Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων με την διαδικασία του. κατεπείγοντος λόγω της κήρυξης δημοτικών ενοτήτων σε κατάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων με την διαδικασία του. κατεπείγοντος λόγω της κήρυξης δημοτικών ενοτήτων σε κατάσταση"

Transcript

1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων με την διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της κήρυξης δημοτικών ενοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενώ εκκρεμεί προσυμβατικός έλεγχος Η απευθείας ανάθεση προμήθειας, που αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου καθόσον συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης συμμετοχής στις διαδικασίες κατάρτισης δημόσιων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορεί να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης ή σοβαρού επικείμενου κινδύνου που οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή σε αιφνίδια πραγματικά γεγονότα που αντικειμενικά και σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Η κατεπείγουσα ανάγκη όμως ή ο σοβαρός επικείμενος κίνδυνος, που δικαιολογούν την προσφυγή στην ως άνω εξαιρετική διαδικασία ενόψει αδυναμίας τήρησης του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή ανοικτής, κλειστής ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, δεν επιτρέπεται να οφείλονται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας (Ελ.Συν. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. πράξη 265/2018). Στη προκειμένη περίπτωση συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη που δικαιολογεί την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια των επίμαχων ποσοτήτων υγρών καυσίμων, που συνίσταται στη διασφάλιση της ομαλής παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας και θέρμανσης στις δημοτικές ενότητες Α και Π του Δήμου Α, ενόψει της πρόωρης εξάντλησης των ποσοτήτων της προηγούμενης από ετήσιας σύμβασης, λόγω της κήρυξης των εν λόγω δημοτικών ενοτήτων σε

2 2 κατάσταση έκτακτης ανάγκης και της εκ του λόγου αυτού ανάγκης μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμων. Η κατεπείγουσα δε αυτή ανάγκη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου, καθώς τα αρμόδια όργανά του είχαν προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού (υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στις και ανάρτηση της περίληψης του διαγωνισμού στις ), ο οποίος κατά την έγκριση της απευθείας ανάθεσης είχε ολοκληρωθεί και εκκρεμούσε ο προσυμβατικός του έλεγχος. Συνεπώς, η απευθείας ανάθεση των εν λόγω προμηθειών και, κατ επέκταση, οι ελεγχόμενες δαπάνες είναι νόμιμες. Κατ ακολουθία των ανωτέρω, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τις Βασιλική Σαρηβαλάση (εισηγήτρια), Πάρεδρο, και Ευτυχία Κωνσταντάκου, Εισηγήτρια. Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνήλθε στις 12 Νοεμβρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθούν τα 29 και 30, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα του Δήμου Α. Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο I. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο Α αρνήθηκε, με την / πράξη της, να θεωρήσει τα 29 και 30, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα του Δήμου αυτού, ποσού 3.990,01 και 5.960,01 ευρώ αντίστοιχα, που αφορούσαν στην προμήθεια υγρών καυσίμων. Ως αιτιολογία προέβαλε

3 3 ότι η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας, χωρίς να συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο Δήμος τα επανυπέβαλε για θεώρηση, η Επίτροπος όμως ενέμεινε στη διαφωνία της, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται με την / έκθεσή της στο Κλιμάκιο. II. Στο άρθρο 32 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147) ορίζεται ότι «1. ( ) 2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση ( ) μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις ( ) προμηθειών ( ) α) ( ) γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη ( )». Κατά τα ανωτέρω, η απευθείας ανάθεση προμήθειας, που αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου καθόσον συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης συμμετοχής στις διαδικασίες κατάρτισης δημόσιων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορεί να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης ή σοβαρού επικείμενου κινδύνου που οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή σε αιφνίδια πραγματικά γεγονότα που αντικειμενικά και σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Η κατεπείγουσα ανάγκη όμως ή ο σοβαρός επικείμενος κίνδυνος, που δικαιολογούν την προσφυγή στην ως άνω εξαιρετική διαδικασία ενόψει αδυναμίας τήρησης του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή ανοικτής, κλειστής ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, δεν επιτρέπεται να οφείλονται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας (Ελ.Συν. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. πράξη 265/2018). III. Στην κρινόμενη υπόθεση προκύπτουν τα εξής:

4 4 Στις κηρύχθηκαν η Τ.Κ. Β της Δ.Ε. Α και η Τ.Κ. Π της Δ.Ε. Παναγίας του Δήμου Α σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως (ΚΠΞ./ (2354) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), η οποία παρατάθηκε αρχικά έως τις (ΚΡΞ/ (3659) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) και εν συνεχεία έως τις (το ΚΡΞ/21198 (13654) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Με τις /6232/ και /6233/ αποφάσεις του Δημάρχου αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων στο φερόμενο ως δικαιούχο των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων Π Π για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Α και Π, ποσού ,00 ευρώ και ,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Στο προοίμιο των εν λόγω αποφάσεων αναφέρεται ότι «6. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί δύο φορές σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (τον Ιούλιο 2018 για την αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών από θεομηνία σε περιοχές του Δήμου Α, η οποία συνεχίζεται ακόμα και τον Ιανουάριο 2019 λόγω έντονων χιονοπτώσεων και παγετού) με αποτέλεσμα λόγω της συνεχούς λειτουργίας των αυτοκινήτων και οχημάτων του σε οριακό σημείο για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών, οι εναπομείνασες ποσότητες των καυσίμων της υπάρχουσας Σύμβασης να μην επαρκούν. Ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη νέου προμη-θευτή μόλις ολοκληρώθηκε και ο φάκελος του διαγωνισμού αποστέλλεται στην ΑΔΜΑΘ για έλεγχο νομιμότητας και στο ΣΤ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα για προσυμβατικό έλεγχο. Επειδή υπάρχει κίνδυνος ο Δήμος να μην έχει καύσιμα μετά την 01/3/2019, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την λειτουργία του, καθιστώντας αδύνατη ακόμα και την υποτυπώδη λειτουργία του, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου, θέρμανσης προσω-πικού κλπ, ζητήματα τα οποία άπτονται της δημόσιας υγείας. Για να αντιμετω-πιστεί προσωρινά το θέμα και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή, αφού υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόμενη σε

5 5 γεγονότα απρόβλεπτα και μη απορρέοντα από ευθύνη του Δήμου ( )». Οι εν λόγω αποφάσεις εγκρίθηκαν με την / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και υπογρά-φηκαν οι σχετικές συμβάσεις στις Για την εξόφληση δε μέρους των ανωτέρω προμηθειών εκδόθηκαν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα. IV. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη που δικαιολογεί την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια των επίμαχων ποσοτήτων υγρών καυσίμων, που συνίσταται στη διασφάλιση της ομαλής παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας και θέρμανσης στις δημοτικές ενότητες Α και Π του Δήμου Α, ενόψει της πρόωρης εξάντλησης των ποσοτήτων της προηγούμενης από ετήσιας σύμβασης, λόγω της κήρυξης των εν λόγω δημοτικών ενοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και της εκ του λόγου αυτού ανάγκης μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμων. Η κατεπείγουσα δε αυτή ανάγκη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου, καθώς τα αρμόδια όργανά του είχαν προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού (υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στις και ανάρτηση της περίληψης του διαγωνισμού στις ), ο οποίος κατά την έγκριση της απευθείας ανάθεσης είχε ολοκληρωθεί και εκκρεμούσε ο προσυμβατικός του έλεγχος (βλ. την /2019 πράξη του ΣΤ Κλιμακίου). Συνεπώς, η απευθείας ανάθεση των εν λόγω προμηθειών και, κατ επέκταση, οι ελεγχόμενες δαπάνες είναι νόμιμες. V. Κατ ακολουθία των ανωτέρω, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν. Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι τα 29 και 30, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα του Δήμου Α, ποσού 3.990,01 ευρώ και 5.960,01, πρέπει να θεωρηθούν. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

6 6 ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πράξεως : 0073 Αριθμ. : Συνεδρ. : 6η/ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ

Πράξεως : 0073 Αριθμ. : Συνεδρ. : 6η/ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Πράξεως : 0073 Αριθμ. : ------------------------------- Συνεδρ. : 6η/23-4-2018 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Περίληψη : «Ανάθεση συντήρησης και επισκευής δημοτικών οχημάτων και υπερκατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Είναι δυνατή η προμήθεια αγαθών κατόπιν απευθείας ανάθεσης, όταν. εξαιτίας έκτακτων γεγονότων, που δεν οφείλονται σε παραλείψεις ή

Περίληψη Είναι δυνατή η προμήθεια αγαθών κατόπιν απευθείας ανάθεσης, όταν. εξαιτίας έκτακτων γεγονότων, που δεν οφείλονται σε παραλείψεις ή Πράξεως : 0318 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 35η/12-12-2017 Περίληψη Είναι δυνατή η προμήθεια αγαθών κατόπιν απευθείας ανάθεσης, όταν εξαιτίας έκτακτων γεγονότων, που δεν οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Πράξη 89 Αριθμ. Συνεδρ.: 7η/

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Πράξη 89 Αριθμ. Συνεδρ.: 7η/ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Πράξη 89 Αριθμ. Συνεδρ.: 7η/7-5-2018 Περίληψη Η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η διάρκεια της οποίας κατόπιν διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την. κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου,

Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την. κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου, Πράξεως : 0242 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 31η/31-10-2017 Περίληψη Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Με τα δεδομένα αυτά τα ως άνω απορριμματοφόρα οχήματα, στην. εντάλματος, και τα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, η προμήθεια των οποίων

Με τα δεδομένα αυτά τα ως άνω απορριμματοφόρα οχήματα, στην. εντάλματος, και τα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, η προμήθεια των οποίων Πράξεως : 0266 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 32η/13-11-2017 Περίληψη Με τα δεδομένα αυτά τα ως άνω απορριμματοφόρα οχήματα, στην προμήθεια των οποίων αφορά η δαπάνη του ελεγχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 78 Συνεδρ. : 6η/

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 78 Συνεδρ. : 6η/ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 78 Συνεδρ. : 6η/23-4-2018 Περίληψη Προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ενός δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία των. 26, 32 και 269 του ν. 4412/2016, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της

Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία των. 26, 32 και 269 του ν. 4412/2016, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της Πράξεως : 0297 Αριθμ. : --------------------------------- Συνεδρ. : 34η/5-12-2017 Περίληψη Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Από το συνδυασμό των άρθρων 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του. Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114), όπως τροποποιήθηκε με το

Από το συνδυασμό των άρθρων 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του. Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114), όπως τροποποιήθηκε με το Πράξεως : 0281 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 34η/5-12-2017 Περίληψη Από το συνδυασμό των άρθρων 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114),

Διαβάστε περισσότερα

Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 δεν μπορεί να. είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διότι εισάγει εξαιρετική

Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 δεν μπορεί να. είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διότι εισάγει εξαιρετική Πράξεως : 0313 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 35η/12-12-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Νομίμως οι επίμαχες εργασίες μετά δε από σχετική πρόσκληση, στην οποία. ανταποκρίθηκαν τρεις υποψήφιες ανάδοχοι εταιρείες, ανατέθηκαν απευθείας

Νομίμως οι επίμαχες εργασίες μετά δε από σχετική πρόσκληση, στην οποία. ανταποκρίθηκαν τρεις υποψήφιες ανάδοχοι εταιρείες, ανατέθηκαν απευθείας Πράξεως : 0319 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 35η/12-12-2017 Περίληψη Νομίμως οι επίμαχες εργασίες μετά δε από σχετική πρόσκληση, στην οποία ανταποκρίθηκαν τρεις υποψήφιες ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της παιδικής εξοχής

εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της παιδικής εξοχής ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 73-19 Εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. «Εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεως : 0231 Αριθμ. : Συνεδρ. : 31η/ Περίληψη

Πράξεως : 0231 Αριθμ. : Συνεδρ. : 31η/ Περίληψη Πράξεως : 0231 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 31η/31-10-2017 Περίληψη Α)Εξαίρεση από την απαγόρευση επιμερισμού της συνολικής δαπάνης όμοιων ή ομοειδών συμβάσεων εισάγεται με το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο :Ομοειδείς εργασίες Αποφάσεις του Πρύτανη για απευθείας ανάθεση ομοειδών εργασιών

Πανεπιστήμιο :Ομοειδείς εργασίες Αποφάσεις του Πρύτανη για απευθείας ανάθεση ομοειδών εργασιών ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV ΠΡΑΞΗ 50/2019 Πανεπιστήμιο :Ομοειδείς εργασίες Αποφάσεις του Πρύτανη για απευθείας ανάθεση ομοειδών εργασιών Το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι επίμαχες

Διαβάστε περισσότερα

Aν και το αντικείμενο των επίμαχων συμβάσεων αφορά στην προμήθεια. όμοιων αγαθών κατ είδος, νομίμως ο Δήμος προέβη στην απευθείας

Aν και το αντικείμενο των επίμαχων συμβάσεων αφορά στην προμήθεια. όμοιων αγαθών κατ είδος, νομίμως ο Δήμος προέβη στην απευθείας Πράξεως : 0312 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 35η/12-12-2017 Περίληψη Aν και το αντικείμενο των επίμαχων συμβάσεων αφορά στην προμήθεια όμοιων αγαθών κατ είδος, νομίμως ο Δήμος προέβη

Διαβάστε περισσότερα

H επίμαχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας νομίμως. συνάφθηκε σε εκτέλεση του / εγγράφου του Δημάρχου περί

H επίμαχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας νομίμως. συνάφθηκε σε εκτέλεση του / εγγράφου του Δημάρχου περί Πράξεως : 0280 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 34η/5-12-2017 H επίμαχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας νομίμως συνάφθηκε σε εκτέλεση του /15.3.2017 εγγράφου του Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία διαπραγμάτευσης για κατεπείγοντες λόγους που οφείλονται. α)για την ανάθεση των ελεγχόμενων εργασιών και της εγκριτικής απόφασης της

«Διαδικασία διαπραγμάτευσης για κατεπείγοντες λόγους που οφείλονται. α)για την ανάθεση των ελεγχόμενων εργασιών και της εγκριτικής απόφασης της ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 249/2017 Περίληψη «Διαδικασία διαπραγμάτευσης για κατεπείγοντες λόγους που οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις» α)για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τους. Φωτεινή Πούλιου και Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη (εισηγητή), Παρέδρους.

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τους. Φωτεινή Πούλιου και Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη (εισηγητή), Παρέδρους. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 157/18 Περίληψη Φύλαξη του χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων :Ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας είναι αβάσιμος, δεδομένου

Διαβάστε περισσότερα

«Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης στην ίδια Δημοτική Ενότητα - -Τεχνητή κατάτμηση ομοειδών εργασιών»

«Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης στην ίδια Δημοτική Ενότητα - -Τεχνητή κατάτμηση ομοειδών εργασιών» ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 151-2018 Περίληψη «Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης στην ίδια Δημοτική Ενότητα - -Τεχνητή κατάτμηση ομοειδών εργασιών»

Διαβάστε περισσότερα

Με την../2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ματαιώθηκε η. διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των τριών

Με την../2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ματαιώθηκε η. διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των τριών 1 Περίληψη Με την../2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ματαιώθηκε η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των τριών ημιφορτηγών οχημάτων και εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 209 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006), όπως. ισχύει μετά την αναδιατύπωσή του με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν.

Το άρθρο 209 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006), όπως. ισχύει μετά την αναδιατύπωσή του με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. Πράξεως : 0279 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 33η/14-11-2017 Περίληψη Το άρθρο 209 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006), όπως ισχύει μετά την αναδιατύπωσή του

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση ομοειδών εργασιών ( εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης )

Κατάτμηση ομοειδών εργασιών ( εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 151/2018 Κατάτμηση ομοειδών εργασιών ( εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης ) Μη θεώρηση ΧΕ Δήμου που αφορoύν στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ :α)δαπάνη συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων που. δεν ανήκουν στην κυριότητά τους ή δεν τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα η

Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ :α)δαπάνη συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων που. δεν ανήκουν στην κυριότητά τους ή δεν τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα η ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 18/2019 Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ :α)δαπάνη συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην κυριότητά τους ή δεν τους έχει παραχωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

έλεγχο υπάγονται, πλην των αρχικών (κύριων) συμβάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν λόγω ποσού σε προληπτικό έλεγχο

έλεγχο υπάγονται, πλην των αρχικών (κύριων) συμβάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν λόγω ποσού σε προληπτικό έλεγχο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ (Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 173/17 Περίληψη Στον προσυμβατικό έλεγχο υπάγονται, πλην των αρχικών (κύριων) συμβάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ. Αποτελούμενο από τον Δημήτριο Τσακανίκα, Σύμβουλο, που

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ. Αποτελούμενο από τον Δημήτριο Τσακανίκα, Σύμβουλο, που Πράξεως : 0107 Αριθμ. : --------------------------------- Συνεδρ. : 12η/4-5-2017 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από τον Δημήτριο Τσακανίκα, Σύμβουλο, που αναπληρώνει νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και. Oι δήμοι μπορούν να αναθέτουν απευθείας συμβάσεις προμηθειών και παροχής

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και. Oι δήμοι μπορούν να αναθέτουν απευθείας συμβάσεις προμηθειών και παροχής ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 20/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων πρασίνου Περίληψη Oι δήμοι μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. «Ομοειδείς υπηρεσίες» Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων,

Περίληψη. «Ομοειδείς υπηρεσίες» Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 224/2017 Περίληψη «Ομοειδείς υπηρεσίες» Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμού φυτικής βλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών :Αμοιβή «καθαρισμού χόρτων και θάμνων. Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι απολύτως ομοειδείς, ο δε διαφορετικός τόπος

Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών :Αμοιβή «καθαρισμού χόρτων και θάμνων. Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι απολύτως ομοειδείς, ο δε διαφορετικός τόπος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 188-19 Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών :Αμοιβή «καθαρισμού χόρτων και θάμνων αγροτικών οδών». Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι απολύτως

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση σύμβασης παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε Κοινωφελή. Επιχείρηση :Νόμιμη δαπάνη ενόψει του ότι στο έγγραφο επανυποβολής του

Εκτέλεση σύμβασης παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε Κοινωφελή. Επιχείρηση :Νόμιμη δαπάνη ενόψει του ότι στο έγγραφο επανυποβολής του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Πράξη 87 Αριθμ. Συνεδρ.: 7η/7-5-2018 Περίληψη Εκτέλεση σύμβασης παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε Κοινωφελή Επιχείρηση :Νόμιμη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και. τους Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη, Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή),

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και. τους Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη, Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή), Περίληψη: Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η έναντι αμοιβής ανάθεση εργασιών σε τρίτους, όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό ή όταν αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν δημοτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αποφασίζει, ως φορέας. της Γενικής Κυβέρνησης [βλ. άρθρο 14 παρ. 1, περ. δ (ββ) του ν.

Όταν δημοτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αποφασίζει, ως φορέας. της Γενικής Κυβέρνησης [βλ. άρθρο 14 παρ. 1, περ. δ (ββ) του ν. Πράξεως : 0300 Αριθμ. : --------------------------------- Συνεδρ. : 34η/5-12-2017 Περίληψη Όταν δημοτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αποφασίζει, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης [βλ. άρθρο 14 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΥΑΚ αποσκοπούσε στη μίσθωση φορτοεκσκαφέα προκειμένου να. εκτελεστούν εργασίες, το είδος και η ποσότητα των οποίων δεν ήταν

H ΔΕΥΑΚ αποσκοπούσε στη μίσθωση φορτοεκσκαφέα προκειμένου να. εκτελεστούν εργασίες, το είδος και η ποσότητα των οποίων δεν ήταν ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 58 Αριθμός Συνεδρ.: 5η/27-3-2018 «Μίσθωση κινητού πράγματος» H ΔΕΥΑΚ αποσκοπούσε στη μίσθωση φορτοεκσκαφέα προκειμένου να εκτελεστούν

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παππίδα (εισηγητή), Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών. Παρέδρων, Μαρία Κυπριωτάκη, Δόκιμη Εισηγήτρια.

Παναγιώτη Παππίδα (εισηγητή), Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών. Παρέδρων, Μαρία Κυπριωτάκη, Δόκιμη Εισηγήτρια. Πράξεως : 0256 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 31η/31-10-2017 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους

Διαβάστε περισσότερα

Oι οικονομικοί φορείς, με τους οποίους συμβάλλονται και οι δημοτικές. της σχετικής σύμβασης, να μην έχουν υποπέσει στα ποινικά αδικήματα που

Oι οικονομικοί φορείς, με τους οποίους συμβάλλονται και οι δημοτικές. της σχετικής σύμβασης, να μην έχουν υποπέσει στα ποινικά αδικήματα που Πράξεως : 0021 Αριθμ. : ------------------------------- Συνεδρ. : 2η/23-1-2018 Περίληψη Oι οικονομικοί φορείς, με τους οποίους συμβάλλονται και οι δημοτικές επιχειρήσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μη νόμιμος ο επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή. ομοειδών προμηθειών και υπηρεσιών σε περισσότερες μικρότερες

Είναι μη νόμιμος ο επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή. ομοειδών προμηθειών και υπηρεσιών σε περισσότερες μικρότερες ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 106 Περίληψη «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Είναι μη νόμιμος ο επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Πράξεως : 0065 Αριθμ. : ------------------------------- Συνεδρ. : 5η/27-3-2018 Περίληψη «Μη ομοειδείς εργασίες» α)νομίμως ανατέθηκαν απευθείας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Στο άρθρο 15 ΠΔ 171/87 ορίζεται ότι «1. Για μικρά έργα ή εργασίες. συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός ( ) δεν υπερβαίνει τα δύο

Στο άρθρο 15 ΠΔ 171/87 ορίζεται ότι «1. Για μικρά έργα ή εργασίες. συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός ( ) δεν υπερβαίνει τα δύο Πράξεως : 0296 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 34η/5-12-2017 Περίληψη: Στο άρθρο 15 ΠΔ 171/87 ορίζεται ότι «1. Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός ( )

Διαβάστε περισσότερα

Α)Μη νόμιμη δαπάνη διότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες καταγραφής της. υφιστάμενης κατάστασης στις παιδικές χαρές του Δήμου και υπόδειξης των

Α)Μη νόμιμη δαπάνη διότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες καταγραφής της. υφιστάμενης κατάστασης στις παιδικές χαρές του Δήμου και υπόδειξης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 153/2018 Περίληψη Α)Μη νόμιμη δαπάνη διότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση υπηρεσιών «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Τ» σε ιδιώτη.νόμιμη δαπάνη

Ανάθεση υπηρεσιών «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Τ» σε ιδιώτη.νόμιμη δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 180/2018 Περίληψη Ανάθεση υπηρεσιών «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Τ» σε ιδιώτη.νόμιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιο Καρβέλη και Παναγιώτη Παππίδα (εισηγητή), Παρέδρους. Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 13 Νοεμβρίου 2017, για να.

Ευθύμιο Καρβέλη και Παναγιώτη Παππίδα (εισηγητή), Παρέδρους. Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 13 Νοεμβρίου 2017, για να. Πράξεως : 0267 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 32η/13-11-2017 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβή για «Υπηρεσίες συμβούλου για την Οργάνωση, Κατάρτιση,

Αμοιβή για «Υπηρεσίες συμβούλου για την Οργάνωση, Κατάρτιση, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 188/2018 Περίληψη Αμοιβή για «Υπηρεσίες συμβούλου για την Οργάνωση, Κατάρτιση, Διερεύνηση- Υποστήριξη του

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεως : 0056 Αριθμ. : Συνεδρ. : 5η/ Περίληψη

Πράξεως : 0056 Αριθμ. : Συνεδρ. : 5η/ Περίληψη Πράξεως : 0056 Αριθμ. : ------------------------------- Συνεδρ. : 5η/27-3-2018 Περίληψη Κατά την παρ. 4 του άρθρου 377 Ν. 4412/2016, καταργείται από την έναρξη ισχύος του (8.8.2016, άρθρο 379 παρ. 1) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικής μελέτης: «Υπηρεσία. ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων αναβάθμισης συστήματος

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικής μελέτης: «Υπηρεσία. ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων αναβάθμισης συστήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 116/2018 Περίληψη Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικής μελέτης: «Υπηρεσία ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Α)Μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης Δημάρχου απευθείας. ανάθεσης εργασιών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Β)Ανάρτηση σύμβασης

ΘΕΜΑ :Α)Μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης Δημάρχου απευθείας. ανάθεσης εργασιών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Β)Ανάρτηση σύμβασης ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 102/2018 Περίληψη ΘΕΜΑ :Α)Μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεσης εργασιών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Β)Ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεως : 180 Αριθμ. :

Πράξεως : 180 Αριθμ. : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλο και τα μέλη Γεωργία Παπαναγοπούλου και Χριστίνα Κούνα (εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα :Στοιχεία κύρους εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- επουσιώδης. προβλεπόμενων από τον νόμο στοιχείων αποτελεί στοιχείο του κύρους της

Θέμα :Στοιχεία κύρους εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- επουσιώδης. προβλεπόμενων από τον νόμο στοιχείων αποτελεί στοιχείο του κύρους της ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 215/18 Περίληψη Θέμα :Στοιχεία κύρους εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- επουσιώδης πλημμέλεια Η αναγραφή στο σώμα εγγυητικής επιστολής

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ εφαρμογή του άρθρου 118. Ν.4412/16 λόγω δικαστικής εμπλοκής της διαγωνιστικής διαδικασίας- Διάρκεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ εφαρμογή του άρθρου 118. Ν.4412/16 λόγω δικαστικής εμπλοκής της διαγωνιστικής διαδικασίας- Διάρκεια ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 22-2019 Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν.4412/16 λόγω δικαστικής εμπλοκής της διαγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Το αντικείμενο της υπό κρίση δαπάνης - το οποίο συνίσταται στην «ανάθεση σε

Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Το αντικείμενο της υπό κρίση δαπάνης - το οποίο συνίσταται στην «ανάθεση σε ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 12/2018 Περίληψη Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Το αντικείμενο της υπό κρίση δαπάνης - το οποίο συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

βάρος του νέου προϋπολογισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης. Προμήθεια ειδών καθαριότητας: Tο ποσό, που αφορά στη πληρωμή αυτής,

βάρος του νέου προϋπολογισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης. Προμήθεια ειδών καθαριότητας: Tο ποσό, που αφορά στη πληρωμή αυτής, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 213/2017 Περίληψη Θέμα: «Πολυετής σύμβαση προμήθειας : Επαναδέσμευση πίστωσης εις βάρος του νέου προϋπολογισμού μετά την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ. Οι ελεγχόμενες εργασίες, «κατασκευής δικτύου ύδρευσης μεταφοράς

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ. Οι ελεγχόμενες εργασίες, «κατασκευής δικτύου ύδρευσης μεταφοράς Πράξεως : 0009 Αριθμ. : ------------------------------- Συνεδρ. : 1η/9-1-2018 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Περίληψη Οι ελεγχόμενες εργασίες, «κατασκευής δικτύου ύδρευσης μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

I.Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης. Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ναυπακτίας»

I.Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης. Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ναυπακτίας» Πράξεως : 0170 Αριθμ. : --------------------------------- Συνεδρ. : 18η/30-6-2017 Περίληψη I.Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεως : 0299 Αριθμ. : Συνεδρ. : 34η/ Περίληψη

Πράξεως : 0299 Αριθμ. : Συνεδρ. : 34η/ Περίληψη Πράξεως : 0299 Αριθμ. : --------------------------------- Συνεδρ. : 34η/5-12-2017 Περίληψη Έργο αποτελεί ένα σύνολο εργασιών το οποίο κατατείνει στην κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, ή συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο 7 του β.δ/τος 17.5/ «Περί οικονομικής διοικήσεως και. λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114), καθιερώνεται η γενική

Με το άρθρο 7 του β.δ/τος 17.5/ «Περί οικονομικής διοικήσεως και. λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114), καθιερώνεται η γενική ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 156/2018 Περίληψη Θέμα : Αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Με το άρθρο 7 του β.δ/τος 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομοειδείς εργασίες Κατάτμηση λόγω ανάθεσης τους κατά αρχήν με απευθείας ανάθεση και σε συνέχεια με συνοπτικό διαγωνισμό

Ομοειδείς εργασίες Κατάτμηση λόγω ανάθεσης τους κατά αρχήν με απευθείας ανάθεση και σε συνέχεια με συνοπτικό διαγωνισμό ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 28-19 Περίληψη Ομοειδείς εργασίες Κατάτμηση λόγω ανάθεσης τους κατά αρχήν με απευθείας ανάθεση και σε συνέχεια με συνοπτικό διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια Πανεπιστημίου- Συνοπτικός διαγωνισμός κατάτμηση.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια Πανεπιστημίου- Συνοπτικός διαγωνισμός κατάτμηση. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV ΠΡΑΞΗ 120/2018 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια Πανεπιστημίου- Συνοπτικός διαγωνισμός κατάτμηση. Μη θεώρηση ΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Πράξεως : 0316 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 35η/12-12-2017 Περίληψη Ο Ν. 4412/2016 περί των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Α 147) ορίζει στο άρθρο 86, που

Διαβάστε περισσότερα

Κατά γενική αρχή του δημοσιονομικού δικαίου, η οποία αποτυπώθηκε. νομοθετικά στο άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3801/2009 (Α 163), οι Ο.Τ.Α.

Κατά γενική αρχή του δημοσιονομικού δικαίου, η οποία αποτυπώθηκε. νομοθετικά στο άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3801/2009 (Α 163), οι Ο.Τ.Α. Πράξεως : 0302 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 34η/12-12-2017. Περίληψη Κατά γενική αρχή του δημοσιονομικού δικαίου, η οποία αποτυπώθηκε νομοθετικά στο άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3801/2009

Διαβάστε περισσότερα

Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της. συμβατικής αξίας τους. Αρνητική γνώμη επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της. συμβατικής αξίας τους. Αρνητική γνώμη επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 118/2018 Περίληψη Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας τους. Αρνητική γνώμη επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Mη νομίμως δεν υποβλήθηκε η τροποποιητική σύμβαση για την προμήθεια. ενός επιβατικού οχήματος μικρομεσαίας κατηγορίας για προσυμβατικό

Mη νομίμως δεν υποβλήθηκε η τροποποιητική σύμβαση για την προμήθεια. ενός επιβατικού οχήματος μικρομεσαίας κατηγορίας για προσυμβατικό ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 49-19 Περίληψη Mη νομίμως δεν υποβλήθηκε η τροποποιητική σύμβαση για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος μικρομεσαίας κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης Δήμου για την. αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση

«Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης Δήμου για την. αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 280-18 «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης Δήμου για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας Προϋποθέσεις νομιμότητας» Για τη νόμιμη σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας - δηλαδή σύμβασης με την

ΘΕΜΑ «Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας Προϋποθέσεις νομιμότητας» Για τη νόμιμη σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας - δηλαδή σύμβασης με την ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 135/18 Περίληψη ΘΕΜΑ «Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας Προϋποθέσεις νομιμότητας» Για τη νόμιμη σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας - δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: «Συμπλήρωση. φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από την

Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: «Συμπλήρωση. φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από την ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 80-19 Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: «Συμπλήρωση φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση μελέτης από αναθέτουσα αρχή σε νομικό πρόσωπο. ιδιωτικού δικαίου κατ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 Ν.4412/16

Απευθείας ανάθεση μελέτης από αναθέτουσα αρχή σε νομικό πρόσωπο. ιδιωτικού δικαίου κατ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 Ν.4412/16 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 82-19 Απευθείας ανάθεση μελέτης από αναθέτουσα αρχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κατ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα :Ανάθεση σε ιδιώτη ανεξαρτήτων υπηρεσιών που αφορά σε αμοιβή. για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το Γραφείο Τύπου και

Θέμα :Ανάθεση σε ιδιώτη ανεξαρτήτων υπηρεσιών που αφορά σε αμοιβή. για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το Γραφείο Τύπου και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΠΡΑΞΗ 128/2018 Θέμα :Ανάθεση σε ιδιώτη ανεξαρτήτων υπηρεσιών που αφορά σε αμοιβή για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

α)καταβολή σε χρήμα του γάλακτος σε δικαιούχους εργαζομένους για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και Προϋποθέσεις χορήγησης β)

α)καταβολή σε χρήμα του γάλακτος σε δικαιούχους εργαζομένους για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και Προϋποθέσεις χορήγησης β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 56/19 α)καταβολή σε χρήμα του γάλακτος σε δικαιούχους εργαζομένους για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016- Προϋποθέσεις χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης που αφορούν σε. διαγωνιστικής διαδικασίας,λαμβανομένου υπόψη ότι στο αντικείμενο έργων που

Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης που αφορούν σε. διαγωνιστικής διαδικασίας,λαμβανομένου υπόψη ότι στο αντικείμενο έργων που ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 192-19 Περίληψη Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης που αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αρμοδιότητες ειδικής επιτροπής επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς. ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων- λιπαντικών, των οχημάτων του

Θέμα : Αρμοδιότητες ειδικής επιτροπής επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς. ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων- λιπαντικών, των οχημάτων του 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 119/2018 Θέμα : Αρμοδιότητες ειδικής επιτροπής επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Πράξεως 0001 Αριθμ. Συν/σεως 1 η /8.1.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος., Αντιπρόεδρο και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ως άνω σύμβαση ορθώς ανατέθηκε απευθείας, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις. του άρθρου 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας

Η ως άνω σύμβαση ορθώς ανατέθηκε απευθείας, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις. του άρθρου 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 23-19 Προμήθεια : «Δημιουργία νησίδων ασφαλείας» Η ως άνω σύμβαση ορθώς ανατέθηκε απευθείας, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη α) Οι εργασίες υπό στοιχεία 2 και 8 που αναφέρονται στο Παράρτημα I του. Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016 και χαρακτηρίζονται, ως εκ τούτου,

Περίληψη α) Οι εργασίες υπό στοιχεία 2 και 8 που αναφέρονται στο Παράρτημα I του. Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016 και χαρακτηρίζονται, ως εκ τούτου, Πράξεως : 0214 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 30η/10-10-2017 Περίληψη α) Οι εργασίες υπό στοιχεία 2 και 8 που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016 και

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α :Έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων»: α)διαδικασία ανάθεσης β)καταχώρηση σε Κ.Α Προϋπολογισμού γ)επικαιροποίηση δικαιολογητικών

Δ.Ε.Υ.Α :Έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων»: α)διαδικασία ανάθεσης β)καταχώρηση σε Κ.Α Προϋπολογισμού γ)επικαιροποίηση δικαιολογητικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 125/2018 Περίληψη Δ.Ε.Υ.Α :Έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων»: α)διαδικασία ανάθεσης β)καταχώρηση σε Κ.Α Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

A) Δεν ανακαλείται η 274/2017 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού. Ελέγχου Δαπανών. Εν προκειμένω, έπρεπε να διενεργηθεί ανοικτός

A) Δεν ανακαλείται η 274/2017 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού. Ελέγχου Δαπανών. Εν προκειμένω, έπρεπε να διενεργηθεί ανοικτός ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 18/2018 (σε συμβούλιο) Θέμα : «Εφαρμογή διατάξεων Ν.4071/12 του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012 μόνο από Δήμους και Περιφέρειες» Περίληψη A) Δεν ανακαλείται η 274/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ Περίληψη Το Κλιμάκιο κρίνει ότι η δαπάνη της αμοιβής για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού δρόμων και κοινόχρηστων χώρων οικισμών των

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβή για την παροχή «Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά»

Αμοιβή για την παροχή «Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά» ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 74-19 Αμοιβή για την παροχή «Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά» Οι ανατεθείσες υπηρεσίες υπάγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικό τους διοικητικό προσωπικό και η

Στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικό τους διοικητικό προσωπικό και η ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 63-2019 Αρμόδια όργανα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων Ν.Π.Δ.Δ Δήμου που δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό Στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων ημεδαπών η αλλοδαπών εγγράφων που υποβάλλονται σε διαγωνισμό

Α) Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων ημεδαπών η αλλοδαπών εγγράφων που υποβάλλονται σε διαγωνισμό Πράξεως : 0024 Αριθμ. : ------------------------------- Συνεδρ. : 2η/23-1-2018 Περίληψη Α) Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων ημεδαπών η αλλοδαπών εγγράφων που υποβάλλονται σε διαγωνισμό Όσον αφορά στα ημεδαπά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους Φωτεινή Πούλιου Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή),

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους Φωτεινή Πούλιου Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή), 1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους Φωτεινή Πούλιου Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή), Εισηγητή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Ανάθεση υπηρεσιών επιμέλειας ύλης λευκώματος και εντύπων. Όπως παγίως γίνεται δεκτό (βλ. ενδεικτικά Πράξεις VII Τμήματος Ελ. Συν.

ΘΕΜΑ:«Ανάθεση υπηρεσιών επιμέλειας ύλης λευκώματος και εντύπων. Όπως παγίως γίνεται δεκτό (βλ. ενδεικτικά Πράξεις VII Τμήματος Ελ. Συν. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ (Α ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 162/10-7-2018 Περίληψη ΘΕΜΑ:«Ανάθεση υπηρεσιών επιμέλειας ύλης λευκώματος και εντύπων εκδηλώσεων» Όπως παγίως γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού και νοσηλευτή με συμβάσεις. Οι εν λόγω συμβάσεις δεν αποτελούν συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθόσον

«Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού και νοσηλευτή με συμβάσεις. Οι εν λόγω συμβάσεις δεν αποτελούν συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθόσον ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 147/2018 Περίληψη «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού και νοσηλευτή με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε Κοινωφελή Επιχείρηση.» Οι εν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 16-10 - 2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5565/156170 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (σχετ.: 5441/152004/2017)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια.

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια. Πράξεως 0026 Αριθμ. Συν/ση 5η/20.2.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και,

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη. συγκεκριμένης προμήθειας και, συνεπώς, η δυνατότητα ανάθεσής

Προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη. συγκεκριμένης προμήθειας και, συνεπώς, η δυνατότητα ανάθεσής ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 38/2017 Περίληψη Προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, συνεπώς, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ. Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Δέσποινα Καββαδία -

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ. Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Δέσποινα Καββαδία - Πράξεως : 0165 Αριθμ. : --------------------------------- Συνεδρ. : 15η/19-4-2016 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια σκιάστρων: Νομίμως η επίμαχη προμήθεια ανατέθηκε στον ως. άνω ανάδοχο, καθόσον δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του λόγος

Προμήθεια σκιάστρων: Νομίμως η επίμαχη προμήθεια ανατέθηκε στον ως. άνω ανάδοχο, καθόσον δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του λόγος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 148-2018 Προμήθεια σκιάστρων: Νομίμως η επίμαχη προμήθεια ανατέθηκε στον ως άνω ανάδοχο, καθόσον δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη εκτύπωσης εντύπων γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Δήμου

Δαπάνη εκτύπωσης εντύπων γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Δήμου ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 61/2011 Δαπάνη εκτύπωσης εντύπων γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Δήμου Μη θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής Δήμου που αφορά καταβολή ποσού για την εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 14/2017

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 14/2017 Περίληψη Όταν η υπό σύναψη σύμβαση είναι μικτού χαρακτήρα, δηλαδή έχει ως αντικείμενο τόσο την προμήθεια αγαθών όσο και την εκτέλεση εργασιών, το εφαρμοστέο κριτήριο για να κριθεί αν η σύμβαση πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η διαταγή πληρωμής συνιστά νόμιμο δικαιολογητικό δαπάνης δεσμεύον το. Ελεγκτικό Συνέδριο και η κρίση της νομιμότητας ή μη της δαπάνης που

Η διαταγή πληρωμής συνιστά νόμιμο δικαιολογητικό δαπάνης δεσμεύον το. Ελεγκτικό Συνέδριο και η κρίση της νομιμότητας ή μη της δαπάνης που ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 73/2017 Περίληψη Η διαταγή πληρωμής συνιστά νόμιμο δικαιολογητικό δαπάνης δεσμεύον το Ελεγκτικό Συνέδριο και η κρίση της νομιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΠΡΑΞΗ 126/2011. Προμήθεια εντύπων-μη λειτουργική δαπάνη

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΠΡΑΞΗ 126/2011. Προμήθεια εντύπων-μη λειτουργική δαπάνη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΠΡΑΞΗ 126/2011 Προμήθεια 1.300 εντύπων-μη λειτουργική δαπάνη Το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη προμήθειας ενημερωτικού φυλλαδίου για τα πεπραγμένα της Κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δήμοι μπορούν να προμηθεύονται με απευθείας ανάθεση προϊόντα μόνο. στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων

Οι δήμοι μπορούν να προμηθεύονται με απευθείας ανάθεση προϊόντα μόνο. στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ (Α ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 164 Περίληψη Οι δήμοι μπορούν να προμηθεύονται με απευθείας ανάθεση προϊόντα μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές Επιτροπές :Κάλυψη δαπάνης υλικοτεχνικής υποδομής ( έπιπλα και εξοπλιστικά είδη ) από το Δήμο

Σχολικές Επιτροπές :Κάλυψη δαπάνης υλικοτεχνικής υποδομής ( έπιπλα και εξοπλιστικά είδη ) από το Δήμο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 193/18 Περίληψη Σχολικές Επιτροπές :Κάλυψη δαπάνης υλικοτεχνικής υποδομής ( έπιπλα και εξοπλιστικά είδη ) από το Δήμο Όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, λόγω του μη νομίμου αποκλεισμού της. εταιρείας «... AE» από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ειδικότερα, μόνη η

Η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, λόγω του μη νομίμου αποκλεισμού της. εταιρείας «... AE» από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ειδικότερα, μόνη η ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 277/2018 Πρόδηλο τυπικό σφάλμα της προσφοράς Η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, λόγω του μη νομίμου αποκλεισμού της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση: Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (ποινικού μητρώου και φορολογικής ενημερότητας) σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης

Απευθείας ανάθεση: Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (ποινικού μητρώου και φορολογικής ενημερότητας) σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 33-19 Απευθείας ανάθεση: Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (ποινικού μητρώου και φορολογικής ενημερότητας) σε χρόνο μεταγενέστερο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο Περίληψη Μη νομίμως ανατέθηκε από τη Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση πολιτισμού, περιβάλλοντος & αθλητισμού ΧΧΧ η εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών καθαριότητας στον φερόμενο ως δικαιούχο, η οικονομική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 14/2017. Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα,

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 14/2017. Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Περίληψη α) Όσον αφορά στην σύμβαση με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ.», η οποία έχει μικτό χαρακτήρα, αφού το αντικείμενο της αφορά τόσο στην προμήθεια των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών των οργάνων,

Διαβάστε περισσότερα

Aμοιβή για την παροχή εργασιών καθαρισμού - απόφραξης φρεατίων αποχέτευσης των δημοτικών ενοτήτων

Aμοιβή για την παροχή εργασιών καθαρισμού - απόφραξης φρεατίων αποχέτευσης των δημοτικών ενοτήτων ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 35-19 Aμοιβή για την παροχή εργασιών καθαρισμού - απόφραξης φρεατίων αποχέτευσης των δημοτικών ενοτήτων Περίληψη Οι δαπάνες,

Διαβάστε περισσότερα

«Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες».

«Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες». ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 254/19 «Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες». Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Μη νομίμως ο Δήμος Π προέβη στην ανάθεση σε ιδιώτη παιδίατρο της. παροχής των προαναφερόμενων υπηρεσιών, καθόσον με τη συναφθείσα

Μη νομίμως ο Δήμος Π προέβη στην ανάθεση σε ιδιώτη παιδίατρο της. παροχής των προαναφερόμενων υπηρεσιών, καθόσον με τη συναφθείσα ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 66-19 Περίληψη Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Δήμο Μη νομίμως ο Δήμος Π προέβη στην ανάθεση σε ιδιώτη παιδίατρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΙΔ Ο.Τ.Α (Δημοτικές Επιχειρήσεις) : Συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτη. Oταν α) οι συμβαλλόμενοι δεν αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριμένου

ΝΠΙΔ Ο.Τ.Α (Δημοτικές Επιχειρήσεις) : Συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτη. Oταν α) οι συμβαλλόμενοι δεν αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριμένου ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 147/2018 ΝΠΙΔ Ο.Τ.Α (Δημοτικές Επιχειρήσεις) : Συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτη ιατρό Oταν α) οι συμβαλλόμενοι δεν αποβλέπουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ :Σύμβαση αμοιβής παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων

Ν.Π.Δ.Δ :Σύμβαση αμοιβής παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 93-19 Ν.Π.Δ.Δ :Σύμβαση αμοιβής παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων Η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον, η μεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα