ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ,,,, " βα.θμο που κα.θοριζετα.lαπο πραγματυωτητε; κα.ι α.να.γκες οπως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ,,,, " βα.θμο που κα.θοριζετα.lαπο πραγματυωτητε; κα.ι α.να.γκες οπως"

Transcript

1 Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης* «ΕΙΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ~ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ εκεlνα που σχυρφντα.l πως ΎJεπoXΎJμα.ς στο " βα.θμο που κα.θορζετα.lαπο πραγματυωτητε; κα. α.να.γκες οπως α.υτες ΤΎJςπα.γκoσμoπoΙΎJσΎJςΎJΤΎJςυπερ "θ' ερμα.νσύjςτου πλ' α.νύjτύj οεν ~ είνα εποχή που προσφέρετα γα. δαλογσμό αλλoc YLOΙ: πρά.ξύj.η πε- 'θ " λ <:- ''' πο ΎJσΎJ αυτη χωριζ να. ενα ο ωσοολου εσφα λ μενύjενεχε ' απτού; αλλά κα. aυvy)τlκούςκνμνους ανυπολόγστουξ. Κα. τούτο επεa~ ΎJ πρα. 'ξ η απωωμμενη " απο ΤΎJθ εωρύjτικύj " ενατενση των ζ' ητύjματων ε- ".' 'Ω' '''. να τυφλύjκα. τυxα.lα. ς εκ τουτου στα; εποχες που ΎJα.να.ΛΎJΎJopα.σΎJς Ψ <:- ζ Ι ~ " ενα. το ητουμενο ΎJα.ναγκΎJοασκεπτυσκ προσέγγση; των προ βλ1)- μα.των προ β'λλ' α. ε α.κoμύjεπτακτκoτερύj. 'Δ α.φορετκα. ' ο εκάστοτε στοχος ~ οεν μπορε" πα.ρα. να. προσεγγ 'ζ ετα με τροπους που ΟΎ)μουργουν ~ περσσότερα. πpoβλ~μα.τα. από αυτά που επδώκετα να. επλυθούν. Ας πάρουμε γα. παραδεγμα ΤΎJVxvocYXΎJ Xρ~σΎJςφθηνών κα. φλοεών προς το περβocλλoνκαυσίμων Η λύση στο πρόβλημα θα. μπορούσα.ν να. ενα. τα. λ' εγομενα. β' οκα.υσμα. τα. οποεα '~λ" οεν μο υνουν οσο τα. συμβ ατκα ενα φθ' Ύ)να.κα.Lα.νε~α.ντ 1:' λ1)τα.. Γ α ΤΎJνπα.ρα.γωΎΎJτους ' εντου- τοτ απατετα ''Ι' ΎJoεσμευσΎJτεράστων 'λλ' κα ερύ'ησψων εκτάσεων με αποτέλεσμα να. περορίζοντα. αυτέ; που φλοξενούν βρώσμα. ει8ύjόπως το στocρ 1 το ρύζ. Συνακόλουθα Ύ) παραγωγ1 των τελευταίων περοpl'ζ εταε α τμες '1:' τους αυξάνοντα κα το ενα "λ τρτο του π 1) θυσμουf του πλα.ν~τύjσύμφωνα. με τα. στοχεία ΤΎJς'Υπατη; Αρμοστεία; του ΟΗΕ α.ντψετωπl'ζ' ε το φα.σμα. ΤΎJςπενα.ς. 'Σ' ΤΎ)νπερπτωσΎ) α.uτύ) εχουμε aυo σκοπούς εξίσου σύjμα.ντκoύςμετα.ξύ τους: να. alα.σώσουμετον πλανύjτύj ΎJνα. θ ρε'ψ ουμε τους κα.τακους ''Τ'' του. εταα ΎJοεα θ' oιλύjμμα.τα. 'Ι'".' ενα.l α.μνα.τον να. προσεγγσθούν επτυχώτ; χωρί.ς ΤΎJcruvapotL~ΤΎJςθεωρη- ΤLκ~ς σκέψύjς. Η Εφαρμοσμένη HeLX~ κλocaος ΤΎJςHθκ~ς Φλοσοφα.ς που α.να.πτυχ θ ΎJκεκα. πα.γlω'θ' ΎJκεκατα τον πα.ρελθ' οντα αωνα

2 "ΕΤΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» 75 εχε " ως εργο ΤΎ)ςτψ προσεγγσύ) "θ'υ. τέτοων Ύ)κων I.:.Ύ)ΤΎ)ματων ' που θ ' Ι Ι. 1 πρωωπτουν απο την κα 1)μερν1)πραΚΠΚ1) κα απο τς αναγκες που επβάλλε 1) συγκυρία στ1) ψλoσoψκ~ σκέψύ).l ' Εκείνος που επθυμεί να έλθε γχ πρώτη ψορocσε επxψ~ με τψ Εφαρμοσμένη Ηθκή 8εν θα βρε πστεύω πεδίο γοητευτυωτερο κα περσσοτερο απιχιτύ)τικο απο ΤΎ)νΙ ατρικύ) 'Η θ ΙΚΎ). 'Κ α τουτο ~ σοτιεοω ~ αναουοντα ~ ζ' :YjΤΎ)μχτχ που άπτοντα προχωνων κχ παγων ανύ)συ- θ' Υ.' θ Υ.' χων του αν ρωπου: I.:.Ύ)ΤΎ)μxτrx που χφορουν στον τροπο που α l.:.ύ)σουμε κα στον τρόπο που θα πεθανουμε. Κα εάν ο άνθρωπο δα το θαυμάζεν ήρξαντο φλοσοφείν2 είνχ δύσκολο να βρούμε κεντρκότερο I'~ θ θ 1 χντκεμενο αποραξ απο το οο το γεγονος του ανατου κχ ως επ- θ " σύ)ςκα απο τς συν Ύ)κεςυπο τς οποεξ αυτο; επερχετχ. Τ ο ~ ΙσΙΟ το θ' λλ Ι Ι Ι Ι γεγονος του ανατου α α κα ο.τ έπετα αυτου -εαν έπετα κχτ- προσεγγίζετα ως επί το πλείστον από ΤΎ)Μετχφυσκή. Η Ιατρ- 'Ηθ ' ~ J 'θ Ι ΚΎ) ΙΚΎ)ενοχφερετχ κυρως γα τον τροπο του ανατου κα γα τς συνθήκες που τον καθορίζουν. Είνα γεγονός βέβαα πως σε ό.τ αψο- " Ι Ι ρα στους τροπους με τους οποουξ ενας χν θρωπος μπορε να πε θ' ανετ ~ Ι ~I 'ΣΙ Ι f f Ύ)ψυσΎ)αποοεκνυετα οατερα επνού)τικύ).ε ο.τ εχε ομως να κχ- ~ ~ Ι θ' J νε με τον επloεοωγμενο ανατο τα πρχγμχτχ ενα πο λ Ι U συγκεκρμένα. Ο επλογές που 8αθέτε εκεινος που 8εν επθυμεί να εμπτστευθ 'λ ε στύ)φυσύ)οωα στύ)συγκυρχ το τε ος του ενα ο χυτοχεφασμος θ θ Α Ι. Ι Ι Ύ) υσα κα Ύ)ευ ανάστα. πο τς περπτωσε«; αυτεξ Ύ) Ι ΙΧΤΡΙΚΎ) ' Ηθ Ι- κή ασχολείτα μόνο με τψ τελευταία. τ εινχ όμως Ύ)ευθανασία; Α8ρομερώς θα μπορούσαμε να πούμε Ι '.~ ~ θ Ι Ι β Ι πως προκετχ περ επwεσωγμενου ανατου οπως συμ ανεε κα με ΤΎ)ναυτωετονα. Ι Σ ε αντ'θεσύ)με αυτήν Ι ομως Ι στύ)νευθ' ανασα ο θ Ι υ- Ι ~ Ι Ι θ' Α Ι Ι ΤΎ)ςενχ προσωπο σαψορετκο απο το υμα. υτος που ατεετα να ~ θ Ι θ Ι Ι Ιθ' Ι θ ~ Ι του σενερύύjε ευ ανασα ενα συνη ως ενχς αν ρωπος που οανυε το τε λοω θ Ι σταοο I~ ανατύ)ψοραςνοσου Ι κα β ωνε Ι αψορύ)τοπονο. Ι Έ ij..oj" Ι Ι Ι Ι. ντας λοπον επγνωσύ) ΤΎ)ςκατάσταση; του κχ ενύ)μερωμενος γχ τς Ι Ι Ι Ι Ι λλ ζ Ι Ι με οντκες προοπτκες του απο το χτρκο προσωποω :Yjταεπμονα θ 'λ Ε' ~ θ Ι να επσπευσ ε το τε ος του. κενος που οενεργε ΤΎ)νευ ανασα ενα συνήθως μέλος του ατρκού ~ παραϊατροωύ προσωπκού που έχε αναλάβε ΤΎ)φροντίδα του συγκεκρμένου ασθενούς. ΚΙνΎ)τρότου είνα ":ί. β θ ' Ι θ -η πρεπε να ενα- ο εl\loκρνης κα α υς οκτος 1) συμπα 1)ΠΚΥ) 1. Singer Peter Applied Ethics Oxford University Ρτεεε 1986 σ Αρστοτέλου; Μετά τα Φvσκά 982b.

3 Ε1ΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ στάση προς τον πάσχοντα' σε γεναές γραμμές τα ελατήρεα ΤΎ)ςπρά-.. 1 ξ 'θ θ ζύ)ςτου ενα εκα αρα αν ρωπστκα. o~παράμετρο που μόλς ετέθησαν αποτελούν απαραίτητα; προϋθ εσε«; ' ωστε θ 1 να μπoρε~ να γ~νε~ 1"\ Αογος περ~ ευ ανασοα; κα ox~ περ~ πο 1 Ο Ι 1 "\1 1 φονου. πασχων πρέπε να ε~να ΠΑΎ)ρωςενΎ)μερωμενος γα τψ κα- ~ λ θ ' τασταση του ωστε να οασφα σ ε πως το ατημα του γα ευθανα- σία αποτελεί προσωπκή του συνεaύ)τή επ~λoγή. 3 Άλλωστε οποα- ~I Ι ΟΎ)ποτεαποφασΎ) λαμβ' ανετα υπο το καθ' εστως ΤΎ)ςάγνοα; οεν ~ εναε ελεύθερη άρα οεν αποτελεί Ύ)θκή επλογή. Η ευθανασία πρέπε να οενεργύ) ~ θε κατ απαιτύ)σύ) του!λα αλλ«ωξ μονο συμπτωματ~κα αποτε λ ε' θ 14Η' '5 ευ ανάστα. απα~τύ)σύ) του πασχοντος πρέπε να ενα σαφύ)ς κα '1 'ζ ~ 'λ β' 1 επψονύ) ωστε να γνωρ ουμε πως οεν ενα αποτε εσμα ωσύ)ς πο ο;:.. 10;:.. Σ 1 λ 1 Ι νου εντονου μεν παρoσ~κoυ σε. ε οτ αφορα στο εμπ εκομενο μερος από τψ άλλύ)πλευρά αυτό πρέπε να δρα σκοπίμωξ 6 αλλώτ; δεν πρόκετα περί ευθανασιας αλλά περί ατρυωύ σφάλματος ή περί θα.νάτου ο οποίο; επήλθε ως παρενέργεα -ή αστοχια- ~ατραής αγωγής. 7 Ο 'λ 1 φε ε επσηξ να κνετα απο ανθ ρωπστυτα' ελ ατηρα. ' 8 Ε' αν αυτος ~ θ '~θ' " 1 που οενεργε ΤΎ)νευ ανασα οεν ω ετα απο τον οκτο κα ΤΎ)συμπο- απο τον υπoaoγ~σμoύ)το συμφερον τοτε σεν εενα ουνατον 1 "\ ο;:.. ο;:.. να αλλα "\1 'θ θ 10;:.. να γ~νετα.~ Αογος περ~ ευ ανασαξ ακομύ)κα~ αν το υμα εxε~ το οο αιτύ)θείτύ)δακοπή ΤΎ)ςζωής του. Στψ περίπτωση αυτή το θύμα έχε υποστεί ευθανασία αλλά ο Ορά.σΤΎ)ςέχε Oαπρά.ξε~ φόνο. Το σύνολο των Ύ)θκώνπροβλΎ)ματσμών που περβάλλουν τψ ευθανασία άλλωστε 1 οπως θ ~ 1 α οουμε κα στύ)συνέχεα "β" προκυπτε αχρι ως απο ΤΎ)ν εμπλοκή στύ)o~ενέργε~ά ΤΎ)ςενός δεύτερου μέρους. 3. Kottow Μ. «Euthanasia After the Holocaust - 18 It Possible?: Α Report from the Federal Republic οί Germany» Bioethics 2(1) 1988 σ «Final Report οί the Netherlands State Commission οτ Euthanasia: Αη English Summary» Bioethics 1(2) 1987 σσ Kimsma G. XΙXL Ε. Leeuwen «DutchEuthanasia: Background Practice and Present Justifications» Cαmbridge Quατterly ofheαlthcαre Ethics σ Kennedy Ι. Treαt Me Rίght - Essays ίπ Medical Law and Ethics Oxford University Press Oxford 1988 σ Stuart G. Curter W. XΙXL Τ. Demy Suicwe and Euthαnαsia Κregel Publications Grand Rapids 1998 σσ Beauchamp Τ. καε J. Childress Pτinciples of Biomedical Ethics Oxford University Press Oxford 1994 σ. 466.

4 "ΕΤΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" 77 Ας υποθ εσouμε πως ενα α:υα:πημενοσα; J προσωπο πα:~ Ι απο Ι ανατη Ι ασθένεα κα: βρισκετα: σε τελκό στάδο. Ο ημέρες που του απο- Ι Υ.' Ι Ι Ι β Ι Ι μενουν να "ησε ενα μετρημενες ομως ο πονος που. ωνε ενα ους ξι δαρκ-ής κα ανυπόφοροξ σ ίδος ο πάσχων δεν δατηρεί τον έλευχο 1 του σωματοξ Ι του εχε υποστε Ι α:ς πουμε πα:ρα'λ υση των ακρων. ' Κ' α- λ ' Υ' ποα στγμη σα; κα ε κα σα; "ητα να επσπευσετε το τε'λος του με 1<;.0' λ Ι Ι Ι τροπο ανωουνο ωστε να Υ ττωσε απο τον άσκοπο κα αφορητο πονο. Σ ' <;.ο ).:' " την ενστκτωοη αναστο 1) σα; άπαντα πως κατόπν ωρμης κα εν- <;.ο λ ""' " <;.ο <;.ο σε εχους αναλυση; της κατάσταση; του κρνε πως οεοομενων των 'ζ Ι Ι 1 περστασεων ο τερματσμος της ωης του ετνα προτμοτερος απο τη <;.ο Ι οατηρηση της. Επκαλ' ετα τον ανθ' ρωπσμο σαξ την αυαπη σα; προς το πρόσωπό του ΤΎjλΟΥκ-ήκα: το συνα:ισθύjμάσαξ. Τ θα επλέξετε; Ε " αν συνανεσετε κα ανταποκρ θ ετε στο ατημα " του θ α εχετε οαπράξε <;.ο ευθανασία. Εάν όχ aev θα έχετε ανταποκρθεί στψ τελευταία <;.ο τη σημαντκότερη ίσωτ επθυμία του οκείου σαο. Ε ' α:ν αποφασσετε να ενοωσετε ~ Ι στην παρακληση.." του ουεεωυ ' σαξ <;.ο' ενα οευτερο Ύjοω θ' Υ' "ητημα: θ α αναου ~ θ ε: " αυτο που αφορα στύjνεπ λ ουη' του τρόπου με τον οποίο θα δενεργ-ήσετε τψ ευθανασία. Αυτ-ή δε- ~" Ι θ' 1 νερυετα με ουο τροπους: εετε με καποα ανασμη ένεση -η με τη χρησύj " ΎjεφαρμΟΥη OΠOLOυOΎjΠOτε ~ α'λλ ου μεσου " εχε ΤΎjoυναΤOΤΎjτανα ~ 'λ ' λ Ι Ι θ 9 επφερε το τε ος- όποτε κα ετα ενερυητκη ευ ανασα ετε με ζ ζ τψ ανασχεσ. της υποστύjρc.ηςτης ωης του πασχοντος -με την απoσυρσύjα:ς πουμε του αναπνευστηρα ~ Ι η την οωωπη της στσηςοπότε καλείτοα παθητκ-ή ευθανασία. 1Ο Ο προβληματσμό; σοα; ως προς λ '" Ι Ι ζ' την επ OYΎJτου τροπου οεν μπορε παρα να ενα Ec.tcrouεντονος με 'λ 1.' ~ Ι ~ ~ εκενον που α:φορα στψ ανα 1)ψη η μη ορα:σης οεοομενου οτ η ενερ- YΎJΤΙΚΎj 'θ ευ ανασα 'θ' εωρετα πως συνστά~ σακοπη ΤΎjςζ' ωης του ασθε- νους 1i -με οσες Ύjκες θ' αλλ' α κα πανκες συνεπεεξ κατ " τέτοο συνεπαυετα- ενω "θ αντ ετα Ύjπα θητκη ευθανάστα αντμετωπζετα (Υ ως παράλεψη δράσύjς-ή ακόμη ως συμββασμό.; με τη φυσκ-ή πορεία των πραγμάτων κα ως εκ τούτου τόσο α Ερνόες όσο κα ο νόμος 9. Baird R. Euthαnαsiα the morαl issues Prometheus Books New York 1989 σ Harris W. κα Ι. S. Levey The New Columbiα Encyclopediα Columbia University Press New York 1975 σ Beauchamp Τ. κα Ι. Childress Principles oj Biomedicαl Ethics Oxford University Press Oxford 1994 σ. 220.

5 ΕΊΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ δύσκολα τη στοχοπolούν. 12 Με άλλα. λόγα α.ν aενεργήσετε στον OLκεο σα.ς ενεpyητικίj 'θ' ευ ανασα τον θ' ανατωνετε ενω α.ν επ λ/1: εξετε ΤΊjν π~θητ.kή μορψή της πρα.κτ~kήςα.πλώς τον α.φήνετε να. πεθάνε. Ι3 Ο δυο σημαντκότερα ΊjθκOΙ προβληματσμοί που αφορούν στίjv ευθ ' ανασα εντοπωντα 'Υ α.κρβ ως στα. '"' ουο σημεα που πpoίjγoυμενως θ'1: Ι."α.με:ενα ' Ύ)κως θ' ορθ' ο α.υτίjνα. ''"' οενεργετα.; 'Κ α αν να με ποον ' 'Σ Ι τροπο; τατστυτεξ ερευνες που κατα" κα.φους εχουν πρα.γμα.τoπoιίjε θ' οεχνουν '"' πως ο μεσος "θ αν ρωποξ ενστκτωοωξ "' οακεταε "' ευμενως προς Ι Ι ΤΊ)Vευθανάστα οταν Ύ)κατάσταση ενα α.υτύ)που περγρα.φύ)κε. Φ' ανε <:- θ ' τα επσίjς πως μtλ.λλoνα.ντωρα. προς ΤΊ)V ενεpγίjτικίj ευ ανασα 'Υ ' θ' 'Τ' Υ.' αντμετωπωντα; ευνοκοτερα. ΤΊjν πα. ΊjΤΙΚΊj. ~ο ~ΊjΤΊjμα.ομως ενα; πολύπτυχο κα πολυεπίπεδο κα. Ίj lα.τρκή Ηθκή α.aυνα.τει να. κατα-...'1: ΛΎ)."ε με ΤΎ)νοα ''"' ευκολ' α σε αντίστοχα πορίσματα. Π α.ροτ ουοεξ "' β' ρσκε κάποο " νoίjμα.στύ)vα.σκοπύ) παράταση ΤΊjς Υ" ~ωίjς ενος α.γα.πύ)μενουμα.ς / προσωπου 'ζ που ε τς τε λ' ευταεεσ του Ύ)μερες σε συνθήκες απερίγραπτου πόνου κα εξα.θλωτκής α.να.ξοπρέπεα.ς γα. ΤΎ)νΗθ ΙΚΎ)πο ' λλ' ες φορες " υπα.ρχουν α.γα. θ' α. σίjμα.ντκoτεpα. απο ΤΊ)V κα.τα.στα.σίjτου συγκεκρμενου '" α.τομου τα. όποα α.υτίjοφε 'λε να. προ- Έ' θ' ζ Ι ασπσε. να. τετοο α.γα. ο ενα. αυτο ΤΎ)ς ωύ)ςτο οποο θ' γετα. καρα. από ΤΊjν Ύ)θΙΚOΠOΙΊjσΊj κα ΤΎ)VενoεxόμενΊj νομμοποίηση ΤΊjς ευθα- νασεαξ " οπως υπoστίjpφυν 'Υ' εκενο που ΤΊjν α.πορρπτουν. '14 Κ α. τουτο ' οοτ '"' στον πυpίjνα. του αετηματο; γα. οενεργεα. "' ευθ' ανασα; ελ'" Λοχευε ' θ ' ~ " ~ μα Ύ)ΙΚΎ)παραοοχη Ύ)οποα εαν το αιτύ)μαγνε αποοεκτο αυτοματως Οκα.6>νετα;.Το άτομο ΟΎ)λα.Οή που ζύ)τάνα; τερματστεί Ύ)ζωή του αλλ " α κα εκενα που ανταπωφνοντα στο αιτύ)ματου " κα οενερ- ~ θ' Ι ~I γουν ΤΎ)νευ ανασα πσω απο τα; γρα.μμες κα. μεσα. απο ΤΊj opα.σίj ~ t=" 'θ 1. ' τους οατυπωνουν ΤΊjν ε...ίjςπεπο Ύ)σΊj:υΠut.ρχουνπερπτωσε«; κατα τα; οποίετ; Ύ)α.νθρώπνΎ)ζωή Οεν εινα. άξα. να. βωθεί. 15 Η α;ντιλύ)ψύ) αυτή όμως κλονίζε συθέμελα το οκο06μύ)μα.τύ)ςίjθκής --τουλάχ- 12. Battin Μ. «The Least Worse Death» Hαstings Center Report Απρίλο; 1983 σσ Prado C. G. κα S.J. Taylor Assisted Suicide: Theoτy αnd prαctice ίπ elective deαth Humanity Books New York 1999 σ Buchanan Allen Intending deαth επμ. Τ. Beauchamp Prentice Hall Ν. Jersey 1995 σ Stuart G. Curter W. Demy Τ. Suicide αnd Euthαnαsiα Κregel Publications Grand Rapids 1998 σ. 21.

6 "Ε)"ΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» 79 στον οωτης του οότικοόκοσμοu- '/> " το οποο " εχε θεμελωθ" ε πανω στην παρα.aοχ~ πως η ανθρώπνη ζω~ σε κ&:θεπερίπτωση ΠεΡβ&:λλετα με απόλυτη ηθκ~ αξία. Αν aηλα.aή aεχθοόμε πως -Όπό συγκεκρμένες σuνθ~κες- η ζω~ ενaέχετa να μην αξίζε να βώνετα τότε Tj αξία 1" της σχετκοποετα. με οποες συνεπεετ μπορε κατ τετοο να ενεχε γα TTjVΗθκή αλλά. κα. γα. τξ κονωνίες. Π αος 'θ α α.νυ..λαε ~Ί 'β το ρο'λ ο του κρτη ' ωστε να αποφασσε " ποα μορφη 'Υ'..ωης ενα. '1."' ~α να βωθ' ε κα πααν μπορουμε να απααωσουμε; 1: ' Ε αν ' ΚΡΙΤTjςηταν "'~ το οτο το υπωεεμενο " τοτε η κατάσταση θα β ρσκο- ε'λεγχο. Δ υστυχως ' σπάνα συμβ' ανε κατ τέτοο. Κ οα τουτο ' ταν υπ6 ~ Ω_.' '/>' " οιοτιtj ευοανασα οεν ενα; αυτοκτονα κατα την οπαα "θ' το ατομο ετε ''/> ΤΟ τοο τε'λος στη...ωτ] Υ' του. Α παετε' ΤΤ]συμπρα..Τ]ενος 1:. Tj κα περσσο Ι τερων ατόμων τα οποα συνεργωντας προσχωρουν στο θ εωρητκο' πλαίσο που περγρ&:φαμε ΠΡΟTjγοuμένως.16Εκτός αυτού Tj ευθανασία λλ ' ~ " '/>' πο ες φορες οενεργεταε σε ατομα που αουνατουν να εκφρασουν τα tatx τη βoύλησ~ τους επεa ~ ενδεχομένωτ βρίσκοντα σε κωματώatj XΙXTxcrTacrTj.την Σ' περπτωση αόττ]ενα " "ενο 1:' προς αυτα Tjθ οω' πλ' αεσο οευρυνετα '/>' με τροπο '" τετοω ωστε να τα συμπερ λ'β α ε. Ο' υτως Tj α'λ - λως το εν λόγω αξακό σύστημα σχετυωπαεί την γf)κή αξία ΤTjς Υ' "ωης κα θ' στωντατ TTjVμεγε 'θ ος του όποου 'θ" Tj Tj ΙΚΤ] τμτ] κα θ'ζ ορ ετα απο τη συγκύρα. Μαζί με την Tjθκή αξία ΤTjς ανθρώπγης ζωής κλονίζετα κα Tj σχύς του λεγομένου aκαώματος στη ζω~. Ε&:νTj ανθρώπντ] ζωή ενaύετα Tjθκή αξία υπό προϋποθέσες τότε κα το aκαιωμα. στη ζω~ aατtjρεί TTjVσχύ του ε&:νσυντρέχουν ο αντίστοχες προϋποθέσες. Με &:λλαλόγα aεν aύνα.ντα να το απολαμβάνουν όλο ο ά.νθρωπο εξ ίσου Ι μονο κα μονο χαρτ] στην κονη ανθ' ρωπντ] φυση τους. ΕΙ' αν Όπαρχουν Υ' 'ξ β θ Ι Ι Ι '/>' μορφες.."ωηςανα ας να ω ε τοτε κα ο φορες ΤTjς ενα αουνατον να εππα λ' ούντα το οκαωμα '/> στη Υ'Η.."ωTj. αντ'λφ 1) η αυτη " ομως ενε ~ '~I Ι Ι Ι χε αποτροπαωυξ ουνητυωυ; κνουνουε ενω στο φοντο της εοωνα; που σχtjματtζετα 8ακρΙνοντα τα λά.βαρ<χτου αντανθρωπσμού να κυμα- 'γ 1:' Δ' '/>1 ττωυν στους ανεμου; ΤTjς μεταξωσησ. εν ενα οτολ ου τυχαο' το γεγονός πως η Τελκή Λύση 'J) θαν&:τωσtjaηλαaή περίπου πέντε εκατομμυρίων Εβραίων Τσγγάνων ομοφυλόφυλων κα ά.λλων θεμελώθ θ Ι 'ηκε 'J) κως -εκτος των &:λλων-- κα σε ενα φλ οσοφοω' εργο που 16. Dresser R. κα Ρ 1. Whitehouse «The Incompetent Patient ου the Slippery Slope» Hαstings Center Repoτt Ιοόλος - Αόγουστος 1994 σ. 10.

7 80 ΕΊΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ κυκλοφόρύ)σε στύ) ΓερμανΙα περί το 1920 κα έφερε τον τίτλο Το δκαίωμα τερματσμού της ζωής που δεν είνα άξα να βωθεί. M~πως Ύ)Ύ)θκοποίΎ)σΎ)ΤΎ)ςευθανασΙας ανοιγε τον δρόμο σε έναν 8ότυπο new age ανταν θ ρωπσμο ' ο οποος "λ' ενα πο υ πο επυανουνο; ~ απο" εκενον ΤΎ)ςνα; ζστικύ)ς Ι... 'Ι:: ' λ' 'θ 1. ερμανας αποα; κα φερε ΤΎ) εοντύ) ΤΎ)ςσυμπα εας κα του οοετου; Η ευθανασία σε γενκές γραμμές αποτελεί ολσθύ)ρό έοαφος γα τψ Hθκ~ φλοσοφία κα ως εκ τούτου οφείλουμε να προσέχουμε δ- 'θ β' Δ ~ ατερα το κα ε '11μα μας. αφορετκα κνουνευουμε να χασουμε Τ'11ν σορροπία μας κα να βρεθούμε πολύ μακρά από τον αρχκό μας στόχο -ΤΎ) φλάνθρωπύ) αντμετώπση του επωδύνω.; θν~σκoντoς συνανθρώπου μας- χωρις καν μάλστα να το συνεδητοποήσουμε. Κνουνευουμε να σχετκοπαύ)σουμε 'θ ΤΎ)νΎ)ΙΚΎ)α~α '::' ΤΎ)ςζ' ωύ)ς να ΤΎ)ναπογυμνώσουμε από ποότητα; κα οότύ)τες που μέχρ σ~μερα ΤΎ)ςανα- 'Υ γνωρωυμε κα που ενα ανε ξ' αρτητε; απο ΤΎ)cruyxuptCL. Το πο επ- ~ β Ι ~ Υ' κνουνο αμφσ Ύ)τουμε ΤΎ)νεγκυροτητα του ουωαωματο; στύ)'-ωύ)το οποίο απολαμβάνε κάθε ανθρώπνο πλάσμα. Με δεδομένα όλα τα πα θ' ~ ( ξ Ι ραπανω α έπρεπε ενοεχομενως να επερασουμε ΤΎ)φυσΙΚΎ) κα εν ~ 'θ ' ~I θ Ι στκτωού) συμπά εα μας προς τους επωουνως νύ)σκοντες συνανθ ρω ' πους μας ωστε να προστατευσουμε ΤΎ)ναπο'λUΤΎ)α ξι α ΤΎ)ς Υ' '-ωύ)ςκα το οκαιωμα σε αυτ~ν. Θα μπορούσαμε να πούμε χρησμοποώντα; ορολογία οανεσμένύ) από τον Καντ πως Ύ)ευθανασία ως Ύ)θκ~ επλο- I~ θ Ι Ι γ'11οεν α μπορουσε να καταστε καθλ" ο LΚOςνομος. Σ ε ο'λ α τα παραπανω 'θ α μπορουσε " κανες να παρατύ)ρύ)σεπο Ι λλ' α 'λλ Ι α ωστε οπως αναφεραμε κα πρού)γουμενως το ζ' ;ητύ)μαενα πο λu- επίπεδο κα ως εκ τούτου αντστοίχωτ; ανακτό σε θεωρ~σες. Εμείς θα περορστούμε σε ό.τ αφορά στο οκαίωμα στη ζω~ κα στην υποτθέμενη αμφσβ-ήτύ)σ-ή του Ύ)οποία ενδέχετα να προκύψε από τψ Ύ)θκοποίΎ)σΎ)ΤΎ)ςευθανασίασ. Κα τούτο δότ στο σύ)μείο αυτό ελλο- 1 θ ' 'Η' ~ χευε μα εντονύ) αντφασύ) κα εωρύ)τικύ)ασυνέπεα. έννοα του οκαώματω; οροθετείτα από ορσμένες παραμέτρουξ. Μα εξ αυτών ~ Ι ~ Ι Ι ~ επ παραοεγματ ενα Ύ)ουναΤΟΤΎ)τα του φορεα ενος ουωαωματο; να Θ' ~ Ι το κατανού)σε κα να το ασκήσε. α Ύ)ταν αοανοητο ας πούμε να 'ζ ~ ψ' Ι αναγνωρ αμε το οκαωμα ΤΎ)ς Ύ)φου σε εναν ρνοκερο αφου αυτος ούτε να το κατανo~σε μπορει αλλά ούτε να το ασκ-ήσε. Αντίστοχα αλυστελέξ θα -ήταν να αναγνωριζαμε το 8καίωμα στύ)v άμβλωσύ) / Ι J Ι ~ στους αρρενες αφου αυτα παρότ μπορουν να το κατανοήσουν αουνατουν να το ασκύ)σουν τους ενα "λλ με α α λ" ογα αχρύ)στο. Μ' α ωω-

8 "ΕΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" 81 μη παραμετροξ η οποία κα.τά τη γνώμη του ομλο6ντος βρίσκετα. στον f Α 'ζ f f 1.\' J πυρψα. κα. xavopt ε την ουσα της εννοα.ς του ουωαωματτκ ενα; η δυνατότητα ΟΠOLουόήποτε να. το αποποηθεί. Το γεγονός πως μα. '1.\ θ' 1.\' 1.\ 'ψ " 1.\ εγκυος γυνα.κα. οα ετε το σκα.ωμα. να. οοοω ε την κυηση της σεν σημα.νε πα.ρα. 'λλ ηλ α πως αυτη"λ οφε ε να. το ασκησετ. 'Μ πορε J' εαν '1.\' 'ξ λλ f λ J η οα κρνε να το πρα. ε α α. εχε την επ ογη αντστοχα. να. επφυλαχθεί ή να το αποπαηθεί. Εάν έλλεπε η όυνα.τ6τητα α.ποποιησης όεν θα. κάνα.με λόγο περί όκα.ώμα.τος αλλά περί υποχρέωσηξ. Το Ι~o α.κρβώς σχύε κα με ό.τ α.φορά στη ζωή. Ο φορέα.ς της α.υτός στον 'Υ 1.\' '1.\' οποτο αναγνωρωυμε το οοωαωμα σε α.υτην οκαωυταε ηθ' κως να. Τψ θ ' '1/: 1.\ 'λλ 1.\ ' α.ποποη ε οπως μπορε να. ΠΡ<Μ"εμε οποοοηποτε α. ο σκα.ωμα. του. Κ α εμες ' ως ηθ" κα πρόσωπα οφειλουμε '... να σεβ' αστουμε την επτλ ' ογη του αυτη οπως α.κρβ' ως θ' α. πρατταμε εαν " επροκετο περ'1.\ του οκαεωματο; του εκ λ"" εγεν η περ α.υτου που α.φορα.στην 'ελευθ ερα. ' του να. στοχάζετα. κοα να. κονοποεί τς όέες του. Με άλλα. λόγα. ο σεβα- 1.\' Υ '1.\ " σμος του οκαωμα.τος στη..ωη οεν μπορε πα.ρα. να. σημα.νε απο 'λ;υτη α.πo~oχή της ~uνα.τότητα.ς του ανθρώπου να. απολαμβάνε; το εν λόγω α.γα.θόγα. όσο όάστημα αυτό; το επθυμεί. Το όκα.ίωμα. στη ζω-ή δεν '1.\ θ" 1.\' μπορε να. οαχωρσ ε απο το οκα.ωμα. στο θ' ανατο χωρς να. μεταπέσε στψ τα. 'ξ:η των ηθ' αων υποχρεωσεων. Ε' να προφα.νες λ' απον πως αυτοξ που πε θ' α.νε β' ωνοντα.ς α.φο- 1'\' '1.\ ρητο πονο κα. αουνατε ο οος να. θ εσε "λ τε ος στην. υπαρ 'ξ η του οκαωύτα ηθκώς να. ζητ-ήσε τη συνόρομ-ήμας με τον Ιόο α.κρβώς τρ6- \' 'θ' Υ' πο που καπαο; συνα.ν ρωπος μα.ς χωρς α.κρα. μπορε να. μα.ς..ητησε να. τον βοηθ' ησουμε να. α.σκησε '1.\ το οκαωμα " του να. Ψ' ηφσε τον αντπρόσωπό του ρίχνοντα.ς εμείς γα. χάρη του τψ φ-ήφο στην κάλπη. Το Ι Ι Ι '\;/ γεγονος αυτο ομως προσγραφε σε εμας ΟΠOLαοΎ)ποτεη θ' κη υποχρε- ωση να. συνανεσουμε; Ε πτρε'ψτε μου να. θ"'α εωρω πως oχι..fiλλωστε "\... τα. ηθ οεα' κα θ' ηκοντα. μα.ς προς τους συναν θ ρωπους ' μας exouv κατα το 'λλ " "λ' 1.\ λ 1'\ μα. ον η ηττον α.κυρωηκη η αποτρεπτκή σχυ μα.ς ενε OΎJαοη περσσότερο τι δεν πρέπε να. κάνομε.17 Εντούταξ όεν μπορούμε να. όα.κρινουμε κά:πolα.ηθκή αρχ-ή που θα μα.ς επέβαλλε να. μύjνβοηθούμε θ ' '1.\ τους συναν ρωπους μας να. ασκουν τα οκ<χωμα.τα. τους. Κ' αποωτ μαλ στα κα.ντα.νος ' θ' α. μπορουσε να σχυρσ θ' ε πως ΎJρυθ μστικύjα.ρχη ' 17. Buchanan Allen «Intending death: the structure οί the problem and proposed solutions» Intending deαth: The ethics of αssisted suicide απd Euthaπαsία εκ8. Tom L. Beauchamp Prentice Hall New Jersey 1996 σ. 28.

9 ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ β Ι... τ"ης oυλύjσύjςμ.ας Ύjόποα μ.ας ω ε να συνοραμουμε τον συναν ρωπο Ι θ ' ~ 6 ' ~ Ι ~ ~ " μ.ας στύjνασκύjσύjενος οκαωματο; του οταν ο o~oς αουνατε αφ εαυ- 'θ f " του α μ.πορουσε να καταστε παγκοσμ.ως νομ.ος 1~' ουναμ.ε ΤΎjς αρxύjς θ ΤΎjς συμ.πα εας κα ΤΎjς κoνύjς φυσύjς των αν θ" ρωπνων οντων. Με άλλα λόγα οφείλουμε να βoύjθoόμ.ετους συνανθρώπου; μ.ας να ασκοόν ~ Ι ~ ~ Ι I~ τα oκα~ωμ.ατα τους οταν αυτοτ αουνατουν οιοτι μ.πορε κα 0&ΙΟΙΟΙνα βρεθοόμ.ε στύjθέσύj του; κα στψ περίπτωση αυτ~ θα 6έλαμ.ε να τόχουμ.ε της συνoρoμ.ύjς ~ που τωρα κα λ ούμαστε ' να παρασχουμ.ε. Βλ ' επουμ.ε πως ΎjαπoφασΎj " μ.ας να O&ενεΡΎ'fJσoυμ.εΎjοχ ~ 6 Ι ευ ανασα Ι οεν ~ μ.πορε Ι να ενα απλύjουτε... 1' να λαμ. β' ανετα χωρς να συνυπο λογ- στουν ο Ύj θ" κες παράμετρο του ζ' ητύjμ.ατoς. 'T"~.1ο &οιο-κα~ ενοεχομ.ενως σε μεγαλύτερο βαθμ.ό- σχύε κα ως προς τψ επλo~ του τρό- ~ που μ.ε τον οποίο θα δ~ενερύ'fjθε Ύjευθανασία. ΕΙδαμ.ε πως έχουμ.ε τψ ~ θ' αυτoμ.ατύj ταση να αποοεχομαστε τψ πα ΎjΤΙΚΎj κα να απορρπτουμ.ε τψ ενερύ'fjτlκ-ήευθανασία Ο ν6μ.ος εξi.λλοu αδαφορει γ~ τψ πρώτη ενώ κολάζε ΤΎjδεύτερη. Είνα όμ.ως ΎjανΤΙλΎjψΎjαυτή θεμ.ελωμ.ένύj σε σταθερή θεωρύjτκ-ή βάσύj -ή τα Ύjθκά ΤΊ)ς θεμ.έλ~ εινα σαθρα; Από Ύj θ"ψ ΙΚΎjςαπο εως κα αντ'θ"" ετα μ.ε οσα τοσο ο νομ.ος οσο κα ΎjΚOνΎj γνωμ.ύj 6 εωρε ' Ύjπα 6 ΎjΤΙΚΎj '6' ευ ανασα μ.πορε" οχ μ.ονο να μ.ύjνυπερτερε Ύj θ κως ' ΤΎjςενεΡΎ'f)ΤΙΚΎjςα λλ' α πο λλ" ες φορες να υστερε. Θ~α λ' εγα- " Ι μ.ε στο σύjμ.εo αυτο πως ΎjuστεΡΎjσΎjαυΤΎjμ.πορε να ενα τοσο εντονύj ώστε ΎjπαθΎjΤΙΚ~ ευθανασϊα Ύjθκώς να απαξούτα; πλ~ρως. Ας ~ Ι. Ι Ι β Ι Ι οουμ.ε τους Λογους γ~ τους οποου; μ.πορε να συμ ανε αυτο Η μ.έθοδος που θα ακoλoυθύjθει κατά. ΤΎjδενέργεα ΤΎjς ευθανασας είνα αποτέλεσμα ατρκής κρισύjς. Με!.λλα λόγα ο γατρός uπολογιζε ποα μ.έθοδος θα επέφερε το πλέον ανώδυνο ανθρώπνο κα αξοπρεπέ; τέλος στον ασθεν~ του κα αναλόγως επλέγε. Στην πε- Ι '... ' ρπτωσύj αuτύjύjεπιλoύ'f)του εστα'ζετα στα β'λ ε τστα συμ.φεροντα ' του Ι λόνο αυτό -θ ' Ι _.~ πασχοντος κα γα τον ογο αυτο α μπορούσαμε καπως αοωαμα να σχυρσθούμε-γ- δαθέτε το τεκμ.-ήρο ΤΎjς ΎjθLΚόΤΎjτας.ΕΙδαμ.ε προηγουμ.ένως όμ.ως πως ΎjπαθΊ)τκ-ή ευθανασία στερείτα συνεπεών ενώ '6 Ι ~I Ι Ι Ι αντ ετα Ύj ενερύ'f)τικύjσχεοον πάντα συνεπάγετα κυρωσες. Α' υτο Ι Ι λλ' Ι σύjμ.ανε~ πως ο γατρος πο ες φορες μ.πορε να προσφuγε~ στύjν παθ ' θ ' β ~ 'λλ Ι ΎjΤ~ΚΎj ευ ανασα απο φο ο γ~ το ουω του προσωπκο μ.ε ον ενω Ύj επλ~ του α.υτ-ή μπορεί να μ.ψ είνα Ύjδέουσα γα τον ασθεν-ή τυυ. Η θ ' θ ' Ι ~ πα ΎjΤΙΚΎj ευ ανασα οπως σύjμ.εωνε Ύjοε θ' νύjς επ του θ' εμ.ατος β - βλtoγραφια σπανίωξ επφέρε ανώδυνο κα ανθρώπνο θάνατο. Κα "λ "θ ' Ι ~ Ι τοuτο ενα ευ ογο αφοι.) σuνύj ως συνστάτα ετε στύj oακoπύjτύjς

10 "Ε):'ΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" ό θ' Ι J ΤΡOφΊjςκα του νερου οπ τε ο ανατο; επερχετα απο αστία κα αφυ- ~I Ι." οατωση ετε στίjν απoσυρσίj του αναπνευστίjρα οποτε ο 6' ανατο; προκαλείτα από ασφυξια. 18 Αντθετα Ίj ενερyητκ~ ευθανασία που οενεργεταε ~ με ενεσμο 'θ α:νατηφορο ' σκεύασμα ενα ~ ουνατον να λ' υτρωσε τον πάσχοντα ανώδυνα κα αξοπρεπώς. Αν συνυπολογίσουμε όλα: τα παραπάνω θ' α πρεπε να στα θ' ουμε Ίjθ" κως απεναντ στον γατρο f ('' ~ ~ ~ εκενο που παροτ γνωρ"ε τς ενοεχομενες ουσμενες γα τον οο επ- λ Ι ~ f Ι θ θ πτωσεξ επ εγε να oενεργίjσε ενερyίjτικίjευ ανασα στον ασ ενίj λ' Ι Ι του σκεπτομενος απωε εστκα κα μονο το συμφερον του πασχοντος κα αδ.α:φορώντας γα το ~ωτκό του. ΠαραΊjλα θα πρέπε να αξολoyίjσoυμεκα ΤΊj στασίj του γατρου εκενου ο οποος φο ουμενος τς. f Ι 'βι συνέπεες ΤΊjς πρ&.ξίjςτου δενεργεί στον ασθεν~ του παfh)τκ~ ευθα Ιζ θ ~ Ιλ ~ νασα παροτ γνωρ ε πως αυτη α τον OOΊjYΊJσε σε τε Ωςεπωουνο ΚOCE θ Η Ι 1:. f Ι απαν ρωπο. πρα"ίj του πρωτου ενα σαφως γενναα κα αλτρου- f f ~Ι β λ J στκη ενω του οευτερου φο σμενίj κα συμφεροντο 0γLΚΊj. ΣΤΊjν πε f λ J ρπτωση αυτίj Ίj επ OY1JΤΊ)ς ενερy1jτlκί)ς ευθ ανασοα; 'λ αμβ' ανε θετ- ΚΊjΊ) 'θ'" ΙΚΊjτμΊj ενω Ίj πρoσφυyίj στψ πα θ ΊjΤLΚΊjευ 'θ ανασα ' απα ξιωυτα. Ε Ιθ ζ/ 'θ να προφανες πως κα ε συ ΊjΤΊjσΊj που α:φορα στους Ίj υωυ; προ βλ Ίjματσμoυς " περ ΤΊjν ευθ" ανασεα μπορε μεν να μας κα:νε κατα 1: 'ψ έ Ι f τ σοφοτερους κα να o~υνε ΤΊj σκε Ίj μας επτρ ποντα; ΤΊjς να ασχολ:ηθ ε ' αποτε λ εσματκοτερα Ι κα περσσοτερο Ι ευστοχα Ι με το υπο συ ζι :η- προ Ιβλ :ημα σε καμα Ι περπτωσίj Ι ομως Ι οεν ~ προσφερε ΤΊjσΊj Ίjθοω Ι απαντησε«; Ί) λ' υσες. Α' υτο οφε'λετα στί) φυσίj ΤΊ)ς Ηθ ΙΚΊjς Ί) όποα / θ ' -~~ ~ / Ι οπως κα ε επστίjμίj εποοετα οαρκως σε αποπερε; ερμίjνεας!"l 'ζ' λλ /.-~ Ι πρoσεγγσίjς κα επ.λυσίjςτων εκάστοτε ητίjματων α α αουνατε να κομπ&..ζεγα ΤΊjν oρστκ~ τους δευθέτίjσίj. Εάν τα Ίjθκ&..πρoβλ~- / ~ θ θ' θ Ι ματα μπορούσαν να οευ ετίj ουν ορστκα κα μονψα α Ίjμασταν υποχρεωμένα να μλούμε γα το ορστκό τέλος ΤΊjς Hθκ~ς. Η εν λόγω αβελτίjρια βεβαιως οφείλετα κα στίj φύσί) του υπό εξέτασίj Ίjθ υωυ'ζ ητίjματoς ΤΊ)ς ευθ' ανασαξ ΕΙ να τεταο / το συνασ θ' Ί)ματκο φορτίο κα ο ψυχολογκές συνυποδηλώσε«; που Ί) πρακτκ~ αυτ~ εμπερεχε ωστε 'θ α μπορουσε Ι κανε«; να σχυρσ θ ε' πως στην κα λ' υ- τερίj περίπτωση κνείτα στξ παρυφές Τ"fjςΗθκ-ής. Κα τούτο δότ Ι Ι θ 'θ / "fjευ ανάστα ενα συνη ως 1:. ' -Ί) πρέπε να ενα- πρα~ίj αγαπ"fjς κα όπου υπ&..ρχεαγ&..π"fj "fj"fjθκ-ήδεν είνα απαραίτητη 18. Ηεττίε W. ym. J. S. lrv\";)' The New Colmbiα Encyclopedia Columhia University Press New York 1975 σ. 904.

ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες προτάσες: 1. Μηχανσμό εδκής άμυνας αποτελούν: Α. Ο ντερφερόνες Β. Τα κυτταροτοξκά Τ-λεμφοκύτταρα Γ. Το συμπλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.Ι049 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610 ' ~~ From: Ktimatologio S,A, Faxno: +302106505951 Το: 2103610537 Page: 1/8 Date: 11/23/2015 4:tJ;):14 i-'ivi χο..αργός,23.11.15 Α.Π.: σκ 1532312 ΝΔ4133 \ " Νομκή Δεύθυνση Υποδεύθυνση Λετουργούντος Κτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες προτάσες: 1. Ο θερμοϋποδοχείς του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Γ ΑΛΑΤΕΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟ Μυθστόρημα ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΑΣΤΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΕΖΩΝΑΝ ΟΛΟΤΡΟΓΥΡ Α Α ΨΗΛΑ ΚΑΣΤΡΑ με μεγάλες σδεροδεμένες Πόρτες στς τέσσερς μερές της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Ευθανασία. Ηθικά διλήμματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές σύμφωνα με τις αρχές της βιοηθικής

Ευθανασία. Ηθικά διλήμματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές σύμφωνα με τις αρχές της βιοηθικής Έλενα Κλεάνθους 1 Έλενα Κλεάνθους Bsc (Hons) in Nursing Studies- Uclan U.K MA in Bioethics and Medical Law-Uclan U.K Νοσηλευτικός Λειτουργός Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Ευθανασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Εθό Δίτυο «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Κέτρο Πρβαλλοτής Επαίδυσης Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ BIOHΘΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ BIOHΘΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ BIOHΘΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ BIOHΘΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Σωκράτης Δεληβογιατζής και Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

KflQCJ1Kri ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚΙ 70: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - Γι,ώΡΥος Β. ΜονεμΌασίτης. ορχηστρικά αριστουρύιίματα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

KflQCJ1Kri ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚΙ 70: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - Γι,ώΡΥος Β. ΜονεμΌασίτης. ορχηστρικά αριστουρύιίματα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ KflQCJ1Kri ΣγΛΛ Ο ΓΗ 70: ΤΣΑΚΟΦΣΚ ορχηστρκά αρστουρύίματα ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚ Η ΜΟΥΣΚΗ Συμφωνία αρ. 5 σε Μ ελάσσονα, Έργο 64 ταλκό Καπρίτσο, Έργο 45 Μελωδία γα Βολί κα Πάνο σε Μ ύφεση μείζονα, Έργο 42 ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική ΣΥΛΛΟΓΙ-:1. 3: ΣΟΙΙΕΝ '1 πιανιστική παράδοση ΣΟΠΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας. Για την έκδοση της σειράς συνεργάστηκαν:

Κλασική ΣΥΛΛΟΓΙ-:1. 3: ΣΟΙΙΕΝ '1 πιανιστική παράδοση ΣΟΠΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας. Για την έκδοση της σειράς συνεργάστηκαν: Κλασκή ΣΥΛΛΟΓ:1 3: ΣΟΝ '1 πανστκή παράδοση Η ΜΟΥΣΚΗ Σπουδή σε Ντο ελάσσονα, "παναστατκή" Φαντασία Impromptu Πρελούδα σε Σολ μείζονα, Μ ελάσσονα, Λα μείζονα, Ρε ύφεση μείζονα, "Βροχοσταλίδα" Βαλς του νός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤιΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤιΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 1999 31 Η παρακάτω εργασία παρουσάστηκε γα πρώτη φορά στο συμπόσο κρασού που πραγματοποήθηκε στο Ηράκλεο κρήτης 1-12 ΦΛΕΒΑΡΗ 1997. Δημοσεύετα στο περοδκό μας με την άδεα του συγγραφέα κα

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ 22: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - ΜΟΥΣΚΚΗ ΤΟ ΠΕΡΚΟΔΚΚΟ. ρομαντικοί θρύλοι ΣΥΛΛί)ΓΗ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας

Κλασική ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ 22: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - ΜΟΥΣΚΚΗ ΤΟ ΠΕΡΚΟΔΚΚΟ. ρομαντικοί θρύλοι ΣΥΛΛί)ΓΗ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας : ΤΣΚΟΦΣΚ Κλασκή ρομαντκοί θρύλο ΣΥΛΛί)ΓΗ Η ΜΟΥΣΚΚΗ lσαυωυή 8 Συμφωνία αρ. 6 "Παθητκή" ΤΟ ΠΡΚΟΔΚΚΟ Ο συνθέτης Ο Τσα"ίκόφσκ κα η Μαντάμ φον Μεκ / Μουσκό σημείωμα Οδηγός γα τη μουσκή / Μουσκή εκτέλεση Μα

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ Ο κόσμος ζεί κ αργοσέρνετα πάνω στα θολά νερά της επαρχίας. Κ ο νέος που με κάποα όνερα γα μα μακρνή κ απρόστη Αλίκη ξεπέφτε λούστρος στη Χαλκίδα καταλήγε περοδεύων εραστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑ ΠΡΟΣΑΣ ΑΣ ΟΥ ΠΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟ ΛΛΗΝ ΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜ ΚΟΥ Δ ΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΩΝ ΣΧΣΩΝ ΜΗΜΑ ο ΣοΡΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφσαò Μαροýσ ηλýφωνο º Αρμüδ Ανθ μοò

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα