ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ"

Transcript

1 ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007 Ηνύληνο

2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ 1. Γειψζεηο ησλ Δθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δηζαγσγή Δπηδφζεηο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε Απνηειέζκαηα πξψηνπ εμακήλνπ θαη Βαζηθνί Αξηζκνδείθηεο ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ Πεκαληηθά Γεγνλφηα Ξξψηνπ Δμακήλνπ Ρεο Ρξέρνπζαο Σξήζεο Θπξηφηεξνη Θίλδπλνη Θαη Αβεβαηφηεηεο Γηα Ρν Β Δμάκελν Ρνπ Πηφρνη θαη Ξξννπηηθέο γηα ην ππφινηπν ηνπ Πεκαληηθέο Ππλαιιαγέο Κεηαμχ Δηαηξείαο θαη Ππλδεδεκέλσλ Ξξνζψπσλ Γεγνλφηα κεηά ην Θιείζηκν ηνπ Ηζνινγηζκνχ Δλδηάκεζε Νηθνλνκηθή Ξιεξνθφξεζε Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ρακεηαθψλ Ονψλ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πεκεηψζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ α εμακήλνπ Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Βάζε Ξαξνπζίαζεο Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο Γνκή ηνπ Νκίινπ Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο Φφξνη εηζνδήκαηνο Θχθινο εξγαζηψλ Θέξδε/(Εεκηέο) αλά κεηνρή Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Σξήζεηο Κεηνρηθφ Θεθάιαην Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο Απαηηήζεηο θαη δεζκεχζεηο Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Ππλδεδεκέλα κέξε Γεγνλφηα κεηά ηνλ Ηζνινγηζκφ Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο

3 1. Γειώζεηο ηωλ Δθπξνζώπωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ (ζύκθωλα κε ην άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Λ.3556/2007) Ρα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»: 1. ΚΑΟΠΔΙ-ΣΑΟΖΠ ΙΔΝΛΡΝΠ ΑΚΑΟΗΙΗΝ, Ξξφεδξνο 2. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖ ΚΑΟΗΝ, Αληηπξφεδξνο θαη 3. ΓΑΛΗΖΙ ΓΑΪΓ ΚΞΔΛΑΟΓΝΡ, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ππφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά καο, ζχκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, δειψλνπκε κε ηελ παξνχζα, φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: νη ζπλεκκέλεο Α εμακήλνπ εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ Α.Δ. γηα ηε πεξίνδν 01/01/ /06/2014, νη θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη νη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 1, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 01/01/ /06/2014 ηεο ΠΗΓΚΑ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 3556/2007, θαη Ζ ζπλεκκέλε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΠΗΓΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/ /06/2014, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΠΗΓΚΑ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Σαιάλδξη, 25 Απγνύζηνπ 2014 Νη βεβαηνχληεο, Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ O ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΚΑΟΠΔΙ Ι. ΑΚΑΟΗΙΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ξ. ΚΑΟΗΝ ΓΑΛΗΖΙ Γ. ΚΞΔΛΑΟΓΝΡ 3

4 2. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Ξξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Δηζαγωγή Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2014 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Λ. 3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν «ΓΙΞ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. Δύξνο Δπηζθόπεζεο Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. Ππκπέξαζκα Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34. 4

5 Αλαθνξά επί Άιιωλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάηωλ Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Αζήλα, 26 Απγνχζηνπ 2014 Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ξαχινο Πηειιάθεο Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι

6 3. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΠΗΓΚΑ Α.Δ. επί ηωλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ από 1ε Ηαλνπαξίνπ έωο 30ε Ηνπλίνπ Δηζαγωγή Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2014 ( ). H Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΘ 91Α / ) θαη δε ην άξζξν 5 απηνχ θαζψο θαη ηηο επ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηηο Απνθάζεηο κε αξηζκφ 7/448/ θαη 1/434/2007 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο εχιεπην θαη νπζηαζηηθφ ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν ηεο Δηαηξείαο «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «ΠΗΓΚΑ») θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ ΠΗΓΚΑ ζηνλ νπνίν Όκηιν, πεξηιακβάλνληαη πιελ ηεο ΠΗΓΚΑ θαη νη αθφινπζεο εηαηξείεο: α) ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ. πνπ εδξεχεη ζην Σαιάλδξη ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 94%, β) SIDMA WORLDWIDE LIMITED, εηαηξία ζπκκεηνρψλ (holding) πνπ εδξεχεη ζηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%, γ) SIDMA ROMANIA SRL πνπ εδξεχεη ζην Βνπθνπξέζηη ζηε Ονπκαλία, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100% θαη δ) SIDΚΑ BULGARIA S.A. πνπ εδξεχεη ζηελ Πφθηα Βνπιγαξίαο ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνπεξηγξαθνκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ζπλνδεχεη ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο απηήο πεξηφδνπ θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα ζηελ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζην πξψην Δμάκελν ηεο ρξήζεσο Δλφςεη δε ηνπ φηη απφ ηελ Δηαηξεία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ επηρεηξήζεσλ, θαη κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο (κε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο, κφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 6

7 Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθζέζεσο, νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί επί ζθνπψ επρεξέζηεξεο αλάγλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο απηήο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο Δπηδόζεηο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε Ρν πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο ζπλερίζηεθε ε απνθιηκάθσζε ηεο χθεζεο, ηάζε ε νπνία πξνβιέπεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο γηα πξψηε θνξά απφ ην Ξαξφκνηα ηάζε παξνπζίαζε θαη ε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, φπνπ ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 έθηαζε ζηελ πςειφηεξε κέζε ηξηκεληαία επίδνζε ησλ ηειεπηαίσλ 6 εηψλ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο, ε επίηεπμε πιενλαζκάησλ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο θαη ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ Ρξαπεδψλ θαζψο θαη ε επηηπρήο έμνδνο ηφζν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ φζν θαη ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζηηο αγνξέο, εληζρχνπλ ηελ εθηίκεζε φηη ε εκπηζηνζχλε ζηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνθαζίζηαηαη ζηαδηαθά, αιιά κε αξγνχο ξπζκνχο. Πηα πιαίζηα απηά ε ΠΗΓΚΑ πέηπρε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηφζν ζε επίπεδν εηαηξείαο φζν θαη Νκίινπ. Ππγθεθξηκέλα, ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΠΗΓΚΑ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο δηακνξθψζεθε ζηα 51,4 εθ., έλαληη 48,0 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013(αχμεζε 7%), ελψ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο δηακνξθψζεθε ζηα 65,9 εθ. απφ 63,5 εθ. ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (αχμεζε 3,8%). Δπηπιένλ, ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε 51 ρηι. απφ 196 ρηι. πέξπζη, θπξίσο ιφγσ ηεο έθηαθηεο επηζηξνθήο 200ρηι. πεξίπνπ ζην ΙΑΓΖΔ, πνζφ πνπ αθνξνχζε κέξνο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο θσηνβνιηατθψλ ρξήζεο Σσξίο ην παξαπάλσ έθηαθην θνλδχιη ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαη ζε 251 ρηι.. Ρέινο ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ παξνπζίαζαλ δεκηέο χςνπο 4,4 εθ., βειηησκέλα θαηά 5% ή 0,2 εθ. ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Ζ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ηνπ νκίινπ θαηά 12% ή 389 ρηι. ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Πε επίπεδν Δηαηξείαο ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΠΗΓΚΑ ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο δηακνξθψζεθε ζε 30,3 εθ. απφ 27,9 εθ., παξνπζηάδνληαο αχμεζε 8,5% ελψ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο δηακνξθψζεθε ζε 44,8 εθ. απφ 43,5 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Ρα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε θέξδε 203 ρηι., απφ 291 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ελψ ηα πξν θφξσλ, αλήιζαλ ζε δεκηέο 2,9 εθ. νξηαθά απμεκέλεο ζε ζρέζε κε απηά ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο πεξηφδνπ ( 2,8 εθ.). Αλ εμαηξέζνπκε ηελ έθηαθηε επηζηξνθή χςνπο 200 ρηι. πεξίπνπ ζην ΙΑΓΖΔ ηφηε ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλέξρνληαη ζε θέξδε 403 ρηι. ελψ ηα πξν θφξσλζε δεκηέο 2,7 εθ.. 7

8 Ζ ζπγαηξηθή Ξαλέιθν παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά 33 % θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 4,1 εθ. επξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 ζε 5,5 εθ. επξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηα Βαιθάληα παξνπζίαζαλ, ε κελ SIDMA Bulgaria αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά 13 %, ε δε Sidma Romania κείσζε θαηά 7,5% ζε ζρέζε κε ην πξψην εμάκελν ηνπ Ππγθεθξηκέλα ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο SIDMA Bulgaria αλήιζε ζηα 7,0 εθ. επξψ έλαληη 6,2 εθ. επξψ, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο SIDMA Romania αλήιζε ζηα 10,5 εθ. επξψ έλαληη 11,3 εθ επξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 αληίζηνηρα. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζηα 11,6 εθ. απφ 12,7 εθ. ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνβαίλεη ζε κία ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπ Νκίινπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα: Δληφο ηνπ 2014 αιιά θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, έρεη ζρεδηάζεη ελέξγεηεο πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ελδπλάκσζεο ηεο δνκήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ Γηνίθεζε εξγάδεηαη εληαηηθά γηα ηελ επίηεπμε πξφζζεηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ, παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο θαη μεπεξλά ην 30%. Δλδεηθηηθά είλαη ηα κέηξα ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ, ε αλαδηάξζξσζε δνκψλ πνπ ζα επηθέξνπλ κεγαιχηεξεο σθέιεηεο θαη ν πεξηνξηζκφο ππνζηεξηθηηθψλ δαπαλψλ πνπ δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ. Δπηπιένλ δξάζεηο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πίζησζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε/βειηίσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ηεο εηαηξίαο. Απνθάζεηο Ραθηηθήο θαη Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο Πηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 27 Καΐνπ 2014, παξαβξέζεθαλ 19 κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 79,522 % ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη εγθξίζεθαλ νκφθσλα ηα αθφινπζα: Ζ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ θαη νη εηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο Ζ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή γηα ην Ζ εθινγή Νξθσηψλ Διεγθηψλ θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο απηψλ γηα ην Νη ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο γηα ην 2013 θαη ε πξνέγθξηζε ησλ ακνηβψλ ηνπο γηα ην Ζ εθινγή λένπ Γ.Π. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Λ.3693/2008. Δπηπιένλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2014, παξαβξέζεθαλ 17 κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 76,9 % ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη εγθξίζεθαλ νκφθσλα ηα αθφινπζα: 8

9 Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο απφ 09/09/2008 ζχκβαζεο ηνπ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο HSBC θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ιήμε ηνπ δαλείνπ. H Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ απφ θνηλνπξαθηηθνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ πνζνχ εθδφζεσο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ παξνρή πξφζζεησλ εμαζθαιίζεσλ. H ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο Απνηειέζκαηα πξώηνπ εμακήλνπ θαη Βαζηθνί Αξηζκνδείθηεο ελνπνηεκέλωλ απνηειεζκάηωλ Ρα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεο έρνπλ σο εμήο: ΝΚΗΙΝΠ Γ (%) Θχθινο Δξγαζηψλ ,0% Ξσιήζεηο Αληηπξνζσπείαο ,4% Πχλνιν Ξσιήζεσλ ,8% Ιεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα (EBITDA) ,8% Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ,2% Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο κεηά ,7% απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηoςεθίαο Κηθηφ Ξεξηζψξην 7,33% 7,37% -0,5% Ξεξηζψξην EBITDA 0,10% 0,41% -75,5% Θαζαξφ πεξηζψξην -9,05% -9,53% -5,0% ΔΡΑΗΟΗΑ Γ (%) Θχθινο Δξγαζηψλ ,5% Ξσιήζεηο Αληηπξνζσπείαο ,4% Πχλνιν Ξσιήζεσλ ,2% Ιεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα (EBITDA) ,3% Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ,2% Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο κεηά ,5% απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηoςεθίαο Κηθηφ Ξεξηζψξην 8,85% 9,41% -5,9% Ξεξηζψξην EBITDA 0,67% 1,04% -35,8% Θαζαξφ πεξηζψξην -11,00% -9,91% 11,0% 3.4. Πεκαληηθά Γεγνλόηα Ξξώηνπ Δμακήλνπ Ρεο Ρξέρνπζαο Σξήζεο Πε εμέιημε βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ηα έξγα ησλ νδηθψλ αμφλσλ, επνπιψλνληαο θάπνηεο απφ ηηο πιεγέο πνπ δεκηνχξγεζε ε θξίζε. Ωζηφζν ε αγνξά εμαθνινπζεί λα ηαιαηπσξείηαη απφ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα. Πε κία πεξίνδν πνπ ε θξίζε θαίλεηαη πσο νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ηεο δελ αλακέλνληαη ζεακαηηθέο αλαηξνπέο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κέρξηο φηνπ δηεπζεηεζνχλ ηα ζέκαηα ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ. 9

10 Ζ ΠΗΓΚΑ δηαηεξεί ζηαζεξφ ην κεξίδην ηεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ελψ ζεκαληηθά ζεκεία αλάθακςεο παξνπζίαζαλ ηφζν ε ζπγαηξηθή Ξαλέιθν φπνπ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 νη πσιήζεηο ηεο απμήζεθαλ θαηά 33% φζν θαη ε SIDMA Bulgaria κε αληίζηνηρε αχμεζε 13%. Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο ΞΑΛΔΙΘΝ απηή νθείιεηαη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ηδησηηθνχ ηνκέα εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ. Ππγθεθξηκέλα ε αχμεζε πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 10% ελψ νη πσιήζεηο ζε εγρψξηεο ηδησηηθέο εηαηξείεο κε έληνλν εμσζηξεθή ραξαθηήξα απμήζεθαλ θαηά 40%. Πηε Βνπιγαξία ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ηεο εκπνξηθήο καο παξνπζίαο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Αληίζεηα ζηελ Ονπκαλία ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ καο επηβάιεη απζηεξή πηζησηηθή πνιηηηθή. Ρν ππάξρνλ επλντθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο απφ ηνπο πηζησηέο ησλ εηαηξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαζψο θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, απεηέιεζαλ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. Ωζηφζν ζεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ηεο SIDMA Romania βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξπζηλφ θαηά 30%,κε απνηέιεζκα λα αληηζηαζκίζεη πιήξσο ηελ πξναλαθεξζείζα κείσζε ησλ πσιήζεσλ. Πηελ Γηεζλή Αγνξά ε πνξεία ησλ ηηκψλ ζεκείσζε πηψζε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο. Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ θηλήζεθε ζην 5%πεξίπνπ θαηά κέζν νξφ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Αληίζηνηρεο κεηψζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά φπνπ ε θαηαλάισζε παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα. Ρν θαηλφκελν ρακειψλ ηηκψλ ηζρχεη θαη ζηηο ππφινηπεο Βαιθαληθέο ρψξεο πνπ ν Όκηινο καο είλαη παξψλ Θπξηόηεξνη Θίλδπλνη Θαη Αβεβαηόηεηεο Γηα Ρν Β Δμάκελν Ρνπ 2014 Νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ηνλ Όκηιν, είλαη νη παξαθάησ: Θίλδπλνο Ξξνβιέςεηο ηνπ Νκίινπ 1. Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο (Θίλδπλνο επηζθάιεηαο πειαηψλ) Ν Όκηινο αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο ησλ πηζηψζεσλ, κέζσ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη απαηηήζεηο ηεο ήηαλ αζθαιηζκέλεο θαηά 68% θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ έρεη νξγαλσκέλν ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ νξίσλ πίζησζήο ηνπο. 2. Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο Ν Όκηινο δελ ζεσξεί πηζαλή κία άκεζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ (επηδξά ζην θφζηνο Euribor δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ρξεκαηνδφηεζεο) πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη σο εθ 10

11 ηνχηνπ δελ έρεη πινπνηήζεη ζπλαιιαγέο δηαρείξηζεο επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. Ρέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζα επηβάξπλαλ, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαη ζα αχμαλαλ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. 3. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ν Όκηινο κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ εμαζθαιίδεη ηα αλαγθαία πηζησηηθά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ ζηηο 30/06/2014 δηέζεηε ηακεηαθά δηαζέζηκα χςνπο 11,6 εθ.. Ν Όκηινο, κε δηαζπνξά ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ, πεξηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαλέλαο πειάηεο ηεο δελ θαηέρεη πνζνζηφ πάλσ απφ 3,0% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. 4. Απμνκείσζε ηηκψλ πξψησλ πιψλ Ρν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ Νκίινπ επεξεάδεηαη ζεηηθά ζηελ πεξίπησζε αλνδηθψλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη αξλεηηθά ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Ν Όκηινο εθαξκφδεη ζπληεξεηηθή πνιηηηθή απνζεκάησλ ελψ κέζσ ηεο πνιχρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ηηο αλνδηθέο ή θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ηνπ. 5. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Κέξνο ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ Νκίινπ γίλεηαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. Ν Όκηινο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηεί ζπκβάζεηο πξναγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. Όζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ε θαζαξή ζέζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κεηαηξνπήο, σο θπζηθφ αληηζηαζκηζηηθφ κέζν, ρξεζηκνπνηείηαη δαλεηζκφο ζην αληίζηνηρν λφµηζµα - εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ - κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ζε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ησλ ηνπηθψλ λνκηζκάησλ ζε ζρέζε κε ην Δπξψ. 6. Κείσζε φγθνπ πσιήζεσλ ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο Ν Όκηινο επεξεάδεηαη απφ ζεηξά εμσγελψλ παξαγφλησλ, φπσο ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ε χθεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Πηφρνο ηνπ Νκίινπ είλαη λα βειηηψλεη δηαξθψο ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ θαη λα αλαπιεξψλεη ηνλ κεησκέλν φγθν πσιήζεσλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο απφ ηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ Θπγαηξηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ εμππεξεηεί ζηαδηαθά απηφ ηνλ ζηφρν. 11

12 3.6. Πηόρνη θαη Ξξννπηηθέο γηα ην ππόινηπν ηνπ 2014 Πε δηεζλέο επίπεδν ε θαηλνκεληθή θαηαλάισζε ράιπβα αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ην 2014 αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,1% ζχκθσλα κε ην World Steel Association, ελψ παξφκνηα πνζνζηά αχμεζεο ζα παξνπζηάζεη θαη ε θαηαλάισζε ζηελ Δπξψπε (28). Ωζηφζν νη παξαπάλσ ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ρξήζεο ηεινχλ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ππφ ην πξίζκα ηεο αλακελφκελεο επαλεθθίλεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κεηά ηελ ραιάξσζε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ησλ επξσεθινγψλ. Πε θάζε πεξίπησζε ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο Ρξάπεδεο ζα παίμεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο θαη θαη επέθηαζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα καο. Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, φπνπ ε ΠΗΓΚΑ δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ ζηα επίπεδα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ Πεκαληηθέο Ππλαιιαγέο Κεηαμύ Δηαηξείαο θαη Ππλδεδεκέλωλ Ξξνζώπωλ Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 24, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο ηεο (ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20). ΔΡΑΗΟΗΑ Ξσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ - Α ιψλ -Ξξντφλησλ Ξξνκεζ. Απφ αληηπξνζ. Αιια Δζνδα Δθκεηάιιεπζεο Έθηαθηα - αλφξγαλα έζνδα Πχλνιν ΠΗΓΔΛΝΟ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ ΠΗΓΔΛΝΟ ΑΔ ΠΗΓΔΛΝΟ ΑΔ ΠΗΓ ΝΞΙ SOVEL ΑΔ ΔΡΖΙ ΑΔ ΞΑΛΔΙΘΝ ΑΒΔΔ ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ ΑΔ ΚΔΡΑΙ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΔ ΞΟΝΠΑΙ ΑΔ ΔΟΙΗΘΝΛ ΔΞΔΜ ΠΟΚΑΡΩΛ SIDMA Romania S.R.L SIDMA Bulgaria S.A TEKA SYSTEMS AE ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΑ ΔΡΔΚ ΑΔ ΑΛΑΚΔΡ ΑΔ ΒΗΝΚΑΙ ΑΔ FITCO AE ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ ΑΟΓΝΠ ΑΔΒΔΜ ΔΙΒΑΙ ΑΔ ΠΚΔΡΑΙ ΑΔ ΒΗΑΛΑΡΡ CONSULTANT&CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΔ DOJRAN STEEL LTD FULGOR AE ECORESET Α.Δ ΠΛΝΙΝ

13 ΑΓΝΟΔΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ - ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ - Α ΙΩΛ ΔΜΝΓΑ ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΔ (Ξνζά ζε επξψ) Αγνξέο Δκπ/ησλ Αγνξέο πεξεζηψλ ΔΡΑΗΟΗΑ Πχλνιν & Α ιψλ (Δμνδα) ΠΗΓΔΛΝΟ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ ΠΗΓΔΛΝΟ ΑΔ STOMANA S.Α ΔΡΖΙ ΑΔ ΞΑΛΔΙΘΝ ΑΒΔΔ ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ ΑΔ ΔΟΙΗΘΝΛ ΔΞΔΜ ΠΟΚΑΡΩΛ SIDMA Romania S.R.L SIDMA Bulgaria S.A ΡΔΘΑ SYSTEMS A.E ΑΛΡΗΚΔΡ ΑΔ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΑ ΑΔ ΒΗΔΜΑΙ ΔΞΔ ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ ΔΙΒΑΙ ΑΔ SIDERAL SHPK ΠΛΝΙΝ

14 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΔΠ - ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΔ (Ξνζά ζε επξψ) ΔΡΑΗΟΗΑ Ξειάηεο Σξεψζηεο Γηάθνξνη Πχλνιν ΠΗΓΔΛΝΟ ΑΔ ΠΗΓΔΛΝΟ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ SOVEL ΑΔ STOMANA S.Α ΔΡΖΙ ΑΔ ΞΑΛΔΙΘΝ ΑΒΔΔ ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ ΑΔ ΚΔΡΑΙ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΔ ΞΟΝΠΑΙ ΑΔ ΔΟΙΗΘΝΛ ΔΞΔΜ ΠΟΚΑΡΩΛ SIDMA Romania S.R.L SIDMA Bulgaria S.A ΑΛΡΗΚΔΡ ΑΔ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΑ ΑΔ ΔΡΔΚ ΑΔ FITCO AE ΑΛΑΚΔΡ ΑΔ ΒΗΝΚΑΙ ΑΔ ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ ΑΟΓΝΠ ΑΔΒΔΜ ΔΙΒΑΙ ΑΔ PROSAL TUBES SA BIANATT SIDMA WORLDWIDE (CYPRUS) LIMITED DOJRAN STEEL LTD FULGOR AE ΠΚΔΡΑΙ ΑΔ ECORESET Α.Δ ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΔΠ - ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΔ ΔΡΑΗΟΗΑ Ξξνκεζεπηέο- Ξξνκεζ. Απφ Ξηζησηέο Αγνξέο αληηπξνζ. Γηάθνξνη Πχλνιν ΠΗΓΔΛΝΟ ΑΔ ΠΗΓΔΛΝΟ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ ΠΗΓΔΛΝΟ ΑΔ ΠΗΓ ΝΞΙ STOMANA Π.Α ΔΡΖΙ ΑΔ ΞΑΛΔΙΘΝ ΑΒΔΔ ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ ΑΔ SIDMA Bulgaria S.A ΔΟΙΗΘΝΛ ΔΞΔΜ ΠΟΚ ΞΟΝΠΑΙ ΑΔ ΡΔΘΑ SYSTEMS A.E ΑΛΡΗΚΔΡ ΑΔ ΒΗΔΜΑΙ ΔΞΔ ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ ΔΙΒΑΙ ΑΔ ΠΡΖΙΚΔΡ ΑΔ SIDERAL SHPK ΠΛΝΙΝ

15 3.8. Γεγνλόηα κεηά ην Θιείζηκν ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ην θιείζηκν ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Σαιάλδξη, 25 Απγνχζηνπ 2014 Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΚΑΟΠΔΙ-ΣΑΟΖΠ Ι. ΑΚΑΟΗΙΗΝ Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ξ. ΚΑΟΗΝ ΓΑΛΗΖΙ Γ. ΚΞΔΛΑΟΓΝΡ ΡΑ ΚΔΙΖ ΣΑΪΚ Κ. ΛΑΣΚΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Γ. ΘΑΟΩΛΖΠ ΖΙΗΑΠ Ο. ΚΩΠΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ Ξ. ΘΩΚΑΓΑΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Π. ΘΑΡΠΑΟΝΠ ΑΒΟΑΑΚ Δ. ΚΩΠΖΠ 15

16 4. Δλδηάκεζε Νηθνλνκηθή Ξιεξνθόξεζε 4.1. Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δμακήλνπ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 30 Ηνπλίνπ 2014 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ (Ξνζά ζε Δπξψ) Νκίινπ Δηαηξίαο ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Πεκ. Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο απαηηήζεηο Ρακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Κεηνρηθφ θεθάιαην Θεθάιαην ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Απνηειέζκαηα εηο λένλ Πύλνιν Ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο Πύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο Πύλνιν καθξνπξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε Ινηπέο ππνρξεψζεηο Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Πύλνιν βξαρππξόζεζκωλ ππνρξέωζεωλ Πύλνιν πνρξεώζεωλ Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ θαη πνρξεώζεωλ

17 4.2. Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδωλ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δμακήλνπ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 30 Ηνπλίνπ 2014 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (Ξνζά ζε Δπξψ) Πεκ. Νκίινπ Θχθινο εξγαζηψλ Θφζηνο πσιήζεσλ Κηθηά θέξδε/(δ εκίεο) Ινηπά έζνδα Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Ινηπά έμνδα Θέξδε/ (δ εκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκ/θωλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα Θέξδε/(δ εκίεο) πξν θόξωλ Κείνλ: θφξνη Θέξδε/ (δ εκίεο) κεηά από θόξνπο από ζπλερηδ όκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α) Ηδηνθηήηεο Κεηξηθήο Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: Ξνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Ππγθεληξωηηθα ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο Θέξδε/(δ εκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-ζε επξώ ,4652-0,4573-0,2510-0,2509 Απνζβέζεηο Θέξδε/ (δ εκίεο) πξν θόξωλ, ηόθωλ θαη απνζβέζεωλ (EBITDA)

18 ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δμακήλνπ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 30 Ηνπλίνπ 2014 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (Ξνζά ζε Δπξψ) Πεκ. Δηαηξίαο Θχθινο εξγαζηψλ Θφζηνο πσιήζεσλ Κηθηά θέξδε/(δ εκίεο) Ινηπά έζνδα Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Ινηπά έμνδα Θέξδε/ (δ εκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκ/θωλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα Έζνδα απφ κεξίζκαηα Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Θέξδε/(δ εκίεο) πξν θόξωλ Κείνλ: θφξνη Θέξδε/ (δ εκίεο) κεηά από θόξνπο από ζπλερηδ όκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α) Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: Ξνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Ππγθεληξωηηθα ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο Θέξδε/(δ εκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-ζε επξώ ,3331-0,2764-0,1661-0,1613 Απνζβέζεηο Θέξδε/ (δ εκίεο) πξν θόξωλ, ηόθωλ θαη απνζβέζεωλ (EBITDA)

19 4.3. Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίωλ Θεθαιαίωλ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Ξνζά ζε επξψ Νκηινο ΑΞΝΓΗΓΝΚΔΛΑ ΠΡΝΠ ΚΔΡΝΣΝΠ ΡΖΠ ΚΖΡΟΗΘΖΠ Κεηνρηθό θεθάιαην πέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Π.Γ. κεηαηξνπήο ηζνινγηζκώλ ζπγαηξηθώλ εμωηεξηθνύ Απνηειέζκαηα εηο λένλ Πύλνιν Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πόινηπα Απνηέιεζκα πεξηόδνπ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο πόινηπα ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 πόινηπα Κεηαθνξά απνζεκαηηθψλ Λ. 2238/ Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο Απνηέιεζκα πεξηόδνπ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο πόινηπα ,000 0,

20 Ξνζά ζε επξψ Κεηνρηθό θεθάιαην πέξ ην άξηην Δηαηξεία Ινηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πόινηπα Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο Απνηέιεζκα πεξηόδνπ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: 0 Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Αλακνξθωκέλα πόινηπα πόινηπα Κεηαθνξά απνζεκαηηθψλ Λ. 2238/ Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο Απνηέιεζκα πεξηόδνπ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο πόινηπα

21 4.4. Δλδηάκεζα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ρακεηαθώλ Ονώλ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δμακήλνπ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 30 Ηνπλίνπ 2014 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ (Ξνζά ζε επξψ) ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνκεηψζεηο Απνζβέζεηο παγίσλ Απνζβέζεηο θαηερφκελσλ πξνο πψιεζε πνπ αλακνξθψζεθαλ Απνζβέζεηο επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ Ξξνβιέςεηο Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Άιια κε ηακεηαθά έζνδα/έμνδα Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκ. γηα κεηαβ. ι/ζκώλ θεθ. θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγ. δξαζηεξηόηεηεο: Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) Κείνλ: Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ Ρφθνη εηζπξαρζέληεο Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/ αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Θαζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

22 5. Πεκεηώζεηο επί ηωλ ελδηάκεζωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ α εμακήλνπ Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Ζ κεηξηθή Δηαηξία «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηεξγαζία θαη ην εκπφξην ηνπ Πηδήξνπ (Σάιπβα). Ζ Δηαηξία έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε έδξα ην Σαιάλδξη (Βαζ. Γεσξγίνπ 30, Ρ.Θ ) θαη ηα θεληξηθά γξαθεία δηνίθεζεο ζηα Νηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο Νδνχ Αζελψλ- Ιακίαο, Ρ.Θ , ε δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηεο είλαη θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θιάδνο Βαζηθά Κέηαιια). Κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ ηεο 5/4/2012 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία επηηήξεζεο. Πηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ηελ Δηαηξία ΠΗΓΚΑ Α.Δ. πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο, θαη νη θάησζη εηαηξίεο: Ζ θαηά 94% ζπγαηξηθή «ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ.» ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή πιηθψλ επηθάιπςεο θαη πεηαζκάησλ, ε έδξα ηεο νπνίαο είλαη ζην Σαιάλδξη (Βαζ. Γεσξγίνπ 30, Ρ.Θ ) θαη ηα θεληξηθά γξαθεία δηνίθεζεο ηεο, ζηα Νηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54 ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο Νδνχ Αζελψλ-Ιακίαο. Ζ θαηά 100% ζπγαηξηθή Δηαηξία ζπκκεηνρψλ (holding) "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" κε έδξα ηελ Θχπξν. Νη θαηά 100% ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο "SIDMA ROMANIA SRL" κε έδξα ηε Ονπκαλία θαη "SIDΚΑ BULGARIA S.A" κε έδξα ηε Βνπιγαξία, κε ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε ηε κεηξηθή Δηαηξία, κέζσ ηεο Θππξηαθήο Δηαηξίαο Ππκκεηνρψλ "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 25/8/2014 θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο Βάζε Ξαξνπζίαζεο Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ εηαηξηψλ «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» αθνξνχλ ην α εμάκελν Έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηo ΓΙΞ 34 Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Ξιεξνθφξεζε θαη ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007, θαη απνηεινχλ ηκήκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2014, νη νπνίεο ζα ζπληαρζνχλ ηελ , ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ. 22

23 5.3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ α εμακήλνπ 2014, είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπωλ θαη δηεξκελείεο: Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Νκάδα πξνηύπωλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθωλίεο Ρν Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ («ΠΓΙΞ») δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11, ΓΞΣΑ 12, ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε), ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε). Νη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΙΞ 27 θαη ζην SIC 12. Ρν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Ρν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ν αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Ρα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. Ρν πξφηππν δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 23

24 ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ Ππκθωλίεο» Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. Ρν πξφηππν δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΞΣΑ 12 «Γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Ρν ΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28. Ρν πξφηππν δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ξαξάιιεια, ην Ππκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΙΞ 27 φξνπο ηνπ ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 24

25 δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ 11. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθωλίεο θαη γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Νδεγίεο κεηάβαζεο» H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΞΣΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΞΣΑ 12. Ππγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) δελ απαηηείηαη.. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεωλ» Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Ξνιιά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ.. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΙΞ 36 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλωζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ» Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΚΓΡΟ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΚΓΡΟ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 25

26 Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο ΓΙΞ 19 Αλαζεωξεκέλν (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ φξν απφδνζεο θαη ηνλ φξν ππεξεζίαο. ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 26

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Iνπλίνπ 2008 (Πύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007) FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Θαπνδηζηξίνπ 90-14235 Λ.Ησλία Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15ν ρηι. Δ.Ν. Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: Ι. ΘΖΦΗΗΑ 340 154 51 Λ. ΦΤΥΗΘΟ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΩΛ ΑΟ.Κ.Α.Δ.8196/06/Β/86/03 Λ.ΑΓΣΗΑΙΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΩΛ ΑΟ.Κ.Α.Δ.8196/06/Β/86/03 Λ.ΑΓΣΗΑΙΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΩΛ ΑΟ.Κ.Α.Δ.8196/06/Β/86/03 Λ.ΑΓΣΗΑΙΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2011 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα