ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ"

Transcript

1 ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ Β. ΝΑΚΑΓΖΩΠΜΝΜΡΘΜΟ Θέθημναξ Κεονμπεηνμονγηθήξ ΚΓΡΞΜΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕ ΗΘΖΚΖΗΕ & ΠΙΕΙΑ ΓΝΓΙΒΑΠΖΗΕΟ ΚΓΡΞΜΑΗΠΖΚΜΘΜΓΖΑΟ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΝΑΠΞΩΚ

2 ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑ Παθολογοαναηομικά εσρήμαηα: -αποσζία μέζοσ τιηώνα -καηακερμαηιζμένος έζω ελαζηικός τιηώνας ΠαΘογένεια: Σσγγενείς & Επίκηηηοι παράγονηες -εκθσλιζηικές αλλαγές -θλεγμονή -αθηροζκλήρσνζη -σπέρηαζη -αιμοδσναμικό stress

3 ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑ

4 ΞΕΛΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ- ΡΝΑΞΑΚΜΓΖΔΕΟ ΑΖΙΜΞΞΑΓΖΑ (SAH)

5 ΟΡΚΜΠΕΠΑ SAH Γηήζηα επίπηςζε 2/ Ηίκα 8.1/ Αοζηναιία 22.5/ Φηιακδία 23/ Ζαπςκία Ειηθία: έηε Γοκαίθεξ/Άκδνεξ: 1.6

6 ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ ΗΖΚΔΡΚΜΡ SAH Ρπένηαζε Ηάπκηζμα Αιθμόι Οομπαζμμημεηηθά θάνμαθα (θμθαίκε) Ρρειόηενε ζοπκόηεηα: πεημώκαξ & άκμηλε

7 ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ ΗΖΚΔΡΚΜΡ SAH Νμιοθοζηηθή κόζμξ κεθνώκ Ούκδνμμμ IV Ehlers-Danlos 1/3 αζομπηςμαηηθώκ δηδύμςκ με SAH: ακεύνοζμα Ούκδνμμμ μηθμγεκμύξ επίπηςζεξ εκδμθνάκηςκ ακεονοζμάηςκ (2-3 ζογγεκείξ 1 μο βαζμμύ έπμοκ ακεονύζμαηα) Kojima M, et. al. Asymptomatic familial cerebral aneurysms. Neurosurgery. 1998;43:

8 ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ SAH 97% οξεία κεφαλαλγία υπινιακά Δίκην τςεκουριοφ Απϊλεια ςυνείδηςησ Ζμετοι Επιληπτικοί ςπαςμοί Αυχενική δυςκαμψία 30-50% μπορεί να ζχουν προειδοποιητικζσ μικρορήξεισ ( warning leak 6-20 ημζρεσ πριν)

9 ΗΘΖΙΑΗΑ ΠΑΛΖΚΜΙΕΟΕΟ (HUNT & HESS) Βαζμόξ 1 Αζομπηςμαηηθόξ ή ήπηα θεθαιαιγία Βαζμόξ 2 Ιέηνηα-έκημκε θεθαιαιγία, αοπεκηθή δοζθαμρία, έιιεημμα θνακηαθώκ κεύνςκ Βαζμόξ 3 Ούγποζε, Θήζανγμξ, ήπημ εζηηαθό κεονμιμγηθό έιιεημμα Βαζμόξ 4 Ννμθςμαηώδεξ θαηάζηαζε, Εμηπάνεζε Βαζμόξ 5 Ηςμαηώδεξ, πνμζακάηηα θαηάζηαζε

10 ΔΖΑΓΚΩΟΕ ΑΛΜΚΖΗΕ ΠΜΙΜΓΞΑΦΖΑ

11 ΜΟΦΡΜΚΩΠΖΑΖΑ ΝΑΞΑΗΓΚΠΕΟΕ ΓΚΡ Δηεκενγείηαη ζε πενίπηςζε θοζημιμγηθήξ αλμκηθήξ ημμμγναθίαξ Αολεμέκε πίεζε θαη ενοζνμθύηηανα πμο δεκ ειαηηώκμκηαη ζε δηαδμπηθμύξ ζςιήκεξ 1-4 Λακζμπνςμία Pink or yellow tint Άμεζε θογμθέκηνεζε Ννμσόκηα απμδμμήξ ηεξ αημμζθαηνίκεξ μεηά από 2 ώνεξ ζημ ΓΚΡ θαζμαημθςημμεηνία

12 ΣΕΦΖΑΗΕ ΑΓΓΓΖΜΓΞΑΦΖΑ ΑΛΜΚΖΗΕ ΑΓΓΓΖΜΓΞΑΦΖΑ

13 ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH Γπακαημμνναγία Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία Ρδνμθέθαιμξ Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί Ρπμκαηνηαημία Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ

14 ΓΝΑΚΑΖΙΜΞΞΑΓΖΑ Ηίκδοκμξ επακαημμνναγίαξ: 3%-4% ηηξ πνώηεξ 24 ώνεξ 1%-2%/εμένα γηα ημκ πνώημ μήκα 3% εηεζίςξ μεηά ημοξ 3 μήκεξ Θκεζημόηεηα από επακαημμνναγία είκαη ~70% Stroke 2009;40:

15 ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ εηνμονγηθή (clipping) Eκδoαγγεηαθή (coiling)

16

17 The ISAT follow-up for a mean of 9 years (range 6 14 years) demonstrates that the risk of rebleeding from a treated aneurysm is low. There were more rebleeds from the treated aneurysm in the coiling group than in the clipping group, but there was no difference between the groups in the number of deaths due to rebleeding.

18 The risk of death at 5 years was significantly lower in the coiled group than it was in the clipping group (11% vs 14%). The probability of independent survival for those patients alive at 5 years is the same in the two groups (83% vs 82%).

19 ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH Γπακαημμνναγία Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία Ρδνμθέθαιμξ Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί Ρπμκαηνηαημία Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ

20 ΑΓΓΓΖΜΟΝΑΟΙΜΟ- ΝΑΘΜΦΡΟΖΜΘΜΓΖΑ 1. Ανηενηαθόξ αοιόξ 2. Ανηενηαθό ημίπςμα 3. Θνόμβμξ μλοαημμζθαηνίκε (μοσθή ζύζπαζε ανη. ημηπ., εγθεθαιηθή ηζπαημία) 4. Γκδμζήιημ 5. Θείμξ μοσθόξ πηηώκαξ 6. Έλς πηηώκαξ (adventitia) Ηίηνηκμ: κεονώκεξ έλς πηηώκα Ννάζηκμ: ηκμβιάζηεξ

21 ΑΓΓΓΖΜΟΝΑΟΙΜΟ 30%-70% αγγεημγναθηθόξ αγγεηόζπαζμμξ Έκανλε: 3-5 εμένα Ιέγηζημξ: 5-14 εμένα Θύζε: 2-4 εβδμμάδα 50% κεονμιμγηθό έιιεημμα ύθεζε έμθναθημ 15%-20% κμζενόηεηα/ζκεζημόηεηα (πανά ηε ζεναπεία)

22 ΑΓΓΓΖΜΟΝΑΟΙΜΟ- ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ Κημμδηπίκε p.o Triple-H therapy: 1. Αύλεζε εκδμαγγεηαθμύ όγθμο 2. Ρπένηαζε 3. Αημμδηάιοζε Αγγεημπιαζηηθή 1. μηθνμμπαιιόκη 2. Ζ.Α. κημμδηπίκε

23 ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH Γπακαημμνναγία Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία Ρδνμθέθαιμξ Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί Ρπμκαηνηαημία Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ

24 ΡΔΞΜΗΓΦΑΘΜΟ Μλύξ οδνμθέθαιμξ 20%-30% Βειηίςζε επηπέδμο επηθμηκςκίαξ μεηά από πανμπέηεοζε: 40%-80% νόκημξ οδνμθέθαιμξ 18%-26% (μόκημε βαιβίδα)

25 ΡΔΞΜΗΓΦΑΘΜΟ

26 ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΡΔΞΜΗΓΦΑΘΜΡ: ΝΑΞΜΓΠΓΡΟΕ

27 ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH Γπακαημμνναγία Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία Ρδνμθέθαιμξ Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί Ρπμκαηνηαημία Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ

28 ΓΝΓΖΟΜΔΖΑ ΟΝΑΟΙΩΚ 6%-18% Ννμθοιαθηηθή πμνήγεζε ακηηεπηιεπηηθώκ μπμνεί κα ζεςνεζεί ζηεκ άμεζε μεζαημμνναγηθή πενίμδμ Ε πμνήγεζε ακηηεπηιεπηηθώκ γηα μαθνά πενίμδμ δεκ εκδείθκοηαη αιιά μπμνεί κα ζεςνεζεί ζε αζζεκείξ με πνμεγμύμεκεξ θνίζεηξ, εκδμπανεγπομαηηθό αημάηςμα, ηζπαημηθό ή ακεύνοζμα ηεξ μέζεξ εγθεθαιηθήξ ανη.

29 ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH Γπακαημμνναγία Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία Ρδνμθέθαιμξ Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί Ρπμκαηνηαημία Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ

30 ΕΘΓΗΠΞΜΘΡΠΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΞΑΓΟ Ρπμκαηνηαημία 10%-30% (οπενβμιηθή καηνημύνεζε) Οοπκόηενε ζε βανηά θιηκηθή εηθόκα, ακεονύζμαηα πν. ακαζη. ανη., οδνμθέθαιμ Ηαθή πνόγκςζε Θεναπεία: οπένημκα 3% (ανγή xoνήγεζε: Na + <12mmol/24h, απόημμε δηόνζςζε θίκδοκμξ θεκηνηθήξ γεθονηθήξ μοειηκόιοζεξ)

31 ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH Γπακαημμνναγία Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία Ρδνμθέθαιμξ Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί Ρπμκαηνηαημία Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ

32 ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΞΑΓΟ Αννοζμίεξ

33 ΝΑΞΑΙΓΠΞΜΖ ΝΜΡ ΓΝΕΞΓΑΔΜΡΚ ΠΕΚ ΓΝΖΘΜΓΕ ΠΕΟ ΘΓΞΑΝΓΖΑΟ Νμιοπιμθόηεηα μμνθμιμγίαξ Ύπανλε εθθοόμεκςκ θιάδςκ από ημ ακεύνοζμα Οπέζε μεγέζμοξ αοπέκα/ζάθμο Γκηόπηζε Γοθμιία ζηεκ πεηνμονγηθή πνμζπέιαζε

34 ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕ ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ (CLIPPING)

35 ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ (COILING) Ρπμβμήζεζε με μηθνμμπαιόκη

36

37

38

39 ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕΟ ΘΓΞΑΝΓΖΑΟ Ξήλε Ννώημα μπμνεί κα είκαη θαηαζηνμθηθή, ελμοδεηένςζε επανίκεξ (50mg πνςηαμίκεξ), μείςζε ΒΞ, ζοκεπίδμομε ηεκ δηαδηθαζία. Ηαζοζηενεμέκα ζοκήζςξ με μηθνέξ ζοκέπεηεξ Ιεηακάζηεοζε ζπεηνάμαημξ/πνμβμιή επί ημο αοιμύ ημο αγγείμο Γηδηθέξ ζειηέξ Θνμμβμεμβμιηθά επεηζόδηα Reo-pro IV mg bolus Αημάηςμα / δηαπςνηζμόξ από ημ ζεμείμ παναθέκηεζεξ Οοζθεοέξ αημόζηαζεξ 1-5% (2-3%) μείδμκα επηπιμθή ή ζάκαημξ NEJM Aug 2006

40

41 ΗΘΖΚΖΗΑ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΑ ΡΝΑΞΑΚΜΓΖΔΜΡΟ ΑΖΙΜΞΞΑΓΖΑΟ 12% πεζαίκμοκ πνηκ θζάζμοκ ζημ Κμζμθμμείμ 33% ζκεζημόηεηα ζε κμζειεοόμεκμοξ αζζεκείξ 13% ζκεζημόηεηα ζε λοπκεημύξ αζζεκείξ 75% ζκεζημόηεηα ζε θςμαηώδεηξ αζζεκείξ 1/3 ηςκ αζζεκώκ πμο επηβηώκμοκ έπμοκ κεονμιμγηθό έιιεημμα Bederson JB, et.al.guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a statement for healthcare professionals from a special writing group of the Stroke Council, American Heart Association. Stroke 2009;40:

42

43 Φσζική Ιζηορία Κίνδσνοι θεραπείας

44 International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms Investigators. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003; 362: patients were assessed (1692 did not have aneurysmal repair, 1917 had open surgery, and 451 had endovascular procedures) 5-year cumulative rupture rates for patients who did not have a history of subarachnoid haemorrhage with aneurysms located Size (mm) ICA/MCA/ACA Posterior circulation/ Pcomm 0-7 0% 2.5% % 14.5% % 18.4% 25 40% 50%

45 ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ Αζομπηςμαηηθά ακεονύζμαηα < 5 πηι ΓΠΓΜΒΑΣΙΚΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ Οομπηςμαηηθά ακεονύζμαηα Ακεονύζμαηα >5πηι ζε αζζεκείξ < 60 εηώκ Αζομπηςμαηηθά ακεονύζμαηα >10πηι ζε αζζεκείξ < 70 εηώκ

46 Panagiotopoulos V, Gizewski E, Wanke I. Minim Invasive Neurosurg Aug;51(4):240-3

47

48 FU (6 μήνες)

49 3 ΙΕΚΓΟ ΙΓΠΑ

50 ΓΝΑΚΓΘΓΓΜΟ

51 Μethod of treatment Retreatment Surgery 1.3% Endovascular 10%

52 ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ Η ενδοαγγειακή θεραπεία (εμβολιςμόσ) αποτελεί μία εναλλακτική, ελάχιςτα επεμβατική μζθοδο αςφαλοφσ αντιμετϊπιςησ των ανευρυςμάτων του εγκεφάλου με μικρότερο ποςοςτό επιπλοκϊν/νοςηρότητασ/θνηςιμότητασ Ραγζντα ανευρφςματα: ςημαντική η θεραπευτική αντιμετϊπιςη του ανευρφςματοσ αλλά και τησ υπαραχνοειδοφσ αιμορραγίασ Μη ραγζντα ανευρφςματα: ςφγκριςη κινδφνου επζμβαςησ με φυςική ιςτορία

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Aθηροσκλήρωση και Αθηροθρόμβωση Αθηροθρόμβωσ η = αθηροσκλήρωσ η με επισυμβαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Β Τµήµα Αιµοδυναµικών Μελετών και Επεµβατικής Καρδιολογίας Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθήνα Στένωση Αορτής

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση των στρατηγικών θεραπείας. Βέμμος Κ., Παθολόγος, MD, PhD, FESO Stroke Medicine Stroke Division, Hellenic Cardiovascular

Διαβάστε περισσότερα

Patras University Hospital

Patras University Hospital Patras University Hospital Thrombin generation Coagulation Thrombin PAR-1 ASPIRIN Thromboxanex 5HT A 2 Collagen PAR-4 x TPα GPVI 5HT 2A PLATELET ACTIVATION ADP P2Y 1 ATP P2X 1 5HT ADP ATP Dense granule

Διαβάστε περισσότερα

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο»

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» «Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιγραφή περιστατικού Γυναίκα 71 ετών προσκομίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Βέμμος Κ., Παθολόγος Μονάδα Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Διαβάστε περισσότερα

Number of Postmenopausal Women in the US Is Continually Increasing

Number of Postmenopausal Women in the US Is Continually Increasing ΚΑΡΚΙΝΟΣ και ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Number of Postmenopausal Women in the US Is Continually Increasing Population 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 65 years 60-64

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Μπόσκος Χρήστος Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής κλινικής 251 ΓΝΑεροπορίας διήθηση μυϊκής στοιβάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs)

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Οη Γκδεηθηηθέξ Ημενήζηεξ Πνμζιήρεηξ(Guideline Daily Amounts, GDAs) είκαη έκαξ μδεγόξ γηα ημ ζοκμιηθό πμζό εκένγεηαξ θαη ζνεπηηθώκ μοζηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, MSc, MRCP 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Χ. Ντέλλος Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Disclosures : No conflicts of interest

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των ασθενών με ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος - υπαραχνοειδή αιμορραγία. Γ. Στράντζαλης

Αντιμετώπιση των ασθενών με ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος - υπαραχνοειδή αιμορραγία. Γ. Στράντζαλης Αντιμετώπιση των ασθενών με ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος - υπαραχνοειδή αιμορραγία Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευαγγελισμός Κύρια σημεία: Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΝΕΩΣΕΡΩΝ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΩΝ

ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΝΕΩΣΕΡΩΝ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΩΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΝΕΩΣΕΡΩΝ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΙΟ Ν. ΚΑΡΣΑΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Αϋ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. ΧΙΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος

Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ 85% των ΑΕΕ TREATABLE NEUROEMERGENCY The Penumbra Surrounding this ischemic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ HEART FAILURE Definition of heart failure

Διαβάστε περισσότερα