Θαβάια, Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: , FAX: Web site: Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο Κοιν.: Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Ινηπά Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Θέμα: «Πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο ζε πεξηνρέο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο» σεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 623/ έγγξαθν ζαο. σεη.: Σν απφ θείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζην.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ζέκα ηε Γεσζεξκία ζηελ Α.Κ.Θ. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ ην παξάξηεκα καο θαηαξρήλ ζαο απνζηέιιεη ζπλεκκέλα ηελ νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε ζην πληνληζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ έγηλε ην Κάξηην ηνπ 2012 ζηηο έξξεο κε ηίηιν «Η αξιοποίηζη ηηρ Γεωθεπμίαρ ζηην ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ ηηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ». ηα πιαίζηα απηήο ηεο νκηιίαο παξαζέηακε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γεσζεξκία ηεο πεξηνρήο (ζην έγγξαθν πξνζζέζακε θαη επηθαηξνπνηήζεηο κε θφθθηλν ρξψκα) ζε ζέκαηα φπσο: Σν δηαρσξηζκφ ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο. Σηο ρξήζεηο ηεο γεσζεξκίαο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε απηή. Οη ρξήζεηο απηέο είηε εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηνρή καο είηε ππάξρεη ε αλάγθε θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σηο ζπκβαηέο ρξήζεηο αλά είδνο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ. πλνπηηθή θαη αλαιπηηθή παξάζεζε θάζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή (βεβαησκέλνπ ή φρη). ε πνηα θάζε βξίζθεηαη ε έξεπλα θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θάζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ. Σηο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ θάζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ρξήζεο ηεο γεσζεξκίαο ηεο πεξηνρήο. Θαζψο θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα.

2 Πέξαλ φκσο ησλ φζσλ εηπψζεθαλ ζε εθείλε ηελ νκηιία θαη ζε ζρέζε κε ηα φζα καο δεηάηε ζην ζπλεκκέλν ζρεηηθφ ζαο, ζέινπκε λα θαηαηάμνπκε ηα πξνβιήκαηα ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο θάλνληαο θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο: α) ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΦΤΔΩ ΠΡΟΣΑΔΙ 1) Σν Γεσζεξκηθφ ξεπζηφ έρεη δηαιπκέλεο νπζίεο κέζα ηνπ θαη κεγάιε δηαβξσηηθή θαη νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα. πλεπψο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο δηθηχνπ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεκνλσκέλα απφ ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο καο. Άξα ζα πξέπεη είηε κηα κεγάιε εηαηξεία κε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηφ λα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ δηθηχνπ, ή λα ζπζηαζεί κηα δεκνηηθή επηρείξεζε εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή αμηνπνηψληαο θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ην ζθνπφ απηφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εμεχξεζε κεγάισλ θεθαιαίσλ γηα ηέηνηεο επελδχζεηο. Ζ εηαηξεία απηή επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα ε επηρείξεζε απηή ζα δηαλέκεη αληαπνδνηηθά ην γεσζεξκηθφ ξεπζηφ ζηνπο αγξφηεο. Γεν μποπούν οι αγπόηερ μόνοι ηοςρ και μεμονωμένα να αξιοποιήζοςν ηη Γεωθεπμική ενέπγεια πος βπίζκεηαι ζε βάθορ. 2) Γηα παξάδεηγκα, θαη αλαθεξφκελνη ζην πξνεγνχκελν ζέκα, δελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη κφλν ηέηνησλ επελδχζεσλ ζηε γεσζεξκία. Γηα παξάδεηγκα ζην ΔΠΑΙ Αιηείαο ππάξρνπλ επηδνηήζεηο ζε θαιιηέξγεηεο ζπηξνπιίλαο θαη ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη γεσζεξκία, αιιά φρη απνθιεηζηηθά ζε απηήλ ηελ εθαξκνγή ηεο γεσζεξκίαο. Για αςηό πποηείνοςμε ζηο ΠΔΠ ηων Πεπιθεπειών Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκηρ και Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, όπωρ και ζηο νέο ΔΠΑ να ςπάπσοςν ππογπάμμαηα επισοπήγηζηρ και επιδόηηζηρ γεωθεπμικών εθαπμογών αποκλειζηικά. Απηή ε πξφηαζε καο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ε γεσζεξκία είλαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Β. Διιάδαο γηα ηελ αλάπηπμε πιεζψξαο δξάζεσλ κε θπξηφηεξεο απφ απηέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 3) Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη θζελή ε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο θα ππέπει οι διάθοπερ σπήζειρ ηηρ να μπούνε ζε ζειπά αξιοποίηζηρ με ηο καηάλληλο δίκηςο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε ηειεζέξκαλζε πνπ ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 70 o C λα αθνινπζείηαη απφ ηε ρξήζε ζε ζεξκνθήπηα πνπ απαηηνχληαη 50 o C ή απφ άιιεο ρξήζεηο, φπσο ηρζπνηξνθεία, πηζίλεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.. Κφλν έηζη ζα κεησζεί ην θφζηνο ρξήζεο ηεο γεσζεξκίαο ζεκαληηθά, θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη απφ ηηο ζεκαληηθέο θζνξέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ην γεσζεξκηθφ ξεπζηφ. Σν ζρήκα απηφ είλαη θαηάιιειν θαη ηερληθά δηφηη ε ηειεζέξκαλζε ζε πφιεηο ζπλάδεη κε ηηο πέξημ ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο άιιεο αζηηθέο ρξήζεηο. Παξφια απηά ε αδεηνδφηεζε ηνπο εκπιέθεη πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη θάλεη απηφ ην ζρήκα δπζθίλεην. 4) Σν επελδπηηθφ εγρείξεκα ζε γεσζεξκηθέο εθαξκνγέο είλαη πςεινχ ξίζθνπ θαη νη επελδχζεηο απηέο δελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά (ρξεκαηννηθνλνκηθά).

3 5) Σα γεωθεπμικά πεδία ηηρ πεπιοσήρ μαρ δεν είναι όλα πλήπωρ επεςνημένα ακόμα και ηα αναγνωπιζμένα. Οη γεσηξήζεηο είλαη παιηέο θαη έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. Γηα απηφ ζα πξέπεη ν αλάδνρνο (κηζζσηήο ηνπ πεδίνπ) λα θάλεη λέεο γεσηξήζεηο θαη λα επηβαξπλζεί έλα πςειφ θφζηνο. Πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο κεηξήζεηο θαη κειέηεο (π.ρ. κειέηεο πξνζηαζίαο ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ). Σξνρνπέδε ζε απηέο ηηο έξεπλεο απνηειεί θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ΗΓΚΔ, γηα ηελ νπνία αληέδξαζε ην ΓΔΩΣΔΔ θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ. 6) πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ εξξψλ (Ληγξίηα θαη ηδεξφθαζηξν) φπνπ ε γεσζεξκία αμηνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπηξνπιίλαο ππάξρνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: α) νη γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη παιηέο εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο ηνπ ΗΓΚΔ θαη φρη θαλνληθέο παξαγσγηθέο β) δελ γίλεηαη επαλαεηζαγσγή ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ζην έδαθνο, γ) δελ ππάξρεη θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο ζηελ πεξηνρή θαη πξέπεη θάηη ηέηνην λα γίλεη. 7) ε ζρέζε θαη κε ην πξνεγνχκελν πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ζπλήζσο γλσξίδνπκε έλα γεσζεξκηθφ πεδίν αληιψληαο γεσζεξκηθφ ξεπζηφ θαη αμηνπνηψληαο ην. Σφηε βιέπνπκε πσο ιεηηνπξγεί θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Γεληθφηεξα δελ έρνπκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ηακηεπηήξα ψζηε λα μέξνπκε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηε δπλακηθή ηνπ. 8) ηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη νη κηζζσηέο γεσζεξκηθψλ πεδίσλ δελ απαζρνινχλ έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζηε γεσζεξκία. Σαπηφρξνλα δελ ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο αγξφηεο καο. Δλψ ηέινο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαη ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηα Γεσπνληθά καο Παλεπηζηήκηα ζε ηνκείο εθαξκνγψλ ηεο γεσζεξκίαο ζηε γεσξγία. 9) Δπίζεο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηερληθά ή ηερλννηθνλνκηθά είλαη δχζθνιε έσο αδχλαηε ε επαλαεηζαγσγή ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ζην έδαθνο, π.ρ. ιφγσ αξηεζηαληζκνχ. Δθεί, ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί επηζηακέλα ην ζέκα γηα λα βξεζεί ιχζε, δηφηη αλ δελ βξεζεί ιχζε, ελδερνκέλσο ε ρξήζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ λα επηθέξεη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ. 10) Γηα ηηο ηακαηηθέο ρξήζεηο ησλ ινπηξψλ ζηελ πεξηνρή καο - αιιά θαη αιινχ ζε φιε ηε ρψξα - ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Όζνλ αθνξά ηα ηακαηηθά ινπηξά ζηελ πεξηνρή καο εληνπίδνληαη έλα πιήζνο απηψλ, κεξηθά ησλ νπνίσλ είλαη αμηφινγα, πνπ φκσο νχηε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο δηαζέηνπλ αιιά νχηε θαη ηηο απαηηνχκελεο (δηεζλψο απνδεθηέο) ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. Έηζη ράλνληαη ζηελ αθάλεηα, δηαηεξνχλ έλαλ κφλν ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζζνχλ ηακαηηθά ινπηξά απφ άιιεο ρψξεο. Σειεπηαία γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπο, αιιά δελ γλσξίδνπκε αλ ζα θηάζνπλ ηα δηεζλή standards. Οη απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλεχξεζε επελδπηψλ ζθνληάθηνπλ ζπρλά ζηε γξαθεηνθξαηία αιιά θπξίσο ζηελ άγλνηα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζην πνπ πξέπεη λα απεπζπλζνχλ, ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ θαη καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ έιιεηςε ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ινπηξψλ, φπσο είλαη ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ζε

4 βάζνο ρξφλνπ, ε γλψζε γηα ηα γεσινγηθά θαη πδξνγεσινγηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ηηο αθξηβείο δπλαηφηεηεο ησλ πεγψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ πεγψλ θιπ. Αληίζεηα ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ ιεηηνπξγεί θαη ε πνιπδηάζπαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή καο. Αληί λα έρνπκε ηακαηηθά ινπηξά πςειψλ απαηηήζεσλ ζε έλα κφλν ζεκείν, φπνπ φκσο ζα θξνληίζνπκε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, πξνζθέξνπκε ην ίδην πξντφλ θαη ζε πνιιέο άιιεο ηνπνζεζίεο κε ηηο γλσζηέο ππεξεζίεο. Γηα απηφ ζα κπνξνχζακε λα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο θαη ηηο επελδχζεηο καο κφλν ζε κηα ηνπνζεζία, φπνπ φκσο ζα πξνζθέξακε ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηελ ΠΔ Θαβάιαο ηα ινπηξά Διεπζεξψλ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έλα ηέηνην ηακαηηθφ θέληξν φπνπ κεηαμχ άιισλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθεξζνχλ θαη ρξήζεηο κε ηακαηηθή ιάζπε, ε νπνία φκσο ζα κεηαθεξφηαλ απφ ηηο Θξελίδεο (απφ ηα ππάξρνληα εθεί ιαζπφινπηξα) θαη ζα πξνζθεξφηαλ ζε ζχγρξνλεο κπαληέξεο. Θηλνχκελνη ζε απηφ ην πλεχκα νη ηακαηηθέο ρξήζεηο ησλ ινπηξψλ ζα είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 11) Δλδερνκέλσο ε δέζκεπζε νξηζκέλσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ απφ ην ΣΑΤΠΔΓ γηα ηε κειινληηθή ηνπο πψιεζε, λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε αμηνπνίεζεο απηψλ απφ ηνπο παξαγσγνχο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο δήκνπο. β) ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΜΙΚΗ ΦΤΔΩ - ΠΡΟΣΑΔΙ 1. ην παξειζφλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ήηαλ ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ αμηνπνίεζε ελφο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ. ήκεξα κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε λνκνζεζία, ηα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ ιπζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Παξφια απηά παξακέλνπλ αξθεηά δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνζζήθεο. 2. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην ζρήκα αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθην ζηελ πεπίπηωζη εκμεηάλλεςζηρ ηηρ αβαθούρ γεωθεπμίαρ. ήκεξα πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή γεσζεξκίαο φπνπ ην ζεξκνθξαζηαθφ φξην είλαη νη 25 ν C, βξίζθεηαη ζε κηθξφ βάζνο θαη έρεη πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ρξήζεο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεκνλσκέλα θαη απφ ηνπο αγξφηεο. Ζ γεσζεξκία απηή είλαη θαηάιιειε γηα παξάδεηγκα ζε θαιιηέξγεηεο φπσο ζπαξάγγηα, ρακειά ηνχλει θάιπςεο θ.ι.π.. Γηα λα γίλεη φκσο αθφκα πην επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο ζα πξέπεη λα κπεη ελεξγεηαθφ φξην ζηε ρξήζε απηήο θαη φρη ην ζεκεξηλφ ζεξκνθξαζηαθφ φξην ησλ 25 ν C. Κφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο κηθξψλ θαη κεκνλσκέλσλ παξαγσγψλ πνπ εηδάιισο δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα. 3. Δπίζεο ε καηάημηζη ηων γεωθεπμικών πεδίων είναι κάηι θεμιηό θαη ζαθψο θαη πξέπεη λα παξακείλεη, κφλν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθηε θαη κεγαιχηεξε, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο.

5 4. Οη εθαξκνγέο ζε γεσζεξκηθά πεδία ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 90 ν C ζα πξέπεη λα ππάγνληαη θαη λα αδεηνδνηνχληαη απφ έλαλ θαη κφλν θνξέα, ψζηε λα κελ ππάξρεη ε ζεκεξηλή πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ, πνπ θξελάξεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο επελδπηέο. 5. Δπίζεο πξφβιεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε αδεηνδφηεζε ηεο δηαλνκήο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο απφ γεσζεξκηθά πεδία θάησ ησλ 90 ν C γίλεηαη απφ ην ΤΠΔΘΑ. Ζ δηαδηθαζία απηή γηα λα είλαη επέιηθηε ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο γηα λα είλαη επθνιφηεξε ε αμηνπνίεζε ησλ πεδίσλ απφ ηνπο θαηά ηφπνπο παξαγσγνχο θαη λα κελ αλαγθάδνληαη λα πεγαίλνπλ θεληξηθά ζην ΤΠΔΘΑ. 6. Όζνλ αθνξά ηα εξεπλεκέλα θαη ηα πηζαλά γεσζεξκηθά πεδία, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο, εθφζνλ βξεη γεσζεξκηθφ δπλακηθφ λα κπνξεί λα ην εθκεηαιιεπηεί ν ίδηνο ρσξίο ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν λφκνο (δηαγσληζκφο θ.ι.π.) θαη γηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε. 7. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αξζνχλ ζηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο εθείλα ηα ζεκεία πνπ θξελάξνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ, φπσο είλαη ην νξηδφκελν βάζνο γεψηξεζεο θαη ε παξνρή ζε θπβηθά κέηξα ηνπ πεδίνπ. Γηφηη απηά ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην ΦΔΘ αλαγλψξηζεο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ πεδίνπ (βιέπε παξαπάλσ α) Λν 5 θαη 7) αιιά ζηε δπλακηθφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη. 8. Η ανάγκη δημιοςπγίαρ Γεωθεπμικών Πάπκων. Σα πάξθα απηά ζα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ γεσζεξκηθψλ εθαξκνγψλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο θνξέαο πνπ έρεη ηε δηαρείξηζε ηνπο. Όκσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην πάξθν ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη εθηάζεηο φπνπ ζα αλαπηχζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη λα κελ ςάρλεη εθ ησλ πζηέξσλ ν θνξέαο λα βξεη δηαζέζηκε γε. Οπφηε ζε ηέηνηεο πεξηνρέο ζα πξέπεη ην ΤΠΑΑΣ λα δεζκεχζεη θνηλφρξεζηε γε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπηπξφζζεηα κε ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ πάξθσλ ζα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηα θαηλφκελα ζηξέβισζεο ηεο αγνξάο γεο (πηζαλή ππέξνγθε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο γεο, έιιεηςε γεο θνληά ζηηο γεσηξήζεηο θ.ι.π.) ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο γεσζεξκίαο ζε κηα πεξηνρή. Σέινο, γηα ηελ εχξπζκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ πάξθσλ θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη θαη δηαζέζηκν θπζηθφ αέξην σο εθεδξηθφ κέζν ζέξκαλζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγηψλ. 9. Θεζμοθέηηζη ηηρ δςναηόηηηαρ νομιμοποίηζηρ ηων ςθιζηάμενων γεωθεπμικών γεωηπήζεων, κε ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ζρεηηθήο κειέηεο κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεψηξεζεο, ηα πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη άιισλ ζεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κεηά απφ ηηο θαηάιιειεο επεκβάζεηο (εγθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ, ζεξκνκέηξσλ θ.ι.π.) λα αθνινπζεί ε λνκηκνπνίεζε. 10. Δίλαη δηαπηζησκέλν ηέινο φηη ππάξρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα κε φρη κεγάια δηαζέζηκα θεθάιαηα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ έλα κηθξνκεζαίν επελδπηηθφ ζρέδην, αιιά κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη δχζθνιν λα γίλεη

6 απηφ. Οη δε επελδπηέο κε κεγάια δηαζέζηκα θεθάιαηα φρη κφλν είλαη ιίγνη, αιιά θαη ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη φρη γηα επελδχζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Πξφθεηηαη κε ιίγα ιφγηα γηα έλαλ ππαξθηφ γφξδην δεζκφ πνπ ζα πξέπεη λα ιπζεί ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ θαη θπξίσο ηε ρξήζε ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο. Κλείνονηαρ ηην αναζκόπηζη αςηή θα θέλαμε να ηονίζοςμε και πάλι ηην αναγκαιόηηηα δημιοςπγίαρ θοπέων διασείπιζηρ ηων Γεωθεπμικών πεδίων από ηιρ ηοπικέρ κοινωνίερ πος θα αναλάβοςν ηο δικαίωμα ηηρ διασείπιζηρ αςηών ηων πεδίων με ηην καηάλληλη ηεσνογνωζία. ηη ζςνέσεια αςηοί οι θοπείρ θα ππέπει να ζςγκενηπώζοςν ηα απαπαίηηηα κεθάλαια αξιοποιώνηαρ και εςπωπαϊκά ππογπάμμαηα για ηα έπγα ςποδομήρ και αξιοποίηζηρ ηων γεωθεπμικών πεδίων. Αν δεν ςλοποιηθεί αςηή η πποζπάθεια από ηιρ ηοπικέρ κοινωνίερ ηόηε, απγά ή γπήγοπα, θα ςλοποιηθεί από ξένα κεθάλαια πος θα εκμεηαλλεύονηαι για δικό ηοςρ όθελορ και κέπδορ ηο δικό μαρ γεωθεπμικό πλούηο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Προτάσεις και ερωτήματα για την ομαλότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του μέτρου 1.2.1. των Σχεδίων Βελτίωσης»

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Προτάσεις και ερωτήματα για την ομαλότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του μέτρου 1.2.1. των Σχεδίων Βελτίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------------------------------ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Συμπλήρωση εντύπου καταγραφής προτεινόμενων έργων στους θεματικούς στόχους της

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Συμπλήρωση εντύπου καταγραφής προτεινόμενων έργων στους θεματικούς στόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΑΛΟΣ (έως 2) (έως 3) ΓΕΥΜΑΤΟΣ NEWSLETTER του χορηγού με την ένδειξη βλ. ανάλογη στήλη δίπλα στα έντυπα της και αναφορά στα δελτία τύπου που θα δημοσιευθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 «Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Ατζέντα Παρουσίαση της ΑΣΥΚ Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς ΑΕ Υπηρεσίες PKI/CA - Τo σύστημα ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα