Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2

3 Κεφάλαιο Αλυσίδες Markov σε Συνεχή Χρόνο. Αλυσίδες Markov σε συνεχή χρόνο Εστω S ένα πεπερασμένο ή αριθμήσιμο σύνολο. (Για παράδειγμα τα σύνολα {, 2,..., m} όπου m N, {, 2, 3,...}, ή {..., 2,, 0,, 2,...}.) Στο κεφάλαιο αυτό ϑα εξετάσουμε στοχαστικές διαδικασίες οι οποίες παίρνουν τιμές στο σύνολο S και εξελίσονται σε συνεχή χρόνο, δηλαδή διαδικασίες {X t ; t 0}. Συνεπώς για κάθε δεδομένο ω Ω η X t (ω) είναι μια συνάρτηση [0, ) : S. Θα υποθέσουμε επίσης ότι με πιθανότητα ένα η συνάρτηση αυτή είναι συνεχής από τα δεξιά και έχει όρια από τα αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι με πιθανότητα το όριο lim s t X s υπάρχει για κάθε t και X s lim t s X t. Μαρκοβιανή Ιδιότητα. Η διαδικασία {X t ; t 0} έχει την Μαρκοβιανή ιδιότητα αν για κάθε n N, 0 s 0 < s < < s n < t και i 0, i,..., i n, j S, P(X t j X s0 i 0, X s i,..., X sn i n ) P(X t j X sn i n ). (.) Αν η διαδικασία {X t ; t 0} έχει την Μαρκοβιανή ιδιότητα ϑα ονομάζεται διαδικασία Markov. Ορισμός.. Μια διαδικασία Markov ονομάζεται χρονικά ομογενής αν για κάθε 0 s < t και i, j S, P(X t j X s i) P(X t s j X 0 i). Πιθανότητες Μετάβασης. Εστω {X t ; t 0} μια χρονικά ομογενής αλυσίδα Markov. Για κάθε 0 t και κάθε i, j S ορίζουμε τις συναρτήσεις P i j (t) : P(X t j X 0 i). (.2) Αν υποθέσουμε ότι ο χώρος καταστάσεων S είναι πεπερασμένος, π.χ. S {, 2,..., N} τότε για κάθε t 0 ο πίνακας P(t) με στοιχεία P i j (t) είναι ένας στοχαστικός πίνακας με P i j (t) 0 και N j P i j (t) για κάθε i, 2,..., N. 3

4 Οι πιθανότητες μετάβασης και η αρχική κατανομή p i : P(X 0 i) προσδιορίζουν πλήρως τις πεπερασμένων διαστάσεων κατανομές της διαδικασίας υπό την έννοια ότι για κάθε 0 < t < t 2 < < t n και κάθε i,..., i n S, P(X t i, X t2 i 2,..., X tn i n ) P(X t i )P i i 2 (t 2 t )P i2 i 3 (t 3 t 2 ) P in i n (t n t ) p i0 P i0,i (t) P i i 2 (t 2 t )P i2 i 3 (t 3 t 2 ) P in i n (t n t ). (.3) i 0 S Η παραπάνω εξίσωση προκύπτει εύκολα από την Μαρκοβιανή ιδιότητα, την χρονική ομογένεια και τον ορισμό των πιθανοτήτων μετάβασης..2 Ιδιότητες του πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης Παρατηρούμε ότι για κάθε i, j S P i j (0) P(X 0 j X 0 i) δ i j : { αν i j 0 αν i j. Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov. Οι πιθανότητες μετάβασης ικανοποιούν τις ακόλουθες σχέσεις: P i j (s + t) : P ik (s)p k j (t), για κάθε s, t > 0. (.4) k S Μπορεί να αποδειχθεί (αλλά δεν ϑα το κάνουμε εδώ για να αποφύγουμε τις μαθηματικές δυσκολίες που προκύπτουν) ότι τα εξής όρια υπάρχουν: q i j lim δ 0 δ P i j(δ), i j, (.5) q ii lim δ 0 δ (P ii(δ) ). (.6) d Παρατηρείστε ότι τα παραπάνω όρια είναι οι παράγωγοι dt P i j(t) t0 q i j. Επίσης, παρατηρείστε ότι, δεδομένου ότι αφού P i j (δ) 0, q i j 0 για i j. Επίσης, αφού P ii (δ), q ii 0. Θα υποθέσουμε επιπλέον ότι για κάθε i, j οι παράγωγοι αυτές είναι πεπερασμένοι. Υποθέτοντας ότι μπορούμε να εναλλάξουμε την σειρά άθροισης και παραγώγισης, κάτι που ισχύει πάντα όταν ο χώρος καταστάσεων S είναι πεπερασμένος, δεδομένου ότι j S P i j (t), d P i j (t) dt j S P i j (t) 0 Εφαρμόζοντας την παραπάνω σχέση για t 0 παίρνουμε j S q i j 0 ή j S q ii q i j (.7) j i

5 Ορίζουμε τον πίνακα των ρυθμών ο οποίος επίσης ονομάζεται γεννήτωρας της διαδικασίας Q ως τον πίνακα με στοιχεία q i j. Παρατηρείστε ότι τα μη διαγώνια στοιχεία του Q είναι ϑετικά ή μηδέν ενώ τα διαγώνια στοιχεία του Q είναι αρνητικά ή μηδέν. Επιπλέον, λόγω της (.7), το άθροισμα κάθε γραμμής του πίνακα είναι 0. ως Χρησιμοποιώντας συμβολισμό πινάκων, οι εξισώσεις Chapman-Kolmogorov γράφονται P(s + t) P(s)P(t). (.8) Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση ως προς s παίρνουμε P (s+t) P (s)p(t) και ϑέτοντας s 0 έχουμε P (t) QP(t), (.9) P (t) P(t)Q. (.0) Η δεύτερη εξίσωση προκύπτει με τον ίδιο τρόπο γράφοντας την (.8) ως P(s + t) P(t)P(s) και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η (.9) ονομάζεται οπισθοδρομική εξίσωση του Kolmogorov ενώ η (.0) προδρομική. Η (.8) είναι μία διαφορική εξίσωση πινάκων η οποία, μαζί με την αρχική συνθήκη P(0) I δίνει P(t) e Qt def n! Qn t n. (.) Πίνακες Μετάβασης. Θεωρούμε την οικογένεια από πίνακες (με παράμετρο t) P i j (t) : P(X t j X 0 i). Παρατηρούμε ότι P(0) I, ο μοναδιαίος πίνακας. Αν p i P(X 0 i) είναι η πιθανότητα ότι η διαδικασία βρίσκεται στην κατάσταση i τη χρονική στιγμή t 0, τότε P(X t j) i p i P i j (t). Ρυθμοί μετάβασης. Οταν το δ είναι πολύ μικρό P k j (δ) q k j δ + o(δ) για k j, P j j (δ) δ q k j + o(δ). (.2) Ορίζουμε τον πίνακα ρυθμών μετάβασης Q με στοιχεία [Q i, j q i j, i j, [Q i,i j i q i j. Οπως ϑα δούμε αυτός ο πίνακας, ο οποίος μερικές φορές ονομάζεται επίσης η γεννήτρια, μαζί με την αρχική κατανομή καθορίζει πλήρως την εξέλιξη της αλυσίδας Markov. k j Στάσιμη κατανομή Η στάσιμη κατανομή (ή κατανομή ισορροπίας δίνεται από το μοναδικό διάνυσμα γραμμής π που ικανοποιεί την εξίσωση πq 0, (.3)

6 μαζί με την εξίσωση κανονικοποίησης π i. (.4) i S Υπολογισμός του πίνακα e Qt. Υποθέτουμε ότι ο χώρος καταστάσεων είναι πεπερασμένος, π.χ., το σύνολο S {, 2,..., N}. Συνεπώς ο γεννήτορας Q είναι ένας πίνακας N N. Δεδομένου ότι όλες οι γραμμές του πίνακα Q έχουν άθροισμα 0, αν e είναι ένα διάνυσμα στήλης του οποίου όλα τα στοιχεία είναι ίσα με την μονάδα, δηλαδή e [,,..., T, τότε Qe 0. Αυτό σημαίνει ότι det Q 0 και ότι το μηδέν είναι ιδιοτιμή του Q. Προκειμένου να υπολογίσουμε τον e Qt μπορούμε να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία.. Βρίσκουμε τις N ιδιοτιμές του Q, λ,..., λ N λύνοντας την εξίσωση det(λi Q) 0. Μια από αυτές τις ιδιοτιμές, έστω η λ, είναι Βρίσκουμε τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα, m,..., m N, τα οποία ικανοποιούν την σχέση Qm i λ i m i, i,..., N. Το m που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή 0 είναι το [,,..., T. (Γενικώς, αν το m i είναι ιδιοδιάνυσμα και c 0 τότε και το cm i είναι ιδιοδιάνυσμα, αφού το m i προκύπτει ως λύση του ομογενούς συστήματος εξισώσεων (Q λ i I)m i 0. Υποθέτουμε για ευκολία ότι οι ιδιοτιμές είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 3. Σχηματίζουμε τον πίνακα M : [m,..., m N ο οποίος έχει ως στήλες τα ιδιοδιανύσματα. Αν λ... Λ : λ N είναι ο διαγώνιος πίνακας των ιδιοτιμών (φυσικά με την ίδια σειρά όπως και τα ιδιοδιανύσματα του M) τότε είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι QM MΛ και επομένως Q MΛM. (Από την Γραμμική Άλγεβρα γνωρίζουμε ότι, εφ όσον οι ιδιοτιμές του Q είναι διαφορετικές μεταξύ του, τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα είναι γραμμικά ανεξάρτητα και επομένως ο πίνακας M είναι αντιστρέψιμος.) 4. Παρατηρούμε ότι Q 2 (MΛM )(MΛM ) MΛ 2 M και επομένως, επαγωγικά, Q n MΛ n M. 5. Ισχύει ότι λ n Λ n... λ n N επειδή ο Λ είναι διαγώνιος.

7 6. Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε εύκολα το εκθετικό του πίνακα Q: e tq M M t n n! Qn t n n! Λn M e λ t... e λnt t n n! Qn M M. t n n! MΛn M t n n! λn... t n n! λn N M Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν πώς εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράψαμε. Παράδειγμα. γεννήτορα Εστω μια διαδικασία Markov με χώρο καταστάσεων S {0, } και Q [ 2 2 Η στάσιμη κατανομή δίνεται από τις σχέσεις (.3) και (.4) που στην περίπτωσή μας δίνουν. π 0 + 2π 0 π 0 2π 0 π 0 + π (Η μια από τις δύο πρώτες εξισώσεις είναι πολλαπλάσιο της άλλης.) Οι εξισώσεις αυτές δίνουν την στάσιμη κατανομή π [2/3, /3. Οι ιδιοτιμές δίδονται από την εξίσωση det(λi Q) λ + 2 λ + (λ + ) 2 3 (λ + )(λ + 3) 2 λ(λ + 3) 0 Στην ιδιοτιμή 0 αντιστοιχεί το ιδιοδιάνυσμα [, T. Πράγματι [ [ [ Προκειμένου να βρούμε το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή 3 λύνουμε το σύστημα [ 2 2 ή [ x x 2 3 [ x x 2 x + x 2 3x 2x 2x 2 3x 2 Το παραπάνω σύστημα δίνει μόνο την σχέση x 2 2x. (Η δεύτερη εξίσωση είναι ίδια με την πρώτη επειδή το σύστημα είναι ομογενές.) Μπορούμε να διαλέξουμε ως ιδιοδιάνυσμα

8 το [, 2 T. (Οποιοδήποτε πολλαπλάσιο του διανύσματος αυτού είναι επίσης ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή 3.) Ο πίνακας των ιδιοδιανυσμάτων M είναι επομένως M [ 2 και M 3 [ 2. Επομένως Q [ 2 [ [ 2 και e tq [ 2 2+e 3t 3 2 2e 3t 2 [ 0 e 3t 3 +2e 3t [ 2 [ 2 [ e 3t 3 [ 2 Επομένως έχουμε P(t) Παρατηρούμε ότι όταν t P(t) [ [ [ + e 3t (.5). Κάθε μια από τις δύο γραμμές του πίνακα είναι η στάσιμη κατανομή. Σε μια από τις επόμενες παραγράφους ϑα μελετήσουμε ειδικά διαδικασίες με δυο καταστάσεις και ϑα δούμε και έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταλήξουμε στην (.5). Παράδειγμα 2. Εστω μια διαδικασία Markov με χώρο καταστάσεων S {0,, 2} και γεννήτορα Q Η στάσιμη κατανομή δίνεται από τις σχέσεις (.3) και (.4) που δίνουν. π 0 + π + π 2 0 π 0 2π + π 2 0 π 2π 2 0 π 0 + π + π 2 (Μία από τις τρεις πρώτες εξισώσεις είναι γραμμικός συνδιασμός των άλλων δύο.) εξισώσεις αυτές δίνουν την στάσιμη κατανομή π [/5, 2/5, 3/5. Οι Προκειμένου να υπολογίσουμε τον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης χρησιμοποιήσουμε την (.). Για να υπολογίσουμε τον πίνακα e tq μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη μεθοδολογία.

9 ϑα διαγωνιοποιήσουμε τον Q: οι ιδιοτιμές είναι 0, 2, και 3 με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα Επομένως Q MΛM ή 0 Q 2, 2, 3 2 από την οποία προκύπτει ότι e Qt 2 e 6 2t e 3t +e 2t e 3t e 3t e 2t e 3t e 3t +e 2t e 3t e 3t. /2 /3 /6 /2 0 /2 0 /3 / Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τις πιθανότητες μετάβασης χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την (.). Η διαδικασία Poisson ως διαδικασία Markov Εστω {N t ; t 0} μια διαδικασία Poisson με ρυθμό λ. N t είναι ο αριθμός των σημείων στο διάστημα (0, t. Τα σημεία της διαδικασίας είναι τα {T n ; n, 2,...} όπου T n τ + τ τ n. Οι τυχαίες μεταβλητές {τ i } είναι ανεξάρτητες εκθετικά κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές με ρυθμό λ. Από τις γνωστές ιδιότητες της διαδικασίας Poisson είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι η διαδικασία {N t ; t 0} με χώρο καταστάσεων S {0,, 2,...} ικανοποιεί την Μαρκοβιανή ιδιότητα: Αν 0 < t t 2 t n και 0 i i 2 i n όπου i,..., i n N 0, P(N t i, N t2 i 2,..., N tn i n ) P(N t i ) P(N t2 N t i 2 i ) P(N tn N tn i n i n ) P(N t i ) P(N t2 t i 2 i ) P(N tn t n i n i n ) (λt ) i i! e λt (λ(t 2 t )) i 2 i (i 2 i )! e λ(t 2 t ) (λ(t n t n )) i n i e λ(t n t n ). (i n i n )! Βλέπουμε επομένως ότι η διαδικασία {N t } είναι Markov με πιθανότητες μετάβασης (λt) j i P i j (t) P(N t j i) ( j i)! e λt αν j i 0 αν j < i. Ο γεννήτορας είναι Q λ λ λ λ λ λ λ

10 Μία εναλλακτική περιγραφή. Αντί να καθορίσουμε τον πίνακα ρυθμών μετάβασης μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πλήρως μια μαρκοβιανή αλυσίδα συνεχούς χρόνου μέσω δύο συνόλων από παραμέτρους ν i, i S, τον εκθετικό ρυθμό παραμονής στην κατάσταση i για κάθε κατάσταση στο χώρο S και τον πίνακα P i j, τον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης της αλυσίδας Markov διακριτού χρόνου που προσδιορίζει τα άλματα από μια κατάσταση στην επόμενη. εξισώσεις Η σχέση ανάμεσα σ αυτές τις παραμέτρους και την γεννήτρια δίδεται από τις ν i q i j, i S, (.6) j i και P i j q i j, j i, (.7) ν i P(i, i) 0. Ισοδύναμα, με δεδομένα τα (ν, P), μπορούμε να υπολογίσουμε την γεννήτρια από τις εξισώσεις q i j ν i P i j, i j, q ii j i q i j. Μια εναλλακτική έκφραση για την στάσιμη κατανομή. Υποθέτουμε ότι τη χρονική στιγμή t 0 η αλυσίδα Markov βρίσκεται στην κατάσταση i και συμβολίζουμε με T την πρώτη χρονική στιγμή που η διαδικασία επανεισέρχεται για πρώτη φορά στην κατάσταση i αφού την έχει εγκαταλείψει. Επίσης συμβολίζουμε με N(i, j) τον αριθμό των επισκέψεων στην κατάσταση j μεταξύ δύο διαδοχικών επισκέψεων στην i. Τέλος έστω η i η στάσιμη κατανομή της αλυσίδας διακριτού χρόνου των αλμάτων P i j. Τότε π j E [ Συνολικός χρόνος στην κατάσταση j στο διάστημα [0, T (.8) ET EN(i, j) E [ χρόνος παραμονής στην κατάσταση j ET η j η i ν η j j ν j k S η k η i νk k S η, (.9) k νk όπου στις παραπάνω σχέσεις χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι EN(i, j) η j η i καθώς και το ότι ο μέσος χρόνος παραμονής σε οποιαδήποτε κατάσταση k είναι νk. Η σχέση ανάμεσα στη στάσιμη κατανομή της αρχικής αλυσίδας Markov, π, και στη στάσιμη κατανομή της αλυσίδας των αλμάτων, η, μπορεί να περιγραφεί από τις σχέσεις: Το ποσοστό του χρόνου που η αλυσίδα Markov βρίσκεται στην κατάσταση i είναι π i. Το ποσοστό των αλμάτων που καταλήγουν στην κατάσταση i είναι η i. Οι δύο κατανομές σχετίζονται μέσω των εξισώσεων π i cη i ν i, (.20) όπου c είναι σταθερά που προσδιορίζεται από τη συνθήκη κανονικοποίησης π i. Από την (.20) συνάγουμε επίσης ότι η i π i ν i k S π k ν k. (.2)

11 .3 Αλυσίδες Markov με δύο καταστάσεις.3. Αλυσίδες Markov με δύο καταστάσεις Εστω αλυσίδα Markov με σύνολο καταστάσεων S {0, } και γεννήτρια [ λ λ Q µ µ Ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης δίνεται από την (.) ως εξής: Παρατηρείστε ότι [ [ Q 2 λ 2 + λµ λ 2 λµ λ λ λµ µ 2 λµ + µ 2 (λ + µ) (λ + µ)q. µ µ Αυτό συνεπάγεται επαγωγικά ότι Q n ( ) n (λ + µ) n Q για n, 2,.... Συνεπώς, t n ( ) n (λ + µ) n t n P(t) n! Qn I + Q n! n I Q ( ) n (λ + µ) n t n I λ + µ n! λ + µ Q ( e (λ+µ)t ) n [ [ 0 e (λ+µ)t λ λ. 0 λ + µ µ µ Συμπεραίνουμε ότι [ P00 (t) P P(t) : 0 (t) P 0 (t) P (t) µ λ+µ µ λ+µ λ λ+µ λ λ+µ + λ + µ e (λ+µ)t [ λ λ µ µ Στην περίπτωση που λ µ ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης δίνεται από την 2 2 P(t) + [ 2 e 2λt 2 2. (.22) (.23) Επομένως ένα σφαιρίδιο που την χρονική στιγμή 0 ήταν στο αριστερό δοχείο σε χρόνο t έχει πιθανότητα να βρίσκεται στο αριστερό δοχείο ( ) + e 2λt 2 ενώ αν αρχικά βρισκόταν στο δεξιό δοχείο, τη χρονική στιγμή t η πιθανότητα να βρίσκεται στο αριστερό δοχείο είναι ( ) e 2λt. 2 Αν ξεκινήσουμε με 0 σφαιρίδια στο αριστερό δοχείο (X(0) 0) τότε ( ) n ( ( P(X(t) i) )) 2 e 2λt i ( ( )) 2 e 2λt n i i ( ) n ( ( )) 2 e 2λt i ( ( )) 2 + e 2λt n i i ( ) n ( 2 n e 2λt) i ( ) + e 2λt n i i

12 .4 Αναστρεψιμότης σε Συνεχή Χρόνο Με λίγη σκέψη βλέπουμε ότι μια αλυσίδα Markov συνεχούς χρόνου είναι αναστρέψιμη ανν η αντίστοιχη αλυσίδα αλμάτων σε διακριτό χρόνο είναι αναστρέψιμη. Η συνθήκη για να συμβαίνει αυτό είναι η i P i j η j P ji. (.24) Εν όψει των (.7) και (.2) η (.24) γράφεται και ως π i ν i q i j ν i π j ν j q ji ν j ή π i q i j π j q ji, για κάθε i, j S. (.25) Το κριτήριο του Kolmogorov για αλυσίδες Markov συνεχούς χρόνου μπορεί να βρεθεί εξετάζοντας την διακριτή αλυσίδα αλμάτων. Για οποιοδήποτε βρόγχο, λόγου χάριν i j k l i, εφαρμόζοντας το κριτήριο στην αλυσίδα αλμάτων δίδει την εξίσωση P i j P jk P kl P li P il P lk P k j P ji, η οποία, λαμβάνοντας υπ όψιν την (.7) είναι ισοδύναμη με την q i j q jk q kl q li q il q lk q k j q ji. (.26).5 Παραδείγματα.5. Η αλυσίδα των Ehrenfest Εστω δύο δοχεία τα οποία περιέχουν συνολικά n σφαιρίδια. Αρχικά k από αυτά βρίσκονται στο αριστερό και τα υπόλοιπα n k στο δεξιό. Το κάθε σφαιρίδιο ανεξάρτητα από τα άλλα παραμένει στο δοχείο που βρίσκεται για ένα εκθετικό χρόνο (με ρυθμό λ και κατόπιν μεταπηδά στο άλλο. Το μοντέλο αυτό περιγράφει, μεταξύ άλλων, και την διάχυση αερίου μέσα από ημιπερατή μεμβράνη. Η κατάσταση του συστήματος την χρονική στιγμή t περιγράφεται πλήρως από τον αριθμό των σωματιδίων στο αριστερό δοχείο, έστω X(t). (Ο αριθμός των σωματιδίων στο δεξιό δοχείο ϑα είναι φυσικά n X(t) ενώ οι χρόνοι που έχουν παρέλθει από τις τελευταίες μεταπηδήσεις των σωματιδίων δεν είναι απαραίτητο να είναι γνωστοί λόγω της αμνήμονης ιδιότητας της εκθετικής κατανομής.) Η γεννήτρια της διαδικασίας Markov X(t) για n 6 είναι Q 6λ 6λ λ 6λ 5λ λ 6λ 4λ λ 6λ 3λ λ 6λ 2λ λ 6λ λ λ 6λ

13 και γενικά, όταν ο αριθμός των σφαιριδίων είναι n, μπορούμε να την περιγράψουμε με τις σχέσεις q i j nλ αν j i iλ αν j i (n i)λ αν i i + 0 διαφορετικά Η διαδικασία είναι χρονικά αντιστρέψιμη και επομένως π i q i,i π i q i,i ή π i λ(n i + ) π i iλ, i, 2,..., n. και επομένως, για i, 2,..., n έχουμε n i + π i π i i ( ) n π 0. i π i 2 (n i + )(n i + 2) i(i ) π 0 (n i + )(n i + 2) (n )n i(i ) 2 Το προσδιορίζεται από τις εξισώσεις κανονικοποίησης ως εξής: ή κι έτσι π 0 + n π 0 i n ( ) n π 0 i i ( ) n π 0 2 n i π i ( ) n 2 n i δηλαδή η κατανομή ισορροπίας του X(t) είναι διωνυμική. Το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει φυσικά να μας εκπλήσσει. Το κάθε σφαιρίδιο αναπηδά ανεξάρτητα από τα άλλα και μετά από αρκετό χρόνο η αρχική του ϑέση παύει να παίζει ρόλο. Ετσι, στο όριο, όταν ο χρόνος τείνει στο άπειρο το κάθε σφαιρίδιο είναι εξίσου πιθανό να βρίσκεται στο ένα ή στο άλλο δοχείο, ανεξάρτητα από τα άλλα, εξ ου και η διωνυμική κατανομή..5.2 Διαδικασία γεννήσεων ϑανάτων μετανάστευσης Εξετάζουμε την χρονική εξέλιξη ενός πληθυσμού που αποτελείται από άτομα των οποίων η ζωή είναι εκθετικά κατανεμημένη με ρυθμό µ. Οσο ένας οργανισμός είναι ζωντανός γεννά απογόνους με ρυθμό λ. Τέλος, ανεξέαρτητα από οτιδήποτε άλλο έχουμε όμοιους οργανισμούς οι οποίοι εισέρχονται στο σύστημα με ρυθμό ν. Ο χώρος καταστάσεων S {0,, 2,...}

14 περιγράφει τον αριθμό των οργανισμών στο σύστημα. Ο γεννήτορας της διαδικασίας δίνεται από την σχέση q i,i+ ν + iλ, i 0,, 2,... (.27) q i,i iµ, i, 2,.... (.28) Η στάσιμη κατανομή δίδεται από την λύση του συστήματος π i q i,i πq i,i, i, 2,... η οποία δίνει και επομένως, αναδρομικά έχουμε π i π i ν + (i )λ ν + iµ π i π 0 (ν + (i )λ)(ν + (i 2)λ) (ν + λ)ν (ν + iµ)(ν + (i )µ) (ν + 2µ)(ν + µ).5.3 Επίβλεψη Μηχανών Ενας τεχνίτης επιβλέπει M μηχανές. Κάθε μηχανή, ανεξέρτητα από τις άλλες, λειτουργεί για μια εκθετική χρονική περίοδο με ρυθμό λ. Στο τέλος αυτής της περιόδου υφίσταται μια βλάβη την οποία επιδιορθώνει ο τεχνίτης. Ο χρόνος επισκευής είναι εκθετικός με ρυθμό µ. Οταν μια μηχανή υποστεί βλάβη, ο τεχνίτης ξεκινά αμέσως την διαδικασία επιδιόρθωσής της εκτός αν είναι απασχολημένος επιδιορθώνοντας μια μηχανή που έχει ήδη υποστεί βλάβη. Εστω X t ο αρθμός των μηχανών που λειτουργούν την χρονική στιγμή t. Η {X t ; t 0} είναι διαδικασία Markov με χώρο καταστάσεων S {0,,..., M} και γενήτορα q i,i+ µ, i 0,, 2,..., M, q i,i iλ, i, 2,..., M, Η στάσιμη κατανομή προκύπτει από τη σχέση η οποία δίνει η οποία αναδρομικά δίνει π i q i,i πq i,i, i, 2,..., M π i π i µ iλ, π i i, 2,..., M α i π 0, i 0,, 2,..., M i! όπου α µ λ Η πιθανότητα π 0 προκύπτει από την εξίσωση κανονικοποίησης M i0 π i η οποία δίνει π 0 M α k k! k0

15 Ο μέσος αριθμός μηχανών που λειτουργούν δίνεται από την σχέση m M kπ k k0 M k0 π 0 k αk k! M π 0 α k0 α k k! Μαρκοβιανά συστήματα αναμονής. Ο συμβολισμός του Kendal. Ενα σύστημα απλό σύστημα αναμονής απαρτίζεται από μια διαδικασία αφίξεων η οποία στα συστήματα που εξετάζουμε ϑα ϑεωρείται πάντα Poisson. Οι πελάτες εξυπηρετούνται σύμφωνα με την σειρά άφιξης στο σύστημα. Ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι εκθετικά κατανεμημένος με ρυθμό µ (ίδιος για όλους τους servers)..5.4 Η ουρά M/M/ Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν υπηρέτη (server) ο οποίος εξυπηρετεί έναν πελάτη κάθε φορά. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι ανεξάρτητες, εκθετικά κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές με ρυθμό µ ενώ οι αφίξεις είναι Poisson με ρυθμό λ, και είναι ανεξάρτητες από τους χρόνους εξυπηρέτησης. Ο γεννήτορας είναι Q λ λ µ (λ + µ) λ µ (λ + µ) λ µ (λ + µ) λ Επειδή ο γράφος της διαδικασίας είναι γραμμικός η διαδικασία είναι χρονικά αναστρέψιμη και επομένως π n λ π n µ, n, 2,... (.29) Αν ϑέσουμε ρ : λ/µ η (.29) δίνει π n ρπ n και επομένως, αναδρομικά, π n π 0 ρ n. (.30) Αν ρ < τότε η άγνωστη πιθανότητα π 0 προσδιορίζεται από την εξίσωση κανονικοποίησης ως εξής: π n π 0 ρ n π 0 ρ και συνεπώς π 0 ρ. Κατά συνέπεια η στάσιμη κατανομή είναι π n ( ρ)ρ n, n 0,, 2,.... (.3) Αντιθέτως, αν ρ, η στάσιμη κατανομή δεν υπάρχει. Ο λόγος διαισθητικά είναι ο εξής: ρ λ/µ είναι ο μέσος αριθμός πελατών που φθάνουν κατά την διάρκεια του χρόνου εξυπηρέτησης ενός πελάτη. Συνεπώς, όταν ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος της μονάδας,

16 ο αριθμός των πελατών αυξάνει συνεχώς χωρίς όριο και επομένως δεν υπάρχει στάσιμη κατανομή. Ο μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα δίνεται από την σχέση L nπ n ( ρ)nρ n ( ρ)ρ n nρ n ( ρ)ρ ( ρ) ρ 2 ρ. Η πιθανότητα να έχουμε k ή περισσότερους πελάτες στο σύστημα είναι π n nk ( ρ)ρ n ( ρ)ρ k ρ n k ( ρ)ρ k ρ ρk nk nk.5.5 Η ουρά M/M/s Το σύστημα αυτό είναι όμοιο με το σύστημα M/M/ με μόνη διαφορά το γεγονός ότι υπάρχουν s υπηρέτες. Κάθε υπηρέτης εξυπηρετεί πελάτες με ρυθμό µ ανεξάρτητα από τους άλλους. Ο χώρος αναμονής είναι απεριόριστος και οι αφίξεις είναι Poisson με ρυθμό λ. Ο γεννήτορας της διαδικασίας δίνεται από τις σχέσεις q n,n+ λ, n 0,, 2,... nµ αν n, 2,..., s q n,n sµ αν n s +, s + 2,... (λ + nµ) αν n 0,, 2,..., s q nn (λ + sµ) αν n s +, s + 2,... και q nm 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Η διαδικασία είναι χρονικά αναστρέψιμη και επομένως π n q n,n+ π n+ q n+,n. Δεδομένου ότι ο ρυθμός εξυπηρέτησης εξαρτάται από τον αριθμό πελατών στο σύστημα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: π n λ π n nµ, n, 2,..., s (.32) π n λ π n sµ, n s +, s + 2,.... (.33) Η (.32) δίνει π n π n ρ/n όπου ρ : λ/µ ο μέσος αριθμός αφίξεων ανά εξυπηρέτηση. Επομένως, επαγωγικά, ρ n π n π 0, n 0,, 2,..., s. (.34) n! Η (.33) δίνει π n π n ρ/(sµ) και επαγωγικά π n π s ( ρ s ) n s. (.35)

17 Η (.34) δίνει Η (.35) δίνει ns+ π n π s ns+ π 0 ρ s π s ( ρ s s! (.36) ) n s π s ρ/s ρ/s. (.37) Η παραπάνω σειρά βεβαίως συγκλίνει υπό την προϋπόθεση ότι ρ/s < ή ισοδύναμα ρ < s. Αν δεν ισχύει αυτή η σχέση ο αριθμός των πελατών στο σύστημα αυξάνει απεριόριστα με την πάροδο του χρόνου. εξίσωση κανονικοποίησης δίνει Εφόσον ρ < s, λαμβάνοντας υπ όψιν και τις (.36) και (.37), η π n s π 0 ρ n n! + ns+ π s ( ρ s ) n s s ρ n π 0 n! + π ρ s ρ 0 s! s ρ. Από την παραπάνω εξίσωση συμπεραίνουμε ότι π 0 s. (.38) ρ n n! + ρs ρ s! s ρ Οι (.34), (.35) και (.38) μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε εύκολα την στάσιμη κατανομή. Ας δούμε ως παράδειγμα την περίπτωση s 2. Η στάσιμη κατανομή σ αυτή την περίπτωση, αντικαθιστώντας και κάνοντας τις στοιχειώδεις αλγεβρικές πράξεις έχουμε π 0 2 ρ 2 + ρ, π n 2 ρ 2 + ρ ρ ( ρ 2 Ο μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα είναι ) n, n, 2, 3,.... L nπ n 4ρ 4 ρ 2. n n 2 ρ ( ρ ) n 2 + ρ ρ 2 ρ ρ ( ρ n 2 n ) n 2 ρ 2 + ρ ( ρ 2 ) 2 Η πιθανότητα ότι ένας πελάτης που φθάνει στο σύστημα ϑα εξυπηρετηθεί χωρίς να χρειαστεί να περιμένει είναι π 0 + π (2 ρ)(+ρ) 2+ρ..5.6 Το σύστημα M/M/ Το σύστημα αυτό έχει άπειρο πλήθος υπηρετών, καθένας από τους οποίους εξυπηρετεί έ- ναν πελάτη με ρυθμό µ (οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι πάντα εκθετικές ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές) και οι αφίξεις είναι Poisson με ρυθμό λ, ανεξάρτητες από τις εξυπηρετήσεις.

18 Κανένας πελάτης δεν περιμένει στο σύστημα αυτό επειδή πάντα υπάρχουν διαθέσιμοι υ- πηρέτες. Ο χώρος καταστάσεων είναι ο αριθμός των πελατών στο σύστημα και συνεπώς S {0,, 2,...}. Ο γεννήτορας είναι q i,i+ λ, i 0,, 2,... q i,i iµ i, 2,..., q ii (λ + iµ) i 0,, 2,... και q i j 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Το σύστημα είναι χρονικά αντιστρέψιμο και επομένως π i λ π i iµ, i, 2,.... Θέτοντας ρ λ/µ, π i ρ i π i, i, 2,... και αναδρομικά έχουμε Η εξίσωση κανονικοποίησης δίνει π i ρ i π 0, i 0,, 2,.... i! i0 π 0 ρ i i! π 0 e ρ. Η σειρά στην παραπάνω εξίσωση συγλίνει για οποιαδήποτε τιμή του ρ. Συνεπώς έχουμε την στάσιμη κατανομή π i ρi i! e ρ, i 0,, 2, Το σύστημα M/M/s/s Στο σύστημα αυτό υπάρχουν s υπηρέτες ο καθένας εκ των οποίων εξυπηρετεί έναν πελάτη ανεξάρτητα από τους άλλους με ρυθμό µ αλλά δεν υπάρχει χώρος αναμονής. Οι πελάτες φθάνουν στο σύστημα σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson με ρυθμό λ και αν κάποιος πελάτης δεν βρεί κατά την άφιξή του διαθέσιμο υπηρέτη αποχωρεί από το σύστημα και δεν επιστρέφει. Ο χώρος καταστάσεων είναι κατά συνέπεια πεπερασμένος, S {0,, 2,..., s}, και ο γεννήτορας δίνεται από τις σχέσεις q n,n+ λ, n 0,, 2,..., s q n,n nµ n, 2,..., s (λ + nµ) αν n 0,, 2,..., s q nn sµ αν n s και q nm 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Από την χρονική αντιστρεψιμότητα του συστήματος έχουμε π n λ π n nµ, n, 2,...

19 και επομένως ρ n π n π 0, n 0,, 2,..., s. n! Η συνθήκη κανονικοποίησης δίνει s ρ n π 0 n! και επομένως η στάσιμη κατανομή, για κάθε τιμή του ρ, είναι π n ρ n n!, n 0,, 2,..., s. si0 ρ i i! Αν ορίσουμε την ποσότητα Ψ s : s ρ i i0, η πιθανότητα να έχουμε s πελάτες στο σύστημα, με βάση τα παραπάνω είναι i! π s : ρ s s! si0 ρ i i! Ψ s Ψ s Ψ s Ψ s Ψ s. Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η πιθανότητα είναι ίση με το ποσοστό των πελατών οι οποίοι κατά την άφιξή τους βρίσκουν και τους s υπηρέτες απασχολημένους και επομένως αποχωρούν από το σύστημα χωρίς να εξυπηρετηθούν. Ο μέσος αριθμώς πελατών στο σύστημα (που είναι ίδιος με τον μέσο αριθμό απασχολημένων υπηρετών) δίνεται από την σχέση L s Ψ i ρi s i! s ρ Ψ i s (i )! s Ψ s ρ ρ j j! ρ Ψ s. Ψ s i0 i j0.5.8 Το σύστημα M/M//K Το σύστημα αυτό είναι ίδιο με το M/M/ αλλά με την διαφορά ότι υπάρχει χώρος μόνο για K πελάτες στο σύστημα (συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που εξυπηρετείται). Οταν ένας πελάτης που φθάνει στο σύστημα δεν βρίσκει ϑέση στον χώρο αναμονής αποχωρεί και δεν επιστρέφει. Ο χώρος καταστάσεων είναι S {0,, 2,..., K} και ο γεννήτορας είναι q n,n+ λ, n 0,, 2,..., K q n,n µ n, 2,..., s (λ + µ) αν n, 2,..., K q nn λ αν n 0 µ αν n K και q nm 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Και αυτή η διαδικασία είναι χρονικά αντιστρέψιμη και επομένως π n λ π n µ, n, 2,..., K.

20 Θέτοντας ρ λ/µ έχουμε και η εξίσωση κανονικοποίησης δίνει π n π 0 ρ n π 0 ( + ρ + ρ ρ K) και επομένως, για κάθε τιμή του ρ, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι + ρ + ρ ρ K ρk+ ρ έχουμε π 0 ρ ρ K+ και π n ρ n ρ, n 0,, 2,..., K. ρk+

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κεφάλαιο Αλυσίδες Markov σε Συνεχή Χρόνο Αλυσίδες Markov

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ

Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ 15 Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποιες ειδικές μορφές ΣΔΕ για τις οποίες υπάρχει μέθοδος επίλυσης. Περισσότερες μπορεί να δει κανείς στο Kloeden and Plaen (199), 4.-4.4. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η εκθετική κατανομή. Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση (1.1) f(x) = 0 αν x < 0.

Κεφάλαιο Η εκθετική κατανομή. Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση (1.1) f(x) = 0 αν x < 0. Κεφάλαιο Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές. Η εκθετική κατανομή Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση f(x) = λe λx αν x, αν x

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία 1 Εισαγωγικά 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία Στη θεωρία μέτρου, όταν δουλεύει κανείς σε έναν χώρο X, συνήθως έχει διαλέξει μια αρκετά μεγάλη σ-άλγεβρα στον X έτσι ώστε όλα τα σύνολα που εμφανίζονται να ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ιδιότητες

Αναλυτικές ιδιότητες 8 Αναλυτικές ιδιότητες 8. Βαθμός συνέχειας* Ξέρουμε ότι η κίνηση Brown είναι συνεχής και θα δείξουμε αργότερα ότι είναι πουθενά διαφορίσιμη. Πόσο ομαλή είναι λοιπόν; Μια ασθενέστερη μορφή ομαλότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις Ορισμός 5.1. Εστω (Ω, F ), (E, E) μετρήσιμοι χώροι. Μια συνάρτηση f : Ω E λέγεται F /Eμετρήσιμη αν f 1 (A) F για κάθε A E. (5.1) Συμβολίζουμε το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ231: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 Φροντιστήριο 3 - Λύσεις 1. Εστω ο πίνακας Α = [12, 23, 1, 5, 7, 19, 2, 14]. i. Να δώσετε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών 1 Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Θεωρίας Πιθανοτήτων, τον ισχυρό νόμο των μεγάλων αριθμών. Η διατύπωση που θα αποδείξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Ερευνα Ι

Επιχειρησιακή Ερευνα Ι Επιχειρησιακή Ερευνα Ι Μ. Ζαζάνης Κεφάλαιο 1 Τετραγωνικές μορφές στον R n και το ϑεώρημα του Taylor Ορισμός 1. Εστω a 11 a 1n A =.. a n1 a nn συμμετρικός πίνακας n n με στοιχεία στους πραγματικούς αριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές στην κίνηση Brown

Εφαρμογές στην κίνηση Brown 13 Εφαρμογές στην κίνηση Brown Σε αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να κάνουμε για την πολυδιάστατη κίνηση Brown κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε στην Παράγραφο 7.2 για τη μονοδιάστατη κίνηση Brown. Δηλαδή να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο 4 Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο Σε αυτό το κεφάλαιο είναι συγκεντρωμένοι ορισμοί και αποτελέσματα από τη θεωρία των στοχαστικών ανελιξεων συνεχούς χρόνου. Με εξαίρεση την Παράγραφο 4.1, η οποία είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Σελίδα 1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο Τμήμα ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες

Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες 5 Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες 51 Ορισμός, ύπαρξη, και μοναδικότητα Ορισμός 51 Μια στοχαστική ανέλιξη { : t } ορισμένη σε έναν χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και με τιμές στο R λέγεται (μονοδιάστατη)

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΙΙ 1 o Μέρος. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιθανότητες ΙΙ 1 o Μέρος. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πιθανότητες ΙΙ o Μέρος Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 4 Απριλίου 7 Κεφάλαιο Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές. Η εκθετική κατανομή Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

602. Συναρτησιακή Ανάλυση. Υποδείξεις για τις Ασκήσεις

602. Συναρτησιακή Ανάλυση. Υποδείξεις για τις Ασκήσεις 602. Συναρτησιακή Ανάλυση Υποδείξεις για τις Ασκήσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2018 Περιεχόμενα 1 Χώροι με νόρμα 1 2 Χώροι πεπερασμένης διάστασης 23 3 Γραμμικοί τελεστές και γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθηματικών Μεθόδων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σημειώσεις Μαθηματικών Μεθόδων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σημειώσεις Μαθηματικών Μεθόδων Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φεβρουαρίου 08 Κεφάλαιο Το Μιγαδικό Εκθετικό Είναι γνωστό ότι η εκθετική συνάρτηση e x έχει το ανάπτυγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύπος του Itô. f (s) ds (12.1) f (g(s)) dg(s). (12.2) t f (B s ) db s + 1 2

Ο τύπος του Itô. f (s) ds (12.1) f (g(s)) dg(s). (12.2) t f (B s ) db s + 1 2 12 Ο τύπος του Itô Για συνάρτηση f : R R με συνεχή παράγωγο, έχουμε d f (s) = f (s) ds που σε ολοκληρωτική μορφή σημαίνει f (b) f (a) = b a f (s) ds (12.1) για κάθε a < b. Αν επιπλέον και η g : R R έχει

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις 14 Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις 14.1 Γενικά Στοχαστική διαφορική εξίσωση λέμε μια εξίσωση της μορφής dx = µ(, X ) d + σ(, X ) db, X = x, (14.1) με µ, σ : [, ) R R μετρήσιμες συναρτήσεις, x R, και B

Διαβάστε περισσότερα

Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο.

Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο. 2 Μέτρα 2.1 Μέτρα σε μετρήσιμο χώρο Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο. Ορισμός 2.1. Μέτρο στον (X, A) λέμε κάθε συνάρτηση µ : A [0, ] που ικανοποιεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εστω ότι A, B, C είναι γενικοί 2 2 πίνακες, δηλαδή, a 21 a, και ανάλογα για τους B, C. Υπολογίστε τους πίνακες (A B) C και A (B C) και

1. Εστω ότι A, B, C είναι γενικοί 2 2 πίνακες, δηλαδή, a 21 a, και ανάλογα για τους B, C. Υπολογίστε τους πίνακες (A B) C και A (B C) και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Εαρινό Εξάμηνο 0 Ασκήσεις για προσωπική μελέτη Είναι απολύτως απαραίτητο να μπορείτε να τις λύνετε, τουλάχιστον τις υπολογιστικές! Εστω ότι A, B, C είναι γενικοί πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

Martingales. 3.1 Ορισμός και παραδείγματα

Martingales. 3.1 Ορισμός και παραδείγματα 3 Martingales 3.1 Ορισμός και παραδείγματα Εστω χώρος πιθανότητας (Ω, F, P). Διήθηση σε αυτό τον χώρο λέμε μια αύξουσα ακολουθία (F n ) n 0 σ-αλγεβρών, η καθεμία από τις οποίες είναι υποσύνολο της F. Δηλαδή,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση Black-Scholes

Η εξίσωση Black-Scholes 8 Η εξίσωση Black-Scholes 8. Μια απλή αγορά Θεωρούμε ότι έχουμε μια αγορά που έχει μόνο δύο προϊόντα. Το ένα είναι η δυνατότητα κατάθεσης σε μια τράπεζα (ισοδύναμα, αγορά ομολόγων της τράπεζας) και το

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα.

Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα. 2 Δεσμευμένη μέση τιμή 2.1 Ορισμός Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα. Ορισμός 2.1. Για X : Ω R τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ231: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 Φροντιστήριο 3 1. Εστω η στοίβα S και ο παρακάτω αλγόριθμος επεξεργασίας της. Να καταγράψετε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πίνακες και απαλοιφή Gauss

Κεφάλαιο 1. Πίνακες και απαλοιφή Gauss Κεφάλαιο 1 Πίνακες και απαλοιφή Gauss Γύρω απ το γινομένου πινάκων Κάτι σαν τυπολόγιο Αν AB = C, τότε: 1 (C) i j = (i-γραμμή A) ( j-στήλη B) Το συμβολίζει εσωτερικό γινόμενο 2 (i-γραμμή C) = k(a) ik (k-γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή:

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή: Ας πούμε και κάτι για τις δύσκολες μέρες που έρχονται Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein 1879-1955 Πηγή: http://www.cognosco.gr/gnwmika/ 1 ΚΥΚΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ31: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 017-018 Φροντιστήριο 5 1. Δικαιολογήστε όλες τις απαντήσεις σας. i. Δώστε τις 3 βασικές ιδιότητες ενός AVL δένδρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Την ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού έχει ο επιστημονικός συνεργάτης των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚOΛΛΙΝΤΖΑ», οικονομολόγος συγγραφέας θεμάτων ΑΣΕΠ, Παναγιώτης Βεργούρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα 17 Ευρωπαϊκά παράγωγα 17.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Ορισμός 17.1. 1) Ευρωπαϊκό δικαίωμα αγοράς σε μία μετοχή είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή από τον εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Εκτίμηση Πυκνότητας με k NN k NN vs Bayes classifier k NN vs Bayes classifier Ο κανόνας ταξινόμησης του πλησιέστερου γείτονα (k NN) lazy αλγόριθμοι O k NN ως χαλαρός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων.

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. A A N A B P Y T A Άρθρο στους Μιγαδικούς Αριθμούς 9 5 0 Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος, Μαθηματικός Εισαγωγή Το άρθρο αυτό γράφεται με

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

14 Φεβρουαρίου 2014, Βόλος

14 Φεβρουαρίου 2014, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εισαγωγή Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14 Φεβρουαρίου 2014, Βόλος ιαδικαστικά Θέματα Ο τελικός βαθμός προτείνω να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση δικτύων διανομής

Επίλυση δικτύων διανομής ΑστικάΥδραυλικάΈργα Υδρεύσεις Επίλυση δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατύπωση του προβλήματος Δεδομένου ενός δικτύου αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιάσταση του Krull Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, / 27

ιάσταση του Krull Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, / 27 ιάσταση του Krull Χ. Χαραλάμπους Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Ιανουάριος, 2017 Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, 2017 1 / 27 Ορισμοί Εστω R (αντιμεταθετικός) δακτύλιος. Ορισμός Η διάσταση του Krull

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Διακριτές Πιθανότηες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στις Διακριτές Πιθανότηες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στις Διακριτές Πιθανότηες Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 27 Δεκεμβρίου 2010 2 Κεφάλαιο 1 Συνδιαστική Ανάλυση και Μαθηματικές Τεχνικές Η απαρίθμηση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Άσκηση με θέμα τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Άσκηση με θέμα τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 07 08 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές συναρτήσεις

Χαρακτηριστικές συναρτήσεις 13 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις 13.1 Μετασχηματισμός Fourier μέτρου πιθανότητας στο R Εστω (Ω, F, µ) χώρος μέτρου και f : Ω C Borel-μετρήσιμη συνάρτηση. Το πραγματικό και φανταστικό μέρος της f, που τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης 7 Μεγάλες αποκλίσεις* 7. Η έννοια της μεγάλης απόκλισης Εστω (X ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε P(X = = P(X = = /2 και S = k= X k το άθροισμα των πρώτων από αυτές. Ο νόμος των μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμοί Laplace. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μετασχηματισμοί Laplace. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιαφορικές Εξισώσεις Μετασχηματισμοί Laplace Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, 11 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα Μετασχηματισμοί Laplace Ορισμός μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διανυσματικές Συναρτήσεις

Διανυσματικές Συναρτήσεις Κεφάλαιο 5 Διανυσματικές Συναρτήσεις 51 Διανυσματατικές συναρτήσεις Μια συνάρτηση με τιμές στοr n, n>1 λέγεται διανυσματική συνάρτηση Τις διανυσματικές συναρτήσεις ϑα τις συμβολίζουμε με παχειά γράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

CSE.UOI : Μεταπτυχιακό Μάθημα

CSE.UOI : Μεταπτυχιακό Μάθημα Θέματα Αλγορίθμων Αλγόριθμοι και Εφαρμογές στον Πραγματικό Κόσμο CSE.UOI : Μεταπτυχιακό Μάθημα 10η Ενότητα: Χρονικά Εξελισσόμενες ικτυακές Ροές Σπύρος Κοντογιάννης kntg@cse.ui.gr Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης 7 Μεγάλες αποκλίσεις* 7. Η έννοια της μεγάλης απόκλισης Εστω (X ) ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε P(X = ) = P(X = ) = /2 και S = k= X k το άθροισμα των πρώτων από αυτές. Ο νόμος των μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης 7 Μεγάλες αποκλίσεις* 7. Η έννοια της μεγάλης απόκλισης Εστω (X ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε (X = = (X = = /2 και S = k= X k το άθροισμα των πρώτων από αυτές. Ο νόμος των μεγάλων αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Δημήτρης Χελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ B τ u(x):=e x {f(b τ ) u(x) = } x ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Δημήτρης Χελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ B τ u(x):=e x {f(b τ ) u(x) = } x ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α 0. Η παραβολή ψ = αχ 2. Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α 0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση.

Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α 0. Η παραβολή ψ = αχ 2. Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α 0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση. Η παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ Σελίδα 1 από 10 Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α0 Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση. Η παραβολή ψ = αχ 2 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. 1η σειρά ασκήσεων

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. 1η σειρά ασκήσεων Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 1η σειρά ασκήσεων Ονοματεπώνυμο: Αριθμός μητρώου: Ημερομηνία παράδοσης: Μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 Σημειώστε τις ασκήσεις για τις οποίες έχετε παραδώσει λύση: 1

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ενα δεύτερο μάθημα στις πιθανότητες Ενα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός gior.panagopoulos@gmail.com Βουλδής Άγγελος Φυσικός angelos_vouldis@hotmail.com Μεντζελόπουλος Λευτέρης Φυσικός MSc Περιβαλλοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 3 ο Κεφάλαιο Ηλεκτρικό Πεδίο. Ηλεκτρικό πεδίο. Παρασύρης Κώστας Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 3 ο Κεφάλαιο Ηλεκτρικό Πεδίο. Ηλεκτρικό πεδίο. Παρασύρης Κώστας Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κτεύθνσης Β Λκείο 3 ο Κεφάλιο Ηλεκτρικό Πεδίο 3 Ηλεκτρικό πεδίο Πρσύρης Κώστς Φσικός Ηράκλειο Κρήτης Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κτεύθνσης Β Λκείο 3 ο Κεφάλιο Ηλεκτρικό Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

E n. (, ) Η χρονοεξαρτώµενη εξίσωση Schrödinger, έχει την µορφή ˆ

E n. (, ) Η χρονοεξαρτώµενη εξίσωση Schrödinger, έχει την µορφή ˆ Πρόβλημα ΓενικέςΈννοιεςΚβαντομηχανικήςα(ΓΕΚα Σε ένα μονοδιάστατο κβαντικό σύστημα να δειχθεί ότι η γενική λύση της χρονοεξαρτώμενης εξίσωσης Schrödiger είναι της μορφής Ψ ( x,t c ( x e i E t, όπου τα E

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1α ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι επιστήμονες ταξινομούν τους οργανισμούς σε ομάδες ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Τα πρώτα συστήματα ταξινόμησης βασιζόταν αποκλειστικά στα μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση. (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή)

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση. (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή) Εισαωή στη Μιαδική Ανάλυση Σημειώσεις (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή) Ε. Στεφανόπουλος Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιαίου Καρλόβασι Καλοκαίρι 26 Πρόλοος Οι σημειώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα επεξερασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις & Κλάσεις

Συναρτήσεις & Κλάσεις Συναρτήσεις & Κλάσεις Overloading class member συναρτήσεις/1 #include typedef unsigned short int USHORT; enum BOOL { FALSE, TRUE}; class Rectangle { public: Rectangle(USHORT width, USHORT

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτοφυλάκια και arbitrage

Χαρτοφυλάκια και arbitrage 16 Χαρτοφυλάκια και arbitrage 16.1 Αγορές μετοχών Ποια είναι η χρήση και η σημασία των μετοχών μιας εταιρείας; Κατά τη σύστασή της ή σε άλλες στιγμές του χρόνου ύπαρξής της χρειάζεται να συγκεντρώσει κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι & Βελτιστοποίηση

Αλγόριθμοι & Βελτιστοποίηση Αλγόριθμοι & Βελτιστοποίηση ΠΜΣ / ΕΤΥ : Μεταπτυχιακό Μάθημα 4η Ενότητα: Γραμμικά Συστήματα Εξισωσεων και Pivots Χρήστος Ζαρολιάγκης (zaro@ceid.upatras.gr) Σπύρος Κοντογιάννης (kontog@cs.uoi.gr) Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016 Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου Άλγεβρα Β λυκείου Εργασία2 η : «Συναρτήσεις» 13 Οκτώβρη 2016 Ερωτήσεις Θεωρίας 1.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςάυξουσασεέναδιάστημα του πεδίου ορισμού της; 2.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςφθίνουσασεέναδιάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια: Βουδούρη Καλλιρρόη ΙΑΓ%ΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ:.. ΘΕΜΑ Α Α. Να ση)ειώσετε στο γρα1τό σας δί1λα α1ό τον

Διαβάστε περισσότερα

τεσσάρων βάσεων δεδομένων που θα αντιστοιχούν στους συνδρομητές

τεσσάρων βάσεων δεδομένων που θα αντιστοιχούν στους συνδρομητές Σ Υ Π Τ Μ Α 8 Ιουνίου 2010 Άσκηση 1 Μια εταιρία τηλεφωνίας προσπαθεί να βρει πού θα τοποθετήσει τις συνιστώσες τηλεφωνικού καταλόγου που θα εξυπηρετούν τους συνδρομητές της. Η εταιρία εξυπηρετεί κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Η κατάρα της διαστατικότητας Μείωση διαστάσεων εξαγωγή χαρακτηριστικών επιλογή χαρακτηριστικών Αναπαράσταση έναντι Κατηγοριοποίησης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών PCA Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

"Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ".

Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ. "Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ". "Ότι ανόητο είπα μπορεί και να είναι ένα ρέψιμο κάποιου ξεχασμένου αστέρα..." "Δεν κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπόδειγμα IS-LM: Εισαγωγικά

Το υπόδειγμα IS-LM: Εισαγωγικά 1/35 Το υπόδειγμα IS-LM: Εισαγωγικά Νίκος Γιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκό Ετος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Τι γνωρίζουμε; 2/35 Αγορά αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 2. Σάμης Τρέβεζας

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 2. Σάμης Τρέβεζας ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 2 Σάμης Τρέβεζας ii ΣΑΜΗΣ ΤΡΕΒΕΖΑΣ Λέκτορας Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Πιθανότητες ΙΙ Σημειώσεις σε εξέλιξη... (02/03) Περιεχόμενα 1 Δομές σε Οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα