ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11"

Transcript

1 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

2 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 2/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Περιεχόµενα 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε /11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

3 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 3/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Αναφορικά µε τις εργασίες στο Κτίριο ιοίκησης (Αθηνάς), κατά την ε ίσκεψή µας ενηµερωθήκαµε ότι στο κτίριο αυτό θα εκτελεστεί αράλληλα έργο δοµηµένης καλωδίωσης µε σκο ό να υ οδεχθεί τη νέα εγκατάσταση του το ικού δικτύου. Με βάση τις α αιτήσεις της διακήρυξης σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη κατάσταση, ροκύ τει ότι τα δύο WS-C4503- E θα ρέ ει να το οθετηθούν σε σηµείο του κτιρίου ου δεν υ άρχει RACK, ο κλιµατισµός δεν είναι ε αρκής και δεν υ άρχει δυνατότητα φυσικής διασύνδεσης, (µέσω της υφιστάµενης δοµηµένης καλωδίωσης) µε το υ όλοι ο εσωτερικό δίκτυο. Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες ου εριγράφονται στη διακήρυξη και αφορούν το κτίριο της διοίκησης, θα ρέ ει ή να έχει ροηγηθεί η εγκατάσταση της δοµηµένης καλωδίωσης ή να αναλάβει ο ανάδοχος του έργου να α οσυνδέσει τα δύο WS-C4503-E µε το υφιστάµενο δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης. Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν η υ οχρέωση του αναδόχου είναι ελεύθερη της εκτέλεσης του έργου της δοµηµένης καλωδίωσης και αν σε αυτήν εριλαµβάνονται εργασίες φυσικής διασύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο και οιες είναι αυτές. 1.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Οι εργασίες ου εριγράφονται στη διακήρυξη θα εκτελεστούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες; Ποια είναι η µέγιστη ε ιτρε τή χρονική διάρκεια downtime συνολικά και ανά ηµέρα; 1.3 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους αφορά και τον υφιστάµενο εξο λισµό. Αν ναι, θα ρέ ει να µας δοθεί η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων συντήρησης του υ άρχοντος εξο λισµού ώστε να υ ολογιστούν ιθανά κόστη ε έκτασης τους ώστε να καλύ τουν το χρονικό διάστηµα του ενός έτους α ό την αραλαβή. 1.4 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα α ό τη διακήρυξη, στην αράγραφο 9 α αιτούνται 2 υ οφάκελοι, τα δικαιολογητικό και η οικονοµική ροφορά. εν α αιτείται τεχνική ροφορά; εν α αιτείται ίνακας τεχνικής ροσφοράς ου να εριλαµβάνει τα υλικά και υ ηρεσίες ου θα αραλάβει η ΣΤΑΣΥ; 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

4 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 4/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 1.5 ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Με βάση την αρα άνω αρατήρηση (σ.σ. του ερωτήµατος 4), στην οικονοµική ροσφορά θα ρέ ει να συµ εριληφθεί και ο ίνακας της τεχνικής ροσφοράς συµ ληρωµένος µε τις αντίστοιχες τιµές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχεί λήρως στα ροσφερόµενα υλικά και υ ηρεσίες. 1.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Ποιός θα µεταφέρει τα Racks α ό το κτίριο του Κηφισού στο Αµαξοστάσιο; Εάν χρειάζεται και οιός θα κάνει την µεταφορά των patch panels α ό το υ άρχον Rack ου έχει τα WSC4503-E σε αυτό ου θα έρθει α ό το Κηφισό; Εάν δεν χρειάζεται να µεταφερθούν τα patch panels, το µήκος των καλωδίων θα είναι αρκετό για να γίνουν οι νέες συνδέσεις; 1.7 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Στο κτίριο της Αθηνάς. το υ άρχον Rack έχει αυτή την στιγµή 2-3 άλλες συσκευές και patch panels και εκεί ενηµερωθήκαµε ότι θα γίνει η το οθέτηση των WS-C4503-E. Ποιός θα αναλάβει την µεταφορά αυτών των συσκευών σε άλλο Rack ου υ άρχει ιο άνω στον τοίχο, γιατί εκτιµούµε ότι τα 4503 δεν χωράνε να το οθετηθούν στο υ άρχον Rack µαζί µε τις άλλες συσκευές. 1.8 ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Ποιό είναι το ε ιθυµητό ωράριο στο ο οίο µ ορούν να γίνονται εργασίες, έτσι ώστε να µειωθεί ο χρόνος µη διαθεσιµότητας των µηχανηµάτων και των αρεχόµενων υ ηρεσιών, αλλά και να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα του έργου; Ε ίσης οιός είναι ο ανεκτός χρόνος µη διαθεσιµότητας (downtime) αυτών; 2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. 2.1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ο υ ό εγκατάσταση εξο λισµός στο κτίριο ιοίκησης (Αθηνάς) θα ραγµατο οιηθεί σε νέο RACK το ο οίο θα εγκατασταθεί εντός κλιµατιζόµενου χώρου στο Υ ολογιστικό Κέντρο (Computer Room) του 3 ου ορόφου. Η υ οχρέωση του αναδόχου, ό ως αυτή εριγράφεται στο Τεύχος Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης δεν εριλαµβάνει εργασίες κατασκευής δοµηµένης καλωδίωσης. Αν και εφόσον α αιτηθούν εργασίες διασύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο το κτιρίου 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

5 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 5/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ιοίκησης, αυτές θα ραγµατο οιηθούν µε ευθύνη και έξοδα ου θα ε ιβαρύνουν τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 2.2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Το σύνολο των εργασιών ου εριγράφεται στη διακήρυξη θα εκτελεστούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Θεωρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών δεν ε ηρεάζει τη λειτουργία των υφιστάµενων υ οδοµών δικτύου δεδοµένων, και µε κατάλληλο σχεδιασµό οι διακο ές ου θα α αιτηθούν θα είναι µικρής χρονικής διάρκειας (της τάξης λίγων λε τών). Σε όσες ερι τώσεις α αιτηθεί µεγαλύτερη διακο ή θα ρέ ει να υ άρχει έγκαιρη ροειδο οίηση, ώστε να ενηµερωθούν οι τελικοί χρήστες. 2.3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Το σύνολο του υ ό εγκατάσταση εξο λισµού θα ρέ ει να καλύ τεται α ό συµβόλαιο συντήρησης shared support. Συγκεκριµένα: Για τον υ ό ροµήθεια νέο εξο λισµό, η υ οστήριξη εριλαµβάνεται ως µέρος της ροµήθειας µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης. Για τον υφιστάµενο εξο λισµό, ό ως αυτός εριγράφεται στους Πίνακες 1 και 2 της αραγράφου 3.3 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, η υ οστήριξη εριλαµβάνεται ως µέρος της ροµήθειας µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, αλλά διορθώνεται το τµήµα του (HW SUPPORT FOR EXISTING EQUIPMENT) ως αρακάτω: HW SUPPORT FOR EXISTING EQUIPMENT CON-CSSPD- C2960G4C SHARED SUPP SDS Catalyst / 6 CON-CSSPD-C4503E Shared Support for 4503E SDS 1 year ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Η λήρης και αναλυτική εριγραφή των υ ό ροµήθεια υλικών και υ ηρεσιών εριγράφεται στο Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης. Αφορά το σύνολο των ζητούµενων υλικών και υ ηρεσιών υ ό την έννοια ενός ολοκληρωµένου έργου, ό ως αυτό αναφέρεται στην αράγραφο 2 του τεύχους διακήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 2.3, 2.5 και /11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

6 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων για το τεύχος Τ -003/11 για τη Σελ. 6/6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 2.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 Η οικονοµική ροσφορά θα ρέ ει να αντιστοιχεί στο σύνολο των ζητούµενων υλικών και υ ηρεσιών υ ό την έννοια ενός ολοκληρωµένου έργου, ό ως αυτό αναφέρεται στην αράγραφο 2 του τεύχους διακήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 2.3, 2.5 και ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 Αν α αιτηθούν εργασίες µεταφοράς υλικών, αυτές θα ραγµατο οιηθούν µε ευθύνη και έξοδα ου θα ε ιβαρύνουν τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εν ροβλέ εται να α αιτηθεί η µεταφορά patch panels. Η εκτίµησή µας είναι ότι το µήκος των καλωδίων θα είναι αρκετό, αλλά σε κάθε ερί τωση αν α αιτηθούν συµ ληρωµατικά υλικά αυτό α οτελεί υ οχρέωση του αναδόχου µε βάση τον Πίνακα 3.1 του Τεύχους Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το άρθρο «Παρελκόµενα Υλικά» της διακήρυξης. 2.7 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 Ισχύει η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 Ισχύει η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Ιδιαίτερα τονίζουµε ότι ο διαγωνισµός αφορά την εκτέλεση ενός Έργου ου α οτελείται α ό υλικά και υ ηρεσίες και ε οµένως δεν ενδιαφέρει την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ο ε ιµερισµός του συνολικού κόστους σε υλικά και υ ηρεσίες. 25/11/11 15:59 Copyright ΣΤΑ.ΣΥ. A.E. All rights reserved.

7 ! "#

8

9 !!! $ %!

10

11 ! "#

12

13 !!! " # $ % & ' "! " " " # # $ & $ (

14

15 )*+*,-. /0)123) -/ 0.* /45*,-3) & 6)10781) :7 )47229;.C.>05*/0)12/1+* 6)1 )490.* CA-;5*) -/ 01> 81)0D</1> 07, #$E$ )470/:/3 /0)12/3) 07, 7-3:7, F,4DG/0)1 8/F CA-;5*)-/ 01> 81)0D</1> 07, D2B27, 4)2 07,* #$E$F C07* #E$$4/236)1HI/15>6A21)) )0.*/60H:/C.07,C,G671*5*1)67A H2G7,-HC) C0) 921) 0.> /21;H2/1)> 0016=>F 945>),0= 723J/0)1 C07* "E$$ " KF /609> )49 01> *=C7,>F /> /<,4.2/07A* 07 G/*1690/ C17 C,-;H27*F-/ 0) /43G/1) 6)1,49G/1)-HC) C0)B/2=> 027I1D> )C01673 C F 027I )-6)1:714D-HC)C0)B/2=>027I1D> 81/*/2G/3-/ )G5*1C /1-H*7,*))*)BHC/1 C//0)12/3) 0.* 427-=B/1)F /G6)0DC0)C. 6)1 BHC. C/ :/107,2G3) 07, /*/2G7A /<74:1C-7A 07, /*7471.-H*7,8160A7,8/87-H*5*0.> /430.>787A B.*D> # & # 7)*016/3-/*707,1)G5*1C-7A);72D0.*427-=B/1)6)1/G6)0DC0)C.6)1BHC. C/:/107,2G3)07,/*/2G7A/<74:1C-7A07,/*1)37,8160A7,8/87-H*5*LMN0.> F 945> ),09 4/21G2D;/0)1 )*):,016D C07 /AI7>!?/I*16H> ## /*/4102H4/0)1.,47O7:= 427C;72D> G1)-H27> 05* J.07A-/*5*,4.2/C1+* =.,47O7:=/*)::)6016=>427C;72D> # 427-=B/1) 9:5* 05*,:16+*F 07, /<74:1C-7A 6)1 05*,4.2/C1+* 47, )4)107A*0)1 G1) 0.* D201) 7:76:=25C. 07, H2G7,F 945> ),09 4/21G2D;/0)1 )*):,016D C07 /AI7>?/I*16H> )470/:7A* /,BA*. 6)1,47I2H5C.07, *)89I7, #' ()*+,-./ 0123./ 7:76:=25C.> 05*/2G)C1+*F 945>),0H> 4/21G2D;7*0)1 C07 /AI7>!?/I*16H> 723J/0)1 C/ 021D*0) 4H*0/ /2GDC1-/>.-H2/>F -/.-/27-.*3) H*)2<.> 0.*.-/27-.*3),47G2);=> 0.> CI/016=> A-O)C.> #4 *D87I7>B)4)2HI/1/GGA.C.6):=>:/107,2G3)>07,C,*9:7,07,H2G7,F945> ),094/21G2D;/0)1C07/AI7> G1)4/23787/*9>H07,> #5 427P47:7G1J9-/*. 8)4D*. G1) 0.*,:7473.C. 07, H2G7,)*H2I/0)1 C07 47C9 05*4/*=*0)I1:1D85*,2+$$$$F$$Q4:H7* 27C;72H>47,B),4/2O7A*07*4)2)4D*5427P47:7G1C-9F8/*B)G3*7,*8/60H>

16 4)2+*81)G5*1C-9>B)81/<)IB/3-/429C6:.C.,47O7:=>427C;72+*6)1-/0. 81)816)C3).:/6027*16=>8.-742)C3)> *D87I7>B))*)6.2,IB/3/6/3*7>47,B),47OD::/10.*I)-.:90/2.01-= # 81)G5*1C-9> B) 81/*/2G.B/3 C/ 8A7 ;DC/1> 6)1 CA-;5*)-/ 07,> 927,> 07, 4)29*07>/AI7,>1)6=2,<.> /)49;)C. 07, 27H827, 6)1 1/,BA*7*07>,-O7A:7, 0.> B) 721CB/ = 1/*H2G/1)> 1)G5*1C-7AF. 7473) B) /:HG</1 6)1 B))<17:7G=C/1 01> 427C;72H>47,B),47O:.B7A*410274=),0=HI/10.*/,BA*.81/*H2G/1)>07, 81)G5*1C-7A-HI21 6)1 07 C0D817 0.>,47O7:=>/1C=G.C.> G1))*DB/C. 427> ,-O7A:170.> ' / ;DC. B) /:/GIB7A* )49 0.* = 1)G5*1C-7A 71 47;D6/: * 071I/35* 6)1 05* 1C * 05* 81)G5*1J7-H*5*F CA-;5*)-/ 0) 721J9-/*) C07 D2B27 $ 0.> 4)27AC)> 81)6.2A</5> = 81)0.2/ )35-) *) J.0=C/1 81/,621*=C/1> /43 05* /GG2D;5* 47, B),47O:.B7A* = C,-4:.25-)016D C071I/3) 1 81)G5*1J9-/*71F /* B) 6)0)BHC7,*0)J.07A-/*)C071I/3)B))47221;B7A*6)18/*B))47C;2)G1CB7A*71 167*7-16H> 07,> 27C;72H> /0D 07 0H:7> 05*/2G)C1+* 0.>F = B) G*5C07471=C/1/GG2D;5> C/ 9:7,> 07,> 81)G5*1J9-/*7,> *7*0)1 C0. 8/A0/2.;DC. 07, 81)G5*1C-7A / 4/23405C.)476:/1C-7A/*9> = 4/21CC70H25* 81)G5*1J7-H*5*F =B)07,>6):HC/1*)4)2):DO7,*07,>C;2)G1C-H*7,> ;)6H:7,>0.>167*7-16=>07,>427C;72D> :;,9F = 1)G5*1C-7A 427I52D C0.* )47C;2DG1C. 05* 167*7-16+*27C;72+*05*81)G5*1J7-H*5* 1/,621*3J/0)1 901F 6)0D 0.* )47C;2DG1C. 05* 167*7-16+* 27C;72+*F B) 6:.B7A**)4)2)C07A* 71 81)G5*1J9-/* C,--/0HI7,* C0.;DC.),0= )621O=>.-/27-.*3) 6)1 +2) B) G*5C07471.B/3 C07,> 81)G5*1J9-/*7,> /GG2D;5>-/429C6:.C.47,B))47C0):/3-/0.:/7-7170,43)RST=-/UVSWX0. C,*HI/1) = 07, 1)G5*1C-7A B) 427I52=C/1 C0.* 81)816)C3) 0.>.:/6027*16=> )C3)>F/*.-/2+*7*0)>/GG2D;5> 07,> 81)G5*1J9-/*7,> G1) 0.*.-/27-.*3)81/<)G5G=>0.>16)0)0/B/3C/>7167*7-16H>427C;72H>07,6DB/ 81)G5*1J9-/*7, B))470/:7A* 07)*03C071I )/663*.C.> 0.>.:/6027*16=> )C3)> 07, 6DB/ 81)G5*1J9-/*7,F /;9C7* 8/*,4/2O)3*7,* 07* 427P47:7G1C-9 07, H2G7, F ODC/1 05* 74735* B) 42)G-)07471.B/3..:/6027*16=8.-742)C3)F)*);H27*0)1C07)2D20.-)Y/0D0.*7:76:=25C. 0.>.:/6027*16=> )C3)> 6)1 6)0941* HGG2);.>,47O7:=>/6-H27,> 05* 81)G5*1J7-H*5*0.>0/:/,0)3)>)478/60=>)4907CAC0.-)427C;72D>F = 07, 1)G5*1C-7A 427O)3*/1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 05* 81)G5*1J7-H*5* ODC. 0.> 167*7-16=> 27C;72D> 07,> 6)1 C0.* HGG2);. G*5C07473.C. 05* )470/:/C-D05*

17 * )47;DC/5* 0.> => 71 81)G5*1J9-/* A* *),47OD:7,* )*0122=C/1> -HC) C/ 4H*0/.-/27:7G1)6H>.-H2/> )49 0.* 671*7473.C. C/ ),07A> 0.> )*03C071I.> )49;)C.> 1 )*0122=C/1>,47OD::7*0)1 /GG2D;5>F -/ /41C07:= 47, )4/,BA*7,* 71 81)G5*1J9-/*71 C07* 29/827 0.> => 1)G5*1C-7A 6) ) 6)0)03B/0)1 =)47C0H::/0)1 C07 2);/ ::7, 0.> C0.* 81/AB,*C. 47,)*);H2/0)1 4)2)6D05 C0.* 4)2DG2);7# 07, 4)29*07> /AI7,> 1)G5*1C-7A 1 )*0122=C/1> ),0H> 42H4/1 *) 4/21HI7,*,47I2/5016D /4)26= )1017:9G.C. 05* 4)2)49*5*F +C0/ *) /3*)1 8,*)0=. )<17:9G.C=07,>4305*)*0122=C/5*),0+*)47;)C3J/ ,-O7A:17 0.> 1)*0122=C/1> 42H4/1/43C.>*));727A* 0) BH-)0) 47, 623B.6)* )49 0.* = C0. C,G6/621-H*.;DC. 07, 81)G5*1C-7A 6)1-9*7F 6)1 9I1 BH-)0) 47, 623B.6)* C/ 427.G7A-/*/> ;DC/1> 07, 81)G5*1C-7A 43 05* )*0122=C/5* ),0+* )47;)C3J/ ,-O7A:17 0.> 43 05* )47;DC/5* 07, A,-O7,:37, 8/* I52/3,47O7:= 4/2)10H25 )*0122=C/5*410274=1)G5*1C-7A8/*427I52DC//49-/*.;DC.81/*H2G/1)> 07, 81)G5*1C-7AF 4)2D -9*7* /;9C7* HI7,* 621B/3 71 0,I9*,47O:.B/3C/> )*0122=C/1> ' '7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A-472/3*))6,25B/3F-/)49;)C.07, A,-O7,:37,0.> FC01>4)2)6D054/2140+C/1>Z ) 1) 4)2D0,4. 81/<)G5G= 0.> 81)816)C3)>F /;9C7* )49 0.* 4)2)0,43) /4.2/DJ/0)107)470H:/C-)07,81)G5*1C-7AF O D* 7)*0)G5*1C-9>,4=2</)*/4)26=> =/D*,4D2I7,* C7O)2H>/*8/3</1> 901 HG1*/ C,*/**9.C. 05* 81)G5*1J7-H*5* /1> OD27> 07, 42)G-)0167A )*0)G5*1C-7A G D* :=</1. 1CIA> 05* 7167*7-16+* 427C;72+* 6)1 8/* 87B7A* 71 )4)107A-/*/>4)2)0DC/1>)4907,>81)G5*1J7-H*7,> '# 81)G5*1C-9> -472/3 /43C.> *) -)0)15B/3F -/ )49;)C. 07, A,-O7,:37,0.> F1835>/D*Z 7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A621B/3)1017:7G.-H*)-.16)* F )*0)G5*1C-9>47,)*)40AIB.6/621B/3-.16)* >F 7)470H:/C-)07,81)G5*1C-7A621B/37167*7-16D)CA-;727F /60H:/C.07,C,-O)0167A)*016/1-H*7,8/*/*81);H2/14:H7*0.* ' D* 81)41C05B7A*:DB. = 4)2):/3[/1> C/ =470/ C0D817 0.> 81)816)C3)>F -472/3*))6,25B/3-/216+>. 81)816)C3) 07, 81)G5*1C-7AF =*))*)-72;5B/3 )*D:7G) 07 )470H:/C-D 07, ) ,-O7A:17 0.> F = *) )47;)C1CB/3) ,-O7A:17./4)*D:.[.07,81)G5*1C-7A )4907C.-/3747,HG1*/07:DB7>=.4)2D:/1[.

18 4 / 6DB/ 4/23405C. 7 81)G5*1C-9> -472/3 *) )6,25B/3 -/ )1017:7G.-H*. )49;)C.07, A,-O7,:37,0.> FG1)74717*8=470/:9G7 /4/23405C.)6A25C.>=-)0)35C.>07,81)G5*1C-7AF9C71/3I)*C,--/0DCI/1C/ ),09*F8/*HI7,*816)35-))47J.-35C.>G1)74717*8=470/:9G7 &" 4 A-O)C. G1) 0.*/60H:/C. 07, C,-O)0167A)*016/1-H*7, B),47G2);/3-/0D 0.* H687C. 0.>)49;)C.> HG621C.> 05*)470/:/C-D05* 6)1 6)0)6A25C.> 07, 1)G5*1C-7A) ,-O7A:170.> 4# )*)6.2,IB/3> *D87I7>7;/3:/1/*09>427B/C-3)>4H*0//2G)C3-5*.-/2+* )490.*0/:16=)*DB/C.C/),09*0.>A-O)C.>*);27*03C/1F*),47OD::/1C0.* 0)6D05B D\GG2);)4276/1-H*7,*)42)G-)07471.B/3.,47G2);=0.>A-O)C.>Z 4#.(+(.<.+9-+=; >**1?:? )49 0) 7473) 42H4/1 *) 4276A40/ )G5*1J9-/*7>HI/1C,C0)B/36)1:/107,2G/3*9-1-) 1) 81/,69:,*C. 05* 81)G5*1J7-H*5* 4)2)03B/0)1 6)050H25 6)0D:7G7> 05* * */GG2D;5*47,)4)107A*0)1*)427C67-1CB7A*G1)01>/0)12/3/> 47,HI7,*C,C0)B/36)1:/107,2G7A*CA-;5*)-/07/::.*169836)17Z C 43C.-7)*03G2);7=*9-1-)/416,25-H*7;507)*03G2);707,6)0)C0)0167A 0.>/0)12/3)>6)10,I9* =C/+*07,=07,0/:/,0)37, H*7, 6)0)C0)0167A 6)1 )*03G2);) 05* 947, HG1*)* 71 )*03C071I/> 8.-7C1/AC/1> 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C > 7-)2I3)>4/236)0)C0)016+* =C/5* /O)35C. 0.> 7-)2I3)> = 07, 47,2G/37, *D40,<.>F)49 0.* 7473)*) 4276A40/ /* HI/1)*)6:.B/3. D8/1) CAC0)C.> 0.>/0)12/3)>F 7A0/ HI7,*,47O:.B/3 816)17:7G.016DF )49 0) 7473) *) 4276A40/1F 901. /0)12/3) )47;DC1C/0.81D:,C.0.>6)10.BHC.0.>C//66)BD21C. )49;)C. 0.> 7-)2I3)> G1) )*D6:.C. 0.> D8/1)> CAC0)C.>F );72D /0)12/3/>47,HI7,*C,C0)B/34270.>$"$"$$ /0D0.* C.07, #$E#$ )49 07* $E$$ F 8/* 427O:H4/0)1 0.> 6)0D* P47BHC/1>) )> 4:H7* 07, 7:,-/:7A> /37, 0.>H82)>0.>/0)12/3)>D2B2) ) 4)2/8O]F6)B+>6)1"6)1" ) 07, #$E#$F 945> ),0D )*016)0)C0DB.6)* )49 0) D2B2) 6)1 07, $E$$! ]"#E$"$"$$

19 5>D*5816)C016=)49;)C.G1)0.:AC.0.>/0)12/3)>AC0/2))49)30.C.= )G5G= -/09I7, = 02307,F 945> 6)1. )30.C. =. )G5G= G1) 0. :AC. 0.>F 671*74717A*0)1 C0. 7-)2I3)F 4276/1-H*7,*) 6)0)I52.B7A* C *5*A-5*0)12/1+*,*/4+>)4)107A*0)1Z /O)35C. 0.> 7-)2I3)>)49 0.* 7473)*) 4276A40/ /* 0.> HI/1 671*7471.B/3)30.C.F)G5G==816)C016=)49;)C.G1):AC.0.>/0)12/3)> 1C ) /37 0.> H82)> 0.> /0)12/3)> 7:,-/:H> /37F-=-)67,C3)>F) *)4276A40/1901)49$"$"$$ H5>6)1C=-/2)8/*HI/16)0)0/B/3)30.C.G1)0.:AC.0.>/0)12/3)> 1C ) /37 0.> H82)> 0.> /0)12/3)> 7:,-/:H> /37F -=-) )6016=> 1)816)C3)>F) *) 4276A40/1 901 )49 $"$"$$ H5> 6)1 C=-/2) 8/* HI/1 6)0)0/B/3 )G5G= G1) 0. :AC. 0.> /0)12/3)> 43C.-7)*03G2);7 0.>)49;)C.> 0.> /*16=>,*H:/,C.> 0.>/0)12/3)>)49 0.* 7473) /6:HIB.6/ 07 0/:/,0) ,-O7A:17 47, 81716/3 0.* /0)12/3)6)1CI/ ,HG1*/.)*03C071I.8.-7C3/,C. 43C.-7)*03G2);7 0.>)49;)C.>-/ 0.* 7473) C,G6270=B.6/ C/ C+-) ,-O7A:17 0.> /0)12/3)> 6)1 947, HG1*/. )*03C071I. 8.-7C3/,C. C D* 0.* 427C;72D,47G2D;/1 G1) :7G)21)C-9 0.> /0)12/3)> ;,C C547 81);72/0169)49 07*9-1-7/6429C547),0=>F 945>),09> 4276A40/1 )49 0) 4)2)4D*5 HGG2);)F )4)10/30)1. 427C69-1C. /41C=-7, )*01G2D;7, 0.> )49;)C.> 07, A,-O7,:37, -/ 0.* 7473) 4)2HI/0)1.CI/016=4:.2/<7,C190.0) 1C /687BH*-/0D0.*. /40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> C 43C.-7 )*03G2);7 = /416,25-H*7 ;507)*03G2);7 07, 6)0)C0)0167A 0.> /0)12/3)>6)105*0,I9* =C/+*07,=07,0/:/,0)37, H*7, 6)0)C0)0167A 6)1 )*03G2);) 05* 947, HG1*)* 71 )*03C071I/> 8.-7C1/AC/1> /O)35C. 07, 2)--)0H) 07, 716/37, /37, 4/23 6)0)I+2.C.> 07, 6)0)C0)0167A0.>/0)12/3)>C0)716/3)O1O:3)07, /37, 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C /37,4/236)0)C0)016+* =C/5*

20 43C.-7 )*03G2);7 = /416,25-H*7 ;507)*03G2);7 05* )47;DC/5* 4/ C-7A 07,/*/*/2G/3) 81)I/121C0= 0.>/0)12/3)> 6)1)*03G2);7 07, 947,HG1*/.)*03C071I.8.-7C3/,C. 1C /687BH*-/0D0.*./40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> C 43C.-7)*03G2);7=*9-1-)/416,25-H*7;507)*03G2);707,6)0)C0)0167A 0.>/0)12/3)>6)105*0,I9* =C/+*07, 29C;)07 /687BH* -/0D 0.*. /40/-O237, $ 41C /37,4/236)0)C0)016+* =C/5* 1C /687BH*-/0D0.*./40/-O237,$/GG2);=>0.>/0)12/3)> C07) /:.0=2170.>H82)>0.>/0)12/3)> 4## 472/3*))476:/1CB/307,81)G5*1C-7A6DB/81)G5*1J9-/*7>/D*Z ) 23C6/0)1,4940+I/,C.F/66)BD21C.F4)AC.82)C0.2170=05*F)*)G6)C016= 81)I/321C.=405I/,0169C,-O1O)C-9F=C/7471)8=470/)*D:7G.6)0DC0)C. 47,4276A40/1)494)29-71)81)816)C3)427O:/49-/*.)4901>/B*16H>F *7-7B/016H>6)16)*7*1C016H>81)0D</1> O 1*=B.6//*)*037*07,81)816)C3)6=2,<.>C/40+I/,C.F/66)BD21C.>F )*)G6)C016=>81)I/321C.>F405I/,0167AC,-O1O)C-7AF=7471)8=470/D::. 4)29-71)81)816)C3)427O:/49-/*.)4901>/B*16H>F*7-7B/016H>6)1 6)*7*1C016H>81)0D</1> G )0)816DCB.6/G1))836.-)47,);72D0.*/4)GG/:-)016=81)G5G=07,F-/ ODC.)49;)C..7473)HI/11CIA8/816)C-H*7, 8 \I/181)42D</1O)2A/4)GG/:-)01694)2D405-)F47,-472/3*)81)41C05B/3 -/747178=470/-HC7)490.* *)BH07,C) 2I= / /*HI/1/64:.2+C/101>,47I2/+C/1>07,9C7*);72D0.*6)0)O7:=05* /1C;72+*671*5*16=>)C;D:1C.>CA-;5*)-/0.*7-7B/C3)0.>I+2)>47, /3*)1/G6)0/C0.-H*7>=CA-;5*)-/0.*/::.*16=*7-7B/C3) C0 /*HI/1/64:.2+C/101>,47I2/+C/1>07,01>CI/016H>-/0.*4:.25-=05* ;925*6)10/:+*CA-;5*)-/0.*/::.*16=*7-7B/C3) J 3*)1 H*7I7>,47O7:=> [/,87A> 8.:+C/5>F = 4)2):=[/5>,47O7:=> 05* 4:.27;721+*47,)4)107A*0)1C0)4:)3C1)07,4)29*07>81)G5*1C-7A 27>)498/1< )G5*1J9-/*7> 8/*/-4340/1 C/ 6)-3))49 01> 4)2)4D*5 4/2140+C/1>B)42H4/1*),47O:.B7A*Z ) 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* )F O FGF 8F /F C0 6)1 J CI/ C = HGG2);7/68189-/*7)49 16)C016= = = 2I= 0.>

21 I+2)>6)0)G5G=>=427H:/,C.>F) *)4276A40/19014:.27A*0)1 ),0H>71427P47BHC/1> 1) 0.* ::D8) 0))*50H25 C071I/3) ) 6)1 O)478/16*A7*0)1-/ CI/016D 41C D05*716/35* /35* 490)41C D),0D42H4/1 *)4276A40/1901Z 81)G5*1J9-/*7>8/*6.2AIB.6/C/6)0DC0)C.40+I/,C.>F /* HI/1 6)0)0/B/3F 6)0D 0.* 0/:/,0)3) 81/03)F)30.C. G1)*) 6.2,IB/3 7 81)G5*1J9-/*7>C/6)0DC0)C.40+I/,C.>F /* HI/1 6)0)0/B/3)30.C. G1) 81721C-9 =)*016)0DC0)C./66)B)21C0= = C,*/66)B)21C0=F /*HI/16)0)I52.B/3816)C016=)49;)C.47,*)BH0/107*81)G5*1J9-/*7,49)*)G6)C016=81)I/321C.F )4)30.C. 07, )*50H25 C071I/37, G 6):A40/0)1 G1) 0.* ::D8) -/ 427C69-1C. )47C4DC-)07> 471*167A ,F H687C.> 07, 0/:/,0)37, /<)-=*7,) *) 4276A40/ ) 429C54) 47, 6)0)G2D;7*0)1 C0.* /49-/*.,474)2DG2);70.>C,--/0HI7,C)>/41I/32.C.>8/*HI7,*6)0)816)CB/3-/ )-/0D6: )C016= )49;)C. G1) )836.-) CI/0169 -/ 0.* DC6.C. 0.> /4)GG/:-)016=>07,>82)C )>/4/23405C.47,C07)49C4)C-)71*167A.02+7,)*)G2D;/0)16)0)816)C016=)49;)C.F7*9-1-7>/6429C547>7;/3:/1*) C,*,47OD:/1 4/AB,*. =:5C. 07, *##E#"F C0.* 7473) )*):,016D B) 427C81723J/0)107)836.-) 49I2/)429C54)G1)0.*,47O7:=)47C4DC-)07>471*167A-.02+7,/3*)1Z G1)0.*4/23405C. F29/827>F1/,BA*5*A-O7,:7>6)1-H:. G1)0.*4/23405C.F81)I/121C0H> G1)0.*4/23405C.6)1F81)I/121C0H>6)17-922,B-71/0)3271 G1)6DB/D::.4/23405C.*7-167A427C+47,F71*9-1-71/6429C547307, / 4/23405C. 0) 4)2)4D*5 0HCC/2) 41C D 07, /37, B) 42H4/1 *) 427C67-1CB7A* 6)1 G1) 07,> 81)I/121C0H> 427C5416D / 4/23405C. = 0) 381) 41C D B) 42H4/1*) 427C67-1CB7A*6)1G1)07,>/0)327,>427C5416D O 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* / 6)1 C0 41C /68189-/*7)49 0.*)2-981))2I= 07, ::.*167A 2D07,>F = 6)1 07, 716/37, 62D07,> 9C7* );72D0741C )C;):1C016=>/*.-/290.0)> 1)0.*::D8)07C071I/37/)478/16*A/0)1-/0.O/O)35C.-.7;/1:=>47, /6838/0)1 )49 07 = D::7 )C;):1C0169 ;72H) 7 C071I/37 C0 )478/16*A/0)1-/07)478/160169/*.-/290.0)>G1)I2H.427>07.-9C1747, /68387,* 71 )2-981/> 1) 9C/> /0)12/3/> 8/* ;727:7G7A*0)1 C0.* ::D8) )4)10/30)1 *) 427C67-1CB/3 O/O)35C. )49 01> )2-981/> /::.*16H> )2IH>=,4/AB,*.8=:5C.05*81)G5*1J7-H*5*^9018/*;727:7G7A*0)1C0.* ::D8)_

22 / 4/23405C. 0) 41C D )C;):1C016=> 6)1 ;727:7G16=> /*.-/290.0)>=.,4/AB,*.8=:5C.5>)*50H25B)42H4/1*)427C67-1C07A* 6)1G1)07,>81)I/121C0H>427C5416D6)1C/4/23405C.=6)1G1)07,> /0)327,>427C5416D G 1) 01> 4/2140+C/1> 05* C071I/35* 8 6)1 J 71 81)G5*1J9-/*71 42H4/1*),47OD:7,* 4/AB,*. =:5C. 07, ##E#"-/ 0.* 7473)*) 8.:+*7,* 901 ^8/* HI7,* 81)42D</1 O)2A /4)GG/:-)0169 4)2D405-)F 901 9:) 0) C071I/3)6)1714:.27;723/>47,,47OD:7,*C0781)G5*1C-9/3*)1):.B=6)1 901 HI7,* /43G*5C. 901.,47O7:= [/,8+* C071I/35* =. 4)2D:/1[.,47O7:=>05*C071I/35*47,)4)107A*0)1C,*1C07A*:9G7)476:/1C-7A07,> )49071)G5*1C-9 `:) 0) )*);/29-/*) 4)2)4D*5 41C D 42H4/1 *) HI7,* /687B/3 429C;)0) 6)1 C/ 6DB/ 4/23405C...-/27-.*3) H687C=> 07,>*)-.*/3*)1 427G/*HC0/2.0.>.>/40/-O237,$ `:/> 8/ 71 4/AB,*/>.:+C/1> 47, J.07A*0)1 B) 42H4/1*) HI7,* B/+2.C. 07,G*=C17,0.>,47G2);=>)498.-9C1))2I= 4# 6 8(<1?G9/ -?+16+B3F 9:) 0) HGG2);) C071I/3)F,4/AB,*/> 8.:+C/1> 6)1 41C D 05* )*50H25* C.-/35*F,47OD::7*0)1 G1) 6DB/ C,-42D007,C)/0)12/3)I521C0D414:H7*42H4/1*),47O:.B7A*8.:+C/1>05* *7-3-5*/6427C+45* 6DB/ C,-42D007,C)>/0)12/3)> I521C0D 6)1 C/ 4/23405C. /43C.-7)*03G2);7CI/016=>)49;)C.>07,0.>6DB//0)12/3)>F947,B) )*);H27*0)12.0DZ ) )4787I=0.>CA-42)<.>G1)0.*)49671*7AC,--/07I=C0781)G5*1C-96)1 0.*/60H:/C.0.>A-O)C.>F O 02947>6)0)*7-=>0.>)-71O=>-/0)<A05*/0)12/1+*47,C,--/0HI7,*C0. CA-42)<.F G &)81723J/0)1-3))4901>C,-42D007,C/>/0)12/3/>5>671*9>/6429C547>0.> CA-42)<.>)4H*)*01 C0.* 6)Ba 9:. 0.* 81D26/1) 0.> CA-O)C.>F. 7473) B) HI/1 0.*)*H66:.0./*07:= 6)1 4:.2/<7,C190.0) 05*,47:7345* /0)12/1+* G1) *) /6427C54/3 0.* CA-42)<. 6)1 *) 8/C-/A/1 01> C,-42D007,C/>/0)12/3/>)4H*)*01C0.* 6)1G/*1690/2)*)/*/2G/36)1 8.:+*/16DB/01)4)2)30.07G1)0.*42)G-)07473.C.0.>CA-O)C.> 8 &) 8.:+*7,* 901/,BA*7*0)1)::.:HGG,) 6)1 C/ 7:96:.27. 6DB/-3))49 ),0H> G1) 01>,47I2/+C/1> 47,)4722H7,*)49 0.* CA-O)C.)4H*)*01 C0.* 6)1 / &)8/C-/A7*0)1901C/4/23405C.47,07,>)*)0/B/3.CA-O)C.B)C,*0D<7,* C,-O7:)17G2);169 HGG2);7F 47, B) 427C67-3C7,* C0.* F C B) C,-4/21:DO7,*,47I2/5016D 9:) 0) 4)2)4D*5 C071I/3) )F OF GF 8 )*);/29-/*)

23 4 *D87I7>,47I2/7A0)1*) HI/1)C;):3C/1 C07 6)1 0):714D)C;):1C016D 0)-/3) = 72G)*1C-7A> 6,23)> =E6)1/4167,216=>)C;D:1C.> 9: C , B))4)CI7:/3 G1) 07\2G > = 71,4/2G7:DO71 07,)*D:7G)-/ 0.* / ) 6)1 CA-;5*)-/ 01> 81)0D</1> 4/23 = 05*:714+*)C;):1C016+* 0)-/35*=72G)*1C-+* 4' /41;,:DCC/0)1 *) J.0=C/ =470/ D::7 HGG2);7 621B/3 )4)2) /0D 0.* )*DG*5C. 05* * * 6)1 :714+* /GG2D;5* C071I/35* 47, B),47O:.B7A* 6)1 7 *D87I7>,47I2/7A0)1*) 0) 6)0)BHC/ C69-1C. 05* )4)107A-/*5* C071I/35* )470/:/3 :9G7 )49221[.> 07, *)89I7,F 07, 74737, 6)0)4340/1. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9 427> 9;/:7> 0.> F AC0/2))49)49;)C. 07, A 0.>,-O7,:37,F 6)1F /;9C7* 621B/ / C,*02HI/1 :9G7> -)0)35C.> 07, 81)G5*1C-7AF 7 81)G5*1J9-/*7> 07, 74737,. 427C;72D H4/0)1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 47, HI/1 C,*0D</ = 1)G5*1C-7A 6):/30)1*),47OD::/1 0) 381) D\GG2);)F,49 01> 381/> 5> D*5 C0.* 4)27AC) 4)2DG2);7 427P47BHC/1> 44 ;9C7* C,*02HI7,* 71 4)2)4D*5 427P47BHC/1>. F B) 6):HC/1 07* *D87I7F-HC) C/ 427B/C-3) 47, B) 07, BHC/1*) 427CH:B/1 G1) 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 6)1 4D*05>-HC) C07* I29*7 1CIA7> 0.> 27C;72D> 07, *. 427B/C-3)),0=4/2DC/1D42)60.-/,4) )07,)*)6.2,IBH*07> *)89I7,F > 4)2D 07 G/G7*9> 901 /6:=B.F 8/* 427CH:B/1 G1) 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 6)0)4340/1. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9 427> 9;/:7> 0.> 6)1F AC0/2))49)49;)C. 07, A 0.>,-O7,:37,F 6)1F /;9C7* 621B/ / C,*02HI/1 :9G7> -)0)35C.> 07, 81)G5*1C-7AF 7 81)G5*1J9-/*7> 07, 74737,. 427C;72D H4/0)1 C0.* 0/:16= 6)0D0)<. 47, HI/1 C,*0D</ =1)G5*1C-7A6):/30)1G1)0.*,47G2);=0.>A-O)C.>F,49 01> 381/> 5> D*5 C0.*4)27AC) 4)2DG2);7427P47BHC/1> G1) 0.*,47G2);= 0.> CA-O)C.>6)14D*05>-HC)C07I29*71CIA7>0.>427C;72D>07, 45 / 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 7 *D87I7>,47I2/7A0)1 *) 6)0)BHC/1 GG,.016= 41C07:= ):=> 60H:/C.> 0.> A-O)C.>F 47C7A 3C7, 427> 07 8/6)4H*0/071>/6)09b07,C,*7:167AC,-O)0167A01-=-)07> 4H 41C.-)3*/0) I29*7> 1CIA7> 0.> GG,.016=> 41C07:=> ):=> 60H:/C.> 0.>427>,47G2);=A-O)C.>42H4/1*)/3*)1)723C07,I29*7,F8.:)8=*)1CIA/1 -HI21/41C027;=>0.>C0.*2D4/J)GG,.016=41C07:=):=>60H:/C.>B) /687B/3 CA-;5*) -/ /1G-) 47, 838/0)1 C07 Yc 0.> 4)27AC)> 1)6=2,<.> GG,.016= 41C07:= ):=> 60H:/C.> B)/687B/3)49 )*)G*521C-H*.2D4/J)47,:/107,2G/3*9-1-)C0.*::D8)=C/D::762D07> -H:7>0.>6)107,6)1HI/107816)35-)H687C.>/GG,.016+*/41C07:+*F CA-;5*)-/0.*1CIA7,C)*7-7B/C3) GG,.016=41C07:=):=>60H:/C.>/41C02H;/0)1D076)C07* *D87I7-/0D 0.*:AC.=:=<.0.>A-O)C.>-/0.*427P49B/C.9018/*/662/-7A*)<1+C/1>0.>

24 5 G1) 7471)8=470/,4)301) =)*,4)301))BH0.C. 05* 925* 0.> A-O)C.> 6)18/*HI/1,4D2</1:9G7>G1)6)0D405C=0.>7:16==-/216= 030:7> 07, 81)G5*1C-7A /3*)1 I JC,*78/,9-/*7>)4907*658169)*);72D> 030:7> 6) > )*);72D> 42H4/1 *) )*)G2D;7*0)1 C07 ;D6/:7 427C;72D>6)1G/*16DC/9:)0)HGG2);)6)1:714DC071I/3)F47,B),47O:.B7A*)49 07,>81)G5*1J7-H*7,> H!! &K H 74)29*/AI7>1)6=2,<.>81)03B/0)1852/D*C07,>81)G5*1J9-/*7,>F A**) B/,07A*FC/.-/27-.*3)6)1+2)47,B)07,>)*)671*5B/3 -/)47C07:=0.:/7-7170,43)>F)4a0.*81/AB,*C.Z E93;/5H44#EF3? 9LC##'MKNOPC###Q4 61*;,+(6/9()16/=?+B16/QCK4C H# 43C.>F.81)6=2,<.81)03B/0)16)1C0.*1C07C/:38)0.> dddefseghif 276/1-H*7,*) 87B/3 C07,> 81)G5*1J9-/*7,>. 8,*)090.0)*) 81)-72;+C7,* D47[. G1) 07 )*016/3-/*7 07, 81)G5*1C-7AF 421* )49 0.*,47O7:= 05* 427C;72+* 07,>F B) 8172G)*5B/3)49 0.* /43C6/[. C/.-H2) 6)1 +2) 47,B)G*5C07471.B/3C07,>81)G5*1J9-/*7,>-/0.:/7-7170,43) H 1 /*81);/29-/*71 B) 42H4/1 *),47OD:7,* 0,I9* )4723/> 6)1 /250=-)0) CI/016D-/07,>927,>07,81)G5*1C-7A)4/,B,*9-/*71/GG2D;5>C0.*81/AB,*C. 47, )*);H2/0)1 C07 D2B27 # -HI21 0.*.-/27-.*3) 47, B) 07,> C0):/3 -/ 0.:/7-7170,43)F -/ 2.0= )*);72D C07* 030:7 6)1 07* )*);72D> 07, 81)G5*1C-7AF945>),09>4/21G2D;/0)1C07D2B27 B)C,G6/*02+C/19:)0)/250=-)0)6)1/*09>4H*0//2G)C3-5*.-/2+* )490.*:=<.0.>427B/C-3)>G1)0.*,47O7:=)4907,>,47[.;37,>)4721+*6)1 /250.-D05*F B) /68+C/1 /AI7> 1/,621*=C/5*F B) -4727A* *) 427-.B/,07A* 71 /*81);/29-/*71 )4/,B,*9-/*71 C0.* F 945> 4/21G2D;/0)1 C0.* 4)2DG2);7 )*50H /AI7> ),09 /3*)1 /43C.> 8,*)09**) 4/21:.;B7A* O/:01+C/1>F C,-4:.2+C/1> = =C/1> 925* 05* 0/,I+*F 47, 0,I9* 4276A[/1 901)4)107A*0)1 1) 07:9G7),09 6):7A*0)1 71 /*81);/29-/*71 *) -.* )-/:=C7,* *) B/,07A*. 680./ +6D=1+3F,6A3,D(<L91B36+=?+63,A(?-B36-?+,-? D+?*A3+,(.8

25 M M M# M M' M4 M5! /60D C07 81)G5*1C-9 G3*7*0)1 ;,C16D = *7-16D 429C54)F 0) 7473) HI7,* 6:.B/3*)C,--/0HI7,*C0781)G5*1C-9 41C.-)3*/0) DB/ 81)G5*1J9-/*7>-472/3*) C,--/0HI/1 C07 81)G5*1C-9 /30/-/-7*5-H*)/30/5>-H:7>-1)>6)1-9*7CA-42)<.> 276/1-H*7,*)C,--/0DCI7,*C0781)G5*1C-97181)G5*1J9-/*717;/3:7,**) 6)0)BHC7,*-/ 0.* 427C;72D 07,> 02)4/J16=/GG,.016=/41C07:= C,--/07I=> G1)47C93C7-/8A7I1:1D8/>4/*0)69C1),2+$$F$$Q /GG,.016=),0=/41C07:=B)1CIA/1G1)I27*16981DC0.-)0/CCD25*-.*+* )490.:=<.0.>427B/C-3)>,47O7:=>05*427C;72+*6)1B)/687B/3CA-;5*) -/07498/1G-)47,838/0)1C07 0.>4)27AC)>1)6=2,<.> /GG,.016=/41C07:= C,--/07I=> B)/687B/3)49)*)G*521C-H*. 2D4/J) 47, :/107,2G/3*9-1-)C0.*::D8)=C/D::762D07>-H:7>0.>6)107, 6)1HI/107816)35-)H687C.>/GG,.016+*/41C07:+*FCA-;5*)-/0.*1CIA7,C) *7-7B/C3) / 4/23405C. 47, 7 81)G5*1J9-/*7> /3*)1 CA-42)<.F. /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=>42H4/1*)/687B/3,4H29:5*05*-/:+*0.>CA-42)<.>6)19I1,4H2 -/-7*5-H*5*-/:+*</I521C0D 27C;72D 47, 8/* C,*78/A/0)1 )49 /GG,.016= /41C07:= C,--/07I=> C07 81)G5*1C-9F8/*G3*/0)18/60= MH /GG,.016=/41C07:=/41C02H;/0)1 D076) C07*)*)6.2,IBH*0) *D87I7-/ 0.*,47G2);= 0.> A-O)C.> 07,>,49:7147,> 81)G5*1J7-H*7,>F 71 /GG,.016H> /41C07:H>/41C02H;7*0)1 D076)-HC) C/ 021D*0) $/2GDC1-/>.-H2/>)49 0.* )*)673*5C.C/),07A>0.>)49;)C.>07, A,-O7,:37,-/0.*7473) 6)0)6,2+*/0)1781)G5*1C-9> Q "!&& Q 47O7:= 27C;72D> 42H4/1*))67:7,B/3F C/ 901);72D 07* 02947,47O7:=> 6)1074/21/I9-/*707,;)6H:7,0.>F0)721J9-/*)C0.*4)27AC)1)6=2,<. Q# ;D6/:7> 0.> 27C;72D> 42H4/1F /43 471*= )476:/1C-7AF *) 6)0)0/B/3 )49 /6429C54707,27-.B/,0==*))47C0):/3-/C,C0.-H*./41C07:==-/,4.2/C3) jkliwui C0.* 4)2)6D05 81/AB,*C.F *) /3*)1 C;2)G1C-H*7> 6)1 *) ;H2/1,47I2/5016D0.*4)2)6D05/016H0)Z

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 20536 Ηµεροµηνία: 20/10/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Φωτιστικών

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Φωτιστικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:1450 Ηµεροµηνία:06/02/2013 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα