Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)"

Transcript

1 Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ ΦΔΚ Α' 121/ Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο θαη άιιεο δηαηάμεηο. *** ΠΡΟΟΥΖ: Βι.ΚΑΗ Ν.4049/2012"Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηφπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο",φδκ Α 35/ ***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:χκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α 35/ ) νξίδεηαη φηη:"ηα ζπιινγηθά φξγαλα (ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο) πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή, είηε σο κειψλ είηε σο γξακκαηέσλ, κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, είλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ππάιιεινη ζπλδεφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζφληα." *** Βι. θαη ξπζκίζεηο Ν.3708/2009 (ΦΔΚ Α 210). *** ΠΡΟΟΥΖ : Με ην άξζξν 78 παξ.1-2 Ν.3057/2002,νξίδεηαη φηη: "1. Ώπνπ ζην θείκελν ηνπ Ν. 2725/1999 αλαθέξεηαη ν "αξκφδηνο γηα ηνλ Αζιεηηζκφ Τπνπξγφο" λνείηαη ν Τπνπ ξγφο Πνιηηηζκνχ 2. Ώπνπ ζην θείκελν ηνπ Ν. 2725/1999 αλαθέξεηαη ν "Ο.Π.Α.Π." λνείηαη ή αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκί.π.α.π. Α.Δ." Βι.θαη ινηπέο ξπζκίζεηο Ν.3057/2002 *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ 4 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999, νξίδεηαη φηη: "4. Ώπνπ ζην λ. 2725/1999,φπσο απηφο ηζρχεη,αλαθέξεηαη ν φξνο "επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο" λνείηαη ε "επαγγεικαηηθή έλσζε". *** ΠΡΟΟΥΖ: Βι. ζρ. θαη Ν.3262/2004 *** ΠΡΟΟΥΖ: Βι. θαη άξζξν 29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999. ***Βιέπε θαη ΤΑ 25026/ (ΦΔΚ Β 1271/ ) "Δγγξαθή αζιεηψλ κε αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ζηνλ εηδηθφ πίλαθα δηαθξίζεσλ ηεο Γ.Γ.Α. ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2725/1999 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3708/2008." *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Πεξί ηεο ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο λφκνπ βιέπε ζρεηηθά ζηηο ππ' αξηζκ. 674/2009, 675/2009, 676/2009, 677/2009 απνθάζεηο ΣΔ. Απθπο 1 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 13 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή : - 1 -

2 ΣΜΖΜΑ Α` ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α` ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Αξζξν 1 Δλλνηα - θνπφο Αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθνχο αγψλεο. Απθπο 2 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 6 Αξζξν 2 Μέιε 1. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ νξίδεηαη ζε είθνζη (20). Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα Μέιε ή άιιεο παξφκνηεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνλέκεηαη ν ηίηινο ηνπ επηηίκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ζσκαηείν ή ζηνλ αζιεηηζκφ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ είλαη απεξηφξηζηνο. Γηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ είλαη άθπξεο. 2. Καζέλαο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξαθεί σο κέινο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλνδεπφκελε απφ πξφηαζε δχν (2) κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη έγθξηζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ παξέρεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζεσξείηαη φηη έρεη απηνδηθαίσο παξαζρεζεί θαη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εγγξαθεί σο κέινο ηνu ζσκαηείνπ ηελ εμεθνζηή εκέξα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ εγγξαθή απηή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα κελ εγθξίλεη ην αίηεκα εγγξαθήο ελδηαθεξνκέλνπ σο κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ. Καηά ηεο πξάμεο απηήο ή ηεο παξάιεηςεο έθδνζεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη αγσγή ζην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, κε ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία είηε γηα αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ηνπ είηε επηπιένλ γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ ζσκαηείνπ ζε δήισζε βνχιεζεο. 3. Γελ απαηηείηαη ε πξφηαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνθεηκέλνπ πεξί εγγξαθήο αζιεηψλ ζην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθνπλ θαη νη νπνίνη έρνπλ επηηχρεη πξψηε έσο φγδνε λίθε ζε νιπκπηαθνχο αγψλεο ή παγθφζκηα ή παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα, πξψηε έσο ηξίηε λίθε ζε κεζνγεηαθνχο θαη ζε βαιθαληθνχο αγψλεο ή πξψηε έσο ηpίηε λίθε ζε παλειιήληνπο αγψλεο. 4. Σα Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ, πιελ ησλ ηδξπηηθψλ, κεηά πάξνδν ελφο (1) έηνπο - 2 -

3 απφ ηελ εγγξαθή ηνπο, απνθηνχλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ. 5. Ζ δηαγξαθή θαη ε απνβνιή κέινπο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Απθπο 3 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 17 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 1 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 4 Αξζξν 3 Κσιχκαηα εγγξαθήο - Πεξηνξηζκνί "1. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή κέινο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ζσκαηείνπ, έλσζεο, νκνζπνλδίαο, επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ή αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο ή εηδηθφο ζπλεξγάηεο απηψλ, νχηε κπνξεί λα αλαιάβεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή απφθαζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ή έξγν, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε, δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ηνπ θνξέα: α) Οπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. β) Οπνηνο έρεη παξαπεκθζεί ζην δηθαζηήξην γηα θαθνχξγεκα κε θιεηήξην ζέζπηζκα ζχκθσλα κε ην Ν. 663/1977, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο, θαζψο θαη φπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είηε ζε "πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο" είηε, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο πνηλήο, γηα ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ή γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, θαηαζθνπεία, θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, δσξνιεςία, παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, πεξί φπισλ θαη πεξί κεζαδφλησλ. ***Οη ιέμεηο «πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ» αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε κε ην άξζξν 19 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/ ( Δάλ κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηαηάρζεθε ε αλαζηνιή εθηειέζεσο ηεο πνηλήο (άξζξα 99, 100 θαη 100Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα) ην θψιπκα παχεη λα ηζρχεη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαζηνιήο, εθηφο εάλ απηή άξζεθε ή αλαθιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα). *** Σν εληφο ( )ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ.β` ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ην άξζξν 29 παξ.5 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/ γ) Οπνηνο έρεη ζηεξεζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε. δ) Οπνηνο έρεη ηηκσξεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ηηκσξία." - 3 -

4 *** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.1 Ν.2858/2000 ΦΔΚ Α 247/ "Σα θσιχκαηα ηεο πεξίπησζεο β` ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Α.Δ.). Αλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ θσιχκαηα ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο κεηφρνπο ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 77Α. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ηηο δηνξγαλψηξηεο αξρέο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή νπνηαζδήπνηε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ζε αζιεηηθή δηνξγάλσζε. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, επηβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζηελ ππαίηηα αζιεηηθή νκνζπνλδία ή δηνξγαλψηξηα αξρή, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α., πξφζηηκν, πνζνχ απφ εθαηφ ρηιηάδεο ( ) επξψ έσο έλα εθαηνκκχξην ( ) επξψ. Γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, απαηηείηαη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ε πξνεγνχκελε θαηαβνιή ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ πξνζηίκνπ πνπ έρεη επηβιεζεί." ***Σα εληνο "" εδάθηα πξνζηέζεαθλ κε ην άξζξν 19 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/ "2. Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο νκαδηθνχ αζιήκαηνο, Μέιε ησλ νηθείσλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ θαη νη ελ ελεξγεία πξνπνλεηέο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη Μέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο δηαηηεηή, ελ ελεξγεία ή κε, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αξραηξεζίεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, έλσζεο ή νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο γηα ηελ αλάδεημε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ή εθπξνζψπεζεο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηξηψλ πιήξσλ εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ηα κεηξψα ηνπ ζπλδέζκνπ δηαηηεηψλ ζηνλ νπνίν αλήθε. Ζ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ πηζηνπνηείηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπλδέζκνπ, ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο. Ζ θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπκκεηνρή ζε αξραηξεζίεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, έλσζεο ή νκνζπνλδίαο θαη ε ηπρφλ εθινγή είλαη απηνδίθαηα άθπξεο. Ωο δηαηηεηέο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, ζεσξνχληαη επίζεο νη επφπηεο, νη ζεκεησηέο, νη θξηηέο, νη ρξνλνκέηξεο, νη αθέηεο, νη παξαηεξεηέο, θαζψο θαη φζνη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν νκαδηθνχ αζιήκαηνο." *** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.12 άξζξ.20 Ν.2947/2001, ΦΔΚ Α 228/ Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θαη φζνη άιινη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν αηνκηθνχ αζιήκαηνο, Μέιε ησλ νηθείσλ ζπλδέζκσλ, κπνξνχλ λα είλαη Μέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα είλαη Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνη ηνπ ζε ππεξθείκελεο ελψζεηο ή νκνζπνλδίεο. "Σν θψιπκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο θξηηέο ησλ αζιεκάησλ ηεο ζθνπνβνιήο, ηνπ δαηξηθίνπ, ηνπ αγσληζηηθνχ κπξηληδ θαη ηνπ αεξαζιεηηζκνχ." *** Σν ηειεπηαίν εδαθην ηεο παξ.3 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 73 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/ Αζιεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνθέζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο κεηά ηελ ηειεπηνία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα. Δπίζεκνο αζιεηηθφο νγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζή ηεο

5 "5. Καη` εμαίξεζε, νη αζιεηέο ησλ αζιεκάησλ ηεο ζθνπνβνιήο, ηνπ γθνιθ, ηνπ κπηιηάξδνπ, ηνπ κπφνπιηγθ, ηεο νξεηβαζίαο θαη αλαξξίρεζεο, ηνπ παγθξαηίνπ, ηεο ηππαζίαο, ηνπ αεξαζιεηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη νη αζιεηέο ησλ κεραλνθίλεησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ άζιεζεο απηψλ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη σο Μέιε ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο θαη λα κεηέρνπλ ζην Γ.. θαη ζηα άιια φξγαλα απηνχ, ππεξθείκελσλ ελψζεσλ ή ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ πέκπην (35ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηελ εμαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππάγνληαη θαη νη αζιεηέο ησλ αζιεκάησλ ηνπ δαηξηθίνπ, ηνπ αγσληζηηθνχ κπξηληδ θαη ηεο ηζηηνπινηαο αλνηρηήο ζάιαζζαο, εθφζνλ είλαη ελήιηθεο." *** Ζ παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 73 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/ Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη Μέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζσκαηείνπ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ κε νπηφ θαη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηε ιήμε ηεο, θαζψο επίζεο θαη φζνη ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε ην ζσκαηείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε έξγνπ κε ακνηβή είηε αηνκηθά είηε σο νκφξξπθκνη εηαίξνη είηε σο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. ή Μέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα έλα (1) ρξφλν κεηά ηε ιήμε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο ζχκβαζεο ή ηελ παξφδνζε ηνπ έξγνπ, αληίζηνηρα. Δκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη. δηαρεηξηζηέο θαη Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη θάζε είδνπο εκπνξηθήο εηαηξείαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ επηηξέπεηαη λν είλαη Μέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή εμειεγθηηθήο επηηξνπήο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνη ηνπ ζε ππεξθείκελεο ελψζεηο ή νκνζπνλδίεο. Ζ απαγφξεπζε απηή ηζρχεη επίζεο γηα φζνπο δηαηεξνχλ πξαθηνξεία πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο θάζε είδνπο, θαζψο θαη γηα ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα θαη ηνπο γνλείο ηνπο, αιιφ κφλν γηα ζσκαηεία πνπ θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα, νη αγψλεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη νηα δειηία πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνπ δηαθηλεί ην πξαθηνξείν. "7.α) Πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θσιχκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ράλνπλ απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηά ηνπο. β) Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζεο εθδίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ νηθείνπ θνξέα, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, αθφηνπ έιαβε γλψζε. ε πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ε πξάμε εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία. Με ηελ ίδηα πξάμε θεξχζζνληαη έθπησηα απφ ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηα ππαίηηα γηα ηε κε έθδνζε ηεο σο άλσ πξάμεο Μέιε απηψλ, ηα νπνία αληηθαζίζηαληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο." *** Ζ παξ.7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 28 Ν.3479/2006, ΦΔΚ Α 152/ Απθπο 4 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 7 Αξζξν 4 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - 5 -

6 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο δεθαπέληε (15) Μέιε, κε ζεηεία απφ έλα (1) έσο ηξία (3) έηε. Σα Μέιε ηνπ Γ.. πξνέξρνληαη απφ Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ. 2. Απαγνξεχεηαη ζην Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, κε Μέιε ηνπ Γ... κε ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα, ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο ή κε λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε. Ζ έθπησζε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. 3. Δπηηξέπνληαη πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ην αζιεηηθφ ζσκαηείν απφ Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ. 4. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζθε. ηα Μέιε ηνπ Γ.., φηνλ κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα πξνζθνξφ νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ζην ζσκαηείν, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. Απθπο 5 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 2 Αξζξν 5 πλειεχζεηο - Αξραηξεζίεο - Οξγαλα Σo θαηαζηαηηθφ ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξραηξεζίεο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο ζπλειεχζεηο, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε απηέο, ηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Απθπο 6 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 4 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 1 Αξζξν 6 Βηβιία 1. Κάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα εμήο Βηβιία : α) Μεηξψνπ Μειψλ β) Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ γ) Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δ) Δζφδσλ Δμφδσλ - 6 -

7 ε) Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζη) Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. 2. Σα Βηβιία, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ην Ννκάξρε ή απφ άιιν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν, 3. Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ. Απθπο 7 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 13 Αξζξν 7 Τπνρξεψζεηο - Γηθαηψκαηα 1. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο νξίδνληαη απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο. 2. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα ηηο πξζζθεξφκελεο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγεί, δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηζπ ζπκβνπιίνπ, λα νξηδεη αληίζηνηρν αληίηηκν ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζσκαηείν έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ φξθξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (π.δ. 186/1992). Ζ δηάηαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζηνπο αζιεηέο ησλ αγσληζηηθψλ νκάδσλ ηνπ ζσκαηείνπ. 3. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν λα δέρεηαη δσξεέο απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 4. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, εθφζνλ ηεξνχληαη νη Καλνληζκνί ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο κε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ηεο επσλπκίαο, ηνπ εκβιήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ γηα εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. 5. Απαγνξεχεηαη ε ζπζηέγαζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη εκπνξηθήο επηρείξεζεο. Αζιεηηθφ ζσκαηείν, ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε πξσηνβνπιία ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ή εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη θέξεη ηελ επσλπκία ηνπο, δχλαηαη λα ζπζηεγάδεηαη ζηελ έδξα απηψλ. 6. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζσκαηείνπ ή αζιεηή ηνπ ζε αγψλεο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, αλ απηνί δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. 7. Ζ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία δχλαηαη λα πεξηθφπηεη ή λα δηαθφπηεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ ζπκκεηείρε ζε αγψλεο ή δηνξγάλσζε αγψλεο ρσξίο ηελ έγθξηζή ηεο. "β) Αζιεηηθφ ζσκαηείν δηθαηνχηαη λα ιάβεη επηρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο - 7 -

8 αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο." *** Σν εδάθ. β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 73 παξ.3 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/ Σν θαηαζηαηηθφ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ απαηηείηαη λα νξίδεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο άζιεζεο, ζησλ νπνίσλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε απηφ απνζθνπεί, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο λέσλ θιάδσλ άζιεζεο ή θαηάξγεζεο πθηζηακέλσλ. 9. Ζ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεξηθή ή νιηθή εθπνίεζε θαη αιιαγή ρξήζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζσκαηείσλ απαγνξεχεηαη. Καη` εμαίξεζε, αλ νη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ θαιχπηνπλ ή δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ηηο αγσληζηηθέο αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ ή πθίζηαηαη άθεπθηε αλάγθε, επηηξέπεηαη ε εθπνίεζή ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε λέσλ πνπ πιεξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ή ε αιιαγή ρξήζεο. Απνθιεηζηηθά αξκφδην λα βεβαηψζεη ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ην θαηά ην άξζξν 825 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο δηθαζηήξην. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζήο ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηνπ. 10. ε πεξίπησζε δηάιπζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κεηά ηελ εθθαζάξηζε, πεξηέξρνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ. Απθπο 8 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 16 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Αξζξν 8 Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε 1. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα θάζε θιάδν άζιεζεο πνπ θαιιηεξγεί, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθεο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο. Ζ εηδηθή απηή αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.., κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ή άιινπ απφ απηφλ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ ηεο Κεληξηθήο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, εθφζνλ ην ζσκαηείν : "α) Δίλαη κέινο αζιεηηθήο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο θαη ζπγθεληξψλεη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα θαηαζηαηηθά απηψλ. Ζ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζπλππνβνιή ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηεο νηθείαο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο." *** Σν εδάθ.α αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 73 παξ.4 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/ β) Γελ έρεη σο επσλπκία ην φλνκα, ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ην ζήκα νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή εξγαζηαθψλ κνλάδσλ, κε πξσηνβνπιία, ησλ νπνίσλ έρνπλ ηδξπζεί αζιεηηθά ζσκαηεία. γ) Δρεη επσλπκία δηαηππσκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. δ) Τπνβάιιεη εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαηαζηαηηθφ θαη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ

9 ε) Σεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα λφκν Βηβιία. "2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα παξέρεηαη εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ θαιιηεξγεί άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο ην νπνίν δελ ππάγεηαη ζε εηδηθψο αλαγλσξηζκέλε νκνζπνλδία." *** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 73 παξ.5 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/ Ζ απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη, αλ δηαπηζησζεί φηη ην ζσκαηείν ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε ή ππνθξχπηεηαη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ ή ην ζσκαηείν δελ επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή ηεο νκνζπνλδίαο ηεο νπνίαο είλαη κέινο ή παξαβεί ηα νξηδφκελα ζην φξθξν 7 παξ, 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή δελ απαζρνιεί πξνπνλεηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ζηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα λφκν πεξηπηψζεηο. 4. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηεξείηαη κεηξψν εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ. 5. Οπνπ εθεμήο ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη αζιεηηθφ ζσκαηείν λνείηαη ην ζσκαηείν πνπ έρεη ηελ θαηά ην παξφλ Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε. Απθπο 9 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 1 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 1 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Αξζξν 9 πγρψλεπζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ "1. Δπηηξέπεηαη ε πγρψλεπζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ απηψλ. Σν λέν ζσκαηείν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα θέξεη ηελ επσλπκία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ζπγρσλεπζέληα ζσκαηεία ή νπνηαδήπνηε άιιε επσλπκία. Σν ηδξπφκελν απφ ηε ζπγρψλεπζε λέν αζιεηηθφ ζσκαηείν εληάζζεηαη, θαη` άζιεκα, απηνδηθαίσο ζηελ αλψηεξε αγσληζηηθή θαηεγνξία ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ή έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα λα αγσληζζεί, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπγρσλεπφκελα αζιεηηθά ζσκαηεία. 2. Δηδηθά γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα, επηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε θαη ηκεκάησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχληνλ ίδην θιάδν άζιεζεο ή ε ζπγρψλεπζε ζσκαηείνπ κε ηκήκα ηνπ ίδηνπ θιάδνπ άζιεζεο άιινπ πθηζηάκελνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο." *** Οη παξ. 1 θαη 2 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 73 παξ.6 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/ Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, νη αγσληζηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγρψλεπζε, - 9 -

10 ηα ζέκαηα ησλ αζιεηψλ, νη πεξηνξηζκνί ζε πεξηπηψζεηο επαλαζχζηαζεο ζπγρσλεπζέληνο ζσκαηείνπ ή δηαιπζέληνο ηκήκαηνο πνπ ζπγρσλεχζεθε θαη γεληθά φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο. 4. ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε άιιν ν πξφεδξνο, ν γεληθφο γξακκαηέαο θαη ν ηακίαο ηνπ θάζε ζπγρσλεπφκελνπ ζσκαηείνπ, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζπγρψλεπζε, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη λα πξνζθνκίζνπλ γηα αθχξσζε ηα Βηβιία απηνχ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκνξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Δπίζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί δηαγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηα νηθεία Βηβιία ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ζηελ παξαπάλσ ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ, δελ επηηξέπεηαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 135 παξ. 7 επηρνξήγεζε ηνπ ζσκαηείνπ πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε. "5. Οη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ ηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα εδξεχνπλ εληφο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο." ***Ζ παξ.5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/ Απθπο 10 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β` ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ Αξζξν 10 Δλλνηα - θνπφο ΑΘιεηηθή έλσζε είλαη ε ηνπηθή νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ (λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ) πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε θαη αλάπηπμή ηνπ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κέζα ζην πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο θνλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Απθπο 11 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 4 Αξζξν 11 Μέιε 1. Κάζε αζιεηηθή έλσζε ζπγθξνηείηαη απφ ζσκαηεία ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο ηα νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηνλ ίδην λνκφ. ε θάζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε επηηξέπεηαη λα ηδξχεηαη κία κφλν αζιεηηθή έλσζε γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο. Καη` εμαίξενε, κηα αζιεηηθή έλσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζσκαηεία

11 πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ λνκνχο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα νπφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείνο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ην νπνίν επίζεο πξνζδηνξίδεη θαη ηα φξηα ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο. 2. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ θάζε αζιεηηθήο έλσζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10). Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα Μέιε ηεο έλσζεο ή άιιεο παξφκνηεο. 3. Αζιεηηθή έλσζε κπνξεί λα ηδξπζεί κε απφθαζε ζπζηαηηθήο ζπλέιεπζεο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ Γ.. ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζσκαηείσλ. Ζ εγγξαθή κέινπο ζε αζιεηηθή έλσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ θαη ε δηαγξαθή κε απφθαζε ηεο γεληθήο ηεο ζπλέιεπζεο. Απθπο 12 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 7 Αξζξν 12 Κσιχκαηα - Πεξηνξηζκνί 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθνξκφδνληαη αλαινγηθά ζηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο φξγαλν δηνίθεζεο θαη επηηξνπέο ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ. 2. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί ζην Γ. ή ζε άιιν απφ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιεπφκελν φξγαλν αζιεηηθήο έλσζεο ππνςήθηνο, εθφζνλ : α) είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ άιιεο αζιεηηθήο έλσζεο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο, β) είλαη ππάιιεινο αζιεηηθήο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο. "γ) Δίλαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. δ) Δρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ κε αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξησξηζκέλεο επζχλεο θαη θάζε είδνπο εκπνξηθή εηαηξεία, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξία ή θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ." *** Οη πεξ.γ θαη δ πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 73 παξ.6 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/ Τπνςήθηνο γηα λα εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ, απφ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιεπφκελνπ, νξγάλνπ αζιεηηθήο έλσζεο απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο, λα είλαη κέινο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ απνηειεί κέινο ηεο αζιεηηθήο έλσζεο κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Ζ ζπλδξνκή ηεο πξνυπφθεζεο απηήο απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, πνπ απνηειεί κέινο ηεο αζιεηηθήο έλσζεο. 4. Σα Μέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γ.. ηεο αζιεηηθήο έλσζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεη ε αζιεηηθή έλσζε. Απθπο 13 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

12 Αξζξν 13 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ.) ηεο αζιεηηθήο έλσζεο εθιέγεηαη γηα ηεηξαεηή Θεηεία θαη απνηειείηαη απφ : α) επηά (7) έσο ελλέα (9) Μέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο δέθα (10) έσο ηξηάληα (30) ζσκαηεία, β) ελλέα (9) έσο έληεθα (11) Μέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο ηξηάληα έλα (31) έσο εθαηφ (100) ζσκαηεία, γ) ελλέα (9) έσο δεθαπέληε (15) Μέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο εθαηφλ έλα (101) ή πεξηζζφηεξα ζσκαηεία. 2. Δάλ κέινο ηνπ Γ.. αζιεηηθήο έλσζεο εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ νξγάλνπ αζιεηηθήο έλσζεο ή αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο άιινπ θιάδνπ άζιεζεο, Θεσξείηαη φηη παξαηηείηαη απηνδηθαίσο απφ ην πξψην αμίσκα. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο έλσζεο δηαπηζηψλεηαη ε επέιεπζε ηεο πην πάλσ παξαίηεζεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην Γ.. ηεο έλσζεο δελ εμαληιήζεη ηε ζεηεία γηα ηελ νπνία εθιέρζεθε, ην λέν Γ.. πνπ ζα εθιεγεί έρεη ζεηεία γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ). *** Ζ παξάγξαθνο 3 πνπ είρε θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 8 παξ.15 πεξ. α` Ν. 3207/2003, επαλήιζε ζε ηζρχ κε ηελ παξ.6α άξζξ.28 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/ Οη δηαηάμεηο ησλ παξνγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην Γ.. ηεο αζιεηηθήο έλσζεο. *** Ζ παξάγξαθνο 3,φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 8 παξ. 15 πεξ.α`ν.3207/2003,αλαξηζκήζεθε ζε παξ.4 κε ηελ παξ.6β άξζξ.28 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/ Απθπο 14 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 2 Αξζξν 14 πλειεχζεηο - Αξραηξεζίεο - Οξγαλα 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηηο ζπλειεχζεηο, ηηο αξραηξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο αζιεηηθήο έλσζεο. 2. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξνζψπνπο κφλν ηα αζιεηηθφ ζσκαηεία Μέιε πνπ ηηο απαξηίδνπλ. Κάζε ζσκαηείν κέινο ηεο έλσζεο εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε έλαλ κφλν αληηπξφζσπν, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ. Αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζσκαηείν. Κάζε ζσκαηείν ηεο έλσζεο δηαζέηεη κία κνλν ςήθν νηε γεληθή ζπλέιεπζε

13 3. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο θάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, εθφζνλ ζην πξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπνεο εκεξνινγηαθφ έηνο δελ είρε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα ή κε είθννη (20) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα νκαδηθά κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν άζιεζεο. Ζ ζπκκεηνρή απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα θχιια αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθεία έλσζε ή νκνζπνλδία ή δηεζλψλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ αζιεηηθά ζσκαηεία θαη δηεμάγνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο. Γηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνπλ απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηζρχνπλ. "Σα Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο αζιεηηθήο έλσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ελψζεσο θαηά παξάβαζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθπίπηνπλ ηνπ αμηψκαηνο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ." *** Σν ηειεπηαίν εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 παξ.16 Ν.3708/2008, ΦΔΚ Α 210/ Απθπο 15 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 1 Αξζξν 15 Βηβιίν Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα Βηβιία πνπ ηεξεί ππνρξεσηηθά θάζε αζιεηηθή έλσζε. Απθπο 16 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 9 Αξζξν 16 Τπνρξεψζεηο - Γηθαηψκαηα 1. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλφινγα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ θάζε αζιεηηθήο έλσζεο. 2. Ζ αζιεηηθή έλσζε ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ ςεθίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο ή θιάδνπ άζιεζεο. Με ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ αζιήκαηνο απφ ηηο αζιεηηθέο ελψζεηο, νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο θαη νη ιφγνη αλάθιεζήο ηεο. 3. ε πεξίπησζε δηάιπζεο αζιεηηθήο έλσζεο, φια ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, κεηά ηελ εθθαθφξηζή ηεο, πεξηέξρνληαη ζηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία. Απθπο 17 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

14 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Αξζξν 17 Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε "1. Ζ αζιεηηθή έλσζε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο. Ζ εηδηθή απηή αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.. ηεο έλσζεο θαη ζχκθσλε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ." *** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.7 άξζξ.73 Ν.3057/2002,θεθ α 239/ Ζ απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη : α) χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, γηα παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο, β) αλ δηαπηζησζεί φηη ε έλσζε ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε ή ππνθξχπηεηαη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο έλσζεο ή ε έλσζε δελ επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή ηεο νκνζπνλδίαο ηεο νπνίαο είλαη κέινο, ή δελ ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ Βηβιία. Απθπο 18 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 1 Αξζξν 18 Σνπηθή επηηξνπή Οπνπ δελ ιεηηνπξγεί αζιεηηθή έλσζε επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπηθήο επηηξνπήο απφ εθπξνζψπνπο ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. Απθπο 19 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ` ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Αξζξν 19 Δλλνηα - θνπφο 1. Αζιεηηθή νκνζπνλδία είλαη ε αλψηαηε νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή αζιεηηθψλ ελψζεσλ (λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ) πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, έρεη ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε

15 φιε ηε ρψξα θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 2. Γηα θάθε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε κίαο (1) κφλν νκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα. Ζ νκνζπνλδία εθπξνζσπεί ην άζιεκα δηεζλψο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο δηεζλνχο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Γ.Ο.Δ.) θαη ε έδξα ηεο νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Δπηηξέπεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κία νκνζπνλδία λα πεξηιακβάλεη θαη άιια αθιήκαηα ή Κιάδνπο άζιεζεο, εθηφο απφ ην βαζηθφ άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, εθφζνλ ηα αζιήκαηα θαη νη θιάδνη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππαρζνχλ ζε μερσξηζηή νκνζπνλδία. Απθπο 20 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 6 Αξζξν 20 χζηαζε - Μέιε 1. Γηα ηε ζχζηαζε νκνζπνλδίαο απαηηνχληαη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα ή ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο, επηδεηθλχνληαο αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 2. Ζ εγγξαθή κέινπο ζε αζιεηηηηθή νκνζπνλδία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ θαη ε δηαγξαθή κε απφθανε ηrηο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο νκνζπνλδίαο. Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθφ, δφθηκα ή πάξεδξα Μέιε ή φιιεο παξφκνηεο. Ζ δπλαηφηεηα θαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ησλ ζσκαηείσλ ή ησλ ελψζεσλ, πνπ εγγξάθνληαη ζηε δχλακε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη πξηλ απηφ απνθηήζνπλ ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε, θαζνξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο. Απθπο 21 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 8 Αξζξν 21 Κσιχκαηα - Πεξηνξηζκνί Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο φξγαλα ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ. Απθπο 22 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 3 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 2 Αξζξν 22 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

16 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ.) ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο εθιέγεηαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη απνηειείηαη : α) απφ πέληε (5) έσο επηά (7) Μέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο είθνζη (20) κέρξη ηξηάληα (30) ζσκαηεία. β) απφ επηά (7) έσο έλδεθα (11) Μέιε, εφλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο ηξηάληα έλα (31) έσο εθαηφ (100) ζσκαηεία. γ) απφ έλδεθα (11) έσο δεθαπέληε (15) Μέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακε ηεο εθαηφλ έλα (101) έσο δηαθφζηα πελήληα (250) ζσκαηεία. δ) απφ δεθαπέληε (15) έσο είθνζη έλα (21) Μέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο δηαθφζηα πελήληα έλα (251) ή πεξηζζφηεξα ζσκαηεία. 2. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο, κεηά ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.., δελ επεξεάδεη ηελ αξηζκεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε. "3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα," *** Ζ παξ.3,φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 15 άξζξ.8 Ν.3207/2003, ΦΔΚ Α 302/ ,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6β άξζξ.28 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/ Τπάιιεινο ηεο Γ.Γ.Α., ν νπνίνο εθιέγεηαη πξφεδξνο, γεληθφο γξακκαηέαο, ηακίαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, απνζπάηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, γηα φζν ρξφλν δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα απηή, ζε ππεξεζία αζιεηηθνχ θνξέα πνπ επνπηεχεηαη απφ ηε Γ.Γ.Α. θαη έρεη ηε κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 5. ΚφΘε κέινο Γ.. αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο απηνχ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ ζηνλ αξκφδην Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2429/1996 (ΦΔΚ 155 Α). Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 έσο 29 ηνπ λφκνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα Μέιε ησλ Γ.. φισλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ. "6. ην Γ.. ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο ζπκκεηέρνπλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαινχκελνη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, νη εθπξφζσπνη ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ, ηεο Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηψλ Πνδνζθαίξνπ Διιάδνο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ Διιάδνο." *** Ζ παξ.6 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 άξζξ.73 Ν.3057/2002,θεθ α 239/ Απθπο 23 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 3 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 3 Αξζξν 23 Δηδηθφο ζπλεξγάηεο νκνζπνλδίαο 1. Κάζε νκνζπνλδία πνπ πεξηιακβάλεη πφλσ απφ εθαηφ (100) αζιεηηθά ζσκαηεία

17 Μέιε δηθαηνχηαη, εθηηκψληαο ηηο αλάγθεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο, λα πξνζιακβάλεη εηδηθφ ζπλεξγάηε. 2. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηψλ, πνπ επηηξέπεηαη λα αλαλεψλεηαη ή λα παξαηείλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε θνξά. Ζ πξφζιεςε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ... Ωο εηδηθφο ζπλεξγάηεο επηιέγεηαη πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο πνπ έρεη δηαθξηζεί ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, θαηά πξνηίκεζε, ή ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαηέρεη πηπρίν ή δίπισκα αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ή έρεη εκπεηξία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζε αζιεηηθά ζέκαηα θαη γλσξίδεη άξηζηα δχν (2) ηνπιφρηζηνλ μέλεο γιψζζεο ρσξψλ ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο. Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε θαη γεληθφ θάζε παξνρή ζε απηφλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ... ζε θάζε φκσο πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ ιακβάλεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνπξγείνπ, έγγακνο κε δχν ηέθλα θαη κε εηθνζαεηή πξνυπεξεζία. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζπκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο κε ηελ νκνζπνλδία θαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε, γηα λα είλαη έγθπξε, απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θαη λα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). 3. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.., κεηαμχ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθφ θαη ηηο παξαθάησ : α) κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. β) θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη νην Γ.. ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο νκνζπνλδίαο. γ) θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γ.. ηα ζρέδηα ησλ θαλνληζκψλ ηεο νκνζπνλδίαο. 4. Ζ ζχκβαζε ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε κπνξεί λα θαηαγγέιιεηαη κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, χζηεξα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο, κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη ρσξίο λα ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιεο απαίηεζεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε. "Ζ Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο δηθαηνχηαη ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο λα πξνζιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε εηδηθφ ζπλεξγάηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν απηφ." *** Ζ εληφο " " λέα παξάγξαθνο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7 άξζξ.78 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/ Απθπο 24 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 4 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Αξζξν 24 πλειεχζεηο - Αξραηξεζίεο - Οξγαλα "1. Οη αξραηξεζίεο γηα ηα φξγαλα ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ δηεμάγνληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή. Σεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνχλ αξραηξεζίεο. Σα ινηπά Μέιε εθιέγνληαη απφ ην ζψκα ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο

18 πλέιεπζεο." *** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.30 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/ Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη, κε αίηεζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, πξσηνδίθεο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. 3. Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, σο πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη γηα ηηο αξραηξεζίεο νξγάλσλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ ε ζσκαηείσλ, εθφζνλ ν πξντζηάκελνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο έλσζεο ή ηνπ ζσκαηείνπ θξίλεη αλαγθαία ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο αξραηξεζίεο. Ο νξηζκφο ηνπ δηθαζηηθνχ αληηπξνζψπνπ γηα αξραηξεζίεο ζε έλσζε γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.. ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπιάρηζηνλ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ ηεο θαη γηα αξραηξεζίεο ζε ζσκαηείν χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ. 4. Με ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξραηξεζίεο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο ζπλειεχζεηο, ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ ζε απηέο, ηα φξγαλα ηεο νκνζπνλδίαο, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγφλσζε ηεο νκνζπνλδίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 5. ε αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ ελψζεηο, δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο έρνπλ κφλν αληηπξφζσπνη ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο νκνζπνλδίαο. Κάζε ζσκαηείν κέινο ηεο νκνζπνλδίαο εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε έλαλ (1) κφλν αληηπξφζσπν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ. Ωο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ έρεη απνθηήζεη θαηά ην ρξφλν ηνπ νξηζκνχ ηνπ ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζσκαηείν. Κάζε ζσκαηείν κέινο ηεο νκνζπνλδίαο δηαζέηεη κηα κφλν ςήθν ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. 6. ε αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ελψζεηο, δηθαίσκα ςήθνπ αηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ απηψλ έρνπλ είηε αληηπξφζσπνη ησλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ είηε αληηπξφζσπνη ησλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. "ε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ςεθίδνπλ αληηπξφζσπνη ελψζεσλ, δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ έρνπλ αληηπξφζσπνη ησλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη Μέιε ησλ ζσκαηείσλ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο πξνθχπηεη κε βεβαίσζε ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ζρεηηθή δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Κάζε εηδηθά αλαγλσξηζκέλε αζιεηηθή έλσζε κε Γεληθή πλέιεπζε θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 δηεμάγεη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο νκνζπνλδίαο, κε δηθαίσκα ςήθνπ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ ηεο νκνζπνλδίαο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο σο άλσ Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ ελψζεσλ εθιέγνληαη θαη νη αληηπξφζσπνη εθιέθηνξεο εθάζηεο έλσζεο κε πνζνζηηαία αλαινγία, αλά δέθα (10) ζσκαηεία έλαο (1) αληηπξφζσπνο κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ. Ο αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ εθιεθηφξσλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηνπ

19 αξηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο σο άλσ Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ ελψζεσλ δηα δέθα. Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ εάλ ην πξψην ςεθίν κεηά ηελ ππνδηαζηνιή είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε πέληε (5) θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε (5). Οη ππνςήθηνη θαηαρσξνχληαη ζε έλα εληαίν ςεθνδέιηην θαη ην δηθαίσκα ζηαπξνδνζίαο είλαη κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ εθιεγνκέλσλ εθάζηεο έλσζεο, ην νπνίν θαη ζα αλαγξάθεηαη ζε θάζε ςεθνδέιηην". *** Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηά άλσ εληφο " " εδάθηα σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.30 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/ Δλαξμε ηζρχνο ηελ Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, πνπ νξίδνπλ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη γηα ηδξχηξηεο ελψζεηο ή γηα επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα, είλαη άθπξεο θαη αλίζρπξεο. 7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ζπλειεχζεηο ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. 8. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θαηαζηαηηθφ αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο πξνβιέπεη φηη νη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε βάζε ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ, ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. νξίδεηαη σο εμήο : ν πξψηνο ζε ςήθνπο ζπλδπαζκφο εθιέγεη αξηζκφ κειψλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπ Γ.., ν δε ππφινηπνο αξηζκφο κειψλ ηνπ Γ.. εθιέγεηαη αλαινγηθά απφ ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο ζπγθεληξψλεη αξηζκφ ςήθσλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαλέλαο ζπλδπαζκφο, πιελ εθείλνπ πνπ πιεηνςήθεζε, δελ ζπγθεληξψζεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ ςήθσλ, ν πιεηνςεθήζαο ζπλδπαζκφο εθιέγεη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ Γ... ε φζα θαηαζηαηηθά αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνβιέπεηαη ζχζηεκα απιήο αλαινγηθήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ., δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 9. ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνχληαη αζιήκαηα ή θιάδνη άζιεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο θαη ησλ δχν θχισλ, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), απφ ηνλ αξηζκφ ηνλ εθιεγφκελσλ κειψλ ηνπ Γ.. απηψλ, θαηαιακβάλνπλ ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θάζε θχινπ είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ θαηά ην πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) εθιεγνκέλσλ. "10. Καηά ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, ελψζεηο θαη ζσκαηεία πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν επηβάιιεηαη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ εθιεθηφξσλ απαγνξεπνκέλεο ηεο δηα πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο." *** Ζ παξ.10 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.28 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/ Απθπο 25 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 2 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

20 Αξζξν 25 Βηβιία "1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα Βηβιία πνπ ππνρξεσηηθά ηεξεί θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία, πιεληνπ Βηβιίνπ ηνπ εδαθίνπ δ εζφδσλεμφδσλ, ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη κε Βηβιία Γ θαηεγνξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992." *** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.74 Ν.3057/2002,θεθ α 239/ Με θνηλή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη λα νξίδνληαη θαη άιια Βηβιία, εθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηήξεζήο ηνπο. Απθπο 26 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 17 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Αξζξν 26 Τπνρξεψζεηο - Γηθαηψκαηα 1. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ θάζε αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηηο παξ.7,8 θαη 9 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999, νξίδεηαη φηη: "7. Ζ κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη αζιεηηθήο λνκνζεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, πνπ αθνξνχλ: α) ηηο θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, β) ηηο ινηπέο θξαηηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε - εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ κε αθνξκή ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, γ) θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο, δ) ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε αζιεηηθψλ έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπο ή κηζζσκέλεο. Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλαζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 2725/ Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηεο αλ παξαγξάθνπ, αλαζηέιινληαη, ηδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξάγξαθνο 1, 50, 51, 54 παξ. 2, θαη 84 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηέο ηζρχνπλ. 9. Ζ άξζε ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ ΣΜΖΜΑ Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Άξζξν 1 Οξηζκφο - θνπφο 1. Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

13/7/ /2016. Αζήλα Αξηζκ. πξση. Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ. Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ.

13/7/ /2016. Αζήλα Αξηζκ. πξση. Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ. Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ. Αζήλα Αξηζκ. πξση. 13/7/2016 20443/2016 Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύξηε Πξόεδξε, Σελ πξνεγνύκελε Παξαζθεπή 8/7/2016 ην κεζεκέξη, ν Πξόεδξνο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΒΙΑ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άρθρο 1ο

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΒΙΑ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άρθρο 1ο ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΒΙΑ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άρθρο 1ο 1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, φπσο θαη θάζε αζιεηηθφο θνξέαο, νθείιεη λα πξνβαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, ηωλ πξνζπλελλνεκέλωλ αγώλωλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, ηωλ πξνζπλελλνεκέλωλ αγώλωλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, ηωλ πξνζπλελλνεκέλωλ αγώλωλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα Άξζξν 1 Αλαζπγθξόηεζε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΔΚΠΟΝΖΖ: ΔΠΗΒΛΔΦΖ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΚΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΗΟ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΛΩΗ- ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΣΑΗ ΜΕ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΛΩΗ- ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΣΑΗ ΜΕ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΛΩΗ- ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΣΑΗ ΜΕ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Νηθνιάνπ Παλαγνειηνπνχινπ ηνπ Απνζηφινπ, θαηνίθνπ Γήκνπ Φπιήο Αηηηθήο, νδφο Αδ. Κνξαή αξ. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ. Καλνληζκφο Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ. Καλνληζκφο Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ Καλνληζκφο Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Κεθάιαην Άξζξν ειίδα ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ... 3 I. ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα