Σιδερά (2008). Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία. Μουσείο Μπενάκη, 8,.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σιδερά (2008). Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία. Μουσείο Μπενάκη, 8,."

Transcript

1 Μουσείο Μπενάκη Τομ. 8, 2008 Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία Σιδερά Φωτεινή /benaki.42 Copyright 2008 To cite this article: Σιδερά (2008). Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία. Μουσείο Μπενάκη, 8,.

2 ΦΩΤΕΙΝΗ N. ΣΙΔΕΡΑ Εργαστ%ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη 'να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ%γορο και καλ τελε ω α των αντικει 'νων που κατασκευ ζει. Πρ'πει ως να ξ'ρει π ς για κ θε εργασ α να εταχειρ ζεται το κατ λληλο εργαλε ο, λλωστε η σωστ% χρ%σις των εργαλε ων ας προφυλ σσει απ ζη ες και ικροατυχ% ατα. Αλ'ξανδρος Τζου κας1 ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου αι να στη Σ ρνη, οι χρυσοχ οι Σεραφε Π. Σεφερι δης και Αντ νης Ι. Καρα ιχ λης συνεταιρ στηκαν και δρυσαν εργαστ%ριο αργυροχρυσοχοΐας. Το 1922 κατ'φυγαν στην Αθ%να, που και συν'χισαν τις δραστηρι τητ'ς τους. Το αθηναϊκ εργαστ%ριο λειτο ργησε 'ως το Στις 15 Φεβρουαρ ου 2002 οι γιοι του Σεραφε, Ευριπ δης και Κυρι κος Σεφερι δης δ ρισαν στο Μουσε ο Μπεν κη λα τα εργαλε α και τα αντικε ενα του εργαστηρ ου, φωτογραφ ες και διπλ ατα απ συ ετοχ% σε διεθνε ς εκθ'σεις. Για τα προϊ ντα του εργαστηρ ου λ γες πληροφορ ες ε ναι 'χρι στιγ %ς διαθ'σι ες.2 Υπ ρχει επ σης η προφορικ% αρτυρ α του Κοσ Παπ ζογλου, ανιψιο του Σεραφε και αργυροχρυσοχ ου. Το Μουσε ο Μπεν κη σ% ερα δεν 'χει λλα εργαλε α αργυροχρυσοχοΐας στις συλλογ'ς του. Ο αριθ ς ως και η ποικιλ α των εργαλε ων του εργαστηρ ου Σεφερι δη ε ναι αρκετ ς για να δ σει πλ%ρη και πολ ενδιαφ'ρουσα εικ να εν ς εργαστηρ ου αργυροχρυσοχοΐας του πρ του ισο του 20ο αι να. Ο σκοπ ς της παρο σας ελ'της ε ναι να παρουσι σει τα εργαλε α, τα αντικε ενα και τα 'χρι στιγ %ς γνωστ προϊ ντα του εργαστηρ ου. Η ση ασ α των εργαλε ων εντοπ ζεται στον εγ λο αριθ τους. Αυτ ς ο εγ λος αριθ ς επιτρ'πει να διαφανε η εξ'λιξη του σχεδιασ ο και της ορφ%ς τους στο π'ρασ α του χρ νου, οι διαφορ'ς αν εσα στα χειροπο ητα και τα βιο ηχανικ%ς κατασκευ%ς εργαλε α, και εικονογραφε πολλ'ς απ τις βιβλιογραφικ'ς αναφορ'ς που, ως επ το πλε στον, οι τεχνικ'ς περιγρ φονται, συχν λεπτο ερ ς, εν τα εργαλε α απλ ς κατονο ζονται.3 Αποτ'λεσ α ε ναι τι εν λοι γνωρ ζουν τη λ α, το σφυρ και το α νι, λ'ξεις πως: ιξο, σ ρτης, παντ'φτι % ασγαλ ς ηχο ν περ εργα στα αυτι και δεν υπ ρχει σαφ%ς εικ να στο υαλ γι αυτ'ς. Τα εργαλε α, ταν %ρθε η ρα να εξεταστο ν, βρ'θηκαν στις αποθ%κες του Μουσε ου 'σα σε κιβ τια και χι π νω στον π γκο του τεχν τη % 'στω στον ευρ τερο χ ρο του εργαστηρ ου, επο 'νως για κ ποια δεν στ θηκε δυνατ να καθοριστε, προς το παρ ν, το νο α και η λειτουργ α. Απ την λλη πλευρ, στην τα τισ% τους ε τους γνωστο ς τ πους των εργαλε ων της αργυροχρυσοχοΐας συν'βαλε το γεγον ς τι πολλ απ αυτ χρησι οποιο νται στην κυριολεξ α απ αρχαιοτ των χρ νων, χωρ ς ουσιαστικ να αλλ ξουν ορφολογικ 'χρι τις 'ρες ας, δι τι και οι τεχνικ'ς τις οπο ες καλο νται να υπηρετ%σουν εφαρ ζονται σχεδ ν αδι λειπτα %δη απ τα 'σα της πρ της χιλιετηρ δας π.χ. σε λη τη Μεσ γειο και την Εγγ ς Ανατολ%: σφυρηλ τηση, π εση του ετ λλου σε %τρες, χ τευση, σκ λισ α, χ ραξη, δη ιουργ α τρισδι στατων αντικει 'νων ε συγκ λληση δ ο % περισσοτ'ρων κο ατι ν, πλ'ξι ο αλυσ δων και διακ σ ηση επιφανει ν απ σ ρ α, κοκκ δωση.4 Σ% ερα αποκαλο νται τεχνικ'ς του χειροπο ητου κοσ % ατος και για την εφαρ ογ% τους χρησι οποιο νται τα δια εργαλε α. Η 'ρευνα, επο 'νως, σε σ γχρονα εργαστ%ρια αργυροχρυσοχοΐας, καθ ς και η ελ'τη σ γχρονων τεχνικ ν εγχειριδ ων αποτ'λεσαν ση αντικ% πηγ% πληροφ ρησης.5 Σε 'ναν τεχνολογικ κ σ ο που τα π ντα σχεδι ζονται και παρ γονται ε εξειδικευ 'να ηχαν% ατα, η αργυροχρυσοχοΐα παρα 'νει απ τους λ γους κλ δους 179 8, 2 008

3 ΦΩΤ ΕΙ Ν Η N. ΣΙ Δ ΕΡΑ Εικ. 1. Η σφραγίδα του εργαστηρίου. που η εξ'λιξη της τεχνολογ ας ελ χιστα προσ'φερε στη δη ιουργικ τητα των τεχνιτ ν. Έτσι η τεχνικ% ικαν τητα και η καλλιτεχνικ% ευαισθησ α παρα 'νουν οι καθοριστικο παρ γοντες. Σ ντο η ιστορ α του εργαστηρ ου Ο Πρ δρο ος Σεφερι δης, «σφυρηλατιστής», ειδικευ 'νος στην κατασκευ% καντηλι ν, δ δαξε την τ'χνη της επεξεργασ ας χρυσ ν και αργυρ ν αντικει 'νων στον γιο του Σεραφε, ταν η οικογ'νεια %ταν ακ η στην Καισαρε α. Γ ρω στα 1890 εταφ'ρθηκαν στη Σ ρνη, που και συν'χισαν να ασχολο νται ε την τ'χνη τους σε 'να ικρ εργαστ%ριο-κατ στη α στην οδ Αγ ου Χαραλ πους, κοντ στο ο νυ ο νοσοκο ε ο. Σ ντο α το ενδιαφ'ρον του νεαρο Σεραφε προσ'λκυσαν τα παλαι νο σ ατα. Την δια εποχ% γνωρ στηκε ε τον Αντ νη Καρα ιχ λη, απ τα Βουρλ, «όχι3ό ορφο,3 λιγάκι3άσχη ο,3αλλά3καλό3παιδί».6 Έγιναν συνετα ροι σε λες τις καλλιτεχνικ'ς και ε πορικ'ς δραστηρι τητες. Η πελατε α τους %ταν εκλεκτ%: αν εσα στους πελ τες τους και ο μητροπολ της Χρυσ στο ος.7 Στο δυνα ικ της επιχε ρησης %ρθε αργ τερα να προστεθε ως αθητευ ενος ο ανιψι ς του Σεραφε, Κοσ ς Παπ ζογλου. Κατ την καταστροφ% της Σ ρνης το 1922 οι Το ρκοι ρπαξαν εγ λο αριθ πολ τι ων νο ισ των απ τον 180 Σεραφε. Τα χρυσ κοσ % ατα βραχι λια κυρ ως του εργαστηρ ου τα 'κρυψε στο υπ γειο εν ς σπιτιο, ε αποτ'λεσ α να ην κατορθ σει να τα ανακτ%σει ποτ'. Ο Σεραφε ε την οικογ'νει του κατ'φυγε ε πλο ο στον Πειραι και κατ πιν στην Αθ%να. Η οικογ'νεια Παπ ζογλου κατ'ληξε στη Θεσσαλον κη. Ήρθαν σε επαφ% ξαν, 'σω των ραδιοφωνικ ν αναζητ%σεων του Ελληνικο Ερυθρο Σταυρο. Ο Αντ νης Καρα ιχ λης συν ντησε τον Κοσ στη Θεσσαλον κη, υπ λληλο σε κατ στη α τροφ ων: «Τι3δουλειά3έχεις3εσύ3 3αυτά;3Η3δουλειά3σου3εί ναι3χρυσοχόος.3θα3έρθεις3στην3αθήνα3στο3σπίτι3στο3θείο3σου,3 έχου ε3ανάγκη3από3ανθρώπους3ε πιστοσύνης». Έτσι και π%γε ο Κοσ ς στην Αθ%να. Το 1925, ετ τον θ νατο του Αριστε δη Παπ ζογλου, εταφ'ρθηκε εκε και η υπ λοιπη οικογ'νεια. Αργ τερα προστ'θηκε στο δυνα ικ του εργαστηρ ου και ο αδελφ ς του Κοσ, ο Γι ννης, για να θει την τ'χνη. Έφτιαχναν αση ικ και ο Κοσ ς τα σκ λιζε. Έφτιαχναν επ σης χρυσ σ υρν'ικα βραχι λια. Ο Σεραφε ασχολο νταν παρ λληλα ε αγοραπωλησ ες παλαι ν αντικει 'νων και νο ισ των, εν υπ%ρξε απ τα ιδρυτικ 'λη του Σω ατε ου Αρχαιοπωλ ν. Το 1940 ο Κοσ ς επιστρατε τηκε. Στα χρ νια της Κατοχ%ς το εργαστ%ριο 'κλεισε, δεν υπ%ρχε δουλει. Ο Σεραφε απεβ ωσε το Πρ λαβε ως να εταδ σει τη γν ση του σχετικ ε τα παλαι νο σ ατα στον γιο του Ευριπ δη, ταν ο δε τερος %ταν ακ η αθητ%ς. Ο Κοσ ς π'ρασε λο το δι στη α της Κατοχ%ς στην Αθ%να. Το εργαστ%ριο πλ'ον αγ ραζε παλαι χρυσ κοσ % ατα απ χρυσοχ ους και ιδι τες. Τα 'λιωναν κατ πιν για να εξ γουν το πολ τι ο 'ταλλο. Μετ τον π λε ο ο Κοσ ς εργ στηκε ανεξ ρτητα ως χρυσοχ ος, ειδικευ 'νος στο σκ λισ α, στην Αθ%να π ντα. Ο Ευριπ δης ε πορευ ταν νο σ ατα, κοσ % ατα και αντ κες. Ο Γι ννης σπο δασε χρυσοχοΐα επ τ'σσερα χρ νια στην Ιταλ α και νοιξε δικ του εργαστ%ριο. Περ εργαλε ων Το εργαλε ο ε ναι τεχνητ αντικε ενο, ργανο του χεριο, συν%θως απλ%ς κατασκευ%ς που χρησι οποιε ται κυρ ως ε το χ'ρι για την εκτ'λεση ορισ 'νης εργασ ας, επαγγελ ατικ%ς και καλλιτεχνικ%ς, οικιακ%ς και προσωπικ%ς. Μετα ορφ νει την λη, δη ιουργε λλα αντικε ενα και επιτρ'πει να εκφραστε η δη ιουργικ τητα του τεχν τη. Υπ ρχει εγ λη ποικιλ α εργαλε ων, ξεχωριστ ν για κ θε επ γγελ α και δραστηρι τητα. Κ ποια ως ε ναι ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε ΝΑ Κ Η

4 Ε ρ γ α σ τ % ρ ι ο Α ρ γ υ ρ ο χ ρ υ σ ο χο ΐ α ς Σ ε ρ α φ ε Π. Σ ε φ ε ρ ι δ η & Αν τ ω ν ο υ Ι. Κ α ρ α ιχ λη : τ α ε ρ γ α λ ε α Εικ. 2. Κ λινδρος για δη ιουργ α εταλλικο ελ σ ατος. Εικ. 3. Φιλι'ρες % τρα φ λες για δια ρφωση σ ρ ατος. Εικ. 4. Ταν λια 'λξεως για τρ βηγ α σ ρ ατος. κοιν για ια πλει δα δραστηριοτ%των και ικρ% διαφορ υπ ρχει, για παρ δειγ α, αν εσα σε 'να χειρουργικ τρυπ νι και 'να τρυπ νι της π'τρας, 'να α νι σιδηρουργο και 'να α νι χρυσοχ ου. Εργαλε ο αποκαλο ε επ σης και οτιδ%ποτε θεωρε ται απαρα τητο.8 Το εργαλε ο, ως χρηστικ αντικε ενο, πρ'πει να ε ναι λειτουργικ, ανθεκτικ και αποτελεσ ατικ.9 Σ φωνα ε τον Luigi Nessi,10 η ποι τητα εν ς εργαλε ου εντοπ ζεται στην ριστη εκτ'λεση και στη δη ιουργικ τητα, δηλαδ% στη συ βολ% του διακ σ ου. Ένα αντικε ενο β'βαια πορε να ε ναι εξαιρετικ%ς ποι τητας, χωρ ς να φ'ρει κ ποια διακ σ ηση. Η ο ορφι του τ τε αναδεικν εται 'σα απ την καθαρ τητα της ορφ%ς, που ας παραπ' πει στον σ γχρονο βιο ηχανικ σχεδιασ (design). Ορισ 'να απ τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη δεν ακολουθο ν τον παραπ νω ορισ περ ποι τητας, δεν ε ναι ορφα, ρα σως και ποιοτικ. Έχουν απλ'ς, αφαιρετικ'ς ορφ'ς, αδρ'ς επιφ νειες, οι οπο ες φ'ρουν ε φαν ς τα χνη της πορε ας της κατασκευ%ς τους. Κ ποια ε ναι απλ κο τια σιδ%ρου, λυγισ 'να και δια ορφω 'να σε δι φορα σχ% ατα ε επιφ νειες που φ'ρουν τα χνη του σφυριο % της λ ας. Ωστ σο, ε τη βο%θει τους το χ'ρι και ο νους του τεχν τη πραγ ατοπο ησαν το οναδικ. Ο νθρωπος κατασκε αζε εργαλε α απ καταβολ%ς κ σ ου, εν τον 5ο αι να.χ. ε χε %δη σχεδ ν ολοκληρωθε η εξ'λιξη της ορφ%ς των πλ'ον γνωστ ν εργαλε ων. Τον Μεσα ωνα οι γνωστ'ς ορφ'ς διαφοροποι%θηκαν για να προσαρ οστο ν σε ν'ες χρ%σεις. Τα εργαλε α κατασκευ ζονταν ε τε απ τον διο τον τεχν τη, ε τε απ ειδικευ 'να εργαστ%ρια. Στα τ'λη του 19ου αι να, ταν ξεκ νησε η αζικ% παραγωγ% εργαλε ων ε βιο ηχανικ 'σα, οι τεχν τες 'παψαν να κατασκευ ζουν οι διοι τα εργαλε α τους.11 Κατ τη δι ρκεια του 20ο αι να, πολλ επαγγ'λ ατα σταδιακ εξαφαν στηκαν, καθ ς οι ηχαν'ς αντικατ'στησαν τους τεχν τες. Το εργαλε ο, ταν και που υπ%ρχε, 'παιζε δευτερε οντα ρ λο σε σχ'ση ε τη ηχαν%.12 Στην Ελλ δα, στον το 'α της αργυροχρυσοχοΐας συγκεκρι 'να, 'χου ε ση αντικ'ς αποκλ σεις απ την ιστορ α: οι χρυσοχ οι κατασκε αζαν νοι τα περισσ τερα απ τα εργαλε α τους σε λη τη δι ρκεια του 19ου αι να, 'στω και αν υπ ρχουν αναφορ'ς για χρ%ση ηχανη των, πως οι κ λινδροι για τη δια ρφωση του σ ρ ατος στους Καλαρρ τες.13 Ακ η και στη δι ρκεια λου του 20ο αι να δο λευαν στο χ'ρι τα αντικε ενα, ιδια τερα στα ικρ εργαστ%ρια. Η βιο ηχανικ% επαν σταση του κλ δου ση ει θηκε στο δι στη α , ταν παρατηρ%θηκε αζικοπο ηση της παραγωγ%ς ε ηχαν% ατα, πως οι κ λινδροι, οι καδενο ηχαν'ς, οι πρ'σες κ.λπ.14 Τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη δε χνουν τι ακολουθ%θηκε η δια πορε α. Πολλ ε ναι χειροπο ητα, λλα ε ναι τροποποιη 'να σ φωνα ε τις αν γκες των τεχνιτ ν, εν δεν λε πουν απλ ηχαν% ατα πως ο εργ της και οι κ λινδροι, καινοτο ες για την εποχ% τους, που αποτελο ν 'νδειξη τι στο εργαστ%ριο αφεν ς 181 8, 2 008

5 ΦΩΤ ΕΙ Ν Η N. ΣΙ Δ ΕΡΑ Εικ. 5. Ψαλ δια. Εικ. 6. Α νια. ακολο θησαν τον παραδοσιακ τρ πο της χειρωνακτικ%ς εργασ ας, αφετ'ρου %ταν πρ θυ οι να υιοθετ%σουν τις αλλαγ'ς που επ'φερε η σ γχρονη τεχνολογ α. Τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη Τα αντικε ενα του εργαστηρ ου Σεφερι δη αν'ρχονται συνολικ σε Απ αυτ, τα 964 ε ναι εργαλε α αργυροχρυσοχοΐας, τα επτ εργαλε α λλων τεχν ν και τα γενικ εργαλε α ε χρησι τητα σε πολλ'ς τ'χνες. Τα υπ λοιπα 380 αντικε ενα δεν ε ναι εργαλε α.15 Αν εσα στα εργαλε α υπ ρχουν τρεις χειροκ νητες ηχαν'ς ('νας εργ της για δη ιουργ α σ ρ ατος και δ ο κ λινδροι για δη ιουργ α σ ρ ατος και ελ σ ατος, εικ. 2), α ηλεκτρικ% ηχαν% για γυ λισ α και δ ο κα νια. Τα κυρι τερα εργαλε α ε ναι (σε παρ'νθεση το πλ%θος τους στη συλλογ%): ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε ΝΑ Κ Η

6 Ε ρ γ α σ τ % ρ ι ο Α ρ γ υ ρ ο χ ρ υ σ ο χο ΐ α ς Σ ε ρ α φ ε Π. Σ ε φ ε ρ ι δ η & Αν τ ω ν ο υ Ι. Κ α ρ α ιχ λη : τ α ε ρ γ α λ ε α Εικ. 7. Σφυρι. οι σ ρτες % φιλι'ρες % τρα φ λες (22) (εικ. 3), ορθογ νιες εταλλικ'ς πλ κες ε πολλ'ς οριζ ντιες επ λληλες σειρ'ς απ οπ'ς σε δι φορα σχ% ατα και διαστ σεις, και οι ταν λιες (2) (εικ. 4) για τη δια ρφωση σ ρ ατος ε % χωρ ς τη βο%θεια του εργ τη τα ψαλ δια (8) (εικ. 5) και τα πρι νια (6), ε τα οπο α κ βεται το 'λασ α του ετ λλου στο επιθυ ητ σχ% α, στε κατ πιν να σφυρηλατηθε. Τα τρυπ νια (6) για τη δι νοιξη των οπ ν τα α νια (11) και τα δια ορφωτικ εργαλε α διαφ ρων σχη των και εγεθ ν αλλ ε παρ οια λειτουργ α (31) για τη σφυρηλ τηση (εικ. 6). Στηρ ζονται σε ξ λινη β ση (2) % ε τη βο%θεια ιας 'γγενης (σφιγκτ%ρα) στον π γκο. Π νω τους στηρ ζεται, ε τη βο%θεια π'νσας % ταν λιας, το αντικε ενο προς επεξεργασ α ε τε αυτ ε ναι κ σ η α, ε τε κ ποιο εγ λο αργυρ αντικε ενο και δια ορφ νεται ε τη βο%θεια σφυρι ν διαφ ρων σχη των και εγεθ ν (εικ. 7). Με παρ οιο τρ πο δια ορφ νονται τα η ισφαιρικ σχ% ατα: εδ, ε το σφυρ και το πονσ νι (43), 'να ε δος καλε ιο ε σφαιρικ% απ ληξη διαφ ρων διαστ σεων, κρο εται 'νας κυκλικ ς δ σκος, κο 'νος ε τη βο%θεια σγρ πιας (23) 'σα σε 'να η ισφαιρικ κο λω α του ζαριο (1) % της πουτονι'ρας (1), καθ ς και τα κο λα 'ρη των κουταλι ν, ε εργαλε α στα αντ στοιχα σχ% ατα και Εικ Μ%τρες. στις αν λογες διαστ σεις: κυρτο ς ζου π δες % πονσ νια και κο λα γουλο χια (1). Τα εταλλικ ελ σ ατα πορο ν να ορφοποιηθο ν επ σης ε τη βο%θεια αν γλυφων ητρ ν (39) και σφυρι ν, να πιεστο ν αν εσα σε αρσενικ'ς και θηλυκ'ς %τρες (30) σε ειδικ'ς πρ'σες (1) (εικ. 8-9). Σχ% α σε εγ λα αντικε ενα πορε να δοθε ε τη βο%θεια τ ρνου και ητρ ν (3). Στην κατασκευ% οιων κρ κων για πλ'ξι ο αλυσ δας απαρα τητος %ταν ο αλαφ ς (1), εν για τ'λειες κα π λες σε δαχτυλ δια και βραχι λια χρησι οποιε ται ο τρου πουλ'ς % στρου πουλ'ς (7). Στη χαρακτικ%, εκτ ς απ τα σφυρι, ση αντικ ρ λο 183 8, 2 008

7 ΦΩΤ ΕΙ Ν Η N. ΣΙ Δ ΕΡΑ πα ζουν τα καλ' ια, ε λαβ% % χωρ ς (15), πως και στο σκ λισ α (241). Στην ποικιλ α των αποτελεσ των 'ρχονται να συ β λουν οι ζου π δες (33), τα ση αδευτ%ρια (3) και λλα δια ορφωτικ εργαλε α χειρ ς (22), που οι διοι οι τεχν τες φτι χνουν απ την αρχ% % στα οπο α τροποποιο ν τα %δη υπ ρχοντα. Στη χ τευση απαρα τητα ε ναι τα χωνι (5), αγγε α διαφ ρων διαστ σεων που τοποθετο νται στα κα νια που πα νει το υγρ 'ταλλο και οι %τρες (13). Συ πληρω ατικ, χρ%σι ες ε ναι οι λαβ δες για τα χωνι (3) και οι κουτ λες (2). Έως το 1940 περ που το 'ταλλο χυν ταν στα παντ'φτια % παντ'φια (15) (εικ. 10), εταλλικ πλα σια που φιλοξενο σαν το ειδικ δια ορφω 'νο χ α, % σε %τρες απ κ καλο σουπι ς. Στις κολλ%σεις παλαι τερα %ταν απαρα τητη η ιξο % κολλητ%ρι (3) και κ ποια λεπτ τατα πιν'λα (2), που τα πεκατσ φτερα εγγυ νταν 'να τ'λειο αποτ'λεσ α, εν σ% ερα χρησι οποιο νται φλ γιστρα (11) και ειδικ'ς κερα ικ'ς πλ κες (2). Στη δια ρφωση του σχ% ατος, αλλ και στον καθαρισ των επιφανει ν, ετ τη χ τευση, χρ%σι ες ε ναι οι λ ες, ε λαβ% (14) % χωρ ς (115) (εικ. 11), σε δι φορα μεγ'θη και σχ% ατα. Για το γυ λισ α παλαι τερα χρησι οποιο νταν ο ασγαλ ς (15) ε δι φορα σχ% ατα, εν αργ τερα για τον διο σκοπ υιοθετ%θηκαν ηλεκτρικο κινητ%ρες (1), που προσαρ ζονται ειδικ'ς βο ρτσες % ξ λινα εξαρτ% ατα (2), που περιστρ'φονται ε ταχ τητα. Ορισ 'να εργαλε α 'χουν πολλαπλ% λειτουργ α. Οι π'νσες (24): ε αυτ'ς τραβι'ται το σ ρ α 'ως του αποκτ%σει την επιθυ ητ% δι ετρο, δ νεται σχ% α στο σ ρ α % απλ συγκρατε ται 'να ικρ αντικε ενο για να το επεξεργαστο ν. Οι 'γγενες % σφιγκτ%ρες (17): στηρ ζουν αντικε ενα π νω στον π γκο, σφ γγουν και συγκρατο ν αντικε ενα. Τα πρι νια (6): κ βουν το περ γρα α εν ς αντικει 'νου προς επεξεργασ α % εσωτερικ σε 'να 'λασ α στην τεχνικ% των δι τρητων. Τα σφυρι, ε λαβ% (20) % χωρ ς (25): δ νουν σχ% α στο 'λασ α, να τους στη σφυρηλ τηση % ε τη βο%θεια καλε ι ν, ζου π δων κ.λπ. στη χ ραξη % το σκ λισ α. Τ'λος, 'ρχονται να προστεθο ν κοιν εργαλε α: οι αγν%τες (5) για τον διαχωρισ των εταλλικ ν ρινισ των τα κ σκινα (3) για τον διαχωρισ των υλικ ν οι διαβ%τες (7), τα ορθογωνι ετρα (1), καθ ς και δι φοροι τ ποι παχυ 'τρων (εικ. 12) για τον σχεδιασ, τη 'τρηση και τη εταφορ των αποστ σεων οι βιδολ γοι (34) για τη 184 δη ιουργ α σπειρω των σε αντικε ενα και εργαλε α οι βο ρτσες για καθαρισ (5) και γυ λισ α των αντικει 'νων (7). Φυσερ (2), ικρ'ς τσι π δες στερ'ωσης (2), λαβ δες (7), λεκ νες (2), σπ τουλες (1), ξ λινες λαβ'ς για σφυρι (20) και ταν λιες (2) ε ναι αν εσα στα εργαλε α που διευκολ νουν πολλο ς τεχν τες σε δι φορες εργασ ες, και χι αποκλειστικ τους αργυροχρυσοχ ους. Ένα γουδ ε το γουδοχ'ρι του χρησι οποι%θηκε προφαν ς για αν ειξη υλικ ν, τρ α αχα ρια για στρ σι ο του χ ατος στα παντ'φτια και δ ο πυροστι'ς για τ%ξη ετ λλων. Αν εσα στα εργαλε α βρ'θηκαν 'να πρι νι ξυλουργικ%ς, 'να υστρ, α βελ να ραπτικ%ς. Παρα 'νει γνωστο αν χρησι οποι%θηκαν στο πλα σιο της αργυροχρυσοχοϊκ%ς δραστηρι τητας % απλ για εργασ ες σχετικ'ς ε αυτ'ς για τις οπο ες κατασκευ στηκαν. Απ το πλ%θος του κ θε ε δους εργαλε ου, πορε να γ νει κατανοητ% και η ση ασ α του. Η εγ λη ποσ τητα των εργαλε ων στη συγκεκρι 'νη περ πτωση συνεπ γεται συχν ποικιλ α στη ορφ% και τις διαστ σεις, ως συν'πεια της εξειδ κευσης ακ η και 'σα στην τ'χνη της κατεργασ ας των πολ τι ων ετ λλων ας επιτρ'πει επ σης να δο ε π ς εξελ σσεται 'να εργαλε ο ε την π ροδο του χρ νου. Πρ'πει να αναφερθο ν οπωσδ%ποτε τα εργαλε α (40) και τα εξαρτ% ατα (18), το νο α και ο προορισ ς των οπο ων δεν ε ναι 'χρι στιγ %ς γνωστο, πως ικροσκοπικ πιν'λα, σουβλι κ.λπ. % εργαλε α που δεν χρησι οποιο νται πλ'ον στις 'ρες ας. Απ τα παραπ νω εργαλε α, ορισ 'να βρ σκονται σε ριστη κατ σταση και πορο ν αν π σα στιγ % να χρησι οποιηθο ν, κ ποια λλα χρει ζονται καθαρισ % και περαιτ'ρω εν'ργειες για την προστασ α τους, εν υπ ρχουν και εργαλε α για τα οπο α ευχ%ς 'ργο θα %ταν να συντηρηθο ν το συντο τερο. Τα εργαλε α ε ναι ως επ το πλε στον σιδερ'νια, ξ λινα % αποτελο νται απ συνδυασ αυτ ν των υλικ ν. Ο ορε χαλκος % ο χ λυβας χρησι οποιο νται σε ειδικ τερες περιστ σεις, αλλ δεν λε πουν και σπ νια % περ εργα υλικ, πως τα πεκατσ φτερα για τα λεπτ πιν'λα, οι βο ρτσες απ φυτικ'ς τρ χες κ.λπ. Οι διαστ σεις των εργαλε ων της αργυροχρυσοχοΐας ποικ λλουν ση αντικ. Κυ α νονται απ ερικ 'τρα 'ως ελ χιστα εκατοστ. Σε κ θε περ πτωση, ως, 'χουν σχεδιαστε και κατασκευαστε ε γν ονα τη διευκ λυνση του ανθρ πινου χεριο. Αυτ φα νεται ε σαφ%νεια στις λαβ'ς, τα %κη και οι δι ετροι των οπο ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε ΝΑ Κ Η

8 Ε ρ γ α σ τ % ρ ι ο Α ρ γ υ ρ ο χ ρ υ σ ο χο ΐ α ς Σ ε ρ α φ ε Π. Σ ε φ ε ρ ι δ η & Αν τ ω ν ο υ Ι. Κ α ρ α ιχ λη : τ α ε ρ γ α λ ε α Εικ. 10. Παντ'φτια % παντ'φια. Εικ. 11. Λ ες. Εικ. 12. Παχ ετρο. ων αντιστοιχο ν τ'λεια στις διαστ σεις και τη ορφ% της ανθρ πινης παλ ης, εξασφαλ ζοντας στον τεχν τη τη δυνατ τητα της σο το δυνατ ν περισσ τερης νεσης και ασφ λειας στη δουλει. Οι διαστ σεις των εργαλε ων εξαρτ νται επ σης απ τις διαστ σεις του τελικο προϊ ντος. Για τα αση 'νια σκε η οικιακ%ς % εκκλησιαστικ%ς χρ%σης, ε ναι συχν απαρα τητα τα δια εργαλε α ε αυτ για τα κοσ % ατα, αλλ εγαλ τερων διαστ σεων.16 Υπ ρχουν ελ χιστα στοιχε α που να επιτρ'πουν την ακριβ% χρονολ γηση των εργαλε ων. Η γν ση της εξ'λιξης της τεχνολογ ας βοηθ σε εγ λο βαθ, αλλ τα 'σα του 20ο αι να δεν 'χουν να επιδε ξουν θεα ατικ'ς εικ νες αυτ%ς της εξ'λιξης στην αργυροχρυσοχοΐα.17 Δεδο 'νου τι το εργαστ%ριο ιδρ θηκε ετ το 1922, τα εργαλε α του ε ναι λα κατασκευ%ς του 20ο αι να. Για να αγορ σει ορισ 'να απ αυτ ο Σεραφε Σεφερι δης χρει στηκε να ταξιδ'ψει ο διος στο Παρ σι. Μ νο δ ο % τρ α εγε ρουν ερωτ% ατα εξαιτ ας της πλο σιας διακ σ ησ%ς τους. Ίσως αγορ στηκαν ως εταχειρισ 'να % διασ θηκαν στη φυγ% % τα κατασκε ασαν οι διοι οι τεχν τες ε ιδια τερο ερ κι, τροποποι ντας παλαι τερα κο τια. Μ'σα στο χρονικ πλα σιο της λειτουργ ας του εργαστηρ ου, ορισ 'να εργαλε α, πως τα φλ γιστρα, εικονογραφο ν την τεχνολογικ% εξ'λιξη: πορο ε να δο ε π ς εξελ σσονται ορφολογικ, ακ η και απ ποψη βιο ηχανικο σχεδιασ ο, αλλ και τεχνολογικ απ τα παλαι τερα προς τα πλ'ον σ γχρονα. Η ποικιλ α των εργαλε ων, ακ η και σων αν%κουν τυπολογικ στην δια οικογ'νεια, συνδ'εται ε το φαιν ενο της εξειδ κευσης των επαγγελ των, που ε χε σαν αποτ'λεσ α την εξειδ κευση των εργαλε ων και τη διαφοροπο ηση του διου εργαλε ου στο πλα σιο εν ς επαγγ'λ ατος. Το εργαλε ο διαφοροποιε ται σε σχ'ση ε τη χρ%ση για την οπο α προορ ζεται και η οπο α προσδιορ ζει το 'γεθος και το υλικ απ το οπο ο ε ναι κατασκευασ 'νο. Διαβ%τες, σφυρι και α νια αποτελο ν βασικ εργαλε α για 'να πλ%θος επαγγελ των, εν σε κ θε επ γγελ α υπ ρχει ια γκ α παραλλαγ ν του διου εργαλε ου για να πραγ ατοποι%σει ια διαφορετικ% εργασ α.18 Η ταξιν ηση των εργαλε ων Τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη, ως προς τον κατασκευαστ% τους, αν%κουν στις εξ%ς κατηγορ ες: α) εργαλε α βιο ηχανικ%ς κατασκευ%ς. Τα περισσ τερα 185 8, 2 008

9 ΦΩΤ ΕΙ Ν Η N. ΣΙ Δ ΕΡΑ προ'ρχονται απ το εξωτερικ. Η εξ'ταση των ικροσκοπικ ν τους σφραγ δων και επιγραφ ν ε στοιχε α πως η χ ρα κατασκευ%ς, η π λη, η διε θυνση, ο κατασκευαστ%ς, ο λογ τυπος % λ'ξεις που αναφ'ρονται στο υψηλ ποιοτικ τους επ πεδο, οδηγε στο συ π'ρασ α τι κατασκευ στηκαν κυρ ως στη Γαλλ α, την Ελβετ α και τις Ηνω 'νες Πολιτε ες, χωρ ς ως να πορε να αποκλειστε και η κατασκευ% σε λλες χ ρες, ταν οι σφραγ δες λε πουν β) εργαλε α εργαστηριακ%ς κατασκευ%ς. Τα εργαλε α κατασκευ στηκαν σε εργαστ%ρια πως χυτ%ρια και σιδηρουργε α, ε ναι απλ και λειτουργικ, χειροπο ητα και οναδικ. Συχν στερο νται ιδια τερης φροντ δας για τη διακ σ ηση % τα τελει ατα, πως ε ναι η λε ανση και το γυ λισ α, και συχν τη χειρωνακτικ% δουλει, που απαιτ%θηκε για να παραχθο ν, αρτυρο ν τα ση δια των εργαλε ων τα οπο α συντ'λεσαν στην κατασκευ% τους. Συν%θως 'χουν εγ λες διαστ σεις και πρ κειται για προσωπικ'ς παραγγελ ες του αργυροχρυσοχ ου αν λογα ε συγκεκριμ'νες απαιτ%σεις, πως α νι ιδια τερου μεγ'θους και σχ% ατος. Ξεχωριστ% περ πτωση στην κατηγορ α αποτελο ν ορισ 'να απλ εργαλε α κατασκευασ 'να % τροποποιη 'να απ τον διο τον αργυροχρυσοχ ο. Αν εσ τους εργαλε α για ποικ λες χρ%σεις που κατασκευ στηκαν απ παλι'ς λ ες, καλ' ια ε τροποποιη 'νη την κρη τους, στε να δ νουν συγκεκρι 'νο αποτ'λεσ α στη χ ραξη των επιφανει ν. Ο αργυροχρυσοχ ος αν'καθεν 'πρεπε, εφοδιασ 'νος ε απλ τεχνικ εξοπλισ, να συνδυ ζει τ'λεια τεχνικ% κατ ρτιση και γενικ τερη καλλιτεχνικ% ευαισθησ α.19 Όπως διηγε ται και ο Α. Πουλκο ρας: «[ ]3Την3εποχή3 εκείνη,3που3τα3έντυπα3και3οι3φωτογραφίες3ήταν3εξαιρε τικά3σπάνια,3έπρεπε3ο3τεχνίτης3να3έχει3την3ικανότητα3να3 πλάθει3 ε3τη3φαντασία3του3το3κόσ η α3και3να3επιλέγει3τα3 εργαλεία3που3του3χρειαζόταν3για3να3το3υλοποιήσει.3εργα λεία3έτοι α3στο3ε πόριο3δεν3υπήρχαν3σχεδόν3καθόλου,3και,3 αν3υπήρχαν,3ήταν3ακό η3πιο3σπάνιο3να3διαθέτει3κανείς3τα3 απαραίτητα3χρή ατα3για3την3απόκτησή3τους.3έτσι,3όλα3τα3 απαιτού ενα3σύνεργα3έπρεπε3να3κατασκευαστούν3από3τα3 χέρια3του3ίδιου3του3 άστορα3[...]».20 Και στη δι ρκεια λου του 20ο αι να ως, οι τεχν τες 'φτιαχναν τα εργαλε α τους.21 Ακ η και εικαστικο καλλιτ'χνες, πως ο Τ κης Καβαλλιερ τος, η Στ'λλα Κωνσταντογι ννη-καβαλλιερ του, η Γι τα Καλλιακ νη, που δη ιουργο ν κοσ % ατα, και καλλιτ'χνες-κοσ η ατοποιο, πως η Ισ %νη Δουζ'νη, η οπο α θεωρε την κατασκευ% των 186 εργαλε ων δραστηρι τητα πνευ ατικ% και χειρωνακτικ%, κατασκευ ζουν νοι τους τα εργαλε α και πολλ'ς φορ'ς επινοο ν ν'α.22 Σ% ερα, τεχνικ εγχειρ δια και ιστοσελ δες στο διαδ κτυο προτρ'πουν τους τεχν τες να κατασκευ ζουν % να τροποποιο ν τα εργαλε α ε γν ονα τις αν γκες τους.23 Θα %ταν επ σης δυνατ% και ια ταξιν ηση των εργαλε ων αν λογα ε τις τεχνικ'ς στις οπο ες συ ετ'χουν : για τα σφυρ%λατα 'ργα χρει ζονται α νια, σφυρι, π σσαλοι, εν για τα συρ ατερ τρα φ λες, π'νσες και κολλητ%ρια και ο τω καθ εξ%ς. Ο Αλ'ξανδρος Τζου κας,24 τ'λος, ταξιν ησε τα εργαλε α σε: ειδικ εργαλε α και κοιν εργαλε α γενικ%ς χρ%σης εργαλε α ετρ%σεων και ση αδ' ατος εργαλε α κοπτικ%ς (ψαλ δια, δρ πανος, σ'γες, πριον κια κ.λπ.) εργαλε α συγκρατ%σεως ( 'γγενες, τσι π δια κ.λπ.) εργαλε α σφυρηλατ%σεως και κρο σεως (σφυρι, α νια κ.λπ.) εργαλε α χυτηρ ου εργαλε α καθαρισ ο (βο ρτσες, αγγε α βρασ ατος οξ'ων κ.λπ.). Τα προϊ ντα του εργαστηρ ου Η αργυροχρυσοχοϊκ% τ'χνη διακρ νεται σε εκκλησιαστικ% (λειτουργικ σκε η και ιερατικ κοσ % ατα) και κοσ ικ% (σκε η για οικιακ% χρ%ση, κυρ ως ως κοσ % ατα και εξαρτ% ατα ενδυ ασι ν). Οι τεχνικ'ς και τα υλικ που χρησι οποιο νται ε ναι τα δια και στους δ ο το ε ς. Ο εγαλ τερος και καλ τερος πελ της των εργαστηρ ων %ταν η Εκκλησ α και οι πιστο που αφι'ρωναν δισκοπ τηρα, λαβ δες, θυ ιατ%ρια, δ σκους, καντ%λια, λειψανοθ%κες, ραντιστ%ρια, κηροπ%για, σταυρο ς αγιασ ο και λιτανε ας, εξαπτ'ρυγα αλλ και π ρπες, εγκ λπια και σταυρο ς. Δη οφιλ%ς επ σης %ταν και η πρακτικ% της επ'νδυσης των Ευαγγελ ων και των λλων ιερ ν βιβλ ων, καθ ς και των εικ νων ε ασ% ι, ως δωρε % εκπλ%ρωση τ ατος.25 Σε κ θε νοικοκυρι ιδια τερα αγαπητ υπ%ρξαν τα κουταλ κια και οι κο πες για το γλυκ του κουταλιο, που προσφερ ταν στις γιορτ'ς. Απ τις πιο ε πορες οικογ'νειες δεν 'λειπαν οι δ σκοι, τα σκε η του φαγητο, οι τα πακ'ρες, τα επιτραπ'ζια θυ ιατ%ρια, τα καλα ρια για τη ελ νη, οι κοσ η ατοθ%κες, οι κο πες σε δι φορα εγ'θη, ακ η και τα ποτ%ρια.26 ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε ΝΑ Κ Η

10 Ε ρ γ α σ τ % ρ ι ο Α ρ γ υ ρ ο χ ρ υ σ ο χο ΐ α ς Σ ε ρ α φ ε Π. Σ ε φ ε ρ ι δ η & Αν τ ω ν ο υ Ι. Κ α ρ α ιχ λη : τ α ε ρ γ α λ ε α Απ τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη φα νεται τι παρ%γαν εκε προϊ ντα τ σο για εκκλησιαστικ%, σο και για κοσ ικ% χρ%ση. Στ θηκε δ σκολο να εντοπιστο ν τα προϊ ντα στο σ νολ τους, απ τη στιγ % που δεν υπ ρχει διαθ'σι ο 'να πλ%ρες αρχε ο της παραγωγ%ς και τα περισσ τερα ε ναι διεσπαρ 'να. Την κ ρια δραστηρι τητα του εργαστηρ ου αποτ'λεσε η κατασκευ% ικρ ν και εγ λων αντικει 'νων απ χρυσ και ασ% ι για ποικ λες χρ%σεις. Στις δραστηρι τητ'ς του περιλα βαν ταν επ σης η τ%ξη παλαι τερων χρυσ ν % αση 'νιων κο ατι ν ε σκοπ να εξαχθο ν, για να ξαναχρησι οποιηθο ν, τα πολ τι α 'ταλλα, και η παραγωγ%, κατ πιν, ελασ των και σ ρ ατος. Τα γνωστ προϊ ντα του εργαστηρ ου ε ναι: Στ χωση ιερο βιβλ ου Οι %τρες ε παραστ σεις της Στα ρωσης, της Αν στασης, των Ευαγγελιστ ν και των Προφηταν κτων αρτυρο ν σχεδ ν αζικ% κατασκευ% σταχ σεων ιερ ν βιβλ ων. Ο Κουτελ κης27 αναφ'ρει συγκεκρι 'να 'να αση 'νιο κ λυ α σε «Απόστολο»3 του ναο της Κοι %σεως Θεοτ κου Β τσας Ζαγορ ου, ε υπογραφ%: «Ο τεχνίτης3σ.3π.3σεφεριάδης,3σ ύρνη ». Χρυσ στεφ νι για τον αρχιστρ τηγο Λεων δα Παρασκευ πουλο Το στεφ νι, που κατασκευ στηκε το 1920 στο εργαστ%ριο της Σ ρνης, προσφ'ρθηκε στον αρχιστρ τηγο του ελληνικο στρατο Λεων δα Παρασκευ πουλο28 και σ% ερα εκτ θεται στο Εθνικ Ιστορικ Μουσε ο (αρ. κατ. 5340). Για την ιστορ α της κατασκευ%ς του 'χου ε αυτο σια τη γλαφυρ% προφορικ% δι%γηση του Κοσ Παπ ζογλου: «Οι3κάτοικοι3της3Σ ύρνης3θέλησαν3να3φτιάξουν3 ένα3χρυσό3στεφάνι3για3να3τι ήσουν3τον3παρασκευόπουλο.3 Το3έργο3ανατέθηκε3στον3Σεραφεί 3Σεφεριάδη.3Μη3έχοντας3 ιδέες3στο3 υαλό3του,3ο3σεραφεί 3πήγε3στην3Αθήνα3για3να3 δει3ένα3παρό οιο3στεφάνι3που3είχαν3χαρίσει3στον3ελευθέριο3 Βενιζέλο.3Πήρε3 αζί3του3 ια3ωραία,3ευ εγέθη3αγιογραφία3 του3αγ.3ελευθερίου3και3πήγε3στο3γραφείο3του3βενιζέλου3 την3η έρα3που3αυτός3δεχόταν3δη άρχους3και3επιτροπές.3 Συ πλήρωσε3το3όνο ά3του3στο3σχετικό3κατάλογο3και3δή λωσε3 Καισαρεύς.3Ο3Βενιζέλος3είπε:3 Να3περάσει3ο3Κεσα ρεύς! 3Ο3Σεραφεί 3τον3χαιρέτησε,3του3φίλησε3το3χέρι,3του3 έδωσε3την3εικόνα3και3ζήτησε3να3δει3το3στεφάνι3του.3αφού3 το3είδε,3πήγε3στο3ξενοδοχείο3του3και3το3σκιτσάρισε3και3όταν3 επέστρεψε3στη3σ ύρνη,3άρχισε3το3έργο».3 Εικονοστ σι στην Πολυκλινικ% των Αθην ν. Ανατ'θηκε στο εργαστ%ριο το Ε ναι αν γλυφο, φτιαγ 'νο λο απ ασ% ι. Ο Κουτελ κης29 το περιγρ φει ως δεσποτικ θρ νο και ο Παπ ζογλου ως προσκυνητ ρι. Ο δε τερος ρος οι ζει πιο κοντ στην πραγ ατικ τητα, αφο δεν 'χει κ θισ α και ε ναι πολ ψηλ για να καθ σει κανε ς. Στο εικονοστ σι αναπαρ στανται σκην'ς απ τον β ο και η κο ηση του αγ ου Γερ σι ου.30 Στην κ τω αριστερ% πλευρ παρουσι ζεται σκην% ε θα α του αγ ου, στην κ τω δεξι ο γιος κηρ σσει και στην πρ σοψη εικον ζεται η κο ησ% του. Υπ ρχει η επιγραφ% «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ3ΕΡΓΟΥ3ΣΕΡΑΦΕΙΜ3Π. ΣΕ ΦΕΡΙΑΔΗ3 ΚΑΙ3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ3 Ι.3 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ3 1938». Στο π νω 'ρος, στο κ'ντρο και στο β θος, αν εσα σε κ ονες, η εικ να του αγ ου ντυ 'νη ε ασ% ι, που απεικον ζονται και αφιερ ατα, εν στο πρ το επ πεδο δ ο κ ονες στηρ ζουν 'να τ ξο, ε δ ο αγγ'λους να κρατο ν 'να στ' α. Υπ ρχουν επ σης και οι επιγραφ'ς «Σχεδίασ α3δ.3σ.3πελεκάση» και «Η3Κοί ησις3του3αγίου3 και θαυ ατουργού3γερασί ου». Για το 'ργο αυτ εργ στηκαν, σ φωνα ε την επιγραφ% και τον Κουτελ κη, ο Σεραφε Σεφερι δης και ο Αντ νης Καρα ιχ λης. Σ φωνα ως ε τον Κοσ Παπ ζογλου, ο διος σκ λισε τα ρ σα του αγ ου και των κληρικ ν, εν συν'βαλαν ο Μαρ νος και ο Γι ννης Παπ ζογλου. Τα πρ σωπα σκ λισε ο Θεοφ νης Τριανταφυλλ δης, «άριστος3 σκαλιστής3 από3 τη3 Λή νο». Ο Καρα ιχ λης εργ στηκε ελ χιστα, εν ο Σεφερι δης σχεδ ν καθ λου.31 Εξαπτ'ρυγα στον βυζαντιν ιερ πανεπιστη ιακ να της Παναγ ας Καπνικαρ'ας των Αθην ν Τα εξαπτ'ρυγα κατασκευ στηκαν στη δεκαετ α του Χρυσ σ υρν'ικα βραχι λια Το εργαστ%ριο κατασκε ασε πολλ σ υρν'ικα βραχι λια τ σο στη Σ ρνη, σο και στην Αθ%να, που αποδε χθηκαν δη οφιλ%. Σ% ερα 'να απ αυτ βρ σκεται στην κατοχ% της Κωνσταντ νας Σεφερι δη.33 Στα παραπ νω ε ναι δυνατ να προστεθο ν τα προϊ ντα που συ περα νεται τι παρ%γαγαν: αργυρ ε δη για 187 8, 2 008

11 ΦΩΤ ΕΙ Ν Η N. ΣΙ Δ ΕΡΑ εκκλησιαστικ% και οικιακ% χρ%ση, καθ ς και κοσ % ατα για προσωπικ στολισ. Στο συ π'ρασ α αυτ πορε να φτ σει κανε ς αν δει τις %τρες που βρ'θηκαν αν εσα στα εργαλε α και χρησι οποι%θηκαν στην κατασκευ% των αντικει 'νων, αν εσα στα οπο α βρ σκονται: τ ατα αποτελο ενα απ λεπτ'ς εταλλικ'ς πλ κες, παραλληλ γρα ες % κο 'νες στο σχ% α του αντικει 'νου που απεικον ζουν, τα οπο α κατασκευ ζονται ε δι φορους τρ πους και ε χρυσ, ασ% ι % λλα η πολ τι α 'ταλλα. Για τα αση 'νια τ ατα 'χουν χρησι οποιηθε αν γλυφες %τρες. Π νω τους τοποθετο σαν τα φ λλα του αση ιο και ε π εση και ελαφρ χτυπ% ατα 'καναν την αποτ πωση. Κατ πιν ε το καλ' ι τ νιζαν τις λεπτο 'ρειες.34 Αργ τερα, κατ τον 20 αι να, τα τ ατα κατασκευ ζονταν σχεδ ν αζικ απ εργαστ%ρια % ικρ'ς επιχειρ%σεις στα αστικ κ'ντρα, ε την Αθ%να να κατ'χει ηγετικ% θ'ση στην παραγωγ% και την αγορ. Τα τ ατα %ταν ως επ το πλε στον πρεσαριστ σε %τρες απ ορε χαλκο, ε αποτ'λεσ α να 'χουν οια, στερε τυπη, τυποποιη 'νη ε φ νιση.35 Τα τ ατα απεικον ζουν ανθρ πινες ορφ'ς, 'λη του σ ατος, ιδιοκτησ ες και στιγ 'ς του β ου δι 'σου των συ β λων τους. Κ ποια 'χουν ειδικ τερους συ βολισ ο ς, πως το π'ταλο για την τ χη, το κλειδ για το σπ τι, τα τια για το κακ τι κ.. Τη εγαλ τερη ποικιλ α παρουσι ζουν οι ανθρ πινες ορφ'ς, που ε ναι εξιδανικευ 'νες και δεν απεικον ζουν υπαρκτ πρ σωπα.36 Το εργαστ%ριο Σεφερι δη ε χε 14 εσ γλυφες %τρες για τ ατα: ολ σω η ανδρικ% ορφ% ε το χ'ρι στην καρδι, ολ σω η γυναικε α ορφ%, ολ σω ες παιδικ'ς ορφ'ς που κρατο ν λα π δες, ανδρικ% ορφ% σε προτο %, γυναικε α ορφ% σε προτο %, χ'ρι, π δι, τια (εικ. 13), φλεγ ενη καρδι, λογο, β δι (τα δ ο τελευτα α σε α %τρα δ ο ψεων).37 Έχουν π χος 15 χιλ., ψος χιλ. και %κος χιλ. Ε ναι λες σκουριασ 'νες και 'χουν αν γκη απ καθαρισ, στε οι ορφ'ς που απεικον ζουν να γ νουν πιο ευαν γνωστες σταχ σεις εκκλησιαστικ ν βιβλ ων. Το εργαστ%ριο ε χε 24 εξ γλυφες %τρες ε θ' ατα τη Στα ρωση, την Αν σταση, τους τ'σσερις Ευαγγελιστ'ς και τ'σσερις Προφητ νακτες. Πρ κειται για αντικε ενα ικρ ν διαστ σεων,38 γεγον ς που επιτρ'πει την υπ θεση τι τα συνδ αζαν ελε θερα εταξ τους και τα ε πλο τιζαν ενδεχο 'νως ε δι φορα ποικ λ ατα. Π νω τους τα ελ σ ατα του αση ιο 'παιρναν σχ% α ε π εση % κρο ση.39 Ο εγ λος αριθ ς τους επιτρ'πει την υπ θεση τι η κατασκευ% αση 'νιων 188 Εικ. 13. Μ%τρα για τ α. σταχ σεων ιερ ν βιβλ ων %ταν υπ θεση οργανω 'νη σε σχεδ ν αζικ επ πεδο. Υπ ρχουν και δ ο %τρες εγ λων διαστ σεων,40 οι οπο ες παρουσι ζουν η α τη Στα ρωση και τους τ'σσερις Ευαγγελιστ'ς, και η λλη την Αν σταση και τ'σσερις Προφητ νακτες λες οι παραστ σεις τοποθετη 'νες 'σα σε ποικιλ 'να πλα σια δ ο κυκλικ'ς αν γλυφες %τρες, δια 'τρου 270 χιλ., που επιτρ'πουν την υπ θεση τι προορ ζονταν για δ σκους ε ποικ λες χρ%σεις στην εκκλησ α 41 τ'λος, α αν γλυφη %τρα ικρ ν διαστ σεων,42 που εικον ζει την Παναγ α Βρεφοκρατο σα. Με τ'τοιου ε δους %τρες κατασκευ ζονταν επενδ σεις εικ νων, οι οπο ες συν%θως αποτελο σαν ια ορφ% αφιερ ατος, συν%θεια που ξεκ νησε στη εσοβυζαντιν% περ οδο και επιβι νει ακ η.43 Για οικιακ% χρ%ση το εργαστ%ριο κατασκε αζε ικρ και εγ λα κουτ λια, ε χυτ% λαβ% και σφυρ%λατο το κο λο 'ρος, πως επιτρ'πουν να συ περ νου ε α %τρα για λαβ%, 'να γουλο χι και οκτ ειδικ πονσ νια.44 Κατασκε αζε επ σης κορν ζες, πως αρτυρε α αν γλυφη %τρα ε φυτικ δι κοσ ο. Για προσωπικ στολισ κατασκε αζαν κοσ % ατα απ πολ τι α 'ταλλα: σταυρο ς, βραχι λια σ υρν'ικα και απ η ιπολ τι α υλικ, καρφ τσες απ αζικ παραγ ενες πλ κες πορσελ νης. Διπλ ατα συ ετοχ%ς σε εκθ'σεις Πρ κειται για διπλ ατα που απονε %θηκαν στο εργαστ%ριο για τη συ ετοχ% του σε εκθ'σεις και για την υψηλ% ποι τητα των προϊ ντων του: 1. Χρυσ βραβε ο ε 'παινο για τα «αργυρά3είδη» τους στη Διεθν% Έκθεση Θεσσαλον κης το ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε ΝΑ Κ Η

12 Ε ρ γ α σ τ % ρ ι ο Α ρ γ υ ρ ο χ ρ υ σ ο χο ΐ α ς Σ ε ρ α φ ε Π. Σ ε φ ε ρ ι δ η & Αν τ ω ν ο υ Ι. Κ α ρ α ιχ λη : τ α ε ρ γ α λ ε α 2. Δ πλω α για τα «καλλιτεχνικά3είδη3αση ουργίας» τους στη Διεθν% Έκθεση Θεσσαλον κης το Δ πλω α και χρυσ ετ λλιο για το εργαστ%ριο στη Διεθν% Παγκ σ ια Έκθεση των Βρυξελλ ν το Δ πλω α και χρυσ βραβε ο για τα «αργυρά3είδη» τους στη Διεθν% Έκθεση Θεσσαλον κης το Τα διπλ ατα αποτελο ν ενδε ξεις του βαθ ο δραστηρι τητας της επιχε ρησης και της υψηλ%ς ποι τητας των προϊ ντων της. Η Διεθν%ς Έκθεση Θεσσαλον κης, λλωστε, ε χε την εποχ% εκε νη τερ στια ση ασ α: οικονο ικ%, κοινωνικ%, ψυχαγωγικ%, ακ η και επι ορφωτικ%, δεδο 'νου τι στο πλα σι της παρουσι στηκαν στο ευρ κοιν ν'ες εφευρ'σεις. Φωτογραφ ες Οι περισσ τερες σωζ ενες φωτογραφ ες ε ναι επαγγελ ατικ'ς. Παρουσι ζουν τους τεχν τες του εργαστηρ ου εν ρα εργασ ας. Οι πληροφορ ες που παρ'χουν ε ναι πολυ ριθ ες: ο τρ πος ε τον οπο ο %ταν οργανω 'νο το εργαστ%ριο, τα εργαλε α στον αρχικ τους χ ρο, ο τρ πος χρ%σης ορισ 'νων απ αυτ και ο τρ πος εκτ'λεσης των διαφ ρων τεχνικ ν. Συγκινητικ ε ναι τι το %θος του επαγγελ ατ α της εποχ%ς εκφρ ζεται 'σα απ τις λεπτο 'ρειες της ε φ νισης (πουκ ισο ε γραβ τα, ψογη ποδι, γυαλισ 'να παπο τσια), το σοβαρ φος, την %συχη καθαρ% ατι. Υπ ρχουν ακ η και οικογενειακ'ς φωτογραφ ες, τεκ %ριο της εποχ%ς τους εφ σον παρ'χουν ποικ λες πληροφορ ες, αλλ και αφορ % για νοσταλγ α και συγκ νηση. Όλα τα αντικε ενα του εργαστηρ ου φωτογραφ%θηκαν, ετρ%θηκαν, καταγρ φηκαν, καταλογογραφ%θηκαν και αποθηκε τηκαν ψηφιακ. Οι εργασ ες ρχισαν τον Σεπτ' βριο του 2008 και ολοκληρ θηκαν τον Μ ιο του Έγινε προσπ θεια να περιγραφο ν λες οι δραστηρι τητες του αργυροχρυσοχ ου στις οπο ες συ ετ'χουν, προκειμ'νου να εξακριβωθε η λειτουργ α του κ θε εργαλε ου, να διερευνηθο ν και να αναφερθο ν λα τα ον ατ τους, στε να ην περιοριστε η παρουσ αση στην καταγραφ% και την περιγραφ% τους. Η ελ'τη τους δεν 'χει ολοκληρωθε ακ η. Αν και 'χρι στιγ %ς δεν 'χουν εκτεθε στο κοιν, ε ναι ευχ%ς 'ργο να συ βε κ τι τ'τοιο. Π'ρα απ τους επαγγελ ατ ες, που 'χουν ιδια τερο ενδιαφ'ρον για τα συγκεκρι 'να εργαλε α, οι υπ λοιποι, και λιστα οι νε τεροι σως 'ρθουν, 'στω και ε τη φαντασ α τους, σε επαφ% ε 'ναν κ σ ο διαφορετικ απ τον ση εριν, που τε νει να καταργ%σει την κουλτο ρα του ξεχωριστο. Δρ Φωτειν% Ν. Σιδερ Ιστορικ ς της Τ'χνης Σ Η Μ Ε ΙΩΣ Ε Ι Σ 1. Ευ. Α. Ντ τση, Τα3ισνάφιά3 ας3τα3βασιλε ένα:3τα3γιάννινα3 των3 αστόρων3και3των3καλφάδων (Αθ%να 2006) Ε ναι γνωστ 'να αση 'νιο κ λυ α σε «Απόστολο», 'να χρυσ στεφ νι, το εικονοστ σι στον να του Αγ ου Γερασ ου στην Πολυκλινικ% Αθην ν, τα Εξαπτ'ρυγα στον ιερ να της Παναγ ας Καπνικαρ'ας και 'να τουλ χιστον σ υρν'ικο βραχι λι. Απ τις %τρες που περιλα β νονται στο σ α των εργαλε ων, πορε να εξαχθε το συ π'ρασ α τι κατασκε αζαν σε εγ λους αριθ ο ς τ ατα, καλ ατα ιερ ν βιβλ ων, κορν ζες και κουτ λια. 3. Οι σχετικ'ς δη οσιε σεις χωρ ζονται σε δυο ο δες. Τα κε ενα της πρ της ο δας περιγρ φουν εν τις τεχνικ'ς τις περισσ τερες φορ'ς, ως, δεν αναφ'ρουν καθ λου τα εργαλε α % απλ ς τα κατονο ζουν. Ενδεικτικ πορο ν να αναφερθο ν: το ρθρο του Μ. Μπ τσαρη, Η ελληνικ% αργυροχοΐα και το σαβ τι, Ζυγός37 (1974) 93 η ονογραφ α του Ν. Συναδινο, Οι τεχν τες της Στε ν τσας,3 Λαογραφία3 (1979) 74-80, 88-89, 91 η ονογραφ α του Α. Δεληβορρι, Ελληνικά3 παραδοσιακά3 κοσ ή ατα (Αθ%να 1980) 8-11 η ονογραφ α της Μ. Λαδ -Μιν του, Κοσ ή ατα3 της3 ελλη νικής3 παραδοσιακής3 φορεσιάς 18ος 19ος3 αι.:3 Συλλογή3 Εθνικού3 Ιστορικού3 Μουσείου, και συγκεκρι 'να το κεφ λαιο «Νεοελληνικ% αργρυροχρυσοχοΐα: κοσ % ατα της ελληνικ%ς παραδοσιακ%ς φορεσι ς 18ος-19ος αι.» (Αθ%να 1995) το βιβλ ο της Γ. Καπλ νη, Νεοελληνική3αργυρο χοΐα:3από3τις3συλλογές3του3μουσείου3λαϊκής3τέχνης (Αθ%να 1997) τα κε ενα της Ε.-Μπ. Τσιγαρ δα, Το κ σ η α απ τη γεω ετρικ% εποχ% 'ως την ψι η αρχαι τητα (9ος αι. π.χ. - 4ος αι..χ.) και της Ε. Ρω α ου-καραστα τη, Το νεοελληνικ κ σ η α 17ος-19ος αι., στο: Το3Ελληνικό3 Κόσ η α:360003χρόνια3παράδοση3(κατ λογος 'κθεσης, Villa 189 8, 2 008

13 ΦΩΤ ΕΙ Ν Η N. ΣΙ Δ ΕΡΑ Bianca, Θεσσαλον κη 1997) και αντ στοιχα. Οι δη οσιε σεις της πρ της ο δας σπ νια παραθ'τουν φωτογραφ ες των εργαλε ων. Εξα ρεση αποτελο ν: η ονογραφ α του J. Ogden, Jewellery3 of3 the ancient3 world (London 1982) η ονογραφ α της Γ. Οικονο κη-παπαδοπο λου, Εκκλησιαστικά3 αργυρά (Αθ%να 1980) 31-33, 38-39, 47 το κε ενο της Ε. Καπλ νη-κοκκ νη, Οι χρυσικο της Ν'βεσκας, στο: Οι3Χρυσικοί3της3Νέβεσκας (κατ λογος 'κθεσης, Βαφοπο λειο Πνευ ατικ Κ'ντρο, Θεσσαλον κη 1995) 46, και το κε ενο της Γ. Οικονο κη-παπαδοπο λου, Οι τεχνικ'ς της αργυροχρυσοχοΐας, στο: Τα3 πολύτι α3 της3 παράδοσης:3 κοσ ή ατα,3 στολίδια3 και3 φυλαχτά (κατ λογος 'κθεσης, Μουσε ο Βυζαντινο Πολιτισ ο, Θεσσαλον κη 2006) Ξεχωριστ% αναφορ, ωστ σο, θα πρ'πει να γ νει στο βιβλ ο της Ευ. Ντ τση, δι τι στο περ αση οτεχν ας κεφ λαιο δη οσιε ει 'να χειρ γραφο ε τ τλο «Εργαλε α» του Αλ'ξανδρου Τζου κα, χρυσικο και πρ του δ σκαλου της τ'χνης στη Σχολ% Αση ουργ ας του Ορφανοτροφε ου Γεωργ ου Στα ρου των Ιωανν νων. Πρ κειται για τις πρ τες τρεις σελ δες ση ει σεων για αθ% ατα. Το κε ενο υπ σχεται απ τη φ ση του να δ σει λες τις πληροφορ ες, ε ναι ως δυστυχ ς κολοβ και αχρονολ γητο (Ντ τση [ση. 1] ). Τη δε τερη ο δα αποτελε ια πληθ ρα τεχνικ ν εγχειριδ ων που απευθ νονται κυρ ως στους τεχν τες των πολ τι ων ετ λλων και περιγρ φουν ε λεπτο ερ% κε ενα και σαφε ς φωτογραφ ες τις τεχνικ'ς, αλλ και τα απαρα τητα εργαλε α. Ορισ 'να 'χουν εταφραστε και στα ελληνικ. Απ τα παλαι τερα, το βιβλ ο του Oppi Untracht, Metal3techniques3for3craftsmen (New York 1968). Απ τα πλ'ον πρ σφατα ελληνικ βιβλ α ε ναι αυτ της Αγγ. Βλ χου, Η τεχνική3του3εικαστικού3κοσ ή ατος3και3τα3 υστικά3της (Αθ%να 2008). Δ ο ση αντικ βιβλ α ε ναι του Α. Πουλκο ρα, Η3 τέχνη3της3χρυσοχοΐας (Αθ%να χ.χρ.) και του Ν. Ξανθ πουλου, Η3τέχνη3του σ άλτου (Θεσσαλον κη 2007). Η ση ασ α και η ιδιαιτερ τητα και των δ ο βρ σκονται στην πρ θεση των συγγραφ'ων τους να διασ σουν πατροπαρ δοτες τεχνικ'ς που η ση εριν% αζικ% παραγωγ% τε νει να λησ ον%σει. 4. Ogden (ση. 3) 18-19, 20, 23, Στο ση ε ο αυτ θερ 'ς ευχαριστ ες οφε λω να εκφρ σω στο ΙΙΕΚ Αργυροχρυσοχοΐας MOKUME για τη φιλοξεν α στα εργαστ%ρια και τη βιβλιοθ%κη του, καθ ς και στους καθηγητ'ς του Χρ%στο Δη ητρακ πουλο, Νικ λαο Ξανθ πουλο και Περικλ% Σταυρ δη. 6. Σ φωνα ε την προφορικ% αρτυρ α του Κοσ Παπ ζογλου. 7. Σ φωνα ε την προφορικ% αρτυρ α του, στις 4 Ιουλ ου 1922 ο Κοσ ς Παπ ζογλου επισκ'φθηκε, ε τον πατ'ρα του Αριστε δη και τον θε ο του Σεραφε, τον μητροπολ τη ε αφορ % την επιδι ρθωση της ποι αντορικ%ς του ρ βδου, για να ζητ%σουν τη συ βουλ% του σχετικ ε το αν %ταν σκ πι ο να φ γουν α 'σως απ τη Σ ρνη. Ο νεαρ ς Κοσ ς επ' ενε να εγκαταλε ψουν την π λη και ο μητροπολ της βρ%κε σωστ% την ποψ% του, τον υποστ%ριξε στους πρεσβ τερους συγγενε ς και του χ ρισε ια Β βλο Για τον ορισ της λ'ξης: Λεξικό3της3Κοινής3Νεοελλη νικής (1999) 524 λ. εργαλε ο (Αριστοτ'λειο Πανεπιστ% ιο Θεσσαλον κης, Ινστιτο το Νεοελληνικ ν Σπουδ ν) D. Nessi, Η 'κθεση, στο: Εργαλεία3 των3 τεχνών3 3 η3 τέχνη3 των3 εργαλείων (κατ λογος 'κθεσης, Μουσε ο Μπεν κη, Αθ%να 2005) 25, 27 L. Nessi, Συλλογ% Luigi Nessi: ια ε πειρ α που ξεπερν την απλ% συλλογ%,.π., 19 και Ντ τση (ση. 1) D. Nessi F. Nessi-Γιαζιτζ γλου, Το εργαλε ο σε κ θε του 'κφανση: γοητε α και ποικιλ α, στο: Εργαλεία3των3τεχνών,3.π., L. Nessi (ση. 8) Nessi Nessi-Γιαζιτζ γλου (ση. 9) D. Nessi F. Nessi-Γιαζιτζ γλου, Το εργαλε ο ως τος της Αρι δνης: 'να συναρπαστικ ξετ λιγ α της ιστορ ας, στο: Εργαλεία3των3τεχνών3(ση. 8) Ντ τση (ση. 1) Πουλκο ρας (ση. 3) Σε αυτ το σ α αντικει 'νων τα 307 ε ναι 'χρι στιγ %ς αδι γνωστα (21,6%). Το ποσοστ π'φτει στο 4,22%, δι τι απ τα αδι γνωστα αντικε ενα 'χου ε 230 οια αντικε ενα και λλα 19 επ σης οια. 16. Συναδιν ς (ση. 3) 87, S. Handaka, Re-evaluating tamata: the Mikes Paidousis Collection of votive offerings, Μουσείο3Μπενάκη 2 (2002) Nessi Nessi-Γιαζιτζ γλου (ση. 9) Συναδιν ς (ση. 3) 72 Ogden (ση. 3) Πουλκο ρας (ση. 3) Την πληροφορ α επιβεβα ωσε ο Παναγι της Βαρουξ%ς, τεχν της του Ηλ α Λαλαο νη επ τριακονταετ α τουλ χιστον. 22. Φ. Σιδερ, Συ βολή3 στη3 ελέτη3 του3 σύγχρονου3 ελ ληνικού3 κοσ ή ατος (αδη. διδ. διατριβ%, Αριστοτ'λειο Πανεπιστ% ιο Θεσσαλον κης, Θεσσαλον κη 2006) 189, Ενδεικτικ πορο ν να αναφερθο ν οι εξ%ς ιστοσελ δες: «Chasing and Repoussé» Copyright Brynmorgen Press 2001 στο: repousse.htm (ανακτ%θηκε στις 25 Μαΐου 2009) Valentin Yorkov 2003 «Ornamental chasing and repoussé» στο: (ανακτ%θηκε στις 25 Μαΐου 2009) Steven O. Smith 2005 «The Art of Tool Making» αρχικ% 'κδοση απ Stefan s Florilegium Archive, στο: (ανακτ%θηκε στις 25 Μαΐου 2009). 24. Ντ τση (ση. 1) Συναδιν ς (ση. 3) 88 Handaka (ση. 17) 150 Ντ τση (ση. 1) Συναδιν ς (ση. 3) 88 Ντ τση (ση. 1) 127. Στο βιμου Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε ΝΑ Κ Η

14 Ε ρ γ α σ τ % ρ ι ο Α ρ γ υ ρ ο χ ρ υ σ ο χο ΐ α ς Σ ε ρ α φ ε Π. Σ ε φ ε ρ ι δ η & Αν τ ω ν ο υ Ι. Κ α ρ α ιχ λη : τ α ε ρ γ α λ ε α βλ ο της Ντ τση ενδιαφ'ρουσες ε ναι οι παρατηρ%σεις πως: «Κάθε3 καλοστεκού ενο3 νοικοκυριό3 που3 ήθελε3 να3 σέβεται3 τον3 εαυτό3του3έπρεπε3να3διαθέτει3τουλάχιστον3οκτώ3 ε3δέκα3οκάδες3 δουλε ένο3ασή ι» και πως «Για3τα3 εσαία3και3 ικρο εσαία3νοι κοκυριά3της3πόλης3ήταν3θέ α3τι ής3να3διαθέτουν3τουλάχιστον3 αση ένια3κουταλοπήρουνα3του3γλυκού» (.π., 126). 27. Χ. Κουτελ κης, Έλληνες3 αργυροχρυσοχόοι3 και3 ξυλο γλύπτες (Αθ%να 1996) Το στεφ νι προσφ'ρθηκε στις 16 Νοε βρ ου 1920 απ τα δυο αν τατα κοινοτικ συ βο λια της π λης δι τoυ μητροπολ τη Χρυσοστ ου. Αποτελε ται απ φ λλα δ φνης, σε καθ'να απ τα οπο α αναγρ φεται το νο α ας ελληνικ%ς π λης της Μικρ ς Ασ ας, την οπο α κατ'λαβε ο ελληνικ ς στρατ ς. Πηγ%: Εθνικ Ιστορικ Μουσε ο /www.nhmuseum.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1& the2id=7&the3id=32&the4id=71&theid=71&open1=1&open 2=7&open3=32&thepid=176&page=2 (ανακτ%θηκε στις 24 Απριλ ου 2009). 29. Κουτελ κης (ση. 27) , Ο παραγγελιοδ της %ταν ο καθηγητ%ς Αλιβιζ τος απ την Κεφαλονι και φα νεται φυσικ να αφιερ σει τον να στον πολιο χο γιο του νησιο της καταγωγ%ς του. 31. Κουτελ κης (ση. 27) και 206, φωτογραφικ υλικ της εποχ%ς και εταγεν'στερο ηχητικ υλικ. 32. Την πληροφορ α οφε λω στην προφορικ% αρτυρ α του κ. Σεφερι δη και της κ. Κ τε Συνοδινο. 33. Την πληροφορ α οφε λω στον Νικ λαο Σεφερι δη. 34. Συναδιν ς (ση. 3) 91 Οικονο κη-παπαδοπο λου (ση. 3) Συναδιν ς (ση. 3) 44 Handaka (ση. 17) Σ. Χανδακ, Τα τ ατα ως αντικε ενο ελ'της, στο: Σ. Χανδακ (επι.),3λατρείας3τά ατα3(αθ%να 2006) Για λεπτο 'ρειες σχετικ'ς ε την εικονογραφ α των τα των, βλ. Handaka (ση. 17) Ύψος: χιλ., %κος: χιλ. και π χος: 7-14 χιλ. 39. Την αρχα α αυτ% τεχνικ% περιγρ φει ο Ogden (ση. 3) x 330 χιλ. 41. Οικονο κη-παπαδοπο λου (ση. 3) x 93 χιλ. 43. Οικονο κη-παπαδοπο λου (ση. 3) Περιγραφ% της τεχνικ%ς στο Συναδιν ς (ση. 3) Το πλ%ρες κε ενο ε ναι: «ΔΙΕΘΝΗΣ3 ΕΚΘΕΣΙΣ3 ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3/3ΔΙΠΛΩΜΑ3/3Απονέ εται3εις3τους3σερ.3π.3σε φεριάδην3&3αντ.3ι.3καρα ιχάλην3αθήναι3/3χρυσούν3βραβείον3 ετ 3Επαίνου3Διά3τα3παρ 3αυτών3εκτεθέντα3διάφορα3αργυρά3είδη3 /Εν3Θεσσαλονίκη3Οκτώβριος319333/ Σεπτε βρίου». 46. Το πλ%ρες κε ενο ε ναι: «ΔΙΕΘΝΗΣ3 ΕΚΘΕΣΙΣ3 ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3 /3 ΔΙΠΛΩΜΑ3 /3 Απονέ εται3 εις3 τους3 Σεραφεί 3 Π.3Σεφεριάδην3&3Αντώνιον3Ι.3Καρα ιχάλην3αθήναι3/3 ΜΕΓΑ3 ΒΡΑΒΕΙΟΝ3 Διά3 τα3 παρ 3 αυτών3 εκτεθέντα3 καλλιτεχνικά3 είδη3 Αση ουργίας3/319343,39 303Σεπτε βρίου». 47. Το πλ%ρες κε ενο ε ναι: «Bruxelles3 Exposition3 Uni verselle3et3internationale3/319353/3burssel Algemeene Wereld Tentoonstelling / Groupe XXI Classe 125 Grece / Diplôme3 De3Medaille3d 3Or3/3Décerné3à3l 3Orfevrerie3S.3Seferiades3Et3A.3 Karamichali3Athènes». 48. Το πλ%ρες κε ενο ε ναι: «XII3 ΔΙΕΘΝΗΣ3 ΕΚΘΕΣΙΣ3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3 / Σεπτε βρίου /3 ΔΙΠΛΩΜΑ3 /3 Απονέ εται3εις3τους3σ.π.3σεφεριάδην3κ3α.3ι.3καρα ιχάλην3αθή ναι3/3χρυσούν3βραβείον3διά3τα3παρ 3αυτών3εκτεθέντα3αργυρά3είδη». FOTINI N. SIDERA Serapheim P. Seferiades & Antonios I. Karamihalis Gold- and Silversmith s Workshop: Tools Towards the end of the nineteenth century the goldsmiths Serapheim P. Seferiades and Antonios I. Karamihalis joined forces and established a workshop in Smyrna for gold- and silversmithing. In 1922 they fled to Athens, where they continued their trade. The Athens workshop was active up to In 2002 Serapheim s sons, Evripidis and Kyriakos Seferiades donated all the tools and other workshop items to the Benaki Museum, along with photographs and the certificates brought back from international exhibitions at which the workshop had showed. At present the Benaki Museum has no other gold- or silver-working tools in its collection. However, the number and the range of tools from the Seferiades workshop enables us to see the developments in their design and form over the years, the differences between hand-made and factory-made tools and to give a full picture of a gold- and silversmith s workshop in the first half of the twentieth century. There are 1,420 objects from the Seferiades workshop 191 8, 2 008

15 ΦΩΤ ΕΙ Ν Η N. ΣΙ Δ ΕΡΑ altogether. Of these 964 are gold- or silver-working tools, 7 tools for other trades and 69 general-purpose tools which can be used for many trades. The remaining 380 objects are not tools. Among them are three hand-operated machines (three crank-operated rolling mills for making wire and two cylindrical rolls for producing wire and sheet metal, one electric polisher and two furnaces). Of these some are in excellent condition and could be used at any minute, others need cleaning or some further action to preserve them. For the most part the tools are made of iron, wood or a mixture of these materials. Bronze and steel are also used and there are even some rare or odd materials. They vary a good deal in size, ranging from a few metres to just a few centimetres. Yet in every case they were designed and constructed with a view to aiding the human hand. Their dimensions also depend on the size of the end product. For silverware it is often necessary to use the same tools as for jewellery, but on a larger scale. The tools are all products of the twentieth century. Only two or three raise questions on account of their elaborate decoration. Perhaps they were bought second hand or were saved when the workshop decamped. They may even have been crafted with special care by the artisans themselves, modifying older pieces. The workshop s main activity was the production of small and large objects in gold and silver and the recycling of these metals. They produced products for religious and secular use. The best known are the iconostasis in the Ath- 192 ens Polyclinic (1938), the flabella, or liturgical fans, for the University church in Athens, the Byzantine Panayia Kapnikarea, Smyrniot gold bangles as well as a binding for a Holy Bible in the Church of the Dormition of the Virgin in Vitsa, in the Zagori (1912) and a gold crown for Leonidas Paraskevopoulos, Commander in Chief of Greek forces in Smyrna (1920). They also produced items for ecclesiastical and domestic use, such as jewellery for personal decoration. This can be concluded from looking at the moulds, which were found among the tools and which had been used to make tamata (votive offerings in the form of metal plaques), bindings for religious books, patens, revetments for icons, jewellery, frames and spoons. The objects from the workshop have been photographed, measured, recorded, catalogued and stored digitally. An attempt has been made to describe all those aspects of the goldsmith s work in which they played a part, in order to ascertain the function of each tool, to investigate and give all their names, so that the presentation is not confined to a simple record and description of them. Though they have not yet been exhibited to the public, it is to be hoped that some sort of display can be organized. In addition to members of the trade, who have a special interest in these tools, it would allow the rest of us, and in particular young people, to come into contact, albeit in imagination, with another world, quite unlike the modern world which is tending to do away with the culture of excellence. ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε ΝΑ Κ Η Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα