του Ca πνεύµονα. Θωρακική ιαγνωστική Ενδοσκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του Ca πνεύµονα. Θωρακική ιαγνωστική Ενδοσκόπηση"

Transcript

1 H Επεµβατική Πνευµονολογία στη ιάγνωση και Σταδιοποίηση του Ca πνεύµονα. Γρ. Στρατάκος MD, FCCP Μονάδα Επεµβατικής Ενδοσκόπησης Α Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική Κλινική Θωρακική ιαγνωστική Ενδοσκόπηση Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation (Προσπέλαση περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προδιηθητικών βλαβών Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική συλλογή) 1

2 Θωρακική ιαγνωστική Ενδοσκόπηση Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) Ακτινοσκόπηση/ EBUS/ Electromagnetic Navigation (Προσπέλαση περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προδιηθητικών βλαβών Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική συλλογή) ιάγνωση Ορατών Ενδοβρογχικών Αλλοιώσεων Εξωφυτικοί, υποβλεννογόνιοι ή περιβρογχικοί, όγκοι των κεντρικών αεραγωγών Tissue is the Issue Λειοµύωµα Ε ιδερµοειδές καρκίνωµα Μελάνωµα Μικροκυτταρικό Ca 2

3 Tissue is the issue Και για την ανίχνευση µεταλλάξεων EGFR Βιοψία Ενδοβρογχικής Βλάβης 3-4 βιοψίες ανά αλλοίωση. Ευαισθησία κατά µ.ο 74% η οποία αυξάνει σε 88% µε την προσθήκη όλων των άλλων τεχνικών. 3

4 Ηλεκτροκαυτηρία Washing-Brushing-Biopsy P.Mazzone et al. Clinics in Chest Medicine 2002;23: Παραδοσιακά οι βρογχοσκόποι θέτουν τη διάγνωση αξιοποιώντας το συνδυασµό των υλικών αυτών (µε αυτή ή την αντίστροφη σειρά) µε µια συνολική ευαισθησία της τάξης του 90% και ειδικότητα της τάξης του 100% για τη διάκριση SCLC και NSCLC. Η διαγνωστική ακρίβεια είναι µεγαλύτερη για τις εξωφυτικές βλάβες ενώ για τις υποβλεννογόνιες µπορεί να βελτιωθεί µε τη χρήση (Ε)-ΤΒΝΑ {ευαισθησία κ.µ.ο. 80% (68-91%)} 4

5 Το επιπλέον πλεονέκτηµα της ΕΒΝΑ είναι η δυνατότητα βιοψίας υποβλεννογόνιων περιβρογχικών διηθήσεων στις οποίες οι συνήθεις τεχνικές (washing-brushing-biopsy) είναι συχνά µη διαγνωστικές. Οι Dasgupta et al. έδειξαν σε 55 ασθ., αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας τους από το 76% στο 96% µε την προσθήκη ΕΒΝΑ ενώ σε 20% ήταν η µόνη διαγνωστική εξέταση. Dasgupta A. et al. Chest 1999;115: Βρογχοσκοπικές τεχνικές για τη διάγνωση κεντρικών βρογχογενών όγκων (Initial Diagnosis of Lung Cancer: ACCP Evidence-Based Clinical Practice guidelines) Μ. Patricia Rivera and Atul C. Mehta Chest 2007;132;

6 Οι περιφερικοί όγκοι όζοι του πνεύµονα χωρίς λεµφαδένες µεσοθωρακίου Όγκοι που εκτείνονται πέραν του ενδοσκοπικά προσπελάσιµου βρογχικού δένδρου. Η ΤΒLB έχει την µεγαλύτερη ευαισθησία 57% (21 µελέτες) ακολουθούµενη από το brushing 54% και το BAL 43%. H TBNA σε µικρό αριθµό εργασιών αναφέρεται µε ευαισθησία 65%. Η αθροιστική ευαισθησία όλων των τεχνικών είναι κατά µέσο όρο 78%. Initial Diagnosis of Lung Cancer: ACCP Evidence- Based Clinical Practice guidelines) Μ. Patricia Rivera and Atul C. Mehta Chest 2007;132; εν είναι όλα κακοήθειες Adenocarcinoma Chondroamartoma 6

7 Λόγοι για να έχουµε ιστολογική διάγνωση πριν το χειρουργείο Επιθυµία του ασθενούς να επιβεβαιωθεί η νόσος πριν το χειρουργείο. Καλοήθης πάθηση στη διαφορική µας διάγνωση. Ανεγχείρητος ασθενής αλλά η διάγνωση απαραίτητη για τον καθορισµό χηµειο- ή ακτινο θεραπείας. GA Silvestri et al. Am J Respir Crit Care Med 2007 Ευαισθησία για τη διάγνωση περιφερικών όγκων 7

8 Σχέση όγκου/βρόγχου κατά Tsuboi Η διαβρογχική βιοψία TBLB έχει µικρότερη διαγνωστική ακρίβεια σε βλάβες τύπου ΙΙΙ και ΙV (0.25 vs 0.6). Οι Shure et al. έδειξαν ότι σε ασθενείς που η λαβίδα ή η ψήκτρα δεν µπορούν να φθάσουν στο κέντρο του όγκου η ΤΒΝΑ προσφέρει αποκλειστική διάγνωση µε ευαισθησία της τάξης του 80%. Σήµερα είναι δεκτό ότι σε βλάβες τύπου ΙΙΙ και ΙV η ΤΒΝΑ είναι µέθοδος εκλογής Bilacerogllu et al. Respiration 1998;65:49-55 Shure D et al. TBNA of peripheral masses. Am Rev Respir Dis 1983;128: Ακτινοσκοπική καθοδήγηση Είναι η συνήθης µέθοδος µε διαγνωστική ευαισθησία 36-86% για µονήρεις όζους!! Μεγάλη έκθεση σε ακτινοβολία Η ευαισθησία της εξαρτάται από το µέγεθος του όζου (30% για όζους <2cm), τη σχέση όγκου -βρόγχου και τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία. εν παρέχει αίσθηση βάθους (2D απεικόνιση) Στον αξ. Τοµογράφο τα πράγµατα είναι καλύτερα (ευαισθησία 70%) αλλά οι τεχνικές δυσκολίες µεγαλύτερες Schreiber G et al. Chest 2003 Gasparini S et al. Chest 1995 Baaklini WA et al. Chest

9 Υπερηχολογική (EBUS) Kαθοδήγηση Το Radial probe χρησιµοποιείται για να εντοπίσει τη βλάβη που άλλως είναι απροσπέλαστη µε τις συµβατικές βρογχοσκοπικές τεχνικές. Kurimoto et al. επί 150 ασθενών µε όζους <20 mm, έθεσαν τη διάγνωση σε 77% (καλοήθεις & κακοήθεις) αυξάνοντας δραµατικά τη διαγνωστική εµβέλεια της µεθόδου. ύσκολη η εκµάθηση της µεθόδου Herth FJF. Eur Respir J 2002;20: Kurimoto N, Miyazawa T, Okimasa S, et al. Chest 2004; 126:

10 16 studies with 1420 pts were included (up to December 2009) Aim was to evaluate EBUS radial probe accuracy to diagnose PPLs EBUS has specificity of 1.00 and sensitivity of 0.73 for the detection of lung Ca. Diagnostic yield for PPLs 20mm 56.3% and for PPLs >20mm 77.7% (significant difference p=0.007) Complication rate was 0% to 7.4% Only minor self-limited bleeding Pooled rate of pneumothorax 1% EBUS-TBLB has lower sensitivity but a much better safety profile than CT-PNB, which supports initial evaluation in pts with PPLs using EBUS-TBLB 10

11 Ηλεκτροµαγνητική Καθοδήγηση Ηλεκτροµαγνητική επιφάνεια Κεφαλή εντοπισµού (ευθυγράµµιση των εικόνων της CT µε την ανατοµία του ασθενούς Εκτεταµένο κανάλι εργασίας Πρόγραµµα στον υπολογιστή. Virtual Bronchoscopy ιαγνωστικό εύρος 69-74% για τις περιφερικές βλάβες. Ασφαλής (πνευµοθώραξ 2-3.5%) Μειονέκτηµα η γεν αναισθησία Eberhardt R, Anantham D, Herth F, et al. Chest Jun;131(6): Schwartz Y. Chest 2006;129: Electromagnetic Navigation ιαγνωστικό εύρος 69-74% για τις περιφερικές βλάβες. Ασφαλής (πνευµοθώραξ 2-3.5%) Μειονέκτηµα το κόστος και η γεν.αναισθησία (;) 11

12 Και αν συνδυαστούν. R Eberhardt, D Anantham, A Ernst, D Feller-Kopman, FJF Herth Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg, Stockholm, 2007 Λόγοι για να έχουµε ενδοσκοπική ιστολογική διάγνωση και όχι µόνο διαθωρακική Αυτονοµία και διαθεσιµότητα. Απλότητα και ταχύτητα. Αυξηµένη διαγνωστική εµβέλεια σε δυσπρόσιτες περιοχές. 12

13 CT guided διαθωρακική παρακέντηση Έχει διαγνωστικό εύρος 72-90% Μεγαλύτερη επίπτωση επιπλοκών από τις βρογχοσκοπικές µεθόδους. Προκαλεί Πνευµοθώρακα σε ποσοστό 30% και 5-10% αυτών θα χρειαστούν σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης Θωρακική ιαγνωστική Ενδοσκόπηση Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation (Προσπέλαση περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προδιηθητικών βλαβών Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική συλλογή) 13

14 Προσπέλαση µεσοθωρακικών διογκώσεων ιαβρογχική βιοψία δια βελόνης (ΤΒΝΑ) Η ακριβής µεσοθωρακική σταδιοποίηση είναι κρίσιµης σηµασίας για το σχεδιασµό της θεραπευτικής αντιµετώπισης. Οι απεικονιστικές µέθοδοι (µε την εξαίρεση της εκσεσηµασµένης λεµφαδενικής διήθησης), δεν επαρκούν καθιστώντας τις επεµβατικές µεθόδους αναπόσπαστο µέρος της σταδιοποίησης. Initial Diagnosis of Lung Cancer: ACCP Evidence-Based Clinical Practice guidelines) Μ. Patricia Rivera and Atul C. Mehta Chest 2007;132; Mountain CF. Chest 1989;96:47s-9s, Watanebe Y et al. Chest 1991;100:422-8 Survival by N Status and Number of Involved N Zones Rusch VW et al. J Thorac Oncol, 2007;2:

15 Mediastinoscopy Toloza EM et al., Chest 2003 Η παραδοσιακή χειρουργική διερεύνηση απαιτεί Μεσοθωρακοσκόπηση ή πρόσθια παραστερνική προσπέλαση. Coughlin et al. Ann Thorac Surg 1985;40; Αλλά αυτό Απαιτεί χειρουργική αίθουσα και γεν. αναισθησία Αναφερόµενες επιπλοκές 2-3% Το κόστος συντηρητικά ξεπερνά τα $. Hammoud JE et al,. J Thorac Cardiocasc Surg 1999;118:

16 Επιπλέον... Συχνά η µεσοθωρακοσκόπηση είναι ανεπαρκής για την προσπέλαση των οπίσθιων υποτροπιδικών, των προαορτικών και των υποαορτικών λεµφαδένων. Το A/Π παράθυρο επίσης είναι πρακτικά απροσπέλαστο για την µεσοθωρακοκόπηση. Οι ασθενείς αυτοί µπορεί να αντιµετωπιστούν (µερικώς) µε πρόσθια παραορτική χειρουργική προσπέλαση ή. Υ άρχει άλλος τρό ος ;; SCHIEPPATI E. La punction mediastinal traves del espolon traquel Rev As Med Argent 1949, 63:

17 - Transbronchial needle aspiration in the diagnosis and staging of bronchogenic carcinoma. Am Rev Respir Dis 1983; 127: Flexible transbronchial needle aspiration for staging of bronchogenic carcinoma. Chest 1983; 84: Flexible transbronchial needle aspiration: technical consideration. Ann Otol Rhinol Laryngol 1984; 93: Flexible transbronchial needle aspiration biopsy for histology specimens. Chest 1985; 88: Transbronchial needle aspiration: how I do it. J Bronchol 1994; 1: Staging of bronchogenic carcinoma by bronchoscopy Chest 1994; 106: BARD MW mm 22 G 17

18 1 BARD MW Gauge Για ιστολογική εξέταση 2 3 Caution: «To use only when the operator has enough practice with cytology needle» Wang K.P Staging of bronchogenic carcinoma by bronchoscopy Chest 1994; 106:

19 Η τεχνική της διαβρογχικής δια βελόνης παρακέντησης Pushing or Cough Piggyback Jabbing Οι επιπλοκές της TBNA είναι σπάνιες (<1%, συνήθως µικρή αυτοπεριοριζόµενη αιµορραγία, και πολύ σπάνια σοβαρές) Αυτή η απλή και µικρού κόστους τεχνική στην καθ ηµέρα πράξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αρχική εξέταση του ασθενούς επιτυγχάνοντας υψηλή διαγνωστική ακρίβεια (60% έως 90% ), µειώνοντας δραστικά την ανάγκη χειρουργικής διερεύνησης του µεσοθωρακίου ή µη αναγκαίας θωρακοτοµής αποφεύγοντας έτσι... τη γεν. Αναισθησία και το κόστος της χειρουργικής παρέµβασης. KP. Wang. Chest 1994;106: , EM Harrow et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:

20 Βρογχοσκόπηση µε TBNA: - ιάγνωση και σταδιοποίηση N σε ένα χρόνο - Χωρίς νοσηλεία - Συνολικός χρόνος : 20 min Αδενο Ca. άνω λοβού µε λεµφαδενική µετάσταση στο Αορτο-πνευµονικό παράθυρο (στάδιο IIIB) COST-EFFECTIVENESS της TBNA για την σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύµονα Jain P, Arroliga A, Mehta AC (Chest, 1996) Υποθετικό σύνολο 1000 ασθενών µε µεσοθωρακική λεµφαδενοπάθεια Στρατηγική A: TBNA και µεσοθωρακοσκόπηση αν η TBNA ήταν αρνητική Στρατηγική Β: Μεσοθωρακοσκόπηση χωρίς TBNA - Αποτελέσµατα: Η στρατηγική Α απαλείφει την ανάγκη µεσοθωρακοσκόπησης σε 450 ασθενείς, οδηγεί σε αποφυγή 60 µη απαραίτητων θωρακοτοµών και σε εξοικονόµηση 1,67 εκατοµµυρίων $. Η TBNA είναι cost-effective και πρέπει να παρέχεται ως τεχνική ρουτίνας για τη σταδιοποίηση σε κάθε ασθενή µε ca πνεύµονα και λεµφαδενικές διογκώσεις µεσοθωρακίου. 20

21 Απαραίτητες Προϋποθέσεις για TBNA Λεµφαδενικών διογκώσεων Μεσοθωρακίου - Επαφή της βλάβης µε τον αεραγωγό - Ειδικά εκπαιδευµένος κυτταρο/παθολογοανατόµος - Εκπαιδευµένος βρογχοσκόπος Li-Han Hsu et al. Chest 2004; 125: Η εκπαίδευση και η εµπειρία βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της ΤΒΝΑ 21

22 Wang, 1984 Shure, Fedullo, 1984 Harrow, 1984 Schenk, 1986 Wang, 1985 Mehta, 1989 Schenk, 1993 Bilaceroglu, 1996 Rodriguez de Castro, 1997 Harrow, 2000 Patelli, TBNA: sensitivity (%) AVERAGE DIAGNOSTIC SENSITIVITY Sensitivity 76% NPV 0.71 Specificity 96% PPV 1.00 Toloza EM et al. Chest 2003;123:157s Patel NM., % CHEST 2007; 131: Rapid On site Evaluation-ROSE Λιγότερες βιοψίες Συγκρίσιµη αν όχι καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια 50% 1 µόνο παρακέντηση Ευαισθησία ROSE 97% Γιατί ο πνευµονολόγος µπορεί να διαβάζει CT ή Perfusion Scan και όχι ένα βασικό κυτταρολογικό πλακάκι;; Baram D,et al. Impact of Rapid On-Site Cytologic Evaluation During TBNA. Chest 2005; 128: ) Diacon A. Utility of Rapid On-Site Evaluation of Transbronchial Needle Aspirates. Respiration 2005;72:

23 Βασικοί προγνωστικοί παράγοντες θετικής TBNA για το Ca πνεύµονα πέρα από την τεχνική ικανότητα του βρογχοσκόπου, είναι αυξανόµενου µεγέθους λεµφαδένες, δεξιοί παρατραχειακοί, υποτροπιδικοί και δεξιοί πυλαίοι λεµφαδένες, η παρουσία SCLC και η χρήση ιστολογικής έναντι της λεπτότερης κυτταρολογικής βελόνης. Harrow EM et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;161: Βασικοί προγνωστικοί παράγοντες θετικής TBNA για το Ca πνεύµονα πέρα από την τεχνική ικανότητα του βρογχοσκόπου, είναι αυξανόµενου µεγέθους λεµφαδένες, δεξιοί παρατραχειακοί, υποτροπιδικοί και δεξιοί πυλαίοι λεµφαδένες, η παρουσία SCLC και η χρήση ιστολογικής έναντι της λεπτότερης κυτταρολογικής βελόνης. Harrow EM et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:

24 Η ιστολογική (19-gauge) βελόνη παρέχει τόσο κυτταρολογικό όσο και ιστολογικό υλικό. BARD MW-319 histology needle Σε πρόσφατη µελέτη µας µε την βελόνη αυτή η ευαισθησία της για το ΜΜΚΠ ήταν 88% και για το ΜΚΠ 94% Η ιστολογική εξέταση έκανε κατ αποκλειστικότητα δυνατή τη διάγνωση σε 24 περισσότερες περιπτώσεις (36.4% του συνόλου, αύξηση 70%). Καθώς 18.2% των ασθενών διαγνώσθηκαν µόνο από την κυτταρολογική εξέταση, Κανείς δεν µπορεί εκ των προτέρων να προβλέψει ποια εξέταση θα είναι διαγνωστική Stratakos G., et al. CHEST 2008; 133: Η ΤΒΝΑ στη διάγνωση µεσοθωρακικών και πυλαίων διογκώσεων Ca πνεύµονα, Λέµφωµα, Καρκινοειδές, Μεταστατική αδενίτιδα Σαρκοείδωση, Φυµατιώδης αδενίτις Λεµφοϋπερπλαστική νόσος µετά µεταµόσχευση Αµυλοέιδωση Κρυπτοκκοκική λοίµωξη, Ιστοπλάσµωση Θύµωµα Θυρεοειδική βρογχοκήλη Μεσοθηλίωµα 24

25 H TBNA παρά τα πολύ καλά αποτελέσµατα της σε όλες τις µελέτες, υποχρησιµοποιείται: Η.Β. 27% Η.Π.Α. 11% των πευµονολόγων. Συχνότερος λόγος µετά την ανεπαρκή εκπαίδευση είναι η «τυφλή προσπέλαση» Smyth CM et al. Eur Respir J 2002 Wang KP et al. Chest 1998 Baram D et al. Chest 2005 Diacon AH et al. Respiration 2005 Real-time Endobronchial Ultrasound-TBNA Angle of view : 90 degrees Direction of view : 30 degrees forward oblique possible with a 22G dedicated needle 25

26 Real-time EBUS guided TBNA Simultaneous imaging of endoscopy and ultrasonography Lymph nodes as small as 2 mm can be observed. LNs > 3mm in their short axis can be punctured and sampled 26

27 7 (J Bronchol 2006;13:84 91) 27

28 EBUS-TBNA-Scope year N yield Krasnik et al % Yasufuku et al % Yasufuku et al % Rintoul et al % Herth et al % Indication: enlarged nodes 28

29 LN < 1 cm Inclusion: N 0 (CT) 13 % N2/N3 19 % N2/N3 16 % N2/N3 Wallace et al., Ann Thorac Surg, % N2/N3 (PET -) LeBlanc et al., AJRCCM, 2005 Herth et al, Eur Respir J, 2006 Herth et al, Chest, 2008 Μειονεκτήµατα EBUS TBNA Υψηλό κόστος εγκατάστασης/αναλωσίµων, Costeffectiveness?? ύσκολη εκπαίδευση και χρήση (οπτική γωνία 90 ) υσανεξία για τον άρρωστο (γεν. αναισθησία;;) Ακατάλληλο ως ενδοσκόπηση ρουτίνας Η χρήση του είναι σηµαντική σε λεµφαδενικές οµάδες 2R, 2L και κοντά σε µεγάλα αγγεία. Επίσης επί αρνητικής αρχικής βρογχοσκόπησης και συµβατικής ΤΒΝΑ 29

30 The new EBUS-Needle Forceps EBUS-TBFB with a novel lymph node forceps is safe and provides adequate histological specimens of enlarged mediastinal lymph nodes. EBUS-TBFB increases the diagnostic yield in benign conditions and may add value in molecular analysis of non-small cell lung cancer Respiration 2013;86: Πλεονεκτήµατα Συµβατικής (CT guided) TBNA Υψηλή ειδικότητα και PPV (δεν χρήζει επιβεβαίωσης) Μπορεί να διενεργηθεί κατά την πρώτη (και τελευταία) διαγνωστική βρογχοσκόπηση. εν συµβαίνει το ίδιο µε την EBUS. Μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε βρογχοσκοπικό εργαστήριο χωρίς επιπλέον εξοπλισµό Φθηνή 30

31 ACCP Recommendations. Chest 2007;132:202s-220s Aσθενείς µε εκσεσηµασµένη λεµφαδενική νόσο δεν χρήζουν ιστολογικής επιβεβαίωσης Aσθενείς µε µέτρια λεµφαδενική νόσο και χωρίς αποµακρυσµένες µεταστάσεις χρήζουν ιστολογικής επιβεβαίωσης ανεξαρτήτως του ΡΕΤ. Αρνητικά αποτελέσµατα της (EBUS/EUS/)ΤΒΝΑ πρέπει να επιβεβαιώνονται µε µεσοθωρακοσκόπηση ανεξαρτήτως του ΡΕΤ. Restaging µετά adjuvant chemo: η µεσοθωρακοσκόπηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί τότε για τη νέα σταδιοποίηση και τον καθορισµό της θεραπείας 31

32 ιάλειµµα;; Θωρακική ιαγνωστική Ενδοσκόπηση Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation (Προσπέλαση περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προδιηθητικών βλαβών Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική συλλογή) 32

33 Metaplasia Hyperplasia High-grade preinvasive : severe DYS + CIS Microinvasive : no invasion beyond cartilage Early stage cancer : CIS or microinvasive Dysplasia (DYS) (mild, moderate, or severe) Carcinoma in situ (CIS) Normal epithelium Invasive squamous cell carcinoma Early stage Epithelium High grade S preinvasive D CIS µinv invasive Basal membrane Muscular layer Extra-muscular layer Cartilage Adventitia 33

34 Lesion Thickness Cell size Maturation/ orientation Mild dysplasia Mildly increased Mildly increased Mild anisocytosis, pleomorphism Basilar zone expanded/cellular crowding in lower third Nuclei Mitose absent or very rare Moderate dysplasia Moderately increased Mild increase May have moderate anisocytosis, pleomorphism Basilar zone expanded/cellular crowding in lower two third Mitose in lower third Severe dysplasia Markedly increased Markedly increased May have marked anisocytosis, pleomorphism Basilar zone expanded/cellular crowding into upper third Mitoses in lower two third CIS May or may not be increased May be markedly increased May have marked anisocytosis, pleomorphism Basilar zone expanded/cellular crowding throughought epithelium No progression of maturation from base to surface; epithelium could be inverted Mitoses present in the full thickness 40-80% των ασθενών θα εξελιχθούν προς διηθητικό καρκίνωµα. Risse EK et al. Acta Cytol 1988;32: Gr.Stratakos MD Lesion Thickness Cell size Maturation/ orientation Mild dysplasia Moderat e dysplasia Severe dysplasia CIS Mildly increased Moderately increased Markedly increased May or may not be increased Gr.Stratakos MD Mildly increased Mild anisocytosis, pleomorphism Mild increase May have moderate anisocytosis, pleomorphism Markedly increased May have marked anisocytosis, pleomorphism May be markedly increased May have marked anisocytosis, pleomorphism Basilar zone expanded/cellular crowding in lower third Basilar zone expanded/cellular crowding in lower two third Basilar zone expanded/cellular crowding into upper third Basilar zone expanded/ cellular crowding throughought epithelium No progression of maturation from base to surface; epithelium could be inverted Nuclei Mitose absent or very rare Mitose in lower third Mitoses in lower two third Mitoses present in the full thickness Η συντριπτική πλειοψηφία τους θα εξελιχθεί σε διηθητικό καρκίνωµα. Venmans BJ, Van Boxem TJ et al.chest 2000;117:

35 Gr.Stratakos MD Αυτοφθορισµός Βασίζεται στην ελαττωµένη φθορίζουσα ακτινοβολία που εκπέµπουν οι (προ)-κακοήθεις περιοχές του βλεννογόνου όταν προσπίπτει φως συγκεκριµένου µήκους κύµατος ( nm). Η µείωση της εκπεµπόµενης φθορίζουσας ακτινοβολίας από τα χρωµοφόρα της υποβλεννογονίου στιβάδας, οφείλεται σε τοπική υπεραιµία, πάχυνση του επιθηλίου και αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε γαλακτικό. Επίσης σε αυξηµένη απορρόφηση του φωτός από τον πεπαχυσµένο βλεννογόνο και συνεπώς σε µικρότερο ερεθισµό της υποβλεννογόνιας στιβάδας mucosa submucosa 35

36 (Aυτο)φθορίζουσα βρογχοσκόπηση (AFB) στην ανίχνευσή µέτριας ή βαρύτερης δυσπλασίας Gr.Stratakos MD Chest 2007;132:221S-233S Πρώιµη διάγνωση Προ καρκινικών βλαβών Iκανοποιητική ευαισθησία στην ανίχνευση δυσπλασίας και CIS. Η σχετική ευαισθησία WLB+AFB είναι x6.3 της WLB µόνης για δυσπλασία και x2.3 για CIS Mεγάλος αριθµός ψευδώς θετικών εικόνων (έως 35%) Lam S et al. Localization of bronchial intraepithelial neoplastic lesions by fluorescence bronchoscopy. Chest 1998;113: Haussinger K, et al. Thorax 2005;60: Feller-Kopman D, et al. Ann Thorac Surg 2005;80: Gr.Stratakos MD 36

37 Η χρήση του βιντεοβρογχοσκοπίου βελτιώνει τις ευαισθησίες Gr.Stratakos MD Lee P. et al Lung Cancer 2007;58:44-49 Σύγχρονοι και µετάγχρονοι ROLC που ανιχνεύονται µε AFB Σύγχρονοι occult lung ca : 6/26 patients (23%) (Pierard et al. Lung Cancer, 2004;46:341-7) lung ca ενώ έχει σχεδιαστεί θεραπευτική χειρ. επέµβαση : 3/34 ασθενείς (8.8%) και 4/43 ασθενείς (9.3%) (van Rens et al. Lung Cancer 2001;32:13/ Pierard et al. Chest 2000;117: ) Mετάχρονοι Μετά εκτοµή πνεύµονα : 3/51 ασθενείς (6%) σε διάµεσο 13 µήνες µετά το χειρουργείο (Weigel et al. Ann Thorac Surg 2001;71:967) Gr.Stratakos MD 37

38 LB3 Left upper B LB3 LB45 Gr.Stratakos MD Left lower B Olympus AFI LB45 Υπάρχει «ιδανική» χειρουργική θεραπεία για το CIS? Gr.Stratakos MD Τα περισσότερα πρώιµα SCC αναπτύσσονται σε σχετικά µεγάλους κεντρικούς βρόγχους. Αν και αυτοί οι καρκίνοι είναι µικροί 70% παραδοσιακά απαιτούν λοβεκτοµή ενώ ένα 30% θα χρειαστεί διλοβεκτοµή ή και πνευµονεκτοµή. Cortese D, Pairolero P, Bergstalh E, et al. Roentgenographically occult lung cancer: a ten-year experience. J Thorac Cardiovasc Surg 1983; 86: Saito Y, Nagamoto M, Ota S, et al. Results of surgical treatment for roentgenographically occult bronchogenic squamous cell carcinoma. J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 104:

39 Εκτίµηση του βάθους της βλάβης µε την ενδοβρογχική υπερηχογραφία Ικανοποιητικά αποτελέσµατα προς το παρόν Πολύ νωρίς για να αποτιµηθεί η αξία της 18 πλακώδη καρκινώµατα υποψήφιοι για ενδοβρογχική θεραπεία µε PDT Ενδοβρογχικός Υπέρηχος 9 ενδοχόνδρια µε µακρά πλήρη ύφεση µετά PDT 9 εξωχόνδρια (µεταξύ των οποίων και 5 <1 cm σε διάµετρο).το βάθος της διείσδυσης επιβεβαιώθηκε χειρουργικά σε 6 ασθενείς Gr.Stratakos MD Miyasu et al. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:832 Author Προοπτικές µελέτες µε PDT για θεραπεία ROLC Nb of cancers/ patients Stage CR % Survival Mean follow-up (months) Ono /36 ROLC 31 5 yr : 43% 65 for 16 survivors Edell 92 14/13 14 T1 93 NR 27 Furuse 93 59/49 17 CIS, 44 T yr : 50% Median : 20 Imamura 94 39/29 21 CIS, 17 T yr : 56% Median : 47 Cortese 97 23/21 23 T yr : 72% 68 Kawahara 97 52/46 ROLC 77 5 yr : 57% Median : 78 Kato /95 Early stage 81 5 yr : 68% NR Lam 98 --/102 Early stage 79 Disease spec. NR median : 3.5 yrs Patelli 99 26/23 Early stage, CT 62 NR Range : Kato /35 Early stage < 2 cm, CT Gr.Stratakos MD NR Range :

40 Όταν η βλάβη ήταν <1cm και τα όρια ορατά, πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε σε 98% Hayata Y. Chest 1993, Kato H. J Photochem Photobiol B Biol 1998, Kato H et al. Diagn Ther Endosc 1999 Αντίστοιχα αποτελέσµατα µε ηλεκτροκαυτηρία. Vonk- Noordegraaf A. Postmus PE, Sutedja T..Lung cancer 2003;39:49-53 και κρυοθεραπεία Deygas N, Froudarakis M, Ozenne G et al Chest 2001; 120:26-31 Το ND YAG laser δεν ενδείκνυται λόγω υψηλού κινδύνου επιπλοκών Chest 2007;132:221S-233S Gr.Stratakos MD ROLC management Καλή Σταδιοποίηση, Ανίχνευση σύγχρονων βλαβών (HRCT, WLB+AFB, EBUS) <10 mm, επιφανειακές, Με ορατά όρια, προσβάσιµες, άθικτος χόνδρος µε EBUS Άλλες ερι τώσεις Υ οψήφιοι για βρογχοσκο ική θερα εία Gr.Stratakos MD Χειρουργείο Vonk-Noordegraaf A, Postmus PE, Sutedja TG. Lung Cancer 2003;39:49-53 Mathur PN, Edell E, Sutedja T, Vergnon JM. ACCP Treatment of eraly stage NSCLC. Chest 2003; 123 (S1):176s-180s, 40

41 Confocal Fluorescence Microendoscopy Eικόνες από το µέλλον;; Narrow Band Imaging-magnification endoscopy 41

42 Θωρακική ιαγνωστική Ενδοσκόπηση Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation (Προσπέλαση περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προδιηθητικών βλαβών Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική συλλογή) Θωρακοσκό ηση Μια ξεχασµένη τέχνη (H.C. Jacobaeus operation) Χιλιάδες θωρακοσκοπήσεις µε πρωτόγονα µέσα έγιναν για τη λύση των συµφύσεων της Φυµατιώδους πλευρίτιδας και τη δηµιουργία θεραπευτικού πνευµοθώρακα µεταξύ 1910 και 1955 όταν ανακαλύφθηκαν τα αντιφυµατικά φάρµακα Jacobaeus HC. The cauterization of adhesions in artificial pneumothorax therapy of tuberculosis. Am Rev Tuberc 1922; 6:

43 «Ιατρική» Θωρακοσκό ηση Ελάχιστα επεµβατική τεχνική υπό τοπική αναισθησία (Μοιάζει πολύ µε την τοµή και την τεχνική της τοποθέτησης σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης) Αυτόµατη αναπνοή Ενδοσκοπικό δωµάτιο Video υποβοηθούµενη τεχνική υνατότητα θεραπευτικής πλευρόδεσης µε ταλκ Ευγενής Άµιλλα Medical thoracoscopy πνευµονολόγοι τοπική αναισθησία όχι διασωλήνωση Όχι χειρουργείο χαµηλό κόστος Video assisted thoracic surgery (VATS) (Θωρακο) χειρουργοί Γενική αναισθησία σωλήνας διπλού αυλού Χειρουργική αίθουσα Υψηλό κόστος υνατότητα εξέλιξης σε Θωρακοτοµή M,

44 Τοµή 44

45 ιάνοιξη µε ψαλίδι Εισαγωγή του τροκάρ 45

46 Εισαγωγή του τροκάρ για Θωρακοσκό ηση - Πίέζουµε σταθερά και εριστρέφουµε - Πάντα κάθετα!! - Τα δάχτυλά µας ελέγχουν το βάθος της διείσδυσης (Μ ορεί να τραυµατιστεί ο υ οκείµενος νεύµονας ) Εισάγουµε το Θωρακοσκό ιο 46

47 Κακοήθης Υ εζ. Συλλογή Medical Thoracoscopy Closed Pleural Bx Fluid Cytology Medical Thoracoscopy 44% 74% 95% 74% 96% 97% Malignant pleural effusions: Sensitivity of different biopsy methods. Presented is a prospective simultaneous comparison R. Loddenkemper, Eur Respir J 1999;11:

48 Η ενδοσκο ική εικόνα δεν είναι αρκετή α ό µόνη της Non Carcinoma, non Mesothelioma Malignant polymorphic neoplasm Non Hodgkin plasmablastic/ anaplastic lymphoma 48

49 49

50 Ε ι λοκές Η ιατρική θωρακοσκόπηση είναι ασφαλής Viskum (PoumonCoeur 1981;37:25-28) : 2298 pts Υποδόριο εµφύσηµα : 1.3 % Εµπύηµα : 2 % Αιµορραγία: 2.3 % Εµβολή από αέρα : 0.2 % Θάνατος: 0.09 % Viallat (Chest 1996;113:87-93) : 360 pts και poudrage Υποδόριο εµφύσηµα : 0.6 % Εµπύηµα : 2.5 % Ribas (Chest 2001;119:801-6) :614 pts poudrage Εµπύηµα : 2.7 % Οίδηµα επανέκπτυξης : 2.2 % Αναπνευστική ανεπάρκεια : 1.3 % ιαφυγή αέρα : 0.5 % Αιµορραγία : 0.4 % Προσοχή στις συµφύσεις 50

51 ιαγνωστικό Φάσµα Θωρακοσκό ησης 154 pts 168 procedures Καλοήθη 42,3% Κακοήθη 53,7% Μη ειδική φλεγµονή 38,2% Φυµατίωση 2,7% Υπεζωκοτικό Ίνωµα 0,7% Blanc FX et al. Diagnostic value of Medical Thoracoscopy in Pleural Disease Chest 2002;121: Η Θωρακοσκοπική βιοψία µετέβαλλε την διάγνωση της Μεσοθηλίωµα 29,6% Αδενοκαρκίνωµα 18,1% Απροσδιόριστη κακοήθεια 2% Άλλοι τύποι µεταστατικού Ca 4% Μη δυνατή ε ισκό ηση κλειστής βιοψίας µε Abrams σε 43 από τις 90 περιπτώσεις (47,8%) όπου η πρώτη ήταν µη διαγνωστική και του υπεζωκότα 4% τροποποίησε 11 από 30 περιπτώσεις (36,7) όπου η διάγνωση ήταν κακοήθεια Η συνολική διαγνωστική ακρίβεια της θωρακοσκ. βιοψίας ήταν 93,3% (139 στις 149 περιπτώσεις). Staging Είναι ό όγκος εν δυνάµει εξαιρέσιµος ;; Υπεζωκοτικές µεταστάσεις = M1α stage IV? 51

52 Παρακακοήθεις συλλογές ; Τοπικές επιπλοκές του όγκου Βρογχική απόφραξη- ατελεκτασία Σχετίζονται µε κακοήθεια αλλά δεν υπάρχει Λεµφική απόφραξη υπεζωκοτική Χυλοθώραξ επινέµηση ούτε ανευρίσκονται Σ. άνω κοίλης κακοήθη κύτταρα Συστηµατικές Επιπλοκές του όγκου Πνευµονική Εµβολή Υποαλβουµιναιµία Επιπλοκές της Θεραπείας Ακτινοβολία Φάρµακα (Methotrexate, Miyomycin, Bleomycin) 52

53 Συνεχιζόµενη εκ αίδευση και διάχυση της γνώσης Interventional Thoracic Endoscopy Unit University of Athens 53

Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών

Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μειονεκτήματα EBUS TBNA Τςειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο/αλαισζίκσλ, Costeffectiveness??

Μειονεκτήματα EBUS TBNA Τςειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο/αλαισζίκσλ, Costeffectiveness?? Μειονεκτήματα EBUS TBNA Τςειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο/αλαισζίκσλ, Costeffectiveness?? Γύζθνιε εθπαίδεπζε θαη ρξήζε (νπηηθή γσλία 90 ) Γπζαλεμία γηα ηνλ άξξσζην (γελ. αλαηζζεζία;;) Αθαηάιιειν σο ελδνζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Υπερηχογραφία Θώρακα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος 2η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» Πλευρές Αέρας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Αναπνευστικές κινήσεις Ο φυσιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

V.A.T.S - Μεσοθωρακοσκόπηση

V.A.T.S - Μεσοθωρακοσκόπηση Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακα V.A.T.S - Μεσοθωρακοσκόπηση Θεόδωρος Καραΐσκος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου Δ/ντής: Γεώργιος Δρόσος 05 02-2011

Διαβάστε περισσότερα

ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ;

ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ; Ταξινόµηση των ευρηµάτων στην ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ; Φ. Εµµανουήλ 1,. Ροντογιάννη, 2 Ρ.Τριγγίδου 3,. Χιώτης 4, Μ. Στρατίκη 4, Κ.Κοντογιάννη 1, Ν.Κουφός 1, Σ.Γεννηµατά

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότητα της διαβρογχικής αναρρόφησης με βελόνα (ΤΒΝΑ) στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Μια αναδρομική κλινική μελέτη.

Χρησιμότητα της διαβρογχικής αναρρόφησης με βελόνα (ΤΒΝΑ) στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Μια αναδρομική κλινική μελέτη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρησιμότητα της διαβρογχικής αναρρόφησης με βελόνα (ΤΒΝΑ) στη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρης πνευμονικός όζος. Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου

Μονήρης πνευμονικός όζος. Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου Μονήρης πνευμονικός όζος Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου Το κλινικό πρόβλημα. 0,09-0,2% ΜΠΟ σε α/αήct, 3-6% κακοήθεις. Πρόσφατες, 7% των εθελοντών, 76%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κακοήθης Υπεζωκοτική Συλλογή 10 κρίσιµα ερωτήµατα

Κακοήθης Υπεζωκοτική Συλλογή 10 κρίσιµα ερωτήµατα Κακοήθης Υπεζωκοτική Συλλογή 10 κρίσιµα ερωτήµατα Γιάννης Καλοµενίδης Επίκουρος Καθηγητής Πνευµονολογίας ΕΚΠΑ Νοσοκοµείο «Αττικόν» Κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή Η πιο συχνή αιτία εξιδρωµατικής ΥΣ µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν ΔεύτερηπιοσυχνήαιτίαθανάτουUSA Πιο συχνή αιτία θανάτου στους άνδρες 33% θανάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και της εμπειρίας των Ελλήνων πνευμονολόγων στις ενδοσκοπικές τεχνικές Έχει έρθει η ώρα για αλλαγές;

Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και της εμπειρίας των Ελλήνων πνευμονολόγων στις ενδοσκοπικές τεχνικές Έχει έρθει η ώρα για αλλαγές; Πρωτότυπη Εργασία Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και της εμπειρίας των Ελλήνων πνευμονολόγων στις ενδοσκοπικές τεχνικές Έχει έρθει η ώρα για αλλαγές; Γρηγόριος Στρατάκος, 1 Νικόλαος Xαροκόπος 2, Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ. Αίτια Στρατηγικές Διαχείρισης. Εκτίµηση Πιθανότητας Κακοήθειας. Αλγόριθµος αντιµετώπισης

ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ. Αίτια Στρατηγικές Διαχείρισης. Εκτίµηση Πιθανότητας Κακοήθειας. Αλγόριθµος αντιµετώπισης ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ Πνευµονολόγος Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα, Γ ΠΠ, ΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ» Αίτια Στρατηγικές Διαχείρισης Εκτίµηση Πιθανότητας Κακοήθειας Αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

Παρηγορητική θεραπεία Ca πνεύμονα. Ο ρόλος της επεμβατικής πνευμονολογίας. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος Επιμελητής ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών

Παρηγορητική θεραπεία Ca πνεύμονα. Ο ρόλος της επεμβατικής πνευμονολογίας. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος Επιμελητής ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Παρηγορητική θεραπεία Ca πνεύμονα. Ο ρόλος της επεμβατικής πνευμονολογίας Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος Επιμελητής ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Με το φως ενός κεριού και ολίγη κοκαΐνη 1897 : Ο Gustav Killian

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Επίπτωση παγκοσμίως 89/100.000 γυναίκες, 800.000 νέα περιστατικά ετησίως. U.S.A. 250.000 νέα περιστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ World Health Organization (WHO, 1999) Μη μικροκυτταρικό (80%) αδενοκαρκίνωμα πλακώδες μεγαλοκυτταρικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μονήρης Πνευμονικός Όζος Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» ΟΡΙΣΜΟΙ Όζος: σφαιρική ή ωοειδής σκίαση με σαφή όρια, 3 εκ, περιβαλλόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερες τεχνικές στη χειρουργική αντιµετώπιση του καρκίνου του πνεύµονα

Νεώτερες τεχνικές στη χειρουργική αντιµετώπιση του καρκίνου του πνεύµονα Νεώτερες τεχνικές στη χειρουργική αντιµετώπιση του καρκίνου του πνεύµονα Νικόλαος Γ. Μπαρµπετάκης Θωρακοχειρουργός Επιµελητής Α, Υπεύθυνος Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ Dr. med. Καλλιόπη Αθανασιάδη Χειρουργός Θώρακος Επιµελήτρια Α ΕΣΥ, Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» /ντρια του Θωρακοχειρουργικού Τµήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος πνεύμονα. Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα

Καρκίνος πνεύμονα. Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα Καρκίνος πνεύμονα Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Σταδιοποίηση Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ))ΑΦΡΟΔΙΤΗ) ΕΙΔΙΚΟΣ)ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)) ΔΡΑΜΑ) ) Μάρτιος))2013)

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ))ΑΦΡΟΔΙΤΗ) ΕΙΔΙΚΟΣ)ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)) ΔΡΑΜΑ) ) Μάρτιος))2013) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ))ΑΦΡΟΔΙΤΗ) ΕΙΔΙΚΟΣ)ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)) ΔΡΑΜΑ) ) Μάρτιος))2013) ΜΟΝΗΡΗΣ'ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ'ΟΖΟΣ'.' ΟΡΙΣΜΟΣ' Μονήρης(,(καλώς((αφοριζόμενη(,(σφαιρική( ακτινογραφική(σκίαση(διαμέτρου(( (3(cm( Περιβάλλεται(πλήρως(από(υγιή(πνευμονικό(ιστό(

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα

Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα Γκιόκα Χ. Σπυράτος Δ. Γκιουλέκας Δ. Ιακωβίδης Δ. Κοντακιώτης Θ. Χλωρός Δ. Σιχλετίδης Λ. Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος πολυσυστηματική νόσος άγνωστης αιτιολογίας ενήλικες νεαρής ή μέσης ηλικίας (20-40 ετών) φύλο: Γ > Α επίπτωση: Ελλάδα: 1,07/100000 ΗΠΑ: λευκοί 10,9/100000, έγχρωμοι 35,5/100000

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Εισήγηση Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στέφανος Νικολούζος 1 Γεωργία Ζαχαρία 2 Άννα Μουζακίτη 3 Μαρία Κουρή 4 Κωνσταντίνος Καγκουρίδης 5 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Νικόλαος Καποδίστριας

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Θεσσαλονίκη, 22-24/11/2013. Χ. Τριαντοπούλου Δ/ντρια Ακτινολογικού τμήματος «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Θεσσαλονίκη, 22-24/11/2013. Χ. Τριαντοπούλου Δ/ντρια Ακτινολογικού τμήματος «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Θεσσαλονίκη, 22-24/11/2013 Χ. Τριαντοπούλου Δ/ντρια Ακτινολογικού τμήματος «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο Μερικά δεδομένα 50-60% των ασθενών αναπτύσσουν ηπατικές μεταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Φ.Π. - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Φ.Π. - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Φ.Π. - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Συντ. Διευθυντής Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι ο πιο διεδοµένος καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Ανασκόπηση Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Αναζήτηση της στρατηγικής με την ιδανική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Βασίλειος Σ. Σκούρας 1,2, Nicholas J. Pastis 1, Βλάσης Πολυχρονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Πνεύμονος. 16 η. Σάββατο-Κυριακή 30-31 Μαΐου 2009. Μετεκπαιδευτική Διημερίδα

Καρκίνος Πνεύμονος. 16 η. Σάββατο-Κυριακή 30-31 Μαΐου 2009. Μετεκπαιδευτική Διημερίδα Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 16 η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα Καρκίνος Πνεύμονος Σάββατο-Κυριακή 30-31 Μαΐου 2009 Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΕΙ Πατρών ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ..Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts.. Albert Einstein ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σταδιοποίηση και φυσική ιστορία (πρόγνωση) καρκίνου πνεύμονα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ειδικευόμενη: Σοφία Κραββαρίτη Επιμελητής: Εμμανουήλ Ανδρεάδης Διευθυντής: Γεώργιος Μουσούλης ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ταχύπνοια: αναπνοές >30/min

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του καρκίνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

EUS ERCP HALO Radioablation

EUS ERCP HALO Radioablation ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ EUS ERCP HALO Radioablation Του Ιατρού Χρήστου Β. Καραλή, M.D. Ειδικού Παθολόγου Γαστρεντερολόγου Ενδοσκόπου Ηπατολόγου του Κυανού Σταυρού Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: CT ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση Σοφία Χατζηιωάννου Υπεύθυνη PET/CT Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Επίκουρος Καθηγήτρια Β Εργαστήριο Ακτινολογίας-

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα»

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φιλίππου Δ., Τιτόπουλος Ηρ., Κωνσταντίνου Ελ., Οικονόμου Δ. Πνευμονολογική & Θωρακοχειρουργική Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη περιστατικό 1 στοιχεία ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Ψιλόπουλος Γαστρεντερολόγος Επιστημ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Ψιλόπουλος Γαστρεντερολόγος Επιστημ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Ψιλόπουλος Γαστρεντερολόγος Επιστημ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών AGA Medical Position Statement on the Diagnosis and Management of Colorectal Neoplasia in Inflammatory Bowel Disease Gastroenterology

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροπρόθεσµα αποτελέσµατα διατοµεακής αντιµετώπισης σε ασθενείς µε καλοήθη στένωση τραχείας. Αξιολόγηση του θεραπευτικού αλγορίθµου.

Μακροπρόθεσµα αποτελέσµατα διατοµεακής αντιµετώπισης σε ασθενείς µε καλοήθη στένωση τραχείας. Αξιολόγηση του θεραπευτικού αλγορίθµου. Μακροπρόθεσµα αποτελέσµατα διατοµεακής αντιµετώπισης σε ασθενείς µε καλοήθη στένωση τραχείας. Αξιολόγηση του θεραπευτικού αλγορίθµου..χιώτης, 1 Χ. Ζήσης 2, Μ. Στρατίκη 1, Ν. Γιαννιού 1, Φ.Εµµανουήλ 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ Κοίλο μυώδες όργανο που υποδέχεται, αποθηκεύει και αποβάλλει τα ούρα Μέρη της κύστης Κορυφή Σώμα Πυθμένας Ανατομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο εξατομίκευσης της χειρουργικής θεραπείας στον καρκίνου του οισοφάγου

Πρωτόκολλο εξατομίκευσης της χειρουργικής θεραπείας στον καρκίνου του οισοφάγου Πρωτόκολλο εξατομίκευσης της χειρουργικής θεραπείας στον καρκίνου του οισοφάγου ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.Α. Δουλάμη Γεωργία, Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα. Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας

Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα. Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας Η θνητότητα από καρκίνο του πνεύµονα είναι µεγαλύτερη από το σύνολο της θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Θέσεις Αντιθέσεις Διάγνωση και θεραπεία του βρογχογενούς καρκίνου Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Διευθυντής Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Ανασκόπηση Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Κλημεντίνη Μποσταντζόγλου 1, Χαράλαμπος Μόσχος 2 1 7 η Πνευμονολογική κλινική. ΝΝΘΑ Η Σωτηρία 2 Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας. ΝΝΘΑ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κακοήθη νεοπλάσματα Κεφαλής & Τραχήλου. Βασικές Αρχές Χειρουργικής Προσέγγισης. Θάνος Μπίμπας Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Κακοήθη νεοπλάσματα Κεφαλής & Τραχήλου. Βασικές Αρχές Χειρουργικής Προσέγγισης. Θάνος Μπίμπας Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Κακοήθη νεοπλάσματα Κεφαλής & Τραχήλου Βασικές Αρχές Χειρουργικής Προσέγγισης Θάνος Μπίμπας Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αρχική Προσέγγιση Αντιμετώπιση πρωτοπαθούς εστίας +/- αντιμετώπιση τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ;

ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ; ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ; ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Αιτιολογία: επίμονη λοίμωξη με ογκογόνο στέλεχος HPV (16, 18, 31, 33, 35, 45 κλπ) Πρωτογενής πρόληψη: εμβολιασμός (2 εμβόλια τετραδύναμο, διδύναμο) Δευτερογενής πρόληψη: προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Συνεδρίαση συναίνεσης για τον καρκίνο του πνεύμονα Αγγελάκη Σ., Αγγελίδου M., Βαλερή Ρ-Μ., Βαμβακάς Λ., Γκιόζος Ι., Dahabreh J., Δεστούνη Χ., Ζαχαριάδης Ε., Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο της θωρακοχειρουργική και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής

Κέντρο της θωρακοχειρουργική και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής Κέντρο της θωρακοχειρουργική και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής ιευθυντής κλινικής: Καθηγητής Dr.med. Μάρτιν Τέσνερ HUST Wuhan Κλινική Ντέλµενχορστ - Γερµανία - Πληροφορίες 2009 Πληροφορίες για τους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος 1 2 3 4 5 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τροποποιήσιµοι παράγοντες Κάπνισµα Παθητικό κάπνισµα Καρκινογόνα του επαγγελµατικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Έτος Σημαντικά γεγονότα 1981 G. Iddan,, P. Scapa η ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΗILTON CYPRUS.

Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΗILTON CYPRUS. edtime - Σταδιοποίηση Καρκίνου Παχέος Εντέρου Written by Παπασταματίου Μιλτιάδης, Νικολόπουλος Δημήτριος Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2010 There are no translations available Παπασταματίου Μιλτιάδης, MD, PhD,

Διαβάστε περισσότερα

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιθηλιακά νεοπλάσματα με επικρατούσα νευροενδοκρινική διαφοροποίηση Συχνότητα εμφάνισης NET 1,9-5,76/100,000/

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

Κίκα Πλοιαρχοπούλου. Παθολόγος Ογκολόγος

Κίκα Πλοιαρχοπούλου. Παθολόγος Ογκολόγος Κίκα Πλοιαρχοπούλου Παθολόγος Ογκολόγος Cancer statistics 2013 Cancer statistics 2013 Cancer statistics 2013 Κάπνισμα (87%) Eπαγγελματική έκθεση (αμίαντος, χρώμιο, νικέλιο, βινυλοχλωρίδιο κ.a.) Ιοντίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Μονάδα Μαστού, Α Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Στόχος Αξιολόγηση του Intact Breast Lesion Excision

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Διαμαντόπουλος Παντελής, Κυριαζή Μαρία, Κατσούρη Μαρία Ζαφείρης Χρήστος, Τριχιά Ελένη, Σοφούδης Χρυσόστομος, Νομικός Ιάκωβος Β Χειρουργική κλινική, Ε.Α.Ν.Π «Μεταξά», Πειραιάς, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής Περιεχόµενα 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία 1.1. O ογκολογικός ασθενής... 17 1.2. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντινεοπλασµατική αγωγή... 21 1.3. ιαγνωστική και θεραπευτική στρατηγική... 23 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

12 η Διημερίδα ΕΠΕΓΕ. Περικλής Αποστολόπουλος Επιμελητής Α Γαστρ/κή Κλινική ΝΙΜΤΣ

12 η Διημερίδα ΕΠΕΓΕ. Περικλής Αποστολόπουλος Επιμελητής Α Γαστρ/κή Κλινική ΝΙΜΤΣ 12 η Διημερίδα ΕΠΕΓΕ Περικλής Αποστολόπουλος Επιμελητής Α Γαστρ/κή Κλινική ΝΙΜΤΣ Απλή γαστρίτιδα Ατροφική γαστρίτιδα Εντερική μεταπλασία Δυσπλασία Αδενοκαρκίνωμα Correa P. Cancer Res 1992; 52: 6735-40

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ενημερωτικός οδηγός για τον ασθενή και την οικογένεια Ο θυρεοειδής αδένας: έχει σχήμα πεταλούδας, βρίσκεται στο λαιμό ακριβώς μπροστά από το λάρυγγα και αποτελείται από δύο λoβούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Κλινική Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Συχνότερη κακοήθεια στον δυτικό κόσμο Πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ των θανάτων από καρκίνο Ως ενδημική νόσος NSCLC: 85% SCLC:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Υποτροπή του Καρκίνου του Ορθού: Απεικονιστικός έλεγχος Νίκος Κουρκουτσάκης

Τοπική Υποτροπή του Καρκίνου του Ορθού: Απεικονιστικός έλεγχος Νίκος Κουρκουτσάκης Τοπική Υποτροπή του Καρκίνου του Ορθού: Απεικονιστικός έλεγχος Νίκος Κουρκουτσάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ακτινολογίας -Ιατρικής Απεικόνισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τοπική υποτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Μάης 2010 Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Γ.Παπανικολάου Στόχοι θεραπείας Βελτίωση επιβίωσης Βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 59 ετών ΑΥ υσλιπιδαιµία Γνωστό λέµφωµα κυττάρων µανδύα ελεύθερος νόσου από το 2010 ιαταραχές κενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα