MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze"

Transcript

1 Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV

2 Satura rādītājs 1 Vispārīgie norādījumi Piegādes komplekta un pieslēguma parametru pārbaude Tehniskā apkope un serviss Lietošanas instrukcija Norādījums Saīsinājumu skaidrojums Tehniskie dati Katla pievienošanas izmēri Gāzes apvalka montāža pie katla DegĜa korpusa montāža pie gāzes apvalka (servisa pozīcija) Elektroinstalācija Gaisa klapes servomotors Gaisa spiediena uzraugs Ienākošā gāzes spiediena uzraugs Blīvuma kontroles gāzes spiediena uzraugs Aizdedzes elektrodu noregulēšana Liesmas kontrole ar detektoru IRD Vadības bloks MPA MPA 22 vadības bloka displejs Iekārtas palaišana Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV II 1½", KEV 2" un KEV DN a Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV25 1" un KEV30 1½" b Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV35 1½", KEV45 2" un KEV45 DN Gāzes pneimatiskā darba režīma noregulēšana Aprēėinu paraugs gāzes degĝa noregulēšanai Noregulējumu tabulas KĜūmju iemesli un to novēršana / darba gaitas apraksts Elektriskā saslēguma shēma Noregulējumu protokols Raksturlīknes Izmēri Atbilstības deklarācija E G

3 1. Vispārīgie norādījumi Gāzes dedzināšanas iekārtas instalācija veicama saskaħā ar attiecīgajiem noteikumiem un direktīvām. Instalējošā personāla pienākums ir detalizēti iepazīties ar visiem šiem noteikumiem. Iekārtas montāžas, palaišanas un apkopes darbi jāpilda rūpīgi. DegĜa ekspluatācija ir aizliegta telpās, kurās ir paaugstināts gaisa mitrums (veĝas mazgātuves), stipri putekĝaina vai agresīvu tvaiku vide. Nepieciešamības gadījumā apkures telpa jāvēdina. Giersch MG 3 sērijas gāzes degĝi piemēroti dabasgāzes vai sašėidrinātās gāzes dedzināšanai atbilstoši DIN EN 437 un Eiropas standarta DIN EN 676 prasībām. 2. Piegādes komplekta un pieslēguma parametru pārbaude Pirms uzsākt Giersch gāzes degĝa montāžu, lūdzu, pārbaudiet piegādes komplekta sastāvu. Piegādes komplekts: Deglis, gāzes apvalks, gāzes apvalka blīve, 4 stiprinājuma skrūves, atsevišėa lietošanas instrukcija, tehniskā informācija, 7 - polīgs un 4 - polīgs kontaktsavienojums (Wieland firmas kontaktspraudnis). Kompaktā gāzes rampa Gāzes instalācijai un palaišanai Ħemt vērā DVGW (DVGW-TRGI) tehnisko noteikumu prasības. Gāzes vada pievienojums jāveic atbilstoši caurplūdes daudzumam un esošajam gāzes dinamiskajam spiedienam, gāzes vads deglim jāpievada pa visīsāko ceĝu, kur spiediena zuduma iespēja ir vismazākā. Gāzes spiediena zudumam kompaktajā gāzes rampā un deglī, kā arī siltumražotāja karstā gaisa pretestībai jābūt mazākai par pieslēguma dinamisko spiedienu. Uzmanību! Ievērot secību un ierīču caurteces virzienus! 3. Tehniskā apkope un serviss Vienreiz gadā ražotājfirmas pilnvorotai personai vai kādam citam attiecīgi kvalificētam speciālistam jāveic degĝa apkope un nepieciešamības gadījumā dūmgāzu koriăēšana, būtu jāpārbauda gāzes apvalka stāvoklis un hermētiskums. KĜūdainas montāžas un labošanas, citu sastāvdaĝu izmantošanas un neatbilstoša pielietojuma gadījumā atbildību par sekām mēs neuzħemamies. 4. Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija kopā ar šo tehnisko informāciju jāglabā apkures telpā redzamā vietā. Lietošanas instrukcijas otrā pusē jānorāda informācija par tuvāko klientu apkalpošanas servisu. 5. Norādījums Traucējumi bieži rodas kĝūdainas ekspluatācijas rezultātā. Apkalpojošajam personālam jābūt detalizēti informētam par degĝa darbības principiem. Ja traucējumi rodas bieži, par tiem obligāti jāinformē klientu apkalpošanas serviss. E G

4 6. Saīsinājumu skaidrojums MG 3-ZM-L-N Erdgas Dabas E, gāze LL E,LL= N ="N" oder jeb Flüssiggas Sašėidrinātā ="F" gāze = F Luftabschlussklappe Gaisa noslēdz klape zweistufig Divpakāpju gleitend slīdošs / modulierend / modulējošs Brennertyp DegĜa Tips Brennerserie DegĜa sērija 7. Tehniskie dati DegĜa tips Tehniskie dati MG3.1-ZM-L MG3.2-ZM-L MG3.3-ZM-L MG3.4-ZM-L DegĜa jauda min kw DegĜa jauda maks kw Gāzes veids Darba režīma veids Spriegums dabasgāze LL + E = «N», sašėidrinātā gāze = «F» divpakāpju / modulējošs 230 / 400 V - 50 Hz maks. strāvas patēriħš starta palaidē/ darba režīmā 12 A maks./ 7,1 A ef. I14,5 A maks. / 10,2 A ef. 16,5 A maks./ 11,4 A ef. 22,5 A maks./ 15,5 A ef. Elektromotors (2800min -1 ) kw 3,0 4,0 4,5 5,5 Liesmas kontrole IRD Vadības bloks MPA 22 Gaisa spiediena uzraugs LGW50 Svars kg Katla pievienošanas izmēri Izmēri mm M12 Ø260 Ø328 E G

5 9. Gāzes apvalka montāža pie katla Gaisa spiediena impulsa caurulītes pieslēgums (zilā caurulīte) Blīve jāpielīmē pie gāzes apvalka. Katla pievienošanas plate jāsagatavo pēc 8. «Katla pievienošanas izmēri» dotajiem izmēriem. Gāzes apvalka blīvi var izmantot kā aizzīmēšanas šablonu. Gāzes apvalku piestiprina pie katla ar 4 stiprinājuma skrūvēm M 10 un paplāksnēm ar seškant-atslēgas SW 8 palīdzību. Kompaktajai gāzes rampai jāieskrūvē gaisa spiediena mērīšanas skrūve. 10. DegĜa korpusa montāža pie gāzes apvalka (servisa pozīcija) DegĜa korpusu ievietojiet gāzes apvalka šarnīrā un nostipriniet ar stiprinājuma stieni. Tagad deglis ir servisa pozīcijā. Aizdedzes kabeli «A» iespraudiet aizdedzes transformatorā. Savienojiet jonizācijas kontaktsavienojumu «B». A B Uzmanieties, lai blīve starp gāzes apvalku un degĝa korpusu būtu cieši pieguĝoša! Aizveriet degli un ievietojiet otru stiprinājuma stieni šarnīrā. Ar drošības skrūvi nostipriniet degĝa korpusa augšpusi. 11. Elektroinstalācija B Uzmanību! Pieslēguma darbu un elektrisko daĝu izbūves laikā galveno slēdzi noregulēt pozīcijā «izslēgts» un atvienojiet tīkla drošinātāju. DegĜa elektroinstalācija jāveic saskaħā ar elektriskā saslēguma shēmu. Visus elektroinstalācijas darbus atĝauts veikt tikai attiecīgi kvalificētiem speciālistiem. Elektrību deglim pievada ar lokanu kabeli. E G

6 Skat. 26. Elektriskā saslēguma shēma. B Kodējamais spraudnis Lai piekĝūtu vadības blokam, noħemiet aizsargpārsegu un nostipriniet to servisa pozīcijā. Izskrūvējiet 4 sānu stiprinājuma skrūves un pārsegu iekariet garākajā vītnē virs degĝa motora stiprinājuma. Divpakāpju vai modulējošais darba režīms Svarīgi! Divpakāpju darba režīmā kodējamajam spraudnim X85 jābūt savienotam ar spraudħa buksi X86 (piegādes stāvoklis, skat. zīm.). Modulējošajā darba režīmā kodējamais spraudnis X85 ir jānoħem. Pēc instalācijas darbu veikšanas jāpārbauda elektrisko vadu savienojums un, īslaicīgi iedarbinot motora aizsardzību, ar izolētu skrūvgriezi jāpārbauda degĝa motora griešanās virziens. Griešanās virziens ir pareizs, ja ventilatora ritenis griežas katla virzienā (skat. arī bultiħas virzienu uz motora atloka). Svarīgi! Motora aizsargrelejs tiek noregulēts rūpnīcā. Noregulētās vērtības nevajadzētu mainīt. E G

7 12. Gaisa klapes servomotors Skat. 24.Noregulējumu tabulas Gaisa klapes servomotors kalpo gaisa klapes regulēšanai divpakāpju vai modulējošajos degĝos. Servomotora elektronisko vadību nodrošina mikroprocesora vadīts degšanas automāts. 13. Gaisa spiediena uzraugs Gaisa spiediena uzraugs darbojas kā diferenciāla spiediena uzraugs un kalpo gaisa spiediena kontrolei degĝos ar ventilatoru. Gaisa spiediena uzraugs ir noregulēts jau rūpnīcā. 14. Ienākošā gāzes spiediena uzraugs Gāzes spiediena uzraugs kalpo ienākošā gāzes spiediena kontrolei. Ja iestatītais minimālais ienākošais gāzes spiediens (rūpnīcas uzstādījums) netiek nodrošināts, deglis izslēdzas. Tiklīdz noregulētā minimālā spiediena vērtība tiek pārsniegta, deglis atkal pats ieslēdzas. 15. Blīvuma kontroles gāzes spiediena uzraugs Blīvuma kontroles gāzes spiediena uzraugam rūpnīcā ir iestatīta 10 mbar vērtība. Uzmanību! Blīvuma kontroles spiediena uzrauga ieslēgšanās punkta vērtība atbilst pusei no ienākošā gāzes spiediena vērtības. E G

8 16. Aizdedzes elektrodu noregulēšana Aizdedzes elektrodi ir noregulēti jau rūpnīcā. Dotie izmēri paredzēti kontrolei. ca. 3-4 ca. 5 ca Liesmas kontrole ar detektoru IRD 1020 Zili degošās liesmas drošai kontrolei tiek izmantots infrasarkanā starojuma detektors IRD Šī ierīce IRD1020 reaăē tikai uz šaudīgo infrasarkanā starojuma liesmu. Detektors IRD1020 ir drošības ierīce, tāpēc to atvērt ir aizliegts. IRD1020 ierīces darbības rādījumi periodiski būtu jāpārbauda. Zems liesmas intensitātes rādījums liecina par to, ka ir mainījušies liesmas iestatījumi vai arī, uzkrājoties netīrumiem un putekĝiem samazinājies sensora jūtīgums. E G

9 18. Vadības bloks MPA 22 MPA 22 ir mikroprocesora vadīts degšanas automāts intermitējošam darba režīmam, lai varētu vadīt un kontrolēt pneimatiski modulējošos ventilējamos degĝus ar servopievadu. Gāzes dedzināšanas darba režīmā tam ir integrēta ventiĝu pārbaudes sistēma. Degšanas automātam MPA 22 ir ebus pieslēgums. AtĜauja-gāze ES- apliecinājums par ražošanas parauga pārbaudi saskaħā ar ES-Gāzes iekārtu direktīvu. MPA 22 CE-0085AU MPA 22 vadības bloka displejs Sākt Iedega plaišanas fāzes laikā. Izslēgts stāvoklis Iedegas, kad ir aktivizēta gāzes klape Simboli klapju atvēršanai/ aizvēršanai Iedegas, kad ir aktivizēta gaisa klape LC-displejs h = darba stundu uzrādījums l, m³ = eĝĝas, resp., gāzes patēriħš Iedegas, kad uzstādīts regulēšanas režīms Iedegas, kad aktivizēts servisa režīms KĜūme Darba režīms, deg liesma Iedegas, kad ieslēgts informatīvais režīms Apstiprināšanas vai atbloėēšanas taustiħš TaustiĦš 1 gāzes klapes regulēšana ar +/- taustiħu TaustiĦš 2 gaisa klapes regulēšana ar +/- taustiħu taustiħš + / taustiħš Iekārtas palaišana Pēc gāzes un elektroinstalācijas darbu pabeigšanas degli var iedarbināt. Pārbaudiet motora griešanās virzienu, ar izolētu skrūvgriezi uz īsu laiku iedarbinot motora aizsardzību. skat. 11. Elektroinstalācija. Pārbaudiet kompaktās gāzes rampas pieslēgumus. Sagatavojiet dūmgāzu analīžu aparātu. Iedarbiniet degli. Gaisa pārspiediena un jaudas noregulēšana. Skat. 21 Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV II 1 ½", KEV 2" un KEV DN65, 21.a Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV25, KEV30 1", KEV45 2" un KEV45 DN 65 resp. 21.b Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV30 1". Ievadītos datus fiksējiet protokolā Pēc palaišanas pārbaudiet gāzes spiediena uzraugu. Lēnām aizgrieziet lodveida krānu. Deglim ir jāizslēdzas, bet nav jāuzrāda kĝūme. Ja deglis tomēr uzrāda kĝūmi, gāzes spiediena uzraugā ir jāpaaugstina uzstādītie parametri. E G

10 21. Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV II 1 ½", KEV 2" un KEV DN65 Kompaktās gāzes rampas montāža Uzstādīšanas pozīcija Minimālais attālums līdz sienai: tikai horizontāli, neliecot uz sāniem. 20 mm Degkameras spiediena mērīšanas skrūvei vienmēr ir jābūt ieskrūvētai gāzes apvalka augšpusē (skat. 9. Gāzes apvalka montāža pie katla). Savienojuma vadam starp degkameras spiediena mērīšanas skrūvi un kompakto gāzes rampu jābūt brīvā izliekumā. Gaisa spiediena uzrauga pieslēguma skrūvei jābūt ieskrūvētai gāzes apvalka augšpusē (skat. 9. Gāzes apvalka montāža pie katla). Gaisa spiediena impulsa caurulītes pieslēgums «AIR» Skārda pārsegs Noregulēšanas skrūves SKP 70 Impulsa caurulīte p G VGD SKP 10 Gāzes spiediena uzraugs (ienākošajam gāzes spiedienam) Gāzes spiediena uzraugs blīvuma kontrolei Zilo caurulīti pievienot kompaktās gāzes rampas pieslēgšanas vietai «AIR» un gaisa spiediena mērīšanas skrūvei, kas atrodas gāzes apvalka augšpusē. Zilā caurulīte kalpo kompaktās gāzes rampas vadībai, tai jābūt pievienotai brīvi un bez locījumu vietām. Skārda pārsegu noħemiet no gāzes spiediena regulatora noregulēšanas skrūvēm. Iedarbiniet degli. 1. Gaisa pārspiediena noregulēšana I un II pakāpei (maks. un min. slodzei) Pēc 24.nodaĜas Noregulējumu tabulām noregulējiet gaisa klapes pozīcijas P9 II pakāpei (maks. slodzei) un P1 I pakāpei (min. slodzei). Noregulējums jāveic uz MPA 22 displeja saskaħā ar norādījumiem 22.nodaĜā Gāzes pneimatiskā darba režīma noregulējums. Maks. slodzei gaisa pārspiedienu regulējiet gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «liela liesma» palīdzību. CO 2 - vērtībai dūmgāzēs nebūtu jāpārsniedz 9-10%. Min. slodzei gaisa pārspiedienu regulējiet gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «maza liesma» palīdzību. CO 2 - vērtībai dūmgāzēs nebūtu jāpārsniedz 9-10%. Min. slodzes noregulējums ietekmē maks. slodzes noregulējumu. Maks. slodzes laikā kontrolējiet gaisa pārspiedienu, un nepieciešamības gadījumā attiecīgi noregulējiet to gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «liela liesma» palīdzību. 2. Jaudas noregulēšana I un II pakāpei (maks. un min. slodzei) Maks. slodze jāpārbauda pēc gāzes skaitītāja rādījuma vai arī, salīdzinot sprauslas (dīzes) spiedienu ar tām vērtībām, kas dotas 24.Noregulējumu tabulā. Jaudu var palielināt, atverot gaisa klapi (P9 palielinājums), un samazināt gaisa klapi aizverot (P9 samazinājums). Gaisa pārspiediens no šī noregulējuma nemainās. Min. slodze jāpārbauda pēc gāzes skaitītāja rādījuma vai, salīdzinot sprauslas (dīzes) spiedienu ar tām vērtībām, kas dotas 24.Noregulējumu tabulā. Jaudu var palielināt, atverot gaisa klapi (P1 palielinājums), un samazināt gaisa klapi aizverot (P1 samazinājums). Gaisa pārspiediens no šī noregulējuma nemainās. E G

11 21.a Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV25 1", KEV30 1½" Kompaktās gāzes rampas montāža Uzstādīšanas pozīcija Minimālais attālums līdz sienai: tikai horizontāli, neliecot uz sāniem. 20 mm Gaisa spiediena mērīšanas skrūvei vienmēr ir jābūt ieskrūvētai gāzes apvalka augšpusē (skat. 9. Gāzes apvalka montāža pie katla). Savienojuma vadam starp gaisa spiediena mērīšanas skrūvi un kompakto bloku jābūt brīvā izliekumā. Gaisa spiediena mērīšanas skrūvei vienmēr ir jābūt ieskrūvētai gāzes apvalka augšpusē (skat. 9. Gāzes apvalka montāža pie katla). p F p L Impulsa caurulīte p G V N p G Gāzes spiediena uzraugs (ienākošajam gāzes spiedienam) Gāzes spiediena uzraugs blīvuma kontrolei Zilā caurulīte kalpo kompaktās gāzes rampas vadībai, tai jābūt pievienotai brīvi un bez locījumu vietām. Sagrieziet zilo caurulīti divās daĝās. Vienu zilās caurulītes daĝu pievienojiet pie kompaktās gāzes rampas pieslēguma skrūves «p L» un pie gāzes apvalka gaisa spiediena mērīšanas skrūves, otru zilās caurulītes daĝu pie degkameras mērpunkta un pie pieslēguma skrūves «p F». Caurulīte ir jāpievieno tā, lai kondensāts, kas varētu rasties, ieplūstu atpakaĝ degkamerā, nevis kompaktajā gāzes rampā. Iedarbiniet degli. 1. Gaisa pārspiediena noregulēšana I un II pakāpei (maks. un min. slodzei) Pēc 24.nodaĜas Noregulējumu tabulām noregulējiet gaisa klapes pozīcijas P9 II pakāpei (maks. slodzei) un P1 I pakāpei (min. slodzei). Noregulējums jāveic uz MPA 22 displeja saskaħā ar norādījumiem 22.nodaĜu Gāzes pneimatiskā darba režīma noregulējums. Maks. slodzei gaisa pārspiedienu regulējiet gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «V» palīdzību. CO2 vērtībai dūmgāzēs nebūtu jāpārsniedz 9-10%. Min. slodzei gaisa pārspiedienu regulējiet gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «N» palīdzību. CO2 vērtībai dūmgāzēs nebūtu jāpārsniedz 9-10%. Min. slodzes noregulējums ietekmē maks. slodzes noregulējumu. Maks. slodzes laikā kontrolējiet gaisa pārspiedienu, un nepieciešamības gadījumā attiecīgi noregulējiet to gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «V» palīdzību. E G Jaudas noregulēšana I un II pakāpei (maks. un min. slodzei) Maks. slodze jāpārbauda pēc gāzes skaitītāja rādījuma vai arī, salīdzinot sprauslas (dīzes) spiedienu ar tām vērtībām, kas dotas 24. Noregulējumu tabulā. Jaudu var palielināt, atverot gaisa klapi (P9 palielinājums), un samazināt gaisa klapi aizverot (P9 samazinājums). Gaisa pārspiediens no šī noregulējuma nemainās. Min. slodze jāpārbauda pēc gāzes skaitītāja rādījuma vai arī, salīdzinot sprauslas (dīzes) spiedienu ar tām vērtībām, kas dotas 24.Noregulējumu tabulā. Jaudu var palielināt, atverot gaisa klapi (P1 palielinājums), un samazināt gaisa klapi aizverot (P1 samazinājums). Gaisa pārspiediens no šī noregulējuma nemainās. 11

12 21.b Gāzes deglis ar kompakto gāzes rampu KEV35 1½", KEV45 2" un KEV45 DN 65 Kompaktās gāzes rampas montāža Uzstādīšanas pozīcija Minimālais attālums līdz sienai: tikai horizontāli, neliecot uz sāniem. 20 mm Gaisa spiediena mērīšanas skrūvei vienmēr ir jābūt ieskrūvētai gāzes apvalka augšpusē (skat. 9. Gāzes apvalka montāža pie katla). Savienojuma vadam starp gaisa spiediena mērīšanas skrūvi un kompakto gāzes rampu jābūt brīvā izliekumā. Gaisa spiediena mērīšanas skrūvei vienmēr ir jābūt ieskrūvētai gāzes apvalka augšpusē (skat. 9. Gāzes apvalka montāža pie katla) V N p G Impulsa caurulīte p G Gāzes spiediena uzraugs (ienākošās gāzes spiediens) Gāzes spiediena uzraugs blīvuma kontrolei Zilā caurulīte kalpo kompaktās gāzes rampas vadībai, tai jābūt pievienotai brīvi un bez locījumu vietām. Sagrieziet zilo caurulīti divās daĝās. Vienu zilās caurulītes daĝu pievienojiet pie kompaktās gāzes rampas pieslēguma skrūves «p L» un pie gāzes apvalka gaisa spiediena mērīšanas skrūves, otru zilās caurulītes daĝu pie degkameras mērpunkta un pie pieslēguma skrūves «p F». Caurulīte ir jāpievieno tā, lai kondensāts, kas varētu rasties, ieplūstu atpakaĝ degkamerā, nevis kompaktajā gāzes rampā. Iedarbiniet degli. 1. Gaisa pārspiediena noregulēšana I un II pakāpei (maks. un min. slodzei) Pēc 24.nodaĜas Noregulējumu tabulām noregulējiet gaisa klapes pozīcijas P9 II pakāpei (maks. slodzei) un P1 I pakāpei (min. slodzei). Noregulējums jāveic uz MPA 22 displeja saskaħā ar norādījumiem 22.nodaĜā Gāzes pneimatiskā darba režīma noregulējums. Maks. slodzei gaisa pārspiedienu regulējiet gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «V» palīdzību. CO2 vērtībai dūmgāzēs nevajadzētu pārsniegt 9-10%. Min. slodzei gaisa pārspiedienu regulējiet gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «N» palīdzību. CO2 vērtībai dūmgāzēs nevajadzētu pārsniegt 9-10%. Min. slodzes noregulējums ietekmē maks. slodzes noregulējumu. Maks. slodzes laikā kontrolējiet gaisa pārspiedienu, un nepieciešamības gadījumā attiecīgi noregulējiet to gāzes spiediena regulatorā ar noregulēšanas skrūves «V» palīdzību. 2. Jaudas noregulēšana I un II pakāpei (maks. un min. slodzei) Maks. slodze jāpārbauda pēc gāzes skaitītāja rādījuma vai arī, salīdzinot sprauslas (dīzes) spiedienu ar tām vērtībām, kas dotas 24.Noregulējumu tabulā. Jaudu var palielināt, atverot gaisa klapi (P9 palielinājums), un samazināt gaisa klapi aizverot (P9 samazinājums). Gaisa pārspiediens no šī noregulējuma nemainās. Min. slodze jāpārbauda pēc gāzes skaitītāja rādījuma vai arī, salīdzinot sprauslas (dīzes) spiedienu ar tām vērtībām, kas dotas 24.Noregulējumu tabulā. Jaudu var palielināt, gaisa klapi atverot (P1 palielinājums), un samazināt gaisa klapi aizverot (P1 samazinājums). Gaisa pārspiediens no šī noregulējuma nemainās. E G

13 22. Gāzes pneimatiskā darba režīma noregulēšana OFF OFFUPr Lai nokĝūtu šī noregulējuma modulī, deglim jābūt gatavības (Standby) stāvoklī. Gatavības stāvoklis nozīmē to, ka deglim tiek padots spriegums, taču nav siltuma pieprasījuma. Ja degšanas automāta MPA 22 displejā parādās OFF, tad ierīce atrodas gatavības stāvoklī un jau ir attiecīgi konfigurēta. Ja displejā parādās OFFUPr, tad arī šajā gadījumā MPA 22 ierīce ir gatavības stāvoklī, taču aparatūra vēl nav saprogrammēta un ir nepieciešami vairāki noregulējumi, kas jāveic sekojošā secībā. Svarīga norāde: Ja noregulēšanas process 30 min. laikā tiek pārtraukts vai nav pareizi pabeigts, displejā būs OFFUPr uzrādījums. Rīcības soĝi jauniem noregulējumiem vai arī esošo noregulējumu mainīšanai: 1. solis: Ievadiet drošības kodu. Vienlaicīgi nospiediet taustiħus 1 un solis: Displejā parādās 7 horizontālas svītriħas ievadiet paroli. Norāde: Pauze starp katra nākamā simbola ievadīšanu nedrīkst pārsniegt 20 sek., pretējā gadījumā ierīce MPA22 atkal pārslēdzas gatavības režīmā. Gadījumā, ja tā notiek, ievadiet no jauna paroli. - Nospiest 2 x taustiħu mīnus. - Apstipriniet ievadīšanu, 1 x nospiežot taustiħu 2. - Nospiest 1 x taustiħu mīnus. - Apstipriniet ievadīšanu, 2 x nospiežot taustiħu Nospiest 4 x taustiħu plus. - Apstipriniet ievadīšanu, 1 x nospiežot taustiħu Nospiest 2 x taustiħu plus. - Apstipriniet ievadīšanu, 1 x nospiežot taustiħu Nospiest 3 x taustiħu plus. - Apstipriniet ievadīšanu, 1 x nospiežot taustiħu Nospiest 4 x taustiħu mīnus. - Nospiest 1 x apstiprinājuma taustiħu (ar saliekto bultiħu). Paroles ievadīšana ir pabeigta. 3. solis: Pēc pareizas paroles ievadīšanas displejā parādās EGAS Pn E G un EGAS Pn P vai 9GAS P L/A vai 4. solis: Spiežot taustiħu plus vai mīnus, varat izvēlēties Jums vēlamo funkciju P9 (maks. slodze), P1 (min. slodze) un P0 (starta punkts). 5. solis: Izvēloties funkciju P9, displejā parādās 9GAS. Turot nospiestu taustiħu 2 un pēc izvēles nospiežot taustiħu plus vai mīnus, noregulējiet maks.slodzi robežās no 0 līdz 90. Pamatnoregulējumu vērtības, lūdzu, skat. Noregulējumu tabulā. 13

14 2 un 1GAS P L/A vai 6. solis: Pēc tam, kad esat noregulējuši P9 vērtību, spiediet taustiħu plus, lai noregulētu P1. Displejā parādās 1Gas. Turot nospiestu taustiħu 2 un pēc izvēles nospiežot taustiħu plus vai mīnus, noregulējiet min.slodzi robežās no 0 līdz 90. Pamatnoregulējumu vērtības, lūdzu, skat. Noregulējumu tabulā. 2 un 0GAS P vai L/A 7. solis: Pēc tam, kad esat noregulējuši P1 vērtību, spiediet taustiħu plus, lai noregulētu P0 (starta punkts). Displejā parādās 0Gas. Turot nospiestu taustiħu 2 un pēc izvēles nospiežot taustiħu plus vai mīnus, noregulējiet degĝa starta punktu robežās no 0 līdz 90. Galvenokārt šeit ir jānoregulē P1 vērtība. Ja P1 vērtība (min. slodze) noregulēta Ĝoti zema, P0 vērtību ieteicams noregulēt augstāku nekā P1, lai tādā veidā garantētu drošu degĝa startu. Pamatnoregulējumu vērtības, lūdzu, skat. Noregulējumu tabulā. 2 2 un un 0GAS P GAS Pn P vai 1GAS P L/A L/A vai vai 8. solis: Pēc tam, kad ir noregulēta P0 vērtība, nospiediet taustiħu plus. Displejā parādās GAS Pn. Tagad ieslēdziet drošības ėēdi un siltuma patēriħa pieprasījumu. Deglim vajadzētu sākt darboties un palikt aizdedzes pozīcijā. Ja tas tā nenotiek, atkārtojiet, lūdzu, aizdedzes punkta P0 noregulējumu, kā tas ir aprakstīts 7. solī. Ja deglis darbojas, pēc Noregulējumu tabulas noregulējiet gāzes sprauslas (dīzes) spiedienu kompaktajā gāzes rampā. 9. solis: Tagad noregulējumi tiek pielāgoti katlam un vajadzīgajai degĝa jaudai. Noregulēšanas laikā deglis ir darba režīmā, tādējādi var tikt fiksētas visas katlam un deglim atbilstošās vērtības. Noregulēšanas secība P0, P1 un P9, ievadītie parametri tiek apstiprināti, vienlaicīgi spiežot taustiħu 2 un taustiħu plus vai mīnus. Lai degli ieslēgtu normālā darba režīmā, taustiħš 1 un taustiħš 2 vienlaicīgi jātur nospiesti apm. 2 sek. Vispirms deglis pāriet min. jaudas režīmā P1 un pēc tam normālā darba režīmā. Līdz ar to noregulēšana ir pabeigta. Norāde: Ja vēlaties mainīt noregulējumu vērtības pēc tam, kad noregulēšanas process jau ir pabeigts, viss noregulēšanas process ir jāsāk no jauna! vai 9GAS P L/A 2 un vai 1 un 2 E G

15 23. Aprēėinu paraugs gāzes degĝa noregulēšanai Tabulās dotās vērtības ir noregulējamās vērtības iekārtas palaišanai. Nepieciešamie iekārtas noregulējumi katrreiz jānosaka no jauna. Vispārīgi: Deggāzu siltumspēja (H i,n ) parasti tiek uzrādīta attiecībā uz normālstāvokli (0 C, 1013 mbar). Dabasgāze E H i,n = 10,4 kwh/m 3 Dabasgāze LL H i,n = 9,3 kwh/m 3 Sašėidrinātā gāze PB H i,n = 25,89 kwh/m 3 Gāzes skaitītāji gāzes daudzumu mēra darba režīmā. Caurplūdes noteikšana: Lai pareizi noregulētu siltumražotāja slodzi, sākumā jānosaka gāzes caurplūde. Piemērs: Augstums virs jūras līmeħa 230 m Barometriskais gaisa spiediens B (pēc tab.) 989 mbar Gāzes spiediens P G skaitītājā 20 mbar Gāzes temperatūra ϑ G 16 C Katla jauda Q n 220 kw Lietderības koeficients η K (pieħēmums) 92% Siltumspēja H i,n 10,4 kwh/m 3 Gāzes caurplūde normālstāvoklī (V n ) V n Q n 220kW = = η k Hi, n 0, 92 10, 4 kwh = 23 m h m 3 Gāzes caurplūde darba režīmā (V B ) V B V n h = = = 24 m f 0, 94 h 23 m3 Pārrēėina koeficients (f) B + P f G 273 = ϑ G Gada vidējais gaisa spiediens Vidējais ăeodēziskais apgādes apgabala augstums virs jūras līmeħa [m] no līdz Gada vidējais gaisa spiediens (mbar) E G Apzīmējumu atšifrējums: Q n = katla jauda [kw] η K = lietderības koeficients [%] H i,n = zemākā normālā siltumspējas vērtība [kwh/m 3 ] f = pārrēėina koeficients B = barometriskais gaisa spiediens [mbar] p G = gāzes spiediens gāzes skaitītājā [mbar] ϑ G = gāzes temperatūra gāzes skaitītājā [ C] 15

16 24. Noregulējumu tabulas Tabulās dotās vērtības ir noregulējumu vērtības iekārtas palaišanai. Ja mainās katla jauda, siltumspēja vai augstums virs jūras līmeħa, iekārtas ieregulēšanas vērtības ir jānosaka no jauna. Katrā gadījumā iekārta attiecīgi jāsaprogrammē no jauna. DegĜa jauda MG3.1-ZM-L-N Katla jauda ηk = 92% 2. pakāpe Dabasgāze LL: H i,n = 9,3 [kwh/m 3 ] Dabasgāze E: H i,n = 10,4 [kwh/m 3 ] Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Gaisa klape Pozīcija [kw] [kw] [kw] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [ ] [ ] ,8 3,0 104,4 52,3 10,4 2,4 93,4 46,8 22,0 3, ,1 3,3 119,4 59,7 13,0 2,6 106,7 53,4 25,6 8, ,3 4,9 134,3 74,6 15,6 3,9 120,1 66,7 48,5 14, ,9 4,9 153,3 74,6 20,0 3,9 137,1 66,7 90,0 14,0 DegĜa jauda MG3.1-ZM-L-F Katla jauda ηk = 92% 2. pakāpe Propāns: H i,n = 25,89 [kwh/m 3 ] Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Gaisa klape Pozīcija [kw] [kw] [kw] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [ ] [ ] ,0 3,0 36,5 18, ,0 3,0 39,8 19, ,0 3,9 43,8 21, ,7 5,9 47,8 23, ,0 8,9 53,4 26, DegĜa jauda MG3.2-ZM-L-N Katla jauda ηk = 92% 2. pakāpe Dabasgāze LL: H i,n = 9,3 [kwh/m 3 ] Dabasgāze E: H i,n = 10,4 [kwh/m 3 ] Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Gaisa klape Pozīcija [kw] [kw] [kw] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [ ] [ ] ,0 6,6 104,4 60,9 10,6 5,1 93,4 54,5 28,0 6, ,4 9,6 130,5 70,9 16,4 7,5 116,7 63,4 31,2 10, ,6 11,1 156,7 78,3 29,1 8,7 140,1 70,0 34,6 14, ,1 13,6 182,8 90,8 36,6 10,6 163,4 81,2 41,5 21, ,9 15,9 220,1 116,9 42,8 12,9 196,9 104,5 48,5 28, ,0 15,9 235,0 116,9 53,8 12,9 210,1 104,5 59,0 28, ,5 15,9 245,7 116,9 58,1 12,9 219,7 104,5 90,0 28,0 DegĜa jauda MG3.2-ZM-L-F Katla jauda ηk = 92% 2. pakāpe Propāns: H i,n = 25,89 [kwh/m 3 ] Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Gaisa klape Pozīcija [kw] [kw] [kw] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [ ] [ ] ,8 1,7 42,2 21, ,3 2,1 47,8 23, ,2 3,5 59,7 29, ,0 4,5 67,7 33, ,0 5,8 75,7 37, ,6 7,0 85,5 43, E G

17 DegĜa jauda MG3.3-ZM-L-N Katla jauda ηk = 92% 2. pakāpe Dabasgāze LL: H i,n = 9,3 [kwh/m 3 ] Dabasgāze E: H i,n = 10,4 [kwh/m 3 ] Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Gaisa klape Pozīcija [kw] [kw] [kw] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [ ] [ ] ,2 5,6 155,4 73,1 17,1 4,4 139,0 65,4 28,0 9, ,2 13,3 186,5 87,0 35,1 10,4 166,8 77,8 36,0 10, ,9 16,4 211,4 100,7 46,6 12,8 189,0 90,1 41,5 14, ,9 19,9 248,7 114,4 50,6 15,5 222,4 102,3 52,0 17, ,4 19,9 290,4 114,4 54,9 15,5 259,7 102,3 90,0 17,3 DegĜa jauda MG3.3-ZM-L-F Katla jauda ηk = 92% 2. pakāpe Propāns: H i,n = 25,89 [kwh/m 3 ] Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Gaisa klape Pozīcija [kw] [kw] [kw] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [ ] [ ] ,0 2,5 50,6 25, ,8 4,3 59,7 29, ,0 5,5 71,7 35, ,5 6,9 83,6 41, ,0 10,7 101,1 50, DegĜa jauda MG3.4-ZM-L-N Katla jauda ηk = 92% 2. pakāpe Dabasgāze LL: H i,n = 9,3 [kwh/m 3 ] Dabasgāze E: H i,n = 10,4 [kwh/m 3 ] Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Sprauslas (dīzes) spiediens Gāzes caurplūde P9 P1 Gaisa klape Pozīcija [kw] [kw] [kw] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [mbar] [mbar] [m 3 /h] [m 3 /h] [ ] [ ] ,2 6,8 175,3 908,0 16,3 5,3 156,8 81,2 31,2 14, ,5 14,9 218,8 108,7 26,8 11,6 195,7 97,2 48,5 17, ,7 18,2 269,8 125,8 37,1 14,2 241,3 112,5 62,5 21, ,6 18,2 299,6 125,8 43,3 14,2 267,9 112,5 76,0 21, ,7 18,2 320,8 125,8 47,3 14,2 286,8 112,5 90,0 21,0 E G

18 25. KĜūmju iemesli un to novēršana / darba gaitas apraksts Konstatējums: Iemesls: Novēršana: KĜūdas kods Nevar palaist degĝa motoru KĜūda elektrības padevē Novērst nepilnības elektrības padevē Deglis sāk darboties un pirms vai pēc drošības laika beigām uzrāda kĝūmi Darbības laikā nodziest liesma Bojāts drošinātājs Nomainīt Bloėēts drošības termostats Atbloėēt 42H Pārsniegta regulatora uzstādītā temperatūra Pēc temperatūras krituma jauns palaišanas mēăinājums Bojāta MPA 22 ierīce Nomainīt 04H Blīvuma kontroles aparāts uzrāda kĝūmi Nav gāzes Novērst sūci Nodrošināt gāzes padevi 44H / 43H Bojāts gāzes spiediena uzraugs Nomainīt kompakto gāzes rampu 22H Aizsērējis kompaktās gāzes rampas filtrs Gaisa spiediena uzraugs nav miera stāvoklī Bojāts degĝa motors Nenoslogots 5. pieslēgs Tīkla spriegums < 187 V Gaisa spiediena uzraugs priekš-ventilācijas laikā nepārslēdzas Iztīrīt vai nomainīt Pārbaudīt gaisa spiediena uzraugu (skat. 7. lpp.) Nomainīt Pārbaudīt magnētiskā ventiĝa kontaktsavienojumu un strāvas ėēdi Novērst nepilnības elektroinstalācijā skat. 7. lappusi Aizdedze ietekmē liesmas kontroli Skat. 8. lpp. 26H Neatveras gāzes magnētiskais ventilis Nomainīt kompakto gāzes rampu Ir noregulēts pārāk zems starta gāzes daudzums Nenotiek aizdedzināšana Paaugstināt starta gāzes daudzumu Pārbaudīt aizdedzes elektrodu un noregulējumus, aizdedzes transformatoru un kabeli Fāze un nulle ir samainītas vietām Pareizi pieslēgt kontaktspraudni atbilstoši fāzei un nullei Bojāta liesmas kontrole Pārbaudei skat. 8. lpp. 2BH Gaisa spiediena uzraugs atveras darbības laikā Aizsērējusi vai bojāta gāzes sprausla (dīze) Nav gāzes Kompaktās gāzes rampas filtrs aizsērējis Skat. 7. lpp. Nomainīt gāzes sprauslu (dīzi) Nodrošināt gāzes padevi Iztīrīt vai nomainīt Liesmas norāvums Nepareizi degĝa noregulējumi 27H Atveras gaisa spiediena uzrauga kontakts Pārāk vājš liesmas signāls Pārbaudīt/nomainīt gaisa spiediena uzraugu Izmērīt liesmas signālu, pārbaudīt jonizācijas elektrodu 20H 21H 21H 21H 27H E G

19 Gāzes pneimatiskā darba režīma servisa funkcija Servisa funkcija kalpo noregulēto vērtību uzrādīšanai un kĝūdu atmiħas nolasīšanai. Šī funkcija pieejama jebkurā degĝa darba režīma laikā. Svarīgi: Noregulējuma maiħa šajā funkcijā nav iespējama. Ja 20 sek. laikā netiek nospiests neviens taustiħš, displeja uzrādījums pārlec atpakaĝ gatavības režīmā Lai piekĝūtu servisa funkcijām, 2 sek. turiet nospiestu apstiprinājuma taustiħu. Displejā parādās P0 pozīcija un ievadītā gaisa klapes servomotora vērtība leħėa grādos aizdedzes laikā, un skrūvgrieža simbols, kas simbolizē servisa funkciju. Noregulējuma Einstellpunkte Noregulējuma Einstellwerte Servisa Servicemode funkcijas Symbol pozīcijas vērtības simbols Vairākkārt atkārtoti nospiežot apstiprinājuma taustiħu, Jūs varat nolasīt sekojošas pozīcijas: - Raksturlīknes pozīcijas P0, P1 un P9-6 pēdējie kĝūmju paziħojumi P10 līdz P15 (skat. kĝūdas kodu MPA) - VentiĜu kontroles sistēmas pārbaudes laiki P16 un P17 - Liesmas kvalitāte P18 - MPA ierīces ebus pieslēguma adrese P19 - VentiĜu kontroles sistēmas slēdža pozīcija P21 - Ārējā regulatora ebus pieslēguma adrese P24 - Gaisa klapes modulēšanas ātrums P25 - Noregulētās palaišanas vērtības P26 Lai izkĝūtu no servisa funkcijām, nospiediet apstiprinājuma taustiħu vai uzgaidiet apm. 20 sek. Informatīvā funkcija Informatīvā funkcija kalpo patērētā daudzuma vērtību, darba stundu un programmanodrošinājuma datu uzrādījumam. Lai piekĝūtu informatīvajai funkcijai, apm. 0,5 sek. turiet nospiestu apstiprinājuma taustiħu. Displejā parādās nulle un rādījuma vērtība. E G Noregulējuma Einstellpunkte pozīcija l,m 3 i Rādījuma Anzeigewert vērtība Informatīvās Informationsmodussymbol funkcijas simbols Vairākkārt atkārtoti nospiežot apstiprinājuma taustiħu, 0 līdz 8 pozīcijās Jūs varat nolasīt sekojošu rādījumu vērtības: Svarīgi: Ja 20 sek. laikā netiek nospiests neviens taustiħš, displeja uzrādījums atgriežas normālā darba režīmā! 0 = degvielas patēriħš 1 = kopējais darba stundu skaits 2 = tikai eĝĝas degĝiem 3 = tikai eĝĝas degĝiem 4 = veiksmīgo iedarbināšanas reižu skaits 5 = programmnodrošinājuma versija 6 = programmanodrošinājuma sagatavošanas datums 7 = ierīces numurs 8 = ierīces izgatavošanas datums 19

20 MPA ierīces kĝūdu iespējas Kods 04H 05H 06H 07H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 20H 21H 22H 25H 26H 27H 29H 2AH 2BH 2CH 30H 31H 32H 33H 34H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 4AH 5BH 4CH 4DH 4EH 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H Apraksts gaisa spiediena uzraugs nav miera stāvoklī gaisa spiediena uzrauga bojājums gāzes spiediena uzrauga bojājums neparādās liesma, kad beidzies drošības laiks ārējais gaismas avots darba režīma laikā zūd liesma īssavienojums fotoelementa pretestībā, resp., pārtraukta drošības ėēde Y2 klape blīvuma kontroles laikā uzrāda sūci Y3 klape blīvuma kontroles laikā uzrāda sūci E G

21 Kods 5AH 5CH 5DH 5EH 63H 64H 65H 67H 68H 6AH 6CH 6DH 6EH 6FH 70H 71H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H Apraksts nepareizs gaisa klapes servopievada atbildes signāls (pārbaudīt kontakstspraudni un vadu, servopievada stiprinājumu un gaisa klapes mehāniku) gaisa klapes servopievada pozīcijas neatbilst normai (pārbaudīt kontakstspraudni un vadu, servopievada stiprinājumu un gaisa klapes mehāniku) samainīts vai nepareizi pieslēgts servopievads degĝa atpazīšanas kĝūda Darba gaitas apraksts Palaides tests Procesora un programmas atmiħas tests / servopievads pamatpozīcijā solis 01 Palaides procesa sākums (ir siltuma pieprasījums) solis 02 Ventilatora miera stāvokĝa kontrole solis 03 Ventilatora iedarbināšana solis 04 Priekš-ventilācija / gāzes padeves uzsākšana visā sistēmā solis 05 Priekš-ventilācija / pievilkt un testēt Watchdog solis 06 Priekš-ventilācija / gāzes padevi noregulēt aizdedzes pozīcijā solis 07 Gaisa padevi noregulēt aizdedzes pozīcijā solis 08 Priekš-aizdedze atkarībā no parametriem solis 09 Drošības laika sākums solis 10 Stabilizācijas laiks solis 11 Servopievada pāreja no aizdedzes pozīcijas uz darbības raksturlīkni solis 12 Darba režīms solis 13 VentiĜu kontroles sistēma iztukšot ventiĝa starptelpu / (pēc-ventilēšana) solis 14 Y2 kontroles laiks / (pēc-ventilēšana atlikušajā laikā) solis 15 VentiĜu kontroles sistēma ventiĝa starptelpas uzpilde / (pēc-ventilēšana atlikušajā laikā) solis 16 Y3 kontroles laiks / (pēc-ventilēšana atlikušajā laikā) solis 17 Pēc-ventilēšana solis 18 Atkalieslēgšanas aiztures laiks / gāzes nepietiekamības programmas nogaidīšanas režīms solis 20 Palaišanas gatavības stāvoklis (Standby) E G

22 26. Elektriskā saslēguma shēma PE Darba režīms (B4) Ventilis Y1 Ventilis Y2 Ventilis Y3 Ventilatora motors Aizdedzes transformators L1 PE N Drošības ėēde GW min. GW VPS Gaisa spiediena uzraugs KĜūme (S3) Vadības ėēde (T1,T2) N Tīkls (PE) L1 Jaudas regulators (T6, T7, T8) Impulsu skaitītājs IRD Gāzes kodējamais spraudnis pneimatisks Servopievads Gaisa klape e-bus datu kopnes Displeja uzrādījums Paskaidrojumi: B7 IRD1020 F2 Motora aizsardzības slēdzis F4 Gaisa spiediena uzraugs F51 Gāzes spiediena uzraugs F8 Jaudas regulators, katla automātika K1 Motora aizsardzība M1 DegĜa motors S3 Slēdzis ieslēgšanai izslēgšanai ar kontrollampiħu S15 MPA 22 T3 Aizdedzes transformators X11 Kontaktspraudnis, katla automātika X12 SpraudĦa bukse, deglis X31 Kontaktspraudnis, katla automātika X32 SpraudĦa bukse, deglis X41 Kontaktspraudnis, kompaktā gāzes rampa X42 SpraudĦa bukse, deglis X85 Kodējamais spraudnis, divpolu, MPA divpakāpju/modulējošs X86 Kodējama bukse, divpolu, MPA divpakāpju/modulējoša X9 Pieslēga līste X121 Motora pieslēgšanas kontaktspraudnis X122 SpraudĦa bukse, degĝa motora pieslēgšana Y1 Magnētiskais ventilis Y2 Magnētiskais ventilis 2. pakāpei E G

23 E G Zvaigznes-trijstūra slēgums ir tikai sērijai MG3 (Relejs K3 un K2) Kodējamais spraudnis Servopievads Displejs KontaktspraudĦa X31 relejs KontaktspraudĦa vieta 18 Saslēguma shēma ar IRD Kontaktspraudnis uz MPA Barošanas spriegums katla automātika (opcija) bl = zils br = brūns ge = dzeltens gr = pelēks grü = zaĝš ros = rozā rt = sarkans or = oranžs vio = violets ws = balts sw = melns

24 27. Noregulējumu protokols Visas mērījumu vērtības, fiksējiet, lūdzu, protokolā. Katla tips Gāzes armatūra Mērījumu vērtības min. maks. Datums P0 (starta palaide) P1 (min. slodze) P9 (maks. slodze) Dūmgāzu temperatūra C OglekĜa dioksīds (CO 2 -saturs) % O 2 saturs % CO saturs % SkursteĦa velkme Sprauslas (dīzes) spiediens Katla spiediens mbar mbar mbar Telpas temperatūra C Gāzes veids Armatūras noregulējumu vērtība V Armatūras noregulējumu vērtība N E G

25 25 E G

26 CB 28. Raksturlīknes Degkameras pretestība [mbar] MG Degļa jauda [kw] Degkameras pretestība [mbar] MG Degļa jauda [kw] Degkameras pretestība [mbar] MG Degļa jauda [kw] Degkameras pretestība [mbar] MG Degļa jauda [kw] Raksturlīknes atbilst DIN EN 676 prasībām. Raksturlīknes attiecas uz 15 C un 1013 mbar parametriem. 29. Izmēri Visi izmēri doti mm Atbilstības deklarācija Mēs apstiprinām, ka Giersch MG3 ventilējamie gāzes degĝi atbilst tālāk uzskaitīto direktīvu pamatprasībām: Zemsprieguma direktīva 73/23/EWG kopā ar DIN VDE daĜa / izd un DIN VDE 0722 / izd Elektromagnētiskās saderības direktīva 89/336/EWG kopā ar EN / izd un EN / izd «Gāzes iekārtu direktīva» saskaħā ar direktīvu 90/396/EWG kopā ar DIN EN 676 / izd un DIN EN 437 / izd «Lietderības koeficienta direktīva» saskaħā ar direktīvu 92/42/EWG kopā ar DIN EN 676 / izd «Mašīnu direktīva» saskaħā ar direktīvu 98/37/EG Visa informācija, kas apkopota šajā tehniskajā dokumentācijā, kā arī klāt pievienotie zīmējumi, fotogrāfijas un tehniskie apraksti, paliek mūsu īpašums; to pavairošana bez mūsu rakstiskas atĝaujas ir aizliegta. Mēs paturam sev tiesības veikt izmaiħas! Enertech GmbH Division GIERSCH Brenner und Heizsysteme Adjutantenkamp 18 D Hemer Tālrunis 02372/965-0 Fakss 02372/61240 E-pasts: Internetā: G XXX/ Art.-Nr LV Printed in Germany Enertech GmbH Division Giersch

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ!

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! herborner. X 100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! Επικαλυμμένη αντλία κυκλοφορίας νερού πισίνας Οδηγίες χρήσης Έκδοση X X-PM X-C Μετάφραση του πρωτότυπου οδηγιών χρήσης J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

product Ψηφιακή τεχνολογία ελέγχου καύσεως Weishaupt καυστήρες αερίου, WG10 έως WG40 (12.5 550 kw) Πληροφορίες για οικιακούς καυστήρες

product Ψηφιακή τεχνολογία ελέγχου καύσεως Weishaupt καυστήρες αερίου, WG10 έως WG40 (12.5 550 kw) Πληροφορίες για οικιακούς καυστήρες product Πληροφορίες για οικιακούς καυστήρες Ψηφιακή τεχνολογία ελέγχου καύσεως Weishaupt καυστήρες αερίου, WG1 έως WG4 (12.5 55 kw) Ποιότητα στη θέρμανση Κίνητρο μας είναι η προηγμένη τεχνολογία, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Να φέρουν σήµανση CE Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CE 2-3 Υλικά κατασκευής : Κέλυφος από χυτοσίδηρο GG25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Σώµα αντλίας µε προστασία καταφόρεσης. Αντοχή στη διάβρωση µε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

M E D E N U S. sectyelectronics. & Control Trains Gas Pressure Reduction Stations. Combustion - Energy Controls

M E D E N U S. sectyelectronics. & Control Trains Gas Pressure Reduction Stations. Combustion - Energy Controls Combustion - Energy Controls Exclusive Authorized Dealer & Service of German Companies M E D E N U S sectyelectronics 3, Areos str. GR-14451, Metamorfosi Athens Greece Phone: +30 210 2833 443 Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley  com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου.2 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 3k, Καμπύλης C.3 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, Καμπύλης C.4 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, 80-125, Καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 1. NaBH, I CH H 3 C C. H O /NaOH H 3 OH C 8 H 16 NaBH H O I NaOH C 8 H 18 O (11.) (37.8) (3.0) (53.8) (0.0) (130.) Βιβλιογραφία A.S. Bhanu Prasad,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP. Έκδοση 12/2008 16766199 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP. Έκδοση 12/2008 16766199 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC LTP Έκδοση 12/2008 16766199 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

KLINGERballostar-A PN 16 DN 150R125. Ød4. Ød2 SW1. Ød1 20R15 25R20 32R25 40R32 50R40 65R50 80R65 100R80 125R100 150R125 5.8 5.8 5.

KLINGERballostar-A PN 16 DN 150R125. Ød4. Ød2 SW1. Ød1 20R15 25R20 32R25 40R32 50R40 65R50 80R65 100R80 125R100 150R125 5.8 5.8 5. KINERaostar- ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟΙ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΑΚΡΥΟΙ Τυπος K-F Υλικο ΙΙΙ / Χυτοσιδηρος PN SW1 h h5 Øk ± 0, 1 Υλικο ΙΙΙ / Χυτοσιδηρος Χειρολαβη 1.00 Αξονας Κινησης 1. Περικοχλιο

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ!

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ! ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ! ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ Μικροί χώροι, μικρές επιφάνειες και στενοί δρόμοι. Εδώ τα μικρά τρακτέρ αισθάνονται καλά. Διότι παρέχεται η δυνατότητα ελιγμών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 200.265 V5/0712 GR 1. Γενικές πληροφορίες 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 226 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 227 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 227

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω

Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα, Σημαντικές πληροφορίες... 2 Περιγραφή του καυστήρα... 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά, καμπύλες ισχύος... 4 Επιλογή γραμμών αερίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

6122/16-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6122/16-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6122/16-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 295 Από το πρακτικό 12 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

GT Μούφα επισκευής τραυματισμένων καλωδίων, με τεχνική ζελέ

GT Μούφα επισκευής τραυματισμένων καλωδίων, με τεχνική ζελέ GT Μούφες καλωδίων ευθείας Όλες οι µούφες χυτορητίνης είναι υψηλής αντοχής στην υγρασία (µέχρι 200m βάθος νερού). Χρόνος αποθήκευσης ρητίνης: 24 µήνες. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Μούφες χαµηλής τάσης χυτορητίνης ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόρος χειρομοχλού

Γρασαδόρος χειρομοχλού Γρασαδόρος χειρομοχλού 00 729 A402 GR Σύμφωνα με την οδηγία DIN 1283-H-500 Βιομηχανικός ELITE K9 Βιομηχανικός 1 και 2 Στάνταρ K Οδηγίες Χρήσης Γρασαδόρος χειρομοχλού Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Pro. lnnoven~ >>Φιλικοί προς το περιβάλλον. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου για κεντρική θέρμανση ----PROJE=CT --- <<www.klimatika.

Pro. lnnoven~ >>Φιλικοί προς το περιβάλλον. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου για κεντρική θέρμανση ----PROJE=CT --- <<www.klimatika. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΠΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕτΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ lnnoven~ Pro ----PROJE=CT --- D 11 11111 11111 1111111 111 111111 1111 1111111 11111 111111 11111 111 DO Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2 Αυτό είναι το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Προώθηση στο διαδίκτυο της εξοικονόμησης ενέργειας από τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας ψύξης και ηλεκτρισμού (CHCP) Βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ» Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ» 133.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 10L D002A-10L. Οδηγίες χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 10L D002A-10L. Οδηγίες χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 10L D002A-10L Οδηγίες χρήσης 5202650050076 0 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα budget έτσι και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωση Υγροµονωση

Στεγανωση Υγροµονωση Στεγανωση Υγροµονωση MST 22 ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Άριστη πρόσφυση, άριστη προετοιµασία. Ετοιµόχρηστο αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώµατος µε τις επόµενες στρώσεις επαλειφόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Παράρτημα. Κεφάλαιο 1 Σελ Κεφάλαιο 2 Σελ Κεφάλαιο 3 Σελ Κεφάλαιο 6 Σελ Κεφάλαιο 7 Σελ Κεφάλαιο 8 Σελ.

Τεχνικό Παράρτημα. Κεφάλαιο 1 Σελ Κεφάλαιο 2 Σελ Κεφάλαιο 3 Σελ Κεφάλαιο 6 Σελ Κεφάλαιο 7 Σελ Κεφάλαιο 8 Σελ. Τεχνικό Παράρτημα Κεφάλαιο 1 Σελ. 305 Κεφάλαιο 2 Σελ. 309 Κεφάλαιο 3 Σελ. 314 Κεφάλαιο 6 Σελ. 319 Κεφάλαιο 7 Σελ. 321 Κεφάλαιο 8 Σελ. 329 Κεφάλαιο 10 Σελ. 338 Κεφάλαιο 12 Σελ. 345 303 Logano Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ε. Κούβελος Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ηµόκριτος - Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας & Ε.Μ.Π. - Σχολή Χηµικών Μηχανικών Θ. Στεριώτης, Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης HKL 970SC. Kullanim Kilavuzu. Cód:1630464

Οδηγίες χρήσης HKL 970SC. Kullanim Kilavuzu. Cód:1630464 Οδηγίες χρήσης Kullanim Kilavuzu EL TR HKL 90SC Cód:630464 Περιεχόµενα EL Οδηγίες ασφαλείας... 2 Περιγραφή του φούρνου ατµού... 4 Βασικές ρυθµίσεις... 6 Βασικές λειτουργίες... 8 Ειδικές Λειτουργίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt Ihr Fachhändler: Benning TA 1 TA 1 Κωδικός 044124 Κροκοδειλάκια ασφαλείας Ø 4 mm, δύο κομμάτια, κόκκινο/ μαύρο, επαγγελματικός εξοπλισμός, CAT III 1.000 V Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße

Διαβάστε περισσότερα

Installationsplan / Installation plan PM 1421 G

Installationsplan / Installation plan PM 1421 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 3 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 314 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016-2017 25 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

30. 24100..:2721023124 & 2721088151, fax:2721096522, www.andrianos.gr, e-mail: info@andrianos.gr

30. 24100..:2721023124 & 2721088151, fax:2721096522, www.andrianos.gr, e-mail: info@andrianos.gr 30. 24100..:2721023124 & 2721088151, fax:2721096522, www.andrianos.gr, e-mail: info@andrianos.gr A. B... 17 12 2009 .. 2. POSTER : 12514-2, DIN 4755 & DIN 3852... 4... 5... 6 (safety-level)...6.. POSTER:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

BDS 33/190 C BDS 43/150 C BDP 43/410 C BDS 43/Duo C

BDS 33/190 C BDS 43/150 C BDP 43/410 C BDS 43/Duo C BDS 33/190 C BDS 43/150 C BDP 43/410 C BDS 43/Duo C www.karcher.com 5.960-959 A2006720 02/04 2 BDS 33/190 C, BDS 43/150 C, BDP 43/410 C, BDS 43/Duo C Deutsch BDS 33/190 C, BDS 43/150 C, BDP 43/410 C, BDS

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Ηλεκτρονικός Τιμοκατάλογος - Φεβρουάριος 2014 Έκδοση Α.01 idator.gr Official Distributor Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Περιεχόμενα Κυκλοφορητές - Ηλεκτραντλίες In-Line 1 Σειρά Ecocirc Κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα.

To μηχάνημα υψηλής πίεσης Κ5 Car με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα. Πλυστικά μηχανήματα K 5 Car To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ) KG/KGW Top (μετάφραση από το πρωτότυπο)

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ) KG/KGW Top (μετάφραση από το πρωτότυπο) Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ) KG/KGW Top (μετάφραση από το πρωτότυπο) Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 03 Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγµάτων Υπογείων ικτύων 02 Επανεπίχωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB Μείωση του χρόνου σιδερώματος στο μισό. Σιδέρωμα σαν επαγγελματίες γρήγορα και χωρίς κόπο. Χάρη στην πίεση ατμού τα υφάσματα σιδερώνονται γρήγορα και χωρίς κόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Glysantin G30 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Καλαϊτζίδου Κυριακή Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Μέθοδος κυανού του μολυβδαινίου Προσθήκη SnCl 2 και (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 4H 2 O στο δείγμα Μέτρηση στα 690nm Μέτρηση 10-12min μετά από την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus 1 Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 2 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 4. ΡΥΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 3 5. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BTG... Απο, εώς 99 kw Απο, εώς 8, Οδηγία 9/9/EE Οδηγία EM 89//EE Οδηγία LV //EE Οδηγία EN Μονοβάθµιοι καυστήρες 8-btg ' 8 B B Καυστήρας. Μονοβάθµια λειτουργία (on/off). Ικανότητα συνεργασίας µε κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα