ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11"

Transcript

1 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

2 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 2/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Περιεχόµενα 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε /11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

3 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 3/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Αναφορικά µε τις εργασίες στο Κτίριο ιοίκησης (Αθηνάς), κατά την ε ίσκεψή µας ενηµερωθήκαµε ότι στο κτίριο αυτό θα εκτελεστεί αράλληλα έργο δοµηµένης καλωδίωσης µε σκο ό να υ οδεχθεί τη νέα εγκατάσταση του το ικού δικτύου. Με βάση τις α αιτήσεις της διακήρυξης σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη κατάσταση, ροκύ τει ότι τα δύο WS-C4503- E θα ρέ ει να το οθετηθούν σε σηµείο του κτιρίου ου δεν υ άρχει RACK, ο κλιµατισµός δεν είναι ε αρκής και δεν υ άρχει δυνατότητα φυσικής διασύνδεσης, (µέσω της υφιστάµενης δοµηµένης καλωδίωσης) µε το υ όλοι ο εσωτερικό δίκτυο. Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες ου εριγράφονται στη διακήρυξη και αφορούν το κτίριο της διοίκησης, θα ρέ ει ή να έχει ροηγηθεί η εγκατάσταση της δοµηµένης καλωδίωσης ή να αναλάβει ο ανάδοχος του έργου να α οσυνδέσει τα δύο WS-C4503-E µε το υφιστάµενο δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης. Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν η υ οχρέωση του αναδόχου είναι ελεύθερη της εκτέλεσης του έργου της δοµηµένης καλωδίωσης και αν σε αυτήν εριλαµβάνονται εργασίες φυσικής διασύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο και οιες είναι αυτές. 1.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Οι εργασίες ου εριγράφονται στη διακήρυξη θα εκτελεστούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες; Ποια είναι η µέγιστη ε ιτρε τή χρονική διάρκεια downtime συνολικά και ανά ηµέρα; 1.3 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους αφορά και τον υφιστάµενο εξο λισµό. Αν ναι, θα ρέ ει να µας δοθεί η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων συντήρησης του υ άρχοντος εξο λισµού ώστε να υ ολογιστούν ιθανά κόστη ε έκτασης τους ώστε να καλύ τουν το χρονικό διάστηµα του ενός έτους α ό την αραλαβή. 1.4 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα α ό τη διακήρυξη, στην αράγραφο 9 α αιτούνται 2 υ οφάκελοι, τα δικαιολογητικό και η οικονοµική ροφορά. εν α αιτείται τεχνική ροφορά; εν α αιτείται ίνακας τεχνικής ροσφοράς ου να εριλαµβάνει τα υλικά και υ ηρεσίες ου θα αραλάβει η ΣΤΑΣΥ; 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

4 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 4/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 1.5 ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Με βάση την αρα άνω αρατήρηση (σ.σ. του ερωτήµατος 4), στην οικονοµική ροσφορά θα ρέ ει να συµ εριληφθεί και ο ίνακας της τεχνικής ροσφοράς συµ ληρωµένος µε τις αντίστοιχες τιµές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχεί λήρως στα ροσφερόµενα υλικά και υ ηρεσίες. 1.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Ποιός θα µεταφέρει τα Racks α ό το κτίριο του Κηφισού στο Αµαξοστάσιο; Εάν χρειάζεται και οιός θα κάνει την µεταφορά των patch panels α ό το υ άρχον Rack ου έχει τα WSC4503-E σε αυτό ου θα έρθει α ό το Κηφισό; Εάν δεν χρειάζεται να µεταφερθούν τα patch panels, το µήκος των καλωδίων θα είναι αρκετό για να γίνουν οι νέες συνδέσεις; 1.7 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Στο κτίριο της Αθηνάς. το υ άρχον Rack έχει αυτή την στιγµή 2-3 άλλες συσκευές και patch panels και εκεί ενηµερωθήκαµε ότι θα γίνει η το οθέτηση των WS-C4503-E. Ποιός θα αναλάβει την µεταφορά αυτών των συσκευών σε άλλο Rack ου υ άρχει ιο άνω στον τοίχο, γιατί εκτιµούµε ότι τα 4503 δεν χωράνε να το οθετηθούν στο υ άρχον Rack µαζί µε τις άλλες συσκευές. 1.8 ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Ποιό είναι το ε ιθυµητό ωράριο στο ο οίο µ ορούν να γίνονται εργασίες, έτσι ώστε να µειωθεί ο χρόνος µη διαθεσιµότητας των µηχανηµάτων και των αρεχόµενων υ ηρεσιών, αλλά και να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα του έργου; Ε ίσης οιός είναι ο ανεκτός χρόνος µη διαθεσιµότητας (downtime) αυτών; 2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. 2.1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ο υ ό εγκατάσταση εξο λισµός στο κτίριο ιοίκησης (Αθηνάς) θα ραγµατο οιηθεί σε νέο RACK το ο οίο θα εγκατασταθεί εντός κλιµατιζόµενου χώρου στο Υ ολογιστικό Κέντρο (Computer Room) του 3 ου ορόφου. Η υ οχρέωση του αναδόχου, ό ως αυτή εριγράφεται στο Τεύχος Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης δεν εριλαµβάνει εργασίες κατασκευής δοµηµένης καλωδίωσης. Αν και εφόσον α αιτηθούν εργασίες διασύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο το κτιρίου 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

5 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 5/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ιοίκησης, αυτές θα ραγµατο οιηθούν µε ευθύνη και έξοδα ου θα ε ιβαρύνουν τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 2.2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Το σύνολο των εργασιών ου εριγράφεται στη διακήρυξη θα εκτελεστούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Θεωρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών δεν ε ηρεάζει τη λειτουργία των υφιστάµενων υ οδοµών δικτύου δεδοµένων, και µε κατάλληλο σχεδιασµό οι διακο ές ου θα α αιτηθούν θα είναι µικρής χρονικής διάρκειας (της τάξης λίγων λε τών). Σε όσες ερι τώσεις α αιτηθεί µεγαλύτερη διακο ή θα ρέ ει να υ άρχει έγκαιρη ροειδο οίηση, ώστε να ενηµερωθούν οι τελικοί χρήστες. 2.3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Το σύνολο του υ ό εγκατάσταση εξο λισµού θα ρέ ει να καλύ τεται α ό συµβόλαιο συντήρησης shared support. Συγκεκριµένα: Για τον υ ό ροµήθεια νέο εξο λισµό, η υ οστήριξη εριλαµβάνεται ως µέρος της ροµήθειας µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης. Για τον υφιστάµενο εξο λισµό, ό ως αυτός εριγράφεται στους Πίνακες 1 και 2 της αραγράφου 3.3 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, η υ οστήριξη εριλαµβάνεται ως µέρος της ροµήθειας µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, αλλά διορθώνεται το τµήµα του (HW SUPPORT FOR EXISTING EQUIPMENT) ως αρακάτω: HW SUPPORT FOR EXISTING EQUIPMENT CON-CSSPD- C2960G4C SHARED SUPP SDS Catalyst / 6 CON-CSSPD-C4503E Shared Support for 4503E SDS 1 year ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Η λήρης και αναλυτική εριγραφή των υ ό ροµήθεια υλικών και υ ηρεσιών εριγράφεται στο Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης. Αφορά το σύνολο των ζητούµενων υλικών και υ ηρεσιών υ ό την έννοια ενός ολοκληρωµένου έργου, ό ως αυτό αναφέρεται στην αράγραφο 2 του τεύχους διακήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 2.3, 2.5 και /11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

6 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 6/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 2.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 Η οικονοµική ροσφορά θα ρέ ει να αντιστοιχεί στο σύνολο των ζητούµενων υλικών και υ ηρεσιών υ ό την έννοια ενός ολοκληρωµένου έργου, ό ως αυτό αναφέρεται στην αράγραφο 2 του τεύχους διακήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 2.3, 2.5 και ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 Αν α αιτηθούν εργασίες µεταφοράς υλικών, αυτές θα ραγµατο οιηθούν µε ευθύνη και έξοδα ου θα ε ιβαρύνουν τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εν ροβλέ εται να α αιτηθεί η µεταφορά patch panels. Η εκτίµησή µας είναι ότι το µήκος των καλωδίων θα είναι αρκετό, αλλά σε κάθε ερί τωση αν α αιτηθούν συµ ληρωµατικά υλικά αυτό α οτελεί υ οχρέωση του αναδόχου µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το άρθρο «Παρελκόµενα Υλικά» της διακήρυξης. 2.7 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 Ισχύει η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 Ισχύει η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Ιδιαίτερα τονίζουµε ότι ο διαγωνισµός αφορά την εκτέλεση ενός Έργου ου α οτελείται α ό υλικά και υ ηρεσίες και ε οµένως δεν ενδιαφέρει την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ο ε ιµερισµός του συνολικού κόστους σε υλικά και υ ηρεσίες. 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

7 ! "#

8

9 !!! $ %!

10

11 ! "#

12

13 !!! " # $ % & ' "! " " " # # $ & $ (

14

15 )*+*,-. /0)123) -/ 0.* /45*,-3) & 6)10781) :7 )47229;.C.>05*/0)12/1+* 6)1 )490.* CA-;5*) -/ 01> 81)0D</1> 07, #$E$ )470/:/3 /0)12/3) 07, 7-3:7, F,4DG/0)1 8/F CA-;5*)-/ 01> 81)0D</1> 07, D2B27, 4)2 07,* #$E$F C07* #E$$4/236)1HI/15>6A21)) )0.*/60H:/C.07,C,G671*5*1)67A H2G7,-HC) C0) 921) 0.> /21;H2/1)> 0016=>F 945>),0= 723J/0)1 C07* "E$$ " KF /609> )49 01> *=C7,>F /> /<,4.2/07A* 07 G/*1690/ C17 C,-;H27*F-/ 0) /43G/1) 6)1,49G/1)-HC) C0)B/2=> 027I1D> )C01673 C F 027I )-6)1:714D-HC)C0)B/2=>027I1D> 81/*/2G/3-/ )G5*1C /1-H*7,*))*)BHC/1 C//0)12/3) 0.* 427-=B/1)F /G6)0DC0)C. 6)1 BHC. C/ :/107,2G3) 07, /*/2G7A /<74:1C-7A 07, /*7471.-H*7,8160A7,8/87-H*5*0.> /430.>787A B.*D> # & # 7)*016/3-/*707,1)G5*1C-7A);72D0.*427-=B/1)6)1/G6)0DC0)C.6)1BHC. C/:/107,2G3)07,/*/2G7A/<74:1C-7A07,/*1)37,8160A7,8/87-H*5*LMN0.> F 945> ),09 4/21G2D;/0)1 )*):,016D C07 /AI7>!?/I*16H> ## /*/4102H4/0)1.,47O7:= 427C;72D> G1)-H27> 05* J.07A-/*5*,4.2/C1+* =.,47O7:=/*)::)6016=>427C;72D> # 427-=B/1) 9:5* 05*,:16+*F 07, /<74:1C-7A 6)1 05*,4.2/C1+* 47, )4)107A*0)1 G1) 0.* D201) 7:76:=25C. 07, H2G7,F 945> ),09 4/21G2D;/0)1 )*):,016D C07 /AI7>?/I*16H> )470/:7A* /,BA*. 6)1,47I2H5C.07, *)89I7, #' ()*+,-./ 0123./ 7:76:=25C.> 05*/2G)C1+*F 945>),0H> 4/21G2D;7*0)1 C07 /AI7>!?/I*16H> 723J/0)1 C/ 021D*0) 4H*0/ /2GDC1-/>.-H2/>F -/.-/27-.*3) H*)2<.> 0.*.-/27-.*3),47G2);=> 0.> CI/016=> A-O)C.> #4 *D87I7>B)4)2HI/1/GGA.C.6):=>:/107,2G3)>07,C,*9:7,07,H2G7,F945> ),094/21G2D;/0)1C07/AI7> G1)4/23787/*9>H07,> #5 427P47:7G1J9-/*. 8)4D*. G1) 0.*,:7473.C. 07, H2G7,)*H2I/0)1 C07 47C9 05*4/*=*0)I1:1D85*,2+$$$$F$$Q4:H7* 27C;72H>47,B),4/2O7A*07*4)2)4D*5427P47:7G1C-9F8/*B)G3*7,*8/60H>

16 4)2+*81)G5*1C-9>B)81/<)IB/3-/429C6:.C.,47O7:=>427C;72+*6)1-/0. 81)816)C3).:/6027*16=>8.-742)C3)> *D87I7>B))*)6.2,IB/3/6/3*7>47,B),47OD::/10.*I)-.:90/2.01-= # 81)G5*1C-9> B) 81/*/2G.B/3 C/ 8A7 ;DC/1> 6)1 CA-;5*)-/ 07,> 927,> 07, 4)29*07>/AI7,>1)6=2,<.> /)49;)C. 07, 27H827, 6)1 1/,BA*7*07>,-O7A:7, 0.> B) 721CB/ = 1/*H2G/1)> 1)G5*1C-7AF. 7473) B) /:HG</1 6)1 B))<17:7G=C/1 01> 427C;72H>47,B),47O:.B7A*410274=),0=HI/10.*/,BA*.81/*H2G/1)>07, 81)G5*1C-7A-HI21 6)1 07 C0D817 0.>,47O7:=>/1C=G.C.> G1))*DB/C. 427> ,-O7A:170.> ' / ;DC. B) /:/GIB7A* )49 0.* = 1)G5*1C-7A 71 47;D6/: * 071I/35* 6)1 05* 1C * 05* 81)G5*1J7-H*5*F CA-;5*)-/ 0) 721J9-/*) C07 D2B27 $ 0.> 4)27AC)> 81)6.2A</5> = 81)0.2/ )35-) *) J.0=C/1 81/,621*=C/1> /43 05* /GG2D;5* 47, B),47O:.B7A* = C,-4:.25-)016D C071I/3) 1 81)G5*1J9-/*71F /* B) 6)0)BHC7,*0)J.07A-/*)C071I/3)B))47221;B7A*6)18/*B))47C;2)G1CB7A*71 167*7-16H> 07,> 27C;72H> /0D 07 0H:7> 05*/2G)C1+* 0.>F = B) G*5C07471=C/1/GG2D;5> C/ 9:7,> 07,> 81)G5*1J9-/*7,> *7*0)1 C0. 8/A0/2.;DC. 07, 81)G5*1C-7A / 4/23405C.)476:/1C-7A/*9> = 4/21CC70H25* 81)G5*1J7-H*5*F =B)07,>6):HC/1*)4)2):DO7,*07,>C;2)G1C-H*7,> ;)6H:7,>0.>167*7-16=>07,>427C;72D> :;,9F = 1)G5*1C-7A 427I52D C0.* )47C;2DG1C. 05* 167*7-16+*27C;72+*05*81)G5*1J7-H*5* 1/,621*3J/0)1 901F 6)0D 0.* )47C;2DG1C. 05* 167*7-16+* 27C;72+*F B) 6:.B7A**)4)2)C07A* 71 81)G5*1J9-/* C,--/0HI7,* C0.;DC.),0= )621O=>.-/27-.*3) 6)1 +2) B) G*5C07471.B/3 C07,> 81)G5*1J9-/*7,> /GG2D;5>-/429C6:.C.47,B))47C0):/3-/0.:/7-7170,43)RST=-/UVSWX0. C,*HI/1) = 07, 1)G5*1C-7A B) 427I52=C/1 C0.* 81)816)C3) 0.>.:/6027*16=> )C3)>F/*.-/2+*7*0)>/GG2D;5> 07,> 81)G5*1J9-/*7,> G1) 0.*.-/27-.*3)81/<)G5G=>0.>16)0)0/B/3C/>7167*7-16H>427C;72H>07,6DB/ 81)G5*1J9-/*7, B))470/:7A* 07)*03C071I )/663*.C.> 0.>.:/6027*16=> )C3)> 07, 6DB/ 81)G5*1J9-/*7,F /;9C7* 8/*,4/2O)3*7,* 07* 427P47:7G1C-9 07, H2G7, F ODC/1 05* 74735* B) 42)G-)07471.B/3..:/6027*16=8.-742)C3)F)*);H27*0)1C07)2D20.-)Y/0D0.*7:76:=25C. 0.>.:/6027*16=> )C3)> 6)1 6)0941* HGG2);.>,47O7:=>/6-H27,> 05* 81)G5*1J7-H*5*0.>0/:/,0)3)>)478/60=>)4907CAC0.-)427C;72D>F = 07, 1)G5*1C-7A 427O)3*/1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 05* 81)G5*1J7-H*5* ODC. 0.> 167*7-16=> 27C;72D> 07,> 6)1 C0.* HGG2);. G*5C07473.C. 05* )470/:/C-D05*

17 * )47;DC/5* 0.> => 71 81)G5*1J9-/* A* *),47OD:7,* )*0122=C/1> -HC) C/ 4H*0/.-/27:7G1)6H>.-H2/> )49 0.* 671*7473.C. C/ ),07A> 0.> )*03C071I.> )49;)C.> 1 )*0122=C/1>,47OD::7*0)1 /GG2D;5>F -/ /41C07:= 47, )4/,BA*7,* 71 81)G5*1J9-/*71 C07* 29/827 0.> => 1)G5*1C-7A 6) ) 6)0)03B/0)1 =)47C0H::/0)1 C07 2);/ ::7, 0.> C0.* 81/AB,*C. 47,)*);H2/0)1 4)2)6D05 C0.* 4)2DG2);7# 07, 4)29*07> /AI7,> 1)G5*1C-7A 1 )*0122=C/1> ),0H> 42H4/1 *) 4/21HI7,*,47I2/5016D /4)26= )1017:9G.C. 05* 4)2)49*5*F +C0/ *) /3*)1 8,*)0=. )<17:9G.C=07,>4305*)*0122=C/5*),0+*)47;)C3J/ ,-O7A:17 0.> 1)*0122=C/1> 42H4/1/43C.>*));727A* 0) BH-)0) 47, 623B.6)* )49 0.* = C0. C,G6/621-H*.;DC. 07, 81)G5*1C-7A 6)1-9*7F 6)1 9I1 BH-)0) 47, 623B.6)* C/ 427.G7A-/*/> ;DC/1> 07, 81)G5*1C-7A 43 05* )*0122=C/5* ),0+* )47;)C3J/ ,-O7A:17 0.> 43 05* )47;DC/5* 07, A,-O7,:37, 8/* I52/3,47O7:= 4/2)10H25 )*0122=C/5*410274=1)G5*1C-7A8/*427I52DC//49-/*.;DC.81/*H2G/1)> 07, 81)G5*1C-7AF 4)2D -9*7* /;9C7* HI7,* 621B/3 71 0,I9*,47O:.B/3C/> )*0122=C/1> ' '7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A-472/3*))6,25B/3F-/)49;)C.07, A,-O7,:37,0.> FC01>4)2)6D054/2140+C/1>Z ) 1) 4)2D0,4. 81/<)G5G= 0.> 81)816)C3)>F /;9C7* )49 0.* 4)2)0,43) /4.2/DJ/0)107)470H:/C-)07,81)G5*1C-7AF O D* 7)*0)G5*1C-9>,4=2</)*/4)26=> =/D*,4D2I7,* C7O)2H>/*8/3</1> 901 HG1*/ C,*/**9.C. 05* 81)G5*1J7-H*5* /1> OD27> 07, 42)G-)0167A )*0)G5*1C-7A G D* :=</1. 1CIA> 05* 7167*7-16+* 427C;72+* 6)1 8/* 87B7A* 71 )4)107A-/*/>4)2)0DC/1>)4907,>81)G5*1J7-H*7,> '# 81)G5*1C-9> -472/3 /43C.> *) -)0)15B/3F -/ )49;)C. 07, A,-O7,:37,0.> F1835>/D*Z 7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A621B/3)1017:7G.-H*)-.16)* F )*0)G5*1C-9>47,)*)40AIB.6/621B/3-.16)* >F 7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A621B/37167*7-16D)CA-;727F /60H:/C.07,C,-O)0167A)*016/1-H*7,8/*/*81);H2/14:H7*0.* ' D* 81)41C05B7A*:DB. = 4)2):/3[/1> C/ =470/ C0D817 0.> 81)816)C3)>F -472/3*))6,25B/3-/216+>. 81)816)C3) 07, 81)G5*1C-7AF =*))*)-72;5B/3 )*D:7G) 07 )470H:/C-D 07, ) ,-O7A:17 0.> F = *) )47;)C1CB/3) ,-O7A:17./4)*D:.[.07,81)G5*1C-7A )4907C.-/3747,HG1*/07:DB7>=.4)2D:/1[.

18 4 / 6DB/ 4/23405C. 7 81)G5*1C-9> -472/3 *) )6,25B/3 -/ )1017:7G.-H*. )49;)C.07, A,-O7,:37,0.> FG1)74717*8=470/:9G7 /4/23405C.)6A25C.>=-)0)35C.>07,81)G5*1C-7AF9C71/3I)*C,--/0DCI/1C/ ),09*F8/*HI7,*816)35-))47J.-35C.>G1)74717*8=470/:9G7 &" 4 A-O)C. G1) 0.*/60H:/C. 07, C,-O)0167A)*016/1-H*7, B),47G2);/3-/0D 0.* H687C. 0.>)49;)C.> HG621C.> 05*)470/:/C-D05* 6)1 6)0)6A25C.> 07, 1)G5*1C-7A) ,-O7A:170.> 4# )*)6.2,IB/3> *D87I7>7;/3:/1/*09>427B/C-3)>4H*0//2G)C3-5*.-/2+* )490.*0/:16=)*DB/C.C/),09*0.>A-O)C.>*);27*03C/1F*),47OD::/1C0.* 0)6D05B D\GG2);)4276/1-H*7,*)42)G-)07471.B/3.,47G2);=0.>A-O)C.>Z 4#.(+(.<.+9-+=; >**1?:? )49 0) 7473) 42H4/1 *) 4276A40/ )G5*1J9-/*7>HI/1C,C0)B/36)1:/107,2G/3*9-1-) 1) 81/,69:,*C. 05* 81)G5*1J7-H*5* 4)2)03B/0)1 6)050H25 6)0D:7G7> 05* * */GG2D;5*47,)4)107A*0)1*)427C67-1CB7A*G1)01>/0)12/3/> 47,HI7,*C,C0)B/36)1:/107,2G7A*CA-;5*)-/07/::.*169836)17Z C 43C.-7)*03G2);7=*9-1-)/416,25-H*7;507)*03G2);707,6)0)C0)0167A 0.>/0)12/3)>6)10,I9* =C/+*07,=07,0/:/,0)37, H*7, 6)0)C0)0167A 6)1 )*03G2);) 05* 947, HG1*)* 71 )*03C071I/> 8.-7C1/AC/1> 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C > 7-)2I3)>4/236)0)C0)016+* =C/5* /O)35C. 0.> 7-)2I3)> = 07, 47,2G/37, *D40,<.>F)49 0.* 7473)*) 4276A40/ /* HI/1)*)6:.B/3. D8/1) CAC0)C.> 0.>/0)12/3)>F 7A0/ HI7,*,47O:.B/3 816)17:7G.016DF )49 0) 7473) *) 4276A40/1F 901. /0)12/3) )47;DC1C/0.81D:,C.0.>6)10.BHC.0.>C//66)BD21C. )49;)C. 0.> 7-)2I3)> G1) )*D6:.C. 0.> D8/1)> CAC0)C.>F );72D /0)12/3/>47,HI7,*C,C0)B/34270.>$"$"$$ /0D0.* C.07, #$E#$ )49 07* $E$$ F 8/* 427O:H4/0)1 0.> 6)0D* P47BHC/1>) )> 4:H7* 07, 7:,-/:7A> /37, 0.>H82)>0.>/0)12/3)>D2B2) ) 4)2/8O]F6)B+>6)1"6)1" ) 07, #$E#$F 945> ),0D )*016)0)C0DB.6)* )49 0) D2B2) 6)1 07, $E$$! ]"#E$"$"$$

19 5>D*5816)C016=)49;)C.G1)0.:AC.0.>/0)12/3)>AC0/2))49)30.C.= )G5G= -/09I7, = 02307,F 945> 6)1. )30.C. =. )G5G= G1) 0. :AC. 0.>F 671*74717A*0)1 C0. 7-)2I3)F 4276/1-H*7,*) 6)0)I52.B7A* C *5*A-5*0)12/1+*,*/4+>)4)107A*0)1Z /O)35C. 0.> 7-)2I3)>)49 0.* 7473)*) 4276A40/ /* 0.> HI/1 671*7471.B/3)30.C.F)G5G==816)C016=)49;)C.G1):AC.0.>/0)12/3)> 1C ) /37 0.> H82)> 0.> /0)12/3)> 7:,-/:H> /37F-=-)67,C3)>F) *)4276A40/1901)49$"$"$$ H5>6)1C=-/2)8/*HI/16)0)0/B/3)30.C.G1)0.:AC.0.>/0)12/3)> 1C ) /37 0.> H82)> 0.> /0)12/3)> 7:,-/:H> /37F -=-) )6016=> 1)816)C3)>F) *) 4276A40/1 901 )49 $"$"$$ H5> 6)1 C=-/2) 8/* HI/1 6)0)0/B/3 )G5G= G1) 0. :AC. 0.> /0)12/3)> 43C.-7)*03G2);7 0.>)49;)C.> 0.> /*16=>,*H:/,C.> 0.>/0)12/3)>)49 0.* 7473) /6:HIB.6/ 07 0/:/,0) ,-O7A:17 47, 81716/3 0.* /0)12/3)6)1CI/ ,HG1*/.)*03C071I.8.-7C3/,C. 43C.-7)*03G2);7 0.>)49;)C.>-/ 0.* 7473) C,G6270=B.6/ C/ C+-) ,-O7A:17 0.> /0)12/3)> 6)1 947, HG1*/. )*03C071I. 8.-7C3/,C. C D* 0.* 427C;72D,47G2D;/1 G1) :7G)21)C-9 0.> /0)12/3)> ;,C C547 81);72/0169)49 07*9-1-7/6429C547),0=>F 945>),09> 4276A40/1 )49 0) 4)2)4D*5 HGG2);)F )4)10/30)1. 427C69-1C. /41C=-7, )*01G2D;7, 0.> )49;)C.> 07, A,-O7,:37, -/ 0.* 7473) 4)2HI/0)1.CI/016=4:.2/<7,C190.0) 1C /687BH*-/0D0.*. /40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> C 43C.-7 )*03G2);7 = /416,25-H*7 ;507)*03G2);7 07, 6)0)C0)0167A 0.> /0)12/3)>6)105*0,I9* =C/+*07,=07,0/:/,0)37, H*7, 6)0)C0)0167A 6)1 )*03G2);) 05* 947, HG1*)* 71 )*03C071I/> 8.-7C1/AC/1> /O)35C. 07, 2)--)0H) 07, 716/37, /37, 4/23 6)0)I+2.C.> 07, 6)0)C0)0167A0.>/0)12/3)>C0)716/3)O1O:3)07, /37, 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C /37,4/236)0)C0)016+* =C/5*

20 43C.-7 )*03G2);7 = /416,25-H*7 ;507)*03G2);7 05* )47;DC/5* 4/ C-7A 07,/*/*/2G/3) 81)I/121C0= 0.>/0)12/3)> 6)1)*03G2);7 07, 947,HG1*/.)*03C071I.8.-7C3/,C. 1C /687BH*-/0D0.*./40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> C 43C.-7)*03G2);7=*9-1-)/416,25-H*7;507)*03G2);707,6)0)C0)0167A 0.>/0)12/3)>6)105*0,I9* =C/+*07, 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C /37,4/236)0)C0)016+* =C/5* 1C /687BH*-/0D0.*./40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> 4## 472/3*))476:/1CB/307,81)G5*1C-7A6DB/81)G5*1J9-/*7>/D*Z ) 23C6/0)1,4940+I/,C.F/66)BD21C.F4)AC.82)C0.2170=05*F)*)G6)C016= 81)I/321C.=405I/,0169C,-O1O)C-9F=C/7471)8=470/)*D:7G.6)0DC0)C. 47,4276A40/1)494)29-71)81)816)C3)427O:/49-/*.)4901>/B*16H>F *7-7B/016H>6)16)*7*1C016H>81)0D</1> O 1*=B.6//*)*037*07,81)816)C3)6=2,<.>C/40+I/,C.F/66)BD21C.>F )*)G6)C016=>81)I/321C.>F405I/,0167AC,-O1O)C-7AF=7471)8=470/D::. 4)29-71)81)816)C3)427O:/49-/*.)4901>/B*16H>F*7-7B/016H>6)1 6)*7*1C016H>81)0D</1> G )0)816DCB.6/G1))836.-)47,);72D0.*/4)GG/:-)016=81)G5G=07,F-/ ODC.)49;)C..7473)HI/11CIA8/816)C-H*7, 8 \I/181)42D</1O)2A/4)GG/:-)01694)2D405-)F47,-472/3*)81)41C05B/3 -/747178=470/-HC7)490.* *)BH07,C) 2I= / /*HI/1/64:.2+C/101>,47I2/+C/1>07,9C7*);72D0.*6)0)O7:=05* /1C;72+*671*5*16=>)C;D:1C.>CA-;5*)-/0.*7-7B/C3)0.>I+2)>47, /3*)1/G6)0/C0.-H*7>=CA-;5*)-/0.*/::.*16=*7-7B/C3) C0 /*HI/1/64:.2+C/101>,47I2/+C/1>07,01>CI/016H>-/0.*4:.25-=05* ;925*6)10/:+*CA-;5*)-/0.*/::.*16=*7-7B/C3) J 3*)1 H*7I7>,47O7:=> [/,87A> 8.:+C/5>F = 4)2):=[/5>,47O7:=> 05* 4:.27;721+*47,)4)107A*0)1C0)4:)3C1)07,4)29*07>81)G5*1C-7A 27>)498/1< )G5*1J9-/*7> 8/*/-4340/1 C/ 6)-3))49 01> 4)2)4D*5 4/2140+C/1>B)42H4/1*),47O:.B7A*Z ) 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* )F O FGF 8F /F C0 6)1 J CI/ C = HGG2);7/68189-/*7)49 16)C016= = = 2I= 0.>

21 I+2)>6)0)G5G=>=427H:/,C.>F) *)4276A40/19014:.27A*0)1 ),0H>71427P47BHC/1> 1) 0.* ::D8) 0))*50H25 C071I/3) ) 6)1 O)478/16*A7*0)1-/ CI/016D 41C D05*716/35* /35* 490)41C D),0D42H4/1 *)4276A40/1901Z 81)G5*1J9-/*7>8/*6.2AIB.6/C/6)0DC0)C.40+I/,C.>F /* HI/1 6)0)0/B/3F 6)0D 0.* 0/:/,0)3) 81/03)F)30.C. G1)*) 6.2,IB/3 7 81)G5*1J9-/*7>C/6)0DC0)C.40+I/,C.>F /* HI/1 6)0)0/B/3)30.C. G1) 81721C-9 =)*016)0DC0)C./66)B)21C0= = C,*/66)B)21C0=F /*HI/16)0)I52.B/3816)C016=)49;)C.47,*)BH0/107*81)G5*1J9-/*7,49)*)G6)C016=81)I/321C.F )4)30.C. 07, )*50H25 C071I/37, G 6):A40/0)1 G1) 0.* ::D8) -/ 427C69-1C. )47C4DC-)07> 471*167A ,F H687C.> 07, 0/:/,0)37, /<)-=*7,) *) 4276A40/ ) 429C54) 47, 6)0)G2D;7*0)1 C0.* /49-/*.,474)2DG2);70.>C,--/0HI7,C)>/41I/32.C.>8/*HI7,*6)0)816)CB/3-/ )-/0D6: )C016= )49;)C. G1) )836.-) CI/0169 -/ 0.* DC6.C. 0.> /4)GG/:-)016=>07,>82)C )>/4/23405C.47,C07)49C4)C-)71*167A.02+7,)*)G2D;/0)16)0)816)C016=)49;)C.F7*9-1-7>/6429C547>7;/3:/1*) C,*,47OD:/1 4/AB,*. =:5C. 07, *##E#"F C0.* 7473) )*):,016D B) 427C81723J/0)107)836.-) 49I2/)429C54)G1)0.*,47O7:=)47C4DC-)07>471*167A-.02+7,/3*)1Z G1)0.*4/23405C. F29/827>F1/,BA*5*A-O7,:7>6)1-H:. G1)0.*4/23405C.F81)I/121C0H> G1)0.*4/23405C.6)1F81)I/121C0H>6)17-922,B-71/0)3271 G1)6DB/D::.4/23405C.*7-167A427C+47,F71*9-1-71/6429C547307, / 4/23405C. 0) 4)2)4D*5 0HCC/2) 41C D 07, /37, B) 42H4/1 *) 427C67-1CB7A* 6)1 G1) 07,> 81)I/121C0H> 427C5416D / 4/23405C. = 0) 381) 41C D B) 42H4/1*) 427C67-1CB7A*6)1G1)07,>/0)327,>427C5416D O 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* / 6)1 C0 41C /68189-/*7)49 0.*)2-981))2I= 07, ::.*167A 2D07,>F = 6)1 07, 716/37, 62D07,> 9C7* );72D0741C )C;):1C016=>/*.-/290.0)> 1)0.*::D8)07C071I/37/)478/16*A/0)1-/0.O/O)35C.-.7;/1:=>47, /6838/0)1 )49 07 = D::7 )C;):1C0169 ;72H) 7 C071I/37 C0 )478/16*A/0)1-/07)478/160169/*.-/290.0)>G1)I2H.427>07.-9C1747, /68387,* 71 )2-981/> 1) 9C/> /0)12/3/> 8/* ;727:7G7A*0)1 C0.* ::D8) )4)10/30)1 *) 427C67-1CB/3 O/O)35C. )49 01> )2-981/> /::.*16H> )2IH>=,4/AB,*.8=:5C.05*81)G5*1J7-H*5*^9018/*;727:7G7A*0)1C0.* ::D8)_

22 / 4/23405C. 0) 41C D )C;):1C016=> 6)1 ;727:7G16=> /*.-/290.0)>=.,4/AB,*.8=:5C.5>)*50H25B)42H4/1*)427C67-1C07A* 6)1G1)07,>81)I/121C0H>427C5416D6)1C/4/23405C.=6)1G1)07,> /0)327,>427C5416D G 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* 8 6)1 J 71 81)G5*1J9-/*71 42H4/1*),47OD:7,* 4/AB,*. =:5C. 07, ##E#"-/ 0.* 7473)*) 8.:+*7,* 901 ^8/* HI7,* 81)42D</1 O)2A /4)GG/:-)0169 4)2D405-)F 901 9:) 0) C071I/3)6)1714:.27;723/>47,,47OD:7,*C0781)G5*1C-9/3*)1):.B=6)1 901 HI7,* /43G*5C. 901.,47O7:= [/,8+* C071I/35* =. 4)2D:/1[.,47O7:=>05*C071I/35*47,)4)107A*0)1C,*1C07A*:9G7)476:/1C-7A07,> )49071)G5*1C-9 `:) 0) )*);/29-/*) 4)2)4D*5 41C D 42H4/1 *) HI7,* /687B/3 429C;)0) 6)1 C/ 6DB/ 4/23405C...-/27-.*3) H687C=> 07,>*)-.*/3*)1 427G/*HC0/2.0.>.>/40/-O237,$ `:/> 8/ 71 4/AB,*/>.:+C/1> 47, J.07A*0)1 B) 42H4/1*) HI7,* B/+2.C. 07,G*=C17,0.>,47G2);=>)498.-9C1))2I= 4# 6 8(<1?G9/ -?+16+B3F 9:) 0) HGG2);) C071I/3)F,4/AB,*/> 8.:+C/1> 6)1 41C D 05* )*50H25* C.-/35*F,47OD::7*0)1 G1) 6DB/ C,-42D007,C)/0)12/3)I521C0D414:H7*42H4/1*),47O:.B7A*8.:+C/1>05* *7-3-5*/6427C+45* 6DB/ C,-42D007,C)>/0)12/3)> I521C0D 6)1 C/ 4/23405C. /43C.-7)*03G2);7CI/016=>)49;)C.>07,0.>6DB//0)12/3)>F947,B) )*);H27*0)12.0DZ ) )4787I=0.>CA-42)<.>G1)0.*)49671*7AC,--/07I=C0781)G5*1C-96)1 0.*/60H:/C.0.>A-O)C.>F O 02947>6)0)*7-=>0.>)-71O=>-/0)<A05*/0)12/1+*47,C,--/0HI7,*C0. CA-42)<.F G &)81723J/0)1-3))4901>C,-42D007,C/>/0)12/3/>5>671*9>/6429C547>0.> CA-42)<.>)4H*)*01 C0.* 6)Ba 9:. 0.* 81D26/1) 0.> CA-O)C.>F. 7473) B) HI/1 0.*)*H66:.0./*07:= 6)1 4:.2/<7,C190.0) 05*,47:7345* /0)12/1+* G1) *) /6427C54/3 0.* CA-42)<. 6)1 *) 8/C-/A/1 01> C,-42D007,C/>/0)12/3/>)4H*)*01C0.* 6)1G/*1690/2)*)/*/2G/36)1 8.:+*/16DB/01)4)2)30.07G1)0.*42)G-)07473.C.0.>CA-O)C.> 8 &) 8.:+*7,* 901/,BA*7*0)1)::.:HGG,) 6)1 C/ 7:96:.27. 6DB/-3))49 ),0H> G1) 01>,47I2/+C/1> 47,)4722H7,*)49 0.* CA-O)C.)4H*)*01 C0.* 6)1 / &)8/C-/A7*0)1901C/4/23405C.47,07,>)*)0/B/3.CA-O)C.B)C,*0D<7,* C,-O7:)17G2);169 HGG2);7F 47, B) 427C67-3C7,* C0.* F C B) C,-4/21:DO7,*,47I2/5016D 9:) 0) 4)2)4D*5 C071I/3) )F OF GF 8 )*);/29-/*)

23 4 *D87I7>,47I2/7A0)1*) HI/1)C;):3C/1 C07 6)1 0):714D)C;):1C016D 0)-/3) = 72G)*1C-7A> 6,23)> =E6)1/4167,216=>)C;D:1C.> 9: C , B))4)CI7:/3 G1) 07\2G > = 71,4/2G7:DO71 07,)*D:7G)-/ 0.* / ) 6)1 CA-;5*)-/ 01> 81)0D</1> 4/23 = 05*:714+*)C;):1C016+* 0)-/35*=72G)*1C-+* 4' /41;,:DCC/0)1 *) J.0=C/ =470/ D::7 HGG2);7 621B/3 )4)2) /0D 0.* )*DG*5C. 05* * * 6)1 :714+* /GG2D;5* C071I/35* 47, B),47O:.B7A* 6)1 7 *D87I7>,47I2/7A0)1*) 0) 6)0)BHC/ C69-1C. 05* )4)107A-/*5* C071I/35* )470/:/3 :9G7 )49221[.> 07, *)89I7,F 07, 74737, 6)0)4340/1. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9 427> 9;/:7> 0.> F AC0/2))49)49;)C. 07, A 0.>,-O7,:37,F 6)1F /;9C7* 621B/ / C,*02HI/1 :9G7> -)0)35C.> 07, 81)G5*1C-7AF 7 81)G5*1J9-/*7> 07, 74737,. 427C;72D H4/0)1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 47, HI/1 C,*0D</ = 1)G5*1C-7A 6):/30)1*),47OD::/1 0) 381) D\GG2);)F,49 01> 381/> 5> D*5 C0.* 4)27AC) 4)2DG2);7 427P47BHC/1> 44 ;9C7* C,*02HI7,* 71 4)2)4D*5 427P47BHC/1>. F B) 6):HC/1 07* *D87I7F-HC) C/ 427B/C-3) 47, B) 07, BHC/1*) 427CH:B/1 G1) 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 6)1 4D*05>-HC) C07* I29*7 1CIA7> 0.> 27C;72D> 07, *. 427B/C-3)),0=4/2DC/1D42)60.-/,4) )07,)*)6.2,IBH*07> *)89I7,F > 4)2D 07 G/G7*9> 901 /6:=B.F 8/* 427CH:B/1 G1) 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 6)0)4340/1. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9 427> 9;/:7> 0.> 6)1F AC0/2))49)49;)C. 07, A 0.>,-O7,:37,F 6)1F /;9C7* 621B/ / C,*02HI/1 :9G7> -)0)35C.> 07, 81)G5*1C-7AF 7 81)G5*1J9-/*7> 07, 74737,. 427C;72D H4/0)1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 47, HI/1 C,*0D</ =1)G5*1C-7A6):/30)1G1)0.*,47G2);=0.>A-O)C.>F,49 01> 381/> 5> D*5 C0.*4)27AC) 4)2DG2);7427P47BHC/1> G1) 0.*,47G2);= 0.> CA-O)C.>6)14D*05>-HC)C07I29*71CIA7>0.>427C;72D>07, 45 / 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 7 *D87I7>,47I2/7A0)1 *) 6)0)BHC/1 GG,.016= 41C07:= ):=> 60H:/C.> 0.> A-O)C.>F 47C7A 3C7, 427> 07 8/6)4H*0/071>/6)09b07,C,*7:167AC,-O)0167A01-=-)07> 4H 41C.-)3*/0) I29*7> 1CIA7> 0.> GG,.016=> 41C07:=> ):=> 60H:/C.> 0.>427>,47G2);=A-O)C.>42H4/1*)/3*)1)723C07,I29*7,F8.:)8=*)1CIA/1 -HI21/41C027;=>0.>C0.*2D4/J)GG,.016=41C07:=):=>60H:/C.>B) /687B/3 CA-;5*) -/ /1G-) 47, 838/0)1 C07 Yc 0.> 4)27AC)> 1)6=2,<.> GG,.016= 41C07:= ):=> 60H:/C.> B)/687B/3)49 )*)G*521C-H*.2D4/J)47,:/107,2G/3*9-1-)C0.*::D8)=C/D::762D07> -H:7>0.>6)107,6)1HI/107816)35-)H687C.>/GG,.016+*/41C07:+*F CA-;5*)-/0.*1CIA7,C)*7-7B/C3) GG,.016=41C07:=):=>60H:/C.>/41C02H;/0)1D076)C07* *D87I7-/0D 0.*:AC.=:=<.0.>A-O)C.>-/0.*427P49B/C.9018/*/662/-7A*)<1+C/1>0.>

24 5 G1) 7471)8=470/,4)301) =)*,4)301))BH0.C. 05* 925* 0.> A-O)C.> 6)18/*HI/1,4D2</1:9G7>G1)6)0D405C=0.>7:16==-/216= 030:7> 07, 81)G5*1C-7A /3*)1 I JC,*78/,9-/*7>)4907*658169)*);72D> 030:7> 6) > )*);72D> 42H4/1 *) )*)G2D;7*0)1 C07 ;D6/:7 427C;72D>6)1G/*16DC/9:)0)HGG2);)6)1:714DC071I/3)F47,B),47O:.B7A*)49 07,>81)G5*1J7-H*7,> H!! &K H 74)29*/AI7>1)6=2,<.>81)03B/0)1852/D*C07,>81)G5*1J9-/*7,>F A**) B/,07A*FC/.-/27-.*3)6)1+2)47,B)07,>)*)671*5B/3 -/)47C07:=0.:/7-7170,43)>F)4a0.*81/AB,*C.Z E93;/5H44#EF3? 9LC##'MKNOPC###Q4 61*;,+(6/9()16/=?+B16/QCK4C H# 43C.>F.81)6=2,<.81)03B/0)16)1C0.*1C07C/:38)0.> dddefseghif 276/1-H*7,*) 87B/3 C07,> 81)G5*1J9-/*7,>. 8,*)090.0)*) 81)-72;+C7,* D47[. G1) 07 )*016/3-/*7 07, 81)G5*1C-7AF 421* )49 0.*,47O7:= 05* 427C;72+* 07,>F B) 8172G)*5B/3)49 0.* /43C6/[. C/.-H2) 6)1 +2) 47,B)G*5C07471.B/3C07,>81)G5*1J9-/*7,>-/0.:/7-7170,43) H 1 /*81);/29-/*71 B) 42H4/1 *),47OD:7,* 0,I9* )4723/> 6)1 /250=-)0) CI/016D-/07,>927,>07,81)G5*1C-7A)4/,B,*9-/*71/GG2D;5>C0.*81/AB,*C. 47, )*);H2/0)1 C07 D2B27 # -HI21 0.*.-/27-.*3) 47, B) 07,> C0):/3 -/ 0.:/7-7170,43)F -/ 2.0= )*);72D C07* 030:7 6)1 07* )*);72D> 07, 81)G5*1C-7AF945>),09>4/21G2D;/0)1C07D2B27 B)C,G6/*02+C/19:)0)/250=-)0)6)1/*09>4H*0//2G)C3-5*.-/2+* )490.*:=<.0.>427B/C-3)>G1)0.*,47O7:=)4907,>,47[.;37,>)4721+*6)1 /250.-D05*F B) /68+C/1 /AI7> 1/,621*=C/5*F B) -4727A* *) 427-.B/,07A* 71 /*81);/29-/*71 )4/,B,*9-/*71 C0.* F 945> 4/21G2D;/0)1 C0.* 4)2DG2);7 )*50H /AI7> ),09 /3*)1 /43C.> 8,*)09**) 4/21:.;B7A* O/:01+C/1>F C,-4:.2+C/1> = =C/1> 925* 05* 0/,I+*F 47, 0,I9* 4276A[/1 901)4)107A*0)1 1) 07:9G7),09 6):7A*0)1 71 /*81);/29-/*71 *) -.* )-/:=C7,* *) B/,07A*. 680./ +6D=1+3F,6A3,D(<L91B36+=?+63,A(?-B36-?+,-? D+?*A3+,(.8

25 M M M# M M' M4 M5! /60D C07 81)G5*1C-9 G3*7*0)1 ;,C16D = *7-16D 429C54)F 0) 7473) HI7,* 6:.B/3*)C,--/0HI7,*C0781)G5*1C-9 41C.-)3*/0) DB/ 81)G5*1J9-/*7>-472/3*) C,--/0HI/1 C07 81)G5*1C-9 /30/-/-7*5-H*)/30/5>-H:7>-1)>6)1-9*7CA-42)<.> 276/1-H*7,*)C,--/0DCI7,*C0781)G5*1C-97181)G5*1J9-/*717;/3:7,**) 6)0)BHC7,*-/ 0.* 427C;72D 07,> 02)4/J16=/GG,.016=/41C07:= C,--/07I=> G1)47C93C7-/8A7I1:1D8/>4/*0)69C1),2+$$F$$Q /GG,.016=),0=/41C07:=B)1CIA/1G1)I27*16981DC0.-)0/CCD25*-.*+* )490.:=<.0.>427B/C-3)>,47O7:=>05*427C;72+*6)1B)/687B/3CA-;5*) -/07498/1G-)47,838/0)1C07 0.>4)27AC)>1)6=2,<.> /GG,.016=/41C07:= C,--/07I=> B)/687B/3)49)*)G*521C-H*. 2D4/J) 47, :/107,2G/3*9-1-)C0.*::D8)=C/D::762D07>-H:7>0.>6)107, 6)1HI/107816)35-)H687C.>/GG,.016+*/41C07:+*FCA-;5*)-/0.*1CIA7,C) *7-7B/C3) / 4/23405C. 47, 7 81)G5*1J9-/*7> /3*)1 CA-42)<.F. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=>42H4/1*)/687B/3,4H29:5*05*-/:+*0.>CA-42)<.>6)19I1,4H2 -/-7*5-H*5*-/:+*</I521C0D 27C;72D 47, 8/* C,*78/A/0)1 )49 /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9F8/*G3*/0)18/60= MH /GG,.016=/41C07:=/41C02H;/0)1 D076) C07*)*)6.2,IBH*0) *D87I7-/ 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 07,>,49:7147,> 81)G5*1J7-H*7,>F 71 /GG,.016H> /41C07:H>/41C02H;7*0)1 D076)-HC) C/ 021D*0) $/2GDC1-/>.-H2/>)49 0.* )*)673*5C.C/),07A>0.>)49;)C.>07, A,-O7,:37,-/0.*7473) 6)0)6,2+*/0)1781)G5*1C-9> Q "!&& Q 47O7:= 27C;72D> 42H4/1*))67:7,B/3F C/ 901);72D 07* 02947,47O7:=> 6)1074/21/I9-/*707,;)6H:7,0.>F0)721J9-/*)C0.*4)27AC)1)6=2,<. Q# ;D6/:7> 0.> 27C;72D> 42H4/1F /43 471*= )476:/1C-7AF *) 6)0)0/B/3 )49 /6429C54707,27-.B/,0==*))47C0):/3-/C,C0.-H*./41C07:==-/,4.2/C3) jkliwui C0.* 4)2)6D05 81/AB,*C.F *) /3*)1 C;2)G1C-H*7> 6)1 *) ;H2/1,47I2/5016D0.*4)2)6D05/016H0)Z

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!! &' ': /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ %& " ' ' & " ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2),

! # $ %& ' ' & ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2), ! " #$%& "''&"(#)&!*&+, #,%-%&+# -.% *,#(%$%+0 (%% 1 2), "34564778 9: (2;' ' < "5=674 < ( >""? +"( 5!"#!"$ #!% &"$"'#($ )# *+%),%"-.%,0(#+,% & 12.+#.3 )#.$ *+% &4 4.'+).) & & & &2.+#.,(!.5$"63 *+% 1 &&)"5%)%#"'#

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13&#4

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13&#4 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13&#4 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle

Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle Gaëlle Hardy To cite this version: Gaëlle Hardy. Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

" 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2

 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2 ! "!#$%&'#()*'+),-$'.)/*'.0-,%1%02)3*' "!$'0'*'$.$)+%/*'$+),-$'.)/*' " 4!)&/$2-/253+),&',%$.&6-)$72/2) " "!$'8$%0%%+)&%$$',,%$.&6-)$72/2)&+)6&' " 9!6&*272/%/253/'3+2/2'3)&+)6&'):282)3) ;

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

! # $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 212-213 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 20536 Ηµεροµηνία: 20/10/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

!"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345#" 6##7

!!!!# $ # % # & # '##' #!( #)*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345# 6##7 !"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', '##' '# '## & - #% '##'.//0 #( 111111111111111111111111111111111111111111111111111 &2(!%#(345#" 6##7 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 12: Κανόνες Συσχέτισης Μέρος B Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & # ) F 3 Cc 30 C, 2 + ' ) F j 3. C- l &+' C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα