HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ"

Transcript

1 W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό ελάμεκμ

2 Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε... Γνςηήζεηξ από ηα πνμεγμύμεκα lectures... Αιγόνηζμμη δνμμμιόγεζεξ (ζοκέπεηα από ημ πνμεγμύμεκμ lecture) Link state Δηάκοζμα απόζηαζεξ (Distance Vector) Πιεμμύνα (flooding) Ζενανπηθή δνμμμιόγεζε (Hierarchical routing) Δνμμμιόγεζε ζημ Internet RIP OSPF BGP Βασισμένο κσρίως στο Κεθ. 4 ηου βιβλίου ηων Kurose/Ross Network Layer 4-2

3 Ιηα μηθνή ακαζθόπεζε ζημοξ δνμμμιμγεηέξ Τμ όνημ μεηαλύ ημο host θαη ηεξ θοζηθήξ δεύλεξ μκμμάδεηαη δηεπαθή (interface or network interface card) Έκαξ δνμμμιμγεηήξ έπεη πμιιαπιέξ δηεπαθέξ (μία γηα θάζε έκα από ηηξ δεύλεηξ ημο) Ιία IP δηεύζοκζε ζπεηίδεηαη με μία δηεπαθή (NIC) & όπη με έκα host (that may have several NICs) ή με έκακ δνμμμιμγεηή πμο πενηέπεη ηεκ δηεπαθή IP δηεύζοκζε είκαη θαζμιηθά μμκαδηθή (έκα μένμξ ηεξ ακαγκςνίδεη ημ δίθηομ) Δμοιεηά δνμμμιμγεηή: κα ιαμβάκεη παθέηα ζε μία εηζενπόμεκε δεύλε & κα ηα πνμςζεί ζε θάπμηα ελενπόμεκμ δεύλε Network Layer 4-3

4 Ηνηηήνηα απόδμζεξ εκόξ πνςημθόιιμο δηθηύςκ Αιγμνηζμηθή πμιοπιμθόηεηα Καζοζηένεζεηξ (ππ πνόκμξ γηα κα οπμιμγηζηεί ημ απμηέιεζμα) Απαηηήζεηξ ζε εκένγεηα & οπμιμγηζηηθή δύκαμε Ανηζμόξ μεκομάηςκ Απαηηήζεηξ ζε εκένγεηα Φνόκμξ γηα κα οπμιμγηζηεί ημ απμηέιεζμα ή κα θαηαιήλμοκ μη ζοζθεοέξ πμο θάκμοκ ημοξ οπμιμγηζμμύξ (ζηεκ πενίπηςζε εκμξ distributed αιγμνίζμμο) ζημ ίδημ απμηέιεζμα ( time of convergence ) Kιημαθμζεηεζημόηεηα (scalability) Τη γίκεηαη όηακ αολάκεηαη μ ανηζμόξ ηςκ ζοζθεοώκ πμο ζομμεηέπμοκ (ππ μεγαιώκεη ημ δίθηομ) Εονςζηία (robustness, fault tolerance) Πόζμ εοάιςημ είκαη ζε δηάθμνεξ επηζέζεηξ Πώξ αιιάδεη ε απόδμζε ημο δηθηύμο όηακ αολάκμκηαη μη επηζέζεηξ ή μ ανηζμόξ ηςκ ζοζθεοώκ πμο ακηημεηςπίδμοκ θάπμημ πνόβιεμα Αθνίβεηα ζημοξ οπμιμγηζμμύξ Network Layer 4-4

5 Σύγθνηζε ηςκ LS & DV αιγμνίζμςκ Πμιοπιμθόηεηα Ιεκύμαημξ LS: με n θόμβμοξ, E δεύλεηξ, O(nE) μεκύμαηα ζηέικμκηαη DV: ακηαιιάζζμκηαη μεηαλύ γεηηόκςκ μόκμ convergence time πμηθίιεη Speed of Convergence LS: O(n 2 ) αιγόνηζμμξ απαηηεί O(nE) μεκύμαηα μπμνεί κα έπεη δηαθομάκζεηξ DV: convergence time πμηθίιεη Ιπμνεί κα οπάνλμοκ βνόπμη δνμμμιόγεζεξ count-to-infinity πνόβιεμα Network Layer 4-5

6 LS vs. DV αιγόνηζμμη (ζοκέπεηα) Robustness: ηη γίκεηαη ακ δεκ ιεηημονγεί ζςζηά μ δνμμμιμγεηήξ? LS: μ θόμβμξ μπμνεί κα δηαδίδεη ιάζμξ θόζημξ δεύλεςξ Ηαζε θόμβμξ οπμιμγίδεη ημ δηθό ημο table DV: DV θόμβμξ μπμνεί κα δηαδίδεη ιάζμξ θόζημξ μμκμπαηημύ ημ table θάζε θόμβμο πνεζημμπμηείηαη από άιιμοξ Θάζμξ δηάδμζεξ μέζς δηθηύμο Network Layer 4-6

7 Ζενανπηθή δνμμμιόγεζε Ε μειέηε μαξ γηα ηεκ δνμμμιόγεζε έπεη απιμπμηήζεη πμιιά: όιμη μη δνμμμιμγεηέξ ίδημη ημ δίθηομ έπεη επίπεδε δμμή (δεκ οπάνπεη θάπμηα ηενανπία ) ζηεκ πναγμαηηθόηεηα δεκ είκαη έηζη: Internet: δίθηοα από δίθηοα!!! (επμμέκςξ ΔΕΝ έπεη επίπεδε δμμή) Κιημαθςζημόηεηα με 200 εθαημμμύνηα πνμμνηζμμύξ: δεκ μπμνμύκ όιμη κα απμζεθεοημύκ ζηα routing tables! Οη ακηαιιαγέξ routing tables ζα πιεμμύνηδακ ηηξ δεύλεηξ! Δηαπεηνηζηηθή αοημκμμία Ο administrator θάζε δηθηύμο μπμνεί κα ζέιεη: ειέγλεη ηεκ δνμμμιόγεζε ζημ δηθό ημο δίθηομ θνύρεη ζημηπεία ηεξ εζςηενηθήξ μνγάκςζεξ ημο δηθηύμο πνεζημμπμηήζεη όπμημκ αιγ. δνμμμιόγεζεξ επηιέγεη Network Layer 4-7

8 Ζενανπηθή δνμμμιόγεζε Ομαδμπμίεζε δνμμμιμγεηώκ ζε πενημπέξ autonomous systems (AS) Δνμμμιμγεηέξ ζημ ίδημ AS ηνέπμοκ ημ ίδημ πνςηόθμιιμ δνμμμιόγεζεξ intra-as πνςηόθμιιμ δνμμμιόγεζεξ Δνμμμιμγεηέξ ζε δηαθμνεηηθά AS μπμνεί κα ηνέπμοκ δηαθμνεηηθά intra-as πνςηόθμιια δνμμμιόγεζεξ Ε inter-as πνεζημμπμηεί θνηηήνηα «πμιηηηθήξ» γηα ηεκ εύνεζε μμκμπαηηώκ θαη όπη απόδμζεξ όπςξ γίκεηαη ζηα intra-as Ιέζα ζε έκα AS ημ ζέμα ηεξ θιημάθςζεξ έπεη μηθνόηενε ζεμαζία (εκώ ζηεκ απόδμζε δίκεηαη έμθαζε) Gateway δνμμμιμγεηήξ: Άμεζε δεύλε ζε δνμμμιμγεηή ζε άιιμ AS Network Layer 4-8

9 Δηαζοκδεμέκα AS 3c 3a 3b AS3 1a 1c 1d 1b Intra-AS Routing algorithm AS1 Forwarding table Inter-AS Routing algorithm 2a 2c AS2 2b Forwarding table είκαη νοζμηζμέκμ θαη από intra- & inter-as αιγόνηζμμοξ δνμμμιόγεζεξ Intra-AS βάδεη entries γηα εζςηενηθμύξ πνμμνηζμμύξ Inter-AS & Intra-As βάδεη entries γηα ελςηενηθμύξ πνμμνηζμμύξ The inter-as routing takes place independently from the intra-ap routing Network Layer 4-9

10 Ηαζήθμκ Inter-AS Υπμζέζηε έκακ δνμμμιμγεηή μέζα ζημ AS1 κα ιαμβάκεη έκα παθέημ ημ μπμημ πνμμνίδεηαη γηα πνμμνηζμμ εθηόξ ημο AS1 Ο δνμμμιμγεηήξ πνέπεη κα πνμςζήζεη ημ παθέημ πνμξ έκακ από ημοξ gateway δνμμμιμγεηέξ, αιιά ζε πμημκ? AS1 πνεηάδεηαη: 1. κα μάζεη πμημη πνμμνηζμμί είκαη πνμζεγγίζημμη μέζς AS2 & πμημη μέζς AS3 2. Γηα κα δηαδώζεη αοηή ηε πιενμθμνία ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ ζημ AS1 Δμοιεηά ηεξ inter-as δνμμμιόγεζεξ! 3c 3a 3b AS3 1a 1c 1d 1b AS1 2a 2c AS2 2b Network Layer 4-10

11 Πανάδεηγμα: Θέημκηαξ forwarding table ζημκ δνμμμιμγεηή 1d Υπμζέζηε AS1 μαζαίκεη από ημ inter-as πνςηόθμιιμ όηη ημ οπμδίθηομ x is είκαη πνμζεγγίζημμ από AS3 (gateway 1c) αιιά όπη από AS2 Inter-AS πνςηόθμιιμ δηαδίδεη ηεκ πιενμθμνία ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ Δνμμμιμγεηήξ 1d θαηαιαβαίκεη από intra-as πιενμθμνία πνμζέγγηζεξ όηη ε δηεπαθή ημο I είκαη ζημ ιηγόηενμ αθνηβό μμκμπάηη πνμξ ημ 1c Βάδεη ζημ forwarding table ηεκ εγγναθή (x,i) Network Layer 4-11

12 Intra-AS Δνμμμιόγεζε Γπίζεξ γκςζηό ςξ Interior Gateway Protocols (IGP) Πημ δηαδεδμμέκα intra-as πνςηόθμιια δνμμμιόγεζεξ: RIP: Routing Information Protocol OSPF: Open Shortest Path First IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco proprietary) Network Layer 4-12

13 RIP ( Routing Information Protocol) Distance Vector (Δηάκοζμα απόζηαζεξ) αιγόνηζμμξ Ηάζε δεύλε έπεη θόζημξ 1 Πενηιήθζεθε ζημ BSD-UNIX Distribution in 1982 Γονέςξ οιμπμηεμέκμ Ιμκάδα απόζηαζεξ: # ηςκ hops (max = 15 hops) Από ημκ δνμμμιμγεηή A ζηα οπμδίθηοα: z u A C B D v y w x πνμμνηζμόξ hops u 1 v 2 w 2 x 3 y 3 z 2 Network Layer 4-13

14 Δηενγαζίεξ - RIP Table Τα RIP routing tables ειέγπμκηαη από μία δηενγαζία επηπέδμο εθανμμγήξ (!) πμο ιέγεηαη route-d Οη ακαθμηκώζεηξ πμο ζηέικμκηαη μέζα ζηα UDP παθέηα, επακαιαμβάκμκηαη πενημδηθά routed routed Transprt (UDP) Transprt (UDP) network (IP) forwarding table forwarding table network (IP) link link physical physical Network Layer 4-14

15 RIP advertisements RIP δαίμμκαξ ακαθμηκώκεη πενημδηθά ηα δηακύζμαηα απόζηαζεξ Όηακ θμνηώκεη δεηάεη από ημοξ γείημκεξ ημο ημ routing table ημοξ Δηακύζμαηα απόζηαζεξ ακηαιιάζζμκηαη μεηαλύ γεηηόκςκ θάζε 30 sec μέζς Ιεκύμαημξ Απάκηεζεξ (επίζεξ ιέγεηαη advertisement) Ηάζε advertisement: απανηζμεί μέπνη θαη 25 οπμδηθηύςκ πνμμνηζμμύ μέζα ζημ AS Σηέικμκηαξ Γκεμενώζεηξ Ηάζε δνμμμιμγεηήξ αθμύεη γηα εκεμενώζεηξ μέζς UDP ζηεκ port 520 Network Layer 4-15

16 RIP Γκεμενώζεηξ Ανπηθά Όηακ μ δνμμμιμγεηήξ λεθηκάεη, δεηάεη έκα ακηίγναθμ ημο table θάζε γείημκα Τμ πνεζημμπμηεί επακαιεπηηθά γηα κα δεμημονγήζεη ημ δηθό ημο table Πενημδηθά Kai: Ηάζε 30 sec, μ δνμμμιμγεηήξ ζηέικεη ακηίγναθμ ημο table ζε θάζε γείημκα Αοημί ημ πνεζημμπμημύκ επακαιεπηηθά γηα κα ακακεώζμοκ ηα tables ημοξ Ηάζε θμνά πμο μία εγγναθή αιιάλεη, ζηείιε έκα ακηίγναθμ ηεξ εγγναθήξ ζημοξ γείημκεξ Τμ πνεζημμπμημύκ μη γείημκεξ κα ακακεώζμοκ ηα tables ημοξ Network Layer 4-16

17 Up-to-date RIP/Έιεγπμξ δηαθομάκζεςκ Φνμκμμεηνεηήξ δηαδνμμήξ Ηάζε δηαδνμμή έπεη έκα όνημ timeout (ππ 180 seconds) Τενμαηίδεη όηακ δεκ έπεη δεπηεί εκεμένςζε από ημ επόμεκμ next hop γηα θάπμημ πνόκμ Ακ δεκ εκεμενςζεί, μνίδεηαη ζημ άπεηνμ Soft-state ακακέςζε ζεμακηηθή έκκμηα!!! Σομπενηθμνά Όηακ μ δνμμμιμγεηήξ ή μηα δεύλε απμηογπάκεη, μπμνεί κα πάνεη ιεπηά γηα κα ζηαζενμπμηεζεί Network Layer 4-17

18 RIP: Απμηοπία δεύλεξ θαη απμθαηάζηαζε κ θακέκα advertisement δεκ έπεη αθμοζηεί μεηά από θάπμημ πνόκμ (ππ 180 sec) ε δεύλε με γείημκα θενύζζεηαη dead δηαδνμμέξ μέζς γείημκα αθονώκμκηαη θαηκμύνηα advertisements ζηέικμκηαη ζημοξ γείημκεξ Οη γείημκεξ ζηέικμοκ με ηε ζεηνά ημοξ θαηκμύνηα advertisements (ακ ηα tables άιιαλακ) Πιενμθμνία απμηοπία δεύλεξ γνήγμνα δηαδίδεηαη ζε όιμ ημ δίθηομ poison reverse πνεζημμπμηείηαη γηα κα απμηνέρεη ping-pong βνόπμοξ/loops (άπεηνε απόζηαζε = 16 hops) Network Layer 4-18

19 RIP: Πανάδεηγμα z w x y A D B Routing table in D C Destination Network Next Router Num. of hops to dest. w A 2 y B 2 z B 7 x Network Layer 4-19

20 RIP: Πανάδεηγμα Dest Next hops w - 1 x - 1 z C Advertisement from A to D w x y A D B z C Destination Network Next Router Num. of hops to dest. w A 2 y B 2 z B A 7 5 x Routing table in D Network Layer 4-20

21 Experiment with routing tables At a UNIX system, run the command: netstat rn to view the routing table at that hot/router Understand what is each column (e.g., destination, gateway, flags, ref, use, interface) What is the loopback interface? the default route? Network Layer 4-21

22 OSPF (Open Shortest Path First) open : δεμόζηα δηαζέζημμ (IETF standard) Πενηζζόηενμ δηαδεδμμέκμ από ημ RIP Φνεζημμπμηεί αιγόνηζμμ link-state (Dijkstra algorithm) Δηαζπμνά LS παθέηςκ Τμπμιμγηθόξ πάνηεξ ζε θάζε θόμβμ Έκα OSPF advertisement πενηιαμβάκεη μία θαηαπώνεζε γηα θάζε γεηημκηθό δνμμμιμγεηή Τα advertisements δηαζπείνμκηαη ζε μιόθιενμ ημ AS (μέζς «πιεμμονίζμαημξ») Πενηιαμβάκμκηαη ζηα μεκύμαηα OSPF άμεζα πάκς από IP (πανά TCP ή UDP) Network Layer 4-22

23 OSPF εκεμενώζεηξ θαηάζηαζεξ δεύλεξ Πενημδηθέξ εκεμενώζεηξ θαηάζηαζεξ δεύλεξ από ημκ θάζε δνμμμιμγεηή πνμζζέηεη εονςζηία! Όηακ ε θαηάζηαζε ηεξ δεύλεξ αιιάλεη ( event-driven ) αιιαγέξ: ζημ θόζημξ, θαηάζηαζε up/down, ζοκζήθεξ θίκεζεξ Γκημπίδεηαη από ζοκεδεμέκμ θόμβμ Network Layer 4-23

24 OSPF πνμεγμέκα παναθηενηζηηθά (όπη ζημ RIP) Αζθάιεηα: όια ηα OSPF μεκύμαηα πηζημπμημύκηαη (γηα κα απμηναπμύκ θαθόβμοιεξ εηζβμιέξ) μόκμ έμπηζημη δνμμμιμγεηέξ παίνκμοκ μένμξ ζημ OSPF Πμιιαπιά ίδημο θόζημοξ μμκμπάηηα επηηνέπμκηαη (ζε ακηίζεζε:μόκμ έκα μμκμπάηη ζημ RIP) Γηα θάζε δεύλε, πμιιαπιέξ μμκάδεξ θόζημοξ γηα δηαθμνεηηθό TOS (π.π., θόζημξ δμνοθμνηθήξ δεύλεξ είκαη παμειό γηα best effort; ορειό γηα πναγμαηηθό πνόκμ) Γκζςμαηςμέκε uni- and multicast οπμζηήνηλε: Multicast OSPF (MOSPF) πνεζημμπμηεί ίδηα βάζε ημπμιμγίαξ όπςξ μ OSPF Ζενανπηθόξ OSPF ζε μεγάια domains (πμιύ ζεμακηηθή ιεηημονγία!) Network Layer 4-24

25 Ζενανπηθό OSPF Network Layer 4-25

26 Ζενανπηθό OSPF Δομ επηπέδςκ ηενανπία: ημπηθή πενημπή & backbone advertisements θαηάζηαζεξ δεύλεξ μόκμ ημπηθά θάζε θόμβμξ έπεη ιεπημμενή ημπμιμγία ηεξ ημπηθήξ πενημπήξ, μόκμ λένεη θαηεύζοκζε (μηθνόηενμ μμκμπάηη) ζε δίθηοα ζε άιιεξ πενημπέξ Δνμμμιμγεηέξ μνίςκ πενημπήξ: ζοκμρίδεη απμζηάζεηξ πνμξ δίθηοα ζηε δηθηά ημο πενημπή, ημ ακαθμηκώκεη ζε δνμμμιμγεηέξ μνίςκ άιιςκ πενημπώκ Backbone δνμμμιμγεηέξ: ηνέπμοκ OSPF δνμμμιόγεζε πενημνηζμέκε ζημ backbone Boundary δνμμμιμγεηέξ: ζοκδέμκηαη ζε άιια AS s Network Layer 4-26

27 Ζενανπηθή Ονγάκςζε ημο Ίκηενκεη Γκηζπύεη ηεκ θιημαθςζημόηεηα (scalability) ημο Internet Οη δνμμμιμγεηέξ είκαη μμαδμπμηεμέκμη ζε αοηόκμμα ζοζηήμαηα (AS) Ιέζα ζημ θάζε AS, μιμη μη δνμμμιμγεηέξ ηνέπμοκ ημ ίδημ πνςηόθμιιμ δνμμμιόγεζεξ Γηδηθμί δνμμμιμγεηέξ (gateway routers) ζε θάζε AS είκαη οπεύζοκμη γηα ηε δνμμμιόγεζε μεηαλύ ASs Τμ πνόβιεμα ηεξ θιημάθςζεξ ιύκεηαη με ημ κα έπμμε ημκ θάζε δνμμμιμγεηή ζε έκα AS κα γκςνίδεη μμκάπα ημοξ δνμμμιμγεηέξ ημο AS ζημ μπμίμ ακήθεη θαη ηηξ gateway δνμμμιμγεηέξ ημο.

28 Internet inter-as routing: BGP BGP (Border Gateway Protocol): ημ de facto standard Τμ BGP πνμζθένεη ζε θάζε AS έκα μέζμ γηα κα: 1. απμθηήζεη πιενμθμνίεξ πνμζέγγηζεξ οπμδηθηύμο (subnet reachability) από γεηημκηθά AS. 2. δηαδόζεη ηηξ πιενμθμνίεξ πνμζέγγηζεξ ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ εκηόξ ημο AS. 3. θαζμνίζεη «θαιέξ» δηαδνμμέξ πνμξ οπμδίθηοα βαζηδόμεκμξ ζηηξ πιενμθμνίεξ θαη ηεκ πμιηηηθή πνμζηηόηεηαξ. Γπηηνέπεη ζε έκα οπμδίθηομ ηε δεμμζημπμίεζε ηεξ ύπανλήξ ημο ζημ οπόιμηπμ Internet: «Γίμαη (θη εγώ) εδώ!»

29 Τα βαζηθά ημο BGP Δεύγε δνμμμιμγεηώκ (BGP peers) ακηαιιάζζμοκ πιενμθμνίεξ δνμμμιόγεζεξ πάκς από εμη-μόκημεξ TCP ζοκδέζεηξ, ηα BGP sessions Τα BGP sessions δεκ ακηηζημηπμύκ ζε θοζηθέξ δεύλεηξ: Όηακ μ AS2 δεμμζηεύεη έκα πνόζεμα (prefix) ζημκ AS1, o AS2 οπόζπεηαη όηη ζα πνμςζήζεη μπμημδήπμηε παθέημ πνμμνίδεηαη γηα αοηό ημ πνόζεμα πιεζηέζηενα πνμξ αοηό. Ο AS2 μπμνεί κα ζοζζςνεύζεη πνμζέμαηα ζηε δεμμζίεοζή ημο.

30 Δηακέμμκηαξ ηηξ πιενμθμνίεξ πνμζηηόηεηαξ Ηαηά ημ ebgp session μεηαλύ ηςκ 3α θαη 1c, μ AS3 ζηέικεη πιενμθμνίεξ πνμζέγγηζεξ ζημκ AS1. Ο 1c ηόηε, πνεζημμπμηώκηαξ ημ ibgp, μπμνεί κα δηακείμεη ηεκ πιενμθμνία αοηή ζε όιμοξ ημοξ δνμμμιμγεηέξ εκηόξ ημο AS1. Σηε ζοκέπεηα, μ 1b μπμνεί κα επακαδεμμζηεύζεη ηεκ πιενμθμνία αοηή ζημκ AS2 μέζς ημο ebgp session μεηαλύ ηςκ 1b θαη 2a. Ιόιηξ θάπμημξ δνμμμιμγεηήξ εκεμενςζεί γηα έκα θαηκμύνημ πνόζεμα, δεμημονγεί μία εγγναθή γηα αοηό ζημκ πίκαθα πνμώζεζεξ (forwarding table)

31 Γηαηί οπάνπμοκ δηαθμνεηηθά Inter-AS θαη Intra-AS πνςηόθμιια δνμμμιόγεζεξ; Πμιηηηθή (μεηαλύ ηςκ άιιςκ θαη ηνόπμξ δηαπείνηζεξ & ειέγπμο) Ιεηαλύ ηςκ AS, θονηανπμύκ ηα δεηήμαηα πμιηηηθήξ π..π, θάπμημ AS μπμνεί κα ζέιεη κα ειέγπεη πμηά είκαη ε δηαθηκμύμεκε θίκεζε μεηαλύ άιιςκ AS πμο θαιύπηεη Έθηαζε/θιημαθςζημόηεηα Ε ηθακόηεηα εκόξ αιγμνίζμμο δνμμμιόγεζεξ θαη ηςκ δμμώκ δεδμμέκςκ ημο κα οθίζηακηαη θιημάθςζε γηα ηε δηαπείνηζε ηεξ δνμμμιόγεζεξ πνμξ/μεηαλύ μεγάιμο ανηζμμύ δηθηύςκ είκαη δςηηθήξ ζεμαζίαξ ζηεκ inter-as δνμμμιόγεζε Ληγόηενμ ζεμακηηθό ζηεκ intra-as δνμμμιόγεζε Όηακ θάπμημ AS γίκεηαη πμιύ μεγάιμ, οπάνπεη πάκηα ε δοκαηόηεηα κα δηαηνεζεί ζε δύμ AS μεηαλύ ηςκ μπμίςκ ζα πναγμαημπμηείηαη inter-as δνμμμιόγεζε (π.π., ηενανπηθό OSPF) Επίδμζε Ιεηαλύ ηςκ AS, δεκ οπάνπεη θακ ε έκκμηα θόζημοξ (εθηόξ ημο AS hop count) ζε ζπέζε με ηηξ δηαδνμμέξ Εκηόξ εκόξ μμκαδηθμύ AS, ηα δεηήμαηα πμιηηηθήξ είκαη ιηγόηενμ ζεμακηηθά, επηηνέπμκηαξ μεγαιύηενε εζηίαζε ζημ επίπεδμ επηδόζεςκ ηεξ δνμμμιόγεζεξ

32 Τα μεκύμαηα ημο BGP Τα μεκύμαηα ημο BGP ακηαιιάζζμκηαη πνεζημμπμηώκηαξ TCP Γίδε μεκομάηςκ: OPEN: δεμημονγεί μία TCP ζύκδεζε με peer θαη αοζεκηηθμπμηεί ημκ απμζημιέα UPDATE: δεμμζηεύεη κέα δηαδνμμή (ή απμζύνεη παιηά) KEEPALIVE: δηαηενεί εκενγή ηε ζύκδεζε ζε πενίπηςζε απμοζίαξ UPDATES. Γπίζεξ, απμηειεί ACK ζηεκ αίηεζε δεμημονγίαξ ζύκδεζεξ (OPEN message) NOTIFICATION: δειώκεη ζθάιμαηα ζε πνμεγμύμεκμ μήκομα. Φνεζημμπμηείηαη, επίζεξ, γηα ημκ ηενμαηηζμό ηεξ ζύκδεζεξ.

33 Ε πμιηηηθή δνμμμιόγεζεξ ημο BGP Τα Α, Β, C είκαη δίθηοα-πάνμπμη Τα Φ, W, Y είκαη δίθηοα-πειάηεξ (ηςκ πανόπςκ) Τμ Φ είκαη dual-homed: είκαη ζοκδεδεμέκμ με δύμ δίθηοα Τμ Φ δεκ επηζομεί ηε δνμμμιόγεζε παθέηςκ από ημ Β πνμξ ημ C μέζς ημο ίδημο (ημο Φ) μπόηε δεκ ζα δεμμζηεύζεη ζημ Β θάπμηα δηαδνμμή πνμξ ημ C

34 IP Addressing Classless Interdomain Routing Network part of an IP address can be any number of bits long a.b.c.d/x where x indicates the number of leading bits in the 32-bit quantity that constitutes the network portion of the address The first x bits specify the organization s network address and are common to the IP addresses of all hosts in an organization The remaining indicate the specific host in the organization Network Layer 4-34

35 Πώξ γίκεηαη ε δνμμμιόγεζε μεηαλύ ηςκ backbone ISPs; Δεκ οπάνπμοκ επίζεμα standards Γμπεηνηθόξ θακόκαξ: Οπμηαδήπμηε θίκεζε δηαμέζμο εκόξ ISP backbone δηθηύμο πνέπεη κα πεγάδεη ή/θαη κα πνμμνίδεηαη πνμξ έκα δίθηομπειάηε ημο ζογθεθνημέκμο ISP Απμζαννύκμκηαη μη free-riders Μεμμκςμέκεξ μμόηημεξ ζομθςκίεξ (ζοπκά εμπηζηεοηηθέξ) μεηαλύ δύμ ISPs

36 Moving a Datagram How does a host transport an IP datagram to another host? IP in a host first consults its internal IP forwarding table and finds an entry whose network address matches the leading bits in the IP address of destination The forwarding table shows the number of hops to rgw network of that destination If the number of hops = 1 the destination is on the very same network to which the source host itself is attached, thus, Else there is no need for any intervening routers source & destination are in different networks, thus an intervening router is necessarily be involved Network Layer 4-36

37 Moving a Datagram (cont d) If the number_of_hops_to_network = 1 the destination is on the very same network to which the sending host itself is attached, thus, there is no need for any intervening routers The sending host then passes the IP datagram to the link-layer for the interface, which then has the responsibility of moving the datagram to host B Network Layer 4-37

38 Moving a datagram (cont d) If the number_of_hops > 1, it indicates that the sending host & destination are in different networks -> an intervening router is necessarily be involved The sending host consults its IP forwarding table and finds an entry whose network address matches the leading bits in the IP address of destination The forwarding table indicates to the sending host that in order to send the datagram to the destination, it should first send the datagram to the router interface to which A s own interface is directly connected Network Layer 4-38

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων

Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων Φοιτητής : Λάμπρος Κλωνής Επιβλέπων καθηγητής : Βασιλειάδης Δημήτριος ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου:

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου: ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #5: Επίπεδο ικτύου (IP layer). ρομολόγηση (routing) σε IP δίκτυα. Εργαστηριακές ασκήσεις με το εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων (protocol analyzer) Ethereal. Γαβαλάς

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First)

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) 1 2 3 Άσκηση 1-single area OSPF 4 * σημείωση: Το ID του OSPF έχει σημασία μόνο τοπικά. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Στο σημερινό εργαστήριο θα μάθετε την έννοια της υποδικτύωσης, πώς λειτουργεί και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε υποδικτύωση. 1. Εισαγωγή Η λογική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και τη σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό. Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Δικτύου K Δρομολογητές, αρχιτεκτονική, διευθυνσιοδότηση Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενηµέρωση: 09/09/2004. ngia. www.awmn.gr

Τελευταία ενηµέρωση: 09/09/2004. ngia. www.awmn.gr Τελευταία ενηµέρωση: 09/09/2004 ngia Στοιχεία ροµολόγησης Εισαγωγή στο BGP Λειτουργία Μηνύµατα Ιδιότητες ιαδροµών (Attributes) Επιλογή ιαδροµής Τακτική (Policy) υνατότητες (Capabilities) Ευστάθεια- υναµική

Διαβάστε περισσότερα

VoIP με χρήση του Cisco CME. Δημιουργία ενός τοπικού τηλεφωνικού δικτύου με εσωτερικά extensions

VoIP με χρήση του Cisco CME. Δημιουργία ενός τοπικού τηλεφωνικού δικτύου με εσωτερικά extensions VoIP με χρήση του Cisco Ο λόγος που τα ISR (Integrated Services Router) της Cisco ονομάζονται ISR, είναι διότι όπως προμηνύει και το όνομά τους, είναι ικανά να πραγματοποιούν πολλές διαφορετικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Cisco ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:00 ΩΡΑ: 7:45 09:45 π.μ Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6 η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Μέθοδοι επίθεσης Denial-of-Service i (DoS) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Unauthorized access attacks) Password attacks, Trojan

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρωτόκολλα του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 1 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Χαμηλότερο: IP, ICMP, καθορίζει τα πακέτα που μεταφέρουν κομμάτια δεδομένων Ι. Παπαδόπουλος 2 1 τρία βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός adsl για το OpenFalcon

Οδηγός adsl για το OpenFalcon e-hellenicairforce www.e-haf.org Οδηγός adsl για το OpenFalcon ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΤΥΠΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ adsl 2 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ adsl MODEM 3 3.1 Τοπολογία Συνδέσεων 3 3.2 ιαδικασία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με μένα. Το όνομα μου: Γιώργος Αργυρίδης

Σχετικά με μένα. Το όνομα μου: Γιώργος Αργυρίδης Εύκολη ρύθμιση ενός CAPsMAN που επικοινωνεί με τα Access Points μέσω IP πρωτοκόλλου. Xρήση εναλλακτικών συνδέσεων και συστήματος παρακολούθησης των CAPs Georgios Argyrides MUM Greece (Athens) 16 th June

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 22. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 22. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 22 Fifth Edition by William Stallings Chapter 20 Firewalls The function of a strong position is to make the forces holding it practically unassailable On War,

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4ο. Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης

Μάθηµα 4ο. Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 24 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 4ο Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης Καθυστέρηση Μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών»

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Ανάλυση Σχεδιασμού Δικτύου Ελεύθερη Προσομοίωση» Χρόνος Υλοποίησης: 30 Λεπτά Φύλλο Εργασίας 1 Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs)

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Οη Γκδεηθηηθέξ Ημενήζηεξ Πνμζιήρεηξ(Guideline Daily Amounts, GDAs) είκαη έκαξ μδεγόξ γηα ημ ζοκμιηθό πμζό εκένγεηαξ θαη ζνεπηηθώκ μοζηώκ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Κεφάλαιο 7 7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Σελ. 251-254 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Υποδίκτυα - Κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα