Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό."

Transcript

1 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ. Γx Γx 2.( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2kg πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην αθιόλεην επίπεδν αζθνύκε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ = 4Ν. Αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ επηπέδνπ είλαη 0,1 θαη, ηόηε ην έξγν ηεο δύλακεο ζε ρξνληθό δηάζηεκα 4s είλαη: A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. Γ. είλαη ζεηηθό, όηαλ ε δύλακε έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ επηηάρπλζε. Γ. ηίπνηα απ όια απηά.

2 19 4. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. Α. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη ζεηηθό. Β. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη κεδέλ. Γ. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη αξλεηηθό, αλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη αξλεηηθή. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 5. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h. Α. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη κεγαιύηεξν όηαλ δέρεηαη από ηνλ αέξα δύλακε κε θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηήλ ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Β. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη κηθξόηεξν όηαλ δέρεηαη από ηνλ αέξα δύλακε κε θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηήλ ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Γ. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη ίδην είηε δέρεηαη είηε δελ δέρεηαη από ηνλ αέξα δύλακε κε θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηήλ ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 6. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη αξλεηηθό, όηαλ ε θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο είλαη αληίζεηε από ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο. Β. είλαη πάληνηε ζεηηθό. Γ. είλαη πάληνηε ζεηηθό, όηαλ ε θίλεζε είλαη επηηαρπλόκελε. Γ. είλαη πάληνηε αξλεηηθό, όηαλ ε θίλεζε είλαη επηβξαδπλόκελε. 7. Αλ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά, =100N, εκθ = 0,6 θαη ζπλθ =0,8, ηόηε, γηα =4m, ηζρύεη: Α. = 400J B. = -320J φ Γ. = -320J Γ. = -240J

3 20 8. ( ) Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη λα αζθείηαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κε απνηέιεζκα, κεηά από κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην ζεκεηαθό αληηθείκελν λα μαλαγπξίζεη ζηε ζέζε ζηελ νπνία ηνπ αζθήζεθε ε δύλακε κε αληίζεηε ηαρύηεηα. Α. Η έρεη δηαξθώο αληίζεηε θαηεύζπλζε απ ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Β. Τν ζπλνιηθό έξγν ηεο είλαη ζεηηθό. Γ. Η είλαη ζπληεξεηηθή δύλακε. Γ. Η επηηάρπλζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ δηαξθώο κεηαβάιιεηαη. 9. Έλα όπιν πνπ αξρηθά εξεκνύζε εθππξζνθξνηεί. Ακέζσο κεηά ηελ εθππξζνθξόηεζε: Α. θηλεηηθή ελέξγεηα έρεη κόλν ην βιήκα. Β. ην ζύζηεκα βιήκα όπιν έρεη ζπλνιηθά κεδεληθή θηλεηηθή ελέξγεηα. Γ. ην ζύζηεκα βιήκα όπιν έρεη κεδεληθή νξκή. Γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ όπινπ είλαη πάληα ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βιήκαηνο. 10. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε θύθιν αθηίλαο 1m, ελώ ε θεληξνκόινο δύλακε έρεη κέηξν 2Ν. Τόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη: Α. ίζε κε ην έξγν ηεο θεληξνκόινπ ζε κία πεξίνδν. Β. ίζε κε 2J. Γ. ίζε κε 1J. Γ. ίζε κε 4J. 11. ( ) Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν Α κάδαο m έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ ελώ έλα άιιν ζεκεηαθό αληηθείκελν Β κάδαο 2m έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 2. Γηα ηηο θηλεηηθέο ελέξγεηεο ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ Α θαη Β ηζρύεη: Α. Κ Α > Κ Β Β. Κ Α = Κ Β Γ. Κ Α < Κ Β Γ. Γελ ζπγθξίλνληαη

4 Σην ζρήκα ηζρύεη m 1 = m 2 θαη. Τόηε: m 1 m 2 Α. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ αληίζεηεο νξκέο. Β. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ αληίζεηεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Γ. Η νιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθή ηνπ κεδελόο. Γ. Η νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη κεδέλ. 13. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ. Γηα λα ηεηξαπιαζηαζηεί ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πξέπεη λα γίλεη: Α. 2 Β. 4 Γ. 16 Γ. 14. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν θηλείηαη επζύγξακκα. Α. Τν ζεκεηαθό αληηθείκελν έρεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζεηηθή θηλεηηθή ελέξγεηα. Β. Όηαλ ε θίλεζή ηνπ είλαη επηβξαδπλόκελε ε θηλεηηθή ελέξγεηά ηνπ είλαη αξλεηηθή. Γ. Όηαλ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη αξλεηηθή αιγεβξηθή ηηκή, ε θηλεηηθή ελέξγεηά ηνπ είλαη αξλεηηθή. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 15. ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα Α θαη Β, κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα, αθήλνληαη ειεύζεξα από ύςε h θαη 4h αληίζηνηρα. Ο ιόγνο ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ κε ηηο νπνίεο ζπλαληνύλ ην έδαθνο είλαη: Α. 4 Β. 2 Γ. 1 Γ. Δ. 16. Γνξπθόξνο ηεο Γεο κάδαο m εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γξακκηθή ηαρύηεηα κέηξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ ηεο θίλεζεο: Α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δνξπθόξνπ δε κεηαβάιιεηαη. Β. ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ δνξπθόξνπ είλαη δηαθνξεηηθό ηνπ κεδελόο. Γ. ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ δνξπθόξνπ έρεη κέηξν 2m. Γ. ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ δνξπθόξνπ έρεη κέηξν m.

5 Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h. Αλ είλαη ε γήηλε βαξπηηθή επηηάρπλζε, ηόηε γηα ην έξγν ηνπ βάξνπο θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα K ηε ζηηγκή πνπ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν θηάλεη ζην έδαθνο, ηζρύνπλ: Α. = K B. > K Γ. < K Γ. Τίπνηα απ όια απηά 18. ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα ίζεο κάδαο Α, Β βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο απ ην έδαθνο. Αθήλνπκε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν Α λα πέζεη ειεύζεξα ελώ ζπγρξόλσο δίλνπκε θαηαθόξπθε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ πξνο ηα θάησ ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν Β. Τόηε: Α. ηα ζεκεηαθά αληηθείκελα Α θαη Β, όηαλ θηάλνπλ ζην έδαθνο, έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Β. ηα ζεκεηαθά αληηθείκελα Α, Β, όηαλ θηάλνπλ ζην έδαθνο, έρνπλ ίζεο νξκέο. Γ. ηα έξγα πνπ παξάγνπλ ηα βάξε ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ Α θαη Β είλαη ίζα. Γ. ην ζεκεηαθό αληηθείκελν Α θηάλεη ζην έδαθνο πην γξήγνξα από ην Β. 19. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Τόηε: Α. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα δελ παξακέλεη ζηαζεξή. Β. ε νξκή ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή. Γ. ε γξακκηθή ηνπ ηαρύηεηα παξακέλεη ζηαζεξή. Γ. ην έξγν ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο είλαη κεδέλ. 20. Σεκεηαθό αληηθείκελν αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h από ην έδαθνο. Τόηε: Α. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Β. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη αλάινγε κε ην ρξόλν θίλεζήο ηνπ. Γ. ε επηηάρπλζή ηνπ ζπλερώο απμάλεηαη. Γ. ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ (ειάρηζηα πξηλ αθνπκπήζεη ζην έδαθνο) έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ.

6 ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα κε ίζεο κάδεο m θηλνύληαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Α. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ θάζεηεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Β. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ ίζεο νξκέο. Γ. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπο είλαη m. Γ. Η νξκή ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπο έρεη κέηξν 2m 22. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν Λ κάδαο m έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ. Άιιν ζεκεηαθό αληηθείκελν Κ δηπιάζηαο κάδαο θηλείηαη κε δηπιάζηα ηαρύηεηα ζε κέηξν. Α. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Λ είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Κ. Β. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Λ είλαη δηπιάζηα από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Κ. Γ. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Κ είλαη νθηαπιάζηα από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Λ. Γ. Η νξκή ηνπ Κ είλαη ππνηεηξαπιάζηα ηεο νξκήο ηνπ Λ. 23. ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ ίζεο κάδεο θαη ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Τα δύν ζεκεηαθά αληηθείκελα: Α. έρνπλ νπσζδήπνηε ίζεο νξκέο. Β. έρνπλ νπσζδήπνηε ίζεο ηαρύηεηεο. Γ. έρνπλ νπσζδήπνηε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Γ. ηίπνηα από ηα παξαπάλσ. 24. Έλα βιήκα πνπ θηλείηαη νξηδόληηα ζθελώλεηαη ζε αξρηθά αθίλεην ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Α. Η αξρηθή νξκή ηνπ βιήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Β. Η αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ νξκή ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Γ. Η αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Γ. Η αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.

7 Μηα κεραλή θαηαλαιώλεη ελέξγεηα 2000J γηα λα αλεβάζεη έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ έρεη βάξνο κέηξνπ 100Ν ζε ύςνο 10m. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο κεραλήο είλαη: Α. 1 Β. 0,5 Γ. 2 Γ. Τίπνηα απ όια απηά 26. Πνηα από ηηο παξαθάησ κνλάδεο εθθξάδεη ηζρύ; Α. B. Νm Γ. J Γ. 27. Έλαο γεξαλόο ηζρύνο 10KW αλπςώλεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ έρεη βάξνο κέηξνπ 1000Ν, ζε ύςνο 20 m, ζε ρξόλν 4s. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηνπ γεξαλνύ είλαη: Α. 80% Β. 50% Γ. 40% Γ. Τίπνηα απ όια απηά 28. Μεραλή απόδνζεο 40% απνδίδεη ηζρύ 200W. Η δαπαλώκελε ηζρύο είλαη: Α. 500W B. 80W Γ. 100W Γ. Τίπνηα απ όια απηά 29. Μηα κεραλή θαηαλαιώλεη 2000W θαη παξάγεη έξγν 1000J ζε 2s. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο κεραλήο είλαη: Α. 50% Β. 25% Γ. 60% Γ. Τίπνηα απ όια απηά 30. Η ηζρύο ζε Watt πνπ θαηαλαιώλεη κεραλή απόδνζεο 80% πνπ αλεβάδεη ηνύβια ζε ύςνο 8m, κε ξπζκό 600kg αλά ιεπηό, αλ είλαη: Α Β. 100 Γ Γ. Τίπνηα απ όια απηά 31. Σην δηπιαλό ζρήκα ην ζεκεηαθό αληηθείκελν πέθηεη ειεύζεξα θαη ηζρύνπλ U K = 150J θαη Κ Μ = 200J. Τόηε: Α. Κ Κ = 0J B. K K = 200J Γ. Κ Κ = 50J Γ. Κ Κ = 350J Κ Λ Μ U ΓΥΝ = 0

8 Αλαθεξόκαζηε ζηελ εξώηεζε 31. Αλ U Λ = 50J ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ζην Λ είλαη Α. 150J B. 200J Γ. 350J Γ. 0J 33. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε Γ, όπνπ U Γ = 4J ζηε ζέζε Δ, όπνπ U E = 10J. Τν έξγν ηνπ βάξνπο από ηε ζέζε Γ ζηελ Δ είλαη: Α. 6J B. 6J Γ. 16J Γ. Δμαξηάηαη από ηελ αθνινπζνύκελε δηαδξνκή. 34. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h = 180m απ ην έδαθνο. Αλ επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη ην έδαθνο θαη, ηόηε: Α. ε κεραληθή ελέξγεηα δε δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Β. επεηδή ην ζεκεηαθό αληηθείκελν πέθηεη, ειαηηώλεηαη ε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα. Γ. θαζώο ην ζεκεηαθό αληηθείκελν πέθηεη, ειαηηώλεηαη θαη ε δπλακηθή θαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. Γ. ζην κηζό ηεο δηαδξνκήο, ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη ίζε κε ηε δπλακηθή. 35. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1kg πέθηεη ειεύζεξα από ύςνο h. Αλ ε αύμεζε ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο γηα θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε 2m είλαη: Α. 10J B. 20J Γ. 5J Γ. Τίπνηα απ όια απηά

9 Οη απώιεηεο ελέξγεηαο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ κάδαο m = 1kg, ιόγσ ηξηβήο, αλ είλαη: π 0 = 10 π = 0 h = 1m Α. 40J B. 10J Γ. 60J Γ. Τίπνηα απ όια απηά 37. Τν δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο δείρλεη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηνπ από ηε Γε. Αλ επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη ε Γε, ηόηε ε κάδα ηνπ ζεκεηαθό αληηθεηκέλνπ ζε kg, αλ U(J) 200 είλαη: Α h(m) Β. 400 Γ. 10 Γ. Τίπνηα απ όια απηά 38. Ιδαληθό ειαηήξην επηκεθύλεηαη από ην θπζηθό ηνπ κήθνο θαηά 40cm από δύλακε κέηξνπ 40Ν. Α. Η δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη 16J. Β. Η δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη 8J. Γ. Η δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη 8W. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 39. Πξνζδηόξηζε εάλ είλαη ζσζηή (Σ) ή ιάζνο (Λ) θάζε κηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο: Α. Η θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη πάληνηε ζεηηθή. Β. Η δπλακηθή ελέξγεηα είλαη πάληνηε ζεηηθή. Γ. Η δπλακηθή ελέξγεηα παίξλεη θαη αξλεηηθέο ηηκέο. Γ. Τν άζξνηζκα θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη πάληνηε ζηαζεξό.

10 ( ) Από ζεκείν Ο ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ κε ην έδαθνο. Τόηε, αλ ην επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη ην έδαθνο, Α. ε κεραληθή ελέξγεηα είλαη m. Β. ζην κέγηζην ύςνο, ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη κεδέλ. Γ. ην ζεκεηαθό αληηθείκελν επηζηξέθεη ζην έδαθνο κε ηαρύηεηα κέηξνπ. Γ. θαζώο ην ζεκεηαθό αληηθείκελν αλεβαίλεη ε δπλακηθή ελέξγεηα είλαη ζεηηθή, ελώ όηαλ θαηεβαίλεη είλαη αξλεηηθή.

11 28 Απαντήςεισ ερωτήςεων Δξώηεζε Απάληεζε Δξώηεζε Απάληεζε 1 Γ 21 Γ 2 Β 22 Γ 3 Γ 23 Γ 4 Α 24 Γ 5 Γ 25 Β 6 Α 26 Γ 7 Γ 27 Β 8 Γ 28 Α 9 Γ 29 Β 10 Γ 30 Α 11 Γ 31 Γ 12 Α 32 Α 13 Α 33 Α 14 Α 34 Γ 15 Γ 35 Β 16 Α 36 Α 17 Α 37 Γ 18 Γ 38 Γ 19 Γ 39 Α 20 Γ 40 Α

12 29 Αςκήςεισ 1. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2 kg εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθείηαη ζηαζεξή δύλακε, κέηξνπ = 100 N, ππό γσλία 60 σο πξνο ηνλ νξίδνληα, νπόηε απηό κεηαηνπίδεηαη νξηδόληηα θαηά = 1 m. Να βξεζνύλ: α) ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν γηα ηελ παξαπάλσ κεηαηόπηζε θαη β) ην κέηξν ηεο ηειηθήο ηαρύηεηαο πνπ απηό απέθηεζε. Γίλεηαη:. 2. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10 kg εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε, κέηξνπ = 100 N νπόηε απηό κεηαηνπίδεηαη θαηά s = 1 m. Αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη επηπέδνπ είλαη κ = 0,5, λα βξεζνύλ: α) ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν θαη β) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο πνπ απηό απνθηά. Γίλεηαη:. 3. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg αθήλεηαη από ηελ θνξπθή ιείνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ λα νιηζζήζεη κέρξη ηε βάζε ηνπ. Η πςνκεηξηθή δηαθνξά θνξπθήο βάζεο ηνπ επηπέδνπ είλαη h = 2 m. Να βξεζνύλ: α) ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν θαηά ηε κεηαηόπηζή ηνπ θαη β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απέθηεζε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν όηαλ έθζαζε ζηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Γίλεηαη:. 4. Σεκεηαθό αληηθείκελν βάξνπο κέηξνπ = 20 N αθήλεηαη από ύςνο Η = 10 m πάλσ από ην έδαθνο. Να βξεζεί ε δπλακηθή, ε θηλεηηθή θαη ε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα ζε ύςνο h = 2 m πάλσ από ην έδαθνο. 5. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg βάιιεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ = 10. Αλ αγλνεζνύλ νη δπλάκεηο πνπ αζθεί ν αέξαο, λα βξεζεί ε δπλακηθή θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Γίλεηαη:.

13 30 6. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 0,5 kg βάιιεηαη από νξηδόληην έδαθνο κε αξρηθή ηαρύηεηα = 10 m/s ππό γσλία 60. Αλ αγλνεζνύλ νη δπλάκεηο πνπ αζθεί ν αέξαο, λα βξεζεί ε θηλεηηθή θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν: α) ζην ζεκείν βνιήο, β) ζην κέγηζην ύςνο θαη γ) ζην ζεκείν πηώζεο. Γίλεηαη: ζπλ60 ν = 7. ( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg πνπ εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν αζθνύληαη δύν νξηδόληηεο δπλάκεηο, κέηξσλ = 6 N, = 8 N, πνπ νη δηεπζύλζεηο ησλ είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο. Να βξείηε ην έξγν θάζε δύλακεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα t = 4 s από ηελ αξρή ηεο θίλεζεο. 8. ( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθείηαη δύλακε κέηξνπ = 10N πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ (πξνο ηα πάλσ) κε ην νξηδόληην επίπεδν. Η δύλακε αζθείηαη γηα ρξόλν 4s. Να βξείηε ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθήζεθαλ ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν κέρξη απηό λα ζηακαηήζεη. Γίλνληαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,2,, εκθ = 0,8 θαη ζπλθ = 0,6. 9. Σεκεηαθό αληηθείκελν πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν δέρεηαη ηελ επίδξαζε κηαο ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο κε κέηξν = 12N. Η δύλακε ηξηβήο πνπ δέρεηαη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πνπ πξνθαιείηαη έρεη κέηξν = 4Ν. Να ππνινγίζεηε: α) ηα έξγα ησλ δπλάκεσλ θαη γηα κεηαηόπηζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαηά = 5m. β) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη επηπέδνπ είλαη κ = 0,5. (Γίλεηαη: )

14 Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg είλαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,5. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθείηαη ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ = 10N θαη δηεύζπλζεο πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ κε ην νξηδόληην επίπεδν (πξνο ηα πάλσ). Γηα κεηαηόπηζε αληηθεηκέλνπ λα βξείηε: = 8m ηνπ ζεκεηαθνύ α) Τα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν. β) Τελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απέθηεζε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν. Γίλνληαη: εκθ = 0,6, ζπλθ = 0,8 θαη. 11. Σεκεηαθό αληηθείκελν πνπ έρεη κάδα m = 2 kg αξρηθά είλαη αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν. Τν ζεκεηαθό αληηθείκελν εκθαλίδεη κε ην επίπεδν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ= 0,2. Κάπνηα ζηηγκή αζθείηαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ = 10 N. α) Να βξείηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ όηαλ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη κέηξν = 6. β) Πόζε ελέξγεηα έραζε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν ιόγσ ηξηβήο ζηελ παξαπάλσ δηαδξνκή; ( ) 12. Από ζεκείν Α ξίρλνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2 kg κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ = 30 m/s. Να βξείηε ζε πνην ύςνο ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη δηπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο. ( ) h=30m 13. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν βάξνπο κέηξνπ = 500Ν εξεκεί πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Με ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ = 150N ην ζεκεηαθό αληηθείκελν κεηαθηλείηαη θαηά = 3m. Σηε ζπλέρεηα ε δύλακε παύεη λα ελεξγεί θαη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν ζηακαηά αθνύ δηαλύζεη απόζηαζε = 0,6m αθόκα. α) Να βξεζεί ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη νξηδνληίνπ επηπέδνπ. β) Να θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ. Γίλεηαη:. α) κ=0,25, β)

15 ( ) Από κηα ρηνληζκέλε θεθιηκέλε ζηέγε θιίζεο θ = 30 σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν, μεθηλάεη λα γιηζηξάεη έλα θνκκάηη παγσκέλνπ ρηνληνύ πνπ απέρεη S = 10m από ηελ άθξε ηεο ζηέγεο (ηξηβέο ακειεηέεο). Τν άθξν ηεο ζηέγεο βξίζθεηαη ζε ύςνο h = 5m από ην έδαθνο. Να βξείηε: α) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ παγσκέλνπ θνκκαηηνύ όηαλ εγθαηαιείπεη ηε ζηέγε. β) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ όηαλ ζπλαληάεη ην έδαθνο (αληηζηάζεηο αέξα αγλννύληαη). Γίλεηαη:, εκ30 ν =. 15. ( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10 kg πνπ βξίζθεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν, αζθνύληαη δύν δπλάκεηο θαη κε κέηξα = 30 N θαη = 40 N, νξηδόληηεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γσλία 90. Αλ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν παξνπζηάδεη κε ην νξηδόληην επίπεδν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,1 λα βξεζνύλ: α) ζε πνηα δηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ζεκεηαθό αληηθείκελν, β) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά ην ζεκεηαθό αληηθείκελν κεηά από ρξόλν t = 10 s θαη γ) ην ζπλνιηθό έξγν πνπ παξάγνπλ νη δπλάκεηο θαη ζε ρξόλν t = 10 s. Γίλεηαη:. α) 16. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν βάξνπο κέηξνπ =0,1 Ν είλαη δεκέλν ζηε κηα άθξε λήκαηνο, ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε ζε αθιόλεην ζεκείν. Δθηξέπνπκε ην λήκα από ηελ θαηαθόξπθε θαηά γσλία ζ = 60. Να βξείηε: α) ηε δύλακε πνπ αζθεί ην λήκα ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν όηαλ απηό ζρεκαηίδεη γσλία θ = 30 κε ηελ θαηαθόξπθε θαη β) ηε δύλακε πνπ αζθεί ην λήκα ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν όηαλ απηό πεξλάεη από ηελ θαηαθόξπθε ζέζε. Γίλνληαη: ζπλ60 ν = θαη ζπλ30 ν =. 17. Σθαίξα όπινπ κάδαο m = 20 g πνπ θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ = 200, ζθελώλεηαη ζε θνκκάηη μύινπ κάδαο Μ = 0,98 kg. Να βξεζεί ην πνζό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα. 98%

16 Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην ηξαπέδη κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,1. Σηελ πνξεία ηνπ ζπλαληά ην ειεύζεξν άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = Αλ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν, ζε απόζηαζε d = 1 m από ην ειεύζεξν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ, έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ = 2, λα βξείηε ηε κέγηζηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ. 19. Διαηήξην ζηαζεξάο k = 500 είλαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην έλα άθξν ηνπ ζηεξεσκέλν ζε αλέλδνην ηνίρσκα. Σην ειεύζεξν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ ηνπνζεηνύκε (ρσξίο λα ην ζηεξεώζνπκε) ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2,5 kg θαη ζπκπηέδνπκε κε απηό ην ειαηήξην θαηά Γ = 20 cm. Όηαλ ην ζύζηεκα αθεζεί ειεύζεξν, ην ζεκεηαθό αληηθείκελν ζηακαηάεη ζε απόζηαζε d= 1,6 m από ηε ζέζε ηεο ζπκπίεζεο. Να ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ηξηβήο κ. Γίλεηαη:. 20. Βιήκα κάδαο m = 50 g εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα = 200. Τν βιήκα ρηππάεη ζε θνκκάηη μύινπ κάδαο Μ = 2 kg πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπλδέεηαη κε ηε κία άθξε ειαηεξίνπ, ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. Τν ειαηήξην είλαη αξρηθά αζπκπίεζην θαη έρεη ζηαζεξά k = 200. Τν βιήκα δηαπεξλά ην θνκκάηη ηνπ μύινπ θαη βγαίλεη από απηό κε ηαρύηεηα. Αλ ε κέγηζηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη = 0,2 m λα βξείηε α) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θαη β) ηελ απώιεηα ελέξγεηαο. 21. Σε έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ην κέηξν δίλεηαη από ηε ζρέζε = 10 2x (S.I.). Να βξείηε ην έξγν ηεο : α) από ηε ζέζε x=0 κέρξη ηε ζέζε x = 4 m θαη β) από ηε ζέζε x=0 κέρξη λα κεδεληζηεί ε. 22. Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10 kg ην νπνίν αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε πνπ ην κέηξν ηεο δίλεηαη από ηε ζρέζε = 40 10x (S.I.). Αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ επηπέδνπ είλαη κ = 0,1, λα βξείηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο αληηθεηκέλνπ, ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε ( ). ηνπ ζεκεηαθνύ

17 Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ην κέηξν δίλεηαη από ηε ζρέζε = x (S.I.). Να βξείηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ όηαλ απηό κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε x = 4 m. K=56J 24. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν m = 2kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 4. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθνύκε νξηδόληηα δύλακε πνπ έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο θαη κεηά από 10m ε ηαρύηεηα ηεηξαπιαζηάδεηαη. Να βξείηε ην κέηξν ηεο δύλακεο. 25. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10kg θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2 θάησ από ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ = 20N. Να βξείηε: α) ην ζπληειεζηή ηξηβήο. β) ηα έξγα ησλ δπλάκεσλ γηα κεηαηόπηζε 10m. γ) πνύ ζα ζηακαηήζεη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν, αλ ζηα 10m ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη. Γίλεηαη:. 26. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ απ ην έδαθνο κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 20. α) Σε πνην ύςνο ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο γίλεηαη 10. β) Σε πνην ύςνο ε ηαρύηεηα κεδελίδεηαη. γ) Σε πνην ύςνο ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο γίλεηαη 20. Γίλεηαη:. α) h 1=15m, β) h 2=20m, γ) h 3=0m 27. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, κέηξνπ = 10 θαη ηόηε ε κεραλή ηνπ αλαπηύζζεη κέζε ηζρύ = 1200 W. Να βξεζεί ε κέζε δύλακε ησλ αληηζηάζεσλ πνπ δέρεηαη.

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg. ΠΛΑΓΙΕ ΚΡΟΥΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 θαίξα 1, κάδαο m 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 3 m/s θαη ζπγθξνύεηαη έθθεληξα θαη ειαζηηθά κε άιιε ζθαίξα κάδαο m =m 1 πνπ αξρηθά εξεκεί. Μεηά ηελ θξνύζε ε 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σώκα Α κάδαο m 1 = 1 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 4 m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Β κάδαο m = 3 kg. Σηε ζπλέρεηα,

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού Κεθ. 2 Θέμα Δ Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή 1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. ) Έλα ζώκα εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε κηα ζηηγκή αζθείηαη πάλσ ηνπ κηα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F, όπσο ζην ζρήκα. i) Σε πνηα δηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ζώκα;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΤΙΚΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακηηρίζεηε με (Σ) ηις ζωζηές και με (Λ) ηις λανθαζμένες προηάζεις Σηελ επζύγξακκα νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα),

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), δηαηεξείηαη ζηαζεξή : α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζθαίξαο

Διαβάστε περισσότερα

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη 1. 10079 B 1. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζηε ζέζε x=0 ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Κινητική 1 Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 13-11-11 Θέμα 1 ο : Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: 1.Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ είλαη: α)αλάινγε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ Α: 1. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Β Β1) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η πέηξα θηλείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην έδαθνο αθξηβώο ζην ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 1. 10077 Β 1. Γύν κηθξνί θύβνη Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 κε m 2 = m 1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Τε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα απηό, γλωξίδνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10794-10844) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία δύλακε Φσζική Α Λσκείοσ 00-0 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ.. Σύνηομη Θεωρία Δύναμη: Δίλαη ε αηηία πνπ κπνξεί λα παξακνξώζεη έλα ζώκα ή λα ηνπ αιιάμεη ηελ ηλεηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β B 1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρομο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Κg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη δπν. Α) Να επηιέμηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ :

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ : 52 Υρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΒΒΑΪΓΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάοσ & Δκφαντίδοσ 26 : Σηλ.: 2107601470 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 2012 Θέμα 1 ο 1. Αξκνληθό θύκα ζπρλόηεηαο f = 200Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη . Εςθύγπαμμη κίνηζη.. Ύλη και κίνηζη Η ύιε βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή θίλεζε. Η θίλεζε είλαη ζρεηηθή, δελ ππάξρεη ηίπνηε ζην ζύκπαλ ην νπνίν λα είλαη αθίλεην. Οξίδεηαη ωο ηξνρηά νη δηαδνρηθέο ζέζεηο πνπ παίξλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε. Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο Γεο - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΘEMA Α: Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μηα κνηνζπθιέηα θη έλα θνξηεγό ζπγθξνύνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιατήρηση της μητανικής ενέργειας 1 Πρόιογος Σηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 40 πξνζνκνηώζεσλ κε ηίηιν Δνέργεια. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s.

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s. Θέκα 1 ν Σώκα Σ κάδαο m1 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k 1N / m, όπσο ζην ζρήκα. Γεύηεξν ζώκα κάδαο m 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0 θαη ζθελώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KTΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 80min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α:. Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο θπκάησλ Π θαη Π δεκηνπξγνύλ εγθάξζηα αξκνληθά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δύλακε είλαη νκόξξνπε κε ηε κεηαηόπηζε (δηπιαλό ζρήκα), νπόηε έρνπκε:

1. ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δύλακε είλαη νκόξξνπε κε ηε κεηαηόπηζε (δηπιαλό ζρήκα), νπόηε έρνπκε: . ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ Α. Έξγν Γεληθά. Μία δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα παξάγεη έξγν, όηαλ κεηαηνπίδεη ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο θαηά ηε δηεύζπλζή ηεο. Σν πόζν κεγάιν ζα είλαη ην έξγν, εμαξηάηαη από ην κέγεζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

α) Να δείμεηε όηη ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ ηηκώλ ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιάληωζεο είλαη ζηαζεξόο.

α) Να δείμεηε όηη ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ ηηκώλ ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιάληωζεο είλαη ζηαζεξόο. ΦΘΙΝΟΤΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Η πεξίνδνο κηαο θζίλνπζαο αξκνληθήο ηαιάληωζεο είλαη Τ θαη ην πιάηνο ηεο αθνινπζεί ηνλ εθζεηηθό λόκν Α k = Α 0 e -Λt όπνπ Λ ζηαζεξή πνζόηεηα. α) Να δείμεηε όηη ν ιόγνο δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Καμπσλόγραμμες κινήζεις Προζαναηολιζμού Κρούζεις Θερμοδσναμική 7-2-2016 Θέμα 1 ο : 1) Μηα πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ αεξίνπ εθηνλώλνλεηαη από κηα αξρηθή θαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ 1, ρηππά ην ζώκα κε απνηέιεζκα λα ην δηαπεξάζεη. Τν βιήκα εμέξρεηαη από ην ζώκα νξηδόληηα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑ A Σηηο εξσηήζεηο 1-5 λα γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜ: 1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Τε ζηηγκή πνπ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ= mπ 2 1. Δάλ ην ζώκα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο θαη είλαη αθίλεην, γηα λα κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε Γ, πνπ απέρεη απόζηαζε x από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο,

Κ= mπ 2 1. Δάλ ην ζώκα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο θαη είλαη αθίλεην, γηα λα κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε Γ, πνπ απέρεη απόζηαζε x από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο, Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ρσξίο αξρηθή θάζε. Η εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ είλαη x= Aεκσt (1) θαη ηεο ηαρύηεο ηνπ π = π max ζπλσt () ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σν ζώκα, ζε κηα ηπραία ζέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KATΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Γύν ζεκεία Ο 1 θαη Ο 2 είλαη ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ ζηελ ήξεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΔΜΑ Α Γπάτηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ 1-3 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. Α1. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I Ιωάννινα 16.10.2008 ΠΡΟΟΔΟ I Έλαο παξαηεξεηήο ζηέθεηαη ζηελ πιαηθόξκα ελόο ζηαζκνύ ηεο νπνίαο ην κήθνο κεηξά λα είλαη 60m, όηαλ βιέπεη λα πεξλά κπξνζηά ηνπ έλα ηξαίλν κε ηαρύηεηα u=0.80c. Τόηε παξαηεξεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ. ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΜΑ ο. Παξαηεξεηήο πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα αθίλεηε ερεηηθή πεγή θαη αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη, ηόηε ε ζπρλόηεηα f S ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα. ΘΕΜΑ Β Β 1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις F A και F B ίσου μέτρου αντίστοιχα όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6 1. 10077 ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα έλα ζψκα κάδαο m = 2 kg πνπ θηλείηαη ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. Γ1) Αληιψληαο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5)

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ / Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α 1 -Α 4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y = κέγηζηε απόζηαζε δύν δηαδνρηθώλ θνηιηώλ ζα είλαη ίζε κε:

ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y = κέγηζηε απόζηαζε δύν δηαδνρηθώλ θνηιηώλ ζα είλαη ίζε κε: ΦΥΣΙΚΗ KAΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y =

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx.

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx. Κατοίκον Εργασία 4 1. Έλαο καγλεηηθόο ππξήλαο (magnetic core) πνπ έρεη δηαηνκή 4 cm 2 είλαη ελσκέλνο ζε γελλήηξηα ησλ 120 V θαη 60 Hz όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Να ππνινγίζεηε ην emf V 2, πνπ δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ. α)απνηειείηαη από ζσκαηίδηα, ηα νπνία πιεξνύλ όιν ην κέζν ρσξίο λα ππάξρνπλ θελά.

ΜΗΥΑΝΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ. α)απνηειείηαη από ζσκαηίδηα, ηα νπνία πιεξνύλ όιν ην κέζν ρσξίο λα ππάξρνπλ θελά. ΜΗΥΑΝΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ 1.Πνηό ζώκα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ειαζηηθό κέζν; Ση ζα ζπκβεί αλ έλα ζωκαηίδην ηνπ κέζνπ εθηειέζεη εμαλαγθαζκέλε ηαιάληωζε κε ηελ επίδξαζε κηαο εμωηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο; Ειαζηηθό κέζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΛΟΓΩ ΠΔΡΙΣΡΟΦΗ - ΔΡΓΟ ΣΗ ΣΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΗ

ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΛΟΓΩ ΠΔΡΙΣΡΟΦΗ - ΔΡΓΟ ΣΗ ΣΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΛΟΓΩ ΠΔΡΙΣΡΟΦΗ - ΔΡΓΟ ΣΗ ΣΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΗ 1. ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΛΟΓΩ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΗ Θεσξνύκε έλα ζώκα πνπ εθηειεί κεηαθνξηθή θίλεζε κε ηαρύηεηα π. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο.

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Iδαληθό θύθισκα LC απνηειείηαη από πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L=4mH, ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C= l0κf θαη δηαθόπηε. Αξρηθά, ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο θαη ν ππθλσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 Σώκα κάδαο M = 5 kg βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελόο επίπινπ ύςνπο H = 1,8 m όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Έλα βιήκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα V = 200 m/s θαη δηαπεξλά ην ζώκα M αθαξηαία,

Διαβάστε περισσότερα