ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ"

Transcript

1 ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ)

2 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά) Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο «ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε από 1/1/2012 έσο Κχξηνη Μέηνρνη, χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζαο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Ζ Δηαηξεία, έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηεξνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη εηνίκαδε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν 2190/1920 θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη εθεμήο, ε Δηαηξεία ζπληάζζεη ηηο θαηαζηαηηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Όπσο φκσο έρεη ην δηθαίσκα, εμαθνινπζεί λα ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Καηά ζπλέπεηα θαη αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη θνξνινγηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνζαξκφδνληαη θαη αλακνξθψλνληαη κέζσ εμσινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α.. Ζ παξνχζα έθζεζε παξέρεη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη παξάζεζε ζηνηρείσλ θαη εθηηκήζεσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ επφκελε ρξήζε. Α. πλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο Ζ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο έρεη σο αθνινχζσο: 1

3 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά) Κύθινο εξγαζηώλ Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο αλήιζε ζε ,49 έλαληη ,52 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 2011 παξνπζηάδνληαο πνζνζηηαία κείσζε 1,95 %. Καζαξά θέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο αλήιζαλ ζε ,31 έλαληη θεξδψλ ,23 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ εληφο ηεο θιεηφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ θαηά 1,95% ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ θαηά 2,79 % σο πνζνζηφ επί ηνπ ηδίξνπ. Απμεκέλν επίζεο θαηά 20,62% σο πνζνζηφ επί ηνπ ηδίξνπ ήηαλ θαη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Δπελδύζεηο ζε πάγηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οη επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ θιεηφκελε θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αλήιζαλ ζε ,64 θαη ,81 αληίζηνηρα. Σπληειεζηήο κόριεπζεο Ο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην. Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο) κείνλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζπλ ην θαζαξφ ρξένο. Πην ζπγθεθξηκέλα: εκείσζε 31/12/2011 χλνιν δαλείσλ , ,18 Μείνλ: Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 21 ( ,69) ( ,89) Καζαξό ρξένο , ,29 χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ , ,12 ύλνιν απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ , ,41 πληειεζηήο κόριεπζεο 13,50% 13,50% Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο ηεο Δηαηξείαο παξέκεηλε ζηαζεξφο. 2

4 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά) Χξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 έρνπλ σο αθνινχζσο: Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 31/12/2011 Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ , ,85 121% 115% Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο , ,63 Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο παξνπζίαζε βειηίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο, θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απμήζεθαλ πνζνζηηαία ιηγφηεξν απφ ηελ αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Γείθηεο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ 31/12/2011 χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ , ,12 46% 47% πλνιηθά Κεθάιαηα , ,48 Ο ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 1% επεξεαζκέλνο πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 3,81%. Γείθηεο Πεξηζσξίνπ Μηθηνύ Κέξδνπο 31/12/2011 Μηθηά Κέξδε Υξήζεσο , ,27 31% 32% Καζαξέο Πσιήζεηο Υξήζεσο , ,52 Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο ζεκείσζε κείσζε εληφο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ. Β. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο θαη επίδξαζε απηώλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2012 ππήξμαλ γεγνλφηα αιιά θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξέαζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θπξίσο αξλεηηθά φπσο ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α εζηίαζεο. Δπίζεο ε πνιηηηθή πνπ επηθξάηεζε ζην ιηαλεκπφξην γηα δηαηήξεζε ρακειψλ ηηκψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε αχμεζε ζην θφζηνο (έλδν θαη έμσ επηρεηξεζηαθφ) λα απνξξνθεζεί απφ ηελ εηαηξεία. 3

5 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά) ην 2012 ππήξμε ζπξξίθλσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία θαζψο θαη αχμεζε επηζθαιεηψλ ηφζν κηθξψλ αιιά θαη κεγαιχηεξσλ πειαηψλ. αθψο ζηα ζεηηθά ππήξμε ε εληνλφηεξε ζηξνθή ηεο εηαηξείαο πξνο ην θνκκάηη ησλ εμαγσγψλ θαη ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψζεη αχμεζε ζηηο εμαγσγέο ηεο ην 2012 θαηά 130,65% ζε ζρέζε κε ην Γ. Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ινηπά δηαλεκόκελα θέξδε Σελ 9ε Μαΐνπ 2013, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξφηεηλε ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. Ζ πξνηεηλφκελε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεξε απαξηία θαη πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Γ. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ Oη θπξηφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη είλαη ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζή ηεο. Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζα αληηκεησπίζεη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2013 ε Δηαηξεία ζρεηίδνληαη κε: α) Κίλδπλνο ηεο αγνξάο (i) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη εθπεθξαζκέλν ζε επξψ. (ii) Κίλδπλνο ηηκήο Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλεί ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. (iii) Σακεηαθέο ξνέο θαη δίθαηε αμία θηλδύλνπ επηηνθίνπ Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ επηηνθίσλ. νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχζαλ δάλεηα πνπ ππφθεηληαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα, γεγνλφο ην νπνίν εθζέηεη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ 4

6 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά) επηηνθίνπ. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί, ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο θαη αμηνινγεί θαηά πεξίπησζε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη αλαπξνζαξκνδφκελνπ επηηνθίνπ., εάλ ηα επηηφθηα ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ 0,50 % πςειφηεξα/ρακειφηεξα θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξέκελαλ ζηαζεξέο, ηα κεηά θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο θαη ε θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζα εκθαλίδνληαλ κεησκέλα/απμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ 5.747,74 πεξίπνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ εμφδσλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο κε θπκαηλφκελν επηηφθην. (β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαρεηξίδεηαη ζε εηαηξηθή βάζε. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη πηζησηηθέο εθζέζεηο ζηνπο πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ θαη δηελεξγεκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Ο θχξηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα, φηη νη πειάηεο ζα απνηχρνπλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ χθεζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά ελέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε δεκηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηπρφλ αδπλακία πειαηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Δηαηξείαο γεγνλφο κε ην νπνίν ζπρλά βξίζθεηαη αληηκέησπε ε εηαηξεία θαη ην νπνίν απνηππψλεηαη θαη ζηηο επηζθάιεηεο κε ηηο νπνίεο έρεη επηβαξπλζεί. (γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ζ Δηαηξεία θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο αληηκεηψπηδε πεξηνξηζκέλν θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, νκαδνπνηεκέλεο αλά εκεξνκελία ιήμεο κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη νη ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακηαθέο ξνέο. εκείσζε Μέρξη 1 έηνο Από 1 έσο θαη 2 έηε Από 2 έσο θαη 5 έηε Πάλσ από 5 έηε Γάλεηα ,15 0,00 0,00 0,00 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ,15 0,00 0,00 0,00 31/12/2011 εκείσζε Μέρξη 1 έηνο Από 1 έσο θαη 2 έηε Από 2 έσο θαη 5 έηε Πάλσ από 5 έηε Γάλεηα ,18 0,00 0,00 0,00 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ,29 0,00 0,00 0,00 5

7 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά) Γ. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε επξψ έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο θαη δέθα πέληε ( ,00), δηαηξνχκελν ζε δηαθφζηεο νγδφληα επηά ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξείο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ, νλνκαζηηθήο αμίαο πέληε Δπξψ ( 5,00) ε θάζε κία. Δ. ΑΓΟΡΑ ΗΓΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. Σ. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο Ζ Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεσο θαη κέρξη ζήκεξα δηαηεξεί δχν (2) ππνθαηαζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ αζθεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ε. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΚΑΣΑ ΣΟ 2012 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ΝΔΝΓΟ ΣΑΤΡΟ Α.Δ. ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ. ρξήζε 1/1- ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ Έζνδα από ζπλδεδεκέλα πξόζσπα Έμνδα πξνο ζπλδεδεκέλα πξόζσπα Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα πξόζσπα Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ΝΔΝΓΟ ΣΑΤΡΟ Α.Δ. ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ 1.668, ,47 0, ,18 ύλνιν 1.668, ,47 0, ,18 Με ηελ εηαηξεία ΝΔΝΓΟ ΣΑΤΡΟ Α.Δ. ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ππάξρεη εκπνξηθή ζπλεξγαζία κε αγνξά θαη εκπνξία απφ ηελ εηαηξεία καο εηδψλ αξηνπνηίαο ηφζν ζηε Θεζζαινλίθε φζν θαη ζηελ Αζήλα. Οη ακνηβέο ησλ Μειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ήηαλ ,60. πθίζηαληαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο Μέιε ηεο Γηνίθεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ,80. Οη ακνηβέο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε ην 2012 αλέξρνληαλ ζε ,03 θαη 3.367,74 αληίζηνηρα. 6

8 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά) Ζ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Θ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 2013 Γηαηήξεζε ηνπ ηδίξνπ ζηα επίπεδα ηεο ρξήζεο 2012 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δηπιαζηαζκφ ησλ εμαγσγψλ. Ζ ζεκαληηθή ζεηηθή κεηαβνιή ησλ θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2012 θαη ε δηαηήξεζε θαιήο ξεπζηφηεηαο. Η. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηεο παξνύζαο εθζέζεσο Πέξαλ ησλ ήδε κλεκνλεπζέλησλ γεγνλφησλ, ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε αγνξά κεξηδίνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ΜΗΥΑΖΛ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δπλακηθέο πξννπηηθέο γηα θαξπνθφξεο ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο ζα απνθέξνπλ πνιιαπιά εκπνξηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία. Νενρσξνχδα, 9 Μαΐνπ 2013 Νέλδνο η. Γεκήηξηνο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 7

9 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ Γεληθά Υξήζε εθηηκήζεσλ Καηαζηαηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ΤΝΟΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Aζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Απνζέκαηα Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα Μεηνρηθφ θεθάιαην Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο Γάλεηα Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο Κέξδε αλά κεηνρή Αλαγλψξηζε εζφδσλ Μηζζψζεηο Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Σκεκαηηθή αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ΝΔΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΞΟΓΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΘΔΔΧ

10 10. ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΟΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ (ΚΑΘΑΡΟ) ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ-ΤΜΦΧΝΗΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΚΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΑΝΔΗΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΔΗ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

11 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 10

12 Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 30 Μαΐνπ 2013 BDO Διιάο Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Αλψλπκε Δηαηξεία Αρηιιέσο 8 & Λ. Καηζψλε, Καιιηζέα Α.Μ. ΟΔΛ 153 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Βξαζίδαο Γακειάθνο Α.Μ. ΟΔΛ

13 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: ΝΔΝΓΟ Σ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Πξφεδξνο Γ.. ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΓΖ Φ. ΓΔΧΡΓΗΟ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο & Αληηπξφεδξνs Γ. ΒΔΝΗΕΔΛΖ Ν. ΒΑΛΑΗΟ, Μέινο Γ.. ΧΣΖΡΗΑΓΖ Γ. ΑΘΑΝΑΗΟ, Μέινο Γ.. ΣΔΛΗΟ Γ. ΥΡΖΣΟ, Μέινο Γ.. Έδξα Δηαηξείαο: ΝΔΟΥΧΡΟΤΓΑ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1νρικ Νενρσξνχδαο - Χξαηνθάζηξνπ Διιάδα ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 45965/62/Β/00/0112 Διεγθηηθή Δηαηξεία: Διιάο Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Αλψλπκε Δηαηξεία Αρηιιέσο 8 & Λάκπξνπ Καηζψλε, Καιιηζέα , Αζήλα Διιάδα 12

14 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ εκείσζε 1/1-1/1-31/12/2011 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ Πσιήζεηο , ,52 Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ 6 ( ,84) ( ,25) Μηθηφ θέξδνο , ,27 Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο , , , ,27 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 8 ( ,15) ( ,66) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 9 ( ,20) ( ,46) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 10 (53.785,57) (97.874,72) Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα , ,43 Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 11 ( ,37) ( ,20) Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ , ,23 Φφξνο εηζνδήκαηνο 12 (61.844,25) ( ,58) Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ , ,65 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ: Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 Φφξνο εηζνδεκάησλ επί ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 0,00 0,00 ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ κεηά θόξσλ 0,00 0,00 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ , ,65 Κέξδε / (Εεκηέο) αλά κεηνρή ( αλά κεηνρή) Βαζηθά 13 0,4242 0,9169 Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 17 έσο θαη ηελ ζειίδα 53 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 13

15 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 31/12/2011 Πάγην ελεξγεηηθό Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,52 Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,25 Αθίλεηα γηα επέλδπζε , ,01 Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , ,85 Σύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ , ,63 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα , ,12 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο , ,84 Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα , ,89 Σύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ , ,85 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ , ,48 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην , ,34 Απνζεκαηηθά θεθάιαηα , ,02 Τπφινηπν θεξδψλ (δεκηψλ) εηο λέν , ,76 ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ , ,12 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο , ,90 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,67 Μειινληηθά έζνδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ , ,17 Λνηπέο πξνβιέςεηο , ,00 Σύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,74 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,29 Γάλεηα , ,18 Βξαρππξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,16 Σύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,63 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,36 ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ , ,48 Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 17 έσο θαη ηελ ζειίδα 53 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 14

16 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ Μεηνρηθό θεθάιαην Γηαθνξά ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Έθηαθηα Απνζεκαηηθά θαη Απνζεκαηηθά θνξνινγηθώλ λόκσλ Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ Λνηπά Απνζεκαηηθά Τπόινηπν εηο λέν ύλνιν Τπφινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 φπσο πξνγελέζηεξα είραλ δεκνζηεπζεί , , , , , , , ,69 Πξνζαξκνγέο πξψηεο πηνζέηεζεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,80) 0, , ,77 Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 1/1-31/12/2011 κεηά απφ θφξνπο , , , ,47 0, , , ,46 0,00 0, , ,12 0,00 0, , ,65 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) Σαθηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ,00 0,00 Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 1/1- κεηά απφ θφξνπο Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α , , , ,59 0, , , , , , , ,59 0, , , ,12 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0, , , , , , ,59 0, , , ,18 Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 17 έσο θαη ηελ ζειίδα 53 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 15

17 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 1/1-1/1-31/12/2011 Κέξδε πξν θφξσλ , ,23 Απνζβέζεηο , ,66 Πξνβιέςεηο , ,33 Εεκηέο (θέξδε) απφ εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (5.338,82) (546,17) Εεκηά απφ πψιεζε επελδπηηθνχ αθηλήηνπ 0, ,35 Απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (46.190,99) (42.708,69) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , ,20 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: , ,91 Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ ( ,74) ( ,32) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ,15) ,34 Μείσζε / (αχμεζε) καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ (18.734,61) ,76 (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ,62 ( ,73) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ,44) ( ,88) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο (23.268,31) ( ,38) ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) , ,70 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ,64) ( ,81) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 6.757, ,00 Έζνδα απφ πψιεζε επελδπηηθνχ αθηλήηνπ 0, ,00 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 765, ,00 Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , ,50 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) ( ,34) ( ,31) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ,62) ( ,57) Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα , ,00 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 ( ,00) ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (83.423,89) ( ,57) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεσο (α)+(β)+(γ) ( ,20) (42.891,18) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο , ,07 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο , ,89 Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 17 έσο θαη ηελ ζειίδα 53 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 16

18 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ζ εηαηξεία ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (εθεμήο ε "Δηαηξεία") δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ ζθνιηάηαο, δχκεο θαη αξηνπνηίαο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ήηαλ 140 εξγαδφκελνη. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηελ 9 Μαΐνπ ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ 2.1 Γεληθά Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο "ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ" έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΠΥΑ θαη ηνλ ΚΝ 2190/1920 πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 νη αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, εθφζνλ ε εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ απηψλ έρεη εγθξηζεί απφ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, κε απφθαζε ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. χκθσλα ινηπφλ, κε ηελ απφ 25/06/2012 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζα ζπληάζζνληαη γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.. πλεπψο, ε Δηαηξεία εθάξκνζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 "Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο" κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Οη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. είλαη απηέο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Υξήζε εθηηκήζεσλ Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη πνιχπινθνη, ή ηνκείο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 5. Σα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ. 17

19 2.3 Καηαζηαηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν (Κ.Ν. 2190/1920) θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, επί ησλ νπνίσλ έρνπλ δηελεξγεζεί φιεο νη θαηάιιειεο εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 (1/1- ) εγθξίζεθαλ πξνο δεκνζηνπνίεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 9ε Μαΐνπ ΤΝΟΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη ελ ιφγσ αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί γηα φιεο ηεο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, εθηφο εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. (α) Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη θαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 3.1 Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο κείνλ, θαη αξρήλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεχηεξνλ, ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 ηα ηδηφθηεηα γήπεδα-νηθφπεδα θαη θηίξηα ηεο Δηαηξείαο απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία πξνζδηνξίζζεθε βάζεη κειέηεο αλαγλσξηζκέλσλ αλεμάξηεησλ εθηηκεηψλ αθηλήησλ. Οη εχινγεο αμίεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα.π.υ.a.. Δπίζεο, θαηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία ν ηδηφθηεηνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ αθνξά ζηηο γξακκέο παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ κέζσλ απνηηκήζεθαλ ζην απνζβέζηκν θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ. Ζ ζπλνιηθή ππεξαμία πνπ πξνέθπςε πηζηψζεθε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο. Οη αμίεο απηέο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο: (α) θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη (β) ηελ ηπρφλ απαμίσζε ησλ παγίσλ. Οη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ αληηθαζηζηακέλνπ ηκήκαηνο δηαγξάθεηαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 18

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα