ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11"

Transcript

1 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

2 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 2/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Περιεχόµενα 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε /11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

3 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 3/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Αναφορικά µε τις εργασίες στο Κτίριο ιοίκησης (Αθηνάς), κατά την ε ίσκεψή µας ενηµερωθήκαµε ότι στο κτίριο αυτό θα εκτελεστεί αράλληλα έργο δοµηµένης καλωδίωσης µε σκο ό να υ οδεχθεί τη νέα εγκατάσταση του το ικού δικτύου. Με βάση τις α αιτήσεις της διακήρυξης σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη κατάσταση, ροκύ τει ότι τα δύο WS-C4503- E θα ρέ ει να το οθετηθούν σε σηµείο του κτιρίου ου δεν υ άρχει RACK, ο κλιµατισµός δεν είναι ε αρκής και δεν υ άρχει δυνατότητα φυσικής διασύνδεσης, (µέσω της υφιστάµενης δοµηµένης καλωδίωσης) µε το υ όλοι ο εσωτερικό δίκτυο. Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες ου εριγράφονται στη διακήρυξη και αφορούν το κτίριο της διοίκησης, θα ρέ ει ή να έχει ροηγηθεί η εγκατάσταση της δοµηµένης καλωδίωσης ή να αναλάβει ο ανάδοχος του έργου να α οσυνδέσει τα δύο WS-C4503-E µε το υφιστάµενο δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης. Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν η υ οχρέωση του αναδόχου είναι ελεύθερη της εκτέλεσης του έργου της δοµηµένης καλωδίωσης και αν σε αυτήν εριλαµβάνονται εργασίες φυσικής διασύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο και οιες είναι αυτές. 1.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Οι εργασίες ου εριγράφονται στη διακήρυξη θα εκτελεστούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες; Ποια είναι η µέγιστη ε ιτρε τή χρονική διάρκεια downtime συνολικά και ανά ηµέρα; 1.3 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους αφορά και τον υφιστάµενο εξο λισµό. Αν ναι, θα ρέ ει να µας δοθεί η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων συντήρησης του υ άρχοντος εξο λισµού ώστε να υ ολογιστούν ιθανά κόστη ε έκτασης τους ώστε να καλύ τουν το χρονικό διάστηµα του ενός έτους α ό την αραλαβή. 1.4 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα α ό τη διακήρυξη, στην αράγραφο 9 α αιτούνται 2 υ οφάκελοι, τα δικαιολογητικό και η οικονοµική ροφορά. εν α αιτείται τεχνική ροφορά; εν α αιτείται ίνακας τεχνικής ροσφοράς ου να εριλαµβάνει τα υλικά και υ ηρεσίες ου θα αραλάβει η ΣΤΑΣΥ; 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

4 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 4/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 1.5 ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Με βάση την αρα άνω αρατήρηση (σ.σ. του ερωτήµατος 4), στην οικονοµική ροσφορά θα ρέ ει να συµ εριληφθεί και ο ίνακας της τεχνικής ροσφοράς συµ ληρωµένος µε τις αντίστοιχες τιµές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχεί λήρως στα ροσφερόµενα υλικά και υ ηρεσίες. 1.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Ποιός θα µεταφέρει τα Racks α ό το κτίριο του Κηφισού στο Αµαξοστάσιο; Εάν χρειάζεται και οιός θα κάνει την µεταφορά των patch panels α ό το υ άρχον Rack ου έχει τα WSC4503-E σε αυτό ου θα έρθει α ό το Κηφισό; Εάν δεν χρειάζεται να µεταφερθούν τα patch panels, το µήκος των καλωδίων θα είναι αρκετό για να γίνουν οι νέες συνδέσεις; 1.7 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Στο κτίριο της Αθηνάς. το υ άρχον Rack έχει αυτή την στιγµή 2-3 άλλες συσκευές και patch panels και εκεί ενηµερωθήκαµε ότι θα γίνει η το οθέτηση των WS-C4503-E. Ποιός θα αναλάβει την µεταφορά αυτών των συσκευών σε άλλο Rack ου υ άρχει ιο άνω στον τοίχο, γιατί εκτιµούµε ότι τα 4503 δεν χωράνε να το οθετηθούν στο υ άρχον Rack µαζί µε τις άλλες συσκευές. 1.8 ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Ποιό είναι το ε ιθυµητό ωράριο στο ο οίο µ ορούν να γίνονται εργασίες, έτσι ώστε να µειωθεί ο χρόνος µη διαθεσιµότητας των µηχανηµάτων και των αρεχόµενων υ ηρεσιών, αλλά και να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα του έργου; Ε ίσης οιός είναι ο ανεκτός χρόνος µη διαθεσιµότητας (downtime) αυτών; 2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. 2.1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ο υ ό εγκατάσταση εξο λισµός στο κτίριο ιοίκησης (Αθηνάς) θα ραγµατο οιηθεί σε νέο RACK το ο οίο θα εγκατασταθεί εντός κλιµατιζόµενου χώρου στο Υ ολογιστικό Κέντρο (Computer Room) του 3 ου ορόφου. Η υ οχρέωση του αναδόχου, ό ως αυτή εριγράφεται στο Τεύχος Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης δεν εριλαµβάνει εργασίες κατασκευής δοµηµένης καλωδίωσης. Αν και εφόσον α αιτηθούν εργασίες διασύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο το κτιρίου 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

5 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 5/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ιοίκησης, αυτές θα ραγµατο οιηθούν µε ευθύνη και έξοδα ου θα ε ιβαρύνουν τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 2.2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Το σύνολο των εργασιών ου εριγράφεται στη διακήρυξη θα εκτελεστούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Θεωρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών δεν ε ηρεάζει τη λειτουργία των υφιστάµενων υ οδοµών δικτύου δεδοµένων, και µε κατάλληλο σχεδιασµό οι διακο ές ου θα α αιτηθούν θα είναι µικρής χρονικής διάρκειας (της τάξης λίγων λε τών). Σε όσες ερι τώσεις α αιτηθεί µεγαλύτερη διακο ή θα ρέ ει να υ άρχει έγκαιρη ροειδο οίηση, ώστε να ενηµερωθούν οι τελικοί χρήστες. 2.3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Το σύνολο του υ ό εγκατάσταση εξο λισµού θα ρέ ει να καλύ τεται α ό συµβόλαιο συντήρησης shared support. Συγκεκριµένα: Για τον υ ό ροµήθεια νέο εξο λισµό, η υ οστήριξη εριλαµβάνεται ως µέρος της ροµήθειας µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης. Για τον υφιστάµενο εξο λισµό, ό ως αυτός εριγράφεται στους Πίνακες 1 και 2 της αραγράφου 3.3 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, η υ οστήριξη εριλαµβάνεται ως µέρος της ροµήθειας µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, αλλά διορθώνεται το τµήµα του (HW SUPPORT FOR EXISTING EQUIPMENT) ως αρακάτω: HW SUPPORT FOR EXISTING EQUIPMENT CON-CSSPD- C2960G4C SHARED SUPP SDS Catalyst / 6 CON-CSSPD-C4503E Shared Support for 4503E SDS 1 year ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Η λήρης και αναλυτική εριγραφή των υ ό ροµήθεια υλικών και υ ηρεσιών εριγράφεται στο Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης. Αφορά το σύνολο των ζητούµενων υλικών και υ ηρεσιών υ ό την έννοια ενός ολοκληρωµένου έργου, ό ως αυτό αναφέρεται στην αράγραφο 2 του τεύχους διακήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 2.3, 2.5 και /11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

6 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 6/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 2.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 Η οικονοµική ροσφορά θα ρέ ει να αντιστοιχεί στο σύνολο των ζητούµενων υλικών και υ ηρεσιών υ ό την έννοια ενός ολοκληρωµένου έργου, ό ως αυτό αναφέρεται στην αράγραφο 2 του τεύχους διακήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 2.3, 2.5 και ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 Αν α αιτηθούν εργασίες µεταφοράς υλικών, αυτές θα ραγµατο οιηθούν µε ευθύνη και έξοδα ου θα ε ιβαρύνουν τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εν ροβλέ εται να α αιτηθεί η µεταφορά patch panels. Η εκτίµησή µας είναι ότι το µήκος των καλωδίων θα είναι αρκετό, αλλά σε κάθε ερί τωση αν α αιτηθούν συµ ληρωµατικά υλικά αυτό α οτελεί υ οχρέωση του αναδόχου µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το άρθρο «Παρελκόµενα Υλικά» της διακήρυξης. 2.7 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 Ισχύει η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 Ισχύει η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Ιδιαίτερα τονίζουµε ότι ο διαγωνισµός αφορά την εκτέλεση ενός Έργου ου α οτελείται α ό υλικά και υ ηρεσίες και ε οµένως δεν ενδιαφέρει την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ο ε ιµερισµός του συνολικού κόστους σε υλικά και υ ηρεσίες. 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

7 ! "#

8

9 !!! $ %!

10

11 ! "#

12

13 !!! " # $ % & ' "! " " " # # $ & $ (

14

15 )*+*,-. /0)123) -/ 0.* /45*,-3) & 6)10781) :7 )47229;.C.>05*/0)12/1+* 6)1 )490.* CA-;5*) -/ 01> 81)0D</1> 07, #$E$ )470/:/3 /0)12/3) 07, 7-3:7, F,4DG/0)1 8/F CA-;5*)-/ 01> 81)0D</1> 07, D2B27, 4)2 07,* #$E$F C07* #E$$4/236)1HI/15>6A21)) )0.*/60H:/C.07,C,G671*5*1)67A H2G7,-HC) C0) 921) 0.> /21;H2/1)> 0016=>F 945>),0= 723J/0)1 C07* "E$$ " KF /609> )49 01> *=C7,>F /> /<,4.2/07A* 07 G/*1690/ C17 C,-;H27*F-/ 0) /43G/1) 6)1,49G/1)-HC) C0)B/2=> 027I1D> )C01673 C F 027I )-6)1:714D-HC)C0)B/2=>027I1D> 81/*/2G/3-/ )G5*1C /1-H*7,*))*)BHC/1 C//0)12/3) 0.* 427-=B/1)F /G6)0DC0)C. 6)1 BHC. C/ :/107,2G3) 07, /*/2G7A /<74:1C-7A 07, /*7471.-H*7,8160A7,8/87-H*5*0.> /430.>787A B.*D> # & # 7)*016/3-/*707,1)G5*1C-7A);72D0.*427-=B/1)6)1/G6)0DC0)C.6)1BHC. C/:/107,2G3)07,/*/2G7A/<74:1C-7A07,/*1)37,8160A7,8/87-H*5*LMN0.> F 945> ),09 4/21G2D;/0)1 )*):,016D C07 /AI7>!?/I*16H> ## /*/4102H4/0)1.,47O7:= 427C;72D> G1)-H27> 05* J.07A-/*5*,4.2/C1+* =.,47O7:=/*)::)6016=>427C;72D> # 427-=B/1) 9:5* 05*,:16+*F 07, /<74:1C-7A 6)1 05*,4.2/C1+* 47, )4)107A*0)1 G1) 0.* D201) 7:76:=25C. 07, H2G7,F 945> ),09 4/21G2D;/0)1 )*):,016D C07 /AI7>?/I*16H> )470/:7A* /,BA*. 6)1,47I2H5C.07, *)89I7, #' ()*+,-./ 0123./ 7:76:=25C.> 05*/2G)C1+*F 945>),0H> 4/21G2D;7*0)1 C07 /AI7>!?/I*16H> 723J/0)1 C/ 021D*0) 4H*0/ /2GDC1-/>.-H2/>F -/.-/27-.*3) H*)2<.> 0.*.-/27-.*3),47G2);=> 0.> CI/016=> A-O)C.> #4 *D87I7>B)4)2HI/1/GGA.C.6):=>:/107,2G3)>07,C,*9:7,07,H2G7,F945> ),094/21G2D;/0)1C07/AI7> G1)4/23787/*9>H07,> #5 427P47:7G1J9-/*. 8)4D*. G1) 0.*,:7473.C. 07, H2G7,)*H2I/0)1 C07 47C9 05*4/*=*0)I1:1D85*,2+$$$$F$$Q4:H7* 27C;72H>47,B),4/2O7A*07*4)2)4D*5427P47:7G1C-9F8/*B)G3*7,*8/60H>

16 4)2+*81)G5*1C-9>B)81/<)IB/3-/429C6:.C.,47O7:=>427C;72+*6)1-/0. 81)816)C3).:/6027*16=>8.-742)C3)> *D87I7>B))*)6.2,IB/3/6/3*7>47,B),47OD::/10.*I)-.:90/2.01-= # 81)G5*1C-9> B) 81/*/2G.B/3 C/ 8A7 ;DC/1> 6)1 CA-;5*)-/ 07,> 927,> 07, 4)29*07>/AI7,>1)6=2,<.> /)49;)C. 07, 27H827, 6)1 1/,BA*7*07>,-O7A:7, 0.> B) 721CB/ = 1/*H2G/1)> 1)G5*1C-7AF. 7473) B) /:HG</1 6)1 B))<17:7G=C/1 01> 427C;72H>47,B),47O:.B7A*410274=),0=HI/10.*/,BA*.81/*H2G/1)>07, 81)G5*1C-7A-HI21 6)1 07 C0D817 0.>,47O7:=>/1C=G.C.> G1))*DB/C. 427> ,-O7A:170.> ' / ;DC. B) /:/GIB7A* )49 0.* = 1)G5*1C-7A 71 47;D6/: * 071I/35* 6)1 05* 1C * 05* 81)G5*1J7-H*5*F CA-;5*)-/ 0) 721J9-/*) C07 D2B27 $ 0.> 4)27AC)> 81)6.2A</5> = 81)0.2/ )35-) *) J.0=C/1 81/,621*=C/1> /43 05* /GG2D;5* 47, B),47O:.B7A* = C,-4:.25-)016D C071I/3) 1 81)G5*1J9-/*71F /* B) 6)0)BHC7,*0)J.07A-/*)C071I/3)B))47221;B7A*6)18/*B))47C;2)G1CB7A*71 167*7-16H> 07,> 27C;72H> /0D 07 0H:7> 05*/2G)C1+* 0.>F = B) G*5C07471=C/1/GG2D;5> C/ 9:7,> 07,> 81)G5*1J9-/*7,> *7*0)1 C0. 8/A0/2.;DC. 07, 81)G5*1C-7A / 4/23405C.)476:/1C-7A/*9> = 4/21CC70H25* 81)G5*1J7-H*5*F =B)07,>6):HC/1*)4)2):DO7,*07,>C;2)G1C-H*7,> ;)6H:7,>0.>167*7-16=>07,>427C;72D> :;,9F = 1)G5*1C-7A 427I52D C0.* )47C;2DG1C. 05* 167*7-16+*27C;72+*05*81)G5*1J7-H*5* 1/,621*3J/0)1 901F 6)0D 0.* )47C;2DG1C. 05* 167*7-16+* 27C;72+*F B) 6:.B7A**)4)2)C07A* 71 81)G5*1J9-/* C,--/0HI7,* C0.;DC.),0= )621O=>.-/27-.*3) 6)1 +2) B) G*5C07471.B/3 C07,> 81)G5*1J9-/*7,> /GG2D;5>-/429C6:.C.47,B))47C0):/3-/0.:/7-7170,43)RST=-/UVSWX0. C,*HI/1) = 07, 1)G5*1C-7A B) 427I52=C/1 C0.* 81)816)C3) 0.>.:/6027*16=> )C3)>F/*.-/2+*7*0)>/GG2D;5> 07,> 81)G5*1J9-/*7,> G1) 0.*.-/27-.*3)81/<)G5G=>0.>16)0)0/B/3C/>7167*7-16H>427C;72H>07,6DB/ 81)G5*1J9-/*7, B))470/:7A* 07)*03C071I )/663*.C.> 0.>.:/6027*16=> )C3)> 07, 6DB/ 81)G5*1J9-/*7,F /;9C7* 8/*,4/2O)3*7,* 07* 427P47:7G1C-9 07, H2G7, F ODC/1 05* 74735* B) 42)G-)07471.B/3..:/6027*16=8.-742)C3)F)*);H27*0)1C07)2D20.-)Y/0D0.*7:76:=25C. 0.>.:/6027*16=> )C3)> 6)1 6)0941* HGG2);.>,47O7:=>/6-H27,> 05* 81)G5*1J7-H*5*0.>0/:/,0)3)>)478/60=>)4907CAC0.-)427C;72D>F = 07, 1)G5*1C-7A 427O)3*/1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 05* 81)G5*1J7-H*5* ODC. 0.> 167*7-16=> 27C;72D> 07,> 6)1 C0.* HGG2);. G*5C07473.C. 05* )470/:/C-D05*

17 * )47;DC/5* 0.> => 71 81)G5*1J9-/* A* *),47OD:7,* )*0122=C/1> -HC) C/ 4H*0/.-/27:7G1)6H>.-H2/> )49 0.* 671*7473.C. C/ ),07A> 0.> )*03C071I.> )49;)C.> 1 )*0122=C/1>,47OD::7*0)1 /GG2D;5>F -/ /41C07:= 47, )4/,BA*7,* 71 81)G5*1J9-/*71 C07* 29/827 0.> => 1)G5*1C-7A 6) ) 6)0)03B/0)1 =)47C0H::/0)1 C07 2);/ ::7, 0.> C0.* 81/AB,*C. 47,)*);H2/0)1 4)2)6D05 C0.* 4)2DG2);7# 07, 4)29*07> /AI7,> 1)G5*1C-7A 1 )*0122=C/1> ),0H> 42H4/1 *) 4/21HI7,*,47I2/5016D /4)26= )1017:9G.C. 05* 4)2)49*5*F +C0/ *) /3*)1 8,*)0=. )<17:9G.C=07,>4305*)*0122=C/5*),0+*)47;)C3J/ ,-O7A:17 0.> 1)*0122=C/1> 42H4/1/43C.>*));727A* 0) BH-)0) 47, 623B.6)* )49 0.* = C0. C,G6/621-H*.;DC. 07, 81)G5*1C-7A 6)1-9*7F 6)1 9I1 BH-)0) 47, 623B.6)* C/ 427.G7A-/*/> ;DC/1> 07, 81)G5*1C-7A 43 05* )*0122=C/5* ),0+* )47;)C3J/ ,-O7A:17 0.> 43 05* )47;DC/5* 07, A,-O7,:37, 8/* I52/3,47O7:= 4/2)10H25 )*0122=C/5*410274=1)G5*1C-7A8/*427I52DC//49-/*.;DC.81/*H2G/1)> 07, 81)G5*1C-7AF 4)2D -9*7* /;9C7* HI7,* 621B/3 71 0,I9*,47O:.B/3C/> )*0122=C/1> ' '7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A-472/3*))6,25B/3F-/)49;)C.07, A,-O7,:37,0.> FC01>4)2)6D054/2140+C/1>Z ) 1) 4)2D0,4. 81/<)G5G= 0.> 81)816)C3)>F /;9C7* )49 0.* 4)2)0,43) /4.2/DJ/0)107)470H:/C-)07,81)G5*1C-7AF O D* 7)*0)G5*1C-9>,4=2</)*/4)26=> =/D*,4D2I7,* C7O)2H>/*8/3</1> 901 HG1*/ C,*/**9.C. 05* 81)G5*1J7-H*5* /1> OD27> 07, 42)G-)0167A )*0)G5*1C-7A G D* :=</1. 1CIA> 05* 7167*7-16+* 427C;72+* 6)1 8/* 87B7A* 71 )4)107A-/*/>4)2)0DC/1>)4907,>81)G5*1J7-H*7,> '# 81)G5*1C-9> -472/3 /43C.> *) -)0)15B/3F -/ )49;)C. 07, A,-O7,:37,0.> F1835>/D*Z 7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A621B/3)1017:7G.-H*)-.16)* F )*0)G5*1C-9>47,)*)40AIB.6/621B/3-.16)* >F 7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A621B/37167*7-16D)CA-;727F /60H:/C.07,C,-O)0167A)*016/1-H*7,8/*/*81);H2/14:H7*0.* ' D* 81)41C05B7A*:DB. = 4)2):/3[/1> C/ =470/ C0D817 0.> 81)816)C3)>F -472/3*))6,25B/3-/216+>. 81)816)C3) 07, 81)G5*1C-7AF =*))*)-72;5B/3 )*D:7G) 07 )470H:/C-D 07, ) ,-O7A:17 0.> F = *) )47;)C1CB/3) ,-O7A:17./4)*D:.[.07,81)G5*1C-7A )4907C.-/3747,HG1*/07:DB7>=.4)2D:/1[.

18 4 / 6DB/ 4/23405C. 7 81)G5*1C-9> -472/3 *) )6,25B/3 -/ )1017:7G.-H*. )49;)C.07, A,-O7,:37,0.> FG1)74717*8=470/:9G7 /4/23405C.)6A25C.>=-)0)35C.>07,81)G5*1C-7AF9C71/3I)*C,--/0DCI/1C/ ),09*F8/*HI7,*816)35-))47J.-35C.>G1)74717*8=470/:9G7 &" 4 A-O)C. G1) 0.*/60H:/C. 07, C,-O)0167A)*016/1-H*7, B),47G2);/3-/0D 0.* H687C. 0.>)49;)C.> HG621C.> 05*)470/:/C-D05* 6)1 6)0)6A25C.> 07, 1)G5*1C-7A) ,-O7A:170.> 4# )*)6.2,IB/3> *D87I7>7;/3:/1/*09>427B/C-3)>4H*0//2G)C3-5*.-/2+* )490.*0/:16=)*DB/C.C/),09*0.>A-O)C.>*);27*03C/1F*),47OD::/1C0.* 0)6D05B D\GG2);)4276/1-H*7,*)42)G-)07471.B/3.,47G2);=0.>A-O)C.>Z 4#.(+(.<.+9-+=; >**1?:? )49 0) 7473) 42H4/1 *) 4276A40/ )G5*1J9-/*7>HI/1C,C0)B/36)1:/107,2G/3*9-1-) 1) 81/,69:,*C. 05* 81)G5*1J7-H*5* 4)2)03B/0)1 6)050H25 6)0D:7G7> 05* * */GG2D;5*47,)4)107A*0)1*)427C67-1CB7A*G1)01>/0)12/3/> 47,HI7,*C,C0)B/36)1:/107,2G7A*CA-;5*)-/07/::.*169836)17Z C 43C.-7)*03G2);7=*9-1-)/416,25-H*7;507)*03G2);707,6)0)C0)0167A 0.>/0)12/3)>6)10,I9* =C/+*07,=07,0/:/,0)37, H*7, 6)0)C0)0167A 6)1 )*03G2);) 05* 947, HG1*)* 71 )*03C071I/> 8.-7C1/AC/1> 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C > 7-)2I3)>4/236)0)C0)016+* =C/5* /O)35C. 0.> 7-)2I3)> = 07, 47,2G/37, *D40,<.>F)49 0.* 7473)*) 4276A40/ /* HI/1)*)6:.B/3. D8/1) CAC0)C.> 0.>/0)12/3)>F 7A0/ HI7,*,47O:.B/3 816)17:7G.016DF )49 0) 7473) *) 4276A40/1F 901. /0)12/3) )47;DC1C/0.81D:,C.0.>6)10.BHC.0.>C//66)BD21C. )49;)C. 0.> 7-)2I3)> G1) )*D6:.C. 0.> D8/1)> CAC0)C.>F );72D /0)12/3/>47,HI7,*C,C0)B/34270.>$"$"$$ /0D0.* C.07, #$E#$ )49 07* $E$$ F 8/* 427O:H4/0)1 0.> 6)0D* P47BHC/1>) )> 4:H7* 07, 7:,-/:7A> /37, 0.>H82)>0.>/0)12/3)>D2B2) ) 4)2/8O]F6)B+>6)1"6)1" ) 07, #$E#$F 945> ),0D )*016)0)C0DB.6)* )49 0) D2B2) 6)1 07, $E$$! ]"#E$"$"$$

19 5>D*5816)C016=)49;)C.G1)0.:AC.0.>/0)12/3)>AC0/2))49)30.C.= )G5G= -/09I7, = 02307,F 945> 6)1. )30.C. =. )G5G= G1) 0. :AC. 0.>F 671*74717A*0)1 C0. 7-)2I3)F 4276/1-H*7,*) 6)0)I52.B7A* C *5*A-5*0)12/1+*,*/4+>)4)107A*0)1Z /O)35C. 0.> 7-)2I3)>)49 0.* 7473)*) 4276A40/ /* 0.> HI/1 671*7471.B/3)30.C.F)G5G==816)C016=)49;)C.G1):AC.0.>/0)12/3)> 1C ) /37 0.> H82)> 0.> /0)12/3)> 7:,-/:H> /37F-=-)67,C3)>F) *)4276A40/1901)49$"$"$$ H5>6)1C=-/2)8/*HI/16)0)0/B/3)30.C.G1)0.:AC.0.>/0)12/3)> 1C ) /37 0.> H82)> 0.> /0)12/3)> 7:,-/:H> /37F -=-) )6016=> 1)816)C3)>F) *) 4276A40/1 901 )49 $"$"$$ H5> 6)1 C=-/2) 8/* HI/1 6)0)0/B/3 )G5G= G1) 0. :AC. 0.> /0)12/3)> 43C.-7)*03G2);7 0.>)49;)C.> 0.> /*16=>,*H:/,C.> 0.>/0)12/3)>)49 0.* 7473) /6:HIB.6/ 07 0/:/,0) ,-O7A:17 47, 81716/3 0.* /0)12/3)6)1CI/ ,HG1*/.)*03C071I.8.-7C3/,C. 43C.-7)*03G2);7 0.>)49;)C.>-/ 0.* 7473) C,G6270=B.6/ C/ C+-) ,-O7A:17 0.> /0)12/3)> 6)1 947, HG1*/. )*03C071I. 8.-7C3/,C. C D* 0.* 427C;72D,47G2D;/1 G1) :7G)21)C-9 0.> /0)12/3)> ;,C C547 81);72/0169)49 07*9-1-7/6429C547),0=>F 945>),09> 4276A40/1 )49 0) 4)2)4D*5 HGG2);)F )4)10/30)1. 427C69-1C. /41C=-7, )*01G2D;7, 0.> )49;)C.> 07, A,-O7,:37, -/ 0.* 7473) 4)2HI/0)1.CI/016=4:.2/<7,C190.0) 1C /687BH*-/0D0.*. /40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> C 43C.-7 )*03G2);7 = /416,25-H*7 ;507)*03G2);7 07, 6)0)C0)0167A 0.> /0)12/3)>6)105*0,I9* =C/+*07,=07,0/:/,0)37, H*7, 6)0)C0)0167A 6)1 )*03G2);) 05* 947, HG1*)* 71 )*03C071I/> 8.-7C1/AC/1> /O)35C. 07, 2)--)0H) 07, 716/37, /37, 4/23 6)0)I+2.C.> 07, 6)0)C0)0167A0.>/0)12/3)>C0)716/3)O1O:3)07, /37, 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C /37,4/236)0)C0)016+* =C/5*

20 43C.-7 )*03G2);7 = /416,25-H*7 ;507)*03G2);7 05* )47;DC/5* 4/ C-7A 07,/*/*/2G/3) 81)I/121C0= 0.>/0)12/3)> 6)1)*03G2);7 07, 947,HG1*/.)*03C071I.8.-7C3/,C. 1C /687BH*-/0D0.*./40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> C 43C.-7)*03G2);7=*9-1-)/416,25-H*7;507)*03G2);707,6)0)C0)0167A 0.>/0)12/3)>6)105*0,I9* =C/+*07, 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C /37,4/236)0)C0)016+* =C/5* 1C /687BH*-/0D0.*./40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> 4## 472/3*))476:/1CB/307,81)G5*1C-7A6DB/81)G5*1J9-/*7>/D*Z ) 23C6/0)1,4940+I/,C.F/66)BD21C.F4)AC.82)C0.2170=05*F)*)G6)C016= 81)I/321C.=405I/,0169C,-O1O)C-9F=C/7471)8=470/)*D:7G.6)0DC0)C. 47,4276A40/1)494)29-71)81)816)C3)427O:/49-/*.)4901>/B*16H>F *7-7B/016H>6)16)*7*1C016H>81)0D</1> O 1*=B.6//*)*037*07,81)816)C3)6=2,<.>C/40+I/,C.F/66)BD21C.>F )*)G6)C016=>81)I/321C.>F405I/,0167AC,-O1O)C-7AF=7471)8=470/D::. 4)29-71)81)816)C3)427O:/49-/*.)4901>/B*16H>F*7-7B/016H>6)1 6)*7*1C016H>81)0D</1> G )0)816DCB.6/G1))836.-)47,);72D0.*/4)GG/:-)016=81)G5G=07,F-/ ODC.)49;)C..7473)HI/11CIA8/816)C-H*7, 8 \I/181)42D</1O)2A/4)GG/:-)01694)2D405-)F47,-472/3*)81)41C05B/3 -/747178=470/-HC7)490.* *)BH07,C) 2I= / /*HI/1/64:.2+C/101>,47I2/+C/1>07,9C7*);72D0.*6)0)O7:=05* /1C;72+*671*5*16=>)C;D:1C.>CA-;5*)-/0.*7-7B/C3)0.>I+2)>47, /3*)1/G6)0/C0.-H*7>=CA-;5*)-/0.*/::.*16=*7-7B/C3) C0 /*HI/1/64:.2+C/101>,47I2/+C/1>07,01>CI/016H>-/0.*4:.25-=05* ;925*6)10/:+*CA-;5*)-/0.*/::.*16=*7-7B/C3) J 3*)1 H*7I7>,47O7:=> [/,87A> 8.:+C/5>F = 4)2):=[/5>,47O7:=> 05* 4:.27;721+*47,)4)107A*0)1C0)4:)3C1)07,4)29*07>81)G5*1C-7A 27>)498/1< )G5*1J9-/*7> 8/*/-4340/1 C/ 6)-3))49 01> 4)2)4D*5 4/2140+C/1>B)42H4/1*),47O:.B7A*Z ) 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* )F O FGF 8F /F C0 6)1 J CI/ C = HGG2);7/68189-/*7)49 16)C016= = = 2I= 0.>

21 I+2)>6)0)G5G=>=427H:/,C.>F) *)4276A40/19014:.27A*0)1 ),0H>71427P47BHC/1> 1) 0.* ::D8) 0))*50H25 C071I/3) ) 6)1 O)478/16*A7*0)1-/ CI/016D 41C D05*716/35* /35* 490)41C D),0D42H4/1 *)4276A40/1901Z 81)G5*1J9-/*7>8/*6.2AIB.6/C/6)0DC0)C.40+I/,C.>F /* HI/1 6)0)0/B/3F 6)0D 0.* 0/:/,0)3) 81/03)F)30.C. G1)*) 6.2,IB/3 7 81)G5*1J9-/*7>C/6)0DC0)C.40+I/,C.>F /* HI/1 6)0)0/B/3)30.C. G1) 81721C-9 =)*016)0DC0)C./66)B)21C0= = C,*/66)B)21C0=F /*HI/16)0)I52.B/3816)C016=)49;)C.47,*)BH0/107*81)G5*1J9-/*7,49)*)G6)C016=81)I/321C.F )4)30.C. 07, )*50H25 C071I/37, G 6):A40/0)1 G1) 0.* ::D8) -/ 427C69-1C. )47C4DC-)07> 471*167A ,F H687C.> 07, 0/:/,0)37, /<)-=*7,) *) 4276A40/ ) 429C54) 47, 6)0)G2D;7*0)1 C0.* /49-/*.,474)2DG2);70.>C,--/0HI7,C)>/41I/32.C.>8/*HI7,*6)0)816)CB/3-/ )-/0D6: )C016= )49;)C. G1) )836.-) CI/0169 -/ 0.* DC6.C. 0.> /4)GG/:-)016=>07,>82)C )>/4/23405C.47,C07)49C4)C-)71*167A.02+7,)*)G2D;/0)16)0)816)C016=)49;)C.F7*9-1-7>/6429C547>7;/3:/1*) C,*,47OD:/1 4/AB,*. =:5C. 07, *##E#"F C0.* 7473) )*):,016D B) 427C81723J/0)107)836.-) 49I2/)429C54)G1)0.*,47O7:=)47C4DC-)07>471*167A-.02+7,/3*)1Z G1)0.*4/23405C. F29/827>F1/,BA*5*A-O7,:7>6)1-H:. G1)0.*4/23405C.F81)I/121C0H> G1)0.*4/23405C.6)1F81)I/121C0H>6)17-922,B-71/0)3271 G1)6DB/D::.4/23405C.*7-167A427C+47,F71*9-1-71/6429C547307, / 4/23405C. 0) 4)2)4D*5 0HCC/2) 41C D 07, /37, B) 42H4/1 *) 427C67-1CB7A* 6)1 G1) 07,> 81)I/121C0H> 427C5416D / 4/23405C. = 0) 381) 41C D B) 42H4/1*) 427C67-1CB7A*6)1G1)07,>/0)327,>427C5416D O 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* / 6)1 C0 41C /68189-/*7)49 0.*)2-981))2I= 07, ::.*167A 2D07,>F = 6)1 07, 716/37, 62D07,> 9C7* );72D0741C )C;):1C016=>/*.-/290.0)> 1)0.*::D8)07C071I/37/)478/16*A/0)1-/0.O/O)35C.-.7;/1:=>47, /6838/0)1 )49 07 = D::7 )C;):1C0169 ;72H) 7 C071I/37 C0 )478/16*A/0)1-/07)478/160169/*.-/290.0)>G1)I2H.427>07.-9C1747, /68387,* 71 )2-981/> 1) 9C/> /0)12/3/> 8/* ;727:7G7A*0)1 C0.* ::D8) )4)10/30)1 *) 427C67-1CB/3 O/O)35C. )49 01> )2-981/> /::.*16H> )2IH>=,4/AB,*.8=:5C.05*81)G5*1J7-H*5*^9018/*;727:7G7A*0)1C0.* ::D8)_

22 / 4/23405C. 0) 41C D )C;):1C016=> 6)1 ;727:7G16=> /*.-/290.0)>=.,4/AB,*.8=:5C.5>)*50H25B)42H4/1*)427C67-1C07A* 6)1G1)07,>81)I/121C0H>427C5416D6)1C/4/23405C.=6)1G1)07,> /0)327,>427C5416D G 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* 8 6)1 J 71 81)G5*1J9-/*71 42H4/1*),47OD:7,* 4/AB,*. =:5C. 07, ##E#"-/ 0.* 7473)*) 8.:+*7,* 901 ^8/* HI7,* 81)42D</1 O)2A /4)GG/:-)0169 4)2D405-)F 901 9:) 0) C071I/3)6)1714:.27;723/>47,,47OD:7,*C0781)G5*1C-9/3*)1):.B=6)1 901 HI7,* /43G*5C. 901.,47O7:= [/,8+* C071I/35* =. 4)2D:/1[.,47O7:=>05*C071I/35*47,)4)107A*0)1C,*1C07A*:9G7)476:/1C-7A07,> )49071)G5*1C-9 `:) 0) )*);/29-/*) 4)2)4D*5 41C D 42H4/1 *) HI7,* /687B/3 429C;)0) 6)1 C/ 6DB/ 4/23405C...-/27-.*3) H687C=> 07,>*)-.*/3*)1 427G/*HC0/2.0.>.>/40/-O237,$ `:/> 8/ 71 4/AB,*/>.:+C/1> 47, J.07A*0)1 B) 42H4/1*) HI7,* B/+2.C. 07,G*=C17,0.>,47G2);=>)498.-9C1))2I= 4# 6 8(<1?G9/ -?+16+B3F 9:) 0) HGG2);) C071I/3)F,4/AB,*/> 8.:+C/1> 6)1 41C D 05* )*50H25* C.-/35*F,47OD::7*0)1 G1) 6DB/ C,-42D007,C)/0)12/3)I521C0D414:H7*42H4/1*),47O:.B7A*8.:+C/1>05* *7-3-5*/6427C+45* 6DB/ C,-42D007,C)>/0)12/3)> I521C0D 6)1 C/ 4/23405C. /43C.-7)*03G2);7CI/016=>)49;)C.>07,0.>6DB//0)12/3)>F947,B) )*);H27*0)12.0DZ ) )4787I=0.>CA-42)<.>G1)0.*)49671*7AC,--/07I=C0781)G5*1C-96)1 0.*/60H:/C.0.>A-O)C.>F O 02947>6)0)*7-=>0.>)-71O=>-/0)<A05*/0)12/1+*47,C,--/0HI7,*C0. CA-42)<.F G &)81723J/0)1-3))4901>C,-42D007,C/>/0)12/3/>5>671*9>/6429C547>0.> CA-42)<.>)4H*)*01 C0.* 6)Ba 9:. 0.* 81D26/1) 0.> CA-O)C.>F. 7473) B) HI/1 0.*)*H66:.0./*07:= 6)1 4:.2/<7,C190.0) 05*,47:7345* /0)12/1+* G1) *) /6427C54/3 0.* CA-42)<. 6)1 *) 8/C-/A/1 01> C,-42D007,C/>/0)12/3/>)4H*)*01C0.* 6)1G/*1690/2)*)/*/2G/36)1 8.:+*/16DB/01)4)2)30.07G1)0.*42)G-)07473.C.0.>CA-O)C.> 8 &) 8.:+*7,* 901/,BA*7*0)1)::.:HGG,) 6)1 C/ 7:96:.27. 6DB/-3))49 ),0H> G1) 01>,47I2/+C/1> 47,)4722H7,*)49 0.* CA-O)C.)4H*)*01 C0.* 6)1 / &)8/C-/A7*0)1901C/4/23405C.47,07,>)*)0/B/3.CA-O)C.B)C,*0D<7,* C,-O7:)17G2);169 HGG2);7F 47, B) 427C67-3C7,* C0.* F C B) C,-4/21:DO7,*,47I2/5016D 9:) 0) 4)2)4D*5 C071I/3) )F OF GF 8 )*);/29-/*)

23 4 *D87I7>,47I2/7A0)1*) HI/1)C;):3C/1 C07 6)1 0):714D)C;):1C016D 0)-/3) = 72G)*1C-7A> 6,23)> =E6)1/4167,216=>)C;D:1C.> 9: C , B))4)CI7:/3 G1) 07\2G > = 71,4/2G7:DO71 07,)*D:7G)-/ 0.* / ) 6)1 CA-;5*)-/ 01> 81)0D</1> 4/23 = 05*:714+*)C;):1C016+* 0)-/35*=72G)*1C-+* 4' /41;,:DCC/0)1 *) J.0=C/ =470/ D::7 HGG2);7 621B/3 )4)2) /0D 0.* )*DG*5C. 05* * * 6)1 :714+* /GG2D;5* C071I/35* 47, B),47O:.B7A* 6)1 7 *D87I7>,47I2/7A0)1*) 0) 6)0)BHC/ C69-1C. 05* )4)107A-/*5* C071I/35* )470/:/3 :9G7 )49221[.> 07, *)89I7,F 07, 74737, 6)0)4340/1. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9 427> 9;/:7> 0.> F AC0/2))49)49;)C. 07, A 0.>,-O7,:37,F 6)1F /;9C7* 621B/ / C,*02HI/1 :9G7> -)0)35C.> 07, 81)G5*1C-7AF 7 81)G5*1J9-/*7> 07, 74737,. 427C;72D H4/0)1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 47, HI/1 C,*0D</ = 1)G5*1C-7A 6):/30)1*),47OD::/1 0) 381) D\GG2);)F,49 01> 381/> 5> D*5 C0.* 4)27AC) 4)2DG2);7 427P47BHC/1> 44 ;9C7* C,*02HI7,* 71 4)2)4D*5 427P47BHC/1>. F B) 6):HC/1 07* *D87I7F-HC) C/ 427B/C-3) 47, B) 07, BHC/1*) 427CH:B/1 G1) 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 6)1 4D*05>-HC) C07* I29*7 1CIA7> 0.> 27C;72D> 07, *. 427B/C-3)),0=4/2DC/1D42)60.-/,4) )07,)*)6.2,IBH*07> *)89I7,F > 4)2D 07 G/G7*9> 901 /6:=B.F 8/* 427CH:B/1 G1) 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 6)0)4340/1. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9 427> 9;/:7> 0.> 6)1F AC0/2))49)49;)C. 07, A 0.>,-O7,:37,F 6)1F /;9C7* 621B/ / C,*02HI/1 :9G7> -)0)35C.> 07, 81)G5*1C-7AF 7 81)G5*1J9-/*7> 07, 74737,. 427C;72D H4/0)1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 47, HI/1 C,*0D</ =1)G5*1C-7A6):/30)1G1)0.*,47G2);=0.>A-O)C.>F,49 01> 381/> 5> D*5 C0.*4)27AC) 4)2DG2);7427P47BHC/1> G1) 0.*,47G2);= 0.> CA-O)C.>6)14D*05>-HC)C07I29*71CIA7>0.>427C;72D>07, 45 / 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 7 *D87I7>,47I2/7A0)1 *) 6)0)BHC/1 GG,.016= 41C07:= ):=> 60H:/C.> 0.> A-O)C.>F 47C7A 3C7, 427> 07 8/6)4H*0/071>/6)09b07,C,*7:167AC,-O)0167A01-=-)07> 4H 41C.-)3*/0) I29*7> 1CIA7> 0.> GG,.016=> 41C07:=> ):=> 60H:/C.> 0.>427>,47G2);=A-O)C.>42H4/1*)/3*)1)723C07,I29*7,F8.:)8=*)1CIA/1 -HI21/41C027;=>0.>C0.*2D4/J)GG,.016=41C07:=):=>60H:/C.>B) /687B/3 CA-;5*) -/ /1G-) 47, 838/0)1 C07 Yc 0.> 4)27AC)> 1)6=2,<.> GG,.016= 41C07:= ):=> 60H:/C.> B)/687B/3)49 )*)G*521C-H*.2D4/J)47,:/107,2G/3*9-1-)C0.*::D8)=C/D::762D07> -H:7>0.>6)107,6)1HI/107816)35-)H687C.>/GG,.016+*/41C07:+*F CA-;5*)-/0.*1CIA7,C)*7-7B/C3) GG,.016=41C07:=):=>60H:/C.>/41C02H;/0)1D076)C07* *D87I7-/0D 0.*:AC.=:=<.0.>A-O)C.>-/0.*427P49B/C.9018/*/662/-7A*)<1+C/1>0.>

24 5 G1) 7471)8=470/,4)301) =)*,4)301))BH0.C. 05* 925* 0.> A-O)C.> 6)18/*HI/1,4D2</1:9G7>G1)6)0D405C=0.>7:16==-/216= 030:7> 07, 81)G5*1C-7A /3*)1 I JC,*78/,9-/*7>)4907*658169)*);72D> 030:7> 6) > )*);72D> 42H4/1 *) )*)G2D;7*0)1 C07 ;D6/:7 427C;72D>6)1G/*16DC/9:)0)HGG2);)6)1:714DC071I/3)F47,B),47O:.B7A*)49 07,>81)G5*1J7-H*7,> H!! &K H 74)29*/AI7>1)6=2,<.>81)03B/0)1852/D*C07,>81)G5*1J9-/*7,>F A**) B/,07A*FC/.-/27-.*3)6)1+2)47,B)07,>)*)671*5B/3 -/)47C07:=0.:/7-7170,43)>F)4a0.*81/AB,*C.Z E93;/5H44#EF3? 9LC##'MKNOPC###Q4 61*;,+(6/9()16/=?+B16/QCK4C H# 43C.>F.81)6=2,<.81)03B/0)16)1C0.*1C07C/:38)0.> dddefseghif 276/1-H*7,*) 87B/3 C07,> 81)G5*1J9-/*7,>. 8,*)090.0)*) 81)-72;+C7,* D47[. G1) 07 )*016/3-/*7 07, 81)G5*1C-7AF 421* )49 0.*,47O7:= 05* 427C;72+* 07,>F B) 8172G)*5B/3)49 0.* /43C6/[. C/.-H2) 6)1 +2) 47,B)G*5C07471.B/3C07,>81)G5*1J9-/*7,>-/0.:/7-7170,43) H 1 /*81);/29-/*71 B) 42H4/1 *),47OD:7,* 0,I9* )4723/> 6)1 /250=-)0) CI/016D-/07,>927,>07,81)G5*1C-7A)4/,B,*9-/*71/GG2D;5>C0.*81/AB,*C. 47, )*);H2/0)1 C07 D2B27 # -HI21 0.*.-/27-.*3) 47, B) 07,> C0):/3 -/ 0.:/7-7170,43)F -/ 2.0= )*);72D C07* 030:7 6)1 07* )*);72D> 07, 81)G5*1C-7AF945>),09>4/21G2D;/0)1C07D2B27 B)C,G6/*02+C/19:)0)/250=-)0)6)1/*09>4H*0//2G)C3-5*.-/2+* )490.*:=<.0.>427B/C-3)>G1)0.*,47O7:=)4907,>,47[.;37,>)4721+*6)1 /250.-D05*F B) /68+C/1 /AI7> 1/,621*=C/5*F B) -4727A* *) 427-.B/,07A* 71 /*81);/29-/*71 )4/,B,*9-/*71 C0.* F 945> 4/21G2D;/0)1 C0.* 4)2DG2);7 )*50H /AI7> ),09 /3*)1 /43C.> 8,*)09**) 4/21:.;B7A* O/:01+C/1>F C,-4:.2+C/1> = =C/1> 925* 05* 0/,I+*F 47, 0,I9* 4276A[/1 901)4)107A*0)1 1) 07:9G7),09 6):7A*0)1 71 /*81);/29-/*71 *) -.* )-/:=C7,* *) B/,07A*. 680./ +6D=1+3F,6A3,D(<L91B36+=?+63,A(?-B36-?+,-? D+?*A3+,(.8

25 M M M# M M' M4 M5! /60D C07 81)G5*1C-9 G3*7*0)1 ;,C16D = *7-16D 429C54)F 0) 7473) HI7,* 6:.B/3*)C,--/0HI7,*C0781)G5*1C-9 41C.-)3*/0) DB/ 81)G5*1J9-/*7>-472/3*) C,--/0HI/1 C07 81)G5*1C-9 /30/-/-7*5-H*)/30/5>-H:7>-1)>6)1-9*7CA-42)<.> 276/1-H*7,*)C,--/0DCI7,*C0781)G5*1C-97181)G5*1J9-/*717;/3:7,**) 6)0)BHC7,*-/ 0.* 427C;72D 07,> 02)4/J16=/GG,.016=/41C07:= C,--/07I=> G1)47C93C7-/8A7I1:1D8/>4/*0)69C1),2+$$F$$Q /GG,.016=),0=/41C07:=B)1CIA/1G1)I27*16981DC0.-)0/CCD25*-.*+* )490.:=<.0.>427B/C-3)>,47O7:=>05*427C;72+*6)1B)/687B/3CA-;5*) -/07498/1G-)47,838/0)1C07 0.>4)27AC)>1)6=2,<.> /GG,.016=/41C07:= C,--/07I=> B)/687B/3)49)*)G*521C-H*. 2D4/J) 47, :/107,2G/3*9-1-)C0.*::D8)=C/D::762D07>-H:7>0.>6)107, 6)1HI/107816)35-)H687C.>/GG,.016+*/41C07:+*FCA-;5*)-/0.*1CIA7,C) *7-7B/C3) / 4/23405C. 47, 7 81)G5*1J9-/*7> /3*)1 CA-42)<.F. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=>42H4/1*)/687B/3,4H29:5*05*-/:+*0.>CA-42)<.>6)19I1,4H2 -/-7*5-H*5*-/:+*</I521C0D 27C;72D 47, 8/* C,*78/A/0)1 )49 /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9F8/*G3*/0)18/60= MH /GG,.016=/41C07:=/41C02H;/0)1 D076) C07*)*)6.2,IBH*0) *D87I7-/ 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 07,>,49:7147,> 81)G5*1J7-H*7,>F 71 /GG,.016H> /41C07:H>/41C02H;7*0)1 D076)-HC) C/ 021D*0) $/2GDC1-/>.-H2/>)49 0.* )*)673*5C.C/),07A>0.>)49;)C.>07, A,-O7,:37,-/0.*7473) 6)0)6,2+*/0)1781)G5*1C-9> Q "!&& Q 47O7:= 27C;72D> 42H4/1*))67:7,B/3F C/ 901);72D 07* 02947,47O7:=> 6)1074/21/I9-/*707,;)6H:7,0.>F0)721J9-/*)C0.*4)27AC)1)6=2,<. Q# ;D6/:7> 0.> 27C;72D> 42H4/1F /43 471*= )476:/1C-7AF *) 6)0)0/B/3 )49 /6429C54707,27-.B/,0==*))47C0):/3-/C,C0.-H*./41C07:==-/,4.2/C3) jkliwui C0.* 4)2)6D05 81/AB,*C.F *) /3*)1 C;2)G1C-H*7> 6)1 *) ;H2/1,47I2/5016D0.*4)2)6D05/016H0)Z

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επισκόπηση Συστηµάτων Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Αιολικής Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΟΥΡ ΑΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα