Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε Κ Θ Ε ΣΗ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Υ Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η - Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ Τ Η Σ 31ης ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν ΚΑ Θ Α Ρ Η Σ Θ ΕΣΗ Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 (ΕΜ Μ ΕΣΗ Μ ΕΘ Ο Ο Σ) ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΕ Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε THN 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ 11 2 ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν 11 3 Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν 15 4 ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν 16 5 Ζ Η Μ ΙΕΣ ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ 16 6 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ 17 7 Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ 17 8 ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ 17 9 ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ ΣΥ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ο Υ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Υ ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ Μ ΕΡ Η

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ Υ Ι Ο Ι ΚΗΤΙ ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ ΤΗΝ ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΓΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ ΤΩ Ν Μ ΕΤΟ Χ Ω Ν ΓΙ Α ΤΑ Π ΕΠ Ρ Α ΓΜ ΕΝ Α ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ 2008 Κύριοι Μέ τοχ οι, Σύµφ ω να µε το άρθ ρο 29 του Ν. 959/79, υ ποβ άλ λ ου µε συ νηµµέ να στην Γ ενική Συ νέ λ ευ σή σας τις Ο ικονοµικέ ς Καταστάσεις της εταιρίας, γ ια την χ ρήση που έ λ ηξ ε την Τ α Ο ικονοµικά στοιχ εία της εταιρίας παρου σιάζ ονται λ επτοµερώ ς στις οικονοµικέ ς καταστάσεις µε τις σηµειώ σεις του ς και παρέ χ ου ν ό λ α τα στοιχ εία και πλ ηροφ ορίες που είναι απαραίτητες γ ια την ανάλ υ σή του ς. H εταιρία µετά την πώ λ ηση του πλ οίου δ εν έ χ ει καµία δ ραστηριό τητα. Η Γ ενική Συ νέ λ ευ ση τω ν Μετό χ ω ν της 19/12/2008, αποφ άσισε οµό φ ω να τη λ ύση και την έ ναρξ η εκκαθ άρισης αυ τής από την 1η Ιανου αρίου Γ ια το λ ό γ ο αυ τό ο ισολ ογ ισµό ς της 31/12/2008 αποτελ εί και τον ισολ ογ ισµό έ ναρξ ης εκκαθ άρισης και υ πογ ράφ εται από του ς δ ιορισµέ νου ς γ ια το σκοπό αυ τό εκκαθ αριστέ ς κ.κ. Γ εώ ργ ιο ίκο και Α µαλ ία Σοφ ία Κιτσοπανίδ η. Λυ κό β ρυ ση, 3 Μαρτίου 2009 ΟΙ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Τ Ε Σ ΓΕΩ Ρ ΓΙ Ο Σ Ι ΚΟ Σ Α Μ Α Λ Ι Α -ΣΟ Φ Ι Α ΚΙ ΤΣΟ Π Α Ν Ι Η 3

4

5

6 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ 6

7 ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΩ Ν ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Μι 0 0 οδ οι ου & άθ ση (3) (3) 5 (3) (3) οοι ον οµ ά σοδ /(έ οδ ) 0 0 (3) (3) ος σοδ ος 0 0 (3) (3) Ο ι οικονοµικέ ς καταστάσεις της Εταιρίας από την σελ ίδ α 7 έ ω ς και την σελ ίδ α 18 εγ κρίθ ηκαν κατά την συ νεδ ρίαση του ιοικητικού Συ µβ ου λ ίου την Τ ρίτη 3 Μαρτίου 2009 και τελ ούν υ πό την έ γ κριση της Τ ακτικής Γ ενικής Συ νέ λ ευ σης τω ν Μετό χ ω ν. Κατ εντολ ή του ιοικητικού Συ µβ ου λ ίου, οι οικονοµικέ ς καταστάσεις υ πογ ράφ ονται από : Ο Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Ο Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΣ Ι Κ ΟΣ Α Μ Α Λ Ι Α -Σ ΟΦ Ι Α Κ Ι Τ Σ ΟΠ Α Ν Ι Η ΑΡ Α.Τ. Ρ Α..Τ Ρ Ο ι σηµειώ σεις από τη σελ ίδ α 11 έ ω ς και τη σελ ίδ α 18 αποτελ ούν αναπό σπαστο µέ ρος τω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν της Εταιρίας. 7

8 Ι ΣΟ Λ Ο ΓΙ ΣΜ Ο Σ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε άδ ΣΗΜ. 31/12/ /12/2007 οι σµ σε Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οτ σµ ο (505) (502) Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Ο ι σηµειώ σεις από τη σελ ίδ α 11 έ ω ς και τη σελ ίδ α 18 αποτελ ούν αναπό σπαστο µέ ρος τω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν της Εταιρίας 8

9 ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Μ ΕΤΑ Β Ο Λ Ω Ν ΚΑ ΘΑ Ρ ΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙ Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρ ώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οτελ έ σ µ α τα εις ν έ ον Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η π ερ ιόδ ου 1/1/ (502) 380 Ζηµιές χ ρ ή σ ης 0 (3) (3) Λ ή ξ η π ερ ιόδ ου 31/12/ (505) 377 Έ ν α ρ ξ η π ερ ιόδ ου 1/1/ (499) 383 Ζηµιές χ ρ ή σ ης 0 (3) (3) Λ ή ξ η π ερ ιόδ ου 31/12/ (502) 380 Ο ι σηµειώ σεις από τη σελ ίδ α 11 έ ω ς και τη σελ ίδ α 18 αποτελ ούν αναπό σπαστο µέ ρος τω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν της Εταιρίας. 9

10 ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΑ Μ ΕΙ Α ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙ Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (3) (3) Π λ έον / µε ί ον προσ α ρµογ ές γ ια : Α ποσ β έσ ε ις 0 0 Π ροβ λ έψ ε ις 0 0 Π λ ί α γ λ α σ κ ε λ α ί κ ί σ χ ε τ ί ζ α τ λ ε σ τ ε έον / µε ον προσ ρµογ ές ια ογ ρια µού ς φα ου νησ ης ή που οντ ι µε ις ιτ ου ργ ικ ές δρα ηριότ ητ ς Μ ε ί ωσ η / (α ύ ξ ησ η) α πα ιτ ήσ ε ων 3 3 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 0 0 Ε π εν δυτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β ) 0 0 Χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 Κ αθ αρή αύ ξ ηση / ( µ εί ω ση) στα ταµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α χ ρή σης ( α) + ( β ) + ( γ) 0 0 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α έν αρξ ης χ ρή σης 0 0 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α λ ή ξ ης χ ρή σης 0 0 Ο ι σηµειώ σεις από τη σελ ίδ α 11 έ ω ς και τη σελ ίδ α 18 αποτελ ούν αναπό σπαστο µέ ρος τω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν της Εταιρίας. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΓΕΝ Ι ΚΕΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ Ι ΕΣ Η «ΗΡ Α ΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ Ρ Υ» ΝΑ Υ Τ ΙΚΗ ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ (η Εταιρία), έ χ ει συ σταθ εί στην Ελ λ άδ α σύµφ ω να µε τις δ ιατάξ εις του Ν.959/1979 «περί Ναυ τικώ ν Εταιριώ ν». Η Εταιρία εδ ρεύει στον ήµο Λυ κό β ρυ σης, οδ ό ς Σοφ οκλ ή Β ενιζ έ λ ου και ανήκει εξ ολ οκλ ήρου στον Ό µιλ ο της Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ ο οποίος εδ ρεύει στην Ελ λ άδ α. Ο ι οικονοµικέ ς καταστάσεις του Ο µίλ ου ενοποιούνται τελ ικά από την εταιρία LAFARGE S.A., η οποία εδ ρεύει στη Γ αλ λ ία. Η Εταιρία πούλ ησε την 18/09/2003 το µοναδ ικό περιου σιακό της στοιχ είο, το πλ οίο «ΗΡ Α ΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ Ρ Υ» και παραµέ νοντας χ ω ρίς δ ραστηριό τητα, συ νεχ ίζ ει να δ ιαχ ειρίζ εται από την µητρική εταιρία «Α ΝΩ ΝΥ ΜΟ Σ ΝΑ Υ Τ ΙΛΙΑ ΚΗ ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ ΗΡ Α ΚΛΗΣ». Η Γ ενική Συ νέ λ ευ ση τω ν Μετό χ ω ν της 19/12/2008, αποφ άσισε οµό φ ω να τη λ ύση και την έ ναρξ η εκκαθ άρισης αυ τής από την 1η Ιανου αρίου Ο ι παρούσες οικονοµικέ ς καταστάσεις παρου σιάζ ονται σε χ ιλ ιάδ ες Ευ ρώ που είναι το νό µισµα του πρω τεύοντος οικονοµικού περιβ άλ λ οντος στο οποίο δ ραστηριοποιείται η Εταιρία. 2. Ν ΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑ Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Κατά το τρέ χ ον έ τος, η Εταιρία έ χ ει υ ιοθ ετήσει τα νέ α και τροποποιηµέ να Πρό τυ πα τα οποία εκδ ό θ ηκαν από το Συ µβ ούλ ιο τω ν ιεθ νώ ν Λογ ιστικώ ν Προτύπω ν (IASB) καθ ώ ς και τις νέ ες ιερµηνείες οι οποίες εκδ ό θ ηκαν από την Επιτροπή ιερµηνειώ ν ιεθ νώ ν Προτύπω ν Χρηµατοοικονοµικής Πλ ηροφ ό ρησης (IFRIC), τα οποία είναι σχ ετικά µε τις δ ραστηριό τητες της Εταιρίας, ισχ ύου ν γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν από 1 ης Ιανου αρίου 2008 και έ χ ου ν εγ κριθ εί από την Ε.Ε. A) Ο ι νέ ες δ ιερµηνείες προτύπω ν, τα αναθ εω ρηµέ να και τα νέ α πρό τυ πα που έ χ ου ν υ ιοθ ετηθ εί από την Ε.Ε., παρατίθ ενται παρακάτω : ιερµηνεία 13, Προ γ ρά µµατ α π ελ ατ ειακ ή ς π ίσ τ ης (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιου λ ίου 2008). ιερµηνεία 14, Τ ο ό ριο π ρο γ ρά µµατ ο ς κ αθ ο ρισ µέ νω ν π αρο χ ώ ν, ελ ά χ ισ τ ες απ αιτ ή σ εις χ ρηµατ ο δ ό τ ησ ης κ αι η αλ λ ηλ επ ίδ ρασ ή τ ο υ ς (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2008). Τ ρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 1, Πρώ τ η εφ αρµο γ ή τ ω ν.π.χ.π. (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά το κό στος επενδ ύσεω ν κατά την πρώ τη εφ αρµογ ή τω ν.π.χ.π. Τ ρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 2, Παρο χ έ ς π ο υ εξ αρτ ώ ντ αι απ ό τ ην αξ ία τ ω ν µετ ο χ ώ ν (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά κυ ρίω ς την αποσαφ ήνιση του ό ρου «προϋ πό θ εση κατοχ ύρω σης» καθ ώ ς και τον λ ογ ιστικό χ ειρισµό της ακύρω σης, είτε από την οικονοµική οντό τητα είτε από άλ λ ο µέ ρος, τω ν παραχ ω ρηθ έ ντω ν µετοχ ικώ ν δ ικαιω µάτω ν προαίρεσης. 11

12 π ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑ Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Τ ρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 5, Μ η κ υ κ λ ο φ ο ρο ύ ντ α π εριο υ σ ιακ ά σ τ ο ιχ εία π ο υ κ ατ έ χ ο ντ αι π ρο ς π ώ λ ησ η κ αι δ ιακ ο π είσ ες δ ρασ τ ηριό τ ητ ες (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιου λ ίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά κυ ρίω ς την δ ιευ κρίνιση ό τι τα περιου σιακά στοιχ εία κι οι υ ποχ ρεώ σεις µίας θ υ γ ατρικής θ α πρέ πει να κατατάσσονται ω ς κατεχ ό µενα προς πώ λ ηση εάν η µητρική εταιρία έ χ ει δ εσµευ τεί σε πρό γ ραµµα πώ λ ησης στο οποίο έ πεται κι η απώ λ εια ελ έ γ χ ου της θ υ γ ατρικής, ανεξ άρτητα από το εάν η εταιρία δ ιατηρήσει δ ικαιώ µατα µειοψ ηφ ίας µετά την πώ λ ηση..π.χ.π. 8, Λειτ ο υ ργ ικ ο ί τ ο µείς (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1 η Ιανου αρίου 2009). Τ ο.π.χ.π. 8 αντικαθ ιστά το.λ.π. 14, Ο ικονοµικέ ς πλ ηροφ ορίες κατά τοµέ α. Επιτρέ πει η πλ ηροφ ό ρηση που παρέ χ εται κατά τοµέ α οικονοµικής δ ραστηριό τητας να είναι αυ τή που χ ρησιµοποιεί η ιοίκηση εσω τερικά γ ια την αξ ιολ ό γ ηση της από δ οσης. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 1, Παρο υ σ ίασ η τ ω ν ο ικ ο νο µικ ώ ν κ ατ ασ τ ά σ εω ν: αναθ εω ρηµέ νη αρο υ σ ίασ η (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η κύρια τροποποίηση αφ ορά στην εισαγ ω γ ή περιεκτικής κατάστασης αποτελ εσµάτω ν, στην οµαδ οποίηση της πλ ηροφ ό ρησης που περιέ χ εται στις οικονοµικέ ς καταστάσεις σε κατηγ ορίες κοινώ ν χ αρακτηριστικώ ν και στη µετονοµασία ορισµέ νω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν. Ο ι νέ ες ονοµασίες θ α χ ρησιµοποιούνται στα ΛΠ αλ λ ά δ εν είναι υ ποχ ρεω τικέ ς στις οικονοµικέ ς καταστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αφ ορά στην δ ιευ κρίνιση ό τι τα χ ρηµατοοικονοµικά µέ σα που έ χ ου ν καταταχ θ εί ω ς δ ιαθ έ σιµα προς πώ λ ηση, δ εν είναι πάντα απαραίτητο να παρου σιάζ ονται ω ς κυ κλ οφ ορούν ενεργ ητικό / β ραχ υ πρό θ εσµες υ ποχ ρεώ σεις. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 16, Ε νσ ώ µατ ες ακ ινητ ο π ο ιή σ εις (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1 η Ιανου αρίου 2009).Η κύρια τροποποίηση αφ ορά την αντικατάσταση του ό ρου «καθ αρή τιµή πώ λ ησης» µε τον ό ρο «εύλ ογ η αξ ία µείον άµεσα έ ξ οδ α πώ λ ησης». Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 19, Παρο χ έ ς σ ε εργ αζ ό µενο υ ς (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1 η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά δ ιευ κρινήσεις και τροποποιήσεις δ ιαφ ό ρω ν ό ρω ν καθ ώ ς και καθ οδ ήγ ηση σχ ετικά µε τις ενδ εχ ό µενες υ ποχ ρεώ σεις. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 20, Λο γ ισ τ ικ ή τ ω ν κ ρατ ικ ώ ν επ ιχ ο ρηγ ή σ εω ν κ αι γ νω σ τ ο π ο ίησ η τ ης κ ρατ ικ ή ς υ π ο σ τ ή ριξ ης (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1 η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την κρατική υ ποστήριξ η υ πό την µορφ ή δ ανεισµού µε επιτό κιο µικρό τερο από αυ τό της αγ οράς. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 23, Κ ό σ τ ο ς δ ανεισ µο ύ (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1 η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την κατάργ ηση της επιλ ογ ής της άµεσης αναγ νώ ρισης, ω ς εξ ό δ ου, του κό στου ς δ ανεισµού που αφ ορά πάγ ια γ ια τα οποία απαιτείται µεγ άλ ο χ ρονικό δ ιάστηµα έ ω ς ό του είναι έ τοιµα γ ια χ ρήση/πώ λ ηση, καθ ώ ς και τροποποίηση του τι µπορεί να θ εω ρηθ εί κό στος δ ανεισµού. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 27, Ε νο π ο ιηµέ νες κ αι ατ ο µικ έ ς ο ικ ο νο µικ έ ς κ ατ ασ τ ά σ εις (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την επιµέ τρηση στις οικονοµικέ ς καταστάσεις τω ν εταιριώ ν, τω ν επενδ ύσεω ν σε θ υ γ ατρικέ ς, κοινοπραξ ίες και συ γ γ ενείς εταιρίες προς πώ λ ηση. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑ Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 28, Ε π ενδ ύ σ εις σ ε σ υ γ γ ενείς επ ιχ ειρή σ εις (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Ο ι τροποποιήσεις αφ ορούν τις απαιτούµενες γ νω στοποιήσεις καθ ώ ς και δ ιευ κρινήσεις γ ια την αποµείω ση επενδ ύσεω ν σε συ γ γ ενείς εταιρίες. Τ π ο π ο υ σ ο ο ώ σ τ ο σ υ π λ ω τ έ ς ο ο ζ γ λ δ β ρο ίησ η.λ.π. 29, Παρο ίασ η ικ νο µικ ν ιχ είω ν ε ερπ ηθ ρισ ικ ικ νο µίες (εφ αρµό εται ια ετήσιες ογ ιστικέ ς περιό ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την περιγ ραφ ή τω ν καταρτισµέ νω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν µε άση το ιστορικό κό στος. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 31, Σ υ µµετ ο χ έ ς σ ε κ ο ινο π ραξ ίες (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά τις απαιτούµενες γ νω στοποιήσεις ό ταν η συ µµετοχ ή σε κοινοπραξ ία λ ογ ιστικοποιείται στην εύλ ογ η αξ ία της µέ σω αποτελ εσµάτω ν. Τ ρο π ο π ο ιή σ εις σ τ ο ΛΠ 32, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α Παρο υ σ ίασ η κ αι ΛΠ 1, Παρο υ σ ίασ η τ ω ν Ο ικ ο νο µικ ώ ν Κ ατ ασ τ ά σ εω ν (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση απαιτεί ό πω ς ορισµέ να χ ρηµατοοικονοµικά µέ σα δ ιαθ έ σιµα από τον κάτοχ ο («puttable» µέ σα) και υ ποχ ρεώ σεις που ανακύπτου ν κατά την ρευ στοποίηση µιας οντό τητας καταταχ θ ούν ω ς Ί δ ια Κεφ άλ αια εάν πλ ηρούνται συ γ κεκριµέ να κριτήρια. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 36, Α π ο µείω σ η αξ ίας π εριο υ σ ιακ ώ ν σ τ ο ιχ είω ν (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την γ νω στοποίηση τω ν λ ογ ιστικώ ν εκτιµήσεω ν που χ ρησιµοποιήθ ηκαν στον προσδ ιορισµό της ανακτήσιµης αξ ίας τω ν µονάδ ω ν δ ηµιου ργ ίας ταµειακώ ν ροώ ν που εµπεριέ χ ου ν υ περαξ ία ή άϋ λ α περιου σιακά στοιχ εία µε αό ριστη ω φ έ λ ιµη ζ ω ή. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 38, Ά ϋ λ α π εριο υ σ ιακ ά σ τ ο ιχ εία (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την αποσαφ ήνιση τω ν προϋ ποθ έ σεω ν γ ια την αναγ νώ ριση δ ιαφ ηµιστικώ ν και προω θ ητικώ ν δ ραστηριοτήτω ν. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 39, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α: Α ναγ νώ ρισ η κ αι επ ιµέ τ ρησ η (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την παράθ εση περιπτώ σεω ν που δ εν θ εω ρούνται επαναταξ ινοµήσεις, καθ ώ ς και στην αποσαφ ήνιση του πραγ µατικού επιτοκίου που χ ρησιµοποιείται κατά την παύση της λ ογ ιστικής αντιστάθ µισης της εύλ ογ ης αξ ίας. Τ π ο π ο Ε π ύ σ σ ζ γ λ δ ω υ λ χ ω υ ρο ίησ η.λ.π. 40, ενδ εις ε ακ ίνητ α (εφ αρµό εται ια ετήσιες ογ ιστικέ ς περιό ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά την κατάταξ η ς επενδ ύσεω ν σε ακίνητα, ακινήτω ν πό κατασκευ ή µε σκοπό την µελ οντική του ς ρήση ς επέ νδ ση. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 41, Γ εω ργ ία (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Ο ι παραπάνω νέ ες δ ιερµηνείες προτύπω ν, τα αναθ εω ρηµέ να και τα νέ α πρό τυ πα δ εν έ χ ου ν καµία επίδ ραση στις οικονοµικέ ς καταστάσεις της Εταιρίας. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑ Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α B) Ο ι νέ ες δ ιερµηνείες προτύπω ν και τα αναθ εω ρηµέ να πρό τυ πα που δ εν έ χ ου ν υ ιοθ ετηθ εί από την Ε.Ε., παρατίθ ενται παρακάτω : ιερµηνεία 12, Σ υ µβ ά σ εις π αραχ ώ ρησ ης (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2008). ιερµηνεία 15 Σ υ µβ ό λ αια γ ια τ ην Κ ατ ασ κ ευ ή Α κ ίνητ ης Περιο υ σ ίας, (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που ξ εκινούν την 1 Ιανου αρίου 2009) ιερµηνεία 16, Α ντ ισ τ αθ µίσ εις κ αθ αρή ς επ έ νδ υ σ ης σ ε εκ µετ ά λ λ ευ σ η σ τ ο εξ ω τ ερικ ό, (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που ξ εκινούν την 1 Ο κτω β ρίου 2008) ιερµηνεία 17, ιανο µέ ς µη χ ρηµατ ικ ώ ν π εριο υ σ ιακ ώ ν σ τ ο ιχ είω ν σ ε ιδ ιο κ τ ή τ ες, (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που ξ εκινούν την 1 Ιου λ ίου 2009). ιερµηνεία 18, Μ ετ αφ ο ρέ ς π εριο υ σ ιακ ώ ν σ τ ο ιχ είω ν απ ό π ελ ά τ ες, (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που ξ εκινούν την 1 Ιου λ ίου 2009). Τ ρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 3, Σ υ νενώ σ εις επ ιχ ειρή σ εω ν (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιου λ ίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά κυ ρίω ς το λ ογ ιστικό χ ειρισµό του κό στου ς συ νέ νω σης επιχ ειρήσεω ν, τον χ ειρισµό πιθ ανής µεταβ ολ ής του τιµήµατος ω ς συ νέ πεια γ εγ ονό τω ν µετά την συ νέ νω ση, το δ ικαίω µα επιλ ογ ής χ ρήσης της µεθ ό δ ου «πλ ήρου ς υ περαξ ίας» γ ια τη λ ογ ιστικοποίηση της υ περαξ ίας, τις απαραίτητες προσαρµογ έ ς κατά την από κτηση του ελ έ γ χ ου της επέ νδ υ σης στο ήδ η αναγ νω ρισµέ νο ενεργ ητικό και παθ ητικό της, το λ ογ ιστικό χ ειρισµό της µερικής αποεπέ νδ υ σης σε θ υ γ ατρική είτε δ ιατηρώ ντας είτε χ άνοντας τον έ λ εγ χ ο αυ τής, την από κτηση επιπλ έ ον µετοχ ώ ν θ υ γ ατρικής που β ρίσκεται υ πό τον έ λ εγ χ ο και τέ λ ος, την επέ κταση εφ αρµογ ής του προτύπου σε αµοιβ αίες εταιρίες και σε συ νενώ σεις χ ω ρίς καταβ ολ ή αντιτίµου. Τ ρο π ο π ο ιή σ εις σ τ ο ΠΧΠ 7, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α: Γ νω σ τ ο π ο ιή σ εις (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιανου αρίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά σε επιπλ έ ον γ νω στοποιήσεις σχ ετικά µε την εύλ ογ η αξ ία και τον κίνδ υ νο ρευ στό τητας. Τ π ο π ο Ε π ο κ ο έ ς ο ο έ ς κ τ ά σ ζ γ λ δ λ λ χ υ θ υ γ δ χ έ λ χ ώ χ υ γ γ δ ω ω έ χ ό ρο ίησ η.λ.π. 27, νο ιηµέ νες αι ατ µικ ικ νο µικ ατ ασ εις (εφ αρµό εται ια ετήσιες ογ ιστικέ ς περιό ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιου ίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά κυ ρίω ς το ογ ιστικό ειρισµό της µερικής αποεπέ νδ σης σε ατρική είτε ιατηρώ ντας είτε άνοντας τον εγ ο αυ τής, καθ ς και το ειρισµό µερικής αποεπέ νδ σης σε συ ενείς εταιρίες και σε κοινοπραξ ίες και την κατάταξ η τω ν σχ ετικώ ν εσό ν ς σοδ ο από επενδ ύσεις σε µη συ νδ εµέ νες-ελ εγ µενες εταιρίες. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 28, Ε π ενδ ύ σ εις σ ε σ υ γ γ ενείς επ ιχ ειρή σ εις (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιου λ ίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά αλ λ αγ έ ς που προκύπτου ν ω ς συ νέ πεια της τροποποίησης του ΠΧΠ 3. Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 31, Σ υ µµετ ο χ έ ς σ ε κ ο ινο π ραξ ίες (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιου λ ίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά αλ λ αγ έ ς που προκύπτου ν ω ς συ νέ πεια της τροποποίησης του ΠΧΠ 3. 14

15 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑ Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Τ ρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 39, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α: Α ναγ νώ ρισ η κ αι επ ιµέ τ ρησ η (εφ αρµό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικέ ς περιό δ ου ς που αρχ ίζ ου ν την 1η Ιου λ ίου 2009). Η τροποποίηση αφ ορά δ ύο θ έ µατα της λ ογ ιστικής αντιστάθ µισης κινδ ύνω ν. Τ ον χ ειρισµό του πλ ηθ ω ρισµού καθ ώ ς και την ύπαρξ η µονοµερούς κινδ ύνου στα χ ρηµατοοικονοµικά µέ σα. Τ δ δ έ χ γ δ ό λ ώ ό ό α παραπάνω αναθ εω ρηµέ να πρό τυ πα και νέ ες ιερµηνείες προτύπω ν εν ου ν καµία επίδ ραση στις οικονοµικέ ς καταστάσεις της Εταιρίας, εκτό ς τω ν τροποποιήσεω ν στο ΠΧΠ 7 ια τις οποίες η Εταιρία είναι στη ιαδ ικασία εκτίµησης τω ν ενδ εχ µενω ν αλ αγ ν στη παρεχ µενη πλ ηροφ ρηση. 3. Π ΕΡ Ι Λ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α Ν ΤΙ ΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙ ΣΤΙ ΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ή λ ω σ η σ υ µ µ ό ρ φ ω σ η ς Ο ι οικονοµικέ ς καταστάσεις έ χ ου ν καταρτιστεί σύµφ ω να µε τα ιεθ νή Πρό τυ πα Χρηµατοοικονοµικής Πλ ηροφ ό ρησης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) που έ χ ου ν εκδ οθ εί από το Συ µβ ούλ ιο τω ν ιεθ νώ ν Λογ ιστικώ ν Προτύπω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθ ώ ς και τις σχ ετικέ ς δ ιερµηνείες που έ χ ει εκδ ώ σει η Επιτροπή ιερµηνειώ ν ιεθ νώ ν Προτύπω ν Χρηµατοοικονοµικής Πλ ηροφ ό ρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποία είναι σχ ετικά µε τις δ ραστηριό τητες της Εταιρίας και ισχ ύου ν κατά την ηµεροµηνία προετοιµασίας τω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν ό πω ς έ χ ου ν υ ιοθ ετηθ εί από την Επιτροπή της Ευ ρω παϊ κής Έ νω σης. Β ά σ η σ ύ ν τ α ξ η ς Ο ι οικονοµικέ ς καταστάσεις έ χ ου ν καταρτιστεί σύµφ ω να µε την αρχ ή του ιστορικού ή τεκµαρτού κό στου ς. Ο ι β ασικέ ς λ ογ ιστικέ ς αρχ έ ς που ακολ ου θ ήθ ηκαν είναι οι παρακάτω : ό ρ ο ς Ει σ ο δ ή µ α τ ο ς Η Εταιρία απαλ λ άσσεται από φ ό ρο εισοδ ήµατος β άσει τω ν δ ιατάξ εω ν του Ν. 959/1979 «περί Ναυ τικώ ν Εταιριώ ν». Η µοναδ ική της υ ποχ ρέ ω ση αφ ορά στην καταβ ολ ή φ ό ρου ο οποίος εξ αρτάται από του ς κό ρου ς του πλ οίου της. εδ οµέ νου ό µω ς ό τι επί του παρό ντος η Εταιρία δ εν έ χ ει πλ οίο στην εκµετάλ λ ευ σή της, δ εν υ πό κειται αντίστοιχ α και σε υ ποχ ρεώ σεις φ ό ρου εισοδ ήµατος. Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά Μ έ σ α Ο ι χ ρηµατοοικονοµικέ ς απαιτήσεις και οι χ ρηµατοοικονοµικέ ς υ ποχ ρεώ σεις αναγ νω ρίζ ονται στον Ισολ ογ ισµό από τη στιγ µή που η Εταιρία καθ ίσταται συ µβ αλ λ ό µενο µέ ρος µιας σύµβ ασης χ ρηµατοοικονοµικώ ν µέ σω ν και περνούν σε αυ τήν τα σχ ετικά β άρη και οφ έ λ η. Α π αιτ ή σ εις Ο χ θ Ο β υ θ δ λ έ ψ γ ώ ι ρηµατοοικονοµικέ ς απαιτήσεις αρχ ικά αναγ νω ρίζ ονται στην εύλ ογ η αξ ία του ς, ενώ µεταγ ενέ στερα επιµετρώ νται στο αποσβ εσµέ νο κό στος του ς µε τη µέ οδ ο του πραγ µατικού επιτοκίου. ι ραχ πρό εσµες απαιτήσεις από εµπορικέ ς ραστηριό τητες είναι άτοκες και παρου σιάζ ονται στην ονοµαστική του ς αξ ία, µειω µέ νες κατά το ποσό τω ν απαιτούµενω ν προβ εω ν ια επισφ αλ είς απαιτήσεις, στε να είναι ίσες µε την εύλ ογ η αξ ία του ς. 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ Ι Λ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α Ν ΤΙ ΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙ ΣΤΙ ΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Σ υ νέ χ εια Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά Μ έ σ α- σ υ ν έ χ ε ι α Υ π ο χ ρεώ σ εις Ο ι χ ρηµατοοικονοµικέ ς υ ποχ ρεώ σεις αρχ ικά αναγ νω ρίζ ονται στην εύλ ογ η αξ ία του ς, ενώ µεταγ ενέ στερα επιµετρώ νται στο αποσβ εσµέ νο κό στος του ς µε τη µέ θ οδ ο του πραγ µατικού επιτοκίου. Ο ι β ραχ υ πρό θ εσµες υ ποχ ρεώ σεις από εµπορικέ ς δ ραστηριό τητες είναι άτοκες και παρου σιάζ ονται στην ονοµαστική του ς αξ ία η οποία ισούται µε την εύλ ογ η αξ ία του ς. 4. ΣΗΜ Α Ν ΤΙ ΚΕΣ Λ Ο ΓΙ ΣΤΙ ΚΕΣ ΚΡ Ι ΣΕΙ Σ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ Ι ΕΣ Π ΗΓΕΣ Α Β ΕΒ Α Ι Ο ΤΗΤΑ Σ Λ Ο ΓΙ ΣΤΙ ΚΩ Ν ΕΚΤΙ Μ ΗΣΕΩ Ν Κατά την εφ αρµογ ή τω ν λ ογ ιστικώ ν πολ ιτικώ ν της Εταιρίας, ό πω ς περιγ ράφ ονται στη Σηµείω ση 3, η ιοίκηση είναι απαραίτητο να προβ εί σε κρίσεις, εκτιµήσεις και υ ποθ έ σεις σχ ετικά µε τις φ ερό µενες αξ ίες τω ν ενεργ ητικώ ν και παθ ητικώ ν στοιχ είω ν, οι οποίες δ εν είναι προφ ανείς από άλ λ ες πηγ έ ς πλ ηροφ ό ρησης. Ο ι εκτιµήσεις και οι σχ ετικέ ς µε αυ τέ ς υ ποθ έ σεις β ασίζ ονται στην εµπειρία του παρελ θ ό ντος καθ ώ ς και σε άλ λ ου ς σχ ετικούς παράγ οντες. Τ α πραγ µατικά αποτελ έ σµατα ενδ έ χ εται να δ ιαφ έ ρου ν από αυ τέ ς τις εκτιµήσεις. Ο ι εκτιµήσεις και οι υ ποκείµενες υ ποθ έ σεις εξ ετάζ ονται σε συ νεχ ή β άση. Ο ι αναθ εω ρήσεις λ ογ ιστικώ ν εκτιµήσεω ν αναγ νω ρίζ ονται στην περίοδ ο κατά την οποία επισυ µβ αίνου ν, εάν αυ τέ ς επηρεάζ ου ν µό νο τη συ γ κεκριµέ νη χ ρήση, ή και µελ λ οντικέ ς χ ρήσεις. Η κύρια πηγ ή αβ εβ αιό τητας γ ια την Εταιρία κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης τω ν οικονοµικώ ν καταστάσεω ν και η οποία ενδ έ χ εται να έ χ ει σηµαντική επίδ ραση στις φ ερό µενες αξ ίες τω ν στοιχ είω ν ενεργ ητικού και παθ ητικού, αφ ορά το αποτέ λ εσµα µελ λ οντικού φ ορολ ογ ικού ελ έ γ χ ου γ ια τις ανέ λ εγ κτες χ ρήσεις (Σηµείω ση 8). Είναι πιθ ανό από του ς παραπάνω φ ορολ ογ ικούς ελ έ γ χ ου ς να προκύψ ου ν πρό σθ ετοι φ ό ροι και προσαυ ξ ήσεις που δ εν προβ λ έ πεται να είναι σηµαντικέ ς. Συ νεπώ ς δ εν έ χ ου ν σχ ηµατισθ εί αντίστοιχ ες προβ λ έ ψ εις. 5. Ζ ΗΜ Ι ΕΣ ΕΚΜ ΕΤΑ Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ Ο ζ λ δ ώ θ χ υ λ θ ι ηµιέ ς εκµεταλ εύσεω ς ιαµορφ ηκαν µετά τις ρεώ σεις /(πιστώ σεις) τω ν κονδ ίω ν που ακολ ου ούν: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Σ υ µ β λ ί Αµοιβές ιοικητικού ου ου Για τις χ ρ ήσεις 2008 κ αι 2007, η Εταιρ ί α δεν απ ασχ ολ ού σε π ρ οσω π ικ ό. 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ Σ Α ΚΑΙ ΙΑΧΕ ΙΡΙΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ Υ ΝΟΥ Σ ε αυ τή τη σηµεί ω ση αν αλ ύ ον ται τα στοιχ εί α του εν ερ γ ητικ ού κ αι π αθ ητικ ού π ου απ οτελ ού ν τα χ ρ ηµατοοικ ον οµικ ά µέ σα της Εταιρ ί ας κ αι οι αν τί στοιχ οι χ ρ ηµατοοικ ον οµικ οί κ ί ν δυ ν οι. 6.1 Π ΑΡΑΓ ΟΝΤΕ Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ Υ ΝΟΥ Η Εταιρ ί α δεν εκ τί θ εται σε χ ρ ηµατοοικ ον οµικ ού ς κ ιν δύ ν ου ς κ αθ ώ ς π αρ αµέ ν ει χ ω ρ ί ς δρ αστηρ ιό τητα. Τ α χ ρ ηµατοοικ ον οµικ ά µέ σα της Εταιρ ί ας αφ ορ ού ν µό ν ο απ αιτήσεις απ ό τη µητρ ικ ή της Εταιρ ί α «Α Ν Ω Ν Υ Μ ΟΣ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Κ Η ΕΤ Α Ι Ρ Ι Α ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ». Ο π ιστω τικ ό ς κ ί ν δυ ν ος της Εταιρ ί ας εί ν αι απ ό λ υ τα ελ εγ χ ό µεν ος λ ό γ ω της υ π οστήρ ιξ ής της απ ό τη µητρ ικ ή της Εταιρ ί α η οπ οί α έ χ ει αν αλ ά β ει τη διαχ εί ρ ισή της. 6.2 Λ ΟΙΠ Ε Σ Β ΡΑΧΥ Π ΡΟΘ Ε Σ ΜΕ Σ ΑΠ ΑΙΤΗΣ Ε ΙΣ Οι λ ογ αρ ιασµοί λ οιπ ώ ν β ρ αχ υ π ρ ό θ εσµω ν απ αιτήσεω ν της Εταιρ ί ας αν αλ ύ ον ται ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2007 Ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ ου Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς Σύνολο λοι π ώ ν β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν Η ιοί κ ηση θ εω ρ εί ό τι το λ ογ ιστικ ό υ π ό λ οιπ ο τω ν λ ογ αρ ιασµώ ν τω ν λ οιπ ώ ν απ αιτήσεω ν π ρ οσεγ γ ί ζ ει την εύ λ ογ η αξ ί α του ς. 7. ΜΕ ΤΟΧΙΚΟ ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙΟ Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2007 Εγκεκριµένο, εκδ οθ έν κα ι π λ ή ρω ς κα τ α β λ η µένο : κοινές µετ οχ ές ονοµα σ τ ική ς α ξ ί α ς 17,61 α νά µετ οχ ή ί έ κ ί κ ώ ν ώ ν έ χ ν ω ό Η Εταιρ α διαθ τει µί α ατηγ ορ α οιν µετοχ, οι οπ οί ες δεν ου δικ αί µα σε σταθ ερ εισό δηµα. 8. Ε Ν Ε ΧΟΜΕ ΝΕ Σ Υ Π ΟΧΡΕ Ω Σ Ε ΙΣ Ανέλεγκτες Φο ρ ο λο γι κά Χρ ή σ ει ς Η Εταιρ ί α ω ς Ν αυ τικ ή Εταιρ ί α διέ π εται απ ό ειδικ ό κ αθ εστώ ς φ ορ ολ ογ ί ας εισοδήµατος. Μ ετά την π ώ λ ηση του π λ οί ου η Εταιρ ί α δεν υ π οχ ρ εού ται στην κ αταβ ολ ή φ ό ρ ου εισοδήµατος. Η Εταιρ ί α υ π ά γ εται σε Φ Π Α γ ια το οπ οί ο δεν έ χ ει ελ εγ χ θ εί φ ορ ολ ογ ικ ά γ ια τις διαχ ειρ ιστικ έ ς χ ρ ήσεις 1998 έ ω ς κ αι Α π ό τη µέ χ ρ ι σήµερ α εµπ ειρ ί α απ ό φ ορ ολ ογ ικ ού ς ελ έ γ χ ου ς Φ Π Α δεν π ρ οέ κ υ ψ ε π ρ ος κ αταβ ολ ή κ ά π οιο π οσό Φ Π Α κ αι π ρ ό σθ ετου φ ό ρ ου. Ω ς εκ τού του, απ ό τον µελ λ ον τικ ό φ ορ ολ ογ ικ ό έ λ εγ χ ο τω ν αν έ λ εγ κ τω ν χ ρ ήσεω ν του Φ Π Α δεν αν αµέ ν εται ν α π ρ οκ ύ ψ ει κ αταβ ολ ή Φ Π Α γ ια την οπ οί α ν α απ αιτεί ται ο σχ ηµατισµό ς π ρ ό β λ εψ ης σε β ά ρ ος τω ν απ οτελ εσµά τω ν της Εταιρ ί ας. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Γ Ε Γ ΟΝΟΤΑ ΜΕ ΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕ ΡΟΜΗΝΙΑ Σ Υ ΝΤΑΞ ΗΣ ΤΟΥ ΙΣ ΟΛ ΟΓ ΙΣ ΜΟΥ Α π ό την έ ν αρ ξ η της εκ κ αθ ά ρ ισης µέ χ ρ ι κ αι την ηµερ οµην ί α σύ ν ταξ ης τω ν Οικ ον οµικ ώ ν Κ αταστά σεω ν, δεν έ χ ου ν συ µβ εί γ εγ ον ό τα ή π ρ ά ξ εις π ου ν α επ ιδρ ού ν στην οικ ον οµικ ή εικ ό ν α της Εταιρ ί ας. 10. Σ Υ ΝΑΛ Λ ΑΓ Ε Σ ΜΕ Σ Υ Γ Γ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΗ Σ υ να λλα γές µ ετα ξ ύ Σ υ νδ εδ εµ ένω ν Ε τα ι ρ ι ώ ν Ο Ό µιλ ος Α ΓΕΤ Ηρ ακ λ ής κ ατέ χ ει το 100% της Εταιρ ί ας. Οι οικ ον οµικ έ ς κ αταστά σεις του Οµί λ ου εν οπ οιού ν ται τελ ικ ά απ ό την εταιρ ί α Lafarge S.A. η οπ οί α εδρ εύ ει στη Γαλ λ ί α. Οι συ ν αλ λ αγ έ ς της Εταιρ ί ας, µε τα συ ν δεδεµέ ν α µέ ρ η αν αλ ύ ον ται κ ατω τέ ρ ω : Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ Α Π Α Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/08 1/1-31/12/07 Λ π έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς - οι ου Σύνολο Οι συ ν αλ λ αγ έ ς µε εταιρ ί ες του Οµί λ ου Α ΓΕΤ Ηρ ακ λ ής π ρ αγ µατοπ οιού ν ται µε του ς συ ν ήθ εις ό ρ ου ς της αγ ορ ά ς ό π ω ς ισχ ύ ου ν κ αι γ ια τα τρ ί τα µέ ρ η. ο ι β ι θ υ Σ ώ ι Μ υ ι ο ι ύ Σ υ µ β ο υ ο υ έ ν θ υ ν ώ ν ώ ν κ ώ ν Σ υ λ ί π ν κ ώ κ λ κ κ ί γ χ ρ ύ π ά Αµ ές ευ ντι κώ ν τελεχ ν κα ελώ ν το κη τι κο λί Οι αµοιβ ς τω διευ τικ στελ εχ αι µελ του ιοικ ητικ ού µβ ου ου ου απ οτελ ού αι το αν τατο ιµά ιο της ιοί ησης της Εταιρ ας ια τη ήση 1/1-31/12/2008 αν αλ ον ται αρ ακ τω : Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Έ ξ α π α ρ α ω ς µ ε λ ώ ν οδ στ άσε.σ Κ ατά την ηµερ οµην ί α σύ ν ταξ ης τω ν Οικ ον οµικ ώ ν Κ αταστά σεω ν δεν υ π ήρ χ αν απ αιτήσεις κ αι υ π οχ ρ εώ σεις απ ό κ αι π ρ ος τα διευ θ υ ν τικ ά στελ έ χ η κ αι µέ λ η του ιοικ ητικ ού Σ υ µβ ου λ ί ου. 18

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα