(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ)"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη... ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ/ΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαξνύζη Αξηζ. Πξωη /Γ2 Βαζ. Πξνηεξ.... ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: Μαξνύζη Ιζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν: ΠΡΟ : Γ/λζεηο θαη Γξαθεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύιωλ Γεληθά Λύθεηα (κέζω ηωλ Γ/λζεωλ θαη ηωλ Γξαθείωλ Γ.Δ.) ΚΟΙΝ: Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην ΘΔΜΑ : Καζνξηζκόο θαη δηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ, ηωλ Α Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ, γηα ην ζρνιηθό έηνο αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Θεηηθώλ Μαζεκάησλ ηεο Α, Β ηάμεο Ηκεξήζηνπ θαη Α, Β, Γ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ. (ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ) Α Σάμε Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ

2 Άιγεβξα I. Δηζαγωγή Η Άιγεβξα Α Λπθείνπ, αιιά θαη Β Λπθείνπ πεξηέρεη ζεκαληηθέο έλλνηεο, όπσο ηεο απόιπηεο ηηκήο, ηεο ζπλάξηεζεο θαη ηεο αλίζσζεο, ησλ ηξηγσλνκεηξηθώλ ζπλαξηήζεσλ θιπ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηέπεηηα καζεκαηηθή εμέιημε ησλ καζεηώλ. Δπεηδή νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε ησλ παξαπάλσ ελλνηώλ, πξνηείλεηαη λα κελ δνζεί βάξνο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζην Γπκλάζην θαη λα αθηεξσζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ζηελ εκπέδσζε ησλ λέσλ ελλνηώλ κέζα από ηελ αλάπηπμε πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπο, θαζώο θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο ύιεο ε Σξηγσλνκεηξία ηεο Α Λπθείνπ λα δηδαρζεί ζηελ αξρή ηεο Β Λπθείνπ, ώζηε λα νινθιεξώλεηαη κε κεγαιύηεξε άλεζε ε δηδαζθαιία ηεο ύιεο ηεο Α Λπθείνπ. Η ζπγθεθξηκέλε ύιε δελ ζα απνηειεί εμεηαζηέα ύιε γηα ηε Β Λπθείνπ. II. Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Άιγεβξα Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ. Αλδξεαδάθε, Β. Καηζαξγύξε,. Παπαζηαπξίδε, Γ. Πνιύδνπ θαη Α. βέξθνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Δηζαγωγηθό θεθάιαην (Γελ απνηειεί εμεηαζηέα ύιε) E.1. E.2. Σν Λεμηιόγην ηεο Λνγηθήο ύλνια Κεθ. 1 ν : Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί 1.1. Οη Πξάμεηο θαη νη Ιδηόηεηέο ηνπο (πλνπηηθή παξνπζίαζε) 1.2. Γηάηαμε Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ (πλνπηηθή παξνπζίαζε) 1.3. Απόιπηε Σηκή Πξαγκαηηθνύ Αξηζκνύ Να κε δηδαρζεί ε Ιρ-ρ 0 Ι<ξ ρ (ρ 0 -ξ, ρ 0 +ξ) ρ 0 -ξ<ρ< ρ 0 +ξ. Να δηδαρζεί ε ΙρΙ < ζ -ζ<ρ<-ζ. 2

3 Να δηδαρζεί κόλν ν νξηζκόο ηεο απόζηαζεο. Γηα θαιύηεξε εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ ε επίιπζε απιώλ εμηζώζεσλ θαη α- ληζώζεσλ (θεθάιαηα 2 θαη 3) Ρίδεο Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ Κεθ. 2 ν : Δμηζώζεηο 2.1. Δμηζώζεηο 1 νπ Βαζκνύ 2.2. Η Δμίζσζε ν x α 2.3. Δμηζώζεηο 2 νπ Βαζκνύ Κεθ. 3 ν : Αληζώζεηο 3.2 Αληζώζεηο 2 νπ Βαζκνύ 3.3 Αληζώζεηο Γηλόκελν & Αληζώζεηο Πειίθν Κεθ. 4 ν : Βαζηθέο Έλλνηεο ηωλ πλαξηήζεωλ 4.1. Η Έλλνηα ηεο πλάξηεζεο 4.2. Γξαθηθή Παξάζηαζε πλάξηεζεο (Αθαηξνύληαη απόζηαζε ζεκείωλ θαη ζπκκεηξία ωο πξνο ηε δηρνηόκν) 4.3. Η πλάξηεζε f x αx β (Αφαιροφνται κλίση με το λόγο μεταβολής, σχετικζς θζσεις δφο ευθειών) 4.4. Καηαθόξπθε Οξηδόληηα Μεηαηόπηζε Κακπύιεο 4.5. Μνλνηνλία Αθξόηαηα πκκεηξίεο πλάξηεζεο Κεθ. 5 ν : Μειέηε Βαζηθώλ πλαξηήζεωλ 5.1. Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : 2 f x αx 5.2. Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : f x α x 5.3. Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : 2 f x αx βx γ 3

4 Κεθ. 6 ν : Γξακκηθά πζηήκαηα 6.1. Γξακκηθά πζηήκαηα (Αφαιροφνται τα γραμμικά συστήματα 2 2) 6.2. Με Γξακκηθά πζηήκαηα 4 Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο Δηζαγ. Κεθάιαην Γελ απνηειεί εμεηαζηέα ύιε. Να αθηεξσζνύλ κόλν 2 ώξεο γηα ηελ δηδαζθαιία όπνησλ ζηνηρείσλ θξίλεη απαξαίηεηα ν δηδάζθσλ Κεθάιαην 1 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 12 δηδαθηηθέο ώξεο). Σν θεθάιαην απηό απνηειείηαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ από επαλάιεςε βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ αιγεβξηθνύ ινγηζκνύ πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί ζην Γπκλάζην. Γηα ην ιόγν απηό, θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξήζεη ε δηδαζθαιία, ελδείθλπηαη ε δηεμαγσγή κηαο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο κε εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ, ώζηε ν δηδάζθσλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ θαη λα πξνζαξκόζεη αλάινγα ηε δηδαζθαιία ηνπ. Δηδηθόηεξα: 1.1 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 δηδαθηηθέο ώξεο). Σα πεξηζζόηεξα είλαη δηδαγκέλα ζην γπκλάζην. Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε αζθήζεηο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηε ζεσξία θαη εληζρύνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ ελλνηώλ. Γεληθώο λα δηδάζθνληαη επηιεγκέλεο αζθήζεηο κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν ε θαζεκία, πνπ ζα ηηο επεμεξγάδεηαη κε ελεξγεηηθό ηξόπν νιόθιεξε ε ηάμε (θαη όρη πνιιέο κε έλα επηθαλεηαθό ηξόπν). πγθεθξηκέλα λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηδηόηεηα: α β=0 α=0 ή β=0 θαη ζηελ α β 0 α 0 θαη β 0. Τπελζύκηζε κόλν ηδηνηήησλ δπλάκεσλ θαη βαζηθώλ ηαπηνηήησλ. Να γίλεη ε απόδεημε ησλ λέωλ ηαπηνηήησλ α 3 ±β 3 = (πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί από ην Γπκλάζην), θαη εδώ λα γίλεη αλαθνξά ζηελ επζεία απόδεημε. Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 3,4,5,6,7 Α Οκάδαο θαη ε 1 Β νκάδαο 4

5 1.2 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Σα πεξηζζόηεξα είλαη δηδαγκέλα ζην γπκλάζην. Να γίλεη εζηίαζε ζηηο λέεο ηδηόηεηεο πνπ δελ δηδάρζεθαλ ζην Γπκλάζην. Να γίλεη ε απόδεημε ησλ α>β α λ >β λ θαη α=β α λ =β λ (κε α, β ζεηηθά). Δδώ λα γίλεη αλαθνξά ζηελ απαγωγή ζε άηνπν. Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ νη αζθήζεηο από ηελ Α νκάδα, κε πξνηεξαηόηεηα ζηηο 5, (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Να δηδαρζεί ε ηδηόηεηα: ΙρΙ < ζ -ζ<ρ<ζ θαη ΙρΙ > ζ -ρ<ζ ή ρ>ζ θαη όρη ε γεληθόηεξε Ιρρ 0 Ι<ξ ρ (ρ 0 -ξ, ρ 0 +ξ) ρ 0 -ξ<ρ< ρ 0 +ξ. Να δηδαρζεί ν νξηζκόο ηεο απόζηαζεο κόλν. Να δνζεί έκθαζε ζηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα κόλν παξαδείγκαηα κε ρξήζε ηεο απόζηαζεο ζε εμηζώζεηο θαη αληζώζεηο. Π ρ ε εμίζσζε Ιρ-2Ι=3 ζεκαίλεη: «πνηνη αξηζκνί απέρνπλ από ην 2 απόζηαζε ίζε κε 3» ή ε αλίζσζε Ιρ-2Ι<3 ζεκαίλεη: «πνηνη είλαη νη αξηζκνί πνπ απέρνπλ από ην 2 απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 3;» 1. Σα πξνεγνύκελα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο 7. Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ πξνηείλεηαη ε ε- πίιπζε εμηζώζεσλ θαη αληζώζεσλ κε απόιπηα από ηα θεθάιαηα 2 θαη 3. Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο Α Οκάδαο. 1.4 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Οη 3 ηδηόηεηεο-πνξίζκαηα ηνπ ζρνιίνπ ζει κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε σο αζθήζεηο. Να δηδαρζεί ε δύλακε κε ξεηό εθζέηε πνπ θάλεη πην εύθνιε ηε δηαρείξηζε ησλ αζθήζεσλ. Να δίλεηαη γεληθά έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε κε ηα παξαδείγκαηα πνπ ν θαζεγεηήο ζεσξεί όηη ζα εμππεξεηήζνπλ απηό ην ζθνπό. ην πιαίζην απηό λα γίλεη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ θαηαλόεζεο από ην δηδάζθνληα δηόηη είλαη πάξα πνιιέο. Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ πξνηείλεηαη ε επίιπζε αληίζηνηρσλ εμηζώζεσλ από ην θεθάιαην 2. Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο ηεο Α νκάδαο θαη ε 5 ηεο Β νκάδαο. Κεθάιαην 2 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 7 δηδαθηηθέο ώξεο). ην θεθάιαην απηό επηιύνληαη βαζηθά εμηζώζεηο πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ. Οη εμηζώζεηο απηέο θαη ε επίιπζε ηνπο είλαη ήδε γλσζηέο από ην Γπκλάζην, αιιά εδώ εμεηάδνληαη ζηε γεληθή ηνπο κνξθή. Δπηπιένλ επηιύνληαη εμηζώζεηο πνπ αλάγνληαη ζε εμηζώζεηο πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ, όπσο είλαη νη εμηζώζεηο κε απόιπηεο ηηκέο θαη νη δηηεηξάγσλεο εμηζώζεηο, ρσξίο όκσο λα απνηειν- 1 d(x, 2)<3 Ix-2I<3-1<x<5 5

6 ν ύλ μερσξηζηή ελόηεηα. Ωο ηδηαίηεξε πεξίπησζε εμεηάδεηαη ε εμίζσζε x α, ηεο νπνίαο ε ινγηθή θαη ε ηερληθή επίιπζεο δηαθνξνπνηείηαη από ηηο εμηζώζεηο πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ. Δηδηθόηεξα: 2.1 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Να δνζεί έκθαζε ζηε γεληθή επίιπζε ηεο πξσηνβάζκηαο, ζε πξνβιήκαηα πνπ ιύλνληαη κε πξσηνβάζκηεο θαη ζε απιέο παξακεηξηθέο εμηζώζεηο (ην παξάδεηγκα θαη νη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ). Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο Α νκάδαο θαη ε 4 Β νκάδαο. Η δηαηύπσζε γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο παξακεηξηθήο εμίζσζεο κπνξεί λα γίλεη σο εμήο: πρ γηα ηελ 3i: πνηα είλαη ε ιύζε ηεο εμίζωζεο αλ α) ι=1; β) αλ ι=0; γ) αλ ι=2 θιπ, δ) ηη ζπκπέξαζκα βγάδεηε; κπνξείηε λα ην γεληθεύζεηε; Απηό ζα δηεπθνιύλεη ην καζεηή λα θαηαλνήζεη ην ξόιν ηεο παξακέηξνπ θαη ηε δηάθξηζή ηεο από ηνλ άγλσζην. ηελ 10 θαίλεηαη ε δπλαηόηεηα επίιπζεο εμηζώζεσλ κε αλαγσγή ηνπο ζε πξσηνβάζκηεο κε θαηάιιειε παξαγνληνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο ηδηόηεηαο α β=0 α=0 ή β=0. Απιέο εμηζώζεηο κε απόιπηα πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ ζηηο απόιπηεο ηηκέο γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ. 2.2 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί 1 δηδαθηηθή ώξα). Η επίιπζε εμηζώζεσλ ηεο κνξθήο ν x α ζα πεξηνξηζηεί ζε απιέο εμηζώζεηο Α νκάδαο. 2.3 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Η εμίζσζε 2 νπ βαζκνύ έρεη δηδαρζεί ζην Γπκλάζην. πλεπώο λα δνζεί έκθαζε ζε αζθήζεηο πνπ ε- ληζρύνπλ ηε λέα γλώζε θαη ζηηο δηηεηξάγωλε θαη κε απόιπην πνπ αλάγνληαη ζε 2 νπ βαζκνύ (παξάδεηγκα 1 θαη 3). Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 3, 4 (κε δηαθνξεηηθή δηαηύπωζε: πρ γηα ηελ 4: α) λα βξεζεί ε Δηαθξίλνπζα Δ ηεο εμίζωζεο, β) γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ρ είλαη Δ=0; γ) γηα πνηεο ηηκέο ηνπ κ ε εμίζωζε έρεη κηα δηπιή ξίδα;), 6, 7, 10,11,12,14,15 ηεο Α νκάδαο θαη νη 7,8,9 ηεο Β νκάδαο. Κεθάιαην 3 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 7 δηδαθηηθέο ώξεο). 6

7 Δηδηθόηεξα: 3.1 αλ εηζαγσγή ζηηο δεπηεξνβάζκηεο αληζώζεηο λα αξρίζεη ην κάζεκα κε ηηο αζθήζεηο 4 θαη 11 (επαλάιεςε ζηηο πξσηνβάζκηεο) θαη κε κηα αθόκε άζθεζε-πξόβιεκα, από όπνπ λα πξνθύπηεη δεπηεξνβάζκηα αλίζσζε, νπόηε ζα θαλεί ε αλεπάξθεηα ηεο κεζόδνπ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη ε αλαδήηεζε κηαο λέαο κεζόδνπ γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο. Πξνηείλεηαη ε επίιπζε απιώλ αληζώζεσλ κε απόιπηα ζηηο απόιπηεο ηηκέο γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ ηηκώλ. 3.2, 3.3 Πξνηείλεηαη νη αληζώζεηο β βαζκνύ λα ζπλδεζνύλ κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθό. Να δνζεί έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε θαη όρη ζηελ εμάληιεζε θάζε εηδηθήο (ππν)πεξίπησζεο. Οη αζθήζεηο είλαη πάξα πνιιέο θαη απμάλνπλ ππεξβνιηθά ηελ ήδε ηεξάζηηα ύιε. Πξνηείλεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα λα γίλνπλ νη αζθήζεηο ζει από ηελ Α νκάδα θαη από ηε Β νκάδα νη 4 θαη 7. Από ζει θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο Α νκάδαο θαη κόλν νη 1,5,6 Β νκάδαο. Από ηηο θαηαλόεζεο επεηδή είλαη πνιιέο λα γίλεη επηινγή από ηνλ δηδάζθνληα, θαηά πξνηεξαηόηεηα ε IV. Κεθάιαην 4 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 9 δηδαθηηθέο ώξεο). Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ ελλνηώλ είλαη απζηεξόο θαη ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο ζηνπο καζεηέο Α Λπθείνπ. πλεπώο ζηε ζει. 107 ζηελ έλλνηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο λα δνζεί έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, λα θαηαζθεπαζηεί ν πίλαθαο ηηκώλ, λα ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππάξμεη ζύλδεζε ηνπ παξαδείγκαηνο κε ηνλ νξηζκό ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Πξνηείλεηαη ε απνθπγή άζθνπνπ ζπκβνιηζκνύ θαη νη έλλνηεο λα παξνπζηάδνληαη επαγσγηθά κέζα από παξαδείγκαηα. Δηδηθόηεξα: 4.1 ηελ άζθεζε 5 πξνηείλεηαη θαη ην εξώηεκα (iv) f(x)=g(x). 7

8 4.2 Γελ ζα δηδαρζνύλ «απόζηαζε ζεκείωλ θαη ζπκκεηξία ωο πξνο ηε δηρνηόκν» (δηδάζθνληαη ζηε Β θαηεύζπλζε), ε εθαξκνγή ζει. 107 θαη νη αλαθνξέο ζηελ f. Να δηδαρζεί ε εθαξκνγή ζει. 108 γηαηί πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία όπσο: εξκελεία γξαθηθήο παξάζηαζεο, ζύλδεζε αιγεβξηθώλ θαη γξαθηθώλ κεζόδωλ θαη ζύλδεζε κε εμίζωζε θαη αλίζωζε (κε δηαθνξεηηθή δηαηύπσζε εξσηεκάησλ). Πξνηείλεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα λα γίλνπλ νη αζθήζεηο 8, 9 θαη 10. ηηο αζθήζεηο λα γίλεη ρξήζε ηεο γλώζεο από ην γπκλάζην θαη λα ζρεδηαζηνύλ θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο (πξνηείλεηαη ρξήζε ινγηζκηθνύ) γηα λα γίλεη ζύλδεζε κεηαμύ αλαπαξαζηάζεσλ θαη λα θαλεί ε ζπκπιεξσκαηηθόηεηά ηνπο. 4.3 Γελ ζα δηδαρζνύλ «θιίζε κε ην ιόγν κεηαβνιήο, ζρεηηθέο ζέζεηο δύν επζεηώλ». Να δηδαρζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=ixi (ζει. 115) θαη ε εθαξκνγή (ζει. 115) γηαηί ζπλδέεη γξαθηθέο κε αιγεβξηθέο κεζόδνπο. Ιδηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξακέηξνπο α θαη β κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Να δνζεί έκθαζε ζε πξνβιήκαηα όπνπ αλαδεηθλύεηαη ε αμία θαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ. Πξνηείλεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα λα γίλνπλ νη αζθήζεηο 5,6,7,8 Α νκάδαο, ζει. 117 θαη έκθαζε ζηηο αζθήζεηο (πξνβιήκαηα) Β νκάδαο, ζει Η θαηαθόξπθε κεηαθνξά f(x)=θ(x)±c είλαη ελδερνκέλσο πην θαηαλνεηή, αιιά ε νξηδόληηα f(x)=θ(x±c) είλαη πνιύ πην δύζθνιε. Η θαηαλόεζε ηεο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο θ(x-1), όπνπ πξέπεη λα ηεζεί ζην θ(x) ζην x ην x-1, είλαη πνιύ δύζθνιε όπσο θαίλεηαη από ηε βηβιηνγξαθία. Αθόκα θαη ζηνλ ζπκβνιηζκό κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο π ρ θ(3) νη καζεηέο έρνπλ κεγάιε δπζθνιία. Καηά ζπλέπεηα ν ζπκβνιηζκόο f(x)=θ(x±c)±d ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κεγάιε δπζθνιία ζηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο. Να ρξεζηκνπνηεζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε f(x)=ixi θαη κέζα από ηηο κεηαηνπίζεηο ηεο λα πξνθύςνπλ νη άιιεο κνξθέο. Δδώ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ζύλδεζε αλάκεζα ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηνπο ηύπνπο θαη λα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο ζε κηα γελίθεπζε. Καηά πξνηεξαηόηεηα λα γίλνπλ νη αζθήζεηο 1,2,3,5 (κε ρξήζε θαη ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο). 4.5 Μεηά ηνπο νξηζκνύο κνλνηνλίαο, αθξόηαησλ θαη ζπκκεηξίαο ηα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη λα ζπκπιεξσζνύλ θαη κε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο (κε ρξήζε ελδερνκέλσο ινγηζκηθνύ) θαη λα γίλεη ζπζρέηηζε. Να κε δηδαρζεί ε άζθεζε 5. Κεθάιαην 5 ν 8

9 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 7 δηδαθηηθέο ώξεο). 5.1 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Πνιιά ζηνηρεία έρνπλ δηδαρζεί ζην γπκλάζην, λα δνζεί έκθαζε ζηα λέα ζηνηρεία. Να γίλεη, αλ είλαη δπλαηόλ θαη ρξήζε ινγηζκηθνύ. Να ιπζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ε άζθεζε 4 ηεο Α Οκάδαο θαη ε άζθεζε 3 ηεο Β Οκάδαο. 5.2 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Πνιιά ζηνηρεία έρνπλ δηδαρζεί ζην γπκλάζην, λα δνζεί έκθαζε ζηα λέα ζηνηρεία. Να γίλεη, αλ είλαη δπλαηόλ θαη ρξήζε ινγηζκηθνύ. Να ιπζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 4, 5 θαη 6 ηεο Α Οκάδαο. 5.3 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Πνιιά ζηνηρεία έρνπλ δηδαρζεί ζην γπκλάζην, λα δνζεί έκθαζε ζηα λέα ζηνηρεία. Να γίλεη, αλ είλαη δπλαηόλ θαη ρξήζε ινγηζκηθνύ. Να ιπζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 3, θαη 4 ηεο Α Οκάδαο, ηα πξνβιήκαηα ηεο Β Οκάδαο θαη ε εξώηεζε θαηαλόεζεο IV. Δηδηθόηεξα: Κεθάιαην 6 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 δηδαθηηθέο ώξεο). 6.1 Γηδάζθνληαη κόλν ηα ζπζηήκαηα 3 3 θαη νη αληίζηνηρεο αζθήζεηο. 6.2 Να δνζεί έκθαζε ζηε γξαθηθή επίιπζε θαη λα ππνζηεξηρζεί κε ινγηζκηθό. Να δεηείηαη πξώηα γξαθηθά κηα εθηίκεζε ηεο ιύζεο θαη κεηά λα ππνινγίδεηαη θαη αιγεβξηθά. Να κε δηδαρζνύλ νη αζθήζεηο 4, 5 Β νκάδαο. 9

10 Γεωκεηξία I. Δηζαγωγή Με απηό ηνλ δηδαθηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνληαη από ην ππάξρνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ην ζρνιηθό βηβιίν, εμαηξέζεθαλ από ηε δηδαθηέα ύιε ελόηεηεο πνπ πεξηέρνπλ έλλνηεο γλσζηέο από ην Γπκλάζην (θεθάιαηα 2 ν θαη 13 ν θαη 6.4 θαη 6.7), θαζώο θαη ηκήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο, ώζηε λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηνπο ( 6.5 θαη 6.6 θαη εθαξκνγή ηεο 4.5). Οη ώξεο πνπ πξνθύπηνπλ από απηή ηε κείσζε ηεο ύιεο λα δηαηεζνύλ γηα ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δνκήο ηεο ζεσξεηηθήο γεσκεηξίαο. ηε ζπλέρεηα ηεο δηδαθηέαο ύιεο δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο κε βάζε ηα θεθάιαηα θαη ηηο παξαγξάθνπο ηνπ βηβιίνπ πνπ αθνξνύλ ηε δηδαθηηθή δηαρείξηζε ηεο ύιεο, ζηελ θαηαλνκή ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζεσξείηαη ζεκαληηθό λα δνζεί έκθαζε. Δπίζεο, πξνηείλεηαη κία επηινγή ελδεηθηηθώλ αζθήζεσλ γηα ηελ εκπέδσζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε παξαγξάθνπ. Οη πξνηάζεηο έρνπλ σο αθεηεξία ηελ άπνςε όηη θεληξηθόο ζηόρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο πξέπεη λα είλαη ε επαθή ησλ καζεηώλ κε ηε δνκή κηαο καζεκαηηθήο ζεσξίαο θαη ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, πνπ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. II. Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε. θαη ηδέξε Π. Κεθ. 1 ν : Δηζαγωγή ζηελ Δπθιείδεηα Γεωκεηξία 1.1. Σν αληηθείκελν ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο 1.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηε γέλεζε θαη αλάπηπμε ηεο Γεσκεηξίαο Κεθ. 3 ν : Σξίγωλα 3.1. Δίδε θαη ζηνηρεία ηξηγώλσλ o Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) o Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ o Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ 3.5. Όπαξμε θαη κνλαδηθόηεηα θαζέηνπ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.6. Κξηηήξηα ηζόηεηαο νξζνγώλησλ ηξηγώλσλ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ I θαη II ) 3.7. Κύθινο - Μεζνθάζεηνο Γηρνηόκνο 3.8. Κεληξηθή ζπκκεηξία 10

11 3.9. Αμνληθή ζπκκεηξία ρέζε εμσηεξηθήο θαη απέλαληη γσλίαο (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) Αληζνηηθέο ζρέζεηο πιεπξώλ θαη γσληώλ Σξηγσληθή αληζόηεηα (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή 4) Κάζεηεο θαη πιάγηεο (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο II ) ρεηηθέο ζέζεηο επζείαο θαη θύθινπ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) Δθαπηόκελα ηκήκαηα ρεηηθέο ζέζεηο δύν θύθισλ Απιέο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο Βαζηθέο θαηαζθεπέο ηξηγώλσλ Κεθ. 4 o : Παξάιιειεο επζείεο 4.1. Δηζαγσγή 4.2. Σέκλνπζα δύν επζεηώλ - Δπθιείδεην αίηεκα (ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο πξόηαζεο iv) 4.3. Καηαζθεπή παξάιιειεο επζείαο 4.4. Γσλίεο κε πιεπξέο παξάιιειεο 4.5. Αμηνζεκείσηνη θύθινη ηξηγώλνπ (ρσξίο ηελ εθαξκνγή) 4.6. Άζξνηζκα γσληώλ ηξηγώλνπ 4.7. Γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο 4.8. Άζξνηζκα γσληώλ θπξηνύ λ-γώλνπ Κεθ. 5 o : Παξαιιειόγξακκα Σξαπέδηα 5.1. Δηζαγσγή 5.2. Παξαιιειόγξακκα 5.3. Οξζνγώλην 5.4. Ρόκβνο 5.5. Σεηξάγσλν 5.6. Δθαξκνγέο ζηα ηξίγσλα 5.7. Βαξύθεληξν ηξηγώλνπ 5.8. Σν νξζόθεληξν ηξηγώλνπ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 11

12 5.9. Μηα ηδηόηεηα ηνπ νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ Σξαπέδην Ιζνζθειέο ηξαπέδην Αμηνζεκείσηεο επζείεο θαη θύθινη ηξηγώλνπ Κεθ. 6 o : Δγγεγξακκέλα ζρήκαηα 6.1. Δηζαγσγηθά Οξηζκνί 6.2. ρέζε εγγεγξακκέλεο θαη αληίζηνηρεο επίθεληξεο (ρσξίο ηελ πεξίπησζε ii ζηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 6.3. Γσλία ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο (ρσξίο ηελ εθαξκνγή 1, ζει. 125) Κεθ. 7 o : Αλαινγίεο 7.1. Δηζαγσγή 7.2. Γηαίξεζε επζύγξακκνπ ηµήµαηνο ζε λ ίζα µέξε 7.3. Γηλόκελν επζύγξακκνπ ηµήµαηνο µε αξηζκό Λόγνο επζύγξαµµσλ ηµεµάησλ 7.4. Αλάινγα επζύγξακκα ηµήµαηα Αλαινγίεο 7.5. Μήθνο επζύγξακκνπ ηµήµαηνο 7.6. Γηαίξεζε ηµεµάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά σο πξνο δνζκέλν ιόγν 7.7. Θεώξεκα ηνπ Θαιή (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 7.8. Θεσξήκαηα ησλ δηρνηόκσλ ηξηγώλνπ III. Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο Κεθάιαην 1 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί 1δηδαθηηθή ώξα). Πξνηείλεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο ειιείςεηο ηεο πξαθηηθήο Γεσκεηξίαο θαη ηελ αλάγθε ηεο ζεσξεηηθήο Γεσκεηξίαο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζπδεηεζεί ε έιιεηςε αθξίβεηαο ζηα απνηειέζκαηα κέζσ ηεο κέηξεζεο ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ από ηνπο καζεηέο ώζηε λα δηαπηζησζεί όηη θάπνηνη δελ βξίζθνπλ αθξηβώο 180 κνίξεο θαη ε αλάγθε λα απαληεζνύλ κε βεβαηόηεηα εξσηήκαηα όπσο γηαηί από θάζε ζεκείν επζείαο άγεηαη κνλαδηθή θάζεηνο πξνο ηελ επζεία απηή. Να αλαθεξζνύλ νη πξσηαξρηθέο έλλνηεο θαη ηα αμηώκαηα αηηήκαηα. Κεθάιαην 2 ν 12

13 (Παξαιείπεηαη). Σν θεθάιαην απηό παξαιείπεηαη επεηδή απνηειεί επαλάιεςε γλώζεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο ην επίπεδν ηεο ηάμεο απαηηεί λα επαλαιεθζνύλ νξηζκέλα ζεκεία απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα αθηεξώζεη 1-2 ώξεο γηα απηή ηελ επαλάιεςε. Κεθάιαην 3 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 21 δηδαθηηθέο ώξεο) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 5 δηδαθηηθέο ώξεο). Σν πεξηερόκελν απηώλ ησλ παξαγξάθσλ έρεη αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ηελ ύιε ηεο Γ Γπκλαζίνπ. Πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ όια ηα θξηηήξηα καδί θαη κεηά ηα πνξίζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από απηά. Η απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ 1 κπνξεί λα παξαιεηθζεί γηαηί έρεη δηδαρζεί αθξηβώο ε ίδηα ζηελ Γ Γπκλαζίνπ. Οη απνδείμεηο ησλ θξηηεξίσλ 2 θαη 3 πξνηείλεηαη λα γίλνπλ γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε δηαθνξά ηεο ζεσξεηηθήο απόδεημεο από ηελ πξαθηηθή απόδεημε απηώλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ είδαλ ζηελ Γ Γπκλαζίνπ. Δπίζεο ε απόδεημε ηνπ 2νπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε ηελ εηο άηνπνλ απαγσγή πνπ είλαη βαζηθή απνδεηθηηθή κέζνδνο. ην 1ν θξηηήξην πξνηείλεηαη λα ηνληζηεί ε αλαγθαηόηεηα ηεο π- πόζεζεο λα είλαη νη ίζεο γσλίεο πεξηερόκελεο ζηηο ίζεο πιεπξέο κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αληηπαξαδείγκαηνο. Σα πνξίζκαηα 1 ζει. 37, 1 ζει. 40 θαη ην 1 ζει. 45 (από επόκελεο παξαγξάθνπο) είλαη ηα ίδηα (ην ύςνο, ε δηάκεζνο θαη ε δηρνηόκνο πνπ άγνληαη από ηελ θνξπθή ελόο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ζπκπίπηνπλ). Γηα απηό κπνξεί λα γίλνπλ σο έλα πόξηζκα. Σν πόξηζκα 2 ζει. 37 νη καζεηέο ζα ην ζπλαληήζνπλ ζηελ παξάγξαθν 4.6 πόξηζκα 4 ζε πιήξε κνξθή θαη άξα κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί. Σν πόξηζκα 3 ζει. 37 λα ζπλδπαζηεί κε ην πόξηζκα 2 ζει. 40, ην νπνίν είλαη ν αληίζηξνθνο ηζρπξηζκόο, θαη λα δηαηππσζεί κε εληαίν ηξόπν ώζηε λα αλαδεηρζεί ε δηαδηθαζία απόδεημεο ηζνδπλακηώλ ζηε Γεσκεηξία. Οκνίσο γηα ηα πνξίζκαηα 4 ζει. 37 θαη 3 θαη 4 ζει. 41. Γηα ηηο αζθήζεηο πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ 3 ζει. 38, ζηελ εξώηεζε θαηαλόεζεο 1 ζει. 43, ζηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο 2 θαη 3 ζει. 43 (ζηελ 3 κπνξεί λα ζρνιηαζηεί όηη ην ηεηξάπιεπξν είλαη παξαιιειόγξακκν θεθ. 5) θαη ζηηο απνδεηθηηθέο αζθήζεηο 1 θαη 3 ζει. 43 (ζηελ 3 κπνξεί λα αλαθεξζεί ην ζρόιην, ζει.38) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 5 δηδαθηηθέο ώξεο). Να κε δηδαρζεί ην πόξηζκα 1 ηεο ζειίδαο 45 ην νπνίν ζα δηδαρζεί ζηελ παξάγξαθν 3.4, όπσο α- λαθέξεηαη παξαπάλσ θαη ηα ζύλζεηα ζέκαηα ηεο ζειίδαο 48. Να δνζεί βάξνο ζηηο απνδεηθηηθέο αζθήζεηο (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί 1 δηδαθηηθή ώξα). Η έλλνηα ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ είλαη βαζηθή γηα ηε ζεσξεηηθή Γεσκεηξία, αιιά θαη γηα άιινπο θιάδνπο ησλ καζεκαηηθώλ (γηα παξάδεηγκα ζηα Μαζεκαηηθά θαηεύζπλζεο Β θαη Γ Λπθείνπ). Μαδί κε ηνπο βαζηθνύο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο ηεο παξαγξάθνπ, λα δηδαρζεί παξάδεηγκα ηεο 3.7 θαη λα ζπδεηεζεί ζηελ ηάμε ην ζρόιην ηεο ζειίδαο 50, πνπ πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο θαη δείρλεη ην ζθεπηηθό εύξεζεο ελόο γεσκεηξηθνύ ηόπνπ, θαζώο θαη ε εξώηεζε θαηαλόεζεο 1 ηεο ζειίδαο 50. Οη παξάγξαθνη 3.8 θαη 3.9 πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηξία, είλαη ζέκα πνπ νη καζεηέο έρνπλ αληηκεησπίζεη δηεμνδηθά ζην Γπκλάζην. Δπίζεο ην ζπκκεηξηθό ελόο ζεκείνπ σο πξνο επζεία πνπ ρξεηάδεηαη ζηε Β Λπθείνπ έρεη γίλεη ζηελ παξάγξαθν 2.14 (εξώηεζε θαηαλόεζεο 1, ζει. 20). Αξθεί κηα ζύληνκε ππελζύκηζε ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ ηεο ζεσξίαο θαη αλ ππάξμεη ρξόλνο επίιπζε ηεο άζθεζεο 5 πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Οη αληζνηηθέο ζρέζεηο είλαη έλα θεθάιαην πνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ ζπλαληήζεη ππό απηή ηε κνξθή ζην Γπκλάζην. Σν ζεώξεκα ηεο 3.10 (κε απόδεημε εθηόο ύιεο) ρξεηάδεηαη γηα ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ηεο 4.2 πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ύπαξμε παξαιιήισλ επζεηώλ. Με ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ηεο 3.11, αθελόο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηε κνλαδηθή εληόο ύιεο απόδεημε ζηηο αληζνηηθέο ζρέζεηο θαη αθεηέξνπ κέζα από ην αληίζηξνθν, ην πόξηζκα 2 ηεο 3.11 θαη ην πόξηζκα 1 ηεο ζειίδαο 37 πνπ έρνπλ δηδαρζεί, ζπγθεληξώλνληαη νη ηδηόηεηεο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ. ε απηό ην πλεύκα, πξνηείλεηαη λα γίλνπλ νη εθαξκνγέο ησλ ζειίδσλ 55 θαη 56. Πξνηεηλόκελεο αζθήζεηο: νη ηξείο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη, από ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο, νη 2, 8 13

14 θαη (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί 1 δηδαθηηθή ώξα). Σν ζεώξεκα Ι λα ζπλδεζεί κε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ηεο κεζνθαζέηνπ (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δνζεί σο άζθεζε ην πόξηζκα ηεο Δπίζεο λα γίλεη εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο γηα ηελ νπνία κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία. Πξνηεηλόκελεο αζθήζεηο: από ηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο ηεο ζειίδαο 62 ε 2 ε, από ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο ηεο ζειίδαο 63 νη 1 θαη 2, θαη από ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο ησλ ζειίδσλ 65, 66 νη 2 θαη (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ: ην πξόβιεκα 2 ζει. 67, 4 ζει.68, εθαξκνγή ζει.68, θαη ηα πξνβιήκαηα 2 (κε ην νπνίν πξνεηνηκάδνληαη γηα ην 5ν αίηεκα πνπ ζα αθνινπζήζεη) θαη 3 (πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ηξηγσληθή αληζόηεηα) ηεο 3.18 ζην πλεύκα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο όπνπ αλαθέξεηαη: «Θα επηζεκαλζεί ε αμία ηεο θαηαζθεπήο κε θαλόλα θαη δηαβήηε θαη ζα αλαθεξζνύλ ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κέζνδν απηή». Γε ζα δηδαρζνύλ νη γεληθέο αζθήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Κεθάιαην 4 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 10 δηδαθηηθέο ώξεο). Με ην θεθάιαην απηό εηζάγεηαη ην 5ν αίηεκα ηνπ Δπθιείδε. Δδώ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά ε Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνύ ζεκεηώκαηνο ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαζεγεηή (πξνηάζεηο ηζνδύλακεο κε ην 5ν αίηεκα, αλαθνξά ζε θάπνηεο πξνζπάζεηεο απόδεημήο ηνπ, αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία κε Δπθιείδεησλ Γεσκεηξηώλ) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 δηδαθηηθέο ώξεο). Σν ηειεπηαίν πόξηζκα ηεο ζει. 78 έρεη γίλεη ζηελ Η 4.4 κπνξεί λα γίλεη σο εθαξκνγή. 4.5 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Να κε γίλεη ε εθαξκνγή ηεο 4.5. Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο από ηηο 3 πξνηεηλόκελεο, ώζηε λα γίλνπλ νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη όπνηεο από ηηο αζθήζεηο (εκπέδσζεο ή απνδεηθηηθέο) θξίλεη ν δηδάζθσλ. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα, ζει (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο από ηηο 3 πξνηεηλόκελεο, ώζηε λα γίλνπλ νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη από ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο νη 3-7. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 3-7, ζει. 88. Να κε γίλνπλ νη γεληθέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Κεθάιαην 5 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 16 δηδαθηηθέο ώξεο) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 ώξεο γηα ηε ζεσξία θαη 1 επηπιένλ ώξα γηα εθαξκνγέο κε επηινγή από ηηο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 1, 4, 5, ζει (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 δηδαθηηθέο ώξεο). Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 1, 2, ζει (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαη νη δύν εθαξκνγέο ηεο ζειίδαο 106 (ε εθαξκνγή 2 ζα ζπλδεζεί ζηε ζπλέρεηα κε ηελ παξάγξαθν 7.2) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). 14

15 5.9 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί ε 1 δηδαθηηθή ώξα από ηηο 2 πξνηεηλόκελεο γηα εθαξκνγέο κε επηινγή από ηηο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 2, 4, 6, 7, ζει (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί ε 1 δηδαθηηθή ώξα από ηηο 3 πξνηεηλόκελεο γηα εθαξκνγέο κε επηινγή από ηηο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. Πξνηείλεηαη λα γίλεη ε εθαξκνγή ηεο ζειίδαο 114, νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ε εξγαζία ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 3, 4, 5, ζει Να κε γίλνπλ νη γεληθέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Κεθάιαην 6 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο 1-5. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 2, 3, ζει Να κε γίλνπλ νη γεληθέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Κεθάιαην 7 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 10 δηδαθηηθέο ώξεο) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 5 δηδαθηηθέο ώξεο). ηηο παξαγξάθνπο απηέο γίλεηαη πξώηε θνξά ιόγνο γηα ζύκκεηξα θαη αζύκκεηξα επζύγξακκα ηκήκαηα. Η έλλνηα ηεο αζπκκεηξίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνπο καζεηέο λα μεθαζαξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αξξήηνπ αξηζκνύ. Η αλάπηπμε ηεο ύιεο ζην ζρνιηθό βηβιίν (ζεσξία, παξαηεξήζεηο, ζεκεηώζεηο) είλαη πιήξεο θαη αλ δηδαρζεί πξνζεθηηθά ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηεο Γεσκεηξίαο πνπ αθνινπζεί (Θεώξεκα Θαιή, όκνηα ηξίγσλα) θαη ηεο Άιγεβξαο (ε έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ). Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο. Δπίζεο, νη ηύπνη ηεο παξαγξάθνπ 7.6 λα κελ απνκλεκνλεπζνύλ. 7.7 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ ηα δύν πξνβιήκαηα ηεο ζειίδαο 154 θαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 1-3 θαη ζηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο 3-7. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα, ζει (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί 1 δηδαθηηθή ώξα). Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα, ζει Να κε γίλνπλ νη γεληθέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. 15

16 Β Σάμε Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Μ α ζ ή κ α η α Γ ε λ η θ ή ο Π α η δ ε ί α ο Άιγεβξα Γεληθήο Παηδείαο I. Γηδαθηέα ύιε A) Από ην βηβιίν «Άιγεβξα Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ. Αλδξεαδάθε, Β. Καηζαξγύξε,. Παπαζηαπξίδε, Γ. Πνιύδνπ θαη Α. βέξθνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 7 ν : Σξηγωλνκεηξία (Γελ απνηειεί εμεηαζηέα ύιε) 7.1. Σξηγσλνκεηξηθνί Αξηζκνί Γσλίαο 7.2. Βαζηθέο Σξηγσλνκεηξηθέο Σαπηόηεηεο 7.3. Αλαγσγή ζην 1o Σεηαξηεκόξην B) Από ην βηβιίν «Άιγεβξα Β Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ. Αλδξεαδάθε, Β. Καηζαξγύξε,. Παπαζηαπξίδε, Γ. Πνιύδνπ θαη Α. βέξθνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 1 ν : Σξηγωλνκεηξία 1.1. Οη ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο 1.2. Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο εμηζώζεηο Κεθ. 2ν: Πνιπώλπκα - Πνιπωλπµηθέο εμηζώζεηο 2.1. Πνιπώλπκα 2.2. Γηαίξεζε πνιπσλύκσλ 2.3. Πνιπσλπκηθέο εμηζώζεηο 2.4. Δμηζώζεηο πνπ αλάγνληαη ζε πνιπσλπκηθέο. 16

17 Κεθ. 3 ν : Πξόνδνη 3.1. Αθνινπζίεο 3.2. Αξηζκεηηθή πξόνδνο 3.3. Γεσκεηξηθή πξόνδνο 3.4. Αλαηνθηζκόο Ίζεο θαηαζέζεηο Υξενιπζία 3.5. Άζξνηζκα άπεηξσλ όξσλ γεσκεηξηθήο πξνόδνπ Κεθ. 4 ν : Δθζεηηθή θαη Λνγαξηζκηθή ζπλάξηεζε 4.1. Δθζεηηθή ζπλάξηεζε 4.2. Λνγάξηζκνη (ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο αιιαγήο βάζεο) 4.3. Λνγαξηζκηθή ζπλάξηεζε (λα δηδαρζνύλ κόλν νη ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο κε βάζε ην 10 θαη ην e.). II. Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο Κεθάιαην 7 ν Άιγεβξαο Α Λπθείνπ (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 6 δηδαθηηθέο ώξεο) 7.1 Να δνζεί έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ αθηηλίνπ, ζηε ζύλδεζή ηνπ κε ηηο κνίξεο θαη ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ ζηνλ ηξηγσλνκεηξηθό θύθιν. 17

18 7.2 Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζνύλ νη ηαπηόηεηεο 4. Δπίζεο, λα γίλεη επηινγή από ηηο αζθήζεηο 1-6 θαη από ηηο ηεο Α Οκάδαο. 7.3 Πξνηείλεηαη λα κε δνζνύλ πξνο ιύζε νη αζθήζεηο ηεο Β Οκάδαο. Κεθάιαην 1 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 10 δηδαθηηθέο ώξεο) 1.1 Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 1, 3, 4, 5, 6 θαη 7(i, ii) ηεο Α Οκάδαο θαη νη 1, 2 θαη 3 ηεο Β νκάδαο. 1.2 Πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ ε άζθεζε 11(ii) ηεο Α Οκάδαο θαη όιεο νη αζθήζεηο ηεο Β νκάδαο. Κεθάιαην 2 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 13 δηδαθηηθέο ώξεο) 2.1 Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα αζθήζεηο νη 1 θαη 2 (i, ii, iii) ηεο Α Οκάδαο θαη νη 2 θαη 3 ηεο Β Οκάδαο. 2.2 Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 1 (i, iv), 2, 3 θαη 10 ηεο Α Οκάδαο θαη λα κε γίλνπλ νη αζθήζεηο ηεο Β Οκάδαο. 2.3 Α) Να κε δνζεί έκθαζε ζηελ ηππηθή δηαηύπσζε ηνπ ζεσξήκαηνο (ζει. 77), αιιά ζηε γεσκεηξηθή εξκελεία ηνπ, ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί θαη ζηελ άζθεζε 8. Β) Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 1, 4, 5, 6 θαη 8 ηεο Α Οκάδαο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Β Οκάδαο, ηα νπνία νδεγνύλ ζηελ επίιπζε πνιπσλπκηθώλ εμηζώζεσλ. 2.4 Α) Να δνζεί έκθαζε ζην γεγνλόο όηη ε ύςσζε ησλ κειώλ κηαο εμίζσζεο ζην ηεηξάγσλν δελ νδεγεί πάληα ζε ηζνδύλακε εμίζσζε. Απηό κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ παξαθάησ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάδεηγκα 2, ζει

19 Β) Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ νη αζθήζεηο 3 θαη 4 ηεο Β Οκάδαο. Κεθάιαην 3 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 11 δηδαθηηθέο ώξεο ) 3.1 Πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ νη αζθήζεηο ηεο Β Οκάδαο. 3.2 Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 1(i, ii, iii), 2(ii), 3(i, ii), 4(i), 5(i), 8(iii, iv), 9(i), 11(i), θαη 12 ηεο Α Οκάδαο θαη νη 4, 5, 11, 12, 14, θαη 16 ηεο Β Οκάδαο 3.3 Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 1(i, ii), 2(ii), 3(i), 4(i), 5(ii), 6, 9(i, ii), 10(i, ii), 11(i), 12 θαη 13 ηεο Α Οκάδαο θαη νη 13 θαη 14 ηεο Β Οκάδαο

20 Α) Πξνηείλεηαη νη ηύπνη λα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο γηα ηελ επίιπζε αζθήζεσλ, ώζηε λα κελ απνηειέζνπλ αληηθείκελν απνκλεκόλεπζεο. Πξνηείλεηαη, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηνύληαη ππνινγηζηέο ηζέπεο. Β) Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ νη αζθήζεηο Β Οκάδαο. 3.5 Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο ηεο Α Οκάδαο θαη κόλν ε 3 ηεο Β Οκάδαο Κεθάιαην 4 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 12 δηδαθηηθέο ώξεο) 4.1 Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο Β Οκάδαο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηα 6, 7 θαη Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο ηεο Α Οκάδαο κε έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα θαη νη 2, 3, 5 ηεο Β Οκάδαο. Πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ νη αζθήζεηο 6, 7 θαη 8 ηεο Β Οκάδαο. 4.3 Α) Πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ κόλν νη ζπλαξηήζεηο f ( x) log x θαη f ( x) ln x. Β) Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αζθήζεηο 2, 5, 6, 7 θαη 8 ηεο Α Οκάδαο θαη νη 1(i, iii), 3, 5, 7 θαη 8 ηεο Β Οκάδαο. Αζθήζεηο Γ Οκάδαο: Να κε δηδάζθνληαη αζθήζεηο Γ νκάδαο. 20

21 Γεωκεηξία Γεληθήο Παηδείαο I. Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ. Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε. θαη ηδέξε Π. Κεθ. 8 ν : Οκνηόηεηα (Γελ απνηειεί εμεηαζηέα ύιε) 8.1. κνηα επζύγξακκα ζρήκαηα 8.2. Κξηηήξηα νκνηόηεηαο (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ θαη ηηο εθαξκνγέο 1 θαη 2) Κεθ. 9 ν : Μεηξηθέο ζρέζεηο 9.1. Οξζέο πξνβνιέο 9.2. Σν Ππζαγόξεην ζεώξεκα 9.3. Γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο 9.4. Γελίθεπζε ηνπ Ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ΙΙ ) 9.5. Θεσξήκαηα Γηακέζσλ 9.7. Σέκλνπζεο θύθινπ Κεθ. 10 ν : Δκβαδά Πνιπγσληθά ρσξία Δκβαδόλ επζύγξακκνπ ζρήκαηνο - Ιζνδύλακα επζύγξαµµα ζρήκαηα Δκβαδόλ βαζηθώλ επζύγξακκσλ ζρεκάησλ Άιινη ηύπνη γηα ην εκβαδόλ ηξηγώλνπ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ηύπνπ ΙΙΙ) Λόγνο εκβαδώλ όκνησλ ηξηγώλσλ πνιπγώλσλ Μεηαζρεκαηηζκόο πνιπγώλνπ ζε ηζνδύλακό ηνπ Κεθ. 11 ν : Μέηξεζε Κύθινπ Οξηζκόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ Ιδηόηεηεο θαη ζηνηρεία θαλνληθώλ πνιπγώλσλ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ) 21

22 11.3. Δγγξαθή βαζηθώλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ ζε θύθιν θαη ζηνηρεία ηνπο (ρσξίο ηηο εθαξκνγέο 2,3) Πξνζέγγηζε ηνπ κήθνπο ηνπ θύθινπ µε θαλνληθά πνιύγσλα Μήθνο ηόμνπ Πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ θύθινπ µε θαλνληθά πνιύγσλα Δκβαδόλ θπθιηθνύ ηνµέα θαη θπθιηθνύ ηµήµαηνο Σεηξαγσληζκόο θύθινπ Κεθ. 12 ν : Δπζείεο θαη επίπεδα ζην ρώξν (Γηδαθηέα αιιά όρη εμεηαζηέα ύιε) Δηζαγσγή Η έλλνηα ηνπ επηπέδνπ θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ρεηηθέο ζέζεηο επζεηώλ θαη επηπέδσλ Δπζείεο θαη επίπεδα παξάιιεια - Θεώξεκα ηνπ Θαιή Γσλία δύν επζεηώλ - νξζνγώληεο επζείεο (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ Ι, ΙΙ, θαη ΙΙΙ) Απόζηαζε ζεκείνπ από επίπεδν - απόζηαζε δύν παξάιιεισλ επηπέδσλ (λα δνζνύλ κόλν νη νξηζκνί θαη νη εθαξκνγέο ρσξίο απνδείμεηο) Γίεδξε γσλία αληίζηνηρε επίπεδε κηαο δίεδξεο θάζεηα επίπεδα (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ) Πξνβνιή ζεκείνπ θαη επζείαο ζε επίπεδν - Γσλία επζείαο θαη επηπέδνπ II. Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο Κεθάιαην 8 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 7 δηδαθηηθέο ώξεο) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 7 δηδαθηηθέο ώξεο). Δπεηδή είλαη ην 1ν θεθάιαην ηεο Β Λπθείνπ ίζσο ρξεηαζζεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο, λα γίλεη κία γξήγνξε επαλάιεςε ζηηο αλαινγίεο θαη ην Θεώξεκα ηνπ Θαιή πνπ δηδαρζήθαλ ζηελ Α Λπθείνπ. Η εθαξκνγή 4 ηεο παξαγξάθνπ 8.2 ζα ρξεηαζζεί ζηε ζπλέρεηα γηα λα απνδεηρζεί ηύπνο γηα ην εκβαδόλ ηξηγώλνπ. Σν θεθάιαην πξνζθέξεηαη γηα ηε ζπδήηεζε εθαξκνγώλ πνπ ήδε ζίγνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν (κέηξεζε ύςνπο απξόζηησλ ζεκείσλ, ρξήζε εμάληα). Να κε γίλνπλ νη εθαξκνγέο 1 θαη 3 θαη ηα ζύλζεηα ζέκαηα 1, 2 θαη 3, ζει Να κε γίλνπλ θαη νη γεληθέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Κεθάιαην 9 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 10 δηδαθηηθέο ώξεο). 22

23 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). ηηο παξαγξάθνπο απηέο ε άζθνπε αζθεζηνινγία αιγεβξηθνύ ραξαθηήξα δε ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο Γεσκεηξίαο. Πξνηείλεηαη λα γίλεη ην ζρόιην ηεο εθαξκνγήο σο ζύλδεζε κε ηελ επόκελε παξάγξαθν. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 4, 6, ζει (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). ηελ παξάγξαθν απηή είλαη ζθόπηκν λα δηαηεζεί ρξόλνο ώζηε λα ζρνιηαζηεί ην ηζηνξηθό ζεκείσκα γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ αζύκκεηξσλ κεγεζώλ θαη λα γίλνπλ θαη νη 3 θαηαζθεπέο (ππνηείλνπζα θαη θάζεηε πιεπξά νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, κέζε αλάινγνο, άξξεηα πνιιαπιάζηα επζύγξακκνπ ηκήκαηνο πνπ δίλνπλ θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ κε κήθνο ηεηξαγσληθή ξίδα θπζηθνύ αθνξκή γηα κία ζύληνκε ζπδήηεζε γηα ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ή κε ησλ αξξήησλ) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). ηελ παξάγξαθν 9.4 πξνηείλεηαη λα κελ αλαισζεί επηπιένλ δηδαθηηθόο ρξόλνο γηα άζθνπε αζθεζηνινγία αιγεβξηθνύ ηύπνπ. Σα ζεσξήκαηα ησλ δηακέζσλ (παξάγξαθνο 9.5) κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ σο εθαξκνγέο ησλ ζεσξεκάησλ ηεο νμείαο θαη ακβιείαο γσλίαο (ρσξίο ηηο αζθήζεηο ηνπο), αθνύ θαη ε παξάγξαθνο 9.6 (γεσκεηξηθνί ηόπνη) πνπ ζηεξίδνληαη ζηα ζεσξήκαηα ησλ δηακέζσλ είλαη εθηόο ύιεο. Δπίζεο, εθαξκνγέο ησλ ζεσξεκάησλ ησλ δηακέζσλ ππάξρνπλ ζε αζθήζεηο ησλ επόκελσλ παξαγξάθσλ. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα ηεο ζειίδαο (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ 3ε εθαξκνγή θαη ζην ζρόιηό ηεο (θαηαζθεπή ρξπζήο ηνκήο, ν ιόγνο θ). Από ηηο αζθήζεηο κία επηινγή ζα κπνξνύζε λα είλαη ε εμήο: νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο, από ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο νη 1 θαη 4 θαη από ηηο απνδεηθηηθέο νη 1 θαη 3. Σα ζύλζεηα ζέκαηα ζα κπνξνύζαλ λα εμαηξεζνύλ από ηελ ύιε θαζώο θαη νη γεληθέο αζθήζεηο. Η δξαζηεξηόηεηα 2 ζει. 205 ζα κπνξνύζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο 1-1 αληηζηνηρίαο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ ηεο επζείαο θαη ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 3, 4, ζει. 204 θαη νη γεληθέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Κεθάιαην 10 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 11 δηδαθηηθέο ώξεο) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 δηδαθηηθέο ώξεο). Οη δηαζέζηκεο ώξεο απμάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαη νη 3 εθαξκνγέο (κε ηελ παξαηήξεζε ηεο 2) θαη νη 2 δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζει. 215 θαη 217. Δπίζεο ζα κπνξνύζε λα γίλεη ε απόδεημε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο κέζσ εκβαδώλ, όπσο παξαηίζεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Δπθιείδε θαη αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθό ζεκείσκα ηεο ζει Πξνηεηλόκελεο αζθήζεηο: νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο, από ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο νη 3 θαη 6 θαη από ηηο απνδεηθηηθέο αζθήζεηο νη 1, 4, 7 θαη 8. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 1 θαη 5, ζει (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Να κε γίλεη ν ηύπνο ηνπ Ήξσλα θαη νη αληίζηνηρεο αζθήζεηο (αιιά λα εμεγεζεί ν ζπκβνιηζκόο ηεο εκηπεξηκέηξνπ). Μία επηινγή αζθήζεσλ ζα κπνξνύζε λα είλαη: νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 1 θαη 2, από ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο νη 3 θαη,4 θαη από ηηο απνδεηθηηθέο νη 1, 3 θαη 5. Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα 1, 2, ζει

24 (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 5 δηδαθηηθέο ώξεο). Η παξάγξαθνο 10.6 πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί αθνύ ρξεηάδεηαη ζην πξόβιεκα ηνπ ηεηξαγσληζκνύ ηνπ θύθινπ (παξάγξαθνο 11.8). Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα ηεο ζειίδαο 225. Κεθάιαην 11 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 12 δηδαθηηθέο ώξεο) (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 5 δηδαθηηθέο ώξεο). ηελ παξάγξαθν 11.1 κπνξεί λα γίλεη κία ππελζύκηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θπξηνύ πνιπγώλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.20 πνπ είλαη εθηόο ηεο ύιεο ηεο Α Λπθείνπ. Πξνηείλεηαη λα γίλεη ε παξαηήξεζε θαη ην ζρόιην ηεο ζει.236 (πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επόκελε παξάγξαθν). Μπνξεί επίζεο λα γίλεη κία αλαθνξά ζην ξόιν ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ ζηε θύζε, ηελ ηέρλε θαη ηηο επηζηήκεο (βηβιίν θαζεγεηή γηα επέθηαζε ηεο απνδεηθηηθήο άζθεζεο 1 ζει. 237 θαη ζπζρέηηζε κε ηε δηαθόζκεζε κε θαλνληθά πνιύγσλα). Να κε γίλνπλ ηα ζύλζεηα ζέκαηα ηεο ζειίδαο (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο). Βάζεη ηνπ ζρνιίνπ θαη ηεο παξαηήξεζεο ηεο ζειίδαο 236 ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, νη καζεηέο κπνξνύλ κόλνη ηνπο λα νδεγεζνύλ ζηελ εγγξαθή ησλ βαζηθώλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ ζε θύθιν, όπσο πξνηείλεηαη θαη ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εθαξκνγή 1 θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε δξαζηεξηόηεηα 1 ζει Να κε γίλνπλ νη εθαξκνγέο 2,3 ηεο παξαγξάθνπ 11.3 θαη ηα ζύλζεηα ζέκαηα ηεο ζειίδαο (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Οη παξάγξαθνη απηνί κπνξνύλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο άπεηξεο δηαδηθαζίεο κε θπζηνινγηθό ηξόπν. Θα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό π, αιιά ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί ηη είλαη αιγεβξηθόο θαη ηη ππεξβαηηθόο αξηζκόο (γηα ηελ παξάγξαθν 11.8). Να κε γίλεη ην ζύλζεην ζέκα 2 ηεο ζειίδαο (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο). Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο (κελίζθνη ηνπ Ιππνθξάηε) θαη ζηε δξαζηεξηόηεηα ζει ηελ παξάγξαθν 11.8 (ην αδύλαην ηνπ ηεηξαγσληζκνύ ηνπ θύθινπ) λα γίλεη αλαθνξά ζηα κε επηιύζηκα πξνβιήκαηα ηεο Γεσκεηξίαο κε ζηνηρεία από ην ηζηνξηθό ζεκείσκα ηεο ζει.254. Να κε γίλεη ην ζύλζεην ζέκα 4 ηεο ζειίδαο

25 Μ α ζ ή κ α η α Κ α η ε π ζ ύ λ ζ ε ω λ Β ΛΤΚΔΙΟΤ Μαζεκαηηθά Θεηηθήο Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο I. Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο Β Σάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ Αδακόπνπινπ Λ., Βηζθαδνπξάθε Β., Γαβαιά Γ., Πνιύδνπ Γ. θαη βέξθνπ Α., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 1 ν : Γηαλύζκαηα 1.1. Η Έλλνηα ηνπ Γηαλύζκαηνο 1.2. Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε Γηαλπζκάησλ 1.3. Πνιιαπιαζηαζκόο Αξηζκνύ κε Γηάλπζκα (ρσξίο ηηο Δθαξκνγέο 1 θαη 2 ζηηο ζει ) 1.4. πληεηαγκέλεο ζην Δπίπεδν (ρσξίο ηελ Δθαξκνγή 2 ζηε ζει. 35) 1.5. Δζσηεξηθό Γηλόκελν Γηαλπζκάησλ Κεθ. 2 ν : Η Δπζεία ζην Δπίπεδν 2.1. Δμίζσζε Δπζείαο 2.2. Γεληθή Μνξθή Δμίζσζεο Δπζείαο 2.3. Δκβαδόλ Σξηγώλνπ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηύπσλ ηεο απόζηαζεο ζεκείνπ από επζεία, ηνπ εκβαδνύ ηξηγώλνπ θαη ηεο Δθαξκνγήο 1 ζηε ζει. 73) Κεθ. 3 ν : Κωληθέο Σνκέο 3.1. Ο Κύθινο (ρσξίο ηηο παξακεηξηθέο εμηζώζεηο ηνπ θύθινπ) 3.2. Η Παξαβνιή (ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο παξαβνιήο, ηελ απόδεημε ηνπ ηύπνπ ηεο εθαπηνκέλεο θαη ηελ Δθαξκνγή 1 ζηε ζει. 96) 3.3. Η Έιιεηςε (ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο έιιεηςεο, ηηο παξακεηξηθέο εμηζώζεηο ηεο έιιεηςεο, ηελ Δθαξκνγή ζηε ζει. 107, ηελ Δθαξκνγή 1 ζηε ζει. 109 θαη ηελ Δθαξκνγή 2 ζηε ζει. 110) 3.4. Η Τπεξβνιή (ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο ππεξβνιήο θαη ηελ απόδεημε ηνπ ηύπνπ ησλ αζπκπηώησλ) 3.5. Μόλν ε ππνπαξάγξαθνο «ζρεηηθή ζέζε επζείαο θαη θσληθήο» θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε δηαρείξηζε. 25

26 Κεθ. 4 ν : Θεωξία Αξηζκώλ 4.1. Η Μαζεκαηηθή Δπαγσγή II. Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο Δηδηθόηεξα γηα ηελ 1.5 πξνηείλνληαη ηα εμήο: Κεθάιαην 1 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 26 δηδαθηηθέο ώξεο). 1.5 Α) Μεηά ηε δηδαζθαιία ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Πξνβνιή δηαλύζκαηνο ζε δηάλπζκα» λα δνζεί θαη λα ζπδεηεζεί ε εξώηεζε θαηαλόεζεο 13 ηεο ζειίδαο 54, κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο: Σν ξόιν ηεο πξνβνιήο δηαλύζκαηνο ζε δηάλπζκα θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εζσηεξηθνύ γηλνκέλνπ απηώλ. ηη δελ ηζρύεη ε ηδηόηεηα ηεο δηαγξαθήο ζην εζσηεξηθό γηλόκελν. Β) Πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ νη αζθήζεηο 8, 9 θαη 10 ηεο Α Οκάδαο (ζει ), νη αζθήζεηο 1, 3 θαη 10 ηεο Β Οκάδαο (ζει ) θαη νη Γεληθέο Αζθήζεηο (ζει ). Δηδηθόηεξα γηα ηελ 2.3 πξνηείλνληαη ηα εμήο: Κεθάιαην 2 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 15 δηδαθηηθέο ώξεο). 2.3 Α) Πξηλ δνζνύλ νη ηύπνη ηεο απόζηαζεο ζεκείνπ από επζεία θαη ηνπ εκβαδνύ ηξηγώλνπ, πξνηείλεηαη λα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νη παξαθάησ δύν: 1 ε : Γίλνληαη ε επζεία ε : x y 1 0 θαη ην ζεκείν A 5, 2. Να βξεζνύλ: i) Η εμίζσζε ηεο επζείαο δ πνπ δηέξρεηαη από ην A θαη είλαη θάζεηε ζηελ ε. ii) Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ηεο δ κε ηελ ε. iii) Η απόζηαζε ηνπ A από ηελ ε. 26

27 ηε ζπλέρεηα, λα δεισζεί ζηνπο καζεηέο όηη κε αλάινγν ηξόπν κπνξεί λα απνδεηρζεί ν ηύπνο α- πόζηαζεο ελόο ζεκείνπ από κία επζεία, ν νπνίνο θαη λα δνζεί. 2 ε : Γίλνληαη ηα ζεκεία A 5, 2, B 2, 3 θαη B 3, 4. Να βξεζνύλ: i) Η εμίζσζε ηεο επζείαο ΒΓ. ii) Σν ύςνο ΑΔ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη iii) Σν εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. ηε ζπλέρεηα, λα δεισζεί ζηνπο καζεηέο όηη κε αλάινγν ηξόπν κπνξεί λα απνδεηρζεί ν ηύπνο ηνπ εκβαδνύ ηξηγώλνπ ηνπ νπνίνπ είλαη γλσζηέο νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ. Β) Πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ ε άζθεζε 7 ηεο Β Οκάδαο (ζει. 76)θαη από ηηο Γεληθέο Αζθήζεηο νη 3, 4, 5, 6 θαη 7 (ζει ). Κεθάιαην 3 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 30 δηδαθηηθέο ώξεο). Δηδηθόηεξα γηα ηηο 3.2, 3.3 θαη 3.5 πξνηείλνπκε: 3.2 Πξηλ δνζεί ν ηύπνο ηεο εμίζσζεο ηεο παξαβνιήο, πξνηείλεηαη λα ιπζεί έλα πξόβιεκα εύξεζεο εμίζσζεο παξαβνιήο ηεο νπνίαο δίλεηαη ε εζηία θαη ε δηεπζεηνύζα. Γηα παξάδεηγκα ηεο παξαβνιήο κε εζηία ην ζεκείν E (1,0) θαη δηεπζεηνύζα ηελ επζεία δ: x 1. Με ηνλ ηξόπν απηό νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηε βαζηθή ηδέα ηεο απόδεημεο. Πξνηείλεηαη νη αζθήζεηο 4 8 λα γίλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ p, π.ρ. γηα p Πξηλ δνζεί ν ηύπνο ηεο εμίζσζεο ηεο έιιεηςεο, πξνηείλεηαη λα ιπζεί έλα πξόβιεκα εύξεζεο εμίζσζεο έιιεηςεο ηεο νπνίαο δίλνληαη νη εζηίεο θαη ην ζηαζεξό άζξνηζκα 2α. Γηα παξάδεηγκα ηεο έιιεηςεο κε εζηίεο ηα ζεκεία Ε (-4,0), Ε(4,0) θαη 2α 10. Πξνηείλεηαη λα κε δνζεί έκθαζε ζε αζθήζεηο πνπ αλαιώλνληαη ζε πνιιέο πξάμεηο, όπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη αζθήζεηο 3 θαη 5 ηεο Β Οκάδαο (ζει ) 3.5 Από ηελ παξάγξαθν απηή ζα δηδαρζεί κόλν ε ππνπαξάγξαθνο «ρεηηθή ζέζε επζείαο θαη θσληθήο» θαη γηα θσληθέο ηεο κνξθήο ησλ παξαγξάθσλ Έηζη, νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ ηελ αιγεβξηθή εξκελεία ηνπ γεσκεηξηθνύ νξηζκνύ ηεο εθαπηνκέλεο ησλ θσληθώλ ηνκώλ θαη γεληθόηεξα ηεο ζρεηηθήο ζέζεο επζείαο θαη θσληθήο ηνκήο. Κεθάιαην 4 ν (Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 4 ώξεο). 27

28 4.1 Η Μαζεκαηηθή Δπαγσγή απνηειεί βαζηθή απνδεηθηηθή κέζνδν ηελ νπνία πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηηο ζεηηθέο ζπνπδέο. 28

29 Α Σάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ Άιγεβξα Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Άιγεβξα Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ. Αλδξεαδάθε, Β. Καηζαξγύξε,. Παπαζηαπξίδε, Γ. Πνιύδνπ θαη Α. βέξθνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Δηζαγωγηθό θεθάιαην (Γελ απνηειεί εμεηαζηέα ύιε) E.1. E.2. Σν Λεμηιόγην ηεο Λνγηθήο ύλνια Κεθ. 1ν: Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί 1.1 Οη Πξάμεηο θαη νη Ιδηόηεηέο ηνπο (πλνπηηθή παξνπζίαζε) 1.2 Γηάηαμε Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ (πλνπηηθή παξνπζίαζε) 1.3 Απόιπηε Σηκή Πξαγκαηηθνύ Αξηζκνύ Να κε δηδαρζεί ε Ιρ-ρ 0 Ι<ξ ρ (ρ 0 -ξ, ρ 0 +ξ) ρ 0 -ξ<ρ< ρ 0 +ξ. Να δηδαρζεί ε ΙρΙ < ζ -ζ<ρ<-ζ. Να δηδαρζεί κόλν ν νξηζκόο ηεο απόζηαζεο. Γηα θαιύηεξε εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ ε επίιπζε απιώλ εμηζώζεσλ θαη α- ληζώζεσλ (θεθάιαηα 2 θαη 3). 1.4 Ρίδεο Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ Κεθ. 2ν: Δμηζώζεηο 29

30 2.1 Δμηζώζεηο 1 νπ Βαζκνύ 2.2 Η Δμίζσζε ν x α 2.3 Δμηζώζεηο 2 νπ Βαζκνύ Κεθ. 3ν: Αληζώζεηο 3.1 Αληζώζεηο 2 νπ Βαζκνύ 3.2 Αληζώζεηο Γηλόκελν & Αληζώζεηο Πειίθν Γεωκεηξία Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε. θαη ηδέξε Π., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 1ν: Δηζαγωγή ζηελ Δπθιείδεηα Γεωκεηξία 1.1 Σν αληηθείκελν ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο 1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηε γέλεζε θαη αλάπηπμε ηεο Γεσκεηξίαο Κεθ. 3ν: Σξίγωλα 3.1 Δίδε θαη ζηνηρεία ηξηγώλσλ 3.2 1o Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.3 2o Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ 3.4 3o Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ 30

31 3.5 Όπαξμε θαη κνλαδηθόηεηα θαζέηνπ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.6 Κξηηήξηα ηζόηεηαο νξζνγώλησλ ηξηγώλσλ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ I θαη II ) 3.7 Κύθινο - Μεζνθάζεηνο Γηρνηόκνο 3.8 Κεληξηθή ζπκκεηξία 3.9 Αμνληθή ζπκκεηξία 3.10 ρέζε εμσηεξηθήο θαη απέλαληη γσλίαο (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.11 Αληζνηηθέο ζρέζεηο πιεπξώλ θαη γσληώλ 3.12 Σξηγσληθή αληζόηεηα (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή 4) 3.13 Κάζεηεο θαη πιάγηεο (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο II ) 3.14 ρεηηθέο ζέζεηο επζείαο θαη θύθινπ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.15 Δθαπηόκελα ηκήκαηα 3.16 ρεηηθέο ζέζεηο δύν θύθισλ 3.17 Απιέο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο 3.18 Βαζηθέο θαηαζθεπέο ηξηγώλσλ Κεθ. 4o: Παξάιιειεο επζείεο 4.1 Δηζαγσγή 4.2 Σέκλνπζα δύν επζεηώλ - Δπθιείδεην αίηεκα (ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο πξόηαζεο iv) 4.3 Καηαζθεπή παξάιιειεο επζείαο 4.4 Γσλίεο κε πιεπξέο παξάιιειεο 4.5 Αμηνζεκείσηνη θύθινη ηξηγώλνπ (ρσξίο ηελ εθαξκνγή) 4.6 Άζξνηζκα γσληώλ ηξηγώλνπ 4.7 Γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο 4.8 Άζξνηζκα γσληώλ θπξηνύ λ-γώλνπ Η δηδαζθαιία ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ πξνηεηλόκελε δηδαθηηθή δηαρείξηζε γηα ην εκεξήζην Γεληθό Λύθεην ( ) 31

32 Β Σάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ Άιγεβξα Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Άιγεβξα Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ. Αλδξεαδάθε, Β. Καηζαξγύξε,. Παπαζηαπξίδε, Γ. Πνιύδνπ θαη Α. βέξθνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 4 ν : Βαζηθέο Έλλνηεο ηωλ πλαξηήζεωλ 1.1 Η Έλλνηα ηεο πλάξηεζεο 4.2 Γξαθηθή Παξάζηαζε πλάξηεζεο (Αθαηξνύληαη απόζηαζε ζεκείωλ θαη ζπκκεηξία ωο πξνο ηε δηρνηόκν) 4.3 Η πλάξηεζε f x αx β (Αφαιροφνται κλίση με το λόγο μεταβολής, σχετικζς θζσεις δφο ευθειών) 4.4 Καηαθόξπθε Οξηδόληηα Μεηαηόπηζε Κακπύιεο 4.5 Μνλνηνλία Αθξόηαηα πκκεηξίεο πλάξηεζεο Κεθ. 5 ν : Μειέηε Βαζηθώλ πλαξηήζεωλ 5.1 Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : 2 f x αx 5.2 Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : f x α x 5.3 Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : 2 f x αx βx γ Κεθ. 6 ν : Γξακκηθά πζηήκαηα 6.1 Γξακκηθά πζηήκαηα (αθαηξνύληαη ηα γξακκηθά ζπζηήκαηα 2x2) 6.2 Με Γξακκηθά πζηήκαηα Κεθ. 7 ν : Σξηγωλνκεηξία 32

33 7.1 Σξηγσλνκεηξηθνί Αξηζκνί Γσλίαο 7.2 Βαζηθέο Σξηγσλνκεηξηθέο Σαπηόηεηεο 7.3 Αλαγσγή ζην 1o Σεηαξηεκόξην Γεωκεηξία Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε. θαη ηδέξε Π., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 5 o : Παξαιιειόγξακκα Σξαπέδηα 5.1 Δηζαγσγή 5.2 Παξαιιειόγξακκα 5.3 Οξζνγώλην 5.4 Ρόκβνο 5.5 Σεηξάγσλν 5.6 Δθαξκνγέο ζηα ηξίγσλα 5.7 Βαξύθεληξν ηξηγώλνπ 5.8 Σν νξζόθεληξν ηξηγώλνπ (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 5.9 Μηα ηδηόηεηα ηνπ νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ 5.10 Σξαπέδην 5.11 Ιζνζθειέο ηξαπέδην 5.12 Αμηνζεκείσηεο επζείεο θαη θύθινη ηξηγώλνπ Κεθ. 6 o : Δγγεγξακκέλα ζρήκαηα 6.1 Δηζαγσγηθά Οξηζκνί 6.2 ρέζε εγγεγξακκέλεο θαη αληίζηνηρεο επίθεληξεο (ρσξίο ηελ πεξίπησζε ii ζηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 6.3 Γσλία ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο (ρσξίο ηελ εθαξκνγή 1, ζει. 125) 33

34 Κεθ. 7 o : Αλαινγίεο 7.1 Δηζαγσγή 7.2 Γηαίξεζε επζύγξακκνπ ηµήµαηνο ζε λ ίζα µέξε 7.3 Γηλόκελν επζύγξακκνπ ηµήµαηνο µε αξηζκό Λόγνο επζύγξαµµσλ ηµεµάησλ 7.4 Αλάινγα επζύγξακκα ηµήµαηα Αλαινγίεο 7.5 Μήθνο επζύγξακκνπ ηµήµαηνο 7.6 Γηαίξεζε ηµεµάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά σο πξνο δνζκέλν ιόγν 7.7 Θεώξεκα ηνπ Θαιή (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο) 7.8 Θεσξήκαηα ησλ δηρνηόκσλ ηξηγώλνπ Η δηδαζθαιία ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ πξνηεηλόκελε δηδαθηηθή δηαρείξηζε γηα ην εκεξήζην Γεληθό Λύθεην ( ). 34

35 Γ Σάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο Άιγεβξα Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Άιγεβξα Β Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ. Αλδξεαδάθε, Β. Καηζαξγύξε,. Παπαζηαπξίδε, Γ. Πνιύδνπ θαη Α. βέξθνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 1 ν : Σξηγωλνκεηξία 1.1 Οη ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο 1.2 Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο εμηζώζεηο Κεθ. 2ν: Πνιπώλπκα - Πνιπωλπµηθέο εμηζώζεηο 2.1 Πνιπώλπκα 2.2 Γηαίξεζε πνιπσλύκσλ 2.3 Πνιπσλπκηθέο εμηζώζεηο 2.4 Δμηζώζεηο πνπ αλάγνληαη ζε πνιπσλπκηθέο. Κεθ. 3 ν : Πξόνδνη 3.1 Αθνινπζίεο 3.2 Αξηζκεηηθή πξόνδνο 3.3 Γεσκεηξηθή πξόνδνο 3.4 Αλαηνθηζκόο Ίζεο θαηαζέζεηο Υξενιπζία 3.5 Άζξνηζκα άπεηξσλ όξσλ γεσκεηξηθήο πξνόδνπ Κεθ. 4 ν : Δθζεηηθή θαη Λνγαξηζκηθή ζπλάξηεζε 4.1 Δθζεηηθή ζπλάξηεζε 4.2 Λνγάξηζκνη (ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο αιιαγήο βάζεο) 35

36 4.3 Λνγαξηζκηθή ζπλάξηεζε (λα δηδαρζνύλ κόλν νη ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο κε βάζε ην 10 θαη ην e.). Γεωκεηξία Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ. Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε. θαη ηδέξε Π., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β Κεθ. 8 ν : Οκνηόηεηα 8.1 κνηα επζύγξακκα ζρήκαηα 8.2 Κξηηήξηα νκνηόηεηαο (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ θαη ηηο εθαξκνγέο 1 θαη 2) Κεθ. 9 ν : Μεηξηθέο ζρέζεηο 9.1 Οξζέο πξνβνιέο 9.2 Σν Ππζαγόξεην ζεώξεκα 9.3 Γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο 9.4 Γελίθεπζε ηνπ Ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο (ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ΙΙ ) 9.5 Θεσξήκαηα Γηακέζσλ 9.7 Σέκλνπζεο θύθινπ Κεθ. 10 ν : Δκβαδά 10.1 Πνιπγσληθά ρσξία 10.2 Δκβαδόλ επζύγξακκνπ ζρήκαηνο - Ιζνδύλακα επζύγξαµµα ζρήκαηα 10.3 Δκβαδόλ βαζηθώλ επζύγξακκσλ ζρεκάησλ 10.4 Άιινη ηύπνη γηα ην εκβαδόλ ηξηγώλνπ ( ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ηύπνπ ΙΙΙ) 10.5 Λόγνο εκβαδώλ όκνησλ ηξηγώλσλ πνιπγώλσλ 10.6 Μεηαζρεκαηηζκόο πνιπγώλνπ ζε ηζνδύλακό ηνπ 36

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο.

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Κεθάλαιο εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος Λςκείος-Δπιλογήρ) Τν θεθάιαην, εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ.

ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα