PAPILDOMA INFORMACIJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAPILDOMA INFORMACIJA"

Transcript

1 PAPILDOMA INFORMACIJA REKOMENDACIJOS, KAIP REIKIA ĮRENGTI, PERTVARKYTI DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS GEROS KOKYBĖS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS SIGNALŲ PRIĖMIMAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Rekomendacijos, kaip reikia įrengti, pertvarkyti daugiabučių pastatų antenų ūkius, kad būtų užtikrintas geros kokybės skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimas (toliau Rekomendacijos) yra skirtos asmenims, prižiūrintiems daugiabučių pastatų antenų ūkius. 2. Rekomendacijos yra parengtos atsižvelgiant į skaitmeninės antžeminės televizijos (angl. Digital Video Broadcasting Terrestrial, toliau DVB-T) technologines ypatybes, nurodytas Rekomendacijų priede. 3. Analoginė antžeminė televizija keičiama skaitmenine antžemine, suteikiančia galimybę žiūrovams gauti kokybiškesnes ir įvairesnes paslaugas, tačiau, siekiant užtikrinti kokybišką jos signalų priėmimą, būtina pertvarkyti daugiabučių pastatų antenų ūkius. 4. DVB-T signalai perduodami radijo bangomis, kurios gali būti priimamos fiksuotu, nešiojamu arba judriuoju būdu. Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į fiksuoto priėmimo ypatybes, nes šis būdas dėl naudojamos išorinės kryptinės priėmimo antenos, įrengtos ant pastato stogo, yra artimiausias praktiniam radijo bangų priėmimui daugiabučių pastatų antenų ūkiuose. Šio radijo bangų priėmimo būdo teoriniams aprėpties skaičiavimams naudojami radijo bangų sklidimo modeliai skirti priėmimo antenai, iškeltai 10 metrų virš žemės paviršiaus. Daugiabučių pastatų antenų ūkiai gali būti pertvarkomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tinklapio ( skyrelyje Tikėtinos aprėpties zonos pateikiamas teorines tikėtinas patikimo priėmimo aprėptis fiksuotam priėmimui bei leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) ir stotis duomenis, pateikiamus tinklalapio skyrelyje Antžeminės skaitmeninės televizijos leidimų sąrašas. II. REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIŲ ĮRENGIMO IR PERTVARKYMO 5. Įrenginių struktūra. Daugiabučių pastatų antenų ūkį sudaro antžeminės televizijos signalų priėmimo ir paskirstymo sistema. Nors DVB-T priimama per tuos pačius kolektyvinius televizijos priėmimo įrenginius, kaip ir analoginė antžeminė televizija, norint juos naudoti DVB-T signalams priimti, dalį arba visus sistemos įrenginius gali tekti pritaikyti pagal DVB-T techninius reikalavimus. Rekomenduojama daugiabučių pastatų antenų ūkio struktūra pavaizduota Rekomendacijų 1 paveiksle. Nerekomenduojama naudoti radijo dažnių (kanalų) keitiklių.

2 2 1 paveikslas. Rekomenduojama daugiabučių pastatų antenų ūkio struktūra. 6. Priėmimo įrenginiai. Teisingai parinkus priėmimo įrenginius ir jų struktūrą galima gauti geresnės kokybės signalą. Siekiant priimti geresnės kokybės DVB-T signalą rekomenduojama vadovautis rekomendacijomis, pateikiamomis 7 20 punktuose. 7. Signalo parametrų rezervas. Siekiant kokybiškai priimti DVB-T signalą, reikia užtikrinti pakankamą signalo parametrų rezervą: a) signalo lygis turi atitikti vertes, nurodytas Rekomendacijų priedo 1 ir 2 lentelėse; b) signalo kokybė turi būti ne prastesnė nei nurodyta Rekomendacijų priedo 3 lentelėje. 8. Antenos dažninės charakteristikos. Siekiant priimti DVB-T signalus, kurie yra siunčiami MHz ir MHz radijo dažnių juostose, rekomenduojama: a) plačiajuostes antenas, skirtas abiems šioms radijo dažnių juostoms, naudoti tik tada, jei signalo lygis antenos vietoje Rekomendacijų priedo 1 lentelėje nurodytas vertes viršija ne mažiau kaip 8 db (atsižvelgta į siaurajuosčių ir plačiajuosčių antenų dažninių charakteristikų skirtumus bei stiprintuvų vidinius triukšmus);

3 3 b) naudoti atskiras plačiajuostes antenas, skirtas MHz ir MHz radijo dažnių juostoms, jei signalo lygis antenos vietoje nuo 2 db iki 8 db viršija Rekomendacijų priedo 1 lentelėje nurodytas vertes; c) daugiabučiame name įrengti antenų sistemas, kurių kiekviena būtų skirta siauresnėms radijo dažnių juostoms, tačiau tokios sistemos bendra radijo dažnių juosta turi atitikti nurodytas. Tokias sistemas rekomenduojama naudoti tik tada, jei signalo lygis antenos vietoje yra žemesnis arba viršija mažiau nei 2 db už Rekomendacijų priedo 1 lentelėje nurodytas vertes, arba atsižvelgiant į 9 punktą. d) pakeisti esamą anteną arba antenų sistemą, jei neįmanoma pasiekti 7.b) punkte (taip pat ir atsižvelgiant į Rekomendacijų priedo 7 punktą) nurodytos signalo kokybės. 9. Signalų priėmimas iš kelių siųstuvų. Kai kuriose vietovėse, siekiant priimti daugiau DVB-T programų, gali reikėti priimti signalus iš keleto skirtingose vietose įrengtų siųstuvų. Tokiu atveju turi būti įrengiama keletas kryptinių antenų, nukreiptų į tuos siųstuvus. Antenų skaičių galima sumažinti, jei kampas tarp krypčių iš priėmimo antenos į siųstuvus mažesnis už priėmimo antenos lapelio plotį (kryptinių antenų lapelio plotis retai būna siauresnis nei 15 ). Tada signalus iš skirtingose vietovėse įrengtų siųstuvų galima priimti viena antena. 10. Antenų gardelės. Siekiant priimti silpnesnį signalą bei pagerinti žalingų signalų slopinimą, gali būti įrengiamos antenų sistemos (gardelės), sudarytos iš dviejų ir daugiau vienodų priėmimo antenų, antenas išdėstant nedideliu atstumu (vertikaliai ar horizontaliai) viena nuo kitos, nukreipiant į tą patį siųstuvą ir sumuojant jų signalus. Sistemos iš dviejų antenų stiprinimo koeficientas iki 3 db didesnis nei vienos antenos, iš keturių antenų iki 6 db ir t. t. Didėjant antenų skaičiui siaurėja antenų sistemos pagrindinio lapelio plotis. Atstumai tarp antenų turi būti parinkti taip, kad nepersidengtų jų efektyvūs plotai. Atstumas tarp antenų, kurių stiprinimas 10 db 500 MHz dažniui, turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, o jei antenų sistema įrengiama ir MHz dažnių juostai ne mažesnis nei 1 m. Didėjant antenos stiprinimui tiesiogiai proporcingai didėja ir efektyvus antenos plotas, o minimalus atstumas tarp antenų proporcingas kvadratinei šakniai iš efektyvaus ploto. 11. Signalo lygių skirtumas. Siekiant patikimo DVB-T imtuvų veikimo, rekomenduojama suderinti kanalinius stiprintuvus taip, kad visų televizijos kanalų signalų lygiai imtuvų įėjimuose būtų panašūs, kadangi DVB-T imtuvai gali blogai veikti, jei skirtingų televizijos kanalų signalų lygiai žymiai skiriasi (pavyzdžiui, todėl, kad vienu kanalu priimamas signalas iš artimo siųstuvo, o kitu kanalu iš labai nutolusio). Jei programos priimamos gretimais kanalais, rekomenduojama siekti, kad tokių kanalų lygiai imtuvų įėjimuose skirtųsi ne daugiau kaip 3 db. Jei antenos išėjime šie lygiai skiriasi daugiau kaip 15 db, esant galimybei, rekomenduojama įrengti kelias priėmimo antenas, kurių parametrai būtų parinkti taip, kad signalo lygiai antenų išėjimuose nesiskirtų daugiau kaip 15 db. 12. Antenos aukštis. Antenos iškėlimo aukštis gali turėti didelę įtaką priimamo signalo lygiui. Anteną ar jų grupę rekomenduojama įrengti kuo aukščiau, tačiau taip pat svarbu atsižvelgti į šalia esančius objektus, kurie gali būti trukdžių ar atspindžių šaltiniai. Esant nepakankamam signalo lygiui, rekomenduojama įrengti anteną ant ilgesnio stiebo, kadangi didėjant aukščiui lauko stipris dažniausiai auga. 13. Antenos kryptis. Antenos kryptis turi ypač didelę įtaką signalo kokybei, be to, krypties veiksnys gali būti svarbus slopinant žalingus signalus, pavyzdžiui, aidus ar priešaidžius, gaunamus už apsauginio intervalo ribų. Pakeitus antenos kryptį galima pasiekti, kad pasikeistų priimamų signalų lygiai, o imtuvas imtų sinchronizuotis pagal kitus signalus. Nesant galimybės optimalią antenos kryptį nustatyti teoriškai bei atsižvelgiant į Rekomendacijų priedo 6 punktą, rekomenduotina optimalią antenos kryptį nustatyti praktiškai, bandant nukreipti anteną įvairiomis kryptimis ir parenkant optimalią kryptį taip, kad signalo lygis būtų pakankamas, o kokybė būtų didžiausia. 14. Kliūtys signalo kelyje. Jei siekiant priimti kokybišką signalą, kai signalo sklidimo kelyje yra kliūtis, pavyzdžiui, kalnas ar pastatas, ir nukreipus priėmimo anteną siųstuvo link,

4 4 neįmanoma priimti signalo, rekomenduojama, esant galimybei, anteną įrengti kitoje, neuždengtoje kliūtimis, vietoje arba antenas nukreipti signalo atspindžiams ar kito siųstuvo signalams priimti. 15. Antenų poliarizacija. Šiuo metu visos DVB-T stotys spinduliuoja horizontalios poliarizacijos elektromagnetines bangas, tačiau ateityje gali būti spinduliuojamos ir vertikalios ar mišrios poliarizacijos bangos. Siekiant pagerinti žemo lygio signalų priėmimą, tokiu atveju turėtų būti įrengiamos vertikalios poliarizacijos priėmimo antenos vieniems DVB-T kanalams, ir horizontalios kitiems DVB-T kanalams priimti. 16. Panašaus lygio signalai. DVB-T imtuvai gali blogai veikti, jei du tuo pačiu kanalu priimami signalai (pavyzdžiui, iš vieno sinchroninio vienadažnio tinklo (angl. Single Frequency Network, toliau SFN) siųstuvų arba jei gaunamas signalas ir jo atspindys) imtuve yra to paties lygio, nors abu signalai yra naudingi. Tokiu atveju sumažėja santykinės moduliavimo paklaidos (angl. Modulation Error Ratio, toliau MER) vertė (apie 8 10 db) ir, kad imtuvai veiktų teisingai, reikalingas iki 7 db didesnis signalo ir triukšmo santykis (toliau C/N). Rekomenduojama antenų kryptį (jei reikia ir parametrus) parinkti taip, kad skirtingų signalų lygiai skirtųsi ne mažiau kaip 7 db, arba įrengti priėmimo sistemą taip, kad būtų užtikrinamas didesnis C/N ir MER. 17. Signalų stiprintuvai. Siekiant išvengti signalų intermoduliacijos, rekomenduojama nenaudoti plačiajuosčių stiprintuvų, o įrengti atskirus stiprintuvus kiekvienam priimamam DVB-T kanalui. Jei skirtingais kanalais priimamų signalų lygiai yra panašūs, siekiant sumažinti išlaidas rekonstrukcijai, galima naudoti plačiajuosčius stiprintuvus, tačiau tokiu atveju rekomenduojama prieš stiprintuvus įrengti kokybiškus filtrus, praleidžiančius tik MHz ir MHz radijo dažnių juostas, bei vengti įrengti priėmimo antenas arti judriojo korinio ryšio ar kitų tarnybų antenų. 18. Kabeliai. Atsižvelgiant į Rekomendacijų priedo 7 ir 9 punktus arba kai neįmanoma užtikrinti pakankamos signalo kokybės imtuvų įėjime (vartotojų lizduose), rekomenduojama pakeisti senus kabelius. Jei visų kabelių pakeitimas daugiabučiame pastate labai sudėtingas, gali būti svarstoma galimybė pakeisti tik lengvai pasiekiamus ir magistralinius kabelius. Kabelius pakeisti bet kuriuo atveju rekomenduojama, jei jie yra pažeisti arba senesni nei 15 metų. 19. Signalo atšakotuvai. Atsižvelgiant į Rekomendacijų priedo 7 punktą, rekomenduojama įsitikinti, kad esami atšakotuvai skirti MHz ir MHz radijo dažnių juostoms. Priešingu atveju reikia juos pakeisti į skirtus šioms dažnių juostoms. Rekomenduojama signalo atšakotuvus parinkti taip, kad visuose daugiabučio pastato vartotojų lizduose signalų lygis būtų kaip įmanoma vienodesnis. 20. Vartotojų lizdai. Pas vartotojus turi būti įrengti gerai apsaugoti kokybiški lizdai, kadangi prastos būklės vartotojų lizdai gali smarkiai mažinti signalo lygį ir (ar) kokybę. Rekomenduojama patikrinti lizdų būklę ir, esant poreikiui, informuoti buto savininkus arba pastato administratorius (jei lizdai įrengti bendro naudojimo patalpose) apie būtinybę pakeisti juos naujais. III. REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIŲ EKSPLOATAVIMO 21. Siuntimo tinklų plėtra. Siekiant sėkmingai eksploatuoti daugiabučių pastatų antenų ūkius, rekomenduojama periodiškai tikrinti, ar antenos(-ų) kryptis parinkta optimaliai. Tokius patikrinimus taip pat rekomenduojama atlikti, kai įrengiami nauji siųstuvai, nes įrengiant naujus siųstuvus taip pat gali būti keičiami jau veikiančių stočių signalų vėlinimai, o kartu gali pakisti C/N, nes pakis naudingų ir žalingų signalų pasiskirstymas. 22. Trukdžiai ir įrengimo problemos. Jei priėmimo taškas yra norimą priimti signalą siunčiančio tinklo patikimos aprėpties teritorijoje, priėmimo problemas, kylančias eksploatacijos metu dėl: a) trukdžių iš kitų tinklų ar pavienių siųstuvų;

5 5 b) trukdžių SFN viduje (kai vieni siųstuvai kelia trukdžius kitų to paties SFN siųstuvų signalų priėmimui); c) signalų priėmimo sąlygų didelių svyravimų (kai dėl aplinkos temperatūros, slėgio svyravimų, ypač signalui sklindant virš jūros, gali įvykti labai dideli signalo sklidimą lemiančių parametrų pokyčiai). Dėl to dažniausiai sustiprėja iš toli atsklindantys trukdantys signalai; d) neteisingo priėmimo antenų orientavimo (kai priėmimo antenos nukreiptos ne optimaliausia kryptimi ir nepriima kokybiško signalo, pavyzdžiui, jei antena nukreipta į kitą siųstuvą siekiant gauti daugiau paslaugų arba tai pirminė antenos padėtis, arba kryptis į artimiausią siųstuvą nėra optimali ir pan.); e) priimamo signalų lygio ar kokybės pokyčių, atsiradusių dėl keičiamos SFN konfigūracijos (jei plečiant SFN aprėpties zoną įrengiami nauji siųstuvai ar kitaip keičiami siųstuvų spinduliuotės parametrai, gali atsitikti taip, kad pasikeitus elektromagnetinei situacijai, priėmimo įrenginių konfigūracija tampa neoptimali ir gali kritiškai pasikeisti vartotojo priimamų signalų lygiai ir kokybė) rekomenduojama spręsti priėmimo antenų kryptis ir parametrus iš naujo parenkant taip, kad optimaliai pasiskirstytų naudingo ir trukdančio tinklų signalų lygiai bei kokybė ir imtuvai būtų pajėgūs iškoduoti signalą. 23. Problemos su skirtingais imtuvų modeliais. Jei esant kokybiškam signalui konkretus imtuvo modelis jo nepriima, nes jis sinchronizuojasi pagal neoptimalų signalą (pavyzdžiui, imtuvai gerai veikia, jei sinchronizuojasi pagal priešaidį, kaip aprašyta Rekomendacijų priedo 3 punkte (antrasis atvejis), bet neveikia, jei sinchronizuojasi pagal stipriausią signalą (pirmasis atvejis)), rekomenduojama pakeisti priedėlį. Kai priedėlio pakeisti negalima (pavyzdžiui, naudojamas televizorius su vidiniu DVB-T imtuvu), rekomenduojama kreiptis į specialistus, galinčius atlikti signalo amplitudės ir kokybės (aidų išsidėstymo laike) analizę ir pagal jos rezultatus priimti sprendimą.

6 6 I. DVB-T TECHNOLOGINĖS YPATYBĖS Rekomendacijų, kaip reikia įrengti, pertvarkyti daugiabučių pastatų antenų ūkius, kad būtų užtikrintas geros kokybės skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimas Priedas 1. Signalo lygis. Skaitmeninė televizija užtikrina aukštesnę nei analoginė vaizdo ir garso kokybę (nėra sniego ) ir atsparumą atspindžiams, tačiau ji pasižymi šuoline vaizdas yra arba nėra savybe. Tuo ji skiriasi nuo analoginės televizijos, kurią, nors ir prastesnės kokybės, bet vis tik galima priimti net ir esant nekokybiškam signalui. Signalas DVB-T priėmimo antenoje turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie priklauso nuo naudojamos DVB-T sistemos skiriasi minimalus reikalingas C/N, apibrėžiantis galimybę sėkmingai priimti signalą. Šiuo metu Lietuvoje dažniausiai naudojama DVB-T sistema yra C3. Joje naudojama moduliacija 64-QAM ir duomenų kodavimo santykis 3/4. 1 lentelė. Minimalūs reikalavimai signalui antenos vietoje (C3 sistemai): Signalo ir triukšmo santykis C/N (db) Vidutinis elektromagnetinio lauko stipris (E med ) (Radijo dažnių juostai MHz, kai dažnis f r = 200 MHz, jei priėmimo antenos stiprinimas 7 db) Vidutinis elektromagnetinio lauko stipris (E med ) (Radijo dažnių juostai MHz, kai dažnis f r = 500 MHz, jei priėmimo antenos stiprinimas 10 db 500 MHz dažniui ir 12 db 800 MHz dažniui) 21 db 39 db(µv/m) * 45 db(µv/m) * (*) Kitiems radijo dažniams f (MHz) minimalus reikalingas nešlio vidutinis lauko stipris (E med ) apskaičiuojamas pagal formulę (E med )(f)= (E med )(f r ) + 20log (f/ f r ). Jei nėra galimybių pamatuoti lauko stiprį, galima matuoti tam tikro kanalo įtampą antenos gnybtuose. Tokiu atveju lauko stiprį pagal įtampą antenos gnybtuose, jei antena skirta 75Ω apkrovai, galima apskaičiuoti (atsižvelgiant į tai, kad antenos stiprinimas priklauso nuo dažnio) pagal formulę, kur: E lauko stipris, dbµv/m; f dažnis, MHz; g antenos stiprinimas, dbd; U įtampa antenos gnybtuose, dbµv. 2 lentelė. Reikalavimai signalui vartotojo lizde (C3 sistemai): Mažiausias signalo lygis vartotojo lizde Didžiausias signalo lygis vartotojo lizde 48 dbµv 74 dbµv 2. Sinchroniniai vienadažniai tinklai. DVB-T technologija leidžia įrengti SFN, kuriuose sinchronizuoti siųstuvai transliuoja identišką signalą tuo pačiu televizijos kanalu. Taip galima

7 7 padengti didelę teritoriją naudojant vieną televizijos kanalą. Tokiu būdu veikia didžioji dalis Lietuvos DVB-T tinklų. 3. Naudingi ir žalingi signalai. Imtuvas gauna signalus iš vieno ar keleto siųstuvų ir (ar) tų signalų atspindžius. Šie signalai gali būti naudingi arba žalingi. Tarkim, imtuvas gauna iš viso 5 signalus: I priešaidį, II priešaidį, stipriausią signalą, I aidą ir II aidą. 1 ir 2 paveiksluose šie signalai pavaizduoti tuo atveju, kai DVB-T signalo nešlių skaičius 8k ir apsauginis intervalas 1/4 (tai sudaro 224 µs). Tokie parametrai naudoti planuojant didžiuosius Lietuvos SFN. Iškoduodami signalą šiuolaikiniai buitiniai imtuvai dažniausiai sinchronizuojasi: a) pagal stipriausią signalą. Šis atvejis pavaizduotas 1 paveiksle. Naudingi yra signalai, priimami per vieno simbolio trukmę (šiuo atveju 896 µs) pradedant nuo stipriausio signalo pradžios. Pilkai pažymėta zona vaizduoja žalingą signalo dalį; b) pagal priešaidį, kurio amplitudė viršija kritinę ribą. Kritinė riba priklauso nuo imtuvo modelio dažniausiai būna nuo 17 db iki 25 db žemesnė už stipriausio signalo amplitudę. Šis atvejis pavaizduotas 2 paveiksle. Jei I priešaidžio amplitudė žemesnė už kritinę ribą, o II didesnė, tuomet naudingi yra signalai, priimami per 896 µs pradedant nuo II priešaidžio pradžios. Pilkai pažymėta zona vaizduoja žalingą signalą; c) imtuvui pasirenkant optimalų sinchronizavimosi būdą konkrečioms priėmimo sąlygoms. Toks sinchronizavimosi būdas pageidautinas, tačiau jį naudoja maža dalis imtuvų modelių. 1 paveikslas. Pirmasis sinchronizavimosi atvejis.

8 8 2 paveikslas. Antrasis sinchronizavimosi atvejis. 4. Zonos su skirtingomis signalų priėmimo ypatybėmis. Konkrečią vietovę signalai iš įvairių SFN siųstuvų pasiekia pavėlavę proporcingai atstumams iš siųstuvų į tą vietovę. Atstumų nuo siųstuvų įtaka priimamam signalui, kai SFN sudaro du siųstuvai ir nenaudojamas papildomas jų siunčiamo signalo vėlinimas, pavaizduota 3 paveiksle.

9 9 3 paveikslas. Zonos, kuriose skiriasi gaunamų signalų tarpusavio poveikis, kai SFN sudaro I ir II siųstuvai. 3 paveiksle juodais taškais pažymėti siųstuvai. I ir II siųstuvų, jei jie dirbtų atskirai, patikimo priėmimo zonas (jei nebūtų radijo trukdžių) vaizduoja juodi apskritimai. Atstumas tarp siųstuvų 80 km ir I siųstuvo patikimos aprėpties zona mažesnė už II siųstuvo. Apsauginis intervalas 224 µs atitinka kelių iš siųstuvų į vietovę skirtumą, apytiksliai lygų 67 km. Kai signalų kelių į tiriamą vietovę skirtumas neviršija 67 km, priimami signalai yra naudingi. Tokios vietovės yra tarp kreivių ir pažymėtos a ir b. Kai kelių skirtumas viršija 67 km, vieno siųstuvo signalas tampa žalingu. Tokios vietovės yra už kreivių ir pažymėtos c, d, e ir f. Skirtingai pažymėtos zonos vaizduoja kokybiškai skirtingas signalo priėmimo sąlygas: a) Zonos dalyje, patenkančioje į II siųstuvo patikimo priėmimo zoną, yra puikios priėmimo sąlygos, nes I siųstuvo signalas per silpnas, kad sukeltų priėmimo problemas. Likusioje dalyje abiejų siųstuvų signalai per silpni. b) Zona patenka į abiejų siųstuvų patikimo priėmimo zonas, be to, abu signalai yra naudingi. Šioje zonoje yra puikios sąlygos priimti signalą. c) Zona patenka į abiejų siųstuvų patikimo priėmimo zonas, bet II siųstuvo signalas yra žalingas, todėl gali būti sunkumų priimti signalą. Įrengiant priėmimo sistemas reikia į tai atsižvelgti. d) Zona patenka į I siųstuvo patikimo priėmimo zoną, II siųstuvo signalas yra žalingas, tačiau per silpnas kai kuriais atvejais gali būti nedidelių sunkumų priimti signalą. e) Zona nepatenka į siųstuvų priėmimo zonas, todėl priėmimas be specialių priemonių neįmanomas. f) Zona patenka į II siųstuvo patikimo priėmimo zoną, I siųstuvo signalas yra žalingas, tačiau per silpnas kai kuriais atvejais gali būti nedidelių sunkumų priimti signalą.

10 10 Praktikoje šios zonos nėra tolygios ir būna netaisyklingos formos dėl vietovės reljefo. 4 paveiksle pavaizduoti kompiuterinio modeliavimo rezultatai pagal 2009 metų lapkričio mėnesį veikusių siųstuvų duomenis. Nagrinėta 60 televizijos kanalo patikimos aprėpties zona. Aiškiai matomi kreivių kontūrai prie Kauno (siųstuvas Juragiuose) ir Vilniaus. Kreivių forma skiriasi dėl naudojamo papildomo Juragių siųstuvo signalo vėlinimo. 4 paveikslas. 60 kanalo tikėtinos aprėpties zonos. 5. Skaitmeninio signalo klaidos. Ar DVB-T vaizdas yra matomas ar nematomas, lemia ne tik signalo lygis, bet ir jo kokybė. Keletas signalų, priimtų iš skirtingų siųstuvų, gali didinti arba mažinti bendrą signalo kokybę. Naudingi signalai didina kokybę, o žalingi mažina. Signalo kokybė nustatoma matuojant: 1. santykinį klaidingų bitų kiekį (angl. Bit Error Ratio, toliau BER); 2. santykinę moduliavimo paklaidą. Kad signalas būtų iškoduotas teisingai, BER po Viterbio dekoderio neturi viršyti kritinės ribos. Technologiškai kritinė BER reikšmė yra 2 x MER reikšmė praktiškai turi būti didesnė už reikalingą signalo ir triukšmo santykį. Dauguma dabartinių imtuvų teisingai iškoduoja signalą, jei MER > 20 db, tačiau rekomenduotina mažiausia vertė imtuvo įėjime 24 db. Atsižvelgiant į visų priėmimo įrenginių poveikį, patartina mažiausia MER vertė antenos išėjime 26 db. 3 lentelė. Minimalios signalo kokybės parametrų reikšmės, kurioms esant signalas priimamas be vaizdo ir garso defektų: BER po Viterbio dekoderio < 2 x 10-4 MER > 26 db antenos išėjime 24 db imtuvo įėjime (vartotojų lizduose)

11 11 6. Optimali priėmimo antenos kryptis. DVB-T aprėpties teritorijoje bus tokių vietovių, kuriose iš pirmo žvilgsnio bus neaišku, į kurią pusę nukreipti priėmimo anteną. Kadangi tinklo siųstuvai dirba įvairiomis galiomis, skiriasi siuntimo antenų iškėlimo aukštis ir siuntimo antenų spinduliavimo diagramos, gali būti taip, kad stipriausias signalas bus priimamas nebūtinai iš artimiausio siųstuvo. Vietovėse, kuriose gausu signalo atspindžių (ypač dideliuose miestuose, kur pastatai užstoja signalo kelią nuo siuntimo antenos), taip pat naudojant SFN gali būti taip, kad optimali priėmimo antenos kryptis nesutaps su kryptimi į kurį nors DVB-T siųstuvą. II. ESAMŲ ANALOGINĖS TELEVIZIJOS KOLEKTYVINIŲ PRIĖMIMO ĮRENGINIŲ YPATYBĖS, SUSIJUSIOS SU JŲ PRITAIKYMU DVB-T 7. Iki 1991 m. daugiabučiuose namuose įrengtos kolektyvinio priėmimo sistemos netinkamos DVB-T signalams priimti. Šių sistemų MHz radijo dažnių juostoje paprastai naudojama plačiajuostė antena ATBK-7/6-12, o decimetrinių bangų diapazone 2ATBKД-15/ Garantuojamas 10 metų šių antenų darbo resursas daugeliu atvejų jau pasibaigęs. Be to, antena 2ATBKД-15/21-39 skirta tik televizijos kanalų signalams priimti. Paskirstymo tinklų techninius parametrus reglamentavęs standartas ГОСТ numatė tik radijo signalų iš 48,5 294 MHz dažnių juostos paskirstymą. Televizijos programoms, siunčiamoms decimetrinių bangų diapazone, priimti buvo naudojami kanaliniai konverteriai, kurie signalus, priimtus iš MHz dažnių juostos, keitė į vieno iš kanalų, esančių 48,5 294 MHz dažnių juostoje, signalus. Todėl šie įrenginiai netinkami radijo signalams iš MHz dažnių juostos priimti. 8. Po 1991 m. daugiabučiuose namuose įrengtos kolektyvinio priėmimo sistemos dažnai buvo skirtos televizijos signalams priimti ir paskirstyti ne tik metrinių, bet ir decimetrinių bangų diapazone nenaudojant kanalinių konverterių. Todėl šios sistemos gali būti visiškai tinkamos DVB-T signalams priimti arba būti pritaikytos šiam tikslui (pavyzdžiui, pakeitus plačiajuosčius stiprintuvus į kanalinius, pakoregavus antenų kryptį ir pan.). 9. Kabeliui senstant blogėja signalo sklidimo juo kokybė. Šį procesą dar pagreitina drėgmės poveikis. Koaksialiniai kabeliai patenkinamai išlaiko savo savybes ne ilgiau nei 15 metų vėliau pagreitėja jų senėjimo procesas ir auga nuostoliai.

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Radiofizikos katedra Telekomunikacijų sistemų mokomoji laboratorija Laboratorinis darbas Nr. 9 DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Romualdas Malinauskas AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS Mokomoji knyga Vilnius 2007 UDK 621.396.9:629.7(075.8) Ma 308 Romualdas Malinauskas. AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss

Διαβάστε περισσότερα

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199 AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Statinio sienos bei pertvaros projektuojaos ūrinės iš piros kategorijos akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.20:2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY. Vartotojo vadovas

TEDDY. Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

1 teorinė eksperimento užduotis

1 teorinė eksperimento užduotis 1 teorinė eksperimento užduotis 2015 IPhO stovykla DIFERENCINIS TERMOMETRINIS METODAS Šiame darbe naudojame diferencinį termometrinį metodą šiems dviems tikslams pasiekti: 1. Surasti kristalinės kietosios

Διαβάστε περισσότερα

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 2 priedo 5 priedėlis 201_ m....... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Technologinės patalpos patalpos,

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2012 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 353/31 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1230/2012 2012 m. gruodžio 12 d. kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Διαβάστε περισσότερα

Matematinės analizės konspektai

Matematinės analizės konspektai Matematinės analizės konspektai (be įrodymų) Marius Gedminas pagal V. Mackevičiaus paskaitas 998 m. rudens semestras (I kursas) Realieji skaičiai Apibrėžimas. Uždarųjų intervalų seka [a n, b n ], n =,

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui)

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui) ngelė aškienė NLIZINĖ GEMETRIJ III skrius (Medžiaga virtualiajam kursui) III skrius. TIESĖS IR PLKŠTUMS... 5. Tiesės lgts... 5.. Tiesės [M, a r ] vektorinė lgtis... 5.. Tiesės [M, a r ] parametrinės lgts...

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO Įsakymas netenka galios 2008-01-23: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas Nr. D1-11/3-3, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 9-322 (2008-01-22), i. k.

Διαβάστε περισσότερα

2014 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija

2014 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 04 m. birželio 6 d. Nr. (.)-V-69birželio 4 04 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA I dalis Kiekvieno I dalies klausimo

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Saulius LISAUSKAS AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Projekto kodas VP1-.-ŠMM-7-K-1-47 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika 1 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS Garso izoliacija Atsparumas ugniai 2017 Psl. Sistema Eskizas PERTVAROS 1) Maksimalus 1 2 Atsparumas ugniai A(GKB) arba H2 (GKBI) DF (GKF) arba DFH2(GKFI) 4 3.40.02

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir sureguliuoti

Διαβάστε περισσότερα

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA STOGAS FASADAS INTERJERAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 12 VASARA PLOKŠTELIŲ DACORA APRAŠYMAS Vokiskas dengimas 30 x 40 Deutsche Deckung 30x40 Kilpinis dengimas, nupjautasis x Geschaulfte

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA tema. APSKRITIMŲ GEOMETRIJA (00 0) Teorinę medžiagą parengė bei antrąją užduotį sudarė Vilniaus pedagoginio universiteto docentas Edmundas Mazėtis. Apskritimas tai

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ 014 m. birželio 5 d. matematikos valstybinį

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

Kurį bazinį insuliną pasirinkti

Kurį bazinį insuliną pasirinkti Kurį bazinį insuliną pasirinkti g y d y t o j u i p r a k t i k u i L. Zabulienė, Vilniaus universitetas, Vilniaus Karoliniškių poliklinika Cukrinis diabetas (CD) yra viena sparčiausiai plintančių ligų

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS STR.05.05:005 prieas PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS Šiame praktinio nauojimo vaove yra pateikti reikalavimai pastatų ir statinių betonin ms ir gelžbetonin ms konstrukcijoms projektuoti iš sunkaus ir

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

SINOPTINĖS METEOROLOGIJOS PAGRINDŲ PRAKTIKOS DARBAI

SINOPTINĖS METEOROLOGIJOS PAGRINDŲ PRAKTIKOS DARBAI SINOPTINĖS METEOROLOGIJOS PAGRINDŲ PRAKTIKOS DARBAI VILNIAUS UNIVERSITETAS GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Mokomosios knygos parengimą parėmė 2007 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170 Register your product and get support at 7170 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 49PUS7170 55PUS7170 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas Ląstelės biologija Laboratorinis darbas Mikroskopavimas Visi gyvieji organizmai sudaryti iš ląstelių. Ląstelės yra organų, o kartu ir viso organizmo pagrindinis struktūrinis bei funkcinis vienetas. Dauguma

Διαβάστε περισσότερα

XXXVII TARPTAUTINĖ FIZIKOS OLIMPIADA 2006 m. liepos 8 17 d., Singapūras

XXXVII TARPTAUTINĖ FIZIKOS OLIMPIADA 2006 m. liepos 8 17 d., Singapūras XXXVII TARPTAUTINĖ FIZIKOS OLIMPIADA 006 m. liepos 8 17 d., Singapūras Teorinė užduotis 1 Gravitacija neutronų interferometre Nagrinėsime Collela, Overhauser and Werner neutronų interferencijos eksperimentą

Διαβάστε περισσότερα

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t Cheminė kineika ir pusiausyra Nagrinėja cheminių reakcijų greiį ir mechanizmą. Cheminių reakcijų meu kina reaguojančių iagų koncenracijos: c ų koncenracija, mol/l laikas, s c = Reakcijos greičio io ()

Διαβάστε περισσότερα

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] )

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] ) ATSITIKTINIAI PROCESAI (paskaitų konspektas 2014[1] ) Alfredas Račkauskas Vilniaus universitetas Matematikos ir Informatikos fakultetas Ekonometrinės analizės katedra Vilnius, 2014 Iš dalies rėmė Projektas

Διαβάστε περισσότερα

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3 Skaičių teorija paskaitų konspektas Paulius Šarka, Jonas Šiurys 1 Įvadas 1 1.1 Neišspręstos problemos.............................. 1 2 Dalumas 2 2.1 Dalyba su liekana.................................

Διαβάστε περισσότερα

04 Elektromagnetinės bangos

04 Elektromagnetinės bangos 04 Elektromagnetinės bangos 1 0.1. BANGINĖ ŠVIESOS PRIGIMTIS 3 Šiame skyriuje išvesime banginę lygtį iš elektromagnetinio lauko Maksvelo lygčių. Šviesa yra elektromagnetinė banga, kurios dažnis yra optiniame

Διαβάστε περισσότερα

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Investicijų grąža Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Turinys Lietuva pateisina investuotojų lūkesčius... 3 Nuosavo kapitalo grąža... 4 Kokią grąžą generuoja Lietuvos įmonės?... 4 Kokią grąžą generuoja

Διαβάστε περισσότερα

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 82 UAB Projektų rengimo biuras, įm. k. 302494928, ilniaus m., Kalvarijų g. 24A, atestato nr. 6606 ECHNINIO PROJEKO OKUMENŲ SUĖIES ŽINIARAŠIS ECHNINIO PROJEKO ALYS Žymuo Pavadinimas Bylos (tomo) Nr. B Bendroji

Διαβάστε περισσότερα

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS DIAPREL MR 60 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra

Διαβάστε περισσότερα

KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS

KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Statybinių konstrukcijų katedra Tatjana Sankauskienė KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS AutoCAD sistemoje Mokomoji knyga inžinerinių specialybių

Διαβάστε περισσότερα

Specialieji analizės skyriai

Specialieji analizės skyriai Specialieji analizės skyriai. Specialieji analizės skyriai Kompleksinio kinamojo funkcijų teorija Furje eilutės ir Furje integralai Operacinis skaičiavimas Lauko teorijos elementai. 2 Kompleksinio kintamojo

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninė HD vaizdo kamera

Skaitmeninė HD vaizdo kamera 4-447-519-12(1) Skaitmeninė HD vaizdo kamera Naudojimo instrukcija Žiūrėkite taip pat: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Turinys Nuo ko pradėti Įrašymas/atkūrimas Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas,

Διαβάστε περισσότερα

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D.

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. 2011 M. LIEPOS 31 D. LAIKOTARPĮ, ATASKAITOS SANTRAUKA Vadovaujantis

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

9. KEVALŲ ELEMENTAI. Pavyzdžiai:

9. KEVALŲ ELEMENTAI. Pavyzdžiai: 9. KEVALŲ ELEMENTAI Kealai Tai ploni storio krptii kūnai, sudarti iš kreių plokštuų. Geoetrija nusakoa iduriniu pairšiui ir storiu t. Kiekiena pairšiaus taške galia rasti di kreies, atitinkančias inialius

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

STATINIŲ ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS

STATINIŲ ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Marius Reizgevičius STATINIŲ ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS Kursinio projekto metodiniai nurodymai Šiauliai, 2012 Marius Reizgevičius

Διαβάστε περισσότερα

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA Matavimo priemonių metrologin priežiūra (teisin metrologija) Pagrindin s metrologin s priežiūros (pagal metrologijos įstatymą) rūšys: tipo patvirtinimas pirmin

Διαβάστε περισσότερα

Disbopox 442 GaragenSiegel

Disbopox 442 GaragenSiegel Sustiprinta anglies (karbono) pluoštu, vandeninė, 2-jų komponentų epoksidinės dervos danga garažų, sandėlių, rūsių grindims. Produkto aprašymas Paskirtis Savybės Mineralinės grindų ir kietojo asfalto išlyginamosios

Διαβάστε περισσότερα

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR)

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) 2011 m. balandžio 11 d. KAUNAS Turinys Bendrosios nuostatos 3 Poliuretano (PUR) purškiamųjų

Διαβάστε περισσότερα

Ištirti dujų spinduliuotės spektrų ypatumus ir spalvoto tirpalo šviesos sugertį.

Ištirti dujų spinduliuotės spektrų ypatumus ir spalvoto tirpalo šviesos sugertį. 1 Darbo tikslai Ištirti dujų spinduliuotės spektrų ypatumus ir spalvoto tirpalo šviesos sugertį. Užduotys 1. Atlikti gardelinio spektrometro kalibravimą. 2. Išmatuoti vandenilio dujų spinduliuotės spektro

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, NAUDOJIMO BŪDŲ, PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIŲ IR REGISTRUOTOJŲ ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE NARĖSE, ISLANDIJOJE IR NORVEGIJOJE, SĄRAŠAS 2004 m. gruodžio 8 d. 1

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Trocoxil 6 mg, kramtomosios tabletės šunims Trocoxil 20 mg, kramtomosios tabletės šunims Trocoxil 30 mg, kramtomosios tabletės

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Fotodetektoriai. Fotodetektoriai. Fotodetektoriai. Fotodetektoriai: suskirstymas 6/2/2017

Fotodetektoriai. Fotodetektoriai. Fotodetektoriai. Fotodetektoriai: suskirstymas 6/2/2017 Fotodetektoriai Fotodetektoriai Galios detektoriai Signalas proporcingas krentančios šviesos galiai; Fotonų detektoriai Signalas proporcingas krentančiam fotonų skaičiui per laiko vienetą. Kai spinduliuotė

Διαβάστε περισσότερα

6 Sklypo ir statinių bendraturtės sutikimas Statytojo pritarimas Projekto rengimui naudotos programinės įrangos sąrašas

6 Sklypo ir statinių bendraturtės sutikimas Statytojo pritarimas Projekto rengimui naudotos programinės įrangos sąrašas TURINYS Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapų sk. Byla Nr. 1 BENDROJI DALIS (žymuo: VIA-16-47-TP-BD) SKLYPO SYTVARKYMO DALIS (žymuo: VIA-16-47-TP-SP), ARCHITEKTŪROS DALIS (žymuo: VIA-16-47-TP-A) Bylą rengia

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER ISOVER TECHNINĖ IZOLIACIJA. Gaminiai, taikymas, montavimas

ISOVER ISOVER TECHNINĖ IZOLIACIJA. Gaminiai, taikymas, montavimas ISOVER 2012.04.01 ISOVER TECHNINĖ IZOLIACIJA Gaminiai, taikymas, montavimas SAINT-GOBAIN koncernas - viena iš pirmojo šimto pasaulyje pirmaujančių pramoninių korporacijų. Koncernas gamina ir tiekia daugelį

Διαβάστε περισσότερα

06 Geometrin e optika 1

06 Geometrin e optika 1 06 Geometrinė optika 1 0.1. EIKONALO LYGTIS 3 Geometrinėje optikoje įvedama šviesos spindulio sąvoka. Tai leidžia Eikonalo lygtis, kuri išvedama iš banginės lygties monochromatinei bangai - Helmholtco

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios.

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. Matavimo priemonės tikriems profesionalams Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. 2014 Žinių ir patirties pakeisti neįmanoma. Kaip ir tikslių matavimo įrankių. Todėl tikri profesionalai

Διαβάστε περισσότερα

FDMGEO4: Antros eilės kreivės I

FDMGEO4: Antros eilės kreivės I FDMGEO4: Antros eilės kreivės I Kęstutis Karčiauskas Matematikos ir Informatikos fakultetas 1 Koordinačių sistemos transformacija Antrosios eilės kreivių lgtis prastinsime keisdami (transformuodami) koordinačių

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: atipamezolo hidrochlorido Pagalbinės medžiagos:

Διαβάστε περισσότερα

YTONG sienų elementai

YTONG sienų elementai YTONG sienų elementai Blokeliai su iškišomis ir išpjovomis ir montažine išėma Blokeliai su montažine išpjova U - formos Lygių paviršių blokeliai Apšildymo vainiko elementai Perdenginio plokštės Denginio

Διαβάστε περισσότερα

Paskait u konspektas. Jam padėjo Aristidas Vilkaitis ir Donatas Šepetys 2006 metais

Paskait u konspektas. Jam padėjo Aristidas Vilkaitis ir Donatas Šepetys 2006 metais Paskait u konspektas AKTUARINĖ MATEMATIKA Surašė Jonas Šiaulys Ja padėjo Aristidas Vilkaitis ir Donatas Šepetys 26 etais Naudota literatūra Bowers N.L., Gerber H.U., Hickan J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J.,

Διαβάστε περισσότερα

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas Nr. 24852 1. PROJEKTO BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. BYLOS ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

, t.y. per 41 valandą ir 40 minučių. (3 taškai) v Braižome h = f(t) priklausomybės grafiką.

, t.y. per 41 valandą ir 40 minučių. (3 taškai) v Braižome h = f(t) priklausomybės grafiką. 5 m. Lietuvos 7-ojo fizikos čempionato UŽDUOČIŲ SPENDIMI 5 m. gruodžio 5 d. (Kiekvienas uždavinys vertinamas taškų, visa galimų taškų suma ). L 5 m ilgio ir s m pločio baseino dugno profilis pavaizduotas

Διαβάστε περισσότερα

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI 1 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Διαβάστε περισσότερα

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Romualdas NAVICKAS Vaidotas BARZDĖNAS MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika

Διαβάστε περισσότερα

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23.1 Gresiančios fiskalinės krizės priežastys 23.2 Pensijų finansavimo sistemų ekvivalentiškumas: pensijų krizės anatomija 23.2.1

Διαβάστε περισσότερα

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS. Galutinė ataskaita. Habil. dr. V.Miškinis m. lapkričio 30 d.

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS. Galutinė ataskaita. Habil. dr. V.Miškinis m. lapkričio 30 d. ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS Galutinė ataskaita Habil. dr. V.Miškinis 2011 m. lapkričio 30 d. Ataskaitos pavadinimas: Kietojo

Διαβάστε περισσότερα

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof.

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof. Papildoo ugdyo okykla izikos olipas Mechanika Dinaika (Paskaitų konspektas) 9. sausio -8 d. Prof. Edundas Kuokštis Vilnius Paskaita # Dinaika Jei kineatika nagrinėja tik kūnų judėjią, nesiaiškindaa tą

Διαβάστε περισσότερα

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ;

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ; 2 TEMOS SKAITINIAI Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; 112-117; 126-135. Mokslinėje literatūroje sutinkamus požiūrius į ekonominę sistemą,

Διαβάστε περισσότερα

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS HALFEN-DEHA Bronius Jonaitis, Arnoldas Šneideris MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU Mokomoji knyga Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN 50131-1 GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS Vartotojo Vadovas v1.4 Suderinama su ESIM364 v02.10.01 ir vėlesne Saugos informacija Kad užtikrinti

Διαβάστε περισσότερα

LED TV TV STAR LED22F

LED TV TV STAR LED22F LED TV TV STAR LED22F VARTOTOJO VADOVAS LT TURINYS PERSPĖJIMAS...3 SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS...4 TV LAIKIKLIO SURINKIMAS...5 NUOTOLINIO PULTELIO NAUDOJIMAS...6 ELEMENTŲ MONTAVIMAS...6 ANTENOS PRIJUNGIMAS...7

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA ELEKTROMECHANIKOS FAKULTETAS MECHATRONIKOS KATEDRA Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas Parengė: doc. dr. Marius Saunoris KAUNAS, 0 TURINYS ĮŽANGINIS ŽODIS...6 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija 1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija Mokslas, kaip viena protinės veiklos sudėtinė dalis - tai žmonių veikla, kurios funkcijos yra gauti ir teoriškai sisteminti objektyvias žinias apie tikrovę.

Διαβάστε περισσότερα

FUNKCIJOS. veiksmu šioje erdvėje apibrėžkime dar viena. a = {a 1,..., a n } ir b = {b 1,... b n } skaliarine sandauga

FUNKCIJOS. veiksmu šioje erdvėje apibrėžkime dar viena. a = {a 1,..., a n } ir b = {b 1,... b n } skaliarine sandauga VII DAUGELIO KINTAMU JU FUNKCIJOS 71 Bendrosios sa vokos Iki šiol mes nagrinėjome funkcijas, apibrėžtas realiu skaičiu aibėje Nagrinėsime funkcijas, kurios apibrėžtos vektorinėse erdvėse Tarkime, kad R

Διαβάστε περισσότερα

How true pro s measure 2016/2017

How true pro s measure 2016/2017 How true pro s measure 2016/2017 Skirta visiems, kurie nori savo darbus atlikti tiksliai. Tikri profesionalai matuoja STABILA prietaisais. STABILA 2 3 STABILA taip matuoja tikrieji profesionalai. Nuo matavimų

Διαβάστε περισσότερα

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas.

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas. UAB Šiltas namas LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 1512 Lietuvos energijos konsultantų asociacija B_PR_01_FR_11.L1 PROJEKTO UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) KOMPLEKSAS OBJEKTAS PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA STATYBOS

Διαβάστε περισσότερα

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Turinys 1. Saugos instrukcija 3 2. Terminų žodynas 5 3. Apsaugos sistemos struktūra 7 4. Sistemos specifikacijos 8 4.1. Centralių techninės galimybės

Διαβάστε περισσότερα

Kodėl mikroskopija? Optinė mikroskopija: įvadas. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Vaizdo formavimasis žmogaus akyje

Kodėl mikroskopija? Optinė mikroskopija: įvadas. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Žmogaus akis. Vaizdo formavimasis žmogaus akyje Kodėl mikroskopija? Todėl, kad pamatyti reiškia patikėti... Optinė mikroskopija: įvadas Žmogaus akis Žmogaus akis Mato šviesą, kurios bangų ilgis nuo 400 nm (violetinė) iki 750 nm (mėlyna) Stiebelių ir

Διαβάστε περισσότερα

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam,

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam, 41 Funkcijos riba IV FUNKCIJOS RIBA Taško x X aplinka vadiname bet koki atvira intervala, kuriam priklauso taškas x Taško x 0, 2t ilgio aplinka žymėsime tokiu būdu: V t (x 0 ) = ([x 0 t, x 0 + t) Sakykime,

Διαβάστε περισσότερα

Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos

Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Valentinas Mickūnaitis, Alvydas Pikūnas Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos Metodikos nurodymai Vilnius 2005 V. Mickūnaitis, A. Pikūnas.

Διαβάστε περισσότερα

VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA STASYS GIRDZIJAUSKAS, BORISAS JEFIMOVAS

VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA STASYS GIRDZIJAUSKAS, BORISAS JEFIMOVAS VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA STASYS GIRDZIJAUSKAS, BORISAS JEFIMOVAS ĮMONĖS VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ Metodinė priemonė Kaunas 2006 1 Girdzijauskas Stasys,

Διαβάστε περισσότερα