θαηφπηλ πξνεγνπκέλεο εγθξίζεσο ηεο Δ.Π.Ο.

10 8 η)λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αθνζίσζεο, αθεξαηφηεηαο θαη θαιήο αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο σο έθθξαζε ηνπ επ αγσλίδεζζαη. Δηδηθφηεξα γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο φισλ ησλ δηεμαγφκελσλ πξσηαζιεκάησλ, απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηεο λνκηθήο κνξθήο ή ηεο εηαηξηθήο δνκήο κίαο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθπιήξσζε αζιεηηθψλ θξηηεξίσλ ή ε ιήςε άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε πξσηάζιεκα. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη π.ρ. αιιαγή έδξαο, αιιαγή νλνκαζίαο ή κεηαβίβαζε κεξηδίσλ-κεηνρψλ κεηαμχ νκάδσλ. ία)λα αλαγλσξίδεη ηελ δηθαηνδνζία θαη λα ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ CAS ηεο Λνδάλλεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ FΙFΑ θαη UΔFΑ. ηβ)λα παξαπέκπεη ζηνλ ηειεπηαίν βαζκφ θάζε εζληθήο δηάζηαζεο δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. ζε άιιν αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζα εθδηθάζεη ηε δηαθνξά κε ηνλ απνθιεηζκφ νπνηνπδήπνηε ηαθηηθνχ δηθαζηεξίνπ, εθηφο εάλ ξεηά απαγνξεχεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. ηγ)λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο, νη πνδνζθαηξηζηέο θαη νη αμησκαηνχρνη ησλ, δηα κέζνπ ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο, ησλ αδεηψλ ηνπο, ηεο εγγξαθήο ηνπο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη φηη ζπκθσλνχλ λα δεζκεχνληαη απφ ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ FΙFΑ, UΔFΑ θαη Δ.Π.Ο. Β.Η Δ.Π. Κηιθίο απνδέρεηαη φηη νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα σο άλσ θαηαζηαηηθά ηεο Δ.Π.Ο, FIFA ΚΑΙ UEFA. Γ.α)ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζηα Α, Β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ε Δ.Π. Κηιθίο αλαγλσξίδεη θαη ζπλεξγάδεηαη ζην ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ κφλν κε θνξείο πνπ απνδέρνληαη ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο FΙFΑ, ηεο UΔFΑ θαη ηεο Δ.Π.Ο.

11 9 β)χλδεζκνη,ελψζεηο,νκνζπνλδίεο,πξνπνλεηψλ,δηαηηεηψλ,εξαζηηερλψλ,πνδνζθαηξη ζηψλ γηα λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π..ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηα θαηαζηαηηθά ηνπο θαη λα έρνπλ ππνβάιεη ζηελ Δ.Π.Ο. ηελ σο άλσ ξήηξα απνδνρήο. Άξζξν 3 : εκαία - Έκβιεκα - Λνγόηππνο - πληνκνγξαθία. 1.Η ζεκαία ηεο Δ.Π. Kηιθίο, είλαη ρξψκαηνο,κπιε-άζπξν (πεξηγξαθή) ζην θέληξν ηεο νπνίαο απεηθνλίδεηαη ην κλεκείν ηνπ εξψνπ Κηιθίο θαη ζην πεξίγξακκά ηεο αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο ΔΝΧΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ Κηιθίο. 2.Σα αλσηέξσ ζε ζκίθξπλζε απνηεινχλ ην έκβιεκα, ην ινγφηππν θαη ηε ζθξαγίδα ηεο Δ.Π. Κηιθίο. Η ζεκαία, ην έκβιεκα θαη ην ινγφηππν ηεο Δ.Π. Κηιθίο θαηνρπξψλνληαη αξκφδηα ζηνπο ζρεηηθνχο εζληθνχο θαη δηεζλείο θνξείοπξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 3.Η ζπληνκνγξαθία ηεο ΔΝΧΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ Κηιθίο είλαη Δ.Π. Κηιθίο. 4. Η 4ε Ινπιίνπ θάζε έηνπο είλαη αξγία θαη νξίδεηαη σο "εκέξα ηνπ πνδνζθαίξνπ" ζε αλάκλεζε ηεο πξψηεο θαηάθηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζηηο απφ ηελ Δζληθή Οκάδα Πνδνζθαίξνπ ησλ Αλδξψλ. Άξζξν 4 : Δπίζεκε Γιώζζα 1.Η επίζεκε γιψζζα ηεο Δ.Π. Κηιθίο είλαη ε ειιεληθή. Σα επίζεκα έγγξαθα θαη θείκελα γξάθνληαη ζ' απηή ηε γιψζζα. 2.Η επίζεκε γιψζζα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ε ειιεληθή. 3.ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζε έγγξαθα κεηαθξαζκέλα ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα, σο απζεληηθφ ζεσξείηαη ην ειιεληθφ θείκελν.

12 10 II. ΜΔΛΗ Άξζξν 5 : Καηεγνξίεο Μειώλ Μέιε ηεο Δ.Π. Κηιθίο είλαη ηα λνκίκσο αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία,πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Ννκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κηιθίο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Άξζξν 6 : Πξνϋπνζέζεηο Απόθηεζεο Ιδηόηεηαο Μέινπο 1.Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηεο Δ.Π. Κηιθίο είλαη ην αζιεηηθφ ζσκαηείν λα έρεη αλαγλσξηζζεί λφκηκα, λα έρεη ηελ έδξα ηνπ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ δηθαηνδνζίαο ηεο Δ.Π. θαη λα πιεξνί ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα αζιεηηθή λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ ινηπψλ δηεζλψλ πνδνζθαηξηθψλ νξγαληζκψλ. Δηδηθφηεξα: α)σν θάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν απαγνξεχεηαη λα έρεη ίδηα ή παξεκθεξή νλνκαζία κε άιιν. β)σν θάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν δελ κπνξεί λα έρεη σο επσλπκία ην φλνκα, ηελ επσλπκία ή ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ζήκα νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ εθπαηδεπηεξίσλ ή εξγαζηαθψλ κνλάδσλ. γ) Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν έρεη επσλπκία δηαηππνχκελε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. δ) Κάζε αίηεζε λένπ κέινπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα: δα)δήισζε φηη ηα θεληξηθά γξαθεία βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κηιθίο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Δ.Π. Κηιθίο. δβ)δήισζε φηη φινη νη επίζεκνη πνδνζθαηξηθνί αγψλεο εληφο έδξαο, ζα γίλνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κηιθίο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε Δ.Π. Κηιθίο.θαη δγ)δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ηδηφθηεηνο ή λφκηκα ρξεζηκνπνηνχκελνο απ' απηφ αγσληζηηθφο ρψξνο (γήπεδν).

13 11 2.ε πεξίπησζε αλαδηάηαμεο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κηιθίο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Ννκνχ ηα κέιε ηεο Δ.Π. Κηιθίο.παξακέλνπλ σο έρνπλ έσο φηνπ απνθαζίζνπλ γηα ην ζέκα απηφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. Αξζξν 7 : Γηαδηθαζίεο γηα ηελ Απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο Μέινπο Κάζε αίηεκα λένπ κέινπο - ζσκαηείνπ ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Δ.Π. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: α)αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ β)ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ ζε ζψκα γ)δήισζε ζπκθσλίαο θαη δέζκεπζεο πξνο ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο ηεο FΙFΑ, UΔFΑ θαη Δ.Π.Ο., ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π. Κηιθίοθαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. δ)δήισζε φηη ζα δηαζθαιίζεη ηελ απνδνρή ηεο ππφ ζηνηρεία γ' ξήηξαο θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, κε ην νπνίν ζα έρεη ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ην πνδφζθαηξν. ε)δήισζε απνδνρήο ηεο δηαηηεηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη αλαγλψξηζεο ηεο απνθιεηζηηθήο εμνπζίαο ησλ αξκφδησλ αζιεηηθψλ νξγάλσλ (δηθαηνδνηηθψλ - πεηζαξρηθψλ) ηεο Δ.Π. Κηιθίο θαη ηεο Δ.Π.Ο. αλαθνξηθά κε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ απηφ ή άιιν εθ ησλ κειψλ ηνπ. ζη) αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο Γ.. Άξζξν 8 : Απόθαζε γηα ηελ εηζδνρή 1.Σν Γ.. ηεο Δ.Π. Κηιθίο απνθαζίδεη γηα ηελ εηζδνρή ελφο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ σο λένπ κέινπο ηεο. Η απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε Γεληθή πλέιεπζε ηεο. 2.Γελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε εηζδνρή λένπ κέινπο εθφζνλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηοησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.

14 12 Άξζξν 9 : Ννκηθή κνξθή ηωλ Μειώλ Σα κέιε ηεο Δ.Π. είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Α.Κ. Άξζξν 10 : Οκνζπνλδία 1.Η Δ.Π. Κηιθίο ιεηηνπξγεί κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δ.Π.Ο. ηεο νπνίαο θαη απνηειεί κέινο. Η Δ.Π.Ο. εγθξίλεη ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 2.Η Δ.Π. Κηιθίο παξαρσξεί φια ηα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχεη αληίζηνηρα κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηα κέιε ηεο, νχησο ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπο. Κχξην έξγν ηεο Δ.Π. Κηιθίο.είλαη ε κε αλάζεζε εθ κέξνπο ηεο Δ.Π.Ο., θάζε θνξά, ηεο δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο, σο επίζεο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. απνδίδεηαη ζ' απηήλ. 3.Η Δ.Π. Κηιθίο ιακβάλεη θάζε κέηξν ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη φιεο νη ππαγφκελεο ζ' απηήλ νκάδεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο ππαγφκελα κέιε ζ' απηήλ, κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε άιινπ εμσηεξηθνχ νξγάλνπ. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απ' ηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο νκάδαο, νχηε θπζηθά, νχηε λνκηθά πξφζσπα είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ έιεγρν επί πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο νκάδαο. Άξζξν 11 : Γηθαηώκαηα Μειώλ Σα κέιε έρνπλ : α)ην δηθαίσκα γλψζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεο θιήζεο ζηνλ θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε πλέιεπζε θαη ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ. β)ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο, επί ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ.

15 13 γ)ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα δηνξγαλνχκελα απφ ηελ Δ.Π. Κηιθίο.πξσηαζιήκαηα. δ)ην δηθαίσκα πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξφηαζεο γηα ηε ιήςε άιιεο απφθαζεο. Οη πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Π.Κηιθίο..κέρξη ηηο 31 Ινπιίνπ θάζε έηνπο. Οη πξνηάζεηο γηα ιήςε άιισλ απνθάζεσλ απνζηέιινληαη ζ' απηήλ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ζη)θάζε άιιν δηθαίσκα πνπ απνλέκεηαη ζχκθσλα κε απηφ ην θαηαζηαηηθφ ή ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο, νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π. Κηιθίοθαη ηεο Δ.Π.Ο. Άξζξν 12 : Τπνρξεώζεηο Μειώλ Κάζε κέινο ηεο Δ.Π. Κηιθίο έρεη: α)ηελ ππνρξέσζε λα είλαη πηζηφ ζ' απηήλ, λνείηαη δε ηδηαίηεξα φηη ην κέινο ζα πξέπεη λα απέρεη απφ νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληίθεηληαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο. β)ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιεί φια ηα νθεηιφκελα πνζά ησλ ζπλδξνκψλ θ.ιπ.νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. γ)ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δ.Π. Κηιθίο νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ. δ)ηελ ππνρξέσζε λα ζπκθσλήζεη φηη δεζκεχεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο FΙFΑ, UEFΑ, ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεοδ.π. ε)ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη απηνί γίλνληαη ζεβαζηνί απφ ηα κέιε ηνπ θαη άιια πξφζσπα (παίθηεο, ζηειέρε θ.ιπ.) κε ηα νπνία δηαηεξεί νηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζε. ζη)ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ηνπ ΓηεζλνχοΠνδνζθαηξηθνχ πκβνπιίνπ (ΙFΑΒ) θαη λα δηαζθαιίδεη φηη απηνί ηεξνχληαη νκνίσο απφ ηα κέιε ηνπ. δ) ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο θαηαζηαηηθήο δηάηαμεο πνπ ζα νξίδεη φηη νπνηεζδήπνηε πξνζθπγέο, πνπ απαηηνχλ ηελ εκπινθή δηαηηεζίαο θαη αθνξνχλ απηφ (ην κέινο) ή έλα απφ ηα κέιε ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ, ηνποθαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο FΙFΑ - UΔFΑ θαη Δ.Π.Ο. θαη ην

16 14 θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π. Κηιθίο ζα απνηειεί αληηθείκελν ηεο απνθιεηζηηθήο εμνπζίαο ησλ αζιεηηθψλ δηθαζηεξίσλ (δηθαηνδνηηθψλ-πεηζαξρηθψλ) ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο., ηα νπνία θαη κφλν ζα απνθαζίδνπλ νξηζηηθά γηα ηηο πξνζθπγέο. ε) ηελ ππνρξέσζε λα ζέηεη ζε θάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη, είηε κε παίθηε είηε κε ζηέιερνο, άξζξν κε ην νπνίν ηπρφλ λφκηκεο πξνζθπγέο πνπ απαηηνχλ δηαηηεζία πξνθχπηνπζεο απφ ην ελ ιφγσ ζπκβφιαην ή ζρεηηδφκελεο κε απηφ, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο απνθιεηζηηθήο εμνπζίαο ησλ αζιεηηθψλ δηθαζηεξίσλ (δηθαηνδνηηθψλ - πεηζαξρηθψλ) ηα νπνία θαη ζα απνθαζίδνπλ. ζ)ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαηαζηαηηθνχ, θαλνληζκψλ, νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. η)ηελ ππνρξέσζε ηεο Γεληθήο ηνπ πλέιεπζεο λα εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηα πεηζαξρηθά ηνπ φξγαλα. ηα)ηελ ππνρξέσζε λα κε δηαηεξεί αζιεηηθήο θχζεο ζρέζεηο κε κε αλεγλσξηζκέλα πνδνζθαηξηθά πξφζσπα ή κε κέιε ηα νπνία έρνπλ παπζεί ή απνθιεηζηεί. ηβ)ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 7 ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ. ηγ)ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αθνζίσζεο, αθεξαηφηεηαο θαη θαιήο αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζαλ έθθξαζε ηνπ επ αγσλίδεζζαη. ηδ)φιεο ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ηνποθαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Δ.Π. Κηιθίο. Άξζξν 13 : Παύζε 1.νβαξή παξαβίαζε ησλ θαηαζηαηηθνχ, θαλνληζκψλ, νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ δχλαηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.., ηελ παχζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Δ.Π. Κηιθίο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν (2) εηψλ. 2.Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη απφ ηε Γ.. κε παξνπζία ηνπ εκίζενο ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4ησλ εγθχξσλ ςήθσλ. 3.Γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παχζε, ην κέινο ράλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή.

17 15 Άξζξν 14 : Απώιεηα ηεο Ιδηόηεηαο Μέινπο Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη κε ηελ παξαίηεζε ηνπ κέινπο, ηελ απνβνιή ή ηελ δηάιπζε ηνπ. Η απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο δελ ην απαιιάζζεη απφ ηηο ηπρφλ νηθνλνκηθέο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ Δ.Π.Κηιθίο.θαη ηελ Δ.Π.Ο. Άξζξν 15 : Παξαίηεζε Μέινπο Έλα κέινο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζε ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο επέξρνληαη κεηά ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Η παξαίηεζε γίλεηαη έγγξαθα κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κειψλ ηνπ παξαηηνχκελνπ κέινπο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Άξζξν 16 : Απνβνιή Μέινπο Η Γ.. δχλαηαη λα απνθιείζεη έλα κέινο - ζσκαηείν πνπ δελ ζπκκεηέρεη αδηθαηνιφγεηα γηα δχν πνδνζθαηξηθέο πεξηφδνπο ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.Κηιθίο Άξζξν 17 : Γηάιπζε 1.Η δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ελφο ζσκαηείνπ - κέινπο είηε εθνπζία, είηε επηβαιινκέλε απφ ηνλ λφκν, ζπλεπηθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο. 2.Δθφζνλ έλα ζσκαηείν πεξηιακβάλεη ζηηο ηάμεηο ηνπ ιηγφηεξα απφ είθνζη (20) κέιε ή πνδνζθαηξηζηέο, δηαιχεηαη αλαγθαζηηθά. Άξζξν 18 : Δηδηθέο πεξηπηώζεηο Η ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο, νη επηηξνπέο ηνπο, ηα πξνζφληα - θσιχκαηα ησλ κειψλ ησλ Γ.. είλαη αλάινγα θαη αληίζηνηρα κε ηα πεξηιακβαλφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο αζιεηηθήο λνκνζεζίαο.

18 16 III. ΟΡΓΑΝΧΗ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Άξζξν 19 : Όξγαλα 1.α) Σα φξγαλα ηεο Δ.Π. Κηιθίο είλαη είηε αηξεηά, είηε δηνξηζκέλα. Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε αλεμαξηεζία εθινγήο ή δηνξηζκνχ ηνπο. β) Η Δ.Π. Κηιθίο απνδέρεηαη φηη φξγαλα πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α', αθφκα θαη γηα πξνζσξηλή πεξίνδν δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. γ) Σα φξγαλα ηεο Δ.Π. Κηιθίο πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α', αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή πεξίνδν, δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. δ) Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α', αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή πεξίνδν, δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 2.Σα αθφινπζα απνηεινχλ φξγαλα ηεο Δ.Π. α) Η Γεληθή πλέιεπζε β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γ)η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή δ)σα Γηθαηνδνηηθά Πεηζαξρηθά φξγαλα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 39 θαη 41 ηνπ παξφληνο. Σα σο άλσ φξγαλα θαη ηα κέιε ηνπο είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, κέινο ελφο νξγάλνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή απφθαζεο εθφζνλ αθνξά ηνλ ίδην, ή ην ζσκαηείν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ή αλ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή ππφλνηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 3.Αληίζεηα νη κφληκεο επηηξνπέο, πνπ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 42 δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα νξγάλσλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο αιιά έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ -ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα. Σν Γ.. έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο εηδηθψλ επηηξνπψλ. Οη επηηξνπέο απηέο ιεηηνπξγνχλ θαη ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θαλνληζκνχο ή απνθάζεηο θαη νη εηζεγήζεηο ηνπο εγθξίλνληαη απφ ην Γ..

19 17 4.Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ αθνινπζεί ηελ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.., κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ πνπ νξίδνπλ άιισο. Σα απεξρφκελα κέιε εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κέρξη ηε λέα ζπγθξφηεζε ηνπ νξγάλνπ. 5.Σν Γ.. ηεο Δ.Π. Κηιθίο κε απφθαζε ηνπ κπνξεί λα απαιιάμεη απφ ηα θαζήθνληα ηνπ νπνηνδήπνηε κέινο νξγάλνπ ή επηηξνπήο πνπ έρεη δηνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.., θαη πξν ηεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδξνκήο ζπνπδαίνπ ιφγνπ ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ηνπ, απφ ηξείο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο. 6.Χο Πξφεδξνο ησλ επηηξνπψλ νξίδεηαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π. Κηιθίο εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 7.Καλέλαο δελ κπνξεί λα κεηέρεη σο κέινο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα ή επηηξνπέο κε εμαίξεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. Η ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη πάληνηε άκηζζε. 8.Σα κέιε φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη: α)λα είλαη έιιελεο πνιίηεο β)λα απνιακβάλνπλ πιήξσο ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ γ)λα έρνπλ ηα πξνζφληα, ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ νξγάλνπ ή ηεο επηηξνπήο. δ)πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνδνηηθά - πεηζαξρηθά φξγαλα λα κελ έρνπλ ζρέζε ή εμάξηεζε ή εληνιή κε ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία ή Π.Α.Δ. ή πνδνζθαηξηζηέο ή πξνπνλεηέο ή δηακεζνιαβεηέο κεηεγγξαθψλ. ε)λα κελ εκπίπηνπλ ζηα θσιχκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Δθαξκνγήο Καηαζηαηηθνχ. Δηδηθφηεξα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π. Κηιθίο. ηα νπνία θαηαδηθάδνληαη κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ Παξάξηεκα Α, εθπίπηνπλ απηνδίθαηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε παξαπνκπήο κε ακεηάθιεην δηθαζηηθφ βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ησλ σο

20 18 άλσ πξνζψπσλ, ην Γ.. ππνρξενχηαη λα απνθαζίδεη πεξί ηεο αλαζηνιήο ή κε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 9. Γελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ησλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, δηαηηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη δηνξηζηήξην δηαηηεζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ή δελ έρεη παξέιζεη ε πεληαεηία απφ ηελ ηειεπηαία πξάμε ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηε δηαηηεζία,πξνπνλεηέο,πνδνζθαηξηζηέο, νη ππάιιεινη ηεο Δ.Π. Κηιθίο θαη νη ζπκβεβιεκέλνη κε απηήλ. 10.Σα ζπιινγηθά φξγαλα θαη νη επηηξνπέο λφκηκα ζπλεδξηάδνπλ αλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα ησλ απφλησλ, νη δε απνθάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. Με εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ επηηξνπψλ. Α. ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άξζξν 20 : Οξηζκόο θαη ύλζεζε 1.Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.Κηιθίο. Η Γ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δ.Π.. Μφλν κία λφκηκα ζπγθιεζείζα ζπλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη απνθάζεηο. 2.ηε Γ.. ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γ. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη φρη ςήθνπ. 3.Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ). Σα ηξίηα πξφζσπα δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, αιιά δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα εηδηθά ζέκαηα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ..

21 19 Άξζξν 21 : Καζνξηζκόο ηωλ Αληηπξνζώπωλ 1.Κάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ. 2. Ο ηαθηηθφο αληηπξφζσπνο καδί κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ησλ ζσκαηείσλ. 3.Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Δ.Π. Κηιθίο.ην αξγφηεξν πξν ηξηψλ εκεξψλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο απνζηνιήο, εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ αληηπξνζσπεπνκέλνπ ζσκαηείνπ -κέινπο. 4.Μέινο ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π. Κηιθίο δελ κπνξεί λα είλαη αληηπξφζσπνο ζσκαηείνπ - κέινπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. Άξζξν 22 : Αξηζκόο θαη πξνέιεπζε Αληηπξνζώπωλ Κάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. απφ έλαλ ηαθηηθφ θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ αληηπξφζσπν. Κάζε ζσκαηείν δηαζέηεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κία ςήθν. Άξζξν 23 : Αξκνδηόηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) ηεο έγθξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. β) ηεο έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ. γ) ηεο έγθξηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. δ) ηεο εθινγήο θάζε ηεηξαεηία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ε) ηεο εθινγήο ησλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζη)ηεο απφθαζεο εηζδνρήο - απνβνιήο θ.ιπ. ελφο κέινπο δ) ηεο απφθαζεο απνδνρήο παξαίηεζεο ελφο κέινπο. ε) ηεο απφθαζεο γηα θάζε ζέκα πνπ κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. ζ) ηεο απφθαζεο γηα ηα ηέιε εγγξαθήο ησλ κειψλ ηεο

22 20 η) ηεο ζπδήηεζεο πξνηάζεσλ - ζεκάησλ ησλ κειψλ ηεο ηα) ηεο δηάιπζεο ηεο Δ.Π. Άξζξν 24 : Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 1.Η ηαθηηθή Γ.. ζπγθαιείηαη ηνλ Αχγνπζην.θάζε έηνπο. Η πξφζθιεζε ζηε ζπλέιεπζε απνζηέιιεηαη πξν είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ απφ ηελ νξηδφκελε ζχγθιεζε θαη αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, ηνλ ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο. 2.Σα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα νξίδνληαη απφ ην Γ.. Ο δηνηθεηηθφο απνινγηζκφο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν (ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ θ.ιπ.) απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε. Άξζξν 25 : Θέκαηα Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 1.Η εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηελ ηαθηηθή Γ.. ζπκπεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζέκαηα: α)επηθχξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζψπσλ θαη έιεγρνο απαξηίαο παξηζηακέλσλ κειψλ. β) έθζεζε δηνηθεηηθνχ απνινγηζκνχ γ) έγθξηζε δηνηθεηηθνχ απνινγηζκνχ δ) έθζεζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ε) έθζεζε εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ζη)έγθξηζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ δ) έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. ε) απφθαζε γηα πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη ζ) άιια ζέκαηα 2.Οη αξλεηηθέο ςήθνη θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνποινγηζηηθνχο θσδηθνχο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη.

23 21 3.Απνθάζεηο γηα ηελ εηζδνρή λένπ κέινπο ζπδεηνχληαη σο ηειεπηαίν ζέκα, αληίζεηα απνθάζεηο γηα ηελ παχζε ή απνβνιή κέινπο ζπδεηνχληαη σο πξψην ζέκα ηεο Γ.. Θέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δχλαληαη λα απαιεηθζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζεί ε ζεηξά ζπδήηεζεο ηνπο, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ εγθχξσλ ςήθσλ. Άξζξν 26 : Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε 1.Καηά κήλα Ματν θάζε ηέζζεξα (4) ρξφληα ζπγθαιείηαη έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην έηνο Σν Γ..ηεο Δ.Π.Κηιθίο δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γ.. εάλ θξίλεη απηφ απαξαίηεην. 3.Έθηαθηε Γ.. ππνρξεσηηθά ζπγθαιείηαη εθφζνλ ππνβιεζεί αίηεκα απφ ηα 2/5 ησλ κειψλ, δεφλησο αηηηνινγεκέλν θαη ζε έγγξαθε κνξθή. Σν Γ.. ζπγθαιεί ηελ Γ.. κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. 4.Δηδνπνίεζε γηα ηε ζπλέιεπζε πξέπεη λα απνζηαιεί ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε (αλ ε Έλσζε επηζπκεί κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πξνζεζκίεο απηέο). 5.Οπνηαδήπνηε ζρεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε εκέξεο (15) πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε. 6.ηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαθηε Γ.. ζπγθαιείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ.. απηφ θαζνξίδεη θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηε πεξίπησζε πνπ ζπγθαιείηαη κεηά απφ αίηεκα κειψλ, ε εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ απ' απηά ηα κέιε. 7.Η εκεξήζηα δηάηαμε ηεο έθηαθηεο Γ.. δελ κπνξεί λα αιιάμεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

24 22 Άξζξν 27 : Απαξηία 1.Η Γ.. ιακβάλεη έγθπξεο απνθάζεηο κφλνλ φηαλ παξεπξίζθεηαη θαη εθπξνζσπείηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία (50%+1) ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 2.Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία, ηφηε ε Γ.. επαλαιακβάλεηαη εληφο 24 σξψλ κεηά ηελ πξψηε, κε ηελ απηή εκεξήζηα δηάηαμε. Γελ απαηηείηαη απαξηία γηα απηή ηε δεχηεξε Γ..,εθηφο αλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξά πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη εηδηθή απαξηία. Άξζξν 28 : Δξγαζίεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 1.Σεο Γ.. πξνεδξεχεη πάληνηε ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 2.Η ζπλέιεπζε δηνξίδεη ηξεηο (3) γξακκαηείο ππεχζπλνπο γηα ηελ ηήξεζε θαη επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ καδί κε ηνλ Πξφεδξν. Άξζξν 29 : Απνθάζεηο 1.Η Γ.. δελ δχλαηαη λα ιάβεη απφθαζε επί ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2.Σα κέιε αζθνχλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπο κέζσ ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ. Κάζε αληηπξφζσπνο έρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ θαη δελ δχλαηαη λα αληηπξνζσπεχζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε. Ο αλαπιεξσκαηηθφο ςεθίδεη εθφζνλ απνπζηάδεη ν ηαθηηθφο. 3.Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία (50% +1) ησλ εγθχξσλ ςήθσλ, εθηφο αλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεηαη εηδηθή πιεηνςεθία ή απαξηία. 4.Φεθνδέιηηα άθπξα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ιεπθέο ςήθνη ή άιιεο κνξθέο απνρήο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εγθχξσλ ςήθσλ.

25 23 5.Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε νλνκαζηηθή θιήζε θάζε κέινπο θαη εθδήισζε ηεο ςήθνπ, εθηφο εάλ απνθαζηζζεί απφ ηα 2/3 ησλ κειψλ κπζηηθή ςεθνθνξία Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη πάληνηε σο κπζηηθέο κε ςεθνδέιηηα. 6.Η ςήθνο απφληνο κέινπο κε επηζηνιή δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ζπλέιεπζε ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ έγθξηζε ηνπο, εθηφο εάλ ε ζπλέιεπζε νξίζεη άιιε εκεξνκελία ή εθηφο εάλ απαηηνχληαη άιιεο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, 7α)γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απαηηείηαη παξνπζία ηνπ εκίζενο ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ. β)γηα ηελ παχζε νξγάλσλ απαηηείηαη παξνπζία ηνπ εκίζενο ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ. γ) γηα ηελ απνβνιή - παχζε κέινπο ηεο Γ.. απαηηείηαη παξνπζία ηνπ εκίζενο ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ. Β. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Άξζξν 30 : ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.Κηιθίο. απαξηίδεηαη απφ 11 κέιε. 2α)Γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π. Κηιθίο θάζε ζσκαηείν - κέινο,κπνξεί λα ππνδεηθλχεη έλαλ (1) ππνςήθην σο ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) σο αλαπιεξσκαηηθφ. β)κάζε ζσκαηείν - κέινο δχλαηαη λα πξνηείλεη γπλαίθεο σο ππνςεθίνπο πνπ ζα εθιέγνληαη κε πνζφζηνζε, εθφζνλ απηή δηνξγαλψλεη γπλαηθείν πξσηάζιεκα. 3.Η ππφδεημε ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηα ζσκαηεία - κέιε εγγξάθσο πέληε (5)ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ ζπλεξρφκελε, γηα ηελ εθινγή ηεο Γηνηθήζεσο,

26 24 Γεληθή πλέιεπζε. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππφδεημε θαηαηίζεηαη ζηελ Δ.Π.Κηιθίοπηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ φηη δελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 4.Η Γηνίθεζε ηεο Δ.Π. Κηιθίο αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο πξνο εθινγή,πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη θαηαξηίδεηαη ην ςεθνδέιηην εθινγήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζε ρσξηζηή ελφηεηα: α)σα νλνκαηεπψλπκα,θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ σο ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. β)σα νλνκαηεπψλπκα, θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππνςεθίσλ σο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ. γ)σα νλνκαηεπψλπκα, θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ ππνςεθίσλ σο ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη δ)σα νλνκαηεπψλπκα,θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά,ησλ πξνηεηλνκέλσλ σο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Η εθινγή ησλ κειψλ δηελεξγείηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή. Πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο πνπ δηνξίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Δ.Π. Κηιθίο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. Σα ππφινηπα δχν κέιε εθιέγνληαη κε ςεθνθνξία απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δθφζνλ δελ νξηζηεί δηθαζηήο σο πξφεδξνο ε Γ.. εθιέγεη θαη ηα ηξία (3) κέιε. 5.Καηά ηε ςεθνθνξία ζεκεηψλνληαη επί ηνπ ςεθνδειηίνπ κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο: α) κέρξη 11 ππνςήθηνη απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. β) κέρξη 11 απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. γ) κέρξη 3 ππνςεθίνπο απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δ.Δ. θαη

27 25 δ) κέρξη 3 απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Φεθνδέιηην πνπ θέξεη κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο απφ ηνλ σο άλσ αλαθεξφκελν γηα ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. θαη Δ.Δ. (πεξ. α' θαη γ') ζεσξείηαη άθπξν. Οκνίσο ςεθνδέιηην πνπ θέξεη ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο πεξηπηψζεηο β', δ' ζεσξείηαη επίζεο άθπξν. 6.Μεηά ηελ δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαθεξχζζεη σο επηηπρφληεο γηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ελεξγείηαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θιήξσζε, παξνπζία θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Τπνςήθηνη νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί δελ εθιέγνληαη σο ηαθηηθά κέιε. 7.Σν Γ..ηεο Δ.Π. Κηιθίο ζα δηαηεξεί ηα ςεθνδέιηηα θαη ζα ηα θαηαζηξέθεη δηαθφζηεο (200) εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ.. Άξζξν 31 : Γηάξθεηα ζεηείαο 1.Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π. είλαη ηεηξαεηήο. 2.Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηεο Δ.Π. δελ επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ έιιεηςε νζσλδήπνηε κειψλ ηνπ απεξρνκέλνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ε έιιεηςε απηή ζεκεηψλεηαη κεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ αξραηξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη φηη έρεη λφκηκε

28 26 ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία κε ηα ελαπνκείλνληα κέιε, εθφζνλ απηά είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία, θαζήθνληα δε Πξνέδξνπ αζθεί ν αξραηφηεξνο ησλ ζπκβνχισλ θαη κεηαμχ ίζεο αξραηφηεηαο, ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία. Άξζξν 32 : ύλζεζε Γ.. θαη Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο 1.Μέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ζπλέξρεηαη απφ ηνλ πξψην πιεηνςεθίζαληα χκβνπιν θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή αξλήζεσο απηνχ, απφ ηνπο επφκελνπο θαηά ζεηξά εθιεγέληεο ζπκβνχινπο, ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ζπγθξνηείηαη ζε ψκα, εθιέγνλ κεηαμχ ησλ κειψλ απηνχ, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Α' Αληηπξφεδξν, ηνλ Β' Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Σακία. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε εθιέγνληαη θαη νη Πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ. 2.πληζηάηαη ζηελ Δ.Π. Κηιθίο πεληακειήο Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνπο Α' θαη Β' Αληηπξνέδξνπο, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο Δ.Π.. ζπλέξρεηαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη ζπλεδξηάδεη βάζεη εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κε ηελ ηήξεζε πιήξσλ πξαθηηθψλ. Απνθαζίδεη ακεηάθιεηα κφλν γηα θαηεπεηγνχζεο θαη ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα θαη ελεκεξψλεη γη απηά ην Γ.. ζηελ πξψηε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ, ην νπνίν θαη επηθπξψλεη ηηο απνθάζεηο. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηαθηηθή δηαρείξηζε, νη φπνηεο πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, ζα εηζάγνληαη πξνο έγθξηζε ζην ακέζσο επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) απφ ηα αλσηέξσ κέιε ηεο θαη νη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ. 3.Πξφηαζε κνκθήο θαηά κέινπο ή κειψλ ηνπ Γ.. ή ηεο Δ.Δ. γίλεηαη δεθηή απφ ηε Γ.. ηεο Δ.Π.Κηιθίο εθφζνλ ππεξςεθηζζεί απφ ηα 2/3 ησλ ζσκαηείσλ κειψλ απηήο. Η ππνβιεζεζφκελε πξφηαζε κνκθήο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα πξνζππνγξάθεηαη απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζσκαηεία - κέιε ηεο Δ.Π..

29 27 Μέινο ή κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π. πνπ εμέπεζαλ ηνπ αμηψκαηνο ηνπο κε κνκθή δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη θαηά ηηο δχν επφκελεο θαηά ζεηξά αξραηξεζίεο. Άξζξν 33 : Οη πλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1.Ο Πξφεδξνο ζπγθαιεί ην Γ.. δχν (2) θνξέο ην κήλα, ή θάζε θνξά πνπ απηφο θξίλεη ηνχην σο αλαγθαίν. 2.Με έγγξαθν αίηεκα ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γ.. κε ζέκα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ην αλαθεξφκελν ζηελ αίηεζε ηνπο. 3.Σα κέιε ηνπ Γ.. δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ..,θνηλνπνηψληαο ηα έγθαηξα ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. Η εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.. θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε πξν δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. 4.Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο εηζεγείηαη θαηά πεξίπησζε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλαθνηλψλεη ηελ αιιεινγξαθία θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ. 5.Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. δελ είλαη δεκφζηεο. Σν Γ.. δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ απφ ηξίηνπο ή δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ έθζεζε ελψπηνλ ηνπ, γεγνλφησλ ή απφςεσλ απφ ηξίηνπο. Άξζξν 34 : Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γ.. έρεη ελδεηθηηθά αξκνδηφηεηα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: α) ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο β) ηελ αληηπξνζψπεπζε θαη δέζκεπζε ηεο Δ.Π. Κηιθίο έλαληη ηξίησλ. γ) ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Γ.. δ)ηελ πξφζιεςε πξνπνλεηψλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο Δ.Π.Κηιθίο θαη ηνπ ππφινηπνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ απηψλ θαζψο θαη ηελ απφιπζε ησλ.

30 28 ε)ηελ εθαξκνγή ηεο κέγηζηεο επνπηείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δ.Π. Κηιθίο. ζη) ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζχγθιεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. δ) ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ. ε)ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ απνινγηζκνχ απηψλ. ζ) ην δηνξηζκφ, θαη φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη, ηελ παχζε ησλ κειψλ ησλεπηηξνπψλ. η)ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ θαλνληζκψλ πνπ ζα πηνζεηεζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηελ έθδνζε ή ηξνπνπνίεζε νδεγηψλ πξνο ηηο επηηξνπέο. ηα) ηε ζεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε επηζήκσλ δηνξγαλψζεσλ, ζε επίπεδν Δ.Π.. ηβ) ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε δηεζλείο θαη εζληθνχο αζιεηηθνχο θνξείοκέζσ ηεο Δ.Π.Ο. θαη επίζεο ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφηαζεο αληηπξνζψπσλ ηεο Δ.Π.Ο., γηα εθινγή ηνπο ζ' απηνχο. ηγ)ηελ πξφηαζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, είλαηθαηάιιειν ψζηε λα ηνπ απνλεκεζεί ν ηίηινο ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ ήκέινπο ηεο Δ.Π. ηδ) ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηα κέιε ηεο Δ.Π. Κηιθίο θαη ην θνηλφ. ηε)ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο θαζψο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ. ηζη)ηελ πξφζιεςε ή ηελ απφιπζε ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π. Κηιθίο 2.Δπηπξνζζέησο ην Γ.. αζθεί ηνπο ηνκείο δηθαηνδνζίαο πνπ δελ έρνπλ αλαηεζεί ξεηά ζε θάπνην άιιν φξγαλν. 3.Καηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, ην Γ.. δχλαηαη λα αλαζέηεη εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαη λα δεηήζεη ππεξεζίεο ζπκβνχισλ ή λα παξαρσξήζεη εληνιέο πξνο ηξίηνπο.

31 29 Άξζξν 35 : Απνθάζεηο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1.Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη λφκηκα εάλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα ησλ απφλησλ. 2.Λακβάλεη απνθάζεηο κε απιή πιεηνςεθία ησλ εγθχξσλ ςήθσλ ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξφεδξνο έρεη ηελ ππεξηζρχνπζα ςήθν. Σα κέιε πνπ απνπζηάδνπλ δελ δχλαληαη λα ςεθίζνπλ. Οη ςεθνθνξίεο είλαη πάληνηε θαλεξέο εθηφο αλ δηαθνξεηηθά απνθαζίδεη ην Γ.. 3.Πξνθεηκέλνπ γηα πεξηπηψζεηο απφ αθνξνχλ πξνζσπηθά δεηήκαηα, νη ςεθνθνξίεο είλαη πάληνηε κπζηηθέο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζ' απηέο νη εκπιεθφκελνη. 4.Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, θάζε κέινο ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ. 5.Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηα νπνία επηθπξψλνληαη ζε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο παξεπξεζέληεο ζην αληίζηνηρν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηα ζσκαηεία κέιε ηεο Δ.Π. Κηιθίοζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 6.Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Γ.. ηίζεληαη ζε ηζρχ άκεζα, εθηφο εάλ απηφ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Άξζξν 36 : Πξόεδξνο 1. Σα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ είλαη ηα αθφινπζα: α)λα εθπξνζσπεί ηελ Δ.Π. Κηιθίο θαζ'φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. β)λα ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. γ)λα πξνεδξεχεη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπσο επίζεο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. δ)λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηηνπ Γ..

32 30 ε)λα δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π.. θαη λα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ησλ, φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 2.Σνλ Πξφεδξν πνπ απνπζηάδεη ή πνπ θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ν Α' Αληηπξφεδξνο, απηφλ ν Β' Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν πξεζβχηεξνο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ. Αξζξν 37 : Α. Γεληθόο Γξακκαηέαο Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνΐζηαηαη ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π. Κηιθίο,επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ απηήο, ηεξεί ηα θεθαλνληζκέλα βηβιία, επηκειείηαη ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο αιιεινγξαθίαο, πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα έγγξαθα θαη εληάικαηα πιεξσκψλ θαη κπνξεί λα παξίζηαηαη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Αθφκε ππνγξάθεη κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηηο έγγξαθεο πξνζθιήζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα πνπ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη αλαπιεξψλεη ν ΑλαπιεξσηήοΓεληθφο Γξακκαηέαο θαη ηνχηνλ ην ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π. Κηιθίο, νξηδφκελν κέινο απηνχ. Β. Σακίαο Ο Σακίαο ελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, ππνγξάθνληαο ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσλ θαη πξνζππνγξάθνληαο καδί κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηηο επηηαγέο γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο ρξεκάησλ, εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε νηθνλνκηθφ κέηξν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζπξάμεσο ησλ πφξσλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο. Σεξεί ηα βηβιία ηεο δηαρείξηζεο, εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ππνβάιιεη ζε απηφ ηνλ απνινγηζκφ θάζε ρξήζεσο, ππνρξενχηαη δε λα θαηαζέηεη επ' νλφκαηη ηεο Δ.Π. Κηιθίο. ζε κία εθ ησλ ζηελ έδξα ηεο

33 31 αλαγλσξηζκέλσλ ηξαπεδψλ ηελ ζε κεηξεηά ή αμηφγξαθα πεξηνπζία απηήο, φηαλ ην πνζφ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 300 επξψ θαη επζχλεηαη γηα ηα δηαπηζηεπκέλα ζε απηφλ ρξήκαηα. Σνλ ηακία πνπ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ηνλ αλαπιεξψλεη ν αλαπιεξσηήο Σακίαο θαη ηνχην ην ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π. Κηιθίο νξηδφκελν κέινο απηνχ. Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Άξζξν 38 : Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή- Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο - Κξαηηθνί θνξείο Σα ειεγθηηθά φξγαλα ζηελ Δ.Π. Κηιθίο είλαη: α) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο. Απηή παξαθνινπζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηηο εηζπξάμεηο, πιεξσκέο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ειέγρεη ηνποππνβαιιφκελνπο ηζνινγηζκνχο, ζπληάζζεη δε θαη ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο θαη εθζέζεηο ηεο. Η ζεηεία ηεο είλαη ίζε κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθιέγεηαη καδί κε απηφ θαη αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηεο κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηεο. Η Δπηηξνπή απηή ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη έθζεζε, δέθα ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο πξηλ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ νπνία θαη νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα λα ηελ ζπκπεξηιάβεη ππνρξεσηηθά ζηε ινγνδνζία ηνπ Γ.. πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε. β) Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο Αλεμάξηεην ειεγθηηθφ φξγαλν (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο. γ) Κξαηηθνί θνξείο Αξκφδηεο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο θαη κφλνλ γηα ηα πνζά πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ Δ.Π.. απ' απηέο.

34 32 Γ. ΓΙΚΑΙΟΓΟΣΙΚΑ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άξζξν 39 : Καηεγνξίεο α) Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θαη β) Όξγαλν Γηαηηεζίαο Άξζξν 40 : Πεηζαξρηθά κέηξα Α.ε πεξίπησζε αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηήξεζεο ή παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ νδεγηψλ θαη ησλ απνθάζεσληεο Δ.Π.Ο.θαη ηεο Δ.Π. Κηιθίο,ηα δηθαηνδνηηθά πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο Δ.Π. Κηιθίο δχλαληαη λα επηβάιινπλ ηα αθφινπζα πεηζαξρηθά κέηξα, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. Σα πεηζαξρηθά απηά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαη ζσξεπηηθά είλαη: 1. ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο Δ.Π.. α)πξνεηδνπνίεζε β)έγγξαθε επίπιεμε γ)απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε δ)ππνρξέσζε αλάθιεζεο δεκνζηεπκάησλ ή εγγξάθσλ ε)ρξεκαηηθή πνηλή ζη)πνηλή ηέιεζεο αγψλσλ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ δ)πνηλή ηέιεζεο αγψλσλ εθηφο έδξαο ε)πνηλή αθαίξεζεο βαζκψλ απφ ηνλ νηθείν βαζκνινγηθφ πίλαθα ζ)πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ κέρξη έλα (1) ρξφλν απφ θάζε επίζεκν θαη θηιηθφ αγψλα. η)αθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα, ηα)θαηαθχξσζε αγψλα ππέξ αληηπάινπ (απψιεηα αγψλα), ηβ)αθαίξεζε βαζκψλ, ηγ)απαγφξεπζε αγψλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γήπεδν, ηδ)δηεμαγσγή αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν, ηε)απαγφξεπζε κεηεγγξαθψλ, ηζη)ππνβηβαζκφο ζηελ επφκελε θαηψηεξε θαηεγνξία, ηδ)επηζηξνθή ηξνπαίνπ

35 33 2.ηα θπζηθά πξόζωπα α) πξνεηδνπνίεζε β) έγγξαθε επίπιεμε γ) απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε δ) ρξεκαηηθή πνηλή ε) ππνρξέσζε αλάθιεζεο δεκνζηεπκάησλ ή εγγξάθσλ ζη) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο. δ) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ε) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν. 3. ηνπο πνδνζθαηξηζηέο α) πνηλή απνθιεηζκνχ απφ κία (1) έσο ηξηάληα (30) αγσληζηηθέο εκέξεο β) ρξεκαηηθή πνηλή γ) πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ απνθιεηζκφ Β. Οη πνηλέο απηέο επηβάιινληαη κε βάζε εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδνληαη απφ ηελ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. Πνηλέο πνπ επηβάιινληαη σο πνδνζθαηξηθέο πνηλέο απφ δηαηάμεηο, εθηφο ηνπ παξφληνο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο., δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζε φηη αθνξά ην πνδφζθαηξν θαη ηα φξγαλα ηνπ παξφληνο. Απαγνξεχεηαη ζηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ παξφληνο ε επηβνιή ηέηνηνπ είδνπο πνηλψλ.

36 34 Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΣΗ Δ.Π.. Άξζξν 41 : ύλζεζε - Αξκνδηόηεηεο - Λεηηνπξγία ηωλ Οξγάλωλ ηεο Δ.Π.. Α. ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 1.Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα: α)γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. γηα παξαπηψκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά ηνπο αγψλεο ησλ δηνξγαλνχκελσλ απ' απηήλ πξσηαζιεκάησλ. β)γηα ηελ εθδίθαζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζρεζε, παξνρή ή απνδνρή δνιίσλ παξνρψλ θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ αγψλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. γ)γηα ηελ εθδίθαζε θάζε άιιεο παξάβαζεο θαη ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πνηλψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή κε Καλνληζκνχο ή απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.. 2.Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) κέιε, θαηά πξνηίκεζε λνκηθνχο,ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κέιε ηνπ Γ.. ή ηεο Δ.Δ. ή νηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ θαη επηηξνπψλ ηεο Δ.Π. Κηιθίο. 3.Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ επηηξέπεηαη πξνζθπγή-έθεζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. Η άζθεζε πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο. 4.Οη απνθάζεηο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π. Κηιθίο δελ ρξεηάδνληαη επηθχξσζε απφ ην Γ.., εθφζνλ δε, είλαη ηειεζίδηθεο, δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ, αλαζηαινχλ ή αθπξσζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ην Γ.. απηήο. 5.Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ή ηα ηπρφλ άιια πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο Δ.Π. Κηιθίο δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα λα ειέγρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηοαπνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο. Δπίζεο δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλκειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π. Κηιθίο

37 35 6.Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε εθέζεσο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. είλαη νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή γλσζηνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο. Β. ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 1.Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. έρεη σο έξγν: α)σελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο Δ.Π.. ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, σο βαζηθνχ παξάγνληα νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. β)σελ εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. επί ηεο αλάγθεο νξγάλσζεο ηεο δηαηηεζίαο. γ)σελ εηζήγεζε ή γλσκνδφηεζε πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Π.. γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο Πνδνζθαίξνπ. δ)σελ παξαθνινχζεζε, επηινγή, αμηνιφγεζε, νξηζκφ θαη πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ησλ ηνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.. ε)κάζε άιιν ζέκα πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ θαη πνπ αλαηίζεηαη ζε απηήλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π. Κηιθίο ή απφ ηνπο Καλνληζκνχο. Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δ.Π. Κηιθίο θαη ηελ Κ.Δ.Γ. ηεο Δ.Π.Ο. γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαηηεζίαοπνδνζθαίξνπ. 2.Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο απνηειείηαη απφ έλα (1) ή ηξία (3) κέιε θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π. Κηιθίο Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο ζηειερψλεηαη απφ δηαηηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη δηνξηζηήξην απφ ηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο., είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξαηεξεηή, είηε ηνπ εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο., έρνπλ δηεηή ζεηεία θαη κπνξνχλ λα παπζνχλ κφλν απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π. Κηιθίογηα ηδηαίηεξα ζνβαξφ ιφγν. Ο Πξφεδξνο ηνπ Οξγάλνπ Γηαηηεζίαο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π. Κηιθίο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 1) Η θαηά ην έηνο 1973 ηδξπζείζα ζηελ Διιάδα θίιαζινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ ΣΜΖΜΑ Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Άξζξν 1 Οξηζκφο - θνπφο 1. Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού 4 2 8 3 9 1 Ταθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη όζνη θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη αζθνύλ δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην Α.Π.Θ. (Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΙΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.1. Οη αγψλεο αθνινπζνχλ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία, ηνπο Καλφλεο ηνπ θαθηνχ ηεο FIDE, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ. Καλνληζκφο Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ. Καλνληζκφο Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ Καλνληζκφο Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Κεθάιαην Άξζξν ειίδα ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ... 3 I. ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν ΙΟΤΝΙΟ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πξννίκην...1 Άξζξν 1 Οξηζκνί...1 Άξζξν 2 Έθηαζε εθαξκνγήο...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άρθρο 1ο : ΚΟΠΟ ΔΓΚΡΗΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Άρθρο 2ο : ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Άρθρο 3ο: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο.Γ.Π.Δ. Άρθρο 4ο : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΤΝΓΔΜΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ»

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» ΔΚ.ΔΔΟΠ ΒΗΒΛΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΘΝΗΚΩΝ Δ.Ο.Π. ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ Δ.Δ.Ο.Π. Δ.Δ.Ο.Π. «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» ΔΚ.ΔΔΟΠ ΒΗΒΛΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΘΝΗΚΩΝ Δ.Ο.Π. ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ Δ.Δ.Ο.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Cyprus Referees Association Σαρ.Κηβ.: 22178 Έηνο Ιδξύζεσο 1957 Σει. 22 591050 1518 Λεπθσζία Μέινο Κ.Ο.Π. 1996 Φαμ. 22 591033 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΙΓΑ ---- ΔΡΜΗΝΔΙΑ --- 01.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:...

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:... ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ -...- Αριθμός:... Σηελ... (ηφπνο ππνγξαθήο) ζήκεξα ζηηο... (...) (εκεξνκελία ππνγξαθήο) ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο... (200..), εκέξα... θαη ζην ζπκβoιαηoγξαθείo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 2015 1 ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ σνιζηάηαι ζήκεξα Παξαζθεπή 9 Ηνπιίνπ 2004 ζηελ Αζήλα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2011 1 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή 3 Γενικέρ Απσέρ I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4 II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13/7/ /2016. Αζήλα Αξηζκ. πξση. Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ. Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ.

13/7/ /2016. Αζήλα Αξηζκ. πξση. Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ. Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ. Αζήλα Αξηζκ. πξση. 13/7/2016 20443/2016 Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύξηε Πξόεδξε, Σελ πξνεγνύκελε Παξαζθεπή 8/7/2016 ην κεζεκέξη, ν Πξόεδξνο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006, ηδξχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα