ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007"

Transcript

1 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 Θεληξηθά Γξαθεία : Ι.Θεθηζνχ Αηγάιεσ Ρει fax

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. Γειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Kαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Κεηξηθήο Δηαηξείαο Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Αληηθείκελν Γξαζηεξηνηήησλ Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Λέα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Πχλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ Γνκή ηνπ Νκίινπ Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα Ξξσηεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο-επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο Γεπηεξεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο-γεσγξαθηθνί ηνκείο Γεπηεξεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο-γεσγξαθηθνί ηνκείο Αλάιπζε εζφδσλ θαηά θαηεγνξία Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο απαηηήζεηο Ινηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδχλακα Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά θαη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Γάλεηα Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

3 9.18 Θφζηνο πσιεζέλησλ Ινηπά Έζνδα Έμνδα Γηνίθεζεο Έμνδα Γηάζεζεο Ινηπά έμνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα Έζνδα Φφξνο εηζνδήκαηνο Θέξδε / Εεκηέο αλά κεηνρή Δλδερφκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο Ξιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 3401/ Γηαδηθηπαθφο ηφπνο (website) αλάξηεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο

4 1. Γειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Λ / 2007) Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ»: ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. ΡΕΑΛΛΔΡΔΑΠ, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Θ.ΠΑΟΑΦΖΠ, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Θ. ΘΝΟΖΠ, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ», (εθεμήο ε «Δηαηξία») δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: α. νη εηήζηεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ» γηα ηελ ρξήζε απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. β. ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αηγάιεσ 18 Καξηίνπ 2011 Νη Γεινχληεο Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ν Αληηπξφεδξνο Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Σξήζηνο Θ. Ρδαλλεηέαο Ληθφιανο Θ. Παξάθεο Πηέθαλνο Θ. Θνπξήο 4

5 2. Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή Ξξνο ηνπο θ.θ. Κεηφρνπο ηεο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 5

6 Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 2190/1920. β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αζήλα, 22 Καξηίνπ 2011 Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ησάλλεο Θ. Καθξήο Α.Κ. ΠΝΔΙ PKF ΔΟΩΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ. Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Ι. Θεθηζίαο 124, Αζήλα Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι

7 3. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ επί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο απφ 01/01/2010 έσο 31/12/2010 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 άξζξν 43 α παξ. 3, άξζξν 107 παξ. 3 θαη άξζξν 136 παξ. 2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3556/2007 άξζξν 4 παξάγξαθνη 2(γ), 6, 7 θαη 8 θαζψο θαη ηελ απφθαζε ηεο Δ.Θ. 7/448/ άξζξν 2 θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζαο ππνβάιινπκε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 01/01/2010 έσο 31/12/2010 ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη, ηηο ειεγκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ.Κ.Δ», ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010, ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζην κέιινλ θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ. A. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ κεηξηθή εηαηξεία «ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ηδξχζεθε ηνλ Κάξηην ηνπ 1968 (ΦΔΘ / ΓΑΔ142/ ) απφ ηνλ πξσηνπφξν ηεο βηνκεραλίαο θισζηψλ ζηελ Διιάδα θ. Διεπζέξην Γ. Κνπδάθε. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Αηγάιεσ επί ηεο νδνχ Θεθηζνχ 41 η.θ Ζ Γηνίθεζε θαη νη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηεγάδνληαη ζηα ηξία ηδηφθηεηα εξγνζηάζηα πνπ επξίζθνληαη : α) επί ηεο Ξξ.1-3 θαη 2-4, Αηγάιεσ (1ν εξγνζηάζην), β) επί ηεο Ι. Θεθηζνχ 41, Αηγάιεσ (2ν εξγνζηάζην) θαη δ) πεξηνρή Ξαζραιίηζαο Θαξδίηζα, εθθνθθηζηηθή κνλάδα (3ν εξγνζηάζην). Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εηζήρζεθαλ ζην Σξεκαηηζηήξην κεηά ηελ απφθαζε ηεο απφ 6/12/1990 Γεληθήο Ππλειεχζεσο. Δγθξίζεθε απφ ην Σ.Α. θαη ηελ επηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 579/ Ζ Κνπδάθεο Α.Δ. θαιχπηεη ην 95% ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ζηα πξντφληα νηθηαθήο θαηαλαιψζεσο θαη ην 75-80% ηεο βηνκεραληθήο θαηαλάισζεο. Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη : 1. Θαηαζθεπή θισζηηθψλ πξντφλησλ (θισζηέο ξαθήο θεληήκαηνο πιεμίκαηνο) ζε άλσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ρξσκαηηζκψλ. 2. Θαηαζθεπή κε ηε κάξθα D.M.C. πξντφλησλ απφ Αηγππηηαθφ βακβάθη γηα ξάςηκν θαη πιέμηκν. 3. Δθθφθθηζε ζχζπνξνπ βάκβαθνο γηα ηδηφρξεζε θαη δηάζεζε. Πηνλ Όκηιν πεξηιακβάλνληαη: 1. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ», πνπ εδξεχεη ζην ΓΑΕΩΟΝ ΠΔΟΟΩΛ ζηελ νπνία ε Κεηξηθή θαηέρεη ην 51% ησλ 2. Ζ ζπγαηξηθή κε ηελ επσλπκία ELVIP SRO.» πνπ εδξεχεη ζην ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ζηελ ΡΠΔΣΗΑ ζηελ νπνία ε Κεηξηθή θαηέρεη ην 35% ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο. 7

8 Α1. Απνινγηζκφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ 01/01/2010 έσο 31/12/2010 Ζ εηαηξεία «ΔΙ.Γ.ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ» πξαγκαηνπνίεζε ηελ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ πνπ ζπλήιζε ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2010 ζην 1o εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο ζηελ νδφ Ξξνφδνπ 2-4 ζην Αηγάιεσ θαη ψξα ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 18 κέηνρνη θαη νη 5 εθηειεζηέο ησλ θιεξνλφκσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ / δηαζήθε ηνπ ΔΙΔΘΔΟΗΝ Γ. ΚΝΕΑΘΖ (1.ΘΝΟΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ 2. ΚΞΝΟΗΡΠΑ ΔΙΔΛΖ 3. ΠΑΟΑΦΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ 4. ΡΕΑΛΔΡΔΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 5. ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ) πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο επί ηνπ ζπλφινπ εθδνζέλησλ κεηνρψλ ήηνη πνζνζηφ 84,19 % ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Α2. Δμέιημε, επηδφζεηο θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο Ρα Νηθνλνκηθά κεγέζε, ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, εμειίρζεθαλ σο εμήο: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ Ρα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεσο 2010 ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ 2009 έρνπλ σο εμήο: Ξάγηα θαη ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 01/01/10 01/01/09 01/01/10 01/01/09 31/12/ /12/ /12/ /12/ , , , ,58 Ξάγηα αθίλεηα ζε επέλδπζε , , , ,02 Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ , , , ,50 Πχλνιν ελεξγεηηθνχ , , , ,10 Πχλνιν ππνρξεψζεσλ , , , ,42 Πχλνιν Θαζαξήο ζέζεο Κεηφρσλ , , , ,68 Θχθινο εξγαζηψλ , , , ,12 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, Σξεκαηνδνηηθψλ Δπελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ Απνζβέζεσλ Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ , , , , , , , ,04 Θέξδε /Εεκηά κεηά απφ θφξνπο , , , ,46 8

9 ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ Κεξηθνί απφ ηνπο βαζηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ είλαη νη αθφινπζνη: ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ Α. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΠ Σξήζε 2010 Σξήζε α) ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,50 ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ,57 23,65% ,10 26,94% β) ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,60 ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ,57 76,35% ,10 73,06% 2. ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ , ,68 ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ ,67 373,05% ,42 432,72% 3. ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ , ,68 ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ,01 103,29% ,60 111,19% 4. ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,50 ΒΟΑΣΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ,49 508,73% ,54 828,70% Β. ΑΞΝΓΝΠΖ & ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ 5. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓ. ΑΞΝΡΔΙ , ,73 ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΑΞΝΘΔΚ.& ΞΖΟΔΠ ,25-45,58% ,12-53,68% 6. ΘΑΘΑΟΑ ΑΞΝΡΔΙ.ΣΟΖΠ. ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ , ,04 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ,90-11,29% ,68-11,95% Γ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 7. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘ. Σ ,61 Σ ,28 Σ 365 ΑΓΝΟΔΠ ΑΞΝΘ. + ΞΖΟΔΠ. ΚΔ ΞΗΠΡ ,45.=34.εκεξ ,05.=48.εκεξ 8. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΞΔΙΑΡΔΠ Σ ,54 Σ ,57 Σ 365 ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΑΞΝΘ.&ΞΖΟ.ΚΔ ΞΗΠΡ ,25.=89εκεξ ,12.=77εκεξ 9

10 ΝΚΗΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ Α. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΠ Σξήζε 2010 Σξήζε α) ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,00 ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ,29 28,07% ,38 33,51% β) ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,38 ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ,29 71,93% ,38 66,49% 2. ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ , ,69 ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ ,56 282,99% ,69 275,05% 3. ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ , ,69 ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ,88 102,72% ,38 110,30% 4. ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,00 ΒΟΑΣΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ,95 331,15% ,62 314,80% Β. ΑΞΝΓΝΠΖ & ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ 5. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓ. ΑΞΝΡΔΙ , ,69 ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΑΞΝΘΔΚ.& ΞΖΟΔΠ ,34-29,00% ,72-43,14% 6. ΘΑΘΑΟΑ ΑΞΝΡΔΙ.ΣΟΖΠ. ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ , ,31 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ,73-10,67% ,69-12,95% Γ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 7. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘ. Σ ,95 Σ ,79 Σ 365 ΑΓΝΟΔΠ ΑΞΝΘ. + ΞΖΟΔΠ. ΚΔ ΞΗΠΡ ,81.=34 εκεξ ,98.=58 εκεξ 8. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΞΔΙΑΡΔΠ Σ ,20 Σ ,55 Σ 365 ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΑΞΝΘ.&ΞΖΟ.ΚΔ ΞΗΠΡ ,34.=79.εκεξ ,72.=67.εκεξ Ν Θχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο) αλήιζε γηα ηε θιεηνκέλε ρξήζε ζε επξψ ,25 απφ ,12 επξσ ηε ρξήζε ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο νξηαθή κείσζε θαηά 1,03%, ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα δηαηήξεζε ηνπ ηδίξνπ παξφιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ν θιάδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο. Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλήιζε γηα ηε θιεηνκέλε ρξήζε ,97 επξψ απφ ,86 επξψ ηε ρξήζε ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 13,84% ιφγσ βειηίσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη νξζήο θαηαλνκήο ηνπ θφηζνπο ησλ παξαγσγηθψλ ηκεκάησλ. Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ γηα ηε θιεηνκέλε ρξήζε ζε ,99 επξψ απφ ,93 επξψ ην 2009 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 14,93% ιφγσ πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ. Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Θαηά ηελ , ηα Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε ,02 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 74,16% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ελψ ηελ 31/12/2009 ηα Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε 52, ,09 επξψ θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 70,94% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 10

11 ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ ΞΝΣΟΔΩΠΖ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 Ίδηα Θεθάιαηα: Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο πνζνχ ,90 επξψ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 78,86% ηνπ Ππλνιηθνχ Ξαζεηηθνχ έλαληη πνζνχ ,68 επξψ ηελ 31/12/2009, πνπ αληηπξνζψπεπαλ πνζνζηφ 81,23% ηνπ Ππλνιηθνχ Ξαζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Ρα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε εμειίρζεθαλ σο αθνινχζσο: Ν Θχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο) αλήιζε γηα ηε θιεηνκέλε ρξήζε ζε ,34 επξψ απφ ,72 επξψ ηε ρξήζε ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9,17%, νθεηιφκελε ζηελ δήηεζε ηνπ βάκβαθνο κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο. Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλήιζε γηα ηε θιεηνκέλε ρξήζε ζε ,49 επξψ απφ ,98 επξψ ηε ρξήζε ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 6,02%, νθεηιφκελε ζηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ Νκίινπ γηα ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ γηα ηε θιεηνκέλε πεξίνδν ζε ,80 επξψ απφ ,14 επξψ ηε ρξήζε ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο αχμεζε 30,20%, νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Θαηά ηελ , ηα Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαλ ζε ,78 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 70,96% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ, ελψ ηελ 31/12/2009 αλέξρνληαλ ζε ,50 επξψ θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 65,86% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ. Ίδηα Θεθάιαηα: Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ πνζνχ ,78 επξψ έλαληη πνζνχ ,45 επξψ κε 31/12/2009, αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 73,30% ηνπ Ππλνιηθνχ Ξαζεηηθνχ ηνπ Νκίινπ (2009: 73,05%). Α.3 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ/ΑΓΝΟΔΠ ΑΞΝ 01/1/2010 ΔΩΠ 31/12/2010 Ξ Ω Ι Ζ Ρ Ζ Π ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ ELVIP SRO ΠΛΝΙΝ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 ELVIP SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ 0, ,20 0, ,20 ΠΛΝΙΑ 0, ,20 0, ,20 ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ / ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΖΛ 31/12/2010 ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ ELVIP SRO ΠΛΝΙΝ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 ELVIP SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ 0, ,73 0, ,73 ΠΛΝΙΑ 0, ,73 0, ,73 11

12 Νη παξνρέο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη παξαθάησ: Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ν Όκηινο δελ ζπκκεηείρε ζε θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ Όκηιν, ή ηηο εηαηξείεο θαη ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ, θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ. Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή ιήθζεθε πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα κέιε δηνίθεζεο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία αλέξρνληαλ ηελ 31/12/2010 ζε ,31 επξψ. Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή O ΝΚΗΙΝΠ H ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Γηεπζπληηθά ζηειέρε Ακνηβέο ζηειερψλ , , , ,42 Θφζηνο θνηλσληθήο Αζθάιηζεο , , , ,37 Πχλνιν: , , , ,79 Ακνηβέο κειψλ Γ.Π 0,00 0,00 0,00 0,00 Πχλνιν: , , , ,79 Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έδσζε γηα ηελ ρξήζε 2010 κέξηζκα ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ Ινηπέο Ξιεξνθνξίεο Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31/12/2010 ήηαλ 264 άηνκα θαη 340 αληίζηνηρα, ελψ θαηά ηελ 31/12/2009 ήηαλ 287 θαη 363 αληίζηνηρα. Β. ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ Πηελ Δηαηξεία ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ.Κ.Δ. εληφο ηνπ κελφο Καξηίνπ 2010 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο Φνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηηο αξκφδηεο Φνξνινγηθέο Αξρέο ησλ ρξήζεσλ 2006, 2007, 2008, γηα ηηο πάζεο θχζεσο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο. Απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο κεηξηθήο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ.Κ.Δ., πνπ δηελεξγήζεθε, πξνέθπςαλ θαηαβιεηένη πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο, γηα ηηο ηξεηο ρξήζεηο, ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ ,00. Ρν πνζφ απηφ δε ζα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010 δηφηη έρνπλ ήδε ζρεκαηηζζεί επαξθείο πξνβιέςεηο ζηα πξνεγνχκελα έηε, γηα ηηο αλέιεθηεο ρξήζεηο πνζνχ επξψ ,41, νη νπνίεο ππεξθαιχπηνπλ ην πνζφ απηφ. Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ηα νπνία λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γ. ΘΟΗΝΡΔΟΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ ηηο εμαγσγέο πνπ ηηκνινγνχληαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο, θαζψο θαη απφ ηηο εηζαγσγέο πνπ ηηκνινγνχληαη ζε μέλα λνκίζκαηα. Ξέξαλ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Γνιάξην Ακεξηθήο, νη ππφινηπνη θίλδπλνη είλαη ακειεηένη, δεδνκέλνπ φηη πξνέξρνληαη απφ ρακειήο αμίαο ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ν ελ ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 12

13 δεκηνπξγείηαη απφ ηε πξννπηηθή κειινληηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη απφ ηε δηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ ηζνηηκηψλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή (εμαγσγή ή εηζαγσγή) θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ νινθιεξψλεηαη ε ζπλαιιαγή (είζπξαμε απαίηεζεο ή πιεξσκή ππνρξέσζεο). Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξννπηηθή κειινληηθήο ζπλαιιαγήο, δειαδή κε κειινληηθή πψιεζε ηηκνινγεκέλε ζε Γνιάξην Ακεξηθήο, ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο θπζηθή αληηζηάζκηζε πξνκεζεπφκελνο βαζηθέο πξψηεο χιεο ηηκνινγεκέλεο επίζεο ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαηήξεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο πνπ αξρηθά έρεη ππνινγηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πψιεζε. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απφ δηαθνξέο ζηηο ηζνηηκίεο ηνπ Γνιαξίνπ Ακεξηθήο θαηά ηελ πψιεζε-είζπξαμε θαη αγνξά-πιεξσκή, ν Όκηινο πξνζπαζεί ζπλερψο λα δηαηεξεί ηζνζθειηζκέλν ην αληίζηνηρν ηζνδχγην απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, έηζη ψζηε ελδερφκελε δεκία ζην έλα ζθέινο λα αληηζηαζκίδεηαη απηφκαηα απφ αληίζηνηρν θέξδνο ζην άιιν ζθέινο. Πε δεδνκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο, ν Όκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο θεξέγγπνπο ζπκβαιιφκελνπο (Ρξάπεδεο), θαζψο επίζεο θαη λα ζπλάπηεη δάλεηα ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. Ν Όκηινο δελ έρεη δάλεηα κε ξήηξεο μέλσλ λνκηζκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη ζρεηηθφο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ό φκηινο θαηέρεη επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ζε ηζέρηθε θνξψλα. Θίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαη καθξνπξνζέζκσλ επηηνθίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ είλαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηνπ νκίινπ ζε κφληκε βάζε, ζε ζρέζεηο κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε απηά. Όζν αθνξά ηελ ρξήζε 2010 γηα ηα κεγέζε ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη κεδεληθή κεηαβνιή δηφηη έρεη γίλεη νιηθή απνπιεξσκή ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη κηα κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ δελ ζα είρε θακία κεηαβνιή ζηα κεγέζε ηεο γηα ηε ρξήζε απηή. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο Ν Όκηινο δηαηεξεί καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο θαη έρεη αμηνινγήζεη πηζησηηθά ηνπο πειάηεο ηνπ ζην εζσηεξηθφ. Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, κεηψλεηαη κε ηε ιήςε πξνθαηαβνιψλ, ελέγγπσλ πηζηψζεσλ θαη ηελ είζπξαμε έλαληη θνξησηηθψλ. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε. Ν Όκηινο δηαζθαιίδεη φηη ππάξρνπλ επαξθείο δηαζέζηκεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη ησλ κεηξεηψλ θαη ηζνδχλακσλ κεηξεηψλ ηα νπνία ηεξεί. Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ ν Όκηινο θξνληίδεη λα δηαηεξεί επαξθή δηαζέζηκα θαη πηζησηηθά φξηα. 13

14 Θίλδπλνο ηηκήο Απφ ηελ άιιε, εθηίζεηαη ζην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ βακβαθηνχ, ην νπνίν είλαη ρξεκαηηζηεξηαθφ πξντφλ θαη απνηειεί ηε πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ Νκίινπ. Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο ειαρηζηνπνηείηαη κε ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη νη ηηκέο πξνκήζεηαο ηεο πξψηεο χιεο, γηα πεξηφδνπο φρη κηθξφηεξεο ηνπ έηνπο. Γ. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΝΚΗΙΝ Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηελ ζπκπίεζε ηεο ηηκήο ηνπο ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο. Ζ δπζρεξήο απηή θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθή θξίζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Πηα πιαίζηα απηά επηδίσμε ηνπ νκίινπ είλαη Ζ δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ε απνηξνπή ηεο εηζαγσγήο πξντφλησλ απφ ηηο ρακεινχ θφζηνπο ρψξεο. Κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3δ ηνπ άξζξνπ 43 α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920) 1.Αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο Αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο απηέο νξνζεηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο ζχλνιν θαλφλσλ,αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη ε εηαηξεία, ζηφρν έρεη ηελ δηαθάλεηα πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, θαζψο επίζεο ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο θαη φισλ φζνη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. H Δηαηξεία καο δειψλεη φηη πηνζεηεί σο Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΘΔΓ) ηνλ επξέσο απνδεθηφ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Πχλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.) (δηαζέζηκν ζην ζηνλ νπνίν Θψδηθα δειψλεη φηη ππάγεηαη, κε ηηο παξαθάησ εμαηξέζεηο. α) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζχζηαζε μερσξηζηήο επηηξνπήο, ε νπνία πξνΐζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην ΓΠ θαη πξνεηνηκάδεη πξνηάζεηο πξνο ην ΓΠ φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ, δεδνκέλνπ φηη ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο απηέο είλαη δηακνξθσκέλε. β) ην Γ.Π. δελ απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, αιιά απφ έμη εθηειεζηηθά θαη ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε, δηφηη πηζηεχεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε ηνπ Γ.Π. δηαζθαιίδεη θαιχηεξα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. γ) ην ΓΠ δε δηνξίδεη αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν πξνεξρφκελν απφ ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, αιιά εθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ αζθψληαο ηα εθηειεζηηθά ηνπ θαζήθνληα. δ) ην ΓΠ δελ έρεη πηνζεηήζεη σο κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Δηαηξείαο, πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θαη ζηελ Δηαηξεία, θαζψο ηέηνηεο ζπγθξνχζεηο δελ πθίζηαληαη. ε) ε κέγηζηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ δελ είλαη ηεηξαεηήο, αιιά κεγαιχηεξε εμαεηήο. 14

15 ζη) δελ πθίζηαηαη επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ γηα ην ΓΠ, ε χπαξμε ηεο νπνίαο δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε. δ) δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠ, δηφηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θξίλνληαη σο επαξθείο θαη θαηάιιειεο. ε) ην ΓΠ ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 12κελν πξφγξακκα δξάζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ζχγθιηζε θαη ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. είλαη επρεξήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. ζ) ην ΓΠ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηθαλφ, εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν εηαηξηθφ γξακκαηέα, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη ε θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ πηζηή θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΓΠ. η) δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γηα δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε κεηαμχ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ θαη ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηά ηελ επίδνζε θαη ηηο ακνηβέο ησλ ηειεπηαίσλ, θαζψο φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζπδεηνχληαη παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ. θ) δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΓΠ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ νχηε αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ θαηά ηελ δηάξθεηα δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ή άιιν κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ ΓΠ ειιείςεη αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ ζεσξείηαη σο αλαγθαία δεδνκέλεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο. ι) ε επηηξνπή ειέγρνπ δελ ζπλέξρεηαη άλσ ησλ ηξηψλ θνξψλ εηεζίσο, δελ πθίζηαηαη εηδηθφο θαη ηδηαίηεξνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, δελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδχιηα ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, πξνβιέςεηο ηνπ ΘΔΓ νη νπνίεο δελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο. κ) δελ πθίζηαηαη επηηξνπή ακνηβψλ, απνηεινχκελε απνθιεηζηηθά απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, αλεμάξηεηα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ΓΠ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα ηα θαζήθνληα ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο, ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ ζχζηαζε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο δελ θξίλεηαη αλαγθαία. λ) ε ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ ΓΠ δελ εγθξίλεηαη απφ ην ΓΠ κεηά απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ απηνχ, δεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη επηηξνπή ακνηβψλ. 2. Ξξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο << ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ >> είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεσο ηνπ Νκίινπ. Πήκεξα απαξηίδεηαη απφ 6 εθηειεζηηθά θαη 3 κε εθηειεζηηθά κέιε. Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηα 2 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3016/2002 γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, απνθαινχληαη «αλεμάξηεηα». 3. Ξεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ππνβάιιεη πξνο ηελ Γηνίθεζε Δθζέζεηο ( αλαθνξέο ) κε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε, ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ δηαπηζηνχκελσλ δπζιεηηνπξγηψλ, αδπλακηψλ, ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ, ζεκάησλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηεο Δηαηξείαο πνπ ειέγρνληαη. 15

16 Ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο έρεη πξνηαζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηφ κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Ζ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ» δηαζέηεη Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηθεθαιήο ηεο νπνίαο είλαη ν θχξηνο Ιηγλφο Κηραήι κε πιήξε απαζρφιεζε. Νξγαλσηηθή Γνκή Δμνπζηνδνηήζεηο Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη αληίζηνηρε δηάξζξσζε ησλ πεξεζηαθψλ κνλάδσλ αθνινπζψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν Νξγαλφγξακκα κε ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθήο ε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη έλαλ εζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη ξφινη θαη ηα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Ρν Γ.Π ηεο εηαηξείαο έρεη εθρσξήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο αλάινγα κε ην επίπεδν δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο πνπ θαηέρνπλ κε θαηακεξηζκφ επζπλψλ θαη επαξθή έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππνζηεξίδνληαο γεληθφηεξα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξεζεο θηλδχλσλ πνπ άπηνληαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξεζεο. Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα & Δπηθνηλσλία Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ Ξιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη πξνζηαηεχεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα ερεκχζεηαο θαη παξάηππνπ ρεηξηζκνχ, πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, επαλαθνξάο θαη θχιαμεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, πξνζηαζίαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη πξφιεςεο θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ νκαιή δηαρείξηζή ηεο. Ρν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα παξέρεη ζε εκεξήζηα, κεληαία θαη αλά πεξηφδνπο βάζε ηα ζηνηρεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξνυπνινγηζκέλα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ απνθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ Ζ Δηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηνλ νξζφ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ: - Γηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνζεζκίεο ππνβνιήο, αξκνδηφηεηεο θαη ηαμηλφκεζε ινγαξηαζκψλ. - Ρελ εθαξκνγή ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ εηαηξηθήο αλαθνξάο ηφζν γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο φζν θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. - Γηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ε πξφζβαζε θαη κεηαβνιή ηνπ κεραλνγξαθεκέλνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία γίλεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο αλά ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επζχλεο. - Ρελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ ζε κηα ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ φπσο είλαη νη απνγξαθέο απνζεκάησλ, νη ζπκθσλίεο ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζπκθσλίεο απαηηήζεσλ ππνρξεψζεσλ, ζπκθσλία παγίσλ θ.α 16

17 4. Αλαθνξά ζηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΘ Ρα αλσηέξσ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία εκπεξηέρνληαη ζε άιιν ηκήκα ηεο Έθζεζεο Γηαρείξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/ Ρξφπνο ιεηηνπξγίαο Γεληθήο Ππλέιεπζεο Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξεία, ην νπνίν ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Πηελ Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα φπσο: - Ξαξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. - Ρξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, - Αχμεζε ή κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, - Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ - Δθινγή ειεγθηψλ θαη νξηζκφο ηεο ακνηβήο ησλ, - Γηνξηζκφο Δθθαζαξηζηψλ, - Γηάζεζε θαζαξψλ θεξδψλ, - Έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρν Γ.Π δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Πε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3884/2010, ε εηαηξεία αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε : o o Ρελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, Ρνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ. o Ρηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνχζηνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ, ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, o Ρν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π ηεο εηαηξείαο, ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη νη Ξξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γ.Π παξίζηαληαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. Δηπιένλ, ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ παξίζηαηαη θαη ν πεχζπλνο Δζσηεξηθφο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη απηφλ πνπ ζα εθηειεί ρξέε πξνζσξηλνχ γξακκαηέα. 17

18 Κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθφ πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. Νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ν Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δηαζέηεη επαξθή ρξφλν γηα ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ απφ ηνπο κεηφρνπο. Πηε Γ. Π. ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ν κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν εθφζνλ ην επηζπκεί. 6. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη Δπηηξνπή Διέγρνπ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αζθεί ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηεο αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε. Απφ απηά ηα (6) έμη έρνπλ εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ηα (3) είλαη κε εθηειεζηηθά. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο γηα πεληαεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα πεξάζεη ηελ εμαεηία. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ θαη λα αλαθιεζνχλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ (2) δχν ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε. Πηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Γηεπζχλνληνο Πχκβνπινπ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχινπ είλαη ηα αθφινπζα: 1. Σξήζηνο Θ. Ρδαλλεηέαο Ξξφεδξνο - εθηειεζηηθφ κέινο 2. Ληθφιανο ζ. Παξάθεο Αληηπξφεδξνο - εθηειεζηηθφ κέινο 3. Πηέθαλνο Θ. Θνπξήο Γ/λσλ ζχκβνπινο - εθηειεζηηθφ κέινο 4. Διεπζεξία Ρζνπθαιά Κνπδάθε Πχκβνπινο - εθηειεζηηθφ κέινο 5. Γηνλχζηνο Θ. Παξάθεο Πχκβνπινο - εθηειεζηηθφ κέινο 6. Διεπζέξηνο Λ. Παξάθεο Πχκβνπινο - εθηειεζηηθφ κέινο 7. Ληθήηαο Α. Ληάξρνο Πχκβνπινο - Κε εθηειεζηηθφ κέινο 8. Πππξίδσλ Ξ. Ιαδάο Πχκβνπινο - Κε εθηειεζηηθφ κέινο 9. Βαζίιεηνο Ζ. Θνινβφο Πχκβνπινο - Κε εθηειεζηηθφ κέινο. 18

19 Δ. ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟ. 7 & 8 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ Λ 3556/2007 Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ 3556/ Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε επξψ ,00 θαη δηαηξείηαη ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,04 επξψ έθαζηε. Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σ.Α, ζηελ θαηεγνξία Δηδηθψλ Σξεκαηηζηεξηαθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ. Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο Αλψλπκεο κε δηθαίσκα ςήθνπ. 2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Θαη εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ θαη κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαζήθεο ηνπ Ηδξπηνχ Διεπζεξίνπ Κνπδάθε εηέζε απαγφξεπζεο ζηηο (4) ζπγαηέξεο θαη ζηε ζχδπγφ ηνπ ε εθπνίεζεο θαη ηελ κε φπνην ηξφπν δηάζεζε θαη επηβάξπλζε ησλ κεηνρψλ πνπ ηνπο θαιχπηεη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2021 σο ν παξαθάησ πίλαθαο ζηελ παξάγξαθν Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ Λ.3556/2007. Κεηά ηελ ππ αξηζκ. 3261/ δεκφζηα δηαζήθε ηνπ ΔΙΔΘΔΟΗΝ ΚΝΕΑΘΖ ΡΝ ΓΗΝΛΠΗΝ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ππκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Διέλε Θνληνγεψξγνπ θαη δεκνζηεχζεθε κε ην ππ αξηζκ / Ξξαθηηθφ ηνπ Κ/ινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ην άλσ πνζνζηφ πεξηήιζε ζηνπο παξαθάησ θιεξνλφκνπο κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ εηο έλα έθαζην: ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΚΔΡΝΣΔΠ ΔΞΗ ΘΙΖΟΝΛΝΚΩΛ ΠΛΝΙΝ 1. Ξαξαζθεπή Mνπδάθε ,00% 14,16% 2. Καξία - Γηνλπζία Κνπδάθε ,00% 14,16% 3. Πηπιηαλή - Ιηάλα Κνπδάθε ,00% 14,16% 4. Αηθαηεξίλε Κνπδάθε ,00% 14,16% 5. Διεπζεξία Ππδ. Δι. Κνπδάθε ,00% 14,16% 6. Πηέθαλνο Θ. Θνπξήο ,50% 2,92% 7. Ληθφιανο Θ. Παξάθεο ,50% 2,92% 8. Γηνλχζηνο Θ. Παξάθεο ,00% 2,50% 9. Πηπιηαλφο Σαηδεκηρειάθεο ,00% 1,67% 10.Διέλε Θ. Κπνπξίηζα ,00% 1,67% 11.Ρδαλλεηέαο Σξήζηνο ,00% 0,83% ΠΛΝΙΝ ΘΙΖΟΝΛΝΚΩΛ ,00% 83,30% ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ,70% ΠΛΝΙΝ ,00% 4. Θάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρψλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ πξνζεζκίεο άζθεζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ. Γελ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν2 << Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο >> πάξρεη ζηελ ζπλέρεηα ηεο δηαζήθεο απαγφξεπζεο λα ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ζηoπο 19

20 ( 5) πέληε θιεξνλφκνπο ηνπ ΔΙΔΘΔΟΗΝ ΚΝΕΑΘΖ. Ζ απαγφξεπζεο απηή ηζρχεη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2021, ην δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ γηα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα νη εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο : 1) Πηέθαλνο Θνπξήο, 2) Σξήζηνο Ρδαλλεηέαο, 3) Γηνλχζηνο Παξάθεο 4) Διέλε Κπνπξίηζα θαη 5) Αλδξέαο Σξηζηνθηιφπνπινο. 6. Ππκθσλίεο Κεηφρσλ γηα πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ Γελ είλαη γλσζηέο ζηελ εηαηξεία νχηε πξνβιέπεηαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο, δπλαηφηεηα ζπκθσληψλ κεηφρσλ πνπ ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ξιένλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ απαγνξεχζεσλ. 7. Θαλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θ.Λ 2190/ Αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. Γελ πθίζηαηαη εηδηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ελψ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ λα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ 2190/1920.πήξρε κηα απφθαζεο ηελ 30/06/2005 ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 9 Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 10. Ππκθσλίεο απνδεκίσζεο κειψλ ΓΠ ή πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο/απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ζεηείαο/απαζρφιεζεο ιφγσ δεκφζηαο πξφηαζεο. Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο εηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. O Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Σξήζηνο Ρδαλλεηέαο 20

21 Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΚΝΕΑΘΖΠ AEBEME» ζηηο 18/03/2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ ΣΑΑ, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 21

22 4.1 Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο 1/1-31/12/2010 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζεκ. Ξσιήζεηο , , , ,12 Θφζηνο πσιήζεσλ , , , ,86 Κηθηφ θέξδνο , , , ,74 Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο , , , ,60 Έμνδα δηνίθεζεο , , , ,72 Έμνδα δηάζεζεο , , , ,26 Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο , , , ,61 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ , , , ,73 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα , , , ,69 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα , , , ,00 Απνηειέζκαηα πξφ θφξσλ , , , ,04 Φφξνο εηζνδήκαηνο , , , ,42 Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο , , , ,46 Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0, ,53 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο , , , ,46 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα Λοιπά ζσνολικά έζοδα Σςναλλαγμαηικέρ διαθοπέρ μεηαηποπήρ ιζολογιζμού θςγαηπικήρ εξωηεπικού , ,60 0,00 0,00 Κέπδη αναπποζαπμογήρ παγίων ζε εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο λοιπών ζσνολικών εζόδων μεηά από θόροσς , ,60 0,00 0,00 Σσγκενηρωηικά ζσνολικά αποηελέζμαηα περιόδοσ , , , ,46 Θαηαλέκνληαη ζε : Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο , , , ,46 Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0, ,00 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ θαηαλεκεκέλα ζε ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο , , , ,46 Κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο , , , ,46 Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0, ,53 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ θαηαλεκεκέλα ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο , , , ,46 Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα αποδιδόμενα ζε: Ιδιοκηήηερ ηηρ μηηπικήρ , , , ,46 Μη ελέγσοςζα ζςμμεηοσή , ,42 0,00 0,00 Σσγκενηρωηικά ζσνολικά αποηελέζμαηα περιόδοσ , , , ,46 Θέξδε αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε ) ,1837-0,2610-0,1896-0,2275 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ , , , ,93 Πχλνςε Απνηειεζκάησλ Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ , , , ,73 Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ & απνζβεζεσλ , , , ,93 Θέξδε /(Εεκηέο) Ξξν θφξσλ , , , ,04 Θέξδε /(Εεκηέο) κεηά απφ Φφξνπο , , , ,46 Νη απνζβέζεηο θαηαλέκνληαη ζε Έμνδα δηνίθεζεο , , , ,52 Έμνδα δηάζεζεο , , , ,03 Θφζηνο Ξσιεζέλησλ , , , ,25 Απνζβέζεηο , , , ,80 22

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΡΑΛΟΣ Όκηινο εηαηξεηώλ ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΙΝΣΡΑΛΟΣ Όκηινο εηαηξεηώλ ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΝΣΡΑΛΟΣ Όκηινο εηαηξεηώλ ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΡΖΠΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ Γειψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 ΗΝΗ Δ. ΣΑΡΕΖΘΟΑΛΗΩΡΝ - ΑΙΔΟΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΛΑΒΝ Α.Δ. ΔΡΖΠΗΝ ΓΔΙΡΗΝ ΣΟΖΠΖΠ 2006 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 5/204/14.11.2000 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γηεπζύλνπζαο πκβνύινπ θαη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα