Žinios ir supratimas. Apibrėţkite santykinę dielektrinę skvarbą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Žinios ir supratimas. Apibrėţkite santykinę dielektrinę skvarbą."

Transcript

1 Žinios ir supratimas Nr. Mokiniai parodo žinias ir supratimą 1. Nurodydami ir apibrėţdami pagrindinius fizikos faktus, dėsnius, sąvokas, fizikinius dydţius, procesus Pavyzdžiai Kokiu reiškiniu paaiškinamas spalvotų juostų susidarymas ploname ţibalo sluoksnyje, kuris plūduriuoja vandens paviršiuje? A Šviesos difrakcijos reiškiniu B Šviesos interferencijos reiškiniu C Šviesos dispersijos reiškiniu D Šviesos poliarizacijos reiškiniu Kokiu kampu į horizontą reikėtų nukreipti patrankos vamzdį, kad sviedinys nulėktų toliausiai? Apibrėţkite santykinę dielektrinę skvarbą.. Pateikdami fizikinių reiškinių ir procesų taikymo pavyzdţių Pateikite adiabatinio proceso taikymo technikoje pavyzdţių. Įvardykite energijos virsmus atominės elektrinės turbinoje ir generatoriuje. Pateikite prietaiso, kurio veikimas pagrįstas elektromagnetinės indukcijos reiškiniu, pavyzdį. Pateikite trečiojo Niutono dėsnio formuluotę. Aprašykite pavyzdį kaip jis pasireiškia dviratininko atveju. Pateikite skysčiu tekančios srovės praktinio panaudojimo pavyzdį.. Atpaţindami ir įvardydami pavaizduotus ar pavaizduodami paveiksluose, schemose, grafikuose ir diagramose objektus bei procesus Kuriuo atveju teisingai įvardinti paveiksle pavaizduoti procesai? A I absorbcija, II jonizacija, III emisija. B I absorbcija, II emisija, III jonizacija. C I emisija, II absorbcija, III jonizacija. I emisija, II jonizacija, III absorbcija. I II III Kuriame teiginyje teisingai apibūdinta tai, kas pavaizduota paveiksle? A Ištisinės linijos yra elektrinio lauko jėgų linijos, o punktyrinės linijos ekvipotencialiniai paviršiai. B Ištisinės linijos yra ekvipotencialiniai paviršiai, o punktyrinės elektrinio lauko jėgų linijos. C Ištisinės linijos yra elektrinio lauko jėgų linijos, o punktyrinės magnetinio lauko jėgų linijos. D Ištisinės linijos yra magnetinio lauko jėgų linijos, o punktyrinės elektrinio lauko jėgų linijos. Nubrėţkite elektros srovės dujose voltamperinę charakteristiką. 1

2 Paaiškinkite paveiksle pavaizduotų rodyklių 1, ir prasmę. Kaitintuvas 1 Kuris procesas yra izoterminis? A 1. p B. 1 C. D 4. 4 Darbinė medţiaga Aušintuvas 4. Apibūdindami fizikinius reiškinius, procesus, modelius Kokiais atvejais voltmetrą ir ampermetrą galima laikyti idealiais? Kokias realias dujas galime laikyti idealiosiomis? V Apibūdinkite idealiųjų dujų modelį. Apibūdinkite kūnų inertiškumą. 5. Paprasčiausiais atvejais lentelėje pateiktus duomenis pavaizduodami schema, grafiku ar diagrama 6. Atpaţindami fizikinius dydţius ţyminčius simbolius ir atlikdami paprasčiausius standartinius skaičiavimus Lentelėje pateikti rezultatai, gauti nustatant spyruoklės standumo koeficiento vertę. Remdamiesi lentelės duomenimis nubraiţykite tamprumo jėgos priklausomybės nuo pailgėjimo grafiką. Bandymo Nr. Tamprumo jėga F tampr, N 1 1,5 5,0 7, ,0 Spyruoklės pailgėjimas x, cm Mokinys, atlikdamas eksperimentą, gavo tokius rezultatus: Bandymo r. Trinties jėga F Trinties, N Paviršiaus reakcijos jėga N, N 1. 0,15 0,5. 0,45 1,5. 0,75,5 4. 1,05,5 Remdamiesi lentelės duomenimis nubrėţkite trinties jėgos priklausomybės nuo atramos reakcijos jėgos grafiką. Rodyklėmis sujunkite fizikinį dydį su jo ţymėjimu ir matavimo vienetu: Ritės induktyvumas C sekundės; Kondensatoriaus talpa f henriai; Virpesių daţnis T faradai; Virpesių periodas L hercai. Vandenyje bangos ilgis 70 m, o periodas 1,5 s. Apskaičiuokite bangos sklidimo greitį. Voltmetru išmatuota tinklo įtampa yra 0 V. Kokia amplitudinė įtampos vertė?

3 Taikymas 1. Aiškindami reiškinius remiantis fizikos ir kitų mokslų dėsningumais Kodėl kalnuose vandens virimo temperatūra yra ţemesnė nei 100 C? Skambantį ţadintuvą mokytojas padėjo po vakuuminės lėkštės gaubtu ir išsiurbė orą. Ką įrodė bandymas? Kai plaustas yra vandenyje, ant jo stovintis ţmogus kartimi nesunkiai atsistumia nuo kranto, tačiau to nepavyksta padaryti plaustą ištraukus ant kranto. Paaiškinkite kodėl. Lina svečiavosi kaime. Nešdama iš ganyklos puskibirį pieno, ji pastebėjo, kad einant pienas kibire pradėjo stipriai taškytis. Mergaitė pakeitė ėjimo spartą, ir pienas nustojo teliūskuotis. Kodėl taip atsitiko? Paaiškinkite šį reiškinį. Ar galima kūno padėčiai nustatyti naudotis vidutinio greičio verte? Atsakymą trumpai pagrįskite. Kodėl tik geleţis naudojama betono konstrukcijų armatūrai? Paaiškinkite, kas vyksta paveiksle pavaizduotose grandinėse I ir II, kai fotorezistorius yra apšviestas ir kai jis laikomas tamsoje. Atsakydami uţpildykite lentelę. I grandinėje Fotorezistorius apšviestas Fotorezistorius tamsoje II grandinėje. Nustatydami ir apibūdindami reiškinių panašumus ir skirtumus. Klasifikuodami į kelis tipus procesus, reiškinius ir faktus, atsiţvelgiant į jų charakteristikas ir savybes Kuo panašios šviesos bangos ir bangos sklindančios vandens paviršiuje? Pateikite radioaktyviosios α ir β spinduliuotės du panašumus ir du skirtumus. Pabraukite du prietaisus, kurių veikimas pagrįstas elektringųjų dalelių judėjimu magnetiniame lauke. Diodas, kineskopas, lazeris, masės spektrografas, Rentgeno vamzdis Po paveiksle pavaizduotais skirtingo tono garso virpesiais uţrašykite tinkamus ţodţius: aukštas tonas, ţemas tonas. 4. Pritaikydami fizikos dėsnius paţįstamo konteksto kiekybinėms ir kokybinėms uţduotims atlikti Kaip judės kg masės kūnas veikiamas 4 N jėgos? A Tolygiai, m/s greičiu. B Tolygiai greitėdamas, m/s pagreičiu. C Tolygiai greitėdamas, 0,5 m/s pagreičiu. D Tolygiai, 0,5 m/s greičiu.

4 Kuri iš transformatoriaus ričių, siekiant sumaţinti nuostolius, vyniojama iš didesnio skerspjūvio laido? A Pirminė, prijungta prie kintamosios įtampos šaltinio. B Antrinė, sujungta su elektros energijos vartotoju. C Turinti maţiau vijų. D Ta, kuria teka maţesnio stiprio srovė. Apšildymo sistemų specialistai 70 m tūrio patalpoje siūlo įrengti šildytuvą, galintį per 10 minučių ten esantį orą sušildyti dviem laipsniais. Oro molio masė 0,09 kg/mol, savitoji šiluma 1000 J/(kg K). Termometras patalpoje rodo 17 C. Kiek kartų padidės patalpoje esančio oro molekulių vidutinė kinetinė energija, kai termometro rodmenys padidės dviem laipsniais? Apskaičiuokite pradinę patalpoje esančio oro masę. Universalioji dujų konstanta 8,1 J/(mol K), oro slėgis 100 kpa. Tašelis slysta 5,7 m/s pagreičiu nuoţulnia plokštuma, kurios polinkio kampas α=60º. Apskaičiuokite jį veikiančią slydimo trinties jėgą. Tašelio masė 70 g, laisvojo kritimo pagreitis 10 m/s. 5. Naudodami (pateiktą ar pačių pavaizduotą) diagramą, grafiką, schemą, brėţinį ar modelį sąvokai, dydţių sąryšiui ar reiškiniui paaiškinti Paaiškinkite, kodėl šiluminių variklių naudingumo koeficientas negali būti lygus 100 proc.? (Atsakymui paaiškinti naudojama šiluminio variklio blokinė schema). Turime glaudţiamąjį lęšį, kurio ţidinio nuotolis 8 cm. Daiktas padėtas 1 cm atstumu nuo lęšio. Nubrėţkite spindulių eigą per lęšį ir apibūdinkite gautą daikto vaizdą. Paaiškinkite puslaidininkinio diodo veikimo principą. Raidėmis A, B, C, D paţymėti manevravimo reaktyviniai varikliai, rodyklėmis dujų išmetimo kryptis. Kuriuos variklius reikia įjungti, norint sumaţinti erdvėlaivio greitį stoties atţvilgiu iki 0 ir išvengti smūgio? 6. Interpretuodami tekstinę, lentelių, ar grafinę informaciją panaudojant fizikos sąvokas, dėsningumus ir modelius V 1 0 T Paveiksle pateiktas pastovios masės dujų būvio ciklas. Įvardinkite 1,, 1 vyksmus. Paveiksle pavaizduotas lęšis, šviesos šaltinis S ir jo atvaizdas S. Kokiomis raidėmis paţymėtas lęšio ţidinio nuotolis? S S A B C O Kūno judančio išilgai horizontalios ašies greičio priklausomybės nuo laiko grafikas pateiktas paveiksle. Apibūdinkite kūno judėjimą. Kam lygus kūno poslinkis bei nueitas kelias per septynias sekundes? 4

5 v, m/s t, s Opozicija yra reiškinys, nusakantis tokią planetos padėtį, kai Saulė, Ţemė ir planeta yra vienoje linijoje, tačiau Saulė ir planeta, ţiūrint iš Ţemės yra priešingose pusėse. Kurioje eilutėje išvardintos planetos visos gali būti opozicijoje? A Merkurijus, Venera B Venera, Marsas, Saturnas, Neptūnas C Jupiteris, Saturnas, Uranas D Merkurijus, Marsas, Jupiteris 7. Tinkamai pasirinkdami reikšminius ţodţius informacijos paieškai internete ar kituose informacijos šaltiniuose 8. Formuluodami tyrimo hipotezę 9. Tinkamai pasirinkdami tyrimo tipą (stebėjimą, eksperimentą) ir priemones 10. Pagal aprašymą atlikdami tyrimą Šiame teiginyje yra pabraukta keletas ţodţių. Astronomai numato, kad dar šiame amţiuje vyks Saturno tranzitas per Saulę, kuris bus matomas iš Neptūno. Kurie trys iš pabrauktų ţodţių būtų naudingiausi internete ar bibliotekoje ieškant galimos šio tranzito datos? (006 m. OECD PISA tyrimo uţduotis) Naudodamiesi lupa apţiūrėkite sąsiuvinio, celofanuoto vadovėlio viršelio ir piešimo popieriaus lapo paviršius. Uţrašykite hipotezę, kuriuo paviršiumi slystant trintukui, jį veikia didţiausia trinties jėga. Naudodamiesi lupa apţiūrėkite sąsiuvinio, celofanuoto vadovėlio viršelio ir piešimo popieriaus lapo paviršius. Uţrašykite hipotezę, kuriuo paviršiumi slystant trintukui, jį veikia didţiausia trinties jėga. Hipotezę patikrinti galima dviem būdais. Kokių priemonių bandymui atlikti reikia a) keliant vieną vadovėlio galą kol trintukas pradės slysti; b) tolygiai tempiant trintuką horizontaliu paviršiumi? Paveiksle pavaizduotas skysčio prilašėjęs matavimo cilindras. Nustatykite skysčio tūrį. 11. Gaudami ir apdorodami bandymų rezultatus Mokinys, atlikdamas eksperimentą, gavo tokius rezultatus: Bandymo Nr. Trinties jėga F Trinties, N Paviršiaus reakcijos jėga N, N 1. 0,15 0,5. 0,45 1,4. 0,75,6 4. 1,05,5 Remdamiesi lentelės duomenimis nubrėţkite trinties jėgos priklausomybės 5

6 Bėgimo laikas nuo atramos reakcijos jėgos grafiką. 1. Įvertindami absoliutines ir santykines matavimo paklaidas Paveiksle pavaizduota eksperimentui atlikti sujungtos grandinės schema ir voltmetro rodmenys, kol jungiklis buvo išjungtas. Uţrašykite juos ir apskaičiuokite santykinę elektrovaros matavimo paklaidą. 1. Darydami duomenimis pagrįstas išvadas Pasinaudodami diagrama nurodykite, kuri išvada apie 00 metrų distancijos moterų bėgimą olimpiadose yra teisinga.,5 1,5 1 0,5 Moterų 00 m bėgimo olimpiniai rekordai Metai A 00 m distanciją moteris greičiausiai nubėgo 1976 metų olimpiadoje. B 00 m distanciją moteris lėčiausiai nubėgo 1988 metų olimpiadoje. C 00 m distancijos bėgimo laikas trumpėjo nuo 1980 iki 1988 metų olimpiados. D 00 m distancijos bėgimo laikas trumpėjo nuo 1996 iki 004 metų olimpiados. Šildymo sistemų specialistas pateikia apšiltinimui naudojamų medţiagų pavyzdţius bei grafiką, kuriame matyti, kaip krinta temperatūra apšiltintoje patalpoje, išjungus šildymą. Kuri iš siūlomų medţiagų x, y ar z yra maţiausiai laidi šilumai? Atsakymą pagrįskite. temperatūra, C x y z t, s Nustatydamas medinių paviršių slydimo trinties koeficiento vertę mokinys į lentelę surašė tokius duomenis: Bandymo Nr. 1 4 Reakcijos jėga, N Trinties jėga, N 0, 1,6,1,7 Kuris bandymas atliktas netiksliai? 6

7 Problemų sprendimas Mokiniai parodo Nr. gebėjimą spręsti problemas 1. Atpaţindami moksliniais metodais sprendţiamas problemas Tualetinis popierius Yra stiprus Gerai sugeria drėgmę Lengvai ištęţta vandenyje Masiškai ir pigiai gaminamas Pavyzdžiai Ar nurodytas teiginys gali būti moksliškai patikrintas laboratorijoje? Taip Ne Kuris iš teiginių geriausiai tinka mokslinei Visatos evoliucijos teorijai? A Visatos evoliucijos teorija negalima tikėti, nes neįmanoma matyti kaip Visata keičiasi. B Visatos evoliucijos teorijos teisingumas pagrįstas moksliniais eksperimentais. C Visatos evoliucijos teorija yra mokslinė teorija pagrįsta daugeliu stebėjimų. D Visatos evoliucijos teorija galioja aplinkiniam pasauliui, bet negali būti pritaikyta Ţemei. Ţmonės įvairias būdais skatinami rūšiuoti šiukšles. Ar ţemiau nurodyti šios problemos sprendimo būdai yra paremti technologijų naudojimu? Ar šis problemos sprendimo būdas yra paremtas technologijų naudojimu? Nerūšiuotų šiukšlių išveţimo kainos didinimas Konteinerių šiukšlių rūšiavimui gaminimas Konsultacijų ţmonėms, ketinantiems rūšiuoti šiukšles, teikimas Taip Ne. Integruodami mokslų ţinias ir dėsningumus, reikalingus problemai spręsti Šiltnamio efektas tai reiškinys, kai atsispindėjusi nuo Ţemės paviršiaus šiluma sulaikoma atmosferos dujomis. Šiltnamio efektui daugiausia įtakos turi anglies dioksido koncentracija atmosferoje. Vienas iš anglies dioksido šaltinių įvairaus kuro deginimas. 1. Nurodykite dvi galimas pasekmes mūsų planetai dėl padidėjusio šiltnamio efekto.. Jei visiškai nepasireikštų šiltnamio efektas, kaip pasikeistų Ţemės klimatas? V 1 0 T Paveiksle pateiktas pastovios masės dujų būvio ciklas. Kurio vyksmo metu dujos iš išorės gauna energijos? Kiek kartų didţiausias dujų tūris yra didesnis uţ maţiausią, jei T max = 1,1T min? 7

8 Kertantis ritę magnetinis srautas kinta laikui bėgant taip, kaip parodyta paveiksle. Kokiame laiko intervale ritėje indukuotos elektrovaros vertė didţiausia?, Wb t, s Paveiksle pavaizduota kūno potencinės energijos priklausomybės nuo aukščio grafikas. Kam lygi kūno masė? A 500 kg B 100 kg C 10 kg D 5 kg E p, J h, m Trys vienodos masės skirtingi kūnai kaitinami vienodais šildytuvais. Naudodamiesi kūnų temperatūros priklausomybės nuo laiko grafikais, palyginkite kūnų savitąsias šilumas. A c I > c II > c III B c I < c II < c III C c I = c II < c III D c I < c II = c III temperatūra I II III laikas Į indą pripilta skysčio. Skysčio tankio dydţiai, esant skirtingai temperatūrai, pateikti lentelėje. Į skystį dedami rutuliukai, kurių tankį šiame temperatūrų intervale galima laikyti pastoviu ir lygiu 110 kg/m. t, ºC ρ, kg/m Paveiksluose pavaizduokite, kur gali būti rutuliukas skirtingos temperatūros skysčiuose. 15 ºC 0 ºC. Formuluodami probleminį klausimą Šukuojantis plaukai įsielektrina. Įsielektrinimo stiprumas priklauso nuo medţiagos, iš kurios pagamintos šukos. Suformuluokite probleminį tyrimo 8

9 ir hipotezę klausimą ir hipotezę. Yra daug rūšių tualetinio popieriaus. Jo kokybę lemia savybės: stiprus, lengvai sugeria drėgmę, lengvai išteţta vandenyje ir pan. Suformuluokite probleminį tyrimo klausimą ir hipotezę vienai iš išvardytų savybių ištirti. 4. Numatydami priemones ir suplanuodami tyrimą hipotezei patikrinti 5. Darydami mokslo duomenimis ir faktais pagrįstas išvadas, argumentuodami sprendimus 6. Atrinkdami ir tinkamai pateikdami patikimą informaciją išsakytai nuomonei, nevienareikšmiams probleminių klausimų atsakymams pagrįsti 7. Pritaikydami mokslinius metodus problemoms spręsti (išanalizuoja problemą, numato galimus sprendimo būdus, juos įvertina ir pasirenka vieną, sprendţia, įvertina sprendimą) 8. Vertindami mokslo ir technologijų poveikį aplinkai atsiţvelgiant į ekonominius, socialinius ir ekologinius veiksnius Suplanuokite tyrimą, kuriuo nustatysite, kaip rutuliuko svyravimo periodas priklauso nuo svyravimų amplitudės, rutuliuko masės ir siūlo ilgio. Vienu metu galite keisti tik vieną iš išvardintų dydţių. Turite pieštuką ir sąsiuvinį. Kaip su šiomis priemonėmis įsitikinti, kad riedėjimo trintis yra maţesnė uţ slydimo trintį? Šį pavasarį, siekiant išvengti Neries potvynio Kauno rajone, aviatoriai bėrė durpes ant Neries ledo. Durpėms berti pasirinkta saulėta diena be vėjo. Kitos artimiausios dienos taip pat ţadamos giedros. Pateikite du argumentus, pagrindţiančius tokio sprendimo teisingumą. Japonijos šiaurės rytuose ţemės drebėjimo ir cunamio nuniokotoje atominėje jėgainėje griaudėjo sprogimai. Tokia spaudos informacija skatina abejoti Lietuvos Vyriausybės pasirinktu sprendimu statyti naują atominę elektrinę. Pateikite savo nuomonę šiuo klausimu ir pagrįskite ją nurodydami dvi prieţastis, kodėl reikia taip daryti. Šiandien jau turbūt dauguma iš mūsų esam girdėję apie šaldytuvus ar dulkių siurblius su NANO sidabro technologijomis ar antibakterinėmis dangomis. Jau sukurti ir vis labiau tobulinami nano-optiniai prietaisai, skaitmeniniam vaizdavimui, rodymui ir telekomunikacijoms. Kuriamos nanotechnologijos aplinkos apsaugai pagerinti, gamybos sąnaudoms maţinti (naudojamų medţiagų, išteklių atţvilgiu), tuo pačiu maţinant taršą ir išmetimus, vandens valymo įrenginiai, galintys puikiai išvalyti didelius kiekius vandens, gerinamas saulės energijos naudojimo efektyvumas (maţesnis plotas didesnis gautos energijos kiekis). Nanotechnologijų kūrimas ir vystymas šiuo metu yra vienas didţiausių prioritetų visame pasaulyje. Atradimai ir taikomosios nanotechnologijos vystosi greičiau nei tiriamas trumpalaikis ir ilgalaikis jų poveikis ţmogui, gyvajai gamtai ir aplinkai. Nanodalelių laisvąją migraciją yra labai sudėtinga stebėti, nes dar nėra sukurti tyrimų metodai ir technologijos. Mintis, jog buities produktuose naudojamų nanodalelių dydţiai yra tokie maţi ir gali lengvai patekti į ţmogaus organizmą, verčia susimąstyti, ar tikrai šie produktai saugūs? Kur nanodalelės nukeliauja atlikusios joms skirtą uţduotį iš antibakterinės skalbimo mašinos ar šaldytuvo? 1. Įvardinkite problemą su kuria ţmonija susiduria taikydama nanotechnologijas.. Pateikite galimą jos sprendimo būdą. Atsakymą pagrįskite. Vienas iš siūlomų energijos trūkumo Lietuvoje sprendimų yra vėjo jėgainių statyba. Įvertinkite tokio sprendimo pagrįstumą pateikdami du argumentus. 9

10 9. Apibendrindami ir kritiškai vertindami informaciją apie fizikos mokslo atradimus, technologijų plėtotę, aplinkosaugą Norint sumaţinti elektros energijos suvartojimą naudojamos energiją taupančios lemputės kompaktiškos fluorescencinės elektros lemputės (toliau KFL). KFL tai fluorescencinė dujinės iškrovos principu veikianti elektros lemputė, kuri gali būti įsukta į standartinį kaitrinei elektros lemputei skirtą lizdą. KFL veikia 5-1 kartų ilgiau ir sunaudoja 8 kartus maţiau energijos, nei kaitrinės lemputės, t. y., proc. elektros energijos paverčia šviesa beveik neišskirdamos šilumos. Tačiau nekokybiškos arba senos konstrukcijos KFL gali skleisti tylų, bet girdimą gaudesį. Senos konstrukcijos KFL skleidţia negyvą baltą ir mirgančią šviesą, kuri sukelia diskomfortą, o kai kuriems migrenos priepuolius ar net ir depresiją. Todėl, tiek gamintojai, tiek prekybininkai stengiasi jomis kuo skubiau atsikratyti. 1. Kokias dvi rekomendacijas, remdamiesi pateiktu tekstu, pasiūlytumėte KFL pirkėjui? 10

1 teorinė eksperimento užduotis

1 teorinė eksperimento užduotis 1 teorinė eksperimento užduotis 2015 IPhO stovykla DIFERENCINIS TERMOMETRINIS METODAS Šiame darbe naudojame diferencinį termometrinį metodą šiems dviems tikslams pasiekti: 1. Surasti kristalinės kietosios

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

2014 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija

2014 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 04 m. birželio 6 d. Nr. (.)-V-69birželio 4 04 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA I dalis Kiekvieno I dalies klausimo

Διαβάστε περισσότερα

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof.

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof. Papildoo ugdyo okykla izikos olipas Mechanika Dinaika (Paskaitų konspektas) 9. sausio -8 d. Prof. Edundas Kuokštis Vilnius Paskaita # Dinaika Jei kineatika nagrinėja tik kūnų judėjią, nesiaiškindaa tą

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS Palmira Pečiuliauskienė Fizika Vadovėlis XI XII klasei lektra ir magnetizmas KAUNAS UDK 53(075.3) Pe3 Turinys Leidinio vadovas RGIMANTAS BALTRUŠAITIS Recenzavo mokytoja ekspertė ALVIDA LOZDINĖ, mokytojas

Διαβάστε περισσότερα

, t.y. per 41 valandą ir 40 minučių. (3 taškai) v Braižome h = f(t) priklausomybės grafiką.

, t.y. per 41 valandą ir 40 minučių. (3 taškai) v Braižome h = f(t) priklausomybės grafiką. 5 m. Lietuvos 7-ojo fizikos čempionato UŽDUOČIŲ SPENDIMI 5 m. gruodžio 5 d. (Kiekvienas uždavinys vertinamas taškų, visa galimų taškų suma ). L 5 m ilgio ir s m pločio baseino dugno profilis pavaizduotas

Διαβάστε περισσότερα

Termochemija. Darbas ir šiluma.

Termochemija. Darbas ir šiluma. Termochemija. Darbas ir šiluma. Energija gyvojoje gamtoje. saulės šviesa CO 2 H 2 O O 2 gliukozė C 6 H 12 O 6 saulės šviesa Pavyzdys: Fotosintezė chloroplastas saulės 6CO 2 + 6H 2 O + šviesa C 6 H 12 O

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI

GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI OPTINĖS SISTEMOS GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI sites.google.com/site/optinessistemos/ I. ĮVADAS Ženklai geometrinėje optikoje LABAI SVARBU! Fizikinė optika ir geometrinė optika Fizikinė optika - bangų

Διαβάστε περισσότερα

TEMA: Kūnai skysčiuose (dujose) Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla. Austėja Armonaitė 8 klasė Mokytoja: Rasa Armonienė 2014 m.

TEMA: Kūnai skysčiuose (dujose) Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla. Austėja Armonaitė 8 klasė Mokytoja: Rasa Armonienė 2014 m. TEMA: Kūnai skysčiuose (dujose) Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla Austėja Armonaitė 8 klasė Mokytoja: Rasa Armonienė 2014 m. Turinys: Archimedo jėga Archimedo dėsnis Kūnų plūduriavimas Vandens

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

Fizika. doc. dr. Vytautas Stankus. Fizikos katedra Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Kauno Technologijos Universitetas

Fizika. doc. dr. Vytautas Stankus. Fizikos katedra Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Kauno Technologijos Universitetas Fizika doc. dr. Vytautas Stankus Fizikos katedra Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Kauno Technologijos Universitetas Studentų 50 58 kab. Darbo tel.: 861033946 Vytautas.Stankus@ktu.lt Bendrosios fizikos

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vieneto pavadinimas Santrumpa Daugiklis Santrumpa ILGIO MATAVIMO VIENETAI Perskaičiuojamo matavimo Pavyzdžiui:centimetras x 0.3937 = colis centimetras

Διαβάστε περισσότερα

04 Elektromagnetinės bangos

04 Elektromagnetinės bangos 04 Elektromagnetinės bangos 1 0.1. BANGINĖ ŠVIESOS PRIGIMTIS 3 Šiame skyriuje išvesime banginę lygtį iš elektromagnetinio lauko Maksvelo lygčių. Šviesa yra elektromagnetinė banga, kurios dažnis yra optiniame

Διαβάστε περισσότερα

FIZ 313 KOMPIUTERINĖ FIZIKA. Laboratorinis darbas FIZIKOS DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMAS RUNGĖS KUTOS METODU

FIZ 313 KOMPIUTERINĖ FIZIKA. Laboratorinis darbas FIZIKOS DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMAS RUNGĖS KUTOS METODU EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas KURKIME ATEITĮ DRAUGE! 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 4 priemonė Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra Projekto

Διαβάστε περισσότερα

06 Geometrin e optika 1

06 Geometrin e optika 1 06 Geometrinė optika 1 0.1. EIKONALO LYGTIS 3 Geometrinėje optikoje įvedama šviesos spindulio sąvoka. Tai leidžia Eikonalo lygtis, kuri išvedama iš banginės lygties monochromatinei bangai - Helmholtco

Διαβάστε περισσότερα

XXXVII TARPTAUTINĖ FIZIKOS OLIMPIADA 2006 m. liepos 8 17 d., Singapūras

XXXVII TARPTAUTINĖ FIZIKOS OLIMPIADA 2006 m. liepos 8 17 d., Singapūras XXXVII TARPTAUTINĖ FIZIKOS OLIMPIADA 006 m. liepos 8 17 d., Singapūras Teorinė užduotis 1 Gravitacija neutronų interferometre Nagrinėsime Collela, Overhauser and Werner neutronų interferencijos eksperimentą

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199 AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Statinio sienos bei pertvaros projektuojaos ūrinės iš piros kategorijos akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą

Διαβάστε περισσότερα

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas Ląstelės biologija Laboratorinis darbas Mikroskopavimas Visi gyvieji organizmai sudaryti iš ląstelių. Ląstelės yra organų, o kartu ir viso organizmo pagrindinis struktūrinis bei funkcinis vienetas. Dauguma

Διαβάστε περισσότερα

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t Cheminė kineika ir pusiausyra Nagrinėja cheminių reakcijų greiį ir mechanizmą. Cheminių reakcijų meu kina reaguojančių iagų koncenracijos: c ų koncenracija, mol/l laikas, s c = Reakcijos greičio io ()

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ 014 m. birželio 5 d. matematikos valstybinį

Διαβάστε περισσότερα

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] )

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] ) ATSITIKTINIAI PROCESAI (paskaitų konspektas 2014[1] ) Alfredas Račkauskas Vilniaus universitetas Matematikos ir Informatikos fakultetas Ekonometrinės analizės katedra Vilnius, 2014 Iš dalies rėmė Projektas

Διαβάστε περισσότερα

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

Disbopox 442 GaragenSiegel

Disbopox 442 GaragenSiegel Sustiprinta anglies (karbono) pluoštu, vandeninė, 2-jų komponentų epoksidinės dervos danga garažų, sandėlių, rūsių grindims. Produkto aprašymas Paskirtis Savybės Mineralinės grindų ir kietojo asfalto išlyginamosios

Διαβάστε περισσότερα

Ištirti dujų spinduliuotės spektrų ypatumus ir spalvoto tirpalo šviesos sugertį.

Ištirti dujų spinduliuotės spektrų ypatumus ir spalvoto tirpalo šviesos sugertį. 1 Darbo tikslai Ištirti dujų spinduliuotės spektrų ypatumus ir spalvoto tirpalo šviesos sugertį. Užduotys 1. Atlikti gardelinio spektrometro kalibravimą. 2. Išmatuoti vandenilio dujų spinduliuotės spektro

Διαβάστε περισσότερα

TEORINĖ ELEKTROTECHNIKA

TEORINĖ ELEKTROTECHNIKA Zita SAVICKIENĖ TEORINĖ ELEKTROTECHNIKA Prjekt kdas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047 VGTU Elektrniks fakultet I pakps studijų prgramų esminis atnaujinimas Vilnius Technika 2012 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Διαβάστε περισσότερα

SKYSČIŲ MECHANIKA. HIDRAULINIŲ IR PNEUMATINIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI IR PAVAROS

SKYSČIŲ MECHANIKA. HIDRAULINIŲ IR PNEUMATINIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI IR PAVAROS Bronislovas SPRUOGIS SKYSČIŲ MECHANIKA. HIDRAULINIŲ IR PNEUMATINIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI IR PAVAROS Projekto kodas VP1-.-ŠMM 07-K-01-03 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

Aviacinės elektronikos pagrindai

Aviacinės elektronikos pagrindai Antanas Savickas Aviacinės elektronikos pagrindai Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus

Διαβάστε περισσότερα

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D.

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. 2011 M. LIEPOS 31 D. LAIKOTARPĮ, ATASKAITOS SANTRAUKA Vadovaujantis

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, NAUDOJIMO BŪDŲ, PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIŲ IR REGISTRUOTOJŲ ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE NARĖSE, ISLANDIJOJE IR NORVEGIJOJE, SĄRAŠAS 2004 m. gruodžio 8 d. 1

Διαβάστε περισσότερα

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Romualdas NAVICKAS Vaidotas BARZDĖNAS MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika

Διαβάστε περισσότερα

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS HALFEN-DEHA Bronius Jonaitis, Arnoldas Šneideris MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU Mokomoji knyga Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

Matematinės analizės konspektai

Matematinės analizės konspektai Matematinės analizės konspektai (be įrodymų) Marius Gedminas pagal V. Mackevičiaus paskaitas 998 m. rudens semestras (I kursas) Realieji skaičiai Apibrėžimas. Uždarųjų intervalų seka [a n, b n ], n =,

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

Kodėl mikroskopija? Optinė mikroskopija: įvadas. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Vaizdo formavimasis žmogaus akyje

Kodėl mikroskopija? Optinė mikroskopija: įvadas. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Vaizdo formavimasis žmogaus akyje Kodėl mikroskopija? Todėl, kad pamatyti reiškia patikėti... Optinė mikroskopija: įvadas Žmogaus akis Žmogaus akis Mato šviesą, kurios bangų ilgis nuo 400 nm (violetinė) iki 750 nm (mėlyna) Stiebelių ir

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA ELEKTROMECHANIKOS FAKULTETAS MECHATRONIKOS KATEDRA Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas Parengė: doc. dr. Marius Saunoris KAUNAS, 0 TURINYS ĮŽANGINIS ŽODIS...6 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3 Skaičių teorija paskaitų konspektas Paulius Šarka, Jonas Šiurys 1 Įvadas 1 1.1 Neišspręstos problemos.............................. 1 2 Dalumas 2 2.1 Dalyba su liekana.................................

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.20:2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas

Διαβάστε περισσότερα

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 2 priedo 5 priedėlis 201_ m....... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Technologinės patalpos patalpos,

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS. Galutinė ataskaita. Habil. dr. V.Miškinis m. lapkričio 30 d.

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS. Galutinė ataskaita. Habil. dr. V.Miškinis m. lapkričio 30 d. ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS Galutinė ataskaita Habil. dr. V.Miškinis 2011 m. lapkričio 30 d. Ataskaitos pavadinimas: Kietojo

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKOS PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ PROGRAMŲ (III IV GIMNAZIJOS) KLASĖMS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE METODINES REKOMENDACIJOS SU PAVYZDŽIAIS

FIZIKOS PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ PROGRAMŲ (III IV GIMNAZIJOS) KLASĖMS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE METODINES REKOMENDACIJOS SU PAVYZDŽIAIS P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDI- VIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO

Διαβάστε περισσότερα

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAPILDOMA INFORMACIJA PAPILDOMA INFORMACIJA REKOMENDACIJOS, KAIP REIKIA ĮRENGTI, PERTVARKYTI DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS GEROS KOKYBĖS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS SIGNALŲ PRIĖMIMAS I. BENDROSIOS

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui)

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui) ngelė aškienė NLIZINĖ GEMETRIJ III skrius (Medžiaga virtualiajam kursui) III skrius. TIESĖS IR PLKŠTUMS... 5. Tiesės lgts... 5.. Tiesės [M, a r ] vektorinė lgtis... 5.. Tiesės [M, a r ] parametrinės lgts...

Διαβάστε περισσότερα

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 1. Įjungta/išjungta 2. Temperatūros reguliavimas: - karšto vandens - šildymo 3. Nustatoma norima temperatūra arba darbo režimas 4. Judanti rodyklėlė rodo pasirinktą režimą 5. Šviesos

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė. Vadovėlis X klasei

Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė. Vadovėlis X klasei Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė Vadovėlis X klasei UDK 54(075.3) Ja61 Recenzavo mokytoja ekspertė JANĖ LIUTKIENĖ, mokytoja metodininkė REGINA KAUŠIENĖ Leidinio vadovas REGIMANTAS BALTRUŠAITIS

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija R1233 R1033 R833 Saugumo technika... 2 Skalbimo mašinos montavimas... 3 Skalbimo mašinos išpakavimas... 3 Bendras skalbimo mašinos vaizdas... 3 Vietos mašinos pastatymui

Διαβάστε περισσότερα

klasės (grupės) mokinio (-ės) (vardas ir pavardė) 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

klasės (grupės) mokinio (-ės) (vardas ir pavardė) 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis N A C I O N A L I N I S E G Z A M I N Ų C E N T R A S (miestas / rajonas, mokykla) klasės (grupės) mokinio (-ės) (vardas ir pavardė) 06 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis 06 m. gegužės

Διαβάστε περισσότερα

AKREDITAVIMO SRITIS. Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Vilnius, Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10

AKREDITAVIMO SRITIS. Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Vilnius, Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10 1 (23) puslapis NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10, Vilnius Aušros g. 44, Kaunas Bijūnų g. 6, Klaipėda Dubijos g. 40, Šiauliai AKREDITAVIMO SRITIS

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANIKOS PRAKTIKUMAS

BIOMECHANIKOS PRAKTIKUMAS Julius Griškevičius Kristina Daunoravičienė BIOMECHANIKOS PRAKTIKUMAS 1 DALIS Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant

Διαβάστε περισσότερα

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Investicijų grąža Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Turinys Lietuva pateisina investuotojų lūkesčius... 3 Nuosavo kapitalo grąža... 4 Kokią grąžą generuoja Lietuvos įmonės?... 4 Kokią grąžą generuoja

Διαβάστε περισσότερα

KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS

KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Statybinių konstrukcijų katedra Tatjana Sankauskienė KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS AutoCAD sistemoje Mokomoji knyga inžinerinių specialybių

Διαβάστε περισσότερα

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Romualdas Malinauskas AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS Mokomoji knyga Vilnius 2007 UDK 621.396.9:629.7(075.8) Ma 308 Romualdas Malinauskas. AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA tema. APSKRITIMŲ GEOMETRIJA (00 0) Teorinę medžiagą parengė bei antrąją užduotį sudarė Vilniaus pedagoginio universiteto docentas Edmundas Mazėtis. Apskritimas tai

Διαβάστε περισσότερα

KLASIKIN E MECHANIKA

KLASIKIN E MECHANIKA KLASIKIN E MECHANIKA Algirdas MATULIS Puslaidininkiu zikos institutas Vadoveliu serijos papildymas auk²tuju mokyklu tiksliuju mokslu specialybiu studentams Email: amatulis@takas.lt Mob.: +370 654 543 06

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

How true pro s measure 2016/2017

How true pro s measure 2016/2017 How true pro s measure 2016/2017 Skirta visiems, kurie nori savo darbus atlikti tiksliai. Tikri profesionalai matuoja STABILA prietaisais. STABILA 2 3 STABILA taip matuoja tikrieji profesionalai. Nuo matavimų

Διαβάστε περισσότερα

9. KEVALŲ ELEMENTAI. Pavyzdžiai:

9. KEVALŲ ELEMENTAI. Pavyzdžiai: 9. KEVALŲ ELEMENTAI Kealai Tai ploni storio krptii kūnai, sudarti iš kreių plokštuų. Geoetrija nusakoa iduriniu pairšiui ir storiu t. Kiekiena pairšiaus taške galia rasti di kreies, atitinkančias inialius

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Laißkas moteriai alkoholikei

Laißkas moteriai alkoholikei Laißkas moteriai alkoholikei Margaret Lee Runbeck / Autori teis s priklauso The Hearst Corporation Jeigu aß b çiau tavo kaimyn ir matyçiau, kaip tu narsiai ir beviltißkai kovoji su savo negalia, ir kreipçiausi

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Saulius LISAUSKAS AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Projekto kodas VP1-.-ŠMM-7-K-1-47 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika 1 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS

Διαβάστε περισσότερα

XI. MIKROSKOPAI OPTINĖS SISTEMOS. XI. Mikroskopai. sites.google.com/site/optinessistemos/ 2016 pavasario semestras

XI. MIKROSKOPAI OPTINĖS SISTEMOS. XI. Mikroskopai. sites.google.com/site/optinessistemos/ 2016 pavasario semestras OPTINĖS SISTEMOS XI. Mikroskopai sites.google.com/site/optinessistemos/ Mikroskopas Pagrindiniai mikroskopijos principai Vaizdų susidarymas Kohler apšvietimas Tiesioginis ir invertuotas mikroskopas Objektyvai

Διαβάστε περισσότερα

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR)

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) 2011 m. balandžio 11 d. KAUNAS Turinys Bendrosios nuostatos 3 Poliuretano (PUR) purškiamųjų

Διαβάστε περισσότερα

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec Europos techninis liudijimas ETA-07/0110 Prekybinis pavadinimas Liudijimo savininkas Statybos produkto rūšis ir paskirtis BOLIX S BOLIX S.A. Ul. Stolarska 8 PL 34-300 9710 Żywiec Sudėtinės išorės šilumos

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ;

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ; 2 TEMOS SKAITINIAI Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; 112-117; 126-135. Mokslinėje literatūroje sutinkamus požiūrius į ekonominę sistemą,

Διαβάστε περισσότερα

seka Suintegravus pagal x nuo 0 iki d gauname maksimalią injektuotos srovės tankį (erdvinio krūvio ribotą srovė EKRS)

seka Suintegravus pagal x nuo 0 iki d gauname maksimalią injektuotos srovės tankį (erdvinio krūvio ribotą srovė EKRS) Srovė dielektrike Krūvininų pernaša dielektrike skiriasi nuo pernašos puslaidininkyje, kur judantis krūvis yra neutralizuojamas pusiausvyrųjų krūvininkų greičiau negu nudreifuoja tarp elektrodų. Dielektrike

Διαβάστε περισσότερα

Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos

Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Valentinas Mickūnaitis, Alvydas Pikūnas Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos Metodikos nurodymai Vilnius 2005 V. Mickūnaitis, A. Pikūnas.

Διαβάστε περισσότερα

UAB,,DANISH ABC GROUP PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

UAB,,DANISH ABC GROUP PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS UAB,,ANISH ABC GROUP PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS Gamybinio pastato statybos karkasinių konstrukcijų (namelių) surinkimui Klaipėdos rajone, ovilų sen., Toleikių km., Vaidaugų g.1. INFORMACIJA ATRANKAI ĖL

Διαβάστε περισσότερα

LEIDINUKAS APIE LAZDIJŲ METEOROLOGIJOS STOTĮ

LEIDINUKAS APIE LAZDIJŲ METEOROLOGIJOS STOTĮ LAZDIJŲ METEOROLOGIJOS STOTIS LEIDINUKAS APIE LAZDIJŲ METEOROLOGIJOS STOTĮ Paruošė: vyresnioji stebėtoja Zita Smaliukienė Lazdijai 2008 m. 2 Turinys Turinys... 2 PRADŽIŲ PRADŽIA... 3 PRIETAISAI... 5 INFORMACIJOS

Διαβάστε περισσότερα

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam,

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam, 41 Funkcijos riba IV FUNKCIJOS RIBA Taško x X aplinka vadiname bet koki atvira intervala, kuriam priklauso taškas x Taško x 0, 2t ilgio aplinka žymėsime tokiu būdu: V t (x 0 ) = ([x 0 t, x 0 + t) Sakykime,

Διαβάστε περισσότερα

klasës (grupës) mokinio (-ës) (vardas ir pavardë) 2014 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

klasës (grupës) mokinio (-ës) (vardas ir pavardë) 2014 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS (miestas / rajonas, mokykla) klasës (grupës) mokinio (-ës) (vardas ir pavardë) 2014 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo

Διαβάστε περισσότερα

1648 J.B. van Helmont pademonstravo, kad augalai auga asimiliuodami kažkokią medžiagą iš oro

1648 J.B. van Helmont pademonstravo, kad augalai auga asimiliuodami kažkokią medžiagą iš oro 5 paskaita Fotosintez : šviesos reakcijos. Bendros sąvokos ir trumpa istorija. Fotosintez s aparato struktūra. Šviesą sugeriančios sistemos. Elektronų ir protonų transporto mechanizmai. http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios.

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. Matavimo priemonės tikriems profesionalams Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. 2014 Žinių ir patirties pakeisti neįmanoma. Kaip ir tikslių matavimo įrankių. Todėl tikri profesionalai

Διαβάστε περισσότερα

Kurį bazinį insuliną pasirinkti

Kurį bazinį insuliną pasirinkti Kurį bazinį insuliną pasirinkti g y d y t o j u i p r a k t i k u i L. Zabulienė, Vilniaus universitetas, Vilniaus Karoliniškių poliklinika Cukrinis diabetas (CD) yra viena sparčiausiai plintančių ligų

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

III. MATRICOS. DETERMINANTAI. 3.1 Matricos A = lentele žymėsime taip:

III. MATRICOS. DETERMINANTAI. 3.1 Matricos A = lentele žymėsime taip: III MATRICOS DETERMINANTAI Realiu ju skaičiu lentele 3 Matricos a a 2 a n A = a 2 a 22 a 2n a m a m2 a mn vadinsime m n eilės matrica Trumpai šia lentele žymėsime taip: A = a ij ; i =,, m, j =,, n čia

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

1 iš 8 RIBOTO NAUDOJIMO M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis

1 iš 8 RIBOTO NAUDOJIMO M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis iš 8 RIBT NAUDJIM PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 00 m. birželio 0 d. įsakymu 6.-S- 00 M. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UŽDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Pagrindinė sesija I dalis Kiekvienas

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINU CENTRAS MATEMATIKA m. valstybinio brandos egzamino uþduotis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINU CENTRAS MATEMATIKA m. valstybinio brandos egzamino uþduotis LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINU CENTRAS MATEMATIKA 006 m. valstybinio brandos egzamino uþduotis Pagrindinë sesija 006 m. geguþës 17 d. Trukmë 3 val. Nacionalinis

Διαβάστε περισσότερα

Specialieji analizės skyriai

Specialieji analizės skyriai Specialieji analizės skyriai. Specialieji analizės skyriai Kompleksinio kinamojo funkcijų teorija Furje eilutės ir Furje integralai Operacinis skaičiavimas Lauko teorijos elementai. 2 Kompleksinio kintamojo

Διαβάστε περισσότερα

MOKINIO GIMIMO DATA GIMNAZIJOS TREČIOS KLASĖS MATEMATIKOS IR GAMTOS DALYKŲ EGZAMINAS 2005 BALANDIS

MOKINIO GIMIMO DATA GIMNAZIJOS TREČIOS KLASĖS MATEMATIKOS IR GAMTOS DALYKŲ EGZAMINAS 2005 BALANDIS MOKINIO KODAS ĮRAŠO MOKINYS MOKINIO GIMIMO DATA metai mėnuo diena PAPILDO PRIEŽIŪROS TARNYBA vieta lipdukui su kodu disleksija Instrukcija moksleiviui GIMNAZIJOS TREČIOS KLASĖS MATEMATIKOS IR GAMTOS DALYKŲ

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS STR.05.05:005 prieas PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS Šiame praktinio nauojimo vaove yra pateikti reikalavimai pastatų ir statinių betonin ms ir gelžbetonin ms konstrukcijoms projektuoti iš sunkaus ir

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA: Šviesos banginės savybės, apibendrinimas Fizika: 10 klasė Mokytoja: Rasa Armonienė 2014 m.

TEMA: Šviesos banginės savybės, apibendrinimas Fizika: 10 klasė Mokytoja: Rasa Armonienė 2014 m. TEMA: Šviesos banginės savybės, apibendrinimas Fizika: 10 klasė Mokytoja: Rasa Armonienė 2014 m. 1. Šviesos dispersija 2. Elektromagnetinių bangų skalė 3. Spektrai 4. Šviesos interferencija 5. Šviesos

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα