ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:"

Transcript

1 1 ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1: Η ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΝΟ ΠΑΡΑΛΗΛΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΔΠΣΔΒΡΗ 1976: Ο 11ρξνλνο Θνδσξνο κε ηελ 7ρξνλε αδειθε ηνπ ηελ Διελε πεξπαηνπλ ζηελ αθηε ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Καπνπ ε παξαιηα δηαθνπηεηαη από κηα κηθξε ηερλεηε πξνζρσζε πνπ ζρεκαηηδεη έλα κηθξν ιηκαλαθη γηα 5-6 ςαξνβαξθεο πνπ είλαη δεκελεο εθεη. Σπλεζηδαλ λα ηελ ιελε ρεξζνλεζν ηνπ Μαιηεδνπ, επεηδε βξηζθεηαη αθξηβσο κπξνζηα από ηελ παξαιηαθε βηιια ηνπ νκνλπκνπ εθνπιηζηε. Δθεη ζπλαληεζαλ ηνλ Κσζηαληηλν, έλαλ θηιν ηνπ Θνδσξνπ, 8 ρξνλσλ. Αξρηζαλ λα πεξπαηνπλ νη ηξεηο ηνπο ζηελ εμσηεξηθε πιεπξα ηεο ρεξζνλεζνπ ηνπ Μαιηεδνπ, νπνπ ζε έλα ζεκεην έλα βξαραθη επηθαλεηαο κηζνπ κεηξνπ πεξηπνπ μεπξνβαιε από ηε ζαιαζα ζε απνζηαζε επηζεο κηζνπ κεηξνπ από ηα βξαραθηα ηεο αθηεο. Ο Θνδσξνο εηαλ ν κνλνο πνπ ηνικεζε λα πεδεμεη από ηελ αθηε ζην βξαραθη. Η Διελε θαη ν Κσζηαληηλνο θνβεζεθαλ κελ πεζνπλ ζην λεξν. Ο ζνδσξνο ηνπο θνξνηδεπε πνπ δελ ηνικνπζαλ θαη ζηεθνκελνο κνλνο ηνπ εθεη επαλσ, ελνησζε όηη εηρε θαηαθηεζεη θαηη! - Απηό είλαη ην δηθν κνπ λεζη, ηνπο θσλαδε. Τν δηθν κνπ θαληαζηηθν θξαηνο, ηνπ νπνηνπ εηκαη ν αξρεγνο. Η Θνδσξηνο λεζνο! Ο Κσζηαληηλνο δελ εζειε λα κεηλεη πηζσ, θαη ακεζσο ζαλ απαληεζε δεισζε όηη ν αθξαηνο βξαρνο νπνπ ησξα παηαεη είλαη ε Κσζηαληηνο λεζνο, θαη απνηειεη ην δηθν ηνπ θξαηνο! Τν ηδην θαη ε Διελε. Οξηζε θηαπηε ηνλ δηθν ηεο βξαρν, ην Διελην θξαηνο! Οπηε πνπ ζα κπνξνπζαλ λα θαληαζηνπλ εθεηλεο ηηο ζηηγκεο πνζν καθξπα ζα ηνπο πεγαηλε ζην κειισλ απηή ε ηζηνξηα κε ηνπο βξαρνπο θαληαζηηθα θξαηε! Όηη ζε κεξηθα ρξνληα, νινθιεξε ε λνηηα Αηγηλα ζα γεκηζεη νλνκαηα βξαρσλ θξαησλ απνηθησλ κε ηζηνξηεο θαηαθηεζεσλ, εμεξεπλεζεσλ, πνιεκσλ, ζπκαρησλ, δηαπξαγκαηεπζεσλ, θαηαζηξνθσλ, από νπνπ ηα ζπκπεξαζκαηα ζην ηεινο γηλνληαη ηνζν ζνβαξα πνπ κπνξνπλ λα νξηζνπλ νλησο ηελ ςπρνινγηα ελόο νινθιεξνπ θνζκνπ. Πξνο ην παξσλ αξθνπληαλ λα θηινληθνπλ θαη λα κηινπλ ν θαζελαο γηα ηνλ δηθν ηνπ θνζκν, ην δηθν ηνπ θξαηνο, ην δηθν ηνπ βξαρν: - Η Θνδσξηνο λεζνο είλαη γεκαηε κε εξγνζηαζηα πςειεο ηερλνινγηαο, αζηεξνζθνπεηα πνπ εμεξεπλνπλ ην ζπκπαλ, θαη ξαδηνηειεζθνπηα πνπ ζηειλνπλ αθηηλεο ζην δηαζηεκα, ειεγε ν Θνδσξνο. - Τν Κσζηαληηνο είλαη γεκαην κε ηα πην κεγαια γεπεδα θαη θνιπκβεηεξηα, ελώ θπθινθνξνπλ ηα πην κνληεξλα θαη δπλαηα απηνθηλεηα. Δρνπκε ηα πην δπλαηα νπια θαη ηα πην κεγαια θαλνληα θσλαδε ν Κσζηαληηλνο. - Τν Διεληνο είλαη ην πην σξαην θξαηνο, ειεγε ε Διελε. Δδώ νη αλζξσπνη δελ αζρνινπληαη κε ηνλ πνιεκν αιια θηηαρλνπλ ηα πην νκνξθα ζπηηηα θαη ηηο πην σξαηεο πνιεηο. Δίλαη γεκαην θαηαπξαζηλα δαζε, ιηβαδηα κε ινπινπδηα θαη παλεκνξθεο παξαιηεο!

2 2 Τελ επνκελε κεξα θαηαθζαλνπλ θαη δπν αιινη θηινη ηνπ Θνδσξνπ, ν Μαξηλνο θαη ν Παλαγησηεο. Ο Θνδσξνο ηνπο δεηρλεη ηνλ βξαρν ηνπ θαη ηνπο εμεγεη όηη είλαη ην δηθν ηνπ θξαηνο θαη απαγνξεπεηαη λα παηεζεη άιινο εθεη ρσξηο αδεηα απαπηνλ. Ο Μαξηλνο όκσο θσλαδεη: - Τσξα όκσο ζα θαηαθηεζσ εγσ ηνλ Θνδσξην βξαρν! θαη θαλεη λα πεδεμεη από ηελ αθηε παλσ ηνπ. - Σηα νπια! Φσλαδεη ν Θνδσξνο. Να εκπνδηζνπκε ηνλ ερζξν λα θαηαθηεζεη ην λεζη καο! Καη κε κηα ζπξσμηα ηνλ ξηρλεη ζηε ζαιαζζα. Ο Μαξηλνο ζπλερηδεη θνιπκπσληαο ηελ πξνζπαζεηα λα αλεβεη ζηνλ βξαρν. Ο Θνδσξνο πεησληαο πεηξεο πξνζπαζεη λα ηνλ εκπνδηζεη. Μηα ηνλ πεξε ζην θεθαιη. Τα λεξα θνθηλεζαλ! Βγεθε εμσ θαη κε καησκελν ην θεθαιη ηαξαμε ηνλ Θνδσξν ζηηο κπνπληεο. Με κηα θισηζηα ν Θνδσξνο ηνπ μεθεπγεη, θαη αξρηδεη έλα θπλεγεην θαηά κεθνο ηεο παξαιηαο κερξη ην ηεινο ηεο. Μεηα αξρηδνπλ νη βξαρσδεηο αθηεο. Τν θπλεγεην εμειηρζεθε ζε εμεπξεπλεζε ησλ εθεη βξαρσλ. Ο Μαξηλνο βξεθε αλακεζα ζηα βξαρηα κηα κηθξε ζαιαζζηα ζπειηα πνπ κνλν απηόο ηνικεζε λα μαπισζεη νινθιεξνο κεζα ηεο, γηαηη εηζη θηαιιησο κνλν μαπισκελνο ρσξνπζε θαλεηο εθεη! - Απηή είλαη ε Μαξηληνο ζπειηα, θσλαμε πεξηηξαλα, θαη εδώ κεζα θαηαζθεπαδνληαη θξπθα εηδηθνη ππξαπινη κε ηνπο νπνηνπο θαπνηα κεξα ην θξαηνο κνπ ζα θαηαθηεζεη ηνλ ππνινηπν θνζκν, θαη όια ηα θξαηε ζαο. - Καη απηνο είλαη ν Παλαγησηηνο βξαρνο, θσλαμε ν Παλαγησηεο ζηεθνκελνο παλσ ζε έλαλ αιινλ. Κπηα! Καησ από ην λεξν, είλαη γεκαην κηθξεο γαξηδνπιεο! Κνιπνο ησλ γαξηδσλ ινηπνλ ζα νλνκαζηεη ν πνξζκνο πνπ ρσξηδεη ηελ Παλαγησηην λεζν από ηελ αθηε! Μαξηληνο ζπειηα Δλησκεηαμπ ν Κσζηαληηλνο ηελ επνκελε κεξα παξνπζηαδεη πεξεθαλα ζηνπο αιινπο έλα θνκαηη μπιηλεο ζαληδαο κε κεξηθεο κηθξνηεξεο θαξθσκελεο παλσ ηεο. - Ιδνπ ην κεγαιν ζσξεθην ηνπ Κσζηαληηνο! Τν ξηρλεη ζην λεξν, θαη ην δελεη κε ζπαγγν παξαπιεπξα ζηνλ βξαρν ηνπ. Ο Θνδσξνο δελ εζειε λα κεηλεη πηζσ. Ακεζσο βξηζθεη ζαληδεο, θαη θαηαζθεπαδεη όρη έλα αιια δπν ηεηνηα θαξαβηα, θαη ηα δελεη ζηνλ Θνδσξην βξαρν γηα λα δεημεη όηη ν δηθνο ηνπ ζηνινο είλαη κεγαιπηεξνο. Παξαιεια αξρηδεη θαη ν Παλαγησηεο λα αλαπηπζεη ζηνιν. Καη αξρηδνπλ νη καρεο νπνπ κε πεηξεο πξνζπαζνπζε ν ελαο λα ζπαζεη ηα θαξαβηα ηνπ αιινπ. Η Διελε δελ εζειε πνιεκνπο θαη απεηρε από απηά. Γηαπην θαη ηα αγνξηα ηελ ζεσξνπζαλ ραδε. Γηαπηζησλνληαο όηη ηα κεγαια θαξαβηα ζπαλε Σηα λαππεγεηα ηνπ Σθαξαθαθα... Εηζη νλνκαδε ν Θνδωξνο ην θαηαζθεπαζηεξην πινηωλ ηνπ Κωζηαληηλνπ δπζθνινηεξα από ηηο βνιεο ηνπ ερζξνπ, πξνζπαζνπζαλ λα ηα θηηαρλνπλ από νιν θαη κεγαιπηεξεο ζαληδεο. Πην ηπρεξνο

3 3 όκσο ζηαζεθε ν Θνδσξνο πνπ βξεθε κηα ηεξαζηηα, θαη όηαλ παξνπζηαζε ηελ λαπαξρηδα ηνπ Θνδσξηνο, νινη ηνλ θνηηαμαλ κε ζαπκαζκν. Αιια θαη θξπθε δειηα. Καη όηαλ ην επνκελν πξση δηαπηζησζε όηη ειεηπε ε λαπαξρηδα ηνπ από εθεη πνπ ηελ εηρε δεζεη ην βξαδπ, εηαλ ζηγνπξνο όηη ν Κσζηαληηλνο από δειηα ηνπ ηελ ειπζε ώζηε λα ηελ παξεη ε ζαιαζζα. Γελ εηρε όκσο απνδεημεηο. Όηαλ όκσο αθνπζε ηνλ Κσζηαληηλν λα ιεεη ζηνλ Παλαγησηε κε ζνβαξν πθνο όηη ηα πινηα ηνπ ησξα ζε κεγεζνο ζε ζρεζε κε ηα ελαπνκεηλαληα ηνπ Θνδσξνπ είλαη δπν πξνο έλα, ν Θνδσξνο λεπξηαζε, ηνλ επηαζε ακσθ, θαη θαηαζηξεςε ακεζσο κε πεηξεο νιν ηνλ ζηνιν ηνπ Κσζηαληηνο πνπ εηαλ δεκελνο ζηνλ βξαρν ηνπ. Σην ηεινο εθηπζε παλσ ζην Κσζηαληηνο! Ο Κσζηαληηλνο εηπε όηη ζα εθδηθεζεη ρξεζηκνπνησληαο νπια πνιύ πην δπλαηα πνπ ηα θξαηνπζε κπζηηθα. Καη ακεζσο θεξλεη δπλακηηαθηα θαη θξνηηδεο πνπ εηρε θπιαμεη από ην Παζρα. Σε ιηγν ην Θνδσξηνο γεκηζε από εθξεμεηο. Ο βξαρνο καπξηζε! Ο Θνδσξνο βιεπεη κεζα ζηηο ςαξνβαξθεο πνπ εηαλ δεκελεο ζηελ πηζσ πιεπξα ηεο ρεξζνλεζνπ ηνπ Μαιηεδνπ, κπεηνλαθηα κε βελδηλε γηα ηηο εμσιεκβηεο. Πεξλεη έλα, πεξηρπλεη ην Κσζηαληηνο θαη πεηαεη έλα ζπηξην. Ο Κσζηαληηλνο παεη λα ηνλ εκπνδηζεη θαη ην κπνπκ ηνπο βξηζθεη λα παιεπνπλ έλα κεηξν πην παλσ. Σρεδνλ ε κηζε ρεξζνλεζνο πεξε θσηηα! Πιαθσλνπλ νη ςαξαδεο παληθνβιεηνη, θαη ην πξαγκαηηθν μπιν ην εθαγαλ ηειηθα από ηνπο κεγαινπο. Η καρε εηρε ηειεησζεη, αιια ην ζπκπεξαζκα παξεκελε: Ο Κσζηαληηλνο θαη ν Θνδσξνο, ε καιινλ ην Θνδσξηνο θαη ην Κσζηαληηνο είλαη ερζξηθα θξαηε, θαη νη κεηαμπ ηνπο ζρεζεηο ην ηδην. Σην κειισλ πνιια αθνκε παηδηα ζα νξηζνπλ ηα θξαηε ηνπο, όκσο ν Θνδσξνο θαη ν Κσζηαληηλνο πνπ ζα ερνπλ ηα πεξηζζνηεξα λεζηα, ζα θξνληηδνπλ λα θαλνπλ ηα αιια θξαηε λα εμαξηησληαη από απηνπο, ν θαζελαο ζα δεκηνπξγεζεη ηηο δηθεο ηνπ ζπκαρηεο, ώζηε νινο ν θνζκνο ηειηθα λα εμαξηηεηαη από ηηο ζπκαρηεο απηέο πηζσ από ηηο νπνηεο δελ ζα θξπβνληαη παξα νη δπν κεγαιεο αληηπαιεο δπλακεηο, ην Θνδσξηνο θαη ην Κσζηαληηνο. - Η ρεξζνλεζνο ηνπ Μαιηεδνπ - Θνδωξηνο λεζνο Κωζηαληηνο «Ειεληνο «

4 4 2: ΟΙ ΠΡΧΣΔ ΜΔΓΑΛΔ ΔΞΔΡΔΤΝΗΔΙ: ΜΑΙΟ1977: Τνζν ν Κσζηαληηλνο νζν θαη ν Θνδσξνο απνθηεζαλ από κηα κηθξε θνπζθσηε βαξθα κε θνππηα. Ξεθηλεζαλ έλα πξση ηνπ Μαηνπ πξνο ηα λνηηα ηεο παξαιηαο ηνπ Μαξαζσλα. Πξηλ αθνκε θηαζνπλ δηα ζαιαζζεο ζηα βξαραθηα ηεο Μαξηληνπ ζπειηαο θαη ηεο Παλαγησηηνπ λεζνπ, ε Διελε πεξπαησληαο ζηελ αθηε εηρε εδε θηαζεη ζε έλα βξαραθη απνπνπ ηνπο θσλαδε όηη εδε θαηεθηεζε ηελ λεζν Διεληνο Ν.2 Ο Κσζηαληηλνο θαη ν Θνδσξνο δελ πνιπεζθαζαλ γηαπην. Δηζη θηαιιησο ν Θνδσξνο εηρε εδε νλνκαζεη ηνλ δηπιαλν αθξηβσο βξαρν Θνδσξηνο 2 θαη ζα εηρε πιεξε ειεγρν ζην Διεληνο 2. Καη ησξα εηραλ μεθηλεζεη γηα ηελ θαηαθηεζε πνιύ πην ζπνπδαησλ λεζησλ πνπ ηνζν θαηξν εβιεπαλ από ηνλ δξνκν πνπ πεξλνπζε παλσ από απηέο ηηο αθηεο, αιια δελ κπνξνπζαλ λα ηα θηαζνπλ από ηελ μεξα. Τν ζεκα εηαλ πνηνο ζα εθηαλε πξσηνο ζαπηα γηα λα ηα εληαμεη ζηηο απνηθηεο ηνπ. Δηζη ε δηαδξνκε εμειηρζεθε ζε έλα θσπειαηηθν ξαιιπ. Καη όηαλ νη δπν βαξθεο πιεζηαδαλ θαπσο θαη ε κηα πεγαηλε λα θιεηζεη ηνλ δξνκν ηεο αιιεο, αξρηζαλ θαη θνπαλνπζαλ ν ελαο ηνλ αιινλ κε ηα θνππηα. Σηνλ πξσην αμηνινγν θσληθν βξαρν όκσο εθηαζαλ θαη αλεβεθαλ θαη νη δπν ηαπηνρξνλα. Πξηλ πξνιαβνπλ λα ξημνπλ ν ελαο ηνλ αιινλ ζηε ζαιαζζα, ε Διελε θνβηζκελε ηνπο θσλαμε από ηελ αθηε λα δηαηξεζνπλ ηνλ βξαρν ζηα δπν. Σπκθσλεζαλ. Καη ην νλνκα απηνπ ηνπ βξαρνπ λεζνο ΚσλΘνδ! Σην επνκελν όκσο βξαρν - λεζη εθηαζε πξσηνο ν Θνδσξνο. Καη απην νλνκαζηεθε Θνδσξηνο 3. Τν Θνδσξηνο Κωλζνδ θαη Παλαγηωηηνο λεζνο 3, εηαλ ελαο βξαρνο ζε ζρεκα θνπθηνπ δνληηνπ πνπ από ηελ κηα κεξηα απηνο Θνδωξηνο 3 μεπξνβαιε κε κηα κπηεξε θνξπθε. Από ηνηε ν Θνδσξνο παληα θαπρησηαλ γηα ην νξνο παινπθη ηνπ Θνδσξηνο 3, κερξη κηα κεξα πνπ ν Κσζηαληηλνο ζα ην ζπαζεη γηα λα αξρηζεη ν πξσηνο παγθνζκηνο πνιεκνο ζε έλα ρξνλν! Από ηελ αθηε ε Διελε πεξπαηνπζε γξεγνξνηεξα από όηη νη βαξθεο θαη εηζη εθηαζε γξεγνξνηεξα ζηνλ βξαρν πνπ νλνκαζε Διεληνο 3. Από κηα ηξππα ζηνλ βξαρν απηόλ βγεθε έλαο θαβνπξαο, θαη από ηνηε ε ηξππα απηή ζην Διεληνο 3 νλνκαζηεθε ζπειαην ησλ θαβνπξησλ. Φηαλνληαο όκσο ησξα ηα αγνξηα ζην ζεκεην νπνπ νη βξαρσδεηο αθηεο θακπηνληαη ζηξηβνληαο πξνο κηα αλαηνιηθε θαηεπζπλζε, βξεζεθαλ μαθληθα αλακεζα από δεθαδεο κηθξνπο βξαρνπο πνπ μεπξνβαιαλ από ην λεξν γπξσ ηνπο. Δπεηδε ε πεξηνρε βξηζθεηαη ζε αθξσηεξην θαηαθαπνηνλ ηξνπν θαη ερεη ζηξαηεγηθε ζεκαζηα, Ειεληνο 3 ζπκθσλεζαλ λα ηελ αθεζνπλ νπδεηεξε θαησ από ηελ νλνκαζηα αθξσηεξην ζπκπιεγκαηνο ησλ λεζσλ. Δθεη ζην ζπκπιεγκα ησλ λεζσλ αξγνηεξα ν

5 5 Κσζηαληηλνο ζα εγθαηαζηεζεη θαξν ζην ζεκεην αθξηβσο πνπ ζηξηβεη ε αθηε. Ο θαξνο ηνπ απνηεινπληαλ από έλα θαληειη θνιεκελν κε ηζηκελην ζηνλ πνην αθξαην βξαρν. Τν ζπκπιεγκα ησλ λεζσλ ζαλ νπδεηεξε δσλε θαζηεξσζεθε θαη ζαλ ρσξνο ηειεηεο ηνπ θαςηκαηνο ησλ ζρνιηθσλ βηβιησλ ζην ηεινο θάζε ζρνιηθεο ρξνληαο! Από θεη θαη κεηα όκσο μεπξνβαιαλ ηξνκεξνη βξαρνη από ην λεξν, ν ελαο ζρεδνλ 3 κεηξα ςεινο θαη κεγαιπηεξνο από νπνηνλδεπνηε αιινλ σο ησξα. Δηρε ζρεκα αξθνπδαο ζε νξζηα ζεζε. Καη εδώ εθηαζε πξσηνο ν Κσζηαληηλνο. Ο Θνδσξνο δπζηπρσο δελ κπνξεζε παξα λα δεη ηνλ Κσζηαληηλν λα νλνκαδεη Κσζηαληηνο 3 ηνλ σξαηνηεξν βξαρν ηεο πεξηνρεο. Τν Κσζηαληηνο 3 απεηρε 3 κεηξα από ηελ αθηε, θαη αθξηβσο αιια ηξηα κεηξα παξακεζα ζηε ζαιαζζα ππεξρε ελαο αθνκε αξθεηα κεγαινο βξαρνο, όρη ηνζν όκσο νζν ην Κσζηαληηνο 3. Δθεη αλεβεθαλ ηαπηνρξνλα θαη ε λεζνο απηή νλνκαζηεθε Κσλζνδ 2. Γελ εκεηλαλ εθεη πνιύ, ηε ζηηγκε πνπ εθαην κεηξα καθξπηεξα δεζπνδε ν ηειεπηαηνο αιια κεγαιπηεξνο θαη πην ελδηαθεξνλ βξαρνο πνπ απνκελε λα θαηαθηεζεη. Κωζηαληηνο 3 θαη Κνλζωδ 2 Απεηρε από ηελ αθηε ζρεδνλ εηθνζη κεηξα θαη εηαλ απνκνλσκελνο θαη ηειεπηαηνο, δεδνκελνπ όηη από εθεη θαη πεξα νη αθηεο μαλαθαηειεγαλ ζε κηα κηθξε παξαιηα. Αξρηδεη θαη παιη ελαο καλησδεο δξνκνο ηαρπηεηαο αλακεζα ζηηο δπν βαξθεο γηα ην πνηνο ζα πξσηνθηαζεη. Ο Θνδσξνο δηεθξηλε όηη αθξηβσο ζηα κηζα ηεο δηαδξνκεο ππαξρεη ελαο πθαινο πνπ κνιηο θαη μεπξνβαιεη από ην λεξν. Αλαγθαζε ηνλ Κσζηαληηλν λα θσπειαηεζεη πξνο ηα εθεη θαη ηειεπηαηα ζηηγκε θιεηλνληαο ηνλ, ηνλ αλαγθαζε λα πεζεη παλσ ζηνλ ζθνπειν απηόλ θαη λα ζθηζεη ηελ βαξθα ηνπ. Η βαξθα ηνπ Κσζηαληηλνπ μεθνπζθσζε θαη απηνο βξεζεθε ζηε ζαιαζζα. Ο Θνδσξνο ηνλ θνξνηδεπε - Φε ρε ρε, ε λαπαξρηδα ηνπ Κσζηαληηνο λαπαγεζε παλσ ζηνλ ζθνπειν ηνπ ζαλαηνπ! Ναη. Δηζη νλνκαζηεθε από ηνηε απηνο ν πθαινο. Ο Κσζηαληηλνο θνιπκπεζε όκσο πξνο ην κεξνο ηνπ Θνδσξνπ θαη πξηλ πξνιαβεη απηνο λα απνκαθξπλζεη, ηνπ αλαπνδνγπξηζε ηελ βαξθα. Η βαξθα παξαζπξζεθε ζηα βξαρηα ηεο αθηεο θαη νη δπν ηνπο αξρηζαλ λα παιεπνπλ κεζα ζην λεξν δηπια ζηνλ ζθνπειν ηνπ ζαλαηνπ. Απνηειεζκα: Οη βαξθεο θαη ησλ δπν θαηαζηξαθεθαλ, θαη ν ηειεπηαηνο κεγαινο βξαρνο ζα εκελε αθαηαθηεηνο. Τνπιαρηζηνλ κερξη ηελ εκεξα ηνπ Ινπληνπ πνπ ελαο ηξηηνο θνηλνο θηινο ν Γηαλλεο, ηνπο πξνηεηλε λα παλε πξνο ηα εθεη νη ηξεηο ηνπο κε ηελ δηθε ηνπ θνπζθσηε βαξθα. Ηηαλ πην κεγαινο ζε ειεθηα θαη ππν ηνλ νξν λα κελ ηζαθσλνληαη, ηνπο πεξε. Αινηε θσπειαηνπζε ν Γηαλλεο, αινηε ν Θνδσξνο θαη αινηε ν Κσζηαληηλνο. Πεξαζαλ ηελ Μαξηλην ζπειηα, ην Κσλζνδ, ην Θνδσξηνο θαη ην Κσζηαληηνο 3, θαη επηηεινπο πζηεξα από 45 ιεπηα παηεζαλ επαλσ ζηνλ πνιππνζεην βξαρν. Καη ην νλνκα απηνπ ΓηαλΚσλΘνδ! Τν Γηαλθσλζνδ είλαη ν κνλαδηθνο βξαρνο λεζη ηεο πεξηνρεο πνπ ζσδεηαη θαη ζεκεξα ζηελ ηδηα ηνπ Γηαλθωλζνδ. Σην βαζνο δεμηα δηαθξηλεηαη ν ζθνπεινο ηνπ ζαλαηνπ.

6 6 Ο ηνπνγξαθηθνο ραξηεο ηνπ Γηαλθωλζνδ. Με ηελ επγεληθε ρνξεγεηα ηεο πδξνγξαθηθεο ππεξεζηαο θαη ηνπ λαπαξρηνπ Θνδωξηνο! Κιηκαθα 1:10 κνξθε όπσο θαη ηνηε. Η ζρεηηθα κεγαιε ηνπ απνζηαζε από ηελ αθηε ηνλ εζσζε από ηα κπαδσκαηα πνπ εγηλαλ ην 1990 ζηελ πεξηνρε θαη εζαςαλ δπζηπρσο ηα πεξηζζνηεξα από ηα ππνινηπα λεζηα, ελώ νζα αιια ζσδνληαη κερξη ζεκεξα όπσο ην Κσζηαληηνο 3, δελ είλαη πηα λεζηα αιια βξαρνη ηεο ηδηαο ηεο αθηεο. Δπαλσ ζην Γηαλθσλζνδ εκεηλαλ νη ηξεηο ηνπο γηα αξθεηε σξα κε ζθνπν λα ραξηνγξαθεζνπλ ηνλ βξαρν. Ο Γηαλλεο βνπηεμε θαη αλεβαδε αρηλνπο πνπ ηνπο αθνπκπνπζε παλσ ζε έλα ζεκεην πνπ ην νλνκαζαλ νξνπεδην ηνπ αρηλνπ. Μηα γνπξλα κε λεξν ζε ζρεκα ςαξηνπ νλνκαζηεθε ςαξνιηκλε, ελώ έλα άιιν θνηισκα ηνπ βξαρνπ νπνπ βξεζεθε έλα θηεξν γιαξνπ νλνκαζηεθε γιαξνιηκλε, ε κεγαιπηεξε ζε βαζνο ιηκλε ηνπ λεζηνπ. Καηη θνρπιηα βξεζεθαλ ζε κηα ηξππα πνπ νλνκαζηεθε ζπειαην ησλ νζηξαθσλ, ελώ θάζε θπκα πνπ ρηππαγε ηνλ βξαρν, εθαλε ην λεξν λα ρπλεηαη από έλα ζεκεην πνπ νλνκαζαλ θαηαξαρηεο ηνπ Νηαθαξα!. Οη θαηαξαθηεο ηνπ Νηαθαξα μεθηλνπλ από ην νξνπεδην ηνπ αρηλνπ, θαη θαηαιεγνπλ ζηελ ςαξνιηκλε. Τα θνππηα ηεο βαξθαο ηνπνζεηεζεθαλ ζηνλ πνηακν θνππαθην πνπ ρσξηδεη ην θπξην ηκεκα ηεο λεζνπ από ην κηθξνηεξν λεζαθη Γηαλ. Χεινηεξα από ην νξνπεδην ηνπ αρηλνπ ηα νξε Θνδσξηνο θαηαιεγνπλ ζηηο βνξεηεο ιεηεο αθηεο πνπ νλνκαζηεθαλ ηζνπιεζξα Διεληνο νπνπ βξηζθνληαη θαη ηα ζπειαηα ησλ θεξησλ. Καη όια απηά παλσ ζε έλαλ βξαρν 2 ηεηξαγσληθσλ κεηξσλ! Αξγνηεξα ζα ζεκαηνδνηεζνπλ θαη αιια ζεκεηα παλσ ζην Γηαλθσλζνδ κε απνθνξπθσκα απηό πνπ ζα ζπκβεη ζηελ 1/7/1980, νπνπ ν Θνδσξνο ζα θεξεη θαη ζα ελζσκαησζεη κε ηζηκελην επαλσ ζην Γηαλθσλζνδ κηα πεηξα θεξκελε από ην αθξσηεξην ηεο θαιεο ειπηδνο ζην λνηηνηεξν αθξν ηεο Αθξηθεο νπνπ ζα βξεζεη ηελ Αλνημε ηνπ 80. Τν εθαλε γηα ηελ αδειθνπνηεζε ησλ αθησλ ηεο Αηγηλαο κε απηέο ηνπ αθξσηεξηνπ ηεο θαιεο ειπηδνο. Η πεηξα από ην αθξσηεξην ηεο θαιεο ειπηδνο βξηζθεηαη παληα εθεη, ηζηκελησκελε παλσ ζην ζξπιηθν πηα Γηαλθσλζνδ θαη ζα ζπκβνιηδεη ηα νξηα ηεο παηδηθεο θαληαζηαο. Πξνο ην παξσλ, θαζεκεξηλα ν Θνδσξνο θαη ν Κσζηαληηλνο ζα κεηαθεξνπλ αιινπο θηινπο παλσ ζην Γηαλθσλζνδ κε ηηο θαηλνπξγηεο βαξθεο ηνπο θαη ζα ηνπο μελαγνπλ. Μηα από απηέο ηηο κεξεο, θαη ελώ βξηζθνληαλ παλσ ζην Γηαλθσλζνδ ν Θνδσξνο, ν Κσζηαληηλνο θαη ν Παλαγησηεο, μεπξνβαιεη από ηελ αθηε ν Μαξηλνο. - Τν Γηαλθσλζνδ ζα είλαη από δσ θαη πεξα ε Μαξηληνο λεζνο, θσλαδεη θαη αξρηδεη λα πεηαεη πεηξεο. Τα παηδηα παλσ ζηνλ βξαρν δελ κπνξνπζαλ λα θαλνπλ ηηπνηε. Η κηθξε επηθαλεηα νπνπ παηνπζαλ δελ ηνπο επεηξεπε λα απνθπγνπλ επθνια ηηο πεηξεο ηνπ Μαξηλνπ. Αλαγθαζηεθαλ λα κπνπλ ζηηο βαξθεο, αιια ν Μαξηλνο ζπλερηδε λα ηνπο βνκβαξδηδεη κε πεηξεο από ηελ αθηε, κερξη λα ηνπο

7 7 αλαγθαζεη λα απνκαθξπλζνπλ, θαη ακεζσο βνπηαεη ζην λεξν γηα λα εηζβαιεη ζην Γηαλθσλζνδ. Απηό εηαλ θαη ην ιαζνο ηνπ. Οη βαξθεο, ε καιινλ ηα πινηα ηνπ Θνδσξηνο θαη ηνπ Κσζηαληηνο ηνλ πεξηθπθισζαλ. Απηνο όκσο θαηαθεξε λα αλαπνδνγπξηζεη απηελ ηνπ Κσζηαληηλνπ. Ο Θνδσξνο ηνλ πεξε ζηελ δηθε ηνπ, θαη ελώ απηνο εθαλε θνππη, ν Κσζηαληηλνο πξνζπαζνπζε λα εκπνδηζεη ηνλ Μαξηλν λα αλεβεη ζην Γηαλθσλζνδ. Ο Μαξηλνο όκσο θαηλνηαλ όηη ζα ηα θαηαθεξλε αλ ν Παλαγησηεο δελ πξνιαβαηλε ηειεπηαηα ζηηγκε λα ηνλ θνπαλεζεη κε έλα θνππη ζην θεθαιη! Αξρηζε λα νπξιηαδεη, θαη ηνηε θαλεθαλ νη γνλεηο ηνπ Μαξηλνπ θαη ηνπ Παλαγησηε ζηελ αθηε λεπξηαζκελνη θαη αλεζερνη. Τνπο πεξαλ. Καη εηζη απνηξαπεθε ε θαηαθηεζε ηνπ Γηαλθσλζνδ από ηνπο ππνπινπο Μαξηληηεο! Απνδεηρηεθε θαηη πνιύ ζεκαληηθν όκσο. Όηη ην Κσζηαληηνο ελσκελν κε ην Θνδσξηνο θαηαθεξαλ λα ληθεζνπλ καδη έλαλ θνηλν ερζξν. Οξζηνη θαη ππεξεθαλνη ησξα παλσ ζην Γηαλθσλζνδ δηλνπλ ηα ρεξηα. Μηα επνρε ζπκαρηαο ζπλεξγαζηαο θαη εηξελεο αξρηδεη κε απνθνξπθσκα ηελ θνηλε θαηαθηεζε ελόο αθνκε βξαρνπ, πνιύ καθξηλνπ, ζρεδνλ κηα σξα κε θνππηα από ηε ρεξζνλεζν ηνπ Μαιηεδνπ, αθξηβσο πξηλ ην μελνδνρεην Moody Bay. Ηηαλ καδη θαη ν Παλαγησηεο. Ολνκαζαλ απηόλ ηνλ βξαρν Παλθσλζνδ! Καηά ηελ επηζηξνθε ν Παλαγησηεο θαηεθηεζε έλα κηθξν βξαρν αλακεζα ζην ζπκπιεγκα ησλ λεζσλ θαη ζην Κσζηαληηνο 3. Απηή ζα είλαη ε Παλαγησηηνο 2 λεζνο. Τνπο εθαλε εληππσζε ην πνζν εξεκε εηαλ ε ζαιαζζα αλακεζα ζην Κσζηαληηνο 3 θαη ζην Κσλζνδ 2, θαη νλνκαζαλ ηελ ζαιαζζηα απηή πεξηνρε Παλθωλζνδ πνξζκν ηνπ αγγεινπ, ζε αληηζεζε κε ηνλ ζθνπειν ηνπ ζαλαηνπ πνπ εηαλ παξαδηπια. Παλθωλζοδ Κωλζοδ2 Γηαλθωλζοδ Κωλ/ληος 3 σκπιεγκα λεζωλ θοπειος Παλαγηωηηος 2 ζαλαηοσ Διεληος 3 Κοιπος Βηζκαρθ Θοδωρηος 3 Κωλζοδ Παλαγηωηηος Μαρηληος ζπειηα Γηαλληος βρατος Πορζκος δηαβοιοσ Διεληος 2 Θοδωρηος 2 παραιηα Αθρωηερηο δητσιο Νεζος εζλωλ Θοδωρηος Κωλ/ληος ειεληος Χερζολεζος Μαιηεδοσ Ο θαληαζηηθνο θνζκνο ηεο Αηγηλαο όπωο δηακνξθωζεθε κερξη ην 1977

8 8 3: Η ΜΔΓΑΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΟ ΦΑΝΣΑΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ: 1978: Τν ζπζηεκα ησλ θαληαζηηθσλ θξαησλ νξγαλσλεηαη νιν θαη πεξηζζνηεξν. Ο Μαξηλνο πζηεξα από ηελ απνηπρεκελε ηνπ απνβαζε ζην Γηαλθσλζνδ ζπλζεθνινγεη βιεπνληαο όηη νιεο νη ρσξεο ζηξαθεθαλ ελαληηνλ ηνπ. Ο Κσζηαληηλνο όκσο δελ αξθεζηεθε ζαπην θαη απαηηεζε από ηελ Μαξηλην ζπειηα γξαπηε ζπλζεθνινγεζε! Δηζη ππνγξαθηεθε ε πξσηε εηξελεπηηθε ζπκθσληα κεηαμπ Μαξηλνπ Κσζηαληηλνπ ζηελ ζπλαληεζε ηνπο ζηηο 4/6/78 ζηελ νπδεηεξε πεξηνρε ηνπ ζπκπιεγκαηνο ησλ λεζσλ. Παξαιεια ππνγξαθηεθε ζηε Θνδσξην λεζν ζπκθσληα ζηξαηησηηθεο ζπλεξγαζηαο κεηαμπ Θνδσξηνο Παλαγησηηνο. Τν Κσζηαληηνο δελ εηδε κε θαιν καηη απηή ηε ζπκθσληα. Δβγαιε εθεκεξηδα κε ηηηιν ν θνζκνο ηνπ Κσζηαληηνο νπνπ αλειπε ηα γεγνλνηα ησλ θξαησλ, αιια από κηα αξθεηα κνλνκεξε ππεξ ηνπ Κσζηαληηνο παληα ζθνπηα. Ο Θνδσξνο απαληεζε κε ηελ δηθε ηνπ εθεκεξηδα κε ηηηιν ηα Θνδσξηαθα λεα θαη καιηζηα ζε θαζεκεξηλε βαζε, κε πνιηηηθεο αλαιπζεηο, ζρνιηα, θνπηζνκπνιηα, πνπ θπζηθα εθζεηαδε ην Θνδσξηνο θαη εβξηζθε θάζε ηξνπν λα θαηεγνξεη ην Κσζηαληηνο. Τα θπια ησλ εθεκεξηδσλ ζσδνληαη θαη ζεκεξα. Μεξηθεο ηππηθεο εηδεζεηο όπσο παηξλνληαη κεζα από ηα Θνδσξηαθα λεα: 13/7/78: Η θπβεξλεζε ηνπ Θνδσξηνο πεξηνδεπζε ζεκεξα θαη ειεγμε ηελ θαηαζηαζε ζην Γηαλθσλζνδ. Σηελ επηζηξνθε κε ηελ βαξθα ν αλεκνο εληζρπζεθε θαη θαηεζηεζε ιηαλ δπζθνιε ηελ πιεπζε κε ηα θνππηα, ε νπνηα ηειηθα νινθιεξσζεθε κε αζθαιεηα ραξηο ζηελ απαξακηιε γελλαηνηεηα, δπλακε, ππνκνλε, ηνπ πνιπρξνλεκελνπ, πνιπδνμαζκελνπ θαη πνιπηαιαληνπ επηθαλε απηνθξαηνξα ηεο πνιπδνμαζκελεο θαη θνβεξεο θαη παληνδπλακεο απηνθξαηνξηαο ηνπ Θνδσξηνο! 15/7/78: Η ληθε ησλ Κσζηαληηληησλ ζηνπο ζεκεξηλνπο αγσλεο θνιπκβεζεο σθεηισηαλ ζε θαζαξε δαβνιηα. Φαλεθαλ θαη παιη νη ππνπιεο θαη θαηαρζνληεο ηαζεηο ηνπ Κσζηαληηνο.

9 9 21/7/78: Επηζεκε επηζθεςε πξαγκαηνπνηεζε ν θπβεξλεηεο ηνπ Παλαγησηηνο ζην Θνδσξηνο 3. Η θπβεξλεζε ηνπ Θνδσξηνο ηνλ ππνδερηεθε θαη ε ζπλαληεζε ραξαθηεξηζηεθε εγθαξδηα θαη από ηηο δπν πιεπξεο. Δεισζαλ όηη ε επηζθεςε απηή ζα βνεζεζεη ζηελ ζπζθημε ησλ παξαδνζηαθσλ δεζκσλ πνπ ελσλνπλ ηα δπν θξαηε. 23/7/78: Η θπβεξλεηεο ηνπ Ειεληνο ηζηκπεζεθε από κεδνπζα ελώ θνιπκπνπζε πιεζησλ ησλ αθησλ ηνπ Θνδσξηνο. Τν ηπραην απηό γεγνλνο εδσζε επλαζκα ζηνπο θσζηαληηληηεο λα δεισζνπλ όηη κπνξεη λα κελ εηαλ ηζνπρηξα αιια θαπνην κπζηηθν νπιν ηνπ Θνδσξηνο. Ο θπβεξλεηεο Θνδσξηνο ραξαθηεξεζε θαηαπηηζηα ςεπδε ηα νζα δεκνζηεπηεθαλ θαη θαιεζε ην Κσζηαληηνο λα αλαζεσξεζεη ακεζσο ηηο δεισζεηο ηνπ. Έλα απνγεπκα ν Κσζηαληηλνο πεγε κε ηνλ Μαξηλν ζε έλα βξαρν αλακεζα ζηε Μαξηλην ζπειηα θαη ζην Θνδσξηνο 2 θαη αδεηαζε ην κπαξνπηη από θαηη θσηνβνιηδεο ζε κηα ηξππα. Πεηαμε έλα ζπηξην γηα λα δεη ην κπακ. Ακεζσο εζπεπζε ν Θνδσξνο κε ηε βαξθα από ηε ζαιαζζα λα δεη ηη γηλεηαη. Πξνζπαζεζε λα πξνζεγηζεη από έλα πνξζκν ζε ζρεκα κηζνθεγαξνπ πνπ ζρεκαηηδνηαλ αθξηβσο από θαησ. Η βαξθα ηνπ ρηππεζε αζθεκα από ηα ξεπκαηα ζηνπο βξαρνπο θαη από ηνηε ην ζεκεην απηό νλνκαζηεθε πνξζκνο ηνπ δηαβνινπ, θαη ε ηξππα πνπ ν Κσζηαληηλνο εζθαγε ηηο βνκβεο ηνπ, ζπειηα ηεο ππξηηηδαο. Τελ επνκελε κεξα ηα Θνδσξηαθα λεα επεζεκαλαλ όηη ηα πεηξακαηα Κσζηαληηνο ζηελ νπδεηεξε απηή δσλε πνπ όκσο βξηζθεηαη ηνζν θνληα ζην Θνδσξηνο 2 είλαη ην ιηγνηεξν ππνπηα θαη ζηγνπξα ζπληζηνπλ πξνεηδνπνηεζε γηα ηνλ ηεξαζηην νπιηζκν πνπ δηαζεηεη ε κεγαιε απηή δπλακε. Σηελ επνκελε ζπλαληεζε νισλ ησλ θξαησλ ην Παλαγησηηνο πξνηεηλε ηελ ππνγξαθε ζπκβαζεο απαγνξεπζεο εθξεθηηθσλ δνθηκσλ ζε νπδεηεξεο δσλεο. Τν Κσζηαληηνο εηαλ ην κνλν πνπ δελ Πνξζκνο ηνπ δηαβνινπ. Δηαθξηλεηαη θαη ε ηξππα ηεο ππξηηηδαο. ππεγξαςε, θαηη πνπ πξνθαιεζε θαη παιη πνηθηια ζρνιηα ζηηο εθεκεξηδεο ηελ επνκελε κεξα. Δλαο θηινο ηνπ Θνδσξνπ πνπ εθεηλεο ηηο κεξεο βξηζθνηαλ ζηελ Αηγηλα, ν Γηαλλεο, δελ εηρε θακηα δηαζεζε λα αζρνιεζεη κε όια απηά. Ολνκαζε κελ Γηαλλην βξαρν έλαλ θπβηθν βξαρν αλακεζα ζηε Μαξηλην ζπειηα θαη ζηνλ πνξζκν ηνπ δηαβνινπ, αιια δεισλε ζπλερεηα όηη ην δηθν ηνπ θξαηνο πνηε δελ πξνθεηηαη λα ζπκεηαζρεη ζε απηό ην παηδαξησδεο θαη παξαλνηθν ζπζηεκα πνπ θαζνδεγεηηαη θαζαξα από επηζηεκνληθεο επηξνεο θαη ππνβηβαδεη ηειεησο ην αλζξσπηλν πλεπκα, ηελ πλεπκαηηθε θνπιηνπξα, ην ζπλαηζζεκα, ηελ επαηζζεζηα θαη ηνλ εξσηα. Ο Γηαλληνο βξαρνο θαηνηθεηηαη κνλν από θαιηηερλεο πνπ θαηαθεπγνπλ εθεη γηα λα απνθπγνπλ ηα παηδηθα ζηξαηησηηθα θαζεζησηα ησλ αιισλ λεζησλ, ηα αξξσζηα θαη δηεζηξακελα καληθεζηα ελόο ζαπηνπ θνηλσληθνπ θαη ςεπηηθνπ ζπζηεκαηνο! -Τη βιαθεηεο εηλ απηέο; ηνπ ειεγαλ νη αιινη, θαη ηνλ αθελαλ λα θαζεηαη κνλνο θαη λα δσγξαθηδεη παλσ από ηνλ βξαρν ηνπ θαζνηη επξνθεηην λα δσζεη εμεηαζεηο γηα ηε ζρνιε θαισλ ηερλσλ ζε δπν ρξνληα. Τνλ Σεπηεβξην εγηλε κηα κπζηηθε ζπλαληεζε ηνπ Παλαγησηε κε ηνλ Θνδσξν θαη ηελ Διελε. Ο Θνδσξνο ηνπο αλαθνηλσζε όηη παξαηεξεζε από ηνλ απηνθηλεηνδξνκν πνπ εξρεηαη από ηελ Αηγηλα πξνο ηνλ Μαξαζσλα όηη ππαξρνπλ θνβεξα λεζηα πξνο ηελ αληηζεηε θαηεπζπλζε πνπ κερξη ησξα εμεξεπλνπζαλ, θαη λα πεγαηλαλε νη ηξεηο ηνπο λα ηα θαηαθηεζνπλ κε ηε βαξθα ηνπ Θνδσξνπ, ρσξηο

10 10 λα ηνπο κπξηζηεη ν Κσζηαληηλνο. Ηηαλ ελαο νινθιεξνο θνζκνο πνπ ηνπο πεξηκελε κε λεα αθαηαθνκαζηα λεζηα, θαη ζα επξεπε λα θηαζνπλ απηνη πξσηνη γηα λα επεθηεηλνπλ ηα θξαηε ηνπο. Ξεθηλεζαλ θξπθα έλα πξση θσπειαησληαο νη ηξεηο ηνπο, πεξα από ηελ πξνθπκαηα θαη ην εζηηαηνξην ηνπ Σηειηνπ ηνπ Σηξαηεγνπ, πεξα θαη από ηε βνξεηα παξαιηα ηνπ Μαξαζσλα, γηα λα θηαζνπλ επηηεινπο πζηεξα από κηα σξα ζε έλαλ λέν θνζκν. Καη ην πξσην λεζη πνπ ζπλαληεζαλ εηαλ θαη ην πην σξαην. Μεγαιν, ςειν, θαη απνθξεκλν ζαλ ην Κσζηαληηνο 3. Τν νλνκαζαλ παλεγεξηθα Παλειζνδ. Δζηεζαλ εθεη κηα ζεκαηα πνπ εηραλ θηηαμεη θαη νη ηξεηο ηνπο, ελώ ν Παλαγησηεο βγεθε θαη ζηελ αθηε νπνπ αθξηβσο από παλσ πεξλαεη ν απηνθηλεηνδξνκνο δηπια από ην παλειζνδ, θαη ηπραηλε λα ππαξρεη θαη κηα πξνεηδνπνηεηηθε πηλαθηδα επηθηλδπλεο ζηξνθεο. Με καξθαδνξν εγξαςε κε κεγαια γξακαηα επαλσ ηεο ΠΑΝΔΛΘΟΓ, δεηρλνληαο ηνλ βξαρν κε έλα ηνμν. Όρη ηηπνηε άιιν, λα μεξνπλ θαη νη νδεγνη από πνύ πεξλαλε! Παξαθαησ εθηαζαλ θαη ζε Παλειζνδ δπν κηθξεο πξνβιεηνπιεο νπνπ μεθνπξαζηεθαλ ιηγν θαη κεηα πνιύ πνιύ σξα εθηαζαλ ζην ιηκαλη νπνπ ζηελ αθηε ηνπ βξηζθνηαλε κηα ιεπθε εθθιεζνπια θαη ε ληηζθνηεθ πνπ ηνηε ιεγνηαλ zodiak. Σηε ζπλερεηα νλνκαζηεθε ηξηα αζηεξηα θαη δελ γλσξηδσ κε πνην νλνκα ζπλερηδεη λα ππαξρεη ζεκεξα. Σηελ εθθιεζνπια αλαςαλ έλα θεξαθη γηα λα επραξηζηεζνπλ ηνλ Θεν πνπ ηνπο βνεζεζε λα θηαζνπλ ηνζν καθξπα θαη λα βξνπλ λενπο θνζκνπο θαη μεθηλεζαλ ηνλ δξνκν ηεο επηζηξνθεο. Όκσο ν Κσζηαληηλνο ηνπο παξαθνινπζνπζε κε θπαιηα από καθξπα, θαη ηνπο πεξηκελε κε ηελ βαξθα ηνπ ιηγν πξηλ ηελ πξνβιεηα ηνπ εζηηαηνξηνπ ηνπ Σηξαηεγνπ κε αγξηεο δηαζεζεηο πνπ δελ ηνλ πεξαλ καδη. Ηηαλ θαη ν Μαξηλνο καδη ηνπ. Σηελ αξρε παξελνρινπζαλ ην πινην ηνπ Θνδσξηνο ςαρλνληαο γηα αθνξκε, εσο νηνπ κε ην θνππη ηνπο, εξημαλ ην θνππη ηνπ Θνδσξνπ ζηε ζαιαζζα. Αθνινπζεζε λαπκαρηα. Ηηαλ θαλεξν όηη ε εηξελε πνπ εηρε επηηεπρζεη κεηα ηελ απνζεζε ησλ καξηληησλ από ην Γηαλθσλζνδ, εηρε θηαζεη ζην απνγεην ηεο. Καη όηη ε Μαξηληνο ζπειηα εηρε ζπκαρεζεη ησξα κε ην Κσζηαληηνο, ελώ ν Θνδσξνο εηρε ηνλ Παλαγησηε. Η λαπκαρηα εηαλ ζθνδξε κε ζπξσμηεο, ξημηκαηα ζην λεξν, θαη θαηαθνπνη νη Θνδσξηηεο κεηα από ηνζεο σξεο θνππη ληθεζεθαλ ηξεπνκελνη ζε θπγε θαλνληαο θνππη κε ηα ρεξηα. Σηε ζπλερεηα ν Κσζηαληηλνο κε ηνλ Μαξηλν επηηεζεθαλ ζην Θνδσξηνο 3 θαη εζπαζαλ ην νξνο παινπθαθη, ειαησλνληαο ηελ εθηαζε ηνπ λεζηνπ θαηά ην έλα πεκπην! Καηνπξεζαλ θαη παλσ ζηνλ Παλαγησηην βξαρν. Ο Παλαγησηεο κε ηνλ Θνδσξν αλαςαλ θσηηα κε μπια ζην ζπκπιεγκα ησλ λεζσλ θαη ηα πεηαγαλ αλακελα ζην Κσζηαληηνο 3. Καη ην επνκελν πξση εηαλ ηα πινηα ηνπ Θνδσξηνο πνπ πεξηκελαλ απηά ηνπ Κσζηαληηνο ελώ επιεαλ πξνο ην Γηαλθσλζνδ. Σπλαληεζεθαλ αλνηρηα ηεο ρεξζνλεζνπ ηνπ Μαιηεδνπ. Η καρεο μεθηλεζαλ ζηελ αξρε κε εθηνμεπζε λεξνπ θαη ζπλερηζηεθαλ ζσκα κε ζσκα. Σε ιηγν θαηαθηαλνπλ θαη ν Μαξηλνο κε ηελ βαξθα ηνπ θαη ελαο μαδειθνο ηνπ Κσζηαληηλνπ, ν Φαξεο. - Δηκαζηε ηξεηο θαη εηζαη ελαο, αλαθνηλσλεη ν Κσζηαληηλνο ζηνλ Θνδσξν κε ζνβαξν γεκαην κηζνο ηνλν. Αθξηβσο εθεηλε ηε ζηηγκε ηξσεη έλα κπνπγεισκα ζηε κνπξε από ηνλ Παλαγησηε πνπ εθηαζε κε ηε βαξθα ηνπ ρσξηο λα ηνλ αληηιεθζνπλ. Δθεηλε ηε κεξα εηρε ηζνπρηξεο ζηε ζαιαζζα. Ο Μαξηλνο εηρε πηαζεη κεξηθεο θαη ηηο εηρε βαιεη

11 ζε έλαλ θνπβα. Η βαξθα ηνπ Παλαγησηε εηρε εδε κεηαβιεζεη ζε ιηκλε κεζα, όηαλ ν Μαξηλνο πεξλαεη δηπια ηνπ θαη αδεηαδεη ηνλ θνπβα κε ηηο ηζνπρηξεο κεζα. Ο Παλαγησηεο πεδεμε ζηε ζαιαζζα νπξιηαδνληαο από ηελ ηξνκαξα ηνπ, θαη ν Κσζηαληηλνο αλαπνδνγπξηδεη ηε βαξθα παλσ από ην θεθαιη ηνπ. Ο Θνδσξνο αλαπνδνγπξηδεη ηελ βαξθα ηνπ Μαξηλνπ, αιια ν Φαξεο πξνιαβε θαη αλνημε ηελ βαιβηδα ηνπ αεξα ηεο βαξθαο ηνπ Θνδσξνπ. Καη όια απηά ζε απνζηαζε αξθεησλ εθαηνληαδσλ κεηξσλ από ηελ αθηε. Οη κεγαινη ζηελ παξαιηα θαπνηα ζηηγκε παξαηεξεζαλ ηνλ ρακν πνπ γηλεηαη, θαη ζε ιηγν πιαθσλνπλ νη ςαξαδεο γηα λα καδεςνπλ ηα παηδηα. Οιεο νη θνπζθσηεο βαξθεο θαηαζηξαθεθαλ. Οιεο νη ζεκαηεο ζηα λεζηα ζπαζηεθαλ από ηνπο αληηπαινπο, νη ζηνινη δηαιπζεθαλ θαη νη εθεκεξηδεο κηινπζαλ παληα γηα νιηθε θαηαζηξνθε ηνπ αληηπαινπ. Ο Φαξεο κε ηνλ Κσζηαληηλν εθηαζαλ από ηελ μεξα ζην Παλειζνδ, θαη ν Φαξεο νλνκαζε εθεη έλαλ κηθξν βξαρν Υαξηνο, αιια ν Θνδσξνο πνηε δελ αλαγλσξηζε ηελ ππαξμε ηνπ ςεπδνθξαηνπο απηνπ θαη δεισζε όηη νπνηα ρσξα ην αλαγλσξηζεη ζα δηαθνςεη ηηο δηπισκαηηθεο ζρεζεηο καδη ηεο! Τα Θνδσξηαθα λεα εγξαθαλ: «Πξεπεη νινη λα θαηαλνεζνπλ όηη βξαρνο κεινο ηνπ ζπζηεκαηνο ησλ λεζησλ Παλειζνδ βξηζθεηαη θαησ από παξαλνκε θαηνρε». Ο Γηαλλεο, ν θηινο ηνπ Θνδσξνπ γξαθεη ηελ επνκελε κεξα ζηα Θνζσξηαθα λεα: «Οξηζηε πνπ νδεγνπλ νη πνιεκνη. Οινθιεξνο ν θνζκνο θαηαζηξαθεθε. Δελ ππαξρνπλ πηα πινηα γηα λα πεγαηλνπκε ζηα λεζηα καο βνιηα, θαη νινη είλαη ηζαθσκελνη κε νινπο. 13 ρξνλσλ παηδηα θαη αληη λα παλε ζηελ zodiak λα γλσξηζνπλ θακηα γθνκελα, παηδνπλ ζαλ ηα κσξα κε ηνπο βξαρνπο ηνπο. Πνπ λνκηδνπλ όηη ηειηθα ζα νδεγεζνπλ, απηνη θαη νη θνζκνη ηνπο αλ ζπλερηζνπλ εηζη;» 11

12 12 4: ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΑΛΜΑ: Η ΚΑΣΑΚΣΗΗ ΣΗ ΜΟΝΗ: 1979: Η Μνλε, είλαη έλα παλεκνξθν θαηαπξαζηλν, αθαηνηθεην θαη παξζελν λεζη πνπ νιν απηόλ ηνλ θαηξν εθξαδε ηνπο νξηδνληεο ηεο ζαιαζζαο ηνπ θνιπνπ ηνπ Μαξαζσλα όηαλ θνηηνπζεο ζηα αλνηρηα. Τα βξαρηα ηεο δελ εηαλ από απηό ην ζηαρηη εθαηζηεηνγελεο ρξσκα πνπ εηραλ ηα βξαρηα ηεο Αηγηλαο, αιια εηαλ νινιεπθα, αζβεζηνιηζηθα, ζαλ καξκαξν θαησ από ηα πεπθα. Όια ηα παηδηα νλεηξεπνληαλ ην λα θαηαθεξλαλ θαπνηε λα θηαζνπλ εθεη κε ηηο βαξθεο ηνπο γηα λα θαηαθηεζνπλ ηα εθεη βξαρηα πνπ ζα επξεπε λα είλαη ππεξνρα. Όκσο νιεο νη κερξη ζεκεξα δηαδξνκεο θαη εμεξεπλεζεηο, γηλνληαλ γεληθα παξαιηα παξαιηα πξνο ηε κηα ε ηελ άιιε θαηεπζπλζε. Όκσο ε Μνλε εηαλ εληεισο ζε κηα θαζεηε πνξεηα θαηεπζεηαλ πξνο ηελ αλνηρηε ζαιαζζα. Ο Θνδσξνο, ερνληαο επηζθεπαζεη ηε θνπζθσηε ηνπ βαξθα κειεηνπζε ηνπο ραξηεο ηεο Αηγηλαο. Δλακηζη κηιη αλνηρηεο ζαιαζζαο ζα επξεπε λα δηαλπζεη κε ηα θνππηα! Δλακηζη κηιη Η κερξη ησξα κεγηζηε απνζηαζε πνπ εηρε δηαλπζεη εηαλ ε κηζε πεξηπνπ, από ην Παλειζνδ ζην Παλθσλζνδ πνπ εηαλ ηα αθξαηα νξηα ηνπ ηνηε γλσζηνπ θνζκνπ. Καη πνηε ζε κεγαιε απνζηαζε από ηελ αθηε. Ο Κσζηαληηλνο ζθεθηεθε θαηη άιιν, αιια δελ ην αλαθνηλσλε. Ηζειε λα είλαη απηνο πνπ ζα πξσηνεθηαλε ζηε Μνλε. Τν ζρεδην ηνπ εηαλ πξαγκαηηθα ηξνκεξν. Μηα μπιηλε εμεδξα, αγθπξνβνιεκελε ζηα κηζα ηεο δηαδξνκεο γηα ηελ απαξαηηεηε μεθνπξαζε. Ιζσο θαη δπν. Θα ιεηηνπξγνπζαλ ζαλ ζηαζκνη αλεθνδηαζκνπ ζε ηξνθηκα, λεξν, θαη δπλακεηο. Ολνκαζηεθε sealab. 3 m Προζηαηεσκελα λερα γηα ειηκεληζκο 1 m Κεληρηθος ηοκεας - αποζεθε αλεθοδηαζκοσ 4 αθραηα ζεκεηα γηα ζηερεωζε θαβωλ αγθσροβοιηας Σο 1 ο ζτεδηο βαζες αλεθοδηαζκοσ αλοητηες ζαιαζζας από ζαληδες Η θαηαζθεπε ελόο ηεηνηνπ ζηαζκνπ πξνππνζεηε πνιιεο κειεηεο. Τν Κσζηαληηνο θξαηνπζε θάζε κπζηηθνηεηα εσο νηνπ θαηαζθνπνη ηνπ Παλαγησηηνο εθιεςαλ ηα ζρεδηα. Τν Θνδσξηνο εηζη γλσξηδε θαη παξαθνινπζνπζε θξπθα ηελ θαηαζθεπε ηεο βαζεο πνπ γηλνηαλ από ηνλ Κσζηαληηλν ζηηο θαιακηεο ηεο αθηεο ηεο ρεξζνλεζνπ ηνπ Μαιηεδνπ. Eθαλε θαη ζρεδηα δηθηαο ηνπ βαζεο πνπ ζθεθηνηαλ λα νλνκαζεη voyager ε gemini ε spoutnik, αιια εκεηλαλ ζηα ραξηηα. Η εμεδξα επξεπε λα ηνπνζεηεζεη θαη λα αγθπξνβνιεζεη ζηα κεζα ηεο απνζηαζεο από ηνλ Μαξαζσλα πξνο ηελ Μνλε. Δπξεπε όκσο ε πεξηνρε λα βπζνκεηξεζεη ώζηε λα ππνινγηζηνπλ ηα κεθε ησλ θαβσλ ησλ αγθπξσλ. Τν Κσζηαληηνο μεθηλεζε ην κεγαιν ηαμεηδη πξνο ην ζεκεην πνπ ζα πνληηζηεη ε εμεδξα κε όινλ ηνλ απαξαηηεην επηζηεκνληθν εμνπιηζκν όπσο κεγαιν κεθνο θαινπκπαο αεηνπ κε βαξηδηα γηα ηελ βπζνκεηξεζε ζε ζπλεξγαζηα κε ηελ Μαξηλην ζπειηα. Σε απνζηαζε όκσο 500 κεηξσλ από ηελ αθηε κπεξδεπεηαη ε θαινπκπα ζηα θνππηα θαη ηνπο πεθηεη ζηε ζαιαζζα. Από ηνηε ε ζαιαζζηα απηή πεξηνρε νλνκαζηεθε πεξηνρε θαινπκπα. Αξγνηεξα ζα νλνκαζηνπλ θαη άιιεο ζαιαζζηεο πεξηνρεο αλαινγα κε ηα νλνκαηα αληηθεηκελσλ πνπ ραλνληαη ζαπηεο, όπσο πεξηνρε καζθα, πεξηνρε πεηζεηα, πεξηνρε κπνπθαια θιπ. Τειηθα ε βπζνκεηξεζε εγηλε κε έλαλ αιινλ ζπαγγν πνπ εηραλ καδη ηνπο θαη ην βαζνο ζηελ πεξηνρε εθηαλε ηα 35 κεηξα!

13 Όηαλ όκσο εξζε ε κεξα λα ξπκνπιθεζεη εθεη ε βαζε, από ιαζνο ππνινγηζκνπο ε αγθπξα δελ εθηαζε πνηε ζηνλ βπζν θαη ε εμεδξα παξαζπξζεθε ζηαλνηρηα θαη ραζεθε δεκηνπξγσληαο έλα κεγαιν πιεγκα ζηηο αλνηρηεο ζαιαζζαο δξαζηεξηνηεηεο ηνπ Κσζηαληηνο. Ο Θνδσξνο από ηελ άιιε εμνπιηδε ηελ θνπζθσηε λαπαξρηδα ηνπ γηα λα επηρεηξεζεη ηνλ δηαπινπ απεπζεηαο. Δθεδξηθα ζσζηβηα, ηξνκπα γηα ηηο δηαξνεο ηεο βαξθαο, κερξη θαη θνια κε κπαισκαηα, θαη ηνλ Ινπιην δελ απνκελε παξα λα αλακελνληαη νη θαηαιειεο θαηξηθεο ζπλζεθεο απλνηαο γηα ηελ κεγαιε αλαρσξεζε. Ο Κσζηαληηλνο βιεπνληαο θηαπηνο όηη δελ ππαξρεη άιιε ιπζε, εθαλε ην ηδην. Καη όηαλ ε αλακελνκελε κπνπλαηζα εξζε, δπν βαξθεο αξρηζαλ δεηια δεηια λα αλνηγνληαη κε ηα θνππηα νιν θαη καθξπηεξα θαη θξπθα από ηνπο γνλεηο ηνπο. Σηελ αξρε εηαλ ελαο αγσλαο δξνκνπ. Σηελ πνξεηα όκσο θαηαιαβαλ όηη ζε έλα ηνζν επηθηλδπλν εγρεηξεκα, απαηηνπληαλ ηειηθα ε ζπλεξγαζηα θαη ε ζπκπιεπζε. Οη σξεο πεξλνπζαλ θαη ε Μνλε δελ πιεζηαδε. Δπηπρσο ν θαηξνο παξεκελε κπνπλαηζα. Καπνηα ζηηγκε ε θνπξαζε ηνπο αλαγθαζε λα απνθαζηζνπλ λα ξπκνπιθεη ν ελαο ηνλ αιινλ ελαιαθηηθα. Καη λα πνπ ζηγα ζηγα ε Μνλε αξρηδε λα αιαδεη ζρεκα, θαη νιν λα κεγαισλεη. Καπνπ εθεη εκθαληζηεθαλ ςαξνθαηθα από ηελ Πεξδηθα. Οη ςαξαδεο ηνπο πιεζηαζαλ θαη ηνπο πεηαμαλ θαβνπο γηα λα ηνπο παξνπλ επαλσ γηαηη ηνπο πεξαζαλ γηα λαπαγνπο! - Καληε πεξα λα πεξαζεη ε λαπαξρηδα Κσζηαληηνο ηνπο θσλαμε ν Κσζηαληηλνο. - Δηζηε ηξειινη, εηπαλ θαη εθπγαλ. Καη λα! Υζηεξα από 4 σξεο θσπειαζηα, ν βπζνο αξρηζε θαη παιη λα θαηλεηαη θαη νη θαηαιεπθεο βξαρσδεηο αθηεο ηεο Μνλεο θαηλνληαλ κπξνζηα ηνπο κε θάζε ιεπηνκεξεηα. Ο θνιπνο ηνπ Μαξαζσλα θαηλνηαλ πηα ηνζν κηθξνο θαη ηνζν καθξπα. Τν Γηαλθσλζνδ θαηλνηαλ ζρεδνλ δηπια ζηε ρεξζνλεζν ηνπ Μαιηεδνπ, θαη ην Παλειζνδ παξαδηπια. Καλεηο σο ησξα δελ εηρε δεη ηνλ θνζκν ηνπ από ηνζν καθξπα! Η ζπγθηλεζε θνξπθσζεθε όκσο κε ηελ πξσηε απνβηβαζε κε ην δεμη πνδη ζηνπο βξαρνπο θαησ από έλα εξεηπσκελν εζηηαηνξην ζηηο βνξεηεο αθηεο ηεο Μνλεο. - Έλα κηθξν βεκα γηα κελα, έλα κεγαιν αικα γηα ην Θνδσξηνο, εηπε ραξαθηεξηζηηθα ν Θνδσξνο πεδσληαο εμσ. Αθνπ μεθνπξαζηεθαλ ιηγν, δηαπηζησζαλ πσο ε Μνλε δελ ηνπο πξνδσζε. Τεξαζηηνη παλεκνξθνη βξαρνη λεζηα, ζπειηεο, αθξσηεξηα, ελαο ππεξνρνο παξζελνο, θαηλνπξγηνο θνζκνο θαησ από ηα πνδηα ηνπο. Κσζηαληηνο 4, Θνδσξηνο 4 θαη 5, θαη Κνλζνδ 3 ζηελ αθηε θαησ από ην εγθαηαιειεκελν εζηηαηνξην. Κσζηαληηνο 5 θαη 6, Κσλζνδ 4 θαη Θνδσξηνο 6, από ηελ πιεπξα ηνπ λεζηνπ πνπ βιεπεη πξνο ηελ Πεξδηθα. Η ππεξεπαξθεηα λεζησλ βνεζεζε ζην λα κελ ηζαθσζνπλ ηδηαηηεξα γηα λα θαζνξηζνπλ ηηο απνηθηεο απηέο. Καη κεηα ζηελ θπξηα αθηε, ζην ιηκαλαθη ηεο Μνλεο ηη ππεξνρνο θνζκνο εηαλ απηνο, πεπθα παληνπ, παγσληα κε ηεξαζηηα θηεξα, αινγαθηα θαη θξη θξη πνπ 13

14 14 εθαλαλ βνιηεο εδώ θηεθεη, ηη θξηκα πνπ ζε ιηγν θαηξν ε Μνλε ζα μαλακεηαηξαπεη ζε θακπηλθ. Σηνλ γπξηζκν ηνπο πεξε ε λπρηα, ε ζαιαζζα παξεκεηλε όκσο παληα εξεκε. Ο Θενο ηεο ζαιαζζαο εηαλ ζηγνπξα καδη ηνπο. Δπηζηξνθε αξγα ηε λπρηα, θαη παξα ηελ θνπξαζε δελ θνηκεζεθαλ. Δθηηαρλαλ ραξηεο ησλ λεσλ θνζκσλ ηνπο. Καη μαλαζπκθηιησζεθαλ. παξαιηα Κσλζηαληηνο 6 Κσλζηαληηνο 5 Κσλζνδ 4 Inertia cape Κσλζηαληηνο 4 Θνδσξηνο 4 Θνδσξηνο 5 Κσλζνδ 3 Ο λεος σπεροτος θοζκος ηες Μολες Πνιινη δελ ηνπο πηζηεςαλ θαη ειεγαλ όηη αθνκε θαη νη θσηνγξαθηεο ηζσο εηαλ ηξηθ. Όκσο ν Θνδσξνο θαη ν Κσζηαληηλνο εηραλ παξεη εδε θνξα θαη ηηπνηε δελ ηνπο ζηακαηνπζε. Ο ελζνπζηαζκνο νδεγεζε ζε λεα ζρεδηα. Να εμεπξεπλεζνπλ νη αθηεο ηνπ Μαξαζσλα θαη πεξα από ην Παλζνδ ζην μελνδνρεην Moody bay πνπ σο ηνηε εθηαλε ν γλσζηνο θνζκνο. Ηηαλ θαλεξν πηα όηη κεηα ηελ θαηαθηεζε ηεο Μνλεο, ν θνζκνο δελ ηνπο ρσξνπζε πηα. Ο Θνδσξνο θαη ν Κσζηαληηλνο ζε κηα βαξθα ησξα, θαηαθεξαλ έλα απνγεπκα λα πεξαζνπλ ην Παλζνδ, ην Moody Bay, θαη λα βαινπλ πνδη ζηνλ θνιπν ηεο Αηγηληηηζζαο. Από εθεη πξνζπαζεζαλ λα ζπλερηζνπλ γηα ηελ θαηαθηεζε ηεο αθηεο ηνπ μελνδνρεηνπ Aegina Maris, όκσο αθξηβσο ζηελ εηζνδν ηνπ θνιπνπ ππεξρε ελαο ζθνπεινο νπνπ ε βαξθα ηνπο επαζε δεκηεο πνπ ηνπο αλαγθαζαλ λα επηζπεπζνπλ ηελ επηζηξνθε ηνπο. Ο ζθνπεινο απηνο νλνκαζηεθε ζθνπεινο ησλ νξησλ, γηαηη ζεκαηνδνηνπζε ηα λεα νξηα ηνπ θαηαθηεκελνπ θνζκνπ.

15 15 5: Η ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΠΔΣΡΑ ΣΟΤ ΝΟΣΙΟΣΔΡΟΤ ΑΚΡΟΤ ΣΗ ΑΦΡΙΚΗ ΣΟ ΓΙΑΝΚΧΝΘΟΓ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΤΦΗ ΣΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΒΡΑΥΧΓΧΝ ΑΚΣΧΝ: 1980: Τν Παζρα ηνπ 1980 ν Θνδσξνο βξεζεθε κε ηελ νηθνγελεηα ηνπ ζην Cape town ηεο λνηηαο Αθξηθεο. Από εθεη εθαλε όηη κπνξνπζε γηα λα θηαζεη νδηθσο ζην λνηηαηαην αθξν ηεο μεξαο νπνπ ν Αηιαληηθνο θαη ν Ιλδηθνο σθεαλνο ζπλαληηνπληαη. Δηθνλεο εληππσζηαθεο κε ηεξαζηηα θπκαηα πνπ εζθαδαλ παλσ ζηνπο απνηνκνπο βξαρνπο κε παξζελα δαζε κηα πνπ ε πεξηνρε είλαη εζληθν παξθν αθηεξσκελν ζηνλ εμεξεπλεηε Βαζθν ληε Γθακα. Σην αθξαην ζεκεην ηνπ αθξσηεξηνπ ηεο θαιεο ειπηδνο ν Θνδσξνο ζθαξθαισζε νζν κπνξνπζε ζηελ πην αθξαηα κπηε ησλ βξαρσλ νπνπ δελ ζα κπνξνπζαλ λα ηνλ ξνπθεμνπλ ηα ηεξαζηηα θπκαηα θαη εθνςε από ηνλ βξαρν έλα κηθξν θνκαηη πεηξαο. Τελ εθεξε ζηελ Αηγηλα θαη ζηηο 1/7/1980 εγηλε ε ηειεηε ηεο ελζσκαησζεο ηεο κε ηζηκελην παλσ ζην Γηαλθσλζνδ. Σηελ ηειεηε ζπκεηεηραλ νινη νη εθπξνζσπνη ησλ θξαησλ ηεο Αηγηλαο. Με ην δνξη ρσξνπζαλ νξζηνη νινη επαλσ. Ο Θνδσξνο ζηεξεσλνληαο ηελ ζηνλ βξαρν αλαγειε: - Πεηξα ηνπ αθξσηεξηνπ ηεο θαιεο ειπηδνο ελζσκαησλεηαη ζην Γηαλθσλζνδ. Η αγλνηεηα, ε αθζαξζηα θαη ε απεξαλησζπλε ησλ σθεαλσλ θαη ηνπ ηεινπο ηεο γεο, ελζσκαησλεηαη κε ηνλ θαληαζηηθν θνζκν ηεο Αηγηλαο. Η αηκνζθαηξα εηαλ ηειεηνπξγηθε θαη θαηαλπθηηθε θαησ από ηελ κνπζηθε ησλ Pink Floyd, ελώ ην Γηαλθσλζνδ γεκηζε κηθξα θεξαθηα πνπ ηνπνζεηεζεθαλ ζε θαηη εζνρεο ηνπ βξαρνπ πνπ νλνκαζηεθαλ ζπειαηα ησλ θεξησλ, θαη εκεηλαλ εθεη λα θσηηδνπλ νιε ηε λπρηα θαη κεηα πνπ νινη εθπγαλ. Καη ζεκεξα αθνκε όηαλ επηζηξεθνπλ κεηα από ρξνληα ζηελ Αηγηλα, ην πεξαζκα από ην Γηαλθσλζνδ θαη ην αγγηγκα ηεο πεηξαο απηεο είλαη παληα κηα ζπγθηλεηηθε εκπεηξηα πνπ ζε θαλεη λα αηζζαλεζαη ην πνζν αλεμαξηεηα είλαη όια απηά ηα βξαραθηα θαη νη αθηεο από ηελ δσε πνπ ηνζν αιαδεη ηνπο αλζξσπνπο θαζσο ηα ρξνληα πεξλνπλ θαη παξνιν πνπ απηνη αιαδνπλ, παληα θαπνπ βαζηα, πνιύ βαζηα θξαηνπλ θαπνηα παηδηθα νλεηξα κεζα ηνπο. Αρ απηά ηα αγλα παηδηθα νλεηξα «Νενο παγθνζκηνο πνιεκνο ζηνλ νξηδνληα! Τν πξση ν Θνδσξνο βξεθε ηε θνπζθσηε βαξθα ηνπ ιπκελε, ελώ ηνπ Κσζηαληηλνπ εηαλ ζηελ ζεζε ηεο! Ο Κσλζηαληηλνο δεισζε όηη νη Θνδσξηηεο λαπηηθνη δελ κπνξνπλ νπηε έλαλ θαβν λα δεζνπλ ζσζηα.» Ο Παλαγησηεο εηπε όηη εηδε ηνλ Κσλζηαληηλν λα ζακπνηαξεη ηε βαξθα ηνπ Θνδσξνπ, θαη ν Θνδσξνο εθηπζε παλσ ζην Κσλζηαληηνο. Δπηζηξαηεπηεθε ε βαξθα ηνπ Παλαγησηε γηα λα θπλεγεζνπλ ηνλ Κσζηαληηλν αιια μαθληθα θαη ελώ ηελ θνπζθσλαλε ζηελ παξαιηα.ε γε αξρηζε λα ηξεκεη θαησ από ηα πνδηα ηνπο. Μα ηη ζπκβαηλεη; Μπνπιηνδεο θαη θνξηεγα αξρηζαλ λα θαηεπζπλνληαη πξνο ηελ ρεξζνλεζν ηνπ Μαιηεδνπ. Βνεζεηαααα α α α!!! Αξρηδνπλ λα αδεηαδνπλ ηνλνπο από κπαδα παλσ ζην Θνδσξηνο ην Κσζηαληηνο θαη ην Διεληνο. Θα πξνεθηεηλνπλ ιεγαλε ηε ρεξζνλεζν θαη ζα μεθνξησζνπλ θαη ηα κπαδα από ηα εμνρηθα ζπηηηα πνπ ρηηδνληαλ ζηνλ Μαξαζσλα! - Καζαξκαηα, θαηαζηξεθεηε έλαλ νινθιεξν θνζκν! Τνπο θσλαδε ν Θνδσξνο αιια απηνη δελ θαηαιαβαηλαλ.

16 16 Γηα πξσηε θνξα νινη αγθαιηαζηεθαλ θαη θιαηγαλε καδη. Παεη ην Θνδσξηνο, παλε ην Κσζηαληηνο θαη ην Διεληνο. Γελ ζα ηα μαλαδνπκε πνηε. Μνλν αλ θαπνηε γηλνπλ αξραηνινγηθεο αλαζθαθεο εδώ Καη εηαλ απηή ε εμσγελεο θαηαζηξνθε πνπ ζην ρεηινο ελόο λενπ πνιεκνπ μαθληθα ηνπο ελσλεη νινπο γηα παληα πηα. - Μελ ζηελνρσξηεζηε! Λεεη ζην ηεινο ν Θνδσξνο. Μπνξεη λα καο θαηαζηξεςαλ ηα πξσηα καο λεζηα, αιια νινθιεξν ηνλ θαληαζηηθν καο θνζκν πνηε δελ ζα θαηαθεξνπλ λα καο ηνλ θαηαζηξεςνπλ. Δρνπκε θηαζεη πηα ηνζν καθξπα θαη θαηαθηεζεη ηνζα κεξε θαη ησξα εξζε ε σξα λα δνπκε ηνλ θνζκν καο ζσζηα. Καη λα ηνλ θαλνπκε λα είλαη θαιπηεξνο από ηνλ δηθν ηνπο! Κνηλε πξσηεπνπζα νισλ ησλ δξαζηεξηνηεησλ εηαλ ησξα ην Γηαλθσλζνδ θαη ην ζπκπιεγκα ησλ λεζσλ. Δθεη ν Θνδσξνο γπξηζαλ καδη κε ηνλ θηιν ηνπ ηνλ Γηαλλε ηνλ δσγξαθν θαη κηα ηαηληα κηθξνπ κεθνπο κε κηα super-8 θηλεκαηνγξαθηθε θακεξα. Τηηινο ηεο ηαηληαο εηαλ ε επηζηξνθε ζηελ επηθαλεηα. Ο Θνδσξνο εηαλ νπεξαηεξ θαη ν Γηαλλεο εζνπνηνο. Τν ζελαξην εδεηρλε ηνλ Γηαλλε λα ηξερεη γηα λα μεθπγεη από ηελ δσε, λα θηαλεη ζην ζπκπιεγκα ησλ λεζσλ νπνπ κπαηλεη ζε κηα κηθξε θνπζθσηε βαξθα θαη αλνηγεηαη ζην πειαγνο ελώ ν ειηνο εδπε. Καη θηαλνληαο εθεη εβξηζθε απηό πνπ ηνπ ειεηπε. Σην ηειεπηαην πιαλν ηεο ηαηληαο ν Γηαλλεο επξεπε λα θαηλεηαη όηη εμαπισζεθε από ηελ βαξθα θαη ν Θνδσξνο ηνπ δεηνπζε λα βνπηεμεη ζην λεξν θαη λα κεηλεη έλα ιεπην από θαησ! Καη ζην ζπηηη αξρηδνπλ λα κπαηλνπλ θαη παιη θαησ νη ραξηεο. Τν κεγαιν εξσηεκα ηη ππαξρεη πηζσ από ηελ αθξε ηεο Πεξδηθαο πξνο ηα λνηηα, επξεπε λα απαληεζεη! Καη παιη νξγαλσζε θαη εηνηκαζηεο. Καη ζηηο 8/8/1980 μεθηλνπλ ν Θνδσξνο θαη ν Παλαγησηεο κε ηε βαξθα ηνπ Θνδσξνπ, ην κεγαιπηεξν σο ησξα ηαμεηδη εμεξεπλεζεο πξνο λενπο θνζκνπο. Πεξαζαλ ην Moody bay, ηελ Αηγηληηηζζα, ην Aegina Maris (ρσξηο απηή ηε θνξα λα πεζνπλ παλσ ζηνλ ζθνπειν), θαη πζηεξα από πνιιεο σξεο εθηαζαλ ζην δπηηθνηεξν αθξν ηεο βνξεηαο ρεξζνλεζνπ ηεο Πεξδηθαο εθεη νπνπ βξηζθεηαη ε εθθιεζηα αγ.σσδσλ. Αθξηβσο ζηελ αθξαηα κπηε Μολε ηεο αθηεο ππεξρε έλα θνιπαθη ζηνπο βξαρνπο, ν,ηη επξεπε γηα λα θηινμελεζεη ηελ βαξθα ηνπ γηα ιηγν θαη λα μεθνπξαζηνπλ. - Κπηα ηη θνληα είλαη ε Μνλε από εδώ! Λεεη ν Ideal cape Παλαγησηεο. - Δίλαη ην θνληηλνηεξν ζεκεην ηεο Αηγηλαο ζηε Μνλε, απαληαεη ν Θνδσξνο, αιια εκεηο ζεκεξα ζα θαηεπζπλζνπκε λνηηα, λα δνπκε ηη ππαξρεη πηζσ από ην λνηην αθξν ηεο ρεξζνλεζνπ ηεο Πεξδηθαο. Όκσο θαη νη δπν δηαπηζησζαλ όηη ην ζεκεην πνπ βξηζθνληαλ ησξα εηαλ ηδαληθν νξκεηεξην γηαηη απεηρε θαη ειαρηζηα από ηελ Μνλε, θαη από ηελ Πεξδηθα αιια θαη από ην Aegina Maris. Γηαπην θαη ην νλνκαζαλ ideal cape, δειαδε ηδαληθν αθξσηεξην. Καη όηαλ μεθνπξαζηεθαλ ζπλερηζαλ πξνο ηελ δεπηεξε κπηε Safety port

17 17 Κοιπος ηοητοσ ηεο αθηεο λνηησο ηεο Πεξδηθαο ησξα. Δθεη ζπλαληεζαλ ηνλ αζθαιεζηεξν θνιπν πνπ γηαπην ηνλ νλνκαζαλ safety port. Πηζσ από εθεη ηνπο πεξηκελε ν θαηλνπξγηνο θνζκνο πνπ από ηελ αξρε επηδησθαλ λα γλσξηζνπλ. Γηα πξσηε θνξα εηραλ βξεζεη ζε ηειεησο εξεκηθεο πεξηνρεο ηεο λνηηαο Αηγηλαο, ρσξηο ζπηηηα θαη δξνκνπο ζηηο αθηεο, παξα κνλν θαηη πνιπβνιεηα πνπ ζσδνληαη από ηνλ δεπηεξν παγθνζκην πνιεκν. (ηνπ αιεζηλνπ θνζκνπ). Καη ζηξεθνληαο ζηηο λνηηεο αθηεο, μαθληθα απηέο γηλνληαη ηξνκεξα απνηνκεο. Η αθηε θνβεηαη θπξηνιεθηηθα ζαλ καραηξη εδώ, θαη ζρεκαηηδεη ζηελ αξρε ηεο έλα θηνξδ κεζα ζηνλ βξαρν πνπ ην νλνκαζαλ θνιπνο ηνπ ηνηρνπ. Αθξηβσο εμσ από ηνλ θνιπν ηνπ ηνηρνπ, έλαο κεγαινο βξαρνο νλνκαζηεθε λεζνο ησλ εζλσλ θαη εηρε παλσ ηνπ δπν κεγαιεο ιηκλεο πνιισλ ηεηξαγσληθσλ κεηξσλ ε θάζε κηα, πνπ από ην ζρεκα ηνπο νλνκαζηεθαλ ιηκλε κπαληεξα, θαη ιηκλε ζηαγνλα. Παξαδηπια έλα ρακειν αιια κεγαιν λεζη νλνκαζηεθε λεζη ησλ θαβνπξησλ,γηα επλνεηνπο ινγνπο. Η κεγαιπηεξε εθπιεμε όκσο εκθαληζηεθε ζηε ζπλερεηα, θαη ηνζν μαθληθα πνπ εκεηλαλ κε ην ζηνκα αλνηρην αθηλεηνη γηα πνιύ σξα κερξη λα ζπλεηδεηνπνηεζνπλ απηό πνπ εβιεπαλ -Θεε κνπ, ηη εηλ απηό! Φσλαδνπλ θαη νη δπν θπησληαο απνζβνισκελνη. Έλα ηεξαζηην λεζη, ην Νεζος εζλωλ Νεζος θαβοσρηωλ κεγαιπηεξν πνπ εηραλ δεη σο ησξα, ζρεδνλ 500 ηεηξαγσληθα κεηξα, επηπεδν, αιια κε έλα παλεςειν βνπλν πνπ ζαλ ιεπηδα νξζνλνληαλ θαζεηα θνβνληαο ηνλ νπξαλν από ηελ κηα αθξε ηνπ λεζηνπ. Σηελ θνξπθε ηνπ θαηη ζακλνη ην εθαλαλ λα κνηαδεη όηη εηαλ πξνζσπν κε καιιηα! Ross cape Απελαληη κηα αθηε θαζεηε, δεθαδεο κεηξα ςειε νπνπ είλαη αδπλαηνλ λα ηελ πξνζεγγηζεη θαπνηνο από ηελ μεξα. Καη από Παλζοδ απηελ ηελ αθηε εβγαηλαλ θαπλνη θαη θσηηεο. Γηαπην θαη νλνκαζηεθε αθηε ηνπ ππξνο! Φαηλεηαη όηη εθεη εηαλ ν ζθνππηδνηνπνο ηεο Πεξδηθαο, θαη θαηγαλε ηα ζθνππηδηα. Απνβηβαζηεθαλ ζην λεζη κε ην ζηνκα αλνηρην αθνκα. Τν νλνκαζαλ θπζηθα Παλζνδ. Τν βνπλν ηνπο θαλεθε ηνζν αζηεην πνπ ην νλνκαζαλ

18 18 αηζνπκπαιν βνπλν. Δπαλσ ζηελ επηπεδε πεξηνρε ηνπ Παλζνδ, κηα ιηκλε εηαλ γεκαηε ζθνπιηθηα, βξσκηεο θαη θνπηζνπιηεο γιαξσλ. Τελ νλνκαζαλ γηαπην ιηκλε ηεο θνινδσεο! Ο Θνδσξνο αξρηζε λα θνβαηαη όηη εηραλ απνκαθξπλζεη πνιύ, αιια ηειηθα απνθαζηζαλ λα δνπλ ηη ππαξρεη θαη πηζσ από ην επνκελν αθξσηεξην, ην αθξσηεξην Ross, όπσο ην εηπαλ γηαηη ηνπο ζπκηδε αθηεο ηεο Αληαξθηηθεο! Καη κνιηο θαβαηδαξνπλ ην αθξσηεξην Ross, κηα ηξππα ζηα αξηζηεξα ηνπο νιν θαη κεγαισλε θαζσο πξνρσξνπζαλ, θαη γηα κηα αθνκε θνξα ζηαζεθαλ εθζακβνη ζηελ εηζνδν κηαο κεγαιεο ζαιαζζηαο ζπειηαο. Γπζηπρσο δελ πεξαλ θαθνπο, θαη κε πνιύ πξνζνρε εβαιαλ ηα θνππηα κεζα ζηε βαξθα θαη αξρηζαλ λα πιενπλ ζην εζσηεξηθν ηεο ζπειηαο ζπξσρλσληαο κε ηα ρεξηα ζηα ηνηρσκαηα ηεο. Από ην βαζπηεξν κεξνο πνπ ρσξνπζε ε βαξθα εηδαλ θσο. Δξρνηαλ από κηα ζρηζκε κεζα από ηελ νπνηα θαηλνηαλ ην Παλζνδ θαη ε αθηε ηνπ ππξνο. Οιε ε αθηε Ross ινηπνλ είλαη θνπθηα! Καη θαζσο μαλαεβγαηλαλ εμσ, εηρε αξρηζεη λα λπρησλεη, θαη κεζα από ηε ζπειηα εηδαλ ηελ παλζειελν λα αλαηειεη ζηνλ λνηηναλαηνιηθν νξηδνληα ηεο ζαιαζζαο. Γηθαηα ινηπνλ ε ζπειηα απηή νλνκαζηεθε ζπειηα ηεο ζειελεο! Αηζζαλνληαλ θαη νη δπν καγεκελνη. Οπηε θαη θαηαιαβαλ πνηε γπξηζαλ πηζσ ζηνλ Μαξαζσλα, κε κηα ηεηνηα παλζειελν ζε κηα ππεξνρε ιεηα ζαιαζζα. Ο Θνδσξνο ειεγε όηη νη βξαρσδεηο αθηεο ηειηθα ερνπλ θαηη ην καγηθν. Δίλαη αθαλνληζηνη νγθνη ζηεξενπ βξαρνπ πνπ όκσο δηαθνπηνληαη κε έλαλ ηνζν απνιπην παληα ηξνπν από ηελ επηπεδε επηθαλεηα ηεο ζαιαζζαο Σηηο βξαρσδεηο αθηεο, ηα ζηνηρεηα γε, λεξν, θαη αεξαο, εθαπηνληαη κε ηνλ πην αξκνληθν Παλζοδ Αθηε ηοσ πσρος πειηα ηες ζειελες ηξνπν. Καη αλ ν ειηνο δπεη, ηνηε κπαηλεη θαη ε θσηηα ζην παηρληδη. Καη εδώ αθξηβσο ιεεη, βξηζθεηαη ε επηζηεκνληθε εξκελεηα ηνπ κεηαθπζηθνπ ξνκαληηζκνπ!

19 19 MONH Ideal cape Π Δ Ρ Γ Ι Κ Α 100m. ΛΙΜΑΝΙ ΠΔΡΓΙΚΑ Κοιπος κεδοσζωλ Safety port Αθηε ηοσ πσρος Κοιπος ηοητοσ mooncave Νεζος εζλωλ παλζοδ Νεζος θαβοσρηωλ Σηε δηαξθεηα ηεο επηζηξνθεο, θαη θσπειαησληαο αλνηρηα ηεο Πεξδηθαο από ην safety port πξνο ην ideal cape, παξαηεξεζαλ πνζν απνθξεκλεο θαη ελδηαθεξνπζεο θαηλνληαη νη αθηεο ηεο λνηηαο πιεπξαο ηεο Μνλεο πνπ γηα πξσηε θνξα εβιεπαλ, ηε ζηηγκε πνπ από ηνλ Μαξαζσλα γλσξηδαλ ηνζνλ θαηξν κνλν ηελ βνξεηα πιεπξα ηνπ λεζηνπ. Ακεζσο κεηα ηελ επηζηξνθε ζηνλ Μαξαζσλα, ν επνκελνο ζηνρνο εηρε ηεζεη. Θα μαλαεπεζηξεθαλ ζην ideal cape ζε δπν κεξεο από νπνπ ζα εμεξεπλνπζαλ ηελ λνηηα βξαρσδε πιεπξα ηεο Μνλεο, επηρεηξσληαο λα πξαγκαηνπνηεζνπλ γηα πξσηε θνξα νινθιεξν ηνλ γπξν ηνπ λεζηνπ.

20 20 6: Ο ΓΤΡΟ ΣΗ ΜΟΝΗ. ΔΝΑ ΣΔΛΟ ΠΟΤ ΓΙΝΔΣΑΙ ΜΙΑ ΝΔΑ ΑΡΥΗ: 10/8/1980: Τν κεγαιπηεξν θαη πην ηξειν εγρεηξεκα πνπ πξαγκαηνπνηεζεθε πνηε κε θνπζθσηε βαξθα. Ξεθηλεζαλ από ηνλ Μαξαζσλα θαηεπζεηαλ γηα ην ideal cape νπνπ εθηαζαλ κεηα από 2 κηζε σξεο θνππη ζηελ αλνηρηε ζαιαζζα. Από εθεη ην αλαηνιηθν αθξν ηεο Μνλεο είλαη ηνζν θνληα, σζηνζν ε δηαζρηζε ηνπ ζηελνπ εηαλ αξθεηα επηπνλε δεδνκελνπ όηη δπλαηα ξεπκαηα θαη πνιύ βαζηα λεξα ηνπο εκπνδηδαλ. Τσξα αξηζηεξα θαη πξνο λνηνλ, ζηακαηεζαλ πηα λα πξνζηαηεπνληαη από αθηε, θαη εβιεπαλ γηα πξσηε θνξα ηελ αλνηρηε ζαιαζζα. Σην βαζνο θαηλνληαλ νη βξαρνη ηνπ πεηξνθαξαβνπ, ν Πνξνο, θαη πξνο ηα αλαηνιηθα ην Αηγαην πειαγνο, κε επνκελε αθηε ηελ Κεα θαη ηελ Κπζλν! Πξνζεγηζαλ ηελ θνληηλνηεξε αθξε ηεο Μνλεο θαη αξρηζαλ λα θσπειαηνπλ ησξα θαηά κεθνο ησλ λνηησλ αθησλ. Γηα πξσηε θνξα νη βξαρνη εηαλ ηνζν απνθξεκλνη θαη ην ηνπην ηνζν αγξην, πνπ απαγνξεπε θάζε απνπεηξα απνβηβαζεο. Τα λεξα θαηακαπξα από θαησ ηνπο, παξνιν πνπ θηλνπληαλ ζρεδνλ ζηξηδα κε ηνπο βξαρνπο. Καη μαθληθα ελαο κεγαινο θνιπνο ζρεκαηηδνληαλ κπξνζηα, νπνπ όκσο νη αθηεο ζπλερηδαλ λα είλαη απνθξεκλεο θαη λα κελ επηηξεπνπλ ηελ απνβηβαζε. Δθεη κεζα όκσο ηα λεξα εηαλ θαπσο πην εξεκα θαη ηνλ νλνκαζαλ θνιπν ηεο εξεκηαο. Σην βαζνο ηνπ θνιπνπ έλα ζρηζηκν ζηα βξαρηα ζρεκαηηδε ηελ κεγαιπηεξε ζαιαζζηα ζπειηα πνπ εηραλ δεη πνηε. Η ζπειηα ηεο Μνλεο! Τν πςνο ηεο μεπεξλνπζε ηα 50 κεηξα, αιια ε ζαιαζζηα εηζνδνο ηεο κεηα από 50 κεηξα δηεηζδπζε ζηελεπε πνιύ. Η βαξθα ζθελσζε αλακεζα ζηα θαζεηα ηνηρσκαηα, αιια κπνξνπζαλ λα δνπλ όηη ζηελ ζπλερεηα μαλαθαξδελε θαη κεηα από άιιε ηνζε απνζηαζε ππεξρε κηα ππνγεηα παξαιηα. Τα λεξα πνιύ βαζηα. Τνπο εθαλε επηζεο εληππσζε ην θξπν πνπ εθαλε κεζα ζηε ζπειηα. Πξνζπαζεζαλ Η εηζνδνο ηεο ζαιαζζηαο ζπειηαο ηεο Μνλεο θπηωληαο πξνο ηα κεζα θαη πξνο ηα εμω λα πηαζηνπλ θαη λα ζθαξθαισζνπλ ζηνπο πιαηλνπο βξαρνπο ώζηε λα κπνξεζνπλ λα ζεθσζνπλ πιαγηα ηελ βαξθα γηα λα ηελ ζπξνπλ παξακεζα πνπ ε ζπειηα θαξδελε. Όκσο μαθληθα ν Παλαγησηεο εδεημε έλαλ καπξν νγθν πνπ δηαθξηλνηαλ κεζα ζηελ ππνγεηα παξαιηα θαη ηνπο θαλεθε όηη θνπλησηαλ. Βγεθαλ από ηε ζπειηα ηξνκαγκελνη. Βγαηλνληαο εμσ, ηνπο εθαλε εληππσζε πνζε δεζηε θαη πγξαζηα εηρε θαζνηη εηραλ ζπλεζεζεη ζην θξπν ηνπ ζπειαηνπ.

21 21 - Τν αθξωηεξην ηεο Αιεμαλδξαο - Η θσπειαζηα ζπλερηζηεθε ησξα θαηά κεθνο ησλ λνηησλ βξαρσδσλ αθησλ ηεο Μνλεο κε ζθνπν λα θηαζνπλ ζην λνηηνδπηηθν αθξν ηνπ λεζηνπ απνπνπ πηζηεπαλ όηη ζα εβιεπαλ μαλα ηηο βνξεηεο αθηεο, θαη θαβαηδαξνληαο ην αθξν ζα κπνξνπζαλ λα επηζηξεςνπλ θαλνληαο ηνλ θπθιν ηνπ λεζηνπ. Η δηαδξνκε θαηά κεθνο ησλ αγξησλ βξαρσλ πνπ αξγνηεξα ζα νλνκαζηνπλ γηα αιινπο ινγνπο αθηεο ηεο Αιεμαλδξαο εηαλ κεγαιε. Κπκαηα ηεξαζηηα εζθαγαλ ζηνπο απνηνκνπο βξαρνπο δεμηα ηνπο, θπκαηα βνπβα πνπ εξρνληαλ από ην αλνηρην πειαγνο. Καη όηαλ θαπνηε εθηαζαλ ζην αθξσηεξην πνπ ζε έλα ρξνλν ζα νλνκαζηεη αθξσηεξην ηεο Αιεμαλδξαο κε κεγαιε ιππε δηαπηζησζαλ όηη δελ εθηαζαλ ζηηο βνξεηεο αθηεο, αιια απια ζε κηα θακπε ησλ λνηησλ. Καη καδη καπηελ ηελ δηαπηζησζε ν θαηξνο αξρηζε πξαγκαηηθα λα αγξηεπεη. Ο λνηηναλαηνιηθνο αλεκνο πνπ εξρνληαλ από ην αλνηρην πειαγνο δπλακσζε θαη ηα θπκαηα πςσλνληαλ ησξα ζην έλα κεηξν, πνπ ζε ζρεζε κε ην αληηκακαιν από ηνπο βξαρνπο, δεκηνπξγνπζαλ κηα ρανηηθε ζαιαζζα. Καη απηό ζε ζρεζε κε ηελ γλσζε όηη βξηζθνληαλ πνιιεο σξεο καθξπα από νπνηνδεπνηε θαηνηθεκελν κεξνο ε δπλαην ζεκεην απνβηβαζεο αξρηζε λα δεκηνπξγεη αλεζερηα. Η επηζηξνθε θαη παιη θαηακεθνο ησλ αθησλ ηεο Αιεμαλδξαο εηαλ ησξα επηπνλε νζν πνηε κε κεγαια θπκαηα λα ζθαδνπλ ζηνπο βξαρνπο θαη ηελ βαξθα λα γεκηδεη ζηγα ζηγα κε λεξα. Ο ζνξπβνο από ηα θπκαηα ζηνπο βξαρνπο εθσθαληηθνο. Καη καδη καπηα, θαη ε δηαπηζησζε όηη ε βαξθα εραλε αεξα ζηγα ζηγα πζηεξα από ην ζπξζηκν πνπ εθαγε ζηα ηνηρσκαηα ηνπ ζπειαηνπ ηεο Μνλεο. Ο ελαο θσπειαηνπζε θαη ν άιινο ηξνκπεξλε γηα λα θξαηαεη θνπζθσκελε ηε βαξθα. Καη όηαλ εθηαζαλ ζηνλ θνιπν ηεο εξεκηαο, θάζε άιιν παξα εξεκα εηαλ ηα λεξα, θαη βξηζθνληαλ αθνκε πνιύ καθξπα, αθνκε θαη από ηελ Πεξδηθα. - Δίλαη αδπλαηνλ λα κπνξεζνπκε λα δηαζρηζνπκε ην ζηελν ηεο Μνλεο πξνο ηελ Αηγηλα κε απηέο ηηο ζπλζεθεο, δηαπηζησζε ν Θνδσξνο. Καη εθεη πνπ ε θαηαζηαζε εηρε αξρηζεη λα γηλεηαη απειπηζηηθε, σο εθ ζαπκαηνο βιεπνπλ κπξνζηα ηνπο, αθξηβσο ζην ηεινο ηνπ θνιπνπ ηεο εξεκηαο όηη ηα βξαρηα ζε έλα ζεκεην ζρεκαηηδαλ έλαλ θνιπν ζην εζσηεξηθν ηνπο, θιεηζην από παληνπ θαη κε εξεκα λεξα. Ηηαλ ην πην ππεξνρν ζπλαηζζεκα κνιηο κπεθαλ εθεη κεζα. Ξαθληθα ην θνπλεκα ζηακαηεζε, ε ζαιαζζα εγηλε ιαδη, θαη ε βαξθα αξγα αξγα αθνπκπεζε ζε έλα νκαιν βξαραθη απνπνπ - SANTA TERESA -

22 22 κπνξεζαλ λα βγνπλ εμσ θαη θαηαθνπνη λα μαπισζνπλ θαη λα ζηεγλσζνπλ. Δβγαιαλ όια ηα λεξα από ηελ βαξθα θαη κπνξεζαλ λα κπαισζνπλ ηα ζεκεηα απνπνπ θαηλνηαλ όηη απηή εραλε αεξα. Καη πξηλ μεθηλεζνπλ θαη παιη, ν Θνδσξνο θπηαδνληαο ην ζησπειν παξαμελν ηνπην γπξσ ηνπ, ηα βξαρηα ηνπ ζπκηδαλ καξκαξηλα γιππηα, ζε έλα ηνπην απνθνζκα νκνξθν. Καησ από ηα πεληαθαζαξα λεξα νη ζρεκαηηζκνη ζπκηδαλ θνξαιηα. Καη εθεη ζηε κεζε ελαο ιεπθνο βξαρνο εκνηαδε πνιύ κε ην αγαικα κηαο γπλαηθαο πνπ θπηαδε ςεια κε ην ζηνκα αλνηρην. Θπκεζεθε ην ηξαγνπδη the lie ηνπ Peter Hammill πνπ εηαλ αθηεξσκελν ζε έλα ηεηνην αγαικα ηνπ Bernini ζην Βαηηθαλν, πνπ ιεγνηαλ εθζηαζε ηεο αγηαο Θεξεζηαο. Ηηαλ νινηδην κε ηνλ βξαρν. Από εθεηλε ηε ζηηγκε ην ιηκαλαθη απηό νλνκαζηεθε Santa Teresa, θαη ζα είλαη ην νκνξθνηεξν κπζηηθν κεξνο πνπ αλαθαιπςε πνηε. Οιν ην κεξνο εκνηαδε κε λαν, θαη ε αληηζεζε ησλ εξεκσλ λεξσλ ζε ζρεζε κε ηνπο επηβιεηηθνπο ιεπθνπο βξαρνπο δεκηνπξγνπζαλ ηα πην κεηαθπζηθα ζπλαηζζεκαηα. Ο Παλαγησηεο ζπκθσλεζε θαη κεηα από αξθεηε σξα απνιπηεο ζησπεο εηπε: - Δίλαη θξηκα πνπ θαπνηε ζα κεγαισζνπκε θαη ζα παςνπκε λα λνησζνπκε ηελ αμηα ησλ πεξηνρσλ απησλ, θαη νζσλ αλαθαιπςακε εδώ ζηελ Αηγηλα. Καη θαλεηο πνηε δελ ζα κπνξεη λα καο θαηαιαβεη! Γελ ζειαλε λα θπγνπλε από ηελ Santa Teresa. Καη κνλνλ όηαλ λπρησζε, θαη ν αεξαο επεζε ηειεησο, μεθηλεζαλ. Από ην ideal cape θαη κεηα ε ζαιαζζα εγηλε ιαδη θαη ε επηζηξνθε εηαλ θαη παιη κηα εηδηιηαθε εκπεηξηα. Ηηαλ ε πξσηε θνξα πνπ πξαγκαηηθα θνπβαινπζαλ θαηη κεζα ηνπο γπξηδνληαο από έλα SANTA TERESA. Απελαληη θαηλεηαη ε εηζνδνο ηεο ζπειηαο ηεο Μνλεο

23 23 εμεξεπλεηηθν ηαμεηδη. Τελ εηθνλα ηεο Santa Teresa. Πξαγκαηηθα αλεθηηκεηε εκπεηξηα. Σηηο 17/11/1980, ν Θνδσξνο κε ηνλ θηιν ηνπ ηνλ Γηαλλε ζα επηρεηξεζνπλ λα θηαζνπλ ζηελ Santa Teresa θσπειαησληαο θαηεπζεηαλ από ηνλ Μαξαζσλα, θαη από εθεη λα πξαγκαηνπνηεζεη επηηεινπο ν γπξνο ηεο Μνλεο. Ο Θνδσξνο θσπειαηνπζε θαη από πηζσ ηνπο ηξαβνπζαλ κηα δεπηεξε βαξθα πνπ εηρε κεζα ηα θαβαιεηα θαη ηα ζπλεξγα δσγξαθηθεο ηνπ Γηαλλε, θαζεηνθσλν θαη πξνκεζεηεο. Αινηκνλν όκσο. Καπνπ ζηε κεζε ηεο δηαδξνκεο από ην Μαξαζσλα πξνο ηε Μνλε, ν θαηξνο αιαμε απνηνκα. Ιζρπξνο ρεηκσληαηηθνο πνπλεληεο 6-7 κπνθσξ αξρηζε λα θπζαεη καληαζκελα. Καη είλαη ν κνλαδηθνο αλεκνο πνπ ζεθσλεη ςεια θπκαηα κεζα ζηνλ θνιπν ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Σε ιηγν όια εηραλ πιεκπξεζεη ζηηο βαξθεο θαη ν Θνδσξνο θνβσηαλ όηη αλ ζην ζηελν ηεο Μνλεο απηνο ν αλεκνο ηνπο παξαζεξλε ζηα αλνηρηα, επνκελε αθηε εηαλ νη Κπθιαδεο! Πξνζπαζνπζε έλα έλα θπκα λα ην αλεβνθαηεβαηλεη απνθεπγνληαο ηα αθξσδε ζθαζηκαηα πνπ ηνπο εθαλαλ ινπηζα θαη κεηα εηξεκαλ από ην θξπν. Σε έλα από απηά αλαπνδνγπξηζε ε πηζσ βαξθα θαη ραζεθε καδη κε όια ηα πξαγκαηα πνπ θνπβαινπζαλ. Σε έλα δεπηεξν ραζεθε ην έλα θνππη ζηε ζαιαζζα. Με ηνλ δπλαην αεξα λα ηνπο παξαζεξλεη, θαηαθεξε κε ην έλα θνππη λα θαηεπζπλεη ηελ βαξθα ζηελ εηζνδν ηνπ θνιπνπ ηνπ Aegina Maris νπνπ ν αλεκνο ηνπο εζπξσρλε. Καθελ θαθσο θαη βξεγκελνη κερξη ην θνθαιν λαπαγεζαλ ηειηθα ρηππσληαο κε δπλακε ζηελ παξαιηα ηνπ Aegina Maris. Δθεη ελαο θπιαθαο ηνπ μελνδνρεηνπ ηνπο καδεςε. Όια εηραλ ραζεη, αιια επηπρσο ηνζν ν Θνδσξνο νζν θαη ν Γηαλλεο ζπλειζαλ. Η πξαγκαηνπνηεζε ηνπ γπξνπ ηεο Μνλεο επξεπε λα πεξηκελεη έλαλ ρξνλν αθνκα. Σηηο 21/8/1981 ν Θνδσξνο μεθηλα κε θαηλνπξγηα θνπζθσηε βαξθα θαη κε δπν θηινπο ηνπ κεζα, ηνλ Αξε θαη ηελ Καηεξηλα λα θαιπςνπλ ηελ κεγαιπηεξε δηαδξνκε πνπ ερεη πξαγκαηνπνηεζεη κε θνππηα. Μαξαζσλαο ideal cape Παλζνδ ζπειηα ηεο ζειελεο Santa Teresa αθξσηεξην Αιεμαλδξαο, θαη από εδώ θαη πεξα ζε θαηλνπξγηα λεξα. Η κεγαιε εθπιεμε ηνπο πεξηκελε κνιηο 50 κεηξα κεηα ην αθξσηεξην ηεο Αιεμαλδξαο ζηηο πην απνκαθξπζκελεο θαη αθηινμελεο αθηεο ηεο Μνλεο. Δθεη θαησ από ηνπο θαζεηνπο βξαρνπο, κηα βαζηα γισζα λεξνπ ζαλ θηνξδ εηζρσξνπζε κεζα ηνπο. Έλα αθνκε καγηθν ιηκαλαθη. Γελ ην πηζηεπαλ. Δθεη ηα λεξα αληαλαθινπζαλ ην θσο ηνπ ειηνπ ζηα ηνηρσκαηα ησλ βξαρσλ ζε όια ηα ρξσκαηα ηεο ηξηδαο. Γηαπην θαη νλνκαζαλ ην θνιπαθη απηό iris cove!

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ: 1 INDEX: 1) Pigs the first -Ννεβξεο '77 2) Pig atom heart -Γεθεβξεο '77 3) Pig sound of pig silence -Γελαξεο '78 4) In the court of the crimson pig -Φιεβαξεο '78 5) Firepigs -Απξηιεο '78 6) DNA -Μαεο '78

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

οδος δαιμονος. Ι,1-27

οδος δαιμονος. Ι,1-27 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 3 1.1 Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 3 1.2 ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ 4 1.3 Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα