Χαρακτηριστικές συναρτήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηριστικές συναρτήσεις"

Transcript

1 13 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις 13.1 Μετασχηματισμός Fourier μέτρου πιθανότητας στο R Εστω (Ω, F, µ) χώρος μέτρου και f : Ω C Borel-μετρήσιμη συνάρτηση. Το πραγματικό και φανταστικό μέρος της f, που τα συμβολίζουμε με Re( f ), Im( f ), είναι συναρτήσεις στο Ω με πραγματικές τιμές και είναι εύκολο να δει κανείς ότι είναι Borel-μετρήσιμες. Ορίζουμε το ολοκλήρωμα Lebesgue της f ως προς το μέτρο µ ως εξής: f dµ := Re( f ) dµ + i Im( f ) dµ με την προϋπόθεση ότι τα δύο πραγματικά ολοκληρώματα ορίζονται και είναι πραγματικοί αριθμοί. Τότε λέμε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη και για κάθε τέτοια f ισχύει f dµ f dµ, (13.1) f dµ = f dµ, (13.) όπου συμβολίζει το μέτρο μιγαδικού. Η δεύτερη ιδιότητα είναι προφανής, ενώ για την πρώτη αρκεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχει θ [0, π) έτσι ώστε f dµ = e iθ f dµ. Τότε f dµ = e iθ f dµ = e iθ f dµ = Re(e iθ f ) dµ e iθ f dµ = f dµ, (13.3) από το οποίο προκύπτει το ζητούμενο. Η τρίτη ισότητα ισχύει γιατί ξέρουμε ότι το αριστερό της μέλος είναι πραγματικός αριθμός. Ορισμός Εστω µ μέτρο πιθανότητας στον (R, B(R)). Μετασχηματισμό Fourier του µ ονομάζουμε τη συνάρτηση ˆµ : R C που ορίζεται ως ˆµ(t) := e itx dµ(x) = cos(tx) dµ(x) + i si(tx) dµ(x) για κάθε t R. Θεώρημα 13.. Εστω µ μέτρο πιθανότητας στον R. Τότε (i) ˆµ(t) 1 για κάθε t R. (ii) ˆµ(0) = 1. (iii) Η ˆµ είναι ομοιόμορφα συνεχής. 78

2 13. Χαρακτηριστικές συναρτήσεις 79 Απόδειξη. (i) Για t R, εχουμε ότι ˆµ(t) = e itx dµ(x) e itx dµ(x) = 1 dµ(x) = 1. (ii) ˆµ(0) = e 0 dµ(x) = 1. (iii) Αρκεί να δείξουμε ότι για κάθε ακολουθία (δ k ) k N στον R με δ k 0 ισχύει ότι lim sup k t R ˆµ(t + δ k ) ˆµ(t) = 0. Εστω t, ζ R. Τότε, ˆµ(t + ζ) ˆµ(t) = (e i(t+ζ)x e itx ) dµ(x) = e itx (e iζx 1) dµ(x) e itx e iζx 1 dµ(x) = e iζx 1 dµ(x). Αρα, αν (δ k ) k N μηδενική ακολουθία, για k N έχουμε sup ˆµ(t + δ k ) ˆµ(t) t R Εστω f k (x) = e iδ kx 1 για κάθε k N. Τότε (α) lim k f k (x) = 0 για κάθε x R. (β) f k (x) =: g(x) για κάθε x R. (γ) g(x) dµ(x) = <. e iδ kx 1 dµ(x). (13.4) Συνεπώς, από το θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλισης, το δεξί μέλος της (13.4) τείνει στο 0, και έτσι προκύπτει το ζητούμενο. 13. Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Ορισμός Εστω X τυχαία μεταβλητή σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) με τιμές στον R. Χαρακτηριστική συνάρτηση της X λέμε τη συνάρτηση φ X : R C με Από την Πρόταση 7., φ X (t) = φ X (t) = E(e itx ). e itx d P X (x), δηλαδή φ X = P X. Πρόταση Εστω X, Y τυχαίες μεταβλητές στον (Ω, F, P) με τιμές στον R και a, b R. Τότε για κάθε t R έχουμε (i) φ X ( t) = φ X (t), (ii) φ ax+b (t) = e itb φ X (at) (iii) Αν X, Y ανεξάρτητες, τότε φ X+Y (t) = φ X (t)φ Y (t). Απόδειξη. (i) φ X ( t) = E(e i( t)x ) = E ( e itx) = E(e itx ) = φ X (t). (ii) φ ax+b (t) = E(e it(ax+b) ) = e itb E(e iatx ) = e itb φ X (at). (iii) φ X+Y (t) = E(e it(x+y) ) = E(e itx e ity ) = E(e itx ) E(e ity ) = φ X (t)φ Y (t), όπου στην τρίτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε την ανεξαρτησία των X, Y και το Θεώρημα 10.9.

3 80 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Στο επόμενο παράδειγμα, υπολογίζουμε τη χαρακτηριστική συνάρτηση τυχαίων μεταβλητών που ακολουθούν κάποια από τις γνωστές κατανομές. Παράδειγμα (i) Εστω X Bi(, p). Τότε, φ X (t) = (pe it + 1 p). Πράγματι, ( ) φ X (t) = E(e itx ) = e itk p k (1 p) k k ( ) = (e it p) k (1 p) k = (e it p + 1 p). k (ii) Εστω X Poisso(λ), λ > 0. Τότε, φ X (t) = e λ(eit 1) [αποδεικνύεται όμοια με το (i)]. (iii) Εστω X U( a, a). Τότε Πράγματι, η X έχει πυκνότητα si(at) at αν t R\{0}, φ X (t) = 1 αν t = 0. 1 a αν x ( a, a), f X (x) = 0 αν x R \ ( a, a). Αρα, για t 0, έχουμε φ X (t) = E(e itx ) = a a a e itx 1 a dx a = 1 cos(tx) dx + i 1 si(tx) dx a a a a = 1 si(tx) a + 0 = 1 ( si(ta) si( ta) ) si(ta) =. a t a t t ta a Η τέταρτη ισότητα ισχύει γιατί έχουμε ολοκλήρωμα περιττής συνάρτησης σε διάστημα συμμετρικό γύρω από το 0. Για t = 0, προφανώς φ X (0) = 1. (iv) Εστω X Ν(0, 1). Τότε, φ X (t) = e t /. Ο υπολογισμός της χαρακτηριστικής συνάρτησης στην περίπτωση αυτή είναι πιο περίπλοκος. Ενας τρόπος είναι με χρήση επιχειρημάτων από τη Μιγαδική Ανάλυση και θα τον δούμε στο Παράδειγμα της Παραγράφου Ενας άλλος, όχι και τόσο προφανής τρόπος, είναι ο εξής: φ X (t) = E(e itx ) = e itx 1 π e x / dx = 1 cos(tx)e x / 1 dx + i si(tx)e x / dx π π = 1 cos(tx)e x / dx. π Η τελευταία ισότητα ισχύει γιατί η συνάρτηση x si(tx)e x / είναι περιττή. Πλέον η συνάρτηση φ X (t) είναι πραγματική, παραγωγίσιμη και ισχύει ότι φ X (t) = 1 ( x) si(tx)e x / dx. π

4 13.3 Μετασχηματισμός Fourier στο R 81 Η παραγώγιση κάτω από το ολοκλήρωμα απαιτεί δικαιολόγηση την οποία παραλείπουμε. Ολοκληρώνοντας κατά μέρη, έχουμε φ X (t) = 1 t cos(tx)e x / dx = tφ X (t). π Εστι καταλήγουμε στη συνήθη διαφορική εξίσωση φ X (t) = tφ X(t), η οποία έχει γενική λύση φ X (t) = Ce t /. Και εφόσον φ X (0) = 1, έχουμε ότι C = 1. Αρα φ X (t) = e t /. (v) Εστω X Ν(µ, σ ). Τότε σ itµ t φ X (t) = e. Από τα προηγούμενα, θεωρώντας την τυχαία μεταβλητή Z = X µ, έχουμε ότι Z Ν(0, 1) και X = σz + µ. Αρα, φ X (t) = φ σz+µ (t) = e itµ φ Y (tσ) = e itµ σ t e. (vi) Εστω X Exp(λ), λ > 0. Τότε, φ X (t) = φ X (t) = E(e itx ) = λ λ it 0 για κάθε t R. Πράγματι, e itx λe λx dx M = λ e x( λ+it) dx = lim λ e x( λ+it) dx 0 M 0 λex( λ+it) M = lim λem( λ+it) 1 = lim M λ + it M λ + it 0 = λ λ it, γιατί lim M e λm e itm = 0 αφού e itm = 1 και λ > 0. σ 13.3 Μετασχηματισμός Fourier στο R Εστω 1. Για x, y R με x = (x 1, x,..., x ) και y = (y 1, y,..., y ), το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο των x και y ορίζεται ως: x, y := x k y k. Ορισμός Εστω µ μέτρο πιθανότητας στον (R, B(R )). Μετασχηματισμό Fourier του µ ονομάζουμε τη συνάρτηση ˆµ : R C που ορίζεται ως ˆµ(u) := e i u,x dµ(x) = cos( u, x ) dµ(x) + i si( u, x ) dµ(x) για κάθε u R. Και σε αυτή την περίπτωση η συνάρτηση ˆµ είναι ομοιόμορφα συνεχής, έχει μέτρο φραγμένο από 1, και ˆµ(0) = 1. Ορισμός Εστω X τυχαία μεταβλητή σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) με τιμές στον R. Χαρακτηριστική συνάρτηση της X λέμε τη συνάρτηση φ X : R C με k=1 φ X (u) = E(e i u,x ).

5 8 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Το ανάλογο της Πρότασης 13.4 είναι το εξής. Πρόταση Εστω X, Y τυχαίες μεταβλητές στον (Ω, F, P) με τιμές στον R, A R m και b R m. Τότε για κάθε u R, v R m έχουμε (i) φ X ( u) = φ X (u), (ii) φ AX+b (v) = e i v,b φ X (A t v). (iii) Αν X, Y ανεξάρτητες, τότε φ X+Y (u) = φ X (u)φ Y (u). A t είναι ο ανάστροφος του πίνακα A. Η απόδειξη της πρότασης αφήνεται ως άσκηση Θεώρημα μοναδικότητας και εφαρμογές Στην παράγραφο αυτή βασιζόμαστε στο επόμενο θεώρημα, το οποίο είναι απόρροια του θεωρήματος μοναδικότητας του μετασχηματισμού Fourier και η απόδειξή του παραλείπεται γιατί ξεφεύγει από τα πλαίσια του σκοπού μας. Ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει την απόδειξη του σε βιβλία Ανάλυσης Fourier ή Πιθανοτήτων [π.χ. Θεώρημα 14.1 στο Jacod ad Protter (003)]. Θεώρημα 13.9 (Θεώρημα Μοναδικότητας). Εστω µ, ν μέτρα πιθανότητας στον (R, B(R )) ώστε ˆµ(u) = ˆν(u) για κάθε u R. Τότε, µ = ν. Το θεώρημα μεταφέρει τον έλεγχο µ(a) = ν(a) για κάθε A B(R ) στον ˆµ(u) = ˆν(u) για κάθε u R, που είναι ένας έλεγχος πάνω σε αριθμούς. Αναδιατύπωση του θεωρήματος είναι το ακόλουθο πόρισμα το οποίο αφορά τυχαίες μεταβλητές. Πόρισμα Εστω X, Y τυχαίες μεταβλητές με τιμές στον R. Αν φ X (u) = φ Y (u) για κάθε u R, τότε οι X, Y έχουν την ίδια κατανομή, δηλαδή P X = P Y. Απόδειξη. Επειδή φ X (u) = P X (u), από το θεώρημα μοναδικότητας προκύπτει το ζητούμενο. Πόρισμα Εστω X = (X 1, X,..., X ) τυχαία μεταβλητή με τιμές στον R. Τότε οι {X j : 1 j } είναι ανεξάρτητες αν και μόνο αν φ X (u 1, u,..., u ) = φ X1 (u 1 )φ X (u ) φ X (u ) για κάθε (u 1, u,..., u ) R. Απόδειξη. Εστω ότι οι X 1, X,..., X είναι ανεξάρτητες. Τότε φ X (u 1, u,..., u ) = E ( e i j=1 u j X j ) = E(e iu 1 X 1 e iu X e iu X ). Εφόσον οι X 1, X,..., X είναι ανεξάρτητες, από προφανή γενίκευση της Πρότασης 10.8, οι e iu 1X 1, e iu X,..., e iu X είναι ανεξάρτητες (και προφανώς φραγμένες), άρα E(e iu 1X 1 e iu X e iu X ) = E(e iu 1X 1 ) E(e iu X ) E(e iu X ), από το οποίο προκύπτει το ζητούμενο. Από την υπόθεση, για u = (u 1, u,..., u ) έχουμε P X (u) = φ X (u) = φ X1 (u 1 )φ X (u ) φ X (u ) = P X 1 (u 1 ) P X (u ) P X (u ) = e iu 1x 1 d P X 1 (x 1 ) e iu x d P X (x ) e iu x d P X (x ) = e i j=0 u j x j d P X 1 P X... P X (x 1, x,..., x ) = P X 1 P X... P X (u).

6 Συνεπώς, από το θεώρημα μοναδικότητας έχουμε ότι 13.4 Θεώρημα μοναδικότητας και εφαρμογές 83 P X = P X 1 P X... P X, το οποίο από την Πρόταση ισοδυναμεί με το ζητούμενο. Εστω X, Y τυχαίες μεταβλητές με τιμές στον ίδιο χώρο. Αν οι X και Y έχουν την ίδια κατανομή, δηλαδή P X = P Y, θα γράφουμε 1 X d = Y. Ορισμός Εστω X τυχαία μεταβλητή με τιμές στο R. Λέμε ότι η X έχει συμμετρική κατανομή αν X d = X, δηλαδή, για κάθε A B(R) ισχύει P(X A) = P( X A). Παράδειγμα Εστω X τυχαία μεταβλητή με τιμές στο R και πυκνότητα f άρτια συνάρτηση. Τότε η X έχει συμμετρική κατανομή. Πράγματι, P(X A) = f (x) dλ(x) = f ( x) dλ(x) = f (x) dλ(x) = P(X A). A A Παράδειγμα τέτοιας τυχαίας μεταβλητής είναι μια X N(0, σ ). Ομως μια X Exp(λ), λ > 0 δεν έχει συμμετρική κατανομή. Παράδειγμα (i) Εστω X 1, X,..., X ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές τέτοιες ώστε X 1 Beroulli(p). Αν Y = X j, τότε Y Bi(, p). Πράγματι, η χαρακτηριστική j=1 συνάρτηση καθεμίας από τις X j ισούται με φ X1 (t) = e it p + 1 p και από την Πρόταση 13.4(iii) έπεται ότι φ Y (t) = φ X1 (t) = (e it p + 1 p), που είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση της Bi(, p). Το θεώρημα μοναδικότητας (Πόρισμα 13.10) δίνει ότι Y Bi(, p). (ii) Εστω X, Y ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές τέτοιες ώστε X Poisso(λ) και Y Poisso(µ). Τότε για τη Z X + Y έχουμε ότι Z Poisso(λ + µ). Πράγματι, καταρχάς παρατηρούμε ότι η χαρακτηριστική συνάρτηση της Z είναι φ Z (t) = φ X (t)φ Y (t) = e λ(eit 1) e µ(eit 1) = e (λ+µ)(eit 1), όπου η πρώτη ισότητα ισχύει γιατί οι X, Y είναι ανεξάρτητες. Συνεπώς, η φ Z είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση της κατανομής Poisso(λ + µ), και από το θεώρημα μοναδικότητας η Z έχει κατανομή Poisso(λ + µ). (iii) Εστω X Bi(, p) και Y Bi(m, p), ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Τότε η Z = X + Y έχει κατανομή Bi( + m, p). Αυτό προκύπτει εύκολα με τη χρήση χαρακτηριστικών συναρτήσεων ή με χρήση του (i), αναπαριστώντας τις X, Y ως άθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών κατανομής Beroulli(p). (iv) Εστω X N(µ, σ ) και Y N(ν, τ ) ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Τότε, η Z = X + Y έχει κατανομή N(µ + ν, σ + τ ). Αυτό γιατί η χαρακτηριστική συνάρτηση της Z είναι σ itµ t φ Z (t) = φ X (t)φ Y (t) = e e itν t τ = e it(µ+ν) t σ +τ. Η τελευταία συνάρτηση είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση της κατανομής N(µ + ν, σ + τ ) και από το θεώρημα μοναδικότητας προκύπτει το ζητούμενο. 1 Το d από το αρχικό της λέξης distributio (κατανομή). A

7 84 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις (v) Εστω X Gamma(a 1, λ) και Y Gamma(a, λ) ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Τότε, δουλεύοντας όμοια με τα προηγούμενα, δείχνουμε ότι η Z = X + Y έχει κατανομή Gamma(a 1 + a, λ). Μια συνέπεια αυτού του αποτελέσματος είναι η εξής αναπαράσταση της κατανομής χι τετράγωνο με p βαθμούς ελευθερίας (p N + ). Αν οι Y 1, Y,..., Y p είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με κατανομή Ν(0, 1), τότε η X := Y 1 + Y Y p έχει κατανομή χ p. Υπενθυμίζουμε ότι χ p είναι η κατανομή Gamma( p, 1 ). Για την απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, δείχνουμε με τη γνωστή τεχνική από τις στοιχειώδεις πιθανότητες ότι αν Y N(0, 1), τότε η Y Gamma( 1, 1 ) (περίπτωση p = 1 του ισχυρισμού). Επειτα εφαρμόζουμε το αποτέλεσμα που δείξαμε για άθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών που έχουν κατανομή Γάμμα με κοινή παράμετρο κλίμακας λ Ροπογεννήτριες Για μια τυχαία μεταβλητή X με τιμές στο [, ] η ροπογεννήτριά της είναι η συνάρτηση M X : R [0, ] με M X (t) = E(e tx ). Η M X ως μέση τιμή θετικής τυχαίας μεταβλητής ορίζεται για κάθε t R, απλώς ενδέχεται σε κάποια t να παίρνει την τιμή. Αν η X παίρνει τιμές στο [0, ] (αντίστοιχα στο [, 0]), τότε η M X είναι πεπερασμένη για κάθε t 0 (αντίστοιχα, για κάθε t 0), και μάλιστα M X (t) 1 για εκείνα τα t. Πάντοτε M X (0) = 1, ενώ το δεδομένο M X (t) < για κάποιο t 0 έχει χρήσιμες συνέπειες. Καταγράφουμε δύο από αυτές στο επόμενο λήμμα (δες επίσης την Ασκηση 6.7). Λήμμα (i) Αν ε > 0 και M X (ε) <, τότε M X (t) < για κάθε t [0, ε] και E((X + ) k ) < για κάθε k N. (ii) Αν ε > 0 και M X ( ε) <, τότε M X (t) < για κάθε t [ ε, 0] και E((X ) k ) < για κάθε k N. Απόδειξη. (i) Για t [0, ε] έχουμε e tx e εx +1 (παίρνουμε τις περιπτώσεις X(ω) 0 και X(ω) < 0), άρα M X (t) <. Επειτα, πάλι παίρνοντας περιπτώσεις, έχουμε 0 ε k (X + ) k k! e εx και το συμπέρασμα έπεται. (ii) Ομοια όπως στο μέρος (i). Το λήμμα συνεπάγεται ότι το D X := {t R : M X (t) < } είναι ένα διάστημα που περιέχει το 0. Στη χειρότερη περίπτωση είναι το {0}. Επίσης, αν η X είναι τυχαία μεταβλητή με E(X ) = E(X + ) =, το λήμμα δίνει ότι D X = {0}. Παράδειγμα τέτοιας τυχαίας μεταβλητής είναι η Cauchy (Παράδειγμα 7.9), ενώ και άλλες τυχαίες μεταβλητές με D X = {0} δίνει η Ασκηση Ολες αυτές οι τυχαίες μεταβλητές έχουν την ίδια ροπογεννήτρια αλλά διαφορετική κατανομή. Αρα η ροπογεννήτρια δεν χαρακτηρίζει την κατανομή μιας τ.μ., δεν την κωδικοποιεί. Μελετούμε τώρα την περίπτωση που το D X περιέχει ένα ανοιχτο διάστημα ( ε, ε) γύρω από το 0. Πρόταση Αν υπάρχει ε > 0 ώστε M X ( ε), M X (ε) <, τότε (i) M X (t) < για κάθε t [ ε, ε]. (ii) E( X k ) < για κάθε k N. (iii) Η M X αναλύεται σε δυναμοσειρά ως με ακτίνα σύγκλισης τουλάχιστον ε. M X (t) = E(X k ) k! t k (13.5)

8 (iv) E(X k ) = M (k) X (0) για κάθε k N Χαρακτηριστικές συναρτήσεις μέσω ροπογεννητριών* 85 Απόδειξη. (i) Επεται από το προηγούμενο λήμμα. (ii) Επεται από το προηγούμενο λήμμα και το ότι X k = (X ) k + (X + ) k. (iii) Για t ( ε, ε) έχουμε M X (t) = E t k X k k! ( t k = X k ) E = k! t k E(X k ). k! Η εναλλαγή ολοκληρώματος και αθροίσματος έπεται από το θεώρημα Fubii (εφαρμοσμένο στα μέτρα P, αριθμητικό μέτρο στο N) γιατί t k X k E k! = E(e tx ) < E(e tx ) + E(e tx ) <. (iv) Επεται από το (iii) και τη θεωρία των δυναμοσειρών. Για να θυμάται κανείς τον τύπο E(X k ) = M (k) X (0) χρήσιμη είναι η εξής «απόδειξή» του. Στην M X (t) = E(e tx ) παραγωγίζουμε k φορές και παίρνουμε M (k) X (t) = E(Xk e tx ). (13.6) Δηλαδή περνάμε την παράγωγο μέσα από τη μέση τιμή. Το ότι αυτό είναι σωστό αποδεικνύεται με χρήση του θεωρήματος κυριαρχημένης σύγκλισης, αλλά το παραλείπουμε. Επειτα θέτουμε t = 0 στην (13.6). Αντιπαραβάλλουμε τη χαρακτηριστική συνάρτηση με τη ροπογεννήτρια μιας τυχαίας μεταβλητής. Γράφουμε (+) στα προτέρηματα και ( ) στα ελαττώματα. Η χαρακτηριστική συνάρτηση: (i) Είναι πάντοτε πεπερασμένος αριθμός. (+) (ii) Ο υπολογισμός της ενδέχεται να εμπλέκει ολοκληρώματα μιγαδικών συναρτήσεων. ( ) (iii) Χαρακτηρίζει την κατανομή της X. Δύο τ.μ. με ίδια χαρακτηριστική συνάρτηση έχουν την ίδια κατανομή (Πόρισμα 13.10). (+) Η ροπογεννήτρια: (i) Ενδέχεται να πάρει την τιμή. ( ) (ii) Ο υπολογισμός της εμπλέκει ολοκληρώματα ή αθροίσματα στο R. (+) (iii) Γενικά, δεν χαρακτηρίζει την κατανομή της X. Δύο τ.μ. ενδέχεται να έχουν την ίδια ροπογεννήτρια αλλά διαφορετική κατανομή. ( ) (iv) Η υπόθεση M X (t) < για κάποιο t 0 δίνει πληροφορίες για τη X. (+) 13.6 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις μέσω ροπογεννητριών* Εχοντας υπολογίσει κανείς την ροπογεννήτρια M X της X είναι δελεαστικό να προσπαθήσει να υπολογίσει τη χαρακτηριστική συνάρτηση ως φ X (t) = E(e itx ) ; = M X (it).

9 86 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Ενα πρώτο πρόβλημα είναι ότι το σύμβολο M X (it) δεν έχει νόημα αφού η M X έχει πεδίο ορισμού το R. Ας το παραβλέψουμε. Η ιδέα είναι να βρούμε έναν τύπο για τη M X στον οποίο να μπορέσουμε να βάλουμε όπου t το it. Και έχουμε παραδείγματα που αυτό δουλεύει. Π.χ. στην περίπτωση που η X ακολουθεί κάποια κανονική ή εκθετική κατανομή. Ας δούμε τι γίνεται αν η X N(0, 1). Βρίσκουμε ότι M X (t) = e t /. Βάζοντας όπου t το it βρίσκουμε e t / που είναι ο σωστός τύπος για τη χαρακτηριστική συνάρτηση της X. Είναι δυνατόν όμως να πει κανείς ότι M X (t) = e t / για κάθε t R και η αντικατάσταση t it δίνει e t /, που είναι λάθος. Τι καλύτερο έχει ο τύπος e t / από τον e t / ; Πρόταση Εστω X πραγματική τυχαία μεταβλητή με ροπογεννήτρια M X. υπάρχει ε > 0 ώστε Υποθέτουμε ότι (i) Η M X είναι πεπερασμένη στο ( ε, ε). (ii) Υπάρχει αναλυτική συνάρτηση h : {z C : Re(z) < ε} C ώστε το σύνολο {t R : M X (t) = h(t)} να έχει σημείο συσσώρευσης στο ( ε, ε). Τότε φ X (t) = h(it) για κάθε t R. Απόδειξη. Εστω A ε := {z C : Re(z) < ε}. Θέτουμε g : A ε C με g(z) := E(e zx ) για κάθε z A ε. Ισχυρισμος: Η g είναι καλά ορισμένη και αναλυτική στο A ε. Επειδή e zx = e X Re z και E(e X Re z ) < από την υπόθεση (i), έπεται ότι η g είναι καλά ορισμένη. Τώρα για z 0 A ε και z C με z < ε Re(z 0 ) ισχύει g(z 0 + z) = E(e z0x e zx (zx) ) = E ez 0X k k! = E { X k e } z 0X z k. (13.7) k! Χρειάζεται δικαιολόγηση μόνο η τελευταία ισότητα. Δηλαδή η αλλαγή σειράς μέσης τιμής και άθροισης. Αυτό έπεται από το θεώρημα Fubii αφού E ez 0X (zx)k k! = E { e } Re(z 0)X+ zx E( X ( z + Re(z0) ) ) <. Το ότι η τελευταία ποσότητα είναι πεπερασμένη έπεται από το ότι z + Re(z 0 ) < ε και την υπόθεση (i). Εδώ λοιπον είναι κρίσιμη η υπόθεση ότι η M X είναι πεπερασμένη στο ( ε, ε). Επίσης συμπεραίνουμε ότι στο δεξί μέλος της (13.7) έχουμε μια δυναμοσειρά του z με πεπερασμένους συντελεστές η οποία συγκλίνει αφού η g(z 0 + z) είναι πεπερασμένη. Επεται ότι η g αναλύεται σε δυναμοσειρά με κέντρο z 0 και ακτίνα σύγκλισης τουλάχιστον ε Re(z 0 ) > 0, πράγμα που αποδεικνύει τον ισχυρισμό. Από την υπόθεση (ii) το σύνολο των σημείων που ισχύει g(z) = h(z) έχει σημείο συσσώρευσης στο ( ε, ε) A ε. Από την αρχή αναλυτικής συνέχισης οι συναρτήσεις h, g ταυτίζονται στο A ε. Αρα, για t R, φ X (t) = g(it) = h(it) αφού it A ε. Επιστρέφοντας στη συζήτηση πριν την πρόταση, το πρόβλημα με την e z / είναι ότι δεν είναι αναλυτική συνάρτηση (ούτε καν σε ένα σημείο του C). Ετσι δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο της h που αναφέρει η πρόταση. Παράδειγμα (i) Μια X N(0, 1) έχει ροπογεννήτρια M X (t) = e t / για κάθε t R. Η M X είναι σαφώς πεπερασμένη σε περιοχή του 0. Η συνάρτηση h : C C με h(z) = e z / για κάθε z C είναι Το καλά ορισμένη σημαίνει ότι η μέση τιμή μπορεί να οριστεί και είναι στοιχείο του C. Δεν εμφανίζεται κάποια μορφή.

10 13.7 Αθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών 87 αναλυτική σε όλο το C και συμφωνεί με τη M X στο R (Είναι η μόνη αναλυτική που το κάνει αυτό). Αρα η Πρόταση εφαρμόζεται και δίνει ότι φ X (t) = h(it) = e t / για κάθε t R. (ii) Μια X Exp(λ) (λ > 0) έχει ροπογεννήτρια λ λ t αν t < λ, M X (t) = αν t λ. Η M X είναι πεπερασμένη στην περιοχή ( λ, λ) του 0. Η συνάρτηση h : C\{λ} C με h(z) = λ/(λ z) είναι αναλυτική στο πεδίο ορισμού της [το οποίο περιέχει μια λωρίδα της μορφής {z : Re(z) < ε} με ε > 0, π.χ. με ε = λ.] και συμφωνεί με τη M X στο (, λ). Αρα η Πρόταση εφαρμόζεται και δίνει ότι φ X (t) = h(it) = λ/(λ it) για κάθε t R. Συνέπεια της απόδειξης της Πρότασης είναι το εξής θεώρημα μοναδικότητας για ροπογεννήτριες. Το διατυπώνουμε μόνο για τυχαίες μεταβλητές με τιμές στο R. Θεώρημα (Θεώρημα μοναδικότητας για ροπογεννήτριες). Εστω X, Y τυχαίες μεταβλητές με τιμές στον R. Αν (i) υπάρχει ε > 0 ώστε M X, M Y είναι πεπερασμένες στο ( ε, ε) και (ii) M X (t) = M Y (t) για κάθε t ( ε, ε), τότε οι X, Y έχουν την ίδια κατανομή, δηλαδή P X = P Y. Απόδειξη. Η υπόθεση (i) και η απόδειξη της Πρότασης δίνουν ότι οι συναρτήσεις g(z) = E(e zx ), h(z) = E(e zy ) είναι αναλυτικές στο A ε := {z C : Re(z) < ε}. Η υπόθεση (ii) και η αρχή αναλυτικής συνέχισης δίνουν ότι οι g, h ταυτίζονται στο A ε. Αρα για t R, έχουμε φ X (t) = g(it) = h(it) = φ Y (t). Το συμπέρασμα έπεται από το Πόρισμα (θεώρημα μοναδικότητας για χαρακτηριστικές συναρτήσεις). Προσέξτε ότι το προηγούμενο θεώρημα ζητάει οι ροπογεννήτριες των X, Y να ταυτίζονται σε μια περιοχή του 0 (και να είναι πεπερασμένες σε αυτήν), ενώ το θεώρημα μοναδικότητας για χαρακτηριστικές συναρτήσεις (Πόρισμα 13.10) ζητάει ταύτισή τους σε όλο το R. Ταύτιση των χαρακτηριστικών σε περιοχή του 0 δεν αρκεί για να δώσει ισότητα των κατανομών. Αντιπαραδείγματα δίνονται στην Παράγραφο α του Κεφαλαίου XV του Feller (1971) Αθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών Ορισμός Εστω µ, ν μέτρα πιθανότητας στο R. Συνέλιξη των µ, ν λέμε το μέτρο πιθανότητας µ ν στο R που ορίζεται ως εξής: µ ν(a) = 1 A (x + y) dµ(x) dν(y) για κάθε A B(R). Παρατήρηση Εύκολα βλέπουμε ότι η συνέλιξη είναι συμμετρική, δηλαδή µ ν = ν µ. Επίσης, ισχύει ότι µ ν(a) = 1 (A y) (x) dµ(x) dν(y) = µ(a y) dν(y) = ν(a x) dµ(x). Θεώρημα 13.. Εστω X, Y ανεξάρτητες τυχαίες με τιμές στο R και κατανομές P X, P Y αντίστοιχα. Τότε P X+Y = P X P Y.

11 88 Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Απόδειξη. Εφόσον οι X, Y είναι ανεξάρτητες, η κατανομή της (X, Y) είναι το μέτρο γινόμενο P X P Y στον R (Πρόταση 10.13). Για A B(R) έχουμε P X+Y (A) = P(X + Y A) = E{1 A (X + Y)} = 1 A (x + y) d(p X P Y )(x, y) = 1 A (x + y) d P X (x) d P Y (y) = P X P Y (A). Στην πρώτη ισότητα της δεύτερης γραμμής χρησιμοποιήσαμε την Πρόταση 7. για τη συνάρτηση g : R R με g(x, y) = 1 A (x + y) και την τυχαία μεταβλητή (X, Y). Θεώρημα Εστω X, Y ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με τιμές στο R και Z = X + Y. Τότε (i) Αν η X έχει πυκνότητα f X, τότε η Z έχει πυκνότητα και μια τέτοια είναι η f Z (z) = f X (z y) d P Y (y) για κάθε z R. (ii) Αν οι X, Y έχουν αντίστοιχα πυκνότητες f X, f Y, τότε η f Z (z) = f X (z y) f Y (y) dy = f X (x) f Y (z x) dx για κάθε z R είναι πυκνότητα της Z. Απόδειξη. (i) Εστω A B(R). Τότε, από το Θεώρημα 13., P(Z A) = P X (A y) d P Y (y) = f X (x) dx d P Y (y) A y x=z y = f X (z y) dz d P Y (y) = f X (z y) d P Y (y) dz, άρα η f Z (z) = A f X (z y) d P Y (y) είναι πυκνότητα της Z. (ii) Εστω z R. Τότε, από το (i) και την Πρόταση 7.8, έχουμε f Z (z) = f X (z y) d P Y (y) = f X (z y) f Y (y) dy. A Η δεύτερη ισότητα στην εκφώνηση προκύπτει με μια απλή αλλαγή μεταβλητής. Το προηγούμενο θεώρημα συμπληρώνει την τεχνική προσδιορισμού κατανομής αθροίσματος που είδαμε στο Παράδειγμα Το θεώρημα είναι χρήσιμο όταν η χαρακτηριστική συνάρτηση του αθροίσματος δεν είναι κάποια από τις γνωστές χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Μια τέτοια περίπτωση περιγράφεται στην Ασκηση Ασκήσεις 13.1 Να δειχθεί ότι ισχύει η ισότητα στην (13.1) αν και μόνο αν υπάρχει a R τέτοιο ώστε f (x) = f (x) e ia µ-σχεδόν παντού στο Ω. 13. Εστω ότι για την τυχαία μεταβλητή X με τιμές στο R και ένα t 0 0 ισχύει φ X (t 0 ) = 1. Να δειχθεί ότι υπάρχει a R ώστε με πιθανότητα 1 η X να παίρνει τιμές στο {a + k(π/t 0 ) : k Z}. Αν φ X (t 0 ) = 1, τότε μπορούμε να πάρουμε a = 0.

12 13.7 Αθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών Εστω X τυχαία μεταβλητή με τιμές στο R ώστε E X <. Να δειχθεί ότι η φ X είναι παραγωγίσιμη στο R και φ X (0) = i E(X). [Υπόδειξη: Θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλισης.] 13.4 Εστω X Γ(a, λ). Δηλαδή η X έχει πυκνότητα f X (x) = Να δειχθεί ότι η X έχει χαρακτηριστική συνάρτηση για κάθε t R Εστω a > 0 και X τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα Να δειχθεί ότι M X (t) = για κάθε t 0. λa Γ(a) xa 1 e λx 1 x 0. 1 φ X (t) = ( 1 it λ f (x) = ) a a x a+1 1 x Εστω X τυχαία μεταβλητή με κατανομή N(0, 1) και Y := e X. Να δειχθεί ότι (α) E(Y k ) < για κάθε k N. (β) M Y (t) < αν και μόνο αν t Εστω X τυχαία μεταβλητή με τιμές στο R. Να δείξετε ότι η X έχει συμμετρική κατανομή (δηλαδή X d = X) αν και μόνο αν φ X (u) R για κάθε u R Εστω X, Y ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές με τιμές στο R. Να δείξετε ότι η X Y έχει συμμετρική κατανομή Λέμε ότι η τυχαία μεταβλητή X έχει κατανομή Cauchy αν έχει πυκνότητα f (x) =, x R. Θεωρούμε π(1+x ) γνωστό για αυτή την άσκηση ότι φ X (u) = e u για κάθε u R. Να δείξετε ότι: (α) Αν X, Y Cauchy ανεξάρτητες, τότε X+Y Cauchy. (β) Αν X 1, X,..., X Cauchy ανεξάρτητες, τότε X 1+X +...+X Cauchy Εστω X τυχαία μεταβλητή όπως στην Ασκηση 13.5 με a (0, ). Να δειχθεί ότι υπάρχει σταθερά C(a) (0, ) ώστε 1 φ X (t) lim t 0 t a = C(a). (13.8) 13.11* Εστω X τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα f (x) = x 3 1 x 1. Να δειχθεί ότι για κάθε t [ 1, 1] ισχύει φ X (t) 1 t log t 3t. (13.9) 13.1 Εστω X, Y U(0, 1) ανεξάρτητες τυχαίες ματαβλητές. Να δείξετε ότι η Z = X + Y έχει πυκνότητα z αν z (0, 1], f Z (z) = z αν z (1, ), αν z R \ (0, ).

13 14 Σύγκλιση κατά κατανομή 14.1 Σύγκλιση κατά κατανομή Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε μια ασθενέστερη, από όσες έχουμε δει έως τώρα, μορφή σύγκλισης, τη σύγκλιση κατά κατανομή. Θα θεωρήσουμε μέτρα πιθανότητας στο R και τυχαίες μεταβλητές με τιμές στο R. Ορισμός Εστω µ, (µ ) 1 μέτρα πιθανότητας στο R. Λέμε ότι η (µ ) 1 συγκλίνει ασθενώς στο µ αν µ ((, x]) µ((, x]) καθώς για κάθε x R τέτοιο ώστε µ({x}) = 0. Γράφουμε τότε µ µ. Το κατά κατανομή όριο μιας ακολουθίας μέτρων που συγκλίνει κατά κατανομή είναι μοναδικό. Γιατί αν η ακολουθία συγκίνει σε δύο μέτρα µ, ν, τότε οι συναρτήσεις κατανομής τους είναι ίσες στο {x R : µ({x}) = ν({x}) = 0} το οποίο έχει αριθμήσιμο συμπλήρωμα, άρα είναι πυκνό. Και επειδή οι συναρτήσεις κατανομής είναι δεξιά συνεχείς, έπεται ότι ισούνται σε όλο το R. Το Θεώρημα 4.10 δίνει ότι µ = ν. Ορισμός 14.. Εστω (X ) 1, X τυχαίες μεταβλητες με τιμές στο R. Λέμε ότι η (X ) 1 συγκλίνει κατά κατανομή στη X και γράφουμε 1 X X ή X d X ή X L X, αν η ακολουθία κατανομών (P X ) 1 των X συγκλίνει ασθενώς στην κατανομή P X της X. Το πιο πάνω σχόλιο για τη μοναδικότητα του ορίου κατά κατανομή, με όρους τυχαίων μεταβλητών, λέει ότι, αν η (X ) 1 συγκλίνει κατά κατανομή σε δύο τυχαίες μεταβλητές X, Y, τότε οι X, Y έχουν την ίδια κατανομή. Θεώρημα Εστω (X ) 1, X όπως στον Ορισμό 14.. Τότε X X αν και μόνο αν F X (x) F X (x) καθώς για κάθε x R τέτοιο ώστε F X (x) = F X (x ), δηλαδή για κάθε σημείο συνέχειας της F X. Απόδειξη. Προκύπτει από τον Ορισμό 14.1, τον ορισμό της συνάρτησης κατανομής, και το ότι P X ({x}) = P(X = x) = F X (x) F X (x ) για κάθε x R. Μια συνάρτηση κατανομής F έχει αριθμήσιμο πλήθος σημείων ασυνέχειας (Ασκηση 4.1). Δηλαδή είναι λίγα. Σε οποιοδήποτε διάστημα θετικού μήκους μπορούμε να βρούμε σημείο συνέχειας της F. Παρατήρηση (i) Στον Ορισμό 14., οι X, {X : 1}, δεν είναι απαραίτητο να ορίζονται στον ίδιο χώρο πιθανότητας. Κάθε μία ορίζεται σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P ) και η X σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα αν θέλαμε να θεωρήσουμε τη διαφορά X (ω) X(ω). 1 d από το distributio, και L από το law. 90

14 14.1 Σύγκλιση κατά κατανομή 91 (ii) Αν οι {X : 1} και X ορίζονται στον ίδιο χώρο πιθανότητας έχει νόημα να εξετάσουμε πώς η σύγκλιση κατά κατανομή συνδέεται με τα υπόλοιπα είδη σύγκλισης που είδαμε στο Κεφάλαιο 8 (σχεδόν βέβαιη, στον L p, κατά πιθανότητα). Το Θεώρημα 14.1 πιο κάτω αφορά αυτό το ερώτημα. Παράδειγμα Εστω (p ) 1 ακολουθία στο (0, 1) έτσι ώστε p 0 και (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών έτσι ώστε X Γεωμετρική(p ) για κάθε 1. Θα δείξουμε ότι p X X, όπου X τυχαία μεταβλητή τέτοια ώστε X Exp(1). Η F X είναι συνεχής στο R. Συγκεκριμένα, έχουμε ότι x F X (x) = e t 0 αν x 0, 1 t>0 dt = 1 e x αν x > 0. Για x 0, F p X (x) = P(p X 0) = 0, αφού p > 0 και X 1. Για x > 0, ) F p X (x) = P (X xp ( [ ]) x = 1 P X > ) = 1 P (X > xp p [ ] x = 1 (1 p ) p, εφόσον για Y Γεωμετρική(p) ισχύει P(Y k) = (1 p) k 1. Τώρα παρατηρούμε ότι (1 p ) [ x p ] = e [ ] x log(1 p) p p p e x για. Αρα, F p X (x) 1 e x. Από το Θεώρημα 14.3 έπεται το ζητούμενο. Παρατηρήστε ότι η τυχαία μεταβλητή X παίρνει τιμές στο N + και άρα η p X στο p N +, το οποίο είναι ένα σύνολο που απλώνεται στο [0, ) με όλο και πιό πυκνό τρόπο καθώς. Κατά μία έννοια, αυτό το σύνολο συγκλίνει στο [0, ), το οποίο είναι το στήριγμα της κατανομής της X. Παράδειγμα Εστω (X ) 1 ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών με καθεμία να ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 1. Για κάθε 1 θετικό ακέραιο, θέτουμε W := max{x 1, X,..., X } και Z := W log. Θα δείξουμε ότι W log Z (14.1) όπου Z είναι τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση κατανομής F Z (t) := e e t (t R). Η F Z είναι συνεχής στο R. Εστω λοιπόν t R. Για > e t έχουμε F W log (t) := P(W log t) = P(max{X 1, X,..., X } t + log ) = P(X 1 t + log,..., X t + log ) = P(X 1 t + log ) = (1 e t log ) = ) (1 e t. Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιούμε ότι οι X i είναι ανεξάρτητες και ισόνομες. Στην πέμπτη ι- σότητα ότι t + log > 0 και ότι η X 1 ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 1. Αρα lim F W log (t) = e e t = F Z (t) για κάθε t R, που αποδεικνύει το ζητούμενο. Αυτό που μας λέει η σύγκλιση (14.1) είναι ότι το μέγιστο ανεξάρτητων εκθετικών τυχαίων μεταβλητών με παράμετρο 1 είναι της τάξης του log. Δηλαδή ισούται με log συν μια διόρθωση που είναι περίπου μια τυχαία μεταβλητή όπως η Z. Αυτή η διόρθωση δεν αλλάζει την τάξη μεγέθους, γιατί, π.χ. με πιθανότητα 0.95 ισχύει Z 3 (υπολογίζουμε P( Z 3) = F Z (3) F Z ( 3 ) = e e 3 e e3 ).

15 9 Σύγκλιση κατά κατανομή Παρατήρηση [Ισοκατανεμημένες τ.μ.] Συνεχίζοντας από την Παρατήρηση 7.4, στο προηγούμενο παράδειγμα, αφού ολες οι X 1, X,..., X έχουν την ίδια κατανομή με τη X 1, γιατί στην ποσότητα P(X 1 t + log,..., X t + log ) δεν αντικαθιστούμε όλες τις τ.μ. με τη X 1 ; Και τότε η ποσότητα θα γινόταν P(X 1 t + log ). Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με χρήση της Πρότασης 7. γιατί, για να είναι η χρήση της σωστή, θα έπρεπε τα δύο διανύσματα (X 1, X,..., X ) και (X 1, X 1,..., X 1 ) να έχουν την ίδια κατανομή, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Οταν όμως με χρήση της ανεξαρτησίας γράψουμε την πιο πάνω πιθανότητα ως P(X 1 t + log ) P(X t + log ), τότε κάθε όρος του γινομένου ισούται με P(X 1 t + log ) επειδή κάθε μία από τις X i έχει την ίδια κατανομή με τη X 1. Για την ανάπτυξη της θεωρίας είναι πιο βολικό αντί να δουλεύουμε με τον ορισμό της ασθενούς σύγκλισης να χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό της που δίνεται από το επόμενο θεώρημα. Η απόδειξή του δίνεται στο Παράρτημα Βʹ. Θεώρημα Εστω µ, (µ ) 1 μέτρα πιθανότητας στο R. Τότε µ µ αν και μόνο αν f (x) dµ (x) f (x) dµ(x) (14.) για κάθε f : R R συνεχή και φραγμένη. Το ίδιο θεώρημα, με όρους τυχαίων μεταβλητών, γράφεται ως εξής. Θεώρημα Εστω (X ) 1 τυχαίες μεταβλητές σε χώρους πιθανότητας (Ω, F, P ), 1 και X τυχαία μεταβλητή σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) με τιμές στο R. Τότε X X αν και μόνο αν για κάθε f : R R συνεχή και φραγμένη. E( f (X )) E( f (X)) (14.3) Η μέση τιμή στο αριστερό μέλος της (14.3) είναι ως προς το μέτρο P, ενώ στο δεξί ως προς το μέτρο P. Το προηγούμενο θεώρημα είναι περισσότερο χρήσιμο για την απόδειξη θεωρητικών αποτελεσμάτων, και όχι για αποδείξεις σύγκλισης κατά κατανομή ακολουθίών τυχαίων μεταβλητών που εμφανίζονται συχνά. Μία από τις εξαιρέσεις είναι η ακόλουθη. Παράδειγμα Εστω (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών ώστε η X να είναι ομοιόμορφη διακριτή στο σύνολο {1,,..., }. Θα δείξουμε ότι 1 X U (14.4) καθώς, όπου U είναι τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή στο (0, 1). Για f : R R συνεχή και φραγμένη και έχουμε { ( X )} ( ) k E f = P(X = k) f = 1 ( ) k 1 f f (x) dx = E( f (U)) k=1 Η σύγκλιση ισχύει γιατί έχουμε ένα άθροισμα Riema για την f στο [0, 1]. Η τελευταία ισότητα ισχύει γιατί η U είχει πυκνότητα 1 (0,1). Η σύγκλιση (14.4) είναι αναμενόμενη αφού η κατανομή της X / δίνει μάζα 1/ σε καθένα από τα σημεία {1/, /,..., /}. Η μάζα ισομοιράζεται και τελικά, καθώς, κάθε υποδιάστημα του [0, 1] παίρνει μάζα ανάλογη προς το μέγεθος του. k=1 0

16 14.1 Σύγκλιση κατά κατανομή 93 Δίνουμε ακόμη ένα χαρακτηρισμό της σύγκλισης κατά κατανομή. εφαρμογές. Αυτός είναι χρήσιμος στις Θεώρημα Εστω (X ) 1 τυχαίες μεταβλητές σε χώρους πιθανότητας (Ω, F, P ), 1 και X τυχαία μεταβλητή σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) με τιμές στον R. Τότε τα εξής είναι ισοδύναμα. (i) X X (ii) Για κάθε A B(R) με P(X A) = 0 ισχύει lim P (X A) = P(X A). Απόδειξη. (ii) (i). Αυτή η κατεύθυνση είναι εύκολη. Αν το x 0 είναι σημείο συνέχειας της F, τότε το σύνολο A = (, x 0 ] έχει A = {x 0 } και P(X {x 0 }) = F(x 0 ) F(x 0 ) = 0. Αρα καθώς. (i) (ii). Δίνεται στο Παράρτημα Βʹ. F X (x 0 ) = P(X A) P(X A) = F(x 0 ) Το επόμενο θεώρημα δείχνει ότι η σύγκλιση κατά κατανομή είναι η ασθενέστερη μορφή σύγκλισης τυχαίων μεταβλητών από όσες έχουμε δει ως τώρα. Θεώρημα Εστω (Ω, F, P) χώρος πιθανότητας και (X ) 1, X τυχαίες μεταβλητές ορισμένες σε αυτόν και με τιμές στο R. Αν X P X, τότε X X. Απόδειξη. Εστω ότι X X. Τότε υπάρχουν f : R R συνεχής και φραγμένη, ε > 0, και υπακολουθία (X k ) k N της (X ) 1 έτσι ώστε: E( f (X k )) E( f (X)) ε. (14.5) P σ.β. Επειδή X k X, από το Θεώρημα 8.4 υπάρχει υπακολουθία (Xkr ) r N της (X k ) k N έτσι ώστε X kr X. Αφού η f είναι συνεχής, από το Θεώρημα 8.6 έχουμε ότι f (X kr ) σ.β. f (X). Η f είναι φραγμένη, άρα υπάρχει M > 0 έτσι ώστε f (x) M για κάθε x R. Επομένως, έχουμε f (X kr ) M για κάθε r N (και κάθε ω Ω). Από το θεώρημα φραγμένης σύγκλισης, το οποίο συγκρούεται με την (14.5). Αρα, X X. E( f (X kr )) E( f (X)), Μία περίπτωση κατά την οποία η σύγκλιση κατά κατανομή συνεπάγεται τη σύγκλιση κατά πιθανότητα είναι εκείνη κατά την οποία το όριο είναι μια σταθερή τυχαία μεταβλητή. Θεώρημα Εστω (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών ορισμένες σε κοινό χώρο πιθανότητας, με τιμές στο R και C R. Αν X C, τότε X P C. Απόδειξη. Εστω ε > 0. Τότε P( X C > ε) = P(X > C + ε) + P(X < C ε) = 1 F X (C + ε) + P(X < C ε) 1 F X (C + ε) + F (C ε). Τα C ε, C + ε είναι σημεία συνέχειας της F C (F C (x) = 1 [C, ) (x)), άρα από το Θεώρημα 14.3, και Συνεπώς lim P( X C > ε) = 0. lim F X (C ε) = F C (C ε) = 0 lim F X (C + ε) = F C (C + ε) = 1.

17 94 Σύγκλιση κατά κατανομή 14. Σφιχτότητα και συμπάγεια Ορισμός Μια οικογένεια {µ i : i I} μέτρων πιθανότητας στο R λέγεται σφιχτή αν για κάθε ε > 0 υπάρχει M > 0 έτσι ώστε µ i (R\[ M, M]) < ε για κάθε i I. Δηλαδή για μια σφιχτή οικογένεια υπάρχει ένα φραγμένο υποσύνολο K του R ώστε κάθε στοιχείο της να δίνει «σχεδόν όλη» του τη μάζα στο K (το πολύ μάζα ε βρίσκεται εκτός του K := [ M, M]). Το σύνολο K είναι το ίδιο για όλα τα στοιχεία της οικογένειας. Η απαίτηση του ορισμού μπορεί να διατυπωθεί και ως εξής: lim sup µ i (R\[ M, M]) = 0. M i I Παρατήρηση Αν µ μέτρο πιθανότητας στο R, τότε εύκολα βλέπουμε ότι για κάθε ε > 0 υπάρχει M > 0 έτσι ώστε µ(r\[ M, M]) < ε (Ασκηση 14.7). Ορισμός Εστω {X i : i I} οικογένεια τυχαίων μεταβλητών με τιμές στο R. Η {X i : i I} λέγεται σφιχτή αν η οικογένεια κατανομών {P X i : i I} είναι σφιχτή. Επειδή P X i (R\[ M, M]) = P( X i > M), η οικογένεια {P X i : i I} είναι σφιχτή αν και μόνο αν lim sup P( X i > M) = 0. M i I Παρατήρηση Εστω (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών έτσι ώστε X Exp( 1 ). Τότε η (X ) 1 δεν είναι σφιχτή. Πράγματι, για M > 0, sup 1 P( X > M) = sup e M = 1. 1 Αυτό συμβαίνει γιατί η X έχει μέση τιμή και η κατανομή της δίνει την περισσότερή της μάζα γύρω από το (δηλαδή η X πέφτει κοντά στο με μεγάλη πιθανότητα). Καθώς όμως το αυτό το σημείο συγκέντρωσης απομακρύνεται. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα φραγμένο σύνολο ώστε όλες οι X να πέφτουν εκεί με πιθανότητα κοντά στο 1. Η έννοια της σφιχτότητας στα μέτρα πιθανότητας είναι ανάλογη της έννοιας της σχετικής συμπάγειας σε μετρικό χώρο. Οι όροι μιας συγκλίνουσας ακολουθίας σε μετρικό χώρο ορίζουν ένα σχετικά συμπαγές σύνολο. Το αντίστοιχο εδώ είναι το ακόλουθο αποτέλεσμα. Πρόταση Εστω (µ ) 1, µ μέτρα πιθανότητας στο R έτσι ώστε µ µ. Τότε η {µ : 1} είναι σφιχτή. Απόδειξη. Εστω ε > 0. Υπάρχει M > 0 έτσι ώστε µ(r\[ M, M]) < ε/ και µ({ M}) = µ({m}) = 0. Από την υπόθεση έχουμε µ (R\[ M, M]) = µ ((, M]) + 1 µ ((, M]) µ(r\[ M, M])(< ε/) για. Αρα υπάρχει 0 1 έτσι ώστε µ (R\[ M, M]) < ε για κάθε 0. Επειτα, για τα µ 1, µ,..., µ 0 1 υπάρχει M > 0 έτσι ώστε µ i (R\[ M, M]) < ε για κάθε i = 1,,..., 0 1 (Ασκηση 14.8). Εστω L = max{m, M}. Τότε µ (R\[ L, L]) < ε για κάθε 1.

18 14. Σφιχτότητα και συμπάγεια 95 Το ανάλογο του ότι μια ακολουθία σε έναν συμπαγή μετρικό χώρο έχει συγκλίνουσα υπακολουθία είναι το επόμενο αποτέλεσμα. Η απόδειξή του είναι απαιτητική και την παραλείπουμε. Μπορεί να τη βρεί κανείς στο Jacod ad Protter (003) (Θεώρημα 18.6). Θεώρημα (Θεώρημα Prokhorov). Εστω (µ ) 1 ακολουθία μέτρων πιθανότητας στο R. Αν η {µ : 1} είναι σφιχτή, τότε υπάρχει υπακολουθία (µ k ) 1 της (µ ) 1 που συγκλίνει ασθενώς σε κάποιο μέτρο πιθανότητας στο R. Ασκήσεις 14.1 Να αποδειχθεί η (14.4) με χρήση του Θεωρήματος (α) Εστω X τυχαία μεταβλητή με κατανομή την τυπική Cauchy, δηλαδή με πυκνότητα f (x) = π 1 (1 + x ) 1. Να δειχθεί ότι για κάθε x > 0 ισχύει x < π P(X > x) < 1 x. (14.6) (β) Εστω (X ) 1 ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών, καθεμία με κατανομή της τυπική Cauchy. Θέτουμε M := max{x 1, X,..., X } για κάθε 1. Να δειχθεί ότι M 1 W όπου η W ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 1/π Εστω (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών που συγκλίνει κατά κατανομή σε μια τυχαία μεταβλητή X. Για καθένα από τα ακόλουθα ζεύγη κατανομής για τη X και συνόλου A R, συνεπάγεται η σύγκλιση κατά κατανομή X X την lim P(X A) = P(X A); Κατανομή της X Σύνολο A (i) Poisso() (, 3.1) {100} (ii) Poisso() Q (iii) Γεωμετρική(1/3) ( 1.5,.8) (iv) N(0, 1) (, π) (v) U(0, 1) (0, 1/3)\Q (vi) Berouli(/5) στο {0, 1} (0, 1/) (, 4) 14.4 (Αυτή η άσκηση δείχνει πώς αντιμετωπίζουμε όρια της μορφής lim P(X A ) όταν X X. Το σύνολο A εξαρτάται από το ). Εστω (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών που συγκλίνει κατά κατανομή σε μια τυχαία μεταβλητή X (όλες με τιμές στο R). (α) Να δειχθεί ότι lim P(X ) = 1. (β) Για κάθε x R να δειχθεί ότι lim P(X [x 1, x + 1 ]) P(X = x). Να δοθεί παράδειγμα (X ) 1, X, x που η προηγούμενη ανισότητα ισχύει ως < Εστω (X ) 1, (Y ) 1 τυχαίες μεταβλητές ορισμένες σε κοινό χώρο πιθανότητας και με τιμές στο R. Υποθέτουμε ότι η (X ) 1 είναι σφιχτή και ότι Y 0. Να δειχθεί ότι X Y (Θεώρημα Slutsky) Εστω X, (X ) 1, (Y ) 1 τυχαίες μεταβλητές σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P), με τιμές στο R και c R. (α) Αν X X και Y c κατά πιθανότητα, τότε X + Y X + c. (β) Αν X X και Y c κατά πιθανότητα, τότε X Y cx. Παρατηρήστε ότι το (α) έχει την εξής άμεση συνέπεια (γ) Αν X X και Y X 0 κατά πιθανότητα, τότε Y X. Για το (β), για αποφυγή μη ουσιαστικών λεπτομερειών, υποθέστε ότι c > 0 και ότι οι Y παίρνουν τιμές στο [0, ) Εστω p μέτρο πιθανότητας στο R. Να δείξετε ότι για κάθε ε > 0 υπάρχει M > 0 έτσι ώστε p(r\[ M, M]) < ε.

19 96 Σύγκλιση κατά κατανομή 14.8 Εστω {p i : i I} οικογένεια μέτρων πιθανότητας στο R με I πεπερασμένο. Να δείξετε ότι η {p i : i I} είναι σφιχτή Εστω (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών και h : [0, ) [0, ) αύξουσα με lim x h(x) = έτσι ώστε sup 1 E{h( X )} <. Να δείξετε ότι η (X ) 1 είναι σφιχτή.

20 15 Σύγκλιση κατά κατανομή και χαρακτηριστικές συναρτήσεις Αν X, (X ) 1 είναι τυχαίες μεταβλητές με τιμές στο R, για να δείξουμε την ασθενή σύγκλιση X X έχουμε δει δύο τρόπους (Παραδείγματα 14.5, 14.6 για τον πρώτο και Παράδειγμα για τον δεύτερο). Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε έναν τρίτο. Σύμφωνα με αυτόν, η σύγκλιση X X ισοδυναμεί με τη συνθήκη: για κάθε t R ισχύει φ X (t) φ X (t). Καθένας από τους τρείς αυτούς τρόπους λειτουργεί καλά σε διαφορετικές περιτώσεις. Ο πρώτος είναι χρήσιμος σε περιπτώσεις που η συνάρτηση κατανομής της X υπολογίζεται εύκολα (π.χ. αν η X αφορά μέγιστο ή ελάχιστο ακολουθίας τυχαίων μεταβλητών ή έχει γνωστή κατανομή). Ο τρίτος είναι χρήσιμος όταν η X εμπλέκει άθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών (τέτοια είναι η περίπτωση του κεντρικού οριακού θεωρήματος) Το Θεώρημα Συνέχειας του Lévy Λήμμα Εστω µ μέτρο πιθανότητας στο R και ˆµ ο μετασχηματισμός Fourier του. Τότε ({ µ x : x > }) 1 u (1 ˆµ(t)) dt (15.1) u u για κάθε u > 0. Η απόξειξή του λήμματος δίνεται στο Παράρτημα Βʹ. Είναι χρήσιμο γιατί αποδεικνύει σφιχτότητα για σύνολο μέτρων αν υπάρχει αρκετός έλεγχος στον μετασχηματισμό Fourier τους για t κοντά στο 0. Θεώρημα 15.. (Θεώρημα συνέχειας του Lévy) Εστω (µ ) 1 ακολουθία μέτρων πιθανότητας στο R και (ˆµ ) 1 η ακολουθία μετασχηματισμών Fourier τους. (i) Αν µ μέτρο πιθανότητας στο R έτσι ώστε µ µ, τότε lim ˆµ (t) = ˆµ(t) για κάθε t R. (ii) Αν το lim ˆµ (t) υπάρχει για κάθε t R και η f (t) = lim ˆµ (t) είναι συνεχής στο 0, τότε υπάρχει μέτρο πιθανότητας µ στο R ώστε ˆµ(t) = f (t) και µ µ. Απόδειξη. (i) Από την υπόθεση και το Θεώρημα 14.8, για κάθε συνάρτηση f : R R συνεχή και φραγμένη έχουμε f (x) dµ (x) f (x) dµ(x). Εφόσον οι συναρτήσεις cos y, si y είναι συνεχείς και φραγμένες, έχουμε ˆµ (t) = e itx dµ (x) = cos(tx) dµ (x) + i si(tx) dµ (x) cos(tx) dµ(x) + i si(tx) dµ(x) = ˆµ(t) για. 97 u

21 98 Σύγκλιση κατά κατανομή και χαρακτηριστικές συναρτήσεις (ii) Βημα 1: Η {µ } 1 είναι σφιχτή. Εστω ε > 0. Για u > 0 και για κάθε 1, από το Λήμμα 15.1, έχουμε ότι ({ µ x : x > }) 1 u (1 ˆµ (t)) dt. (15.) u u Από την υπόθεση και το θεώρημα φραγμένης σύγκλισης, η τελευταία ανισότητα δίνει ({ lim µ x : x > }) 1 u (1 f (t)) dt. (15.3) u u Επειδή η f είναι συνεχής στο 0 και f (0) = 1 (µ (0) = 1, για κάθε 1) το όριο του δεξιού μέλους της ανισότητας για u 0 + ισούται με 1 f (0) = 0. Αρα υπάρχει u 0 > 0 και 0 N έτσι ώστε µ ({ x : x > u 0 }) < ε για κάθε 0. (15.4) Από την (15.4) και εφόσον η {µ k : 1 k 0 1} είναι σφιχτή (Ασκηση 14.8), έπεται ότι η {µ : 1} είναι σφιχτή. Βημα : Υπάρχει μέτρο µ ώστε f (t) = ˆµ(t) για κάθε t R. Πράγματι, η (µ ) 1 είναι σφιχτή και από το Θεώρημα προκύπτει ότι υπάρχει υπακολουθία (µ k ) 1 τέτοια ώστε να συγκλίνει ασθενώς σε ένα μέτρο πιθανότητας µ (µ k µ). Λόγω του (i), Ομως Συνεπώς, f (t) = ˆµ(t) για κάθε t R. u u lim ˆµ k (t) = ˆµ(t), t R. lim ˆµ k (t) = f (t), t R. k Βημα 3: Αν μία υπακολουθία της (µ ) 1 συγκλίνει ασθενώς σε ένα μέτρο πιθανότητας ν, τότε ν = µ. Πράγματι, αν (λ ) 1 είναι γνήσια αύξουσα ακολουθία στο N και ν μέτρο πιθανότητας στο R έτσι ώστε µ λ ν, από το (i), lim ˆµ λ (t) = ˆν(t), t R. Ομοια με πριν (Βήμα ), ˆν(t) = f (t) για κάθε t R και λόγω μοναδικότητας του μετασχηματισμού Fourier, ν = µ. Βημα 4: 1 Η (µ ) 1 συγκλίνει ασθενώς στο µ. Εστω ότι αυτό δεν ισχύει. Τότε υπάρχει h : R R συνεχής και φραγμένη, ε > 0 και (λ ) 1 ακολουθία στο N έτσι ώστε h(x) dµ λ (x) h(x) dµ(x) ε, 1. (5) Η (µ λ ) 1 είναι σφιχτή, άρα υπάρχει υπακολουθία της, έστω (µ λr ) 1, και μέτρο πιθανότητας ν στο R έτσι ώστε µ λr ν (Θεώρημα 14.19). Από τα προηγούμενα (Βήμα 3) προκύπτει ότι ν = µ, δηλαδή µ λr µ. Συνεπώς, lim h(x) dµ λr (x) = h(x) dµ(x), το οποίο είναι άτοπο λόγω της (5). 1 Για την καλύτερη κατανόηση της απόδειξης θεωρείστε την εξής ανάλογη άσκηση απειροστικού λογισμού: Εστω l R και (x ) Ν ακολουθία πραγματικών αριθμών έτσι ώστε κάθε υπακολουθία της, (x k ) k 1, να έχει υπακολουθία (x kr ) r 1 που συγκλίνει στο l. Τότε x l.

22 15. Εφαρμογές 99 Πόρισμα Εστω (X ) 1, X τυχαίες μεταβλητές με τιμές στο R. Τότε X X αν και μόνο αν φ X (t) φ X (t) για κάθε t R καθώς. Απόδειξη. Ισχύει ότι φ X (t) = P X (t) και P X (t) = P X (t), όπου P X, P X οι κατανομές των X και X αντίστοιχα. Το συμπέρασμα έπεται με εφαρμογή του θεωρήματος συνέχειας του Lévy για τα μέτρα (P X ) 1 και P X. Το τελευταίο πόρισμα είναι ο βασικότερος τρόπος για να δείξει κανείς σύγκλιση κατά κατανομή. Θα το ονομάζουμε και αυτό θεώρημα συνέχειας του Lévy. Θα το χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές στο εξής και ιδιαίτερα για να αποδείξουμε το κεντρικό οριακό θεώρημα. 15. Εφαρμογές Σε υπολογισμούς ορίων της μορφής lim φ X (t) χρήσιμο είναι το εξής απλό αποτέλεσμα. Λήμμα Αν (c ) 1 είναι ακολουθία στο C τέτοια ώστε c c, με c C, τότε ( c ) 1 + e c. Η απόδειξή του δίνεται στο Παράρτημα Αʹ (Πόρισμα Αʹ.3). Παράδειγμα Εστω X Bi(, λ ) για κάθε 1 και X Poisso(λ). Τότε ( )( ) k φ X (t) = E(e itx λ ( ) = e itk λ) k 1 k ( ) (e it λ) k ( λ) k = 1 k και Ομως ) = ( 1 λ + λeit = ( 1 + λ(eit 1) lim φ X (t) = E(e itx ) = ) ( λ(e it 1) ) 1 + = e λ(e it 1). e itk λ λk e k! = e λ (λe it ) k = e λ(eit 1). k! Αρα, φ X (t) φ X (t). Συνεπώς, από το θεώρημα συνέχειας του Lévy προκύπτει ότι X X. Παράδειγμα Εστω X Poisso() και Z N(0, 1). Θέτουμε Z = X. Τότε ( ( )) φ Z (t) = E(e itz ) = E e it X = e it ) ( ) E(e i t X = e it t φ X = e it e (ei t 1) = e (ei t 1) it. Θέτουμε ε = 1. Τότε ο εκθέτης στην τελευταία ποσότητα ισούται με e iεt 1 ε it ε = eiεt 1 iεt ε.

23 100 Σύγκλιση κατά κατανομή και χαρακτηριστικές συναρτήσεις Χρησιμοποιώντας τον κανόνα του L Hospital, e iεt 1 iεt lim ε 0 ε = t. Αρα φ Z (t) φ Z (t) = e t και από το θεώρημα συνέχειας του Lévy προκύπτει ότι Z Z. Παράδειγμα Εστω X ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών με 1 αν x 1, x f X1 (x) = 3 0 αν x < 1. Θέτουμε S = X X για κάθε 1. Θα δείξουμε ότι με Z N(0, 1). Εστω a := log. Για t R, S log Z φ S /a (t) = ( φ X1 (t/a ) ) = ( 1 + C ) (t) με C (t) := (φ X1 (t/a ) 1). Από την Ασκηση έχουμε ότι για μεγάλα (αρκεί το να ικανοποιεί την t a ) ισχύει φ X1 (t/a ) = 1 + t log t + b(, t) a a με b(, t) 3t /a. Οπότε ( ) t C (t) = log t t log a a a + b(, t) ( = t log log t t log( log ) + b(, t) log ) t καθώς. Το συμπέρασμα έπεται από το Λήμμα 15.4 και το θεώρημα συνέχειας του Lévy. Ασκήσεις 15.1 Εστω µ μέτρο πιθανότητας στο [0, ). Μετασχηματισμό Laplace του µ λέμε τη συνάρτηση L : [0, ) [0, ) με L(s) = e sx dµ(x) για κάθε s 0. Να δειχθεί ότι για κάθε u > 0 ισχύει 0 ( ) µ u, u (1 L(s)) ds. (15.5) u 15. (α) Εστω X τυχαία μεταβλητή που ακολουθει την εκθετική κατανομή με παράμετρο a > 0. Να υπολογιστεί η χαρακτηριστική συνάρτηση της X. (β) Εστω Y τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο p (0, 1]. Δηλαδή P(Y = k) = p (1 p) k 1 για k = 1,,... Να υπολογιστεί η χαρακτηριστική συνάρτηση της Y. (γ) Εστω a > 0 και (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών ώστε η X να ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο p = a/. Να δειχθεί ότι η ακολουθία (X /) 1 συγκλίνει κατά κατανομή στην τυχαία μεταβλητή X του ερωτήματος (α) χρησιμοποιώντας (i) τον χαρακτηρισμό της σύγκλισης κατά κατανομή μέσω συναρτήσεων κατανομής, 0

24 15. Εφαρμογές 101 (ii) χαρακτηριστικές συναρτήσεις (α) Εστω X τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή Poisso με παράμετρο λ > 0. Να υπολογιστεί η χαρακτηριστική συνάρτηση της X. (β) Εστω Y τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους N +, p [0, 1]. υπολογιστεί η χαρακτηριστική συνάρτηση της Y. (γ) Εστω (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών ώστε η X να ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτους, p (0, 1). Αν lim p = λ, να δειχθεί ότι η ακολουθία (X ) 1 συγκλίνει κατά κατανομή στην τυχαία μεταβλητή X του ερωτήματος (α) Εστω c > 0, και (X ) 1 ακολουθία τυχαίων μεταβλητών ώστε X Γ(c, ) για κάθε 1 και Z τυχαία μεταβλητή με Z N(0, c). Να δειχθεί ότι (X c) Z καθώς Εστω (X ) 1 ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε η χαρακτηριστική συνάρτηση φ της X 1 να είναι διαφορίσιμη στο 0 και φ (0) = ia για κάποιο a R. Για κάθε 1, θέτουμε S := X 1 + X + + X. Να δειχθεί ότι S a κατά πιθανότητα για Εστω (X ) 1 ακολουθία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών ώστε για κάθε k 1 έχουμε k με πιθανότητα 1/k, X k = k με πιθανότητα 1/k, 0 με πιθανότητα 1 k 1. Να δειχθεί ότι η ακολουθία (S /) 1 συγκλίνει ασθενώς σε μια τυχαία μεταβλητή Y με χαρακτηριστική συνάρτηση για κάθε t R. [Υπόδειξη: Χρήσιμο είναι το Λήμμα Αʹ..] φ Y (t) = e cos(tx) x dx 15.7 Εστω (X k ) k 1 ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών με E(X 1 ) = 0, Var(X 1 ) = 1. Για κάθε 1, θέτουμε S := X 1 + X + + X και T = S 1 + S + + S. Να βρεθεί α > 0 και η κατανομή τυχαίας μεταβλητής Y με τιμές στο R και μη μηδενική ώστε καθώς. T α Y 15.8 Εστω (X ) 1 ακολουθία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών ώστε για κάθε k 1 έχουμε k με πιθανότητα 1/(k ), k με πιθανότητα 1/k, X k = 1 με πιθανότητα (1 k )/, 1 με πιθανότητα (1 k )/. Να δειχθεί ότι (α) lim Var(S )/ =, (β) η ακολουθία (S / ) 1 συγκλίνει ασθενώς σε μια τυχαία μεταβλητή Z με Z N(0, 1). [Υπόδειξη: Χρήσιμο είναι το Θεώρημα Slutsky (Ασκηση 14.6). Εναλλακτικά, μπορούμε να πάμε ευθέως με χαρακτηριστικές συναρτήσεις και να χρησιμοποιήσουμε το Λήμμα Αʹ..] 15.9 Εστω (X k ) k 1 ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών, καθεμία με πυκνότητα όπως στην Ασκηση 13.5 με a (0, ). Για κάθε 1, θέτουμε S := X 1 + X + + X. Να δειχθεί ότι η ακολουθία (S / 1/a ) 1 συγκλίνει ασθενώς σε μια τυχαία μεταβλητή Y με χαρακτηριστική συνάρτηση φ Y (t) = e C t a για κάθε t R με C > 0 σταθερά. Να

25 16 Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Ο νόμος των μεγάλων αριθμών λέει ότι ο μέσος όρος ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών, S /, για μεγάλο είναι πολύ κοντά στην κοινή τους μέση τιμή µ := E(X 1 ). Τώρα, με την επιπλέον υπόθεση σ := Var(X 1 ) (0, ), το κεντρικό οριακό θεώρημα συγκεκριμενοποιεί το πόσο κοντά. Λέει ότι μπορούμε να γράψουμε S = µ + Z σ με τη Z να ακολουθεί προσεγγιστικά την τυπική κανονική κατανομή N(0, 1). Ισοδύναμα, S = µ + σ Z, δηλαδή τυπικά το S βρίσκεται σε απόσταση της τάξης του γύρω από τη μέση του τιμή µ Προετοιμασία Για την απόδειξη του κεντρικού οριακού θεωρήματος, κρίσιμη είναι η συμπεριφορά κοντά στο 0 της χαρακτηριστικής συνάρτησης φ X (t) οποιασδήποτε τ.μ. X με πεπερασμένη πρώτη και δεύτερη ροπή. Χρήσιμη είναι η ανισότητα eix 1 ix 1 (ix) x, (16.1) που ισχύει για κάθε x R. Για την απόδειξή της παρατηρούμε ότι η ποσότητα μέσα στο μέτρο του αριστερού μέλους είναι cos x 1 + x / + i(si x x), οπότε το μέτρο της είναι φραγμένο από το cos x 1 + x + si x x. Για την πρώτη ποσότητα παρατηρούμε ότι από το θεώρημα Taylor ισχύει cos x = 1 x cos ξ για κάποιο ξ μεταξύ 0 και x. Αρα cos x 1 x /. Ομοια δείχνουμε ότι si x x x /. Λήμμα Εστω X τυχαία μεταβλητή με τιμές στο R τέτοια ώστε E(X ) <. Θέτουμε E(X) = µ και E(X ) = β. Τότε φ X (t) = 1 + itµ t β + ν(t), (16.) όπου η ν ικανοποιεί lim t 0 ν(t) t = 0. Δηλαδή η συνάρτηση ν που ορίζεται ως ν(t) := φ X (t) 1 itµ + (1/)t β τείνει στο 0 γρηγορότερα από το t. Οι πρώτοι τρεις όροι του αναπτύγματος (16.) προκύπτουν αν στη φ X (t) = E(e itx ) αναπτύξουμε την e itx σε δυναμοσειρά, κρατήσουμε τους 3 πρώτους όρους 1 + itx + 1 (itx), και πάρουμε τη μέση τιμή τους. Η ν(t) είναι η μέση τιμή της υπόλοιπης δυναμοσειράς. 10

26 16. Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα 103 Απόδειξη. Εστω A(x) := e ix 1 ix (ix) / για κάθε x R. ν(t) = φ X(t) 1 itµ + t β ( ) = E e itx 1 itx (itx) E A(tX) Για την απόδειξη του λήμματος αρκεί να δείξουμε ότι lim t 0 E( A(tX) /t ) = 0. Εστω ακολουθία (t ) N στο R\{0} τέτοια ώστε t 0. Τότε A(t X)/t 0 για λόγω του αναπτύγματος της e ix σε δυναμοσειρά. A(t X)/t X για κάθε N λόγω της (16.1) και E(X ) <. Από το θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλισης, lim E( A(t X) /t ) = E( lim A(t X) /t ) = Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Θεώρημα 16. (Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα). Εστω (X ) 1 ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών με E(X 1 ) = µ και Var(X 1 ) = σ (0, ). Θέτουμε S = X 1 + X X για κάθε 1. Τότε S µ Z, όπου Z N(0, 1). σ Απόδειξη. Θα αποδείξουμε αρχικά την περίπτωση όπου µ = 0, οπότε σ = E(X ). Θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα συνέχειας του Lévy (Πόρισμα 15.3). Υπολογίζουμε τη χαρακτηριστική συνάρτηση της S / σ. Για t R\{0}, φ S σ (t) Από το Λήμμα 16.1, ( ) t φ X1 σ = E ( e it S ) ( it σ = E e X 1 = E ( e it X 1 ) ( it X σ E e ( ) ( = φ X1 φx = ( φ X1 ( t σ = 1 + it σ E(X 1) σ e it σ ) t σ ) X ) σ (λόγω ανεξαρτησίας) t σ )) (λόγω ισονομίας). t σ E ( (X 1 ) ) ( + ν ) ( t = 1 t σ + ν ) t σ = 1 + C ( ) με C = t + ν t t / για λόγω του ότι lim σ s 0 ν(s)/s = 0. Συνεπώς, το Λήμμα 15.4 δίνει lim φ S σ (t) = e t /. Η ίδια σχέση ισχύει προφανώς και για t = 0. Μία Z N(0, 1) έχει χαρακτηριστική συνάρτηση e t /. Από το θεώρημα συνέχειας του Lévy, S / σ Z. Στην περίπτωση όπου E(X 1 ) = µ 0, θεωρούμε τις ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές Y = X µ για κάθε N +, που καθεμία έχει μέση τιμή 0, και εφαρμόζουμε τα προηγούμενα. Ας επιστρέψουμε στο Παράδειγμα Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι ότι E(X 1 ) = 0 αλλά Var(X 1 ) =. Ο νόμος των μεγάλων αριθμών εφαρμόζεται και δίνει ότι S / 0. Ομως το ότι Var(X 1 ) = σημαίνει ότι το άθροισμα S έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα από την περίπτωση που Var(X 1 ) <. Ετσι, χρειάζεται να διαιρέσουμε το S με το log (που είναι κατά πολύ μεγαλύτερο

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις Ορισμός 5.1. Εστω (Ω, F ), (E, E) μετρήσιμοι χώροι. Μια συνάρτηση f : Ω E λέγεται F /Eμετρήσιμη αν f 1 (A) F για κάθε A E. (5.1) Συμβολίζουμε το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ιδιότητες

Αναλυτικές ιδιότητες 8 Αναλυτικές ιδιότητες 8. Βαθμός συνέχειας* Ξέρουμε ότι η κίνηση Brown είναι συνεχής και θα δείξουμε αργότερα ότι είναι πουθενά διαφορίσιμη. Πόσο ομαλή είναι λοιπόν; Μια ασθενέστερη μορφή ομαλότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές στην κίνηση Brown

Εφαρμογές στην κίνηση Brown 13 Εφαρμογές στην κίνηση Brown Σε αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να κάνουμε για την πολυδιάστατη κίνηση Brown κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε στην Παράγραφο 7.2 για τη μονοδιάστατη κίνηση Brown. Δηλαδή να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ

Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ 15 Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποιες ειδικές μορφές ΣΔΕ για τις οποίες υπάρχει μέθοδος επίλυσης. Περισσότερες μπορεί να δει κανείς στο Kloeden and Plaen (199), 4.-4.4. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών 1 Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Θεωρίας Πιθανοτήτων, τον ισχυρό νόμο των μεγάλων αριθμών. Η διατύπωση που θα αποδείξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία 1 Εισαγωγικά 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία Στη θεωρία μέτρου, όταν δουλεύει κανείς σε έναν χώρο X, συνήθως έχει διαλέξει μια αρκετά μεγάλη σ-άλγεβρα στον X έτσι ώστε όλα τα σύνολα που εμφανίζονται να ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα.

Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα. 2 Δεσμευμένη μέση τιμή 2.1 Ορισμός Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα. Ορισμός 2.1. Για X : Ω R τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο 4 Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο Σε αυτό το κεφάλαιο είναι συγκεντρωμένοι ορισμοί και αποτελέσματα από τη θεωρία των στοχαστικών ανελιξεων συνεχούς χρόνου. Με εξαίρεση την Παράγραφο 4.1, η οποία είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης 7 Μεγάλες αποκλίσεις* 7. Η έννοια της μεγάλης απόκλισης Εστω (X ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε (X = = (X = = /2 και S = k= X k το άθροισμα των πρώτων από αυτές. Ο νόμος των μεγάλων αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο.

Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο. 2 Μέτρα 2.1 Μέτρα σε μετρήσιμο χώρο Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο. Ορισμός 2.1. Μέτρο στον (X, A) λέμε κάθε συνάρτηση µ : A [0, ] που ικανοποιεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης 7 Μεγάλες αποκλίσεις* 7. Η έννοια της μεγάλης απόκλισης Εστω (X ) ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε P(X = ) = P(X = ) = /2 και S = k= X k το άθροισμα των πρώτων από αυτές. Ο νόμος των μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης 7 Μεγάλες αποκλίσεις* 7. Η έννοια της μεγάλης απόκλισης Εστω (X ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε P(X = = P(X = = /2 και S = k= X k το άθροισμα των πρώτων από αυτές. Ο νόμος των μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύπος του Itô. f (s) ds (12.1) f (g(s)) dg(s). (12.2) t f (B s ) db s + 1 2

Ο τύπος του Itô. f (s) ds (12.1) f (g(s)) dg(s). (12.2) t f (B s ) db s + 1 2 12 Ο τύπος του Itô Για συνάρτηση f : R R με συνεχή παράγωγο, έχουμε d f (s) = f (s) ds που σε ολοκληρωτική μορφή σημαίνει f (b) f (a) = b a f (s) ds (12.1) για κάθε a < b. Αν επιπλέον και η g : R R έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η εκθετική κατανομή. Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση (1.1) f(x) = 0 αν x < 0.

Κεφάλαιο Η εκθετική κατανομή. Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση (1.1) f(x) = 0 αν x < 0. Κεφάλαιο Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές. Η εκθετική κατανομή Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση f(x) = λe λx αν x, αν x

Διαβάστε περισσότερα

Martingales. 3.1 Ορισμός και παραδείγματα

Martingales. 3.1 Ορισμός και παραδείγματα 3 Martingales 3.1 Ορισμός και παραδείγματα Εστω χώρος πιθανότητας (Ω, F, P). Διήθηση σε αυτό τον χώρο λέμε μια αύξουσα ακολουθία (F n ) n 0 σ-αλγεβρών, η καθεμία από τις οποίες είναι υποσύνολο της F. Δηλαδή,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες

Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες 5 Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες 51 Ορισμός, ύπαρξη, και μοναδικότητα Ορισμός 51 Μια στοχαστική ανέλιξη { : t } ορισμένη σε έναν χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και με τιμές στο R λέγεται (μονοδιάστατη)

Διαβάστε περισσότερα

602. Συναρτησιακή Ανάλυση. Υποδείξεις για τις Ασκήσεις

602. Συναρτησιακή Ανάλυση. Υποδείξεις για τις Ασκήσεις 602. Συναρτησιακή Ανάλυση Υποδείξεις για τις Ασκήσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2018 Περιεχόμενα 1 Χώροι με νόρμα 1 2 Χώροι πεπερασμένης διάστασης 23 3 Γραμμικοί τελεστές και γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση Black-Scholes

Η εξίσωση Black-Scholes 8 Η εξίσωση Black-Scholes 8. Μια απλή αγορά Θεωρούμε ότι έχουμε μια αγορά που έχει μόνο δύο προϊόντα. Το ένα είναι η δυνατότητα κατάθεσης σε μια τράπεζα (ισοδύναμα, αγορά ομολόγων της τράπεζας) και το

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις 14 Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις 14.1 Γενικά Στοχαστική διαφορική εξίσωση λέμε μια εξίσωση της μορφής dx = µ(, X ) d + σ(, X ) db, X = x, (14.1) με µ, σ : [, ) R R μετρήσιμες συναρτήσεις, x R, και B

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ενα δεύτερο μάθημα στις πιθανότητες Ενα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων.

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. A A N A B P Y T A Άρθρο στους Μιγαδικούς Αριθμούς 9 5 0 Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος, Μαθηματικός Εισαγωγή Το άρθρο αυτό γράφεται με

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΙΙ 1 o Μέρος. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιθανότητες ΙΙ 1 o Μέρος. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πιθανότητες ΙΙ o Μέρος Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 4 Απριλίου 7 Κεφάλαιο Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές. Η εκθετική κατανομή Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Δημήτρης Χελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ B τ u(x):=e x {f(b τ ) u(x) = } x ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Δημήτρης Χελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ B τ u(x):=e x {f(b τ ) u(x) = } x ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Εκτίμηση Πυκνότητας με k NN k NN vs Bayes classifier k NN vs Bayes classifier Ο κανόνας ταξινόμησης του πλησιέστερου γείτονα (k NN) lazy αλγόριθμοι O k NN ως χαλαρός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση. (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή)

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση. (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή) Εισαωή στη Μιαδική Ανάλυση Σημειώσεις (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή) Ε. Στεφανόπουλος Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιαίου Καρλόβασι Καλοκαίρι 26 Πρόλοος Οι σημειώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα επεξερασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. του Frostman 4.1. Τέλος, η ϑεωρία του μέτρου Hausdorff αναπτύσσεται περαιτέρω στην τελευταία παράγραφο. Εισαγωγή 2

Περίληψη. του Frostman 4.1. Τέλος, η ϑεωρία του μέτρου Hausdorff αναπτύσσεται περαιτέρω στην τελευταία παράγραφο. Εισαγωγή 2 Το Μέτρο και η Διάσταση Hausdorff Γεωργακόπουλος Νίκος Τερεζάκης Αλέξης Περίληψη Αναπτύσσουμε τη ϑεωρία του μέτρου και της διάστασης Hausdorff με εφαρμογές στον υπολογισμό διαστάσεων συνόλων fractal (Θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιάσταση του Krull Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, / 27

ιάσταση του Krull Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, / 27 ιάσταση του Krull Χ. Χαραλάμπους Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Ιανουάριος, 2017 Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, 2017 1 / 27 Ορισμοί Εστω R (αντιμεταθετικός) δακτύλιος. Ορισμός Η διάσταση του Krull

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πίνακες και απαλοιφή Gauss

Κεφάλαιο 1. Πίνακες και απαλοιφή Gauss Κεφάλαιο 1 Πίνακες και απαλοιφή Gauss Γύρω απ το γινομένου πινάκων Κάτι σαν τυπολόγιο Αν AB = C, τότε: 1 (C) i j = (i-γραμμή A) ( j-στήλη B) Το συμβολίζει εσωτερικό γινόμενο 2 (i-γραμμή C) = k(a) ik (k-γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Ερευνα Ι

Επιχειρησιακή Ερευνα Ι Επιχειρησιακή Ερευνα Ι Μ. Ζαζάνης Κεφάλαιο 1 Τετραγωνικές μορφές στον R n και το ϑεώρημα του Taylor Ορισμός 1. Εστω a 11 a 1n A =.. a n1 a nn συμμετρικός πίνακας n n με στοιχεία στους πραγματικούς αριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα 17 Ευρωπαϊκά παράγωγα 17.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Ορισμός 17.1. 1) Ευρωπαϊκό δικαίωμα αγοράς σε μία μετοχή είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή από τον εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Διανυσματικές Συναρτήσεις

Διανυσματικές Συναρτήσεις Κεφάλαιο 5 Διανυσματικές Συναρτήσεις 51 Διανυσματατικές συναρτήσεις Μια συνάρτηση με τιμές στοr n, n>1 λέγεται διανυσματική συνάρτηση Τις διανυσματικές συναρτήσεις ϑα τις συμβολίζουμε με παχειά γράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ231: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 Φροντιστήριο 3 - Λύσεις 1. Εστω ο πίνακας Α = [12, 23, 1, 5, 7, 19, 2, 14]. i. Να δώσετε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016 Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου Άλγεβρα Β λυκείου Εργασία2 η : «Συναρτήσεις» 13 Οκτώβρη 2016 Ερωτήσεις Θεωρίας 1.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςάυξουσασεέναδιάστημα του πεδίου ορισμού της; 2.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςφθίνουσασεέναδιάστημα

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ισοπεριμετρικές ανισότητες για το

Ισοπεριμετρικές ανισότητες για το Ισοπεριμετρικές ανισότητες για το μέτρο του Gauss Διπλωματική Εργασία Μαρία Μαστροθεοδώρου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 018 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Το ισοπεριμετρικό πρόβλημα................................

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κεφάλαιο Αλυσίδες Markov σε Συνεχή Χρόνο. Αλυσίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 2. Σάμης Τρέβεζας

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 2. Σάμης Τρέβεζας ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 2 Σάμης Τρέβεζας ii ΣΑΜΗΣ ΤΡΕΒΕΖΑΣ Λέκτορας Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Πιθανότητες ΙΙ Σημειώσεις σε εξέλιξη... (02/03) Περιεχόμενα 1 Δομές σε Οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Την ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού έχει ο επιστημονικός συνεργάτης των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚOΛΛΙΝΤΖΑ», οικονομολόγος συγγραφέας θεμάτων ΑΣΕΠ, Παναγιώτης Βεργούρος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εστω ότι A, B, C είναι γενικοί 2 2 πίνακες, δηλαδή, a 21 a, και ανάλογα για τους B, C. Υπολογίστε τους πίνακες (A B) C και A (B C) και

1. Εστω ότι A, B, C είναι γενικοί 2 2 πίνακες, δηλαδή, a 21 a, και ανάλογα για τους B, C. Υπολογίστε τους πίνακες (A B) C και A (B C) και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Εαρινό Εξάμηνο 0 Ασκήσεις για προσωπική μελέτη Είναι απολύτως απαραίτητο να μπορείτε να τις λύνετε, τουλάχιστον τις υπολογιστικές! Εστω ότι A, B, C είναι γενικοί πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ31: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 017-018 Φροντιστήριο 5 1. Δικαιολογήστε όλες τις απαντήσεις σας. i. Δώστε τις 3 βασικές ιδιότητες ενός AVL δένδρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Σελίδα 1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο Τμήμα ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Άσκηση με θέμα τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Άσκηση με θέμα τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 07 08 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή:

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή: Ας πούμε και κάτι για τις δύσκολες μέρες που έρχονται Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein 1879-1955 Πηγή: http://www.cognosco.gr/gnwmika/ 1 ΚΥΚΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. 1η σειρά ασκήσεων

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. 1η σειρά ασκήσεων Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 1η σειρά ασκήσεων Ονοματεπώνυμο: Αριθμός μητρώου: Ημερομηνία παράδοσης: Μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 Σημειώστε τις ασκήσεις για τις οποίες έχετε παραδώσει λύση: 1

Διαβάστε περισσότερα

Η έκδοση αυτή είναι υπό προετοιμασία. Γιάννης Α. Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης

Η έκδοση αυτή είναι υπό προετοιμασία. Γιάννης Α. Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης Θεωρία Αριθμών και Εφαρμογές Η έκδοση αυτή είναι υπό προετοιμασία Γιάννης Α. Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης 9 Φεβρουαρίου 2015 2 Περιεχόμενα I ΑΡΙΘΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 7 1 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Πληροφορικής

Μαθηματικά Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαθηματικά Πληροφορικής Ηλίας Κουτσουπιάς Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Σύνολα... 5 ΆλλαΣύμβολα... 6 1 Υποθέσεις και Θεωρήματα 9 1.1 Παρατήρηση-Υπόθεση-Απόδειξη...

Διαβάστε περισσότερα

τους στην Κρυπτογραφία και τα

τους στην Κρυπτογραφία και τα Οι Ομάδες των Πλεξίδων και Εφαρμογές τους στην Κρυπτογραφία και τα Πολυμερή Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Λαμπροπούλου Σοφία Ιούλιος, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις Μελέτη Συναρτήσεων: άρτιες, περιττές συναρτήσεις - μονοτονία - ακρότατα Κωνσταντίνος Α. Ράπτης Άρτιες και περιττές συναρτήσεις Ὁι ψυχολόγοι κάνουν λόγο για δύο επίπεδα συλλογιστικής και μνήμης: το αρχαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ FRACTALS

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ FRACTALS Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ FRACTALS ΕΛΕΝΗ ΤΑΝΤΟΥΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ 2009 Στην μητέρα μου που μπορεί και με ανέχεται ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις Μελέτη Συναρτήσεων: άρτιες, περιττές συναρτήσεις - μονοτονία - ακρότατα Κώστας Ράπτης Άρτιες και περιττές συναρτήσεις Ὁι ψυχολόγοι κάνουν λόγο για δύο επίπεδα συλλογιστικής και μνήμης: το αρχαϊκό και το

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση δικτύων διανομής

Επίλυση δικτύων διανομής ΑστικάΥδραυλικάΈργα Υδρεύσεις Επίλυση δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατύπωση του προβλήματος Δεδομένου ενός δικτύου αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κεφάλαιο Αλυσίδες Markov σε Συνεχή Χρόνο Αλυσίδες Markov

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα Μοναδικότητας των Stone και von Neumann

Το Θεώρημα Μοναδικότητας των Stone και von Neumann Κ Ε Το Θεώρημα Μοναδικότητας των Stone και von Neumann Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών Αθήνα 2011 Αφιερώνεται στην οικογένεια μου ii Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Ηλεκτρομαγνητισμού Ι 2 Φεβρουαρίου 2018

Εξέταση Ηλεκτρομαγνητισμού Ι 2 Φεβρουαρίου 2018 ΕΚΠΑ, Τμήμα Φυσικής Εξέταση Ηλεκτρομαγνητισμού Ι 2 Φεβρουαρίου 2018 ΘΕΜΑ 1 Γραμμική κατανομή φορτίου εκτείνεται από h έως +h κατά μήκος του άξονα z με ετερογενή πυκνότητα λ 0 < 0 για h z < 0 και λ 0 >

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ231: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 Φροντιστήριο 3 1. Εστω η στοίβα S και ο παρακάτω αλγόριθμος επεξεργασίας της. Να καταγράψετε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Τετάρτη 8 Μαΐου 26 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων η LaT E X-έκδοση ( 22/5/26)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Διακριτές Πιθανότηες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στις Διακριτές Πιθανότηες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στις Διακριτές Πιθανότηες Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 27 Δεκεμβρίου 2010 2 Κεφάλαιο 1 Συνδιαστική Ανάλυση και Μαθηματικές Τεχνικές Η απαρίθμηση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθηματικών Μεθόδων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σημειώσεις Μαθηματικών Μεθόδων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σημειώσεις Μαθηματικών Μεθόδων Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φεβρουαρίου 08 Κεφάλαιο Το Μιγαδικό Εκθετικό Είναι γνωστό ότι η εκθετική συνάρτηση e x έχει το ανάπτυγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α 0. Η παραβολή ψ = αχ 2. Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α 0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση.

Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α 0. Η παραβολή ψ = αχ 2. Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α 0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση. Η παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ Σελίδα 1 από 10 Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α0 Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση. Η παραβολή ψ = αχ 2 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή του Euler επί των αυτοαντίστροφων στοιχείων της

Η κατανομή του Euler επί των αυτοαντίστροφων στοιχείων της Ε Κ Π Α Τ Μ Η κατανομή του Euler επί των αυτοαντίστροφων στοιχείων της υπεροκταεδρικής ομάδας Μ Ε Μουστάκας Βασίλης - Διονύσης : Χ Α. Α Αθήνα Ιούνιος 07 Στον πρώτο μου δάσκαλο, μαθηματικό Γιάννη Καρρά.

Διαβάστε περισσότερα

E n. (, ) Η χρονοεξαρτώµενη εξίσωση Schrödinger, έχει την µορφή ˆ

E n. (, ) Η χρονοεξαρτώµενη εξίσωση Schrödinger, έχει την µορφή ˆ Πρόβλημα ΓενικέςΈννοιεςΚβαντομηχανικήςα(ΓΕΚα Σε ένα μονοδιάστατο κβαντικό σύστημα να δειχθεί ότι η γενική λύση της χρονοεξαρτώμενης εξίσωσης Schrödiger είναι της μορφής Ψ ( x,t c ( x e i E t, όπου τα E

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

σε ευκλείδειους χώρους και σε πολλαπλότητες Riemann

σε ευκλείδειους χώρους και σε πολλαπλότητες Riemann Κ Ε Ο μετασχηματισμός Riesz σε ευκλείδειους χώρους και σε πολλαπλότητες Riemann Διπλωματική Εργασία στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών Αθήνα 213 Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 12 Απριλίου 2016.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 12 Απριλίου 2016. Αλγεβρική Γεωμετρία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Κεφάλαιο 1. Αλγεβρικές ποικιλότητες 1 1. Αλγεβρικά Σύνολα 1 2. Το Θεώρημα Ριζών του Hilbert 7 3. Συγγενείς Αλγεβρικές Ποικιλότητες 14 4. Πολλαπλότητα και Πολλαπλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι & Βελτιστοποίηση

Αλγόριθμοι & Βελτιστοποίηση Αλγόριθμοι & Βελτιστοποίηση ΠΜΣ / ΕΤΥ : Μεταπτυχιακό Μάθημα 4η Ενότητα: Γραμμικά Συστήματα Εξισωσεων και Pivots Χρήστος Ζαρολιάγκης (zaro@ceid.upatras.gr) Σπύρος Κοντογιάννης (kontog@cs.uoi.gr) Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

"Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ".

Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ. "Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ". "Ότι ανόητο είπα μπορεί και να είναι ένα ρέψιμο κάποιου ξεχασμένου αστέρα..." "Δεν κάνει

Διαβάστε περισσότερα