ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. : Στην ευθεία ε : y = x + 5, ανήκει το σημείο Α(,9) αφού 9 =. + 5 ενώ το σημείο Β(, 5) δεν ανήκει στην ε αφού Για να βρούμε τα κοινά σημεία δύο γραμμών (αν υπάρχουν) λύνουμε το σύστημα των εξισώσεών τους. α) Αν οι δύο γραμμές είναι ευθείες και το σύστημα των εξισώσεών τους έχει : μοναδική λύση, τότε τέμνονται καμία λύση (αδύνατο), τότε είναι παράλληλες άπειρες λύσεις (αόριστο), τότε ταυτίζονται. β) Αν η μία τουλάχιστον γραμμή είναι καμπύλη (εξίσωση ου βαθμού και άνω) και το σύστημα των εξισώσεών τους έχει : μία μόνο λύση (διπλή), τότε εφάπτονται δύο λύσεις, τότε τέμνονται καμία λύση (αδύνατο), τότε είναι μη τεμνόμενες (δεν έχουν κανένα κοινό σημείο).. Μια γραμμή έχει άξονα συμμετρίας τον y y όταν για κάθε ζεύγος Μ(x,y) της C και το Μ (-x, y) ανήκει στην C x x όταν για κάθε ζεύγος Μ(x,y) της C και το Μ (x, -y) ανήκει στην C και έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων όταν για κάθε ζεύγος Μ(x,y) της C και το Μ (-x, -y) ανήκει στην C 4. Για να βρούμε ένα σημείο μιας γραμμής C θέτουμε μια αυθαίρετη τιμή (π.χ. x = 0) και λύνουμε την εξίσωση ως προς τον άλλο άγνωστο. 5. Για να βρούμε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε εργαζόμαστε ως εξής : α) αν η μορφή της εξίσωσης είναι ε: y = λ x + β ή y = λ x, τότε λ είναι ο συντελεστής διεύθυνσης. Π.χ. η ευθεία ε : y = x + 5 έχει λ =. A β) αν η μορφή της εξίσωσης είναι ε: Αx + By + Γ = 0, τότε λ = -. B γ) αν Α(x,y ), B(x,y ) είναι δύο σημεία της ε τότε λ = y x y x δ) αν η ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα x x γωνία ω τότε λ = εφω.

2 6. Για να βρούμε την εξίσωση μιας ευθείας χρειάζεται να γνωρίζουμε ένα σημείο Α(x o,y o ) από το οποίο διέρχεται η ευθεία και τον συντελεστή διεύθυνσής της λ. Οπότε τότε : ε : y y o = λ (x x o ) Αν ε // x x τότε ε : y = y o και αν ε // y y τότε ε : x = x o Αν η ε τέμνει τον άξονα y y στο σημείο Β(0,β) τότε ε : y = λx + β Αν η ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων τότε ε : y = λ x Για να βρούμε την εξίσωση μιας ευθείας ε που διέρχεται από γνωστό σημείο Α και είναι παράλληλη σε γνωστή ευθεία ζ βρίσκουμε τον συντελεστή διεύθυνσης της λ ε από την σχέση ε // ζ λ ε = λ ζ. Για να βρούμε την εξίσωση μιας ευθείας ε που διέρχεται από γνωστό σημείο και είναι κάθετη σε. γνωστή ευθεία ζ βρίσκουμε τον συντελεστή διεύθυνσής της λ ε από την σχέση ε λ ε λ ζ = - Για να βρούμε την εξίσωση μιας ευθείας ε που διέρχεται από δύο γνωστά σημεία Α(x,y ), y B(x,y ) βρίσκουμε τον συντελεστή διεύθυνσής της λ ε από την σχέση λ ε = x 7. Η απόσταση του σημείου Α(x o,y o ) από την ευθεία ε : Ax + By + Γ = 0 δίνεται από τον τύπο d(a, ε) = Ax o By A o B 8. Το εμβαδό Ε ενός τριγώνου ΑΒΓ με Α(x,y ), B(x,y ) και Γ(x,y ) είναι : y x. Ε = det( AB, A ) x x x x y y y y 9. Για να βρούμε την μεσοπαράλληλη ευθεία δύο παράλληλων ευθειών ε και ε εργαζόμαστε ως εξής : α) Βρίσκουμε ένα σημείο Α της ε και ένα σημείο Β της ε. β) Βρίσκουμε το μέσο Μ του ΑΒ. γ) η ζητούμενη ευθεία διέρχεται από το Μ και έχει γνωστό συντελεστή διεύθυνσης. 0. Για να βρούμε την εξίσωση της διχοτόμου δ δύο τεμνόμενων ευθειών ε και ε εργαζόμαστε ως εξής : Αν Μ(x,y) είναι ένα σημείο της δ τότε d(m,ε ) = d(μ,ε ) που είναι η ζητούμενη εξίσωση.. Για να βρούμε το συμμετρικό Α (x,y ) ενός σημείου Α(x, y) ως προς μια ευθεία ε εργαζόμαστε ως εξής : α) Βρίσκουμε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Α και είναι κάθετη στην ε. β) Βρίσκουμε το σημείο τομής Μ των δύο ευθειών. γ) Το Μ είναι το μέσο του τμήματος ΑΑ και από τους τύπους των συντεταγμένων του μέσου βρίσκουμε τις συντεταγμένες του Α.

3 . Για να βρούμε την εξίσωση μιας ευθείας που απέχει από δοσμένο σημείο Κ απόσταση d, κάνουμε τα εξής: α) Αν γνωρίζουμε το σημείο Α(x,y ) από το οποίο διέρχεται η ευθεία, τότε γράφουμε την εξίσωσή της στη μορφή : y y = λ (x-x ) και από τον τύπο της απόστασης σημείου από ευθεία d(κ, ε) = d βρίσκουμε τον λ. β) Αν γνωρίζουμε τον συντελεστή διεύθυνσης λ της ευθείας, τότε γράφουμε την εξίσωση της ευθείας στη μορφή y = λx + β και από τον τύπο της απόστασης βρίσκουμε το β.. Για να βρούμε την εξίσωση της ευθείας που σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού Ε κάνουμε ότι και στο () μόνο που τον άγνωστο (το λ ή το β) το βρίσκουμε από τον τύπο του εμβαδού του τριγώνου. 4. Όταν μας δίνεται η εξίσωση μιας ευθείας που περιέχει παράμετρο λ ή μ τότε : α) αν μας ζητάνε να αποδείξουμε ότι πράγματι παριστάνει ευθεία την γράφουμε (αν δεν είναι ήδη) στην μορφή Αx + By + Γ = 0 και απαιτούμε να μην κάνουν μηδέν ταυτόχρονα τα Α και Β. β) αν μας ζητάνε να αποδείξουμε ότι διέρχεται από σταθερό σημείο Κ τότε την μετασχηματίζουμε σε πολυώνυμο ως προς λ ή μ και μηδενίζουμε τους συντελεστές του πολυωνύμου αυτού. Η λύση του συστήματος, αν υπάρχει, είναι οι συντεταγμένες του σημείου Κ.

4 Ασκηση ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν διέρχεται από το σημείο Α(,) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = - 4. β) όταν διέρχεται από το σημείο Α(,) και είναι παράλληλη στην ευθεία 4x + y = 0. γ) όταν διέρχεται από το σημείο Α(,) και είναι κάθετη στην ευθεία x 4y + 5 = 0 δ) όταν διέρχεται από τα σημεία Α(,) και Β(0,7). ε) όταν διέρχεται από το σημείο Α(,) και απέχει από το Β(-,) απόσταση ίση με 5. ζ) όταν έχει συντελεστή διεύθυνσης και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 6 τ.μ. α) Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α(x o,y o ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι: ε : y y o = λ (x x o ). Άρα η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση: y = - 4 (x ) y = - 4x x + y 7 = 0. β) Δύο ευθείες είναι παράλληλες όταν έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Η ευθεία 4x + A y = 0 έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = -4 (λ = - ) άρα έχει εξίσωση 4x + y 7 = 0. B γ) Η ευθεία x 4y + 5 = 0 έχει συντελεστή διεύθυνσης λ =. Αφού οι δύο ευθείες είναι 4 κάθετες θα ισχύει λλ = -. Άρα λ = -4 και η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση 4x + y 7 = 0. δ) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα δύο σημεία είναι λ = y x y x 7 = = -4, άρα η εξίσωση της ευθείας είναι 4x + y 7 = 0. 0 ε) Για να βρούμε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της απόστασης σημείου από ευθεία. Καταρχήν, αφού η ευθεία διέρχεται από το σημείο Α(,) θα έχει εξίσωση της μορφής : y = λ (x ) λx y λ + = 0. Επομένως, ισοδύναμα έχουμε: d(β, ε) = Ax o By A o B = ( ) ( ) = 5 -λ λ + = 5 -λ = 00 (-λ) = 00 4λ = 00 λ = 5 λ = +5. Άρα οι ζητούμενες ευθείες είναι δύο και έχουν εξισώσεις 5x y = 0 και 5x + y 8 = 0.

5 ζ) Η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση της μορφής y = λ x + β, δηλαδή, αφού λ =, y = x + β. Για να βρούμε τα σημεία τομής της ευθείας με τους άξονες θέτουμε μια φορά το x = 0, οπότε y = β και μια φορά το y = 0, οπότε x =. Επομένως η ευθεία τέμνει τον άξονα x x στο σημείο Α(, 0) και τον άξονα y y στο σημείο Β(0, β). Το εμβαδόν του σχηματιζόμενου τριγώνου ΟΑΒ δίνεται από τον τύπο Ε = det( A, ) = = = 6 β = 8 β = 8 Άρα οι ζητούμενες ευθείες είναι οι y = x + και y = x. Ασκηση Να βρεθεί η εξίσωση της μεσοπαράλληλης ευθείας των ευθειών: (ε ): x + y + 7 = 0 και (ε ): x + y 5 = 0. Αρχικά διαπιστώνουμε ότι οι δοσμένες ευθείες είναι πράγματι παράλληλες, αφού έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης λ =. Αυτός θα είναι ο συντελεστής διεύθυνσης και της μεσοπαράλληλης. Θεωρούμε ένα σημείο Α πάνω στην ε : π.χ.: για y =, x = -5, άρα Α(-5, ). Όμοια βρίσκουμε και ένα σημείο Β πάνω στην ε : π.χ.: για y =, x =, άρα Β(, ). Το μέσο Μ του ΑΒ θα βρίσκεται πάνω στη μεσοπαράλληλο. Είναι Μ(-, ). Επομένως αναζητούμε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Μ(-, ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ =. Αυτή είναι η y = (x + ) y = -x 4 x + y + = 0. Ασκηση Να βρεθεί η εξίσωση της διχοτόμου της γωνίας που σχηματίζουν οι ευθείες: (ε ): x + y - 5 = 0 και (ε ): x - y + 8 = 0.

6 Έστω Μ(x, y) ένα σημείο της ζητούμενης διχοτόμου. Το σημείο αυτό θα ισαπέχει από τις δύο ευθείες. Δηλαδή: d(m,ε ) = d(μ,ε ) και ισοδύναμα έχουμε: x y 5 x y 8 ( ) x y 5 x y {x + y 5 = x y + 8} ή {x + y 5 = x + y 8} x + y = 0 ή x y + = 0 Οι τελευταίες είναι οι εξισώσεις των διχοτόμων των δύο γωνιών που σχηματίζουν οι δοσμένες ευθείες. Ασκηση 4 Δίνεται η εξίσωση (Δ μ ): (μ + ) x + (μ ) y 4 μ = 0, μ. α) Να αποδείξετε ότι για κάθε μ, η εξίσωση αυτή παριστάνει ευθεία. β) Να αποδείξετε ότι όλες οι παραπάνω ευθείες διέρχονται από ένα σταθερό σημείο (είναι δηλαδή μια δέσμη ευθειών), το οποίο και να προσδιορίσετε. γ) Να βρείτε την ευθεία της δέσμης που έχει συντελεστή διεύθυνσης. α) Για να παριστάνει ευθεία μια εξίσωση της παραπάνω μορφής πρέπει τουλάχιστον ένας από τους συντελεστές των x. y να είναι διάφορος του μηδενός. Στην περίπτωσή μας αυτό συμβαίνει αφού μ + = 0 μ = - και μ = 0 μ =. β) Μετατρέπουμε την εξίσωση σε πολυώνυμο της παραμέτρου μ. Έχουμε: (μ + ) x + (μ ) y 4 μ = 0 (x + y 4) μ + (x y) = 0 x y 4 0 Για να ισχύει η τελευταία για κάθε μ, πρέπει (x = y = ). x y 0 Επομένως όλες οι ευθείες διέρχονται από το σταθερό σημείο Α(, ). (β τρόπος) Για μ = η εξίσωση γίνεται x 4 = 0 x =, ενώ για μ = - η εξίσωση γίνεται -y + 4 = 0 y =. Επομένως οι ΔΥΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ διέρχονται από το σημείο Α(, ). Για να δείξουμε ότι ΟΛΕΣ οι ευθείες διέρχονται από το σημείο αυτό αντικαθιστούμε στην εξίσωση τις συντεταγμένες του σημείου: (μ + ) + (μ ) 4 μ = 0 μ + + μ 4μ = 0 0 = 0 ΤΩΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ότι όλες οι ευθείες διέρχονται από το σημείο Α(, ). {Ο β τρόπος θέλει πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιείται γιατί αν π.χ. δεν κάνουμε το τελευταίο βήμα είναι ΟΛΟΣ ο τρόπος ΛΑΘΟΣ!!!}

7 γ) Ο συντελεστής διεύθυνσης κάθε ευθείας είναι λ =. Όμως = - (μ + ) = (μ ) - μ = μ μ =. Άρα η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση ( + ) x + ( )y - 4 = 0 4 x - y - 4 = 0 x y = 0. Άσκηση 5 Να βρεθεί η απόσταση των ευθειών (ε ): x y + = 0 και (ε ): 4x 6y + 7 = 0. Για να βρούμε την απόσταση δύο παράλληλων ευθειών αρκεί να βρούμε την απόσταση ενός σημείου της μιας ευθείας από την άλλη ευθεία. Οι ευθείες ε και ε είναι παράλληλες αφού έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης λ =. Βρίσκουμε ένα οποιοδήποτε σημείο της ε. Π.χ. για x = είναι y = άρα το σημείο Α(, ) ανήκει στην ε. Επομένως: d(ε, ε ) = d(α, ε ) = = 5 5 = Ασκηση 6 Να βρεθεί η εξίσωση της μεσοπαράλληλης των ευθειών (ε ): x y + = 0 και (ε ): x 4y + = 0. Η μεσοπαράλληλη ευθεία θα έχει τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης με τις δύο παράλληλες ευθείες, δηλαδή λ =. Για να βρούμε ένα σημείο Μ από το οποίο θα διέρχεται θεωρούμε δύο τυχαία σημεία, ένα σημείο Α της ε και ένα σημείο Β της ε και βρίσκουμε το μέσο του τμήματος ΑΒ.

8 Το σημείο Α(,) ανήκει προφανώς στην ε, ενώ και το σημείο Β(0, 4 ) ανήκει στην ε. Το 0 μέσο του ΑΒ θα έχει συντεταγμένες Μ(, 4 ) δηλαδή Μ( επομένως εξίσωση: 7 7 y - = (x - ) y - = x y 7 = 4x 4x 8y + 5 = 0., 7 ). Η ζητούμενη ευθεία έχει 8 Ασκηση 7 Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ ώστε οι ευθείες (ε ): x+μy+=0 και (ε ): μx+y+λ=0 να είναι παράλληλες και να απέχουν απόσταση ίση με. Για να είναι παράλληλες οι δύο ευθείες πρέπει να έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης: μ = μ = +. Για μ =, οι δύο ευθείες έχουν εξισώσεις (ε ): x + y + = 0 και (ε ): x + y + λ = 0. Για να βρούμε την απόστασή τους εφαρμόζουμε ότι και στην άσκηση 5. Ένα σημείο της ε είναι το Α(-, 0). Άρα αρκεί να βρούμε την απόσταση του Α από την ε. Έχουμε: ( ) 0 d(a, ε ) = = 8 λ = 8 λ = 0 ή λ = - 6 Για μ = -, οι δύο ευθείες έχουν εξισώσεις (ε ): x - y + = 0 και (ε ): -x - y + λ = 0. Για να βρούμε την απόστασή τους εφαρμόζουμε ότι και στην άσκηση 5. Ένα σημείο της ε είναι το Β(0, ). Άρα αρκεί να βρούμε την απόσταση του Β από την ε. Έχουμε: 0 d(β, ε ) = = 8 λ + = 8 λ = 6 ή λ = - 0 Επομένως υπάρχουν τέσσερα ζεύγη τιμών (λ, μ) με τις ζητούμενες ιδιότητες: (0, ), (-6, ), ( 6, -) και (-0, -).

9 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Λ Υ Σ Η. Αν η ευθεία y = x + β διέρχεται από το σημείο A(, 7), να βρείτε την τιμή του β.. Μια ευθεία (ε) διέρχεται από τα σημεία Α(, 4) και Β(-, ). Να βρείτε : α) τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας (ε). β) τη γωνία ω που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα x x. γ) την εξίσωση της ευθείας (ε).. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α(, ) και είναι παράλληλη προς το διάνυσμα u = (, -5). 4. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α(, -) και είναι κάθετη στην ευθεία με εξίσωση x = Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α(, 5) και Β(, 7). 6. Μια ευθεία (ε) διέρχεται από το σημείο Α(-, ) και είναι παράλληλη προς την ευθεία (ζ) : y = x + 7. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε). 7. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α(5, -) και είναι κάθετη στην ευθεία ΚΛ, όπου Κ(, 5) και Λ(-, 4). 8. Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού λ ώστε οι ευθείες (ε) : y = ( + λ) x + 7 και (ζ) : y = (λ + λ + )x + 6, να είναι παράλληλες. 9. Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού λ ώστε οι ευθείες (ε) : y = (λ + ) x + 7 και (ζ) : y = x + 4 να είναι κάθετες. 0. Δύο από τα ύψη του τριγώνου ΑΒΓ έχουν εξισώσεις y = -x + και y = x +. Αν Α(, ) να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών και οι συντεταγμένες των κορυφών του τριγώνου.. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α(, ). Η διάμεσος ΒΜ και το ύψος ΓΔ έχουν αντίστοιχα εξισώσεις: x y + 4 = 0 και x + y + 4 = 0. Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου.. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι κάθετες στην ευθεία x y + = 0 και ορίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδό 4 τ.μ.. Να βρεθεί το ύψος ενός τραπεζίου του οποίου δύο πλευρές έχουν εξισώσεις: x + 4y 7 = 0 και x + 4y + = Δίνεται η εξίσωση: (λ + λ ) x + (λ λ + ) y + λ. Να βρεθούν οι τιμές του λ έτσι, ώστε: α) η εξίσωση αυτή να παριστάνει ευθεία. β) η ευθεία αυτή να διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 5. Δίνεται η εξίσωση (ε) : (μ ) x + (μ μ 6) y + μ + = 0.

10 α) Να αποδειχτεί ότι η εξίσωση (ε) παριστάνει ευθεία, για κάθε πραγματικό αριθμό μ. β) Να βρεθούν οι τιμές του μ, ώστε η ευθεία να είναι παράλληλη στον άξονα x x. γ) Να βρεθούν οι τιμές του μ, ώστε η ευθεία να είναι παράλληλη στον άξονα y y. δ) Να βρεθούν οι τιμές του μ, ώστε η ευθεία να είναι κάθετη στο διάνυσμα a = (4, ). 6. Δίνονται οι εξισώσεις : μx + (μ + ) y + = 0 και (μ +) x + 4μy + μ = 0. α) Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις αυτές παριστάνουν ευθεία, για κάθε μ. β) Να βρεθούν οι τιμές του μ ώστε να είναι παράλληλες οι δύο ευθείες. 7. Δίνονται οι ευθείες (ε ) : (μ ) x + (μ + ) y + μ = 0 και (ε ) : (μ + ) x μy + μ = 0. Να βρεθούν οι τιμές του μ ώστε οι δύο ευθείες να είναι κάθετες. 8. Να βρεθεί η απόσταση : α) του σημείου Α(5, -7) από την ευθεία y + 4 = 0. β) του σημείου Β(-, 6) από την ευθεία x 5 = 0. γ) του σημείου Γ(5, -5) από την ευθεία 6x 8y 5 = Να βρεθεί το συμμετρικό του σημείου Α(-, ) ως προς την ευθεία y = -4x Να αποδειχτεί ότι οι ευθείες (λ ) x + (λ ) y + 4 8λ = 0 διέρχονται από σταθερό σημείο, για κάθε πραγματικό αριθμό λ.. Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες αx + βy + γ = 0 με α + β + γ = 0 διέρχονται από σταθερό σημείο.. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ(x, y) για τα οποία ισχύει: x xy + y = 0.. Αν α, να αποδείξετε ότι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, όπου Α(α, 0) και Β(0, α + γ), με γ 0, διέρχεται από σταθερό σημείο. 4. Να βρεθεί η οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες με εξισώσεις μx y + = 0 και ( + μ)x + (μ ) y + = Δίνεται η εξίσωση (λ + μ + ) x + (λ + μ + ) y λ 4μ 5 = 0. α) Να βρεθούν οι τιμές των λ και μ ώστε η εξίσωση αυτή να παριστάνει ευθεία. β) Να αποδειχτεί ότι η παραπάνω ευθεία διέρχεται από σταθερό σημείο όταν τα λ και μ μεταβάλλονται. 6. Από το σημείο Ρ(, ) διέρχονται δύο κάθετες ευθείες οι οποίες τέμνουν τους άξονες x x και y y στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Αν Μ είναι η προβολή του σημείου Ρ στην ευθεία ΑΒ, να αποδειχτεί ότι το Μ κινείται σε μια ευθεία. 7. Οι θέσεις δύο πλοίων στο χάρτη ενός λιμεναρχείου είναι: Α(t +, t + ) και Β(t +, 6t + ), όπου t > 0 είναι ο χρόνος σε ώρες. Να βρεθούν: α) Οι πορείες των πλοίων Α και Β. β) Οι συντεταγμένες του λιμανιού Λ στο οποίο θα φτάσουν και τα δύο πλοία.

11 γ) Σε πόση ώρα μετά την αναχώρησή του το πλοίο Α θα φτάσει στο λιμάνι Λ ; 8. Δίνονται οι ευθείες (ε ) : x 0y 7 = 0 και (ε ) : x 4y = 0 και το σημείο Α(, -). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο τομής Ρ των δύο παραπάνω ευθειών και είναι κάθετη στην ευθεία ΡΑ. β) Να βρείτε ένα σημείο Β στην (ε ) ώστε το μέσο Μ του ΑΒ να ανήκει στην ευθεία (ε ). 9. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ(x, y) για τα οποία ισχύει: x + y xy x + y + = 0 0. Δίνονται τα σημεία Α(,) και Β(,). Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ(x,y) του επιπέδου για τα οποία είναι : ΜΑ ΜΒ = 8.. Σε χάρτη με καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Οxy ένα πλοιάριο ξεκινά από το λιμάνι Λ και κατευθύνεται στο λιμάνι Ο. Το ραντάρ θέσης δίνει συντεταγμένες για το πλοιάριο (t 0, t 40), για κάθε χρονική στιγμή t > 0. α) Πού βρίσκεται στο χάρτη το λιμάνι Λ ; β) Πόσο απέχουν μεταξύ τους τα δύο λιμάνια ; γ) Ποιά είναι η εξίσωση της πορείας του πλοιαρίου ; δ) Να εξετάσετε αν το πλοιάριο πρέπει να αλλάξει πορεία για να φτάσει στο λιμάνι Ο.. Δίνονται οι ευθείες : (λ + ) x + (λ ) y λ = 0 και (λ + ) x + (λ ) y λ = 0. Να αποδείξετε ότι αν οι ευθείες έχουν ένα ακριβώς κοινό σημείο, τότε αυτό κινείται πάνω σε μια ευθεία, καθώς το λ μεταβάλλεται.. Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ(x, y) για τα οποία είναι x y +x y + = 0 είναι δύο κάθετες ευθείες. 4. Δίνονται τα σημεία Α(-, -) και Β(, ). Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου, για τα οποία το τρίγωνο ΑΒΜ έχει εμβαδό ίσο με 8 τ.μ. 5. Δίνεται η εξίσωση : x + y + xy x y = 0. Να αποδειχτεί ότι η εξίσωση αυτή παριστάνει δύο παράλληλες ευθείες και να βρεθεί η εξίσωση της μεσοπαράλληλής τους Να βρείτε τις διχοτόμους των γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείες x + y 5 = 0 και x + y 7 = 0. Ποιά είναι η εξίσωση της διχοτόμου της οξείας γωνίας; 7. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Οxy η εξίσωση (λ ) x + (λ + ) y λ = 0, λ περιγράφει τη φωτεινή ακτίνα που εκπέμπει ένας περιστρεφόμενος φάρος Φ. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του φάρου Φ. β) Τρία πλοία βρίσκονται στα σημεία Κ(, ), Λ(-, 5) και Μ(, ). Να βρείτε τις εξισώσεις των φωτεινών ακτινών που διέρχονται από τα σημεία Κ, Λ και Μ.

12 γ) Να προσδιορίσετε ποιο από τα πλοία Κ και Λ βρίσκεται πλησιέστερα στην φωτεινή ακτίνα που διέρχεται από το Μ. δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τον φάρο Φ και τα πλοία Λ και Μ. 8. Ένα κινητό Α ξεκινά από την αρχή των αξόνων και κινείται στην ευθεία ε, η οποία είναι κάθετη στην ευθεία ε της κίνησης ενός άλλου κινητού Β. Τα δύο κινητά συναντώνται στο σημείο (, 4). Στο ίδιο σημείο φθάνει και ένα τρίτο κινητό Γ, το οποίο κινείται πάνω στην ευθεία ε : x + λy + = 0. α) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών ε, ε, ε. β) Στη συνέχεια τα κινητά αναχωρούν και ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές από αυτές που είχαν μέχρι το σημείο συνάντησής τους, σταματάνε στα σημεία Α(8συνφ, 9ημφ), Β(8ημφ, -9συνφ) και Γ(8, 9) αντίστοιχα ώστε φ (0, ). i) Να προσδιορίσετε την γωνία φ ώστε τα κινητά να βρίσκονται στην ίδια ευθεία. ii) Πόσο απέχει τότε κάθε κινητό από την ευθεία που κινούνταν αρχικά ; 9. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη της ευθείας x-y+=0 και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 4 τμ. 40. Αν το σημείο Α(α, β) κινείται πάνω στην ευθεία x - y + 4 = 0, να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ(α +, β - ). 4. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ που η απόστασή τους από την ευθεία (ε): x y = 0, είναι τριπλάσια από την απόστασή τους από την ευθεία (ζ): x + y = 0.

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Τεύχος Β Συγγραφή: Αθανασίου Ανδρέας Αντωνιάδης Μάριος Γιασουμής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα