ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' ) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)"

Transcript

1

2

3 ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' ) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο δειψζεηο Άξζξν 15 Γεινχκελα αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε Γεινχκελεο δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. Άξζξν 16 Απηνέιεγρνο δειψζεσλ ινηπψλ θνξνινγηψλ Άξζξν 17 Μεηαβαηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3842/2010 (ΦΔΘ 58 Α ) Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Άξζξν 79 Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ Απνθάζεηο & Δγθχθιηνη γηα ηνλ Απηνέιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ ΠΟΙ Καζνξηζκφο νξίσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., πάλσ απφ ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ δειψζεσλ απφ ινγηζηή θνξνηερληθφ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2873/2000. ΠΟΙ Θέκα: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ N.3296/2004, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α). ΠΟΙ Σχπνο θαη πεξηερφκελν, ηξφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο Δηδηθνχ εκεηψκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α., θαζψο θαη ηξφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηεο δηαθνξάο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3296/2004 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3842/2010. ΠΟΙ Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 ζρεηηθά κε ηνλ απηνέιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. ΠΟΙ πληειεζηήο Αλαγσγήο Απηνειέγρνπ. ΠΟΙ Οδεγίεο Δθαξκνγήο Οξηζκέλσλ Γηαηάμεσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 2

4 ΠΟΙ Καζνξηζκφο νξίσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., πάλσ απφ ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ δειψζεσλ απφ ινγηζηή θνξνηερληθφ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2873/2000. Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ α) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 2873/2000 (ΦΔΚ 285Α ). β) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ /102/38/0014/ΠΟΛ. 1070/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 370Β ). γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ /7150/756/0014/ΠΟΛ. 1380/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 11Β ). δ) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ6Α ΔΞ 2010/ θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1725 Β ). ε) Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 1. Σα πνζά ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2873/2000 ( ΦΔΚ 285 Α ) κεηψλνληαη απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) θαη εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο ( ) επξψ, ζε εθαηφ ρηιηάδεο ( ) θαη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ, αληίζηνηρα. 2. ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαζψο θαη ζε φζνπο πεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α ) (απηνέιεγρνο), πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπο απφ ινγηζηή θνξνηερληθφ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ. 3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ νξίσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 θαη κεηά. Η παξνχζα απφθαζε, ε νπνία ηζρχεη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 3

5 Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνχ Γειηίνπ Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηψλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3 Απηνέιεγρνο). ΥΡΖΗΚΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΤΠΟΒΟΙΖ ΣΟΤ ΔΛΣΤΠΟΤ Δ3 1. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ: α) Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο κνξθήο 01/01/ /12/2010. β) Γ.Ο.Τ. επηινγή απφ ιίζηα (θ.α ). γ) Καηεγνξία Βηβιίσλ (θ.α. 019) ή αηηία κε ηήξεζεο (θ.α. 726). δ) ΚΑΓ έδξαο (θ.α. 705) θαη ΚΑΓ πνπ αληηζηνηρεί ζηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα (θ.α. 705). ε) Α.Φ.Κ. ινγηζηή θσδ. 010 (ΠΟΙ. 1008/2011). 2. ΠΙΝΑΚΑ Σ : Ο πίλαθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη απφ φζνπο ηεξνχλ βηβιία Α, Β θαηεγνξίαο ΚΒ θαη απφ φζνπο δελ ηεξνχλ βηβιία. ηνλ ππνπίλαθα ζη πξνζδηνξίδνπλ εμσινγηζηηθά θαζαξά θέξδε ΜΟΝΟ νη ηεξνχληεο βηβιία Α θαηεγνξίαο ΚΒ θαη φζνη δελ ηεξνχλ. Όζνη ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο είηε ζειήζνπλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ απηνειέγρνπ ηνπ λ. 3296/04 είηε φρη, ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζηνλ ππνπίλαθα ζη ηηο ζηήιεο «θσδ.αξηζ. πηλάθσλ Κ..Θ.Θ.», «αθαζάξηζηα έζνδα» θαη «ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο», δειαδή ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο αλά Κ..Θ.Θ. ΠΡΟΟΥΗ: ΓΔΝ ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ Η ΣΗΛΗ «Καζαξά Κέξδε» 3. Όζνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο άιιαμαλ θαηεγνξία βηβιίσλ απφ Α ζε Β γηα ην δηάζηεκα πνπ ηεξνχζαλ Α ζα ζπκπιεξψλνπλ ΜΟΝΟ ηηο νηθίεο ελδείμεηο ηνπ ππνπίλαθα ζη ηνπ Πίλαθα Σ θαη ζα πξνζδηνξίδνπλ εμσινγηζηηθά ηα θαζαξά θέξδε. Αγνξέο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην δηάζηεκα πνπ ηεξνχληαλ βηβιία Α θαηεγνξίαο, ζα αλαγξαθνχλ ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνπκέλνπ ζην ηέινο ηνπ εληχπνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζειήζνπλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ απηνειέγρνπ, νη αλσηέξσ αγνξέο θαη δαπάλεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ πίλαθα Ι. 4. ΠΗΛΑΘΑ Η: Ο ζπληειεζηήο αλαγσγήο θα. 101, 104, θαη 114 θαζψο θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα απηνειέγρνπ θα. 125, 105, 115 ππνινγίδνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο θνξνινγνχκελνο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ζπκπιεξψλεη ηνπο θσδ. 121, 122, 102, 112, 126, 106, 116 ζηνλ πξψην πίλαθα θαη ηνπο θσδ. 128, 133, 138, 130, 135 θαη 140 ζην δεχηεξν πίλαθα. 5. Όηαλ κία επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα γηα λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν θα. 121 ηνπ Πίλαθα Η (Δ3) κε ηελ έλδεημε 1,00. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζα είλαη δηαζέζηκε απφ 18/4/ Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηεθκαξηά θαζαξά θέξδε (ηερληθέο νηθνδνκηθέο), αγνξέο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηεθκαξηφ πξνζδηνξηζκφ ηηο αλαγξάθνπλ ΜΟΝΟ ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνπκέλνπ. 7. ΥΔΣΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΛ: 1053/2011, 1008/2011, 1065/2011, 1191/2010, 1020/2005, 1027/2005 θ.ι.π. 4

6 ΠΗΛΑΘΑ Η. ΑΘΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ & ΘΑΘΑΡΑ ΘΔΡΓΖ ΑΤΣΟΔΙΔΓΥΟΤ ΚΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 λ.3296/04 (γηα επηρ. θαη ειεχζ. επαγ/ηηεο άξζξ.14λ.3296/04) α. Δπηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ: Οη επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ (θ.α. 125) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) (θ.α.121) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ (θ.α. 122), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο (θ.α. 101) απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δθφζνλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή αλαγσγήο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο κε πεξηζζφηεξα απφ πέληε δεθαδηθά ςεθία απηνχ.( π.ρ. ν ζπληειεζηήο αλαγσγήο 1, πεξηνξίδεηαη ζε 1,23456.). β. Δπηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ: Οη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ (θ.α. 105) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ 5

7 πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ (θ.α. 102), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο (θ.α. 104) ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Γειαδή θαη νη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηνλ απηνέιεγρν, πξέπεη λα δειψλνπλ ην πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ίδηα κέζνδν φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ. Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α' γηα ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. γ. Κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ : Οη κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο α' θαη β', κε επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. δ. Ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο : Οη ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ (θ.α.115) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γειαδή, πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ (θ.α. 112), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο (θ.α. 114) απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν 6

8 ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή θαζαξψλ ακνηβψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία ζπληειεζηήο θαζαξψλ ακνηβψλ (Δ.16382/ΠΟΛ 371/ ), εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ (47,75%). Πξνθεηκέλνπ γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπληειεζηέο θαζαξψλ ακνηβψλ, εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε β' γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. ε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ : Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ παξάιιεια αζθνχλ θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο δ', α' θαη β', θαηά πεξίπησζε, θαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε γ' ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ. Καζαξά θέξδε ππαγνκέλσλ ζηνλ απηνέιεγρν. Σα αθαζάξηζηα έζνδα φπσο πξνθχπηνπλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ην Μ..Κ.Κ. ή κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ή κέζν ζηαζκηθφ.κ.κ. θαηά πεξίπησζε (θ.α. 128,133,138) γηα λα πξνθχςνπλ ηα θαζαξά θέξδε απηνειέγρνπ (θ.α. 129, 134, 139). Σα θέξδε απηά ζπγθξίλνληαη κε ηα ινγηζηηθά θαζαξά θέξδε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ησλ βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. (θ.α. 130, 135, 140) θαη ηειηθψο επηιέγνληαη ηα κεγαιχηεξα πξνο θνξνιφγεζε (θ.α. 131, 136, 141) πξνθεηκέλνπ απηά λα κεηαθεξζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο (έληππα Δ1 θαη Δ5). Σα θέξδε πνπ ηειηθά επηιέγνληαη πξνο θνξνιφγεζε ( ηα κεγαιχηεξα απφ ηε ζχγθξηζε πηλάθσλ Σ θαη Η ) αλαπξνζαξκφδνληαη κε ηα πνζά ηνπ πίλαθα Ε. 7

9 ΠΟΙ Σχπνο θαη πεξηερφκελν, ηξφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο Δηδηθνχ εκεηψκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α., θαζψο θαη ηξφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηεο δηαθνξάο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3296/2004 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3842/2010 ΑΠΟΦΑΖ Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14, 15, 16 θαη 17 ηνπ λ.3296/2004 (ΦΔΚ 253 Α),φπσο ηζρχνπλ. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3842/2010(φδκ 58 Α). 3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζ. 54 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000 ΦΔΚ 248 Α). 4. Σελ κε αξηζ. Γ6Α ΔΞ 2010/ θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Κνπζειά» (ΦΔΚ 1725 Β / ). 5. Σελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ εληχπνπ ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ.3296/2004 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000 ΦΔΚ 248 Α). 6. Σελ αλάγθε δηεπθφιπλζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 17 ηνπ Ν. 3296/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3842/ Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ Άξζξν 1 Σχπνο θαη πεξηερφκελν Καζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ «Δηδηθνχ εκεηψκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» ζχκθσλα κε ηνλ λ.3296/04, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3842/2010, γηα ηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη εθεμήο, φπσο ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. Άξζξν 2 Τπφρξενη ζε ππνβνιή Σν «Δηδηθφ εκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» ππνβάιιεηαη απφ ππνθείκελνπο νη δειψζεηο ησλ νπνίσλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ.3296/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3842/2010, εθφζνλ επηιέγνπλ λα θνξνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο απηνειέγρνπ ή/θαη δηαθνξέο κεηαθχιηζεο. 8

10 Άξζξν 3 Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 1. Σν «Δηδηθφ εκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζε ηξία αληίηππα, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ επηζηξέθεηαη ππνγεγξακκέλν ζηνλ ππνθείκελν ή ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ, σο αληίγξαθν. 2. Δθφζνλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ε ππνβνιή ηνπ «Δηδηθνχ εκεηψκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ ππνθείκελνπ θαη νινθιεξψλεηαη εληφο 5 (πέληε) εξγαζίκσλ εκεξψλ, σο εμήο: α) Σελ 20ε Ινπλίνπ 2011, πξνθεηκέλνπ γηα ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 1,2. β) Σελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 1, 2, πξνθεηκέλνπ γηα ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 3, 4. γ) Σελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 3, 4, πξνθεηκέλνπ γηα ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 5, 6. δ) Σελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 5, 6, πξνθεηκέλνπ γηα ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 7, 8. ε) Σελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 7, 8, πξνθεηκέλνπ γηα ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 9, 0. ε πεξίπησζε γεληθήο ή ηνπηθήο αξγίαο, ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο εκέξαο, νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο κεηαθπιίνληαη αλάινγα. 3. Δθφζνλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε ή ιήγεη εληφο ηνπ 2011, ε ππνβνιή ηνπ «Δηδηθνχ εκεηψκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηειεπηαία θαηά πεξίπησζε δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ή Δθθαζαξηζηηθήο Γήισζεο Φ.Π.Α. 4. «Δηδηθφ εκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α» πνπ ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα δελ γίλεηαη απνδεθηφ θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. 5. Σξνπνπνηεηηθφ «Δηδηθφ εκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α» γίλεηαη απνδεθηφ εθφζνλ ππνβάιιεηαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 6. Σα νξηδφκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 1, 2, 3 θαη 4, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3842/2010, πξνθχπηνπλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ. Άξζξν 4 Παξαιαβή ζεκεηψκαηνο - βεβαίσζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ 1. Σα «Δηδηθά εκεηψκαηα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξν βηβιίν πνπ ηεξείηαη απφ ην ηκήκα Φ.Π.Α. ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξνχληαη ν αχμσλ αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζεκεηψκαηνο, ν Α.Φ.Μ. θαη ην επψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ ππνθείκελνπ, ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο θαη ην λέν πηζησηηθφ ππφινηπν ή ρξεσζηηθφ ππφινηπν φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ «Πίλαθα Δθθαζάξηζεο ηνπ Φφξνπ». 2. Σν πνζφ ηνπ ηπρφλ νθεηιφκελνπ θφξνπ βεβαηψλεηαη σο έζνδν ηνπ 9

11 πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο πθηζηάκελνπο θσδηθνχο γηα ηελ κεη έιεγρνλ δηαδηθαζία. Άξζξν 5 Σξφπνο θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ 1. Ο νθεηιφκελνο θφξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εθφζνλ είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ησλ 300 (ηξηαθνζίσλ) επξψ. Δάλ είλαη κεγαιχηεξνο, δχλαηαη λα θαηαβιεζεί κέρξη θαη ζε 6 (έμη) κεληαίεο δφζεηο, αιιά ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 300 (ηξηαθνζίσλ) επξψ. 2. Η πξψηε δφζε ηνπ θφξνπ θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ «Δηδηθνχ εκεηψκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» θαη νη επφκελεο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα γηα ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ησλ κελψλ πνπ αθνινπζνχλ. Άξζξν 6 Έλαξμε ηζρχνο Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η έλαξμε ηζρχνο ηεο νξίδεηαη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Τπνινγηζκφο Απηνειέγρνπ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ Απηνέιεγρνο Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ (Δπηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ A.Y.O. ΠΟΛ 1191/ θαη ΠΟΛ 1027/ Απηνέιεγρνο Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ (Ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ A.Y.O. ΠΟΛ 1191/ θαη ΠΟΛ 1027/ Απηνέιεγρνο Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ (Δπηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ A.Y.O. ΠΟΛ 1191/ θαη ΠΟΛ 1027/ Γηα Μηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ή Διεχζεξνπ Δπαγγέικαηνο ηα Κνηλά έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ), επηκεξηδφκελα αλά δξαζηεξηφηεηα. (Αθαζάξηζηα έζνδα αλά δξαζηεξηφηεηα Γηά πλνιηθά Αθαζάξηζηα έζνδα θαη ηνλ ζπληειεζηή πνπ βξίζθνπκε ηνλ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηα Κνηλά έμνδα θαη δαπάλεο θαη έηζη βξίζθνπκε αλά δξαζηεξηφηεηα ηα έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ηεο αλαινγνχλ. 10

12 ΠΟΙ ΘΔΜΑ: «Δπηινγή πξνο έιεγρν δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004, έιεγρνο απηψλ θαζψο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ» 1. Απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2008 πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004, εθηφο απηψλ γηα ηηο νπνίεο ήδε έρεη θαζνξηζζεί ην δείγκα ειέγρνπ κε ηελ απφθαζε /1232/ΓΔ- Α/ΠΟΛ 1035/ , θαζψο θαη ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο ειέγρνληαη σο πξνο ηα εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο νη δειψζεηο επηηεδεπκαηηψλ ησλ νπνίσλ ηα δχν ηειεπηαία ςεθία ηνπ Α.Φ.Μ. ιήγνπλ ζηνπο αξηζκνχο 11, 21, 31, 41 θαη 51 θαη ην ζχλνιν ησλ δεισζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ επί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο ( ) επξψ, επί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ ή επί ακηγψο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ηα εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ θαη επί κεηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ή επί ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηα εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο ( ) επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ην ειεπζέξην επάγγεικα ππεξβαίλνπλ ηα εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. Δπίζεο, απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 3296/2004 ειέγρνληαη θαηά ηα σο άλσ νη δειψζεηο επηηεδεπκαηηψλ ησλ νπνίσλ ηα δχν ηειεπηαία ςεθία ηνπ Α.Φ.Μ. ιήγνπλ ζηνπο αξηζκνχο 11, 21, 31, 41 θαη 51 θαη ην ζχλνιν ησλ δεισζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ επί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο ( ) επξψ, επί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ ή επί ακηγψο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ηα εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ θαη επί κεηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ή επί ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηα εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο ( ) επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ 11

13 ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ην ειεπζέξην επάγγεικα ππεξβαίλνπλ ηα εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. 2. Δθηφο απφ ηηο δειψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ειέγρνληαη επίζεο γηα ηνπο ίδηνπο επηηεδεπκαηίεο θαη νη νηθείεο δειψζεηο Φ.Π.Α., θαζψο θαη νη δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηψλ πνπ ηπρφλ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3296/2004 θαη αθνξνχλ ηηο ίδηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Γηα ηνπο ίδηνπο επηηεδεπκαηίεο θαη ηηο ίδηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ειέγρεηαη επίζεο θαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) θαη ηνπ λ. 1809/ Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο εθαξκφδνληαη νη θείκελεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. Δπί δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ ειέγρνπ εθαξκφδνληαη θαη ελ πξνθεηκέλσ νη δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ΠΟΛ 1072/ , φπσο απηή ηζρχεη. 4. Πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο ή Φ.Π.Α. ή ινηπψλ θνξνινγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ δειψζεηο θαη έρνπλ ήδε βεβαησζεί ή βεβαηψλνληαη ιφγσ ηεο ππνβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 3296/2004, ζπκςεθίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα βάζεη ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, επηζηξεθφκελεο ηεο ηπρφλ αξλεηηθήο δηαθνξάο, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ ηαθηηθφ έιεγρν. 5. Απφ ηηο επηιεγείζεο πξνο έιεγρν κε ηελ παξνχζα απφθαζε δειψζεηο εμαηξνχληαη απηέο πνπ έρνπλ θάλεη απνδεθηφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3888/2010 θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1066/ Οη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί αξκνδηνηήησλ ησλ ειεγθηηθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ηζρχνπλ θαη σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 7. Γηα ηηο επηιερζείζεο πξνο έιεγρν κε ηελ παξνχζα απφθαζε δειψζεηο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004, φπσο ηζρχεη. 8. Σα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθαξκφδνληαη θαη επί δειψζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, νη νπνίεο ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-13 ηνπ λ. 3888/2010 θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ απηνχ. 9. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 12

14 Παξάδεηγκα ΠΟΙ 1191/2010 Αηνκηθή επηρείξεζε, ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη θαθεηέξηα (Μ..Κ.Κ. 21%, Κ.Α. 9015) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Θφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ (ρακειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α ) (πςειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α ) ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) 8.000,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 9% ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 10% ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 11% ,00 χλνιν εθξνψλ ρακειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 19% 3.000,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 21% 2.800,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 23% 6.200,00 χλνιν εθξνψλ πςειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. (πνζνζηφ 10% επί ησλ ζπλνιηθψλ εθξνψλ) ,00 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ αηνκηθή επηρείξεζε, εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,74 [( ) 1,26582 (ζπληειεζηήο αλαγσγήο 100/100-21)]. 13

15 Αθαζάξηζηα έζνδα Δκπνξίαο Κεηαπνίεζεο Γπαζηηπιόηηηα Κυδ. Πυλήζευν ΜΣΚΚ Πυλήζευν Ακαθάπιζηα έζοδα βάζει βιβλίυν Τεκμαπηά Καθαπά Κέπδη Εμπορίας Μεταποίησης ,00% , ,00 Εμπορίας Μεταποίησης 0,00% 0,00 0,00 Σύνολα : Μέζορ ζηαθμικόρ ζςνηελεζηήρ 21,00% , ,00 Θφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ Κόζηορ πυληθένηυν ζηον Σςνηελεζηή ΦΠΑ Απογπαθή Έναπξηρ Αγοπέρ Χπήζηρ + Γαπάνερ Δμποπίαρ Μεηαποίηζηρ Απογπαθή Λήξηρ Κόζηορ πυληθένηυν ζηον Σςνηελεζηή ΦΠΑ 4,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 9% 0, ,00 0, ,00 10% 0, ,00 0, ,00 11% 0, ,00 0, ,00 19% 0, ,00 0, ,00 21% 0, ,00 0, ,00 23% 1.000, , , ,00 Σύνολα: 1.000, , , ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) Σύνολα: 8.000,00 Ινγηζηθά Θαζαξά Θέξδε Δκπνξίαο Κεηαπνίεζεο : ,00 Αθαζάξηζηα έζνδα θαη Θαζαξά Θέξδε βάζεη απηνειέγρνπ Τεκμαπηά Έξοδα και Ακαθάπιζηα Κόζηορ Σςνηελεζηήρ Καθαπά Κέπδη δαπάνερ έζοδα βάζει πυληθένηυν Αναγυγήρ Βάζει Αποζβέζειρ αςηοελέγσος Αςηοελέγσος , ,00 1, , ,98 Τελικά Καθαπά Κέπδη Δμποπίαρ Μεηαποίηζηρ Φοπολογηηέα: ,98 Δηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηελ εθαξκφδνπλ, ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο, κφλν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εθφζνλ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα απφ απηνχο «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» Γηαθνξά αθαζαξίζησλ εζφδσλ: ,74 14

16 Σςνηελεζηήρ ΦΠΑ Γηλούμενερ εκποέρ Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ Δπιμεπιζμόρ διαθοπάρ Οθειλόμενορ Φ.Π.Α. 4,5% 0,00 0,00% 0,00 0,00 5,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00 5,5% 0,00 0,00% 0,00 0,00 9% ,00 17,50% 2.702,48 243,22 10% ,00 25,00% 3.860,69 386,07 11% ,00 47,50% 7.335,30 806,88 19% 3.000,00 2,50% 386,07 73,35 21% 2.800,00 2,33% 360,33 75,67 23% 6.200,00 5,17% 797,87 183,51 Σύνολα : ,00 100,00% , ,70 Όηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθξνψλ απφ πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ησλ εθξνψλ απφ ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζηελ ίδηα ρξήζε ζεκαίλεη φηη πθίζηαηαη κεηαθχιηζε εθξνψλ απφ ηνλ πςειφηεξν ζην ρακειφηεξν ζπληειεζηή. Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ηυν εκποών με ΦΠΑ 19%+21%+23% / Σςνολικέρ πυλήζειρ Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ηος κόζηοςρ με ΦΠΑ 19%+21%+23% / Σςνολικού κόζηοςρ πυληθένηυν Γιαθοπά εκποών πος αναλογούν ζηον ςτηλόηεπο ζςνηελεζηή και οθείλονηαι ζηη μεηακύλιζή ηοςρ ζηο σαμηλόηεπο ζςνηελεζηή 10,00% 15,00% 6.772,14 Μεηακύλιζη εκποών από ηον ςτηλόηεπο ζηο σαμηλόηεπο ζςνηελεζηή Σςνηελεζηήρ ΦΠΑ Γηλούμενερ εκποέρ Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ Δπιμεπιζμόρ διαθοπάρ Οθειλόμενορ Φ.Π.Α. 19% - 9% = 10% 3.000,00 25,00% 1.693,04 169,30 21% - 10% = 11% 2.800,00 23,33% 1.580,17 173,82 23% - 11% = 12% 6.200,00 51,67% 3.498,94 419,87 Σύνολα : ,00 100,00% 6.772,14 762,99 Πλέον πποζαύξηζη 40% 305,20 Σύνολο Φ.Π.Α ,19 Γενικό Σύνολο Φ.Π.Α ,89 Δμεχξεζε δε ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ΝΟΜΟΤ 2238 Πεξ. γ) Σεο αμίαο ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ησλ άιισλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο δαπάλεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, αζθάιεηαο θηι. Πεξαηηέξσ, ζε φηη αθνξά ην Φ.Π.Α., γηα ηηο δηαθνξέο εθξνψλ χςνπο ,74 ( , ) ε σο άλσ αηνκηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιεη «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» κε ηα αθφινπζα δεδνκέλα: 15

17 16

18 17

19 Δπίζεο, επεηδή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθξνψλ απφ πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ησλ εθξνψλ απφ ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο [(12.000/ ) 100 = 10%] είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζηελ ίδηα ρξήζε [(14.850/99.000) 100 = 15%], πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πθίζηαηαη κεηαθχιηζε εθξνψλ απφ ηνλ πςειφηεξν ζην ρακειφηεξν ζπληειεζηή, ην σο άλσ «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα: Με αλάινγν ηξφπν ζα ππνινγηζζεί ε κεηαθχιηζε ζηηο πεξηνρέο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε θαηά 30% κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 5, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία ηνπ απηνειέγρνπ αθνινπζείηαη γηα ρξήζε ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη πηζησηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α. απφ πξνεγνχκελε αλέιεγθηε 18

20 ρξήζε, ην κεηαθεξφκελν απηφ πηζησηηθφ ππφινηπν δελ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ηπρφλ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α. πνπ γίλεηαη κε ην ππνβαιιφκελν εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. Σν πηζησηηθφ απηφ ππφινηπν ζα δηαθαλνληζηεί θαηά ηελ πεξαίσζε ηεο πξνεγνχκελεο αλέιεγθηεο ρξήζεο απφ ηελ νπνία κεηαθέξεηαη. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 5, ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ην εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. πξνθχπηεη κείσζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζε επφκελε ρξήζε ή κεδεληζκφο ηνπ ή κεηαηξνπή ηνπ ζε ρξεσζηηθφ, ε δηαθνξά απηή κεηψλεη ην θφξν εηζξνψλ ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην εηδηθφ απηφ ζεκείσκα. εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνλην ήδε θαη κέρξη ηψξα ζηηο ζπλαθείο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο (ζρεη. ηδίσο ε εγθ. ΠΟΛ 1027/2005), κε ηηο σο άλσ δε δηαηάμεηο ππάξρεη πιένλ θαη ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ ηδηαηηέξσο, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί κε πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο, φηη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη κε ζρνιαζηηθφηεηα απφ ηηο Γ.Ο.Τ., ζηηο πεξηπηψζεηο δε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έγηλε ε αλσηέξσ κείσζε ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ελψ ππήξρε ππνρξέσζε, ζα πξέπεη λα θαηαινγίδνληαη ηα νηθεία πνζά θαη λα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζην πιαίζην άκεζσλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ (ζρεη. θαη νη νδεγίεο ηεο εγθ. ΠΟΛ 1064/2007, παξ. 3). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 5, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1β ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), ε ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θξίζε σο εηιηθξηλψλ ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηε δηελέξγεηα πξνζσξηλνχ ειέγρνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Δπνκέλσο, εάλ κία επηρείξεζε ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα θάπνηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη ππνβάιιεη γη απηή ην εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. θαη παξάιιεια εθθξεκεί αίηεζή ηεο γηα επηζηξνθή Φ.Π.Α. απηήο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, επεηδή, γηα παξάδεηγκα, απηφο είλαη αδχλαην λα κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ζηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ε επηζηξνθή ή κε ηνπ αηηνχκελνπ Φ.Π.Α. γίλεηαη θαηφπηλ δηελέξγεηαο πξνζσξηλνχ ειέγρνπ θαη νη ππνβιεζείζεο ζρεηηθέο δειψζεηο δελ ζεσξνχληαη εηιηθξηλείο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ. 19

21 ΛΟΚΟ ΤΠ.ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' ) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Γειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην επφκελν άξζξν, δελ ειέγρνληαη σο πξνο ηα δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη πνζά Φ.Π.Α. απφ ηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαη ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ηα πνζά απηά, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 17, εθφζνλ δειψλνληαη αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο δειψζεηο 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ππάγνληαη: α. Γειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, κε ηεξεζέληα βηβιία ηεο θαηά πεξίπησζε πξνζήθνπζαο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε χςνο αθαζάξηζησλ εζφδσλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο: αα. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ. ββ. Δπί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, κέρξη εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο ( ) επξψ. γγ. Δπί κηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη θαηψηεξα ή ίζα ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο( ) επξψ. δδ. Δπί ακηγψο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, κέρξη εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο ( ) επξψ. εε. Δπί ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αθαζάξηζηα έζνδαακνηβέο απφ ηελ άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο πιένλ ησλ 20

22 αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ηελ ηπρφλ άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη θαηψηεξα ή ίζα ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο( ) επξψ. Σν ίδην φξην ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ( ) επξψ αζξνηζηηθά γηα ην ειεπζέξην επάγγεικα θαη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε παξάιιειεο άζθεζεο κφλν ησλ δχν απηψλ δξαζηεξηνηήησλ. β. Γειψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ άζθεζαλ δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα', ββ' θαη γγ' ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α' θαη δελ ηήξεζαλ βηβιία, επεηδή δελ είραλ ζρεηηθή ππνρξέσζε. 2. Ωο αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1.α' ιακβάλνληαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 30 θαη 49 ηνπ Ν.2238/1994, θαζψο θαη ζην άξζξν 105 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εηζνδεκάησλ απφ αθίλεηα, θηλεηέο αμίεο θαη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα επηά (7) ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ..). Δπί πεξηπηψζεσλ ηήξεζεο βηβιίσλ Α θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1.α' αλάγνληαη ζε πσιήζεηο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αγνξέο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. 3. Απφ ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εμαηξνχληαη: α. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ βαξχλνληαη κε νπνηαδήπνηε παξάβαζε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 ή 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κ.Β.., αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο επίπησζήο ηεο επί ηνπ θχξνπο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ή κε παξάβαζε κε επίδεημεο βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ απηνχ ηνπ Κψδηθα. β. Γειψζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ ή ππνβάιινληαη αλαθξηβψο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, γηα ηα βάζεη ησλ ηε ξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ δεδνκέλα, θαζψο θαη δειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβάιινληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ ή ππνβάιινληαη αλαθξηβψο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, νη δειψζεηο ησλ ινηπψλ ελ γέλεη θνξνινγηψλ, κε βάζε ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. γ. Γειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε επηθχιαμε. δ. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ θαηαζρεζέληα αλεπίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί. ε. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη αλέγεξζε ή απφθηεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θαη δελ πθίζηαληαη αθαζάξηζηα έζνδα.» ζη. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο νη απαιιαζζφκελεο πξάμεηο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ Φ.Π.Α. 21

23 αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ. 4. Δμαηξνχληαη γεληθψο ηεο δηαδηθαζίαο απηνειέγρνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ νη δειψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ηελ εθηέιεζε κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν. 2238/1994, ΦΔΚ 151 Α ), εθφζνλ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο δελ πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 απηνχ ηνπ Κψδηθα, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε νηθνδνκψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο θνξνινγίαο πινίσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ δελ ηήξεζαλ βηβιία, αλ θαη είραλ ζρεηηθή ππνρξέσζε. Άξζξν 15 Γεινχκελα αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε Γεινχκελεο δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. 1. Οη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α, πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία απηνειέγρνπ θαηά ην άξζξν 13 ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν, δελ ειέγρνληαη θαη ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο, εθφζνλ κε απηέο δειψλνληαη αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη εθξνέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο δειψζεηο Φ.Π.Α, απφ ηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, αλεμαξηήησο απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή εθ ηεο εθαξκνγήο ησλ γεληθψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. 2. Σα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, εθφζνλ κε ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δειψλνληαη ηα αθφινπζα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ: α. Αθαζάξηζηα έζνδα: αα. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ 22

24 αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. ββ. Δπί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο αα' εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ. γγ. Δπί κηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο αα' θαη ββ', κε επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. δδ. Δπί ακηγψο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πην πάλσ ππνπεξίπησζε ββ'. εε. Δπί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δδ', αα' θαη ββ', θαηά πεξίπησζε, θαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ππνπεξίπησζε γγ' ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ. β. Καζαξά θέξδε: αα. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, κε βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε αα' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη γη' απηή Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, εθφζνλ πξνβιέπνληαη γη' απηή πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., θαηά 23

25 πεξίπησζε. Οκνίσο, επί επηρεηξήζεσλ κε βηβιία Α' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ή επί επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ηήξεζαλ βηβιία επεηδή δελ είραλ ζρεηηθή ππνρξέσζε, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, επί εζφδσλ. ββ. Δπί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε ββ' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, φπσο αλαιφγσο νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνπεξίπησζε αα'. γγ. Δπί κηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο αα' θαη ββ'. δδ. Δπί ακηγψο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πην πάλσ ππνπεξίπησζε ββ', κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε δδ' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. εε. Δπί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δδ', αα' θαη ββ', θαηά πεξίπησζε. 3. Σα πξνζδηνξηδφκελα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επί βηβιίσλ Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. Δπίζεο, ηα πξνζδηνξηδφκελα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ίδηα πην πάλσ πεξίπησζε α' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ή επί κε ηήξεζεο βηβιίσλ ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηηο βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνέο ζηε θνξνινγία Φ.Π.Α. ή απφ ην ζχλνιν ησλ ηπρφλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νηθεία θνξνινγηθά ζηνηρεία εζφδσλ. 4. Σα πξνζδηνξηδφκελα πνζά θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2, επί βηβιίσλ Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., 24

26 δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ινγηζηηθψο κε ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηπηφκελσλ θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο εμφδσλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. Δπίζεο, ηα πξνζδηνξηδφκελα πνζά θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ίδηα πην πάλσ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2, επί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ή επί κε ηήξεζεο βηβιίσλ ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαηά πεξίπησζε. 5. Σα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 έρνπλ εθαξκνγή, εθφζνλ ππνβάιιεηαη «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.», ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: α. Οη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 2. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν νθεηιφκελνο Φ.Π.Α. επί ησλ ελ ιφγσ δηαθνξψλ, νη δηαθνξέο απηέο θαηαλέκνληαη ζε εθξνέο θνξνινγεηέεο θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θαη ζε εθξνέο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, θαη' αλαινγία ησλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνψλ. β. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ κε εθξνέο πνπ ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπληειεζηέο Φ.Π.Α., δειψλνληαη θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο εθξνψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή θαη νθείινληαη ζηε κεηαθχιηζή ηνπο ζην ρακειφηεξν ζπληειεζηή. Θεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ηέηνηα κεηαθχιηζε, φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθξνψλ απφ πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζηελ ίδηα ρξήζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαλνκή ησλ εθξνψλ θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ. Σν πνζφ ηεο δηαθνξάο θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαηαλνκήο απηήο κεηαμχ ζπληειεζηψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαη πξνζηίζεηαη ζην νθεηιφκελν πνζφ Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α'. Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ νηθείσλ πνζψλ θφζηνπο πσιεζέλησλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 25

27 γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απηνειέγρνπ ηνπ παξφληνο αθνινπζείηαη γηα ρξήζε ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη πηζησηηθφ ππφινηπν απφ πξνεγνχκελε αλέιεγθηε ρξήζε, ην κεηαθεξφκελν πηζησηηθφ ππφινηπν δελ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. Σν πηζησηηθφ απηφ ππφινηπν ζα δηαθαλνληζηεί θαηά ηελ πεξαίσζε ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο. δ. ηελ πεξίπησζε πνπ κε ην «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πξνθχπηεη κείσζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζε επφκελε ρξήζε, ε δηαθνξά απηή κεηψλεη ην θφξν εηζξνψλ ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην εηδηθφ απηφ ζεκείσκα. ε. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1β' ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), ε ππνβνιή ηνπ «εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θξίζε σο εηιηθξηλψλ ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηε δηελέξγεηα πξνζσξηλνχ ειέγρνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.» 6. ε θάζε πεξίπησζε, πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 13 είλαη ε δήισζε, γηα ηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ηφζν ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, φζν θαη ζηε θνξνινγία Φ.Π.Α., ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ εθξνψλ, αληίζηνηρα, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Άξζξν 16 Απηνέιεγρνο δειψζεσλ ινηπψλ θνξνινγηψλ ε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο ρσξίο έιεγρν θαη' εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 13 έσο θαη 15, εθφζνλ επί ινηπψλ θνξνινγηψλ, γηα ηηο νπνίεο σο βάζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ηνπ ηέινπο ή ηεο εηζθνξάο ιακβάλνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο θνξνινγίαο εηζoδήκαηoο, δειψλνληαη σο αθαζάξηζηα έζνδα ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15, ηφηε θαη νη δειψζεηο ησλ θνξνινγηψλ απηψλ δελ ειέγρνληαη θαη ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 13. Άξζξν 17 Κεηαβαηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο 1. Σα πνζά θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ πνπ βεβαηψλνληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 16 δελ δηαγξάθνληαη νχηε αλαδεηνχληαη ζε θακηά πεξίπησζε. Δμαηξεηηθά, ζηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δειψζεθαλ πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ ή δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. κεγαιχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ, κε 26

28 ζπλέπεηα ηε βεβαίσζε πνζψλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ κεγαιχηεξσλ ησλ αλαινγνχλησλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη, εθφζνλ επηζπκεί, λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εληφο έηνπο απφ ηεο πεξαίσζεο εηδηθή δήισζε - αίηεζε πεξί ππαγσγήο ηνπ ζε ηαθηηθφ έιεγρν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπκςεθίδνληαη ηα εθ ηεο πεξαίσζεο βεβαησζέληα πνζά, επηζηξεθνκέλεο ηεο ηπρφλ αξλεηηθήο δηαθνξάο θαηά ην κέξνο πνπ απηή αθνξά ηα επηπιένλ ησλ αλαινγνχλησλ πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ. 2. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.2238/1994 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.2859/2000 έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο απηνειεγρφκελεο θαηά ηα άξζξα 13 έσο θαη 16 δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο αλέιεγθησλ δειηίσλ πιεξνθνξηψλ ή ινηπψλ ελ γέλεη επηβαξπληηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ πην πάλσ δειψζεσλ. 3. Γειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, πνπ δελ ππάγνληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 16 ηνπ λφκνπ απηνχ, ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 4. Σα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 16 ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπλ γηα δειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ απφ θαη κεηά. 5. Σα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 16 ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ ή ιήγνπλ απφ έσο θαη , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ επηπιένλ πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ, θαζψο θαη δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 16 γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο απηέο πεξηφδνπο δειψλνληαη ην αξγφηεξν κέρξη 15 Μαΐνπ Δηδηθά γηα ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ νξηδφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ νηθείσλ δειψζεσλ, δελ επηβάιινληαη πξφζζεηνη θφξνη ή πξνζαπμήζεηο ή πξφζηηκα. 7. Δπί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 15, αλ δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο θαηά ην άξζξν 14 ή φηη δελ εθαξκφζζεθαλ νξζά φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15, κε απνηέιεζκα λα πξνζδηνξηζηνχλ επί κέξνπο ή ηειηθά πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ ή ηπρφλ δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. κηθξφηεξα απηψλ πνπ έπξεπε λα πξνζδηνξηζζνχλ θαηά ην άξζξν απηφ, νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. δελ ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 θαη παξακέλνπλ εθθξεκείο, ππνθείκελεο ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, αλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ακέζσο επφκελεο δχν (2) δηα- 27

29 ρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο εθαξκνζζνχλ ή έρνπλ εθαξκνζζεί νη ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 15, νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ απηψλ πεξηφδσλ ζεσξνχληαη επίζεο εθθξεκείο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηνπ λφκνπ απηνχ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ ή εληχπσλ θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο απηψλ γηα ηνλ απηνέιεγρν θαηά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Με απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί επίζεο λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο πξνο έιεγρν δείγκαηνο ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη δειψζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ίδησλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ απηψλ. Γηα ηηο ινηπέο ππνζέζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πην πάλσ δείγκα, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο δχλαηαη λα ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηνειέγρνπ. ΛΟΚΟ ΤΠ.ΑΡΗΘ (ΦΔΘ 58Α ) Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Άξζξν 79. Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ Ο ηίηινο ηνπ Θεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α') αληηθαζίζηαηαη ζε «ΑΤΣΟΔΙΔΓΥΟ ΤΠΟΒΑΙΙΟΚΔΛΩΛ ΦΟΡΟΙΟΓΗΘΩΛ ΓΖΙΩΔΩΛ» θαη ζηα άξζξα 13, 14, 15, 16 θαη 17 ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ επέξρνληαη νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαζίζηαηαη ζε «Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ» θαη νη δηαηάμεηο απηνχ αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «Γειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην επφκελν άξζξν, δελ ειέγρνληαη σο πξνο ηα δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη πνζά Φ.Π.Α. απφ ηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαη ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ηα πνζά απηά, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 17, 28

30 εθφζνλ δειψλνληαη αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15.» 2. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ε ιέμε «πεξαίσζεο» κεηά ηηο ιέμεηο «Δμαηξνχληαη γεληθψο ηεο δηαδηθαζίαο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «απηνειέγρνπ» θαη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη νη πεξηπηψζεηο α' θαη ε' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαληαη θαη πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ζη', σο εμήο: «Γειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, κε ηεξεζέληα βηβιία ηεο θαηά πεξίπησζε πξνζήθνπζαο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε χςνο αθαζάξηζησλ εζφδσλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο:». «α. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ βαξχλνληαη κε νπνηαδήπνηε παξάβαζε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 ή 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κ.Β.., αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο επίπησζήο ηεο επί ηνπ θχξνπο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ή κε παξάβαζε κε επίδεημεο βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ απηνχ ηνπ Κψδηθα.» «ε. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη αλέγεξζε ή απφθηεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θαη δελ πθίζηαληαη αθαζάξηζηα έζνδα.» «ζη. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο νη απαιιαζζφκελεο πξάμεηο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ Φ.Π.Α. αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ.» 3. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ε ιέμε «πεξαίσζεο» κεηά ηηο ιέμεηο «πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «απηνειέγρνπ» θαη νη παξάγξαθνη 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «2. Σα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, εθφζνλ κε ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δειψλνληαη ηα αθφινπζα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ: α. Αθαζάξηζηα έζνδα: αα. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 29

31 πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. ββ. Δπί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο αα' εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ. γγ. Δπί κηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο αα' θαη ββ', κε επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. δδ. Δπί ακηγψο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πην πάλσ ππνπεξίπησζε ββ'. 30

32 εε. Δπί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δδ', αα' θαη ββ', θαηά πεξίπησζε, θαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ππνπεξίπησζε γγ' ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ. β. Καζαξά θέξδε: αα. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, κε βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε αα' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη γη' απηή Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, εθφζνλ πξνβιέπνληαη γη' απηή πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., θαηά πεξίπησζε. Οκνίσο, επί επηρεηξήζεσλ κε βηβιία Α' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ή επί επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ηήξεζαλ βηβιία επεηδή δελ είραλ ζρεηηθή ππνρξέσζε, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, επί εζφδσλ. ββ. Δπί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε ββ' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, φπσο αλαιφγσο νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνπεξίπησζε αα'. γγ. Δπί κηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξα- 31

33 ζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο αα' θαη ββ'. δδ. Δπί ακηγψο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πην πάλσ ππνπεξίπησζε ββ', κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε δδ' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. εε. Δπί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δδ', αα' θαη ββ', θαηά πεξίπησζε. 3. Σα πξνζδηνξηδφκελα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επί βηβιίσλ Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. Δπίζεο, ηα πξνζδηνξηδφκελα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ίδηα πην πάλσ πεξίπησζε α' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ή επί κε ηήξεζεο βηβιίσλ ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηηο βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνέο ζηε θνξνινγία Φ.Π.Α. ή απφ ην ζχλνιν ησλ ηπρφλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νηθεία θνξνινγηθά ζηνηρεία εζφδσλ. 4. Σα πξνζδηνξηδφκελα πνζά θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2, επί βηβιίσλ Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ινγηζηηθψο κε ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηπηφκελσλ θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο εμφδσλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. Δπίζεο, ηα πξνζδηνξηδφκελα πνζά θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ίδηα πην πάλσ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2, επί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ηνπ 32

34 Κ.Β.. ή επί κε ηήξεζεο βηβιίσλ ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαηά πεξίπησζε. 5. Σα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 έρνπλ εθαξκνγή, εθφζνλ ππνβάιιεηαη «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.», ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: α. Οη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 2. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν νθεηιφκελνο Φ.Π.Α. επί ησλ ελ ιφγσ δηαθνξψλ, νη δηαθνξέο απηέο θαηαλέκνληαη ζε εθξνέο θνξνινγεηέεο θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θαη ζε εθξνέο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, θαη' αλαινγία ησλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνψλ. β. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ κε εθξνέο πνπ ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπληειεζηέο Φ.Π.Α., δειψλνληαη θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο εθξνψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή θαη νθείινληαη ζηε κεηαθχιηζή ηνπο ζην ρακειφηεξν ζπληειεζηή. Θεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ηέηνηα κεηαθχιηζε, φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθξνψλ απφ πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζηελ ίδηα ρξήζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαλνκή ησλ εθξνψλ θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ. Σν πνζφ ηεο δηαθνξάο θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαηαλνκήο απηήο κεηαμχ ζπληειεζηψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαη πξνζηίζεηαη ζην νθεηιφκελν πνζφ Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α'. Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ νηθείσλ πνζψλ θφζηνπο πσιεζέλησλ έρνπλ εθαξκνγή 33

35 νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απηνειέγρνπ ηνπ παξφληνο αθνινπζείηαη γηα ρξήζε ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη πηζησηηθφ ππφινηπν απφ πξνεγνχκελε αλέιεγθηε ρξήζε, ην κεηαθεξφκελν πηζησηηθφ ππφινηπν δελ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. Σν πηζησηηθφ απηφ ππφινηπν ζα δηαθαλνληζηεί θαηά ηελ πεξαίσζε ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο. δ. ηελ πεξίπησζε πνπ κε ην «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πξνθχπηεη κείσζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζε επφκελε ρξήζε, ε δηαθνξά απηή κεηψλεη ην θφξν εηζξνψλ ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην εηδηθφ απηφ ζεκείσκα. ε. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1β' ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), ε ππνβνιή ηνπ «εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θξίζε σο εηιηθξηλψλ ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηε δηελέξγεηα πξνζσξηλνχ ειέγρνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.» 4. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαζίζηαηαη ζε «Απηνέιεγρνο δειψζεσλ ινηπψλ θνξνινγηψλ». 5. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ε ιέμε «πεξαηνχκελεο» κεηά ηηο ιέμεηο «έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «απηνειεγρφκελεο» θαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαξηζκνχκελε ζε 8 αληηθαζίζηαληαη θαη πξνζηίζεηαη ζην άξζξν απηφ λέα παξάγξαθνο 7 σο εμήο: «1. Σα πνζά θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ πνπ βεβαηψλνληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 16 δελ δηαγξάθνληαη νχηε αλαδεηνχληαη ζε θακηά πεξίπησζε. Δμαηξεηηθά, ζηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δειψζεθαλ πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ ή δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. κεγαιχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ, κε ζπλέπεηα ηε βεβαίσζε πνζψλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ κεγαιχηεξσλ ησλ αλαινγνχλησλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη, εθφζνλ επηζπκεί, λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εληφο έηνπο απφ ηεο πεξαίσζεο εηδηθή δήισζε - αίηεζε 34

36 πεξί ππαγσγήο ηνπ ζε ηαθηηθφ έιεγρν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπκςεθίδνληαη ηα εθ ηεο πεξαίσζεο βεβαησζέληα πνζά, επηζηξεθνκέλεο ηεο ηπρφλ αξλεηηθήο δηαθνξάο θαηά ην κέξνο πνπ απηή αθνξά ηα επηπιένλ ησλ αλαινγνχλησλ πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ.» «7. Δπί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 15, αλ δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο θαηά ην άξζξν 14 ή φηη δελ εθαξκφζζεθαλ νξζά φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15, κε απνηέιεζκα λα πξνζδηνξηζηνχλ επί κέξνπο ή ηειηθά πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ ή ηπρφλ δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. κηθξφηεξα απηψλ πνπ έπξεπε λα πξνζδηνξηζζνχλ θαηά ην άξζξν απηφ, νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. δελ ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 θαη παξακέλνπλ εθθξεκείο, ππνθείκελεο ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, αλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ακέζσο επφκελεο δχν (2) δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο εθαξκνζζνχλ ή έρνπλ εθαξκνζζεί νη ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 15, νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ απηψλ πεξηφδσλ ζεσξνχληαη επίζεο εθθξεκείο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» «8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηνπ λφκνπ απηνχ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ ή εληχπσλ θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο απηψλ γηα ηνλ απηνέιεγρν θαηά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Με απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί επίζεο λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο πξνο έιεγρν δείγκαηνο ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη δειψζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ίδησλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ απηψλ. Γηα ηηο ινηπέο ππνζέζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πην πάλσ δείγκα, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο δχλαηαη λα ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηνειέγρνπ.» Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη επφκελσλ, θαζψο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. 35

37 ΠΟΙ Θέκα: «Θνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 ζρεηηθά κε ηνλ απηνέιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο» Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 (Φ.Δ.Κ. 58 Α ) αθελφο αληηθαηαζηάζεθε ν ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ λ. 3296/2004 ζε «ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛ2ΔΩΝ» θαη αθεηέξνπ επήιζαλ κεηαβνιέο ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο, ζχκθσλα ε ην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010, ηζρχνπλ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη επφκελσλ, δειαδή γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ λνκίκσο ππνβάιινληαη απφ 1/1/2011 θαη κεηά θαη γηα εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ δειψζεηο θαζψο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Καηφπηλ απηψλ, ζαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 θαη ζαο παξέρνπκε, γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο, ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ γηα θαζέλα απφ ηα αλσηέξσ άξζξα ηνπ λ. 3296/2004: Άξζξν 13 λ. 3296/2004 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 αληηθαηαζηάζεθαλ αθελφο ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3296/2004 απφ «Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο πεξαίσζεο» ζε «Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ» θαη αθεηέξνπ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζχκθσλα δε κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην επφκελν άξζξν 14, εθφζνλ κε απηέο δειψλνληαη αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15, δελ ειέγρνληαη σο πξνο ηα δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη πνζά Φ.Π.Α. απφ ηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαη ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο 36

38 εηιηθξηλείο γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ηα πνζά απηά, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 17. Άξζξν 14 λ. 3296/2004 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 επήιζαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 1. Η πξψηε πεξίνδνο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε, ζχκθσλα δε κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ππάγνληαη δειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, κε ηεξεζέληα βηβιία ηεο θαηά πεξίπησζε πξνζήθνπζαο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. Έηζη, ζηνλ απηνέιεγρν ππάγνληαη πιένλ νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, πνπ ηεξνχλ βηβιία ηνπ Κ.Β.. ηεο πξνζήθνπζαο θαηεγνξίαο, ελψ νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ δελ ηήξεζαλ βηβιία ηνπ Κ.Β.., αλ θαη είραλ ππνρξέσζε, ή πνπ ηήξεζαλ βηβιία ηνπ Κ.Β.. θαηεγνξίαο θαηψηεξεο απφ ηελ πξνζήθνπζα, εμαηξνχληαη ηνπ απηνειέγρνπ. εκεηψλεηαη φηη ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 φξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ λα ππαρζνχλ ζηνλ απηνέιεγρν, δελ κεηαβιήζεθαλ. 2. Η πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε, ζχκθσλα δε κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο πεξίπησζεο, εμαηξνχληαη ηνπ απηνειέγρνπ δειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο νη νπνίεο βαξχλνληαη: α) κε νπνηαδήπνηε παξάβαζε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 ή 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κ.Β.., δειαδή κε νπνηαδήπνηε παξάβαζε απφ απηέο πνπ πξνβιέπεηαη φηη επηζχξνπλ αλεπάξθεηα ή αλαθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.., αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ επίπησζε πνπ ηειηθψο έρνπλ επί ηνπ θχξνπο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. ή β) κε παξάβαζε κε επίδεημεο βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ απηνχ ηνπ Κψδηθα, δειαδή κε παξάβαζε κε επίδεημεο νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ απφ εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.., αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο ησλ κε επηδεηρζέλησλ. Πεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά εηδηθά ηελ παξάβαζε κε επίδεημεο βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.., δηεπθξηλίδεηαη επηπιένλ φηη απηή ζεσξείηαη θαη αξρήλ φηη βαξχλεη ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο δηαπηζηψζεθε, εθηφο αλ απφ ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ Κ.Β.. ή ηα πθηζηάκελα ελ γέλεη ζηνηρεία πξνθχπηεη απνδεδεηγκέλα φηη ε κε επίδεημε αθνξά θαη βηβιία ή ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, νπφηε 37

39 εμαηξείηαη ηνπ απηνειέγρνπ θαη ε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα κε επηδεηρζέληα βηβιία ή ζηνηρεία αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ηφηε εμαηξείηαη ηνπ απηνειέγρνπ κφλν ε ελ ιφγσ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο θαη φρη θαη απηή εληφο ηεο νπνίαο δελ έγηλε ε επίδεημε ησλ βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ. εκεηψλεηαη φηη ε θαηά ηα σο άλσ εμαίξεζε ηζρχεη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξαβάζεηο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ γηα ηηο νπνίεο θαηά ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν επέξρεηαη ε πεξαίσζε ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. σο εηιηθξηλψλ, δειαδή θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο απηψλ, έρνπλ ήδε επηδνζεί ζηνπο ππφρξενπο απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (.Γ.Ο.Δ., Διεγθηηθά Κέληξα, Γ.Ο.Τ.) νη νηθείεο εθζέζεηο ειέγρνπ Κ.Β.. ή Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Διέγρνπ (Τ..Δ.), ελψ νπνηεζδήπνηε άιιεο ήδε δηαπηζησκέλεο θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξφλν παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. δελ επηζχξνπλ εμαίξεζε ησλ νηθείσλ δειψζεσλ, επηβάιινληαη, φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε ηα πξνβιεπφκελα γη απηέο ηηο παξαβάζεηο πξφζηηκα. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε θαηά ηα αλσηέξσ εμαίξεζε ηζρχεη, αλεμάξηεηα αλ νη ζρεηηθέο παξαβάζεηο πνπ ηελ επηζχξνπλ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ππαγφκελεο ζηνλ απηνέιεγρν ή ηπρφλ παξάιιεια αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε ππαγφκελεο ζηνλ απηνέιεγρν. 3. Η πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε, ζχκθσλα δε κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο πεξίπησζεο, εμαηξνχληαη ηνπ απηνειέγρνπ δειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη αλέγεξζε ή απφθηεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θαη δελ πθίζηαληαη αθαζάξηζηα έζνδα. Έηζη, νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο αθελφο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθαζάξηζηα έζνδα θαη αθεηέξνπ αλεγέξζεθε ή απνθηήζεθε θηηξηαθή εγθαηάζηαζε θάζε είδνπο, δελ ππάγνληαη ζηνλ απηνέιεγρν. Παξάδεηγκα Αηνκηθή μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, ε νπνία έρεη θάλεη έλαξμε εξγαζηψλ ζηηο , θαηά ηηο δχν πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ( θαη ) δελ πξαγκαηνπνίεζε θαζφινπ αθαζάξηζηα έζνδα, παξά κφλν δαπάλεο γηα ηελ ππφ αλέγεξζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο γηα ηηο σο άλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θαη εμαηξνχληαη ηνπ απηνειέγρνπ. 4. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3296/2004 πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε ζη, ζχκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο απηήο πεξίπησζεο, εμαηξνχληαη ηνπ απηνειέγρνπ δειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη απαιιαζζφκελεο πξάμεηο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ Φ.Π.Α. αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ 38

40 ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ. Έηζη, ζηνλ απηνέιεγρν δελ ππάγνληαη πιένλ νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απαιιαζζφκελεο πξάμεηο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ Φ.Π.Α. πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) θαη άλσ ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ. Παξάδεηγκα Ο.Δ., ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε πξντφλησλ, θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα επξψ, απφ ηα νπνία ηα επξψ (δειαδή πνζνζηφ 80%) πξνέξρνληαη απφ εμαγσγέο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο γηα ηελ ππφςε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εμαηξνχληαη ηνπ απηνειέγρνπ. 5. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3296/2004 ε ιέμε «πεξαίσζεο», κεηά ηηο ιέμεηο «Δμαηξνχληαη γεληθψο ηεο δηαδηθαζίαο», αληηθαηαζηάζεθε κε ηε ιέμε «απηνειέγρνπ». Άξζξν 15 λ. 3296/2004 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 επήιζαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004 ε ιέμε «πεξαίσζεο», κεηά ηηο ιέμεηο «πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία», αληηθαηαζηάζεθε κε ηε ιέμε «απηνειέγρνπ». 2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004, κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε πνπ πξέπεη λα δειψλνληαη κε ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ, αληηθαηαζηάζεθε θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα: Α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΑ ΔΟΓΑ α. Δπηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ Οη επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. 2ο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ 39

41 ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θαη ειάρηζην δεινχκελνπ πνζνχ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα αλ δελ ηεξνχλ βηβιία ηνπ Κ.Β.., επεηδή δελ έρνπλ ππνρξέσζε, ή ηεξνχλ βηβιία Α, Β ή Γ θαηεγνξίαο. Ωο θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ ιακβάλεηαη ε αμία ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, θαζψο θαη ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θ.ι.π. πνπ πσιήζεθαλ ή αλαιψζεθαλ κέζα ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο /1103/ΓΔ-Α/ΠΟΛ 1027/ εγθπθιίνπ ζρεηηθά κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. Ωο έμνδα θαη δαπάλεο ιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πνπ εμππεξεηνχλ θαη βαξχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηνπ Κ.Β.., αλεμάξηεηα αλ είλαη πξαγκαηηθά ή ηεθκαξηά θαη αλ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά ή φρη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Σνλίδεηαη φηη αλ πθίζηαληαη έμνδα θαη δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ, πνπ εθηφο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ εμππεξεηνχλ θαη βαξχλνπλ θαη ηπρφλ άιιεο αζθνχκελεο παξάιιεια δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο, φκσο, δελ ππάγνληαη ζηνλ απηνέιεγρν, ηφηε απηά ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ αλαινγία ησλ επηκέξνπο αθαζάξηζησλ εζφδσλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, νπφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηέο. Ωο απνζβέζεηο ιακβάλνληαη νη αλαινγνχζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνζβέζεηο γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά ηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, έζησ θαη αλ ε επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο ή πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο κε εζθαικέλν (κηθξφηεξν) ζπληειεζηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κε δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ ή δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ κε εζθαικέλν (κηθξφηεξν) ζπληειεζηή, γηα ηελ 40

42 εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ σο απνζβέζεηο ιακβάλνληαη εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην κέζν ζπληειεζηή απφζβεζεο κεηαμχ ηνπ πξνβιεπφκελνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ ζπληειεζηή. Πεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δχλαληαη γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ έπνληαη ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία άξρηζε ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο είηε λα κελ πξαγκαηνπνηνχλ απνζβέζεηο γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο είηε λα πξαγκαηνπνηνχλ απνζβέζεηο κε ην κηζφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο, εάλ κηα λέα επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο ζε απηέο ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ή πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο κε ην κηζφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ σο απνζβέζεηο ιακβάλνληαη ζηε κελ πξψηε πεξίπησζε εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην κέζν ζπληειεζηή απφζβεζεο κεηαμχ ηνπ πξνβιεπφκελνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ ζπληειεζηή, ζηε δε δεχηεξε πεξίπησζε εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηνλ αθέξαην πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή απφζβεζεο. Δλλνείηαη, βέβαηα, φηη γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνζβεζηεί, δελ ιακβάλνληαη ππφςε απνζβέζεηο. Καησηέξσ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθψο νξηζκέλα παξαδείγκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θαη ειάρηζην δεινχκελνπ πνζνχ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. Παξάδεηγκα 1ν Αηνκηθή επηρείξεζε, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία ιηαληθψο εηδψλ δηαηξνθήο (Μ..Κ.Κ. επί αγνξψλ 5%, Κ.Α θαη Μ..Κ.Κ. επί αθαζάξηζησλ εζφδσλ 4%, Κ.Α. 5315) θαη ηεξεί βηβιία Α θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αγνξέο εκπνξεπκάησλ ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ 7.000,00 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ αηνκηθή επηρείξεζε, εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,33 [( ) (100/100-4)]. Παξάδεηγκα 2ν Ο.Δ., ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή έηνηκσλ αλδξηθψλ ελδπκάησλ θαη ηε ιηαληθή πψιεζε απηψλ (Μ..Κ.Κ. 19%, Κ.Α. 6224) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: 41

43 Αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Ο.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,18 [( ) (100/100-19)]. Παξάδεηγκα 3ν Δ.Δ., ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία ρνλδξηθψο αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ εηδψλ (Μ..Κ.Κ. 11%, Κ.Α. 4208) θαη ηελ εκπνξία ιηαληθψο ησλ ίδησλ αγαζψλ (Μ..Κ.Κ. 17%, Κ.Α. 4209) θαη ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ( ) θαη ιηαληθέο πσιήζεηο ( ) ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Μέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο [(90.000Υ11%) + ( Υ17%) / ] % Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Δ.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,47 [( ) (100/100-15)]. Παξάδεηγκα 4ν A.E., ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή κηθξνεπίπισλ θαη ηε ιηαληθή πψιεζε απηψλ (Μ..Κ.Κ. 21%, Κ.Α. 3099) θαη ηελ θαηαζθεπή πιεθηψλ επίπισλ (Μ..Κ.Κ. 17%, Κ.Α. 3102) θαη ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα απφ πσιήζεηο κηθξνεπίπισλ ( ) θαη πιεθηψλ επίπισλ ( ) ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ κηθξνεπίπισλ θαη πιεθηψλ επίπισλ ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Μέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο [(90.000Υ21%) + ( Υ17%) / Υ] Υ ,33% Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Α.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε 42

44 δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,55 [( ) (100/100-18,33)] Παξάδεηγκα 5ν Δ.Π.Δ., ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή κηθξνεπίπισλ θαη ηε ιηαληθή (Μ..Κ.Κ. 21%, Κ.Α. 3099) θαη ρνλδξηθή πψιεζε απηψλ (Μ..Κ.Κ. 17%, Κ.Α. 3098) θαη ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα απφ ιηαληθέο πσιήζεηο ( ) θαη απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ( ) ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Μέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο [( Υ21%) + ( Υ17%) / ] Υ ,43% Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Δ.Π.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη ην πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ( ,00 ), θαζφζνλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ απηνειέγρνπ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε ,00 [( ) Υ (100/100-18,43)] β. Δπηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ Οη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. 2ο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Γειαδή θαη νη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηνλ απηνέιεγρν, πξέπεη λα δειψλνπλ ην πνζφ αθαζάξηζησλ 43

45 εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ίδηα κέζνδν φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ. Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνπεξίπησζε α γηα ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ. Καησηέξσ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθψο δχν παξαδείγκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θαη ειάρηζην δεινχκελνπ πνζνχ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ ζηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο. Παξάδεηγκα 1ν Ο.Δ., ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη θξνληηζηήξην μέλσλ γισζζψλ (Μ..Κ.Κ. 30%, Κ.Α. 8022) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Ο.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,86 [ Υ (100/100-30)]. Παξάδεηγκα 2ν Δ.Π.Δ., ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ ελνηθίαζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (Μ..Κ.Κ. 31%, Κ.Α. 7301) θαη ηελ ελνηθίαζε κνηνπνδειάησλ (Μ..Κ.Κ. 27%, Κ.Α. 7302), θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα απφ ελνηθίαζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ( ) θαη ελνηθίαζε κνηνπνδειάησλ ( ) ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Μέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο [(80.000Υ31%) + (20.000Υ27%) / ] Υ ,20% Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Δ.Π.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,86 [ Υ (100/100-30,20)]. γ. Μηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ Οη κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ 44

46 εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο α θαη β, κε επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Καησηέξσ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθψο έλα παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θαη ειάρηζην δεινχκελνπ πνζνχ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ ζηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο. Παξάδεηγκα Δ.Δ., ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη μελνδνρείν χπλνπ Β θαηεγνξίαο (Μ..Κ.Κ. 13%, Κ.Α. 9009α) θαη εζηηαηφξην εληφο ηνπ μελνδνρείνπ (Μ..Κ.Κ. 15%, Κ.Α. 9010) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Ξελνδνρείν Δζηηαηφξην Αθαζάξηζηα έζνδα , ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ 0, ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) , ,00 Κνηλά έμνδα θαη δαπάλεο χςνπο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ), επηκεξηδφκελα αλά δξαζηεξηφηεηα [8.000Υ( / ) = 6.117,65 γηα ην μελνδνρείν θαη 8.000Υ(40.000/ ) = 1.882,35 γηα ην εζηηαηφξην] 6.117, ,35 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Δ.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,62 θαη αλαιπηηθφηεξα, γηα κελ ην μελνδνρείν πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,56 [( ,65) Υ (100/100-13)] γηα δε ην εζηηαηφξην πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,06 [( ,35) Υ (100/100-15)]. δ. Ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο Οη ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γειαδή, πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ 45

47 ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. 2ο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή θαζαξψλ ακνηβψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία ζπληειεζηήο θαζαξψλ ακνηβψλ, εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπληειεζηέο θαζαξψλ ακνηβψλ, εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ ππνπεξίπησζε β γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ. Καησηέξσ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθψο έλα παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θαη ειάρηζην δεινχκελνπ πνζνχ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ ζηνπο ακηγψο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Παξάδεηγκα Φπζηθφ πξφζσπν, πνπ αζθεί ην ειεπζέξην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ (ζπληειεζηήο θαζαξψλ ακνηβψλ 50%) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ην σο άλσ θπζηθφ πξφζσπν, εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε [ Υ (100/100-50)]. ε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ παξάιιεια αζθνχλ θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ 46

48 ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δ, α θαη β, θαηά πεξίπησζε, θαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνπεξίπησζε γ ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ. Καησηέξσ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθψο έλα παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θαη ειάρηζην δεινχκελνπ πνζνχ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ παξάιιεια αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Παξάδεηγκα Φπζηθφ πξφζσπν, πνπ αζθεί ην ειεπζέξην επάγγεικα ηνπ θηεληάηξνπ (ζπληειεζηήο θαζαξψλ ακνηβψλ 50%) θαη παξάιιεια αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία πηελνηξνθψλ θαη θηελνηξνθψλ ιηαληθψο (Μ..Κ.Κ. 10%, Κ.Α. 5309α) θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ζεξαπεπηεξίνπ δψσλ (Μ..Κ.Κ. 34%, Κ.Α. 9224) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Δι. επάγγεικα Δκπνξία πηελνηξνθψλ θαη Θεξαπεπηήξην δψσλ θηελνηξνθψλ Αθαζάξηζηα έζνδα , , ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ 0, ,00 0,00 Έμνδα θαη δαπάλεο. (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) , , ,00 Κνηλά έμνδα θαη δαπάλεο χςνπο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ), επηκεξηδφκελα αλά δξαζηεξηφηεηα [12.000Υ(60.000/ )= 3.272,73 γηα ην ει. επάγγεικα, Υ( / = 6.545,45 γηα ηελ εκπνξία πηελνηξνθψλ θαη θηελνηξνθψλ, Υ(40.000/ ) = 2.181,82 γηα ην ζεξαπεπηήξην δψσλ] 3.272, , ,82 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ην σο άλσ θπζηθφ πξφζσπν, εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή 47

49 πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,80 θαη αλαιπηηθφηεξα, γηα ην ειεπζέξην επάγγεικα πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,46 [( ,73)Υ(100/100-50)], γηα ηελ εκπνξία πηελνηξνθψλ θαη θηελνηξνθψλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,61 [( ,45) Υ (100/100-10)] θαη γηα ην ζεξαπεπηήξην δψσλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,73 [( ,82) Υ (100/100-34)]. B. ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΗ α. Δπηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ Οη επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. πνπ ηεξνχλ, πξέπεη λα δειψλνπλ σο θαζαξά θέξδε ηα αθφινπζα πνζά: Όηαλ ηεξνχλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε α ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη γη απηή Μ..Κ.Κ., ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, εθφζνλ πξνβιέπνληαη γη απηή πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., θαηά πεξίπησζε. Όηαλ ηεξνχλ βηβιία Α θαηεγνξίαο ή θαη φηαλ δελ ηεξνχλ βηβιία, επεηδή δελ έρνπλ ζρεηηθή ππνρξέσζε, ην πνζφ πνπ νκνίσο πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε α ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, επί εζφδσλ. β. Δπηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ Οη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ σο θαζαξά θέξδε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε β ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε. γ. Μηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ Οη κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ σο θαζαξά θέξδε ην 48

50 πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο α θαη β. δ. Ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο Οη ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δειψλνπλ σο θαζαξά θέξδε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε δ ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή θαζαξψλ ακνηβψλ ή ην κέζν φξν ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε. ε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ παξάιιεια αζθνχλ θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ σο θαζαξά θέξδε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δ, α θαη β, θαηά πεξίπησζε. 3. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα: ε φιεο γεληθά ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαηά ηηο αλσηέξσ δηαθξίζεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην θαη ειάρηζην δεινχκελν ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηα πξναλαθεξφκελα (πεξίπη. Α ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο), δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηεξνχληαη βηβιία Α θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ή δελ ηεξνχληαη βηβιία, επεηδή δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή ππνρξέσζε, ην θαη ειάρηζην δεινχκελν ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο εθξνέο ζηε θνξνινγία Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία ή απφ ην ζχλνιν ησλ ηπρφλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νηθεία θνξνινγηθά ζηνηρεία εζφδσλ. 4. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα: ε φιεο γεληθψο ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 2 πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαηά ηηο δηαθξίζεηο 49

51 ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ, εθφζνλ ηεξνχληαη βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν (πεξίπη. Β ) δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ινγηζηηθψο κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, δειαδή απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ αθαίξεζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, εμφδσλ θαη δαπαλψλ. Δθφζνλ ηεξνχληαη βηβιία Α θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ή δελ ηεξνχληαη βηβιία, επεηδή δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή ππνρξέσζε, ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, δειαδή: i. εθφζνλ πξνβιέπεηαη Μ..Κ.Κ. επί αγνξψλ, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ εμσινγηζηηθψο κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αγνξψλ κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. επί αγνξψλ θαη ii. εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη Μ..Κ.Κ. επί αγνξψλ, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ εμσινγηζηηθψο κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, φπσο απηά εμεπξίζθνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. επί εζφδσλ. 5. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ, νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηελ εθαξκφδνπλ, ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο, κφλν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εθφζνλ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα απφ απηνχο «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.», ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: i. Οη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 2 (πεξίπη. Α ). Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν νθεηιφκελνο Φ.Π.Α. επί ησλ ππφςε δηαθνξψλ, απηέο θαηαλέκνληαη ζε εθξνέο θνξνινγεηέεο θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θαη ζε εθξνέο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ. Η θαηαλνκή απηή γίλεηαη θαη αλαινγία ησλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνψλ. Έηζη, εάλ πθίζηαληαη εθξνέο απαιιαζζφκελεο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ (π.ρ. εμαγσγέο), νη θαηά ηα παξαπάλσ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. δελ θαηαλέκνληαη ζε απηέο. Π.ρ., εάλ ππάξρνπλ θνξνινγεηέεο εθξνέο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ χςνπο , εθξνέο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ χςνπο θαη εθξνέο απαιιαζζφκελεο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ (εμαγσγέο) 50

52 χςνπο θαη νη δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. βάζεη ηνπ απηνειέγρνπ αλέξρνληαη ζηα , νη ηειεπηαίεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζηηο θνξνινγεηέεο εθξνέο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ θαηά πνζφ [30.000Υ( / )] θαη ζηηο απαιιαζζφκελεο εθξνέο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ θαηά πνζφ [ Υ (50.000/ )]. ii. Οη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο εθξνψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή, επί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ κε εθξνέο πνπ ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπληειεζηέο Φ.Π.Α., νη νπνίεο νθείινληαη ζηε κεηαθχιηζε εθξνψλ απφ ηνλ πςειφηεξν ζην ρακειφηεξν ζπληειεζηή. Σέηνηα κεηαθχιηζε εθξνψλ ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθξνψλ απφ πσιήζεηο (παξαδφζεηο, ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο, εμαγσγέο) εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ησλ εθξνψλ απφ ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο (παξαδφζεηο, ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο, εμαγσγέο) εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζηελ ίδηα ρξήζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαλνκή ησλ εθξνψλ θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ηφζν σο πξνο ηηο εθξνέο βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ φζν θαη σο πξνο ηηο ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο i, γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ, γηα ηελ εμεχξεζε δε ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγή πξνζαπμάλεηαη θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). εκεησηένλ φηη ε λνκίκσο πθηζηάκελε δηαθνξά ζπληειεζηψλ, ζε επηρεηξήζεηο φπσο νη εθδνηηθέο ή νη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο πξνζψπσλ, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε κεηαθχιηζε. Καησηέξσ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά δχν παξαδείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. Παξάδεηγκα 1ν Ο.Δ., ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη γπκλαζηήξην (Μ..Κ.Κ. 30%, Κ.Α. 8029α), θξνληηζηήξην (Μ..Κ.Κ. 30%, Κ.Α. 8021) θαη βηβιηνπσιείν ιηαληθψο (Μ..Κ.Κ. 10%, Κ.Α. 3405) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: 51

53 Γπκλαζηήξην θαη Βηβιηνπσιείν θξνληηζηήξην Αθαζάξηζηα έζνδα (απφ ην γπκλαζηήξην θαη απφ ην θξνληηζηήξην ) , ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ 0, ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) , ,00 Κνηλά έμνδα θαη δαπάλεο χςνπο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ), επηκεξηδφκελα αλά δξαζηεξηφηεηα [ Υ ( / ) = 7.435,90 γηα ην γπκλαζηήξην θαη ην θξνληηζηήξην θαη Υ(50.000/ ) = 2.564,10 γηα ην βηβιηνπσιείν] 7.435, ,10 Μέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο γπκλαζηεξίνπ θαη θξνληηζηεξίνπ [(40.000Υ30%) + ( Υ30%)] / ) Υ % Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 19% 8.500,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 21% ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 23% ,00 Δθξνέο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 4,5% ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 5% ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 5,5% ,00 χλνιν εθξνψλ , ,00 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ Ο.Δ., εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,22 θαη αλαιπηηθφηεξα, γηα ην γπκλαζηήξην θαη ην θξνληηζηήξην πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε [( ,90) Υ (100/100-30)] 52

54 θαη γηα ην βηβιηνπσιείν πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,22 [( ,10) Υ (100/100-10)]. Πεξαηηέξσ, ζε φηη αθνξά ην Φ.Π.Α., γηα ηηο δηαθνξέο εθξνψλ χςνπο ( ) ζηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 5.071,22 (55.071, ) ζηνλ θιάδν εκπνξίαο ε σο άλσ Ο.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβάιεη «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» κε ηα αθφινπζα δεδνκέλα: Πνζά δεινχκελσλ εθξνψλ Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ επηκέξνπο δεινχκελσλ εθξνψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθξνψλ Δπηκεξηζκφο δηαθνξάο εθξνψλ Οθεηιφκελνο Φ.Π.Α. Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 19% 8.500,00 5,86% 1.836,35 348,91 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 21% ,00 7,59% 2.378,48 499,48 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 23% ,00 14,14% 4.431, ,14 Γεινχκελεο εθξνέο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ,00 72, ,12 0,00 χλνιν ,00 100% ,00 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 4,5% ,00 21% 1.064,95 47,92 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 5% ,00 30% 1.521,37 76,07 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 5,5% ,00 49% 2.484,90 136,67 χλνιν ,00 100% 5.071, ,19 53

55 Παξάδεηγκα 2ν Αηνκηθή επηρείξεζε, ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη θαθεηέξηα (Μ..Κ.Κ. 21%, Κ.Α. 9015) θαη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ (ρακειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α ) (πςειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α ) ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) 8.000,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 9% ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 10% ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 11% ,00 χλνιν εθξνψλ ρακειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α ,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 19% 3.000,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 21% 2.800,00 Δθξνέο θνξνινγεηέεο απφ κε ζπληειεζηή 23% 6.200,00 χλνιν εθξνψλ πςειφηεξνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. (πνζνζηφ 10% επί ησλ ζπλνιηθψλ εθξνψλ) ,00 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε σο άλσ αηνκηθή επηρείξεζε, εθφζνλ επηζπκεί λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 πξέπεη λα δειψζεη πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ,04 [( ) Υ (100/100-21)]. Πεξαηηέξσ, ζε φηη αθνξά ην Φ.Π.Α., γηα ηηο δηαθνξέο εθξνψλ χςνπο ,04 ( , ) ε σο άλσ αηνκηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη 54

56 λα ππνβάιεη «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» κε ηα αθφινπζα δεδνκέλα: Πνζά δεινχκελσλ εθξνψλ Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ επηκέξνπο δεινχκελσλ εθξνψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθξνψλ Δπηκεξηζκφο δηαθνξάο εθξνψλ Οθεηιφκελνο Φ.Π.Α. Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 9% ,00 17,50% 2.702,53 243,22 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 10% ,00 25,00% 3.860,76 386,08 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 11% ,00 47,50% 7.335,44 806,89 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 19% 3.000,00 2,50% 386,08 73,35 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 21% 2.800,00 2,33% 359,82 75,56 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 23% 6.200,00 5,17% 798,41 183,63 χλνιν ,00 100,00% , ,73 Δπίζεο, επεηδή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθξνψλ απφ πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ησλ εθξνψλ απφ ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο [( /12.000) Υ 100= 10%] είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζηελ ίδηα ρξήζε [(14.850/99.000)Υ100 = 15%], πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πθίζηαηαη κεηαθχιηζε εθξνψλ απφ ηνλ πςειφηεξν ζην ρακειφηεξν 55

57 ζπληειεζηή, ην σο άλσ «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πξέπεη επηπιένλ λα πεξηιακβάλεη θαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα: Γηαθνξά εθξνψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή θαη νθείινληαη ζηε κεηαθχιηζή ηνπο ζην ρακειφηεξν ζπληειεζηή 6.772,15 [( ,04 15%) ,31 (ζπλνιηθέο εθξνέο πςειφηεξνπ ζπληειεζηή, δειαδή , , ,41)]. Πνζά Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ επηκέξνπο εθξνψλ ηνπ πςειφηεξνπ ζπληειεζηή επί ησλ ζπλνιηθψλ εθξνψλ ηνπ ίδηνπ ζπληειεζηή Δπηκεξηζκφο δηαθνξάο εθξνψλ (α) Οθεηιφκελνο Φ.Π.Α. [πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πνζψλ ηεο ζηήιεο (α) κε ηε δηαθνξά ησλ θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α., δειαδή 19%-9%=10% 21%-10%=11% 23%-11%=12%] Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 19% 3.000,00 25% 1693,04 169,30 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 21% 2.800,00 23,33% 1579,94 173,79 Γεινχκελεο εθξνέο θνξνινγεηέεο κε ζπληειεζηή 23% 6.200,00 51,67% 3499,17 419,90 χλνιν ,00 100,00% 6772,15 762,99 Πιένλ πξνζαχμεζε 40% 305,20 Γεληθφ ζχλνιν 1068,19 Με αλάινγν ηξφπν ζα ππνινγηζζεί ε κεηαθχιηζε ζηηο πεξηνρέο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε θαηά 30% κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 5, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία ηνπ απηνειέγρνπ αθνινπζείηαη γηα ρξήζε ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη πηζησηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α. απφ πξνεγνχκελε αλέιεγθηε 56

58 ρξήζε, ην κεηαθεξφκελν απηφ πηζησηηθφ ππφινηπν δελ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ηπρφλ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α. πνπ γίλεηαη κε ην ππνβαιιφκελν εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. Σν πηζησηηθφ απηφ ππφινηπν ζα δηαθαλνληζηεί θαηά ηελ πεξαίσζε ηεο πξνεγνχκελεο αλέιεγθηεο ρξήζεο απφ ηελ νπνία κεηαθέξεηαη. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 5, ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ην εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. πξνθχπηεη κείσζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζε επφκελε ρξήζε ή κεδεληζκφο ηνπ ή κεηαηξνπή ηνπ ζε ρξεσζηηθφ, ε δηαθνξά απηή κεηψλεη ην θφξν εηζξνψλ ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην εηδηθφ απηφ ζεκείσκα. εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνλην ήδε θαη κέρξη ηψξα ζηηο ζπλαθείο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο (ζρεη. ηδίσο ε εγθ. ΠΟΛ 1027/2005), κε ηηο σο άλσ δε δηαηάμεηο ππάξρεη πιένλ θαη ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ ηδηαηηέξσο, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί κε πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο, φηη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη κε ζρνιαζηηθφηεηα απφ ηηο Γ.Ο.Τ., ζηηο πεξηπηψζεηο δε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έγηλε ε αλσηέξσ κείσζε ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ελψ ππήξρε ππνρξέσζε, ζα πξέπεη λα θαηαινγίδνληαη ηα νηθεία πνζά θαη λα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζην πιαίζην άκεζσλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ (ζρεη. θαη νη νδεγίεο ηεο εγθ. ΠΟΛ 1064/2007, παξ. 3). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 5, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1β ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), ε ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θξίζε σο εηιηθξηλψλ ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηε δηελέξγεηα πξνζσξηλνχ ειέγρνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Δπνκέλσο, εάλ κία επηρείξεζε ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν γηα θάπνηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη ππνβάιιεη γη απηή ην εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. θαη παξάιιεια εθθξεκεί αίηεζή ηεο γηα επηζηξνθή Φ.Π.Α. απηήο ηεο 57

59 δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, επεηδή, γηα παξάδεηγκα, απηφο είλαη αδχλαην λα κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ζηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ε επηζηξνθή ή κε ηνπ αηηνχκελνπ Φ.Π.Α. γίλεηαη θαηφπηλ δηελέξγεηαο πξνζσξηλνχ ειέγρνπ θαη νη ππνβιεζείζεο ζρεηηθέο δειψζεηο δελ ζεσξνχληαη εηιηθξηλείο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ. Άξζξν 16 λ. 3296/2004 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 αληηθαηαζηάζεθε ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3296/2004 απφ «Πεξαίσζε δειψζεσλ ινηπψλ θνξνινγηψλ» ζε «Απηνέιεγρνο δειψζεσλ ινηπψλ θνξνινγηψλ», ελψ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ επήιζε θακία κεηαβνιή. πλεπψο, γηα ηνλ απηνέιεγρν ησλ δειψζεσλ ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ζρεηηθέο πξνγελέζηεξεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπο δηαηαγέο. Άξζξν 17 λ. 3296/2004 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 επήιζαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε, ζχκθσλα δε κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ηα πνζά θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ πνπ βεβαηψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ δελ δηαγξάθνληαη νχηε αλαδεηνχληαη ζε θακηά πεξίπησζε. Καη εμαίξεζε, φκσο, ζηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δειψζεθαλ πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ ή δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. κεγαιχηεξα εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη, κε απνηέιεζκα λα βεβαησζνχλ πνζά θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ κεγαιχηεξα εθείλσλ πνπ αλαινγνχλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη, εθφζνλ επηζπκεί, λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ πεξαίσζε εηδηθή δήισζε αίηεζε πεξί ππαγσγήο ηνπ ζε ηαθηηθφ έιεγρν. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ειέγρνπ ζπκςεθίδνληαη ηα πνζά θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ πνπ βεβαηψζεθαλ ιφγσ ηνπ απηνειέγρνπ, 58

60 εάλ δε πξνθχςεη αξλεηηθή δηαθνξά, απηή, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηα επηπιένλ ησλ αλαινγνχλησλ πνζά θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ πνπ βεβαηψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ, επηζηξέθεηαη. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη κεηά ηελ θαηά ηα άλσ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004 δελ πθίζηαηαη πιένλ ην δηθαίσκα πνπ παξείρεην κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Γειαδή, νη επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζηνλ απηνέιεγρν, εάλ ππνβάιινπλ εθπξφζεζκεο δειψζεηο απηνειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ. Σν εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. ππνβάιιεηαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο απηνειέγρνπ ή/θαη δηαθνξέο κεηαθχιηζεο, αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο (ρξεσζηηθφ ή πηζησηηθφ ή κεδεληθφ). 2. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004 ε ιέμε «πεξαηνχκελεο», κεηά ηηο ιέμεηο «έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο», αληηθαηαζηάζεθε κε ηε ιέμε «απηνειεγρφκελεο». 3. ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3296/2004 πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 7 (ηεο πξντζρχζαζαο παξαγξάθνπ 7 αλαξηζκνχκελεο ζε παξάγξαθν 8), ζχκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο απηήο παξαγξάθνπ, εάλ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 15 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θαη εθ ησλ πζηέξσλ δηαπηζησζεί φηη δελ ζπλέηξεραλ νη αλαγθαίνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ηνπο ζηνλ απηνέιεγρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ απηνχ ή φηη δελ εθαξκφζζεθαλ νξζά φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, κε απνηέιεζκα λα πξνζδηνξηζηνχλ επηκέξνπο ή ηειηθά πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ ή ηπρφλ δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α. κηθξφηεξα απηψλ πνπ έπξεπε λα πξνζδηνξηζζνχλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ηφηε νη δειψζεηο απηέο δελ ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη παξακέλνπλ εθθξεκείο, ππνθείκελεο ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εάλ πεξαησζνχλ ή έρνπλ ήδε πεξαησζεί κε απηνέιεγρν δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. θάπνηαο απφ ηηο ακέζσο επφκελεο δχν (2) δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, ηφηε, ρσξίο λα ελδηαθέξεη εάλ ζπλέηξεραλ ή φρη νη αλαγθαίνη φξνη θαη 59

61 πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ απηνέιεγρν ησλ δειψζεσλ απηψλ ή αλ εθαξκφζηεθαλ νξζά ή κε νη δηαηάμεηο γεληθά πεξί απηνειέγρνπ, θαη απηέο νη δειψζεηο ζεσξνχληαη επίζεο εθθξεκείο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηα πνζά θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζην πιαίζην ηνπ απηνειέγρνπ δελ δηαγξάθνληαη νχηε αλαδεηνχληαη ζε θακηά πεξίπησζε, ζπκςεθίδνληαη, φκσο, κε ηα πνζά θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ κεηά απφ έιεγρν. 4. Η πξντζρχζαζα παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004 αλαξηζκήζεθε ζε παξάγξαθν 8 θαη ηαπηφρξνλα αληηθαηαζηάζεθε, ζχκθσλα δε κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο πιένλ ηζρχνπλ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ ή εληχπσλ θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο απηψλ γηα ηνλ απηνέιεγρν θαηά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Πεξαηηέξσ, κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί επίζεο λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο πξνο έιεγρν δείγκαηνο ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη δειψζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ίδησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ απηψλ. Γηα ηηο ινηπέο ππνζέζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πην πάλσ δείγκα, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δχλαηαη λα ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηνειέγρνπ. 60

62 ΠΟΙ Θέκα: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3296/2004 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγηθνί έιεγρνη θαη άιιεο δηαηάμεηο». αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β', άξζ. 13 έσο θαη 17, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΚ 253 Α / ), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. ΑΡΘΡΑ 13 ΔΩ ΘΑΗ 17 (ΘΔΦΑΙΑΗΟ Β ) ΠΔΡΑΗΩΖ ΤΠΟΒΑΙΙΟΚΔΛΩΛ ΦΟΡΟΙΟΓΗΘΩΛ ΓΖΙΩΔΩΛ ΥΩΡΗ ΔΙΔΓΥΟ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ θαζνξίδεηαη εηδηθφο πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηξφπνο θαη δηαδηθαζία πεξαίσζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ, σο εηιηθξηλψλ, εηδηθά ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ΚΒ ή λφκηκα δελ ηεξνχλ, κέρξη ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο νξίσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη επί πιένλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηξφπνπ απηνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο. Δηδηθφηεξα, κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο ππαγφκελνπο επηηεδεπκαηίεο πξνζδηνξηζκνχ θαη δήισζεο αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ, θαζψο θαη εθξνψλ ζην ΦΠΑ, δηαθνξεηηθψλ απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπο, κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή πεξαίσζε ησλ δειψζεψλ ηνπο σο εηιηθξηλψλ γηα ηα δεινχκελα πνζά θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απνθπγή ηπρφλ κειινληηθήο ηνπο επηβάξπλζεο κε ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξφζηηκα απφ ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο νξίδνληαη ηα αθφινπζα: Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο πεξαίσζεο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε πεξαίσζε ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 61

63 ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πεξαίσζεο, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν 14, εθφζνλ δειψλνληαη πνζά αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην ΦΠΑ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15. Όπσο νξίδεηαη κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο απφ ηνπο αλσηέξσ επηηεδεπκαηίεο κε ηηο νπνίεο δειψλνληαη ηα σο άλσ πξνβιεπφκελα πνζά αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ θαζψο θαη νη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην ΦΠΑ θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ φιεο γεληθά νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο, δελ ειέγρνληαη θαη κε ηελ ππνβνιή ηνπο ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο, γηα ηα δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη πνζά ΦΠΑ απφ ηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ινηπά πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ή πνζά ΦΠΑ ή επί κέξνπο ζέκαηα θαη αληηθείκελα γεληθψο ησλ θνξνινγηψλ εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ πνπ δελ αθνξνχλ θαη δελ ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαζ απηήλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πεξαίσζεο, αιιά ζπλερίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο (π.ρ. παξάιιεια εηζνδήκαηα απφ ηπρφλ εθκίζζσζε αθηλήησλ ή απφ θηλεηέο αμίεο ή απφ ηερληθά έξγα ή απφ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ή απφ άιιεο γεληθά πεγέο ή άιινπο ιφγνπο, φπσο απφ πψιεζε παγίσλ, απφ εθαξκνγή ηεθκεξίσλ επί επηηεδεπκαηηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θιπ, ζέκαηα ππεξαμίαο άξζξνπ 13 λ. 2238/94, αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ, εθαξκνγήο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, κεηαθνξάο δεκίαο θαζψο θαη πηζησηηθνχ ππνινίπνπ ΦΠΑ γεληθψο θαη ηδηαίηεξα επί κεηαβνιήο ηεο δεκίαο πξνεγνχκελεο ή πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνπ δελ ππήγεην ή ππήγεην αιιά δελ πεξαηψζεθε κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, ζέκαηα δηαθαλνληζκνχ επελδπηηθψλ αγαζψλ ζην ΦΠΑ θιπ). εκεηψλεηαη επίζεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, φηη ηπρφλ πεξαηνχκελεο θαηά ηα πξναλαθεξφκελα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ε κε νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ άξζξσλ σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο 62

64 φξνπο ηεο πεξαίσζεο, δελ ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο δειψζεηο 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο. Έηζη, ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή νη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο ησλ πην θάησ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, κε ηεξεζέληα βηβιία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ΚΒ (Α' ή Β' ή Γ' θαηεγνξίαο), εθφζνλ αθνξνχλ ρξήζεηο κε χςνο αθαζαξίζησλ εζφδσλ βάζεη ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο: α) Σσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, γηα ρξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη επξψ. β) Σσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ρξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη επξψ. γ) Σσλ κηθηψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ρξήζεηο κε ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα (εκπνξίαο-παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ) κέρξη επξψ θαη εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη κέρξη επξψ. δ) Σσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, γηα ρξήζεηο κε αθαζάξηζηεο ακνηβέο κέρξη επξψ. ε) Σσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ρξήζεηο κε ζχλνιν αθαζαξίζησλ ακνηβψλ θαη εζφδσλ θαη απφ ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο κέρξη επξψ. ζη) Σσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ρξήζεηο κε ζχλνιν αθαζαξίζησλ ακνηβψλ θαη εζφδσλ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέρξη επξψ θαη εθφζνλ νη ακνηβέο απφ ην ειεπζέξην επάγγεικα πιένλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ ηπρφλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη κέρξη επξψ. 63

65 Δπίζεο, ζηε δηαδηθαζία απηή πεξαίσζεο ππάγνληαη θαη νη δειψζεηο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ λφκηκα δελ ηήξεζαλ βηβιία θαη άζθεζαλ ακηγψο ή παξάιιεια δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπο θαηά ρξήζε. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαζνξίδνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε επί βηβιίσλ Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ΚΒ, θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπο επί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ΚΒ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε ππαγσγή ή κε ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Έηζη, σο αθαζάξηζηα έζνδα επί επηηεδεπκαηηψλ κε βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο ιακβάλνληαη ηα έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (εθκεηάιιεπζε) ηνπ επηηεδεπκαηία ή κε ηελ άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, δειαδή έζνδα απφ πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ ή θαη ππνπξντφλησλ ή πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη αλαιψζηκσλ, θαζψο θαη έζνδα ή ακνηβέο απφ παξνρή ππεξεζηψλ (ζρεη. άξζ. 30, 49, 105 λ.2238/94, νκάδα 7 Δ.Γ.Λ..). Δπί πσιήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, σο αθαζάξηζηα έζνδα ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο ιακβαλφκελεο πξνκήζεηεο. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ιακβάλνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, κε βάζε ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία, ρσξηζηά γηα ηε δσδεθάκελε θαη γηα ηε κηθξφηεξε ηεο δσδεθάκελεο πεξίνδν θαη εθφζνλ ηα επηκέξνπο αθαζάξηζηα έζνδα ηφζν ηεο κίαο φζν θαη ηεο άιιεο πεξηφδνπ είλαη κηθξφηεξα ή ίζα ησλ νξίσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηφηε νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ ηεο ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη ησλ δχν σο άλσ πεξηφδσλ, δηαθνξεηηθά, αλ δειαδή ηα αθαζάξηζηα έζνδα έζησ θαη κίαο απφ ηηο δχν πεξηφδνπο ππεξβαίλνπλ ηα παξαπάλσ φξηα, ηφηε νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ ηεο ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εμαηξνχληαη ηεο πεξαίσζεο. 64

66 Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ζε θακηά πεξίπησζε ηπρφλ παξάιιεια εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα, απφ θηλεηέο αμίεο, απφ ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, απφ γεσξγηθέο ή ηερληθέο επηρεηξήζεηο, ηπρφλ έζνδα απφ πσιήζεηο παγίσλ θαη νπνηαδήπνηε γεληθψο άιια έζνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Δπί βηβιίσλ Α θαηεγνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα γίλεηαη αλαγσγή ησλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αγνξψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο ζε αθαζάξηζηα έζνδα κε ηε ρξήζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ Μ..Κ.Κ. επί αγνξψλ θαη επί πσιήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην νηθείν επάγγεικα. Δθφζνλ φκσο νη βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνέο ζηε θνξνινγία ΦΠΑ ή νη ηπρφλ ρνλδξηθέο πσιήζεηο κε βάζε ηα εθδνζέληα νηθεία θνξνινγηθά ζηνηρεία εζφδσλ, είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα πξνζδηνξηδφκελα έζνδα κε βάζε ηελ αλσηέξσ αλαγσγή, ηφηε σο ηειηθφ πνζφ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν ηειηθψο πνζφ. Ωο αγνξέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ιακβάλνληαη νη αγνξέο εκπνξεπκάησλ ή πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, θαζψο θαη νη αγνξέο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη αλαισζίκσλ πνπ ζπληζηνχλ ζηνηρείν θφζηνπο παξαγσγήο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. ε πεξηπηψζεηο γεληθψο ηήξεζεο βηβιίσλ πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο θαηεγνξίαο (Α'Β' ή Α'Γ' ή Β'Γ' ή θαη Α'Β'Γ'), αζξνίδνληαη ηα επί κέξνπο αθαζάξηζηα έζνδα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο βηβιίσλ, φπσο απηά ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαηά πεξίπησζε ιακβάλνληαη ή πξνζδηνξίδνληαη, θαη ηα πξνθχπηνληα αζξνηζηηθψο αθαζάξηζηα έζνδα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ ππαγσγή ή κε ησλ νηθείσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, κε βάζε ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα φξηα ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 θαζνξίδνληαη πεξηπηψζεηο δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ πνπ ελψ θαη' αξρήλ είλαη ππαγφκελεο ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1, ηειηθά εμαηξνχληαη απηήο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο εμαηξνχληαη ηεο πεξαίσζεο: 65

67 α) Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο πνπ βαξχλνληαη κε παξαβάζεηο ηνπ ΚΒ, αλεμαξηήησο αλ νη παξαβάζεηο απηέο αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ππαγφκελεο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ή ηπρφλ παξάιιεια αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε ππαγφκελεο ζηε δηαδηθαζία απηή. Ωο παξαβάζεηο πνπ επηζχξνπλ ηελ εμαίξεζε ζεσξνχληαη νη παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΒ, δειαδή νη παξαβάζεηο απηέο πνπ πξνβιέπεηαη φηη επηζχξνπλ αλεπάξθεηα ή αλαθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο θαη απφ ην αλ επεξεάδνπλ ή φρη ηειηθψο ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΒ. εκεηψλεηαη φηη ε θαηά ηα αλσηέξσ εμαίξεζε ηζρχεη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξαβάζεηο ηνπ ΚΒ γηα ηηο νπνίεο θαηά ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν επέξρεηαη ε πεξαίσζε ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ έρνπλ ήδε επηδνζεί ζηνλ επηηεδεπκαηία νη νηθείεο εθζέζεηο ειέγρνπ ΚΒ ή Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Διέγρνπ (Τ..Δ.) απφ ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (ΓΟΔ, Διεγθηηθά Κέληξα, ΓΟΤ). Οπνηεζδήπνηε άιιεο δηαπηζησκέλεο θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξφλν παξαβάζεηο ηνπ ΚΒ, πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΒ, δελ επηζχξνπλ εμαίξεζε ησλ νηθείσλ δειψζεσλ, επηβάιινληαη φκσο βεβαίσο ζε θάζε πεξίπησζε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο ζρεηηθά πξφζηηκα. β) Γειψζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη εκπξνζέζκσο γηα ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, δειαδή ηφζν γηα ηηο ππαγφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 φζν θαη γηα ηηο ηπρφλ παξάιιεια αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή, θαζψο θαη δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κελ εκπξνζέζκσο αιιά αλαθξηβψο σο πξνο ηα δεδνκέλα απηά (π.ρ. εζθαικέλνο πξνζδηνξηζκφο θαζαξψλ θεξδψλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θιπ). εκεηψλεηαη φηη εηδηθά σο πξνο ην ΦΠΑ απαηηείηαη ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο θαη φρη θαη' αλάγθε θαη ησλ νηθείσλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ. 66

68 Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη εάλ έζησ θαη ζε κία απφ ηηο δχν θνξνινγίεο εηζνδήκαηνο ή ΦΠΑ έρεη ππνβιεζεί δήισζε πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ ή εκπξνζέζκσο αιιά αλαθξηβψο γηα ηα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ δεδνκέλα, εμαηξείηαη ηεο δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο ζπλνιηθά ε νηθεία ρξήζε. Δμαηξεηηθά, εθπξφζεζκεο αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηηο αλσηέξσ θνξνινγίεο έσο θαη 26/11/04 ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 έσο θαη 20 ηνπ λ. 3259/04 γηα ρξήζεηο πνπ έιεμαλ απφ 1/1/03 έσο θαη 31/12/03, ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη είλαη αθξηβείο βάζεη ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη γηα ηηο δχν απηέο θνξνινγίεο. γ) Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβάιινληαη εκπξνζέζκσο ή ππνβάιινληαη εκπξνζέζκσο αιιά αλαθξηβψο νη δειψζεηο ησλ ινηπψλ ελ γέλεη θνξνινγηψλ ή θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε ην ζχλνιν θαη ελ πξνθεηκέλσ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ (π.x. παξαθξαηνχκελνη θφξνη γεληθά, ινηπνί εηδηθνί θφξνη, ηέιε ή εηζθνξέο θιπ). Δηδηθά σο πξνο ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο νξηζηηθήο δήισζεο θαη φρη θαη' αλάγθε θαη ησλ νηθείσλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ. Δμαηξεηηθά, επίζεο, ζε φηη αθνξά ηηο ινηπέο θνξνινγίεο ή αληηθείκελα γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή νξηζηηθήο δήισζεο, δελ πθίζηαηαη εμαίξεζε, εθφζνλ νη νηθείεο δειψζεηο ησλ θνξνινγηψλ ή αληηθεηκέλσλ απηψλ ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ρξφλν πνπ ππνβάιιεηαη ε εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο ίδηαο ρξήζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη είλαη αθξηβείο κε βάζε ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. δ) Γειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε νπνηαδήπνηε γεληθά επηθχιαμε πνπ αθνξά ππαγφκελεο ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1. εκεηψλεηαη φηη θαη ελ πξνθεηκέλσ εάλ έζησ θαη γηα κία απφ ηηο δχν θνξνινγίεο εηζνδήκαηνο ή ΦΠΑ ππνβιεζεί δήισζε κε επηθχιαμε σο πξνο ηηο 67

69 πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο, εμαηξείηαη ηεο δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο ζπλνιηθά ε νηθεία ρξήζε. ε) Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο ππάξρνπλ θαη δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί θαηαζρεζέληα αλεπίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία. ζη) Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί εληνιή ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ απφ 1/1/2003 θαη εθεμήο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ελδερνκέλσο ήδε εθδνζεί κέρξη ζήκεξα εληνιέο ηαθηηθνχ ειέγρνπ, νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, εθφζνλ δελ έρεη γίλεη ζεψξεζε απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 θαζνξίδνληαη πεξηπηψζεηο δειψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ εμαηξνχληαη γεληθψο ηεο δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ. Μεηαμχ ησλ εμαηξνχκελσλ πεξηπηψζεσλ είλαη θαη νη δειψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ θνξνινγίαο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2238/94, αιιά θαη φισλ γεληθά ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ γηα ηηο νπνίεο είηε ην θαζαξφ εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη ηεθκαξηά είηε πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή εηήζηνπ πνζνχ θφξνπ κε ην νπνίν εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε (π.ρ. επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ΓΥ εθφζνλ δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά, επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ΓΥ γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη εηήζηα θαη' απνθνπή πνζά θφξνπ, επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ, εθφζνλ επίζεο δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά, θιπ). Ρεηά επίζεο εμαηξνχληαη νη δειψζεηο γεσξγηθψλ θαη ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο θνξνινγίαο πινίσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη νη δειψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γεληθά πνπ δελ ηήξεζαλ βηβιία αλ θαη είραλ ζρεηηθή ππνρξέσζε. εκεηψλεηαη φηη δελ εμαηξνχληαη ξεηά θαη 68

70 ζπλεπψο ππάγνληαη θαη' αξρήλ ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο νη δειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1, πνπ ηήξεζαλ βηβιία θαηψηεξα ηεο πξνζήθνπζαο θαηεγνξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαηά ην ρξφλν πνπ επέξρεηαη ε πεξαίσζε δελ έρεη ήδε δηαπηζησζεί ε ζρεηηθή παξάβαζε ηνπ ΚΒ. Γηεπθξηλίδεηαη γεληθψο φηη δειψζεηο επηηεδεπκαηηψλ πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο είηε δελ αζθήζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, είηε αζθήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αιιά ηα νηθεία αθαζάξηζηα έζνδα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ίδηα παξάγξαθν φξηα, δελ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο. Αληίζεηα, δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο αζθήζεθαλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο κφλν γηα ηηο ππαγφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ βεβαίσο ηα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αθαζάξηζηα έζνδα απηψλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα φξηα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δειψζεηο αλψλπκεο εηαηξίαο κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εθκεηάιιεπζε (εθκίζζσζε) αθηλήησλ ή ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, δελ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο. Αληίζεηα, αλ κηα ηέηνηα αλψλπκε εηαηξία αζθεί παξάιιεια θαη δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ, ηφηε νη δειψζεηο ηεο ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο, κφλν φκσο γηα ηελ ελ ιφγσ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο αθνξνχλ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαη κφλν δξαζηεξηφηεηαο, αλεμαξηήησο δειαδή ηνπ χςνπο ησλ εηζνδεκάησλ απφ αθίλεηα ή απφ ηερληθά έξγα, δελ ππεξβαίλνπλ ηηο επξψ. Άξζξν 15 Γεινχκελα αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε Γεινχκελεο δηαθνξέο εθξνψλ ζην ΦΠΑ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη ηα θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη νη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην ΦΠΑ, πνπ 69

71 πξέπεη λα δειψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο νη δειψζεηο ηνπο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ. πγθεθξηκέλα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13, νη ππαγφκελεο ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν, απαηηείηαη λα δειψλνληαη αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη εθξνέο πξνθεηκέλνπ γηα ην ΦΠΑ, απφ ηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, αλεμαξηήησο απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη' εθαξκνγή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 θαζνξίδνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξέπεη λα δειψλνληαη, θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, κε ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Δηδηθφηεξα: Α) ΑΘΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ α) Δπηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ Σα δεινχκελα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ πξέπεη θαη' αξρήλ, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ηεξεζέλησλ βηβιίσλ, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ), ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, θαζψο θαη ησλ κηθηψλ θεξδψλ. Πεξαηηέξσ φκσο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ηα πξνζδηνξηδφκελα θαηά ηα αλσηέξσ πνζά αθαζαξίζησλ εζφδσλ, δελ κπνξεί ζπγρξφλσο, ζε θακηά πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξα: 70

72 - Απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ πεξί βηβιίσλ Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ΚΒ. Ωο αθαζάξηζηα έζνδα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζρεηηθή ζχγθξηζε, ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ηα έζνδα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη φρη θαη νπνηαδήπνηε ηπρφλ άιια έζνδα (π.ρ. απφ πσιήζεηο παγίσλ, ελνίθηα, ηφθνπο θιπ.), δειαδή ιακβάλνληαη αθξηβψο απηά πνπ θαη αλσηέξσ αλαθέξνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ Σσλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνψλ ζηε θνξνινγία ΦΠΑ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ηεο νηθείαο ρξήζεο βάζεη ησλ εθδνζέλησλ νηθείσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ πθίζηαληαη ρνλδξηθέο πσιήζεηο, πξνθεηκέλνπ πεξί βηβιίσλ Α θαηεγνξίαο ΚΒ. πλεπψο, εθφζνλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ πνζά είλαη κεγαιχηεξα, ιακβάλνληαη απηά σο αθαζάξηζηα έζνδα θαη φρη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ (θφζηνο πσιεζέλησλ, έμνδα θαη δαπάλεο, κηθηφ θέξδνο). Πεξαηηέξσ, σο πξνο ηνπο αλσηέξσ πξνζηηζέκελνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, δηεπθξηλίδνληαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 1. Θφζηνο πσιεζέλησλ Ωο θφζηνο πσιεζέλησλ ιακβάλεηαη ε αμία ησλ εκπνξεπζίκσλ αγαζψλ θαη ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ζηνηρείν θφζηνπο παξαγσγήο, πνπ πσιήζεθαλ ή αλαιψζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο δαπάλεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, αζθάιεηαο θιπ, θαζψο θαη νη ελζσκαησκέλεο ζην θφζηνο παξαγσγήο δαπάλεο. Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β' θαηεγνξίαο ΚΒ θαη δελ δηελεξγνχλ απνγξαθή, σο απνγξαθή ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ιακβάλεηαη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ησλ αγνξψλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ θαη σο απνγξαθή έλαξμεο πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ησλ αγνξψλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εθηφο αλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηεξήζεθαλ βηβιία Α' θαηεγνξίαο ΚΒ. Γηα ηπρφλ δηελεξγνχκελεο πξναηξεηηθέο απνγξαθέο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 71

73 δεδνκέλα απηψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.γ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994, φπσο απηή ηζρχεη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε βηβιία Β' θαηεγνξίαο ΚΒ εκπνξίαο αγαζψλ γηα ηα νπνία εθ ηεο θχζεο ηνπο δελ δηθαηνινγείηαη ε χπαξμε κεγάινπ χςνπο απνζεκάησλ (π.ρ. εκπνξία λσπψλ θξεάησλ), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο κε πθηζηάκελε απνγξαθή ιήμεο, αιιά ρσξίο απνγξαθή έλαξμεο, σο απφζεκα έλαξμεο ιακβάλεηαη, αληί ηνπ πνζνζηνχ 10% ησλ αγνξψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ε δηελεξγεζείζα απνγξαθή ιήμεο, εθφζνλ βέβαηα απηή είλαη κηθξφηεξε απφ ην 10% ησλ αγνξψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Η αμία ησλ ηπρφλ θαηαζηξαθέλησλ ή απνιεζζέλησλ εκπνξεπζίκσλ αγαζψλ ή πξντφλησλ, πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ ή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη αλαισζίκσλ πνπ ζπληζηνχλ ζηνηρείν θφζηνπο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε σο θφζηνο, εθφζνλ απηή απνδεηθλχεηαη ή δηθαηνινγείηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνχκελα βηβιία (π.ρ. πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο αγαζψλ θαη ινηπά έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο απηφ, φπσο Γειηίν απνζηνιήο πξνο ηνλ ηφπν απφξξηςεο ή θαηαζηξνθήο, έγγξαθα Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θιπ). ε πεξηπηψζεηο εμάιινπ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ, αθαηξνχληαη ηζφπνζα κεγέζε απφ ηηο αγνξέο ή ηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο, θαηά πεξίπησζε, ρσξίο απηά λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πξνζδηνξηδφκελν θφζηνο πσιεζέλησλ πνπ ηειηθά πξνθχπηεη επί κε δηελέξγεηαο απνγξαθήο ζηα βηβιία Β' θαηεγνξίαο κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνζηνχ 10% ησλ αγνξψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο, δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ κεδελφο. Γηεπθξηλίδεηαη ηέινο ζε φηη αθνξά εηδηθά ηα βηβιία Α' θαηεγνξίαο, φηη δελ ππνινγίδνληαη θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε απνζέκαηα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αιιαγήο θαηεγνξίαο βηβιίσλ: - απφ ηελ Γ' ή Β' θαηεγνξία ζηελ Α', νπφηε σο απνγξαθή έλαξμεο ιακβάλεηαη ε απνγξαθή ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ηεξήζεθαλ βηβιία Γ' ή Β θαηεγνξίαο ή επί κε δηελέξγεηαο απνγξαθήο, αλ ηεξήζεθαλ βηβιία Β' θαηεγνξίαο, ην 10% ησλ αγνξψλ ηεο ρξήζεο απηήο, 72

74 - απφ ηελ Α' θαηεγνξία ζηε Γ', νπφηε σο απνγξαθή ιήμεο ιακβάλεηαη ε απνγξαθή έλαξμεο ηεο επφκελεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ηεξήζεθαλ βηβιία Γ' θαηεγνξίαο. 2. Έμνδα Γαπάλεο Απνζβέζεηο Ωο πξνο ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο, ζε θάζε πεξίπησζε ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ εμππεξεηνχλ θαη βαξχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, αλεμάξηεηα αλ αλαγλσξίδνληαη ή δελ αλαγλσξίδνληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 105 ηνπ λ.2238/94 θαη φρη νη ηπρφλ ηεθκαξηέο δαπάλεο. ε πεξηπηψζεηο επηδνηήζεσλ πνπ ζπληζηνχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ησλ δαπαλψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαγκαηηθή δαπάλε, δειαδή ην ηειηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε ζρεηηθή κείσζε (π.ρ. επηδνηήζεηο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θιπ). Δμαηξεηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππφςε σο δαπάλεο ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ην κέξνο ηεο ακνηβήο θαη εξγνδνηηθήο εηζθνξάο πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο πξαθηηθά αζθνχκελσλ καζεηψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ καζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ ηδξχζεθαλ κε ην απφ Β.Γ. «Πεξί εθπαηδεχζεσο καζεηψλ-ηερληηψλ». Ωο απνζβέζεηο, ιακβάλνληαη νη αλαινγνχζεο απνζβέζεηο ζηελ νηθεία ρξήζε, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα ηεξεζέληα βηβιία ή δελ έρνπλ ππνινγηζζεί απηέο νξζά. ε πεξίπησζε κε δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ ή δηελέξγεηαο απηψλ αιιά κε εζθαικέλν ζπληειεζηή, σο ζπληειεζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο ιακβάλεηαη ν θαηψηεξνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην νηθείν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 299/2003 γηα πάγηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Δπλφεην είλαη φηη, γηα ηηο ηπρφλ ρξήζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ πάγηα ή απνδεδεηγκέλα ηα πάγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ απνζβεζηεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, δελ ππνινγίδνληαη θαη δελ πξνζηίζεληαη απνζβέζεηο. Γελ ππνινγίδνληαη επίζεο απνζβέζεηο γηα ηηο ηξεηο πξψηεο ρξήζεηο λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έπνληαη ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία άξρηζε ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο, εθφζνλ δελ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 73

75 εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε χπαξμεο θνηλψλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ, πνπ ζπγρξφλσο κε ηε δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ εμππεξεηνχλ θαη βαξχλνπλ θαη ηπρφλ άιιεο αζθνχκελεο παξάιιεια δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πεξαίσζεο, απηέο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηελ αλαινγία ησλ επηκέξνπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/94, νπφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηέο. 3. Κηθηφ θέξδνο Ωο κηθηφ θέξδνο ιακβάλεηαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή επί ηνπ σο άλσ πξνζδηνξηδφκελνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ηνπ ζπληειεζηή κηθηνχ θέξδνπο. Ο ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο πξνθχπηεη απφ ην θιάζκα πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. (επί εζφδσλ) ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη Μ..Κ.Κ., ην κέζν φξν ηεο θαηεγνξίαο πνπ εληάζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ή, επί πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ηεο θαηεγνξίαο πνπ εληάζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο, δειαδή ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο = Μ..Κ.Κ. / (100 - Μ..Κ.Κ.). Ο κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο απφ φινπο ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθνχο Μ..Κ.Κ., πξνζδηνξηδφκελσλ εμσινγηζηηθά κε εθαξκνγή επί ησλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θάζε θιάδνπ ηνπ αληίζηνηρνπ Μ..Κ.Κ., δηα ησλ ζπλνιηθψλ βάζεη βηβιίσλ θη ζηνηρείσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο απφ φινπο απηνχο ηνπο θιάδνπο. Δπί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ΚΒ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα θάζε θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί, πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα αλσηέξσ 74

76 αλαθεξφκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 (θαηφπηλ αλαγσγήο ησλ αγνξψλ ή ηπρφλ ρνλδξηθέο πσιήζεηο αλ είλαη κεγαιχηεξεο). Αλ ν πξνθχπησλ ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο είλαη δεθαδηθφο, ηφηε ζηξνγγπινπνηείηαη ζην πιεζηέζηεξν δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν (π.ρ. 13,5438=13,54, 13,5572 =13,56). νξνχλ ρξήζεηο θαηά β) Δπηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ Ωο αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ ιακβάλνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. γ) Κηθηέο επηρεηξήζεηο Γηα ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε φζα αλσηέξσ επαθξηβψο θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη, θαη πεξαηηέξσ ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο ηειηθψλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ. Δθφζνλ ππάξρνπλ θνηλέο δαπάλεο, απηέο επηκεξίδνληαη ζηηο δχν πην πάλσ επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θάζε κηαο απφ απηέο κε βάζε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ζηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα θαη ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζνπλ νη ππνινγηζκνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ εηδηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ γηα ηελ νπνία νη δαπάλεο απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα. Σν αλσηέξσ πνζνζηφ αλ είλαη δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν φπσο επίζεο θαη ην πξνθχπηνλ πνζφ ησλ δαπαλψλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ θάζε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα, ην πνζφ ηεο θνηλήο δαπάλεο ηνπ ελνηθίνπ επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο επηθάλεηαο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. εκεηψλεηαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ φηη θαη ελ πξνθεηκέλσ ηα αθαζάξηζηα έζνδα εηδηθά απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ κπνξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, λα 75

77 είλαη κηθξφηεξα ησλ πνζψλ πνπ θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη αλσηέξσ (πεξ. Α.α') γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο, επί βηβιίσλ π.ρ. Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ΚΒ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξα ησλ εζφδσλ ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία, ελψ θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ζπλνιηθψο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα θαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, δελ κπνξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξα ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία. δ) Ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο Ωο αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηνπο ακηγψο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ιακβάλνληαη νη αθαζάξηζηεο ακνηβέο ηνπο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία. ε) Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνζδηνξίδνληαη θαη' αλάινγν ηξφπν κε ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο. Γειαδή, νπζηαζηηθά, πξνζηίζεληαη νη αθαζάξηζηεο ακνηβέο ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ηπρφλ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, επίζεο βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, θαη πεξαηηέξσ ζην πξνθχπηνλ άζξνηζκα πξνζηίζεληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη ρσξίο απηά λα κπνξεί θαη ελ πξνθεηκέλσ λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή πνζά. Γηα ηηο αλάγθεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ εηδηθά γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, νη ηπρφλ θνηλέο δαπάλεο επηκεξίδνληαη θαη ελ πξνθεηκέλσ θαη αλάινγν κε ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο ηξφπν ζε φιεο ηηο πην πάλσ αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ζη) Λφκηκα κε ηεξνχληεο βηβιία ΘΒ 76

78 Γηα ηνπο λφκηκα κε ηεξνχληεο βηβιία, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ γίλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ γηα ηηο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο κε ηεξεζέληα βηβιία, εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε Α.α.1 γηα ηα βηβιία Α' θαηεγνξίαο. Δθφζνλ φκσο πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα δεινχκελα αθαζάξηζηα έζνδα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη αλ ζηα έμνδα θαη ζηηο δαπάλεο ηεο ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ θαη' αλάινγε εθαξκνγή φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε Α.α.2, πξνζηεζεί θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο κε ηνλ πξνβιεπφκελν γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ. ή ην κέζν φξν ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή επί εζφδσλ. Β) ΘΑΘΑΡΑ ΘΔΡΓΖ α) Δπηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ Γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ κε βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ΚΒ, ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη εμσινγηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε Α.α', ηνπ Μ..Κ.Κ. ή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο Μ..Κ.Κ. ή ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο κε βηβιία Α' θαηεγνξίαο ΚΒ, κε εθαξκνγή επί ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπ ηζρχνληνο Μ..Κ.Κ. ή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ή ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ ζπληειεζηή επί εζφδσλ. Σφζν επί βηβιίσλ Β ή Γ θαηεγνξίαο, φζν θαη επί βηβιίσλ Α θαηεγνξίαο, σο αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ιακβάλνληαη ηα κεγαιχηεξα θαηά πεξίπησζε πνζά αθαζαξίζησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε Α.α. 77

79 Πεξαηηέξσ φκσο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ηα πξνζδηνξηδφκελα θαηά ηα αλσηέξσ πνζά θαζαξψλ θεξδψλ δελ κπνξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξα: - Σσλ ινγηζηηθψο πξνζδηνξηδφκελσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζαξψλ θεξδψλ, πξνθεηκέλνπ πεξί βηβιίσλ Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ΚΒ, δειαδή απηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ αθαίξεζε απφ ηα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αθαζάξηζηα έζνδα εθ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγή πξντφλησλ, ησλ εθπηπηφκελσλ θαηά ηα άξζξα 31 θαη 105 ηνπ λ.2238/94 εμφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ηπρφλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πεξίπησζε θνηλψλ δαπαλψλ, δειαδή δαπαλψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηφζν ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ηπρφλ άιιεο αζθνχκελεο παξάιιεια δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πεξαίσζεο, ηζρχνπλ φζα ζρεηηθψο κε ην ζέκα απηφ αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε Α.α.2, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε Α.γ'. - Απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.2238/94, πξνθεηκέλνπ πεξί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ΚΒ, δειαδή απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή επί ησλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αγνξψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ηνπ ηζρχνληνο Μ..Κ.Κ. επί αγνξψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη Μ..Κ.Κ. επί αγνξψλ. πλεπψο, εθφζνλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ πνζά θαζαξψλ θεξδψλ είλαη κεγαιχηεξα, ιακβάλνληαη απηά σο θαζαξά θέξδε θαη φρη απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη εμσινγηζηηθά επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίπησζε Α.α'. β) Δπηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ Γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη θαη' αξρήλ ινγηζηηθά, κε αθαίξεζε ησλ εθπηπηφκελσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο εμφδσλ θαη δαπαλψλ (άξζ. 31, 105 λ. 2238/94) απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα βάζεη ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Πεξαηηέξσ, ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη θαη εμσινγηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή επί ησλ αθαζαξίζησλ απηψλ εζφδσλ ηνπ Μ..Κ.Κ. ή ηνπ κέζνπ 78

80 φξνπ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο Μ..Κ.Κ. ή ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ. θαη σο ηειηθά θαζαξά θέξδε ιακβάλνληαη ηα κεγαιχηεξα. γ) Κηθηέο επηρεηξήζεηο Γηα ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε φζα αλσηέξσ επαθξηβψο θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη, θαη πεξαηηέξσ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηειηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Δθφζνλ ππάξρνπλ θνηλέο δαπάλεο ηζρχεη θαη ελ πξνθεηκέλσ ν ίδηνο ηξφπνο επηκεξηζκνχ ηνπο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ (ζρεη. ε πην πάλσ πεξ. Α.γ'). εκεηψλεηαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ φηη θαη ελ πξνθεηκέλσ ηα θαζαξά θέξδε εηδηθά απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ κπνξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξα ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη αλσηέξσ (πεξ. Β.α') γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο, επί βηβιίσλ π.ρ. Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ΚΒ, ηα θαζαξά θέξδε ηεο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξα ησλ ινγηζηηθψλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ θαη ηα θαζαξά θέξδε ζπλνιηθψο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα θαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, δελ κπνξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξα ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία. δ) Ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο Όζα αλσηέξσ αλαθέξνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηνπο ακηγψο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 79

81 εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 2238/94 (αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί, γεσιφγνη κειεηεηέο), θαζφζνλ απφ ην λφκν δελ γίλεηαη ζρεηηθή δηάθξηζε. πλεπψο θαη επί ησλ επηηεδεπκαηηψλ απηψλ πξνζδηνξίδνληαη νη θαζαξέο ακνηβέο ηφζν ινγηζηηθψο, φπσο θαη επί ησλ ινηπψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, κε αθαίξεζε απφ ηηο ακνηβέο ηνπο ησλ εθπηπηφκελσλ θαηά ην άξζξν 49 ηνπ λ.2238/94 δαπαλψλ, φζν θαη εμσινγηζηηθψο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαη ιακβάλεηαη ηειηθψο ππφςε ην κεγαιχηεξν πνζφ. Βεβαίσο, ζε θάζε πεξίπησζε, ε πεξαίσζε είλαη πξναηξεηηθή θαη ζπλεπψο εθφζνλ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη ινγηζηηθψο είλαη κεγαιχηεξν, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα δειψζεη ην κεγαιχηεξν απηφ πνζφ γηα ηελ πεξαίσζε ηεο δήισζήο ηνπ ή ην εμσινγηζηηθψο κηθξφηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, νπφηε ε νηθεία δήισζε παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα, ππνθείκελε ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ε) Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη θαη' αλάινγν ηξφπν κε ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο. Γειαδή, ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε φζα αλσηέξσ επαθξηβψο θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη θαη πεξαηηέξσ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηειηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, δειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδνληαη ρσξηζηά ηα θαζαξά θέξδε γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηφζν ινγηζηηθψο (κε επηκεξηζκφ ησλ ηπρφλ θνηλψλ δαπαλψλ αλάινγα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα θάζε δξαζηεξηφηεηαο) φζν θαη εμσινγηζηηθψο θαη ην άζξνηζκα ησλ κεγαιχηεξσλ πνζψλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. 80

82 ζη) Λφκηκα κε ηεξνχληεο βηβιία ΘΒ Γηα ηνπο λφκηκα κε ηεξνχληεο βηβιία ΚΒ, ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη εμσινγηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή επί ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε Α.ζη', ηνπ ηζρχνληνο Μ..Κ.Κ. ή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ή ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ ζπληειεζηή επί εζφδσλ. Δηδηθά επί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο αγαζψλ, ηα θαζαξά θέξδε δελ κπνξεί θαη ελ πξνθεηκέλσ, φπσο θαη επί βηβιίσλ Α' θαηεγνξίαο ΚΒ, λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.2238/94 (ζρεη. ε πεξίπη. Β.α'). 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 νξίδεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, θαζψο θαη ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο γηα ηελ σο άλσ δξαζηεξηφηεηα πνπ ελδερνκέλσο παξάιιεια άζθεζαλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ, θαηά ην άξζξν 13, πξέπεη λα δεισζνχλ σο δηαθνξέο εθξνψλ νη ηπρφλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ αληίζηνηρα πξνθχπηνπλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο Α.α', Α.γ' θαη Α.ε'. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ζπλππνβάιιεηαη ζε δπν (2) αληίηππα κε ηελ νηθεία εθθαζαξηζηηθή δήισζε ΦΠΑ, κφλν εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ, εηδηθφ έληππν κε ηίηιν "ΔΙΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΔΡΑΙΩΗ Φ.Π.Α. Ν.3296/04", ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ εθδνζείζα θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3296/04 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ /338/75/0014/ ΠΟΛ.1022/ (ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ επηζπλάπηεηαη). Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν αλαινγψλ ΦΠΑ επί ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ εθξνψλ, νη δηαθνξέο απηέο θαηαλέκνληαη ζε εθξνέο θνξνινγεηέεο 81

83 αλά ζπληειεζηή ΦΠΑ, ζε εθξνέο απαιιαζζφκελεο κε δηθαίσκα έθπησζεο θαη ζε εθξνέο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ησλ αληίζηνηρσλ εηζξνψλ. Η σο άλσ θαηαλνκή γίλεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ δεισζεηζψλ κε βάζε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία θνξνινγεηέσλ εθξνψλ αλά ζπληειεζηή ΦΠΑ, θαζψο θαη ησλ απαιιαζζφκελσλ κε δηθαίσκα έθπησζεο θαη απηψλ ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πψιεζε εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγή πξντφλησλ, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθξνψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο (δεχηεξε ζειίδα ηνπ εληχπνπ). Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ σο άλσ θαηαλνκή αζξνίδνληαη κε ηηο ινηπέο εθξνέο ηνπ ππνθείκελνπ ζην ΦΠΑ (π.ρ. εθξνέο απφ παξνρή ππεξεζηψλ, ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θιπ) θαη ππνινγίδεηαη ν αλαινγψλ θφξνο (πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ). χκθσλα κε ηελ πην πάλσ εθδνζείζα Τπνπξγηθή απφθαζε, ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη θαηαβάιιεηαη ζε έμη (6) κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο θαη νη επφκελεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ κελψλ πνπ αθνινπζνχλ. Δάλ ην νθεηιφκελν πνζφ είλαη κέρξη θαη 300 επξψ, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο, θαηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ φιεο νη δφζεηο πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο. Δάλ κε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηνλ ππνθείκελν ζην ΦΠΑ πξνέθππηε πηζησηηθφ ππφινηπν θαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο ην πηζησηηθφ απηφ ππφινηπν κεηψλεηαη ή κεδελίδεηαη ή κεηαηξέπεηαη ζε ρξεσζηηθφ, ην πνζφ απηήο ηεο δηαθνξάο ζα κεηψζεη αληίζηνηρα ην θφξν εηζξνψλ ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην εηδηθφ ζεκείσκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εηδηθφ ζεκείσκα πεξαίσζεο ππνβιεζεί εθπξφζεζκα. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα σο άλσ Τπνπξγηθή απφθαζε, εηδηθά γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ απφ 1/1/03 έσο θαη 31/12/04, ε πξνζεζκία ππνβνιήο κφλν ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο 82

84 παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 2/6/05. Η ππνβνιή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ ππνθείκελνπ, θιηκαθνχκελε ζε δχν ςεθία αλά εκέξα θαη ζα νινθιεξσζεί εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ησλ παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ ζα ππνβάιινληαη κέρξη θαη ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εκεξνκελία δελ ζα επηβάιινληαη πξφζζεηνη θφξνη, γηα ηα εηδηθά φκσο ζεκεηψκαηα πνπ ζα ππνβάιινληαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο ζα επηβάιινληαη πιένλ νη πξνβιεπφκελνη πξφζζεηνη θφξνη ιφγσ εθπξνζέζκνπ γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία θαη κεηά (ζρεη. θαη ε παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 θαζψο θαη ε ΔΓΤΟ ΠΟΛ.1317/97). χκθσλα εμάιινπ κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή απφθαζε, ηα νθεηιφκελα πνζά κε βάζε ηα ππνβαιιφκελα εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ζα βεβαηψλνληαη σο έζνδα πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο αληίζηνηρνπο ήδε πθηζηάκελνπο θσδηθνχο γηα ηελ κεη' έιεγρν δηαδηθαζία. Με ηελ ίδηα απφθαζε πξνβιέπεηαη επίζεο φηη ηα ππνβαιιφκελα εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ζα θαηαρσξνχληαη, θαηά ηε ζεηξά ππνβνιήο ηνπο, ζε ηδηαίηεξν βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη ζην ηκήκα ΦΠΑ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην ΦΠΑ, ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αθνξνχλ, ην λέν πηζησηηθφ ή ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη θαη ν ηπρφλ πξφζζεηνο θφξνο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ πξνθχπηνληνο ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ ηπρφλ πθηζηάκελνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ, παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα: Παξάδεηγκα 1ν Δπηρείξεζε κε Γ θαηεγνξίαο βηβιία ππνβάιιεη εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. γηα ηε ρξήζε 2004 ζηηο 10/5/2005. Σν πηζησηηθφ ππφινηπν ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο είλαη επξψ. Σν πηζησηηθφ ππφινηπν ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004 ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2005 ήηαλ επξψ. 83

85 Με ην εηδηθφ ζεκείσκα πεξαίσζεο ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηεο ρξήζεο απηήο κεηψλεηαη ζε επξψ. Έζησ φηη ην εηδηθφ ζεκείσκα ζα ππνβιεζεί εθπξφζεζκα ζηηο 20/6/2005. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Μαΐνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα αθαηξνχκελα πνζά απφ ην θφξν εηζξνψλ ην πνζφ ησλ επξψ πνπ είλαη ε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ κεηαμχ ηεο πεξηνδηθήο θαη ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο (βιέπε θπιιάδην νδεγηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εθθαζαξηζηηθήο). ηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Ινπλίνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα αθαηξνχκελα πνζά απφ ην θφξν εηζξνψλ ην πνζφ ησλ επξψ πνπ είλαη ε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ κεηαμχ ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο θαη ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο. Παξάδεηγκα 2ν Έζησ φηη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, κε ην εηδηθφ ζεκείσκα πεξαίσζεο πξνθχπηεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν επξψ. ηελ πεξίπησζε απηή κε ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο ζα θαηαβιεζνχλ ηα 2/6 ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ιφγσ εθπξφζεζκεο ππνβνιήο θαη ην ππφινηπν ζα θαηαβιεζεί ζε 4 δφζεηο. Δπίζεο, ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Ινπλίνπ ζηα αθαηξνχκελα πνζά απφ ην θφξν εηζξνψλ πνζφ επξψ πνπ είλαη ε κείσζε (κεδεληζκφο) ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ κεηαμχ εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο θαη εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο εηδηθψλ θαζεζηψησλ ηνπ θεθαιαίνπ Θ ηνπ Κψδ. ΦΠΑ (λ.2859/00) ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμήγεζε. Γηεπθξηλίδεηαη ηέινο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν αίηεκα επηζηξνθήο ΦΠΑ θαη δελ έρεη εθηειεζηεί αθφκε ή έρεη επηζηξαθεί ην 90% θαη εθθξεκεί ε επηζηξνθή ηνπ ππνινίπνπ 10%, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο θαη εθφζνλ κε απηφ πξνθχπηεη πνζφ γηα θαηαβνιή, ζα αθνινπζείηαη ε αλσηέξσ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο θαη πεξαηηέξσ ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. νθείιεη κέζα ζε απφιπηα δεζκεπηηθή γη απηφλ πξνζεζκία ελφο κελφο λα 84

86 εθηειέζεη ηελ επηζηξνθή δηελεξγψληαο πξνζσξηλφ έιεγρν φπνπ απηφο απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1073/04. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνζσξηλνχ ειέγρνπ φπνπ απαηηείηαη θαη ηελ εθηέιεζε ηεο επηζηξνθήο ζα ζεσξείηαη φηη πεξαηψζεθε ε ππφζεζε. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνβιέπεηαη ξεηά φηη πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο θαηά ην άξζξν 13 νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ, ζα πξέπεη γηα ηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν λα έρνπλ δεισζεί ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη νη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην ΦΠΑ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ππνρξεσηηθά θαη γηα ηηο δχν απηέο θνξνινγίεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δήισζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ κφλν ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ρσξίο ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο ΦΠΑ εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ ή αληίζηξνθα, θαζψο θαη ν ηπρφλ πξνζδηνξηζκφο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ θαη ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ ζην ΦΠΑ θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, ζπλεπάγνληαη ηε κε πεξαίσζε ζπλνιηθά ησλ δειψζεσλ θαη ησλ δχν σο άλσ θνξνινγηψλ ζηελ νηθεία ρξήζε. ΖΚΔΗΩΖ: Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ, θαζψο θαη ησλ δηαθνξψλ εθξνψλ ζην ΦΠΑ θαη ηεο θαηαλνκήο απηψλ, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο, επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα εηδηθφ Παξάξηεκα κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Άξζξν 16 Πεξαίσζε δειψζεσλ ινηπψλ θνξνινγηψλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη επί επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ησλ νπνίσλ νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ πεξαηψλνληαη σο εηιηθξηλείο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα 13, 14 θαη 15, δελ ειέγρνληαη θαη πεξαηψλνληαη επίζεο σο εηιηθξηλείο, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13, θαη νη ππνβαιιφκελεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ρξήζεηο δειψζεηο ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ γηα ηηο νπνίεο σο βάζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ηνπ ηέινπο ή ηεο εηζθνξάο ιακβάλνληαη 85

87 ππφςε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ινηπέο θνξνινγίεο γηα ηηο νπνίεο σο αθαζάξηζηα έζνδα δειψλνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15, δειαδή απηά πνπ δειψλνληαη θαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαηά ην άξζξν απηφ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη πξνυπφζεζε πεξαίσζεο ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, απνηειεί ε πεξαίσζε ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ ηεο ίδηαο ρξήζεο, ελψ, αληίζεηα, ε πεξαίσζε γηα ηηο ινηπέο θνξνινγίεο είλαη πξναηξεηηθή θαη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε πεξαίσζεο ησλ θνξνινγηψλ εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ. Δπίζεο ζπλάγεηαη φηη ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα πεξαηψζεη θαηά ηνλ πξναλαθεξφκελν ηξφπν πεξαίσζεο κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηπρφλ ινηπέο θνξνινγίεο ηνπ πνπ ελδερνκέλσο ππάγνληαη ζηνλ ηξφπν απηφ πεξαίσζεο, αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ (π.ρ. ΔΛΓΑ, φπνπ πξνβιέπεηαη, θιπ). χκθσλα κε ηελ πην πάλσ εθδνζείζα Τπνπξγηθή απφθαζε ΠΟΛ.1022/05, γηα ηελ πεξαίσζε, θαηά ηα αλσηέξσ, ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ πξνο δήισζε, ζρεηηθέο αλά θνξνινγία ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο (κε ρξήζε ησλ εληχπσλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη), κε ηηο νπνίεο δειψλνληαη νη πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο θαη ηα νηθεία πνζά δηαθνξψλ θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ θαηαβάιινληαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ. Δηδηθά γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12/04, νη νηθείεο θαηά ηα αλσηέξσ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο κπνξεί, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα σο άλσ Τπνπξγηθή απφθαζε, λα ππνβάιινληαη κέρξη 2/6/05. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ηεο παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζα ππνβάιινληαη κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία δελ ζα επηβάιινληαη πξφζζεηνη θφξνη, γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο φκσο δειψζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο ζα επηβάιινληαη πιένλ νη πξνβιεπφκελνη πξφζζεηνη θφξνη ιφγσ εθπξνζέζκνπ γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία θαη κεηά (ζρεη. θαη ε παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17). 86

88 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα νθεηιφκελα πνζά κε βάζε ηηο ππνβαιιφκελεο γεληθψο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηψλ, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο, εγγξάθνληαη ζηνπο ήδε πθηζηάκελνπο αλά θνξνινγία Κσδηθνχο Δζφδσλ. εκεηψλεηαη ηέινο φηη ινηπέο ελ γέλεη θνξνινγίεο πέξαλ απηψλ γηα ηηο νπνίεο σο βάζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ηνπ ηέινπο ή ηεο εηζθνξάο ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δελ απνηεινχλ ζε θακηά πεξίπησζε αληηθείκελν πεξαίσζεο ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, αιιά παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα ππνθείκελεο ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (π.ρ. παξαθξαηνχκελνη γεληθά θφξνη θιπ). Δμαηξεηηθά, επηζεκαίλεηαη φηη επί πεξαίσζεο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εηδηθά ησλ λνκηθψλ θαη ινηπψλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία πξνεβιέπεην ε επηβνιή ηειψλ ραξηνζήκνπ επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, ππνινγίδνληαη ππνρξεσηηθψο επί ησλ ηπρφλ επηπιένλ δεινχκελσλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο πεξαίσζεο ηα αλαινγνχληα ηέιε ραξηνζήκνπ πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ, πξνθεηκέλνπ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ππαγφκελεο ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο πνπ άξρηζαλ κέρξη θαη ηελ 31/12/2004, θαη κε ηελ πεξαίσζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη φηη πεξαηψλνληαη θαη νη εηδηθέο απηέο θνξνινγίεο. Άξζξν 17 Κεηαβαηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ΦΠΑ, θαζψο θαη δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηψλ, πέξαλ ησλ πξνζεζκηψλ ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα θάζε θνξνινγία, βάζεη ησλ νπνίσλ δειψλνληαη νη δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ θαζψο θαη εθξνψλ ζην ΦΠΑ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηα άξζξα 15 θαη 16, ηφηε επί ησλ νηθείσλ δηαθνξψλ θφξσλ ή ηειψλ ή εηζθνξψλ, επηβάιινληαη πξφζζεηνη θφξνη ή πξνζαπμήζεηο ή πξφζηηκα θαηά ηηο ηζρχνπζεο γηα θάζε θνξνινγία δηαηάμεηο. 87

89 πλεπψο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, ππάξρεη κελ δπλαηφηεηα γηα ην θνξνινγνχκελν δήισζεο ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ θαη ζε κεηαγελέζηεξν αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξφλν, κε επηβνιή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ή πξνζαπμήζεσλ ή πξνζηίκσλ πνπ θαηά πεξίπησζε πξνβιέπνληαη γηα ηηο εθπξφζεζκεο δειψζεηο, κε ηελ επηθχιαμε φκσο φηη, αλ ελ ησ κεηαμχ εθδνζεί εληνιή ηαθηηθνχ ειέγρνπ, ηφηε νη νηθείεο δειψζεηο δελ κπνξεί πιένλ λα πεξαησζνχλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαζφηη ιφγσ ηεο έθδνζεο ηεο εληνιήο ειέγρνπ θαζίζηαληαη πιένλ εμαηξνχκελεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15, ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 16, θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 νξίδεηαη φηη νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πεξί έθδνζεο θαη θνηλνπνίεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ θχιισλ ειέγρνπ ή πξάμεσλ ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηηο πεξαηνχκελεο θαηά ηα άξζξα 13 έσο θαη 16 δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ. Σα ίδηα νξίδεηαη φηη ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αλέιεγθηα δειηία πιεξνθνξηψλ ή νπνηαδήπνηε επηβαξπληηθά ζηνηρεία θαηά ην ρξφλν πνπ επέξρεηαη ε πεξαίσζε ησλ πην πάλσ δειψζεσλ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 νξίδεηαη ξεηά, γηα άξζε θάζε ακθηζβήηεζεο, φηη νη δειψζεηο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο πεξί ειέγρνπ. Δπλφεην βεβαίσο είλαη φηη ζε έιεγρν επίζεο ππφθεηληαη θαη νη δειψζεηο πνπ ππάγνληαη κελ ζηελ ππφςε δηαδηθαζία πεξαίσζεο, αιιά δελ δειψλνληαη νη επηπιένλ ηπρφλ πξνθχπηνπζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξαίσζεο δηαθνξέο ιφγσ κε επηζπκίαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή δειψλνληαη νη δηαθνξέο απηέο αιιά φρη θαηά ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 νξίδεηαη φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο ηζρχεη γηα δειψζεηο δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ ιήγνπλ απφ 31/12/2004 θαη κεηά. 88

90 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 νξίδεηαη φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, κε ηα ίδηα φξηα, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαηαιακβάλεη θαη ηηο δειψζεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ έιεμαλ απφ 1/1/2003 έσο θαη 30/12/2004, εθφζνλ νη ηπρφλ επηπιένλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 16, δειψλνληαη κέρξη 15 Μαΐνπ 2005 θαη επεηδή ε εκεξνκελία απηή ζπκπίπηεη λα είλαη αξγία, κέρξη 16 Μαΐνπ 2005, θαη ε ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο ΦΠΑ γίλεηαη κέρξη 2 Ινπλίνπ 2005, θαηφπηλ ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο ΠΟΛ.1022/05, πξνθεηκέλνπ γηα ην ΦΠΑ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, φζνη επηηεδεπκαηίεο ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θαη εθφζνλ βεβαίσο επηζπκνχλ λα πεξαηψζνπλ ηηο νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ θαζψο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ θαηά ην άξζξν 16 ησλ δηαρεηξηζηηθψλ απηψλ πεξηφδσλ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, πξέπεη κέρξη 16/5/05 λα ππνβάιινπλ ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα λέα έληππα Δ-3 ηα νπνία ήδε πξνβιέπνπλ εηδηθφ πίλαθα γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο, αλεμάξηεηα αλ πξνθχπηνπλ ή φρη δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ, θαη κέρξη 2/6/05, κε πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο φπσο νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε, ηα νηθεία εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ΦΠΑ, κφλν εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ. Δπίζεο, κέρξη 16/5/05 ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη νη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηψλ ηνπ άξζξνπ 16, εθφζνλ πθίζηαληαη ηέηνηεο θνξνινγίεο θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζφδσλ πξνο δήισζε, κε εθάπαμ θαηαβνιή ησλ νηθείσλ δηαθνξψλ θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ. Δλφςεη ηεο παξαπάλσ δπλαηφηεηαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ λα δειψζνπλ κέρξη ηηο θαηά ηα αλσηέξσ εκεξνκελίεο ηηο ηπρφλ πξνθχπηνπζεο 89

91 δηαθνξέο γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ απφ 1/1/03 έσο θαη 30/12/04, δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξηπηψζεηο έθδνζεο εληνιψλ ηαθηηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο ελ ιφγσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο επί επηηεδεπκαηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαηά ην άξζξν 14 θαη δελ ππέβαιιαλ ηηο αλσηέξσ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ή ηα εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ΦΠΑ, είλαη ζθφπηκν λα παξέρεηαη, εηδηθά γηα δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο κέρξη 2/6/05, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ, πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο επίδνζεο ζρεηηθήο πξνο ηνχην έγγξαθεο πξφζθιεζεο, πξνθεηκέλνπ, εθφζνλ νη αλσηέξσ επηηεδεπκαηίεο ην επηζπκνχλ, λα ππνβάιινπλ ηηο ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ή ηα εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ΦΠΑ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ νηθείσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ, θαζψο θαη ησλ δειψζεσλ ινηπψλ θνξνινγηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο. Δπλφεην είλαη φηη αλ γηα ηηο παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ππνβιεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θαη εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ΦΠΑ θαη δεισζνχλ νη ηπρφλ επηπιένλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο ή αλ κε βάζε ηηο ππνβαιιφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο δελ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο πξνο δήισζε γηα θακηά απφ ηηο αλσηέξσ θνξνινγίεο, θαζφηη κε ηηο αξρηθέο δειψζεηο δειψζεθαλ ήδε κεγαιχηεξα πνζά αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ θαζψο θαη εθξνψλ βάζεη ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνθχπηνληα θαηά ηα άξζξα 15 θαη 16 θαη εθφζνλ βεβαίσο πξφθεηηαη γηα επηηεδεπκαηίεο ππαγφκελνπο ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπληξέρεη νπνηνζδήπνηε ιφγνο εμαίξεζεο θαηά ην άξζξν 14, ηφηε νη νηθείεο δειψζεηο γηα ηηο παξαπάλσ θνξνινγίεο θαη γηα ηηο ππαγφκελεο ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη ήδε πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο θαη δελ ζα ειέγρνληαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν έιεγρνο ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ηπρφλ παξάιιεια αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαζψο θαη ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο ή ζηα ινηπά ζέκαηα θαη αληηθείκελα γεληθά πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πεξαίσζεο (π.ρ. παξαθξαηνχκελνη θφξνη γεληθψο θιπ). 90

92 εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θαζψο θαη εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ΦΠΑ, γηα ηελ πεξαίσζε, θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ θαηά ην άξζξν 16 ησλ πην πάλσ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ έιεμαλ απφ 1/1/03 έσο θαη 30/12/04, κπνξεί λα ππνβάιινληαη θαη κεηά απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ πξνζεζκίεο (16/5/05 ή 2/6/05, θαηά πεξίπησζε), κε ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη δελ εθδίδεηαη ελ ησ κεηαμχ εληνιή ηαθηηθνχ ειέγρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο απηέο ζα επηβάιινληαη πιένλ νη πξνβιεπφκελνη πξφζζεηνη θφξνη ιφγσ εθπξνζέζκνπ γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο απφ ηηο πξνζεζκίεο απηέο θαη κεηά ή ηα πξνβιεπφκελα πξφζηηκα, θαηά πεξίπησζε (ζρεη. θαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 17). 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνβιέπεηαη θαη αξρήλ φηη γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θαη ηα εηδηθά ζεκεηψκαηα πεξαίσζεο ΦΠΑ, ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ απφ 1/1/2003 έσο θαη 30/12/2004, πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη' εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 5, δελ επηβάιινληαη πξφζζεηνη θφξνη ή πξνζαπμήζεηο ή πξφζηηκα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3296/04 είρε ήδε ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ αξρηθψλ δειψζεσλ γηα ηα βάζεη ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ δεδνκέλα. Γηα ιφγνπο φκσο εληαίαο αληηκεηψπηζεο θαη ελφςεη θαη ηεο απφθαζεο ΠΟΛ.1022/05, ηα αλσηέξσ, πεξί κε επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ ή πξνζαπμήζεσλ ή πξνζηίκσλ, ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε γεληθψο ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ θαη ζεκεησκάησλ πεξαίσζεο ΦΠΑ πνπ αθνξνχλ ηηο πην πάλσ ρξήζεηο θαη ππνβάιινληαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 5 κέρξη ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηά θνξνινγία πξνζεζκίεο (16/5/05 ή 2/6/05, θαηά πεξίπησζε), αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ αξρηθψλ δειψζεσλ γηα ηα βάζεη ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ δεδνκέλα. 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία, ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο. 91

93 Ινηπά γεληθά ζέκαηα πεξαίσζεο 1. ε θάζε πεξίπησζε γεληθψο ηήξεζεο βηβιίσλ πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο θαηεγνξίαο (Α Β ή Α Γ ή Β Γ ή θαη Α Β Γ ), νη ππνινγηζκνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, γίλνληαη ρσξηζηά γηα ηελ Α θαηεγνξία θαη ρσξηζηά γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο θαη πεξαηηέξσ αζξνίδνληαη ηα επί κέξνπο πξνθχπηνληα ηειηθά πνζά. ε πεξίπησζε χπαξμεο θνηλψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ θιάδνπο ή δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ηνπ βηβιίνπ Α' θαηεγνξίαο φζν θαη ησλ βηβιίσλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ, απηέο επηκεξίδνληαη θαηά ηελ αλαινγία ησλ επηκέξνπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηα νπνία εμππεξεηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη πεξαηηέξσ ππνινγηζκνί. Ωο αθαζάξηζηα έζνδα, γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε φηη αθνξά ηα βηβιία Α' θαηεγνξίαο, ιακβάλνληαη απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα αλαθεξφκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ Eθ ηνπ λφκνπ δελ πξνβιέπεηαη εμαίξεζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ελ γέλεη επηηεδεπκαηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα ή γεληθά δελ εκθαλίδνπλ αθαζάξηζηα έζνδα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηηο ππαγφκελεο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεπψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξαίσζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ σο πξνο ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, εθφζνλ βεβαίσο ν θνξνινγνχκελνο ην επηζπκεί. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, σο Μ..Κ.Κ., πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί, ιακβάλεηαη ν Μ..Κ.Κ. κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή επί κε χπαξμεο, ν Μ..Κ.Κ. ηνπ θχξηνπ δεισζέληνο επαγγέικαηνο. Δηδηθά επί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ, εθφζνλ ζηηο ρξήζεηο πνπ δελ πθίζηαληαη αθαζάξηζηα έζνδα πθίζηαηαη απνγξαθή έλαξμεο ή αγνξέο, σο Μ..Κ.Κ. ιακβάλεηαη απηφο πνπ αληηζηνηρεί ή πξνθχπηεη κε βάζε ηα απνγξαθέληα ή αγνξαζζέληα αγαζά. 92

94 Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Π.Α., εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηε θνξνινγία απηή. 3. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΠΑ ινγίδεηαη σο παξνρή ππεξεζηψλ ελψ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο πψιεζε αγαζψλ (π.ρ. εζηηαηφξηα, θιπ), γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο ζεσξνχληαη σο επηρεηξήζεηο πψιεζεο αγαζψλ. 4. Γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, δελ αλαδεηνχληαη δηαθνξέο ζηε θνξνινγία απηή, πξνζδηνξίδνληαη φκσο ηα αθαζάξηζηα έζνδα κε βάζε ην άξζξν 15 θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο, απηέο ιακβάλνληαη σο δηαθνξέο εθξνψλ ζην ΦΠΑ θαη αθνινπζείηαη ε πεξαηηέξσ νξηδφκελε δηαδηθαζία επηκεξηζκνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 5. Δπί επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ άζθεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ππαγφκελεο ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 (κηθηέο επηρεηξήζεηο θιπ), ε πεξαίσζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθψο γηα φιεο ζπγρξφλσο ηηο ππαγφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο δπλαηφηεηα επηιεθηηθήο πεξαίσζεο κεξηθψλ κφλν απφ απηέο. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο πξνθχπηνπλ θαζαξά θέξδε κεγαιχηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία θαηά ηηο ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο, επί ησλ νηθείσλ δηαθνξψλ θαζαξψλ θεξδψλ ππνινγίδεηαη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, φπσο θαη φπνπ απηή πξνβιέπεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα επί πιένλ απηά θαζαξά θέξδε δειψλνληαη απεπζείαο κε ηελ ππνβαιιφκελε εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηελ νπνία δειψλνληαη θαη ηα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζαξά θέξδε θαη ελ πάζεη πεξηπηψζεη εθφζνλ ηα επηπιένλ απηά θέξδε δειψλνληαη εκπξνζέζκσο. Δθφζνλ φκσο ηα παξαπάλσ επί πιένλ θαζαξά θέξδε δειψλνληαη κεηαγελέζηεξα κε ηδηαίηεξε εθπξφζεζκε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε, ηφηε, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ ππνινγίδεηαη επ' 93

95 απηψλ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή θαη ηα θέξδε απηά θνξνινγνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο θνηλσλίαο, θαηά πεξίπησζε. 7. Γηα ηηο δηαθνξέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγνχλ ζηα επί πιένλ πνζά θαζαξψλ θεξδψλ πνπ ηπρφλ δειψλνληαη ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο απεπζείαο κε ηελ ππνβαιιφκελε εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηελ νπνία δειψλνληαη θαη ηα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζαξά θέξδε δηελεξγείηαη εληαία εθθαζάξηζε θαη εθαξκφδεηαη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ θφξσλ ην θαζεζηψο ηξφπνπ βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο πνπ ήδε ηζρχεη θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ επηπιένλ πνζά θαζαξψλ θεξδψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31/12/04, δεισζνχλ κεηαγελέζηεξα κε ηδηαίηεξε εθπξφζεζκε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε (ζρεη. θαη ε παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17), ηφηε εθαξκφδνληαη σο πξνο ηε βεβαίσζε θαη ηελ θαηαβνιή αθξηβψο φζα νξίδνληαη απφ ηηο γεληθέο επίζεο δηαηάμεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνξνινγίαο γηα ηηο εθπξφζεζκεο δειψζεηο. 8. Σπρφλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ πεξαηψλνληαη θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη δελ κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκφ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ζηηο ρξήζεηο απηέο γηα ηηο νπνίεο νη δειψζεηο πεξαηψλνληαη, δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε δπλαηφλ λα πξνθχπηεη ηειηθψο δεκία ζην πιαίζην ηεο πεξαίσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζηηο αλσηέξσ ρξήζεηο αζθείηαη παξάιιεια θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα κε ππαγφκελε ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη επίζεο δεκία, ζπκςεθίδεηαη ε δεκία απηή, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηα πξνθχπηνληα βάζεη πεξαίσζεο ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ ππαγφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην πξνθχπηνλ πνζφ απνηειεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο νηθείαο ρξήζεο. Δμάιινπ, ηπρφλ δεισζέληα πνζά δεκίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο νη νηθείεο δειψζεηο δελ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο ή ππάγνληαη αιιά δελ πεξαηψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, κεηαθέξνληαη πξνο ζπκςεθηζκφ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, αλεμάξηεηα αλ γηα ηηο επφκελεο απηέο ρξήζεηο νη 94

96 νηθείεο δειψζεηο πεξαηψλνληαη θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, κε ηελ επηθχιαμε βεβαίσο ηξνπνπνίεζεο ησλ κεηαθεξζέλησλ πνζψλ δεκίαο απφ ελδερφκελν έιεγρν ησλ ρξήζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ. 9. Γηεπθξηλίδεηαη γεληθψο φηη αλ ηα δεινχκελα αθαζάξηζηα έζνδα θαη θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξαίσζεο, απφ ηηο ππαγφκελεο ζηε δηαδηθαζία απηή δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπο θαη' εθαξκνγή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ, είλαη κεγαιχηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηνπο εηδηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ θαηά πεξίπησζε πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 15, ηφηε νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ, θαζψο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ θαηά ην άξζξν 16, ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο εηιηθξηλείο θαηά ην κέξνο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαη δελ ειέγρνληαη σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ αλσηέξσ έρνπλ αλαθεξζεί ζην άξζξν 13, εθφζνλ είλαη εκπξφζεζκεο θαη αθξηβείο κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ζπγρξφλσο πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη εμαίξεζεο απφ ηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαηά ην άξζξν 14. Άξζξν 28 Θέκαηα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε θαηά πξνηεξαηφηεηα δηελέξγεηα ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ, ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη γεληθά επηηεδεπκαηηψλ: - Δπί επηηεδεπκαηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πθίζηαληαη δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο ΚΒ γηα έθδνζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ ή ιήςε εηθνληθψλ ή λφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή γηα ηνπο νπνίνπο εθθξεκνχλ Γειηία Πιεξνθνξηψλ ή άιια επηβαξπληηθά ζηνηρεία γεληθψο ζρεηηδφκελα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαβάζεηο, θαζψο θαη επί επηηεδεπκαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη θαζ' νηνλδήπνηε γεληθψο ηξφπν ζε ππνζέζεηο ιαζξεκπνξίαο. - Δπί επηηεδεπκαηηψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 95

97 - Δπί ππεξάθηησλ (εμσρψξησλ) εηαηξηψλ πνπ ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ, δειαδή επί λνκηθψλ πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πιελ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε αιινδαπή ρψξα κε βάζε ηε λνκνζεζία ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο θαη απνιακβάλνπλ ηδηαίηεξα επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο θαη ηα νπνία είηε έρνπλ πξαγκαηηθήθπζηθή επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο σο κφληκεο ή κε απφ άιιεο δηαηάμεηο, είηε δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα αιιά απνθηνχλ θπξηφηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή αλεγείξνπλ αθίλεην ζηελ Διιάδα (ζρεη. θαη ην άξζ. 5 παξ. 7 ηνπ λ. 3091/02, εγθ. ΠΟΛ. 1041/03, σο πξνο ηηο λννχκελεο σο εμσρψξηεο εηαηξίεο). πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο επηηεδεπκαηηψλ ζα πξέπεη εθεμήο λα παξαθνινπζείηαη θαη λα επηζπεχδεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηφο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο θαη αλεμαξηήησο ειεγθηηθήο αξκνδηφηεηαο, νχησο ψζηε, νπζηαζηηθά, θάζε αλέιεγθηε ρξήζε λα ειέγρεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Δηδηθά θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ σο άλσ λέσλ δηαηάμεσλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο απφ φιεο ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα ειεγρζνχλ αξκνδίσο θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, φιεο νη πην πάλσ πεξηπηψζεηο επηηεδεπκαηηψλ γηα φιεο γεληθψο ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηνπο κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία γηα ηελ νπνία έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (δειαδή γηα εληνιέο πνπ εθδίδνληαη ζήκεξα, κέρξη θαη ηε ρξήζε 2003). ε θάζε πεξίπησζε, φια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 17 ηνπ λ. 3296/04 πεξί 96

98 πεξαίσζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ ρσξίο έιεγρν. Δπλφεην είλαη επίζεο φηη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 11 ηνπ λ. 3259/04, φπσο ηζρχνπλ, πεξί πεξαίσζεο ππνζέζεσλ ρσξίο έιεγρν θαη ζπλεπψο ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο επηηεδεπκαηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3259/04 ζα πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά, εηδηθά γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο κέρξη θαη 2002, ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ θαηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο επηηεδεπκαηηψλ κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο ΚΒ θαη νξίδνληαη νη ζπλέπεηεο επί δηαπίζησζεο δηαθνξψλ. Έηζη, κε βάζε ηηο παξαπάλσ λέεο δηαηάμεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο ζθνπνχο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηελεξγνχκελσλ εηδψλ ειέγρνπ, ε πην πάλσ επαιήζεπζε ζα δηελεξγείηαη εθεμήο, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ειεγθηηθή επαιήζεπζε θαη αλεμαξηήησο ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν (Διεγθηηθά Κέληξα, Γ.Ο.Τ.), ζε θάζε πεξίπησζε ηαθηηθνχ ειέγρνπ, ππνρξεσηηθψο θαη σο πξνο ην ηακείν θαη σο πξνο ηα αμηφγξαθα θαη πάληα κε αλαγξαθή ζρεηηθήο κλείαο ζηελ εθδηδφκελε νηθεία εληνιή ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ. ε φηη αθνξά ηνπο πξνζσξηλνχο θαη πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ε παξαπάλσ επαιήζεπζε, αλεμαξηήησο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο (Διεγθηηθά Κέληξα, Γ.Ο.Τ.,.Γ.Ο.Δ.), ζα ελεξγείηαη κφλν εθφζνλ απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία εληνιή ειέγρνπ. Πεξαηηέξσ, γηα ηελ ελ ιφγσ επαιήζεπζε δηεπθξηλίδνληαη πην αλαιπηηθά ηα εμήο: - Καη αξρήλ, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ειεγθηηθή ελέξγεηα, ζα ζεσξνχληαη κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα ηα ηεξνχκελα βηβιία πξσηνγελψλ εγγξαθψλ επί ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο θαη ην ηζνδχγην Γεληθνχ-Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ επί κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο, θαζψο επίζεο θαη φια γεληθψο ηα ηεξνχκελα θαη εθδηδφκελα ζηνηρεία αμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ (απνδείμεηο ή εληάικαηα ή γξακκάηηα είζπξαμεο θαη πιεξσκήο, απνδείμεηο παξάδνζεο ή παξαιαβήο αμηνγξάθσλ θιπ). 97

99 - ε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ ηακείνπ, ζα γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ κεηξεηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο παξνπζία ησλ ειεγθηψλ (δελ ζεσξνχληαη κεηξεηά νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο) θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηακέηξεζεο, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ειεγθηέο. Αθνινχζσο, ζα εμάγεηαη ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ (ινγαξηαζκφο Δ.Γ.Λ ), θαη εθαξκνγή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΒ, επί ηνπ νπνίνπ ζα πξνζηίζεληαη νη εηζπξάμεηο θαη ζα αθαηξνχληαη νη πιεξσκέο κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ ειέγρνπ θαη ην ηειηθφ πνζφ ζα ζπγθξίλεηαη κε ην απνηέιεζκα ηεο θαηακέηξεζεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα πξσηνθφιινπ θαηακέηξεζεο ηακείνπ. εκεηψλεηαη φηη είλαη ζθφπηκν λα ειέγρεηαη ην ηακείν θαη ζε εκεξνκελίεο πξνγελέζηεξεο ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξσζήο ηνπ, θαζψο επίζεο λα γίλνληαη αζξνίζεηο κε βάζε ηα πθηζηάκελα παξαζηαηηθά εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζή ηνπ κέρξη θαη ηελ εκέξα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ζε ελδηάκεζεο εκεξνκελίεο. - ε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ αμηνγξάθσλ, ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αμηνγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν απηήο παξνπζία ησλ ειεγθηψλ θαη ζα ζπληάζζεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο αμηνγξάθσλ, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ειεγθηέο (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα πξσηνθφιινπ θαηαγξαθήο αμηνγξάθσλ). Ωο αμηφγξαθα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, λννχληαη φια εθείλα ηα έγγξαθα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηδησηηθφ πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ρσξίο ηελ θαηνρή ηνπ εγγξάθνπ λα κελ είλαη δπλαηή νχηε ε άζθεζε νχηε ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε πίζησζεο ζηηο ζπλαιιαγέο (γξακκάηηα ζε δηαηαγή, ζπλαιιαγκαηηθέο θιπ) θαη ηε δηεμαγσγή πιεξσκψλ (επηηαγέο). πλεπψο, πάζεο θχζεσο ινηπά έγγξαθα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αμηφγξαθα αιιά δελ αθνξνχλ θαη δελ εμππεξεηνχλ ζπλαιιαγέο θαηά ηα αλσηέξσ ή ρξεφγξαθα 98

100 θιπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επαιήζεπζεο (π.ρ. κεηνρέο νκνινγίεο θιπ), ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεηαη ν έιεγρφο ηνπο γηα άιινπο ιφγνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλνληαη ηα θαηακεηξεζέληα θαη θαηαγξαθέληα αμηφγξαθα κε ηα δεδνκέλα ησλ αμηνγξάθσλ ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηεο επηρείξεζεο (ζρεηηθνί αλαιπηηθνί ινγαξηαζκνί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 31 θαη 33) γηα ηα νπνία εθθξεκεί ε πίζησζε, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ αμηνγξάθσλ βάζεη ηπρφλ απνδείμεσλ παξάδνζεο ή παξαιαβήο αμηνγξάθσλ ή ζρεηηθψλ πηλαθίσλ θιπ πνπ αθνξνχλ ην δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ ειέγρνπ. θφπηκν είλαη λα γίλεηαη ζχγθξηζε θαη κε ηα δεδνκέλα ησλ αμηνγξάθσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα νηθεία βηβιία επηηαγψλ ή γξακκαηίσλ πνπ ηπρφλ ηεξνχληαη πξναηξεηηθά απφ ηελ επηρείξεζε. - χκθσλα κε ηηο ππφςε λέεο δηαηάμεηο, νη πξνθχπηνπζεο απφ ηνλ έιεγρν ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ αξλεηηθέο ή ζεηηθέο δηαθνξέο, πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπο, πξνζηίζεληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηα θαζαξά θέξδε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ζεσξνχκελεο νπζηαζηηθά σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο θαη παξάιιεια νη δηαθνξέο απηέο πξνζηίζεληαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ απηά λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΦΠΑ θαη θάζε άιινπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο. Με βάζε θαη ηα παξαπάλσ ζεκεηψλεηαη φηη νη ηπρφλ δηαπηζηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ δηαθνξέο ζπλερίδνπλ παξάιιεια λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θξίζε επί ηνπ θχξνπο ησλ βηβιίσλ θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, ζέκα ην νπνίν θαη ζπλαξηάηαη κε ηνλ θαη έιεγρν πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, επηβάιινληαη βεβαίσο άκεζα ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα πξφζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ ΚΒ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξέο απηέο. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο, ζε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ επαιήζεπζε, φηη ε δηεξεχλεζε ησλ πθηζηάκελσλ θάζε θνξά δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή θαη ην φπνην ηειηθφ πφξηζκα σο πξνο ηε δηαπίζησζε δηαθνξψλ θαη ηνλ θαηαινγηζκφ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ ΚΒ πξέπεη λα 99

101 αηηηνινγείηαη πιήξσο θαη λα ζηεξίδεηαη ζε πιήξσο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα κε θαηαιείπεηαη θακηά ζρεηηθή ακθηβνιία. Δλφςεη απηνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ ε ειεγρφκελε επηρείξεζε επηθαιείηαη ιφγνπο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο επίδεημεο ήδε εθδνζέλησλ ή ιεθζέλησλ κέρξη ηελ ψξα ηνπ ειέγρνπ πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θαιχπηνπλ ηηο ηπρφλ δηαπηζησζείζεο δηαθνξέο ηακείνπ ή αμηνγξάθσλ, κπνξεί, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, λα παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε ε επρέξεηα πξνζθφκηζεο ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο, κέρξη θαη ηελ επφκελε εκέξα ηνπ ειέγρνπ, ησλ ελ ιφγσ παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία θαη ζα γίλνληαη απνδεθηά κφλν εθφζνλ αδηακθηζβήηεηα απνδεηθλχεηαη φηη πξάγκαηη απηά είραλ εθδνζεί ή ιεθζεί, θαηά πεξίπησζε, πξηλ ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ ειέγρνπ θαη φηη φλησο αθνξνχλ ηηο δηαπηζησζείζεο δηαθνξέο. - χκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ λ.3296/04, ε ηζρχο ησλ αλσηέξσ λέσλ δηαηάμεσλ αξρίδεη απφ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. πλεπψο, ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο πεξί ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηε δηαπίζησζε ζ