Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ"

Transcript

1 Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

2 Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ. Ονμιμγία - Ο Γ. Σεθένεξ πνόηεηκε δύμ ειιεκηθά μκόμαηα γηα ημ limerick: Θημενίθη (επεηηθή παναθζμνά ημο limerick) Θενμιόγεμα (κεμιμγηζμόξ με βάζε ημ επίζεημ ημο Edward Lear, Άγγιμο ιμγμηέπκε, πμο έγηκε γκςζηόξ γηα ηα ιίμενηθ πμο έγναρε) 2

3 Limerick - Θίμενηθ Πνμέιεοζε: Αγγιηθή Παηδηθή Θμγμηεπκία, με νίδεξ από παναδμζηαθέξ ιασθέξ πμηεηηθέξ θόνμεξ (nursery rhymes). Τμμή: ημ ένγμ ημο Edward Lear The book of Nonsence, 1846 («Τμ βηβιίμ ηςκ ακμεζηώκ»). Πνόθεηηαη γηα α-κμεμαηηθά /ά-ιμγα πμηεμαηάθηα πμο ζοκμδεύμκηαη από εηθμκμγνάθεζε ημο Lear. Τμ ένγμ αοηό πνόζθενε ζηεκ Πμίεζε μηα ακάιαθνε, παηπκηδηάνηθε δηάζηαζε θαη μηα πνςηόγκςνε ειεοζενία. 3

4 4

5 Λίμερικ του Edward Lear (μτφρ. Γ. Ευκυμιάδθσ), Ζναν παράξενο άντρα από τθ Δφςθ Με ςτολιςμζνο ροφχο είχανε ντφςει Σον ρωτοφςανε «ου κάνει;» Κι απαντοφςε «α φουςτάνι!» Ο δφςτροποσ ο άντρασ απ τθ Δφςθ. 5

6 Λίμερικ του Edward Lear (μτφρ. Γ. Ευκυμιάδθσ), Ζνασ άντρασ απ τθ Χάγθ Με το νου τρζλεσ παράγει Κι ζφτιαξε ζνα μπαλόνι το φεγγάρι είχε τιμόνι Ο πλανεμζνοσ άντρασ απ τθ Χάγθ. 6

7 Λογοτεχνικι κριτικι και λίμερικ Αρχικά, οι πρϊτοι μελετθτζσ τθσ Ιςτορίασ τθσ Ελλθνικισ Παιδικισ Λογοτεχνίασ (όπωσ ο Δ. Δάκοσ και Χ. Σακελλαρίου) αντιμετϊπιςαν το λίμερικ επιφυλακτικά ζωσ και απορριπτικά (ότι λ.χ. αφινει τελικά ςτθν ψυχι του παιδιοφ ζνα κενό και δεν οικοδομεί μζςα του κάτι κετικό). Σφγχρονοι μελετθτζσ, όμωσ, (όπωσ ο Β. Αναγνωςτόπουλοσ και ο Αλ. Ακριτόπουλοσ) επιςθμαίνουν τθν αξία του μζςα ςτισ δυνατότθτεσ τθσ λογοπλαςίασ, του χιοφμορ και του ρυκμοφ που το διακρίνουν. 7

8 Λογοτεχνικι κριτικι και λίμερικ... Τονίηουν τθ διδακτικι αξία που ανακαλφπτεται ςτθν αποδυνάμωςθ ςτερεοτφπων τθσ γλϊςςασ και ςτθν ανατροπι του προςδοκϊμενου. Ο Gianni Rodari, μάλιςτα, το κεωρεί ωσ ιδανικό ποιθτικό είδοσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τόςο ωσ ακρόαςθ, απαγγελία-αποδοχι όςο και ωσ τρόπο δθμιουργικισ ζκφραςθσ από τα παιδιά. (Καρακίτςιοσ Α., 1996) 8

9 Χαναθηενηζηηθά ημο ιίμενηθ Υπαθμύμοκ πάκημηε ζηηξ ίδηεξ πμηεηηθέξ ζομβάζεηξ πμο πνμζδημνίδμοκ ζέμαηα μμνθήξ θαη πενηεπμμέκμο: Σοκημμία θεημέκμο, ειαθνά ή πηθάκηηθα ζέμαηα, απνόβιεπημ θαη ακαζημπαζηηθό θιείζημμ. Πεκηάζηηπα ζηηπμονγήμαηα Ομμηθαηαιελία θαηά μμμηόμμνθμ ηνόπμ (ζηίπμη: 1μξ -2μξ θαη 5μξ, 3μξ - 4μξ) 9

10 Δμμή εκόξ ιίμενηθ 1μξ ζηίπμξ: πανμοζίαζε πνςηαγςκηζηή 2μξ ζηίπμξ: βαζηθή ηδηόηεηα ή παναλεκηά ημο πνςηαγςκηζηή 3μξ + 4μξ ζηίπμξ: εκένγεηεξ πνςηαγςκηζηή θαη ακηηδνάζεηξ πενηβάιιμκημξ (πιμθή ελέιηλε δνάζεξ) 5μξ ζηίπμξ: παναιιαγή ημο 1μο ζηίπμο θιείζημμ ηζημνίαξ με έκα επίζεημ θαηάιιειμ κμεμαηηθά αιιά ηαοηόπνμκα εκηοπςζηαθό θαη εονεμαηηθό. 10

11 Έκα πανάδεηγμα... Έκα ιίμενηθ ηεξ Θηάκαξ Ανακίημο με ηεκ θαζηενςμέκε δμμή: Ήτανε μια γριά που ζούσε στο Μπαλί και κάθε μέρα έπαιζε ανάποδα βιολί καθισμένη πάνω σε χαλί μαγικό συναυλίες έδινε στο γαλλικό ουρανό Η ΟΡΧΗΣΤΡΟΦΙΛΗ αυτή γριά απ το Μπαλί. (Καρακίτςιοσ Α., 1996) 11

12 Έιιεκεξ ζογγναθείξ ιίμενηθ Γιϊργοσ εφζρθσ («Ποιιματα με ηωγραφιζσ ςε μικρά παιδιά», με ςκίτςα του ιδίου): Είτανε μια κοπζλα ςτο Πεκίνο Που λεγε πάντα: «Δοσ μου κι απ εκείνο» Και ςαν τθσ τα δϊςαν όλα ζςκαςε ςαν παςαβιόλα και τθν κλάψανε πολφ ςτο Πεκίνο. 12

13 Έιιεκεξ ζογγναθείξ ιίμενηθ Λιάνα Αρανίτου (ποιθτικι ςυλλογι «19 παράλογα και ζνα με 2 άλογα»): Ζνασ ςκαντηόχοιροσ χοντρόσ που ζμενε ςτα πάτα Ζτρωγε μόνο αυγά βραςτά και τα κελε μελάτα ζπινε όμωσ τα αυγά ςαν να τανε νεράκι Κι απ τα πολλά του τα κιλά ζμοιαηε - γουρουνάκι Ο ΛΑΙΜΑΡΓΟΚΑΝΣΗΟΧΟΙΡΟ που ζμενε ςτα πάτα. 13

14 Έιιεκεξ ζογγναθείξ ιίμενηθ Καίτθ τακοφδθ: Θζλω να ςε παντρευτϊ, είπε το χωριό ςτθν πόλθ, να ηιςουμε τα δυο μαηί ςτθσ φφςθσ το περβόλι! Δζξου, λοιπόν το δϊρο μου χίλιουσ αςκοφσ αζρα, Σο νζφοσ ςου να διϊξουμε, να λάμψεισ μζχρι πζρα! Αχ, το πονόψυχο χωριό που ςκζφτεται τθν πόλθ! 14

15 Ακζμιμγεμέκα ιίμενηθ (Ακζμιόγημ Α & Β Δεμμηηθμύ, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2006, ζ. 54) 15

16 Ακζμιμγεμέκα ιίμενηθ (Ακζμιόγημ Α & Β Δεμμηηθμύ, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2006, ζ. 54) Τμ πμίεμα όπςξ ημ έγναρε θαη ημ δςγνάθηζε μ Γ. Σεθένεξ 16

17 Ακζμιμγεμέκα ιίμενηθ (Ακζμιόγημ Α & Β Δεμμηηθμύ, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2006, ζ. 55) 17

18 Ακζμιμγεμέκα ιίμενηθ (Γιώζζα Ση, βηβιίμ μαζεηή, α ηεύπμξ, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2006, ζ. 79) (έκα από ηα έλη ιίμενηθ ημο Γ. Σεθένε πμο ακζμιμγμύκηαη) 18

19 Έκα ρειό αγόνη από ηεκ Ζζπακία έπαηδε θιαθέηεξ με μακία θαη έπεζε ζημ πάηςμα θαη έπαζε αημάηςμα ημ ηνειό η αγόνη από ηεκ Ζζπακία. Έκαξ κέμξ απ ηεκ Ηίκα δεκ πιήνςκε ημ εκμίθημ ημο μήκα, ημκ πεηάλακ απ ημ ζπίηη θαη ημο έζπαζε ε μύηε ημο θαθόμμηνμο ημο κέμο από ηεκ Ηίκα. (Σηοιηακόξ Σηοιηακμύ, Ση 2, Δ Δεμμηηθό Αγιακηδηάξ, ) 19

20 Ιαζαίκμκηαξ γη αοηό πενηζζόηενμ» «ημ ιίγμ πμο ημ θαζηζηά (Robert Browning) «Τμ πασθμύ είκαη έκα πμίεμα εηθόκςκ, έκα πμίεμα πμο εθθνάδεη ημ θάιιμξ μέζα από ζογθεθνημέκεξ εηθόκεξ ή πενηζηαηηθά» (Έδνα Πάμοκη) 20

21 Χασθμύ Γίκαη δοκαηόκ; θόθθηκμ με πνάζηκμ; καη, μηα γιαδηόια! 21

22 Χασθμύ Ονηζμόξ: Γίκαη έκα οπενβμιηθά ζύκημμμ πμίεμα. Πνόθεηηαη γηα πμηεηηθό είδμξ πμο πνμένπεηαη από ηεκ ηαπςκηθή ιμγμηεπκία θαη ιόγς ηεξ ζοκημμίαξ ημο μπμνεί κα παναθηενηζηεί «αθανηαίμ» πμίεμα. (Θεληθό Θμγμηεπκηθώκ Όνςκ, Ζςάκκεξ Πανίζεξ, Κηθήηαξ Πανίζεξ, εθδ. ΟΓΔΒ Αζήκα, 2004) 22

23 Χασθμύ Χαναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα: Απμηειείηαη από ηνεηξ μόκμ ζηίπμοξ, 17 ζοκμιηθά ζοιιαβέξ (5-7-5 ζοιιαβέξ, ζοκήζςξ, ακά ζηίπμ). Βουλιάζει ο κόσμος κρατήσου, θα σ αφήσει μόνο στον ήλιο. (Γ. Σεθένεξ) 23

24 Χασθμύ Χαναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα: Σοκημμία, κμεμαηηθή ποθκόηεηα αιιά θαη ζαθήκεηα, εοζημπία. Πνμζπαζεί κα ζοιιάβεη θαη κα εθθνάζεη ηεκ μοζία μηαξ ζηηγμήξ μέζα από μηα απιή εηθόκα. Σεμακηηθή ζέζε έπμοκ ε θύζε, μη επμπέξ θαη ηα πνώμαηα, εκώ ημ κόεμα μενηθέξ θμνέξ απμθηά δεοηενεύμοζα ζεμαζία. Τα νήμαηα πνεζημμπμημύκηαη, ζοκήζςξ, ζε πνόκμ εκεζηώηα γηα κα απμδώζμοκ ηεκ αίζζεζε, ημ ζοκαίζζεμα θαη ηε δηάζεζε μηαξ πανμκηηθήξ ζηηγμήξ. 24

25 Ιηα επηζήμακζε Υπό ηεκ αοζηενή έκκμηα ημο όνμο γηα κα παναθηενηζηεί έκα πμίεμα ςξ πασθμύ, ζα πνέπεη κα πιενμί θάπμημοξ θακόκεξ /θνηηήνηα: μ πενημνηζμόξ ηςκ 5, 7, 5 ζοιιαβώκ ακά ζηίπμ. ε ιέλε επμπήξ, ε μπμία οπμδειώκεη ζε πμηα επμπή ή πνμκηθή ζηηγμή εκηάζζεη μ πμηεηήξ ημ πασθμύ (π.π. ηα άκζε θεναζηάξ δείπκμοκ ηεκ άκμηλε, ημ πηόκη ημκ πεημώκα θηι.). 25

26 ε ιέλε πμο πνμθαιεί μηα ζηηγμηαία παύζε ζηα αγγιηθά πασθμύ ακηηθαζίζηαηαη με ζεμεία ζηίλεξ (,! :) ζημ ηέιμξ ηεξ πνώηεξ ή ηεξ δεύηενεξ γναμμήξ. μ θακόκαξ ηεξ μηαξ ακάζαξ (κα μπμνεί μ ακαγκώζηεξ κα δηαβάζεη ημ πασθμύ μεγαιόθςκα, πςνίξ κα πάνεη δεύηενε ακάζα). μ θακόκαξ γηα πενημνηζμέκε πνήζε ακηςκομηώκ (ή γηα πιήνε απμοζία ημοξ) θ.ά. 26

27 Παραινζςεισ του Matsuo Basho (Μπαςό), του πιο γνωςτοφ Ιάπωνα ποιθτι των χαϊκοφ «Μάκε τουσ κανόνεσ και μετά ξζχαςζ τουσ» (αφοφ μακθτεφςεισ, δθλαδι, πρϊτα ς αυτοφσ, μετά να τουσ ξεπεράςεισ). «Αν κεσ να μάκεισ για το πεφκο, πιγαινε ςτο πεφκο, και αν για το καλάμι ςτο καλάμι. Και ξζχνα τον εαυτό ςου, για να μθν επιβλθκείσ ςτο αντικείμενο και δεν μπορείσ να το γνωρίςεισ. Η ποίθςι ςου κα κυλιςει αβίαςτα όταν εςφ και το αντικείμενο κα γίνετε ζνα - όταν κα ζχεισ βυκιςτεί τόςο βακιά εντόσ που κα καταφζρεισ να δεισ τθν κρυφι του λάμψθ». 27

28 Ζαπςκηθά πασθμύ Θημκμύια παιηά, μ βάηναπμξ ζημκ ήπμ πεδά ημο κενμύ.. Matsuo Basho Ηαη ημ αεδόκη θάπμηεξ μένεξ δε βγαίκεη, άιιεξ δομ θμνέξ. ΗΖΤΟ iotisgr/haiku.html 28

29 Τμ πασθμύ ζηεκ Γιιάδα Πνώημξ εηζεγεηήξ ημο πασθμύ ζηεκ Γιιάδα μ Γηώνγμξ Σηαονόπμοιμξ: Ιαύνμ πειηδόκη ζε παιηό παηάνη θηενμθμπάεη. «Τνίζηηπα», 1925 Οοζηαζηηθόξ εηζεγεηήξ μ Γηώνγμξ Σεθένεξ: Σηάλε ζηε ιίμκε μόκμ μηα ζηάια θναζί θαη ζβήκεη μ ήιημξ. Τα δάπηοιά ηεξ ζημ ζαιαζζί μακηίιη θμίηα: θμνάιιηα. «Δεθαέλη Χασθμύ», γν θαη μεηά (δεμ.ζημ Τεηνάδημ Γομκαζμάηςκ) 29

30 Τμ πασθμύ ζηεκ Γιιάδα Τώνα ζεθώκς μηα κεθνή πεηαιμύδα πςνίξ θηηαζίδη. Άδεηεξ θανέθιεξ η αγάιμαηα γύνηζακ ζη άιιμ μμοζείμ. Γ. Σεθένεξ 30

31 Τμ πασθμύ ζηεκ Γιιάδα Ύπκμξ ημο κενμύ ζηα μάηηα ζμο θμημάηαη ημ πνοζό βνάδο. (Δ. Ακηςκίμο) Πιάη ζηεκ πέκκα πέκηε μαιςμέκμη, κα ηα δάπηοιά μμο. (Φν. Τμομακίδεξ) Ψειή γοκαίθα μμο νίπκεηξ ημκ ίζθημ ζμο θαη ζμονμοπώκς. (Ι. Γθακάξ) Ιηθνά ρανάθηα ηα ιόγηα ηαληδεύμοκ μέζα ζηα θηιηά. (Δςή Σαβίκα) 31

32 Τμ πασθμύ ζημ ζπμιείμ «Όηακ ε δαζθάια μάξ είπε όηη ζα μάζμομε πασθμύ, όιμη θάκαμε ζακ ηνειμί από ηε πανά μαξ, γηαηί κμμίδαμε όηη ζα είκαη θάηη ζακ ημ θμοκγθθμο. Τα πασθμύ όμςξ είκαη γηαπςκέδηθα πμηεμαηάθηα. Ε δαζθάια μάξ δηάβαζε μενηθά, θαη έκα απ αοηά μηιμύζε γηα έκακ θήπμ ζημ θεγγανόθςημ, γηα μηα ηηηά θαη γηα άγνηα μμύνα. Άνπηζα, ιμηπόκ, κα πνμζέπς ηη ιέεη. Τειηθά, απμθάζηζα όηη μμο ανέζμοκ πμιύ ηα πασθμύ.» 32

33 Ακζμιμγεμέκα πασθμύ (Γιώζζα Γ, α ηεύπμξ, ηεην.ενγαζηώκ, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2006, ζ.68) 33

34 Ακζμιμγεμέκα πασθμύ (Γιώζζα Γ, α ηεύπμξ, ηεην. ενγαζηώκ, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2006 ζ.68) 34

35 Ακζμιμγεμέκα πασθμύ (Γιώζζα Γ, α ηεύπμξ, ηεην.ενγαζηώκ, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2006, ζ.68) 35

36 Χασθμύ Όλος ο κόσμος δεκαεφτά συλλαβές. Τραγούδα, μπορείς! (Χρ. Σουμανίδθσ) 36

37 Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία γηα ιίμενηθ Αθηένςμα: Χημύμμν θαη παηδηθή ιμγμηεπκία, Πενημδηθό Δηαβάδς, 1994, η Γνόζδμξ Ση., Κηάγημο Γογ. (2003). Γιώζζα θαη Τέπκε. Γθδ. Πακεπηζηεμίμο Ιαθεδμκίαξ. Ηαναθίηζημξ Α. (1996). Πμίεζε γηα μηθνά παηδηά. Τα Limerics. Θεζζαιμκίθε: Πνμμεζεύξ. Ιηπαειίδμο Ι. (2004). Κίθμξ Ηαδακηδάθεξ Γηώνγμξ Σεθένεξ. Δύμ θμνοθαίμη Θμγμηέπκεξ γνάθμοκ γηα παηδηά. Θεοθςζία. Rodari G., (1994). Γναμμαηηθή ηεξ θακηαζίαξ, Αζήκα: Τεθμήνημ. Σεθένεξ Γ. (1992). Πμηήμαηα με δςγναθηέξ ζε μηθνά παηδηά. Αζήκα: Γνμήξ. 37

38 Γκδεηθηηθά γηα ημ πασθμύ Ηανύδα Γι. (2006). Τα πασθμύ ζημ ζπμιείμ. Ε πενηβαιιμκηηθή εθπαίδεοζε μέζα από ηεκ πμίεζε. Αζήκα: Δανδακόξ. Ιακηάηεξ Γ. Haikou Χασθμύ, δεμ. 01/02/2006 ζημ (http://www.lexima.gr/lxm/read- 538.htm) Σαβίκα Δ. (2002). Παγθόζμηα ακζμιμγία πασθμύ. Τα θύιια ζημ δέκηνμ λακά. Γθδ Τμομακίδεξ Χν. (1996). Ακζμιμγία Γιιεκηθμύ Χασθμύ. Γθδ. Δειθμί. (Γιιεκηθόξ Ηύθιμξ Χάηθμο) CD δεθαέλη πασθμύ θαη άιιεξ ηζημνίεξ. Sigmatropic 38

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99 ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Οφτε κα ςε παρακαλοφςα οφτε κα δεχόμουν, εγϊ τουλάχιςτον, με ευχαρίςτθςθ τθ ςφμπραξθ

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ 2 Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

"τα ντριγκιντένια" 6+1 παραμύθια

τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια µε την ευγενική χορηγία "τα ντριγκιντένια" 6+1 παραμύθια εικονογράφηση Άρης Καρμπόνε Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

Aλκη Ζεη Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο. Το παραμύθι της ζωής μου

Aλκη Ζεη Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο. Το παραμύθι της ζωής μου Aλκη Ζεη Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο Το παραμύθι της ζωής μου Η Άλκη Ζέη αφηγείται την ιστορία των πρώτων είκοσι πέντε χρόνων της ζωής της. Μια ολόκληρη εποχή ζωντανεύει μέσα από τη συναρπαστική της αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 Εισαγωγικά για το τεύχος ΙΙ ΙΙΙ 2 Η προσχολική ηλικία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα