Εισαγωγή στην Τοπολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Τοπολογία"

Transcript

1 Ενότητα: Σύγκλιση και Συνέχεια Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών

2 Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ϱητώς. Χρηµατοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών» έχει χρηµατοδοτήσει µόνο τη αναδιαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μά- ϑηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 2

3 Περιεχόµενα ενότητας 3 Σύγκλιση και Συνέχεια Σύγκλιση ικτύων Συνέχεια Ανοικτές και κλειστές συναρτήσεις, Οµοιοµορφισµοί Σύγκλιση κατά Υπερφίλτρο Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 3

4 3 Σύγκλιση και Συνέχεια 3.1 Σύγκλιση ικτύων Για τη µελέτη των µετρικών χώρων και των τοπολογικών ιδιοτήτων τους, κεντρικής σηµασίας µέσο αποτέλεσαν οι ακολουθίες. Η χρηστικότητά τους εντοπίστηκε σε κοµβικά σηµεία, όπως στο χαρακτηρισµό της κλειστότητας ενός συνόλου ή της συνέχειας µίας συνάρτησης (αρχή της µεταφοράς). Ο ορισµός της σύγκλισης ακολουθιών γενικεύεται ϕυσιολογικά για ακολουθίες σε τοπολογικούς χώρους. Για το λόγο αυτό, ϕαίνεται δόκιµο το να εξετάσουµε κατά πόσο η έννοια της ακολουθίας είναι ικανή να διατηρήσει τον κεντρικό αυτό ϱόλο στην ευρύτερη κλάση των τοπολογικών χώρων. Ορισµός Εστω X τοπολογικός χώρος, (x n ) n N µία ακολουθία στο X και x X. Λέµε ότι η ακολουθία (x n ) συγκλίνει στο x (ϑα γράφουµε x n x) αν για κάθε περιοχή U N x υπάρχει n 0 = n 0 (U) N ώστε x n U για κάθε n n 0. Παρατήρηση Είναι εµφανές ότι αν η ακολουθία (x n ) συγκλίνει στο x, τότε κάθε υπακολουθία (x kn ) της (x n ) συγκλίνει στο x. Παραδείγµατα (α) Στον τοπολογικό χώρο (N, T ), όπου T η συµπεπερασµένη τοπολογία, η ακολουθία (x n ) µε x n = n n N συγκλίνει σε κάθε x N. Πράγµατι, έστω x N και U N x. Τότε x U T, άρα X \ U πεπερασµένο και προφανώς X \ U πεπερασµένο. Αρα υπάρχει n 0 N ώστε x n X \ U για κάθε n n 0, δηλαδή x n U. Εποµένως x n x. (ϐ) Στον τοπολογικό χώρο (X, T ), όπου X υπεραριθµήσιµο σύνολο και T η συναριθµήσιµη τοπολογία, παρατηρούµε τα εξής: Αν (x n ) ακολουθία στο X και x X ώστε x n x, τότε η (x n ) είναι τελικά σταθερή και ίση µε x (δηλαδή υπάρχει n 0 N ώστε x n = x για n n 0 ). Εστω, προς άτοπο, ότι η (x n ) δεν είναι τελικά σταθερή και ίση µε x. Τότε το {n N : x n x} είναι άπειρο σύνολο. Αρα υπάρχει (x kn ) υπακολουθία της (x n ) µε x kn x για κάθε n N. Θέτουµε U = X \ {x kn : n N}. Τότε x U και T, άρα U N x. Ακόµη x kn U για κάθε n N. Εποµένως x kn x, πράγµα που έρχεται σε αντίφαση µε το ότι x n x. X = X. Πράγµατι, έστω x X. Τότε για κάθε U ανοικτό µε x U έχουµε U X \{x} = U \{x}, αφού το U είναι υπεραριθµήσιµο (γιατί;). Εποµένως x X Ετσι, για κάθε x X έχουµε x X \ {x}, αλλά δεν υπάρχει ακολουθία (x n ) στο X \ {x}, ώστε x n x. Τα παραπάνω παραδείγµατα κάνουν ϕανερή, όχι µόνο τη στέρηση των συνήθων «καλών» ιδιοτήτων των ακολουθιών, όπως η µοναδικότητα του ορίου (Παράδειγµα 3.1.3(α)), αλλά και την ανικάνοτητα τους να περιγράψουν πλήρως έννοιες, όπως αυτή της κλειστότητας (Παράδειγµα 3.1.3(ϐ)). Ετσι, η έννοια της ακολουθίας ϕαίνεται να είναι µάλλον ανεπαρκής για τους σκοπούς µας. Αυτή η παθογένεια εντοπίζεται, κατά κύριο λόγο, στο ότι όλες οι ϐάσεις περιοχών ενός σηµείου σε έναν τοπολογικό χώρο ενδέχεται να είναι (πληθαριθµικά) πολύ µεγαλύτερες από το σύνολο των ϕυσικών αριθµών. Εποµένως, αν επιθυµούµε να γενικεύσουµε την έννοια της ακολουθίας έτσι ώστε το νέο αντικείµενο να είναι ικανό να περιγράψει έναν τοπολογικό χώρο, όπως ακριβώς και οι ακολουθίες στην περίπτωση των µετρικών χώρων, ϑα πρέπει να επιτρέψουµε στο αντικείµενο αυτό να ορίζεται σε αυθαίρετα «µεγάλα» σύνολα (τα οποία ϑα εφοδιάζονται µε την ελάχιστη ικανή έννοια διάταξης). Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 4

5 Ορισµός Εστω (Λ, ) ένα προδιατεταγµένο σύνολο (δηλαδή a a για κάθε a Λ και αν a, b,c Λ µε a b και b c, τότε a c). Το (Λ, ) λέγεται κατευθυνόµενο σύνολο, αν για κάθε a, b Λ υπάρχει c Λ ώστε a c και b c. Η δυϊκή σχέση, της ορίζεται ως εξής: a b b a. Λέµε τότε ότι ο a προηγείται του b. Παραδείγµατα (α) Κάθε ολικά διατεταγµένο σύνολο είναι κατευθυνόµενο σύνολο. N, Z, Q, R είναι κατευθυνόµενα µε τη συνήθη διάταξη. Ειδικά τα (ϐ) Το δυναµοσύνολο P(X) κάθε συνόλου X είναι κατευθυνόµενο σύνολο µε τις: A 1 B A B και A 2 B A B. (γ) Εστω (X, T ) τοπολογικός χώρος και x X. Το N x είναι κατευθυνόµενο σύνολο µε την ( ) U V U V Πράγµατι, το (N x, ) είναι προφανώς προδιατεταγµένο. Εστω τώρα U 1,U 2 N x. Τότε για το U = U 1 U 2 N x έχουµε ότι U 1 U και U 2 U. Γενικότερα, αν B x είναι ϐάση περιοχών του x, τότε το B x είναι κατευθυνόµενο σύνολο µε την ( ). Ορισµοί (α) Εστω X σύνολο. Ενα δίκτυο στο X είναι µία συνάρτηση p : Λ X, όπου (Λ, ) είναι κατευθυνόµενο µη κενό σύνολο. Θέτουµε p λ p(λ) και συµβολίζουµε το δίκτυο p µε (p λ ) λ Λ ή µε (p λ ). (ϐ) Εστω (X, T ) τοπολογικός χώρος, (p λ ) λ Λ ένα δίκτυο στο X και x X. Λέµε ότι το δίκτυο (p λ ) λ Λ συγκλίνει στο x, αν για κάθε U N x υπάρχει λ 0 = λ 0 (U) Λ ώστε p λ U για κάθε λ λ 0. Γράφουµε τότε p λ x ή lim λ p λ = x. Παρατήρηση Προφανώς κάθε ακολουθία στο X είναι δίκτυο µε κατευθυνόµενο σύνολο το (N, ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο ορισµός της σύγκλισης δικτύου συµπίπτει µε το γνωστό ορισµό της σύγκλισης µίας ακολουθίας. Παραδείγµατα (α) Αν (X, T ) είναι ο διακριτός τοπολογικός χώρος, ένα δίκτυο (p λ ) λ Λ συγκλίνει σε ένα x X αν και µόνο αν υπάρχει λ 0 Λ ώστε p λ = x για κάθε λ λ 0 (αφού {x} N x ). (ϐ) Αν (X, T ) είναι ο τετριµµένος τοπολογικός χώρος, κάθε δίκτυο (p λ ) λ Λ στο X συγκλίνει σε κάθε x X, αφού N x = {X}. Παρατήρηση Εστω (X, T ) τοπολογικός χώρος, x X και το κατευθυνόµενο σύνολο (B x, ). Για κάθε U B x επιλέγουµε p U U. Ετσι ορίζεται ένα δίκτυο (p U ) U Bx. Ισχύει ότι p U x. Πράγµατι, έστω V N x. Τότε υπάρχει U 0 B x µε U 0 V, αφού B x ϐάση περιοχών του x. Για κάθε U B x µε U U 0 έχουµε p U U U 0 V. Αρα p U x. Πρόταση Εστω (X, T ) τοπολογικός χώρος, A X και x X. Τότε x A υπάρχει δίκτυο (p λ ) στο X ώστε p λ A λ Λ και p λ x. Απόδειξη: ( ) Υποθέτουµε ότι x A. Τότε A U για κάθε U N x. Επιλέγουµε p U U για κάθε U N x. Τότε το (p U ) U Nx είναι ένα δίκτυο στο X. Προφανώς p U A U N x και αφού p U U U N x, από την Παρατήρηση 3.1.9, έχουµε ότι p U x. ( ) Εστω U N x. Αφού p λ x, υπάρχει λ 0 Λ ώστε p λ U για κάθε λ λ 0. Ειδικά, p λ0 U A (αφού p λ A λ Λ) κι έτσι U A. Αρα U A για κάθε U N x και συνεπώς x A. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 5

6 Πόρισµα Εστω (X, T ) τοπολογικός χώρος και A X. Τότε (i) Α κλειστό για κάθε δίκτυο (p λ ) λ Λ στο X και για κάθε x X µε p λ A λ Λ και p λ x, ισχύει x A. (ii) Ενα σηµείο x X είναι σηµείο συσσώρευσης του A υπάρχει δίκτυο (p λ ) λ Λ στο X, ώστε p λ A \ {x} λ Λ και p λ x. Απόδειξη: (i) A κλειστό A = A A A. Το συµπέρασµα έπεται από την Πρόταση (ii) Επεται από την Πρόταση , αφού x A x A \ {x}. Ορισµοί (α) Εστω (Λ, ) κατευθυνόµενο σύνολο και N Λ. Το N καλείται οµοτελικό (στο Λ), αν για κάθε λ Λ υπάρχει ν N µε ν λ. (ϐ) Εστω (Λ, ), (M, ) κατευθυνόµενα σύνολα. Μία συνάρτηση ϕ : M Λ καλείται αύξουσα αν για κάθε µ 1, µ 2 M µε µ 1 µ 2 ισχύει ϕ(µ 1 ) ϕ(µ 2 ). (γ) Εστω p : (Λ, ) X ένα δίκτυο στο X. Μία συνάρτηση q : (M, ) X, όπου (M, ) κατευθυνόµενο σύνολο, καλείται υποδίκτυο του p αν υπάρχει αύξουσα συνάρτηση ϕ : (M, ) (Λ, ) ώστε το ϕ(m) να είναι οµοτελικό στο Λ και q = p ϕ. Λέµε τότε ότι το υποδίκτυο q καθορίζεται από το Ϲεύγος (M, ϕ). Το υποδίκτυο q συµβολίζεται µε (p ϕ(µ) ) µ M ή µε (p ϕ(µ) ) και προφανώς είναι δίκτυο. Παρατηρήσεις (α) Ενα M N είναι οµοτελικό το M είναι άπειρο. (ϐ) Αν (X, T ) είναι τοπολογικός χώρος και x X, το B (N x, ) είναι οµοτελικό αν και µόνο αν είναι ϐάση περιοχών του x. (γ) Αν (Λ, ) είναι κατευθυνόµενο σύνολο και λ 0 Λ, τότε το M = {λ Λ : λ λ 0 } είναι οµοτελικό καθώς και κάθε N Λ µε M N είναι οµοτελικό. (δ) Κάθε υπακολουθία (x kn ) µίας ακολουθίας (x n ) είναι υποδίκτυο της ακολουθίας (αφού k(n) είναι άπειρο). Προφανώς υπάρχουν υποδίκτυα της (x n ) που δεν είναι υπακολουθίες. (ε) Κάθε οµοτελικό υποσύνολο M ενός κατευθυνόµενου συνόλου Λ είναι κατευθυνόµενο (µε τον περιο- ϱισµό της προδιάταξης του Λ). Πράγµατι, έστω µ 1, µ 2 M. Αφού Λ κατευθυνόµενο, υπάρχει λ Λ ώστε λ µ 1 και λ µ 2. Αφού M οµοτελικό, υπάρχει µ M ώστε µ λ. Τότε µ µ 1 και µ µ 2. Επεται ότι: Αν p : (Λ, ) X είναι δίκτυο και M Λ οµοτελικό, τότε το q = p M είναι υποδίκτυο του p. Πράγµατι, η συνάρτηση ϕ : M Λ µε ϕ(µ) = µ ( M κατευθυνόµενο) είναι αύξουσα και ϕ(m) = M, οµοτελικό στο Λ και ισχύει q = p ϕ. (στ) Αν (p λ ) είναι δίκτυο στον τοπολογικό χώρο X και x X, τότε ισχύει p λ x υπάρχει U N x ώστε λ 0 Λ λ λ 0 µε p λ U υπάρχει U N x ώστε p λ U λ M, όπου M Λ οµοτελικό Από το (ε), έπεται ότι το (p λ ) λ M είναι υποδίκτυο του (p λ ) λ Λ µε p λ U λ M. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 6

7 Πρόταση Εστω (X, T ) τοπολογικός χώρος, (p λ ) δίκτυο στο X και x X. Τότε: p λ x κάθε υποδίκτυο του (p λ ) συγκλίνει στο x Απόδειξη: ( ) Εστω q = p ϕ : M X υποδίκτυο του (p λ ) και U N x. Αφού p λ x, υπάρχει λ 0 Λ ώστε p λ U λ λ 0. Αφού ϕ(m) είναι οµοτελικό στο Λ, υπάρχει µ 0 M ώστε ϕ(µ 0 ) λ 0. Τότε για κάθε µ M µε µ µ 0 έχουµε ϕ(µ) ϕ(µ 0 ) λ 0 κι έτσι p ϕ(µ) U. Εποµένως p ϕ(µ) x. ( ) Είναι προφανές, αφού το (p λ ) είναι υποδίκτυο του (p λ ). Ορισµός Εστω (p λ ) ένα δίκτυο σε ένα τοπολογικό χώρο X και x X. Το x καλείται οριακό σηµείο του (p λ ) αν για κάθε U N x και για κάθε λ Λ υπάρχει µ Λ µε µ λ και p µ U. ηλαδή το x είναι οριακό σηµείο του (p λ ) αν για κάθε U N x το {λ Λ : p λ U} είναι οµοτελικό στο Λ. Παρατήρηση Αν p λ x, τότε το x είναι οριακό σηµείο του (p λ ). Πράγµατι, έστω U N x. Τότε υπάρχει λ 0 Λ ώστε p λ U για κάθε λ λ 0, δηλαδή {λ Λ : p λ U} {λ Λ : λ λ 0 } κι έτσι, από Παρατήρηση (γ), το {λ Λ : p λ U} είναι οµοτελικό, δηλαδή το x είναι οριακό σηµείο. Θεώρηµα Εστω X τοπολογικός χώρος, (p λ ) δίκτυο στο X και x X. Το x είναι οριακό σηµείο του (p λ ) αν και µόνο αν υπάρχει υποδίκτυο του (p λ ) που συγκλίνει στο x. Απόδειξη: ( ) Εστω x οριακό σηµείο. Θέτουµε: M = {(U, λ) : U N x, λ Λ και p λ U} Ορίζουµε τη σχέση στο M ως εξής: Η είναι µία προδιάταξη στο M (γιατί;). (U 1, λ 1 ) (U 2, λ 2 ) U 1 U 2 και λ 1 λ 2 Το (M, ) είναι κατευθυνόµενο σύνολο. Πράγµατι, αν (U 1, λ 1 ), (U 2, λ 2 ) M, ϑέτουµε U 3 = U 1 U 2 και επιλέγουµε λ 0 Λ ώστε λ 0 λ 1 και λ 0 λ 2. Αφού το x είναι οριακό σηµείο του (p λ ), υπάρχει λ 3 Λ µε λ 3 λ 0 και p λ3 U. Τότε (U 3, λ 3 ) M και (U 3, λ 3 ) (U 1, λ 1 ), (U 2, λ 2 ). Ορίζουµε ϕ : M Λ µε ϕ(u, λ) = λ. Τότε η ϕ είναι αύξουσα (από τον ορισµό της ) και ϕ(m) οµοτελικό στο Λ (αφού ϕ(m) = Λ). Ετσι, το p ϕ είναι υποδίκτυο του (p λ ). Θα δείξουµε ότι το p ϕ συγκλίνει στο x. Εστω U 0 N x. Αφού το x είναι οριακό σηµείο του p λ, υπάρχει λ 0 Λ ώστε p λ0 U 0. Τότε (U 0, λ 0 ) M και για κάθε (U, λ) M µε (U, λ) (U 0, λ 0 ) έχουµε Εποµένως, το p ϕ συγκλίνει στο x. (p ϕ)(u, λ) = p(ϕ(u, λ)) = p(λ) = p λ U U 0. ( ) Εστω q = (p ϕ(µ) ) µ M υποδίκτυο του (p λ ) λ Λ µε p ϕ(µ) x. Εστω U N x. Τότε υπάρχει µ 0 M ώστε p ϕ(µ) U για κάθε µ µ 0, δηλαδή: {λ Λ : p λ U} {ϕ(µ) : µ µ 0 }. Εποµένως, αρκεί να δείξουµε ότι το {ϕ(µ) : µ µ 0 } είναι οµοτελικό στο Λ. Εστω λ 0 Λ. Αφού ϕ(m) είναι οµοτελικό στο Λ, υπάρχει µ 1 M µε ϕ(µ 1 ) λ 0. Ακόµη, αφού το M είναι κατευθυνόµενο, υπάρχει µ M ώστε µ µ 0 και µ µ 1. Τότε ϕ(µ) ϕ(µ 1 ) λ 0, άρα ϕ(µ) λ 0 όπου µ µ 0. Αρα το {ϕ(µ) : µ µ 0 } είναι οµοτελικό στο Λ. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 7

8 3.2 Συνέχεια Προχωρούµε στη µελέτη συνεχών συναρτήσεων µεταξύ τοπολογικών χώρων. Θα δούµε ότι οι χαρακτηρισµοί της συνέχειας είναι ανάλογοι µε αυτούς που είδαµε κατά τη µελέτη των µετρικών χώρων. Ορισµός Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι και x 0 X. Μία συνάρτηση f : X Y ϑα λέµε ότι είναι συνεχής στο x 0, αν για κάθε V N f (x0 ) υπάρχει U N x0 ώστε f (U) V. Η f καλείται συνεχής, αν είναι συνεχής σε κάθε σηµείο του X. Παρατηρήσεις (α) Η f είναι συνεχής στο x 0 για κάθε V N f (x0 ) ισχύει f 1 (V ) N x0. Πράγµατι, ( ) Εστω V N f (x0 ). Τότε υπάρχει U N x0 ώστε f (U) V. Αρα U f 1 (V ) κι εποµένως f 1 (V ) N x0. ( ) Εστω V N f (x0 ). Τότε το U = f 1 (V ) N x0 και προφανώς f (U) V. (ϐ) Στον Ορισµό µπορούµε να ϑεωρήσουµε ϐάσεις περιοχών των f (x 0 ) και x 0, αντί για τα N f (x0 ) και N x0 αντίστοιχα. Αρα στην περίπτωση των µετρικών χώρων, ο ορισµός αυτός συµπίπτει µε το γνωστό. (γ) Αν η f είναι σταθερή, τότε είναι συνεχής (παίρνουµε U = X). (δ) Αν ο X έχει τη διακριτή τοπολογία, τότε η f είναι αυτόµατα συνεχής (παίρνουµε U = {x 0 }) Θεώρηµα Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι και µία συνάρτηση f : X Y. Τα ακόλουθα είναι ισοδύνα- µα: (i) Η f είναι συνεχής. (ii) Για κάθε G Y ανοικτό, το f 1 (G) είναι ανοικτό στο X. (iii) Για κάθε F Y κλειστό, το f 1 (F) είναι κλειστό στο X. (iv) Για κάθε A X, f (A) f (A). (v) Για κάθε B Y, f 1 (B) f 1 (B). (vi) Για κάθε B Y, f 1 (B ) ( f 1 (B)). Απόδειξη: (i) (ii) Εστω G Y ανοικτό και x f 1 (G). Τότε f (x) G και G N f (x0 ). Αφού f συνεχής, έπεται ότι f 1 (G) N x (Παρατήρηση 3.2.2(α)). Συνεπώς το f 1 (G) είναι περιοχή κάθε σηµείου του, άρα f 1 (G) είναι ανοικτό. (ii) (iii) Εστω F Y κλειστό. Τότε το Y \F είναι ανοικτό και, από το (ii), έπεται ότι το f 1 (Y \F) = X \ f 1 (F) είναι ανοικτό. ηλαδή το f 1 (F) είναι κλειστό. (iii) (iv) Εστω A X. Από το (iii) για το κλειστό F = f (A) έχουµε ότι το f 1 ( f (A)) είναι κλειστό στο X. Επιπλέον, A f 1 ( f (A)) f 1 ( f (A)). Αρα, από τον ορισµό της κλειστότητας, A f 1 ( f (A)) f (A) f (A). Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 8

9 (iv) (v) Εστω B Y. Από το (iv) για το A = f 1 (B) έχουµε f ( f 1 (B)) f ( f 1 (B)). Ακόµη, f ( f 1 (B)) B f ( f 1 (B)) B. Εποµένως: (v) (vi) Εστω B Y. Τότε: Αρα f 1 (B ) ( f 1 (B)). f ( f 1 (B)) f ( f 1 (B)) f ( f 1 (B)) B X \ ( f 1 (B)) = X \ f 1 (B) f ( f 1 (B)) B f 1 (B) f 1 (B) = f 1 (Y \ B) f 1 (Y \ B) (από το (v)) = f 1 (Y \ B ) = X \ f 1 (B ) (vi) (i) Εστω x X και V N f (x). Τότε f (x) V, δηλαδή: x f 1 (V ) ( f 1 (V )) (από το (vi) ). Αρα f 1 (V ) N x. Εποµένως η f είναι συνεχής στο x. Αφού το x X ήταν τυχόν, η f είναι συνεχής. Παρατηρήσεις (α) Εστω (X, T ), (Y, S) τοπολογικοί χώροι, B µία ϐάση για την S και συνάρτηση f : X Y. Τότε η f είναι συνεχής αν και µόνο αν f 1 (B) T για κάθε B B. Πράγµατι: ( ) Είναι προφανές, αφού B S. ( ) Εστω G S.Τότε G = B i για κάποια υποοικογένεια (B i ) i I της B. Αρα f 1 (G) = i I i I T, ως ένωση ανοικτών. Αρα η f είναι συνεχής. f 1 (B i ) (ϐ) Η προηγούµενη παρατήρηση ισχύει αν η B είναι υποβάση για την S, κι όχι κατ ανάγκη ϐάση (γιατί;). Παράδειγµα Η συνάρτηση f : R S R S µε f (x) = x δεν είναι συνεχής. Πράγµατι, ένω το σύνολο (0,1] είναι ανοικτό στον R S, το f 1 ((0,1]) = [ 1,0) δεν είναι ανοικτό. Πρόταση Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι, x 0 X και συνάρτηση f : X Y. Τότε η f είναι συνεχής στο x 0 αν και µόνο αν, για κάθε (p λ ) δίκτυο στο X µε p λ x 0, ισχύει f (p λ ) f (x 0 ). Απόδειξη: ( ) Υποθέτουµε ότι η f είναι συνεχής στο x 0. Εστω (p λ ) δίκτυο στο X µε p λ x 0. Εστω V N f (x0 ). Από τη συνέχεια της f στο x 0, έπεται ότι f 1 (V ) N x0. Αφού p λ x 0, υπάρχει λ 0 Λ ώστε p λ f 1 (V ) για κάθε λ λ 0. Τότε f (p λ ) V για κάθε λ λ 0. Εποµένως f (p λ ) f (x 0 ). ( ) Υποθέτουµε ότι για κάθε (p λ ) µε p λ x 0, ισχύει f (p λ ) f (x 0 ) κι έστω, προς άτοπο, ότι η f δεν είναι συνεχής στο x 0. Τότε υπάρχει V N f (x0 ) ώστε για κάθε U N x0 να ισχύει f (U) V. Για κάθε U N x0 επιλέγουµε p U U, ώστε f (p U ) V. Ετσι, το (p U ) U Nx0 είναι δίκτυο µε p U x 0. Αφού όµως, f (p U ) V και V N f (x0 ), έπεται ότι f (p U ) f (x 0 ), πράγµα άτοπο. Πόρισµα Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι και συνάρτηση f : X Y. Τότε η f είναι συνεχής αν και µόνο αν, για κάθε x X και για κάθε (p λ ) δίκτυο στο X µε p λ x, ισχύει f (p λ ) f (x). Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 9

10 Παρατήρηση Η Πρόταση και το Πόρισµα δεν ισχύουν αν τα δίκτυα αντικατασταθούν µε ακολουθίες. Για παράδειγµα, έστω id : (R, T ) R µε id(x) = x, για κάθε x R, όπου T η συναριθµήσιµη τοπολογία. Αν (x n ) είναι ακολουθία στο (R, T ) και x R, ώστε x n x, τότε η (x n ) είναι τελικά σταθερή και ίση µε x κι εποµένως id(x n ) x = id(x) ως προς τη συνήθη τοπολογία. Οµως, αν a, b R, a < b, τότε το (a, b) είναι ανοικτό στο R, ενώ id 1 ((a, b)) = (a, b) T. Αρα η id δεν είναι συνεχής σε κανένα σηµείο. Είδαµε ότι οι ακολουθίες είναι ανεπαρκείς να χαρακτηρίσουν τη συνέχεια συναρτήσεων. Συµπεραίνουµε, λοιπόν ότι η ανάγκη γενίκευσης από τις ακολουθίες στα δίκτυα περιγράφει µε ακρίβεια το µέτρο γενίκευσης από τους µετρικούς χώρους στους τοπολογικούς χώρους. Πρόταση Εστω X, Y, Z τοπολογικοί χώροι, x 0 X και συναρτήσεις f : X Y, g : Y Z. Αν η f είναι συνεχής στο x 0 και η g είναι συνεχής στο f (x 0 ), τότε η g f : X Z είναι συνεχής στο x 0. Αρα αν οι f,g είναι συνεχείς, τότε και η g f είναι συνεχής. Απόδειξη: Εστω (p λ ) δίκτυο στο X µε p λ x 0. Αφού η f είναι συνεχής στο x 0 = f (p λ ) f (x 0 ) (Πρόταση 3.2.6) Αφού η g είναι συνεχής στο f (x 0 ) = g( f (p λ )) g( f (x 0 )) (Πρόταση 3.2.6) ηλαδή, (g f )(p λ ) (g f )(x 0 ). Αρα, από Πρόταση 3.2.6, η g f είναι συνεχής στο x Ανοικτές και κλειστές συναρτήσεις, Οµοιοµορφισµοί Ορισµός Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι. Μία συνάρτηση f : X Y καλείται ανοικτή (αντίστοιχα κλειστή), αν για κάθε A X ανοικτό (αντίστοιχα κλειστό) το f (A) είναι ανοικτό (αντίστοιχα κλειστό) στο Y. Παρατηρήσεις (α) Αν B είναι ϐάση του τοπολογικού χώρου X, τότε η f είναι ανοικτή αν και µόνο αν για κάθε B B το f (B) είναι ανοικτό στο Y. Πράγµατι, ( ) ( ) Είναι προφανές, αφού κάθε B B είναι ανοικτό. Αν A X ανοικτό, τότε A = B i όπου (B i ) i I υποοικογένεια της B. Αρα το f (A) = i I i I είναι ανοικτό, ως ένωση ανοικτών. Εποµένως η f είναι ανοικτή. f (B i ) (ϐ) Αν η f : X Y είναι 1 1 και επί, τότε, αφού f (A) = ( f 1 ) 1 (A) για κάθε A X, έχουµε f ανοικτή f 1 : Y X συνεχής f κλειστή. (γ) Εστω T 1 και T 2 δύο τοπολογίες στο X και id : (X, T 1 ) (X, T 2 ) µε id(x) = x για κάθε x X. Τότε: T 1 T 2 id ανοικτή id 1 συνεχής id κλειστή. Παράδειγµα Η προβολή π 1 : R 2 R µε π 1 (x, y) = x είναι ανοικτή, αλλά όχι κλειστή. Πράγµατι, Για κάθε (x, y) R 2 και ε > 0, π 1 (B((x, y),ε)) = (x ε, x + ε) ανοικτό, άρα από Παρατήρηση (α), η π 1 είναι ανοικτή. Αν F = {( ) } x, 1 x : x > 0, τότε το F είναι κλειστό στο R 2, ενώ η εικόνα π 1 (F) = (0,+ ) δεν είναι κλειστό στο R. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 10

11 Πρόταση Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι και µία συνάρτηση f : X Y. Η f είναι ανοικτή αν και µόνο αν f (A ) ( f (A)), για κάθε A X. Απόδειξη: ( ) Εστω A X. Τότε το A είναι ανοικτό στο X, άρα και το f (A ) είναι ανοικτό στο Y. Αφού f (A ) f (A), από τον ορισµό του εσωτερικού, έπεται ότι f (A ) ( f (A)). ( ) Εστω A X ανοικτό (άρα A = A). Τότε, από την υπόθεση, έπεται ότι f (A) = f (A ) ( f (A)). ηλαδή f (A) ( f (A)) κι έτσι, f (A) = ( f (A)). Εποµένως το f (A) είναι ανοικτό. Συνεπώς η f είναι ανοικτή. Πρόταση Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι και µία συνάρτηση f : X Y. Η f είναι κλειστή αν και µόνο αν f (A) f (A), για κάθε A X. Απόδειξη: Αφήνεται ως άσκηση (εργαστείτε ανάλογα µε την Απόδειξη της Πρότασης ). Ορισµός Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι. Μία 1 1 και επί συνάρτηση f : X Y, ώστε η ίδια η f αλλά και η f 1 να είναι συνεχείς, καλείται οµοιοµορφισµός των τοπολογικών χώρων X και Y. Οταν υπάρχει f : X Y οµοιοµορφισµός, λέµε ότι οι X και Y είναι οµοιοµορφικοί και το συµβολίζουµε αυτό µε X Y. Παρατήρηση Η σχέση " είναι σχέση ισοδυναµίας στην κλάση των τοπολογικών χώρων. Κατά συνέπεια η κλάση των τοπολογικών χώρων διαµερίζεται σε κλάσεις ισοδυναµίας. ύο τοπολογικοί χώροι που ανήκουν στην ίδια κλάση, από τοπολογικής άποψης, ταυτίζονται. Πρόταση Εστω X,Y τοπολογικοί χώροι και f : X Y µία 1 1 και επί συνάρτηση. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναµα: (i) Η f είναι οµοιοµορφισµός. (ii) Η f είναι συνεχής και ανοικτή. (iii) Η f είναι συνεχής και κλειστή. (iv) Για κάθε A X ισχύει f (A) = f (A). Απόδειξη: Η ισοδυναµία των (i), (ii) και (iii) έπεται από την Παρατήρηση (ϐ). Η ισοδυναµία των (iii) και (iv) έπεται από την Πρόταση και το Θεώρηµα Παραδείγµατα (α) R ( 1,1). Πράγµατι, η f : R ( 1,1) µε f (x) = επί και η f 1 : ( 1,1) R µε f (y) = y 1 y είναι συνεχής. x 1+ x είναι συνεχής, 1 1, (ϐ) Η ταυτοτική συνάρτηση id : R S R µε id(x) = x για κάθε x R S είναι συνεχής (αφού για κάθε a, b R µε a < b, id 1 ((a, b)) = (a, b) T S ), 1 1 και επί. Οµως η id 1 : R R S δεν είναι συνεχής, αφού για το (a, b] T S, (id 1 ) 1 ((a, b]) = (a, b] που δεν είναι ανοικτό στο R. (γ) Εστω X σύνολο, x 1, x 2 X µε x 1 x 2 και T 1, T 2 οι τοπολογίες των ιδιαίτερων σηµείων x 1, x 2 αντίστοιχα. Τότε η f : (X, T 1 ) (X, T 2 ) µε x 2, αν x = x 1 f (x) = x 1, αν x = x 2 x, αν x x 1, x 2 είναι οµοιοµορφισµός. Πράγµατι, η f είναι προφανώς 1 1 και επί. Εστω G T 2. Αν G, τότε x 2 G, άρα x 1 f 1 (G) κι εποµένως f 1 (G) T 1. Αρα η f είναι συνεχής. Ανάλογα, η f 1 είναι συνεχής. (δ) ύο διακριτοί τοπολογικοί X,Y είναι οµοιοµορφικοί, αν και µόνο αν υπάρχει συνάρτηση f : X Y, 1 1 και επί (αφού κάθε συνάρτηση ορισµένη σε διακριτό τοπολογικό χώρο είναι συνεχής). Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 11

12 3.3 Σύγκλιση κατά Υπερφίλτρο Εστω (x n ) µία ϕραγµένη ακολουθία πραγµατικών αριθµών. Θα ϑέλαµε να ορίσουµε µία γενικότερη έννοια ορίου της (x n ), το οποίο όριο ϑα συµβολίζουµε µε lim x n. Φυσιολογική απαίτησή µας ϑα ήταν αυτή η έννοια ορίου να ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες: Συµβατότητα: Αν το (σύνηθες) όριο της lim n x n υπάρχει, τότε lim n x n = lim x n. Γραµµικότητα: Αν (y n ) είναι µία ακόµη ϕραγµένη ακολουθία πραγµατικών αριθµών και c 1 c 2 R, τότε lim (c 1 x n + c 2 y n ) = c 1 lim x n + c 2 lim y n. Θετικότητα: Αν x n 0 για κάθε n N, τότε lim x n 0. Εύκολα ελέγχει κανείς, ότι µε δεδοµένη τη γραµµικότητα και τη συµβατότητα, η ϑετικότητα της υποψήφιας έννοιας ορίου είναι ισοδύναµη µε την ακόλουθη επιθυµητή ιδιότητα: Αν x n A για κάθε n N, τότε lim x n A. Αξίζει, επίσης, να παρατηρήσουµε ότι ο συνήθης ορισµός του ορίου για µία (ϕραγµένη) ακολουθία (x n ) µπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής: ( ) lim n x n = l ε > 0, N \ {n N : x n l < ε} < (δηλαδή, το l είναι το όριο της (x n ) αν και µόνο αν για κάθε ε > 0 µόνο πεπερασµένοι στο πλήθος τους, όροι της (x n ) απέχουν από το l απόσταση µεγαλύτερη από ε). Αφού κάθε µη τετριµµένο υπερφίλτρο περιέχει όλα τα συµπεπερασµένα σύνολα, η ακόλουθη προσέγγιση ϕαίνεται ϕυσιολογική. Ορισµός (όριο Banach). Εστω µία ϕραγµένη ακολουθία πραγµατικών αριθµών (x n ), l R και ε > 0. Ορίζουµε το σύνολο U(l,ε) = U(l,ε)[(x n )] = {n N : x n l < ε} Αν F είναι ένα µη τετριµµένο υπερφίλτρο του N, ορίζουµε lim F x n = l ε > 0, U(l,ε) F. Παρατήρηση Το όριο Banach µίας ϕραγµένης ακολουθίας εξαρτάται από την επιλογή του µη τετριµ- µένου υπερφίλτρου. Θεώρηµα Κάθε ϕραγµένη ακολουθία πραγµατικών αριθµών έχει µοναδικό όριο Banach. Επίσης το όριο Banach είναι συµβατό, γραµµικό και ϑετικό (κατά τον τρόπο που ορίστηκαν αυτές οι έννοιες στην αρχή της Παραγράφου). Απόδειξη: Εστω (x n ), (y n ) ϕραγµένες ακολουθίες και c 1,c 2 R. είχνουµε διαδοχικά: Υπαρξη Εστω L = sup x n και ϑέτουµε I 0 = [ L, L]. ιαιρούµε το I 0 στα ξένα διαστήµατα I1 0 = [ L 0,0), n N I1 1 = [0, L]. Ακριβώς ένα από τα σύνολα {n N : x n I1 0}, {n N : x n I1 1 } ανήκει στο F. Εστω, λοιπόν I 1 το διάστηµα µε αυτή την ιδιότητα. Επαγωγικά κατασκευάζουµε µία ϕθίνουσα ακολουθία διαστηµάτων I 0, I 1,... µε την ιδιότητα, για κάθε k N το µήκος του I k να είναι 2L/2 k και {n N : x n I k } F. Κατά συνέπεια, I k = {l} για κάποιο l R κι ακόµη, για κάθε ε > 0, U(l,ε) F. k N Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 12

13 Μοναδικότητα Για l l και ε < l l 2, τα σύνολα U(l,ε) και U(l,ε) είναι ξένα και κατά συνέπεια, το πολύ ένα από αυτά ανήκει στο F. Συµβατότητα Αµεσο, από την Γραµµικότητα Εστω ότι lim F x n = l 1, lim F y n = l 2 κι έστω ένα ε ϑετικό. Αρχικά υποθέτουµε ότι c 1,c 2 0. Εχουµε ότι τα σύνολα U (l 1,ε/2c 1 ) [(x n )], U (l 2,ε/2c 2 ) [(y n )] ανήκουν στο F, άρα και η τοµή τους. Για κάθε n στην τοµή έχουµε ότι x n l 1 < ε/2c 1 και y n l 2 < ε/2c 2. Συνεπώς, από την τριγωνική ανισότητα παίρνουµε ότι (c 1 x n + c 2 y n ) (c 1 l 1 + c 2 l 2 ) < ε. Αρα U(c 1 l 1 + c 2 l 2,ε)[(c 1 x n + c 2 y n )] F. Για την περίπτωση που κάποιο από τα c 1,c 2 είναι ίσο µε 0, η ίδια απόδειξη λειτουργεί (µε τις προφανείς τροποποιήσεις). Θετικότητα Εστω ότι x n 0 για κάθε n N κι έστω ένα l < 0. Τότε, αν ε = l /2 > 0, έχουµε ότι το U(l,ε) είναι πεπερασµένο και συνεπώς δεν ανήκει στο F. Αρα δεν µπορεί lim F x n = l. Η ακόλουθη Πρόταση περιγράφει µία ενδιαφέρουσα ιδιότητα του χώρου Σ που ορίσαµε στο Παράδειγµα , η οποία ϑα ϕανεί χρήσιµη κατά την περιγραφή της Stone-Čech συµπαγοποίησης του συνόλου των ϕυσικών αριθµών. Πρόταση Εστω U ένα µη τετριµµένο υπερφίλτρο στο σύνολο N και έστω ο τοπολογικός χώρος Σ = N {U}. Για κάθε a : N R (συνεχή) ϕραγµένη συνάρτηση (δηλαδή, ϕραγµένη ακολουθία), υπάρχει µία συνεχής επέκταση â U : Σ R (δηλαδή â U συνεχής και â U N = a). Απόδειξη: εξής: Εστω a : N R ϕραγµένη ακολουθία πραγµατικών αριθµών. Ορίζουµε την â U : Σ R ως â U (x) = a(x) l = lim U a n αν x N αν x = U Η â U προφανώς επεκτείνει την a και είναι ϕραγµένη. Αρκεί να δείξουµε ότι είναι συνεχής στο U. Εστω (l ε,l + ε) ϐασική περιοχή του l. Τότε, αφού l = lim U a n, έχουµε ότι U(l,ε) U. Αρα, το U(l,ε) {U} είναι ϐασική περιοχή του U και προφανώς â U (U(l,ε) {U}) (l ε,l + ε). Εποµένως η â U είναι συνεχής. Παρατήρηση Μία διαφορετική προσέγγιση στη γενίκευση του ορίου µίας ϕραγµένης ακολουθίας µπορεί να γίνει µέσω Συναρτησιακής Ανάλυσης και είναι αυτή που έγινε από τον ίδιο τον Banach στο ϐιβλίο του «Théorie des opérations linéaires». Ο χώρος l των ϕραγµένων ακολουθιών είναι ένας γραµµικός χώρος που εφοδιάζεται µε τη νόρµα (x n ) = sup x n. Το σύνολο των συγκλινουσών ακολουθιών C, n N συνιστά έναν υπόχωρο του l. Ακόµη, η απεικόνιση f : C R, που απεικονίζει κάθε συγκλίνουσα ακολουθία στο όριό της, είναι γραµµική και έχει νόρµα τελεστή ίση µε 1. Από το Θεώρηµα Hahn-Banach, η f επεκτείνεται σε έναν τελεστή f : l R, που έχει επίσης νόρµα τελεστή 1. Ετσι, ϑα ορίζουµε ως όριο Banach µίας ακολουθίας (x n ) l την τιµή f ((x n )). Εύκολα ελέγχει κανείς ότι αυτή η έννοια ορίου ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ϑέσαµε στην αρχή της Παραγράφου. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 13

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Τοπολογικοί χώροι Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Τοπικές έννοιες Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνεκτικότητα Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Κατασκευή νέων τοπολογικών χώρων Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συµπάγεια Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνθήκες αριθµησιµότητας Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ii

ii Σημειώσεις Γενικής Τοπολογίας Σημειώσεις Μ. Γεραπετρίτη από τις παραδόσεις (διορθώσεις, 2016) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 ii Περιεχόμενα 1 Τοπολογικοί Χώροι 3 1.1 Ανοικτά σύνολα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L -σύγκλιση σειρών Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Shmei seic Genik c TopologÐac. Miqa l GerapetrÐthc

Shmei seic Genik c TopologÐac. Miqa l GerapetrÐthc Shmei seic Genik c TopologÐac Miqa l GerapetrÐthc Tm ma Majhmatik n Panepist mio Ajhn n Aj na, 2013 ii Perieqìmena Εισαγωγή 1 1 Τοπολογικοί Χώροι 3 1.1 Ανοικτά σύνολα, βάσεις και υποβάσεις..................

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L p Σύγκλιση. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L p Σύγκλιση. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L p Σύγκλιση Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creaive Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: ιαχωριστικά αξιώµατα Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Μετρικοποιησιµότητα Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους 121 5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να μελετήσουμε την έννοια της σύγκλισης σε γενικούς τοπολογικούς χώρους, πέραν των μετρικών χώρων. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει ( πρβλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( )

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( ) Παράρτηµα Β Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης Β1 Χώροι Baach Βάσεις Schauder Στο εξής συµβολίζουµε µε Z,, γραµµικούς (διανυσµατικούς) χώρους πάνω απ το ίδιο σώµα K = ή και γράφουµε απλά

Διαβάστε περισσότερα

V x, y W x, y, y συνιστούν προφανώς ένα ανοικτό

V x, y W x, y, y συνιστούν προφανώς ένα ανοικτό 81 3.2 Το θεώρημα Tychooff. Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με το θεώρημα Tychooff, δηλαδή ότι ένα αυθαίρετο καρτεσιανό γινόμενο συμπαγών χώρων είναι, με την τοπολογία γινόμενο, συμπαγής χώρος. Το θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος 73 3. Συμπαγείς χώροι 3. Συμπαγείς χώροι και βασικές ιδιότητες Οι συμπαγείς χώροι είναι μια από τις πιο σημαντικές κλάσεις τοπολογικών χώρων. Η κλάση των συμπαγών χώρων περιλαμβάνει τα κλειστά διαστήματα,b

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μετασχηµατισµός Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μετασχηµατισµός Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Μετασχηµατισµός Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Σταθµητοί Χώροι και Ευκλείδειοι Χώροι Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 59 Μέρος 2. Ευκλείδειοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Μέτρο Lebesgue Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ).

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ). Κεφάλαιο 4 Συναρτήσεις μεταξύ μετρικών χώρων 4.1 Συνεχείς συναρτήσεις Εστω (X, ρ) και (Y, σ) δύο μετρικοί χώροι. Στην 2.2 δώσαμε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f : X Y σε κάποιο σημείο x 0 X:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος).

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος). 4 Τοπολογικοί χώροι. Στοιχειώδεις έννοιες της τοπολογίας Στην παράγραφο αυτή εισάγουμε τις βασικές έννοιες της τοπολογίας, δηλαδή αυτές του ανοικτού και κλειστού συνόλου, της κλειστότητας και του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ. Ενότητα: Ο Ευκλείδειος Χώρος. Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ. Ενότητα: Ο Ευκλείδειος Χώρος. Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ Ενότητα: Ο Ευκλείδειος Χώρος Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Ο Ευκλείδειος χώρος R n 1.1 Αλγεβρική δοµή Ο Ευκλείδειος χώρος R n είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α. Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης.

Παράρτηµα Α. Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης. Παράρτηµα Α Στοιχεία θεωρίας µέτρου και ολοκλήρωσης Α Χώροι µέτρου Πέραν της «διαισθητικής» περιγραφής του µέτρου «σχετικά απλών» συνόλων στο από το µήκος τους (όπως πχ είναι τα διαστήµατα, ενώσεις/τοµές

Διαβάστε περισσότερα

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών ΜΑΣ 02. Απειροστικός Λογισµός Ι Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών Ορισµός.. Ονοµάζουµε ακολουθία πραγµατικών αριθµών κάθε απεικόνιση του συνόλου N των ϕυσικών αριθµών, στο σύνολο R των πραγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το ϕασµατικό ϑεώρηµα για αυτοσυζυγείς τελεστές. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το ϕασµατικό ϑεώρηµα για αυτοσυζυγείς τελεστές. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Το ϕασµατικό ϑεώρηµα για αυτοσυζυγείς τελεστές Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creatve Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Τοπολογία! http://eclass.uoa.gr/courses/math451/ Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 Υπενθύμιση: Η τοπολογία της ομοιόμορφης σύγκλισης Εστω K ένα σύνολο (π.χ. K = [a,b]) και f n,f : K R φραγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα 5 Ανοικτά και κλειστά σύνολα Στην παράγραφο αυτή αναπτύσσεται ο µηχανισµός που θα µας επιτρέψει να µελετήσουµε τις αναλυτικές ιδιότητες των συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Θα χρειαστούµε τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine.

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine. 8 Έστω (, ) 4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα 4. θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldste. χώρος με νόρμα. Υπενθυμίζουμε ότι η ασθενής τοπολογία T του έχει ως βάση ( ανοικτών ) περιοχών του όλα τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier

L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier Κεφάλαιο 7 L -σύγκλιση σειρών Fourier 7.1 Χώροι Hilbert 7.1.1 Χώροι µε εσωτερικό γινόµενο και χώροι Hilbert Ορισµός 7.1.1. Εστω X γραµµικός χώρος πάνω από το K. Μια συνάρτηση, : X X K λέγεται εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Όρια συναρτήσεων. ε > υπάρχει ( ) { } = ± ορίζονται αναλόγως. Η διατύπωση αυτών των ορισµών αφήνεται ως άσκηση. x y = +. = και για κάθε (, ) ( 0,0)

Όρια συναρτήσεων. ε > υπάρχει ( ) { } = ± ορίζονται αναλόγως. Η διατύπωση αυτών των ορισµών αφήνεται ως άσκηση. x y = +. = και για κάθε (, ) ( 0,0) Όρια συναρτήσεων.5. Ορισµός. Έστω, f : Α συνάρτηση συσσώρευσης του Α και b σηµείο. Λέµε ότι η f έχει ως όριο το διάνυσµα b καθώς το τείνει προς το και συµβολίζουµε li = ή f b f b αν και µόνο αν, για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

f I X i I f i X, για κάθεi I.

f I X i I f i X, για κάθεi I. 47 2 Πράξεις σε τοπολογικούς χώρους 2. Η τοπολογία γινόμενο Σε προηγούμενη παράγραφο ορίσαμε την τοπολογία γινόμενο στο καρτεσιανό γινόμενο Y δύο τοπολογικών χώρων Y, ( παράδειγμα.33 () ). Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Χώροι L p - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Χώροι L p - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι L p - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1), Κεφάλαιο 6 Συμπάγεια 6.1 Ορισμός της συμπάγειας Οπως θα φανεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εισάγει την έννοια του συμπαγούς μετρικού χώρου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 AΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 AΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 4. Ορισµοί KΕΦΑΛΑΙΟ 4 AΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ορισµός 4.. Μία συνάρτηση : µε πεδίο ορισµού το σύνολο των φυσικών αριθµών και τιµές στην πραγµατική ευθεία καλείται ακολουθία πραγµατικών αριθµών.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο Lebesgue. Κεφάλαιο Εξωτερικό µέτρο Lebesgue

Μέτρο Lebesgue. Κεφάλαιο Εξωτερικό µέτρο Lebesgue Κεφάλαιο 1 Μέτρο Lebesgue 1.1 Εξωτερικό µέτρο Lebesgue Θα ϑέλαµε να ορίσουµε το «µήκος» κάθε υποσυνόλου A του R, δηλαδή να αντιστοιχίσουµε σε κάθε A R έναν µη αρνητικό αριθµό λ(a) (ή το + ). Είναι λογικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε 1. Να αποδειχθεί ότι κάθε ϑετικός ακέραιος αριθµός n 6, µπορεί να γραφεί στη µορφή όπου οι a, b, c είναι ϑετικοί ακέραιοι. n = a + b c,. Να αποδειχθεί ότι για κάθε ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν 3 4.3 Τελείως κανονικοί χώροι ( ). 3 2 Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysoh, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν κανονικός χώρος, x και κλειστό ώστε x. Υπάρχει τότε συνεχής συνάρτηση f :, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Όρια συναρτήσεων. ε > υπάρχει ( ) { } = ± ορίζονται αναλόγως. Η διατύπωση αυτών των ορισµών αφήνεται ως άσκηση. x y = +. = και για κάθε (, ) ( 0,0)

Όρια συναρτήσεων. ε > υπάρχει ( ) { } = ± ορίζονται αναλόγως. Η διατύπωση αυτών των ορισµών αφήνεται ως άσκηση. x y = +. = και για κάθε (, ) ( 0,0) Όρια συναρτήσεων 5 Ορισµός Έστω, : Α συνάρτηση συσσώρευσης του Α και b σηµείο Λέµε ότι η έχει ως όριο το διάνυσµα b καθώς το τείνει προς το και συµβολίζουµε li ή b b αν και µόνο αν, για κάθε ε > υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

B = F i. (X \ F i ) = i I

B = F i. (X \ F i ) = i I Κεφάλαιο 3 Τοπολογία μετρικών χώρων Ομάδα Α 3.1. Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το G \ F είναι

Διαβάστε περισσότερα

x \ B T X. A = {(x, y) R 2 : x 0, y 0}

x \ B T X. A = {(x, y) R 2 : x 0, y 0} ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΕΜ Χειμερινό εξάμηνο 2017-18 ΜΕΜ231-ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ, 6Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ, ΧΩΡΟΙ HAUSDORFF ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι.Δ. ΠΛΑΤΗΣ 1. Κλειστα συνολα Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη. (α) Άµεσο αφού κάθε υποσύνολο µηδενικού συνόλου είναι µετρήσιµο.

Υπόδειξη. (α) Άµεσο αφού κάθε υποσύνολο µηδενικού συνόλου είναι µετρήσιµο. Κεφάλαιο 2 Ολοκλήρωµα Lebesgue 2.1 Οµάδα Α 1. Αν η f : (a, b) R είναι παραγωγίσιµη, τότε η f είναι µετρήσιµη. Υπόδειξη. Θεωρούµε την ακολουθία f : (a, b) R µε f (x) = [f(x + 1/) f(x)]. Εφόσον, η f είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 65 11 Η Ορίζουσα Gram και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( )

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( ) Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών 7 Η Ευκλείδεια απόσταση που ορίσαµε στον R επιτρέπει ( εκτός από τον ορισµό των ορίων συναρτήσεων και ακολουθιών και τον ορισµό της συνέχειας συναρτήσεων της µορφής

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: s97130@math.aegean.gr soviet@teivos.samos.aegean.gr http://iris.math.aegean.gr/software/kerkis/

e-mail: s97130@math.aegean.gr soviet@teivos.samos.aegean.gr http://iris.math.aegean.gr/software/kerkis/ A Π α ν ε π ι ς τ ή µ ι ο Α ι γ α ί ο υ Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι ς τ η µ ώ ν Τ µ ή µ α Μ α θ η µ α τ ι κ ώ ν Πτυχιακή εργασία Εκπονητής Χουσαΐνοβ Αλέξανδρος Α.Μ. 311/1997130 Σάµος, 2002 Τίτλος : Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Ορισμός και παραδείγματα Ορισμός 1.1.1 μετρική). Εστω X ένα μη κενό σύνολο. Μετρική στο X λέγεται κάθε συνάρτηση ρ : X X R με τις παρακάτω ιδιότητες: i) ρx, y) για κάθε x,

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Βάσεις και υποβάσεις.

1.2 Βάσεις και υποβάσεις. . Βάσεις και υποβάσεις. Το «καθήκον» του ορισμού μιας τοπολογίας διευκολύνεται αν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε αρκετά ανοικτά σύνολα τα οποία να παραγάγουν όλα τα ανοικτά σύνολα. Ορισμός.9. Έστω X,

Διαβάστε περισσότερα

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν.

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. 93 4 Διαχωριστικά αξιώματα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τα λεγόμενα διαχωριστικά αξιώματα και εξετάζουμε τις βασικές ιδιότητές τους. Ένα από αυτά το έχουμε ήδη εισαγάγει δηλαδή το αξίωμα Husdorff ( ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Y είναι τοπολογία. Αυτή περιέχει το και

Y είναι τοπολογία. Αυτή περιέχει το και 8.3 Σχετική τοπολογία και υπόχωροι. Ορισμός.37. Έστω X, τ.χ. Αν U : U X, τότε η οικογένεια είναι μια τοπολογία στο σύνολο, η οποία ονομάζεται η σχετική ( ή επαγόμενη ) τοπολογία του. Ο χώρος, ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ιατεταγµένοι χώροι. 1.1 Κώνοι και διάταξη

Κεφάλαιο 1. ιατεταγµένοι χώροι. 1.1 Κώνοι και διάταξη Κεφάλαιο 1 ιατεταγµένοι χώροι 1.1 Κώνοι και διάταξη Εστω E γραµµικός χώρος. Ενα κυρτό, µη κενό υποσύνολο P του E είναι κώνος αν λ P για κάθε λ R +. Αν επιπλέον ισχύει P ( P) = {0} το P είναι οξύς κώνος

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα 33.4.Συνεχείς συναρτήσεις Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης είναι θεμελιώδης και μελετάται κατ αρχήν για συναρτήσεις μιας και κατόπιν δύο ή περισσότερων μεταβλητών στα μαθήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Θεωρία Ζήτησης

Κεφάλαιο 1. Θεωρία Ζήτησης Κεφάλαιο 1 Θεωρία Ζήτησης Στο κεφάλαιο αυτό υποθέτουµε ότι καταναλωτής εισέρχεται στην αγορά µε πλούτο w > 0 και επιθυµεί να τον ανταλλάξει µε διάνυσµα αγαθών x που να µεγιστοποιεί τις προτιµήσεις του.

Διαβάστε περισσότερα

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές.

ι3.4 Παραδείγματα T ) έχει την ιδιότητα Heine-Borel, αν κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολό του είναι συμπαγές. 6 ι3.4 Παραδείγματα Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε κάποια σημαντικά παραδείγματα, για τις εφαρμογές, χώρων συναρτήσεων οι οποίοι είναι τοπικά κυρτοί και μετρικοποιήσιμοι αλλά η τοπολογία τους δεν επάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1)

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1) Κεφάλαιο 4 Ευθέα γινόµενα οµάδων Στο Παράδειγµα 1.1.2.11 ορίσαµε το ευθύ εξωτερικό γινόµενο G 1 G 2 G n των οµάδων G i, 1 i n. Στο κεφάλαιο αυτό ϑα ασχοληθούµε λεπτοµερέστερα µε τα ευθέα γινόµενα οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Χώροι L p. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Χώροι L p. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι L p Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι 36 6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι Έστω R διάστημα και f : R συνεχής συνάρτηση τότε, όπως γνωρίζουμε από τον Απειροστικό Λογισμό, η f έχει την ιδιότητα της ενδιάμεσου τιμής. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y.

2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. με νόρμα, με τις ακόλουθες νόρμες οι οποίες ορίζονται μέσω των νορμών των X και Y. 2 Πεπερασμένα ευθέα αθροίσματα και προβολές σε χώρους με νόρμα. Έστω ( X, ) και (, ) X Y {( x, ) : x X και Y} Y χώροι με νόρμα. Τότε ο διανυσματικός χώρος = ( με τις συνήθεις κατά σημείο πράξεις ) γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωµα Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος

Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωµα Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωµα Lebesgue Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2015 Περιεχόµενα 1 Μέτρο Lebesgue 3 1.1 Εξωτερικό µέτρο Lebesgue........................... 3

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Τίτλος Μαθήματος: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Τίτλος Μαθήματος: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Ενότητα: Θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας της λύσης του Π.Α.Τ.: y = f ( x, y), y( x ) (Θεώρημα Picard) ' Όνομα Καθηγητή: Χρυσή Κοκολογιαννάκη Τμήμα: Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - II Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 52 9 Η Κανονική Μορφή Jordan - II

Διαβάστε περισσότερα

1 Το ϑεώρηµα του Rademacher

1 Το ϑεώρηµα του Rademacher Το ϑεώρηµα του Rademacher Νικόλαος Μουρδουκούτας Περίληψη Σε αυτήν την εργασία ϑα αποδείξουµε το ϑεώρηµα του Rademacher, σύµφωνα µε το οποίο κάθε Lipschiz συνάρτηση f : R m είναι διαφορίσιµη σχεδόν παντού.

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι R διάστηµα και f : Ι R συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f (

Διαβάστε περισσότερα

= s 2m 1 + s 1 m 2 s 1 s 2

= s 2m 1 + s 1 m 2 s 1 s 2 ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 203 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΠΘ Οι σηµειώσεις αυτές είναι ϐασισµένες στις διαλέξεις του µαθήµατος. Καταγράϕηκαν αρχικά ηλεκτρονικά από τη κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακουλουθίες ρ. Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου

Ακουλουθίες ρ. Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου Ακουλουθίες ρ. Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου Σχολή Ναυτικών οκίµων Ακ. Ετος 2018-2019 Εισαγωγικά Βασικοί Ορισµοί Μονοτονία Ακολουθίας Φραγµένη Ακολουθία Υπακολουθίες Σύγκλιση - Απόκλιση Ακολουθιών N = {1, 2,

Διαβάστε περισσότερα

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον Χώροι πηλίκα Έστω διανυσματικός χώρος και Y διανυσματικός υπόχωρος του. Για κάθε θεωρούμε το σύμπλοκο σχετικά με τον Y, = + y y Y = + Y ορ { : } δηλαδή το είναι η παράλληλη μεταφορά του Y κατά το διάνυσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μετρικοί χώροι. 1.1 Βασικές έννοιες. Εστω σύνολο X και έστω η απεικόνιση d : X X R έτσι ώστε για κάθε x, y, z X ισχύουν :

Κεφάλαιο 1. Μετρικοί χώροι. 1.1 Βασικές έννοιες. Εστω σύνολο X και έστω η απεικόνιση d : X X R έτσι ώστε για κάθε x, y, z X ισχύουν : Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Βασικές έννοιες Εστω σύνολο X και έστω η απεικόνιση d : X X R έτσι ώστε για κάθε x, y, z X ισχύουν : (i) d(x, y) 0 και d(x, y) = 0 αν και µόνο αν x = y, (ii) d(x, y) = d(y,

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι Είδαµε στο κύριο θεώρηµα του προηγούµενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισµα απλών προτύπων. Εδώ θα χαρακτηρίσουµε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Νιάχος ιονύσιος Χώροι Συναρτήσεων (Function Spaces) Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Πατρών

Νιάχος ιονύσιος Χώροι Συναρτήσεων (Function Spaces) Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Πατρών Νιάχος ιονύσιος Χώροι Συναρτήσεων (Functon Spaces) Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Πατρών 2 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ UNIVERSITY OF PATRAS ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική Θεωρία Ζήτησης

Ατοµική Θεωρία Ζήτησης Κεφάλαιο 1 Ατοµική Θεωρία Ζήτησης Στο κεφάλαιο αυτό υποθέτουµε ότι καταναλωτής εισέρχεται στην αγορά µε πλούτο w > 0 και επιθυµεί να τον ανταλλάξει µε διάνυσµα αγαθών x που να µεγιστοποιεί τις προτιµήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πλειότιµες απεικονίσεις. 1.1 Ορισµοί

Κεφάλαιο 1. Πλειότιµες απεικονίσεις. 1.1 Ορισµοί Κεφάλαιο 1 Πλειότιµες απεικονίσεις 1.1 Ορισµοί Εστω X,Y µη κενά σύνολα. Μία (πλειότιµη) απεικόνιση φ : X Y, από το X στο Y είναι ένας κανόνας που σε κάθε σηµείο x του X αντιστοιχεί ένα υποσύνολο φ(x) του

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατική Ανάλυση ( ) Ασκήσεις - Κεφάλαιο 3

Πραγµατική Ανάλυση ( ) Ασκήσεις - Κεφάλαιο 3 Πραγµατική Ανάλυση (2015-16) Ασκήσεις - Κεφάλαιο 3 Οµάδα Α 1. Εστω (X, ρ) µετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Παραγοντοποιήσεις Πινάκων και Γραµµικών Απεικονίσεων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 82 13 Παραγοντοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι διάστηµα και f : Ι συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f ( Ι )

Διαβάστε περισσότερα

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Συνδυαστικά ϑεωρήµατα για κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Συνδυαστικά ϑεωρήµατα για κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Συνδυαστικά ϑεωρήµατα για κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ελάχιστο Πολυώνυµο Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 20 4. Ελάχιστο Πολυώνυµο Στην παρούσα παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Μέτρο Lebesgue - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουµε την έννοια του τανυστικού γινοµένου προτύπων. Θα είµαστε συνοπτικοί καθώς αναπτύσσουµε µόνο εκείνες τις στοιχειώδεις προτάσεις που θα βρουν εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Γραµµική Αλγεβρα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Γραµµική Αλγεβρα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Γραµµική Αλγεβρα Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει.

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 3: Σειρές πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα. Εστω ( ) µια ακολουθία πραγµατικών αριθµών. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε

Διαβάστε περισσότερα

sup B, τότε υπάρχουν στοιχεία α A και β B µε α < β.

sup B, τότε υπάρχουν στοιχεία α A και β B µε α < β. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Εξετάσεις στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι Φεβρουαρίου, 3 Θ. (α ) Εστω A, B µη κενά ϕραγµένα σύνολα πραγµατικών αριθµών. είξτε ότι αν inf A

Διαβάστε περισσότερα