ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: FAX : Το Πανεπιστημιακό ΞΔΟΗΝΣΖ Γενικό ΓΟΑΓΑΛΑ Νοσοκομείο ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖ Ρ.Θ.: ΠΕΡΙΛΗΨ Αλεξ/πολη: 6/4/2015 Απ.Ξπωη.: 6938 ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ Ρο Ξανεπιζηημιακό Γενικό Λοζοκομείο Έβπος (Φοπέαρ: Ξανεπιζηημιακό Γενικό Λοζοκομείο Αλεξανδπούποληρ) πποσωπά ζηην ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα ηος (καθώρ και ζηο ππόγπαμμα ππορ δημόζια διαβούλεςζη ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος δημόζιος ανοικηού διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην ππομήθεια Διδών Θαθαπιόηηηαρ ζε μικποποζόηηηερ (CPV ), με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή, ζε εθαπμογή και ςλοποίηζη ηος ΞΞ Ρςσόν παπαηηπήζειρ επί ηων πποδιαγπαθών, παπακαλώ όπωρ αποζηαλούν μέσπι ηην Ρεηάπηη 22/4/2015 και ώπα 14:00 εγγπάθωρ ζηη Γπαμμαηεία ηος Ξανεπιζηημιακού Γενικού Λοζοκομείος Έβπος (Ξ.Γ.Λ. Αλεξ/ποληρ), 6 ο σλμ. Αλεξανδπούποληρ Λ. Κάκπηρ, πεπιοσή «Γπαγάνα», Ρ.Θ Ξληποθοπίερ καθημεπινά, 07:00 έωρ 15:00, ζηο ηηλέθωνο ή Απμόδιορ ςπάλληλορ: Γ. Ξαπαδημηηπίος ή Ξ. Δλεςθεπιάδηρ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΣΟΤ Π.Γ.Λ. ΔΒΡΟΤ Γ. ΙΑΕΟΠΟΤΙΟ

2 α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΟΝΙΔΜ ΓΗΑΦΝΟΑ ΦΙΙΑ ΡΟΗΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ- ΞΑΣΝΠ 1 cm ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ 100cm Υ 200 cm ΒΝΟΡΠΔΠ WC ΚΔ ΘΖΘΖ (SET), ΞΗΓΘΑΙ ΓΑΛΡΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΙΙΑΞΙΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΚΔΓΔΘΝΠ SMALL ΘΑΗ MEDIUM ΑΞΝ ΦΠΗΘΝ ΔΙΑΠΡΗΘΝ Λα έρνπλ αλάγιπθε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη αλαηνκηθή ζρεδίαζε γηα κεγαιύηεξε άλεζε. Δζσηεξηθή επέλδπζε από βακβάθη. Λα είλαη θαηάιιεια γηα γεληθή ρξήζε, (θαζαξηόηεηα ρώξσλ κε απνξξππαληηθά, πιύζηκν πηάησλ, θηι.) Κήθνο γαληηνύ: 30 cm (πεξίπνπ). ΓΑΛΡΗΑ ΚΑΓΔΗΟΥΛ -ΕΔΓΖ ΓΗΑΦΝΟΑ ΚΔΓΔΘΖ (SMALL -MEDIUM - LARGE) Γάληηα κηαο ρξήζεο ληηξηιίνπ θαηάιιεια γηα επαθή κε ηξόθηκα θαη ρεηξηζκό σκνύ θξέαηνο. Λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπαηθώλ πξνηύπσλ ΔΛ455 θαη ΔΛ374 θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ISO Λα κε πεξηέρνπλ πνύδξα ή ηάιθ ή πιηθό latex. Λα θαηαηεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 5 ΖΚΗΓΗΑΦΑΛΔΠ ΛΑΙΥΛ, ΟΝΙΝ 50 m ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ cm 6 ΘΝΛΡΑΟΗΑ ΓΗΑ ΠΘΝΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ - ΒΗΓΥΡΑ 7 ΘΝΛΡΑΟΗΑ (ΟΑΒΓΝΠ) ΓΗΑ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΦΙΙΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΠΘΝΞΗΓΗΥΛ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ Πηπζζόκελν πιαζηηθό ή κεηαιιηθό θνληάξη κε αηρκεξό άθξν γηα ηελ απνθνκηδή θπιισκάησλ θαη ζθνππηδηώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ. 8 ΘΝΒΑΓΔΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ (ΑΛΘΔΘΣΗΘΟΗ ΟΥΗ ΙΔΠΣΟΗ) 9 ΚΔΚΒΟΑΛΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ Γηαθαλήο κεκβξάλε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ κέζα θαη έμσ από ην ςπγείν θαηάιιειε θαη γηα ρξήζε ζηελ θαηάςπμε. Θαηάιιειε γηα επαθή κε όια ηα ηξόθηκα cm x 100 κέηξα (πεξίπνπ) 10 ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΗ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΥΛ (ΘΑΙΘΔΠ) ΓΗΑ ΟΑΦΡΔΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 11 ΜΟΗΠΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΚΔ ΣΡΔΛΗ ( ΡΞΝ BIC ΚΔ ΚΗΑ ή ΓΝ ΙΔΞΗΓΔΠ ) 12 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΜΟΗΠΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΥΛ Αληαιιαθηηθά θεθαιήο μπξηζηηθήο κεραλήο (πιάηνπο θνπήο >3 cm), κε δπλαηόηεηα θνπήο ηξηρώλ ζε βάζνο 0,2 mm ζπκβαηέο κε ηηο μπξηζηηθέο ηνπ λνζνθνκείνπ ηύπνπ Carefusion 4414E / Surgical clipper cet ΞΑΟΑΚΑΛΔΠ ΚΔΓΑΙΔΠ 5cm 14 ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΙΑΚΑΘΗΑ ΠΞΑΠΡΑ (ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ) ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΝΞΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ ( γπαμμαπίων.) ΣΥΟΗΠ ΘΑΞΑΘΗ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΝΞΑΘΗΑ ΚΔΠΑΗΑ ( 640 γπαμμαπίων) ΣΥΟΗΠ ΘΑΞΑΘΗ, ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΝΞΑΘΗΑ ΚΗΘΟΑ ( 240 γπαμμαπίων) ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ, ΣΥΟΗΠ ΘΑΞΑΘΗ 18 ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΝΡΑΙΑΘΗΑ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ (ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ 10 ΡΔΚΑΣΗΥΛ) 19 ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΞΗΟΝΛΑΘΗΑ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ (ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ 10 ΡΔΚΑΣΗΥΛ) 20 ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΞΝΡΖΟΗΑ ΚΔΓΑΙΑ (ΡΝ ΛΔΟΝ) ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 21 ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΞΝΡΖΟΗΑ ΚΗΘΟΑ (ΡΝ ΘΑΦΔ) ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 22 ΠΑΘΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΘΗΡΟΗΛΝΠ ΚΔΠΑΗΝΠ (80Σ60), ΚΔ ΞΗΔΡΑ.

3 ΠΑΘΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΚΑΟΝΠ ΚΔΓΑΙΝΠ (110Σ80), ΚΔ ΞΗΔΡΑ. ΠΑΘΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΚΑΟΝΠ ΚΔΠΑΗΝΠ (80Σ60), ΚΔ ΞΗΔΡΑ. ΠΑΘΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΚΑΟΝΠ ΚΗΘΟΝΠ (50Σ45), ΚΔ ΞΗΔΡΑ. ΠΑΘΝΙΑΘΗΑ ΓΗΑΦΑΛΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΡΞΝ POLYBAG 20Σ30 cm Γηάθαλα ζαθνπιάθηα, θαηάιιεια ζε επαθή κε ηξόθηκα, γηα απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ζην ςπγείν. 27 ΠΑΘΝΙΔΠ ΛΑΙΥΛ ΙΔΘΔΠ No 50 ( ΚΔΑΗΟΤ ΚΔΓΔΘΟΤ) 28 ΠΑΘΝΙΔΠ ΛΑΫΙΥΛ ΚΞΙΔ No 50 (ΚΔΑΗΟΤ ΚΔΓΔΘΟΤ) 29 ΠΘΑΦΑΘΗΑ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ, ΚΖΘΝΠ: 20cm, ΞΙΑΡΝΠ: 13cm, ΤΝΠ: 5 cm 30 ΠΘΝΞΔΠ ΑΞΙΔΠ ΒΗΓΥΡΔΠ ΚΔ ΘΝΛΡΑΟΗ 31 ΠΘΝΦΝΗ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ, ΣΟΥΚΑΡΝΠ ΙΔΘΝ, ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΠΞΝΓΓΝΞΔΡΠΔΡΔΠ ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΗΘΔΠ ΡΞΝ VITEX 25X30 Τςειή απνξξνθεηηθόηεηα θαη γξήγνξν ζηέγλσµα, ρσξίο λα αθήλεη ρλνύδη (ρξώµαηνο θόθθηλν, θίηξηλν, µπιε, άζπξν). ΠΞΟΔΫ ΦΝΟΛΝ ΓΗΑ ΡΑ ΙΗΞΖ ΚΔ ΠΠΡΖΚΑ ΤΔΘΑΠΚΝ, έωρ 500ml Λα πεξηέρεη εληζρπκέλε ζύλζεζε ιηπνδηαζπαζηηθσλ πιηθώλ, λα είλαη άνζκν θαη κε ηνμηθό. Λα θαηαηεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. ΠΟΚΑ ΤΗΙΝ ΠΔ ΘΝΙΝΟΑ 1 ΘΗΙΝ ύξµα Inox από αλνμείδσην αηζάιη. 35 ΠΟΚΑΡΗΛΝΗ ΠΞΝΓΓΝΗ ΑΠΖΚΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΗ (ΠΟΚΑ ΣΝΛΓΟΝ) 36 ΠΦΝΓΓΑΟΗΑ ΚΔ ΔΛΠΥΚΑΡΥΚΔΛΝ ΠΟΚΑ ΓΗΑ ΞΗΑΡΑ TYΞΝ SCOTCH BRIGHT (ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 7Σ14Σ3cm ΞΔΟΗΞΝ) θνπγγάξηα γηα ην πιύζηµν ζθεπώλ εμαηξεηηθήο αληνρήο µε ζθιεξή θαη µαιαθή επηθάλεηα, λα µελ αθήλεη ίρλε πιηθνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 37 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΑΞΙΔΠ ΒΗΓΥΡΔΠ ΡΑΞΔΟ 1 ΙΗΡΟΝ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΡΔΡΟΑΓΥΛΑ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ (ΓΝΣΔΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ 1 Lt ) ΞΙΖΛ PVC ΡΑΞΔΟ 2 ΙΗΡΟΥΛ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΡΔΡΟΑΓΥΛΑ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ (ΓΝΣΔΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ 1 Lt ) ΞΙΖΛ PVC ΡΑΞΔΟ 3 ΙΗΡΟΥΛ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΡΔΡΟΑΓΥΛΑ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ (ΓΝΣΔΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ 3 Lt) ΞΙΖΛ PVC ΡΑΞΔΟ / KOYΒΑΓΔΠ 10 ΙΗΡΟΥΛ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ (ΓΝΣΔΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ 10 Lt ) ΞΙΖΛ PVC ΡΑΞΔΟ / ΘΝΒΑΓΔΠ 5 ΙΗΡΟΥΛ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ (ΓΝΣΔΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ 5 Lt ) ΞΙΖΛ PVC ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΠΔ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 500ml ΣΥΟΗΠ ΑΚΚΥΛΗΑ. Σν πξντόλ λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε κε ζύζηεκα ςεθαζκνύ, λα πξνζθέξεη θαζαξηόηεηα θαη ιάκςε, ρσξίο έληνλν άξσκα, λα πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά, νξγαληθό θαη πξσηετληθό δηαιύηε, βηνδηαζπώκελα ηαζηελεξγά (ζπζηαηηθά ώζηε λα κελ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ). Θαηάιιειν γηα όιεο ηηο γπάιηλεο θαη ιείεο επηθάλεηεο. Λα µελ πεξηέρεη αµµσλία. Λα θαηαηεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 44 ΦΑΟΑΠΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΑΞΙΑ (ΑΛΘΔΘΡΗΘΑ)

4 ΦΑΟΑΠΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ME ΤΗΙΝ ΘΝΛΡΑΟΗ ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ Φαξάζη πιαζηηθό κε ςηιό θνληάξη. Κπνξεί λα είλαη θαη αλαδηπινύκελν (πηέδνληαο ηε ιαβή λα αλαδηπιώλεη θαη λα ειεπζεξώλεηαη) ΦΝΛΡΔΠ (ΚΑΞΔΠ) ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΟΑΦΡΔΠ, ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ (ΌΣΗ ΒΗΓΥΡΔΠ) Λα είλαη από θπζηθά θαη ζπλζεηηθά λήµαηα, µε αληνρή ζηα αιθαιηθά θαη όμηλα θαζαξηζηηθά. Λα µελ αθήλεη ρλνύδηα θαηά ηε ρξήζεο ηεο, µε µεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα. ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ Από πξσηνγελή ραξηνπνιηό ιεπθνύ ρξώκαηνο, πιήξσο πδαηνδηαιπηόο κε αλαθπθισκέλνο κε 2-θύιια > 140 gr ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ ΓΗΠΘΝ Λα είλαη ζε παθέηα. Θάζε παθέην λα είλαη ζε πιαζηηθή ή ράξηηλε ζήθε θαη ε ιήςε ησλ θύιισλ λα γίλεηαη µε επθνιία. Οη ραξηνπεηζέηεο ζα είλαη από πξσηνγελή ραξηνπνιηό ιεπθνύ ρξώκαηνο. Λα είλαη απαιέο θαη απνξξνθεηηθέο από απαιό ραξηί Γηαζηάζεηο θύιινπ: 20 ρ 20 cm ( + / - % ), ζε ζπζθεπαζία ησλ θύιισλ /παθέην. Λα κε πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηνλ ρξήζηε. ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ Λα είλαη ζε παθέηα. Θάζε παθέην λα είλαη ζε πιαζηηθή ή ράξηηλε ζήθε θαη ε ιήςε ησλ θύιισλ λα γίλεηαη µε επθνιία. Οη ραξηνπεηζέηεο λα είλαη από πξσηνγελή ραξηνπνιηό ιεπθνύ ρξώκαηνο. Λα είλαη απαιέο θαη απνξξνθεηηθέο από απαιό ραξηί Γηαζηάζεηο θύιινπ: 24 ρ 24 cm ( + / - % ), ζε ζπζθεπαζία ησλ θύιισλ /παθέην. Λα κε πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηνλ ρξήζηε. 50 ΣΑΟΡΝΠΑΘΝΙΔΠ ΙΔΘΔΠ ΚΗΘΟΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ CM ΤΝΠ ΘΑΗ 8-10 CM ΞΙΑΡΝΠ 51 ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΔΠ (ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ ΓΗΑ ΘΖΘΔΠ) TYΞΝ ΕΗΘ ΕΑΘ Οη ρεηξνπεηζέηεο λα είλαη από πξσηνγελή ραξηνπνιηό, ιεπθνύ ρξώµαηνο θαη δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 21 ρ 25 cm. Γελ ζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ µπνξνύλ λα βιάςνπλ απηνύο πνπ ηηο ρξεζηµνπνηνύλ. Σα θύιια λα ρσξίδνληαη µεηαμύ ηνπο είηε µε δηάηξεζε είηε µε πίεζε, πάλησο θαηά ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνινο δηαρσξηζµόο θύιινπ από θύιιν.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα