ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1

2 2

3 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Abstral 100 κg ππνγιψζζηα δηζθία 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ππνγιψζζην δηζθίν πεξηέρεη 100 κg θαηληαλχιεο (σο θηηξηθφ) Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Υπνγιψζζην δηζθίν Τν ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 100 κg είλαη έλα ιεπθφ ζηξνγγπιφ δηζθίν 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Ζ αλαθνχθηζε ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ ζε ελήιηθεο αζζελείο πνπ αθνινπζνχλ ζεξαπεία κε νπηνεηδή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θαξθίλν. Ο παξνμπζκηθφο πφλνο είλαη ν αηθλίδηνο παξνμπζκφο ηνπ ρξφληνπ ππνζηξσκαηηθνχ πφλνπ, ν νπνίνο ειέγρεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν ζε αζζελείο πνπ θξίλνληαη φηη εκθαλίδνπλ αλνρή ζηε ζεξαπεία κε νπηνεηδή, γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ρξφληνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Οη αζζελείο θξίλνληαη φηη έρνπλ αλνρή ζηε ζεξαπεία κε νπηνεηδή εάλ ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 60 mg απφ ηνπ ζηφκαηνο κνξθίλε εκεξεζίσο, ηνπιάρηζηνλ 25 κηθξνγξακκάξηα δηαδεξκαηηθήο θαηληαλχιεο ζε σξηαία βάζε, ηνπιάρηζηνλ 30 mg νμπθσδφλεο εκεξεζίσο, ηνπιάρηζηνλ 8 mg απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελεο πδξνκνξθφλεο εκεξεζίσο ή ηζνδχλακε δνζνινγία αλαιγεηηθψλ θάπνηνπ άιινπ νπηνεηδνχο γηα δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο ή θαη πεξηζζφηεξν. Τξφπνο ρνξήγεζεο: Τα ππνγιψζζηα δηζθία Abstral πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηεπζείαλ θάησ απφ ηε γιψζζα ζην πην βαζχ ζεκείν. Τα ππνγιψζζηα δηζθία Abstral δελ πξέπεη λα θαηαπίλνληαη, αιιά πξέπεη λα δηαιχνληαη εληειψο ζηελ ππνγιψζζηα θνηιφηεηα ρσξίο λα ηα δαγθψλεηε ή λα ηα πηπηιάηε. Σπλίζηαηαη ζηνπο αζζελείο λα κελ ηξψλε ή πίλνπλ ηίπνηα έσο φηνπ ην ππνγιψζζην δηζθίν δηαιπζεί εληειψο. Οη αζζελείο κε μεξνζηνκία κπνξνχλ λα πηνχλ λεξφ γηα λα πγξάλνπλ ηε ζηνκαηηθή βιελλνγφλν πξηλ ηε ιήςε ηνπ Abstral. Τηηινπνίεζε δφζεο: Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ηηηινπνίεζεο δφζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δφζεο ζπληήξεζεο γηα ηε ζπλερηδφκελε αληηκεηψπηζε επεηζνδίσλ παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Ζ βέιηηζηε απηή δφζε ζα πξέπεη λα παξέρεη επαξθή αλαιγεζία κε απνδεθηφ επίπεδν αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ. Ζ βέιηηζηε δφζε ηνπ Abstral θαζνξίδεηαη κε αλνδηθή ηηηινπνίεζε γηα θάζε αζζελή. Διαηίθενηαι αρκεηές δόζεις για τρήζη καηά ηη διάρκεια ηης θάζης ηιηλοποίηζης δόζης. Ζ αξρηθή δφζε ηνπ Abstral πξέπεη λα είλαη 100 κg, κε αλνδηθή ηηηινπνίεζε, εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, απφ ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ πεξηεθηηθνηήησλ. 3

4 Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά έσο φηνπ επηηεπρζεί ε βέιηηζηε δφζε. Ζ κεηάβαζε απφ άιια πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ θαηληαλχιε ζην Abstral δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλαινγία 1:1, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνθίι απνξξφθεζεο. Δάλ νη αζζελείο κεηαβνχλ απφ θάπνην άιιν πξντφλ πνπ πεξηέρεη θαηληαλχιε, απαηηείηαη λέα ηηηινπνίεζε δφζεο κε ην Abstral. Τν αθφινπζν δνζνινγηθφ ζρήκα ζπλίζηαηαη γηα ηηηινπνίεζε, αλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ηαηξφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ θιηληθή αλάγθε ηνπ αζζελή, ηελ ειηθία ηνπ θαη ηηο ζπλππάξρνπζεο λφζνπο. Όινη νη αζζελείο πξέπεη λα μεθηλνχλ ηε ζεξαπεία κε έλα ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 100 κg. Δάλ επαξθήο αλαιγεζία δελ επηηεπρζεί κέζα ζε ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ελφο ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί έλα ζεκπιεξσκαηηθφ (δεχηεξν) ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 100 κg. Δάλ δελ επηηεπρζεί επαξθήο αλαιγεζία κέζα ζε ιεπηά κεηά ηελ πξψηε δφζε, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν αχμεζεο ηεο δφζεο ζην δηζθίν ηεο επφκελεο πςειφηεξεο δηαζέζηκεο πεξηεθηηθφηεηαο γηα ην επφκελν επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ(αλαηξέμηε ζηελ παξαθάησ εηθφλα). Ζ θιηκάθσζε ηεο δφζεο πξέπεη λα ζπλερίζεη ζηαδηαθά έσο φηνπ επηηεπρζεί επαξθήο αλαιγεζία κε αλεθηέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο δφζεο γηα ην ζπκπιεξσκαηηθφ (δεχηεξν) ππνγιψζζην δηζθίν ζα πξέπεη λα απμάλεηαη απφ ηα 100 ζηα 200 κηθξνγξακκάξηα ζε δφζεηο ησλ 400 κηθξνγξακκαξίσλ ή πςειφηεξεο. Απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηηηινπνίεζεο, δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) δφζεηο γηα έλα επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ABSTRAL Δόζε έλαξμεο 100µg Επηηπγράλεηαη επαξθήο αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν εληόο ιεπηώλ; Ναη Όρη Λάβεηε έλα δεύηεξν δηζθίν (Βι. πίλαθα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ δεχηεξνπ δηζθίνπ) Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε δόζε γηα ηα επόκελα επεηζόδηα παξαμπζκηθνύ πόλνπ Απμήζηε ην πξώην δηζθίν ζηελ επόκελε πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα γηα ην επόκελν επεηζόδην παξνμπζκηθνύ πόλνπ 4

5 Πεξηεθηηθφηεηα (κg) ηνπ πξψηνπ ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ αλά επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ Πεξηεθηηθφηεηα (κg) ζπκπιεξσκαηηθνχ (δεχηεξνπ) ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ, ην νπνίν ιακβάλεηαη ιεπηά κεηά ην πξψην δηζθίν, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν Δάλ επηηεπρζεί επαξθήο αλαιγεζία ζηελ πςειφηεξε δφζε, αιιά νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θξίλνληαη κε απνδεθηέο, ελδέρεηαη λα ρνξεγεζεί κία ελδηάκεζε δφζε (κε ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 100 κg, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν). Καηά ηελ ηηηινπνίεζε, νη αζζελείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ νδεγίεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιαπιά δηζθία ησλ 100 κηθξνγξακκαξίσλ ή/θαη δηζθία ησλ 200 κηθξνγξακκαξίσλ γηα νπνηαδήπνηε απιή δφζε. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4) δηζθία θάζε θνξά. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα δφζεσλ πςειφηεξσλ ησλ 800 κg δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζε αζζελείο ζε θιηληθέο κειέηεο. Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νπηνεηδή θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηάιιειε δφζε, είλαη αλαγθαίν νη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηηηινπνίεζεο. Καηά ηελ ηηηινπνίεζε νη αζζελείο ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξνηνχ απνπεηξαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην άιιν επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ κε ην Abstral. Θεξαπεία ζπληήξεζεο: Μφιηο θαζνξηζηεί ε θαηάιιειε δφζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα δηζθία, νη αζζελείο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ απηήλ ηε δφζε θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ζε ηέζζεξηο ην αλψηεξν δφζεηο Abstral εκεξεζίσο. Καηά ην δηάζηεκα ζπληήξεζεο νη αζζελείο ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξνηνχ απνπεηξαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην άιιν επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ κε ην Abstral. Δπαλαπξνζαξκνγή δφζεο: Δάλ ε αληαπφθξηζε (αλαιγεζία ή αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο) ζηελ ηηηινπνηεκέλε δφζε ηνπ Abstral κεηαβιεζεί ζεκαληηθά, ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαία κία πξνζαξκνγή ηεο δφζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο βέιηηζηεο δφζεο. Δάλ ζεκεησζνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα επεηζφδηα παξνμπζκηθνχ πφλνπ εκεξεζίσο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο εκέξεο, ηφηε ε δφζε νπηνεηδψλ καθξάο δξάζεο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζπλερνχο πφλνπ πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη. Δάλ ηα νπηνεηδή καθξάο δξάζεο ή ε δφζε ησλ νπηνεηδψλ καθξάο δηαξθείαο κεηαβιεζεί, ε δφζε ηνπ Abstral πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θαη λα ηηηινπνηεζεί εθ λένπ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο βέιηηζηεο δφζεο. Δίλαη αλαγθαίν νπνηαδήπνηε εθ λένπ ηηηινπνίεζε δφζεο νπνηνπδήπνηε αλαιγεηηθνχ λα παξαθνινπζείηαη απφ έλαλ επαγγεικαηία ηεο πγείαο. Γηαθνπή ζεξαπείαο: Γηα ηνπο αζζελείο πνπ δε ρξεηάδνληαη πιένλ ζεξαπεία κε νπηνεηδή, ε δφζε ηνπ Abstral πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθή θαζνδηθή ηηηινπνίεζε ησλ νπηνεηδψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα πηζαλά ζπκπηψκαηα ιφγσδηαθνπήο ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ. 5

6 Γηα ηνπο αζζελείο πνπ ζπλερίδνπλ ηε ρξφληα ζεξαπεία κε νπηνεηδή γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζπλερνχο πφλνπ, αιιά πνπ δε ρξεηάδνληαη πιένλ ζεξαπεία γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ, ε ζεξαπεία κε Abstral ζπλήζσο κπνξεί λα δηαθνπεί άκεζα. Φνξήγεζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο: Τν Abstral δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη από αζζελείο θάησ ησλ 18 εηψλ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Φνξήγεζε ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο Ζ ηηηινπνίεζε δφζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη νη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο ζηε θαηληαλχιε (βι. ελφηεηα 4,4). Φνξήγεζε ζε αζζελείο κε λεθξηθή θαη επαηηθή αλεπάξθεηα Οη αζζελείο κε λεθξηθή θαη επαηηθή δπζιεηηνπξγία πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο ζηε θαηληαλχιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηηηινπνίεζεο ηνπ Abstral (βι. ελφηεηα 4,4). 4.3 Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1. Ζ ρνξήγεζε ηνπ Abstral αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ δελ ερνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή, εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο απεηιεηηθήο γηα ηε δσή. Αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή βαξηάο κνξθήο ή απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα βαξηάο κνξθήο. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Οη αζζελείο θαη εθείλνη πνπ ηνπο θξνληίδνπλ πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη φηη ην Abstral πεξηέρεη κία δξαζηηθή νπζία ζε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα έλα παηδί θαη φηη, ζπλεπψο, πξέπεη λα θπιάζζνπλ φια ηα δηζθία ζε κέξνο πνπ δελ θζάλνπλ θαη δελ βιέπνπλ ηα παηδηά. Δμαηηίαο ησλ πηζαλψλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε ιήςε νπηνεηδνχο ζεξαπείαο, φπσο ην Abstral, νη αζζελείο θαη απηνί πνπ ηνπο θξνληίδνπλ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζσζηήο ιήςεο ηνπ Abstral, θαζψο επίζεο θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ ζπκπηψκαηα ππεξδνζνινγίαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ην Abstral, είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξαπεία ηνπ αζζελή κε νπηνεηδή καθξάο δξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλερνχο πφλνπ. Καηά ηελ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε νπηνεηδψλ, φπσο ε θαηληαλχιε, ελδέρεηαη λα αλαπηπρζεί αλνρή θαη θπζηθή θαη/ή ςπρνινγηθή εμάξηεζε. Ζ ηαηξνγελήο εμάξηεζε κεηά ηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε νπηνεηδψλ είλαη ζπάληα. Όπσο κε φια ηα νπηνεηδή, ππάξρεη ν θίλδπλνο εκθάληζεο θιηληθά ζεκαληηθήο αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Abstral. Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ ηηηινπνίεζε δφζεο ηνπ Abstral ζε αζζελείο κε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα ή άιιε ηαηξηθή πάζεζε πνπ πξνθαιεί πξνδηάζεζε γηα αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή (π.ρ. βαξεία κπαζζέλεηα), εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο πεξαηηέξσ αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή ζε αζζελείο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζε ελδνθξαληαθέο επηπηψζεηο ππεξθαπλίαο, φπσο απηνχο πνπ έρνπλ ελδείμεηο απμεκέλεο ελδνθξαληαθήο πίεζεο, κεησκέλεο ζπλείδεζεο, θψκαηνο ή εγθεθαιηθψλ φγθσλ. Γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ππνζηεί θξαληαθνχο ηξαπκαηηζκνχο, ε θιηληθή πνξεία ελδέρεηαη λα ζθηαζζεί κε ηε ρξήζε 6

7 νπηνεηδψλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα νπηνεηδή πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κφλν εάλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν. Ζ ελδνθιεβίσο ρνξεγνχκελε θαηληαλχιε έρεη απνδεηρηεί φηη πξνθαιεί βξαδπθαξδία. Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε βξαδπαξξπζκίεο. Σηνηρεία απφ κειέηεο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο ηεο θαηληαλχιεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ κεησκέλε θάζαξζε, παξαηεηακέλε εκίζεηα δσή θαη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο. Οη ειηθησκέλνη, θαρεθηηθνί ή εμαζζελεκέλνη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηα ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο ζηε θαηληαλχιε θαη, εάλ θξηζεί απαξαίηεην,λα κεησζεί ε δφζε. Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο ηηηινπνίεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ Abstral ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή αλεπάξθεηα ελδέρεηαη λα απμήζεη ηελ βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο θαηληαλχιεο θαη λα κεηψζεη ηε ζπζηεκαηηθή θάζαξζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζπζζψξεπζε θαη απμεκέλε, παξαηεηακέλε δξάζε νπηνεηδψλ. Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαηά ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ππννγθαηκία θαη ππφηαζε. Τν Abstral δελ έρεη κειεηεζεί ζε αζζελείο κε πιεγέο ζην ζηφκα ή βιελλνγνλίηηδα. Δλδέρεηαη λα ππάξρεη θίλδπλνο απμεκέλεο ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζην θάξκαθν ζε απηνχο ηνπο αζζελείο θαη, ζπλεπψο, ζπλίζηαηαη εμαηξεηηθή πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηηηινπνίεζεο δφζεο. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αμηνζεκείσηα ζπκπηψκαηα θαηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε Abstral. Ωζηφζν πηζαλά ζπκπηψκαηα δηαθνπήο ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ απνηεινχλ ηα : άγρνο, ξίγνο, εθίδξσζε, σρξφηεηα, λαπηία θαη έκεηνο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ζ θαηληαλχιε κεηαβνιίδεηαη απφ ην CYP3A4. Τα θάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ CYP3A4, φπσο ηα αληηβηνηηθά καθξνιίδεο (π ρ. εξπζξνκπθίλε), νη αληηκπθεηηαζηθνί παξάγνληεο αδφιεο (π.ρ. θεηνθνλαδφιε, ηηξαθνλαδφιε) ή ζπγθεθξηκέλνη αλαζηνιείο ηεο πξσηεάζεο (π.ρ. ξηηνλαβίξε) ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο θαηληαλχιεο, κεηψλνληαο ηε ζπζηεκαηηθή ηεο θάζαξζε, ελδερνκέλσο εληζρχνληαο ή παξαηείλνληαο ηε δξάζε ησλ νπηνεηδψλ. Ο ρπκφο γθξέηπθξνπη είλαη επίζεο γλσζηφο γηα ηηο ηδηφηεηεο αλαζηνιήο ηνπ CYP3A4. Σπλεπψο, ε θαηληαλχιε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε πξνζνρή, εάλ ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε αλαζηνιείο ηνπ CYP3A4. Ζ ζπγρνξήγεζε κε άιια θαηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝΣ (θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο), φπσο άιια παξάγσγα κνξθίλεο (αλαιγεηηθά θαη αληηβερηθά), γεληθά αλαηζζεηηθά, ζθειεηνκπνραιαξσηηθά, εξεκηζηηθά αληηθαηαζιηπηηθά, εξεκηζηηθά Ζ1 αληηηζηακηληθά, βαξβηηνπξηθά, αγρνιπηηθά (π.ρ. βελδνδηαδεπίλεο), ππλσηηθά, αληηςπρσηηθά, θινληδίλε θαη ζρεηηθέο νπζίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΚΝΣ. Δλδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ππφηαζε θαη ζεκαληηθή θαηαζηνιή. Τν αιθνφι εληείλεη ηα θαηαζηαιηηθά απνηειέζκαηα ησλ αλαιγεηηθψλ κε βάζε ηε κνξθίλε θαη, ζπλεπψο, δε ζπλίζηαηαη ε ζπγρνξήγεζε αιθννινχρσλ πνηψλ ή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφι κε ην Abstral. Γε ζπλίζηαηαη ε ρνξήγεζε ηνπ Abstral ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ιάβεη αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλννμεηδάζεο (MAO) εληφο 14 εκεξψλ, θαζψο έρεη αλαθεξζεί ζνβαξή θαη απξφβιεπηε ελίζρπζε απφ ηνπο αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ κε νπηνεηδή αλαιγεηηθά. Γε ζπλίζηαηαη ε ζπγρνξήγεζε κεξηθψο νπηνεηδψλ αγσληζηψλ/αληαγσληζηψλ (π.ρ. βνππξελνξθίλε, λαιβνπθίλε, πεληαδνθίλε). Έρνπλ πςειή ζπγγέλεηα κε ηνπο ππνδνρείο νπηνεηδψλ κε ζρεηηθά ρακειή ελδνγελή δξαζηεξηφηεηα θαη, επνκέλσο, κεξηθψο αληαγσλίδνληαη ηελ αλαιγεηηθή δξάζε ηεο 7

8 θαηληαλχιεο θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε απφ ηα νπηνεηδή. 4.6 Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία Ζ αζθάιεηα ηεο θαηληαλχιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. Μειέηεο ζε δψα έρνπλ απνδείμεη ηνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα κε δηαηαξαγκέλε γνληκφηεηα ζε αξνπξαίνπο (βι. ελφηεηα 5,3). Οη πηζαλνί θίλδπλνη ζηνπο αλζξψπνπο είλαη άγλσζηνη. Ζ θαηληαλχιε πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κφλν φηαλ θξηζεί απνιχησο απαξαίηεην. Ζ καθξνπξφζεζκε ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην λενγλφ. Ζ θαηληαλχιε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο), θαζψο ε θαηληαλχιε δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή ζην έκβξπν ή ζην λενγλφ. Ζ θαηληαλχιε εθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαηαζηνιή θαη αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή ζην κσξφ πνπ ζειάδεη. Ζ θαηληαλχιε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα νθέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηφζν γηα ηε κεηέξα φζν θαη γηα ην παηδί. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ Abstral ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. Ωζηφζν, ηα νπηνεηδή αλαιγεηηθά είλαη γλσζηφ φηη ελδέρεηαη λα εμαζζελήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή ηθαλφηεηα εθηέιεζεο πηζαλψο επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ, φπσο ε νδήγεζε ή ν ρεηξηζκφο κεραλεκάησλ. Πξέπεη λα ζπλίζηαηαη ζηνπο αζζελείο λα κελ νδεγνχλ ή λα ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα, εάλ λνηψζνπλ δαιάδα, ππλειία ή παξνπζηάζνπλ ζνιή φξαζε ή δηπισπία θαηά ηε ιήςε ηνπ Abstral. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη ηππηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ νπηνεηδψλ είλαη αλακελφκελεο κε ην Abstral. Τείλνπλ λα κεηψλνληαη ζε έληαζε κε ηε ζπλερή ρξήζε. Οη πην ζνβαξέο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπηνεηδψλ είλαη ε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή (ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθή αλαθνπή), ε ππφηαζε θαη ε θαηαπιεμία. Οη θιηληθέο δνθηκέο ηνπ Abstral ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε παξνμπζκηθφ θαξθηληθφ πφλν. Όινη νη αζζελείο ιάκβαλαλ ζπγρξφλσο νπηνεηδή, φπσο κνξθίλε ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο νμπθσδφλε ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεοή δηαδεξκηθή θαηληαλχιε, γηα ηνλ επηκέλνληα πφλν ηνπο. Δπνκέλσο δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ νξηζηηθά νη επηδξάζεηο κφλν ηνπ Abstral. Οη πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κε ην Abstral πεξηιακβάλνπλ ηππηθέο νπηνεηδείο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, φπσο λαπηία, δπζθνηιηφηεηα, ππλειία θαη θεθαιαιγία. Πεξίιεςε ζε πίλαθα ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κε ην Abstral: Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Abstral ζηνλ αζζελή, κε ππνςία αηηηνινγηθήο ζρέζεο κε ηε ζεξαπεία, θαη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο αλαγξάθνληαη αθνινχζσο βάζεη θαηεγνξίαο νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπρλφηεηαο εκθάληζεο (Πνιχ ζπρλέο 1/10, Σπρλέο 1/100, <1/10, Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο <1/100, Με γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα)). Σε θάζε νκάδα ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο παξνπζηάδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά ζνβαξφηεηαο. 8

9 Ζ ηθαλφηεηα λα απνδνζεί ζην Abstral ζρέζε ηεο δφζεο κε ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηηο θιηληθέο κειέηεο είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ηα ζρήκαηα ηηηινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο κειέηεο. Kαηεγνξία/νξγα ληθό ζύζηεκα Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα θαηά ζπρλόηεηα Πνιύ ζπρλέο 1/10 πρλέο 1/100 έσο < 1/10 Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο < 1/100 Με γλσζηέο (δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Υπεξεπαηζζεζία κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο ζξέςεο Αλνξεμία Μεησκέλε φξεμε Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Καηάζιηςε Παξάλνηα Σπγρπηηθή θαηάζηαζε Απνπξνζαλαηνιη ζµφο Αιιαγέο ζηελ λνεηηθή θαηάζηαζε Άγρνο Δπθνξηα Γπζθνξία Σπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα Γηαηαξαρή ζηελ πξνζνρή λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Εάιε Κεθαιαιγία Υπλειία Ακλεζία Παξνζκία Γπζγεπζία Τξφκνο Λήζαξγνο Υπαηζζεζία Αυπλία Γηαηαξαρή χπλνπ Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο Καξδηαθέο δηαηαξαρέο Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζώξαθα θαη ηνπ κεζνζσξάθηνπ Γχζπλνηα Θνιή φξαζε Ταρπθαξδία Βξαδπθαξδία Υπφηαζε Σηνκαηνθάξπγγν άιγνο Σπζθηγθηηθφ αίζζεκα ιαηκνχ 9

10 Kαηεγνξία/νξγα ληθό ζύζηεκα γαζηξεληεξηθνύ Πνιύ ζπρλέο 1/10 Ναπηία Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα θαηά ζπρλόηεηα πρλέο 1/100 έσο < 1/10 Σηνκαηίηηδα Έκεηνο Γπζθνηιηφηεηα Ξεξνζηνκία Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο < 1/100 Δμέιθσζε ηνπ ζηφκαηνο Δμέιθσζε νχισλ Δμέιθσζε ρεηιέσλ Γηαηαξαγκέλε εθθέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ Κνηιηαθφ άιγνο Γπζπεςία Γπζθνξία ηνπ ζηνκάρνπ Γηαηαξαρή ηεο γιψζζαο Αθζψδεο ζηνκαηίηηδα Με γλσζηέο (δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) 1 Γηνγθσκέλε γιψζζα δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Υπεξηδξσζία Γεξκαηηθή βιάβε Δμάλζεκα Αιιεξγηθφο θλεζκφο Κλεζκφο Νπθηεξηλέο εθηδξψζεηο Απμεκέλε ηάζε γηα κσισπηζκφ Αξζξαιγία Μπνζθειεηηθή δπζθακςία Γπζθακςία άξζξσζεο αλαπαξαγσγηθν ύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ καζηνύ Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνύ ρνξήγεζεο Σηπηηθή δπζιεηηνπξγία Κφπσζε Σχλδξνκν απφ απφζπξζε θαξκάθνπ Δμαζζέληζε Καθνπρία 1 Παξαηεξήζεθαλ κφλν κεηά ηελ θπθινθνξία 10

11 Kαηεγνξία/νξγα ληθό ζύζηεκα Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα θαηά ζπρλόηεηα Πνιύ ζπρλέο 1/10 πρλέο 1/100 έσο < 1/10 Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο < 1/100 Με γλσζηέο (δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) Καθώζεηο,δειεη εξηάζεηο θαη επηπινθέο ζεξαπεπηηθώλ ρεηξηζκώλ Τπραία ππεξδνζνινγία 4.9 Τπεξδνζνινγία Τα ζπκπηψκαηα ππεξδνζνινγίαο θαηληαλχιεο απνηεινχλ επέθηαζε ηεο θαξκαθνινγηθήο ηεο δξάζεο, κε σο πην ζνβαξή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηελ αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθή αλαθνπή. Ζ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο ππεξδνζνινγίαο κε νπηνεηδή πεξηιακβάλεη αθαίξεζε θάζε ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ Abstral απφ ην ζηφκα, ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή δηέγεξζε ηνπ αζζελή θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. Πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα δηαηεξήζεηε έλαλ αλνηθηφ αεξαγσγφ. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, πξέπεη λα εηζαρζεί έλαο ζηνκαηνθαξπγγηθφο ζσιήλαο ή θαζεηήξαο δηαζσιήλσζεο, λα ρνξεγεζεί νμπγφλν θαη λα μεθηλήζεη κεραληθφο αεξηζκφο, φπσο είλαη θαηάιιειν ζε θάζε πεξίπησζε. Πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ζσζηή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο θαη ε παξεληεξηθή πξφζιεςε πγξψλ. Γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηπραίαο ππεξδνζνινγίαο ζε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή, πξέπεη λα ρνξεγείηαη λαινμφλε ή θάπνηνο άιινο αληαγσληζηήο ησλ νπηνεηδψλ, φπσο ελδείθλπηαη θιηληθά θαη ζχκθσλα κε ηελ Πεξίιεςε Φαξαθηεξηζηηθψλ Πξντφληνο. Δλδέρεηαη λα είλαη αλαγθαία ε επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ησλ νπηνεηδψλ, εάλ παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηεο αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο. Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή θαηά ηε ρνξήγεζε λαινμφλεο ή άιισλ αληαγσληζηψλ ησλ νπηνεηδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξδνζνινγίαο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε νπηνεηδή, εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο νμένο ζπλδξφκνπ απφζπξζεο. Δάλ παξνπζηαζηεί ζνβαξή ή ζπλερήο ππφηαζε, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ππνγθαηκίαο θαη ε θαηάζηαζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε θαηάιιειε ζεξαπεία παξεληεξηθήο πξφζιεςεο πγξψλ. Έρεη αλαθεξζεί κπτθή αθακςία πνπ παξεκπνδίδεη ηελ αλαπλνή θαηά ηε ιήςε θαηληαλχιεο θαη άιισλ νπηνεηδψλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί δηαζσιήλσζε ηξαρείαο, ππνβνεζνχκελνο αεξηζκφο θαη ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ησλ νπηνεηδψλ, θαζψο επίζεο θαη κπνραιαξσηηθψλ. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αλαιγεηηθά, Οπηνεηδή, Παξάγσγα θαηλπινπηπεξηδίλεο. Κσδηθφο ATC: N02AB03 Ζ θαηληαλχιε είλαη έλα ηζρπξφ κ-νπηνεηδέο αλαιγεηηθφ κε ηαρεία έλαξμε αλαιγεηηθήο δξάζεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο δξάζεο. Ζ θαηληαλχιε είλαη πεξίπνπ θαηά 100 θνξέο ηζρπξφηεξε απφ ηε κνξθίλε 11

12 Μέζε δηαθνξά έληαζεο πόλνπ Mean Pain Intensity D ifference σο αλαιγεηηθφ. Οη δεπηεξεχνπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο θαηληαλχιεο ζην ΚΝΣ, ζηελ αλαπλεπζηηθή θαη γαζηξεληεξηθή ιεηηνπξγία είλαη ηππηθέο ησλ αλαιγεηηθψλ νπηνεηδψλ θαη ζεσξνχληαη ηππηθέο γηα ηελ θαηεγνξία. Τα αλαιγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαηληαλχιεο ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζην αίκα. Σε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή, νη ειάρηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ νξφ ηεο θαηληαλχιεο γηα απνηειεζκαηηθή αλαιγεζία θπκαίλνληαη απφ 0,3-1,2 ng/ml, ελψ επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ ng/ml ζην αίκα δεκηνπξγνχλ ρεηξνπξγηθή αλαηζζεζία θαη βαζηά αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. Σε αζζελείο κε ρξφλην θαξθηληθφ πφλν, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζηαζεξέο δφζεηο ζπληήξεζεο νπηνεηδψλ, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε βειηίσζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ κε ην Abstral ζε ζχγθξηζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν 10 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε (βιεπε ζρήκα 1 πην θάησ), κε ζεκαληηθά κηθξφηεξε αλαγθαηφηεηα ζεξαπείαο δηάζσζεο κε αλαιγεηηθά. Στήμα 1 Μέζη διαθορά ένηαζης πόνοσ από ηο θσζιολογικό επίπεδο (±SE) ηοσ Abstral ζσγκριηικά με ηο εικονικό θάρμακο (μεηρούμενη με ηην κλίμακα Likert 0-10) 4 P= P= P= P= Placebo Abstral Υξόλνο (min) Ζ αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Abstral έρεη αμηνινγεζεί ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ην θάξκαθν θαηά ηελ έλαξμε ελφο επεηζνδίνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Γελ έρεη δηεξεπλεζεί ζε θιηληθέο κειέηεο ε πξνιεπηηθή ρξήζε ηνπ Abstral γηα αλακελφκελα επεηζφδηα πφλνπ. Ζ θαηληαλχιε, φπσο θαη φινη νη ππνδνρείο αγσληζηέο ησλ κ-νπηνεηδψλ, πξνθαιεί δνζνεμαξηψκελε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. Ο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο ζε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή απφ φηη ζηνπο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά έληνλνπο πφλνπο ή πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφληα ζεξαπεία κε νπηνεηδή. Ζ καθξνπξφζεζκε ζεξαπεία κε νπηνεηδή ζπλήζσο πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηηο δεπηεξεχνπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Δλψ γεληθά ηα νπηνεηδή απμάλνπλ ηνλ ηφλν ηνπ ιείνπ κπφο ηεο νπξνθφξνπ νδνχ, ην άκεζν απνηέιεζκα ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη: ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνθαιεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα νχξεζε, ελψ ζε άιιεο δπζθνιία ζηελ νχξεζε. Τα νπηνεηδή απμάλνπλ ηνλ ηφλν θαη κεηψλνπλ ηελ πξνσζεηηθή ζπζηαιηηθφηεηα ησλ ιείσλ κπψλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηνλ παξαηεηακέλν ρξφλν γαζηξεληεξηθήο κεηαθνξάο, ε νπνία ελδέρεηαη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δπζθνηιηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε θαηληαλχιε. 12

13 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Ζ θαηληαλχιε είλαη έλα εμαηξεηηθά ιηπφθηιν θάξκαθν ηαρείαο απνξξφθεζεο κέζσ ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ θαη ιίγν πην αξγήο κέζσ ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνχ. Ζ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελε θαηληαλχιε επηθέξεη έληνλεο επαηηθέο θαη εληεξηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πξψηνπ ζηαδίνπ. Τν Abstral δηαηίζεηαη ζε ππνγιψζζην δηζθίν ηαρείαο δηάιπζεο. Ταρεία απνξξφθεζε ηεο θαηληαλχιεο ιακβάλεη ρψξα ζηε δηάξθεηα ησλ πεξίπνπ 30 ιεπηψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ Abstral. Ζ απφιπηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπ Abstral έρεη ππνινγηζηεί φηη είλαη 54 %. Οη κέζεο κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ηεο θαηληαλχιεο ζην πιάζκα θπκαίλνληαη απφ 0,2-1,3 ng/ml (κεηά ηε ρνξήγεζε κg Abstral) θαη επηηπγράλεηαη εληφο 22,5-240 ιεπηά. Πεξίπνπ ην 80-85% ηεο θαηληαλχιεο παξνπζηάδεη πξφζδεζε απφ πξσηεΐλεο πιάζκαηνο, θπξίσο ηελ α1-γιπθνπξσηεΐλε θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε ιεπθσκαηίλε θαη ηε ιηπνπξσηεΐλε. Ο φγθνο ηεο δηαλνκήο ηεο θαηληαλχιεο ζε ζηαζεξά επίπεδα είλαη πεξίπνπ 3-6 l/kg. Ζ θαηληαλχιε κεηαβνιίδεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ CYP3A4 ζε έλαλ αξηζκφ θαξκαθνινγηθά αλελεξγψλ κεηαβνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνξθαηληαλχιεο. Μέζα ζε 72 ψξεο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο θαηληαλχιεο, πεξίπνπ ην 75% ηεο δφζεο εθθξίλεηαη ζηα νχξα, θπξίσο σο κεηαβνιίηεο, κε ην 10% σο αλαιινίσην θάξκαθν. Πεξίπνπ ην 9% ηεο δφζεο απνβάιιεηαη κε ηα θφπξαλα, θπξίσο σο κεηαβνιίηεο. Ζ ζπλνιηθή θάζαξζε πιάζκαηνο ηεο θαηληαλχιεο είλαη πεξίπνπ 0,5 l/h/kg. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ Abstral, ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηεο απνκαθξχλζεο ηεο θαηληαλχιεο είλαη πεξίπνπ 7 ψξεο (θπκαίλεηαη απφ 3-12,5 ψξεο) θαη ε ηειηθή εκίζεηα δσή είλαη πεξίπνπ 20 ψξεο (θπκαίλεηαη απφ 11,5-25 ψξεο). Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ηνπ Abstral έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη δνζναλαινγηθή ζην δνζνινγηθφ εχξνο ησλ κg. Φαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο θαηέδεημαλ φηη πνιιαπιά δηζθία είλαη βηντζνδχλακα κε απιά δηζθία ηεο ηζνδχλακεο δφζεο. Γηαηαξαρέο Νεθξηθήο / Ζπαηηθήο ιεηηνπξγηαο Οη δηαηαξαρέο ηεο επαηηθήο ή λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ζηηο ζπγθεληξψζεηο νξνχ. Οη ειηθησκέλνη, νη θαρεθηηθνί ή νη γεληθά εμνπζελσκέλνη αζζελείο ελδέρεηαη λα ζεκεηψζνπλ ρακειφηεξε θάζαξζε θαηληαλχιεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε ηειηθή εκίζεηα δσή γηα ηελ νπζία (βι. ελφηεηεο 4,2 θαη 4,4). 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Τα δεδνκέλα θαξκαθνινγηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηα δεδνκέλα ηνμηθφηεηαο επαλαιακβαλφκελσλ δφζεσλ ππνδεηθλχνπλ φηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο, ν νπνίνο δελ έρεη ήδε θαιπθζεί απφ άιιεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο ΠΦΠ. Σε κειέηεο κε δψα έρεη απνδεηρηεί κεησκέλε γνληκφηεηα θαη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ζε έκβξπα πνληηθψλ. Ωζηφζν, δελ έρνπλ ζεκεησζεί ηεξαηνγελέζεηο. Τα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο κεηαιιαθηηθφηεηαο ζε βαθηήξηα θαη ηξσθηηθά ήηαλ αξλεηηθά. Όπσο θαη άιια νπηνεηδή, ε θαηληαλχιε παξνπζίαζε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κεηάιιαμεο in vitro ζε θχηηαξα ζειαζηηθψλ. Δίλαη απίζαλε ε εκθάληζε κεηάιιαμεο κε ζεξαπεπηηθή ρξήζε, εθφζνλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πξνθιήζεθαλ κφλν ζε πνιχ πςειέο ζπγθεληξψζεηο. Γελ έρνπλ δηεμαρζεί καθξνπξφζεζκεο κειέηεο θαξθηλνγέλεζεο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Μαλληηφιε (E421) Δπηθάιπςε κηθξνθξπζηαιιηθήο θπηηαξίλεο 13

14 Ναηξηνχρνο θξνζθαξκειφδε Σηεαηηθφ καγλήζην 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ εθαξκφδεηαη 6.3 Δηάξθεηα δσήο 3 έηε 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 25 C. Φπιάζζεηέ ην ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία, πξνθεηκέλνπ λα ην πξνθπιάζζεηε απφ ηελ πγξαζία. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Τα ππνγιψζζηα δηζθία Abstral ζπζθεπάδνληαη ζε θπςέιεο αζθαιείαο γηα παηδηά απφ OPA / αινπκίλην / PVC, κε θάιπκκα απφ ραξηί/ πνιπεζηέξα/ αινπκίλην, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε έλα ράξηηλν θνπηί. Ζ ζπζθεπαζία έρεη ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε γηα θάζε πεξηεθηηθφηεηα ππνγιψζζησλ δηζθίσλ Abstral. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο: Σπζθεπαζίεο ησλ 10 ή 30 ππνγιψζζησλ δηζθίσλ. Δλδέρεηαη λα κελ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά φια ηα κεγέζε ζπζθεπαζηψλ. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο Τα απφβιεηα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Οη αζζελείο/θξνληηζηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα επηζηξέθνπλ θάζε αρξεζηκνπνίεην πξντφλ ζην Φαξκαθείν, φπνπ πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο απαηηήζεηο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ProStrakan Ltd Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH Ζλσκέλν Βαζίιεην 8. ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 26418/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ 09/04/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 01/10/

15 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Abstral 200 κg ππνγιψζζηα δηζθία 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ππνγιψζζην δηζθίν πεξηέρεη 200 κg θαηληαλχιεο (σο θηηξηθφ) Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Υπνγιψζζην δηζθίν Τν ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 200 κg είλαη έλα ιεπθφ νβάι δηζθίν 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Ζ αλαθνχθηζε ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ ζε ελήιηθεο αζζελείο πνπ αθνινπζνχλ ζεξαπεία κε νπηνεηδή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θαξθίλν. Ο παξνμπζκηθφο πφλνο είλαη ν αηθλίδηνο παξνμπζκφο ηνπ ρξφληνπ ππνζηξσκαηηθνχ πφλνπ, ν νπνίνο ειέγρεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν ζε αζζελείο πνπ θξίλνληαη φηη εκθαλίδνπλ αλνρή ζηε ζεξαπεία κε νπηνεηδή, γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ρξφληνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Οη αζζελείο θξίλνληαη φηη έρνπλ αλνρή ζηε ζεξαπεία κε νπηνεηδή εάλ ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 60 mg απφ ηνπ ζηφκαηνο κνξθίλε εκεξεζίσο, ηνπιάρηζηνλ 25 κηθξνγξακκάξηα δηαδεξκαηηθήο θαηληαλχιεο ζε σξηαία βάζε, ηνπιάρηζηνλ 30 mg νμπθσδφλεο εκεξεζίσο, ηνπιάρηζηνλ 8 mg απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελεο πδξνκνξθφλεο εκεξεζίσο ή ηζνδχλακε δνζνινγία αλαιγεηηθψλ θάπνηνπ άιινπ νπηνεηδνχο γηα δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο ή θαη πεξηζζφηεξν. Τξφπνο ρνξήγεζεο: Τα ππνγιψζζηα δηζθία Abstral πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηεπζείαλ θάησ απφ ηε γιψζζα ζην πην βαζχ ζεκείν. Τα ππνγιψζζηα δηζθία Abstral δελ πξέπεη λα θαηαπίλνληαη, αιιά πξέπεη λα δηαιχνληαη εληειψο ζηελ ππνγιψζζηα θνηιφηεηα ρσξίο λα ηα δαγθψλεηε ή λα ηα πηπηιάηε. Σπλίζηαηαη ζηνπο αζζελείο λα κελ ηξψλε ή πίλνπλ ηίπνηα έσο φηνπ ην ππνγιψζζην δηζθίν δηαιπζεί εληειψο. Οη αζζελείο κε μεξνζηνκία κπνξνχλ λα πηνχλ λεξφ γηα λα πγξάλνπλ ηε ζηνκαηηθή βιελλνγφλν πξηλ ηε ιήςε ηνπ Abstral. Τηηινπνίεζε δφζεο: Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ηηηινπνίεζεο δφζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δφζεο ζπληήξεζεο γηα ηε ζπλερηδφκελε αληηκεηψπηζε επεηζνδίσλ παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Ζ βέιηηζηε απηή δφζε ζα πξέπεη λα παξέρεη επαξθή αλαιγεζία κε απνδεθηφ επίπεδν αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ. Ζ βέιηηζηε δφζε ηνπ Abstral θαζνξίδεηαη κε αλνδηθή ηηηινπνίεζε γηα θάζε αζζελή. Διαηίθενηαι αρκεηές δόζεις για τρήζη καηά ηη διάρκεια ηης θάζης ηιηλοποίηζης δόζης. Ζ αξρηθή δφζε ηνπ Abstral πξέπεη λα είλαη 100 κg, κε αλνδηθή ηηηινπνίεζε, εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, απφ ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ πεξηεθηηθνηήησλ. 15

16 Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά έσο φηνπ επηηεπρζεί ε βέιηηζηε δφζε. Ζ κεηάβαζε απφ άιια πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ θαηληαλχιε ζην Abstral δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλαινγία 1:1, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνθίι απνξξφθεζεο. Δάλ νη αζζελείο κεηαβνχλ απφ θάπνην άιιν πξντφλ πνπ πεξηέρεη θαηληαλχιε, απαηηείηαη λέα ηηηινπνίεζε δφζεο κε ην Abstral. Τν αθφινπζν δνζνινγηθφ ζρήκα ζπλίζηαηαη γηα ηηηινπνίεζε, αλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ηαηξφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ θιηληθή αλάγθε ηνπ αζζελή, ηελ ειηθία ηνπ θαη ηηο ζπλππάξρνπζεο λφζνπο. Όινη νη αζζελείο πξέπεη λα μεθηλνχλ ηε ζεξαπεία κε έλα ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 100 κg. Δάλ επαξθήο αλαιγεζία δελ επηηεπρζεί κέζα ζε ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ελφο ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί έλα ζπκπιεξσκαηηθφ (δεχηεξν) ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 100 κg. Δάλ δελ επηηεπρζεί επαξθήο αλαιγεζία κέζα ζε ιεπηά κεηά ηελ πξψηε δφζε, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν αχμεζεο ηεο δφζεο ζην δηζθίν ηεο επφκελεο πςειφηεξεο δηαζέζηκεο πεξηεθηηθφηεηαο γηα ην επφκελν επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ(αλαηξέμηε ζηελ παξαθάησ εηθφλα). Ζ θιηκάθσζε ηεο δφζεο πξέπεη λα ζπλερίζεη ζηαδηαθά έσο φηνπ επηηεπρζεί επαξθήο αλαιγεζία κε αλεθηέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο δφζεο γηα ην ζπκπιεξσκαηηθφ (δεχηεξν) ππνγιψζζην δηζθίν ζα πξέπεη λα απμάλεηαη απφ ηα 100 ζηα 200 κηθξνγξακκάξηα ζε δφζεηο ησλ 400 κηθξνγξακκαξίσλ ή πςειφηεξεο. Απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηηηινπνίεζεο, δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) δφζεηο γηα έλα επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ABSTRAL Δόζε έλαξμεο 100µg Επηηπγράλεηαη επαξθήο αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν εληόο ιεπηώλ; Ναη Όρη Λάβεηε έλα δεύηεξν δηζθίν (Βι. πίλαθα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ δεχηεξνπ δηζθίνπ) Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε δόζε γηα ηα επόκελα επεηζόδηα παξαμπζκηθνύ πόλνπ Απμήζηε ην πξώην δηζθίν ζηελ επόκελε πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα γηα ην επόκελν επεηζόδην παξνμπζκηθνύ πόλνπ 16

17 Πεξηεθηηθφηεηα (κg) ηνπ πξψηνπ ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ αλά επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ Πεξηεθηηθφηεηα (κg) ζπκπιεξσκαηηθνχ (δεχηεξνπ) ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ, ην νπνίν ιακβάλεηαη ιεπηά κεηά ην πξψην δηζθίν, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν Δάλ επηηεπρζεί επαξθήο αλαιγεζία ζηελ πςειφηεξε δφζε, αιιά νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θξίλνληαη κε απνδεθηέο, ελδέρεηαη λα ρνξεγεζεί κία ελδηάκεζε δφζε (κε ππνγιψζζην δηζθίν ησλ 100 κg, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν). Καηά ηελ ηηηινπνίεζε, νη αζζελείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ νδεγίεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιαπιά δηζθία ησλ 100 κηθξνγξακκαξίσλ ή/θαη δηζθία ησλ 200 κηθξνγξακκαξίσλ γηα νπνηαδήπνηε απιή δφζε. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4) δηζθία θάζε θνξά. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα δφζεσλ πςειφηεξσλ ησλ 800 κg δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζε αζζελείο ζε θιηληθέο κειέηεο. Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νπηνεηδή θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηάιιειε δφζε, είλαη αλαγθαίν νη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηηηινπνίεζεο. Καηά ηελ ηηηινπνίεζε νη αζζελείο ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξνηνχ απνπεηξαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην άιιν επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ κε ην Abstral. Θεξαπεία ζπληήξεζεο: Μφιηο θαζνξηζηεί ε θαηάιιειε δφζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα δηζθία, νη αζζελείο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ απηήλ ηε δφζε θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ζε ηέζζεξηο ην αλψηεξν δφζεηο Abstral εκεξεζίσο. Καηά ην δηάζηεκα ζπληήξεζεο νη αζζελείο ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξνηνχ απνπεηξαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην άιιν επεηζφδην παξνμπζκηθνχ πφλνπ κε ην Abstral. Δπαλαπξνζαξκνγή δφζεο: Δάλ ε αληαπφθξηζε (αλαιγεζία ή αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο) ζηελ ηηηινπνηεκέλε δφζε ηνπ Abstral κεηαβιεζεί ζεκαληηθά, ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαία κία πξνζαξκνγή ηεο δφζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο βέιηηζηεο δφζεο. Δάλ ζεκεησζνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα επεηζφδηα παξνμπζκηθνχ πφλνπ εκεξεζίσο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο εκέξεο, ηφηε ε δφζε νπηνεηδψλ καθξάο δξάζεο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζπλερνχο πφλνπ πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη. Δάλ ηα νπηνεηδή καθξάο δξάζεο ή ε δφζε ησλ νπηνεηδψλ καθξάο δηαξθείαο κεηαβιεζεί, ε δφζε ηνπ Abstral πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θαη λα ηηηινπνηεζεί εθ λένπ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο βέιηηζηεο δφζεο. Δίλαη αλαγθαίν νπνηαδήπνηε εθ λένπ ηηηινπνίεζε δφζεο νπνηνπδήπνηε αλαιγεηηθνχ λα παξαθνινπζείηαη απφ έλαλ επαγγεικαηία ηεο πγείαο. Γηαθνπή ζεξαπείαο: 17

18 Γηα ηνπο αζζελείο πνπ δε ρξεηάδνληαη πιένλ ζεξαπεία κε νπηνεηδή, ε δφζε ηνπ Abstral πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθή θαζνδηθή ηηηινπνίεζε ησλ νπηνεηδψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα πηζαλά ζπκπηψκαηα ιφγσδηαθνπήο ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ. Γηα ηνπο αζζελείο πνπ ζπλερίδνπλ ηε ρξφληα ζεξαπεία κε νπηνεηδή γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζπλερνχο πφλνπ, αιιά πνπ δε ρξεηάδνληαη πιένλ ζεξαπεία γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ, ε ζεξαπεία κε Abstral ζπλήζσο κπνξεί λα δηαθνπεί άκεζα. Φνξήγεζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο: Τν Abstral δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη από αζζελείο θάησ ησλ 18 εηψλ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Φνξήγεζε ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο Ζ ηηηινπνίεζε δφζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη νη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο ζηε θαηληαλχιε (βι. ελφηεηα 4,4). Φνξήγεζε ζε αζζελείο κε λεθξηθή θαη επαηηθή αλεπάξθεηα Οη αζζελείο κε λεθξηθή θαη επαηηθή δπζιεηηνπξγία πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο ζηε θαηληαλχιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηηηινπνίεζεο ηνπ Abstral (βι. ελφηεηα 4,4). 4.3 Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1. Ζ ρνξήγεζε ηνπ Abstral αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ δελ ερνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή, εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο απεηιεηηθήο γηα ηε δσή. Αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή βαξηάο κνξθήο ή απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα βαξηάο κνξθήο. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Οη αζζελείο θαη εθείλνη πνπ ηνπο θξνληίδνπλ πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη φηη ην Abstral πεξηέρεη κία δξαζηηθή νπζία ζε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα έλα παηδί θαη φηη, ζπλεπψο, πξέπεη λα θπιάζζνπλ φια ηα δηζθία ζε κέξνο πνπ δελ θζάλνπλ θαη δελ βιέπνπλ ηα παηδηά. Δμαηηίαο ησλ πηζαλψλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε ιήςε νπηνεηδνχο ζεξαπείαο, φπσο ην Abstral, νη αζζελείο θαη απηνί πνπ ηνπο θξνληίδνπλ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζσζηήο ιήςεο ηνπ Abstral, θαζψο επίζεο θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ ζπκπηψκαηα ππεξδνζνινγίαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ην Abstral, είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξαπεία ηνπ αζζελή κε νπηνεηδή καθξάο δξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλερνχο πφλνπ. Καηά ηελ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε νπηνεηδψλ, φπσο ε θαηληαλχιε, ελδέρεηαη λα αλαπηπρζεί αλνρή θαη θπζηθή θαη/ή ςπρνινγηθή εμάξηεζε. Ζ ηαηξνγελήο εμάξηεζε κεηά ηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε νπηνεηδψλ είλαη ζπάληα. Όπσο κε φια ηα νπηνεηδή, ππάξρεη ν θίλδπλνο εκθάληζεο θιηληθά ζεκαληηθήο αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Abstral. Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ ηηηινπνίεζε δφζεο ηνπ Abstral ζε αζζελείο κε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα ή άιιε ηαηξηθή πάζεζε πνπ πξνθαιεί πξνδηάζεζε γηα αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή (π.ρ. βαξεία κπαζζέλεηα), εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο πεξαηηέξσ αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 18

19 Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή ζε αζζελείο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζε ελδνθξαληαθέο επηπηψζεηο ππεξθαπλίαο, φπσο απηνχο πνπ έρνπλ ελδείμεηο απμεκέλεο ελδνθξαληαθήο πίεζεο, κεησκέλεο ζπλείδεζεο, θψκαηνο ή εγθεθαιηθψλ φγθσλ. Γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ππνζηεί θξαληαθνχο ηξαπκαηηζκνχο, ε θιηληθή πνξεία ελδέρεηαη λα ζθηαζζεί κε ηε ρξήζε νπηνεηδψλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα νπηνεηδή πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κφλν εάλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν. Ζ ελδνθιεβίσο ρνξεγνχκελε θαηληαλχιε έρεη απνδεηρηεί φηη πξνθαιεί βξαδπθαξδία. Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε βξαδπαξξπζκίεο. Σηνηρεία απφ κειέηεο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο ηεο θαηληαλχιεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ κεησκέλε θάζαξζε, παξαηεηακέλε εκίζεηα δσή θαη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο. Οη ειηθησκέλνη, θαρεθηηθνί ή εμαζζελεκέλνη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηα ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο ζηε θαηληαλχιε θαη, εάλ θξηζεί απαξαίηεην,λα κεησζεί ε δφζε. Τν Abstral πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο ηηηινπνίεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ Abstral ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή αλεπάξθεηα ελδέρεηαη λα απμήζεη ηελ βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο θαηληαλχιεο θαη λα κεηψζεη ηε ζπζηεκαηηθή θάζαξζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζπζζψξεπζε θαη απμεκέλε, παξαηεηακέλε δξάζε νπηνεηδψλ. Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαηά ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ππννγθαηκία θαη ππφηαζε. Τν Abstral δελ έρεη κειεηεζεί ζε αζζελείο κε πιεγέο ζην ζηφκα ή βιελλνγνλίηηδα. Δλδέρεηαη λα ππάξρεη θίλδπλνο απμεκέλεο ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζην θάξκαθν ζε απηνχο ηνπο αζζελείο θαη, ζπλεπψο, ζπλίζηαηαη εμαηξεηηθή πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηηηινπνίεζεο δφζεο. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αμηνζεκείσηα ζπκπηψκαηα θαηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε Abstral. Ωζηφζν πηζαλά ζπκπηψκαηα δηαθνπήο ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ απνηεινχλ ηα : άγρνο, ξίγνο, εθίδξσζε, σρξφηεηα, λαπηία θαη έκεηνο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ζ θαηληαλχιε κεηαβνιίδεηαη απφ ην CYP3A4. Τα θάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ CYP3A4, φπσο ηα αληηβηνηηθά καθξνιίδεο (π ρ. εξπζξνκπθίλε), νη αληηκπθεηηαζηθνί παξάγνληεο αδφιεο (π.ρ. θεηνθνλαδφιε, ηηξαθνλαδφιε) ή ζπγθεθξηκέλνη αλαζηνιείο ηεο πξσηεάζεο (π.ρ. ξηηνλαβίξε) ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο θαηληαλχιεο, κεηψλνληαο ηε ζπζηεκαηηθή ηεο θάζαξζε, ελδερνκέλσο εληζρχνληαο ή παξαηείλνληαο ηε δξάζε ησλ νπηνεηδψλ. Ο ρπκφο γθξέηπθξνπη είλαη επίζεο γλσζηφο γηα ηηο ηδηφηεηεο αλαζηνιήο ηνπ CYP3A4. Σπλεπψο, ε θαηληαλχιε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε πξνζνρή, εάλ ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε αλαζηνιείο ηνπ CYP3A4. Ζ ζπγρνξήγεζε κε άιια θαηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝΣ (θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο), φπσο άιια παξάγσγα κνξθίλεο (αλαιγεηηθά θαη αληηβερηθά), γεληθά αλαηζζεηηθά, ζθειεηνκπνραιαξσηηθά, εξεκηζηηθά αληηθαηαζιηπηηθά, εξεκηζηηθά Ζ1 αληηηζηακηληθά, βαξβηηνπξηθά, αγρνιπηηθά (π.ρ. βελδνδηαδεπίλεο), ππλσηηθά, αληηςπρσηηθά, θινληδίλε θαη ζρεηηθέο νπζίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΚΝΣ. Δλδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ππφηαζε θαη ζεκαληηθή θαηαζηνιή. Τν αιθνφι εληείλεη ηα θαηαζηαιηηθά απνηειέζκαηα ησλ αλαιγεηηθψλ κε βάζε ηε κνξθίλε θαη, ζπλεπψο, δε ζπλίζηαηαη ε ζπγρνξήγεζε αιθννινχρσλ πνηψλ ή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφι κε ην Abstral. Γε ζπλίζηαηαη ε ρνξήγεζε ηνπ Abstral ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ιάβεη αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλννμεηδάζεο (MAO) εληφο 14 εκεξψλ, θαζψο έρεη αλαθεξζεί ζνβαξή θαη απξφβιεπηε ελίζρπζε απφ ηνπο αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ κε νπηνεηδή αλαιγεηηθά. 19

20 Γε ζπλίζηαηαη ε ζπγρνξήγεζε κεξηθψο νπηνεηδψλ αγσληζηψλ/αληαγσληζηψλ (π.ρ. βνππξελνξθίλε, λαιβνπθίλε, πεληαδνθίλε). Έρνπλ πςειή ζπγγέλεηα κε ηνπο ππνδνρείο νπηνεηδψλ κε ζρεηηθά ρακειή ελδνγελή δξαζηεξηφηεηα θαη, επνκέλσο, κεξηθψο αληαγσλίδνληαη ηελ αλαιγεηηθή δξάζε ηεο θαηληαλχιεο θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε απφ ηα νπηνεηδή. 4.6 Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία Ζ αζθάιεηα ηεο θαηληαλχιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. Μειέηεο ζε δψα έρνπλ απνδείμεη ηνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα κε δηαηαξαγκέλε γνληκφηεηα ζε αξνπξαίνπο (βι. ελφηεηα 5,3). Οη πηζαλνί θίλδπλνη ζηνπο αλζξψπνπο είλαη άγλσζηνη. Ζ θαηληαλχιε πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κφλν φηαλ θξηζεί απνιχησο απαξαίηεην. Ζ καθξνπξφζεζκε ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην λενγλφ. Ζ θαηληαλχιε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο), θαζψο ε θαηληαλχιε δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή ζην έκβξπν ή ζην λενγλφ. Ζ θαηληαλχιε εθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαηαζηνιή θαη αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή ζην κσξφ πνπ ζειάδεη. Ζ θαηληαλχιε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα νθέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηφζν γηα ηε κεηέξα φζν θαη γηα ην παηδί. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ Abstral ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. Ωζηφζν, ηα νπηνεηδή αλαιγεηηθά είλαη γλσζηφ φηη ελδέρεηαη λα εμαζζελήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή ηθαλφηεηα εθηέιεζεο πηζαλψο επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ, φπσο ε νδήγεζε ή ν ρεηξηζκφο κεραλεκάησλ. Πξέπεη λα ζπλίζηαηαη ζηνπο αζζελείο λα κελ νδεγνχλ ή λα ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα, εάλ λνηψζνπλ δαιάδα, ππλειία ή παξνπζηάζνπλ ζνιή φξαζε ή δηπισπία θαηά ηε ιήςε ηνπ Abstral. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη ηππηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ νπηνεηδψλ είλαη αλακελφκελεο κε ην Abstral. Τείλνπλ λα κεηψλνληαη ζε έληαζε κε ηε ζπλερή ρξήζε. Οη πην ζνβαξέο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπηνεηδψλ είλαη ε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή (ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθή αλαθνπή), ε ππφηαζε θαη ε θαηαπιεμία. Οη θιηληθέο δνθηκέο ηνπ Abstral ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε παξνμπζκηθφ θαξθηληθφ πφλν. Όινη νη αζζελείο ιάκβαλαλ ζπγρξφλσο νπηνεηδή, φπσο κνξθίλε ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο νμπθσδφλε ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο ή δηαδεξκηθή θαηληαλχιε, γηα ηνλ επηκέλνληα πφλν ηνπο. Δπνκέλσο δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ νξηζηηθά νη επηδξάζεηο κφλν ηνπ Abstral κφλν. Οη πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κε ην Abstral πεξηιακβάλνπλ ηππηθέο νπηνεηδείο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, φπσο λαπηία, δπζθνηιηφηεηα, ππλειία θαη θεθαιαιγία. Πεξίιεςε ζε πίλαθα ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κε ην Abstral: Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ αζζελή κε ην Abstral, κε ππνςία αηηηνινγηθήο ζρέζεο κε ηε ζεξαπεία, θαη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο αλαγξάθνληαη αθνινχζσο βάζεη θαηεγνξίαο νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπρλφηεηαο εκθάληζεο (Πνιχ 20

21 ζπρλέο 1/10, Σπρλέο 1/100, <1/10, Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο <1/100, Με γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα)). Σε θάζε νκάδα ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο παξνπζηάδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά ζνβαξφηεηαο. Ζ ηθαλφηεηα λα απνδνζεί ζην Abstral ζρέζε ηεο δφζεο κε ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηηο θιηληθέο κειέηεο είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ηα ζρήκαηα ηηηινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο κειέηεο. Kαηεγνξία/νξγα ληθό ζύζηεκα Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα θαηά ζπρλόηεηα Πνιύ ζπρλέο 1/10 πρλέο 1/100 έσο < 1/10 Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο < 1/100 Με γλσζηέο (δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Υπεξεπαηζζεζία κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο ζξέςεο Αλνξεμία Μεησκέλε φξεμε Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Καηάζιηςε Παξάλνηα Σπγρπηηθή θαηάζηαζε Απνπξνζαλαηνιη ζµφο Αιιαγέο ζηελ λνεηηθή θαηάζηαζε Άγρνο Δπθνξηα Γπζθνξία Σπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα Γηαηαξαρή ζηελ πξνζνρή λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Εάιε Κεθαιαιγία Υπλειία Ακλεζία Παξνζκία Γπζγεπζία Τξφκνο Λήζαξγνο Υπαηζζεζία Αυπλία Γηαηαξαρή χπλνπ Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο Θνιή φξαζε Καξδηαθέο δηαηαξαρέο Ταρπθαξδία Βξαδπθαξδία Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο Υπφηαζε 21

22 Kαηεγνξία/νξγα ληθό ζύζηεκα αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζώξαθα θαη ηνπ κεζνζσξάθηνπ γαζηξεληεξηθνύ Πνιύ ζπρλέο 1/10 Ναπηία Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα θαηά ζπρλόηεηα πρλέο 1/100 έσο < 1/10 Γχζπλνηα Σηνκαηίηηδα Έκεηνο Γπζθνηιηφηεηα Ξεξνζηνκία Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο < 1/100 Σηνκαηνθάξπγγν άιγνο Σπζθηγθηηθφ αίζζεκα ιαηκνχ Δμέιθσζε ηνπ ζηφκαηνο Δμέιθσζε νχισλ Δμέιθσζε ρεηιέσλ Γηαηαξαγκέλε εθθέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ Κνηιηαθφ άιγνο Γπζπεςία Γπζθνξία ηνπ ζηνκάρνπ Γηαηαξαρή ηεο γιψζζαο Αθζψδεο ζηνκαηίηηδα Με γλσζηέο (δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) 2 Γηνγθσκέλε γιψζζα δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Υπεξηδξσζία Γεξκαηηθή βιάβε Δμάλζεκα Αιιεξγηθφο θλεζκφο Κλεζκφο Νπθηεξηλέο εθηδξψζεηο Απμεκέλε ηάζε γηα κσισπηζκφ Αξζξαιγία Μπνζθειεηηθή δπζθακςία Γπζθακςία άξζξσζεο αλαπαξαγσγηθν ύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ καζηνύ Σηπηηθή δπζιεηηνπξγία 2 Παξαηεξήζεθαλ κφλν κεηά ηελ θπθινθνξία 22

23 Kαηεγνξία/νξγα ληθό ζύζηεκα Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα θαηά ζπρλόηεηα Πνιύ ζπρλέο 1/10 πρλέο 1/100 έσο < 1/10 Όρη ζπρλέο 1/1.000 έσο < 1/100 Με γλσζηέο (δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνύ ρνξήγεζεο Κφπσζε Σχλδξνκν απφ απφζπξζε θαξκάθνπ Δμαζζέληζε Καθνπρία Καθώζεηο,δειεη εξηάζεηο θαη επηπινθέο ζεξαπεπηηθώλ ρεηξηζκώλ Τπραία ππεξδνζνινγία 4.9 Τπεξδνζνινγία Τα ζπκπηψκαηα ππεξδνζνινγίαο θαηληαλχιεο απνηεινχλ επέθηαζε ηεο θαξκαθνινγηθήο ηεο δξάζεο, κε σο πην ζνβαξή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηελ αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθή αλαθνπή. Ζ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο ππεξδνζνινγίαο κε νπηνεηδή πεξηιακβάλεη αθαίξεζε θάζε ππνγιψζζηνπ δηζθίνπ Abstral απφ ην ζηφκα, ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή δηέγεξζε ηνπ αζζελή θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. Πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα δηαηεξήζεηε έλαλ αλνηθηφ αεξαγσγφ. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, πξέπεη λα εηζαρζεί έλαο ζηνκαηνθαξπγγηθφο ζσιήλαο ή θαζεηήξαο δηαζσιήλσζεο, λα ρνξεγεζεί νμπγφλν θαη λα μεθηλήζεη κεραληθφο αεξηζκφο, φπσο είλαη θαηάιιειν ζε θάζε πεξίπησζε. Πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ζσζηή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο θαη ε παξεληεξηθή πξφζιεςε πγξψλ. Γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηπραίαο ππεξδνζνινγίαο ζε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή, πξέπεη λα ρνξεγείηαη λαινμφλε ή θάπνηνο άιινο αληαγσληζηήο ησλ νπηνεηδψλ, φπσο ελδείθλπηαη θιηληθά θαη ζχκθσλα κε ηελ Πεξίιεςε Φαξαθηεξηζηηθψλ Πξντφληνο. Δλδέρεηαη λα είλαη αλαγθαία ε επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ησλ νπηνεηδψλ, εάλ παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηεο αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο. Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή θαηά ηε ρνξήγεζε λαινμφλεο ή άιισλ αληαγσληζηψλ ησλ νπηνεηδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξδνζνινγίαο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε νπηνεηδή, εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο νμένο ζπλδξφκνπ απφζπξζεο. Δάλ παξνπζηαζηεί ζνβαξή ή ζπλερήο ππφηαζε, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ππνγθαηκίαο θαη ε θαηάζηαζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε θαηάιιειε ζεξαπεία παξεληεξηθήο πξφζιεςεο πγξψλ. Έρεη αλαθεξζεί κπτθή αθακςία πνπ παξεκπνδίδεη ηελ αλαπλνή θαηά ηε ιήςε θαηληαλχιεο θαη άιισλ νπηνεηδψλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί δηαζσιήλσζε ηξαρείαο, ππνβνεζνχκελνο αεξηζκφο θαη ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ησλ νπηνεηδψλ, θαζψο επίζεο θαη κπνραιαξσηηθψλ. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 23

24 Μέζε δηαθνξά έληαζεο πόλνπ Mean Pain Intensity D ifference 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αλαιγεηηθά, Οπηνεηδή, Παξάγσγα θαηλπινπηπεξηδίλεο. Κσδηθφο ATC: N02AB03 Ζ θαηληαλχιε είλαη έλα ηζρπξφ κ-νπηνεηδέο αλαιγεηηθφ κε ηαρεία έλαξμε ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο δξάζεο. Ζ θαηληαλχιε είλαη πεξίπνπ θαηά 100 θνξέο ηζρπξφηεξε απφ ηε κνξθίλε σο αλαιγεηηθφ. Οη δεπηεξεχνπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο θαηληαλχιεο ζην ΚΝΣ, ζηελ αλαπλεπζηηθή θαη γαζηξεληεξηθή ιεηηνπξγία είλαη ηππηθέο ησλ αλαιγεηηθψλ νπηνεηδψλ θαη ζεσξνχληαη ηππηθέο γηα ηελ θαηεγνξία. Τα αλαιγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαηληαλχιεο ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζην αίκα. Σε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή, νη ειάρηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ νξφ ηεο θαηληαλχιεο γηα απνηειεζκαηηθή αλαιγεζία θπκαίλνληαη απφ 0,3-1,2 ng/ml, ελψ επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ ng/ml ζην αίκα δεκηνπξγνχλ ρεηξνπξγηθή αλαηζζεζία θαη βαζηά αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. Σε αζζελείο κε ρξφλην θαξθηληθφ πφλν, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζηαζεξέο δφζεηο ζπληήξεζεο νπηνεηδψλ, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε βειηίσζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ κε ην Abstral ζε ζχγθξηζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν 10 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε (βιέπε ζρήκα 1 πην θάησ), κε ζεκαληηθά κηθξφηεξε αλαγθαηφηεηα ζεξαπείαο δηάζσζεο κε αλαιγεηηθά. Στήμα 1 Μέζη διαθορά ένηαζης πόνοσ από ηο θσζιολογικό επίπεδο (±SE) ηοσ Abstral ζσγκριηικά με ηο εικονικό θάρμακο (μεηρούμενη με ηην κλίμακα Likert 0-10) 4 P= P= P= P= Placebo Abstral Υξόλνο (min) Ζ αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Abstral έρεη αμηνινγεζεί ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ην θάξκαθν θαηά ηελ έλαξμε ελφο επεηζνδίνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Γελ έρεη δηεξεπλεζεί ζε θιηληθέο κειέηεο ε πξνιεπηηθή ρξήζε ηνπ Abstral γηα αλακελφκελα επεηζφδηα πφλνπ. Ζ θαηληαλχιε, φπσο θαη φινη νη ππνδνρείο αγσληζηέο ησλ κ-νπηνεηδψλ, πξνθαιεί δνζνεμαξηψκελε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. Ο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο ζε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη νπηνεηδή απφ φηη ζηνπο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά έληνλνπο πφλνπο ή πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφληα ζεξαπεία κε νπηνεηδή. Ζ καθξνπξφζεζκε ζεξαπεία κε νπηνεηδή ζπλήζσο πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηηο δεπηεξεχνπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. 24

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Oxatomide 30mg/tab - Oxatomide:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Χρήσιμες Συμβουλές για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ε επηηστία ηες ζεραπείας απαηηεί ηελ θαιή ζσλεργαζία γηαηρού κε ηολ αζζελή Σν θάξκαθν είλαη κόλν έλα εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 150 κg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Τπογλώζζια Διζκία 2 mg 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Nicotine β-cyclodextrine complex πνπ αληηζηνηρεί ζε Nicotine Έθδνρα: Betadex (β-cyclodextrine), Crospovidone,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Αmlodipine (σο besylate) Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Starch maize pregelatinized,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα