HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ"

Transcript

1 W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό ελάμεκμ

2 Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε... Γνςηήζεηξ από ηα πνμεγμύμεκα lectures... Αιγόνηζμμη δνμμμιόγεζεξ (ζοκέπεηα από ημ πνμεγμύμεκμ lecture) Link state Δηάκοζμα απόζηαζεξ (Distance Vector) Πιεμμύνα (flooding) Ζενανπηθή δνμμμιόγεζε (Hierarchical routing) Δνμμμιόγεζε ζημ Internet RIP OSPF BGP Βασισμένο κσρίως στο Κεθ. 4 ηου βιβλίου ηων Kurose/Ross Network Layer 4-2

3 Ιηα μηθνή ακαζθόπεζε ζημοξ δνμμμιμγεηέξ Τμ όνημ μεηαλύ ημο host θαη ηεξ θοζηθήξ δεύλεξ μκμμάδεηαη δηεπαθή (interface or network interface card) Έκαξ δνμμμιμγεηήξ έπεη πμιιαπιέξ δηεπαθέξ (μία γηα θάζε έκα από ηηξ δεύλεηξ ημο) Ιία IP δηεύζοκζε ζπεηίδεηαη με μία δηεπαθή (NIC) & όπη με έκα host (that may have several NICs) ή με έκακ δνμμμιμγεηή πμο πενηέπεη ηεκ δηεπαθή IP δηεύζοκζε είκαη θαζμιηθά μμκαδηθή (έκα μένμξ ηεξ ακαγκςνίδεη ημ δίθηομ) Δμοιεηά δνμμμιμγεηή: κα ιαμβάκεη παθέηα ζε μία εηζενπόμεκε δεύλε & κα ηα πνμςζεί ζε θάπμηα ελενπόμεκμ δεύλε Network Layer 4-3

4 Ηνηηήνηα απόδμζεξ εκόξ πνςημθόιιμο δηθηύςκ Αιγμνηζμηθή πμιοπιμθόηεηα Καζοζηένεζεηξ (ππ πνόκμξ γηα κα οπμιμγηζηεί ημ απμηέιεζμα) Απαηηήζεηξ ζε εκένγεηα & οπμιμγηζηηθή δύκαμε Ανηζμόξ μεκομάηςκ Απαηηήζεηξ ζε εκένγεηα Φνόκμξ γηα κα οπμιμγηζηεί ημ απμηέιεζμα ή κα θαηαιήλμοκ μη ζοζθεοέξ πμο θάκμοκ ημοξ οπμιμγηζμμύξ (ζηεκ πενίπηςζε εκμξ distributed αιγμνίζμμο) ζημ ίδημ απμηέιεζμα ( time of convergence ) Kιημαθμζεηεζημόηεηα (scalability) Τη γίκεηαη όηακ αολάκεηαη μ ανηζμόξ ηςκ ζοζθεοώκ πμο ζομμεηέπμοκ (ππ μεγαιώκεη ημ δίθηομ) Εονςζηία (robustness, fault tolerance) Πόζμ εοάιςημ είκαη ζε δηάθμνεξ επηζέζεηξ Πώξ αιιάδεη ε απόδμζε ημο δηθηύμο όηακ αολάκμκηαη μη επηζέζεηξ ή μ ανηζμόξ ηςκ ζοζθεοώκ πμο ακηημεηςπίδμοκ θάπμημ πνόβιεμα Αθνίβεηα ζημοξ οπμιμγηζμμύξ Network Layer 4-4

5 Σύγθνηζε ηςκ LS & DV αιγμνίζμςκ Πμιοπιμθόηεηα Ιεκύμαημξ LS: με n θόμβμοξ, E δεύλεηξ, O(nE) μεκύμαηα ζηέικμκηαη DV: ακηαιιάζζμκηαη μεηαλύ γεηηόκςκ μόκμ convergence time πμηθίιεη Speed of Convergence LS: O(n 2 ) αιγόνηζμμξ απαηηεί O(nE) μεκύμαηα μπμνεί κα έπεη δηαθομάκζεηξ DV: convergence time πμηθίιεη Ιπμνεί κα οπάνλμοκ βνόπμη δνμμμιόγεζεξ count-to-infinity πνόβιεμα Network Layer 4-5

6 LS vs. DV αιγόνηζμμη (ζοκέπεηα) Robustness: ηη γίκεηαη ακ δεκ ιεηημονγεί ζςζηά μ δνμμμιμγεηήξ? LS: μ θόμβμξ μπμνεί κα δηαδίδεη ιάζμξ θόζημξ δεύλεςξ Ηαζε θόμβμξ οπμιμγίδεη ημ δηθό ημο table DV: DV θόμβμξ μπμνεί κα δηαδίδεη ιάζμξ θόζημξ μμκμπαηημύ ημ table θάζε θόμβμο πνεζημμπμηείηαη από άιιμοξ Θάζμξ δηάδμζεξ μέζς δηθηύμο Network Layer 4-6

7 Ζενανπηθή δνμμμιόγεζε Ε μειέηε μαξ γηα ηεκ δνμμμιόγεζε έπεη απιμπμηήζεη πμιιά: όιμη μη δνμμμιμγεηέξ ίδημη ημ δίθηομ έπεη επίπεδε δμμή (δεκ οπάνπεη θάπμηα ηενανπία ) ζηεκ πναγμαηηθόηεηα δεκ είκαη έηζη: Internet: δίθηοα από δίθηοα!!! (επμμέκςξ ΔΕΝ έπεη επίπεδε δμμή) Κιημαθςζημόηεηα με 200 εθαημμμύνηα πνμμνηζμμύξ: δεκ μπμνμύκ όιμη κα απμζεθεοημύκ ζηα routing tables! Οη ακηαιιαγέξ routing tables ζα πιεμμύνηδακ ηηξ δεύλεηξ! Δηαπεηνηζηηθή αοημκμμία Ο administrator θάζε δηθηύμο μπμνεί κα ζέιεη: ειέγλεη ηεκ δνμμμιόγεζε ζημ δηθό ημο δίθηομ θνύρεη ζημηπεία ηεξ εζςηενηθήξ μνγάκςζεξ ημο δηθηύμο πνεζημμπμηήζεη όπμημκ αιγ. δνμμμιόγεζεξ επηιέγεη Network Layer 4-7

8 Ζενανπηθή δνμμμιόγεζε Ομαδμπμίεζε δνμμμιμγεηώκ ζε πενημπέξ autonomous systems (AS) Δνμμμιμγεηέξ ζημ ίδημ AS ηνέπμοκ ημ ίδημ πνςηόθμιιμ δνμμμιόγεζεξ intra-as πνςηόθμιιμ δνμμμιόγεζεξ Δνμμμιμγεηέξ ζε δηαθμνεηηθά AS μπμνεί κα ηνέπμοκ δηαθμνεηηθά intra-as πνςηόθμιια δνμμμιόγεζεξ Ε inter-as πνεζημμπμηεί θνηηήνηα «πμιηηηθήξ» γηα ηεκ εύνεζε μμκμπαηηώκ θαη όπη απόδμζεξ όπςξ γίκεηαη ζηα intra-as Ιέζα ζε έκα AS ημ ζέμα ηεξ θιημάθςζεξ έπεη μηθνόηενε ζεμαζία (εκώ ζηεκ απόδμζε δίκεηαη έμθαζε) Gateway δνμμμιμγεηήξ: Άμεζε δεύλε ζε δνμμμιμγεηή ζε άιιμ AS Network Layer 4-8

9 Δηαζοκδεμέκα AS 3c 3a 3b AS3 1a 1c 1d 1b Intra-AS Routing algorithm AS1 Forwarding table Inter-AS Routing algorithm 2a 2c AS2 2b Forwarding table είκαη νοζμηζμέκμ θαη από intra- & inter-as αιγόνηζμμοξ δνμμμιόγεζεξ Intra-AS βάδεη entries γηα εζςηενηθμύξ πνμμνηζμμύξ Inter-AS & Intra-As βάδεη entries γηα ελςηενηθμύξ πνμμνηζμμύξ The inter-as routing takes place independently from the intra-ap routing Network Layer 4-9

10 Ηαζήθμκ Inter-AS Υπμζέζηε έκακ δνμμμιμγεηή μέζα ζημ AS1 κα ιαμβάκεη έκα παθέημ ημ μπμημ πνμμνίδεηαη γηα πνμμνηζμμ εθηόξ ημο AS1 Ο δνμμμιμγεηήξ πνέπεη κα πνμςζήζεη ημ παθέημ πνμξ έκακ από ημοξ gateway δνμμμιμγεηέξ, αιιά ζε πμημκ? AS1 πνεηάδεηαη: 1. κα μάζεη πμημη πνμμνηζμμί είκαη πνμζεγγίζημμη μέζς AS2 & πμημη μέζς AS3 2. Γηα κα δηαδώζεη αοηή ηε πιενμθμνία ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ ζημ AS1 Δμοιεηά ηεξ inter-as δνμμμιόγεζεξ! 3c 3a 3b AS3 1a 1c 1d 1b AS1 2a 2c AS2 2b Network Layer 4-10

11 Πανάδεηγμα: Θέημκηαξ forwarding table ζημκ δνμμμιμγεηή 1d Υπμζέζηε AS1 μαζαίκεη από ημ inter-as πνςηόθμιιμ όηη ημ οπμδίθηομ x is είκαη πνμζεγγίζημμ από AS3 (gateway 1c) αιιά όπη από AS2 Inter-AS πνςηόθμιιμ δηαδίδεη ηεκ πιενμθμνία ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ Δνμμμιμγεηήξ 1d θαηαιαβαίκεη από intra-as πιενμθμνία πνμζέγγηζεξ όηη ε δηεπαθή ημο I είκαη ζημ ιηγόηενμ αθνηβό μμκμπάηη πνμξ ημ 1c Βάδεη ζημ forwarding table ηεκ εγγναθή (x,i) Network Layer 4-11

12 Intra-AS Δνμμμιόγεζε Γπίζεξ γκςζηό ςξ Interior Gateway Protocols (IGP) Πημ δηαδεδμμέκα intra-as πνςηόθμιια δνμμμιόγεζεξ: RIP: Routing Information Protocol OSPF: Open Shortest Path First IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco proprietary) Network Layer 4-12

13 RIP ( Routing Information Protocol) Distance Vector (Δηάκοζμα απόζηαζεξ) αιγόνηζμμξ Ηάζε δεύλε έπεη θόζημξ 1 Πενηιήθζεθε ζημ BSD-UNIX Distribution in 1982 Γονέςξ οιμπμηεμέκμ Ιμκάδα απόζηαζεξ: # ηςκ hops (max = 15 hops) Από ημκ δνμμμιμγεηή A ζηα οπμδίθηοα: z u A C B D v y w x πνμμνηζμόξ hops u 1 v 2 w 2 x 3 y 3 z 2 Network Layer 4-13

14 Δηενγαζίεξ - RIP Table Τα RIP routing tables ειέγπμκηαη από μία δηενγαζία επηπέδμο εθανμμγήξ (!) πμο ιέγεηαη route-d Οη ακαθμηκώζεηξ πμο ζηέικμκηαη μέζα ζηα UDP παθέηα, επακαιαμβάκμκηαη πενημδηθά routed routed Transprt (UDP) Transprt (UDP) network (IP) forwarding table forwarding table network (IP) link link physical physical Network Layer 4-14

15 RIP advertisements RIP δαίμμκαξ ακαθμηκώκεη πενημδηθά ηα δηακύζμαηα απόζηαζεξ Όηακ θμνηώκεη δεηάεη από ημοξ γείημκεξ ημο ημ routing table ημοξ Δηακύζμαηα απόζηαζεξ ακηαιιάζζμκηαη μεηαλύ γεηηόκςκ θάζε 30 sec μέζς Ιεκύμαημξ Απάκηεζεξ (επίζεξ ιέγεηαη advertisement) Ηάζε advertisement: απανηζμεί μέπνη θαη 25 οπμδηθηύςκ πνμμνηζμμύ μέζα ζημ AS Σηέικμκηαξ Γκεμενώζεηξ Ηάζε δνμμμιμγεηήξ αθμύεη γηα εκεμενώζεηξ μέζς UDP ζηεκ port 520 Network Layer 4-15

16 RIP Γκεμενώζεηξ Ανπηθά Όηακ μ δνμμμιμγεηήξ λεθηκάεη, δεηάεη έκα ακηίγναθμ ημο table θάζε γείημκα Τμ πνεζημμπμηεί επακαιεπηηθά γηα κα δεμημονγήζεη ημ δηθό ημο table Πενημδηθά Kai: Ηάζε 30 sec, μ δνμμμιμγεηήξ ζηέικεη ακηίγναθμ ημο table ζε θάζε γείημκα Αοημί ημ πνεζημμπμημύκ επακαιεπηηθά γηα κα ακακεώζμοκ ηα tables ημοξ Ηάζε θμνά πμο μία εγγναθή αιιάλεη, ζηείιε έκα ακηίγναθμ ηεξ εγγναθήξ ζημοξ γείημκεξ Τμ πνεζημμπμημύκ μη γείημκεξ κα ακακεώζμοκ ηα tables ημοξ Network Layer 4-16

17 Up-to-date RIP/Έιεγπμξ δηαθομάκζεςκ Φνμκμμεηνεηήξ δηαδνμμήξ Ηάζε δηαδνμμή έπεη έκα όνημ timeout (ππ 180 seconds) Τενμαηίδεη όηακ δεκ έπεη δεπηεί εκεμένςζε από ημ επόμεκμ next hop γηα θάπμημ πνόκμ Ακ δεκ εκεμενςζεί, μνίδεηαη ζημ άπεηνμ Soft-state ακακέςζε ζεμακηηθή έκκμηα!!! Σομπενηθμνά Όηακ μ δνμμμιμγεηήξ ή μηα δεύλε απμηογπάκεη, μπμνεί κα πάνεη ιεπηά γηα κα ζηαζενμπμηεζεί Network Layer 4-17

18 RIP: Απμηοπία δεύλεξ θαη απμθαηάζηαζε κ θακέκα advertisement δεκ έπεη αθμοζηεί μεηά από θάπμημ πνόκμ (ππ 180 sec) ε δεύλε με γείημκα θενύζζεηαη dead δηαδνμμέξ μέζς γείημκα αθονώκμκηαη θαηκμύνηα advertisements ζηέικμκηαη ζημοξ γείημκεξ Οη γείημκεξ ζηέικμοκ με ηε ζεηνά ημοξ θαηκμύνηα advertisements (ακ ηα tables άιιαλακ) Πιενμθμνία απμηοπία δεύλεξ γνήγμνα δηαδίδεηαη ζε όιμ ημ δίθηομ poison reverse πνεζημμπμηείηαη γηα κα απμηνέρεη ping-pong βνόπμοξ/loops (άπεηνε απόζηαζε = 16 hops) Network Layer 4-18

19 RIP: Πανάδεηγμα z w x y A D B Routing table in D C Destination Network Next Router Num. of hops to dest. w A 2 y B 2 z B 7 x Network Layer 4-19

20 RIP: Πανάδεηγμα Dest Next hops w - 1 x - 1 z C Advertisement from A to D w x y A D B z C Destination Network Next Router Num. of hops to dest. w A 2 y B 2 z B A 7 5 x Routing table in D Network Layer 4-20

21 Experiment with routing tables At a UNIX system, run the command: netstat rn to view the routing table at that hot/router Understand what is each column (e.g., destination, gateway, flags, ref, use, interface) What is the loopback interface? the default route? Network Layer 4-21

22 OSPF (Open Shortest Path First) open : δεμόζηα δηαζέζημμ (IETF standard) Πενηζζόηενμ δηαδεδμμέκμ από ημ RIP Φνεζημμπμηεί αιγόνηζμμ link-state (Dijkstra algorithm) Δηαζπμνά LS παθέηςκ Τμπμιμγηθόξ πάνηεξ ζε θάζε θόμβμ Έκα OSPF advertisement πενηιαμβάκεη μία θαηαπώνεζε γηα θάζε γεηημκηθό δνμμμιμγεηή Τα advertisements δηαζπείνμκηαη ζε μιόθιενμ ημ AS (μέζς «πιεμμονίζμαημξ») Πενηιαμβάκμκηαη ζηα μεκύμαηα OSPF άμεζα πάκς από IP (πανά TCP ή UDP) Network Layer 4-22

23 OSPF εκεμενώζεηξ θαηάζηαζεξ δεύλεξ Πενημδηθέξ εκεμενώζεηξ θαηάζηαζεξ δεύλεξ από ημκ θάζε δνμμμιμγεηή πνμζζέηεη εονςζηία! Όηακ ε θαηάζηαζε ηεξ δεύλεξ αιιάλεη ( event-driven ) αιιαγέξ: ζημ θόζημξ, θαηάζηαζε up/down, ζοκζήθεξ θίκεζεξ Γκημπίδεηαη από ζοκεδεμέκμ θόμβμ Network Layer 4-23

24 OSPF πνμεγμέκα παναθηενηζηηθά (όπη ζημ RIP) Αζθάιεηα: όια ηα OSPF μεκύμαηα πηζημπμημύκηαη (γηα κα απμηναπμύκ θαθόβμοιεξ εηζβμιέξ) μόκμ έμπηζημη δνμμμιμγεηέξ παίνκμοκ μένμξ ζημ OSPF Πμιιαπιά ίδημο θόζημοξ μμκμπάηηα επηηνέπμκηαη (ζε ακηίζεζε:μόκμ έκα μμκμπάηη ζημ RIP) Γηα θάζε δεύλε, πμιιαπιέξ μμκάδεξ θόζημοξ γηα δηαθμνεηηθό TOS (π.π., θόζημξ δμνοθμνηθήξ δεύλεξ είκαη παμειό γηα best effort; ορειό γηα πναγμαηηθό πνόκμ) Γκζςμαηςμέκε uni- and multicast οπμζηήνηλε: Multicast OSPF (MOSPF) πνεζημμπμηεί ίδηα βάζε ημπμιμγίαξ όπςξ μ OSPF Ζενανπηθόξ OSPF ζε μεγάια domains (πμιύ ζεμακηηθή ιεηημονγία!) Network Layer 4-24

25 Ζενανπηθό OSPF Network Layer 4-25

26 Ζενανπηθό OSPF Δομ επηπέδςκ ηενανπία: ημπηθή πενημπή & backbone advertisements θαηάζηαζεξ δεύλεξ μόκμ ημπηθά θάζε θόμβμξ έπεη ιεπημμενή ημπμιμγία ηεξ ημπηθήξ πενημπήξ, μόκμ λένεη θαηεύζοκζε (μηθνόηενμ μμκμπάηη) ζε δίθηοα ζε άιιεξ πενημπέξ Δνμμμιμγεηέξ μνίςκ πενημπήξ: ζοκμρίδεη απμζηάζεηξ πνμξ δίθηοα ζηε δηθηά ημο πενημπή, ημ ακαθμηκώκεη ζε δνμμμιμγεηέξ μνίςκ άιιςκ πενημπώκ Backbone δνμμμιμγεηέξ: ηνέπμοκ OSPF δνμμμιόγεζε πενημνηζμέκε ζημ backbone Boundary δνμμμιμγεηέξ: ζοκδέμκηαη ζε άιια AS s Network Layer 4-26

27 Ζενανπηθή Ονγάκςζε ημο Ίκηενκεη Γκηζπύεη ηεκ θιημαθςζημόηεηα (scalability) ημο Internet Οη δνμμμιμγεηέξ είκαη μμαδμπμηεμέκμη ζε αοηόκμμα ζοζηήμαηα (AS) Ιέζα ζημ θάζε AS, μιμη μη δνμμμιμγεηέξ ηνέπμοκ ημ ίδημ πνςηόθμιιμ δνμμμιόγεζεξ Γηδηθμί δνμμμιμγεηέξ (gateway routers) ζε θάζε AS είκαη οπεύζοκμη γηα ηε δνμμμιόγεζε μεηαλύ ASs Τμ πνόβιεμα ηεξ θιημάθςζεξ ιύκεηαη με ημ κα έπμμε ημκ θάζε δνμμμιμγεηή ζε έκα AS κα γκςνίδεη μμκάπα ημοξ δνμμμιμγεηέξ ημο AS ζημ μπμίμ ακήθεη θαη ηηξ gateway δνμμμιμγεηέξ ημο.

28 Internet inter-as routing: BGP BGP (Border Gateway Protocol): ημ de facto standard Τμ BGP πνμζθένεη ζε θάζε AS έκα μέζμ γηα κα: 1. απμθηήζεη πιενμθμνίεξ πνμζέγγηζεξ οπμδηθηύμο (subnet reachability) από γεηημκηθά AS. 2. δηαδόζεη ηηξ πιενμθμνίεξ πνμζέγγηζεξ ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ εκηόξ ημο AS. 3. θαζμνίζεη «θαιέξ» δηαδνμμέξ πνμξ οπμδίθηοα βαζηδόμεκμξ ζηηξ πιενμθμνίεξ θαη ηεκ πμιηηηθή πνμζηηόηεηαξ. Γπηηνέπεη ζε έκα οπμδίθηομ ηε δεμμζημπμίεζε ηεξ ύπανλήξ ημο ζημ οπόιμηπμ Internet: «Γίμαη (θη εγώ) εδώ!»

29 Τα βαζηθά ημο BGP Δεύγε δνμμμιμγεηώκ (BGP peers) ακηαιιάζζμοκ πιενμθμνίεξ δνμμμιόγεζεξ πάκς από εμη-μόκημεξ TCP ζοκδέζεηξ, ηα BGP sessions Τα BGP sessions δεκ ακηηζημηπμύκ ζε θοζηθέξ δεύλεηξ: Όηακ μ AS2 δεμμζηεύεη έκα πνόζεμα (prefix) ζημκ AS1, o AS2 οπόζπεηαη όηη ζα πνμςζήζεη μπμημδήπμηε παθέημ πνμμνίδεηαη γηα αοηό ημ πνόζεμα πιεζηέζηενα πνμξ αοηό. Ο AS2 μπμνεί κα ζοζζςνεύζεη πνμζέμαηα ζηε δεμμζίεοζή ημο.

30 Δηακέμμκηαξ ηηξ πιενμθμνίεξ πνμζηηόηεηαξ Ηαηά ημ ebgp session μεηαλύ ηςκ 3α θαη 1c, μ AS3 ζηέικεη πιενμθμνίεξ πνμζέγγηζεξ ζημκ AS1. Ο 1c ηόηε, πνεζημμπμηώκηαξ ημ ibgp, μπμνεί κα δηακείμεη ηεκ πιενμθμνία αοηή ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ εκηόξ ημο AS1. Σηε ζοκέπεηα, μ 1b μπμνεί κα επακαδεμμζηεύζεη ηεκ πιενμθμνία αοηή ζημκ AS2 μέζς ημο ebgp session μεηαλύ ηςκ 1b θαη 2a. Ιόιηξ θάπμημξ δνμμμιμγεηήξ εκεμενςζεί γηα έκα θαηκμύνημ πνόζεμα, δεμημονγεί μία εγγναθή γηα αοηό ζημκ πίκαθα πνμώζεζεξ (forwarding table)

31 Γηαηί οπάνπμοκ δηαθμνεηηθά Inter-AS θαη Intra-AS πνςηόθμιια δνμμμιόγεζεξ; Πμιηηηθή (μεηαλύ ηςκ άιιςκ θαη ηνόπμξ δηαπείνηζεξ & ειέγπμο) Ιεηαλύ ηςκ AS, θονηανπμύκ ηα δεηήμαηα πμιηηηθήξ π..π, θάπμημ AS μπμνεί κα ζέιεη κα ειέγπεη πμηά είκαη ε δηαθηκμύμεκε θίκεζε μεηαλύ άιιςκ AS πμο θαιύπηεη Έθηαζε/θιημαθςζημόηεηα Ε ηθακόηεηα εκόξ αιγμνίζμμο δνμμμιόγεζεξ θαη ηςκ δμμώκ δεδμμέκςκ ημο κα οθίζηακηαη θιημάθςζε γηα ηε δηαπείνηζε ηεξ δνμμμιόγεζεξ πνμξ/μεηαλύ μεγάιμο ανηζμμύ δηθηύςκ είκαη δςηηθήξ ζεμαζίαξ ζηεκ inter-as δνμμμιόγεζε Ληγόηενμ ζεμακηηθό ζηεκ intra-as δνμμμιόγεζε Όηακ θάπμημ AS γίκεηαη πμιύ μεγάιμ, οπάνπεη πάκηα ε δοκαηόηεηα κα δηαηνεζεί ζε δύμ AS μεηαλύ ηςκ μπμίςκ ζα πναγμαημπμηείηαη inter-as δνμμμιόγεζε (π.π., ηενανπηθό OSPF) Επίδμζε Ιεηαλύ ηςκ AS, δεκ οπάνπεη θακ ε έκκμηα θόζημοξ (εθηόξ ημο AS hop count) ζε ζπέζε με ηηξ δηαδνμμέξ Εκηόξ εκόξ μμκαδηθμύ AS, ηα δεηήμαηα πμιηηηθήξ είκαη ιηγόηενμ ζεμακηηθά, επηηνέπμκηαξ μεγαιύηενε εζηίαζε ζημ επίπεδμ επηδόζεςκ ηεξ δνμμμιόγεζεξ

32 Τα μεκύμαηα ημο BGP Τα μεκύμαηα ημο BGP ακηαιιάζζμκηαη πνεζημμπμηώκηαξ TCP Γίδε μεκομάηςκ: OPEN: δεμημονγεί μία TCP ζύκδεζε με peer θαη αοζεκηηθμπμηεί ημκ απμζημιέα UPDATE: δεμμζηεύεη κέα δηαδνμμή (ή απμζύνεη παιηά) KEEPALIVE: δηαηενεί εκενγή ηε ζύκδεζε ζε πενίπηςζε απμοζίαξ UPDATES. Γπίζεξ, απμηειεί ACK ζηεκ αίηεζε δεμημονγίαξ ζύκδεζεξ (OPEN message) NOTIFICATION: δειώκεη ζθάιμαηα ζε πνμεγμύμεκμ μήκομα. Φνεζημμπμηείηαη, επίζεξ, γηα ημκ ηενμαηηζμό ηεξ ζύκδεζεξ.

33 Ε πμιηηηθή δνμμμιόγεζεξ ημο BGP Τα Α, Β, C είκαη δίθηοα-πάνμπμη Τα Φ, W, Y είκαη δίθηοα-πειάηεξ (ηςκ πανόπςκ) Τμ Φ είκαη dual-homed: είκαη ζοκδεδεμέκμ με δύμ δίθηοα Τμ Φ δεκ επηζομεί ηε δνμμμιόγεζε παθέηςκ από ημ Β πνμξ ημ C μέζς ημο ίδημο (ημο Φ) μπόηε δεκ ζα δεμμζηεύζεη ζημ Β θάπμηα δηαδνμμή πνμξ ημ C

34 IP Addressing Classless Interdomain Routing Network part of an IP address can be any number of bits long a.b.c.d/x where x indicates the number of leading bits in the 32-bit quantity that constitutes the network portion of the address The first x bits specify the organization s network address and are common to the IP addresses of all hosts in an organization The remaining indicate the specific host in the organization Network Layer 4-34

35 Πώξ γίκεηαη ε δνμμμιόγεζε μεηαλύ ηςκ backbone ISPs; Δεκ οπάνπμοκ επίζεμα standards Γμπεηνηθόξ θακόκαξ: Οπμηαδήπμηε θίκεζε δηαμέζμο εκόξ ISP backbone δηθηύμο πνέπεη κα πεγάδεη ή/θαη κα πνμμνίδεηαη πνμξ έκα δίθηομπειάηε ημο ζογθεθνημέκμο ISP Απμζαννύκμκηαη μη free-riders Μεμμκςμέκεξ μμόηημεξ ζομθςκίεξ (ζοπκά εμπηζηεοηηθέξ) μεηαλύ δύμ ISPs

36 Moving a Datagram How does a host transport an IP datagram to another host? IP in a host first consults its internal IP forwarding table and finds an entry whose network address matches the leading bits in the IP address of destination The forwarding table shows the number of hops to rgw network of that destination If the number of hops = 1 the destination is on the very same network to which the source host itself is attached, thus, Else there is no need for any intervening routers source & destination are in different networks, thus an intervening router is necessarily be involved Network Layer 4-36

37 Moving a Datagram (cont d) If the number_of_hops_to_network = 1 the destination is on the very same network to which the sending host itself is attached, thus, there is no need for any intervening routers The sending host then passes the IP datagram to the link-layer for the interface, which then has the responsibility of moving the datagram to host B Network Layer 4-37

38 Moving a datagram (cont d) If the number_of_hops > 1, it indicates that the sending host & destination are in different networks -> an intervening router is necessarily be involved The sending host consults its IP forwarding table and finds an entry whose network address matches the leading bits in the IP address of destination The forwarding table indicates to the sending host that in order to send the datagram to the destination, it should first send the datagram to the router interface to which A s own interface is directly connected Network Layer 4-38

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 6η Διεθμήπ Επιζηημξμική Διημεοίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs)

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Οη Γκδεηθηηθέξ Ημενήζηεξ Πνμζιήρεηξ(Guideline Daily Amounts, GDAs) είκαη έκαξ μδεγόξ γηα ημ ζοκμιηθό πμζό εκένγεηαξ θαη ζνεπηηθώκ μοζηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης. (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Σύνδεσης. (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Σύνδεσης (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Σύνδεσης (Datalink layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα