ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0%. Να βρείτε: i. Το πλήθος των μαθητών της Γ τάξης i Την πιθανότητα ώστε ο μαθητής να είναι της Α τάξης Το πλήθος των μαθητών της Β τάξης. ΘΕΜΑ Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και ( ) 3 ( ), Να βρείτε τις πιθανότητες: ( ), ( ), ( ), ( ). ΘΕΜΑ 3 Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, όπου Ρ(Α) είναι ρίζα της εξίσωσης x - 5x + = 0 και Ρ(Β) η πιθανότητα στη ρίψη ενός ζαριού να φέρουμε ένδειξη μικρότερη του 5. i. Να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) i Να αποδείξετε ότι τα Α, Β δεν είναι ασυμβίβαστα Αν επί πλέον γνωρίζουμε ότι το ενδεχόμενο είναι βέβαιο, να βρείτε τις πιθανότητες: ( ), ( ), (( ) ( )) ΘΕΜΑ 4 Δίνονται τα σύνολα: {x N / x 7}, {x N / x 6 0 3x 14 0} {x Z / (3x )(x 4x) 0} i. Να βρείτε με αναγραφή τα παραπάνω σύνολα. Να βρείτε τα σύνολα Β ως προς το Ω, ΑΒ, ΑΒ, Α Β, Β Α. i Αν Ω είναι ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης που αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα και τα Α, Β ενδεχόμενα του Ω, να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, Α Β, A B,.

2 ΘΕΜΑ 5 Έστω Α, Β ενδεχόμενα δειγματικού χώρου Ω με Ρ( ) = λ - 5λ +, Ρ(Α) = λ και Ρ(Β) = λ - 1/4, λ R. i. Να βρείτε το λ ώστε τα Α, Β να είναι ξένα μεταξύ τους. Για την τιμή του λ που βρήκατε να υπολογίσετε τις πιθανότητες ( ), Ρ(Α-Β), Ρ(Β-Α). ΘΕΜΑ 6 i. Οι αριθμοί α, β είναι μη μηδενικοί και διάφοροι μεταξύ τους και ισχύει α β +1 = +1 α β. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι αντίστροφοι. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης ( ) K ΘΕΜΑ 7 i. Να συγκρίνετε τους αριθμούς α + β + 9 και α(3 - β) Να εξετάσετε πότε ισχύει η ισότητα α + β + 9 = α(3 - β) ΘΕΜΑ 8 Για τους πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει: d(x, 3y) = 3y x i. Να αποδείξετε ότι x y. 3 Να υπολογίσετε τα x, y, αν επιπλέον ισχύει 3y x και x 5 = - 43 ΘΕΜΑ 9 Δίνονται οι αριθμοί α, β και γ. i. Να αποδείξετε ότι. Να αποδείξετε ότι α β γ α β γ α β γ. i Να αποδείξετε ότι ο 1 είναι η τετραγωνική ρίζα του α - 1.

3 ΘΕΜΑ 10 Για τον αριθμό x ισχύει: (x + 1)(x 1)(x + 11) 0. i. Να συγκρίνετε τους αριθμούς x 1, x + 1. Να βρείτε το πρόσημο των αριθμών x 1 και x + 1. i Να βρείτε το διάστημα μέσα στο οποίο παίρνει τιμές ο αριθμός x. iv. Να γράψετε χωρίς απόλυτη τιμή την παράσταση Α = x ΘΕΜΑ 11 Δίνεται την εξίσωση ταυτότητα. i. Να προσδιορίσετε την τιμή του. Αν, να λύσετε την εξίσωση 4 x (1), η οποία είναι x 3 1 x. 6 3 i Αν να λύσετε την ανίσωση x x 3 1. ΘΕΜΑ 1 i. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου Για τις διάφορες τιμές του R εξίσωσης x x 6 0, (1). f ( ) 6. να βρείτε το πλήθος των ριζών της i Αν η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες, να βρείτε το R να είναι αντίστροφες. ώστε οι ρίζες iv. Αν η εξίσωση (1) έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες με x 1, x 0, να βρείτε το 1 1 x 1x R ώστε x x x x 1 1.

4 ΘΕΜΑ 13 Δίνεται η εξίσωση x x R 1 0, (1). i. Να βρείτε το R, ώστε η εξίσωση (1) να έχει πραγματικές ρίζες. Να βρείτε το R, ώστε η (1) να έχει δύο ίσες πραγματικές ρίζες. i Να βρείτε το R, ώστε η εξίσωση (1) να μην έχει πραγματικές ρίζες. iv. Να βρείτε τον αριθμό R ώστε όπου x1, x είναι οι άνισες ρίζες της εξίσωσης (1). 3x x 3x x x x x x 0, ΘΕΜΑ 14 Δίνεται η εξίσωση x x 0, R, (1). 4 i. Να βρείτε το R, ώστε η (1) να έχει μία διπλή πραγματική ρίζα. Να βρείτε το R, ώστε η (1) να έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες. i Να βρείτε το R, ώστε η εξίσωση (1) να είναι αδύνατη στο R. iv. Να βρείτε το R ριζών της εξίσωσης (1). ώστε 7P 0, όπου P το γινόμενο των 1 ΘΕΜΑ 15 Δίνεται η εξίσωση x x 0, 0 (1) με , όπου Δ η διακρίνουσα της. i. Να αποδείξετε ότι η (1) έχει δυο άνισες πραγματικές ρίζες για κάθε α, β. Έστω α β. Α. Να αποδείξετε ότι Β. Αν S P = α., όπου S, P το άθροισμα και το γινόμενο αντίστοιχα των ριζών της εξίσωσης (1), να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β.

5 ΘΕΜΑ 16 i. Να βρείτε τους 4 πρώτους όρους της ακολουθίας με γενικό όρο 1 1 Να εξετάσετε αν αυτοί οι όροι σχηματίζουν αριθμητική πρόοδο. i Να αποδείξετε ότι γν > γν+1. ΘΕΜΑ 17 Έστω η ακολουθία με γενικό όρο 3. i. Να βρείτε τους 3 πρώτους όρους της. Να εξετάσετε αν οι αριθμοί: 14, 8, 95 είναι όροι της ακολουθίας αυτής. i Να βρείτε τον όρο αν+1 και να αποδείξετε ότι η ακολουθία αν είναι iv. αριθμητική πρόοδος με διαφορά ω = 3. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x, ώστε ο ένατος όρος της να ισούται με 3 x. ΘΕΜΑ 18 Έστω η ακολουθία με γενικό όρο 3. i. Να εξετάσετε αν οι αριθμοί 8 3, 48, 013 είναι όροι της. Να βρείτε τον πρώτο όρο της και τον όρο α ν + 1 i Να αποδείξετε ότι είναι γεωμετρική πρόοδος και να βρείτε τον λόγο της λ ΘΕΜΑ 19 i. Να βρείτε το x ώστε οι αριθμοί x + 6, 3 x, 9 x να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Αν x = 3 και ο 9 x είναι ο τέταρτος όρος της παραπάνω γεωμετρικής προόδου να βρείτε τον λόγο λ και τον έβδομο όρος της.

6 ΘΕΜΑ 0 ( 1) i. Να αποδείξετε ότι , για κάθε Να γράψετε το γινόμενο: , σαν μια δύναμη του. i Να αποδείξετε ότι , για κάθε. ΘΕΜΑ 1 i. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί 3, 6, 1 αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου της οποίας να βρείτε το λόγο λ. Να βρείτε τον 1 ο όρο και το άθροισμα των 10 πρώτων όρων αν i 1 3 Να γράψετε την παράσταση με ρητό παρονομαστή. ΘΕΜΑ Δίνεται το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΚΛΜΝ του σχήματος με διαστάσεις x + και x. Λ Μ x i. Να εκφράσετε την περίμετρο του ορθογωνίου σαν συνάρτηση του x. Κ x + Ν Να εκφράσετε το εμβαδόν του ορθογωνίου σαν συνάρτηση του x. i Αν το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι 63 cm, να υπολογίσετε την περίμετρό του. ΘΕΜΑ 3 Έστω το σημείο Μ(λ - 7λ + 6, λ - 1-3), όπου λr. i. Ποιο το λr, ώστε το σημείο Μ να ανήκει στον θετικό ημιάξονα Οy. i Ποιο το λr, ώστε το σημείο Μ να βρίσκεται στο ο τεταρτημόριο. Αν λ = να βρεθούν τα συμμετρικά του Μ ως προς τον άξονα y y και ως προς την διχοτόμο 1 ης - 3 ης γωνίας.

7 ΘΕΜΑ 4 i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης τον τύπο της χωρίς ριζικό στον παρονομαστή. f (x) Να υπολογίσετε την παράσταση K f () f (7). x x και να γράψετε i Να αποδείξετε ότι ο αριθμός [f (5) f (3)] [f (5) f (3)] f(f(65)) είναι ακέραιος. ΘΕΜΑ 5 i. Να λυθεί η εξίσωση x 5x 6 0 x Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f (x) x 5x 6 i Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f. ΘΕΜΑ 6 i. Να λυθεί η ανίσωση x 3x 4 0. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f (x) x 3x 4. i Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου M(,f ( )) ως προς τους άξονες x x και y y, την αρχή των αξόνων O(0,0) και την διχοτόμο y x της 1 ης - 3 ης γωνίας των αξόνων ΘΕΜΑ 7 αx 4 αν x 0 Έστω η συνάρτηση f(x) x β 1 α x αν x 0 Η γραφική της παράσταση τέμνει τον x x στο (-, 0) και τον y y στο (0, 3). i. Να βρείτε τα α και β. Να βρείτε το λ, ώστε το σημείο Μ(λ, -) να ανήκει στην Cf.

8 ΘΕΜΑ 8 Έστω οι συναρτήσεις f,g, με 3 f (x) x x και i. Να βρείτε τα σημεία τομής της Cf με τον άξονα x x. g(x) x 1 με x R. Να βρείτε τα σημεία τομής της Cf με την C g. i Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της Cg που βρίσκονται κάτω από τον άξονα y y. ΘΕΜΑ 9 Έστω ευθεία (ε) με εξίσωση y = α x + β, τέτοια ώστε να σχηματίζει γωνία ω = 60 0 με τον άξονα x x και να διέρχεται από το σημείο M( 48, ). i. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε). Να εξετάσετε αν διέρχεται από το σημείο N( 300, 16). i Να αποδείξετε ότι κανένα σημείο της δεν βρίσκεται στο ο τεταρτημόριο. ΘΕΜΑ 30 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(x) και μιας ευθείας (ε). i. Nα αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι η y = x + Να βρείτε τα f(-3), f(-), f(0), f(1). i Nα λύσετε την εξίσωση f(x) = 0. iv. Να λύσετε την ανίσωση f(x) < x +. v. Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης f(x) = -. ΘΕΜΑ 31 Σε μία κάλπη υπάρχουν κόκκινες, πράσινες και άσπρες σφαίρες οι οποίες είναι όμοιες μεταξύ τους. Αν οι κόκκινες είναι 5 και η πιθανότητα να επιλέξουμε στην τύχη μία κόκκινη είναι 5%, ενώ η πιθανότητα τυχαίας επιλογής μίας πράσινης είναι 40%, να βρείτε:

9 i. Το πλήθος των σφαιρών που υπάρχουν στην κάλπη Το πλήθος των πράσινων σφαιρών i Την πιθανότητα να επιλέξουμε μία άσπρη σφαίρα. ΘΕΜΑ 3 Έστω Ρ(Α) η πιθανότητα ενός ενδεχομένου Α το οποίο δεν είναι ούτε αδύνατο ούτε βέβαιο. i. Να διατάξετε σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς 1 P(A) 1,, 0, P(A) 1, 1, P(A). P(A) Να βρείτε από την διατεταγμένη σειρά, μια τριάδα αριθμών που να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και μια τριάδα αριθμών που να αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. ΘΕΜΑ 33 Για τους πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύουν: x και y 3 i. Να αποδείξετε ότι: 3x + 7y Να βρείτε τα x, y αν ισχύει επιπλέον x + y = 5 ΘΕΜΑ 34 Έστω x1, x οι ρίζες της εξίσωσης x 3x γ 0,με γ R, x1 0 και x x. 1 1 i. Να βρείτε τις ρίζες της, x1, x. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό γ.

10 ΘΕΜΑ 35 i. Έστω (αν) μια αριθμητική πρόοδος με πρώτο όρο α1 και διαφορά ω. Να γράψετε τις παραστάσεις K 3 5 και 1 7 σε συνάρτηση με το α1 και το ω. Να βρείτε τον πρώτο όρο και τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου (αν), αν και 3. ΘΕΜΑ 36 Σε μια αριθμητική πρόοδο (αν) ο δέκατος όρος της ισούται με 69 και ο εικοστός πρώτος με 10. i. Να βρείτε τα α1, ω. Να βρείτε τον τριακοστό πρώτο όρο της. i Να βρείτε το άθροισμα των όρων μεταξύ του δέκατου και του πεντηκοστού όρου. ΘΕΜΑ 37 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β, γ, διαφορετικοί μεταξύ τους. Αν οι α, β, γ είναι οι τρεις πρώτοι όροι αριθμητικής προόδου με διαφορά ω και οι α, α + β, 3γ + α είναι οι τρεις πρώτοι όροι γεωμετρικής προόδου, τότε: i. Να εκφράσετε τους β, γ ως συνάρτηση του α και του ω. Να εκφράσετε τους α, α + β, 3γ + α ως συνάρτηση του α και του ω και να υπολογίσετε το ω. i Να βρείτε τον 15 ο όρο της αριθμητικής προόδου και τον 8 ο της γεωμετρικής προόδου, το άθροισμα των 15 πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου και των 8 της γεωμετρικής προόδου. iv. Να βρείτε ποιοι όροι της αριθμητικής προόδου βρίσκονται ανάμεσα στον 4 ο και 5 ο όρο της γεωμετρικής προόδου. ΘΕΜΑ 38 1 Δίνονται οι αριθμοί 1 και 1. i. Να βρείτε τον γεωμετρικό μέσο β των α και γ.

11 i Να βρείτε τον 5 ο όρο της γεωμετρικής προόδου που έχει τρεις πρώτους όρους τους αριθμούς α, β, γ, Να βρείτε το άθροισμα των 4 πρώτων όρων αυτής της γεωμετρικής προόδου. ΘΕΜΑ 39 Έστω η συνάρτηση f (x) x, α, β 0, που έχει γραφική παράσταση ευθεία η οποία τέμνει τον άξονα y y στο σημείο Β(0, 4) και τον άξονα x x στο σημείο Α, έτσι ώστε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ (Ο η αρχή των αξόνων) να ισούται με 8 τετραγωνικές μονάδες. i. Ποιος μπορεί να είναι ο τύπος της συνάρτησης f ; Ποια είναι η συνάρτηση f αν γνωρίζουμε ότι η γραφική της παράσταση σχηματίζει αμβλεία γωνία ω με τον άξονα x x και ποια είναι η γωνία ω ; ΘΕΜΑ 40 i. Να αποδείξετε ότι α β (α β) αβ. Να αποδείξετε ότι (α β) αβ. Πότε ισχύει η ισότητα; i Έστω το παρακάτω οικόπεδο που αποτελείται από δύο τετράγωνα με πλευρές α και β. Είναι γνωστό ότι τα α, β είναι οι ρίζες της εξίσωσης x 49x 550 0, (α, β σε μέτρα). Α) Να βρείτε το εμβαδόν του οικοπέδου χωρίς να υπολογίσετε τα α, β. Β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης α Κ = 550 β β α 3 β α 49 3 α β ΘΕΜΑ 41 Έστω η συνάρτηση f (x) 6 x με πεδίο ορισμού το R.

12 i. Να γράψετε σαν μια δύναμη με βάση το την παράσταση f (4) f (8) K f () Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 3 f (x) x, ώστε να έχει i παράγοντα 1 ου βαθμού ως προς x. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και να απλοποιήσετε τον τύπο της 14f (x) 14x συνάρτησης g(x). 7 x x ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η συνάρτηση f ( x) x x. i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. Να αποδείξετε ότι ( f ( 1) 3 f (0)) f (1) i Να βρείτε την εξίσωση ου βαθμού η οποία έχει ρίζες τους αριθμούς 1 f (0) και 8 f (1). ΘΕΜΑ 43 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f ( x) 9 x, R i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο ( 5,8), να i υπολογίσετε τις τιμές του πραγματικού αριθμού κ. Για κ = να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x x και y y. ΘΕΜΑ Δίνεται η συνάρτηση f(x) x 3x 10. i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

13 9 Να αποδείξετε ότι f(0) i Να λύσετε την εξίσωση χ - 5 fχ 100. ΘΕΜΑ 45 Έστω η συνάρτηση f (x) ( 3)x, που έχει γραφική παράσταση ευθεία, η οποία τέμνει τον άξονα y y στο σημείο Β(0, 6) και είναι παράλληλη στην διχοτόμο 1 ης 3 ης γωνίας των αξόνων. i. Να βρείτε τα λ και β. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g(x) f (x) x. i Να συγκρίνετε τους αριθμούς g(3) g( ) και g(0). ΘΕΜΑ 46 Έστω η συνάρτηση f ( x) x 1 με x R. i. Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση Να λύσετε την εξίσωση f ( x ) f (3 x) f ( ). 5 K f ( x ) f (3 x) f ( ). 5 ΘΕΜΑ 47 Έστω η συνάρτηση 3 f ( x) x με x R. i. Να γράψετε σαν μια δύναμη την παράσταση Να αποδείξετε ότι οι τιμές (4) (8) K f f. f (1) f ( ), f ( ), f ( ), f (), με τη σειρά που 3 δίνονται είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. i Να λύσετε την εξίσωση f ( x ) 18.

14 ΘΕΜΑ 48 Έστω η συνάρτηση f (x) λ x, λ 0, που έχει γραφική παράσταση ευθεία. i. Ποια τα σημεία τομής Μ, Ν της ευθείας με τους άξονες x x και y y i αντίστοιχα; Ποιο το εμβαδόν του τριγώνου ΟΜΝ σαν συνάρτηση του λ, όπου Ο η αρχή των αξόνων; Ποιο το λ ώστε το εμβαδόν (ΟΜΝ) να ισούται με 4 τ. μον.; ΘΕΜΑ 49 Έστω οι ευθείες ε1, ε με εξισώσεις : y = 4x 1 και y = (λ 5-30)x i. Να βρείτε τα σημεία τομής της ε1 με τους άξονες x x και y y. Να βρείτε το R ώστε ε1 // ε. i Να εξετάσετε αν η ε1 διέρχεται από το σημείο Μ(μ + 3, μ). iv. Αν μ = - να βρείτε το συμμετρικό του Μ ως προς τον y y και την y = x. ΘΕΜΑ 50 i. Ποια τα α, β, γ αν ισχύει ; Αν P(A) 1 3P( ) 1 6P(A B) 1 0, να υπολογίσετε την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί: Α. Ένα τουλάχιστον από τα Α, Β Β. Κανένα από τα Α, Β Γ. Μόνο το Β ΘΕΜΑ 51 Αν ισχύει α < β και γ < δ να αποδείξετε ότι: i. α + 3γ < β + 3δ 6α δ < 6β γ ΘΕΜΑ 5 Δίνονται οι παραστάσεις : Α x 1 x 3.

15 i. Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων x 1, x + 3 για τις διάφορες τιμές του x. Να γράψετε την παράσταση Π = Α Β + x χωρίς απόλυτη τιμή. ΘΕΜΑ 53 Έστω η συνάρτηση f (x) x 14. x 14 i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. ΘΕΜΑ 54 Θεωρούμε την εξίσωση x 11x 0, (1), R x1 x πραγματικές ρίζες x1 και x με η οποία έχει δύο i. Να προσδιορίσετε τις ρίζες της εξίσωσης (1), καθώς και την τιμή του. Να λύσετε την εξίσωση dx,x dx,x. 1 ΘΕΜΑ 55 i. Να βρείτε τους 4 πρώτους όρους της ακολουθίας με γενικό όρο 1 Να εξετάσετε αν αυτοί οι όροι σχηματίζουν αριθμητική πρόοδο. i Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α = β1 β β β3 + β4 β3 β5 β4 ΘΕΜΑ 56 Ένας μαθητής αποφάσισε να διαβάσει ένα βιβλίο με 1000 σελίδες. Την πρώτη ημέρα διάβασε 64 σελίδες και στη συνέχεια διάβαζε κάθε μέρα τις μισές σελίδες από ότι διάβασε την προηγούμενη. Αφού διάβασε συνολικά 6 ημέρες ξεκουράστηκε για μία εβδομάδα. Την 14 η μέρα διάβασε 5 σελίδες και συνέχισε να διαβάζει κάθε μέρα 3 σελίδες περισσότερες από την προηγούμενη. Την τελευταία ημέρα διάβασε 65 σελίδες.

16 i. Πόσες σελίδες διάβασε τις πρώτες 6 ημέρες; Πόσες ημέρες διάβασε μετά τη 13 η ημέρα; i Πόσες σελίδες χρειάζεται ακόμα για να το τελειώσει; ΘΕΜΑ 57 x 4 Δίνεται η συνάρτηση f (x). x i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. Να βρείτε σε ποια σημεία τέμνει τους άξονες x x και y y. i Να σχεδιάσετε την γραφική της παράσταση. iv. Να αποδείξετε ότι οι τιμές f (5), f (9), f (13) με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου. ΘΕΜΑ 58 Στο διπλανό πίνακα φαίνεται η Μαθητές βαθμολογία μιας ομάδας φοιτητών σε ένα μάθημα. Βαθμολογία Αν επιλέξουμε ένα μαθητή στην τύχη, να βρείτε την πιθανότητα ο βαθμός του να είναι: i) 5 ii) τουλάχιστον 8 iii) το πολύ 7 iv) 3 ή 10. ΘΕΜΑ 59 Για τα ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν: ( ) 0%, Ρ(Α - Β) = 30% και Ρ(Α Β) = 10%. Να βρείτε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων. Κ: Να πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον από τα Α, Β. Μ: Να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα Α, Β. Χ: Να πραγματοποιηθεί το πολύ ένα από τα Α, Β. ΘΕΜΑ 60 Θεωρούμε το δειγματικό χώρο Ω={0,1,,,10}, που αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα και τα ενδεχόμενά του:

17 ε :y λ 3λ x 4 και δ λ Ω / οι ευθείες : y λx να είναι Α παράλληλες λ Ω/λ τεταγμένες των σημείων τομής των συναρτήσεων B fx x x και gx x 4 i. Να γράψετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα Α, Β. Να αποδείξετε ότι τα ενδεχόμενο Α, Β είναι ασυμβίβαστα. i Να βρείτε τις πιθανότητες: P(A'), Ρ(Α Β), Ρ(Α B). ΘΕΜΑ 61 Δίνεται η εξίσωση 3x 7x 1 0. i. Να βρείτε το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της χωρίς να την λύσετε. Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι δυνατόν οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης να παριστάνουν τις πιθανότητες P(A) και P(B) δύο ενδεχομένων Α και Β ενός πειράματος τύχης. ΘΕΜΑ 6 Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω που δεν είναι αδύνατα, ούτε βέβαια και Ρ(Α Β) 0. i. Ποιο το πρόσημο της παράστασης K P (A) P(A) P(A B). Λύστε την ανίσωση (P (A) P(A) P(A B)) x P(A B) P(A). ΘΕΜΑ 63 Δίνεται η ανίσωση 3(x ) (5 x) > (x + 3) - 19 i. Να λύσετε την ανίσωση αυτή, να παραστήσετε γραφικά τις λύσεις της και να βρείτε την ελάχιστη ακέραια λύση της. Να εξηγήσετε αν είναι δυνατόν η πιθανότητα ενός ενδεχομένου Α να είναι λύση της ανίσωσης αυτής.

18 ΘΕΜΑ 64 Δίνεται η εξίσωση x 1 x 1 x x 0. i. Να λύσετε την εξίσωση. Αν P(A) η πιθανότητα ενός ενδεχομένου Α, κάποιου δειγματικού χώρου Ω με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα, τέτοια ώστε P (A) 1 P(A) 1 P (A) P(A) 0, να αποδείξετε ότι το Α είναι το βέβαιο ενδεχόμενο. ΘΕΜΑ 65 Δίνεται το σύνολο Κ = {1,, 3, 4, 6}. Επιλέγουμε τυχαία 3 διαφορετικούς αριθμούς από το σύνολο αυτό και τους διατάσσουμε κατά αύξουσα σειρά, δημιουργώντας ένα δειγματικό χώρο Ω που περιέχει όλες αυτές τις τριάδες αριθμών. i. Να γράψετε τον δειγματικό χώρο Ω Αν επιλέξουμε τυχαία μια τέτοια τριάδα (α, β, γ) αριθμών από το Ω ποια η πιθανότητα των ενδεχομένων: Α: «α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου» Β: «α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου» ΘΕΜΑ 66 x x Δίνεται η συνάρτηση f (x) και το σύνολο 1 {f (0),f (),f (3),f ( ),f ( )}. Επιλέγω τυχαία μια τιμή από το σύνολο Ω. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: i. Α: «η τιμή να είναι ακέραιος αριθμός» i Β: «η τιμή να είναι άρρητος αριθμός» Γ: «η τιμή να είναι φυσικός αριθμός»

19 ΘΕΜΑ 67 i. Να βρείτε τους αριθμούς x, y έτσι ώστε: (x - 1) + (3y - ) = 0. Αν για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: 4[Ρ(Α)] + 9[Ρ(Β)] - 4Ρ(Α) - 1Ρ(Β) + 5 = 0, να αποδείξετε ότι: Ρ(Α)=1/ και Ρ(Β)=/3 i Να αποδείξετε ότι τα Α, Β δεν είναι ασυμβίβαστα. iv. Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο το ενδεχόμενο Α είναι 1/3, να βρείτε την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν συγχρόνως τα Α, Β και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι το είναι βέβαιο ενδεχόμενο. ΘΕΜΑ 68 Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α) = λ - 4λ + 4 και Ρ(Β) = 3λ - 6, λ R i. Να βρείτε το πρόσημο του f(χ) = χ 4χ + 3 για τις διάφορες τιμές του χ. Να βρείτε το διάστημα στο οποίο παίρνει τιμές το λ. i Αν γνωρίζετε ότι και λ = 13/6, να βρείτε τις πιθανότητες ( ) και Ρ(Α Β). ΘΕΜΑ 69 Για τους πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύουν οι ανισότητες < x < y και < y < 1. Α. Να αποδείξετε ότι - < χ < 1 Β. Να αποδείξετε ότι η παράσταση A x 3y 8 x y 3 x y, είναι σταθερή. ΘΕΜΑ 70 Ξέρουμε ότι 1< x <. Α. Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων x 1 και x Β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: x 7 x x 1 9x 36x 36 x x 1 x.

20 ΘΕΜΑ 71 Για τον αριθμό x ισχύει (x 1)(x 3) < 0. i. Να συγκρίνετε τους αριθμούς x 1 και x 3 Να δικαιολογήσετε ότι ο αριθμός x παίρνει τιμές μεταξύ 1 και 3. ΘΕΜΑ 7 Θεωρούμε την εξίσωση x x 0 (1),,, R. i. Για 0 και 0 να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης (1). Για 0, 0 και 0, να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες εκ των οποίων η μία είναι ανεξάρτητη από τις τιμές των και. i Αν και 4, να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες και να βρείτε το γινόμενο τους. ΘΕΜΑ 73 λ 1 x λ 1 x λ 0, λr 1, (1). Δίνεται η εξίσωση i. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες για κάθε λ R 1. Να λύσετε την εξίσωση S εξίσωσης (1)., όπου S είναι το άθροισμα των ριζών της ΘΕΜΑ 74 i. Να βρείτε το x N, ώστε οι αριθμοί: x 1, x x, 4x με τη σειρά i που δίνονται, να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Αν το x x είναι ο 5 ος όρος αυτής της αριθμητικής προόδου να βρείτε την διαφορά της ω, τον πρώτο και τον εικοστό όρο της. Να υπολογίσετε το άθροισμα των 0 πρώτων όρων της. ΘΕΜΑ 75 Σε ένα κυρτό πολύγωνο η μικρότερη γωνία του είναι 60 ο και κάθε άλλη γωνία του είναι μεγαλύτερη κατά 0 ο από την προηγούμενή της. Να βρείτε το πλήθος των πλευρών του.

21 ΘΕΜΑ 76 Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος για την οποία ισχύουν α4 = 80 και α9 = 560. i. Να βρείτε τον πρώτο όρο και τον λόγο της. Να αποδείξετε ότι οι όροι περιττής τάξης α1,α3,α5, της παραπάνω γεωμετρικής προόδου αποτελούν επίσης διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου της οποίας να βρείτε το λόγο. i Να υπολογίσετε το άθροισμα S = α1 + α3 + α5+ + α11. ΘΕΜΑ 77 Δίνεται η ακολουθία: αν = 4ν 3. i. Να δείξετε ότι η ακολουθία ορίζει αριθμητική πρόοδο της οποίας να βρείτε τον α1 και τη διαφορά ω. Να υπολογίσετε τον α17 και το άθροισμα S = α8 + α9 + α10 + +α17. i Μεταξύ των όρων α11 και α1 της αριθμητικής προόδου να παρεμβάλετε 7 αριθμούς οι οποίοι μαζί με τους α11 και α1 να αποτελούν διαδοχικούς όρους μιας νέας αριθμητικής προόδου. ΘΕΜΑ 78 Κάποιος άρχισε να αποταμιεύει χρήματα στο τέλος κάθε μήνα, αρχίζοντας με 3 Ευρώ στο τέλος του Γενάρη του 010. Κάθε επόμενο μήνα αποταμίευε τα διπλάσια από ότι τον προηγούμενο, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Την επόμενη χρονιά άρχισε να τα ξοδεύει. Στο τέλος του Γενάρη ξόδεψε 85 Ευρώ και στη συνέχεια κάθε μήνα ξόδευε 40 Ευρώ περισσότερα από τον προηγούμενο μήνα. i. Πόσα χρήματα αποταμίευσε κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς 010; Πόσα ξόδεψε στους 8 πρώτους μήνες 011; i Να εξετάσετε αν θα ξοδέψει όλα τα χρήματα μετά από 0 μήνες από τότε που άρχισε να τα ξοδεύει.

22 ΘΕΜΑ 79 Έστω η παράσταση K 5α 8αβ 3β. i. Να γίνει γινόμενο η παράσταση Κ. Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης Κ αν α β 0. i Να υπολογίσετε το Κ αν α 5 3 και β 5 3. iv. Να λύσετε την εξίσωση 5x 8β x 3β 0, για κάθε β R. ΘΕΜΑ 80 Δίνεται το τετράγωνο ΑΒΓΔ του σχήματος πλευράς x με κέντρο το σημείο Κ. i. Να εκφράσετε την περίμετρο του πολυγώνου ΑΜΝΚΛΡ σαν συνάρτηση του x. Να εκφράσετε το εμβαδόν του i πολυγώνου ΑΜΝΚΛΡ σαν συνάρτηση του x. Αν το εμβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι 36 cm, να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του πολυγώνου ΑΜΝΚΛΡ. M 3 x Β Α x N 5 6 x Κ Λ Ρ Γ Δ x ΘΕΜΑ 81 Έστω η εξίσωση x 3βx β 0. i. Να αποδείξετε ότι έχει δύο άνισες και ομόσημες πραγματικές ρίζες για κάθε β R. Ποιο το β αν οι ρίζες της είναι αντίστροφες; i Αν β < 0 και x β, να αποδείξετε ότι x 3βx β 3βx 3β x β.

23 ΘΕΜΑ 8 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x (κ 5)x (κ 5), όπου κir. i. Να βρείτε για ποιες τιμές του κir η εξίσωση f(x) = 0 έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες. Αν x1, x είναι οι άνισες ρίζες της εξίσωσης f(x) = 0, να λύσετε ως προς κ την εξίσωση: 16(x1x) 4 5(x1 + x) + 4 = 0. i Να βρείτε για ποιες τιμές του κir ισχύει: f(x) f(x) = 0, για κάθε πραγματικό αριθμό x. ΘΕΜΑ 83 i. Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα: 1. x 6x + 9. x + x 6 Να δείξετε ότι: (x + x 6)(x 6x + 9) (x 9)= (x 9)(x 5x + 4) i Να λύσετε την εξίσωση: (x + x 6)(x 6x + 9) = (x 9) ΘΕΜΑ 84 i. Nα αποδείξετε ότι : (x 1)(8x + 4) + (x + 1)(9x + 1) + (9x + 1)(17x 3) =(17x 3)(11x+) Να λυθεί η ανίσωση: (x 1)(8x + 4) + (x + 1)(9x + 1) < (9x + 1)(3 17x) ΘΕΜΑ 85 i. Nα λυθεί η εξίσωση: 5x + 11x + = Nα λυθεί η ανίσωση:. x x ΘΕΜΑ 86 i. Nα αποδείξετε ότι : (x 4 11x 3 + 4x ) (4x 44x + 96) = (x 4)(x 11x + 4) Να λυθεί η εξίσωση: x 4 11x 3 + 4x = 4x 44x + 96

24 ΘΕΜΑ 87 i. Nα λυθεί η εξίσωση: x 4 x + 9 =0. Nα λυθεί η ανίσωση: x 4-4 x + 9 > 0. ΘΕΜΑ 88 i. Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα: ΘΕΜΑ x 9x x + 16x 1 Να λυθεί η εξίσωση x x x x x 1 3x Δίνεται η εξίσωση x + λx λ = 0 με λ 0. (1) i. Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πάντοτε ετερόσημες πραγματικές ρίζες. Αν ο αριθμός φ = 1 5 i καθώς και την άλλη ρίζα της εξίσωσης. είναι ρίζα της (1), να βρείτε τις τιμές του λ Αν λ = 1 και x1, x οι ρίζες της εξίσωσης (1), να δείξετε ότι: x ΘΕΜΑ 90 x x x 0 x x Δίνεται γεωμετρική πρόοδος αν με α1 = 3 λόγο λ = 3. i. Να υπολογίσετε το S10. i Να αποδείξετε ότι η ακολουθία να βρείτε το λόγο της. Να υπολογίσετε το άθροισμα: 1 είναι γεωμετρική πρόοδος και 1 S = ΘΕΜΑ 91 (NEO) Έστω τα ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω και Ρ(Α), Ρ(Β) αντίστοιχα 1 οι πιθανότητες τους. Είναι γνωστό ότι η εξίσωση x P(A)x 0 έχει μία 16

25 διπλή ρίζα. i. Να βρεθεί η πιθανότητα Ρ(Α) Αν οι αριθμοί Ρ(ΑΒ), Ρ(Α Β), Ρ(Α) αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου, να βρείτε την πιθανότητα να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα ενδεχόμενα Α, Β. i Να λυθεί η ανίσωση Ρ[(Α Β)(ΑΒ)]x > ω όπου ω η διαφορά της αριθμητικής προόδου..., Ρ(ΑΒ), Ρ(Α Β), Ρ(Α),... ΘΕΜΑ 9 (NEO) Έστω τα ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω και Ρ(Α), Ρ(Β) αντίστοιχα οι πιθανότητες τους. Είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = P(A)x + P(A B) διέρχεται από το σημείο M( 1,0). i. Να δείξετε ότι P(AB) = P(A) + P(B) Να δείξετε ότι οι αριθμοί f(0), f(3), f(6) αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. i Να βρείτε την διαφορά ω της αριθμητικής προόδου, f(0), f(3), f(6),. αν ο αριθμός P(A) είναι λύση της εξίσωσης P (A) = 1 P(A) ΘΕΜΑ 93 (NEO) Δίνεται η εξίσωση αx +(α + 1)x + 1 0, α 0 (1) η οποία δεν είναι αδύνατη στο R. Έστω επίσης οι αριθμοί Δ, Δ + 3, 3Δ + 6 αποτελούν διαδοχικούς αριθμούς αριθμητικής προόδου, όπου Δ η διακρίνουσα της εξίσωσης (1). i. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει μία διπλή ρίζα Να δείξετε ότι α = 1 και να υπολογίσετε διπλή ρίζα της εξίσωσης (1). ΘΕΜΑ 94 (NEO) Έστω η εξίσωση μx + (3 + μ)x +6 = 0, με μ < 0 και μ > 1 (1) και η γεωμετρική πρόοδος S, P, 18,, όπου S, P το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης (1). i. Να αποδείξετε ότι μ = Για μ = να παραγοντοποιήσετε και να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου μx + (3 + μ)x +6.

26 i Για μ = να βρείτε τον πρώτο όρο α1 και το λόγο λ της γεωμετρικής προόδου και να αποδείξετε ότι το άθροισμα των 8 πρώτων όρων της ισούται με ΘΕΜΑ 95 (NEO) Δίνονται οι συναρτήσεις: S 8 (6 1) 3 13, f x x x 4 g x x 1 των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στο διπλανό σχήμα. i. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των f, g i και να αποδείξετε ότι 1. 4 Να αποδείξετε αλγεβρικά ότι οι συντεταγμένες των σημείων τομής των C f, Cg είναι A 1, και B9,10. Από το διπλανό σχήμα να γράψετε το διάστημα των x για τα οποία η Cf βρίσκεται «κάτω» από τη Cg και να το επαληθεύσετε αλγεβρικά. ΘΕΜΑ 96 (NEO) Δίνονται οι παραστάσεις x 3x και B y 3y. i. Να λύσετε την εξίσωση: i B 0. Να βρείτε τι είδους συμμετρία παρουσιάζουν μεταξύ τους τα σημεία Κ, Λ των οποίων οι συντεταγμένες x και y είναι λύσεις της εξίσωσης του ερωτήματος (i), αν γνωρίζετε ότι δεν ανήκουν στη διχοτόμο της γωνίας xoy των αξόνων. Να δείξετε ότι η ευθεία ΚΛ όπου Κ και Λ είναι τα σημεία του ερωτήματος (ii) είναι παράλληλη στη διχοτόμο της γωνίας x Oy. ΘΕΜΑ 97 (NEO) Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ενδεχόμενα και Ρ(Α), Ρ(Β) αντίστοιχα οι πιθανότητες τους. i. Να αποδείξετε ότι : PA B PA B PB. με ισοπίθανα απλά

27 Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β είναι 1, η πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο Β είναι 1 3 και ισχύει P A τότε να υπολογίσετε: α. την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο το ενδεχόμενο Α. β. την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο το ενδεχόμενο Β γ. την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το πολύ ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β. ΘΕΜΑ 98 (NEO) x x 1 0 Δίνεται η εξίσωση i. Να βρείτε τις λύσεις της (1) για α = 1 και β =. (1) με α, β є R *. x1 Για α = 1 και β = να αποδείξετε ότι x όπου x 1,xοι ρίζες της (1) με x1 x i α. Να υπολογίσετε τις τιμές των α, β є R * αν η (1) έχει μια διπλή ρίζα. β. Για τις τιμές των α, β є R * που βρήκατε στο (iiiα) να βρείτε τη διπλή ρίζα της (1). ΘΕΜΑ 99 (NEO) i. Να λύσετε την εξίσωση x 7x 0. Να βρείτε το x Z, αν είναι γνωστό ότι οι αριθμοί x 3, 10, 8x 4 i είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου. Να γράψετε χωρίς απόλυτο την παράσταση 11 x (,). ΘΕΜΑ 100 (NEO) K 8x 8x 88 αν Έστω αx 1 αν x 1 f(x) 4 αx β αν x 1

28 i. Να βρείτε τα α, β ώστε f(0) f(1) 0 και f() 64. Αν α = 4 και β = 0 να λύσετε την εξίσωση: 3 f( 1) x f( ). ΘΕΜΑ 101 (NEO) i. Να βρεθεί το πρόσημο του K = 1 3x + 6x για τις διάφορες τιμές του x. Nα βρεθεί το πεδίο ορισμού της fx 8 x x 3 i Aν x[0, ], να λυθεί η εξίσωση : [(x 3)f(x)] = 3x + 6x + 3x. ΘΕΜΑ 10 (NEO) i. Να βρείτε το πρόσημο της f(x) = x 4x + 3, για τις διάφορες τιμές του x. Να αποδείξετε ότι [f ( )] 19f (f (3)) 40 i Αν x [,3) και A x 4x 3 x 3 x 9 να αποδείξετε ότι x A x 3 ΘΕΜΑ 103 (NEO) Έστω η συνάρτηση f(x) = x 4 3x + α, με x є R έτσι ώστε f 6. i. Να υπολογίσετε το α και το f. Να λύσετε την εξίσωση f(x) = α 1. ΘΕΜΑ 104 (NEO) Έστω οι συναρτήσεις f (x) x 3x και g(x) x 4. i. Ποια τα συμμετρικά του σημείου M(4,f (4)) ως προς τους άξονες x x, y y, την αρχή των αξόνων Ο και την ευθεία y = x ; Για ποια x, η Cf βρίσκεται πάνω από τον άξονα x x ; i Ποια τα σημεία τομής των Cf και Cg; ΘΕΜΑ 105 (NEO) Έστω πεντάγωνο ΑΒΓΔΕ με μήκη πλευρών ΑΒ = x, ΒΓ = x + 1, ΓΔ = x + 1, ΔΕ = 15 x και ΕΑ = 4x + 1.

29 i. Να εκφράσετε σαν συνάρτηση του x την περίμετρο του πενταγώνου ΑΒΓΔΕ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της. Να βρείτε το x, αν είναι γνωστό ότι τα μήκη των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ αποτελούν με την σειρά αυτή διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και να βρείτε την περίμετρο του τότε. ΘΕΜΑ 106 (NEO) i. Να λύσετε την ανίσωση x 1 1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης fx 1 x 1. i Να βρείτε τα συμμετρικά του σημείου M(, f( )) ως προς τους άξονες x x και y y, την αρχή των αξόνων Ο(0, 0) και την ευθεία y = x. ΘΕΜΑ 107 (NEO) i. Να λύσετε την ανίσωση x. Να λύσετε την ανίσωση x +3x > 0. i Να βρείτε το πεδίο ορισμού της fx 1 x. x 3x ΘΕΜΑ 108 (NEO) Δίνεται η συνάρτηση fx x x i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. Αν x < 1 να απλοποιήσετε την παράσταση A x fx x 3 x και να λύσετε την εξίσωση Α(x) = 7. ΘΕΜΑ 109 (NEO) Έστω η συνάρτηση f(x) = x + 1 με x є R και 0 < α < β. i. Να αποδείξετε ότι f(α) < f(β) α β Να διατάξετε σε αύξουσα σειρά τις τιμές fβ, f, f0, fα, fα - β.

30 ΘΕΜΑ 110 (NEO) Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 1. i. Να λύσετε την εξίσωση f (0) f ( 1) f (1) f ( x) x. Να υπολογίσετε το R αν γνωρίζουμε ότι 1 f ( ) f 3. ΘΕΜΑ 111 (NEO) i. Να λύσετε την εξίσωση α 4 = 16. Να λύσετε την εξίσωση β - β = 15. i Να εξηγήσετε γιατί οι ευθείες y = αx + 7 α και y = βx + 14, όπου α, β οι λύσεις των προηγούμενων εξισώσεων, τέμνονται σε σταθερό σημείο το οποίο να βρείτε. ΘΕΜΑ 11 (NEO) Έστω η συνάρτηση f :[ 1, ] R, με τύπο f (x) 3x. i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού Α της συνάρτησης. Να αποδείξετε ότι 4 f (x) 5, για κάθε x A. i Να σχεδιάσετε την γραφική της παράσταση ΘΕΜΑ 113 (NEO) Έστω η ευθεία (ε1), με εξίσωση y = 3x 6 και Κ, Λ τα σημεία που τέμνει τους άξονες x x και y y αντίστοιχα. i. Ποιο το εμβαδόν του τριγώνου ΟΚΛ. Ποια η εξίσωση της ευθείας (ε), που είναι παράλληλη στην (ε1) και τέμνει τον άξονα y y στο σημείο Β(0, 9). i Ποιές οι αποστάσεις (ΒΛ) και (ΚΓ), όπου Γ το σημείο τομής της (ε) με τον άξονα x x.

31 ΘΕΜΑ 114 (NEO) Δίνονται οι ευθείες ε1, ε με εξισώσεις y = (λ +)x + 7 και y = 3λx - 7. Να βρείτε τις τιμές του R ώστε: i. η ευθεία ε να διέρχεται από το σημείο Α(1, ). οι ευθείες ε1, ε να είναι παράλληλες. ΘΕΜΑ 115 (NEO) Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. i. Να βρείτε τις ρίζες της f. i Να βρείτε τις τιμές f(-4), f(-3), f(1), f(-1), f(3) Να βρείτε τα x για τα οποία η Cf βρίσκεται πάνω από τον x x iv. Να λύσετε την ανίσωση f(x) < 0 v. Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης f(x) = ΘΕΜΑ 116 (NEO) Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f, που έχει πεδίο ορισμού το διάστημα Α. i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού Α. Να βρείτε το σύνολο τιμών f(α). i Να βρείτε τις τιμές f(0), f(-), f(). iv. Να λύσετε στο Α την εξίσωση f(x) = 5.

32 ΘΕΜΑ 117 (NEO) Δίνεται η ακολουθία αν με άθροισμα των ν πρώτων όρων της Sν = 5ν ν. i. Να βρείτε το άθροισμα των ν-1 πρώτων όρων της Να βρείτε τον τύπο που δίνει τον νιοστό της όρο. i Να αποδείξετε ότι η ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε το α1 και το ω iv. Να βρείτε τον όρο αν της αριθμητικής προόδου που ισούται με 164. v. Να βρείτε το πλήθος ν των πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου που έχει άθροισμα Sν = 594. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΙΚΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΟΓΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΑΡΤΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΥΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΤΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0% Να βρείτε: i Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3()

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3() ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0% Να βρείτε: i Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1. α) Να λύσετε την εξίσωση : 2 2 2x. β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : 1 x < α.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1. α) Να λύσετε την εξίσωση : 2 2 2x. β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : 1 x < α. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 6 3 α) Να λύσετε την εξίσωση : 3 β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : < α. ΘΕΜΑ α) Να λύσετε την ανίσωση : + < 7. β) Αν ο είναι λύση της ανίσωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ii) Να ποια τιμή του ώστε η εξίσωση (1) έχει μία διπλή πραγματική ρίζα; Έπειτα να βρεθεί η ρίζα αυτή. Ασκήσεις Άλγεβρας

ii) Να ποια τιμή του ώστε η εξίσωση (1) έχει μία διπλή πραγματική ρίζα; Έπειτα να βρεθεί η ρίζα αυτή. Ασκήσεις Άλγεβρας . Δίνεται η εξίσωση, (). i) Να βρεθεί ο αριθμός ώστε η εξίσωση () να έχει μία τουλάχιστον πραγματική ρίζα. ii) Να βρεθεί ο αριθμός ώστε η εξίσωση () να έχει δύο ίσες πραγματικές ρίζες. iii) Να βρεθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. βρείτε. (Μονάδες 15) με διαφορά ω.

ΘΕΜΑ 2. βρείτε. (Μονάδες 15) με διαφορά ω. ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ Έστω α, β πραγµατικοί αριθµοί για τους οποίους ισχύουν: α β = 4 και αβ + αβ = 0 α) Να αποδείξετε ότι: α + β = 5. (Μονάδες 0) β) Να κατασκευάσετε εξίσωση ου βαθµού µε ρίζες τους αριθµούς α, β

Διαβάστε περισσότερα

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Γ Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 01 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παραπάνω φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει λίγη βοήθεια κυρίως στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

(α > β και γ > δ)=> αγ > βδ. τύπο S. άνισες. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f( χ )= y j x »/ Ç + 3. παρακάτω προτάσεις: ΜΟΝΑΔΕΣ 2x5=10

(α > β και γ > δ)=> αγ > βδ. τύπο S. άνισες. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f( χ )= y j x »/ Ç + 3. παρακάτω προτάσεις: ΜΟΝΑΔΕΣ 2x5=10 ΓΕ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑ A ΑΊ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4 ΜΑΪΟΥ 05 ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1.Δίνεται η εξίσωση f x x 4x. Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ για την οποία η

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1.Δίνεται η εξίσωση f x x 4x. Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ για την οποία η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δίνεται η εξίσωση fx x 4x Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ για την οποία η εξίσωση f x 0 έχει: α) ρίζα το β) δύο ρίζες πραγματικές και άνισες γ) ρίζες ετερόσημες δ) Αν 3,

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς

Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς Μεθοδική Επανάληψη www.askisopolis.gr Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς Ε. Σύνολα i. Τι είναι το σύνολο; ii. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι παράστασης συνόλων και τι γνωρίζετε γι αυτούς; iii. Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 0 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Άλγεβρα

Τάξη A Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη A Μάθημα: Άλγεβρα Ερωτήσεις Θεωρίας Θέματα Εξετάσεων Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Α. Θεωρία - Αποδείξεις.. Σελ. Β. Θεωρία-Ορισμοί. Σελ.16 Γ. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Θ έ μ α Α Α. α. Πότε η εξίσωση αx + βx + γ = 0, α 0 έχει διπλή ρίζα; Ποια είναι η διπλή ρίζα της; 4 μονάδες β. Ποια μορφή παίρνει το τριώνυμο αx + βx + γ, α 0, όταν Δ = 0; 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου Άλγεβρα Α Λυκείου Στέλιος Μιχαήλογλου wwwaskisopolisgr Άλγεβρα Α Λυκείου Οι πράξεις των πραγματικών αριθμών και οι ιδιότητες τους Αν οι αριθμοί α,β είναι αντίστροφοι, να αποδείξετε ότι: 7 4 : 8 0 7 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. 1 x < 4. (Μονάδες 9) 2. α) Να λύσετε την ανίσωση: β) Να λύσετε την ανίσωση: x (Μονάδες 9)

ΘΕΜΑ 2. 1 x < 4. (Μονάδες 9) 2. α) Να λύσετε την ανίσωση: β) Να λύσετε την ανίσωση: x (Μονάδες 9) α) Να λύσετε την ανίσωση: 1 x < 4. (Μονάδες 9) 2 β) Να λύσετε την ανίσωση: x+ 5 3. (Μονάδες 9) γ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων (α) και (β) με χρήση του άξονα των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( ) α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. β. Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν. γ. Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο f ( ), να δείξετε ότι αβ+=0.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ.Λ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ) Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου

ΓΕ.Λ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ) Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ΓΕΛ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 013-014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο - Α ( απόδειξη θεωρήματος) 1 ) Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, τότε να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_3.ΜλΑ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A.. Α.. Α.3. ΘΕΜΑ Β Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: f ()=, g()= +3,h()= -3 Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνονται οι ανισώσεις: 3x και 2 x α) Να βρείτε τις λύσεις τους (Μονάδες 10) β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών τους λύσεων (Μονάδες 15) α) Έχουμε 3x 2x x 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. Δύο ομάδες Ο, Ο παίζουν μεταξύ τους σε μια σχολική ποδοσφαιρική συνάντηση (οι αγώνες δεν τελειώνουν ποτέ με ισοπαλία). Νικήτρια θεωρείται η ομάδα που θα νικήσει

Διαβάστε περισσότερα

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α).

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α). 1.: Έννοια της Πιθανότητας Κεφάλαιο 1ο: Πιθανότητες ΑΣΚΗΣΗ 1 (_497) Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι παίζεται με ζεύγη αντιπάλων των δυο φύλων. Στο παιχνίδι συμμετέχουν 3 άντρες: ο Δημήτρης (Δ), ο Κώστας (Κ), ο

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( x) α Να βρείτε το πεδίο ορισμού της x x x x β Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν γ Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο x x f ( x), να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου Θέμα Α. Αν x, x οι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx +βx+γ=, α να αποδείξετε ότι S P. (6 μονάδες) Β. Ελέγξατε αν κάθε μία από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1- 3. Εξισώσεις ου Βαθμού 3. Η εξίσωση 3.3 Εξισώσεις ου Βαθμού Διδακτικό υλικό Άλγεβρας Α Λυκείου (Κεφάλαιο 3 ο ) Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α- Εξεταστέα ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις ΘΕΜΑ 2 Δίνονται οι συναρτήσεις (, x R 3 f ( x) = x και g x) = x α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g τέμνονται σε τρία σημεία τα οποία και να βρείτε. (Μονάδες 13) β) Αν Α, Ο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1.1 Σε ένα σχολείο με 00 μαθητές, οι 90 έχουν ποδήλατο, 36 έχουν «παπί», ενώ 84 άτομα δεν έχουν ούτε ποδήλατο ούτε παπί. Διαλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο Γενικό Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΘΕΜΑ ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 1 ο α) Αν χ 1, χ ρίζες της εξίσωσης αχ +βχ+γ=0, 0 να δείξετε ότι S 1 και P 1 Μον. 10 β) Έστω η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Δίνεται ο πίνακας: 3 3 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ ο. Ένα κουτί περιέχει άσπρες, μαύρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 5, οι μαύρες είναι 9, ενώ οι κόκκινες και οι πράσινες μαζί είναι 6. Επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 είναι λύσεις της ανίσωσης 2x2 3x+1<0.

2 είναι λύσεις της ανίσωσης 2x2 3x+1<0. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης x +0x=. x + 0x β) Να λύσετε την εξίσωση x. ίνεται η εξίσωση: x λx+(λ +λ )=0 (), λ R. α) Να προσδιορίσετε τον πραγµατικό αριθµό λ, ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

1, 2, Β 3, 2,λ. 7, να 2 βρείτε την τιμή του k. x x y y Α)Να βρείτε τις τιμές των x,y για τις οποίες ορίζεται η παράσταση. Β)Να αποδείξετε ότι Α=-1

1, 2, Β 3, 2,λ. 7, να 2 βρείτε την τιμή του k. x x y y Α)Να βρείτε τις τιμές των x,y για τις οποίες ορίζεται η παράσταση. Β)Να αποδείξετε ότι Α=-1 ,, Β,,λ. Δίνονται τα σημεία Β.Αν τα Α,Β είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y y να βρείτε το λ. Β. Βρείτε τις τιμές του λ, ώστε το σημείο Β να βρίσκεται στο ο τεταρτημόριο του ορθοκανονικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Κεφάλαιο Πραγματικοί αριθμοί. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού 97 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Να λυθεί η εξίσωση: 1 1 1 ( x+ )(x ) = x 3 3 9. Αν η εξίσωση (x - 3) λ + 3 = λ x έχει ρίζα τον αριθμό, να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 01-013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Έστω a ένας πραγματικός αριθμός. Να δώσετε τον ορισμό της απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

1ο τεταρτημόριο x>0,y>0 Ν Β

1ο τεταρτημόριο x>0,y>0 Ν Β ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ( 6.2 ) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ονομάζεται ένα επίπεδο εφοδιασμένο με δύο κάθετους άξονες οι οποίοι έχουν κοινή αρχή Ο και είναι αριθμημένοι με τις ίδιες μονάδες μήκους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4. . Αν για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει:, τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την. , με παράμετρο α 0.

ΘΕΜΑ 4. . Αν για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει:, τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την. , με παράμετρο α 0. ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ Δίνονται η συνάρτηση f x x x, x α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα xx. β) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της ευθεία ψ x 3. (Μονάδες 0) γ) Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο ... ν παράγοντες

Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο ... ν παράγοντες 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται δύναμη α ν με βάση τον πραγματικό αριθμό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό >1; H δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα φυσικό αριθμό ν, συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Άσκηση 1102 Δίνονται δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω και οι πιθανότητες α) Να υπολογίσετε την (Μονάδες 9) β) i) Να υπολογίσετε με διάγραμμα Venn και να γράψετε στη γλώσσα των συνόλων το ενδεχόμενο:

Διαβάστε περισσότερα

1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1. Έστω η εξίσωση (k 5k+ 4) x (k 1)x + 1= 0 Να βρείτε την τιµή του k ώστε η εξίσωση να έχει µία µόνο ρίζα την οποία ρίζα να προσδιορίσετε i Να βρείτε την τιµή του k ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ της Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ της Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ της Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1 ο (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ) Ο ρ ι σ µ ο ί Πείραµα τύχης (π.τ.) είναι το πείραµα για το οποίο δεν µπορούµε εκ των προτέρων να προβλέψουµε το αποτέλεσµά του αν και επαναλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.1 I. 1. α 2 = 9 α = 3 ψ p: α 2 = 9, q: α = 3 Σύνολο αλήθειας της p: Α = {-3,3}, Σύνολο αλήθειας της q: B = {3} A B 2. α 2 = α α = 1 ψ p: α 2 = α, q: α = 1 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α Α ΟΜΑ Α Πιθανότητες: 1. Να βρείτε τον δ.χ. των παρακάτω πειραµάτων τύχης. ι) Ρίχνουµε ένα νόµισµα και σταµατάµε όταν έρθουν 3 κεφαλές και γράµµατα ιι) Ρίχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Α Λυκείου δίνοντας τους τις εκφωνήσεις μαζί με τις λύσεις (ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

AΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ AΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΤΑΞΗ: 1. Έστω ότι α < β και γ < δ. Να αποδείξετε ότι: αγ αδ βγ + βδ > 0 2. Αν α -1, δείξτε ότι α 3 + 1 α 2 + α 3. Αν x>1 δείξτε ότι: 2x 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Επαναληπτικές Ασκήσεις (από σχολικό βιβλίο) (από βοήθημα Γ Γυμνασίου Πετσιά-Κάτσιου) Κεφάλαιο 1ο 17,

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση:

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: Φυσική γλώσσα Μαθηµατική γλώσσα ύο αριθµοί x, y διαφέρουν κατά και έχουν γινόµενο x (x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 1 Δίνονται τα πολυώνυμα (3x ) (5 x)(3x ) και 5x 9 i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ii). Να βρείτε την τιμή του

Διαβάστε περισσότερα

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια και του ερωτήµατος α). ii) Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 1+α < 1+ α. α+α

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια και του ερωτήµατος α). ii) Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 1+α < 1+ α. α+α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: x 5 3 και x x 1 0. β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήµατος (α). x 1. ίνονται οι ανισώσεις: 3x 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ Α. α) Τι λέγεται δειγματικός χώρος και τι ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης;

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ Α. α) Τι λέγεται δειγματικός χώρος και τι ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης; ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ Α Ερώτηση θεωρίας α) Τι λέγεται δειγματικός χώρος και τι ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης; =. β) Για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ www.askisopolis.gr 3 4 .5381 Ένα κουτί περιέχει άσπρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 0, οι κόκκινες είναι 7, ενώ όλες οι μπάλες μαζί είναι

Διαβάστε περισσότερα

4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 31. Έστω Α, Β δύο ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου. Αν Ρ(Α ) 0,8 και Ρ(Β ) 0,71 δείξτε ότι Ρ( Α Β) 1,01 Ρ( Α Β) i Το ενδεχόµενο Έχουµε Α Βδεν είναι το κενό. Ρ( Α Β)

Διαβάστε περισσότερα

1η έκδοση Αύγουστος2014

1η έκδοση Αύγουστος2014 mat hemat i c a. gr η έκδοση Αύγουστος04 Μία παρέα διαδικτυακών μαθηματικών φίλων, μελών του http://www.mathematica.gr, μοιράστηκε την ευθύνη, να παρουσιάσει στην κοινότητα τις λύσεις των Μαθηματικών,

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν κάποιος αριθµός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι 1 1 1 9 < α

β) Αν κάποιος αριθµός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι 1 1 1 9 < α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: x 5 3 και x x 1 0. β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήµατος (α). x 1. ίνονται οι ανισώσεις: 3x 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τράπεζαθεμάτων θέμαδεύτεροκαιτέταρτο Επιμέλεια: ΕμμανουήλΚ.Σκαλίδης ΑντώνηςΚ.Αποστόλου ΚόμβοςΑτσιποπούλου014-15 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Ένα κουτί περιέχει 5 άσπρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1.Έστω ο δειγματικός χώρος Ω = { 1,,, K,10} με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα. Να 4 βρείτε την πιθανότητα ώστε η συνάρτηση f ( x ) = x 4x + λ να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Οµάδα η. Αν Ω={ω,ω,,ω 6 } είναι ο δ.χ ενός πειράµατος τύχης να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(ω ),,Ρ(ω 6 ) αν είναι γνωστό ότι αυτές αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθµητικής προόδου µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ΣΥΝΟΛΑ. Ε.1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Α), αν είναι αληθείς ή με (Ψ), αν είναι ψευδής

Εισαγωγή στα ΣΥΝΟΛΑ. Ε.1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Α), αν είναι αληθείς ή με (Ψ), αν είναι ψευδής Εισαγωγή στα ΣΥΝΟΛΑ Ε. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Α), αν είναι αληθείς ή με (Ψ), αν είναι ψευδής i) Αν Α= {0,5,8,3,89}, τότε το Α. ii) Αν Α = {, {,5}, 8, 0}, τότε το Α. iii) Τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι ισχύει α + β α + β, για κάθε α, β R. Α. Τι ονομάζουμε νιοστή ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού α; Α. Να χαρακτηρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

-1- ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . GI_A_ALG 474 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρούμε την ακολουθία α των θετικών περιττών αριθμών:,3,5,7,... ν --. Να αιτιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισμός εφαπτομένης καμπύλης Αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x, τότε ορίζουμε ως εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Α(x, f(x )) την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Α λ γ ε β ρ α Α Λ υ κ ε ι ο υ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Α λ γ ε β ρ α Α Λ υ κ ε ι ο υ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π ι θ α ν ο τ η τ ε ς 868 936 064 073 080

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό σας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ η (Κατσίποδας Δημήτρης) Δίνονται οι συναρτήσεις f() = με a, β R και g() = 5.Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Μεθοδική Επανάληψη Στέλιος Μιχαήλογλου www.askisopolis.gr Η επανάληψη των Μαθηματικών βήμα - βήμα Άλγεβρα Κεφάλαιο 1ο: Αλγεβρικές παραστάσεις 1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. Άλγεβρα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. Άλγεβρα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Άλγεβρα 1. Τι ονομάζεται ακέραια αλγεβρική παράσταση και τι είναι μονώνυμο; Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι μονώνυμα; 3xa,, 5, x 3, 5 x a (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,,

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,, 1. i) Να αποδείξετε την ταυτότητα 1 ( ) ( ) ( ) + + = + +. ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους,, ισχύει Πότε ισχύει ισότητα; + + + +.. Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων (,, ) είναι όταν είναι πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ [Δεν είναι σκόπιμο να αποκαλύψεις στο παιδί σου ότι οι μεγάλοι άντρες δεν είχαν ιδέα από άλγεβρα] ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα.

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Μαθηματικά B Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Άλγεβρα. Κεφάλαιο 1 ο. 1. Να υπολογιστούν οι παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις : 1 7 1 7 1 1 ) - 1 4 : ) -1 1 : 1 4 10 9 6. Να λυθούν οι εξισώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (4) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4_095. Δίνονται οι ευθείες ε 1: λx + y = 1 και ε : x + λy = λ α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι δύο ευθείες τέμνονται και να γράψετε τις συντεταγμένες του κοινού τους σημείου συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Κεφάλαιο Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα

Πιθανότητες. Κεφάλαιο Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα Κεφάλαιο Πιθανότητες. Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα. Ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης είναι Ω = {x N /x 0}. Θεωρούμε τα ενδεχόμενα A = {x Ω/x πρώτος αριθμός} και B = {x Ω/x άρτιος αριθμός}. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

4. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x 3 2x 2 + x 12 α) Να αιτιολογήσετε γιατί το διώνυμο x 3 είναι παράγοντας του P(x) β) Να λύσετε την εξίσωση P(x) = 0

4. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x 3 2x 2 + x 12 α) Να αιτιολογήσετε γιατί το διώνυμο x 3 είναι παράγοντας του P(x) β) Να λύσετε την εξίσωση P(x) = 0 1. α) Να βρείτε το υπόλοιπο και το πηλίκο της διαίρεσης (x 3 6x 2 +11x 2) : (x 3) β) Αν P(x) = x 3 6x 2 +11x + λ να βρείτε το λ R ώστε η διαίρεση P(x) : (x 3) να έχει υπόλοιπο 0. 2. Δίνονται τα πολυώνυμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα του πεδίου ορισµού της λέγεται γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως φθίνουσα; 2. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του (β) ερωτήματος.

γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του (β) ερωτήματος. α) Να λύσετε την εξίσωση: x+ 1 x+ 1+ 4 = 3 5 2 3 (Μονάδες 9) β) Nα λύσετε την ανίσωση: - x 2 +2x +3 0 (Μονάδες 9) γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; Β. Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια;. Τι λέγεται πολυώνυμο; Θέμα ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που είναι γνωστή ως θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις με αριθμούς ονομάζεται αριθμητική παράσταση. Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Α. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ : y = α.x ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1. Δίνεται η ευθεία y = 3x. α) Να υπολογίσετε την κλίση της ευθείας. β) Να κάνετε την γραφική της παράσταση. 2. Μια ευθεία διέρχεται από την αρχή των

Διαβάστε περισσότερα

6. α) Να λύσετε την εξίσωση 2x 1 =3. β) Αν α, β με α< β είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την εξίσωση αx 2 +βx+3=0.

6. α) Να λύσετε την εξίσωση 2x 1 =3. β) Αν α, β με α< β είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την εξίσωση αx 2 +βx+3=0. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. Δίνεται η εξίσωση λx=x+λ, με λr. α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση γράφεται ισοδύναμα (λ )x=(λ )(λ+), λr. β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η παραπάνω εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ α + β + γ = 0 α 0 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑΣ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις ως προς ή y: α) - 4 = 0 β) 3 = 4 γ) + - 15 = 0 δ) 5-18 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 89. Ύλη: Πιθανότητες Το σύνολο R-Εξισώσεις Σ Λ 2. Για τα ενδεχόμενα Α και Β ισχύει η ισότητα: A ( ) ( ') ( ' )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 89. Ύλη: Πιθανότητες Το σύνολο R-Εξισώσεις Σ Λ 2. Για τα ενδεχόμενα Α και Β ισχύει η ισότητα: A ( ) ( ') ( ' ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 89 Ον/μο:.. Α Λυκείου Ύλη: Πιθανότητες Το σύνολο R-Εξισώσεις 6-0- Θέμα ο : Α.. Να δώσετε τον ορισμό της εξίσωσης ου βαθμού (μον.) Α.. Αν, ρίζες της εξίσωσης 0, να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα