Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό."

Transcript

1 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ. Γx Γx 2.( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2kg πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην αθιόλεην επίπεδν αζθνύκε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ = 4Ν. Αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ επηπέδνπ είλαη 0,1 θαη, ηόηε ην έξγν ηεο δύλακεο ζε ρξνληθό δηάζηεκα 4s είλαη: A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. Γ. είλαη ζεηηθό, όηαλ ε δύλακε έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ επηηάρπλζε. Γ. ηίπνηα απ όια απηά.

2 19 4. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. Α. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη ζεηηθό. Β. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη κεδέλ. Γ. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη αξλεηηθό, αλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη αξλεηηθή. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 5. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h. Α. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη κεγαιύηεξν όηαλ δέρεηαη από ηνλ αέξα δύλακε κε θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηήλ ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Β. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη κηθξόηεξν όηαλ δέρεηαη από ηνλ αέξα δύλακε κε θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηήλ ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Γ. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη ίδην είηε δέρεηαη είηε δελ δέρεηαη από ηνλ αέξα δύλακε κε θαηεύζπλζε αληίζεηε από απηήλ ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 6. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη αξλεηηθό, όηαλ ε θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο είλαη αληίζεηε από ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο. Β. είλαη πάληνηε ζεηηθό. Γ. είλαη πάληνηε ζεηηθό, όηαλ ε θίλεζε είλαη επηηαρπλόκελε. Γ. είλαη πάληνηε αξλεηηθό, όηαλ ε θίλεζε είλαη επηβξαδπλόκελε. 7. Αλ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά, =100N, εκθ = 0,6 θαη ζπλθ =0,8, ηόηε, γηα =4m, ηζρύεη: Α. = 400J B. = -320J φ Γ. = -320J Γ. = -240J

3 20 8. ( ) Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη λα αζθείηαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κε απνηέιεζκα, κεηά από κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην ζεκεηαθό αληηθείκελν λα μαλαγπξίζεη ζηε ζέζε ζηελ νπνία ηνπ αζθήζεθε ε δύλακε κε αληίζεηε ηαρύηεηα. Α. Η έρεη δηαξθώο αληίζεηε θαηεύζπλζε απ ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Β. Τν ζπλνιηθό έξγν ηεο είλαη ζεηηθό. Γ. Η είλαη ζπληεξεηηθή δύλακε. Γ. Η επηηάρπλζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ δηαξθώο κεηαβάιιεηαη. 9. Έλα όπιν πνπ αξρηθά εξεκνύζε εθππξζνθξνηεί. Ακέζσο κεηά ηελ εθππξζνθξόηεζε: Α. θηλεηηθή ελέξγεηα έρεη κόλν ην βιήκα. Β. ην ζύζηεκα βιήκα όπιν έρεη ζπλνιηθά κεδεληθή θηλεηηθή ελέξγεηα. Γ. ην ζύζηεκα βιήκα όπιν έρεη κεδεληθή νξκή. Γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ όπινπ είλαη πάληα ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βιήκαηνο. 10. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε θύθιν αθηίλαο 1m, ελώ ε θεληξνκόινο δύλακε έρεη κέηξν 2Ν. Τόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη: Α. ίζε κε ην έξγν ηεο θεληξνκόινπ ζε κία πεξίνδν. Β. ίζε κε 2J. Γ. ίζε κε 1J. Γ. ίζε κε 4J. 11. ( ) Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν Α κάδαο m έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ ελώ έλα άιιν ζεκεηαθό αληηθείκελν Β κάδαο 2m έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 2. Γηα ηηο θηλεηηθέο ελέξγεηεο ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ Α θαη Β ηζρύεη: Α. Κ Α > Κ Β Β. Κ Α = Κ Β Γ. Κ Α < Κ Β Γ. Γελ ζπγθξίλνληαη

4 Σην ζρήκα ηζρύεη m 1 = m 2 θαη. Τόηε: m 1 m 2 Α. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ αληίζεηεο νξκέο. Β. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ αληίζεηεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Γ. Η νιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθή ηνπ κεδελόο. Γ. Η νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη κεδέλ. 13. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ. Γηα λα ηεηξαπιαζηαζηεί ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πξέπεη λα γίλεη: Α. 2 Β. 4 Γ. 16 Γ. 14. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν θηλείηαη επζύγξακκα. Α. Τν ζεκεηαθό αληηθείκελν έρεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζεηηθή θηλεηηθή ελέξγεηα. Β. Όηαλ ε θίλεζή ηνπ είλαη επηβξαδπλόκελε ε θηλεηηθή ελέξγεηά ηνπ είλαη αξλεηηθή. Γ. Όηαλ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη αξλεηηθή αιγεβξηθή ηηκή, ε θηλεηηθή ελέξγεηά ηνπ είλαη αξλεηηθή. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 15. ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα Α θαη Β, κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα, αθήλνληαη ειεύζεξα από ύςε h θαη 4h αληίζηνηρα. Ο ιόγνο ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ κε ηηο νπνίεο ζπλαληνύλ ην έδαθνο είλαη: Α. 4 Β. 2 Γ. 1 Γ. Δ. 16. Γνξπθόξνο ηεο Γεο κάδαο m εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γξακκηθή ηαρύηεηα κέηξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ ηεο θίλεζεο: Α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δνξπθόξνπ δε κεηαβάιιεηαη. Β. ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ δνξπθόξνπ είλαη δηαθνξεηηθό ηνπ κεδελόο. Γ. ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ δνξπθόξνπ έρεη κέηξν 2m. Γ. ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ δνξπθόξνπ έρεη κέηξν m.

5 Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h. Αλ είλαη ε γήηλε βαξπηηθή επηηάρπλζε, ηόηε γηα ην έξγν ηνπ βάξνπο θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα K ηε ζηηγκή πνπ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν θηάλεη ζην έδαθνο, ηζρύνπλ: Α. = K B. > K Γ. < K Γ. Τίπνηα απ όια απηά 18. ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα ίζεο κάδαο Α, Β βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο απ ην έδαθνο. Αθήλνπκε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν Α λα πέζεη ειεύζεξα ελώ ζπγρξόλσο δίλνπκε θαηαθόξπθε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ πξνο ηα θάησ ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν Β. Τόηε: Α. ηα ζεκεηαθά αληηθείκελα Α θαη Β, όηαλ θηάλνπλ ζην έδαθνο, έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Β. ηα ζεκεηαθά αληηθείκελα Α, Β, όηαλ θηάλνπλ ζην έδαθνο, έρνπλ ίζεο νξκέο. Γ. ηα έξγα πνπ παξάγνπλ ηα βάξε ησλ ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ Α θαη Β είλαη ίζα. Γ. ην ζεκεηαθό αληηθείκελν Α θηάλεη ζην έδαθνο πην γξήγνξα από ην Β. 19. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Τόηε: Α. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα δελ παξακέλεη ζηαζεξή. Β. ε νξκή ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή. Γ. ε γξακκηθή ηνπ ηαρύηεηα παξακέλεη ζηαζεξή. Γ. ην έξγν ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο είλαη κεδέλ. 20. Σεκεηαθό αληηθείκελν αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h από ην έδαθνο. Τόηε: Α. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Β. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη αλάινγε κε ην ρξόλν θίλεζήο ηνπ. Γ. ε επηηάρπλζή ηνπ ζπλερώο απμάλεηαη. Γ. ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ (ειάρηζηα πξηλ αθνπκπήζεη ζην έδαθνο) έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ.

6 ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα κε ίζεο κάδεο m θηλνύληαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Α. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ θάζεηεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Β. Τα ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ ίζεο νξκέο. Γ. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπο είλαη m. Γ. Η νξκή ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπο έρεη κέηξν 2m 22. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν Λ κάδαο m έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ. Άιιν ζεκεηαθό αληηθείκελν Κ δηπιάζηαο κάδαο θηλείηαη κε δηπιάζηα ηαρύηεηα ζε κέηξν. Α. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Λ είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Κ. Β. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Λ είλαη δηπιάζηα από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Κ. Γ. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Κ είλαη νθηαπιάζηα από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Λ. Γ. Η νξκή ηνπ Κ είλαη ππνηεηξαπιάζηα ηεο νξκήο ηνπ Λ. 23. ( ) Γύν ζεκεηαθά αληηθείκελα έρνπλ ίζεο κάδεο θαη ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Τα δύν ζεκεηαθά αληηθείκελα: Α. έρνπλ νπσζδήπνηε ίζεο νξκέο. Β. έρνπλ νπσζδήπνηε ίζεο ηαρύηεηεο. Γ. έρνπλ νπσζδήπνηε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Γ. ηίπνηα από ηα παξαπάλσ. 24. Έλα βιήκα πνπ θηλείηαη νξηδόληηα ζθελώλεηαη ζε αξρηθά αθίλεην ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Α. Η αξρηθή νξκή ηνπ βιήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Β. Η αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ νξκή ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Γ. Η αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Γ. Η αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.

7 Μηα κεραλή θαηαλαιώλεη ελέξγεηα 2000J γηα λα αλεβάζεη έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ έρεη βάξνο κέηξνπ 100Ν ζε ύςνο 10m. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο κεραλήο είλαη: Α. 1 Β. 0,5 Γ. 2 Γ. Τίπνηα απ όια απηά 26. Πνηα από ηηο παξαθάησ κνλάδεο εθθξάδεη ηζρύ; Α. B. Νm Γ. J Γ. 27. Έλαο γεξαλόο ηζρύνο 10KW αλπςώλεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ έρεη βάξνο κέηξνπ 1000Ν, ζε ύςνο 20 m, ζε ρξόλν 4s. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηνπ γεξαλνύ είλαη: Α. 80% Β. 50% Γ. 40% Γ. Τίπνηα απ όια απηά 28. Μεραλή απόδνζεο 40% απνδίδεη ηζρύ 200W. Η δαπαλώκελε ηζρύο είλαη: Α. 500W B. 80W Γ. 100W Γ. Τίπνηα απ όια απηά 29. Μηα κεραλή θαηαλαιώλεη 2000W θαη παξάγεη έξγν 1000J ζε 2s. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο κεραλήο είλαη: Α. 50% Β. 25% Γ. 60% Γ. Τίπνηα απ όια απηά 30. Η ηζρύο ζε Watt πνπ θαηαλαιώλεη κεραλή απόδνζεο 80% πνπ αλεβάδεη ηνύβια ζε ύςνο 8m, κε ξπζκό 600kg αλά ιεπηό, αλ είλαη: Α Β. 100 Γ Γ. Τίπνηα απ όια απηά 31. Σην δηπιαλό ζρήκα ην ζεκεηαθό αληηθείκελν πέθηεη ειεύζεξα θαη ηζρύνπλ U K = 150J θαη Κ Μ = 200J. Τόηε: Α. Κ Κ = 0J B. K K = 200J Γ. Κ Κ = 50J Γ. Κ Κ = 350J Κ Λ Μ U ΓΥΝ = 0

8 Αλαθεξόκαζηε ζηελ εξώηεζε 31. Αλ U Λ = 50J ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ζην Λ είλαη Α. 150J B. 200J Γ. 350J Γ. 0J 33. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε Γ, όπνπ U Γ = 4J ζηε ζέζε Δ, όπνπ U E = 10J. Τν έξγν ηνπ βάξνπο από ηε ζέζε Γ ζηελ Δ είλαη: Α. 6J B. 6J Γ. 16J Γ. Δμαξηάηαη από ηελ αθνινπζνύκελε δηαδξνκή. 34. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h = 180m απ ην έδαθνο. Αλ επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη ην έδαθνο θαη, ηόηε: Α. ε κεραληθή ελέξγεηα δε δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Β. επεηδή ην ζεκεηαθό αληηθείκελν πέθηεη, ειαηηώλεηαη ε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα. Γ. θαζώο ην ζεκεηαθό αληηθείκελν πέθηεη, ειαηηώλεηαη θαη ε δπλακηθή θαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. Γ. ζην κηζό ηεο δηαδξνκήο, ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη ίζε κε ηε δπλακηθή. 35. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1kg πέθηεη ειεύζεξα από ύςνο h. Αλ ε αύμεζε ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο γηα θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε 2m είλαη: Α. 10J B. 20J Γ. 5J Γ. Τίπνηα απ όια απηά

9 Οη απώιεηεο ελέξγεηαο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ κάδαο m = 1kg, ιόγσ ηξηβήο, αλ είλαη: π 0 = 10 π = 0 h = 1m Α. 40J B. 10J Γ. 60J Γ. Τίπνηα απ όια απηά 37. Τν δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο δείρλεη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηνπ από ηε Γε. Αλ επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη ε Γε, ηόηε ε κάδα ηνπ ζεκεηαθό αληηθεηκέλνπ ζε kg, αλ U(J) 200 είλαη: Α h(m) Β. 400 Γ. 10 Γ. Τίπνηα απ όια απηά 38. Ιδαληθό ειαηήξην επηκεθύλεηαη από ην θπζηθό ηνπ κήθνο θαηά 40cm από δύλακε κέηξνπ 40Ν. Α. Η δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη 16J. Β. Η δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη 8J. Γ. Η δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη 8W. Γ. Τίπνηα απ όια απηά. 39. Πξνζδηόξηζε εάλ είλαη ζσζηή (Σ) ή ιάζνο (Λ) θάζε κηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο: Α. Η θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη πάληνηε ζεηηθή. Β. Η δπλακηθή ελέξγεηα είλαη πάληνηε ζεηηθή. Γ. Η δπλακηθή ελέξγεηα παίξλεη θαη αξλεηηθέο ηηκέο. Γ. Τν άζξνηζκα θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη πάληνηε ζηαζεξό.

10 ( ) Από ζεκείν Ο ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ κε ην έδαθνο. Τόηε, αλ ην επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη ην έδαθνο, Α. ε κεραληθή ελέξγεηα είλαη m. Β. ζην κέγηζην ύςνο, ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη κεδέλ. Γ. ην ζεκεηαθό αληηθείκελν επηζηξέθεη ζην έδαθνο κε ηαρύηεηα κέηξνπ. Γ. θαζώο ην ζεκεηαθό αληηθείκελν αλεβαίλεη ε δπλακηθή ελέξγεηα είλαη ζεηηθή, ελώ όηαλ θαηεβαίλεη είλαη αξλεηηθή.

11 28 Απαντήςεισ ερωτήςεων Δξώηεζε Απάληεζε Δξώηεζε Απάληεζε 1 Γ 21 Γ 2 Β 22 Γ 3 Γ 23 Γ 4 Α 24 Γ 5 Γ 25 Β 6 Α 26 Γ 7 Γ 27 Β 8 Γ 28 Α 9 Γ 29 Β 10 Γ 30 Α 11 Γ 31 Γ 12 Α 32 Α 13 Α 33 Α 14 Α 34 Γ 15 Γ 35 Β 16 Α 36 Α 17 Α 37 Γ 18 Γ 38 Γ 19 Γ 39 Α 20 Γ 40 Α

12 29 Αςκήςεισ 1. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2 kg εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθείηαη ζηαζεξή δύλακε, κέηξνπ = 100 N, ππό γσλία 60 σο πξνο ηνλ νξίδνληα, νπόηε απηό κεηαηνπίδεηαη νξηδόληηα θαηά = 1 m. Να βξεζνύλ: α) ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν γηα ηελ παξαπάλσ κεηαηόπηζε θαη β) ην κέηξν ηεο ηειηθήο ηαρύηεηαο πνπ απηό απέθηεζε. Γίλεηαη:. 2. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10 kg εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε, κέηξνπ = 100 N νπόηε απηό κεηαηνπίδεηαη θαηά s = 1 m. Αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη επηπέδνπ είλαη κ = 0,5, λα βξεζνύλ: α) ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν θαη β) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο πνπ απηό απνθηά. Γίλεηαη:. 3. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg αθήλεηαη από ηελ θνξπθή ιείνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ λα νιηζζήζεη κέρξη ηε βάζε ηνπ. Η πςνκεηξηθή δηαθνξά θνξπθήο βάζεο ηνπ επηπέδνπ είλαη h = 2 m. Να βξεζνύλ: α) ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν θαηά ηε κεηαηόπηζή ηνπ θαη β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απέθηεζε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν όηαλ έθζαζε ζηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Γίλεηαη:. 4. Σεκεηαθό αληηθείκελν βάξνπο κέηξνπ = 20 N αθήλεηαη από ύςνο Η = 10 m πάλσ από ην έδαθνο. Να βξεζεί ε δπλακηθή, ε θηλεηηθή θαη ε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα ζε ύςνο h = 2 m πάλσ από ην έδαθνο. 5. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg βάιιεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ = 10. Αλ αγλνεζνύλ νη δπλάκεηο πνπ αζθεί ν αέξαο, λα βξεζεί ε δπλακηθή θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Γίλεηαη:.

13 30 6. Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 0,5 kg βάιιεηαη από νξηδόληην έδαθνο κε αξρηθή ηαρύηεηα = 10 m/s ππό γσλία 60. Αλ αγλνεζνύλ νη δπλάκεηο πνπ αζθεί ν αέξαο, λα βξεζεί ε θηλεηηθή θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν: α) ζην ζεκείν βνιήο, β) ζην κέγηζην ύςνο θαη γ) ζην ζεκείν πηώζεο. Γίλεηαη: ζπλ60 ν = 7. ( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg πνπ εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν αζθνύληαη δύν νξηδόληηεο δπλάκεηο, κέηξσλ = 6 N, = 8 N, πνπ νη δηεπζύλζεηο ησλ είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο. Να βξείηε ην έξγν θάζε δύλακεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα t = 4 s από ηελ αξρή ηεο θίλεζεο. 8. ( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθείηαη δύλακε κέηξνπ = 10N πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ (πξνο ηα πάλσ) κε ην νξηδόληην επίπεδν. Η δύλακε αζθείηαη γηα ρξόλν 4s. Να βξείηε ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθήζεθαλ ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν κέρξη απηό λα ζηακαηήζεη. Γίλνληαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,2,, εκθ = 0,8 θαη ζπλθ = 0,6. 9. Σεκεηαθό αληηθείκελν πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν δέρεηαη ηελ επίδξαζε κηαο ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο κε κέηξν = 12N. Η δύλακε ηξηβήο πνπ δέρεηαη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πνπ πξνθαιείηαη έρεη κέηξν = 4Ν. Να ππνινγίζεηε: α) ηα έξγα ησλ δπλάκεσλ θαη γηα κεηαηόπηζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαηά = 5m. β) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη επηπέδνπ είλαη κ = 0,5. (Γίλεηαη: )

14 Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg είλαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,5. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθείηαη ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ = 10N θαη δηεύζπλζεο πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ κε ην νξηδόληην επίπεδν (πξνο ηα πάλσ). Γηα κεηαηόπηζε αληηθεηκέλνπ λα βξείηε: = 8m ηνπ ζεκεηαθνύ α) Τα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν. β) Τελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απέθηεζε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν. Γίλνληαη: εκθ = 0,6, ζπλθ = 0,8 θαη. 11. Σεκεηαθό αληηθείκελν πνπ έρεη κάδα m = 2 kg αξρηθά είλαη αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν. Τν ζεκεηαθό αληηθείκελν εκθαλίδεη κε ην επίπεδν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ= 0,2. Κάπνηα ζηηγκή αζθείηαη ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ = 10 N. α) Να βξείηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ όηαλ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη κέηξν = 6. β) Πόζε ελέξγεηα έραζε ην ζεκεηαθό αληηθείκελν ιόγσ ηξηβήο ζηελ παξαπάλσ δηαδξνκή; ( ) 12. Από ζεκείν Α ξίρλνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2 kg κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ = 30 m/s. Να βξείηε ζε πνην ύςνο ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη δηπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο. ( ) h=30m 13. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν βάξνπο κέηξνπ = 500Ν εξεκεί πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Με ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ = 150N ην ζεκεηαθό αληηθείκελν κεηαθηλείηαη θαηά = 3m. Σηε ζπλέρεηα ε δύλακε παύεη λα ελεξγεί θαη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν ζηακαηά αθνύ δηαλύζεη απόζηαζε = 0,6m αθόκα. α) Να βξεζεί ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη νξηδνληίνπ επηπέδνπ. β) Να θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ. Γίλεηαη:. α) κ=0,25, β)

15 ( ) Από κηα ρηνληζκέλε θεθιηκέλε ζηέγε θιίζεο θ = 30 σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν, μεθηλάεη λα γιηζηξάεη έλα θνκκάηη παγσκέλνπ ρηνληνύ πνπ απέρεη S = 10m από ηελ άθξε ηεο ζηέγεο (ηξηβέο ακειεηέεο). Τν άθξν ηεο ζηέγεο βξίζθεηαη ζε ύςνο h = 5m από ην έδαθνο. Να βξείηε: α) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ παγσκέλνπ θνκκαηηνύ όηαλ εγθαηαιείπεη ηε ζηέγε. β) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ όηαλ ζπλαληάεη ην έδαθνο (αληηζηάζεηο αέξα αγλννύληαη). Γίλεηαη:, εκ30 ν =. 15. ( ) Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10 kg πνπ βξίζθεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν, αζθνύληαη δύν δπλάκεηο θαη κε κέηξα = 30 N θαη = 40 N, νξηδόληηεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γσλία 90. Αλ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν παξνπζηάδεη κε ην νξηδόληην επίπεδν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,1 λα βξεζνύλ: α) ζε πνηα δηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ζεκεηαθό αληηθείκελν, β) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά ην ζεκεηαθό αληηθείκελν κεηά από ρξόλν t = 10 s θαη γ) ην ζπλνιηθό έξγν πνπ παξάγνπλ νη δπλάκεηο θαη ζε ρξόλν t = 10 s. Γίλεηαη:. α) 16. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν βάξνπο κέηξνπ =0,1 Ν είλαη δεκέλν ζηε κηα άθξε λήκαηνο, ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε ζε αθιόλεην ζεκείν. Δθηξέπνπκε ην λήκα από ηελ θαηαθόξπθε θαηά γσλία ζ = 60. Να βξείηε: α) ηε δύλακε πνπ αζθεί ην λήκα ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν όηαλ απηό ζρεκαηίδεη γσλία θ = 30 κε ηελ θαηαθόξπθε θαη β) ηε δύλακε πνπ αζθεί ην λήκα ζην ζεκεηαθό αληηθείκελν όηαλ απηό πεξλάεη από ηελ θαηαθόξπθε ζέζε. Γίλνληαη: ζπλ60 ν = θαη ζπλ30 ν =. 17. Σθαίξα όπινπ κάδαο m = 20 g πνπ θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ = 200, ζθελώλεηαη ζε θνκκάηη μύινπ κάδαο Μ = 0,98 kg. Να βξεζεί ην πνζό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα. 98%

16 Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 1 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην ηξαπέδη κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 0,1. Σηελ πνξεία ηνπ ζπλαληά ην ειεύζεξν άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = Αλ ην ζεκεηαθό αληηθείκελν, ζε απόζηαζε d = 1 m από ην ειεύζεξν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ, έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ = 2, λα βξείηε ηε κέγηζηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ. 19. Διαηήξην ζηαζεξάο k = 500 είλαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην έλα άθξν ηνπ ζηεξεσκέλν ζε αλέλδνην ηνίρσκα. Σην ειεύζεξν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ ηνπνζεηνύκε (ρσξίο λα ην ζηεξεώζνπκε) ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 2,5 kg θαη ζπκπηέδνπκε κε απηό ην ειαηήξην θαηά Γ = 20 cm. Όηαλ ην ζύζηεκα αθεζεί ειεύζεξν, ην ζεκεηαθό αληηθείκελν ζηακαηάεη ζε απόζηαζε d= 1,6 m από ηε ζέζε ηεο ζπκπίεζεο. Να ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ηξηβήο κ. Γίλεηαη:. 20. Βιήκα κάδαο m = 50 g εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα = 200. Τν βιήκα ρηππάεη ζε θνκκάηη μύινπ κάδαο Μ = 2 kg πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπλδέεηαη κε ηε κία άθξε ειαηεξίνπ, ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. Τν ειαηήξην είλαη αξρηθά αζπκπίεζην θαη έρεη ζηαζεξά k = 200. Τν βιήκα δηαπεξλά ην θνκκάηη ηνπ μύινπ θαη βγαίλεη από απηό κε ηαρύηεηα. Αλ ε κέγηζηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη = 0,2 m λα βξείηε α) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θαη β) ηελ απώιεηα ελέξγεηαο. 21. Σε έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ην κέηξν δίλεηαη από ηε ζρέζε = 10 2x (S.I.). Να βξείηε ην έξγν ηεο : α) από ηε ζέζε x=0 κέρξη ηε ζέζε x = 4 m θαη β) από ηε ζέζε x=0 κέρξη λα κεδεληζηεί ε. 22. Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10 kg ην νπνίν αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε πνπ ην κέηξν ηεο δίλεηαη από ηε ζρέζε = 40 10x (S.I.). Αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ επηπέδνπ είλαη κ = 0,1, λα βξείηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο αληηθεηκέλνπ, ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε ( ). ηνπ ζεκεηαθνύ

17 Σε ζεκεηαθό αληηθείκελν πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ην κέηξν δίλεηαη από ηε ζρέζε = x (S.I.). Να βξείηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ όηαλ απηό κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε x = 4 m. K=56J 24. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν m = 2kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 4. Σην ζεκεηαθό αληηθείκελν αζθνύκε νξηδόληηα δύλακε πνπ έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο θαη κεηά από 10m ε ηαρύηεηα ηεηξαπιαζηάδεηαη. Να βξείηε ην κέηξν ηεο δύλακεο. 25. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m = 10kg θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2 θάησ από ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ = 20N. Να βξείηε: α) ην ζπληειεζηή ηξηβήο. β) ηα έξγα ησλ δπλάκεσλ γηα κεηαηόπηζε 10m. γ) πνύ ζα ζηακαηήζεη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν, αλ ζηα 10m ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη. Γίλεηαη:. 26. ( ) Σεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ απ ην έδαθνο κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 20. α) Σε πνην ύςνο ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο γίλεηαη 10. β) Σε πνην ύςνο ε ηαρύηεηα κεδελίδεηαη. γ) Σε πνην ύςνο ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο γίλεηαη 20. Γίλεηαη:. α) h 1=15m, β) h 2=20m, γ) h 3=0m 27. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, κέηξνπ = 10 θαη ηόηε ε κεραλή ηνπ αλαπηύζζεη κέζε ηζρύ = 1200 W. Να βξεζεί ε κέζε δύλακε ησλ αληηζηάζεσλ πνπ δέρεηαη.

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού Κεθ. 2 Θέμα Δ Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή 1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10794-10844) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s.

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s. Θέκα 1 ν Σώκα Σ κάδαο m1 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k 1N / m, όπσο ζην ζρήκα. Γεύηεξν ζώκα κάδαο m 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0 θαη ζθελώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑ A Σηηο εξσηήζεηο 1-5 λα γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I Ιωάννινα 16.10.2008 ΠΡΟΟΔΟ I Έλαο παξαηεξεηήο ζηέθεηαη ζηελ πιαηθόξκα ελόο ζηαζκνύ ηεο νπνίαο ην κήθνο κεηξά λα είλαη 60m, όηαλ βιέπεη λα πεξλά κπξνζηά ηνπ έλα ηξαίλν κε ηαρύηεηα u=0.80c. Τόηε παξαηεξεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 Σώκα κάδαο M = 5 kg βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελόο επίπινπ ύςνπο H = 1,8 m όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Έλα βιήκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα V = 200 m/s θαη δηαπεξλά ην ζώκα M αθαξηαία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β.1 Γεληθά γηα ηελ θακππιόγξακκε θίλεζε 1. Πνηα θίλεζε ιέγεηαη θακππιόγξακκε; Κακππιόγξακκε είλαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ε ηξνρηά είλαη θακπύιε. 2. Πώο νξίδεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΠΑΡΑΚΔΤΖ 25 ΜΑÏΟΤ 2012 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΠΑΡΑΚΔΤΖ 25 ΜΑÏΟΤ 2012 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5 ΜΑÏΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΚΤΚΛΩΝ) ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΔΠΣΑ (7) ΘΔΜΑ Α Σηιρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Κεφάλαιο 1 ο : (Θέματα Δ στο 1 ο Κεφάλαιο) Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Οριζόντια Βολή Ομαλή κυκλική κίνηση Κεντρομόλος επιτάχυνση Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Φςζική Θεηικήρ και Τεσνολογικήρ Καηεύθςνζηρ 19-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Φςζική Θεηικήρ και Τεσνολογικήρ Καηεύθςνζηρ 19-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Φςζική Θεηικήρ και Τεσνολογικήρ Καηεύθςνζηρ 19-4-2015 ΕΖΤΖΜΑ 1 ο Α. Γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 1-4 λα γξάςεηε ην γξάκκα α, β, γ ή δ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Nobel Prize in Physics 1901 ΘΕΤΙΚΗΣ - TEΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑTEΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Nobel Prize in Physics 1901 ΘΕΤΙΚΗΣ - TEΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑTEΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - TEΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑTEΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Wilhelm Conrad Röntgen 1845-193 Nobel Prize in Physics 1901 ΘΔΜΑ Α Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλςζηρ αζκήζεων θςζικήρ

Μεθοδολογία επίλςζηρ αζκήζεων θςζικήρ Μεθοδολογία επίλςζηρ αζκήζεων θςζικήρ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΣΑΖ-ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΩΝ ΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 Μάθημα: ΦΤΙΚΗ 4ωπο Σ.. Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Πέμπηη, 3 Ιοςνίος 2010 07:30 π.μ. 10:30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΚΤΣΕΥΜΘΙΗ ΥΟΚΗ Σ.Α.Σ.Λ. ΖΑΡΟΓΘΑΜΜΗ ΠΤΡΟ ΑΕΛ:4518

ΠΟΚΤΣΕΥΜΘΙΗ ΥΟΚΗ Σ.Α.Σ.Λ. ΖΑΡΟΓΘΑΜΜΗ ΠΤΡΟ ΑΕΛ:4518 ΒΑΡΤΣΗΜΔΣΡΙΑ ΘΔΜΑ:ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΗΗ ΥΔΣΙΚΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΠΟΚΤΣΕΥΜΘΙΗ ΥΟΚΗ Σ.Α.Σ.Λ. ΖΑΡΟΓΘΑΜΜΗ ΠΤΡΟ ΑΕΛ:4518 ΥΔΣΙΚΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ηε κέηξεζε ηεο δηαθνξάο ΔgPQ ηωλ ηηκώλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα