ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπο ηνπ 1965 κέρξη 2011 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο ν «βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνη ηνπ 1965 κέρξη Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «ελππφζεθνο νθεηιέηεο», κε ηνλ αθφινπζν λέν νξηζκφ: «"ελππφζεθνο νθεηιέηεο" ζεκαίλεη ηνλ θχξην αθηλήηνπ πνπ ζπληζηά ππνζήθε επί ηνπ αθηλήηνπ απηνχ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νθεηιέηε ρξένπο πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ππνζήθε, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δχν (2) απηά πξφζσπα είλαη δηαθνξεηηθά». Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 23. Σν άξζξν 37 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «ελφο κελφο» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «ελελήληα (90) εκέξεο». Πξνζζήθε λένπ Μέξνπο VIA ζην 34. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 44 απηνχ, ηνπ λένπ Μέξνπο VIA:

2 2 βαζηθφ λφκν. «ΜΔΡΟ VIA ΠΧΛΖΖ ΔΝΤΠΟΘΖΚΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΓΑΝΔΗΣΖ Δθαξκνγή Μέξνπο VIA ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο ζπκβάζεηο ππνζήθεο. 44Α.-(1)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β), νη Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκβαζεο ππνζήθεο, ε νπνία έρεη εγγξαθεί ζην θηεκαηηθφλ κεηξψνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή εγγξάθεηαη ζην θηεκαηηθφλ κεηξψνλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. (2) Κακία δηάηαμε ηνπ Μέξνπο VI απαγνξεχεη ζε ελππφζεθν δαλεηζηή ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο. (3) Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Μέξνπο απαγνξεχεη ζηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο VI. (β) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο ππνζήθεο, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην θηεκαηηθφλ κεηξψνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, φηαλ ην ρξένο πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο έρεη θαηαζηεί πιεξσηέν πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 θαη φηαλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνχ

3 3 Γηθαζηεξίνπ ή ελψπηνλ ηνπ Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο VI ή δπλάκεη νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ, δελ έρνπλ ελ ησ κεηαμχ αξρίζεη: Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπην ελππφζεθν ρξένο έρεη θαηαζηεί πιεξσηέν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ηα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Μέξνο δχλαηαη λα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. (42) Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Μέξνπο απνθιείεη ην δηθαίσκα ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή λα πξνρσξήζεη κε πνιηηηθή αγσγή γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαηάγκαηνο δηθαζηεξίνπ γηα πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ. Τπεξεκεξία. 44Β.-(1) ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27, σο απνηέιεζκα ηεο νπνίαο νιφθιεξν ην ελππφζεθν ρξένο θαζίζηαηαη πιεξσηέν θαη πνπ πεξαηηέξσ ε ππεξεκεξία είλαη γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απηφ θαζίζηαηαη πιεξσηέν, δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ Μέξνο, εθηφο εάλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνησλδήπνηε άιισλ λφκσλ ή θαλνληζκψλ ή νδεγηψλ αλαζηέιιεηαη ε πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο πψιεζεο ηνπ ελππνζήθνπ αθηλήηνπ εθ κέξνπο ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή.

4 4 66(Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (2)(α) Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε γηα ππεξεκεξία ή απαίηεζε γηα πιεξσκή ηνπ ελππφζεθνπ ρξένπο, πνπ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή, φηαλ ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο είλαη αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα δπλάκεη ησλ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ.4) ηνπ 2013, πξνο ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε ή νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ πξνεηδνπνίεζε πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Σχπν «Θ» ηνπ Γεχηεξνπ Παξαξηήκαηνο: Γεχηεξν Παξάξηεκα Σχπνο «Θ». (β) Ζ πξνεηδνπνίεζε πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Σχπν «Θ» ζπλνδεχεη θαη ηελ εηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 44Γ, δελ ζπλνδεχεη φκσο νπνηαδήπνηε άιιε εηδνπνίεζε πξνβιέπεηαη ζην παξφλ Μέξνο. (3) Δθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ

5 5 Μέξνο, ην παξφλ άξζξν δελ απνθιείεη ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε ή νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν λα αζθήζεη, ην δηθαίσκα ηνπ λα πξνρσξήζεη κε έλδηθα κέζα, ελψπηνλ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ, κε βάζε άιινπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ακθηζβεηψληαο ην δηθαίσκα ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή φπσο θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη επηδεηεί ζεξαπείεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέξνπο. Δπίδνζε εηδνπνηήζεσλ γηα ηελ ζθνπνχκελε πψιεζε. Γεχηεξν Παξάξηεκα. Σχπνο «Η». 44Γ.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44Β, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ Μέξνο, αθνχ επηδψζεη ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, έγγξαθε εηδνπνίεζε, θαηά ηνλ Σχπν «Η» ηνπ Γεχηεξνπ Παξαξηήκαηνο, κε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ ηνπ νθεηιφκελνπ ελππφζεθνπ ρξένπο, ησλ ηφθσλ θαη φισλ ησλ εμφδσλ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ θαη ηνλ θαιέζεη φπσο εμνθιήζεη ην πνζφ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ, παξέρνληαο πξνο ηνχην πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο γηα εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ: Ννείηαη φηη, κε ηελ εηδνπνίεζε ελεκεξψλεηαη ν ελππφζεθνο νθεηιέηεο φηη ζε πεξίπησζε κε εμφθιεζεο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηήλ, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ γηα πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ κε βάζε ην παξφλ Μέξνο. (2) ε πεξίπησζε πνπ ν ελππφζεθνο νθεηιέηεο ή

6 6 Γεχηεξν Παξάξηεκα Σχπνο «IΑ». νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δελ ζπκκνξθσζεί εκπξφζεζκα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εηδνπνίεζεο πνπ ηνπ επηδίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα επηδψζεη ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε θαη νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, δεχηεξε έγγξαθε εηδνπνίεζε, φηη ην ελππφζεθν αθίλεην πξφθεηηαη λα πσιεζεί ζε πιεηζηεξηαζκφ θαη ε εηδνπνίεζε απηή επηδίδεηαη θαηά ηνλ Σχπν «IΑ» ηνπ Γεπηέξνπ Παξαξηήκαηνο, φρη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα πψιεζεο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ. (3) Ο ελππφζεθνο νθεηιέηεο θαη νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο δχλαηαη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο εηδνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), λα θαηαρσξήζεη έθεζε ζην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην γηα παξακεξηζκφ ηεο εηδνπνίεζεο ηεο ζθνπνχκελεο πψιεζεο, γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: (α) Ζ εηδνπνίεζε δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαηά ηνλ ηχπν θαη πεξηερφκελν, (β) ε εηδνπνίεζε δελ έρεη δεφλησο επηδνζεί, (γ) ε εηδνπνίεζε έρεη απνζηαιεί πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο πξνο ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή, (δ) εθθξεκεί αγσγή ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ εηδνπνίεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1).

7 7 Γηαδηθαζία εθηίκεζεο ελππφζεθνπ αθηλήηνπ. 44Γ.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 44Γ, δηνξίδνληαη δχν (2) εθηηκεηέο, έλαο απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή θαη έλαο απφ ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε, γηα ηε δηελέξγεηα ηαπηφρξνλα αλεμάξηεησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο εθηηκεηέο επηδίδνληαη, απφ ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε θαη ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή ή/θαη ιακβάλνληαη απφ αξκφδηα ηκήκαηα ή ππεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα ίδηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ελππφζεθν αθίλεην.: Ννείηαη φηη ν ελππφζεθνο νθεηιέηεο ή/θαη νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θαη ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δένλ λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ εθηηκεηή ζην έξγν ηνπ. Γεχηεξν Παξάξηεκα Σχπνο «ΗΒ». (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο επηδίδεη εηδνπνίεζε ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε, θαηά ηνλ Σχπν «ΗΒ» ηνπ Γεπηέξνπ Παξαξηήκαηνο, φπσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ επίδνζε ηεο εηδνπνίεζεο, πξνρσξήζεη ζην δηνξηζκφ εθηηκεηή: Ννείηαη φηη, ν ελππφζεθνο νθεηιέηεο ελεκεξψλεη ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθηηκεηή πνπ δηφξηζε, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο λα δηνξίζεη ηνλ εθηηκεηή ηνπ: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν ελππφζεθνο νθεηιέηεο δελ πξνβεί

8 8 ζην δηνξηζκφ εθηηκεηή, εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα πξνρσξήζεηπξνρσξεί ζην δηνξηζκφ δχν (2) εθηηκεηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ: Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ηα κέξε θαηαβάιινπλ ην θφζηνο ηνπ εθηηκεηή πνπ δηνξίδεη έθαζηνο. (3) Οη εθηηκεηέο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), έρνπλ ππνρξέσζε φπσο εηνηκάζνπλ ηηο εθζέζεηο εθηίκεζήο ηνπο, ηαπηφρξνλα θαη αλεμάξηεηα, ρσξίο λα δηαβνπιεχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ρσξίο λα αλαθνηλψλνπλ ηελ εθηίκεζή ηνπο, ν έλαο ζηνλ άιιν ή ζε ηξίην κέξνο κέρξη ηελ επίζεκε παξάδνζε ηνπο θαη νη εθζέζεηο απηέο παξαδίδνληαη ζηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή θαη ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε, ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1), ζε θακία πεξίπησζε φκσο κεηά απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ εθηηκεηή ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή: Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δχν (2) εθηηκεηέο παξαιείςεη λα παξαδψζεη εληφο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ηελ έθζεζε εθηίκεζήο ηνπ, ηφηε ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξάιεηςεο δεηά απφ ην Δπηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ Δπηκειεηήξην Κχπξνπ, ηνλ δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηελ εηνηκαζία αλεμάξηεηεο εθηίκεζεο, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ

9 9 (4), (5) θαη (6). (4) ε πεξίπησζε πνπ ε ςειφηεξε εθηίκεζε, κε βάζε ηηο εθζέζεηο εθηίκεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3), είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ρακειφηεξε εθηίκεζε ζπλ ην 25% απηήο, ηφηε σο αγνξαία αμία ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ησλ δχν (2) εθηηκήζεσλ θαη ε αγνξαία απηή αμία είλαη ηειηθή. (5) ε πεξίπησζε πνπ ε ςειφηεξε εθηίκεζε, κε βάζε ηηο εθζέζεηο εθηίκεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3), είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηε ρακειφηεξε εθηίκεζε ζπλ 25% απηήο, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο νθείιεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ εθζέζεσλ εθηίκεζεο, λα δεηήζεη απφ ην Δπηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ Δπηκειεηήξην Κχπξνπ, ηνλ δηνξηζκφ ηξίηνπ αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή εληφο δέθα (10) εκεξψλ, ν νπνίνο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ εηνηκάδεη αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ θαη παξαδίδεη ηαπηφρξνλα πηζηφ αληίγξαθν ηεο έθζεζεο εθηίκεζήο ηνπ ζηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή, ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν. (6) ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ ηξίηνπ αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5), σο αγνξαία αμία ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζεσξείηαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), ν κέζνο φξνο ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ εθηηκήζεσλ: Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηξεηο εθηηκήζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ηζνκεξψο, ηφηε σο αγνξαία αμία

10 10 ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ εθηηκήζεσλ. Πψιεζε κε πιεηζηεξηαζκφ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 44Δ.-(1) Ζ αξρηθή πξνζπάζεηα γηα πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή κφλν κε πιεηζηεξηαζκφ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44Ε θαη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ απηφ εθαξκφδεηαη επηθπιαζζφκελε ηηκή πψιεζεο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία θαζνξίζηεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44Γ.: (2) Ννείηαη φηη, η Σν ελππφζεθν αθίλεην δελ κπνξεί λα πσιεζείπσιείηαη ζε ηηκή ρακειφηεξε ηεο επηθπιαζζφκελεο ηηκήο. (32) ε πεξίπησζε πνπ ν πιεηζηεξηαζκφο δελ θαηαιήμεη ζε πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο πψιεζεο ηνπ αθηλήηνπ, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 44Ε θαη 44Ζ. (43) Ο ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη γηα ηελ δηεμαγσγή πψιεζεο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, κεηά απφ ηπρφλ απνηπρία ηνπ πξψηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, λα θαζνξίζεη γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξψηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, επηθπιαζζφκελε ηηκή ζην νγδφληα ηεο εθαηφλ (80%) ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ: Ννείηαη φηη, κεηά ηελ πάξνδν ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο

11 11 θαζνξίδεη επηθπιαζζφκελε ηηκή φρη κηθξφηεξε ηνπ πελήληα ηεο εθαηφλ (50%) ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ γηα ηνπο επφκελνπο ελλέα (9) κήλεο. Απαγφξεπζε απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ γηα αγνξαία αμία ελππφζεθνπ αθηλήηνπ. 44Σ.-(1) Απαγνξεχεηαη ζε δεκνπξάηε, ελππφζεθν δαλεηζηή, ελππφζεθν νθεηιέηε, εθηηκεηή θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν εκπιεθφκελν πξφζσπν, πνπ θαηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξαία αμία ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, λα αλαθνηλψλεη ζε νπνηνλδήπνηε πξνο ηνλ νπνίν δελ έρεη ππνρξέσζε απνθάιπςεο, νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ πην πάλσ αγνξαία αμία. (2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), εθ πξνζέζεσο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ εδαθίνπ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ ( ) ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο. Γηαδηθαζία πψιεζεο αθηλήηνπ κε πιεηζηεξηαζκφ. 44Ε.-(1) Ο πιεηζηεξηαζκφο δηελεξγείηαη, απφ δεκνπξάηε πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή, κέζσ ζπζηήκαηνο πνπ δηαηεξείηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, απφ θαηάινγν πξνζνληνχρσλ δεκνπξαηψλ, φπσο ήζειε θαζνξηζζεί κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 θαη νη νπνίνη πξνβιέπνπλ θαη γηα ηα έμνδα, ηηο ρξεψζεηο θαη ηελ πξνκήζεηα δεκνπξάηε:

12 12 Ννείηαη φηη, δεκνπξάηεο δελ δχλαηαη λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε απνδεκίσζε ή ακνηβή πέξαλ ησλ ξεηψο πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. (2) Ζ εηδνπνίεζε γηα πιεηζηεξηαζκφ, ν ηχπνο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη ζε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 - (α) επηδίδεηαη ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία πιεηζηεξηαζκνχ (β) δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζην κία θνξά, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία πιεηζηεξηαζκνχ, ζε θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (i) ηνλ θαζνξηζκέλν ρψξν φπνπ δηεμάγεηαη πιεηζηεξηαζκφο, (ii) ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, φπνπ αλαξηνχληαη ηέηνηεο αλαθνηλψζεηο, θαη πνπ είλαη ζπλερψο δηαζέζηκεο κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ψξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, (iii) ζηελ ηζηνζειίδα πνπ δηαηεξείηαη απφ θαη/ή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή θαη είλαη ζπλερψο δηαζέζηκε κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ψξα

13 13 ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, (iv) ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παγθχπξηαο θπθινθνξίαο, (v) κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο θξίλεη ζθφπηκν. (3) Οπνηαδήπνηε πψιεζε ελππφζεθνπ αθηλήηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέξνπο δηεμάγεηαη ζε θαηάιιεινζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ρψξν πιεηζηεξηαζκνχ θαη ν ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ, φπσο απηφο θαζνξίδενληαη απφ Καλνληζκνχο, πνπ εθδίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, πέληε (5) ρψξνπο δεκφζηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πέληε (5) ειεγρφκελεο απφ ηε Γεκνθξαηία επαξρίεο, ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ν νπνίνο ελ πάζεη πεξηπηψζεη δηεμάγεηαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, κεηαμχ ησλ σξψλ θαη 17.00: Ννείηαη φηη, ν ηειεπηαίνο πιεηζηεξηαζκφο δελ δχλαηαη λα αξρίδεη κεηά ηηο (4). Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη, ζε πεξίπησζε εθ πξνζέζεσο παξάβαζεο νπνησλδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπο, λα πξνβιέπνπλ πνηλή θπιάθηζεο πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηεηνπο έμη (6) κήλεο ή ρξεκαηηθή πνηλή πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 50,000) ή/ θαη ηηο δχν απηέο πνηλέο. Πψιεζε 44Ζ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη

14 14 ελππφζεθνπ αθηλήηνπ κεηά ηελ απνηπρία πψιεζεο θαηά ηνλ πξψην πιεηζηεξηαζκφ. Γεχηεξν Παξάξηεκα Σχπνο «ΗΓ». πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ θαηά ηνλ πξψην πιεηζηεξηαζκφ, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, είηε κε πιεηζηεξηαζκφ είηε κε πψιεζε θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ επηδίδεη εηδνπνίεζε ζηνλ Σχπν «ΗΓ» ηνπ Γεπηέξνπ Παξαξηήκαηνο ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, φρη κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηέηνηαο πψιεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνηηζέκελεο κεζφδνπ πψιεζεο. (2) ε πεξίπησζε πνπ ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο επηιέγεη ηε δηελέξγεηα πψιεζεο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ κέζσ πιεηζηεξηαζκνχ, ηφηε αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 44Ε, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (43) ηνπ άξζξνπ 44Δ. (3) ε πεξίπησζε πνπ ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο επηιέμεη, κεηά απφ απνηπρία ηνπ πξψηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, λα πσιήζεη ην ελππφζεθν αθίλεην ρσξίο πιεηζηεξηαζκφ, νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηα αθφινπζα: (α) Γηα ηε δηελέξγεηα πψιεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο πξνσζεί ηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ κέζσ δηαθήκηζεο, πεξηιακβαλνκέλεο αλνηθηήο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ζε κία ηνπιάρηζην ηζηνζειίδα θαη κέζσ δεκνζίεπζεο ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο, εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο,

15 15 (β) ε πψιεζε γίλεηαη κε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, πνπ θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνχο, πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, (γ) ε πψιεζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθνξνδφηε κε ηελ ςειφηεξε πξνζθνξά, (δ) ν πξνζθνξνδφηεο κε ηελ ςειφηεξε πξνζθνξά, ππνρξεψλεηαη φπσο πξνβεί ζε άκεζε πιεξσκή πνζνχ, φρη κηθξφηεξε ηνπ 20% ηεο απνδερφκελεο ηηκήο πξνθνξάο, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη άκεζα θαηά ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο, (ε) ην ππφινηπν πνζφ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε ζε ρξνληθή πεξίνδν, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, (ζη) ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ην πνζφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (ε), ε αξρηθή πιεξσκή πνπ δφζεθε απφ ηνλ πξνζθνξνδφηε θαηάζρεηαη απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή θαη ε πψιεζε αθπξνχηαη, (δ) ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο πηζηψλεη ηελ θαηαζρεζείζα αξρηθή πιεξσκή ζηα έμνδα πψιεζεο κέρξη εθείλε ηελ εκέξα θαη έπεηηα ζην

16 16 ππφινηπν ηνπ ρξένπο πνπ ηνπ νθείιεηαη απφ ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε. (4) ε πεξίπησζε πνπ ν επηηπρψλ πξνζθνξνδφηεο δελ νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3), ηφηε ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δχλαηαη λα πξνσζήζεη ηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ηνπ άξζξνπ 44Ε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (43) ηνπ άξζξνπ 44Δ. (5) Οη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν πψιεζεο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ: (α) Σν ελππφζεθν αθίλεην δελ πσιείηαη ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ, δηεπζπληή, αληηπξφζσπν, εξγαδφκελν, ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή (β) ην ελππφζεθν αθίλεην δελ πσιείηαη ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ, δηεπζπληή, αληηπξφζσπν ή ζπγγελή κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ, ηνπ δεκνπξάηε (γ) ην ελππφζεθν αθίλεην δελ πσιείηαη ζε ηηκή κηθξφηεξε ηεο επηθπιαζζφκελεο ηηκήο πψιεζεο. Γηαδηθαζία 44Θ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ην ελππφζεθν αθίλεην

17 17 πψιεζεο αθηλήηνπ ζε πεξίπησζε χπαξμεο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο ππνζήθεο. βαξχλεηαη κε πξνγελέζηεξε ππνζήθε ή νπνηαδήπνηε άιια εκπξάγκαηα βάξε, απαηηείηαη ε έγγξαθνο δήισζε/ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή ή θαηφρνπ εκπξάγκαηνπ βάξνπο ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ε απφθαζε Γηθαζηεξίνπ πνπ εμνπζηνδνηεί, ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ή ηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή ή ηνπ θαηφρνπ εκπξάγκαηνπ βάξνπο, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα θαζνξίζεη: Ννείηαη φηη, ε έγγξαθε δήισζε/ζπγθαηάζεζε ή ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο πψιεζεο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ Μέξνο. (2) ε πεξίπησζε πνπ ην ελππφζεθν αθίλεην βαξχλεηαη κε κεηαγελέζηεξε ππνζήθε ή νπνηαδήπνηε άιια εκπξάγκαηα βάξε, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο εηδνπνηεί ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ελππφζεθνπο δαλεηζηέο ή ηνπο θαηφρνπο εκπξάγκαηνπ βάξνπο γηα θάζε πξνηηζέκελν πιεηζηεξηαζκφ ή πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζε ρξνληθή πεξίνδν φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεηζηεξηαζκνχ ή ηεο πψιεζεο. Δλεκέξσζε γηα πψιεζε θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο πνπ εηζπξάρζεθε απφ 44Η.-(1) Ο ελππφζεθνο δαλεηζηήο ελεκεξψλεη, κεηά ηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε-

18 18 πιεηζηεξηαζκφ ή πψιεζε. (i) γηα ην πξντφλ ηεο πψιεζεο πνπ εηζπξάρζεθε είηε κε πιεηζηεξηαζκφ είηε κε πψιεζε, (ii) γηα ην θφζηνο, ρξεψζεηο, θφξνπο ή ηέιε πνπ επηβάιινληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ ε πψιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε πιεηζηεξηαζκφ. (2) Δληφο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο απνζηέιιεη, κέζσ ηαρπδξνκείνπ, εηδνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο απαηηήζεσλ, επηβαξχλζεσλ, ή δηθαησκάησλ πιεξσκήο, αλαθνξηθά κε ην ελππφζεθν αθίλεην, θαηαγξάθνληαο ηελ πξνηεηλφκελε δηάζεζή ηνπ: Ννείηαη φηη, κε ηελ εηδνπνίεζε ελεκεξψλνληαη φια ηα πξφζσπα, πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, φηη ε πξνηεηλφκελε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο, ζεσξείηαη απνδεθηή, ζε πεξίπησζε πνπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο, ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο δελ παξαιάβεη απφ νπνηνλδήπνηε απφ απηνχο γξαπηή έλζηαζε θαη/ή ακθηζβήηεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο.

19 19 (3) ε πεξίπησζε πνπ ν ελππφζεθνο νθεηιέηεο, νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ή ν θάηνρνο νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ελζηεί ή/θαη ακθηζβεηήζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ ηελ πξνηεηλφκελε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ε δηαθνξά δχλαηαη λα επηιπζεί κε έθεζε ζην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην: Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ θαλέλα πξφζσπν ή κέξνο ελζηεί ή ακθηζβεηήζεη εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο ηελ πξνηεηλφκελε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο, ηφηε ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο επηθπξψλεη ηελ πξνηεηλφκελε δηάζεζε, ε νπνία θαζίζηαηαη ηειηθή, θαη απνζηέιιεη ηελ επηθχξσζε απηή ή ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζε φια ηα κέξε εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηθχξσζεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. (4) Ο ελππφζεθνο δαλεηζηήο δηαζέηεη ην πξντφλ ηεο πψιεζεο, ζχκθσλα, κε ηελ επηθπξσκέλε απφ ην Γηθαζηήξην ή ηνλ ελππφζεθε δαλεηζηή, ηειηθή δηάζεζή ηνπ, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3), σο αθνινχζσο: (i) (ii) Σα έμνδα ηεο πψιεζεο, πιένλ νπνηνδήπνηε πνζφ, θαηαβιήζεθε ππφ κνξθή θφξσλ, ηειψλ θαη ρξεψζεσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ ζην φλνκα ηνπ αγνξαζηή, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ εάλ ππάξρνπλ πξνγελέζηεξα εκπξάγκαηα βάξε ζην αθίλεην, ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζε

20 20 θάζε πξνγελέζηεξν δηθαηνχρν ηέηνησλ βαξψλ, φπσο θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 44Θ, ζηελ δήισζε/ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ή ζηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (iii) κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ πνζψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (i) θαη (ii), ην πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ελππφζεθν ρξένο, πιένλ ηφθνπο (iv) εάλ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξα εκπξάγκαηα βάξε, ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζε ηέηνηα βάξε, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (v) ε θαηαβνιή θαη νπνησλδήπνηε άιισλ δηθαησκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αθίλεην (vi) νπνηνδήπνηε ππφινηπν θαηαβάιιεηαη ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε. ΓηθαίσκαΔπηι νγή ελππφζεθνπ δαλεηζηή λα αγνξάζεη ην αθίλεην. 44ΗΑ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ελππφζεθνο δαλεηζηήο δελ πσιήζεη ην ελππφζεθν αθίλεην ζε ρξνληθή πεξίνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξψηνπ πιεηζηεξηαζκνχ δπλάκεη πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 44ΕΓ θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ ηειεζηδηθία νπνηαζδήπνηε ππφζεζεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Γηθαζηήξην ελαληίνλ δηαδηθαζίαο ή απφθαζεο ή πξάμεο πνπ έγηλε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ηφηε ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο έρεη ηελ επηινγή είηε λα αγνξάζεη ην ελππφζεθν αθίλεην ζηελ αγνξαία αμία ηνπ, ε νπνία εθηηκάηαη κε εμ ππαξρήο δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44Γ, είηε επαλαξρίδνληαο ζπκκεηέρνληαο ζηε

21 21 δηαδηθαζία πψιεζεο πνπ ήζειε θαζνξηζζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 44Θ θαη 44ΗΒ, ρσξίο φκσο λα έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα αγνξά ηνπ αθηλήηνπ είηε κε πιεηζηεξηαζκφ είηε κε πψιεζε. (2) Ο ελππφζεθνο δαλεηζηήο γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (1) πξνβαίλεη: (α) ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο πνπ πξνλνείηαη ζην άξζξν 44Γ, θαη (β) επηιέγεη δηαδηθαζία πψιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 44Ε ή ζην άξζξν 44Ζ: Ννείηαη φηη ε πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, είηε κέζσ πιεηζηεξηαζκνχ είηε κε πψιεζε, δηελεξγείηαη κε επηθπιαζζφκελε ηηκή φρη κηθξφηεξε ηνπ 50% ηεο λέαο εθηηκεκέλεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ. (3) ε πεξίπησζε κε πψιεζεο ηνπ αθηλήηνπ εληφο κεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο άξρηζε ηελ λέα απηή δηαδηθαζία, απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ. Μεηεγγξαθή ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ. 44ΗΒ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, κε ηε δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνχ ή πψιεζεο ή αγνξάο απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή ν ηειεπηαίνο, εληφο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηεο πψιεζεο, ππνβάιιεη αίηεζε ζην

22 22 αξκφδην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν γηα κεηεγγξαθή ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ζην φλνκα ηνπ αγνξαζηή, θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα έγγξαθα καδί κε ηελ αίηεζε ζην αξκφδην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν: (i) (ii) Έλνξθε δήισζε ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή θαη/ή ηνπ δεκνπξάηε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε πηζηή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο, θαη φια ηα αλαγθαία έγγξαθα θαη φιεο ηηο βεβαηψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 18. Δθέζεηο. 44ΗΓ. Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή, φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ν ελππφζεθνο νθεηιέηεο ή νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ζεσξεί φηη ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ παξαβιάπηνληαη απφ νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε ή πξάμε, ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Μέξνπο, δχλαηαη, ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην πξφζσπν γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη γηα ηέηνηα εηδνπνίεζε ή πξάμε, λα θαηαρσξήζεη έθεζε ζην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην. Κεθ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ 1971 Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ εθαξκφδνληαη, θαηά αλαινγία θαη φπνπ ζηα πην πάλσ άξζξα αλαθέξεηαη ε ιέμε «Γηεπζπληήο» αληηθαζίζηαηαη, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ

23 23 2 ηνπ ηνπ ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ δηαηάμεσλ, κε ηηο ιέμεηο «ελππφζεθνο δαλεηζηήο». Φεπδείο παξαζηάζεηο. 44ΗΓ.-(1) Οπνηνδήπνηε κέξνο, ην νπνίν εηο γλψζε ηνπ πξνβαίλεη ή ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ςεπδψλ παξαζηάζεσλ ζε νπνηαδήπνηε έλνξθε δήισζε, ηελ νπνία παξνπζηάδεη ζηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή ή ζην Γηεπζπληή φηαλ ηνπ δεηεζεί, ή ζε ζρέζε κε ηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηεηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ ( 5.000) επξψ ή/θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο. (2) Ο ελππφζεθνο νθεηιέηεο, ν νπνίνο πξάηηεη ή δηαηάζζεη ή εθνχζηα επηηξέπεη νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε νπζηαζηηθήο δεκηάο ή ηελ θαηαζηξνθή ηέηνηνπ αθηλήηνπ, εθηφο θαη αλ απνδείμεη επαξθψο ζην Γηθαζηήξην φηη δελ ελήξγεζε κε δφιηεο πξνζέζεηο, είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο, θαη, ζε πεξίπησζε

24 24 θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ ( 3.000) επξψ ή/θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο. Δξκελεπηηθέο δηαηάμεηο. 44ΗΔ. Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο - «δεκνπξάηεο» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν, πνπ δηνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή, θαη εθαξκνγήλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 γηα ην ζθνπφ απηφ, γηα λα δηελεξγεί δεκφζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο «ελδηαθεξφκελν πξφζσπν» ζεκαίλεη ηνλ εγγεγξακκέλν θχξην ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα γηα νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο ηεο πψιεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ έξεπλα ζηα κεηξψα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη πεξηιακβάλεη νπνηνπζδήπνηε εγγπεηέο, ζε ζρέζε κε ην ελππφζεθν ρξένο «"ελππφζεθνο νθεηιέηεο" ζεκαίλεη ηνλ θχξην αθηλήηνπ πνπ ζπληζηά ππνζήθε επί ηνπ αθηλήηνπ απηνχ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νθεηιέηε ρξένπο πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ππνζήθε, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δχν (2) απηά πξφζσπα είλαη δηαθνξεηηθά θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε θάζε εηδνπνίεζε επηδίδεηαη θαη ζηα δχν απηά πξφζσπα, ν δηνξηζκφο εθηηκεηή γίλεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ θαη ην ππφινηπν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο δηαηίζεηαη κφλν ζηνλ θχξην ηνπ

25 25 ελππφζεθνπ αθηλήηνπ». 224 ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ «εθηηκεηήο» ζεκαίλεη ηνλ εμ επαγγέικαηνοαδεηνχρν εθηηκεηή, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο σο κέινο ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Δπηζηεκνληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ Νφκνπο ηνπ 1990 κέρξη 2014, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη «θχξηα θαηνηθία» ζεκαίλεη ηελ θαηνηθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακνλή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ή ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζηε ζχκβαζε κηζζσηή ηεο, γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ, θαη έηνο «επίδνζε» ζεκαίλεη ηελ παξάδνζε νπνηαζδήπνηε εηδνπνίεζεο ή επηθνηλσλίαο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πνπ απεπζχλεηαη ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζή ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηνπ πξνζψπνπ,

26 26 ζην νπνίν ε εηδνπνίεζε ή ε επηθνηλσλία απεπζχλεηαη, ή κε ηδησηηθή επίδνζε ηέηνηαο εηδνπνίεζεο ή επηθνηλσλίαο ζε ηέηνην πξφζσπν: Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε φπνπ ην πξφζσπν πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε εηδνπνίεζε ή ε επηθνηλσλία είλαη πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηθαίσκα ζην εθπιεηζηεξίαζκα ηεο πψιεζεο ιφγσ ηεο εγγξαθήο ζην θηεκαηηθφ κεηξψν θαη επί ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ νπνηνπδήπνηε εκπξάγκαηνπ βάξνπο πξνο φθειφο ηνπ, ε ελ ιφγσ εηδνπνίεζε απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε ε νπνία είλαη θαηαρσξεκέλε ζην ζρεηηθφ θηεκαηνινγηθφ γξαθείν ζε ζρέζε κε ην πξφζσπν απηφ θαη ηελ νπνία ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο ή ν θάηνρνο εκπξάγκαηνπ βάξνπο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη απφ ην ελ ιφγσ θηεκαηνινγηθφ γξαθείν.». Σξνπνπνίεζε ηνπ Γεχηεξνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 45. Σν Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Σχπν «Ζ» απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ Σχπσλ «Θ», «Η», «ΗΑ», «ΗΒ» θαη «ΗΓ».

27 27 «ΣΤΠΟ «Θ» (Άξζξν 44Β(2)) ΟΗ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1965 ΜΔΥΡΗ 2014 ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΓΑΝΔΗΣΖ ΠΡΟ ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΟΦΔΗΛΔΣΖ 1. Δλεκεξώλεζηε όηη ζε πεξίπηωζε πνπ αληηκεηωπίδεηε πξαγκαηηθή δπζθνιία ζηελ θαηαβνιή ηωλ δόζεωλ ζαο, κπνξείηε λα πξνζέιζεηε ζηνλ ελππόζεθν δαλεηζηή πξνζθνκίδνληαο όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη εηδηθά απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ επεξεαζκό ηεο νηθνλνκηθήο ζαο θαηάζηαζεο. Δλεκεξώλεζηε πεξαηηέξω, όηη ζε ηέηνηα πεξίπηωζε ελδερνκέλωο λα έρεηε ην δηθαίωκα αλαδηάξζξωζεο ηνπ ρξένπο ζαο δπλάκεη ηνπ «Κώδηθα πκπεξηθνξάο γηα ην Υεηξηζκό Γαλεηνιεπηώλ πνπ Αληηκεηωπίδνπλ Οηθνλνκηθέο Γπζθνιίεο», ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ. Πξόζζεηα ελεκεξώλεζηε όηη κε βάζε ηνλ πην πάλω Κώδηθα αλ έρνπλ παξέιζεη ελελήληα (90) εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ν νθεηιέηεο: (i) δελ έρεη εθπιεξώζεη ζην αθέξαην ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ απνπιεξωκέο θαη δελ έρεη πξνρωξήζεη ζε νπνηαδήπνηε ξύζκηζε, όπωο πξνβιέπεηαη ζηνλ Κώδηθα, ή (ii) απνηπγράλεη λα αληαπνθξηζεί ζην λέν ζπκβαηηθό ρξνλνδηάγξακκα απνπιεξωκήο, όπωο πξνβιέπεηαη από ηε ιύζε αλαδηάξζξωζεο πνπ ελδερνκέλωο λα έρεη ζπκθωλεζεί κε βάζε ηνλ Κώδηθα θαη (iii) δελ επηθνηλωλεί ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηθνηλωλίεο θαη εηδνπνηήζεηο ηνπ πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο ή δελ ζπλεξγάδεηαη κε ην πηζηωηηθό ίδξπκα γηα λα εηνηκαζηεί, ελδερνκέλωο, ζρέδην αλαδηάξζξωζεο, ηόηε, ν νθεηιέηεο ζα ραξαθηεξηζηεί ωο κε ζπλεξγάζηκνο θαη ζα ράζεη ηα δηθαηώκαηά ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κώδηθα πκπεξηθνξάο. Ο Κώδηθαο πκπεξηθνξάο όπνπ θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα όια ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηωλ νθεηιεηώλ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ, θαζώο θαη αληίγξαθν ηνπ ζε όια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ελππόζεθνπ δαλεηζηή. 2. πκβνπιεύεζηε όπωο έιζεηε έγθαηξα ζε επαθή κε ηνλ ελππόζεθν δαλεηζηή ζαο γηα λα δηαπηζηωζεί θαηά πόζν πιεξνίηε ηα θξηηήξηα αλαδηάξζξωζεο ηνπ ρξένπο ζαο. Με βάζε ηνλ Κώδηθα ππάξρεη ρξνλνδηάγξακκα θαηά ην νπνίν νη δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξωζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξωζνύλ. 3. Πξνεηδνπνηείζηε όηη δελ ππάξρεη δηαβεβαίωζε όηη νη πξνζπάζεηεο αλαδηάξζξωζεο ζα θαηαιήμνπλ ζε αλαδηάξζξωζε ηνπ ρξένπο ζαο. Η αλαδηάξζξωζε ελδέρεηαη λα απνηύρεη εάλ ε αλαδηάξζξωζε δελ είλαη δπλαηή ή εάλ απνηύρεηε λα πξνζθνκίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ. 4. Πξόζζεηα πξνεηδνπνηείζηε όηη αλ δελ εμεπξεζεί θνηλώο απνδεθηή ιύζε γηα ην ρξένο ζαο ζα ελεξγνπνηεζνύλ νη δηαδηθαζίεο εθπνίεζεο ηνπ ελππόζεθνπ αθηλήηνπ. 5. Δάλ έρεηε επαξθείο ιόγνπο λα πηζηεύεηε όηη δελ νθείιεηε ζηνλ δαλεηζηή ζαο ην απαηηνύκελν πνζό, ή εάλ έρεηε επαξθείο ιόγνπο λα πηζηεύεηε όηη ν δαλεηζηήο ζαο δελ έρεη ελεξγήζεη ζύκθωλα κε ηνλ λόκν, ελδερνκέλωο λα έρεηε ην δηθαίωκα λα πξνζθύγεηε ζην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην ακθηζβεηώληαο ην δηθαίωκα ηνπ ελππόζεθνπ δαλεηζηή λα πξνρωξήζεη ζηελ απαίηεζε ηνπ ρξένπο. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα πξάμε πξέπεη μεθηλήζεη πξηλ ηελ επίδνζε ηεο εηδνπνίεζεο ζε εζάο γηα εθπνίεζε ηνπ ελππόζεθνπ αθηλήηνπ ζαο ζύκθωλα κε ην άξζξν 44Γ(2) ηνπ πεξί Μεηαβηβάζεωο θαη Τπνζεθεύζεωο Αθηλήηωλ (Σξνπνπνηεηηθνύ) Νόκνπ ηνπ εκείωζε: Σν αθφινπζν θείκελν ζα γξαθεί κε έληνλνπο ραξαθηήξεο κεγέζνπο φρη κηθξφηεξνπο απφ 11, ζηελ πξψηε ζειίδα θάζε εηδνπνίεζεο γηα ππεξεκεξία θαη γηα απαίηεζε πιεξσκήο ηνπ ρξένπο απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή πξνο ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε ή εγγπεηή, ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 44Β ηνπ Μέξνπο VIA, ζην νπνίν ην παξφλ έληππν απνηειεί Παξάξηεκα.

28 28 ΣΤΠΟ «Η» (Άξζξν 44Γ(1)) ΟΗ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1965 ΜΔΥΡΗ 2014 ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΟΦΔΗΛΔΣΖ Πξνο... απφ.. Δηδνπνηείζηε φηη έγηλε απαηηεηφ ην πνζφ ησλ (ιεπηνκέξεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηέρνληαη εηο ηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ), πιένλ ηφθνη επί.. πξνο.επί ηνηο εθαηφλ απφ ηεο., ην νπνίν νθείιεηε ζχκθσλα κε ηε δήισζε ζχκβαζεο ππνζήθεο κε αξ. Τ θαη εκεξνκελία.. πιένλ... έμνδα κέρξη ζήκεξα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ηεο εηδνπνίεζεο απηήο. Καιείζηε πξνο ηνχην, φπσο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ θαηαβάιεηε ην πην πάλσ πνζφ θαη ηνπο νθεηιφκελνπο ηφθνπο, πιένλ φια ηα ήδε δηελεξγεζέληα έμνδα γηα είζπξαμε απηψλ θαη εηδνπνηήζηε φηη αλ δελ θαηαβάιεηε ην πην πάλσ πνζφ πιήξσο καδί κε ηνπο πεξαηηέξσ ηφθνπο, νη νπνίνη ζα νθείινληαη κέρξη ηελ εκέξα πιεξσκήο, θαζψο θαη ηα έμνδα, ζα πξνρσξήζσ, κε ηελ δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Μέξνο VIA ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζηελ πψιεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ θαη ζηελ κεηαβίβαζε ηνχηνπ ζηνλ αγνξαζηή. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ λα γίλεη..... (Να δνζεί ε αθξηβήο δηεχζπλζε γηα θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ) Δάλ έρεηε δηαθνξεηηθή γλψκε, παξαθαιψ φπσο κε πιεξνθνξήζεηε γηα ηνχην γξαπηψο ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο εηδνπνίεζεο ζηε δηεχζπλζε (Να αλαθεξζεί πιήξεο δηεχζπλζε) (ΤΠΟΓΡΑΦΖ):.. (ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΧ): (ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΓΑΝΔΗΣΖ) ΠΛΖΡΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:

29 29 ΣΤΠΟ «IΑ» (Άξζξν 44Γ(2)) ΟΗ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1965 ΜΔΥΡΗ 2014 ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ Πξνο απφ Δηδνπνηείζζε φηη ην ελππφζεθν ρξένο ην εμαζθαιηδφκελν κε ηελ ππνζήθε κε αξηζκφ Τ..., ηνπ Δπαξρηαθνχ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ, πξνο φθεινο κνπ, έρεη θαηαζηεί πιεξσηέν απφ ηηο... θαη γη απηφ πξνηίζεκαη λα πξνρσξήζσ ζε πψιεζε ζηηο... θαη ψξα. ζηνλ κε ηε δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνχ σο πξνβιέπεηαη ζην Μέξνο VIA ηνπ παξφληνο Νφκνπ ησλ αθηλήησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα, ηδηνθηεζίαο ηνπ... απφ., ηα νπνία βαξχλνληαη επίζεο κε ην πξνο φθεινο ζαο εκπξάγκαην βάξνο/ηελ πξνο φθεινο ζαο απαγφξεπζε *, κε αξηζκφ. ηνπ Δπαξρηαθνχ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ..., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πην πάλσ ππνζήθεο θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. Σν πνζφ ην νπνίν θαηέζηε απαηηεηφ δπλάκεη ηεο πην πάλσ Τπνζήθεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ.., πιένλ ηφθνπο,. πιένλ έμνδα. ΠΗΝΑΚΑ ΥΧΡΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ Γήκνο Αξηζκφο Φχιιν- Δίδνο αθηλήηνπ φπσο Μεξίδην Α/Α Δλνξία Δγγξαθήο ρέδην, Σεκάρην πεξηγξάθεηαη ζην ηίηιν ηνπ Κνηλφηεηα Σκήκα αθηλήηνπ πνπ ζα πσιεζεί** * Να δηαγξαθεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ** Ζ αλαθνξά λα γίλεηαη κε βάζε ην φιν κεξίδην ζην αθίλεην. (ΤΠΟΓΡΑΦΖ):.. (ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΧ): (ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΓΑΝΔΗΣΖ) ΠΛΖΡΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:

30 30 ΣΤΠΟ «ΗΒ» (Άξζξν 44Γ(2)) ΟΙ ΠΔΡΙ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΩ ΚΑΙ ΤΠΟΘΗΚΔΤΔΩ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1965 ΜΔΥΡΙ 2014 ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΔΝΤΠΟΘΗΚΟ ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ ΔΚΣΙΜΗΣΗ Πξνο.. απφ... Κχξηε, Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο θαιψ φπσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο, δηνξίζεηε εθηηκεηή κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ/σλ ελππφζεθνπ/σλ αθηλήηνπ/σλ, ην/α νπνίν/α πεξηιακβάλεηαη/νληαη ζηελ ππνζήθε Τ./.θαη κε ελεκεξψζηε αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία/ηαπηφηεηα απηνχ. Ζ εθηίκεζε ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηηο.. ζηνλ. ζηελ παξνπζία ζαο. Δάλ παξαιείςεηε λα δηνξίζεηε εθηηκεηή εληφο ηεο πην πάλσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ηφηε ζα πξνρσξήζσ ζην δηνξηζκφ λένπ εθηηκεηή. (ΤΠΟΓΡΑΦΖ):.. (ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΧ): (ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΓΑΝΔΗΣΖ) ΠΛΖΡΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:

31 31 ΣΤΠΟ «ΗΓ» (Άξζξν 44Γ(2)) ΟΙ ΠΔΡΙ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΩ ΚΑΙ ΤΠΟΘΗΚΔΤΔΩ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1965 ΜΔΥΡΙ 2014 ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ ΔΝΤΠΟΘΗΚΟ ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΚΑΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΣΟΤ ΔΝΤΠΟΘΗΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Πξνο.. απφ... Κχξηε, Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο ελεκεξψλσ φηη γηα ην/α ελππφζεθν/α αθίλεην/α, ην/α νπνίν/α πεξηιακβάλεηαη/νληαη ζηελ Τ /., ζα πξνρσξήζσ ζηελ εθπνίεζε ηνπο, ζηηο ζηνλ.. δπλάκεη πιεηζηεξηαζκνχ/πψιεζεο*. *Να δηαγξαθεί αλάινγα. (ΤΠΟΓΡΑΦΖ):.. (ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΧ): (ΔΝΤΠΟΘΖΚΟ ΓΑΝΔΗΣΖ) ΠΛΖΡΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:

32 32 Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 56. Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη αλαθνξηθά κε ελππφζεθν αθίλεην ηελ θχξηα θαηνηθία, απφ ΑΚ/ /34-Μεηαβηβ.Τπνζεθεχζεσο.Αθηλήησλ/ΠΥ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, 07-11-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδφνίας Σατ. Κφδ. : 73300 Αξ. πξση. 21161 Πληροθορίες : ΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΕΖΡΖΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΩΟΗΘΖΠ Π ΛΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΑΓΗΝ ΗΩΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ:

ΡΝ ΕΖΡΖΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΩΟΗΘΖΠ Π ΛΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΑΓΗΝ ΗΩΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑ ΜΟ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ, Β ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΣΟ 2010-2011, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Σο ζήτημα της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ πληαθηηθή Οκάδα πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Παλαγηψηεο Αλαζηφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Ησάλλεο Εαθεηξφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Αλάξγπξνο Καξιάθηεο ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ Σν Κ.Δ.Π.Π. θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014»

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 9/14 Σ.Τ. CPV:90511000-2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα